You are on page 1of 1

`123456ịch làm việc tại phòng KTsislab của sinh viên K52, K53

(Cập nhật ngày 08/07/2010)


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
STT Họ và tên Lớp
S C S C S C S C S C
1 Vũ Xuân Sơn 52CB X X X
2 Nguyễn Tiến Tùng 52CA X X X X X X
3 Lê Thị Hà 52CC X X X
4 Chu Thị Thủy 52CA X X X
5 Lưu Công Tố 52CA X X X X
6 Trần Xuân Tứ 52CA X X X X X X X X X X
7 Bùi Văn Thanh 52CC X X X
8 Lê Đức Trọng 52CA X X X
9 Đinh Thị Hương 52CA X X X
10 Phạm Huyền Trang 52CA X X X
11 Nguyễn Văn Hải 52CB
12 Lê Hà Tú 52CA X X X X
13 Trần Trung Hiếu 52CA X X X
14 Bùi Nhật Nam 52CA X X X
15 Nguyễn Thị Kim Chi 52CC X X X
16 Nguyễn Thị Thanh Na 52CC X X X
17 Phan Nguyên Cương 52CA
18 Nguyễn Thị Hương 52CA X X X
19 Nguyễn Ngọc Quỳnh 52CA
20 Lê Tiến Đạt 52CA X X X
21 Vũ Thị Thu Hương 53CB X X X