Iz »Analize kadrovske najave 2010/2011 za študijske programe 1.

stopnje«, ki jo je sestavilo vodstvo UP FHŠ po sklepu na seji Senata UP FHŠ z dne 24. junija 2010: V razpredelnici so navedena delovna mesta, ki bodo ukinjena ali transformirana tako, da vodstvo UP FHŠ sedanjim izvajalcem in izvajalkam ne bo podaljšalo pogodb o zaposlitvi, avtorskih, podjemnih ali kakih drugih pogodb.
Komentarji oškodovanih so poudarjeni z rdečo barvo.

 ANTROPOLOGIJA
26. REDNI PROFESOR 8% POZ (skupni z ZRS, PEF in rektorat) POZ Človek in šport - 2,3,4/IZB (P) - nerazpisani izbirni predmet

27. ASISTENT Dr. Taja Kramberger

80 % +20% (ZRS in IMŠ) Dejansko 100% zaposlitev na FHŠ: 80 % pedagoška zaposlitev na FHŠ in 20 % raziskovalna zaposlitev na FHŠ (prej na ZRS) 20 %+7% (projekti FHŠ) Gregorc je ţe tretje leto matičen na UP FHŠ in še vedno na pogodbi za določen čas; prejšnja leta je imel višji procent zaposlitve (65% in 50%). Gregorc je, po udeleţbe dela na dveh projektih (januar 2010), opazil neujemanje med plačilno listo in novo pogodbo. Pisnega obvestila o razbremenitvi pedagoškega dela – kar naj bi botrovalo temu neujemanju - ni

28. ASISTENT Asist. dipl. kult. in soc. antrop. Tomaţ Gregorc

POZ

Transferji vednosti: memorija, izobraţevanje, prevajanje, kultura – temeljni predmet 3.letnika - predmet bo v celoti izvajal nosilec Komentar nosilca dr. Draga Rotarja: o tem ne vem nič. Uvod v študij zgodovine – temeljni predmet 1. letnika predmet bo v celoti izvajal nosilec Nosilka dr. Verginella zanika to navedbo, gl. citat iz njenega pisma dr. Taji Kramberger v PRILOGI 1. Imaginarij, mentalitete in izključevalne ideologije - 2,3,4/IZB predmet bo v celoti izvajal nosilec Komentar nosilca dr. Draga Rotarja: o tem ne vem nič. Zgodovinska antropologija reprezentacije spolov in spolnosti 2,3,4/IZB (V) - nerazpisani izbirni predmet Antropologija Sredozemlja - temeljni predmet 1. letnika predmet bo v celoti izvajal nosilec Asistent o tem ni bil pisno obveščen, ustnih »argumentov« pa ne sprejema, saj meni, da so plod samovoljne interpretacije rektorjevih »smernic«. Medicinska antropologija = Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenja - 2,3,4/IZB (V) - predmet bo v celoti izvajal nosilec Asistentu Gregorcu je bilo rečeno, da se ta predmet ne bo izvajal in je (tudi) zato ob sluţbo. Asistent Tomaţ Gregorc o tem ni bil obveščen pisno; pred uradnim obvestilom o njegovi situaciji na seji oddelka 1.6.2010 – kjer pa ni bil seznanjen z vsebinskimi, temveč s tehničnimi argumenti, ki temeljijo na samovoljnih interpretacijah vodstva UP FHŠ »smernic rektorja UP« - je bil z zadevo seznanjen neformalno, po telefonu, s strani doc.dr. Alenke Janko Spreizer, namestnice oddelka in prisotne na sestanku z dekanjo, kjer se bil (na tem sestanku je bila prisotna tudi nosilka predmetov kjer je Gregorc asistent, Mojca Terčelj) najavljen kadrovski načrt za prihodnje študijsko leto. Asistentu predvsem ne gre v račun, kako se lahko tako samovoljno razpolaga s kadrom (pa čeprav ima oddelek dve sistematizirani mesti za asistenta) na oddelku za antropologijo, saj asistenti po definiciji zagotavljajo kontinuiteto Univerze.

nikoli ne prejel ne podpisal.

29. ASISTENT Asist. dipl. kult. in soc. antrop. Eva Brajkovič

20 %+6% (projekti FHŠ)

POZ (Skupni s PEF)

Praktikum raziskovalnih terenov – temeljni predmet 2. letnika (V) - predmet bo v celoti izvajal nosilec Komentar asist. Eve Brajkovič: na redni seji OA 22. 4. 2010 ji je bilo zagotovljeno, da ji asistentura pri temeljnem predmetu PRT ostaja, po akademskem zboru, na katerem je javno podprla sklepe Plenuma Koper, pa se je to nenadoma spremenilo. Doc. dr. Alenki Janko Spreizer so namreč odvzeli izbirni predmet Antropologija znanosti, (ki so ga študenti sicer izbrali!), hkrati pa od nje zahtevali solidarnostno gesto, naj se odpove predmetu Uvod v antropologijo na Pedagoški fakulteti, (kjer ji je pav tako asistirala E. B.), ki naj bi ga dobila Taja Kramberger (to se seveda nikoli ni realiziralo). Temu je sledila »ugotovitev«, da mora Alenka Janko Spreizer po tako opravljeni manipulaciji s predmeti v bodoče nujno izvajati celoten predmet PRT (z vajami vred), da ji je zagotovljena 100odstotna zaposlitev.

1,61 FTE

 ZGODOVINA
14. DOCENT Doc. dr. Sabina Ţ. Ţnidaršič 47 % POZ (skupni z ZRS) Obdobje nacionalnih drţav – temeljni predmet 3. letnika – sodelavca z manjšo delovno obveznostjo za določen čas nadomesti sodelavec s polno delovno obveznostjo za nedoločen čas Zgodovina vsakdanjega ţivljenja - 2,3,4/IZB (P,S,V) - nerazpisani izbirni predmet Komentar nosilke/izvajalke predmeta Sabine ŢŢnidaršič: 21. maja t.l. na sestanku z Darkom Darovcem mi je bilo razloţeno, da si predmet Obdobje nacionalnih drţav ţeli M. Verginella in da sem jaz kot izvajalka predraga. Predmet ostaja razpisan, vendar ne zame. Glede izbirnega predmeta Zgodovina vsakdanjega ţivljenja, ki sva ga dolga leta (7 let) skupaj izvajala s kolegom Andrejem Studenom, podatek, da je nerazpisan, ne drţi. To smo uspeli ugotoviti tudi na sestanku z dekanjo 6. 7. 2010. Predmet je razpisan in ga bo po večini izjaval kolega Studen, čeprav je matičen in 100% v Ljubljani na Inštitutu za novejšo zgodovino, moj deleţ pa naj bi prevzela kolegica Dragica Čeč. Predmet je imel vsako leto nadstandarno število vpisanih in zainteresiranih študentov. Znotraj njega sem predavala tematiko – zgodovino ţensk/spolov – ki je ne pokriva noben drug oddelek za zgodovino v Sloveniji, čeprav je sicer standard fakultetnega študija zgodovine v vseh univerzah okoliških drţav. Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo – 2,3,4/IZB (V) nerazpisani izbirni predmet

15. ASISTENT

10% 0,57 FTE

DOP (skupni z ZRS)

16. DOCENT

60 ur 0,33 FTE

AH

Zgodovina kartografije in historična topografija 2,3,4/IZB (P,V) - nerazpisani izbirni predmet

NOTA BENE: V tej razpredelnici (za zgodovinski oddelek) manjka izbris ASISTENTSKEGA MESTA na Oddelku za zgodovino pri predmetu Uvod v študij zgodovine, pri katerem je v zadnjih 6 letih vaje vodila in razvila dr. Taja Kramberger (prav ona je tudi v celoti vsebinsko prenovila ta predmet za vse stopnje bolonjskega sistema; dokaze hrani v osebnem arhivu, četudi je de facto bila nosilka predmeta dr. Verginella; predmet je bil vseskozi – do zadnjega - obljubljen dr. Kramberger, saj se s temo predmeta poglobljeno ukvarja več kakor desetletje). Zdaj, ko je postopek njene habilitacije za docentko tako rekoč končan (kolikor ne bo zapletov v zadnji sekundi), pa ji je bil predmet prek vrste neresničnih izjav in izgovorov, odvzet. Darko Darovec je Taji Kramberger na seji Oddelka za zgodovino – pred zbranimi sodelavci in sodelavkami oddelka (maja 2010) – rekel, da jo »razbremenjuje pedagoškega dela na 1. stopnji«, ko ji je vzel vaje pri omenjenem predmetu, ki da naj bi ga potrebovala M. Verginella za tretjinsko zaposlitev, s tem naj bi po izjavi Darovca Taja Kramberger »laţje raziskovala, saj se bodo zanjo našle raziskovalne ure« (! nič od tega se ni zgodilo; nobenih raziskovalnih ur ni bilo zanjo, tega ni nihče več omenjal; sprašujemo se, ali lahko vodilni kadri javno trdijo karkoli in jih to sploh ne

zavezuje?). Dekanja (Vesna Mikolič) in predstojnik Oddelka za antropologijo (Lenart Škof) pa sta slab mesec zatem ta »odvzem« vaj na zgodovini, to je »manko pedagoških ur na 1. stopnji«, tolmačila kot temeljni pogoj za to, da Taja Kramberger ne more dobiti raziskovalnih ur in zato nima več zaposlitve na UP FHŠ. Zares neverjetna dvostopenjska spletka, vredna cenenega kriminalnega romana. Glede razpredelnice pa še tole: če gre tu za »analizo« po oddelkih, je odsotnost izbrisanega asistentskega mesta v okviru »ZGODOVINE« zanimiva, še zlasti, ker je ta predmet, ki so ga kot obveznega obiskovali le zgodovinarji in dediščinarji 1. letnika (tj. I. stopnje), dejansko vpisan pod zap. št. 27., kjer je prikazano »pedagoško razbremenjevanje« na Oddelku za »ANTROPOLOGIJO«. Tako je pod št. 27. prikazan OSEBEN izbris 100 % in matične zaposlitve dr. Taje Kramberger na UP FHŠ, ne pa odstotkovno zmanjšanje zaposlitve na Oddelku za antropologijo, kar najavljajo podnaslovi »analize«. Ta osebni prikaz izgube zaposlitve, ki ne upošteva divizije po oddelkih, je navsezadnje zelo pomenljiv lapsus, ki sam najbolje orisuje simptomatiko KADROVSKE ČISTKE VODSTVA UP FHŠ.