You are on page 1of 7

ประกาศผลการสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ครั้งที่ 1/2553
(รายชื่อโรงเรียนเรียงตามตัวอักษร)

ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน


1 กรุงเทพมหานคร ราชวินิตบางแคปานขำ
2 กรุงเทพมหานคร สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
3 กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวิทยาลัย
4 กาญจนบุรี บ่อพลอยรัชดาภิเษก
5 กาญจนบุรี บ้านเขากรวด
6 กาญจนบุรี เลาขวัญราษฎร์บำรุง
7 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
8 กาฬสินธุ์ คลองขามวิทยาคาร
9 กาฬสินธุ์ โคกคำวิทยา
10 กาฬสินธุ์ นาไคร้พิทยาสรรพ์
11 กาฬสินธุ์ บึงวิชัยสงเคราะห์
12 กาฬสินธุ์ สามขาสว่างวิทย์
13 กาฬสินธุ์ หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
14 กาฬสินธุ์ หนองแสงราษฎร์พัฒนา
15 กาฬสินธุ์ หนองห้างพิทยา
16 กาฬสินธุ์ หนองอีบุตรไพรเวทย์
17 กาฬสินธุ์ เหล่าไฮงามวิทยาสูง
18 กำแพงเพชร ทุ่งทรายวิทยา
19 กำแพงเพชร ปางมะค่าวิทยาคม
20 ขอนแก่น ก้องอุดมวิทยาคาร
21 ขอนแก่น จตุรมิตรวิทยาคาร
22 ขอนแก่น ชุมชนบ้านหัวขัว
23 ขอนแก่น ชุมแพพิทยาคม
24 ขอนแก่น ท่าพระวิทยายน
25 ขอนแก่น ท่าศาลาประชานุสรณ์
26 ขอนแก่น เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
27 ขอนแก่น นาจานศึกษา
28 ขอนแก่น บ้านกุดธาตุ
29 ขอนแก่น บ้านบ่อ
30 ขอนแก่น บ้านหินร่อง
31 ขอนแก่น ฝางวิทยายน

1
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
32 ขอนแก่น ภูเวียงวิทยาคม
33 ขอนแก่น สีชมพูศึกษา
34 จันทบุรี ตกพรมวิทยาคาร
35 ชัยนาท ไทยรัฐวิทยา 57
36 ชัยภูมิ ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
37 ชัยภูมิ ไทยรัฐวิทยา 19
38 ชัยภูมิ บ้านแท่นวิทยา
39 ชัยภูมิ บ้านวังอ้ายจีด
40 ชุมพร วัดดอนทรายแก้ว
41 เชียงราย จันจว้าวิทยาคม
42 เชียงราย เชียงของวิทยาคม
43 เชียงราย บ้านปงเคียน
44 เชียงราย บ้านป่าซาง
45 เชียงราย บ้านฝั่งตื้น
46 เชียงราย บ้านพญาไพร
47 เชียงราย พานพิทยาคม
48 เชียงราย เวียงป่าเป้าวิทยาคม
49 เชียงใหม่ ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
50 เชียงใหม่ ชุมชนบ้านโป่ง
51 เชียงใหม่ บ้านปางไม้แดง
52 ตรัง บ้านเกาะมุกด์
53 ตรัง บ้านหนองสองพี่น้อง
54 ตรัง วิเชียรมาตุ 2
55 ตราด เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
56 ตราด บ้านอ่างกะป่อง
57 ตาก เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
58 ตาก บ้านขะเนจื้อ
59 ตาก บ้านน้ำดิบ
60 ตาก รวมไทยพัฒนา 6
61 ตาก อุ้มผางวิทยาคม
62 นครปฐม มัธยมฐานบินกำแพงแสน
63 นครพนม พระซองสามัคคีวิทยา
64 นครราชสีมา กระเบื้องนอกพิทยาคม
65 นครราชสีมา บ้านคลองยาง
66 นครราชสีมา บ้านปลายดาบ

2
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
67 นครราชสีมา บ้านหนองหว้า
68 นครราชสีมา บึงคำคู
69 นครราชสีมา ภู่วิทยา
70 นครราชสีมา มัธยมด่านขุนทด
71 นครราชสีมา ห้วยบงวิทยา
72 นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
73 นครศรีธรรมราช โมคลานประชาสรรค์
74 นครสวรรค์ บ้านคลองกำลัง
75 นครสวรรค์ บ้านปางสุด
76 นนทบุรี พัฒนวิทย์
77 นราธิวาส นราสิกขาลัย
78 นราธิวาส บ้านจะแนะ
79 น่าน นาหมื่นพิทยาคม
80 น่าน บ่อเกลือ
81 น่าน พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์
82 น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
83 น่าน หาดทรายทองวิทยาคาร
84 บุรีรัมย์ แคนดงพิทยาคม
85 บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านสองชั้น
86 บุรีรัมย์ บ้านละลมพนู
87 บุรีรัมย์ ภัทรบพิตร
88 บุรีรัมย์ วัดอินทบูรพา
89 บุรีรัมย์ สตึก
90 ปทุมธานี เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
91 ประจวบคีรีขันธ์ วัดธงชัยธรรมจักร
92 ปราจีนบุรี บ้านบุสูง
93 ปัตตานี สายบุรี “แจ้งประชาคาร”
94 พระนครศรีอยุธยา วัดอินทาราม(คำเทศวิทยาคาร)
95 พะเยา จุนวิทยาคม
96 พะเยา บ้านห้วยแก้ว
97 พัทลุง เขาชัยสน
98 พัทลุง เทศบาลจุ่งฮั่ว
99 พัทลุง นาขยาดวิทยาคาร
100 พัทลุง พัทลุงพิทยาคม
101 พัทลุง ศรีบรรพตพิทยาคม

3
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
102 พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “โสภณวิทยาคาร”
103 พิจิตร วัดวังสำโรง
104 พิษณุโลก นครบางยางพิทยาคม
105 พิษณุโลก บ้านโคกใหญ่
106 พิษณุโลก วัดยาง (มีมานะวิทยา)
107 เพชรบุรี ท่ายางวิทยา
108 เพชรบุรี บางจานวิทยา
109 เพชรบุรี วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
110 เพชรบูรณ์ กิตติพิทยา
111 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยผักไล
112 เพชรบูรณ์ บ้านห้วยระหงส์
113 แพร่ บ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)
114 แพร่ ม่วงไข่พิทยาคม
115 แพร่ วัดกาญจนาราม (ประชานูทิศ)
116 มหาสารคาม บ้านเหล่า
117 แม่ฮ่องสอน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์
118 แม่ฮ่องสอน ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
119 แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ละนา
120 แม่ฮ่องสอน บ้านหนองแห้ง
121 แม่ฮ่องสอน บ้านอมพาย
122 แม่ฮ่องสอน ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
123 ยโสธร บ้านมะพริกคู่โพนสิม
124 ยะลา บ้านโกตาบารู
125 ยะลา ศรีฟารีดาบารูวิทยา
126 ร้อยเอ็ด โคกล่ามพิทยาคม
127 ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ประชานุสรณ์
128 ร้อยเอ็ด ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
129 ร้อยเอ็ด บ้านคูเมือง
130 ร้อยเอ็ด บ้านหนองคำ
131 ร้อยเอ็ด มัธยมวัดธาตุ
132 ร้อยเอ็ด เมืองจำปาขัน
133 ร้อยเอ็ด วังยาวเจริญวิทย์
134 ลพบุรี เทศบาล 4 สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
135 ลพบุรี บ้านวังตาอินทร์
136 ลพบุรี วัดหนองกระเบียน

4
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
137 ลำปาง แจ้ห่มวิทยา
138 ลำปาง ปางกุ่มวิทยา
139 ลำปาง แม่สันวิทยา
140 ลำปาง ห้วยแก้ววิทยา
141 ลำปาง ห้างฉัตรวิทยา
142 ลำพูน ทาขุมเงินวิทยาคาร
143 เลย บ้านปวนพุ
144 ศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
145 ศรีสะเกษ บ้านโนนสูง
146 ศรีสะเกษ บ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์)
147 ศรีสะเกษ บ้านสามแยกหินกอง
148 ศรีสะเกษ บ้านหนองสังข์
149 ศรีสะเกษ ไผ่งามพิทยาคม
150 ศรีสะเกษ วรคุอุปถัมภ์
151 ศรีสะเกษ ศรีแก้วพิทยา
152 ศรีสะเกษ ศรีรัตนวิทยา
153 สกลนคร ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
154 สกลนคร บ้านอินทร์แปลง
155 สงขลา ชุมชนบ้านนากัน
156 สงขลา บ้านขนุน
157 สงขลา บ้านหัวปาบ
158 สระแก้ว ทัพราชวิทยา
159 สระแก้ว สระปทุม
160 สระบุรี หินกองวิทยาคม
161 สุโขทัย เมืองเชลียง
162 สุโขทัย วัดปากพระ
163 สุโขทัย ศรีนคร
164 สุโขทัย สวรรค์อนันต์วิทยา
165 สุโขทัย อุดมดรุณี
166 สุพรรณบุรี ด่านช้างวิทยา
167 สุพรรณบุรี วัดหนองผักนาก
168 สุพรรณบุรี หรรษาสุจริตต์วิทยา 2
169 สุราษฎร์ธานี ไชยาวิทยา
170 สุรินทร์ ช้างบุญวิทยา
171 สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์

5
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
172 สุรินทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร
173 สุรินทร์ บ้านกะดาด
174 สุรินทร์ บ้านบัวโคก
175 สุรินทร์ พนาสนวิทยา
176 สุรินทร์ พระแก้ววิทยา
177 สุรินทร์ มัธยมศรีสำเภาลูน
178 สุรินทร์ วันเจริญสามัคคี
179 สุรินทร์ สุรวิทยาคาร
180 สุรินทร์ หมื่นศรีประชาสรรค์
181 หนองคาย บ้านห้วยไซงัว
182 หนองบัวลำภู โนนสังวิทยาคาร
183 หนองบัวลำภู บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
184 อำนาจเจริญ ชุมชนบ้านคำพระ
185 อำนาจเจริญ ชุมชนเปือยหัวดง
186 อำนาจเจริญ น้ำปลีกศึกษา
187 อำนาจเจริญ พนาศึกษา
188 อำนาจเจริญ พัฒนาสามัคคี
189 อำนาจเจริญ ลืออำนาจวิทยาคม
190 อำนาจเจริญ ศรีเจริญศึกษา
191 อุดรธานี โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
192 อุดรธานี บ้านอุบมุง
193 อุตรดิตถ์ ด่านแม่คำมันพิทยาคม
194 อุตรดิตถ์ บ้านน้ำลี
195 อุตรดิตถ์ บ้านวังแดง
196 อุตรดิตถ์ ฟากท่าวิทยา
197 อุตรดิตถ์ ลับแลศรีวิทยา
198 อุบลราชธานี บ้านกุดเรือ
199 อุบลราชธานี บ้านซาหวาย
200 อุบลราชธานี บ้านนาเลิน
201 อุบลราชธานี บ้านปะอาว
202 อุบลราชธานี บ้านป่าโมง
203 อุบลราชธานี บ้านหนองดุม
204 อุบลราชธานี ประชาสามัคคี
205 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
206 อุบลราชธานี ศรีเมืองวิทยาคาร

6
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
207 อุบลราชธานี หนองบัวฮีวิทยาคม

โครงการต่อไปนี้จัดไว้เป็นโครงการสำรองโดยในกรณีที่มีการปรับลดงบประมาณ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์แล้ว หรือมีการสละสิทธิ์ หรือมีเหตุอื่น ซึ่งทำให้มีงบประมาณเหลือเพียง
พอ ก็จะนำงบประมาณที่เหลือดังกล่าวสนับสนุนให้กับโครงการสำรองตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ จังหวัด โรงเรียน
1 ศรีสะเกษ เกษตรประชาตาทวด
2 ชัยภูมิ เมืองพญาแลวิทยา
3 ขอนแก่น บ้านใหม่โสกส้มกบ
4 สงขลา สมบูรณ์ศาสน์
5 ร้อยเอ็ด เทพบัณฑิตวิทยาลัย
6 กำแพงเพชร มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร
7 เพชรบูรณ์ บ้านหนองจอกวังกำแพง
8 ลำปาง แม่ทะพัฒนศึกษา
9 เชียงราย แม่ออนวิทยาลัย
10 สุพรรณบุรี ทุ่งแฝกพิทยาคม
11 ยโสธร ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
12 ขอนแก่น บ้านกงประชานุกูล
13 ลำพูน น้ำดิบวิทยาคม
14 ตราด คลองใหญ่วิทยาคม
15 ศรีสะเกษ น้ำคำวิทยา
16 ศรีสะเกษ บ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
17 ร้อยเอ็ด ท่าม่วงวิทยาคม
18 ประจวบคีรีขันธ์ ชัยเกษมวิทยา
19 อุตรดิตถ์ บ้านแพะ
20 สมุทรปราการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ