You are on page 1of 1

แนวข้อสอบแลบปี ที่แล้ว

กล้อง - ส่วนประกอย มีรูปชี้ให้บอกชื่อและหน้าที่3


- หา ocular micrometer
- ให้วาด cell จากกล้อง*40 (ประมาน 1-2 เซล) แบ่งแบบหยดน้้าเกลือ
(ไฮเปอ เซลเหี่ยว) กะไม่หยดปกติ

แบ่งเซล - ดูรูปบอกระยะ และมีให้บอกจ้านวน N(กราฟ แสดงจ้านวน N


แล้วให้เราใส่ช่วงลงไป ในชีสมี)

หายใจระดับเซล - พอเกิดกระบวนการนี้ product จะออกมาเป็ นสารกี่


carbon atom(ไม่ต้องบอกชื่อ)
- จ้ากระบวนการ สร้างเอทานอล ของยีส 2 บรรทัด
- ออกทุกตารางที่มีการตรวจสาร

เจเนติก - หาไคสแคร์ (อย่าลืม แคลคูเลเต้อ เด้อ)


- บอกได้ว่า เพดิกรี นี้ เป็ นแบบไหน
- ดูค้าถามท้ายบทไปด้วยก้ดี

ทิชชู่ - มีรูปบอกประเภท และบอกว่าทิชชู่ตา่ งๆพบได้ที่ไหนบ้าง

ปล - เรื่องการขนส่งสาร พี่เค้าจ้าไม่ได้

- ถ้าผิดพลาดออกไม่ตรงก้ขอโทดน้า อันนี้ ของปี ที่แล้ว

- ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีกับการสอบวิชาสุดท้ายพุ่งนี้ เก็ทเอกันทุกวิชา
รนะ