You are on page 1of 4

LA NOVA INDÚSTRIA CONCENTRA EL 74 % DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA

A CATALUNYA

El seu pes com a sector exportador a Catalunya és comparable al de Suècia i superior


al d’economies centrals de la UEM com França, Bèlgica i Holanda

La nova indústria és l’eix central de la internacionalització de l’economia catalana per la seva contribució a
les exportacions de Catalunya. Aquesta és una de les conclusions de l’anàlisi elaborat pel Gabinet
1
d’Estudis de la Cambra per encàrrec de la iniciativa INDÚSTRIA XXI sobre el global de la nova indústria ,
entesa com el sector que integra la indústria manufacturera i extractiva (IME) i els serveis a la producció
(SP), que estan directament lligats a la producció industrial. La nova indústria representa la columna
vertebral de l’economia catalana i lidera la generació d’ocupació i de valor afegit.

El percentatge d’aquesta en el nucli de les exportacions2 està per sobre del conjunt d’Espanya i de la UE-
14, i tan sols es veu superat per tres economies europees amb gran tradició industrial com Alemanya,
Itàlia i Finlàndia. El paper de la nova indústria com a sector exportador a Catalunya és similar al que es
registra a Suècia i visiblement superior al d’algunes de les economies centrals de la UEM com França,
Bèlgica i Holanda (vegeu gràfic 1).

Gràfic 1. Pes de la nova indústria al nucli de les exportacions1 de la Unió Europea-142 (2005). En %

1. Exportacions exclòs el consum de no residents efectuat a l’interior del país, i que, en termes de la TIOC, es computa com a part
de la despesa del consum total de les llars.
2. UE-15 menys el Regne Unit

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les Taules Input-Output (TIOC) de l’Idescat i l’Eurostat.

1
L’anàlisi comparatiu per països es realitza a partir de les TIOC sectoritzades segons la CCAE-93 i amb un nivell de desagregació a 65 branques. La
nova indústria està integrada per la indústria extractiva, la indústria manufacturera i els serveis a la producció. La indústria extractiva abasta l’extracció
de productes energètics i minerals (activitats compreses en els codis CCAE-93 10 a 14); la indústria manufacturera abasta les activitats compreses en
els codis CCAE-93 15 a 37; i els serveis a la producció abasten els serveis de distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (CCAE 40 i 41), la reparació de
vehicles de motor (CCAE 50), el comerç a l’engròs (CCAE 51), els serveis de transport, emmagatzematge i comunicacions (CCAE 60 a 64), les activitats
immobiliàries i de lloguer (CCAE 70 i 71) i els serveis empresarials (CCAE 72 a 74).
2
L’anàlisi es realitza a partir de les Taules Input-Output (TIOC), que no consideren exportacions el consum de no residents efectuat a l’interior del país i
que, a Catalunya, representa al voltant del 15 % les exportacions totals de béns i serveis, segons les dades de PIB de l’Idescat. Cal tenir en compte que
els percentatges es refereixen a aquest concepte restringit d’exportació, que serà el que s’utilitzarà al llarg d’aquest document.

Més informació Gabinet de Premsa Telèfon 902 448 448 premsa@cambrabcn.org 1


Les causes d’aquest lideratge les hem d’anar a buscar a dos factors:

1. La indústria manufacturera realitza a Catalunya una aportació a les vendes exteriors en línia amb
la mitjana dels països de la UE-14, amb una participació del 75 % en les exportacions.

2. Els serveis a la producció es caracteritzen a Catalunya per una forta orientació exportadora,
visiblement superior a la mitjana dels països de la UE-14. Així, el pes que representen sobre les
exportacions és del 21 %, percentatge tan sols superat per Grècia, Dinamarca i Espanya, i a molta
distància del 15 % de la mitjana de la UE-14.

Creix la importància dels serveis a la producció

Els serveis a la producció han protagonitzat el procés de “nova terciarització” experimentat pels països
desenvolupats les darreres dècades i són el motor de l’evolució de les economies industrials tradicionals
cap a economies cada vegada més internacionalitzades i basades en el coneixement.

La transició cap a una nova configuració del sector industrial i una pèrdua de pes del sector manufacturer
a favor dels serveis a la producció ha estat comuna a Catalunya i a la UE-14, però aquest canvi ha estat
molt més marcat en el cas de l’economia catalana (vegeu quadres 1 i 2).

Ara el repte és potenciar les exportacions d’alt valor afegit, és a dir, de béns amb major contingut
tecnològic i de serveis més intensius en coneixement, que encara tenen un pes inferior a la mitjana
europea.

Quadre 1. Pes de la nova indústria en les exportacions1 catalanes


Pes en percentatge i canvi en punts percentuals

2001 2005 Canvi 2001-2005


I. extractives 0,1 0,1 0,0
Manufactures 78,9 75,2 -3,7
Manufactures TMMA2 48,4 46,3 -2,1
Serveis a la producció 18,2 21,6 3,4
3
Serveis a la producció IC 7,0 8,2 1,2
Nova indústria 97,2 96,9 -0,3
Nova Indústria Alt Valor Afegit4 55,4 54,5 -0,9

1. Exportacions exclòs el consum de no residents efectuat a l’interior del país, i que, en termes de la TIOC, es computa
com a part de la despesa del consum total de les llars.
2. Tecnologia mitjana i mitjana alta.
3. Intensius en coneixement.
4. Inclou manufactures de tecnologia mitjana i mitjana alta i serveis intensius en coneixement.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les Taules Input-Output (TIOC) de Catalunya, Idescat.

Més informació Gabinet de Premsa Telèfon 902 448 448 premsa@cambrabcn.org 2


Quadre 2. Pes de la nova indústria en les exportacions1 de la UE-142
Pes en percentatge i canvi en punts percentuals

2001 2005 Canvi 2001-2005


I. extractives 0,9 1,1 0,2
Manufactures 80,3 78,4 -1,9
Manufactures TMMA3 50,1 48,0 -2,1
Serveis a la producció 13,4 14,9 1,5
4
Serveis a la producció IC 8,9 9,9 1,0
Nova indústria 94,6 94,9 -0,1
5
Nova Indústria Alt Valor Afegit 59,0 58,0 -1,0

1. Exportacions exclòs el consum de no residents efectuat a l’interior del país, i que, en termes de la TIOC, es computa
com a part de la despesa del consum total de les llars.
2. UE-15 menys el Regne Unit.
3. Tecnologia mitjana i mitjana alta.
4. Intensius en coneixement.
5. Inclou manufactures de tecnologia mitjana i mitjana alta i serveis intensius en coneixement.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les Taules Input-Output (TIOC) nacionals, Eurostat.

La internacionalització per la via dels fluxos de capital

A Catalunya la nova indústria va concentrar el 73,5% del total d’entrades i sortides d’inversió estrangera
directa (IED) al quinquenni 2005-2009, davant del 64,7% que va representar al conjunt d’Espanya. En relació
al període anterior 2000-2004, la nova indústria va reduir lleugerament la seva participació en els fluxos de
capital, tant a Catalunya com a Espanya, probablement a causa del boom immobiliari dels darrers anys.

Gràfic 2. Pes de la nova indústria en els fluxos d’inversió estrangera directa (IED). % sobre fluxos totals d’IED

a) Nova indústria b) Nova indústria alt valor afegit1

1. Inclou manufactures de tecnologia mitjana i mitjana alta i serveis intensius en coneixement.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les dades del MITYC.

L’anàlisi més qualitatiu deixa un balanç moderadament positiu per a Catalunya. Al quinquenni 2005-2009
ha augmentat la presència dels sectors d’alt valor afegit en el fluxos de capital, amb un pes que s’ha situat
per sobre de la mitjana espanyola (vegeu gràfic 2).

Més informació Gabinet de Premsa Telèfon 902 448 448 premsa@cambrabcn.org 3


La participació dels diferents subsectors en els fluxos d’IED a la nova indústria confirma el creixent
protagonisme dels serveis a la producció en la internacionalització del sector a Catalunya. Els serveis a la
producció han passat a representar més de la meitat dels fluxos de capital en la nova indústria en el
període 2005-2009 (52 %), superant el pes del sector manufacturer (48%). Aquest repartiment contrasta
amb el registrat durant els anys 2000-2004, en el qual el pes del sector manufacturer en els fluxos totals
d’IED (57 %) va estar per sobre del dels serveis a la producció (43 %).

El lideratge dels serveis a la producció en els fluxos totals d’inversió estrangera directa a Catalunya als
darrers anys s’explica en bona part pel fort creixement de les sortides d’IED, que van créixer el 50,7 %
durant el 2005-2009 en relació al 2000-2004. De fet, els serveis a la producció van representar al període
2005-2009 el 52 % de les sortides d’IED d’empreses catalanes del sector de la nova indústria, davant del
37 % del període 2000-2004.

Aquesta expansió de l’IED és molt rellevant perquè la inversió estrangera és un instrument clau per a la
internacionalització de les empreses del sector serveis. Per aquest motiu, l’augment de la inversió
exterior de les empreses catalanes de serveis a la producció representa una mostra inequívoca de
l’aposta del sector pel creixement internacional i del canvi estructural de l’estratègia
d’internacionalització de la nova indústria catalana.

Indústria XXI és una iniciativa empresa pel Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya que compta amb la col·laboració de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya
i té per objectiu posar en valor l'alta contribució de la indústria al desenvolupament econòmic de Catalunya.

Més informació Gabinet de Premsa Telèfon 902 448 448 premsa@cambrabcn.org 4