SNa podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.

119/06-ZViS-UPB3, 59/07), Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06) in Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS št. 124/08-Statut UP-UPB1) je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije Koper na svoji 12. redni seji dne 19. 11. 2009 s p r e j e l spremembe oziroma dopolnitve k naslednjim pravilom

PRAVILA O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER

[…] 16. člen Oddelek sestavljajo visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci sorodne smeri, ki so zaposleni na univerzi, in ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa posameznega oddelka. Oddelek sestavljajo tudi visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci sorodne smeri, ki so zaposleni na univerzi, in so pri izvedbi študijskega programa posameznega oddelka sodelovali v preteklih letih ter je njihovo sodelovanje predvideno tudi v prihodnje. Visokošolski učitelji in sodelavci so lahko člani tudi več oddelkov hkrati. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci ter znanstveni delavci, ki sestavljajo oddelek, imajo pravico in dolžnost sodelovati na rednih in izrednih sejah oddelka, predlagati sklepe, razpravljati in glasovati o vseh zadevah, ki so predmet obravnave na posamezni seji. Na seje oddelka so lahko vabljeni tudi drugi delavci oziroma pogodbeni učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju študijskega programa, vendar te osebe nimajo statusa člana oddelka, zato nimajo pravice glasovanja in sprejemanja odločitev. Na sejah oddelek sprejema sklepe, ki sodijo v njegovo pristojnost in oblikuje predloge sklepov, ki se nanašajo na naloge oziroma delovno področje oddelka, ter jih nadalje posreduje pristojnim organom fakultete v sprejem.