You are on page 1of 1

RUMUSAN

Wakaf Che Yeh merupakan antara salah sebuah


pekan kecil yang mengamalkan kegiatan kitar semula iaitu
yang melibatkan konsep 3R iaitu reuse,reduce,dan juga
recycle. Terdapat beberapa barang yang dikitar semula
seperti botolkaca,kertas dan juga tekstil.

Antara kepentingan kitar semula ialah


mengurangkan pencemaran alam sekitar dan juga
menceriakan persekitaran.Apabila masalah pencemaran
semakin berkurangan maka persekitaran semakin kelihatan
ceria dan kita akan hidip dalam keadaan yang lebih selesa.

Terdapat juga beberapa masalah ataupun halangan


yang dihadapi seperti kekurangan kemudahan dan juga
segelintir penduduk yang masi memandang remeh terhadap
amalan kitar semula ini.

Namun begitu terdapat beberapa inisiatif ataupun


langkah yang yang boleh diambil bagi mengatasi masalah
ini.Antaranya ialah dengan mengadakan kempem kitar
semula,membuat kerjasama dengan pihak berkuasa dan
menjalankan aktiviti gotong-royong.Di samping boleh
mengatasi masalah kitar semula, langkah ini juga boleh
memupuk kesefahaman serta perpaduan di kalangan
masyarakat.