You are on page 1of 4

olwdkYvkyfr,fh a&G;aumufyGJ[m

qdwfacgif;udk csdwfNyD; acG;om;udk a&mif;r,fh


'Drdkua&pDyJ/ tJ'Dawmh 'DOpöm acG;om;rpm;ygeJYvdkY
usaemfajymw,f/ pm;csifoyqdk&ifvnf;
pm;Muaygh/ usaemfuawmh 'DvdkyJ ,lqw,f/
olwdkYcsxm;wJh Oya'awG? pnf;urf;awG?
a&G;aumufyGJ Oya'awG qdkwmvnf;
စာစဥ္ tyfezm;aygufxJudk ukvm;tkwf
0ifcdkif;ovdkyJ/ b,fvdkrS oHk;vdkYr&bl;/
(EdkifiHa&;tusOf;om;a[mif;? pma&;q&m oef;0if;vIdif)

အမွတ္ (၁)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) မွ ထုတ္ေ၀သည္

a&G;aumufyGJ w&m;rQwrI &Sdrnfr[kwf[k a':atmifqef;pkMunf ajym


ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ တယ္။ တရားမွ်တမႈ ရွိမယ္ ဆိုတာက ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိ ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ
ေသးေသာေၾကာင့္ ပါတီမ်ား စည္း႐ံုး ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရႊဂုံ
လႈပ္ရွားရမည့္ အခိ်န္ နည္းပါးသျဖင့္ “ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပါတီအဖြဲ႔ တိုင္ ေၾကညာစာတမ္းပါ ႏုိင္ငံေရး
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ အစည္းေတြရဲ႕ အသံကလည္း သိပ္ အက်ဥ္းသား အားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိ
ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ လႊတ္ေပးရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အ
ဆန္းစုၾကည္က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။ မၾကားရဘူး လို႔လည္း ေျပာပါတယ္” ေျခခံ ဥပေဒကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပင္
ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္၀င္း ဟုလည္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။ ဆင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အ
ႏွင့္ ဦးဉာဏ္၀င္း တုိ႔သည္ ေဒၚေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထူး လႊာအသီးသီး ပါ၀င္ၿပီး ႏုင ိ င
္ တ
ံ ကာက
ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ယမန္ေန႔ အယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ႏွင့္ ေနအိမ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္စသည့္
ေန႔လယ္ ၁ နာရီ မွ ၃ နာရီ အထိ ၂ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထပ္မံ ေဆြးေႏြးခဲ့ အခ်က္မ်ားကို စစ္အစိုးရက လိုက္
နာရီၾကာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလ်ာလွ်င္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို
ယင္းသို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ လက္ခံမည္ဟူေသာ မူေပၚတြင္ ရပ္
ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာျပသည္။ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ တည္ထားသည္။
ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ
“ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ အ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္း တကာ အသိုင္းအ၀န္းကလည္း စစ္
ခုထိ ေၾကညာတာ မရွိေသးဘူး။ ဒီလို ေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က က်င္းပမည့္ ေရြး သည္ တရားမွ်တမႈ ရွိမည္ မဟုတ္
မယ့္ ပါတီေတြ အေနနဲ႔က စည္း႐ံုး ေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈရွိမည္ ေၾကာင္းေ၀ဖန္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။
လႈပ္ရွားမယ့္ အခ်ိန္က အရမ္းနည္း မဟုတသ ္ ည္အ ့ တြက္ ၀င္ေရာက္ယဥ ွ ္ (ဧရာ၀တီ၊ ဇူလုိင္ ၂၉)

2010 a&G;aumufyGJ wdkif;&if;om;rsm;udk udk,fpm;rjyK[k tuJcwfajym
ယခုႏွစ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ၂၀၀ဂ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ႆနာကို မေျဖရွင္းမခ်င္း တိုင္းရင္း
ပြဲမွ ေပၚထြက္လာမည့္ အစိးု ရသည္ တြ င ္ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ပန္ သားေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြ မ်က္ကြယ္ျပဳ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမ ဆန္ း ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ခံေနရမွာပဲ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဆို
မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စား မ ညီ ည ြတ္ေရးပါတီ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ရင္လည္း ေကအိုင္ေအကေန လက္
ျပဳႏိုင္ဟု တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ စစ္ေရး ဟိ ပ
ု န္ ၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္၀ိုင္၊ နားဖန္း၊ နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါ
ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ (ေမာ္ ဖ ွ) မက္မန္း ႏွင့္ ပန္ဆန္း စ တီေထာင္တဲ့ ေဒါက္တာတူးဂ်ာရဲ႕ ပါ
ေဇာက ေျပာသည္။ သည္ ့ ၿမိ ဳ႕နယ္ ၆ ခုကို ခ႐ိုင္ ၂ ခု အ တီကို မွတ္ပံုတင္ ခ်မေပးဘူး” ဟု
၀ႏွင့္ မိုင္းလား လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ ဖြ ဲ စ
႔ ည္ း၍ ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သူက ဆက္ေျပာသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သွ်မ္းျပည္အတြင္း ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ နအဖ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္
ရိွၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္း သွ ် မ္ း ျပည္ (အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းလား ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္
ပမည့္ အလားအလာမရိွ ျဖစ္ေနရာ ၿမိ ဳ ႕ရိ ွ မိ င
ု း
္ လားတပ္ ဖြဲ႔မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္
ထိုေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားမဲထည့္ ကိ ယ
ု ပ
္ င
ု ိ ္ အု ပ ခ
္ ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ သတ္ တပ္ (သို႔) ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္း
ခြင့္မရ၍ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ကိုယ္ မွ တ ထ
္ ားျခင္ း မရိ ွေသာ္လည္း ၄င္း ရန္ အဆိုျပဳထားရာ ၀ႏွင့္ မိုင္းလား
စားမျပဳဟု သူကဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္ ဖ ြ ဲ က
႔ တိ က
ု န
္ ယ္ ႏွင့္ေက်းရြာ အ တပ္ဖြဲ႔တို႔က ယင္းအဆိုကို ျငင္းဆန္
“၀နယ္မာွ လူဥးီ ေရက ေျမာက္ပင ုိ း္ ခ်ိ ဳ ႕ကိ ု ထိ န း
္ ခ်ဳပ္ ထ ားသည္ ။ ထားသည္။
ေရာ ေတာင္ပိုင္းပါ ဆိုရင္ ၅ သိန္း နအဖစစ္ အ ပ
ု စ
္ ႏ
ု င
ွ ့ ္ အဆိ ုပါလက္ အလားတူ ကခ်င္ျပည္ လြပ္လပ္
ေက်ာ္ေလာက္ရိွတယ္။ မိုင္းလားနယ္ နက္ က င
ု ိ ္ ႏွ စ ဖ
္ ြ ဲ ၾ
႔ ကား ႏိ င
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ေရးအဖြဲ႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ သွ်မ္းျပည္
ေျမမွာက (၈၅၀၀၀) ေလာက္ရိွတယ္။ ေျပလည္ မ မ
ႈ ရရိ ၍
ွ ၄င္ း အဖြ ဲ မ
႔ ်ား ထိန္း တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တပ္မဟာ
မဲထည့္ႏိုင္တဲ့ လူဦးေရက ၃ သိန္း ခ်ဳပ္ ထ ားသည္ ့ ၿမိ ဳ ႕ရြ ာ မ်ားတြ င ္ ေရြး ၁ ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ လက္ေအာက္ခံ
၀န္းက်င္ရိွမယ္။ ဒီလူေတြ မဲမထည့္ရ ေကာက္ ပ ြ ဲ က်င္ း ပရန္ အလားအလာ တပ္မဟာ ၅ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း
ေတာ့ သူတို႔ကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးေပါ႔” မရိွဟု သူက ဆိုသည္။ ယင္းအဆိုကို လက္မခံပဲရိွေနသည္။
ဟု သူက ဆိုသည္။ “နအဖအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ျပ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၊ ဇူလိုင္ ၃၀)

rvdrfhwywfenf;vrf;rsm;jzifh BuHhzGwfpnf;½Hk;a&; vkyfaqmifae


စစ္အစိုးရ၏ အမာခံ ႏုိင္ငံေရး ပ်က္ကို ဆိုလိုတာပါ။ တခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ ၿမိဳ႕
အဖဲြ႔ျဖစ္တ့ဲ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးရ နယ္ ႀကံ႕ဖြံ႕ စည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႕ဝင္ေတြ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ တခ်ိဳ႕မွာ မလိမ့္ မယ့္ စာရင္း လိုက္ေကာက္ခံတယ္လို႔ ဆင္းလာၿပီး တအိမ္တက္ဆင္း ႀကံ႕
တပတ္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပါတီဝင္ ထင္မွတ္ၿပီး လက္မွတ္ ထိုးေပးလိုက္ ဖြံ႕ပါတီဝင္ဖို႔ တည့္ေျပာၿပီး စည္း႐ံုးသ
လိုက္လံ စုေဆာင္းေနတယ္လို႔ ရန္ သူမ်ားရွိသလို တခ်ိဳ႕သူေတြက ရွင္း လို အခုလို မလိမ့္တပတ္နည္းနဲ႔ ပါ
ကုန္ၿမိဳ႕ခံေတြကေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ရွင္းလင္းလင္းေမးျမန္းေတာ့မွ လက္ တီဝင္ စုေဆာင္း ေနတာလည္း ရိွ
မလိမ့္တပတ္ နည္းလမ္းလို႔ ဆို မွတ္စုေဆာင္းတာဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါ
တာေတြကေတာ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ အတြက္ ျဖစ္မွန္း ရိပ္မိၾကတယ္လို႔ တယ္။
ေရးအဖြဲ႕ဝင္ (ရယက) ေတြပါ ပါဝင္ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ ေနထိုင္သူ တဦးက ပါတီဝင္ဖို႔ စည္း႐ံုးတဲ့အခါ စည္း
တဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႕စည္း႐ံုးေရးမွဴးေတြဟာ မဲ ေျပာျပပါတယ္။ ႐ံုး ခံရတဲ့ သူေတြ ေနထိုင္ရာလမ္းေတြ
စာရင္းလိုက္လံေကာက္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာ တ ျပင္ေပးမယ္လို႔ ေျပာဆိုၿပီး ပါတီဝင္
တစ္အိမ္တက္ဆင္း အသက္ ၁၈ႏွစ္ ႏိုင္ငံလံုး မဲစာရင္း တႀကိမ္မက ေအာင္ စည္း႐ံုးတာမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္
ျပည့္ၿပီးသူစာရင္း လိုက္ေကာက္ရင္း ေကာက္ခံၿပီးေပမယ့္ ယခုလို လက္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျမာက္ဒဂံု
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံလိုမ်ိဳးမွာ လက္မွတ္ မွတ္ ထိုးခိုင္းတာမ်ိဳး မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ မွာ ေနထိုင္သူတဦးက မိုးမခကို ေျပာ
ပါ ထိုးခိုင္းၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္အျဖစ္ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ခံေတြက ေမးျမန္း စံုစမ္းၿပီး ပါတယ္။
လိုက္လံ စုေဆာင္းေနတဲ့ အျဖစ္အ သိရတာလို႔ ေျပာတာပါ။ (မိုးမခ၊ ဇူလိုင္ ၂၆)

rJoGm;ray;a&; vHUIaqmfwmxuf
a&G;aumufyGJudk ysufatmifudk zsuf&rSmyg
ေမာင္ခ်င့္ခ်ိန္

၂၀၁၀ ရဲ႕ ႏွစ္၀က္ေက်ာ္လာၿပီ၊ သလို ျပည္သူေတြ အားမတန္ မာန္


စစ္အုပ္စုက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ့္ ေလွွ်ာ့ေနခဲ့ၾကရတာ အားလံုးက ျပန္
ရက္ တရား၀င္ (တိတိက်က်) မေၾက သတိရဖို႔ ဆန္းစစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။
ညာေသး၊ အတိုက္အခံအင္အားစု ခုလည္း စစ္အုပ္စုက ဘက္စံု
(ျပည္တြင္းျပည္ပ) အားလံုးကလည္း အပိုင္ျပင္ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ သူ
စစ္အစိုးရကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တို႔တပ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကိုျပၿပီး ဦး
တိုက္ပြဲ၀င္ဘို႔ထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ တပ္ေခၚလို႔သာ အရပ္သားျဖစ္ရတဲ့
ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုတာေလာက္ပဲ ေျပာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရျဖစ္
ေန႐ံုသာ။ အခ်ိန္က ကုန္ျမန္လွပါ ေရး လုပ္မွာပါ ။ ဖဲသံုးခ်ပ္ ကစားသလို
တယ္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု သူတို႔ပဲ ဒိုင္၊ သူတို႔ပဲ ထိုးသား၊ ၾကား
ၾကီးနဲ႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ က ၀င္ကစားတဲ့သူ အ႐ွံဳးနည္းနဲ႔ ျပင္
ကာလေတာင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၂၂ ထားတာမွာ တေနရာေလးမ်ား ရမ
ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုပဲ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ လားလို႔ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းခ်င္တဲ့
ေတာင္းဆိုေန႐ံု၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါမယ္ဆိုတဲ့ ပါတီိ
႐ံု၊ မီဒီယာေပၚကေန လံႈ႔ေဆာ္ေန႐ံု၊ ေတြ ခုေတာင္ ပြဲမစေသးဘူး, အ႐ွံဳးနဲ႔
နိုင္ငံတကာအကူအညီ အားကိုးေမွွ်ာ္ ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ေရြး
လင့္ေန႐ံုမွ်ႏွင့္ေတာ့ ၂၀၁၀ ကာလ ေကာက္ပြဲဆိုတာသာ က်င္းပ ျဖစ္ခဲ့
သည္ ပင္လ်ွင္ စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ ရင္ ဘယ္သူ မဲလာေပးေပး, မေပး
ခ်ယ္လွယ္သြားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ပဲ ေပး ႀကံ့ဖြတ္အနိုင္ရေၾကာင္း ေၾက
ၿပီးဆံုးသြားေတာ့မွာပါ ။ ညာမွာပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ မဲ႐ံု မဲသြား
NLD အပါအ၀င္ အတိက ု အ္ ခံေတြ ေပးေရး မေပးေရးနည္းထက္ ေရြး
ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္က ၂၀၁၀ ေကာက္ပြဲ မလုပ္ျဖစ္ေရး (ပ်က္ေရး)
ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳ နည္းေတြကိုပဲ စဥ္းစားၾကရမွာပါ။
ေရး၊ လူထု မဲ႐ံုမဲသြားမေပးေရး ဆို ၂၀၀၈ တုန္းကထဲက ဆႏၵခံယူပြဲ ဆို ျပည္သူေတြလည္း ဆင္းရဲတြင္း ႏြံထဲ
တာေလာက္မွာ ရပ္ေနတာ ေတြ႔ရပါ တာကို ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး ဆိုတာ က တက္ေတာ့မွာကို မဟုတ္ပါဘူး။
တယ္။ တကယ္တမ္းလုပ္ၾကရမွာက ထက္ အသိမွတ္မျပဳ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူတရပ္လံုးနဲ႔ အတိုက္အခံအား
ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ေအာင္ကို ဆိုတာ ႀကိဳးစားသင့္ခဲ့တာပါ ။ လံုးမွာ တာ၀န္ရွိသလို လတ္တေလာ
ဖ်က္ေရးပါ။ ျပည္သူေတြ မဲ႐ံု မဲသြား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ စစ္ အားျဖင့္ NLD မွာ အဓိက တာ၀န္ရွိ
မေပးၾကပါနဲ႔ဆိုတာက ျပည္သူေတြ အုပ္စု လုပ္ခ်င္တာလုပ္ၿပီးမွ ေနာက္ တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ NLD ဟာ
ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀နဲ႔ က လိုက္ကန္႔ကြက္သလို ျဖစ္ခဲ့တာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ
ကင္းကြာေနပါတယ္။ တိုက္ပြဲမွ မရွိ ေၾကာင့္ အ႐ံွဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာ မ်ား ဆႏၵျပဳထားတဲ့ ပါတီျဖစ္သလို အ
ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြက လတ္တ ေနတာပါ၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ တိုက္အခံေတြရဲ႕ တပ္ဦးပါတီလည္း
ေလာ ေဘးကင္းဖို႔ အဓိကဆိုၿပီး မဲ ေအာင္ မဖ်က္ႏိုင္ရင္ ႀကံ့ဖြတ္ လႊတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုလုပ္မယ့္ ခု
႐ံုသြားမဲေပးၾကမွာပါပဲ။ ၂၀၀၈ VOTE ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္
NO မွာ ႀကံဳခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ စစ္အုပ္စုက တိုက္ဖ်က္ေရး စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ခ်က္က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံပြဲ ဆို ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲေတြ ႏွစ္ခ်ီၾကာ ဆံုးသတ္ ျပည္ဖံုးကားခ်လိုက္ေရး
တာကို ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီး အပိုင္လုပ္ခဲ့ ေအာင္ တိုက္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြး


ေကာက္ပြဲကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ တဖက္သတ္လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရင္ဆိုင္ၾကဘို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။
ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူထုဦးေဆာင္ပါတီ ျဖစ္ ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူၾကား ျပည္တြင္းမွာပဲ လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္၀ွက္
ေနတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အုပ္စုျပဳ မွာ ေပၚေပၚတင္တင္ စည္း႐ံုးေဟာ ရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္း
လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို ေျပာၿပီး လူထုအံုၾကြမႈနဲ႔ ေရြးေကာက္ ေတြ၊ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ နယ္
ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ဘို႔ NLD က ပိုၿပီိး ပြဲကို ဖ်က္ရမယ့္အစား မဲသြားမေပး စပ္ေဒသေတြနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ အ
တာ၀န္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကနဲ႔ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးထဲမွာ တိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုး
အတိုက္အခံေတြရဲ႕ တပ္ဦးနဲ႔ လူ တင္ ရပ္ေနေတာ့ ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကညာ က NLD ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ၀န္း
ထု ဦးစီးဦးေဆာင္ျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီ ခ်က္ကို ဘယ္လိုဆုပ္ကိုင္မွာလဲလို႔ ရံၿပီး နည္းလမ္းစံု တိုက္ပြဲေတြ တၿပိဳင္
က “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ့္ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ေနမိတာပါ ။ နက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမွာပါ၊ ေခါင္း
ဘာသာ ေက်ာခိုင္းေတာ့မွာလား” ရန္သူ႔ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ မ်က္ ေဆာင္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခံယူသူ
နိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေမွ်ာ လံုးေတြေအာက္မွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ရပ္ ေတြ ေရွရွည္ မဟုတ္ေတာင္ တစ္ပြဲ
လိုက္ေနမွာလား၊ ေမ်ာပါေနတာ တည္ေနရတာ မွန္ပါတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုး ညီညြတ္ေရးမ်ိဳးရေအာင္ တည္
လား၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေမးၾကရ ဒါကို ဆင္ေျခတခုအျဖစ္ ပံုေသအသံုး ေဆာက္ၿပီး ဒီစစ္အုပ္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ပါေတာ့မယ္၊ NLD ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ျပဳေနဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူ မပ်က္ပ်က္ေအာင္ကို နည္းလမ္းစံု
လမ္းေၾကာင္းက စစ္္အုပ္စုရဲ႕ ေရြး ေတြအတြက္ နိုင္ငံေရး လုပ္ေတာ့ သံုး လုပ္ၾကရမွာပါ၊ ဒီလိုမွ မလုပ္နိုင္
ေကာက္ပြဲကို တားဆိီးနိုင္ဖို႔မေျပာနဲ႔ မယ္ဆိုကတည္းက ေသစရာရွိေသ၊ မလုပ္ၾကဘူးဆိုရင္ေတာ့၊ စစ္အုပ္စု
ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ အဖမ္းခံစရာရွိ ရဲရဲခံမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဖ်က္နိုင္ၾက
မယ္ဆိုတာကိုေတာင္ စစ္အုပ္စုက ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီးသားလို႔ ထင္ပါတယ္၊ ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေပၚလာမယ့္
သႀကၤ န ္ အ ေျမွ ာ က္ စ ကားလံ ု း အျဖစ္ ခုအခ်ိန္က တစ္ရက္ထဲ တစ္ခ်ိန္ထဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဟန္ျပအစိုးရသစ္ ဘာ
သာ သေဘာထားေတာ့တဲ့ အေျခ တစ္နိုင္ငံလံုးက NLD ပါတီ၀င္ေတြ လုပ္မလဲဘဲ ေစာင့္၊ အဲဒီအခါက်မွ
အေနမ်ိဳး ျဖစ္ေစေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ ေခါင္းစဥ္တခုတပ္၊ ဆန္႔က်င္ၾက/
စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပတ္ ကို ဦးေဆာင္ဆႏၵျပမလား၊ ၁၉၉၀ ဆန္႔က်င္သည္ ဆိုၿပီး ေၾကညာခ်က္
ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ ေတြသာထုတ္ရင္း စစ္ကၽြန္ဘ၀မွာ
ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ တစ္ရပ္ဖြဲ႔မလား၊ တခုခု ထိထိေရာက္ ေနသားတက် ျဖစ္သြားေတာ့မွာပါ ။
အဖြဲ႔တရပ္ ေပၚထြန္းေရး လုပ္ရမယ့္ ေရာက္လုပ္ၿပီး စစ္အုပ္စု တုန္႔ျပန္လာ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာ ခိုင္မာမႈျဖင့္ …
အစား သာေရးနာေရး သတင္းေမးနဲ႔ မယ့္ အေျခေနတိုင္းကို ရဲရဲတင္းတင္း ေမာင္ခ်င့္ခ်ိန္
လူ မ ႈ ေ ရးေယာင္ ေ ယာင္ ေ တြ သ ာ
ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာဟာျဖင့္ NLD အမတ္ေရြးမယ္ တို႔ပဲကြယ္
လမ္းေပ်ာက္ေနတာလား၊ လမ္းမွန္ ကာတြန္း ဟန္ေလး - ဧရာ၀တီ
ေပၚ မေလွ်ာက္ရဲေတာ့တာလား၊ သို႔
ေလာသို႔ေလာ စဥ္းစားရေလာက္
ေအာင္ပါပဲ ။
NLD ကို တိုက္ခိုက္လိုစိတ္၊ အ
ျပစ္တင္လိုစိတ္နဲ႔ ေ၀ဖန္ေနတာ မ
ဟုတ္ပါ၊ အားမလို အားမရျဖစ္ စိတ္
ေၾကာင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး
ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ NLD
က ေရွ႕ကေန ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
အတြကေ ္ ဆြးေႏြးမႈမရွဘိ ဲ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိင ု င
္ ေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား
ေတြ လႊတ္မေပးဘဲ တိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္ ျပည္
တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ မရွိဘဲ