You are on page 1of 1

Phương pháp quy đổi

Xét ví dụ sau :
Cho 11,36 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được
1,344 l khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) muối
khan. Giá trị của m là :
A. 38,72g B.35,5g. C. 49,09g. D. 34,56g.
Bài giải :
Sau đây là một hướng giải bài toán trên theo phương pháp quy đổi.
Lý luận : Fe3O4 là hỗn hợp đẳng số mol của FeO và Fe2O3 nên có thể xem hỗn hợp đã cho chỉ gồm Fe, FeO,
Fe2O3.
Các phương trình phản ứng :
Fe