You are on page 1of 10

Funcional

L’aplicació de MS està dividida en tres grans àrees funcionals:


a) Marketing
b) Vendes
c) Serveis

Hi ha una quarta àrea, la de configuració, que serveix per personalitzar l’aplicació.

A més, hi ha una àrea de treball personal, on cada usuari pot veure les activitats
que té planificades, cues d’entrada de casos, articles de la base de dades de
coneixement o informes.
Marketing

A l’àrea de marketing, es poden configurar llistes de marketing, campanyes, crear


activitats de campanya (mails massius, trucades de telèfon...).

Una de les coses més interessants de l’eina de MS és la capacitat de fer recerques.


Hi ha una mena de constructor de sentències SQL que permet configurar criteris de
recerca molt potents que són molt útils a l’hora de definir llistes de màrketing.

El sistema s’integra fàcilment amb un servidor de correu i pot enviar correus


electrònics en els casos en què la campanya sigui d’emailing. No té integració feta
amb plataforma d’SMSs però es pot muntar fàcilment.
Vendes

L’àrea de vendes és potser la més completa de l’eina. Suporta un procés de negoci


complet (oportunitat, oferta, comanda, factura). Interactua amb un catàleg de
productes bastant flexible (per exemple, es poden configurar paquets i
descomptes).

Encara que és una funcionalitat molt completa, no la veig molt aprofitable als
ajuntaments.
Servei

La funcionalitat de serveis també és bastant potent. Permet gestionar contractes i


la qualitat del servei que s’ha compromès al firmar un contracte.

Hi ha casos, contractes i una base de dades de coneixement.

També hi ha un mòdul de planificació de serveis molt potent. Es poden configurar


serveis (es tracta de donar una durada per defecte i assignar uns recursos
necessaris per oferir el servei). Llavors, es pot planificar un servei fent una recerca
automàtica a la base de dades (el sistema busca persones habilitades per realitzar
el servei i si fan falta recursos físics, també busca que estiguin disponibles).
Àrea de treball

L’àrea de treball mostra les activitats pendents de cada usuari. Hi ha una vista que
mostra la llista completa i una vista que les mostra sobre un calendari semblant al
d’Outlook.

També es pot accedir al llistat d’informes, a les cues del sistema o al panell
d’anuncis de d’on l’administrador del sistema es comunica amb els usuaris.
Configuració

Es poden configurar vàries coses:

Les unitats de negoci defineixen la visibilitat de les dades. En funció dels permisos
assignats a cada usuari, es podrà tenir accés a totes les dades del sistema, només
a les pròpies, només a les de la pròpia unitat de negoci o a totes les dades de la
pròpia unitat de negoci i unitats de negoci filles de la pròpia.

Es poden configurar plantilles de documents i plantilles de correus electrònics per


fer més fàcil la configuració de campanyes, per exemple.

També s’administra des d’aquí el catàleg de productes i serveis.

La resta de coses són pijadetes.


Experiència d’usuari

Gairebé totes les pantalles de l’aplicació són iguals. Cada entitat té un formulari
(que permet mostrar i modificar un registre de la base de dades) i una col·lecció de
vistes (que filtren les dades segons criteris parametritzables, però que no permeten
modificar registres).

Això és una vista:

I això seria un formulari:


Es pot configurar quantes vistes vols tenir, quins criteris han de fer servir per
buscar, l’ordre de les columnes i la disposició dels camps al formulari (quins vols
que es mostrin i quins no, a quina pestanya, quantes pestanyes...).

Quan s’obre un formulari, el sistema permet navegar automàticament a les entitats


relacionades. El panell de navegació de la part esquerra mostra, per a cada entitat,
la llista d’entitats relacionades amb l’entitat que tenim oberta.
Tècnic

Arquitectura

Des del punt de vista tècnic, Dynamics CRM és una aplicació client/servidor. Hi ha
un servidor web (IIS), un servidor d’aplicacions (CRM) i un servidor de base de
dades (SQL Server). El client és web (IE).

A la base de dades, hi ha dos instàncies: dades i metadades (el que, en Siebel, es


diria taules de repositori).
• La base de dades de dades guarda les dades dinàmiques i algunes dades de
configuració (productes, llistes de valors, vistes...).
• La base de dades de metadades guarda les dades de configuració. Model de
dades, relacions entre entitats, layout de vistes i formularis...

Personalització

L’eina es pot personalitzar bastant. Hi ha uns quants mètodes de personalització:


Configuració: dades de configuració (rols d’usuari, catàleg de productes...).
a) Personalització: es pot fer servir la GUI que està integrada a la pròpia
aplicació per modificar l’apariència de l’aplicació (vistes i formularis), els
camps de cada entitat, crear entitats noves o relacions noves. També es pot
afegir codi JavaScript per fer validacions a nivell de formulari (al salvar un
registre, al modificar un camp...).
b) Desenvolupament: hi ha un altre forma de personalitzar l’eina, una mica
més potent.
a. Per una banda, trobaríem els callouts. Són events que ofereix el
sistema per afegir-hi el teu propi codi. Es poden fer validacions abans
i després de fer qualsevol acció a la base de dades (crear registre,
modificar, canviar l’estat...). La diferència amb la personalització
anterior és:
i. El primer només valida a nivell de formulari (no de base de
dades).
ii. El primer es programa en JavaScript. El segon, en C# (o
Visual Basic).
iii. El primer s’executa al client. El segon, al servidor.
b. Regles de negoci: hi ha una cosa semblant al que en Siebel
s’anomena Workflow Policies. Són les Workflow Rules. Amb una eina
independent, es poden definir un conjunt de condicions que, si
s’acompleixen, desencadenaran executar una sèrie d’accions. Les
accions poden ser estàndard (reassignar, enviar mail, modificar un
camp...) o pot ser codi personal desenvolupat amb C# (amb la qual
cosa, es pot fer tot el que faci falta).
c) La migració de dades en la versió 3.0 és una mica complexa. S’ha de fer
servir una eina a part (Data Migration Framework) que costa d’entendre.
Diuen que la versió 4.0 (ja està al mercat) és molt millor en aquest aspecte.
Integració

Dynamics CRM s’integra fàcilment amb plataformes de correu electrònic, fax,


centraletes digitals i l’eina corporativa de MS de generació d’informes (Reports
Server).

Diuen que també s’integra fàcilment amb altres sistemes de MS, com SharePoint.