You are on page 1of 70

KAEDAH PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN UJIAN

DIAGNOSTIK MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI


MATEMATIK TINGKATAN SATU

Penyeliaan;
Hj Abu Hassan bin Abd Rahman

Oleh;
KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMMAD RAZI
801018035149001

LAPORAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN


DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA MUDA
PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS


OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2007
ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar


matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kajian telah dijalankan
untuk pengesanan awal punca-punca kelemahan pelajar dan adakah pengambilan ujian
diagnostik ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam matematik
berbanding dengan cara tradisional. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti sama ada
penilaian ini dapat mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dalam pengajaran
pembelajaran matematik. Sampel kajian yang digunakan melibatkan dua kumpulan
pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Si Rusa, Port
Dickson. Satu kumpulan pelajar itu dianggap sebagai kumpulan kawalan dan telah
menerima pengajaran secara tradisional manakala satu kumpulan pelajar lagi dikenali
sebagai kumpulan rawatan telah diuji dengan ujian diagnostik pada peringkat awal
pengajaran dan pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada
Borang Soal Selidik, Ujian Pra, Ujian Pos, temubual dan pemerhatian. Maklumat-
maklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan dua jenis kaedah iaitu kaedah
kuantitatif dan kaedah kualitatif.

iii
KANDUNGAN

Halaman

PENGAKUAN i
PENGHARGAAN ii
ABSTRAK iii
KANDUNGAN iv
SENARAI JADUAL vii
SENARAI RAJAH viii

BAB 1 MASALAH KAJIAN

1.0 Pendahuluan 1
1.1 Pernyataan masalah 2
1.2 Kerangka Konsep Kajian 4
1.3 Tujuan Kajian 5
1.3.1 Objektif Kajian 5
1.3.2 Persoalan Kajian 5
1.4 Kepentingan Kajian 6
1.5 Batasan Kajian 6
1.6 Definisi Istilah 6
1.7 Ringkasan 8

iv
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR
2.0 Pendahuluan 9
2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan 9
2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik
2.1.2 Pendekatan dalam Membuat Diagnosis
2.2 Ujian Diagnostik 10
2.3.1 Ciri-ciri Ujian Diagnostik 12
2.3 Kajian-kajian Yang Lepas
2.3.1 Kajian Luar Negeri
2.3.2 Kajian Dalam Negeri
2.4 Rumusan 14

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN


3.1 Pendahuluan 15
3.2 Rekabentuk Kajian 15
3.3 Populasi dan Sampel Kajian 16
3.4 Instrumen Kajian 16
3.3.1 Borang Soal Selidik Relajar
3.3.2 Pra Ujian dan Pos Ujian
3.3.3 Pemerhatian
3.3.4 Temubual
3.5 Tatacara Pengumpulan Data 16
3.6 Tatacara Penganalisisan Data 17
3.7 Rumusan 17

BAB 4 HASIL KAJIAN


4.1 Pendahuluan 18
4.2 Profil Responden 19
4.3 Dapatan Kajian 20
v
4.3.1 Ujian Pra 21
4.3.2 Ujian Pos 23
4.3.3 Perubahan Sikap Pelajar 25
4.3.4 Persoalan Kajian 28
4.4 Rumusan 29

BAB 5 PENUTUP
5.1 Pendahuluan 30
5.2 Ringkasan Kajian 30
5.3 Perbincangan Dapatan Kajian 31
5.4 Kesimpulan Dapatan Kajian 32
5.5 Implikasi Dapatan Kajian 32
5.6 Cadangan Kajian Lanjutan 34
5.7 Kesimpulan 34

RUJUKAN
LAMPIRAN
Borang Soal Selidik
Ujian Pra
Ujian Pos
Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri

vi
SENARAI JADUAL

No.Jadual Halaman

4.1 Profil Responden 19


4.2 Min Ujian Pra dan Ujian Pos 20
4.3 Sikap Pelajar Terhadap Matematik Sebelum Kajian 26
4.4 Sikap Pelajar Terhadap Matematik Selepas Kajian 27

vii
SENARAI RAJAH

No. Rajah Halaman


1.1 Kerangka Konsep Kajian 4
2.1 Jenis-jenis P&P Berbantu Komputer 11
3.1 Reka Bentuk Kajian 16
4.1 Graf Profil Responden 20
4.2 Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Rawatan 22
4.3 Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Kawalan 23
4.4 Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Rawatan 24
4.5 Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Kawalan 25

viii
BAB SATU

MASALAH KAJIAN

1.0 Pendahuluan

Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut
acuannya sendiri iaitu mencapai keseimbangan dalam aspek ekonomi, politik, sosial,
kerohanian dan kebudayaan. Kini, negara berada pada peringkat pertengahan dan
memasuki fasa 15 tahun yang kedua dalam pencapaian Wawasan 2020.

Sepanjang fasa 15 tahun pertama, Malaysia mencapai banyak kemajuan dari pelbagai
bidang namun perubahan pesat dunia hari ini memerlukan Malaysia berubah untuk
mencapai tahap yang lebih maju. Negara maju yang bercirikan negara industri yang
bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi turut menyumbang kepada pembentukan
peradaban Sains dan Teknologi. Oleh itu, warga Malaysia yang menjadi tenaga kerja
mestilah benar-benar “Celik Matematik” kerana Matematik berperanan sebagai mata
pelajaran asas untuk merealisasikan Wawasan 2020. Faktor ini boleh menjadi faktor
kritikal sekiranya pencapaian pelajar generasi baru berada di tahap yang rendah.

Sejajar dengan itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar
baru iaitu pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
(PPSMI) mulai tahun 2003. Dasar ini digubal berasaskan hakikat bahawa Sains dan
Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai penemuan baru dan
sebahagian besar maklumat yang berkaitan dengannya terdapat dalam bahasa Inggeris.
Matlamat akhir dasar ini, adalah membolehkan murid mengakses maklumat berkaitan
melalui pelbagai media supaya mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan
lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2002).

Namun demikian, laporan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994, melaporkan
bahawa pelajar masih belum dapat menguasai kemahiran asas matematik yang dipelajari
di dalam bahasa Melayu dari peringkat sekolah menengah rendah lagi. Keadaan ini
menuntut tindakan bagi mengatasi kelemahan tersebut. Malah akan menjadi bertambah
kritikal bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggerisnya kerana matematik
telah mula diajar di dalam bahasa Inggeris bagi tingkatan satu mulai 2003. Salah satu
cara ialah mengesan kelemahan pelajar di peringkat lebih awal. Dengan kata lain, di
peringkat pengajaran dan pembelajaran pelajar, diagnostik pelajar perlu dibuat untuk
menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab
berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya. Apabila sesuatu sebab dapat
dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang
berlaku dapat dilaksanakan.

Analisa dari Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mencukupi bagi
membolehkan guru merancang program pemulihan yang berkesan seperti mana dalam
Penilaian Kemajuan Sekolah Menengah (PKSM). Perancangan pelajar dan penempatan
pelajar perlu diputuskan berdasarkan hasil ujian diagnostik (Hay & Gregg 1993).

Maklumat awal akan membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran bagi
mengatasi kelemahan pelajar. Pemulihan diperingkat awal penting agar ia tidak
berlanjutan ke peringkat seterusnya. (Mathews 1981). Kesilapan-kesilapan yang terbawa
di peringkat awal ini akan menambahkan kesukaran matematik di kalangan pelajar lemah
khususnya. Bahkan, kesukaran matematik boleh membuat pelajar benci matematik. (Ng
See Ngean 1981). Dengan itu, amat wajar guru matematik menjalankan ujian dagnostik
bagi mengenalpasti kelemahan pelajar.

Pembinaan ujian yang baik merlukan kemahiran yang tinggi. Oleh itu, ia sukar bagi guru
membinanya. ( Raven 1988). Untuk membaiki keadaan ini, guru haruslah diberi latihan
dalam bidang psikometrik. Ini mengambil masa anglma dan pebelanjaan yang tinggi.
Cara lain bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mempertanggungjawabkan penyediaan
alat-alat penilaian ini kepada pihak berpusat. (Abu Bakar Nordin 1990). Ini bermakna
pihak kementerian bertanggungjawab menyediakan alat piawaian yang pasti akan
kesahannya. Cara ini dapat meringankan beban guru dan memudahkan guru membuat
diagnosis mengenai masalah pembelajaran dan seterusnya mengambil langkah susulan.

1.1 Pernyataan Masalah

Tujuan pembelajaran Matematik KBSR tahun 1 hingga 6, lebih bertumpukan kepada


mengembangkan kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran serta
mengikut langkah-langkah yang logis.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1983). Maka
pendidikan Matematik KBSR menganjurkan pengajaran memberi penekanan kepada
penguasaan bahasa Matematik, kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran mengira
dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah (Noraini Idris 1994).
Kemuncak kejayaan matematik KBSR ialah kemampuan pelajar menyelesaikan masalah
matematik disamping jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian.

Untuk menyelesaikan masalah matematik, pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir


dalam matematik, diantaranya ialah kemahiran memahami masalah, kemahiran
menyusun data, kemahiran menggunakan konsep, kemahiran menjalankan operasi dan
kemahiran menyemak secara logik. Ini bermakna daripada langkah-langkah yang
diperlukan dalam penyelesaian masalah, makluman mengenai kelemahan pelajar dalam
matematik dapat diperolehi.

Menurut ulasan ringkas daripada Laporan Prestasi Matematik SPM (1994), sebahagian
besar pelajar belum dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. Juga
didapati, pelajar lemah tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat kepada
bentuk persamaan matematik untuk membuat pengiraan. Terdapat juga pelajar yang tidak
memahami kehendak soalan. Kerja pengiraan pun keliru dan panjang. Penyampaian dan
susunan jawapan juga didapati tidak kemas, tidak tersusun dan tidak sempurna.
Sayangnya maklumat ini terlambat bagi membolehkan pelajar lemah dibetulkan. Oleh itu,
satu bentuk ujian diagnostik yang sesuai dengan tahap pelajar perlu dibentuk bagi
membolehkan guru-guru matematik mengesan kelemahan-kelemahan pelajar di peringkat
yang awal lagi agar kesilapan-kesilapan dalam perkara-perkara asas dalam matematik
khususnya bagi kaedah pendaraban tidak berulang di peringkat yang lebih tinggi.

Dalam pada itu, guru KBSR didapati mempunyai masalah dalam mengesan kesukaran
pembelajaran pelajar-pelajar (Rohaty 193). Oleh itu, dengan mengambil kira
ketidakupayaan guru menyediakan ujian yang bermutu, maka penghasilan satu bentuk
ujian diagnosis matematik yang sah dan boleh dipercayai amatlah diperlukan. Jesteru itu,
kajian ini berhasrat untuk membantu pelajar untuk memahami matematik dengan
menggunakan ujian diagnostik yang diharapkan dapat memenuhi kehendak di atas.
Bertolak dari ini, soalan pokok kajian ini ialah : Sejauh mana ujian diagnostik yang
dibina dapat mengesan kelemahan matematik pelajar khususnya dengan kaedah
pendaraban?

Sesuatu ujian yang baik dan bermutu tinggi sekiranya ia mengandungi beberapa ciri yang
istimewa. Diantaranya ialah : kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran
dan kemudahtafsiran (Chase 1974, Mok Soon Sang 1993). Dengan itu, aspek-aspek ini
merupakan pra-syarat bagi ujian diagnostik yang hendak dibina. Walaubagaimanapun di
dalam kajian ini pengkaji hanya akanmenumpukan kepada aspek kesahan dan
kelehpercayaan ujian sahaja. Ini adalah kerana kedua-dua aspek ini adalah perkara yang
selalu dibincangkan dalam pengukuran dan penilaian. Malah, aspek kebolehpercayaan
dianggap lebih utama dalam menilai ciri-ciri psikometrik sesuatu ujian atau skala (Salvin
& Ysseldyke 1978).

1.2 Kerangka Konsep Kajian.

Kajian ini berhasrat untuk mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar
matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kerangka konsep kajian
ini dapat digambarkan seperti dalam rajah 1.2.1 – 1.2.3 yang berikut. Kajian ini akan
dijalankan menggunakan kaedah eksperimen. Sampel akan dibahagi kepada dua
kumpulan, kumpulan eksperimen dan kumpulan rawatan.

Kumpulan eksperimen akan diuji dengan ujian diagnostik manakala kumpulan


rawatan tidak dibekalkan dengan ujian diagnostik. Hasil kajian ini akan membolehkan
pengkaji melihat prestasi pelajar, penggunaan kaedah, tindak balas terhadap ujian, sikap
serta motivasi pelajar. Ini memperlihatkan keberkesanan pengunaan ujian diagnostik
berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional.

UJIAN KELEMAHAN
DIAGNOSTIK PELAJAR KELEMAHAN
MATEMATIK MATEMATIK

Rajah 1.2.1 Matlamat Kajian

KESAHAN

KEBOLEHPERCAYAAN
UJIAN
DIAGNOSTIK KEOBJEKTIFAN
MATEMATIK
KEBOLEHTADBIRAN

KEMUDAHTAFSIRAN

Rajah 1.2.2 Pra-syarat ujian diagnostik matematik


Ujian Pra

Pengajaran dan Pembelajaran

Pemerhatian temubual

Lulus Ujian Pos gagal

Peningkatan Prestasi pemulihan


Meningkat

Rajah 1.2.3 : Kerangka Konsep Kajian

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan ujian diagnostik
yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai
kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami
kaedah pendaraban.

1.3.1 Objektif Kajian

Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut :

1.3.1.1 Untuk mengesan halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
1.3.1.2 Untuk menentukan bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat
membantu kelemahan pelajar.
1.3.1.3 Untuk menentukan sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik
darjah.
1.3.1.4 Untuk mengesan tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.

1.3.2 Persoalan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai persoalan tentang


penggunaan ujian diagnostik dalam membantu pelajar matematik tingkatan satu
memahami kaedah pendaraban seperti berikut;

1.3.2.1 Sejauhmanakah masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran menjadi penghalang kepada kefahaman pelajar.
1.3.2.2 Sejauhmanakah bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat meantu
kelemahan pelajar.
1.3.2.3 Sejauhmanakah sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah
1.3.2.4 Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.

1.4 Kepentingan Kajian

Kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti berikut:-

• Guru-guru matematik tingkatan 1;


Pembinaan alat ini dapat memudahkan guru matematik tingkatan 1 menjalankan
diagnosis ke atas pelajar. Kajian ini dapat membantu guru matematik mengesan
kelemahan pelajar dari peringkat awal. Pengetahuan yang menyeluruh tentang
pembinaan ujian diagnostik ini tentunya memberi faedah dalam meningkatkan
prestasi pelajar-pelajar dalam matapelajaran matematik.
Pencapaian tinggi yang diperolehi oleh pelajar-pelajar adalah merupakan
dorongan kepada para guru untuk melaksanakan ujian diagnostik di dalam kelas.
Jesteru itu akan berlaku peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar-pelajar
dalam peperiksaan di sekolah. Kajian ini diharap dapat menunjukkan beberapa
faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang
antaranya guru akan memulakan pemulihan pada peringkat awal, kefahaman asas
dapat pelajar dibina dengan kukuh, pemupukan minat, penyesuaian persekitaran
dan membentuk keyakinan diri pelajar. Dapatan kajian ini diharap dapat
memberikan maklumat kepada guru-guru matematik tentang kepentingan
pelaksanaan ujian diagnostik bagi memastikan kefahaman pelajar dalam kaedah
pendaraban

• Ibu bapa pelajar tingkatan 1


Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti patut dimaklumkan kepada mereka agar
usaha-usaha luar seperti kelas tuisyen tertumpu kepada mengatasi kelemahan
yang ada itu.

• Pihak sekolah;
Dapatan kajian ini dapat digunakan untuk merancang ratgi-strate yang sesuai
dalam rangka meningkatkan prestasi matematik pelajar dan juga sekolah dalam
peperiksaan-peperiksaan awam.

• Jabatan Pelajaran Negeri;


Dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti dalam usaha
memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai kaedah penilaian terkini
selaras dengan perkembangan dan perubahanpesat dalam dunia pendidikan
semasa.

• Kementerian Pelajaran Malaysia;


Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat penting tentang keberkesanan
matematik KBSR dan perlaksanaan PKBS. Kajian ini juga boeh dijadikan bahan
rujukan untuk mengubal kurikulum yang sesuai dan selaras dengan ledakan
teknologi maklumat dan komunkasi agar pendidikan di Malaysia diiktiraf pada
peringkat antarabangsa dan mampu bersaing dalam duia globalisasi yang serba
mencabar.

1.5 Batasan Kajian

Kajian ini ditumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ”Nombor Bulat –
Mendarab sebarang digit dengan dua digit ” dalam mata pelajaran matematik Tingkatan
Satu.

Bilangan sampel yang dipilih secara rawak ialah 62 orang di dalam dua buah kelas
tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Port Dickson, Negeri
Sembilan. Sampel terdiri daripada kumpulan murid lemah, sederhana dan cemerlang.

Tempoh pelaksanaan kajian hanya selama 10 jam. Aspek yang dikaji ialah kesesuaian
dan keberkesanan pelaksanaan kaedah penilaian ujian diagnostik dalam membantu
pelajar memahami kaedah pendaraban.

1.6 Takrifan Istilah

Berikut adalah takrifan istilah penting berdasarkan kepada konteks kajian. Terdapat
beberapa istilah yang perlu dihuraikan untuk mengelakkan daripada berlaku salah
tanggapan.

1.6.1 Pendaraban
Menurut istilah matematik, pendaraban merupakan satu kaedah yang berkait dengan
kaedah penambahan iaitu penambahan secara berulang.
1.6.2 Diagnostik
Diagnostik boleh difahami sebagai satu cara untuk mengenalpasti sesuatu perkara atau
pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu.

1.6.3 Kesahan
Ciri kesahan merujuk kepada sejauhmanakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia
sepatutnya mengukur (Sax 1980; Abu Bakar Nordin 1987; Mok Soon Sang 1994).
Dengan kata lain ia merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi
objektifnya. Terdapat beberapa jenis kesahan : kesahan isi, kesahan gagasan, kesahan
ramalan dan kesahan serentak. Jenis-jenis kesahan ini dibahagikan berdasarkan tujuan
ujian itu dijalankan.

1.6.4 Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan pencapaian calon apabila dia
mengambil ujian itu beberapa kali dalam tempoh tertentu (Sax 1980; Abu Bakar Nordin
1987; Mok Soon Sang 1994) Ini bermakna indeks kebolehpercayaan adalah tinggi jika
seseorang calon memperolehi skor yang sama walaupun ujian itu diambil olehnya
beberapa kali.

1.7 Ringkasan
Bab ini menghuraikan latar belakang, tujuan, kepentingan dan batasan kajian. Bab ini
juga merumuskan bahawa dengan melaksanakan ujian diagnostik dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matematik serta
membantu guru membuat pemulihan awal.
BAB DUA

TINJAUAN LITERATUR

2.0 Pendahuluan
Bab ini akan membincangkan mengenai konsep diagnosis dalam pendidikan, sifat dan
punca asas kesilapan matematik, ujian diagnostik dan meninjau kajian-kajian yang telah
dilakukan yang berkaitan dengan ujian diagnostik dalam matematik. Perbincangan ini
akan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: konsep diagnostik dalam pendidikan,
ujian diagnostik, kajian-kajian yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam
matematik dan kesimpulan.

2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan


Diagnostik merujuk kepada mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang
berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu (Abu Bakar Nordin
1987). Aktiviti diagnostik dan pemiluhan yang dijalankan oleh para guru mempunyai
beberapa persamaan dengan aktiviti diagnosis dan pemulihan yang dijalankan oleh para
doktor (Nik Azis Nik Pa 1989)

Berbanding dengan istilah perubatan, menurut Nik Azis Nik Pa (1989), dalam konteks
pendidikan analogi yang berkaitan dengan diagnosis dan pemulihan dapat dilihat seperti
berikut;
Pendidikan Keterangan
Etiologi sesuatu yang berkaitan dengan punca masalah
dalam pembelajaran
Skim Tindakan berkaitan dengan aktiviti mental dan operasi
Kesilapan yang diperhatikan perlakuan pelajar dalam pelajaran

Berdasarkan analogi ini bermakna semasa guru menjalankan diagnosis dan pemulihan,
guru perlu memerhatikan corak-corak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dan
mengaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya guru menjalankan
aktiviti pemulihan yang difikirkan secocok bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah
kerana aktiviti mental pelajar yang menyebabkan pelajar bertindak melakukan kesilapan-
kesilapan yang tidak dapat dilihat oleh guru. Oleh itu, guru hanya mengagak sahaja.

Terdapat dua jenis diagnosis dalam pendidikan iaitu diagnostik pembelajaran dan
diagnostik psikologi (Abu Bakar Nordin 1981). Diagnostik pembelajaran merangkumi
perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum manakala diagnostik psikologi
merangkumi perkara-perkara asas seperti kurang penglihatan, kurang pendengaran dan
lain-lain. Kedua-duanya saling berkait dan memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar.
Menurut Freudenthal (1981). Diagnosis sebenar dapat memberi maklumat tentang kenapa
kelemahan itu terjadi. Beliau berpendapat bahawa cara untuk mengetahuinya adalah
dengan meneliti kepada kegagalan-kegagalan pelajar dan cuba memahaminya.

2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik.


Kesilapan-kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam mata pelajaran matematik
bukan saja banyak tapi berbagai jenis. Pengalaman mengajar matematik menunjukkan
bahawa tidak semua kesilapan matematik menandakan kepayahan matematik kerana ada
yang hanya berpunca daripada kecuaian membuat pengiraan atau penyelesaian. Dengan
itu adalah penting ditentukan sifat sesuatu kesilapan disamping mengenalpasti faktor-
faktor yang menyebabkan kesilapan itu dalam usaha melakukan diagnosis.

Terdapat pelbagai model analisis atau pengelasan kesilapan yang telah dikemukakan oleh
pengkaji matematik. Misalnya, Radatz (1979), Hollander (1978) dan Newman(1977).
Model analisis seperti ini berguna kepada guru sebagai rangka kerja untuk membina alat
diagnosis dan membuat analisis terhadap kesilapan yang muncul daripada diagnosis.
(Liew Su Tim & Wan Muhamad Saridan 1991). Namun demikian, tidak ada model
lengkap atau menyeluruh. Pemilihan model untuk digunakan bergantung kepada isi
kandungan item-item.

Di dalam mencari punca-punca kepayahan matematik, Nik Azis Nik Pa (1989),


membahagikan sebab-sebab asas kepayahan matematik kepada dua aspek iaitu aspek
afektif dan psikomotor, dan aspek kognitif. Menurut beliau, faktor-faktor yang
menyebabkan kepayahan matematik adalah;
• Faktor kepercayaan : misalnya, pelajar tidak akan memberi perhatian serius
kepada pelajaran kecuali mereka percaya bahawa pelajaran itu berfaedah kepada
kehidupan mereka.
• Faktor pedagogi : faktor yang berkaitan dengan pengajaran guru dan suasana
bilik darjah. Misalnya, guru menjemukan dan kelas bising.
• Faktor fisiologi : misalnya, cacat pendengaran, penglihatan atau pertuturan dan
kesihatan yang kurang baik.
• Faktor keperluan : pelajar tidak berminat mata pelajaran kerana matematik yang
abstrak sekiranya keperluan asas seperti kasih sayang belum dipuaskan.
• Faktor intelek : pelajar mempunyai kemampuan intelek yang berbeza. Oleh itu,
pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan intelek pelajar boleh
menyebabkan kegagalan.

PUNCA KEPAYAHAN

Aspek Afektif dan Psikomotor Aspek Kognitif

Faktor kepercayaan Faktor keperluan

Faktor pedagogi Faktor fisiologi Faktor Kognitif

Rajah 2 : Punca-punca Kepayahan Matematik

Dengan itu guru hendaklah mengecam pelajar-pelajar yang mengalami kepayahan


matematik melalui berbagai cara yang ditunjukkan seperti kegagalan dalam ujian,
bersikap negatif terhadap matematik dan kegagalan menyiapkan tugasan-tugasan yang
diberi. Pelajar-pelajar yang berjaya juga mungkin mengalami kepayahan yang harus
dikenalpasti oleh guru.
2.1.2 Pendekatan Dalam Membuat Diagnosis

Di dalam aspek pembinaan alat diagnostik dalam pendidikan, Bejar (1984) telah
menyenaraikan dua pendekatan utama yang selalu digunakan iaitu;

• ”deficit measurement” yang menumpukan kelemahan-kelemahan pelajar,


• analisis ralat (error analysis) yang menumpukan kepada jenis-jenis kesilapan yang
ditunjukkan oleh para pelajar.

Dalam hal ini beliau menyatakan bahawa pendekatan analisis ralat adalah lebih dekat
dengan model perubatan kerana pendekatan ini bukan sahaja mengenalpasti gejala-gejala
tetapi juga cuba mengkelaskan pelajar berdasarkan kesilapan-kesilapan yang dibuat.

2.2 Ujian Diagnostik

Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu masalah
pembelajaran dan punca-puncanya. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ujian
diagnostik digunakan untuk tujuan berikut:-
a) penempatan pelajar dan
b) mengenalpasti punca kelemahan di dalam pembelajaran.

Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan diantaranya;


a) penempatan pelajar di sekolah-sekolah tertentu (contohnya; sekolah berasrama
penuh atau vokasional)
b) penempatan kelas berdasarka pencapaian pelajar.
c) Penempatan aliran (contohnya, sains atau sastera)
d) Pembahagian kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kelas.

Cronbach (1949) menyatakan bahawa ujian diagnostik yang ideal menarik perhatian guru
kepada setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di mana mungkin dikesani oleh pelajar.
Dengan memeriksa satu persatu aspek di mana kemungkinan berlaku kesilapan, guru
akan mendapat gambaran tentang kelemahan-kelemahan spasifik pelajar yang mesti
dipulihkan sebelum pelajar dapat maju dalam pelajaran seterusnya.

2.2.1 Ciri-ciri ujian diagnostik

Abu Bakar Nordin (1949) telah menyenaraikan beberapa ciri ujian diagnostik yang dapat
diringkaskan seperti berikut:-

a) Markah atau gred keseluruhan kurang penting Yang penting adalah maklumat
mengenai apa dan sejauh manakah aspek-aspek yang diuji dikuasai oleh murid.
b) Skop ujian meliputi semua aspek perlakuan dalam perkara yang diuji. Ini
termasuklah menguji perlakuan di beberapa peringkat sebelum perlakuan akhir;
contohnya; peringkat-peringkat sebelum mendapatkan jawapan akhir bagi soalan
berbentuk penyelesaian masalah.
c) Ujian diagostik boleh dilakukan dengan berbagai bentuk; temubual, soal selidik,
senarai semak dan ujian kertas pensel. Bentuk ujian diagnostik mempunyai
peranan menentukan sebab-sebab timbulnya kesukaran bagi murid. Contohnya
jika ujian kertas pensel bentuk aneka pilihan dipilih, tiap-tiap pilihan itu
sendirinya berbentuk diagnostik. Misalnya;

25 + 17 = _____________________
A. 312 (tidak menguasai konsep membawa)
B. 8 (belum memahami konsep mencampur)
C. 96 (kekeliruan tentang kedudukan nombor)
D. 42 (menguasai operasi + )
E. 32 (lalai atau tidak tahu membawa)

d) Peringkat kesukaran item-item lebih rendah (0.65) berbanding dengan ujian


pencapaian di mana 95% daripada item-item sebaik-baiknya mempunyai
peringkat kesukaran di antara 0.40 - 0.60 .
e) Ujian diagnostik selalunya dijalankan sama ada sebelum atau semasa proses
pengajaran dan pembelajaran. Maklum balas mengenai aspek-aspek tertentu
perlu bagi guru untuk meletakkan pelajar pada peringkat yang sesuai sebelum
memulakan pengajaran atau melangkah ke unit-unit pengajaran yang lebih
tinggi.
f) Markah ujian diagnostik diterjemahkan dalam bentuk profil individu dengan
berasaskan markah tentang aspek-aspek pelajaran.

Froelich (1959) menyatakan bahawa ujian diagnostik bukan sahaja menghasilkan


skor pencapaian secara keseluruhan tetapi juga sub-skor bagi setiap jenis pengetahuan
atau kemahiran yang diukur. Sub-skor inilah yang akan menunjukkan kepada aspek-
aspek kelemahan pelajar. Oleh itu, ujian diagnostik tidak boleh terlalu pendek dan
kebolehpercayaannya mestilah mengambil kira bukan sahaja item-item secara
keseluruhan tetapi juga item-item dalam sub-ujian itu.

2.3 Kajian-Kajian Lepas yang Berkaitan.

2.3.1 Kajian Luar Negeri

Terdapat banyak kesilapan dan kesalahfahaman tentang matematik yang dilakukan oleh
para pelajar. Di antara kajian-kajian yang tertumpu kepada aspek ini adalah seperti
dbincangkan dalam bahagian-bahagian berikut;

Huevel-Panhuizen (1994) mengkaji kefahaman tentang peratusan di kalangan pelajar


gred 7 di Madison, Wisconsin. Seramai 39 orang pelajar dari dua buah kelas biasa
dipilih. Di antara dapatan yang diperolehi daripada penelitian ke atas jawapan pelajar
terhadap soalan subjektif yang diberi adalah;

• Para pelajar mempunyai tahap kefahaman yang tidak sama tentang peratusan.
• Terdapat pelajar yang menganggap peratusan sebagai nombor mutlak (18 orang).
• Hanya 4 orang pelajar mengerti aspek relatif peratusan.
• 23 orang pelajar tidak dapat menjalankan operasi terhadap peratusan.

Graeber dn Tirosh (1990) telah menjalankan kajian untuk melihat miskonsepsi di


kalangan pelajar di dalam aspek pendaraban dan pembahagian yang melibatkan nombor
perpuluhan. Sampel terdiri dari pelajar gred 4 – 5 (8 – 9 tahun) di Amerika dan Israel.
Daripada temuduga yang dijalankan, mereka mendapati pelajar dari kedua-dua sampel
kurang memahami nombor perpuluhan, tidak dapat menghubungkan nombor perpuluhan
dengan pecahan dan melihat a/b sebagai satu pembahagian. Secara keseluruhan kajan
ini juga mendapati wujudnya kepercayaan di kalangan pelajar bahawa ”pendaraban
sentiasa menghasilkan jawapan yang lebih besar” dan ”pembahagian sentiasa
menghasilkan jawapan lebih kecil”.

Dalam kajian yang lain, Bell, Fischbein dan Greer (1984) juga menggunakan pelajar 12 –
13 tahun. Aspek kajian ialah kefahaman pelajar mengenai aplikasi pendaraban dan
pembahagian ke atas nombor positif. 30 orang pelajar dari sebuah kelas melebihi sedikit
tahap sederhana telah diminta;
i- menulis pengiraan bagi soalan yang berbentuk masalah dan
ii- menuliskan soalan bagi pengiraan yang diberi.

Hasil kajian menunjukkan, diantaranya;


• Pendaraban melibatkan nombor perpuluhan kurang daripada satu merupakan
salah satu punca kesukaran.
• Pebahagian dengannombor yang lebih besar mengelirukan pelajar dan
menyebabkan pelajar sentiasa membahagi dengan nombor yang lebih kecil.
• Pembahagian dengan nombor perpuluhan kurang daripada satu terbukti sukar bagi
pelajar menyebabkan pelajar memilih operasi darab.

2.3.2 Kajian Dalam Negeri

Aida Suraya (1991) telah memberi ujian 50 item kepada 168 orang pelajar Tahun 5 di
lima buah sekolah di Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Berdasarkan jawapan dan
langkah-langkah penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar, beberapa masalah pelajar
yang dapat dikenalpasti adalah :

• Kecuaian dalam membuat pengiraan aritmetik.


• Tidak menghafal sifir.
• Masih kurang faham tentang konsep nombor perpuluhan, pecahan dan
penghampiran.
• Tidak tahu menganggar jawapan.
• Tidak memahami soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan.
• Tidak tahu cara penyelesaian bagi soalan.

Neo (1989) mengkaji mengenai kefahaman istilah matematik. Sampel kajian terdiri
daripada 100 orang pelajar tingkatan di sebuah sekolah di Perak. Pelajar-pelajar telah
diuji tentang 36 istilah matematik yang telah dipelajari. Hasil kajian menunjukkan
bahawa lebih daripada 50% pelajar itu hanya dapat menjawab dengan betul 14 daripada
36 istilah yang diberi.

Wong (1987) pula telah menjalankan kajian mengenai kelemahan matematik di


kalangan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak, Seremban,
Negeri Sembilan. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan
sifir antilog, kuasadua, punca kuasadua dan operasi tentang nombor perpuluhan.

2.4 Rumusan

Penjelasan tentang sifat dan punca-punca kepayahan matematik menunjukkan pentingnya


usaha untuk mengesan atau mencari punca sebenar kesilapan yang dilakukan oleh pelajar.
Kesilapan yang ditunjukkan hanyalah merupakan petanda dan bukan punca sebenarnya.
Model-model yang diketengahkan oleh Newman (1977) misalnya boleh dijadikan
panduan bagi mencari punca bagi kesilapan yang ditunjukkan. Kajian-kajian ini juga
menunjukkan bahawa kelemahan dalam matematik adalah masalah antarabangsa.
BAB TIGA

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pendahuluan

Kajian ini merupakan satu kajian kes tentang keberkesanan pengunaan ujian diagnostik
membantu pelajar-pelajar matematik tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan
Bukit Saujana memahami kaedah pendaraban. Berdasarkan tujuan kajian di atas, bab ini
akan membincangkan mengenai sampel-sampel kajian, instrumen kajian dan tatacara
pengumpulan data.

3.1 Bentuk Kajian.

Kajian ini merupakan satu tinjauan dan menggunakan penilaian formatif. Data kualitatif
diperolehi melalui pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung serta soal selidik. Data kuantitatif pula diperolehi melalui ujian
pencapaian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pos. Kajian melibatkan dua
kumpulan pelajar tingkatan 1 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan
rawatan telah diberi borang soal selidik. Kedua-dua telah kumpulan diberi ujian pra.
Setelah jawapan dianalisis, pelajar kumpulan rawatan yang dikenalpasti tidak memahami
konsep pendaraban menerima pemulihan berdasarkan konstruk kelemahan terlebih
dahulu manakala kumpulan kawalan terus menerima pengajaran secara tradisional.
Selepas pengajaran selama 10 jam, ujian pos telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan
pelajar dan guru dapat melihat keberkesanan ujian diagnostik dijalankan dapat membantu
pelajar lebih memahami matematik.

Penyelidik telah mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar di dalam kedua-dua kumpulan


tersebut mempunyai kebolehan yang hampir sama iaitu berdasarkan pencapaian UPSR
dalam mata pelajaran matematik.
3.2 Populasi dan Sampel Kajian

Dalam menjalankan kajian ini, sampel yang digunakan ialah pelajar-pelajar dari tingkatan
satu, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Bilangan sampel yang dikaji ialah
seramai 62 orang yang dipilih secara rawak terdiri daripada tiga kumpulan pelajar iaitu
pelajar lemah, sederhana dan cemerlang.

Pada permulaan tempoh kajian, soalan ujian diagnostik 1 (ujian pra) diberikan untuk
memastikan kefahaman sampel mengenai tajuk ’Nombor Bulat- Mendarab sebarang digit
dengan dua digit’. Keputusan sampel disemak dan dianalisa. Pengkaji akan membuat
pemerhatian sepanjang proses ini. Guru akan menjalankan pemulihan terhadap pelajar
yang telah dikenalpasti. Bentuk pemulihan yang dipilih bergantung kepada jenis konstruk
atau halangan yang dihadapi pelajar.

Ujian diagnostik 2 (ujian pos) akan diberikan pada sampel berkenaan selepas berakhir
tempoh pengajaran dan pembelajaran. Keputusan disemak, dianalisa dan dibandingkan.

Pada minggu terakhir kajian, pengkaji akan menjalankan temubual secara tidak formal
bersama sampel serta akan mengedarkan satu lagi borang kaji selidik untuk dijawab oleh
sampel kajian berkenaan.

3.3 Instrumen Kajian

Terdapat empat instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu;

3.3.1 Borang soal selidik pelajar.


Ia mengandungi item-item tentang latar belakang pelajar, penilaian proses yang
berkaitan dengan ujian diagnostik dari sudut pandangan pelajar dan item-item
penilaian berkaitan dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Soal
selidik digunakan menggunakan skala likert 1 hingga 5 untuk mengukur aras
persetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan. Setiap soalan
diikuti dengan lima respons, iaitu amat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan
amat tidak setuju.

3.3.2 Pra-ujian dan pos-ujian.


Pra-ujian digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh
menggambarkan keadaan sebenar murid untuk tindakan pemulihan.Manakala pos-
ujian dibina bagi memastikan pelajar berkenaan telah melepasi tahap kemahiran
yang diperlukan oleh guru.

3.3.3 Pemerhatian.

Instrumen ini dijalankan secara tidak langsung sepanjang proses pengajaran dan
pembelajaran berjalan.

3.3.4 Temubual.
Temu bual juga merupakan satu instrument yang digunakan oleh pengkaji untuk

mendapatkan maklumat di mana guru bertanyakan soalan dan pelajar menjawab.

Temu bual dijalankan secara rawak terhadap sampel untuk mengetahui tahap

pemahaman mereka, minat terhadap pelajaran atau masalah yang dihadapi semasa

atau selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Buku Rujukan Matematik dan buku teks Matematik tingkatan 1 dijadikan bahan rujukan
untuk membantu pengkaji membuat soalan yang berkaitan.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

1) Sebelum penyelidikan dijalankan, penyelidik perlu memohon kebenaran daripada


Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kerajaan ( Kementerian Pelajaran
Malaysia), Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, dan Pengetua SMK Bukit Saujana, Port
Dickson.

2) ) Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada kumpulan rawatan untuk
mengukur minat, sikap dan persepsi pelajar terhadap matematik .

3) Ujian Pra diberikan untuk mengukur pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik
yang dipilih oleh pengkaji. Seterusnya, pemulihan dijalankan oleh guru terhadap
kelemahan pelajar kumpulan rawatan dan pengajaran tradisional diteruskan kepada
kumpulan kawalan.

Pengkaji memberikan ujian pos (lampiran 4) kepada kedua-dua kumpulan sampel untuk
mengukur penguasaan konsep selepas pengajaran pembelajaran dijalankan.

4. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung


untuk melihat sikap dan tingkahlaku pelajar terhadap pembelajaran matematik.

5) Di akhir kajian, pengkaji akan menjalankan temubual bersama dengan sampel.

3.5 Prosedur Analisa Data

Penganalisisan data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Bagi tujuan ini dua
bentuk ujian telah diadakan iaitu ujian pra dan ujian pos. Maklumat yang diperolehi
daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis menggunakan data kuantitatif manakala
maklumat daripada borang soal selidik dan hasil pemerhatian dianalisis menggunakan
data kualitatif. Hasil analisis yang diperolehi ini telah ditunjukkan dalam bentuk graf dan
jadual. Dalam kaedah kuantitatif, penyelidik membuat penganalisisan berdasarkan
kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang melibatkan 62 orang pelajar dari dua
buah kelas tingkatan satu.
3.6 Rumusan

Dalam bab ini, pengkaji mengambarkan proses pelaksanaan kajian yang berkaitan dengan
reka bentuk kajian, sampel dan populasi, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data dan
prosedur pengumpulan data. Hasil analisa dari ujian pra akan digunakan sebagai rujukan
oleh guru untuk menjalankan pemulihan. Kemudian, sampel kajian akan diminta
mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal-selidik.
Pengesanan awal terhadap kelemahan pelajar dapat membantu pelajar memahami konsep
pendaraban dan menguasai matematik.
BAB 4

HASIL KAJIAN

4.1 PENDAHULUAN

Kajian yang telah dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan ujian diagnostik
yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai
kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar tingkatan satu memahami konsep
pendaraban dengan lebih baik.

Seramai 62 orang pelajar yang terdiri daripada dua buah kelas tingkatan 1, SMK Bukit
Saujana, Port Dickson telah terlibat dalam penyelidikan ini.Sebuah kelas telah diberikan
ujian diagnostik selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran disebut sebagai
kumpulan rawatan manakala sebuah kelas lagi telah mengikuti pengajaran secara
tradisional yang dikenali sebagai kumpulan kawalan.Kedua-dua kumpulan telah
menduduki ujian pra dan ujian pos serta menjawab soalan soal selidik.Hasil kajian ini
akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini.

4.2 PROPIL RESPONDEN

Tingkatan 1 Bitara 1 dijadikan sebagai kumpulan kawalan dan Tingkatan 1 Bitara 2


dijadikan sebagai kumpulan eksperimen. Jadual 4.1 dan rajah 4.2 di bawah menunjukkan
profil responden dalam kajian ini. Kumpulan rawatan terdiri daripada 14 orang pelajar
lelaki dan 16 orang pelajar perempuan, manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 15
orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan.

Terdapat 55 orang Melayu dan 7 orang India, manakala tiada pelajar berbangsa Cina di

dalam sampel kajian ini.


Jadual 4.1 Jumlah Pelajar Mengikut Jantina dan Etnik

Kumpulan Kumpulan Kawalan Kumpulan Eksperimen


Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
% % % %
Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
Etnik
Melayu 13 44 14 47 13 41 15 47

% % % %
Cina 0 0 0 % 0 % 0 %

%
India 1 3% 2 6% 2 6% 2 6%
Jumlah 14 47 16 53 15 47 17 53

% % % %

Rajah 4.1 Graf Profil Responden

PROFIL RESPONDEN MENGIKUT


JANTINA DAN ETNIK

20
BILANGAN

15 india

10 cina
melayu
5
0
perempuan

perempuan
lelaki

lelaki

kawalan rawatan

4.3 Dapatan Kajian


Jadual 4.2 menunjukkan min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan
kumpulan kawalan. Bilangan pelajar dalam kumpulan rawatan adalah 30 orang manakala
pelajar kumpulan kawalan adalah seramai 32 orang.

Jadual 4.2 : Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan
Kawalan
Kumpulan Bilangan Min Skor Min Skor Ujian Perbezaan Min
Pelajar (N) Ujian Pra Pos Skor

Rawatan 30 54.2 70.6 16.4

Kawalan 32 53.0 58.4 5.4

Daripada jadual di atas, jelas menunjukkan keputusan pelajar meningkat pada kumpulan
rawatan yang telah menerima pemulihan terlebih dahulu atau kumpulan tradisional.
Namun min skor menunjukkan bahawa pencapaian pelajar kumpulan rawatan lebih
banyak berlaku peningkatan berbanding pengajaran secara tradisional. Ujian T bebas
dijalankan dan perbezaan min antara kedua-dua kumpulan adalah signifikan pada aras
0.05.

Berdasarkan analisa, jumlah markah ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 1626
markah iaitu 54.2% manakala markah ujian pos adalah 2118 ( 70.6 %). Pencapaian
peratus pula didapati meningkat sebanyak 16.4 %. Bagi kumpulan kawalan pula markah
ujian pra ialah 1695 markah iaitu 53.0% manakala bagi ujian pos adalah sebanyak 1860
(58.4%) dan peratus peningkatan adalah sebanyak 5.4 % .

4.3.1 Ujian Pra


Ujian pra dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan asas dan
kelemahan pelajar hasil daripada pembelajaran dalam kelas. Ujian ini juga bertujuan
untuk mengesan tahap penguasaan awal pelajar tentang tajuk pendaraban. Perbandingan
pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan ditunjukkan oleh
rajah 4.2 dan rajah 4.3.

TABURAN FREKUENSI MARKAH


UJIAN PRA BAGI KUMPULAN
RAWATAN

12
10
frekuensi

8
6 bilangan
4
2
0
0-19 20-39 40-59 60-79 80-100
markah

Rajah 4.2 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan rawatan.

Daripada keputusan di atas, nilai min yang diperolehi adalah 54.2. Tahap pencapaian
pelajar ditunjukkan dalam bentuk graf bar. Seramai 8 (26.6 %) orang pelajar berada
dalam tahap pencapaian yang rendah dan mendapat gred D dan E. Manakala 18 (60.1%)
orang pelajar lulus dengan pencapaian sederhana dengan gred C dan B. Hanya 4 (13.3%)
orang pelajar mendapat markah yang baik dan mendapat gred A.
TABURAN FREKUENSI MARKAH
UJIAN PRA BAGI KUMPULAN
KAWALAN

14
12

frekuensi
10
8
bilangan
6
4
2
0
0-19 20-39 40-59 60-79 80-100
markah

Rajah 4.3 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan kawalan.

Tahap pencapaian kumpulan kawalan tidak jauh berbeza dengan kumpulan rawatan
dengan bilangan pelajar yang gagal ialah seramai 9 (28.1%) orang pelajar dan mendapat
gred D dan E manakala 18 (59.4%) orang mendapat gred B dan C. Pelajar yang mendapat
gred A pula adalah seramai 4 (12.5%) orang.

4.3.2 Ujian Pos

Ujian pos dijalankan bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar hasil daripada pemulihan
yang diterima awal oleh relajar yang vtelah dikenal pasti kelemahan sebelum meneruskan
pengajaran dan pembelajaran . Ujian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti
keberkesanan penggunaan ujian diagnostik bagi mengatasi masalah pencapaian pelajar
dalam topik pendaraban.
GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH
UJIAN POS BAGI KUMPULAN
RAWATAN

14

bilangan pelajar
12
10
8
bilangan
6
4
2
0
0-19 20-39 40-59 60-79 80-100
markah

Rajah 4.4 : Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan.

Jadual 4.4 di atas menunjukkan taburan frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan
rawatan. Tiada pelajar yang mendapat gred E. Bilangan pelajar yang gagal dan mendapat
gred D dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan berkurang daripada 4 (13.3%) orang telah
berkurang kepada 3 (10%) orang. Bilangan pelajar yang lulus dengan gred B dan C
adalah seramai 14 (46.7%) orang dan pelajar yang mendapat gred A meningkat kepada
13 (43.3%) orang.

GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH


UJIAN POS BAGI KUMPULAN
KAWALAN

20
bilangan pelajar

15

10 bilangan

0
0-19 20-39 40-59 60-79 80-100
markah

Rajah 4.5: Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan kawalan.
Daripada jadual 4.5 di atas, di dapati taburan frekuensi menunjukkan masih terdapat
pelajar yang mendapat pencapaian gred E iaitu seramai 3 orang dengan peratusannya
ialah 9.4%. Bilangan pelajar yang mendapat gred D pula seramai 5 orang iaitu 15.6%.
Pelajar yang lulus dengan gred C dan B adalah seramai 20 orang (62.5 %) manakala
pelajar yang mendapat A masih tidak berubah iaitu seramai 4 orang dan peratus
cemerlang ialah 12.5%. Didapati kadar peningkatan pelajar kumpulan kawalan adalah
kurang memberangsangkan berbanding kumpulan rawatan.

4.3.3 Perubahan sikap pelajar


Perubahan sikap pelajar dapat dikenalpasti melalui borang soal selidik yang diberikan
kepada kumpulan rawatan sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Terdapat
20 item diberikan kepada pelajar untuk mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap mata
pelajaran matematik.

a) Pra soal selidik


Tujuan pra soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar sebelum
menerima ujian diagnostik.

Jadual 4.3 : Sikap terhadap Matematik sebelum kajian

No Pernyataan Item Ya Tidak


1 Saya suka mata pelajaran matematik. 10 20
2 Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. 9 21
3 Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. 12 18
4 Saya tidak berbual semasa guru mengajar. 8 22
5 Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. 13 17
6 Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. 19 11
7 Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. 12 18
8 Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. 14 16
9 Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. 9 21
10 Saya belajar secara berkumpulan / study group. 5 25
11 Saya mempunyai nota formula sendiri. 3 27
12 Saya telah menguasai sifir. 2 28
13 Saya menghafal semua formula dan fakta penting. 2 28
14 Saya membuat ulangkaji setiap hari. 3 27
15 Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. 2 28
16 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. 1 29
17 Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. 4 26
18 Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. 10 20
19 Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. 18 12
20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. 22 8
Jumlah frekuensi skor 178 422
Peratus 29.7% 70.3%

Daripada jadual 4.3 di atas, didapati bahawa sebelum kajian dijalankan sikap pelajar
terhadap matematik adalah kurang memberangsangkan. Pelajar didapati tidak berminat
untuk mempelajari matematik kerana mereka menganggap matematik adalah satu mata
pelajaran yang sukar ( item nombor 20). Ini jelas terbukti apabila pelajar tidak
menumpukan perhatian kepada pengajaran guru, sering mengganggu rakan, berbual dan
tiada inisiatif untuk menguasai matematik. Mereka tidak berminat untuk menghafal sifir,
formula matematik dan tidak mengulangkaji mata pelajaran matematik.

b) Pasca soal selidik


Jadual 4.4 : Sikap terhadap Matematik selepas kajian

No Pernyataan Item Ya Tidak


1 Saya suka mata pelajaran matematik. 25 5
2 Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. 22 8
3 Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. 23 7
4 Saya tidak berbual semasa guru mengajar. 25 5
5 Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. 26 4
6 Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. 24 6
7 Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. 18 12
8 Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. 17 13
9 Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. 12 18
10 Saya belajar secara berkumpulan / study group. 15 15
11 Saya mempunyai nota formula sendiri. 10 20
12 Saya telah menguasai sifir. 10 20
13 Saya menghafal semua formula dan fakta penting. 9 21
14 Saya membuat ulangkaji setiap hari. 13 17
15 Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. 9 21
16 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. 11 19
17 Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. 9 21
18 Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. 10 20
19 Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. 30 0
20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. 5 25
Jumlah frekuensi skor 323 277
Peratus 53.8% 46.2%

Soal selidik selepas pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk melihat
sama ada berlaku perubahan sikap pelajar terhadap matematik atau tidak. Daripada
jadual 4.4 di atas, ia menunjukkan bahawa selepas pengajaran menggunakan komputer
dijalankan, sikap pelajar terhadap matematik telah menampakkan perubahan. Pelajar
didapati mulai berminat untuk mempelajari matematik. Item nombor 19 menunjukkan
bahawa semua pelajar mahu guru memulihkan kelemahan mereka terhadap konsep
matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban.

Mereka juga mempunyai inisiatif untuk belajar, menghafal sifir dan formula penting.
Pelajar juga didapati mula bertanyakan soalan-soalan yang tidak sebelumnya kurang
difahami.. Mereka belajar dengan menggunakan tahap kecerdasan masing-masing dan
mengulangi pelajaran sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep tersebut. Ini
membantu pelajar mengembangkan kemahiran interpersonal masing-masing mbingan
guru. Pemulihan awal yang dibuat oleh guru dapat membantu pelajar tidak tercicir dan
merasa sukar untuk mempelajari tajuk pendaraban.

4.3.4 Persoalan Kajian

Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang menjadi penghalang kepada kefahaman mereka?

Setelah proses pengajaran pembelajaran berlangsung, didapati beberapa masalah telah


dihadapi antaranya :

i) para pelajar menghadapi masalah pendaraban kerana tidak menguasai konsep


asas pendaraban.
ii) Para pelajar juga kurang didedahkan dengan penggunaan Jadual Sifir Pelbagai
Guna yang dapat membantu pelajar mengingati sifir.
iii) masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi iaitu satu masa
pengajaran adalah selama 40 minit. Oleh itu, pelajar tidak mempunyai masa
yang cukup untuk menjawab soalan latihan dan membuat ulangkaji bagi topik
berkenaan.
iv) tahap kebolehan pelajar dan pengetahuan pelajar adalah tidak sama, ini
menyebabkan penerimaan ilmu baru tidak sekata.
v) proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang menggunakan bahasa
Inggeris menyebabkan pelajar kurang memahami isi pelajaran yang hendak
disampaikan.

4.4 RUMUSAN

Ujian pra yang dijalankan sebelum kajian adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian
pelajar, kelemahan dan kekuatan pelajar dalam tajuk pendaraban. Ujian pos pula
dijalankan adalah untuk mengesan peningkatan pencapaian pelajar selepas menerima
pemulihan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Manakala soal selidik
dijalankan untuk mengenalpasti minat dan persepsi pelajar terhadap matematik sebelum
dan selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Hasil ujian pra dan ujian pos yang diperolehi mendapati pencapaian pelajar kumpulan
rawatan telah meningkat dengan sangan menggalakkan jika dibandingkan dengan
kumpulan kawalan. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa minat dan persepsi pelajar
terhadap matematik juga telah berubah ke arah yang lebih positif. Pelajar mula menyukai
matematik dan menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang mudah dan
menyeronokkan.
BAB 5

PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI

5.1 PENDAHULUAN

Bab ini membincangkan secara ringkas tentang kajian serta perbincangan ,kesimpulan,
implikasi dan cadangan-cadangan. Ia juga merupakan satu kesimpulan secara
keseluruhan tentang kajian. Perbincangan adalah berdasarkan hasil dapatan analisis data
yang telah diperolehi daripada bab 4.

5.2 RINGKASAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan


penggunaan ujian diagnostik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran
asas pendaraban. Ia juga bertujuan untuk menilai sama ada penggunaan ujian diagnostik
ini dapat membantu pelajar memahami kaedah pendaraban dengan lebih baik. Kajian ini
melibatkan 62 orang pelajar dalam dua buah kelas tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana,
Port Dickson yang mempunyai tahap pencapaian hampir sama. Tingkatan 1 Bitara 1
yang terdiri daripada 30 orang pelajar diberi pemulihan awal berdasarkan ujian
diagnostik manakala pelajar di kelas 1 Bitara 2 yang terdiri daripada 32 orang telah
menerima pengajaran dan pembelajaran secara tradisional.

Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik, ujian pra dan ujian pos. Borang soal
selidik hanya diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja.Ia bertujuan untuk
mengenalpasti tentang minat, sikap dan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran
matematik. Ujian pra diberikan sebelum proses pengajaran pembelajaran kepada kedua-
dua kumpulan rawatan dan kawalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar
tentang topik pendaraban.
Data-data daripada borang soal selidik, ujian pra dan ujian pos dianalisis secara kualitatif
dan kuantitatif. Pentafsiran data dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item

dilakukan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang dipilih.
Data-data daripada soal selidik juga dianalisa dengan menggunakan peratusan untuk
melihat perubahan ketara sikap pelajar selepas menerima pemulihan awal. Hasil analisis
bagi ujian pra dan ujian pos dibandingkan untuk melihat keberkesanan penggunaan ujian
diagnostik oleh guru matematik dapat membantu mengesan kelemahan pelajar.

5.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

5.3.1 Pencapaian Pelajar


Hasil daripada analisis data di dalam bab 4, didapati min skor ujian pra dan ujian pos di
dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah bertaburan normal. Ini
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan ke atas min skor
pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kedua-dua kumpulan. Hasil dapatan ini
menunjukkan pada permulaan kajian dijalankan, pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan
dan rawatan mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang agak sama dan ini boleh
dibuktikan dengan melihat pencapaian matematik pelajar dalam peperiksaan UPSR.

Analisis data bagi ujian pos pula mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan
bagi min skor pencapaian matematik bagi kedua-dua kumpulan. Data yang diperolehi
menunjukkan pencapaian matematik pelajar kumpulan rawatan yang menerima
pemulihan hasil daripada ujian diagnostik adalah lebih baik berbanding pencapaian
pelajar yang menerima pengajaran secara tradisional tanpa mendapat pengesanan awal
dengan ujian diagnostik. Ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik
yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai
kemahiran asas pendaraban seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar kerana
konsep matematik yang salah dan kurang difahami telahpun dapat dikuasai dengan jelas
oleh pelajar dan maklumat yang diperolehi itu dapat dikekalkan dalam jangkamasa yang
lama.

Hasil kajian juga didapati tiada perbezaan min skor antara pelajar lelaki dan perempuan.
Dengan ini, dapat dibuat kesimpulan bahawa pelajar-pelajar yang melalui ujian
diagnostik mempunyai tahap pencapaian dan kebolehan yang sama rata.

5.3.2 Sikap Pelajar


Hasil kajian menunjukkan berlaku perubahan sikap pelajar terhadap mata pelajaran
matematik. Para pelajar telah menunjukkan sikap positif untuk mempelajari matematik
kerana pelajar telah didedahkan dengan kefahaman yang betul malah halangan yang
dihadapi oleh pelajar telah dipulihkan menerusi pemulihan awal yang diberikan oleh
guru. Berdasarkan pemerhatian pula, didapati pelajar menunjukkan sikap yang
memberangsangkan untuk mempelajari matematik. Ini telah memberi kesan ke atas
pencapaian mereka.

Persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah daripada satu mata pelajaran yang
sukar dan membosankan kepada pelajaran yang menyeronokkan. Minat mereka terhadap
matematik semakin bertambah kerana sikap guru yang prihatin terhadap perkembangan
pencapaian pelajar.
MINAT , BAGAIMANA ¿

5.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN


Berdasarkan analisis yang telah dibuat, terdapat perbezaan yang ketara dari segi
pencapaian pelajar dalam topik pendaraban sebelum dan selepas pengajaran dan
pembelajaran berjalan. Tahap kefahaman pelajar terhadap topik pendaraban semakin
meningkat berbanding sebelum menerima ujian diagnostik. Persepsi pelajar terhadap
matematik telah berubah dan minat mereka terhadap matematik juga semakin bertambah.
Selain itu, pelajar juga telah memperolehi beberapa kemahiran seperti kemahiran
interpersonal, kemahiran berkomunikasi dan mempunyai tahap keyakinan diri yang
tinggi.
5.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN
Guru perlu lebih peka dengan pencapaian pelajar di dalam kelas kerana walaupun mereka
berada di dalam kelas yang sama, mereka mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan
memahami pelajaran yang berbeza. Maka, guru perlu memikirkan kaedah pengajaran
yang berkesan supaya semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan.
Kaedah yang digunakan oleh guru belum tentu sesuai untuk semua kelompok pelajar di
dalam kelas. Guru perlu mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan untuk
memantapkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik khususnya topik pendaraban.
Guru juga perlu sentiasa mengawasi pencapaian pelajar dengan mengadakan ujian
diagnostik supaya kelemahan pelajar dapat sentiasa diatasi dengan pemulihan segera.

Sehubungan dengan itu, bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru seharusnya dapat
membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka. Sikap guru yang sentiasa prihatin dapat
mengatasi masalah pelajar yang menganggap matematik sebagai matapelajaran yang
sukar. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru matematik memperolehi faedah iaitu
hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya, apabila memulakan
pemulihan awal, kefahaman asas pelajar dapat dibina dengan kukuh, minat semakin
bertambah dan dapat membentuk keyakinan diri pelajar. Pelaksanaan ujian diagnostik
dibantu dengan pengajaran yang bersesuaian dapat meningkatkan prestasi pelajar dan
dapat meringankan kerja guru lain untuk menekan konsep pendaraban lagi kepada
pelajar.

Guru-guru memainkan peranan penting untuk melahirkan pelajar yang pintar matematik.
Oleh itu, pengukuhan konsep matematik, pemilihan kaedah yang menarik dan mencabar,
berbantukan bimbingan guru matematik yang berwawasan dapat merealisasikan harapan
pelajar untuk menguasai bidang matematik.

Semakin positif sikap pelajar semakin tinggi minat untuk mempelajari Matematik. Dari
hasil ini, guru-guru perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menghasilkan sikap
yang positif pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana
pembelajaran yang membantu pembelajaran, mesra dan kurang tekanan. (Worde 2003).

Dalam meningkatkan sikap yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran


matematik, terdapat berbagai perkara yang perlu diambil kira oleh pelajar dan guru
kerana matematik mempunyai istilah-istilah yang unik dan tersendiri. Oleh itu, guru
hendaklah mengajar istilah matematik dengan jelas dan terang dengan menggunakan
suara yang jelas, lantang, mengulang konsep yang sukar, dan menggunakan bahan bantu
mengajar, guru akan dapat memudahkan pelajar memahaminya.

5.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN


Berdasarkan dapatan dan batasan daripada kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan,
antaranya ialah :

i) Sampel yang dipilih hanya melibatkan pelajar daripada dua buah kelas
tingkatan satu sahaja. Oleh itu, pengkaji mencadangkan agar kajian dapat
dijalankan ke atas sampel yang lebih ramai supaya hasil dapatan kajian lebih
menyeluruh.
ii) Penggunaan ujian diagnostik bukan sahaja sesuai untuk matapelajaran
matematik sahaja tetapi berkesan kepada semua matapelajaran yang diajar di
sekolah. Malah berkesan untuk setiap peringkat sama ada sekolah rendah,
menengah ataupun peringkat pengajian tinggi. Oleh itu, pengkaji
mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan untuk melihat
keberkesanan penggunaan ujian diagnostik dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik dapat membantu pelajar lebih memahami matematik.
iii) Terdapat beberapa masalah semasa kajian ini dijalankan seperti kekangan
masa, sukatan yang tidak sempat dihabiskan, pemilihan bentuk pemulihan
tetapi hasil kajian menunjukkan penggunaan ujian diagnostik dapat
meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar. Masalah ini sekiranya dapat
diatasi mungkin pencapaian pelajar kumpulan rawatan akan jauh lebih baik
daripada pelajar kumpulan kawalan.

5.7 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang diperolehi, maka dapat dibuat kesimpulan
bahawa penggunaan ujian diagnostik berkesan membantu pelajar lebih memahami
matematik dan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik bagi topik
pendaraban ke atas pelajar-pelajar tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana, Port Dickson. Ini
dapat dijelaskan dengan berlakunya peningkatan min skor pencapaian dalam ujian pos di
kalangan pelajar kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. Min pencapaian
pelajar kawalan juga meningkat namun peningkatannya agak rendah berbanding
kumpulan rawatan. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik dapat
menbantu mengesan lebih awal kelemahan pelajar dan memberi pemulihan segera.

Kajian ini juga didapati dapat memberi keyakinan kepada pihak guru untuk
melaksanakan ujian diagnostik agar konsep matematik dapat dikukuhkan dengan lebih
baik kepada pelajar lemah. Kefahaman pelajar bertambah malah meningkatkan motivasi
serta keyakinan diri pelajar.

RUJUKAN
Abd. Rashid Johar (2000). Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. AJM
Publishing
Enterprise. Selangor

Abu Bakar Nordin. (1987) Asas Penilaian Pendidikan. Ed. Ke-2. Petaling Jaya:Longman
Malaysia Sdn. Bhd

Ab Bakar Nordin. (1990) Konsep, peranan dan amalan penilaian dalam KBSR. Kertas
Kerja Seminar Kebangsaan Penilaian dan Pelaksanaan KBSR anjuran PKK di
Institut Aminuddin Baki, 21-25 Mei 1990.

Aida Suraya Haji Mohd Yunus. (1991) Beberapa masalah murid tahun Lima dalam
menjawab soalan ujian Matematik. Berita Harian 38:17-21.

Aida Suraya Haji Mohd Yunus, Sharifah Mohd Nor dan Habsah Ismail. (1992/1993).
Analisis Kesilapan masalah-masalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi
Pelajar tahun Lima Sekolah Rendah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12:15-32.

Atan Long (1980). Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Petaling Jaya : Fajar Bakti
Sdn.Bhd

Chase, C.I (1974). Measurement for educational evaluation. Addison-Wesley Publishing


Company.

Freudenthal, H. (1981) Major problems of Mathematics education. Educational Studies


In Mathematics 12:133-150.

Hazimah Abdul Hamid & Wan Muhamad Saridan Wan Hassan. (1990). Meninjau pola-
Pola-pola kesilapan Matematik pelajar-pelajar tahun pertama. Prosiding Simposium
Kebangsaan Sains Matematik ke-IV:401-416

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1993). Sukatan Pelajaran Matematik KBSR.

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia. (1994). Laporan Prestasi Sijil


Pelajaran Malaysia.

Mohammed Sani Ibrahim. 1998. Perancangan Dan Strategi Pelaksanaan Latihan Guru-
Guru Sekolah Bestari. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti
Kebangsaan Malaysia.November .26-27

Mok Soon Sang. (1993). Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Subang Jaya:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (1994). Penilaian, pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan,
Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Neo. K.S. (1989). Pemahaman istilah matematik umum di menengah atas. Laporan
Praktikum Sarjana Pendidikan. Falsafah Pendidikan Universiti Malaya.

Ng See Ngean. (1981). Masalah-masalah dalam pengajaran Matematik menengah-


beberapa cadangan. Berita Matematik, 21 Mac:4-10

Nik Azis Nik Pa. (1989). Satu persepsi tentang diagnosis dan pemulihan pendidikan
matematik. Masalah Pendidikan 13:91-105.

Rohani Abdul Hamid. (1998).Keperluan pendidikan abad ke-21: Projek Sekolah Bestari.
Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti Kebangsaan
Malaysia. November 26-27
Universiti Terbuka Malaysia (OUM
BORANG SOAL SELIDIK
SOAL SELIDIK KAJIAN SIKAP PELAJAR TINGKATAN 1 TERHADAP
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK.
Nama : _____________________
Tingkatan : ________________

Jantina : Lelaki Perempuan

Bangsa : Melayu Cina India

Gred Matematik UPSR :_________

Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai sikap pelajar terhadap
aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya dalam topik pendaraban.
Sila jawab dengan jujur.Semua maklumat adalah rahsia dan akan digunakan sebagai data
kajian sahaja.Kerjasama anda amat dihargai.

Sila tandakan ( / ) pada pilihan yang sesuai.

No Pernyataan Item Ya Tidak


1 Saya suka mata pelajaran matematik.
2 Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.
3 Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru.
4 Saya tidak berbual semasa guru mengajar.
5 Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar.
6 Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru.
7 Saya bertanya guru sekiranya tidak faham.
8 Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami.
9 Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru.
10 Saya belajar secara berkumpulan / study group.
11 Saya mempunyai nota formula sendiri.
12 Saya telah menguasai sifir.
13 Saya menghafal semua formula dan fakta penting.
14 Saya membuat ulangkaji setiap hari.
15 Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas.
16 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan.
17 Saya mempunyai jadual ulangkaji dan mengamalkannya.
18 Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku.
19 Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik.
20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar.
Jumlah frekuensi skor
PRE-TEST
Arahan;

1. Modul ini mengandungi 20 soalan.

2. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.


K1- Memahami soalan dalam bahasa Inggeris
K3- Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris
K5- Menguasai konstruk pengetahuan
K6- Menguasai konstruk kefahaman
K7- Menguasai konstruk kemahiran
K10- Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris

3. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan


objektif yang disediakan. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan
seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan
objektif sebelum ujian.

4. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan


pilihan jawapan A, B, C, atau D pada kertas jawapan objektif.

5. Jawab semua soalan.

Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak.


1. Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen
can be written in numbers as

A. 704 208 × 14
B. 704 280 × 40
C. 704 208 ÷ 40
D. 704 308 ÷ 14

2. Which of the following product is the largest?

A. 15 × 100
B. 51 × 100
C. 15 × 10
D. 51 × 10

3. Multiply RM30 and RM4 207.

A. RM126 017
B. RM126 510
C. RM126 210
D. RM126 217

4. The product of 12032 and 32 can be written as

A. 12 032 + 32 = 12064
B. 12 032 − 32 = 12000
C. 12032 × 32 = 385024
D. 12032 ÷ 32 = 376

5. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as

A. 3 2 B. 2 0 5
× 2 0 5 × 3 2

2 0 5 2 0 5
C. D.
× 3 2 × 3 2
6. The product of two numbers is 56 952. If one of the numbers is 42,
what is the other number?

A. 1 356
B. 56 910
C. 56 952
D. 2 391 984

7. 12 592 = 787 × Q

A. 16
B. 36
C. 11 805
D. 18 150

8. 1243 × 23 = 28589

This question can be understood as


Group Product
A. 1243 28589
B. 1243 23
C. 23 28589
D. 23 1243

9. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as

A. 28 × 3032 =
B. 28 + 3032 =
C. 3032 × 28 =
D. 3032 ÷ 28 =

10. Which product is between 2200 and 2500?

A. 12 × 130
B. 140 × 15
C. 180 × 13
D. 24 × 120
11. What is the product of 38 and 20?

A. 76
B. 706
C. 760
D. 7600

12. Which of the following products has the largest value

A. 25 × 13
B. 15 × 21
C. 14 × 26
D. 27 × 12

13. Which of the following is correct?

A. 16 832 = 32 × 525
B. 6 708 = 156 × 43
C. 15 096 = 31 × 516
D. 10332 = 28 × 369

14. 497 × 12 =

A 5 068
B. 5 954
C. 5 064
D. 6 964

15. Which of the following is less than the product between 17 and 403?

A. 386
B. 420
C. 6 651
D. 6851

16. The diagram shows a box of exercise books.

10 250
exercise books
Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books
as shown above. How many exercise books did the school buy altogether?

A. 154 232
B. 164 000
C. 106 020
D. 160 400

Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru.

Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan


menjawab soalan-soalan tersebut.

17.
A. 280
B. 2 800
C. 28 000
18.

A. 4 920
B. 4 620
C. 4 260

19.
A. 500
B. 6 000
C. 6 500

20.
A. Six hundred and one times five equal to nine hundred
B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand
and fifteen
C. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine
hundred thousand and fifteen
PRE-TEST
Arahan;

1. Modul ini mengandungi 20 soalan.

2. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.

K1- Memahami soalan dalam bahasa Inggeris


K3- Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris
K5- Menguasai konstruk pengetahuan
K6- Menguasai konstruk kefahaman
K7- Menguasai konstruk kemahiran
K10- Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris

3. Guru hendaklah memastikan pelajar menulis maklumat diri dalam jawapan objektif yang disediakan. Guru boleh meminta
pelajar mengisi nombor soalan dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.

4. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan yang disediakan.

`Modul ini mengandungi 9 halaman bercetak.


MATHEMATICS YEAR ONE – WHOLE NUMBERS (MULTIPLE)

Bil Item gagal dijawab


Konstru Penerangan Konstruk No. Soalan Jumlah (untuk pemulihan sekurang-
k Soalan kurangnya

K1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris. 1,2 2 1

K3 Memahami istilah matematik dalam 3,4,5 3 1


Bahasa Inggeris.

K5 Menguasai konstruk pengetahuan. 6,7,8, 3 2

K6 Menguasai konstruk kefahaman. 9,10,11,12 4 2

K7 Menguasai konstruk kemahiran. 13,14,15,16, 4 2

K10 Memahami pengajaran dan pembelajaran 17,18,19, 20 4 2


dalam bahasa Inggeris.

JUMLAH 20 10
No. Item diagnostic Jika pelajar gagal menjawab soalan ini,
pelajar menghadapi masalah berikut;

1 Tidak memahami soalan dalam bahasa


Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written Inggeris dan tidak memahami nilai tempat.
in numbers as
Program Pemulihan
A. 704 208 × 14 1. Program khas B.I untuk memahami
B. 704 280 × 40 soalan.
C. 704 208 ÷ 40 2. Penggunaan carta nilai tempat dan
D. 704 308 ÷ 14 nilai digit.
Answer : A
2 Tidak memahami soalan dalam bahasa
Which of the following product is the largest? Inggeris.

A. 15 × 100 Program Pemulihan


B. 51 × 100 1. Program khas B.I untuk memahami
C. 15 × 10 soalan.
D. 51 × 10 2. Penekanan kepada istilah ‘largest’.
Answer : B

Tidak memahami istilah ‘multiply’


3 Multiply 30 and 4 207.
Program Pemulihan
A. 126 017 1. Penerangan tentang istilah ‘multiply’
B. 126 510 menggunakan nombor yang lebih kecil.
C. 126 210
D. 126 217
Answer : C

Tidak memahami istilah ‘product’


4. The product of 12032 and 32 can be written as
Program Pemulihan
A. 12 032 + 32 = 12064 1. Banyakkan latihan mendarab
B. 12 032 − 32 = 12000 2. Program 1 hari 1 istilah
C. 12032 × 32 = 385024 3. Penggunaan ‘flash’
D. 12032 ÷ 32 = 376
Answer : C
Tidak memahami kemahiran asas
5. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as mendarab

A 4 2 B. 2 0 5 Program Pemulihan
× 2 0 5 × 3 2 1. Penekanan tentang nilai tempat dan
nilai digit.
2. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai
digit.
C. 2 0 5 D. 3 0 5
× 3 2 × 3 2

Answer : C
Tidak memahami soalan dan menguasai
6. The product of two numbers is 56 952. If one of the numbers is 42, what is the kemahiran asas mendarab
other number?
Program Pemulihan
A. 1 356 1. Latih tubi asas mendarab
i. B. 56 910 2. Penerangan guru dan tunjuk cara
ii. C. 56 952 menjalankan operasi mendarab.
iii. D. 2 391 984
Answer : A

Tidak mempunyai asas darab dan bahagi.


7. 12 592 = 787 × Q
Program Pemulihan
A. 16 1. Perbanyakkan latih tubi
B. 36 2. Meletakkan carta dalam kelas.
C. 11 805
D. 18 150
Answer : A

Tidak mempunyai pengetahuan asas


8. pendaraban.
1243 × 23 = 28589
Program Pemulihan
1. Penekanan konsep asas darab.
This question can be understood as 2. Penerangan tentang penambahan
berulang.
Group Product
A. 1243 28589
B. 1243 23
C. 23 28589
D. 23 1243

Answer : A
9. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as Tidak mempunyai pengetahuan asas
pendaraban.
D. 28 × 3032 =
E. 28 + 3032 = Program Pemulihan
F. 3032 × 28 = 1. Penerangan guru
G. 3032 ÷ 28 =
Answer : A

Tidak mempunyai kefahaman tentang


10. Which product is between 2200 and 2500? perkataan ‘between’

A. 12 × 130 Program Pemulihan


B. 140 × 15 1. Penerangan oleh guru
C. 180 × 13 2. Latih tubi
D. 24 × 120
Answer : C

Tidak memahami istilah ‘product’ dan


11. What is the product of 38 and 20? melakukan operasi darab

A. 76 Program Pemulihan
B. 706 1. Penerangan tentang istilah ‘product’
C. 760 menggunakan nombor yang lebih kecil.
D. 7600

Answer : C

Tidak memahami soalan dalam B.I


12. Which of the following products has the largest value
Program Pemulihan
A. 25 × 13 1. Program khas B.I untuk memahami
B. 15 × 21 soalan.
C. 14 × 26 2. Penekanan kepada istilah ‘largest value’
D. 27 × 12
Answer : C

Tidak menguasai kemahiran mendarab


13. Which of the following is correct?
Program Pemulihan
A. 16 832 = 32 × 525 1. Penggunaan conton pendaraban.
B. 6 708 = 156 × 43 2. Penerangan dan tunjuk ajar guru.
C. 15 096 = 31 × 516
D. 20332 = 28 × 369 Answer : B

Tidak menguasai kemahiran


14. 497 × 12 = menyelesaikan operasi mendarab.

A 5 068 Program Pemulihan


B. 5 954 1. Penerangan guru tentang kemahiran
C. 5 064 asas mendarab
D. 5 964 2. Memperbanyakkan latihan pengukuhan

Answer : D

Tidak memahami soalan dan melakukan


15. Which of the following is more than the product between 17 and 403? operasi pendaraban.
A. 386
B. 420 Program Pemulihan
C. 6 851 1. Latih tubi operasi darab
D. 6 861 2. Penerangan guru tentang soalan
Answer : D
Tidak memahami soalan dan melakukan
16. The diagram shows a box of exercise books. operasi pendaraban

Program Pemulihan
10 250 1. Latih tubi operasi darab yang
melibatkan gambarajah dan maklumat
yang diperolehi daripadanya.
Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as 2. Penerangan guru tentang soalan.
shown above. How many exercise books did the school buy altogether?

E. 154 232
F. 164 000
G. 106 020
H. 160 400
Answer : B
Arahan:

1. Soalan 17 hingga soalan 20 hendaklah dibaca oleh guru semasa ujian.


2. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan jelas. Guru
boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut jika perlu.
3. Guru mengarahkan pelajar untuk mendengar dengan teliti soalan yang
dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan menghitamkan pilihan
jawapan pada kertas jawapan objektif.
4. Pelajar hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti setiap soalan.

17 What is the product of 28 and 1 000 Tidak memahami istilah ‘product’ dan
menjalankan operasi darab.
A. 280
B. 2 800 Program Pemulihan
C. 28 000 1. Latih tubi operasi darab
Answer : C 2. penerangan tentang soalan
18. If a box contains 15 pens, how many pens are there in 328 such boxes? Tidak memahami soalan dan melakukan
operasi yang salah
A. 4 920
B. 4 620 Program Pemulihan
C. 4 260 1. Penerangan guru
2. Memperbanyakkan latihan pendaraban
dalam penyelesaian masalah.
Answer : A
19. A class receives 20 storybooks each month. How many storybooks would 25 Tidak memahami soalan dan melakukan
classes receive in a year? operasi darab

A. 500 Program Pemulihan


B. 6 000 1. Peneguhan kata kunci
C. 6 500 2. banyakkan latihan mendarab
Answer : B
20. Tidak memahami nombor dalam perkataan
Write 60 001 × 15 = 900 015 in words dan tidak menulis dalam bentuk perkataan.

A. Six hundred and one times five equal to nine hundred Program Pemulihan
B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen 1. perbanyakkan latihan mendarab
C. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand 2. Latih tubi menulis nombor dalam
and fifteen perkataan dan sebaliknya.

Answer : C
POST-TEST
Arahan;

6. Modul ini mengandungi 20 soalan.

7. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.


K1- Memahami soalan dalam bahasa Inggeris
K3- Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris
K5- Menguasai konstruk pengetahuan
K6- Menguasai konstruk kefahaman
K7- Menguasai konstruk kemahiran
K10- Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris

8. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan


objektif yang disediakan. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan
seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan
objektif sebelum ujian.

9. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan


pilihan jawapan A, B, C, atau D pada kertas jawapan objektif.

10. Jawab semua soalan.

Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak.


1. Three hundred fourteen thousand eight hundred and twelve times
fifteen can be written in numbers as

A. 340 282 × 15
B. 314 812 × 50
C. 340 812 × 15
D. 314 812 × 15

2. Multiply 23 and 5 723.

A. 121 620
B. 131 629
C. 121 092
D. 131 609

3. Which of the following product is the largest?

A. 23 × 110
B. 23 × 100
C. 32 × 10
D. 32 × 100

4. The product of 26501 and 19 can be written as

A. 26 501 + 19 = 26 520
B. 26 501 × 19 = 502 519
C. 26 501 × 19 = 503 519
D. 26 501 + 91 = 26 592

5. 682 multiplied by 45 can be written in the vertical form as

A. 4 5 B. 6 8 2
× 6 8 2 × 4 5

6 8 2 6 8 2
C. D.
× 4 5 × 4 5
6. 426 × P = 37 914

P ?
A. 37 914
B. 37 488
C. 89
D. 80

7. The product of two numbers is 193 263. If one of the numbers is 21,
what is the other number?

A. 9 203
B. 9 032
C. 193 242
D. 193 284

21. 42 × 3 839 = 161 238

This question can be understood as


Group Product
A. 3 839 42
B. 3 839 161 238
C. 42 161 238
D. 42 3 839

22. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as

A. 28 × 3032 =
B. 28 + 3032 =
C. 3032 × 28 =
D. 3032 ÷ 28 =

23. Which product is between 23 000 and 23 500?

A. 6 × 1 349
B. 44 × 515
C. 585 × 40
D. 223 × 67
24. What is the product of 49 and 770?

A. 30 730
B. 37 730
C. 33 730
D. 37 700

25. Which of the following products has the largest value

A. 23 × 56
B. 34 × 46
C. 17 × 71
D. 22 × 53

26. Which of the following is correct?

A. 16 832 = 32 × 525
B. 6 708 = 156 × 43
C. 15 096 = 31 × 516
D. 10332 = 28 × 369

27. 532 × 34 =

A 18 088
B. 18 888
C. 18 000
D. 18 808

28. Which of the following is less than the product between 17 and 403?

A. 386
B. 420
C. 6 651
D. 6851

29. The diagram shows a box of exercise books.

4 580
exercise books
Sekolah Menengah Kebangsaan Pelangi Pagi buys 24 boxes of exercises
books as shown above. How many exercise books did the school buy
altogether?

I. 100 920
J. 109 920
K. 106
L. 160 400

Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru.

Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan


menjawab soalan-soalan tersebut.

30.
A. 280
B. 2 800
C. 28 000
31.

A. 4 920
B. 4 620
C. 4 260

32.
A. 500
B. 6 000
C. 6 500

33.
A. Six hundred and one times five equal to nine hundred
B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand
and fifteen
C. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine
hundred thousand and fifteen
PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN RAWATAN
TINGKATAN 1 BITARA 1

Jadual 4.5
Bil Responden Markah Ujian Pra Markah Ujian Pos
1 P1 70 94
2 P2 74 90
3 P3 92 100
4 P4 52 76
5 P5 56 78
6 P6 87 96
7 P7 40 78
8 P8 26 54
9 P9 92 100
10 P10 16 32
11 P11 65 83
12 P12 12 28
13 P13 60 82
14 P14 68 82
15 P15 20 38
16 P16 54 70
17 P17 20 38
18 P18 90 100
19 P19 54 68
20 P20 47 60
21 P21 76 88
22 P22 10 22
23 P23 70 92
24 P24 76 82
25 P25 78 90
26 P26 65 78
27 P27 56 72
28 P28 12 25
29 P29 62 78
30 P30 26 44
Jumlah 1626 2118
Purata 54.2 70.6
PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN KAWALAN
TINGKATAN 1 BITARA 2
Jadual 4.6
Bil Responden Markah Ujian Pra Markah Ujian Pos
1 P1 70 72
2 P2 52 58
3 P3 62 66
4 P4 54 52
5 P5 68 72
6 P6 80 82
7 P7 82 82
8 P8 10 12
9 P9 22 26
10 P10 60 62
11 P11 34 38
12 P12 18 26
13 P13 66 72
14 P14 68 62
15 P15 43 40
16 P16 62 62
17 P17 50 62
18 P18 45 60
19 P19 40 56
20 P20 16 16
21 P21 32 30
22 P22 84 90
23 P23 16 16
24 P24 78 76
25 P25 82 80
26 P26 70 72
27 P27 8 28
28 P28 39 40
29 P29 76 78
30 P30 70 76
31 P31 78 78
32 P32 60 65
Jumlah 1695 1870
Purata 53.0% 58.4%