You are on page 1of 55

m m

m


  

 
 
 
 
w w w
  

Pengajaran

 dan Pembelajaran


 
 
 

 
Yang Cemerlang
  
   

 

 
m! "
" 
" #
× i i
 
i 
i
i 
× i i
 
 
i 
 
" #
× i 

i  
 

× i  i 
i i   
" J
 " 
× i 

i
 
 i 
×  i 
 i   i Ô
" #
× i  
 i  i
×  
  
i
" #
×    
i   i 
×  
 
i i  
© m i    
 
©m  
©m i i
  
i
  
! $ % 
&
  

&
  
   

©  
 i
  

 
©  i
  
 i
i
 !"
©    post-mortem
headcount
§  
 

   §§
0 engajaran adalah aktiviti atau


proses seperti menyoal,
menerangkan, mendengar, dan
menggalakkan sesuatu dengan
tujuan supaya murid belajar.´
   

wujuan mengajar ialah untuk


menukar tingkahlaku dan kelakuan,
dan juga untuk membolehkan pelajar
mendapat pengetahuan, atau
kepercayaan baru.´
 
 
  ' 
 (  (  )
  '  ) (  
  (
' ** *
  
§   

  

0 embelajaran adalah sebagai


satu perubahan dalam tingkah
laku manusia´
  


u embelajaran adalah sebagai


satu proses dalaman yang tidak
diperhatikan secara langsung´
  

u embelajaran adalah
menekankan perbezaan individu
dan kehendak sikap dalam
pembelajaran´
  

 
 
  
    
   
  
© Ú ÚÚ 
© Ú Ú
Ú 
© Ú Ú Ú 


#$% 
#$% 
&#$% 

'#$% 


(#$% 

 
)#$% 
i  
*'$% 
 
 
 
   
‰ ( (  '

    )
Introduction Content Activity


 *

 
 ' *

Extension
' Evaluation
 e 
 ee 
eed


   ( '(+


 , - m .(  " m /'
!"§#§$ §§ §%!§§&
''"§%
© %,  
© % ' 
© %  
!%§#§$§%§$ §§§"(
§§§"()'$§%
©  '    
'   
 ( 0* ( ' 
  ( * ( 
' ' * ( 
  ( ' 
 
ü %  (   ' 
 ' % '  
 1('''2

m 


  *
 
*
 
!+ % ,!!$"§%
© +,% %%,-%,.+/+0% %-%,.
12%,.!%

   
  *
, 

*
, 

© Ê
 
 
© Ê
 0 
0 
©  
  
©  

© 
© m 
©  
 
 3 mm

   
  -
, 

-
, 

¦ 
© i  i

©  
. 
© 
 
©  
©  4
© /  

   
  *
, 

*
, 

¦ 
© i 
  i 
 i"

©  3Ê 4
 5 
  


 

© 3 3 i
   
i"
$ .
   

©      
© i   i 

© i   i i
 
 "
© m 
i  i
2 "
$ .
   
Ê
0  i  6

©  4 


 i

  
i  
 7
 8
i i   i 

 "

© i
 
 i 
bersambung...
$ .
   
© %  6
 i  i  46
   i  i
  

© 
   

8  4  3 7  
 

i i 3
 
 i 
    
m  8 i  
i 
 ii  i 
 
4 

m  8 i i   


i 

m  8 i i         

m  i i   


 i 
i  i

àersamàung...
    
   
. i i  i

  4 6

8
   7 i7 7  
 


8 !% m5 7 8  
mm34  
i  i

8%
%m
8  i i   
 
i 
8 %m 7i  i i
m m
© i  
i  i i 

 
  


© i  
i
i 

 

   i 
  

© i i  


 i 

PenyampaiananPerkembanganPelajaran
© i i  i
 
i 
 
 
©   
 
i 

© i   i
 Ô
©  i i  i  

 i  

à à
PenyampaiananPerkembanganPelajaran

© i  ii
©    
© Ú !i "
© "  "  " i
© "i" " i

 i
PenyampaiananPerkembanganPelajaran
©  i i 
 
 
 i 
 i 
i i    
   
 
©  i  

© i i 
   

 i 
 
   
 
© i  i 
à à
PenyampaiananPerkembanganPelajaran
© i  
  i    i
 i  
 i 
  i 
 
 

  
©   i   
©   
i 
 i 

i    i 
eknikPenyoalan r
© i    Ô 
 
 ii
©

i
 
 
©  i 
 
©  i
 
i
© i    

 i ÔÔÔ
eknikPenyoalan r
© i i i  i 
 
© i  

i 

© i  
i 
i 

© i i   
i 

Penglibatan
ri
@ 
i   
 i 

 
© i i   
 
 ! i Ô
© i i  

© i i  

  
© i i   
 
 
© i i   

à à
Penglibatan
ri
© i  
  
©   
  i © i i   
 

 
© i  ii  
 i  Ô
© " i
  
Peneg an Peng k an Pengayaan 
Pem li an
" i i  
 i i 


 

©        
©    
 
 i 

© i i     
  
 i 

ati an an t gasan.
t gasan.
   i

© i  
 i 
Ô
© @ i  
©    
  

 
© i 


i
i i  
© X  i   i 

Pen t p efleksi
" i  
 
© i i   Ô
 i 
 i
  i 
 i i 
   Ô

© i i     Ô


 
 
 i  i i 
i 
 
 Ô

© i    ! i Ô

© i    !  
 i Ô

© i   i  i i 


   
 Ô
Pemeriksaanlati anant gasanm ri
© i  i 

©  
i i  i 
©  i iÔ
©   
  
© i i #$# i 
© @ i  i i 
 i 
 
 
 i  i 

Peng r san Bilik arja an


otivasi
© m  i 
i !
   

© 
  
 i 
 
 i   i 

   
 
 
© %i 
 i  


© 
!
i 
  
àà

Peng r san Bilik arja an


otivasi
© i 

i i 
i 
© 
  !
 
© i   
 i

© i 

 i   
i 
 iii 
 


engg nakan BB

© @ i
i 
@  
© @

  
©    
i i i
 
© %&@
© 
i
i

§
† Punca segala kemahuan
kemahuan::
† Sedar diri
† Tegas diri
† Jujur dan ikhlas
† Bersemangat

B 
  B 

½Ô
'$
(Ô i i
i!
)Ôm 
*Ô i + #,'# -"#mm#@ %,"#,
m&#.#%#%#Ô
/Ô# - ,01# #, # -"#"#1
 # " $%
© 0  i 
  2   
© 2  3   i i 


© "& i " " 
%  
© 0    
 

© 4  i   
 

©  2  


5 2   5 2  i 
5 2  5 2   
 ""   " " i% 
5 
5  
 6 
 i7
5    i

5   
5 
 
 "  ' "   
   '  " i%
 B 

    
i  i  i  
  i 888Ô
     

 88

 ! i 


 !  

ii 8Ô
 
4 i   ii

#
i  
Ë ""  "  "(