Ljubljana, Maribor, 23. julij 2010 Spoštovani g. rektor Univerze na Primorskem, prof. dr.

Rado Bohinc, zaskrbljena se odzivava na dogajanje na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, sorodni akademski inštituciji, s katero Filozofski fakulteti tako Univerze v Ljubljani kot Univerze v Mariboru že od vsega začetka zgledno sodelujeta. Preseneča in skrbi naju povsem neustrezno javno oglašanje nekaterih sodelavcev UP FHŠ, pri katerem se očitno izkrivljajo dejstva in s tem slabša obči ugled humanistike in družboslovja v Sloveniji. Iz očitkov teh sodelavcev v javnosti je mogoče sklepati, da gre za njihovo nestrinjanje z nekaterimi kadrovskimi spremembami, ki jih je vodstvo UP FHŠ v sodelovanju z Rektoratom UP moralo izpeljati, da bi odgovorilo na trenutno finančno stanje, obenem pa ohranilo čim bolj neokrnjene humanistične študijske programe. Kakor je vodstvo UP FHŠ obvestilo javnost, se je za prihodnje študijsko leto zmanjšalo število ponujanih predmetov tako zaradi izpada 4. letnika starih programov kot zaradi zmanjšanega obsega izbirnosti v novih, bolonjskih programih. Obenem pa je res tudi, da je UP FHŠ v kadrovsko nekoliko drugačnem položaju od obeh Filozofskih fakultet v Ljubljani in Mariboru. Gre za fakulteto, ki se je šele oblikovala in je v tem procesu potrebovala večje število zunanjih sodelavcev, zdaj pa se počasi osredotoča na vse večje število matičnih sodelavcev. Kot dekana največjih slovenskih humanističnih in družboslovnih fakultet se dobro zavedava današnjega položaja humanistike pri nas in finančnega položaja, ki je vse prej kot rožnat. Na podlagi javno dostopnih informacij vodstva UP FHŠ verjameva, da finančne probleme, ki na humanističnih fakultetah – sicer v različni meri – objektivno obstajajo, vodstvo UP FHŠ rešuje odgovorno in ustrezno, predvsem pa na za svoje sodelavce kar najmanj boleč način. Ne moreva se strinjati s početjem nekaterih sodelavcev te fakultete, ki so se odločili javno »reševati« probleme fakultete, tako da so iz ekonomskega problema naredili političnega, za sedanje stanje družbe, podvržene ekonomskim kazalcem, pa obtožili prav vodstvo UP FHŠ. Z ozirom na povedano želiva izraziti podporo vodstvu UP FHŠ, ki si po svojih najboljših močeh prizadeva prilagoditi se danim finančnim razmeram, obenem pa ohranjati kakovost humanističnega študija in hkrati skrbeti za svoj redno sistemiziran pedagoški ter raziskovalni kader. Vsa slovenska humanistika si je že v preteklosti in si bo še naprej skupaj prizadevala za ustreznejše financiranje visokega šolstva na nacionalni ravni, saj je popolnoma jasno, da ključ težav teh študijskih programov tiči v povsem neustreznem proračunskem financiranju humanistike in družboslovja, česar pa nekateri ne zmorejo ali nočejo videti in prepoznati. Javno obravnavanje problemov, ki torej niso politični, in kazanje s prstom na napačnega ›krivca‹ ni ustrezen način za njihovo reševanje. Prav nasprotno, tako je vse na najboljši poti, da se rezultate trdega desetletnega skupnega dela vseh sodelavcev potepta in resno ogrozi na Primorskem še krhko humanistiko. Zato tako ravnanje ocenjujeva za zelo škodljivo ne samo za FHŠ in UP, temveč za vso humanistiko in družboslovje na Slovenskem. prof. dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

prof. dr. Valentin Bucik, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani