You are on page 1of 53

babababababababababababababab ]àÓÜá«Ý

g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á ÊÜ á áS±Ü £ ÅPæ


ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜí±Üâo 14 ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü BÐÝyÜÊÜÞÓÜ BWÜÓ…r 2010 ÓÜíbPæ 5
KKKKKK ]àÓÜá«Ý ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK
±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ ) ±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜƤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ ±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì ±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr ]àB¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áì
WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì--
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á «Ü Ê Ü á ì¨Ü Î ìÊÜ á ívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá ]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì ]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
MS MS Fre F
e S ree S
ree S ree S ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý MS MS
F F
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜáãÆPÜ ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ ÖÝWÜã
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ Ü ÃÜ Ü ©XÌg¿á ÊÝñæì,ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ
ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070 Wæ SMS
ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 19,229 PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü樆 áÜ ° ±Üv¿ æ áᣤ¨ÝªÃ.æ ñÝÊÜä ÓÜÖÜ
aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì, ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±ÜvÀ æ áÄ. ñÜÊáÜ ¾ B±Ü¤
CÐÜÄr WÜã D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° £ÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPìÜ ÊÜ®áÜ ° PÜÈÔ³ Pæãw.
- uttaradimath.org
ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ 59/07
ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý /ÊÝÂÓÜÓáÜ «Ý/¨ÝÓÜÓáÜ «Ý 3
2 ÓÜñÝÂñÜʾ Ý~ ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 4
3 ®ÜáwÊÜááñÜᤠ±Üí.ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr 8
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 13 ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 9
5 ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ÊÜáÖÝWÜáÃÜá ""ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃáÜ '' ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 11
6 ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ? & 2 ±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…. 13
7 ËÐÜáÓ¡ Ö Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 15
8 ÎÅàñÜáÆÔà ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í 17
9 ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 29 ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 20
10 ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4 ±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ 21
11 ËÐÜáÓ¡ ÖÜ ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á 23
12 ¯à£ÓÜá«Ý & 17 ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 26
13 ±Ü¨ÜŸí«Ü &82 ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ 31
14 XàñÝÊÜá×Êæá&8 ±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 31
15 ÊÜááS±ÜâoÇæàS®Ü ±Üí. Êæà¨ÜÊÝÂÓÝaÝ¿áì CoX 33
16 Finding SELF - 3 By : Mr H K Katti 35
17 gÊݸݪĿá AÄËÃÜÈ ÎÅà™.±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWáÜ í¨Ü. 39
18 ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ 56
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ «Ü̯ÓÜáÃÜáÚWÜÙÜá Æ»ÜÂ
""WÜá|ÊÜÞ~PÜÂ'' MP3 (Rs.50)
ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«ÝÊÜáíWÜƱܨÂÜ ¨Ü ""¯ñÝÂWÜ~ñÜWáÜ |ÊÜÞ~PÜ™...'' GíŸ ËÍæàÐÜ|PæR
130PÜãR ÖæaáÜ c A¥ÜìWÜÙáÜ . 2009 £ÃÜáPæãÀáÆãÄ®ÜÈÉ ®Üv¨ æ Ü ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý
ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÊ
Õ ¨Ü È Ü É ÎÅàÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ A®ÜáWÜÅ×Ô¨Üᙪ .
ÖÝWÜã
""¿ááÊÜPÜÃæà G¨æªàÚ''¿ááÊÜPÜÄWæãí¨Üá QËÊÜÞñÜá MP3(Rs.50)
ÊÜááíŸÀá aÝñÜáÊÜÞìÓÜ (2009) ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¿ááÊÜPÜÄWÝX ÖæàÚ¨Ü
E¨æã½à«ÜPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ. ±ÜÅ£Á㟺
¿ááÊÜPÜ&¿ááÊÜ£¿áÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ±ÝÆPÜÃÜá AÊÜÍÜ PæàÙÜÇæà¸æàPÝ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ.
Ô.w.WÜÙÜá ÊÜÞÃÝoPæR Æ»ÜÂ. BÓÜPܤÃÜá ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá.
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… EñܤÃÝ©ÊÜásÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 22426203, 26603692

2 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
L ... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ... M
Êæà¨ÝíñÜËþÝ®Ü ÓÜá¯ÎcñÝ¥Ýì@ Óܮݰ$ÂÓÜÁãàWݨÜÂñÜ¿á@ ÍÜá¨ÜœÓÜñÝÌ@ >
ñæà ŸÅÖܾÇæãàPæàÐÜá ±ÜÃÝíñÜPÝÇæà ±ÜÃÝÊÜáêñÝñܳÄÊÜááaÜÂí£ ÓÜÊæàì >>
(B¥ÜÊÜìOæãà±Ü¯ÐÜñ… 6&7)
¿ÞÃÜá ŸÅÖܾËáàÊÜÞíÓÝÍÝÓÜ÷©í¨Ü ¿á¥Ý¥ÜìÊÝ¨Ü ŸÅÖܾþÝ®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá,
¯ÐÝRÊáÜ PÜÊáÜ ì©í¨Ü ÍÜá¨ÝœíñÜ@PÜÃ|
Ü EÙÜÊÛ ÃÜ ÝX ÎÅàÖÜÄ¿á ²ÅࣱÝñÜÅÃÝWÜáÊÜÃã
æ à
AÊÜÃÜá ÓÜñÜÂÇæãàPÝ©WÜÙÜÈɨÜ᪠ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃæãí©Wæ ±ÜÅPÜ꣟í«Ü©í¨Ü ÊÜááPܤÃÝX
ÍÝÍÜÌñÜÓÜáS¨Ü ®æÇæ¿Þ¨Ü ÊæçPÜáísÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá.
GGGGGGGGGGGGGGGG
... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
Ë«ÜÊÜáì@ ±ÜÃÜ«ÜÊÜáìÍÜc B»ÝÓÜ E±ÜÊÜÞ dÜÆ@ >
A«ÜÊáÜ ìÍÝTÝ@ ±ÜíaæàÊÜÞ «ÜÊáÜ ìþæãà˜«ÜÊáÜ ìÊÜñ… ñÜÂhæàñ… >>
(»ÝWÜ. 7&15&12)
þݯ¿ÞX ÓܨÜY£¿á®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜ®Üá A«ÜÊÜáìÊÜêPÜÒ¨Ü ÍÝTæWÜÙÜí£ÃÜáÊÜ
""ÊÜáñæ㤟ºÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÚWæ ËZ°ÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜáÊÜ Ë«ÜÊÜáì,
±ÜÃÜ«ÜÊÜÞìaÜÃÜOæ, ÓÜPÝÊÜáPÜÊÜáìÃÜã±ÜÊÝ¨Ü B»ÝÓÜ, JÙÜWæ »ÜQ¤ CÆɨæà
Êæ ã àÓÜ Ê Ü Þ vÜ Æ á ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ E±Ü Ê Ü Þ «Ü Ê Ü á ì, Êæ à ¨Ü Ë ÃÜ á ¨Ü œ Ê Ý¨Ü ñÝ®æ à
F×ÔPæãívÜá ÊÜÞvÜáÊÜ dÜÆ«ÜÊáÜ ì'' GíŸ D I¨Ü®áÜ ° A«ÜÊáÜ ìWÜÙíæ ¨Üá £Ú¨Üá
ñÜÂiÓܸæàPÜá.
GGGGGGGGGGGGGGGG
¹íŸ ±æäÙæ¿áá£Ãæ wí»Ü ¨ÜívÜ®æ ¿ÞPæ
ñÜáí¹¨ÜãoËÃæ £ÃÜá±æ ¿ÞPæ
¨Ý Pæãí¸æ¿áȱܳ ÖÜ|á¡ ñÝ®æ ¹àÙÜᣤÃÜÆá
ÓÜ PÜáí¼~¿áÈ Pæv×Ü ´ÜÆ ÊæáÆáÊÜÃàæ
ÓÜá ÖÜÄŸÆWæãÚÓÜÆÉ PÜÊÜáìÊæíŸá¨Üá ñæãÃæ¨Üá þÝ&
®ÝíŸá—ÁãÙÜXÃÜá ®Üí¹ ÖÜÄ¿á ÓÝÃÜá
«Ý WÜí¼àÃÜ ±ÜâÃÜáÐÜ ÎÅàÖÜÄ Ëg¿áËsÜÆÃæà¿á®Ü
O ¹íŸ ®æãàw¨ÜÊÄÜ Wæ CíŸáíoá ÊæçPÜáísÜ¨È Ü >> &ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜÃN Üá

]àÓÜá«Ý PæçËáàÄ ±æäà¨Ü¨æª PÜêÐÝ¡±Üì| 3


ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~
PÝwYaÜác PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ & 5
 ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

PÝÊÜá G®ÜáÊ
° âÜ ¨Üá Jí¨Üá ¨æãvÜx AX°™. PæãÅà«Ü G®ÜáÊ
° âÜ ¨Üá A¨Üã
ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨æãvÜx AX°™. CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜ®Üã° ¨æãvÜx AX°¿á®Ý°X
E¨ÝÖÜÄÓÜáñݤÃæ ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ -&
PÝÊÜá HÐÜ@ PæãÅà«Ü HÐÜ ÃÜhæãàWÜá|ÓÜÊÜáá¨Ü½ÊÜ@ >
ÊÜáÖÝÍÜ®æãà ÊÜáÖݱݱݾ ˨æœ$Âà®ÜËáÖÜ ÊæçÄ|ÊÜå… >>
PÝÊÜá&PæãÅà«ÜWÜÙæíŸ ¨æãvÜx AX°WÜÙæà¯Êæ AÊÜâWÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ ÊÜáÖÝÍÜñÜáÅWÜÙÜá.
PÜÃÝÄ®ÜÊáÜ ãÆPÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®Ü B¨æàÍÜ
AíñÜÖÜ ¨æãvÜx ÍÜñÜáÅWÜÙÝ¨Ü PÝÊÜá&PæãÅà«ÜWÜÙæíŸ PÝwYbc¯í¨Ü ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw,
ÓÜáSÊÝX ÊæãàPÜÒ Öæãí¨ÜáÊÜíñæ ¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý®Üá ÊÜÞvÜŸÇæÉ™. B¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆá ¯àÊÜâ
Wæãà±ÝÆPÜÃÝXÄ.
♦ ®Ü®Ü° ÊÜÞñÜáWÜÙæíŸ ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®æ¿áÈÉ CoárPæãívÜá WÜÅí¥ÜÓÜíÃÜPÜÒOæ
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Wæãà±ÝÆPÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá.
♦ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÜsÜ®Ü&±ÝsÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ASívÜÊÝX ÊÜÞvÜáñݤ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü
±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° EÚÔPæãívÜá ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ þݯWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá.
♦Wæãà Gí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÊÜÞñÜáWÜÙÜá, B¨æàÍÜWÜÙÜá. AíñÜÖÜ ®Ü®Ü° ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá°,
B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° iàÊܮܨÜÈÉ ±ÝÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ (®Ü®Ü° ÊÜÞ£®Üíñæ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜ
ÊÜáãÆPÜ) Wæãà±ÝÆPÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá.
×àWæ A®æàPÜ Äà£WÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÃæ BWÜ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÜPÜÒOæ
ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ GíŸá¨ÝX A»Ü¿á ¯àw¨Ü PÜêÐÜ¡±ÜÃÜÊÜÞñܾ™.
ÖÜáÃÜáÚÆÉ¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ
CíñÜÖÜ Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÃæ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ GíŸá¨ÝX
PÜêб
¡Ü ÃÜ Ê
Ü Þ
Ü ñܾ ÖæàÚ¨Ü᪠PæàÊÜÆ ÊÜÞ£®ÜÊÃÜ ÓÜ Wæ ÝX ÖæàÚ¨ÜÆ
ª ™É . ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙáÜ ¯àvÜáÊÜ
BÍÝÌÓÜ®æ¿áíñæ ±æäÙÜáÛ »ÜÃÜÊÜÓæ AÆÉ A¨Üá. ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ñÝ®Üá ÖæàÚ¨Üíñæ A¨Ü®Üá°
ÊÜÞwñæãàÄԨݪ®æ. A®æàPÜ þݯWÜÙÜ aÜÄñæÅWÜÙÜÈÉ A¨Ü®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ PÜãvÜ.

4 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃæà A¨ÜPRæ EñÜÊ ¤ áÜ E¨ÝÖÜÃO Ü æ
ÓÜÊÜìÓÜíWÜ ±ÜÄñÝÂWÜ ÊÜÞw, ¿ÞÊÜ ñÜÃÜÖÜ¨Ü ´ÜÇݱæàPæÒ CÆɨæà, ¯ÐÝRÊÜáÊÝX
±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ÊÜÞwPæãívÜá CÃÜáÊÜ ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜíñÜÖÜ þݯWÜÙÜ PÜ¥æ¿á®Üá°
PæàÙÜáñæठÊæ. PÜêб
¡Ü ÃÜ Ê
Ü Þ
Ü ñܾ ñÝ®Üá PæàÊÜÆ ÊÜÞñÜ®Ývܨàæ ÊÜÞ£Wæ ñÜPíRÜ ñæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÃÜPO ÒÜ æ
ÊÜÞw ñæãàÄԨݪ®æ. AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®Üí¹¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. ¨æàÊÜÃæà ®ÜÊÜáWæ
WÜ£, AÊÜ®æà ÃÜPÜÒPÜ GíŸá¨ÝX »ÝËÔ¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÜãÃÝÃÜág®Ü
˨ݦìWÜÙ®Ü áÜ ° CoárPã æ ívÜá ±ÝsÜ&±ÜÅÊa Ü ®Ü Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ ã
Ü ÊÜá«ÝÂÖܨ
° Ü FoPæR H®Üã
CÃÜᣤÃÈ Ü ÆÉ™. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ Óæãàr Ã…ÃÜãÊÜå… CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙ®Ü áÜ ° Óæãàr Ã…
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ ÓæãràÃ… ÃÜãÊÜå… AWÜñÜ™. CÊÜÄWæ Ãݣſá Fo¨Ü ŸWæY A¥ÜÊÝ
®ÝÙæ¿á ŸWæY bíñæÁáà CÆÉ. ×àWÝX ÓæãràÃ… ÃÜãÊÜå…®Ü AWÜñÜÂÊæà C©ªÆÉ™ AÊÜÄWæ.
¿ÞÃݨÜÃã Ü H®æà ±Ü¨Ý¥Üì ñÜí¨ÜáPæãorÃã Ü A¨Üá AvÜáWæÊáÜ ®æ¿áÈÉ Ô¨ÜÊ œ ÝWܸàæ PÜá,
®æçÊæà¨ÜÂPÝRX ¨æàÊÜÃÜÊÜá®æWæ ÖæãàWܸæàPÜá, AÈÉí¨Ü Fo¨Ü ÊÜá®æWæ ŸÃܸæàPÜá AÐærà™.
ÖæãÃÜñáÜ Óæãàr Ã…ÃÜãÊÜå… A®ÜáÊ ° âÜ ¨æà AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÃÜÈÆÉ™. AíñÜÖÜ ËÃÜPi ¤Ü àÊÜ®Ü
®ÜvæÔ¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá.
EÓÜáPæà ÎÃÝ BÀáñÜá !
Jí¨Üá ©®Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ°PæR ¿ÞÃÜã ¿ÞÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üã° ñÜí¨ÜáPæãvÜÈÆÉ.
®æçÊæà¨ÜÂPÝRX Pæç¿áÈÉ ¯àÃÜ®Üá° ÖÝQPæãívÜá A¼ÊÜáíñÜÅ| ÊÜÞvÜáñݤ ""®æçÊæà¨ÜÂPÝRX
ñæWæ¨ÜáPæãívÜá¸Ý'' Gí¨Üá ÖæívÜ£Wæ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ""ñÝ®Üá ÖæàÚ¨ÜÃæ CÊÜÃÜá
±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¨æàÊÜÃÜÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ Gí¨Üá GÆÉÊÜ®Üã° ¹oár
PÜãvÜáñݤÃæ. BWÜÈ, ¨æàÊÜÃæà CÊÜÃÜ®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ ?''
GíŸá¨ÝX bíñæXàvÝ¨Ü ÖæívÜ£¿áá ÊÜá®æ¿áÈÉ Jí¨Üá ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜä CÆÉ¨Ü PÝÃÜ|
®Ü © ¿áÈÉ C¨Ü ª EÓÜ á PÜ ® æ ° à ñÜ á í¹Pæ ã ívÜ á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ®æ ç Êæ à ¨Ü Â Pæ R ñÜ í ©vÜ á ñݤ Ù æ .
¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ±æäÅàPÜO Ò æ ÊÜÞw ®æçÊàæ ¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃ,æ EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝ¨Ü BPÜÙáÜ ñÜá±Ü© ³ í¨Ü
ÎÃÝ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÖæàWæ ZÊÜáZÊÜá CÃÜáñܤ¨æÁãà A¨æà ÄࣿÞX Cor EÓÜáPæà
ZÊÜáZÊÜá ÊÝÓÜ®æ ŸÃÜáÊÜ ÎÃÜÊÝX¹qr¨æ. ¨æàÊÜÃÜá ÖÝWæ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨Ü. A¨Üá
AÊÜÄWæ WæãñæठCÆÉ™. ®æçÊàæ ¨Ü BÀáñÜá. GÆÉÃÜ »æãàg®ÜÊäÜ BÀáñÜá. BÊæáÇæ ""®Ý®Üá
Cor ¨ Ü á ª EÓÜ á PÜ á , A¨Ü á H®ÝÀáñÜ á ?'' Gí¨Ü á Öæ í vÜ £ Pæ à Ú¨Ü Ã æ , A¨Ü P æ R
¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ""¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ®Üí¹Pæ Cqr¨PªÜ Ræ ¨æàÊÜÃáÜ ÃÜPO ÒÜ æ ÊÜÞw¨Ü ŸWæ C¨Üá''
Gí¨Üá EñܤÃÜËñܤÃÜíñæ.

]àÓÜá«Ý PæçÈ PÜwx¿á¯ñæ¤ ! 5


±ÜÄÊÜáÙÝaÝ¿áìÃÜ ±ÜÄÃÜPÜÒOæ
WÜáÃÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄàûæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà ¿áÊÜ®ÜÃÝg E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX
ÊÜÞíÓÜWÜÙÜ®Üá° ñÜpær¿áÈÉ ÊÜáábc ®æçÊæà¨ÜÂPæR ñÜí¨Üá CorÃæ, A¨Üá EñܤÊÜá ÖÜ|á¡WÜÙÝX
±ÜÄÊÜñÜì®æWæãívÜ Zo®æ¿á®Üá° ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ aÜÄñæÅ¿áÈÉ PÝ|áñæ¤àÊæ.
ÓÜñÂÜ ÓÜí«ÜÃÜ ÓÜíÃÜPO
ÒÜ ¿
æ áã ÓÝQÒÁáà
ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝƨÜÈÉ ÊÜásܨÜÈÉ
GÆÉÃã Ü ÊÜáÆXÃÜáñݤÃ.æ ÎÅàWÜÙÊ Ü ÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ GaÜÃc Ë
Ü ÃÜáñݤÃ.æ B ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ ÓÜáñÜÆ
¤ ã
PÜÙÜÛÃÜá Ÿí¨Üá BPÜÅÊÜá| ÊÜÞvÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÊæàÐÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàwÁáà CÊÜÃÜá PÜÙÜÛÃÜá
Gí¨Üá WÜáÃÜáWÜÚWæ WæãñݤÀáñÜá. ®æãàw ! »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÖæàWæ ÃÜPO
ÒÜ æ
ÊÜÞvÜáñݤ®æ ?
¿áí ñÜá ÃÜQÒñÜáËáaÜfí£ Ÿá¨Ýœ$ ÓÜíÁãàgÁáàñܤ¥Ý >
®Ü ¨æàÊÝ ¨ÜívÜÊÜިݿá ÃÜPÜÒí£ ±ÜÍÜá±ÝÆÊÜñ… >>
ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá CbfÔ¨ÝWÜ, ¨Ü®Ü PÝ¿ááÊÜÊÜ PæãàÆá ×w¨Üá ÃÜPÜÒOæ
ÊÜÞvÜáÊÜíñæ, »ÜWÊ ° £Ü ¤ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. QíñÜá ""—Áãà
Ü íÜ ñÜ PæãàÆá ×w¨Üá »ÜPÃ¤Ü Ü ¸æ®áÜ Ö
Áãà ®Ü@ ±ÜÅaæãà¨Ü¿Þñ…'' AÊÜ®Üá JÙÜWæà Ÿá©œ¿á®Üá° ±ÜÅaæãà©ÓÜáñݤ®æ. ×àWÝX
ÓÜñÜÂÓÜí«ÜÃÜá "Ÿ¯°Ä' GíŸá¨ÝX PÜÙÜÛÄWæÆÉ ÓÝÌWÜñÜ ÊÜÞw¹orÃÜá. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®æãàw¨Ü
PÜãvÜÇàæ PæãàÆá ñÜWã æ à PÜÆáÉ ñÜWã
æ à G®Üáñ° ݤÃæ g®ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ CÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ Wæ ÓÝÌWñÜ Ü
ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃÜÆÉ ! GíŸá¨ÝX PÜÙÜÛÄWæ BÍÜc¿áìÊÝÀáñÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜá AÐÜrPæR ÓÜáÊÜá¾®æ
PÜãvܨæà AÊÜÄWæÆÉ FoPæR PÜãvÜáÊÜíñæ £ÚÓÜáñݤÃæ. ÎÐÜÂÃÜ®Üá° G¹ºÔ AÊÜÄWæÆÉ GÇæ
ÖÝQÔ, ÊÜásÜ¨Ü A®Ü°&ÖÜáÚ ŸwÔÔ ÖæãpærñÜáíŸ FoPæR ÖÝQÓÜáñݤÃæ. Fo GÆÉ
ÊÜááX¨ÜÊáæ àÇæ H®Üá ¸æàQñÜᤠ? ¿ÞPæ Ÿí©Ä ? Gí¨Üá PæàÙÜáñݤÃ.æ ¨æàÊÜÃÜ ®æçÊàæ ¨ÜÂ
Öæãpæ¿ r áÈÉ ¹©ª¨ªÜ PÝÃÜ| AÊÜÃáÜ ÓÜñÂÜ ÊÜ®à°æ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ & ®ÝÊÜâ PÜÙñÛÜ ®Ü Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
Ÿí©¨æªÊÜâ. B¨ÜÃæ CÐÜár ²Åà£Àáí¨Ü PÜÃæ¨Üá FoPæR ÖÝQ¨ÜÊæáàÇæ, ¨æàÊÜÃÜ ®æçÊæà¨ÜÂ
ÖæãpærÁãÙÜWæ ¹¨ÜªÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ ËaÝÃÜWÜÙÜá Ÿ¨ÜÇÝXÊæ. Cí¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ™, Cwà
iàÊܮܨÜÈÉÁáà PÜÙÜÛñÜ®Ü ÊÜÞvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ A¯Ô¨æ. CÐÜár©®Ü PÜÙÜÛñÜ®Ü
ÊÜÞw¨ÜªÃÜ ±ÝÅ¿áÎcñܤÊÝX ÃÝÊÜá¨æàÊÜÄWæ ŸíWÝÃÜ¨Ü ®Ý|ÂWÜÙÜ®Üá° PÝ~Pæ¿ÞX
ÓÜÈÓÉ áÜ ñæठÊæ Gí¨Üá ÖæàÚ, ®Ý|ÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜÊáÜ ²ìÓÜáñݤÃæ PÜÙÃÛÜ áÜ . PÜÙñÛÜ ®Ü PÜ ÝRX Ÿí¨ÜÊÃÜ áÜ
ñÝÊæà PÝ~Pæ ÓÜÈÉÔ ÊÜáÃÜÚÖæãà¨ÜÃÜá.

6 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
®æãàw ! ¨æàÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ Gí¨Üá F×ÓÜáÊÜâ¨Üã
AÓÝ«Ü™. ÓÜñÂÜ ÓÜí«ÜÃáÜ ÃÜPO
ÒÜ Wæ ÝX B¿áá«ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ×w¿áÈÆÉ™, ±æäàÈàÓÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃÓæ È
Ü ÆÉ™,
ÎÐÜÂÄí¨Ü ÖæãvæÓÜÈÆÉ™, H®æà®Üã ÊÜÞvÜÈÆÉ™. ¨æàÊÜÃÜá Ÿá©œ¿á®Üá° ±ÜÅaæãà¨Ü®æ
ÊÜÞw¨Ü, ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨Ü.
Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÊÜÃÜá, ÃÜPÜÒOæ ±Üvæ¨ÜÃÜá
A¨Üá ¿ÞPæ ? AÊÜÃÜá Wæãà±ÝÆPÜÃÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ŸWæY ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá
ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá. A¨ÜÃÜ ±ÝÆ®æ ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ ÓÜñÂÜ ÓÜí«ÜÃáÜ . ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜáPæR »ÝÐÜÂ
ŸÃæ¨Üá, ÓÜÊÜáWÜÅÊÝ¨Ü »ÜWÜÊܮݰÊÜáWÜÚWæ ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞw¨Ü ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá AÊÜÃÜá.
ÖÝWݨÜÃæ AÊÜÃáÜ Wæãà±ÝÆPÜÃݨÜÃáÜ , »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®Ü ®ÝÊÜáWÜÙÜ ÊÜá×Êæá¿á®Üá° gWÜ£®¤ È Ü É
EÚ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. ×àWÝX Wæãà±ÝÆPÜÃݨܪÄí¨Ü
¨æàÊÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨Ü.
PÜÊáÜ ìOæÂàÊÝ—PÝÃÜÓà¤æ ÊÜÞ ´ÜÇàæ ÐÜá PܨÝaÜ®Ü >
GíŸ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞñÜ®Üá° B¨ÜÍÜìÊÝX CoárPæãívÜá, ÇèQPÜÊÝX ¿ÞÊÜ
´ÜÇݱæàPæÒ¿á®Üã° CoárPæãÙÜÛ¨æà PæàÊÜÆ ËÐÜᡲÅࣿá E¨æªàÍÜ©í¨Ü ±ÝsÜ&
±Ü Å ÊÜ a Ü ® Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á ñݤ ¯ÐÝR Ê Ü á ÊÝ¨Ü iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® Ü á ° ®Ü v æ Ô Pæ ã ívÜ á Ÿí¨Ü
Wæãà±ÝÆPÜÃáÜ ±ÜÄÊÜáÙÝaÝ¿áìÃÜá, ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá. AíñæÁáà AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜíÃÜPO ÒÜ æ
ÊÜÞw¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ.
A®Ü®ÝÂÎcíñÜ¿áíñæãà ÊÜÞí Ááà g®Ý@ ±Ü¿ááì±ÝÓÜñæà >
ñæàÐÝí ¯ñݼ¿ááPݤ®Ýí ÁãàWÜPæÒàÊÜáí ÊÜÖÝÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
GíŸ ñÝ®Ýw¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° Wæãà±ÝÆPÜÃÝ¨Ü AíñÜÖÜ þݯWÜÙÜ iàÊܮܨÜÈÉ
ÓÝ¥ÜìPÜÊÝX ñæãàÄÔ¨Ü.
Aí¨ÜÊæáàÇæ ¿ÞÃÜá Wæãà±ÝÆPÜÃÝXÃÜáñݤÃæ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞ£®Üíñæ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá°
®ÜvæÓÜáñݤÃæ AÊÜÄWæ GíñÜÖÜ B±ÜñÝRÆ Ÿí¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ AÊÜÃÜ ÃÜPÜÒOæ¿á®Üá° ÊÜÞwÁáà
ÊÜÞvÜáñݤ®æ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ™. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞ£®Üíñæ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓܸæàPÜÐærà™. ®ÝÊÜä
AíñÜÖÜ Wæãà±ÝÆPÜÃáÜ B¨ÜÃæ ±ÜÃÊ Ü Þ
Ü ñܾ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÃÜQÓÒ áÜ ÊÜâ¨Üã ®ÜãÃÜPRæ ®ÜãÃÜÃÐ
Ü áÜ r ¯Îcñ.Ü
...ÓÜÍàæ ÐÜ...

]àÓÜá«Ý PæãqrWæ ÊæáàÆá±Ü³ÄWæ¿ÞWÜáÊÜâ¨æ ? 7


ËÍÝÌÓÜ
®Ü á w
ÊÜ á áñÜ á ¤ ±Üí. ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ËÍÝÌ Ó Ü ¨ Ü A»ÝÊÜ AÊÜ ® Ü £ Wæ ÖÝ©¿Þ¨Ü à æ ËÍÝÌ Ó Ü ¨ Ü ±Ü Å »ÝÊÜ E®Ü ° £ Wæ
Óæãà±Ý®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜ¨Ü PæãÃÜñæ B¨ÝWÜ AÊÜ®ÜÈÉ U®Ü°ñæ
ÊÜá®æÊÞ
Ü vÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ. JÊæá¾ ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ U®Üñ° æ ÊÜá®æÊÞ
Ü w¨ÜÃæ AÊÜ®È
Ü É ËÍÝÌÓÜ
ñÜáí¹ÓÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr.
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¨ Ü Ü ¿áá¨Üœ BÃÜí»ÜÊÝXñÜᙤ . ¼àÐÜþ áÜ PèÃÜÊÃÜ Ü Óæà®Ý±Ü£¿ÞX Gíoá
©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ¿áá¨Üœ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¼àÐܾÃÜá ±ÝívÜÊÜÃÜÈÉ JŸº®Ü®Üã° PæãÆÉÈÆÉ™ Gí¨Üá
¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ¸æàÓÜÃÜWæãíw¨Üª™. AÊÜ®Üá ¼àÐܾÃÜ ŸÚ ÖæãàX ¯ÊÜáWæ ®ÜÊÜáXíñÜÆã
±ÝívÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà ÖæaÜác ²Åà£. B¨ÜªÄí¨Ü JŸº®Ü®Üã° PæãÆÉÈÆÉ Gí¨Ü.
¨ÜáÁãàì«Ü®®Ü Ü ÊÜÞñÜá PæàÚ ¼àÐÜľ Wæ ñÜáíŸ ¨Üá@SÊÝÀáñÜá. AÊÜÃáÜ PÜãvÜÇàæ ®ÝÙæ
Agáì®Ü®®Ü áÜ ° PæãÆáÉñà¤æ ®æ. CÆÉÊàæ ®Ý®æà ÓæãàñÜá ÖæãàWÜáñæठ®æ Gí¨Üá ÊÜÞñÜáPæãorÃáÜ .
D ÊÜÞñÜá PæàÚ ±ÝívÜÊÜÃÜ ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ GÆÉÃÜ㠻ܿáWæãívÜá bíñæ¿áÈÉ
ÊÜááÙÜáX¨ÜÃáÜ . ÎÅàPÜêЮ¡Ü áÜ ¸æàÓÜÃWÜ ã
æ ívÜ. ¼àÐÜþ Ü ±ÜÅ£þæ¿á®Üá° PæàÚ Agáì®Ü¯Wæ ñÜáí¸Ý
bíñæ BXÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÁãàbÓÜáñݤ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞvÜÆá AÊܯ¨Üª Óæà®ÝιÃÜPæR
Öæãà¨Ü®Üá. AÈÉ Agáì®Ü WÝyܯ¨æÅ¿áÈÉ C¨Üª®Üá. AÊܮܮÜá° ®æãàw PÜêÐÜ¡¯Wæ ñÜáí¸Ý
BÍÜ¿c áìÊÝÀáñÜá. ¯¨æÅÀáí¨Ü G¹ºÔ, Agáì®Ü ! ¯®ÜWæ ¼àÐÜþ Ü ±ÜÅ£þæ £Ú©ÆÉÊàæ ?
Gí¨Üá PæàÚ¨Ü. Agáì®Ü®Üá Wæ㣤¨æ Gí¨Ü. B¨ÜÃæ ¯®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨æà bíñæ CÃÜáÊÜíñæ
PÝ|ᣤÆ,É ÊÜáÃÜ|»Ü¿á©í¨Ü E¨æàÌ WÜÊäÜ PÝ|á£¤Æ™É . C¨æà®Üá ? Gí¨Üá PæàÚ¨Ü PÜêЙ¡Ü .
BWÜ Agáì®Ü ÍÝíñÜÓÃÌÜ ©
Ü í¨Ü ±Üäg®æà! ®Ü®°Ü ÁãàWÜPàÒæ ÊÜáÊÜ®áÜ ° ®æãàwPæãÙÜáÊ
Û Ê
Ü ®Ü áÜ
GaÜcÃÜ©í¨Ü C¨Ýª®æí¨Üá ®Ü®ÜWæ WæãñÜá¤. B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ÓÜáÊÜá¾®æ bíñæ ÊÜÞw HPæ
¨Üá@UÓÜÈ ? ¯®Ü° »ÜP®¤Ü Ý¨Ü ®Ü®°Ü ÃÜPO
ÒÜ ¿
æ á »ÝÃÜ ¯®Ü¨
° àæ BX¨æ. B ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ü®WÜ æ
HPæ bíñæ ? B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ¯ÎcíñæÀáí¨Ü ¯¨æÅ ÊÜÞvÜáñݤ C¨æªà®æ Gí¨Ü.
±ÝívÜÊÃÜ áÜ ÎÅàPÜêб¡Ü ÃÜ Ê
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ È
Ü É Cor AaÜÆ ËÍÝÌÓ© Ü í¨ÜÇàæ g¿áÍÝÈWÜÙݨÜÃáÜ .
®Üí¹ PæoÊr ÄÜ ÆÉ GíŸá¨ÝX ¨ÝÓÜÃáÜ ÖæàڨݪÃ.æ C¨ÜÃ¥ Ü ìÜ gWÜ£®¤ È
Ü É ÊÜÂÊÜÖÄÜ ÓÜáÊÝWÜ
GÆÉÃÆ
Ü ãÉ Aí«ÜËÍÝÌÓÜ Cvܸàæ PÜá Gí¨ÜÆ™É . AÊÜÃÊ Ü ÃÜ Ü ÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ ËÍÝÌÓÜ
CvܸæàPÜá. Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ, ®ÜÊÜá¾ ÓÝÊÜá¥Üì嬆 ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ ÊÜÞvܸæàPÜá.
BWÜ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ CvÜáÊÜ ÓÜíÍÜ¿á±ÜvÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæ ñܮܰÐÜrPæR ñÝ®æà
¯ÊÝÃÜO¿ æ ÞWÜáñܨ ¤ .æ 
8 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 13
 ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ HPæ ? PÝÃÜ| 20
ÓÝ̦ìWÜÙÝ¨Ü ÃÝgÃÜ®Üá° Jí¨ÜáWÜãwÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. gWÜ£¤®ÜÈÉ Jí¨Üá
ÓÜÖÜgñæ. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜ. «ÝËáìPÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæ A«ÝËáìPÜÃÜá AígáÊÜÃÜá.
A±ÝÅÊÞ Ü ~PÜÄWæ ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜÃæ »Ü¿á. ¨ÜáÃÝaÝÄWÜÚWæ ÓÜ¨Ý ÓܨÝaÝÄWÜÙ®Ü áÜ °
PÜívÜÃæ »Ü¿á. ¯@ÓÝ̦ìWÜÙ®Ü áÜ ° PÜívÝWÜ ÓÝ̦ìWÜÚWæ AÙÜáPÜá. ¯ÊÜìÂÓܯWÜÙ®Ü áÜ ° PÜívÝWÜ
ÊÜ Â ÓÜ ¯ WÜ Ú Wæ AíiPæ . Aíñæ Á áà 謆 á ÃÜ ® Ü ±ÝÅÊÜ Þ ~PÜ , «ÝËáìPÜ ÊÜ Â Q¤ ñ Ü Ì P æ R
«ÜêñÃÜ ÝÐÜ™ó &¨ÜáÁãàì«Ü®&Ü ÍÜPáÜ ¯WÜÙÆ æ É Öæ¨ÃÜ áÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . ÍÜá¨Üœ ÓÜñÂÜ ¯ÐÜÃu ®Ü áÜ ° PÜívÝWÜ ÓÝ̦ì,
ÊÜíaÜPÜÄWæ AíiPæ. ÓÝÌ¥Üì, A®Ý¿á, AñÝÂaÝÃÜWÜÙÜ ËÃæãà—¿Þ¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã
A¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÄWæ ÎQÒÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠñÝÊÜâ A£±ÝÅÊÜÞ~PÜÃÝX ¸ÝÙÜáÊÜÃÜá,
ÓÜñܯÐÜáuÃÜÃÜá Gí¨Üá JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° £Ú¨ÝWÜ AÊÜ®Ü ËÃæãà«ÜPæR GÆÉ ÓÝ̦ìWÜÙÜã
Jí¨Ü á WÜ ã vÜ á ÊÜ ¨ Ü á ÓÜ Ö Ü g . A®Ý¿á ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ Ê Ü Ã æ Æ É ñÜ Ê Ü á ¾ ËÃæ ã à—¿Þ¨Ü
®Ý¿á±ÜıÝÆPÜÃÜ®Üá° JoárWÜãw ËÃæãà—ÓÜáÊÜÃÜá. AÊÜ®Ü ®ÝÍÜPæR ¿á£°ÓÜáÊÜÃÜá.
PÜ ê ÐÝ¡ Ê Ü ñ ÝÃÜ ¨ Ü È É C¨æ à Zo®æ ®Ü v æ À áñÜ á . GÆÉ A«ÝËáìPÜ Ã Ü á ñÜ Ê Ü á ¾ ÓÜ Ö Ü g
ñÝÊÜáÓÜÊÜá£Àáí¨Ü Aí¨Üá Jí¨Ý¨ÜÃÜá. gÃÝÓÜí«Ü®Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ 23 APèÒ×~ Óæç®ÜÂ,
Óæà®Ý±Ü£WÜÙáÜ Jí¨ÜáWÜãw¨ÜÃáÜ . ¨ÜáÁãàì«Ü®®Ü Ü ¨ÜáÄ|ñܨ Ì È Ü É ÖÜ®ã æ í° ¨Üá APæãàÒ ×~
¨ÜáÐÜÃr áÜ JpÝr¨ÃÜ áÜ . gÃÝÓÜí«Ü, ÓÝÆÌ, ÎÍÜá±ÝÆ, ¨ÜíñÜÊPÜ ™÷Ü , HPÜÆÊÜÂ, ¨ÜáÁãàì«Ü®,Ü
ÍÜPÜá¯, ¨Üá@ÍÝÓÜ®Ü, QàaÜPÜ CÊÜÃæÆÉ PÜãw¨ÜÃÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ| ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ËÃæãà«Ü.
AíñæÁáà ÓÜÊÜÞ®ÜÊÜá®ÜÓÜRÃÜÈÉ ÓÜíZo®æ, Óæ°àÖÜ ŸÆá¸æàWÜ ÊÜÞvÜáÊܨÜá. CíñÜÖÜ
ÓÜÊÜÞ®ÜËaÝÃÜ¨Ü ñÝÊÜáÔWÜÙÜá JoárWÜãvÜÈ, BWÜ AÊÜÃÜ®Üá°, AÊÜÃÜ ÓÜíZo®æ¿á®Üá°
®ÝÍÜÊÜÞvæãà|Êæí¨æà ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
gWÜ£¤®ÜÈÉ ¨ÜáÐÜrÃÜá ¿ÞÊÝWÜÆã ŸÖÜáÓÜíTÝÂPÜÃÜá. ""AÓÜáÃÝ ŸÖÜáÇÝ ¿áÓݾñ…'
BÓÜáÄà ËaÝÃÜWÙÜ àæ ¸æàWÜ ¸æàÃÜãÃÜáÊÜÊâÜ . ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ ÎÅàPÜêЮ¡Ü ¨ Ü áÜ A¨Üáñ½ Ê
Ü ÂÜ Q¤ñ$¤Ü ™Ì .
AÊÜ®Ü ¯à£, ñÜñܤ$Ì, ¨ÜáÐÜr¨ÜÊÜá®Ü, ÎÐÜr±ÜıÝÆ®Ü PÝ¿áìWÜÙÜá AÁãàWÜÂÄWæ AíiPæ
ÖÜáqrÔ¨ÜÊÜâ. Cí¨Üá ±ÜäñÜ®æ, ÍÜPÜpÝÓÜáÃÜ, ñÜêOÝÊÜñÜì, ÊÜêPÝÓÜáÃÜ, A[ÝÓÜáÃÜ,
«æà®ÜáPÜÃݨÜÃæ ®ÝÙæ PÜíÓÜ®Ü ŸÈ. C®Üá° ÊÜááí¨æ CÊÜÃíÜ ñÜÖÜ ®ÜÊáÜ ®¾ ã Ü ° D PÜêÐ¡Ü ¹vÜÇÝÃÜ
Gí¨æà D ¨ÜáÐÜrÃæÆÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ËÃæãà«Ü¨ÜÈÉ ¨æãvÜx ±ÜPÜÒ PÜqr¨ÜÃÜá. JŸº ÊÜÂQ¤¿á
ËÃæãà«ÜPÝRX ÓÜÊáÜ WÜÅÃÝgÊÜáívÜÆÊæà Jí¨ÝÀáñÜá. ÎÅàPÜêÐ¡Ü ÃÜ|¿áý¨ÜÈÉ CÊÜÃÆ æ ÃÉ ®Ü ã Ü °
ÓÜÖg
Ü ÊÝX ÓÜíÖÜÄÔ¨Ü. ñÜ®°Ü ËÃæãà«Ü¨È Ü É ¨ÜáÐÜÃr ®Ü áÜ ° JoárWã
Ü wÓÜÇíæ ¨æà ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜ.
C¨ÜPæR ""»ÝÃÜñÜ'' G®Üá°ÊÜÃÜá. »ÜãËáWæ »ÝÃÜ»ÜãñÜÃݨÜ, ÓÜÊÜÞgPÜíoPÜÃݨÜ,
]àÓÜá«Ý PæãÆáÉÊܯWÜáípæ ¨Ü¿Þ¨ÝQÒ|嬆 ÊÜÞñÜá ? 9
ÓÝÌ¥ì Ü PÝRX ×íÓݱÜÅ«Ý®ÜÃݨÜÊÃÜ Æ
æ ÃÉ Ü »ÝÃÜ »ÜãËáWæ B¨ÝWÜ A¨Ü®áÜ ° "ñÜêñÃÜ OÜ àæ '' »ÝÃÜ
PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊܨàæ »ÝÃÜñ.Ü »ÝÃÜ樆 áÜ ° ñÜÃ£Ü CÚÓÜáÊÜ®íæ ¨æà D »ÝÃÜñPÜ ¥ Ü .æ A¨ÜPÝRX
ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. ÓÜgj®ÜÄWÝWÜáÊÜ ¨Üá@ÓÜíWÜ£¿á »ÝÃÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¿áÇæí¨æà ÖÜÄ¿áá
PÜêÐÜ¡®Ý¨Ü. A¨ÜPÝRX ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ""¯ñÝíñÜÊÜááñÝըܻÜÊÜ©ÌÃæãà«Ü''
(ñÝ.¯.) ""±ÜÃÜÊÜÞñܾ ! ¯®Ü° ËÃæãà«ÜÊÜ®Üá° CÊÜÃæÆÉ ÊÜÞvÜᣤÃÜÆá ¯à®Üá AÊÜñÜÄÔ
»Üã»ÝÃÜÖÃÜ | Ü PÝ¿áì ÊÜÞvܸàæ PÜá'' Gí¨Üá ¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü ±ÝÅ¥ìÜ ®æ. ¨æàÊÜÃÜ ¨æàÌ ÑWÜÙáÜ ,
«ÜÊÜáì ËÃæãà—WÜÙÜá, ®ÝÔ¤PÜ ÓÝ̦ìWÜÙÜá, ¿ÞÊÜ PÝ¿áìPÜãR ÖæàÓÜ¨Ü ×íÓÜPÜÃÜá,
»ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá CÊÜÃÜá GÆÉ PÝÆPÜãR ÓÜÊÜÞg ËÃæãà—WÜÙÜá. »ÜãËáWæ »ÝÃÜÃÜá.
»ÜãËá¿á D »ÝÃÜ CÚÓÜÆá, JÙæÛ¿áÊÜÃÜ®Üá° EÚÓÜÆá, AÁãàWÜÂÃÜ®Üá° ÊæáàÇæ
PÜÙÜá×ÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. C¨Üá ÊÝ©ÃÝgÃÜ ÊÜÞñÜá.
ÊÜááPÜáí¨Ü˨æÌàÑ»ÜÃݼ®Üá®Ý° Ÿ»ÜãÊÜ ÓÝ PÝÒí£¿ááñݘ² U®Ý° >
ñÜ¥Ý × ÇæãàPæà ±Ü£¯í¨ÜPæà»ÜÂ@ ±Ü£ÊÜÅñÝ®Ýí A±ÜÃÜ@ PÜÌ »ÝÃÜ@ >> (ÃÜá.Ëg¿á)
»Üã¨æàË »ÜãËá¿á JvÜ£. ÊÜÃÝÖܨàæ ÊÜÃÜ ÊÜávÜ©. AÊÜÙáÜ PÜÊ Ò Þ Ü ¨æàË. ñÝÙæ¿ ¾ á
ÊÜáã£ì. AíñæÁáà PÝÒí£. ûݾ™. ¯g, B¨ÜÃã Ü AÊÜÚWæ D »ÜWÊ Ü ¨
Ü àÌæ ÑWÜÚí¨Ü »ÝÄà
ÊÜ Â ¥æ . CÊÜ Ã æ Æ É ñÜ ® Ü ° ±Ü £ ¿Þ¨Ü ±Ü Ã Ü Ê Ü Þ ñÜ ¾ ® Ü ¯í¨Ü P Ü Ã Ü á . AÊÜ ® Ü ® Ü á ° ¯WÜ á ì|.
¯Ñð¿á®æ®Üá°ÊÜÃÜá. ñÜÊÜá¾íñÜÖÜ ñÝÊÜáÔWÜÙÜ ËÃæãà— G®Üá°ÊÜÃÜá AÊÜ®Üá BPÝÃÜËÆɨÜ
¯ÃÝPÝÄ G®Üá°ÊÜÃÜá. C®Üã° A®æàPÜ ŸWæ¿Þ¨Ü ¨æàÊܯí¨æ¿á®Üá° PæàÚ ÊÜá®Ü®æãí¨Üá
»Üã¨æàË ±ÝŦìÔ¨ÜÙÜá. ±Ü£¯í¨æ PæàÙÜáÊܨÜá, ±Ü£ñÜÃÜ®Üá° «ÜÄÓÜáÊܨÜá, D
±Ü£¯í¨ÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜáÊÜ »ÝÃÜ ®Ü®WÜ æ AÓÜÖÂÜ . ÎÅàÖÜÄÁáà ! CÊÜÃ®Ü áÜ ° JoárWã Ü wÔ ¯à®Üá
ÓÜíÖÜÄÓÜá. ±Ü£ÊÜÅñæ¿áÃÜ »ÝÃÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜá GíŸ ±ÝÅ¥Üì®æ »Üã¨æàË¿á¨Üá. D
»ÝÃÜñÜÃÜ|PÝRX PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
ñÝ®Üá ¯ÃÝPÝÃÜ®ÜÆÉ™. A£ÓÜáí¨ÜÃÜ. ÓÝPÝÃÜ. ËÍÜÌ¨Ü GÆÉ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ GÆÉ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ
B B BPÝÃÜ©í¨Ü ¨æàÊܯÃÜáÊÜ. AÊÜ®Üá ÓÜÊÜìñÜÅ Êݱܤ™. GÆÉ BPÝÃÜWÜÙÜá AÊÜ®Ü
BPÝÃÜWÜÙæà. AÊÜ®Üá ÓÜ¨Ý ÓÝPÝÃÜ. B¨ÜÃæ ÔàËáñÜ&±ÜÄËáñÜ BPÝÃÜÊÜâÙÜÛÊÜ®ÜÆÉ™ Gí¨æà
¯ÃÝPÝÃÜ. AÊÜ®Üá ¯ÃÝPÝÃÜ®Üã Öè¨Üá. ÓÝPÝÃÜ®Üã Öè¨Üá. »ÜPܤÃÜá Ÿ¿áÔ¨ÝWÜ.
Ÿ¿áÔ¨Üíñæ, ÊÜáñÜÕ$Â, PÜãÊÜáì, ÊÜÃÝÖÜ, ®ÝÃÜÔíÖÝ© ËË«Ü ÃÜã±Ü«ÜÄÔ ŸÃÜáÊÜ
±ÜÃÜŸÅÖܾ. ±ÜÃÜŸÅÖܾ®Ü ÓÝPÝÃÜÃÜã±Ü £ÚÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. ...ÓÜÍàæ ÐÜ...

ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @ 1. ÎÅà ±ÜÊÜ®Ü ÆPæÒ$¾àÍÜÌÃÜ ¸æí.37, 2) ÎÅà GÇ….ÃÜËPÝíñÜ


¸æí.36. 3) ÎÅà™.±ÜâÐܳÖÝÓÜ Êæç™.GÓ… ¸æí.61. 4) ÎÅà™.Pæ.BÃ….AX°Öæãà£Å ¸æí.85
D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅPæ¿á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáÊÜÃÜá.
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þÝ®Ü&»ÜQ¤& B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá°
PÜÃáÜ ~ÓÜÇíæ ¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊâÜ . & ÓÜí

10 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ÊÜáÖÝWÜáÃÜá ""ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÜá''
 ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÜá. D ÖæÓÜÄ®ÜÈÉÁáà Aí¨Ü˨æ. B®Üí¨Ü˨æ. ÇæãàPÜPæR BÓÜÃæ C¨æ.
ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR BÍÜÅ¿áÊÝX¨æ. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ±ÜÓÜÄst ÖæÓÜĨÜá. g®ÜÃÜá iàÊÜ®ÜPÝRX ®Üí¹¨Ü
®ÝÊÜá˨Üá. D ÖæÓÃÜ áÜ Öæãñܤ ÊÜÂQ¤Ááà WÜáÃÜáÃÝZÊæàí¨ÜÅÃáÜ . ÎÅàÃÝÊÜá±ÜägPÜ ¿á£àí¨ÜÅÃáÜ .
ÊÜáíñÝÅÆ¿á¨Ü ÊÜáÖݱÜÅ»ÜáWÜÙÜá. ¿ááWÜ¿ááWÜ©í¨Ü ÓÝ«Ü®ÜWæç¨Ü ¨æçËà±ÜâÃÜáÐÜÃÜá. BÔ¤PÜÃÜ
BÔ¤Ááà ÃÝ¿áÃÜá. ËÍÜÌÊæà ñܮܰ PÜáoáíŸ. ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà ñܮܰ ¸Ýí«ÜÊÜÃæí¨Üá ŸWæ¨ÜÊÜÃÜá.
""ÊÜÓáÜ «æçÊÜ PÜáoáíŸPÜí'' GíŸ Êæà¨ÜÓíÜ ÓÜ¢£¿á ±ÜÅ£àPÜÃáÜ . GÆÉÃ®Ü áÜ ° Pæç²w¨Üá PݱÝvÜáÊܨàæ
ñܮܰ PÜñÜìÊÜÂÊæí¨ÜÊÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®Üí¹ ¸æÙæ¨Ü »ÜãÊÜÞ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜÈÉ ÃÝgÃæ¯Ô¨Ü
WÜáÃÜáÃÝgÃÜá. ¿áíñÜÅ¿ááWܨÜÈÉ ÊÜáíñÜÅWÜáÃÜá. ÊÜáíñÝÅÆ¿á ±ÜÅ»Üá. PÜÈ¿ááWÜ¨Ü PÜƳñÜÃÜá.
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜã±Ü¨Ü ¨æàÊÜñæ. ¨æàÊÜÊÜÞ®ÜÊÜÃÜá. ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ®æ°à PÝ|áÊÜ ¨æçËàÓÜÌ»ÝÊÜ.
""ÖÜıݨÜPÜíg¯ÐæàÊÜOÝñ… ÆŸœÓÜÊÜáÓܤÓÜí±Üñ…'' ¨æàÊÜÄí¨Ü ñÝÊÜâ GÆÉÊÜ®Üã° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
iàÊÜ Ä Wæ Æ É ÖÜ í aÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü á ÓÜ P Ü Æ ÄWÜ ã ÓÜ P Ü Æ ±Ü Å ¨ÝñÝ. ¨æ ç ËàÓÜ í ±Ü ñ Ü á ¤
A®Üá»ÜËÓÜáÊܨQÜ íR ñÜ ÖÜíaÜáÊܨÄÜ í¨ÜÇàæ ÖæaáÜ Ê c ¨
Ü íæ ¨ÜÊÃÜ áÜ . ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá™° , Êæà¨Ü«Ê
Ü áÜ ìÊÜ®áÜ °
®Üí¹¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá GÐÜár ¸æÙ¿ æ ááÊܨíæ Ÿá¨Ü®áÜ ° ¸æÙ¨ æ áÜ ñæãàÄÔ¨ÜÊÃÜ áÜ . CÐÜr ¯àw, PÜÐrÜ PÜÙ¨ æ áÜ
B®Üí¨Ü±ÜvæÊÜÃÜá. Ÿ¨ÜáQWæ B«ÝÂñܾ¨Ü ÔíaÜ®Ü ¯àw¨ÜÊÜÃÜá. B«Üá¯PÜ ®ÝWÜÄPÜñæ¿á ÊæáàÇæ
ÓÜ®ÝñÜ®Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á ¸æÙÜPÜá ¹àÃÜᣤÃÜáÊÜÃÜá.
ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÜ Ÿ¨ÜáPæà A¨Üáñ½ .Ü ÖÜ꨿ Ü á ËÍÝÆ. AÊÜÃÜ iàÊÜ®Ê Ü àæ Êæà¨ÝíñÜ. AÊÜÃÜ
ÊÜÞñæà ñÜñܤ$ÌþÝ®Ü. L¨Ý¿áìÊæà AÊÜÃÜ ÓÜí¨æàÍÜ. AÊÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÙæà ËÍÜÌ¨Ü ÓÜí±ÜñÜᤙ. g®Ü
PÜívÜá ÖÜÃÜÓÜáÊܨæà AÊÜÃÜ ¨æàÊܱÜähæ.
AÊÜÃÜá GÆÉÃÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° PÝ|áÊÜÃÜá. AíñæÁáà GÆÉÃÜã AÊÜÃÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ®Üá°
PÝ|áÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá. »ÜQ¤¿á ŸÆÊÜ®Üá°™, ¨æçËàÍÜQ¤¿á®Üá°™, ®Üí¹Pæ¿á
Ô©œ¿á®Üá°™, «ÜÊÜáì©í¨Ü ÓÜÊÜáê©œ¿á®Üá°, Êæà¨ÜWÜÙÜ ÓÜñÜÂñæ¿á®Üá°™, ÓÝ«Ü®Ü¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜìÂÊÜ®Üá°
ËÍÜÌPæR ÊÜá®ÜWÝ~ÓÜáÊÜ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá.
Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü BÓݧ®Ü¨Ü Êæç~PÜ PÜ®ÜPÝaÜÆ»ÜpÝrÃÜPÜÃÜá PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ ñÜíhÝÊÜäÄWæ
ñæÃÚÜ ¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ËàOÝ £ÊÜá| ¾ »¡ o
Ü Ãr áÜ . ÊÜávÜ© Wæãà²PÝí¸Ý. ®ÝÆáR ÍÜñPÜ WÜ ÙÜ Ü ×í¨æ,
ÊÜá®Ü¥¾ ÊÜ ñÜ ÃÕÜ ¨
Ü Ü ´ÝÆáY®Ü ÍÜá¨Üœ ÓÜ±Ë ¤Ü á, WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÊÜáêWÎÜ ÃÝ ®ÜPñÒÜ ÅÜ ¨È Ü É ËàOÝ ÊæíPÜo®Ý¥ÜÃáÜ
AÊÜ ñ Ü Ä Ô¨Ü Ã Ü á . CÊÜ Ã æ à Êæ í PÜ p æ à ÍÜ ® Ü PÜ Ã Ü á Oæ ¿ á PÜ ã ÓÜ á . gWÜ ¸ æ Ù Ü X ¨Ü gWÜ ¨ Ü á Y Ã Ü á .
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÊÜáᩪ®Ü ÊÜáWÜá. ÎÅàÓÜá—àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜÈÉ ÍÝÓÝ÷«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
ÐÜv…¨ÜÍÜì®ÝaÝ¿áìÃݨÜÃÜá. Êæà¨Ü, Êæà¨ÝíWÜ, ®Ý¿á, ÊÝÂPÜÃÜ|, ±ÜäÊÜìËáàÊÜÞíÓÝ,
ŸÅÖÓ¾Ü ãÜ ñÜÅ™, »ÜWÊ Ü ©
Ü àY ñÝ, E±Ü¯ÐÜñáÜ ,¤ ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÝ_¾¿áÊæÆÉ
AÊÜÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ ÊÜá®æÊÜÞw¨ÜÊÜâ. IÊÜñܤPÜãR ÖæaÜác D GÆÉ ÊÝ_¾¿á¨Ü ÊæáàÇæ WÜÅí¥Ü
]àÓÜá«Ý Pæã࣠PæãÃÜÊÜíWæ ÔQR¨Üíñæ 11
ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. Xàñæ¿á ŸWæY ÊÜáãÃÜá, ŸÅÖܾÓÜãñÜÅWÜÙÜ ŸWæY HÙÜá, Êæà¨Ü E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜ ŸWæY
ÖÜ®æã°í¨Üá, ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÖÜñÜᤙ, ÃÝÊÜÞ¿á| ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜPæR ÊÜáãÃÜá, ±ÜÅÊæáà¿á ÓÜíWÜÅÖܨÜ
®ÝÆáR™ ×àWæ A±ÝÃÜ ÊÝ_¾¿á AÊÜÃÜ PæãvÜáWæ. ñÜáí¹¨Ü ñÝÃÜá|¨ÜÈÉÁáà WÜáÃÜáWÜÙݨÜ
ÎÅàÓÜá—àí¨ÜÅ£à¥ÜìÄí¨Ü ÓÜí®ÝÂÓÜ ±Üvæ¨Üá ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃݨÜÃÜá. ¨æàÍÜ¨Ü E¨ÜªWÜÆPÜãR
ÓÜíaÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÊÜá«ÜÌÊÜáñÜ¨Ü ÊÜáÖÝWÜáÃÜáWÜÙݨÜÃÜá. »ÜáÊÜ®Ü¨Ü »ÝWÜ嬆 »ÝXÆá ñæÃæ¨ÜÃÜá.
Aí©¯í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWæ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü PÝ¿áì ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÃÜá. ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÜá ñÝÊÜâ
®Üvæ¨Ü ¨ÝÄ¿áÈÉ GÆÉÃÜ®Üã° PÜÃæ¨æã¿áᣤÃÜáÊÜÃÜá. ÃÝ¿áÄí¨ÝX g®ÜÊÜÞ®ÜÓܨÜÈÉ
ÓܨÝaÝÃÜ, ÓÜ©ÌaÝÃÜ, ÍÜŨݜ™, »ÜQ¤™, þÝ®Ü, ²Åà£, ËÍÝÌÓÜWÜÙÜá ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝXÊæ. ŸÚ¿áÈÉ
ÓÜáÚ¿ááÊÜ, ñܮܰ®Üá° £Ú¿ááÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá aæàñÜ®ÜÃÜÈÉ ±ÜÄÊÜñÜì®æ ñÜÃÜáñܤȨݪÃæ.
ñÜáí¸Ý ÊÝÂÊÜÖÝÄPܮܮÜá° ±ÜÃÜÊÜÞ¥ÜìPæR £ÃÜáXÓÜᣤ¨ÝªÃæ. »è£PܨÝÄÀáí¨Ü «ÜÊÜáì¨Ü
iàÊÜ®PÜ Ræ ñÜÃáÜ £¤¨ÝªÃ.æ iàÊÜ®¨Ü È
Ü É GÆÉÄWÜã ÖÜñáÜ ¤ ÖÜÆÊÜâ ÖÜíŸÆWÜÙáÜ . Qà£ì, ±ÜÅ£Ðæ™u , ÖÜ|,
A—PÝÃÜ, »æãàWÜ¨Ü Ÿ¿áPæWÜÙÜá, ÓÝÌ¥Üì, ÊÜáÖÜñݤ$ÌPÝíPæÒ™, BÍæ, ÊÜÂÓÜ®Ü ñÜáí¹Êæ. Jí¨Üá
WÜáÄ CÆÉ™. ¯ÎcñÜ ¨ÝÄÀáÆÉ™. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜËÆÉ™. D ¨ÜíÌ ¨ÜWÌ ÚÜ í¨ÝX Ÿ¨ÜáPÜá AÔ§Ã.Ü
AÊÜÂÊÜÓ槿á WÜãvÝX¨æ. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÜá iàÊÜ®ÜPæãRí¨Üá WÜáÄ,
WÜáÄ¿áñܤ ¨ÝÄ, DÍÜÌÃÜ Pæàí©ÅñÜ&«ÜÊÜÞì«ÝÄñÜ&PÜÊÜÞìÎÅñÜ Ÿ¨ÜáPÜá ¯ËáìÓÜᣤ¨ÝªÃæ.
ÓÜ í ZÐÜ ì ¨Ü iàÊÜ ® Ü P æ R Ô§ Ã Ü Ê Ý¨Ü ®æ Ç æ J¨Ü X ÓÜ á £¤ ¨ ݪ à æ . GÆÉ Ã Ü ® Ü ã ° Ÿ¨Ü á PÜ Æ á
ÓÜÊáÜ ¥ÜìWæãÚÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ ÓÜÊáÜ ê©À œ áí¨Ü iàÊÜ®Ü »ÜWÊ Ü ®Ü ¿¾Ü áÊÝWÜáñÜÈ ¤ ¨æ. »ÜQ¿
¤ á Ÿ¨ÜáPÜá C¨Üá
ÓæãàÈÆÉ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá. ÖÜ|, Qà£ì, A—PÝÃÜ WÜáÄ¿Þ¨Ü ÓÝÌ¥Üì¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ JÊæã¾Êæá¾
ÓÜ´ÜÆñæ, ÊÜáñæ¤ Ë´ÜÆñæ, HÄÚñÜWÜÚÊæ. ËÐݨÜ, ËPÝÃÜWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ B«Ý£¾PÜ iàÊܮܨÜÈÉ
ÓæãàÇæà CÆÉ™. þÝ®Ü ¸æÙÜQ®ÜÈÉ, «ÜÊÜáì¨Ü iàÊܮܨÜÈÉ PÜñܤÇæ CÆÉ™. D AíñÜÃÜíWÜÓݫܮܨÜÈÉ
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááËPæ C¨æ. Öݯ CÆÉ™. ÇÝ»Ü˨æ. ñæãí¨ÜÃæ CÆÉ™. B®Üí¨Ü˨æ. PÜáí©ÆÉ™.
Aí¨Ü˨æ. Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÓÜ©ÌaÝÃÜ, ÓܨÝaÝÃÜ, E¨Ýñܤ»ÝÊÜ®æ, ¨Ü¿Þ±Üä|ì bíñÜ®ÜWÜÙæà
ñÜ á íŸá£¤ Ê æ . CÊÜ â Öæ ã ÃÜ g WÜ £ ¤ ® Ü È É H®æ à ±Ü Ä OÝÊÜ á ¹àÄ¨Ü Ã Ü ã Ÿ¨Ü á PÜ á E®Ü ° ñ Ü
WÜí¼àÃÜÊÝWÜáñܤȨæ. iàÊÜ®ÜÊÜâ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝÊÜÞÅgÂÊÝWÜáñܤȨæ. ®æÊÜᾩ¿á ¹àvÝWÜᣤ¨æ.
C¨Üá ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÄí¨ÝWÜᣤÃÜáÊÜ PÝ¿áì.
A«Ý£¾ P Ü iàÊÜ ® Ü A±Ü Ã Ý«Ü ± Ü Å þæ ¿ á®Ü á ° ¨Ü ã Ãæ ã àwÓÜ á £¤ ¨ æ . ÊÜ Â ÓÜ ® Ü ¨ Ü Ÿ¨Ü á PÜ ® Ü á °
ÖÜ WÜ ã
æ ÚÓÜáÊܨáÜ . E®Üñ° Ü PÜÊáÜ ì¨Ü, ÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü »ÝÊÜWÙÜ áÜ ŸÈ¿ááÊÜÊâÜ . »è£PÜŸ¨ÜáQ®Ü
A£¯ÄàPæÒ¿á, PÜ®ÜÓÜá PÜƳ®æWÜÚXíñÜ ÊÝÓܤÊÜiàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÌWÜì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá°
ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÃáÜ AíñÜÃíÜ WÜPRæ £ÃÜáXÔ, GÆɨÃÜ È Ü É ÖÜá¨ÜáX¨Ü ¹íŸ®Ü ÓÜñ$¤Ü ™Ì , ÊÜáÖÜñ$¤Ü ™Ì , ÓÜñÂÜ
PÝ|Æá £ÚÓÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ã Ü á . AÊÜ Ä í¨ÝX GÆÉ Ã Ü iàÊÜ ® Ü E®Ü ° ñ Ü ÊÜ å èÆÂWÜ Ù Ü ® Ü á °
AÊÜÆí¹ÓÜáÊÜíñÝWÜᣤ¨æ. C¨Üá ÃÝ¿áÃÜ PÝ¿áì.
CíñÜ Ö Ü ÎÅàÃÝZÊæ à í¨Ü Å ÓÝÌ Ë áWÜ Ù Ü á IÊÜ ñ Ü á ¤ Ê Ü Ð Ü ì PÜ ~ ¡ W æ PÝ|áÊÜ í £¨Ü á ª ñÝÊæ à
¯ËáìÔPæãívÜ ÊÜêí¨ÝÊܮܨÜÈÉ ÓÜiàÊÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Cí©WÜã ®æ®æÔ¨ÜÈÉ Ÿí¨Üá
PÜÃæ¨ÜÈÉ ÖæãàX gWÜÊÜ®æ°à ÖÜÃÜÔ, GÆÉÃÜ Ÿ¨ÜáQWæ B«ÝÃÜÊÝXÃÜáÊÜÃÜá. ♦
12 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ? & 2
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
""®Ý»ÜáPܤí QÒà¿áñæà PÜÊÜáì PÜƳPæãàqÍÜñæçÃܲ > ''
GíŸ ±ÜÅÊÞ Ü OÝ®ÜáÓÝÃÜ »æãàWÜ ÊÜÞvܨàæ ±ÝÅß
Ü Pœ Ê
Ü áÜ ìÊÜâ Pæãàq Pæãàq PÜÆW³ ÙÜ áÜ
PÜÙæ¨ÜÃÜã ®ÝÍÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™.
Êæ á à騆 ±Ü Å ÊÜ Þ |PÜ R ® Ü á WÜ á |ÊÝX þݯWÜ Ù Ü á ÖÝWÜ ã AþݯWÜ Ù Ü á GÆÉ Ã Ü ã
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÇæà¸æàPÜá. B¨ÜÃæ AþݯWÜÙÜá ÖæàWæ ¯Ñ¨ÜœPÜÊÜáìÊÜ®Üá°
A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÃãæ à ÖÝWæ þݯWÜÙáÜ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. QíñÜá þݯWÜÚWæ ¨ÜáÐÜPr Ê Ü áÜ ì¨Ü
´ÜÆÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ¨Üá@S¨ÜÈÉ ÖÝÅÓÜÊÜâípÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ±ÜÅPÝÃÜÊÝX ¯Ñ¨ÜœPÜÊÜáì
(¨ÜáÐÜrPÜÊÜáì) Jí¨æà B¨ÜÃÜã A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝ¨Ü ¨Üá@SÊÜ®Üá° þݯWÜÙÜá ÖÝWÜã
AþݯWÜÙÜá ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. AþݯWÜÚWæ ¨Üá@S¨Ü »æãàWÜ A—
PÜÊݨÜÃæ þݯWÜÚWæ AƳÊÝX¨æ. C¨Ü®æ°à Êæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜá »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü ×í©®Ü
»ÝWܨÜÈÉÁáà ñÜÊÜá¾ Jí¨Üá ÍæãÉàPܨÜÈÉ £ÚÔÃÜáÊÜÃÜá @&
®Ü Êæç g®æãà hÝñÜá PÜ¥íÜ aÜ®ÝÊÜÅhæà®ÜáP¾ áÜ í¨ÜÓàæ ÊÜ®ÜÂÊܨíÜ WÜ ÓÜíÓÜê£ÊÜå… >
ÓܾÃÜ®… ÊÜááPÜáí¨ÝíZ኱ÜWÜãÖÜ®Üí ±Üâ®ÜËìÖÝñÜáËáaæfà®Ü° ÃÜÓÜWÜÅ×à g®Ü@ >>
ÎÅàÖÜÄ¿áÈÉ »ÜPÝö©ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÁãàWÝ®ÜáÐÝu®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ þݯ¿áá
»ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ÓæàËÓÜ¨Ü Aþݯg®ÜÃÜíñæ, ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|©í¨ÜÆã Gí©WÜã ÓÜíÓÝÃÜ
ÖÝWÜã A¨ÜÃÜÈÉ¿á ¨Üá@SÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÓÝÃÜÊÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜ D þݯ¿áá
ÊÜááQ¤±ÜÅ¨Ü®Ý¨Ü ÊÜááPÜáí¨Ü®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ «Ý®ÜÊÜâ ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìPæR PÝÃÜ|ÊݨܪÄí¨Ü
AÊÜÍÂÜ ÊÝX ÊÜÞvܸàæ Pæí¨Üá £Ú¨Üá, B «Ý®Ü樆 áÜ ° ±ÜÄñÜÂiÓÜÆá CbfÓáÜ ÊÜâ©ÆÉ™. QíñÜá
±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ «Ý®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜÆá CbfÓÜáÊÜ®Üá.
»ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü D ÍæãàÉ PÜ¨Ü A¥ÜìÊÜ®áÜ ° £Ú¨ÝWÜ þݯWæ Aþݯ¿áíñæ ¨Üá@S»æãàWÜÊâÜ
CÆÉÊæí¨Üá £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. Êæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜá Kí E±ÜÊÜá¨Üìí aÜ Kí (3&4&16)
GíŸ ŸÅÖܾÓÜãñÜŨÜÈÉ ÖæàÚ¨Ü ±Ý±ÜPÜÊÜáì¨Ü E±ÜÊÜá¨ÜìÊÜâ ÊæáàÇæ £ÚÔ¨Üíñæ Gí¨Üá
£Ú¿á¸æàPÜá. »ÝWÜÊñÜ ¨ Ü Ü Êæáà騆 ÍæãàÉ PܨÈ
Ü É "¯ÊÜáì¦ñÝÍæàÐÜPÐ
Ü Ý¿á—ÐÜ|@' GíŸ
±Ü¨ÜPæR A¥ÜìÓÜíPæãàaÜ ÊÜÞw ®ÝÍÜÁãàWÜÂÊÝ¨Ü ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ®ÝÍÜ Gí¨Üá
A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿á¸æàPÜá.

]àÓÜá«Ý PÜívÜ EñܤÃÜWÜÙÜ®ÝvÜáÊÜ®æà BÊÝWÜ ÊÜåè¯ ? 13


ÊæáàÈ®Üíñæ A¥ÜìÊÜ®Üá° HPæ £Ú¿á¸æàPÜá ? ÍæãÉàPܨÜÈÉÃÜáÊÜ ""AÍæàÐÜ'' GíŸ
±Ü¨Ü©í¨Ü ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜá GíŸ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®æ°à HPæ ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨÜá ?
Gí¨Üá ÓÜí¨æàÖÜ Ÿí¨ÝWÜ A¨ÜPæR ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá »ÜËÐÜÂñܳÊÜì¨Ü ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá°
E¨ÝÖÜÄÔ EñÜä Ü ¯àwÃÜáÊÜÃáÜ @&
ÊÜáÖÜñÝ PÝÃÜOæà®æçÊÜ ±ÝÅÃܸݜ®Ü² Pݯbñ… >
PÜÊÜÞì~ PÜÒ¿áÊÜÞ¿Þí£ ŸÅÖܾ¨ÜêÑrÊÜáñÜ@ PÜÌbñ… >>
±ÜÃÜŸÅÖܾ®Ü A±ÜÃæãàPÜÒþÝ®Ü ±Üvæ¨ÜÊܯWæ þÝ®Ü&»ÜPÝö©WÜÙÜ A¼ÊÜê©œÃÜã±ÜÊݨÜ
ÊÜáÖÜñܤÃÜ PÝÃÜ|©í¨Ü PæÆÊÜâ ¨ÜáÐÜrÊÝ¨Ü ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìWÜÙÜã ÓÜÖÜ »æãàWÜPÝƨÜÈÉ™
ÊÝÓܤËPÜÊÝX A—PܨÜá@SÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ´ÜÆÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜíñÜÊÜâWÜÙÝX¨ÜªÃÜã, AƳÊݨÜ
¨Üá@SÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ PæãvÜáñܤÊæ. Aí¨ÜÃæ þݯ¿ÞWܨÜÊܯWæ A—PÜÊÝ¨Ü ¨Üá@SÊÜ®Üá°
PæãvÜáÊÜ Jí¨Üá ¨ÜáÐܱ r ÝÅÃŸÜ Pœ Ê
Ü áÜ ìÊÜâ þݯ¿Þ¨ÜÊ¯Ü Wæ ÊÜÞñÜÅ AƳÊÝ¨Ü ¨Üá@SÊÜ®áÜ °
ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨æ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá Jí¨Üá ¿ááQ¤¿á®Üã° ÓÜÖÜ
ÖæàÙÜáÊÜÃáÜ @& ñæàÐÝÊÜá² PÝÊÜáÂPÜÊáÜ ì´ÜƨÜêÐæàr ÍÜc >
A±ÜÃã æ àPÜþ Ò Ý¯WÜÙݨÜÊÄÜ WÜã ÓÜÖÜ PÝÊÜáÂPÜÊáÜ ì ÖÝWÜ㠯ѨÜPœ Ê
Ü áÜ ì¨Ü ´ÜÆ»æãàWܨÜ
A®Üá»ÜÊÜÊÜâ ÇæãàPܨÜÈÉ PÜíw¨æ. þݯWÜÚWæ DWÜÇæà GÆÉ PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜ®Üá°
AíXàPÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ AÊÜÄWæ PÝÊÜáÂPÜÊÜáì¨Ü ÖÝWÜ㠯ѨܜPÜÊÜáì¨Ü
´ÜÆ»æãàWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÊ Ü âÜ CÆÉÊÝWܸàæ PÝWÜáñܨ¤ .æ B¨ÜÃæ A±ÜÃã
æ àPÜþ
Ò Ý¯¿Þ¨ÜÊ¯Ü WÜã
ÓÜÖÜ DWÜÆã PÝÊÜá ÖÝWÜ㠯ѨܜPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆ»æãàWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜâ PÜíw¨æ.
C¨ÜÄí¨Ü þݯWÜÚWÜã ÓÜÖÜ ÓÜPÜÆPÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜÊÜâ BXÆÉÊæíŸá¨Üá £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ.
ÊÜáñÜᤠÊæáàÇæ E¨ÝÖÜÄÓÜƳor ""®Ý»ÜáPܤí QÒà¿áñæà PÜÊÜáì PÜƳPæãàqÍÜñæçÃܲ'' GíŸ
±ÜÅÊÜÞOÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ®ÝÍÜÊæí¨ÜÃæ ¨Üá@SÃÜã±ÜÊÝ¨Ü PÜÊÜáì´ÜƨÜ
»æ ã àWÜ ¨ Ü È É AƳ ñ æ Gí¨æ à A¥Ü ì ÊÜ ® Ü á ° £Ú¿á¸æ à PÜ á . Öæ ã ÃÜ ñ Ü á ÓÜ Ê Ü ì ¥Ý
PÜÊÜáì®ÝÍÜÊæí¨Üá £Ú¿á¸ÝÃܨÜá. ...ÓÜÍàæ ÐÜ....
P¤Ü Ü ÎÅàÊæíPÜpÝaÜÆÊÜáÖÝñܾ$ÂÊÜå… »ÝWÜ & 1
Ó ±Ü âÜ Ó
Öãæ A®ÜáÊÝ¨Ü & ±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜá @ Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áì B«ÝÂñܾPæàí¨ÜÅ™, A®ÜáWÜÅÖÜ, ®Üí. 778/40 ÓÜÃÜÓÜÌ£à®ÜWÜÃÜ,
""¹''¸ÝÉP… ¨ÝÊÜ|WæàÃæ & 577004 ±æäà.94492 46199
gWܨæãvæ¿á ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÎÇÝÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÓÜÌ¿áí ¯í£ÃÜáÊÜ ±ÜËñÜÅñÜÊÜá PæÒàñÜÅ ÊæàíPÜpÝaÜÆ.
A®æàPÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ D PæÒàñÜŨÜÊÜ|ì®æ ËÍæàÐÜÊÝX Ÿí©ÃÜáñܤ¨æ. D PÜꣿáÈÉ A®ÜáÊݨÜPÜÃÜá
®ÝÆáR±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ¿á PæÒàñÜÅÊÜá×Êæá¿á®Üá° ÊÜáãÆÊÜ®Üá° Pæãoár ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX A®ÜáÊÝ©ÔÃÜáÊÜÃÜá.
ÍÜá¨ÜœÊÝX A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ DWÜÅí¥ÜÊÜâ GÆÉÃÜã ±Üvæ©ÃÜáÊÜíñÜÖܨݪX¨æ.
±ÜâoWÜÙÜá @ 78+114 Aíaæ ÊæaÜc ±ÜÅñæÂàPÜ ¸æÇæ ÃÜã 80/&

14 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
 ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³

161. ÓÜíWÜÅÖÜ@ & ÓÜíWÜêÖÝ¡£ »ÜPݤ®… C£ > ñÜ®°Ü »ÜPÃ¤Ü ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ樆 áÜ .
A®Ü®ÝÂ@ bíñÜ¿áíñæãà ÊÜÞí Ááà g®Ý@ ±Ü¿ááì±ÝÓÜñæà >
ñæàÐÝí ¯ñݼ¿ááPݤ®Ýí ÁãàWÜPæÒàÊÜáí ÊÜÖÝÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
¿ÞÊÜ »ÜPܤÃÜá ñܮܰ®Üá° A®Ü®Ü»ÝÊÜ®æÀáí¨Ü »ÜiÓÜáÊÜÃæãà AÊÜÃÜ ÁãàWÜPæÒàÊÜá¨Ü
ÖæãOæ¿á®Üá° ®Ý®Üá ÖæãÃÜáÊæ®Üá Gí¨Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿áÈÉ ÖæàÚÃÜáÊÜ®Üá.
♦ÓÜËáàbà®Ý@ WÜÅÖÝ@ (ÓÜã¿Þì©WÜÅÖÝ@) ¿áÔ¾®… (ÎíÍÜáÊÜÞÃæà) ÓÜ@ >
ÓÜã¿áì&aÜí¨ÝÅ© ÓÜËáàbà®ÜWÜÅÖÜWÜÚWæ BÍÜÅ¿á®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ
SWæãàÙÜ¨Ü ÊÜ|ì®æ¿á ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ""þݮݮÜí¨ÝñܾPæà ËÐè¡ ÎíÍÜáÊÜÞÃÜÊܱÜâÐÜ崆 >
F«ÜìÌÇæãàPæàÐÜá ÓÜíÊݱܠB©ñݨÝÂ@ ÓÜÊÜÞÎÅñÝ@>>'' ÎíÍÜáÊÜÞÃÜÃÜ㲿ިÜ
»ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ ÓÜã¿Þì©WÜÅÖÜWÜÙÜá BÍÜÅ¿áÊÜ®Üá° ±Üvæ©Êæ Gí¨Üá BaÝ¿áìÃÜá
ŸÅÖݾívܱÜâÃÝ|¨Ü B«ÝÃÜÊÜ®Üá° Pæãoár £ÚÓÜáñݤÃæ.
A¥ÜÊÝ ÓÜËáàbà®Ü@ WÜÅÖÜ@ ¿áÓݾñ… ÓÜ@ > WÜÅÖÜ Gí¨ÜÃæ þÝ®ÜÊæí¨Ü¥Üì. ¿ÞÊÜ
»ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü ÓÜËáàbà®ÜÊÝ¨Ü (Aí¨ÜÃæ ¿á¥Ý¥ÜìÊÝ¨Ü ÓÜíÍÜ¿á,˱ܿáì¿á&
WÜÚÆÉ¨Ü ¯ÍÜ¿ c ÞñÜP¾ Ê
Ü Ý¨Ü) þÝ®ÜÊâÜ ËÍÜPÌ Ræ ¨æãÃæ¿ááÊܨã æ à B »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®áÜ ÓÜíWÜÅÖ®Ü áÜ .
♦ ÓÜËáàbà®Ü@ WÜÅÖÜ@ (A®ÜáWÜÅÖÜ@) ¿áÓÜ ÓÜ@=ÓÜËáàbà®ÜÊÝ¨Ü ÊæãàPÜÒÊæíŸ
±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìÊܯñ° áÜ ¤ Ô§ÃÊ Ü Ý¨Ü A®ÜáWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜ樆 áÜ . ""WÜÅÖæãà˜®ÜáWÜÅÖܯŸìí«Ü&
WÜÅÖÜOæàÐÜá...'' GíŸá¨ÝX WÜÅÖÜÍÜŸªPæR A®ÜáWÜÅÖÜÊæí¨Üá A¥Üì ËÍÜÌPæãàÍܨÜÈɨæ.
CñÜÃÜÃÜ®Üá° ±ÜäiÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜá £ÅË«Ü ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìÊÜ®Üá° ¯àvÜŸÆÉÃæà ÖæãÃÜñÜá
ÊæãàPÜÊ Ò ®Ü áÜ ° ±ÝÅÓÝ©ÓÜáÊÜ©ÆÉ™. »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®Ü ±ÜÅÓݨÜÊâÜ GÆÉ ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìWÜÙ®Ü áÜ ° ¯àvÜÆá
ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX¨æ. ""ñÜáÐærà ñÜá ñÜñÜÅ QÊÜáÆ»ÜÂÊÜá®ÜíñÜ DÍæà''
♦ ±ÜÅÆÁáà ÓæãÌà¨ÜÃæà ÓÜÊÜìí ÓÜÊÜáÂP… WÜêÖÝ¡£ C£=±ÜÅÙÜ¿áPÝƨÜÈÉ GÆÉÊÜ®Üã°
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñܮܰ E¨ÜÃܨÜÈÉ CoárPæãÙÜáÛÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨ÜÆã ÓÜíWÜÅÖÜ Gí¨Üá
£Ú¿áŸÖÜá¨Üá.
162. ÓÜWÜì@ & ÓÜêg£à£ ÓÜWÜì@ > aÜÃÝaÜÃÝñܾPÜÊÝ¨Ü ÓÜÊÜìgWÜñܤ®Üá° ÓÜêÑr
ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ . "ÓÜ C¨Üí ÓÜÊìÜ ÊÜáÓÜêgñ… > ¿á©¨Üí QíaÜ'' Gí¨Üá ñæç£Ä¤ à¿áÍÜáÅ£Àá¨æ.
A¥ÜÊÝ ÓÜWì Ü Gí¨ÜÃæ ÓÜêÑQr Å¿Þ. »ÜWÊ Ü íÜ ñܯWÜã AÊÜ®Ü WÜá|&QÅ¿Þ&AÊÜ¿áÊÜWÚÜ WÜã
±ÜÃÜÓܳÃÜ »æà¨ÜËÆÉ™. ×àWÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜêÑrQÅ¿Þ »ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü A¼®Ü°ÊÝX¨æ. B
PÝÃÜ|©í¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜWÜì.
]àÓÜá«Ý PÜívÜ PæãÙÜáWÜÙÜ®Üá £í¨Üá JvÜÇæãØÃæ¿á¸æàvÜ 15
A¥ÜÊÝ ""¿á¨Ü—à®Ý ¿áÓÜ ÓÜñݤ ñÜñܤ©ñæÂàÊÜ »Ü|Âñæà'' GíŸíñæ ¿ÞÊܨæà
¨æàÍܨÜÈÉ™, ¿ÞÊܨæà PÝƨÜÈÉ, ¿ÞÃÜ ÊÜáãÆPÜÊæà BWÜÈ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜêÑrQÅÁáWæ
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü á Jvæ ¿ á®Ü á . B ÓÜ ê Ñr ¿ áá »Ü W Ü Ê Ü ¨ Ü — à®Ü Ê ÝX¨æ . B¨Ü ª Ä í¨Ü
ÓÜêÑrQÅ¿ÞÊÝb¿Þ¨Ü ""ÓÜWÜì'' ÍÜŸªÊÝaÜ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá.
163. «ÜêñÝñݾ & «ÜêñÝ@ Bñݾ®Ü@ Ááà®Ü C£ «ÜêñÝñݾ > ŸÅÖݾ©ÓÜÊÜìaæàñÜ®ÜÃÜ®Üá°
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá «ÜÄÔÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ±æäàÐÜOæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ®Üá. Xàñæ¿áÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá
""ÓÜÊÜìÓÜ «ÝñÝÃÜÊÜábíñÜÂÃÜã±Üí...'' GíŸá¨ÝX ÖæàÚÃÜáÊÜ®Üá. Bñܾ ÍÜŸªPæR ¨æàÖÜ,
Cí©Å¿á, ÊÜá®ÜÓÜáÕ, ÓÜÌ»ÝÊÜ CñÝ©¿ÞX A®æàPÜ A¥ÜìWÜÙÜá CÊæ. ×àWÝX ÓÜÊÜáÓܤ
iàÊÜÃÜ ¨æàÖÜWÙÜ ®Ü áÜ ° Cí©Å¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃÊ
Ü ÃÜ Ü ÓÜ»
Ì ÝÊÜWÙÜ ®Ü áÜ ° «ÜÄÔ¨Ü樆 áÜ ,
¯¿áËáÔ¨Ü樆 áÜ , ±æäàÑÓÜáÊÜ樆 áÜ B¨ÜĪ í¨Ü «ÜêñÝñݾ CñÝ©¿ÞX £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.
♦ «Üêñ@Ü Bñݾ (ÊÜá®Ü@) Ááà®Ü ÓÜ@ —àÃÜÊáÜ ®Ý@ —àÃÜÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜÓáÜ Ù
Õ Ê
ÛÜ ®Ü áÜ . A¥ÜÊÝ
«Üêñ@Ü Bñݾ (ÊÜá®Ü@) MáѼ@ ¿áÔ¾®… ÓÜ@ MáÑ@ > ÊÜáá¯WÜÙÜ ÊÜá®ÜÔWÕ æ BÍÜÅ¿á®ÝX¨Ýª®.æ
♦ «ÜêñÜ@ Bñݾ ¿áÓÜ ÓÜ@ > «ÜêñÜ AÊÜ«ÜêñÜ ¯ÎcñÜÊæí¨Üá A¥Üì. Bñݾ Gí¨ÜÃæ
ÓÜÌÃÜã±ÜÊæí¨Ü¥Üì. ¿ÞÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜÌÃÜã±Ü, AÊÜ®Ü ÊÜÞÖÝñܾ$ÂÊÜâ Êæà¨Ý©WÜÚí¨Ü
¯ÎcÓÜƳqr¨æÁãà B »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá «ÜêñÝñݾ™. ËÐÜá¡ñÜñܤ$̯|ì¿á¨ÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá
²±Ü³ÇÝ¨Ü ÍÜáÅ£¿á®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ ""®æàí©Å¿Þ~ ®Ý®ÜáÊÜÞ®Üí Êæà¨Ý ÖæÂàÊæç®Üí
Êæà¨Ü¿áí£'' Gí¨Üá £ÚԨݪÃ.æ
♦ »ÜPôæ @ ŸÅÖݾ©¼@ ÓÜÖ
Ì êÜ ¨Á
Ü áàÐÜá «Üêñ@Ü > ŸÅÖݾ©»ÜPÃ¤Ü áÜ ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾ ÖÜ꨿
Ü áWÜÙÈ
Ü É
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü ® Ü á ° «Ü Ä ÔÃÜ á ÊÜ Ã Ü á . GÆÉ Ã Ü «ÝÂ®Ü Ë ÐÜ ¿ á®Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü «Ü ê ñÜ ® Ü á .
Bñݾ=ÓÝÌËá¿áá, GÆÉÄWÜã Jvæ¿á®Üá. A¥ÜÊÝ ÓÜÊì Ü ÊÜ®áÜ ° ñÜ®¨
°Ü ®Ü Ý°X ÔÌàPÜÄÔ¨Ü樆 áÜ .
ÓÜÊÜìÓÝÌËá Gí¨Üá A¥Üì. GÆÉ »ÜPܤÃÜ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜÈÉ «ÜêñÜ®Üá, ÓÜÊÜìÓÝÌËá¿áá
B¨Üá¨ÜÄí¨Ü «ÜêñÝñݾ. ×àWæ A®æàPÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. ...ÓÜÍæàÐÜ...

aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ¿ÞÃÜá ? GÈÉ ?


ÎÅàËþݮܯ—£à¥ÜìÃÜá ÖÝWÜã PæàÍÜÊܯ—£à¥ÜìÃÜá ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÊÜásÜ...... ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÎÅàËàÃÜÍÜãÃÜÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ....... ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÊÜásÜ ...................... ñÜí¹ÖÜÚÛ
ÎÅàÃÜZáËg¿á£à¥ÜìÃÜá .............. PÜãvÜÈàÊÜásÜ Pæ.i.ÖÜÚÛ .................. ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÎÅàÆQÒ$¾àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ................. PÜáí¨Ý±ÜâÃÜÊÝÂÓÜÃÝgÊÜásÜ ............... ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÎÅà˨ÝÂÊÜá®æãàÖÜÃÜ£à¥ÜìÃÜá ....... ÓæãàÓÜÇæ ÊÝÂÓÜÃÝgÊÜásÜ ................ ¸ÝÙÜWÝÃÜá
ÎÅàÓÜá¿á£àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ............. ÃÝ¿áÃÜÊÜásÜ ............................... ÊÜáíñÝÅÆ¿á

16 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÎÅàñÜáÆÔà
 ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í

»ÝÃÜ£à¿áÃÜ «ÜÊáÜ ìWÜÙÆ æ É ÓÜ®ÝñÜ®Ê
Ü ÝXÊæ. A£ A±ÜÃã Ü ±ÜÊÝXÊæ.
ËÎÐÜÊ
r ÝXÊæ. AÐæàr ±ÝÅÊÞÜ ~PÜÊÝXÊæ. ±ÜâÃÝOæà£ÖÝÓÜWÙÜ È Ü É ÓÜ¿Ì áí
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®æà D «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° £ÚԨݪ®æ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ™. »ÝÃÜñÜ»ÜãËá¿áÈÉ AÊÜñÜÄÔ
B «ÜÊáÜ ìWÜÙ®Ü Æ
°æ É BaÜÄÔ ñæãàÄԨݪ®.æ ÃÜÊÞ Ü ¨æàË¿áã PÜãvÝ »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®Ü Bþæ¿á®Üá°
WèÃÜÊ©Ü í¨Ü ÖæãñÜᤠB¿Þ «ÜÊáÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ±ÝÈԨݪÙ.æ ¨æàÊÜÃ®Ü áÜ ° J±ÜâÊ ³ Ê
Ü ÃÜ Ææ ÃÉ ã
Ü D
ÃÜÊÜÞÃÜÊæáàÍÜÃÜ®Üá° B¨ÜÍÜìÊÝXoárPæãívÜá ÓÜ®ÝñÜ®ÜÊÝ¨Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜÆá
ÊÜááí¨ÝWܸæàPÜá.
ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ ÊÜÞñÜÅ WèÃÜÊÜ PæãvÜáÊÜ ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á »ÝÃÜ£à¿áÃܨܪÆÉ™. ±ÜÍÜá&±ÜQÒ&
QÅËá&Qào&ÊÜêPÜÒWÜÙÜ®Üã° ±ÜäiÓÜáÊÜ ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á ®ÜÊÜᾨÜá. ËÐÜÊÜ ¯àvÜáÊÜ ÖÝËWÜã
ÖÝÇæÃæ¿ááÊÜ ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á ®ÜÊÜᾨÝX¨æ. D «ÜÊÜáìWÜÙæÆÉ A£ ËÎÐÜrÊÝXÊæ. B¨ÜÃæ
D WèÃÜÊÜ ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÝRX GíŸá¨Üá ¿ÞÄWÜã Wæ㣤ÆÉ™. D ±ÜÃÜí±ÜÃæ
Aí«Ý®ÜáWÜñÜÊÜÆÉ™. D BaÜÃÜOæWÜÙæÆÉ AþݮܱÜäÊÜìPÜÊݨÜÊÜâWÜÙÜÆÉ™. D BaÜÃÜOæWÜÙÜ
×®æ°Çæ¿á®Üá° ÓÜÄ¿ÞX £Ú¿á©ÃÜáÊÜâ¨æà Wæãí¨ÜÆPæR PÝÃÜ|ÊÝX¨æ.
WèÃÜÊÜ ¿ÞÄWæ ? ¿ÞPæ ?
C¨Üá ÊÜåèÈPÜÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ™. D ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÓÜÄ¿ÞX A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá
AñÜÂíñÜ BÊÜÍÂÜ PÜ. D ÓÜÊáÜ Óæ¿á®Üá° G£¤Pã
æ ívÜá ÓÜíR ¨Ü±âÜ ÃÝ| ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ
±ÜÄÖÜÄÓÜáñܨ
¤ .æ
A¨Üá «Ý£Åà¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ »ÝWÜ. «Ý£ÅàÊÜêPÜÒPæR CÐærÆÉ ÊÜá×Êæá Ÿí¨Ü¨Üáª
¿ÞPæ? A¨ÜÃÜ ±Üähæ CÐÜár ËÎÐÜÊ
r ÝX ®Üv¿
æ áᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá ¿ÞPæí¨Üá ±ÜÅÍÊ
°æ Þ
Ü w¨ÜÊÄÜ Wæ
¯àw¨Ü EñÜä Ü ×àX¨æ&
BÊÜá¨ÜìQà ®ÜWæãà ÖæÂàÐÜ@ ±ÜÅÊÜÃæãà ÊæçÐÜ¡Êæäà ¿áñÜ@ >>
D «Ý£ÅàÊÜêPÜÒ ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜêPÜÒ B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜêPÜÒWÜÙÜÇæÉÆÉ C¨Üá ÍæÅàÐÜuÊÝX¨æ.
D ÊÜÞñÜ®áÜ ° ®ÝÊÜâ ÓÜÄ¿ÞX BÇæãàbÓܸàæ PÜá. ÊÜá®ÜáÐܯWæ WèÃÜÊ&Ü ¨æãvÜÔx P¤ æ ñÝ®Üá
ÊÜ Þ w¨Ü ¨æ ã vÜ x & ¨æ ã vÜ x PÝ¿áìWÜ Ú í¨Ü Æ É ™ . ÖÜ | ¨Ü ÓÜ í ±Ý¨Ü ® æ À áí¨Ü Æ É ™ .
Óèí¨Ü¿áì±ÝŲ¤Àáí¨ÜÆÉ™. ÊÜáñݤÊÜâ¨æà ÇèQPÜÊÝ¨Ü PÝÃÜ|PÝRX aæàñÜ®ÜÄWæ ÍæÅàÐÜuñÜÌÊÜâ

]àÓÜá«Ý PÜívÜ PÜívܨæªÆÉ PÜÊÜáÆ®Ý»Ü®Ü ÊÜáã£ì 17


±ÝÅ±Ü ¤ Ê ÝWÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ™ . AÊÜ Ã Ü È É ¿ á Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü ñ æ À áí¨Ü Ç æ à AÊÜ Ã Ü Ê Ü Ä Wæ Íæ Å àÐÜ u ñ Ü Ì Ê Ü â
±ÝűܤÊÝWÜáñܤ¨æí¨Üá ÓÜRí¨Ü±ÜâÃÝ| ŸÖÜÙÜ ÓæãWÜÓÝX £ÚÔ¨æ.
ËÐÜá¡Ë®Ü ÓÝPÝÒñÝRÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü ŸÅÖܾ¨æàÊÜÄWæ B®Üí¨Ü E©ÅPܤÊÝÀáñÜá. B
B®Üí¨æãà¨æÅàPÜ©í¨Ü ŸÅÖ¨ ¾Ü àæ ÊÜÃÜ B®Üí¨ÝÍÜáÅWÙÜ áÜ ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ¹¨ÜÊ
ª âÜ . BWÜ ÖÜáqr¨Ü
ÊÜêPÜÒ˨Üá. ×àWÝX D ÊÜêPÜÒ ÊæçÐÜ¡ÊÜÊÜêPÜÒ™.
ÊÜÞñÜÅÊÆ
Ü ™É . D ÊÜêP¨
ÒÜ Ü ±ÜñÅÜ WÙÜ áÜ ¨æàÊÜÃÜ AaÜì®æWæ E±Ü¿ááPÜÊ
¤ ÝWÜáñÜÊ
¤ .æ D ÊÜêP¨
ÒÜ Ü
´ÜÆ ¨æàÊÜÃÜ ®æçÊæà¨ÜÂPæR E±Ü¿ááPܤÊÝX¨æ. ×àWæ D ÊÜêPÜÒ ËÐÜá¡ËWæ E±Ü¿ááPܤÊݨÜ
ÊÜêPÜÒÊÝX¨æ. AíñæÁáà ÊæçÐÜ¡ÊܱÜÅÊÜÃÜÊÝX¨æ. ×àWÝX D ÊÜêPÜÒ ÍæÅàÐÜuÊÝX¨æ. Gí¨Üá
ÓÜRí¨Ü±ÜâÃÝ| EÊÝaÜ.
C®Üá° ñÜáÆÔ¿á ËaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ...,
AÊÜáêñܱÝŲ¤WÝX ¨æàÊÜñæWÜÙÜá&AÓÜáÃÜÃÜá QÒàÃÜÓÝWÜÃÜÊÜ®Üá° ÊÜá¦ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. D
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÝPÝÒñ… ®ÝÃÝ¿á| «Ü®ÜÌíñÜÄÃÜã±Ü©í¨Ü ÓÜá«ÝPÜÊÜáívÜÆáÊÜ®Üá° «ÜÄÔ
Ÿí¨Ü. ¨æàÊÜÃÜ PÜ~¡¯í¨Ü B®Üí¨ÝÍÜáÅWÜÙÜá ¹¨ÜªÊÜâ. BÊÝWÜÇæà D ñÜáÆÔà g¯Ô¨æ.
ÓÜÌ¿áí ËÐÜá¡Ë¯í¨ÜÇæà g¯Ô¨Ü ÊÜêPÜÒ˨ÝX¨æ. A¨Üã AÊÜáêñÜ¨Ü PÜÆÍܨÜÈÉ™. ×àWæ D
ÊÜêPÜÒ ÖÜáqr¯í¨ÜÇæà ÊæçÐÜ¡ÊÜÊÝX¨æ.
AÆɨæà, D ÊÜêPÜÒ¨Ü ÊÜáígÄà, ¨ÜÆ, GÇæ™, ¯ÊÜÞìÆ™, PÝÐÜu™, ÊÜá꣤PÝ, Pæã®æWæ
ñÜáÆÔà GíŸ ®ÝÊÜáÊÜä, Jí¨æà®Üá... ! ñÜáÆÔ¿áÈÉ¿á GÆÉÊäÜ ÎÅàÖÜÄWæ E±Ü¿ááPÜ™¤ .
ñܮܰÈÉ¿á GÆÉÊÜ®Üã° ÎÅàÖÜÄWæ ÓÜÊÜá²ìÔPæãívÜ ÊÜêPÜÒÃÝg˨Üá. ×àWÝX C¨Üá
ÊæçÐÜ¡ÊÜÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü ÊÜêPÜÒ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ñÜáÆ®æ CÆɨÜ᪠ñÜáÆÔ Gí¨Üá ¨æàÊÝ—
¨æàÊÜñWæ ÚÜ í¨Ü PæãívÝvÜÆq ³ ¨
r .æ D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ¿ÞÊÝWÜÆã WÜÊáÜ ®Ü¨È
Ü o
É árPã
æ Ùܸ
Û àæ PÜá.
hæãñæWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜá ¿ÞÃݨÜÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜËÓÜÆá PÜÈñÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
ñÜáÆÔ¿áÈÉ ¨æàÊÜñæWÜÙÜ Óܯ°«Ý®Ü&
ñÜ á ÆÔ C¨Ü á Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü ÊÜ ê PÜ Ò ™ . Aíñæ Á áà B ÊÜ ê PÜ Ò Ê Ü ® Ü á ° ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù æ Æ É
BÍÜÅÀáÔPæãíw¨ÝªÃ.æ B ÊÜêPÊ ÒÜ ®Ü Ý°ÍÅÜ Àást ±Üūݮܨàæ ÊÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° A®æàPÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙáÜ
ÖæÓÜÄÓÜáñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ×àXÊæ&
¿áñæùPÜÓÜá¤ÆÔàÊÜêPÜÒ@ £ÐÜu£ ©ÌgÓÜñܤÊÜá >
ñÜñæùÊÜ £Å¨ÜÍÝ@ ÓÜÊæàì ŸÅÖܾËÐÜá¡ÎÊݨܿá@ >>
¿ÞÊÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ Jí¨Üá ñÜáÆÔàÊÜêPÜÒÊÜâ CÃÜáñܤ¨æãà AÈÉÁáà ŸÅÖܾ&ÃÜá¨ÝÅ©&
¨æàÊÜñæWÜÙæÆÉÃÜã ®æÇæÔÃÜáñݤÃæ.

18 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
Êæã¨ÜÆá D ÊÜêPÜÒ¨Ü ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü AÊÜ¿áÊÜWÜÙÜÈÉ £ÅÊÜáã£ìWÜÙÜá ®æÇæԨݪÃæ
GíŸá¨Ü®áÜ ° D ÊÜa®Ü Ü £ÚÓÜáñܨ
¤ &æ
PæàÍÜÊÜ@ ±ÜñÜÅÊÜá«æÂàÐÜá ±ÜñÝÅWæÅàÐÜá ±ÜÅhݱܣ@ >
±ÜñÜÅÊÜêíñæà ÎÊÜÔ¤Ðæuàñ… ñÜáÆÓÝÂ@ ÓÜÊÜì¨æçÊÜ × >>
ñÜáÆÔà GÇæ¿á ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÈÉ ŸÅÖܾ&ÃÜá¨ÜÅÄWæ ¯¿ÞÊÜáPÜ®ÝXÃÜáÊÜ PæàÍÜÊÜ®Üá,
±ÜñÜÅ¨Ü ÊæáàÇݽWܨÜÈÉ ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá, ±ÜñÜÅ¨Ü ñæãqr®ÜÈÉ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá ¿ÞÊÝWÜÆã
Óܯ×
° ñÜÃÝX CÃÜáñݤÃ.æ
ÆQÒ$¾à@ ÓÜÃÜÓÜÌ£à aæçÊÜ WÝ¿á£Åà aÜíwPÝ ñÜ¥Ý >
ÍÜbà aݘ®Ý ¨æàÊܱÜñÜ°$Â@ ñÜñÜá³Ðæ³àÐÜá ÊÜÓÜí£ Êæç >>
ÆQÒ$ྠ¨æàË, ÓÜÃÓÜ £ÌÜ à¨æàË, WÝ¿á£Åà¨æàË, EÊÜÞ¨æàË, ÍÜbà¨æàË ÊÜáñÜᤠEÚ¨Ü
¨æàÊÜñæWÜÙÜ ±Ü£°¿áÃÜá ñÜáÆÔ¿á ±ÜâÐܳ¨ÜÈÉ Óܯ°×ñÜÃÝX CÃÜáñݤÃæ.
Cí¨æãÅà˜X°@ ÍÜÊáÜ ®ÜÍòæ ÊÜ ®æçMáìñæãà ÊÜÃáÜ |ÓÜ¥
¤ Ý>
±ÜÊÜ®ÜÍÜc PÜá¸æàÃÜÍÜc ñÜaÝfTÝ¿Þí ÊÜÓÜíñÜÂËáà >>
Cí¨ÜÅ, AX°, ¿áÊÜá, ¯Máì£, ÊÜÃáÜ |, ÊÝ¿áá, PÜá¸æàÃÜ, ÊÜáñÜᤠÃÜá¨ÜÅ Êæã¨ÜÇݨÜ
©WæªàÊÜñæWÜÙÜá ñÜáÆÔàÊÜêPÜÒ¨Ü pæãíWæ¿áÈÉ Óܯ°×ñÜÃÝX CÃÜáñݤÃæ.
B©ñÝ©WÜÅÖÝ@ ÓÜÊàæ ì ËÍæàÌ ¨æàÊÝÍÜc ÓÜÊìÜ ¨Ý >
ÊÜÓÊ
Ü äæ à ÊÜá®ÜÊÍÜ òæ ÊÜ ñÜ¥Ý ¨æàÊÜÐìÜ Áãà˜UÇÝ@ >>
˨Ý«ÜÃÝÍÜc WÜí«ÜÊÝì@ ԨݜÍÝc±ÜÕÃÜÓܤ¥Ý >
ñÜáÆÔà±ÜñÜÅÊÜÞÎÅñÜ ÓÜÊÜì¨Ý ¯ÊÜÓÜí£ Êæç >>
B©ñÝ©WÜÅÖܨæàÊÜñæWÜÙÜá, ËÍæÌà¨æàÊÜñæWÜÙÜá, AÐÜrÊÜÓÜáWÜÙÜá, aÜñÜá¨ÜìÍÜÊÜá®ÜáWÜÙÜá,
¨æàÊÜÑìWÜÙÜá, ˨Ý«ÜÃÜÃÜá, WÜí«ÜÊÜìÃÜá, ԨܜÃÜá, A±ÜÕÃÝÔ÷à¿áÃÜá CÊÜÃæÆÉÃÜã
ñÜáÆÔàÊÜêPÜÒ¨Ü ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° BÍÜÅÀáÔPæãívÜá ¿ÞÊÝWÜÆã CÃÜáñݤÃæ.
¿á®ÜãǾ àæ ÓÜÊìÜ £à¥Ýì¯ ¿á®Ü« ¾ Âæ à ÓÜÊìÜ ¨æàÊÜñÝ@ >
¿á¨ÜWæÅà ÓÜÊÜìÊæà¨ÝÍÜc ñÜáÆÔ ñÝÌí ®ÜÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
ñÜáÆÔàÊÜêP¨ÒÜ Ü ÊÜáãÆ»ÝWÜ¨È Ü É GÆÉ £à¥ÜìWÜÙáÜ , ÊÜá«Ü»ÝWܨÈ
Ü ,É ÓÜPÆ
Ü ¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ ,
ÊæáàÇݽW¨
Ü È
Ü É GÆÉ Êæà¨ÜWÙÜ áÜ ÓÜ¯× ° ñÜÃÝXÃÜáñݤÃ.æ CíñÜÖÜ ñÜáÆÔ¿á®Üá° ®ÜÊáÜ ÓÜÄR ÓÜáñæठ®æ.
×àWæ GÆÉ ¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ÓÜPÆ
Ü £à¥ÜìWÜÙÜ Óܯ«° Ý®Ü ñÜáÆÔ¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
ñÜáÆ®æ CÆɨÜÊÜÙÜá ñÜáÆÔà Gí¨Üá PæãívÝw¨ÝªÃæ. ...ÓÜÍàæ ÐÜ...

]àÓÜá«Ý PÜívÜÃæ ¨ÜáÄñÜPæR PæívÜÊÜ®Üá ¹àÃÜáÊÜâ¨Üá 19


¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 29
 ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì

1 iàÊÜÃÜá ÎÅàÖÜÄ¿áíñæ ¿á¥ÝÁãàWÜ þݮݮÜí¨ÜÊÜá¿áÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ ?
2 ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü GÐÜár ±Üä|ìWÜá|WÜÙáÜ ÙÜÊ Û ®Ü áÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®¯æ ÓÜáÊÜ ?
3 ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá iàÊÜÃÜ ÈíWܨæàÖÜ¨Ü ¿ÞÊÜ »ÝWܨÜÈÉ Jí¨ÜíÍÜ©í¨Ü ÊÝÓÜÊÝXÃÜáñݤÃæ ?
4 ÊÜáÖÝËÐÜáÊ ¡ âÜ ¿ÞÊÜÃã Ü ±Ü©í¨Ü ÍÜÄàÃÜ¨È Ü ¨É áÜ ª ±ÜâÑr&ñÜáÑr¿á®Üá° PæãvÜáÊÜ®áÜ ?
5 A£ÓÜÌaÜfÊÝXÃÜáÊÜ aÜí¨ÜÅÊÜáívÜƨÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¿ÞÊÜÃÜã±Ü ¯¿ÞÊÜáPÜÊÝX¨æ ?
6 ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ÓÜíÓÝRÃÊ Ü ®Ü à°æ E±Ý¨Ý®ÜÊ®Ü Ý°XÔ B PÜ| Ò ¨ÜÇàÉæ Óܱ Ì Ê
°Ü ®Ü áÜ ° ÓÜêÑÔr ñæãàÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ»áÜ ¿ÞÃÜá ?
7 ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ B¿ááÐÜÂÊÜ®Üá° (PÝÆÊÜ®Üá°) AÙæ¿ááÊÜ ÓÜã¿áìÊÜáívÜÆÓܧ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÖæÓÜÃæà®Üá ?
8 iàÊÜÃÜ ¨æàÖÜÃÜ¥Ü¨Ü PÜá¨ÜáÃæWÜÚWæ PÜqrÃÜáÊÜ ÖÜWÜYPæR (ÆWÝËáWæ) A¼ÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæ ¿ÞÃÜá ?
9 ÃÜhæãàÃÜgÓÜñÜÌWÜá|¨Ü ËPÝÃÜ¨Ü ÍÜÄàÃÜÊÜâÙÜÛ ¿áÊÜá«ÜÊÜáì®Üá ¿ÞÄí¨Ü ÓÜêÐÜr®Ý¨Ü®Üá ?
10 BPÝÍݼÊÜÞ¯¿Þ¨Ü WÜOæàÍÜ®Üá GÆÉÃÜ ÖÜê¨Ü¿ÞPÝÍÜ¨Ü ¿ÞÊÜ »ÝWܨÜÈÉ ®æÇæÔÃÜáÊÜ®Üá ?
11 ®ÜãÃÜá ÓæãàÊÜá±Ý®ÝÖÜì ¨æàÊÜñæWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜ AÎ̯à¨æàÊÜñæWÜÙÜá ¿ÞÊÜ PÜPÝÒ¨ÜÈÉÃÜáÊÜÃÜá ?
12 »æãàg®Ü±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ ÃÜáb¿á®Üá° ®ÝÈWæWæ ÓÝÌ¨Ü®Ü ÊÜÞwÓÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
13 ®æçÊæà¨ÜÂPæR Cor Ô× ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ PæàÊÜÆ ÓÜPÜRÃæ (¸æÆÉ) ±Ü¨Ý¥Üì¨Ü A¼ÊÜÞ¯ ¿ÞÃÜá ?
14 ¨æàÖÜ¨Ü PÜã¨ÜÆáWÜÚWæ A¼ÊÜÞ¯¿Þ¨Ü ÊÜÓÜíñÜ®ÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ ¿ÞÊÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü ®æÇæÔÃÜáÊÜ ?
15 ÊÜêÑ¿
r ÞWÜáÊÝWÜ, BPÝÍÜ¨È Ü É ËáíaÜ®áÜ ° PÜívÝWÜ A¨ÜÃÆ Ü ãÉ ¿ÞÊÜ »ÜWÊ Ü ¨
Ü ã
Ü Å±Ê
Ü ®Ü áÜ ° ÓÜľ Óܸàæ PÜá ?
16 ÊÜÃܨܱܳ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܮݿáPÜÃÜ (±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜ) WæãàñÜÅ ¿ÞÊܨÜá ?
17 Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜ ËÍæàÐÜPÜê±æWæ ±ÝñÜÅÃÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ ¨ÝÓÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
18 gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÄX¨Üª C®æã°í¨Üá ±ÜÅԨܜ ÖæÓÜÃÜá H®Üá ?
19 ÖÜĨÝÓÜÃáÜ ÊæàÐÜ&»ÜãÐÜ|WÜÚí¨Ü QàñÜì®æWçæ ¿ááñܤ ÊÜá®æÊáÜ ®æWÚÜ Wæ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜê£W¤ æ H®Ü®áÜ Ê ° ÃÜ áÜ ?
20 ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ ñÜÊÜÃÜãÃÝ¨Ü PÜgìX PæÒàñÜŨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ¨ÝÓÜÃÜá g¯Ô¨ÜÃÜá ?

EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 82
01) ÍÜÆ®ܮÜá° Pæãí¨ÜÃÝg 06) Wܨݿáá¨Üœ¨Ü PÝñÜÃÜ
02) ÍÜPÜá¯WÝ¨Ü ÊÜáÃÜ| 07) ÎÐÜÂÃÜÈÉ ŸÆÃÝÊÜá
03) GÆÉ PèÃÜÊÜÃÜ ®ÝÍÜ 08) ñæãvæWæ Öæãvæ¨Ü ¼àÊÜá
04) ¯àÄ®ÜÈÉ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü 09) ¨ÜáÐÜrËaÝÃÜ¨Ü ÖÝ©
05) ±ÝívÜÊÜÃÜ BWÜÊÜá®Ü 10) ŸÙÜ鬆 AÍÜÌñݧÊÜá
±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""¼àÊÜá¨ÜáÁãàì«Ü®ÜÃÜ ÊÜáÖÝPÝÙÜWÜ''

20 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 4
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
EñÜí¤ PÜ®áÜ ñÜPPÒÜ ®Ü àæ ñÜ®°Ü PÜ|ìPÜáívÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° PܨáÜ ª J¿áª¨áÜ ª Gí¨Üá £Ú¨Ü®áÜ . ×àWæ
BWÜŸÖÜá¨æí¨Üá ÃÝ~¿áá Êæã¨ÜÇàæ ÖæàÚ¨ÜÙª áÜ . EñÜí¤ PÜ®áÜ ñÜPPÒÜ ®Ü ®Ü áÜ ° ¸æ®q °Ü ¨
r ®Ü áÜ . ñÜ®°Ü
Pæç¿áÈɨܪ ±ÜÇÝÍܨÜívÜ©í¨Ü ñÜPÜÒPÜ®Üá ÖæãàX¨Üª ¹ÆÊÜ®Üá° AWæ¨Ü®Üá. B¨ÜÃæ H®Üã
±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWÜÈÆÉ™. C¨ÜÄí¨Ü H®Üã ±ÜÅÁãàg®ÜËÆÉÊíæ ¨Üá £Ú©ª¨ÃªÜ ã Ü EñÜí¤ PÜ®áÜ
ÖÝWæ AWæ¿ááñܤÇæà C¨Üª®Üá. Cí¨ÜůWæ EñܤíPÜ®Ü ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ®æãàw PÜÃÜáOæ
EípÝÀáñÜá. ñÜP| ÒÜ Êæà B ¸ÝÅÖ| ¾Ü ¯Wæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ÊÜhÝÅ¿áá«ÜPRæ ±æÅàÄԨܮáÜ .
B ÊÜhÝÅ¿áá«ÜÊâÜ ±ÜÇÝÍܨíÜ vÜ¨È Ü É ±ÜÅÊàæ ÎÔñÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ÓÜáÃÜíWÜÊäæ í¨Ü®áÜ °
PæãÃæ¨áÜ A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜáÆ»ÜÊÝX EñÜí¤ PÜ®áÜ ®ÝWÜÇã æ àPÜPRæ Öæãà¨Ü®áÜ .
®ÝWÜ Ç æ ã àPÜ Ê Ü â ŸÖÜ Ù Ü ¨æ ã vÜ x ¨ ÝXñÜ á ¤ ™ . A¨Ü Ã Ü Pæ ã ®æ Á áà PÝ|ᣤ Ã Ü È ÆÉ ™ .
ŸÖÜáÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜá®æWÜÙÜá, ±ÝÅÓݨÜWÜÙÜá, E±ÜÊÜ®ÜWÜÙÜá, ÊÜáío±ÜWÜÙÜá, ¨ÝÌÃÜWÜÙÜá
AÈÉ PÜívÜáŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. B ®ÝWÜÇæãàPÜ¨Ü ÊÜáÖݨÝÌÃÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ ¯íñÜá ÓܱÜìWÜÙÜ
Óæã¤àñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü®Üá.
¿á IÃÝÊÜñÜÃÝhÝ®Ü@ ÓܱÝì@ ÓÜËá£Íæãà»Ü®Ý@ >
PÜÒÃÜíñÜ CÊÜ iàÊÜáãñÝ@ ÓÜ˨ÜáÂñܳÊÜ®æàÄñÝ@ >>
ŸÖÜ㯠®ÝWÜÊæàÍݾ¯ WÜíWÝ¿ÞÔ¤àÃÜ EñܤÃæà >
ñÜñÜÅÓݧ®Ü² ÓÜíÓè¤Ëá ÊÜáÖÜñÜ@ ±Ü®Ü°WÝ®ÜÖÜÊÜå… >>
""IÃÝÊÜñÜ ÓܱÜìÍæÅàÐÜu ÓܱÜìÊÝX¨æ. GÆÉ ÓܱÜìWÜÙÜá ¿áá¨Üœ PÜáÍÜÆÊݨÜÊÜâ. WÝÚ
Ëáíb¯í¨Ü PÜãw¨Ü, ÊÜáÙæ PæãvÜáÊÜ ÊæãàvÜWÜÙÜíñæ D ÓܱÜìWÜÙÜá ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ
AÓÜ÷&ÍÜÓÜ÷WÜÙÜ ÊÜáÙæ ÓÜáÄÓÜáñݤ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜŸÆÉÊÜâ. D ÓܱÜìWÜÙÜá ŸÖÜáÓÜáí¨ÜÃÜ
CaÝfÃÜã²WÜÙÜá. WÜíWݮܩ¿á EñܤÃÜ£àÃܨÜÈÉ A®æàPÜ ÓܱÜìWÜÙÜ ÊÜá®æWÜÚÊæ.
ÊÜáÖÝÊÜá×ÊæáWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü GÆÉË«ÜWÙÜ Ý¨Ü ®ÝWÜWÙÜ ®Ü áÜ ° »ÜQÀ
¤ áí¨Ü ÓÜᣤ ÓÜáÊæ®áÜ . B¨ÜÃæ
EñܤíPÜ®Ü Óæã¤àñÜÅÊÜâ ±ÜÅÁãàg®ÜPÝÄ¿ÞWÜÈÆÉ™. B¨ÜÃÜã EñܤíPÜ®Üá E¨æÌàWÜPæR
JÙÜWÝWܨæà ÍÝíñÜbñܤ®ÝXÁáà C¨Üª®Üá. ¿ÞÊÜ Jí¨Üá ÓܱÜìÊÜä AÊÜ®Ü ÓÜÖÝ¿áPæR
ŸÃÜÈÆÉ™. BWÜ AÊÜ®Üá PÜ|ìPÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° A±ÜÖÜÄԨܪ ñÜPÜÒPܮܮæ°à ÓÜᤣԨܮÜá.
¿áÓÜ ÊÝÓÜ@ PÜáÃÜáPæÒàñæÅà TÝívÜÊæà aÝ»ÜÊÜñÜá³ÃÝ >
ñÜí ®ÝWÜÃÝgÊÜáÓè¤ÐÜí PÜáívÜÇÝ¥Ýì¿á ñÜPÜÒPÜÊÜå… >>

]àÓÜá«Ý PÜí¨Ü±ÜìiñÜWæ ËáXÇݱæàPæÒÁá ? 21


×í¨æ ñÜPÜÒPÜ®Üá PÜáÃÜáPæÒàñÜÅ ÊÜáñÜᤠTÝívÜÊÜÊܮܨÜÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª®Üá. AíñÜÖÜ
®ÝWÜÃÝg®Ý¨Ü ñÜPPÒÜ ®Ü ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ÓÜᣤ ÓÜáñæठ®æ. AÊÜ®áÜ ®Ü®°Ü PÜáívÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° A®ÜáWÜÅ×ÓÜÈ.
ñÜPPÒÜ ®Ü áÜ ÊÜáñÜᤠAÍÜÓÌ àæ ®ÜÓ±
Ü ìÜ ®Üá ÓÜ¨Ý hæãñæ¿áÈÉÁáà ÓÜíaÜÄÓÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ AÊÜÄŸºÃã Ü
CPÜáÊ Ò áÜ £ ®Ü©¿á £àÃÜ¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ PÜáÃÜáPæàÒ ñÜŨÈ
Ü É CÃÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ñÜPPÒÜ ®Ü ÝWܯWæ ÍÜáÅñÓÜ àæ ®Ü®íæ Ÿ
JŸº ÓÜÖæãà¨ÜÃܯ¨Ýª®æ. AÊÜ®Üá ñÝ®Üá ®ÝWÜÍæÅàÐÜu®ÝWܸæàPæí¨Üá "ÊÜáÖܨÜáÂÊÜá°'ÊæíŸ
£à¥Üì¨ÜÈÉ ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ®Üá. B ÍÜáÅñÜÓæà®Ü®Ü®Üã° »ÜQ¤Àáí¨Ü
®ÜËáÓÜáñæ¤à®æ.
×àWæ EñÜí¤ PÜ®áÜ Óܱì Ü WÜÙ®Ü áÜ ° ÓæãठñÜÅ ÊÜÞw¨Ü®áÜ . C¨ÜÄí¨Ü ²ÅàñÜÃÝ¨Ü Óܱì Ü WÜÙáÜ
EñܤíPܯWæ ËÐܸݫæ EípÝWܨÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜÃÜÖܨÜ
±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWÜÈÆÉ. AÊÜâWÜÚí¨Ü PÜ|ìPÜáívÜÆWÜÙÜ ÓÜáÚÊÜâ ÔWÜÈÆÉ™. EñÜá¤íPÜ®Üá
ÊÜ á áí¨æ à ®Ü á ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á bíñÝPÝÅíñÜ ® ÝX PÜ á ÚñÜ ® Ü á . B Öæ ã £¤ W æ
¨ÝÃÜ W Ü Ù Ü ¯ ° o ár P æ ã ívÜ á ®æ à ¿ááÊÜ Pæ ã àȯí¨Ü CŸº Ã Ü á Ô÷ à ¿áÃÜ á Ÿpæ r ¿ á®Ü á °
®æà¿áᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° PÜívÜ®áÜ . B ®ÜãÆáWÜÙÈ Ü É A«Üì»ÝWÜ ¹ÙÜá±ÝX EÚ¨Ü A«Üì»ÝWÜ
PܱݳX¿áã PÜívÜáŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. A¨ÜÃÜ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉ B bPÜRÊÜáPÜRÙÜá 12 WÜãoWÜÙÜáÙÜÛ
aÜPÅÜ Êäæ í¨Ü®áÜ ° £ÃÜáXÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . A¨ÜÃÜ Öܣä ¨ Ü È
Ü Á
É áà Jí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÊ
Ü Ý¨Ü PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá°
ÖÝWÜã JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° EñܤíPÜ®Üá PÜívÜ®Üá. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° D Ä࣠ÓÜᤣԨܮÜá.
£Åà|²ìñÝ®ÜÂñÜÅ ÍÜñݯ ÊÜá«æÂà ÐÜÑrÍÜc ¯ñÜÂí aÜÃÜ£ «ÜáÅÊæà˜Ô¾®… >
aÜPÅæ à aÜñáÜ ËìíÍÜ£±ÜÊìÜ ÁãàWæà ÐÜvæÌ$ç PÜáÊÜÞÃÝ@ ±ÜÄÊÜñÜì¿áí£ >>
CÈÉ PÝ|áÊÜ aÜPÜÅÊÜâ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜÊæà BX¨æ. D PÝÆaÜPÜÅ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ 360
WÜãoWÜÙíÜ ñæ ©®ÜWÚÜ Êæ. ÍÜáPÜÉ PÜêÐÊ
¡Ü íæ Ÿ 24 ±ÜÊì
Ü WÜÚí¨Ü PÜãwPæãíw¨æ. ÊÜÓíÜ ñÜMáñÜá
ÊÜááíñÝ¨Ü 6 MáñÜáWÜÙáÜ GíŸ 6 ¸ÝÆPÜÃáÜ D aÜPÅÜ Ê®Ü áÜ ° £ÃÜáXÓÜáñݤÃ.æ D Ä࣠ÊÜáPÜÙR Ü
BqPæ¿á aÜPÜŨÜíñæ D ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ aÜPÜÅ˨æ. ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿á ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ
ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ¿ááÊÜ£¿áÄŸºÃÜã ¸æÙÜÛX®Ü&PܱܳX®Ü ¨ÝÃÜWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ
ÓæàÄPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤ D ¨ÝÃÜWÜÚí¨Ü GÆÉ g®ÜÃÜ®Üá° GÆÉ ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá°
±ÜÄOÝÊÜáWæãÚÓÜáñݤ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜÊæíŸ ÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° ®æà¿ááñݤÃæ.
×àWæ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜÊÜ®Üá° ÓÜá¤£Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Cí¨ÜŨæàÊÜÃÜ®Üá° »ÜQ¤Àáí¨Ü ÓÜᤣԨܮÜá.
ÊÜhÝÅ¿áá«ÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔ¨Ü, gWܨÜÅPÜÒPܮݨÜ, ÊÜêñÜÅÓÜíÖÝÃÜPܮݨÜ, ®ÜÊÜááb¿á®Üá°
ÓÜíÖÜÄst Cí¨ÜŮܮÜá° ÓÜᤣÓÜáñæ¤à®æ. ÓÜêÑr¿á BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¯àįí¨Ü ÖÜáqr¨Ü
""AX°''ÁáíŸ PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá° Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ ÊÝÖÜ®ÜÊæí¨Üá J²³Pæãíw¨Ýª®æ. CíñÜÖÜ
Cí¨ÜÅ®Üá ®Ü®ÜWæ JÚñÜ®Üá° ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá ÓÜᤣÓÜáñݤ EñܤíPÜ®Üá ŸÙÜÈÖæãà¨Ü®Üá. BWÜ
EñܤíPܮܮÜá° ÓÝíñÜÌ®ÜWæãÚÓÜÆá AÈÉWæ JŸº ©ÊÜ ±ÜâÃÜáÐÜ®Üá Ÿí¨Ü®Üá... ...ÓÜÍæàÐÜ...
22 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü
ÊÝÂÓÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ""PæãÅà«ÜÖÝ'' ÖÝWÜã ""PæãÅà«ÜPÜêñ…''
 ±Üí.ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á

±ÜűíÜ aÜ樆 áÜ ° ÓÜêÑr ÊÜÞvÜáÊÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ®àæ ÖæàWæ A¨ÜÃÜ ÓÜíÖÝÃÜP®Ü ã Ü BXÃÜáÊÜ®ã æ à
ÖÝWæÁáà ±ÜűíÜ aÜ¨È Ü É ¨æãàÐÜWÙÜ Ü ÓÜêÑWr ã Ü , ®ÝÍÜPãÜ R AÊÜ®àæ PÝÃÜ|. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇàæ
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá AÊܮܮÜá° ""PÝÊÜáÖÝ PÝÊÜáPÜêñ…'' ""PæãÅà«ÜÖÝ PæãÅà«ÜPÜêñ…''
""¨Ü±ì Ü ÖÝ ¨Ü±ì Ü ¨Ü@'' Gí¨Üá PÝÊÜÞ© ¨æãàÐÜWÙÜ ®Ü áÜ ° EíoáÊÜÞvÜáÊÜ樆 ®Ü Ý°X¿áã,
±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ樆 ®Ü Ý°X¿áã ÓÜᣤ Ô¨æ. ""Ÿí«ÜPã æ à »Üʱ Ü ÝÍæà®Ü »Üʱ
Ü ÝÍÝaÜc ÊæãàaÜP@Ü ''
(ËÐÜá¡ñÜñܤ$̯|ì¿á) Gí¨Üá ÓÜíÓÝÃÜŸí«Ü®Ü¨ÜÈÉ ñæãvÜXÓÜáÊÜÊÜ®Üã ÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨Ü
±ÝÃÜáÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üã AÊÜ®æà Gí¨Üá ÖæàWæ ÓÝÃÜÇÝX©Áãà ÖÝWæ.
»ÜãÊÜÃÝÖÜÃã Ü ±Ü©í¨Ü PÝÊÜá©PÜêñ…
"PÝÊÜá HÐÜ@ PæãÅà«Ü HÐÜ@ ÃÜhæãàWÜá|ÓÜÊÜáá¨Ü½ÊÜ@' Gí¨Üá Xàñæ ÓÝÄÃÜáÊÜíñæ
PÝÊÜ á ÊÜ ä , PÝÊÜ á ¨Ü ÊÜ á Ä¿Þ¨Ü Pæ ã Åà«Ü Ê Ü ä ÃÜ h æ ã àWÜ á |¨Ü Eƺ | ©í¨Ü
EípÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÃÜhã æ àWÜá|PæR ÆQÒ$ྠ¨æàË »ÜãÃÜã±Ü©í¨Ü A¼ÊÜÞ¯¯ B¨Üá¨ÜÄí¨Ü,
AíñÜ Ö Ü »Ü ã ¨æ à ËWæ ÊÜ Æ É » Ü ® Ý¨Ü »Ü ã ÊÜ Ã ÝÖÜ ® Ü á »Ü ã ¨æ à Ë¿á ÊÜ Þ «Ü  ÊÜ á ¨Ü È É
ÃÜhæãàWÜá|¨Ü ÊÜáãÆPÜ PÝÊÜáÊÜ®Üá°, PæãÅà«ÜÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. PÝÊÜáÊÜ®Üá°
±ÜÄÖÜÄÓܸàæ Pæí¨ÜÃæ »Üã¨æàË¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÃÜhã æ àWÜá|¨Ü ÍÜÊáÜ ®Ü ÊÜÞwÓÜáÊÜ®áÜ .
ÃÜ h æ ã àWÜ á |¨Ü ÍÜ Ê Ü á ®Ü ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ È É ""AÓÜ í PÜ Ç Ý³ g j Á áàñ… PÝÊÜ á í Pæ ã Åà«Ü í
PÝÊÜáËÊÜgì®Ýñ…'' (»ÝWÜ&7&16&22) ®ÝÃܨÜÃÜá ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÔÃÜáÊÜ ÓÜãñÜŨÜíñæ Pæor
ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜáÊÜ ""ÓÜíPÜÆ'³ 'ÊÜ®áÜ ° ñÜÂiÓÜáÊÜíñæ¿áã »ÜWÊ Ü ©
Ü aÝfËÃÜá¨Ü®œ ÝX
Ÿ¿áÓÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿á®Üá° ¯ÈÉÓÜáÊÜíñæ¿áã ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá.
×àWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜáãÆPÜ ®Üvæ¿ááÊÜ PÝÊÜáPæãÅà«ÜWÜÙÜ Eñݳ¨Ü®æ¿á®Üã°
¨ÜÊáÜ ®Ü樆 ã Ü ° ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÂQ¤WÚÜ Wæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ¿áã ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. JŸº®àæ ÊÜÂQ¤Wæ
PÝÆ»æà¨ÜÊܯ°oárPæãívÜá ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ¿áã bí£ÓÜŸÖÜá¨Üá.
1. ¨Ü á ÐÜ r Ã Ý¨Ü ¨Ü á Áãàì«Ü ® Ý©WÜ Ú Wæ ±ÝívÜ Ê Ü Ã Ü ÃÝg»ÝWÜ ¨ Ü È É
PÝÊÜáÊÜ®áÜ í° oáÊÜÞwÔ B PÝÊÜá DvæàÃÜ©¨ÝªWÜ PæãÅà«Ü EípÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü樆 áÜ .
2. ñÜÊÜá¾ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ý©WÜÙÜá AÐÜár A±ÜPÝÃÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜã
»ÜWÊÜ ñÜ íÕÜ PÜƨ ³ Ü ×®æÇ
° ¿æ á®Üá° ËÊæàbÔPæãívÜá ¿áá—ÑuÃÝ©WÜÙáÜ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ý©WÜÙÜ
ËÃÜá¨Üœ PÜáŨܜÃÝWܨÜíñæ ±æÅàÄÔ¨ÜÊÜ®Üá.
3. ¿áá—ÑuÃÜ®ÜíñÜÖÜ ÓÜÖÜ®ÜÎàƯWÜã "PæãorÊÜÞ£Wæ A®ÜáWÜá|ÊÝX Agáì®Ü
]àÓÜá«Ý PÜí¨ÜÃÜ®Üá° ÊÜÞÃÜᣱܳ ñÜí¨æ¿ÞñÜPæ ? 23
PÜ|ì®Ü®áÜ ° ÓæãàÈÔ Ÿí©ÆÉ' Gí¨Üá £Ú¨Üá, AÊÜ®®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ñæWÙÜ áÜ ÊÜíñæ, AÊÜ®Ü ŸWæY
PæãÅà«Ü EípÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá.
4. ÊÜááí¨æ PæÆÊæà PÜÒ|WÜÙÜÈÉ ¿áá—ÑuÃܯWÜã Agáì®Ü¯WÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ PæãÅà«Ü
ÊÜÞ¿áÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜÊÜ®Üá.
WÝí«ÝÄ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
WÝí«ÝÄ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÝÔÐÜPu êÜ ÐÃ¡Ü Ý¨Ü ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÃáÜ ""PæãÅà«ÜÖÝ'' ÖÝWÜã
""PæãÅà«ÜPÜêñ…'' BX ®Üvæ¨ÜáPæãívܨÜ᪠AÊÜÃÜ »ÜPܤÊÝñÜÕÆÂÊÜ®Üã° ""H«ÜÊÜޮܩÌp…''
ÓÜÌ»ÝÊÜÊÜ®Üã° ¸æÙÜXÓÜŸÆÉ ÓÝÌÃÜÓÜ嬆 Zo®æ.
Pæãà±Üí ÓÜí¿áaÜf WÝí«ÝÄ
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¿ Ü áá¨Ü¨ œ È Ü É g¿áWÜÚst ±ÝívÜÊÃÜ áÜ ÖÜÔ®¤ ݱÜâÃܨÈ
Ü ¨
É ªÜ ñÜÊáÜ ¾ ¨æãvܱ
x ³Ü
«ÜêñÜÃÝÐÜó ÖÝWÜã ¨æãvÜxÊÜá¾ WÝí«ÝÄ CÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá
AÊÜÃÈ Ü WÉ æ ŸÃÜáÊÜÃáÜ . «ÜêñÃÜ ÝÐܯó Wæ ®ÜËáÔ WÝí«ÝÄ¿áÈÉWæ ŸÃܸàæ Pæí¨ÝWÜ ""WÝí«ÝÄà
±ÜâñÜÅÍæãàPÝñÝì ÍܱÜâ¤ÊæáçaÜf¨Ü¯í©ñÝ'' (ÊÜá.»Ý.Ô÷à™.±ÜÊÜì14&2) ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜ®æ°ÆÉ
Pæãí¨Ü ±ÝívÜÊÜÄWæ ÍÝ±Ü PæãvܸæàPæí¨Üá ԨܜÙÝX¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜ Pæãà±Ü±ÜäÊÜìPÜÊݨÜ
A¼±ÝÅ¿áÊÜ®áÜ ° £Ú¨Ü Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃáÜ WÝí«ÝÄ CÃÜáÊÜÈWÉ æ ±ÝívÜÊÃÜ áÜ ŸÃÜáÊÜ ÊÜááíaæ
ÊÜá®æãàgÊÜÃÝX ŸÃÜáÊÜÃÜá& ""ñÜí ¨æàÍÜÊÜáá±ÜÓÜí±æà¨æà ±ÜÃÜÊÜáÑìÊÜáì®æãàgÊÜ@''
(14&4) BÃÜá ÍæãÉàPÜWÜÙÜ Êݲ¤¿áÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜÊÝXÃÜÊÜíñæ "®Ü Pæãà±Ü@ ±ÝívÜÊæà
PÝÁãàì...' CñÝ©¿ÞX ""¿áñæãà «ÜÊÜáìÓܤñæãà g¿á@....' GíŸ Êݲ¤¿á
B«ÝÃܨÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜ g¿áÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔ ""...Pæãà±Üí ÓÜí¿ááaÜf WÝí«ÝÄ...''
Gí¨Üá WÝí«ÝÄ¿á ±ÝÈWæ ""PæãÅà«ÜÖÝ'' BX A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜÃÜá. ""»ÜWÜÊÜ®…
®Ý»Ü  ÓÜ ã ¿ÞËá....'' ""....ñÜ a Ü c ®ÝÓÜ ö ² Å¿áí ÊÜ á ÊÜ á ...'' ±ÝívÜ Ê Ü Ã Ü á
¨ÜáÁãàì«Ü®Ý©WÜÙ®Ü áÜ ° Pæãí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ àæ ®Üã A²Å¿áÊÜÆ™É . B¨ÜĪ í¨Ü AÊÜÃÜ ŸWæY
®Ý®æà®Üã AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPæãÙÜÛWÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™ G®Ü°ÊÜÐÜãr ±ÜÄÊÜñÜì®æWæãÙÜWÝWÜáÊÜíñæ
±ÜÅ»ÝÊÜPÝÄ¿ÞX ÊÝÂÓÜÃÜá WÝí«ÝÄWæ E±Ü¨æàÎÔÃÜáÊÜÃÜá ""....ÊÝÂÓÜÊÝPÝÂaÜc
QíbaÝfíñÝ aÜ Óݘ»ÜÊÜñ…'' (ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯ 28&225) Gí¨Üá ¼àÊÜáÓæà®Ü®Ü
ÓÜÊÜá¥Üì®æÁãí©Wæ ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü E±Ü¨æàÍÜ©í¨ÝX¿áã WÝí«ÝÄ
ÍÝíñÜÙݨÜÙæí¨Üá ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá Ԩݜí£ÔÃÜáÊÜÃÜá.
bQàÐÜáìÓÜñ¤ ±
¤Ü äæ àÊÜ¿áÊÜå… @
×àWæ WÝí«ÝÄ JÊæá¾ ÍÝíñÜÙݨÜÃÜã ±Üâ®Ü@ ±ÜâñÜÅÍæãàPÜ©í¨Ü ÃÜhæãàWÜá|
Eƺ|WæãívÜá ±ÝívÜÊÜÄWæ ÍݱÜPæãorÃÜã BÍÜc¿áìËÆÉ™. B¨ÜªÄí¨Ü ±ÝívÜÊÜÄWæ
ÊÜááí¨æ Gí¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜí»ÜËÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü D A±Ý¿áÊÜ®Üá° ñܲ³ÓܸæàPæí¨Üá ñܮܰ
24 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÓæãÓæ¿áí©Ãæà ÊÜááíñݨÜÊÜÄí¨æãvÜWÜãw PÜáÃÜáPæÒàñÜÅPæR Öæãà¨Ü WÝí«ÝÄWæ
ÃÜOÝíWÜ|¨ÜÈÉ ÓÜñܤÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° ËÊæàbÔ ®æãàvÜÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ ©ÊÜÂ
¨ÜêÑ¿r á®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜÃáÜ . A¨ÜÄí¨ÝX GÆÉÃÜ Öæ|WÜÙ®Ü áÜ ° PÝ|áÊÜ BPæ £àÊÜÅ PæãÅà«ÜPRæ
JÙÜWÝX ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà CÃÜáÊÜ PÜêÐÜ¡¯Wæ ÍÝ±Ü PæãvÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨ÝX BPæ¿á
ñܱÔÜ ®Õ Ü ŸÆ QÒà|ÊÝX ÊÜááí¨æ Gí¨Üã ±ÝívÜÊÄÜ Wæ ÍÝ±Ü ¯àvܨíÜ ñÝWܸàæ PæíŸá¨Üá
AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜ Gí¨Üá ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá Ԩݜí£ÔÃÜáÊÜÃÜá.
"" ..............ñÜñÜÅ WÝí«Ý¿ÞìÓܤ±ÜÓæãà ŸÆÊÜå… >
hݮܮ… ±ÝívÜÊÃÜ PÜ ÝÒ¥ìÜ í bQàÐÜáìÓÜñ¤ ± ¤Ü äæ àÊÜ¿áÊÜå… >
Êæà¨æàÍÜÌÃæãà ¨Ü¨è ©ÊÜÂí aÜPÜáÒ@ ÓÜñÜÂÊÜ£àÓÜáñÜ@ >>'' (ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯.28&228)
A¨ÜÃíÜ ñæÁáà B ©ÊܨÜêÑÀ r áí¨ÝX ÃÜOÝíWÜ|¨ÜȨ É ªÜ ñÜ®°Ü GÆÉ ÊÜáPÜÙR Ü Öæ|WÜÙ®Ü áÜ °
WÝí«ÝÄ PÝ|áÊÜíñÝX ÃÜhã æ àWÜá| E¨Üᨠº Ê
œÜ ÝX ÖÜáqrPãæ ívÜ PæãÅà«Ý£ÍÜ¿á©í¨ÝX
±ÜPÜR¨ÜÈɨܪ PÜêÐÜ¡®Ü®æ°à ÍܲÓÜáÊÜÙÜá. ×àWæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° £Ú©¨ÜªÃÜã
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¿áá¨ÜœPæR PÝÃÜ|®ÝX ñܮܰÊÜÃÜ ®ÝÍÜPæR PÜêÐÜ¡®æà PÝÃÜ|®æí¨Üá AÊܮܮæ°à
ÍܲÓÜáÊÜÐÜãr WÝí«ÝÄ PæãÅà«ÜPæR JÙÜWÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Üá¨ÜÃÜÈÉ ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÃܨÜáª
±ÜÅÊáÜ áS ±ÝñÜÅ™. BPæWæ ©ÊܨÜêÑ¿r á®Üá° ¯àw A¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊáÜ WÜÅ ÃÜOÝíWÜ|ÊÜ®áÜ ° PÝ|Æá
ÓÜÊÜá¥ÜìÙÝ¨Ü AÊÜÙÜÈÉ ÃÜhæãàWÜá| £àÊÜÅÊÝX Eƺ|WæãÙÜáÛÊÜíñÝÀáñÜá ñÝ®æ !
A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÓèÃÜ»Ü
D ÄࣿÞX »ÜWÜÊÜíñÜ WÝí«ÝÄ¿á ±ÝÈWÜÐærà AÆÉ™. ®ÜÊÜá¾ ±ÝÈWÜã ®ÜÊÜá¾
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜÞì®ÜáÓÝÃÜÊÝX PæÆÊæäÊæá¾ ""PæãÅà«ÜPÜêñ…'' BX¿áã ÊÜáñæ¤ PæÆÊæäÊæá¾
""PæãÅà«ÜÖÝ'' BX¿áã ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜᣤÃÜáñݤ®æ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ®ÝÊÜâ PæãÅà«ÜPæR
JÙÜWݨÝWÜ ""PæãÅà«Üí PÝÊÜÞ¼ÊÜgì®Ýñ…' Gí¨Üá ®ÝÃܨÜÃÜá ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÔÃÜáÊÜ
ÓÜãñÜÅP®RÜ áÜ WÜá|ÊÝX PæãÅà«ÜPRæ ±ÜÅÁãàgPÜÊÝ¨Ü PÝÊÜáÊÜ®áÜ ° ñÜÂiÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ, ñÜXÓY áÜ ÊÜ
ÊÜáãÆPÜ PæãÅà«Ü樆 áÜ ° ñÜÂiÓÜÆá, ñÜ|W¡ ÝXÓÜÆá ¿á£°Ó¸ Ü àæ PÜÆÊ
É æ ? ÖÝWæ ®ÝÊÜâ PæãÅà«ÜPRæ
ŸÈ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É »Üã¨æàË¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÃÜhãæ àWÜá|¯¿ÞÊÜáPÜ®Ý¨Ü »ÜãÊÜÃÝÖÜ
®ÜÊáÜ ¾ ±ÝÅß Ü Pœ Ê
Ü Þ
Ü ì®ÜáÓÝÃÜÊÝX ±ÝñÜÅÊ×Ü ÔÃÜáÊÜ®íæ ¨Üá ""PæãÅà«ÜPêÜ ñ…'' ®ÝÊÜÞÃÜãyÜ®ÝX
A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPRæ ñÜí¨ÜáPæãÙܸ Û àæ PÜá.
ÖÝWæÁáà PæãÅà«Ü PÜÃXÜ ¨ÝWÜ A¨Üá ñÜ®Ð
°Ü PrÜ Ræ ñÝ®æà ÊÜÞ¿áÊÝÀáñæí¨Üá »ÜÅËáÓܨàæ
»Üã¨æàË¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÃÜhæãàWÜá|¨Ü ¨ÜÊÜá®Ü ®Üvæst »ÜãÊÜÃÝÖÜ®Ü ±ÝñÜÅÊÜ®Üá°
ËÊæàbÔPæãívÜá ""PæãÅà«ÜÖÝ'' ®ÝÊÜÞÃÜãyÜÊÝX A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPæR ñÜí¨ÜáPæãÙÜÛÆá
ÊÜ á Ãæ ¿ á¸ÝÃÜ ¨ Ü á . ×àWݨÝWÜ Pæ ã à²ÔPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü ã B«Ý£¾ P Ü Ó Ý«Ü ® æ ¿ ÞX
ÊæáÃæ¿áŸÆɨÜá ñÝ®æ ? ♦
]àÓÜá«Ý PÜáÒ«ÝñÜáÃÜWæ EíŸ ±ÜPÝÌ© ´ÜÆ ÃÜáb 25
¯à£ÓÜá«Ý & 17
AË»ÜPܤPÜáoáíŸ & 2
 ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

¯à£ÍÝÓÜ÷Pæãà˨ÜÃÝ¨Ü Ë¨ÜáÃÜÃÜá ""PÜáoáíŸÊÜâ AË»ÜPܤÊÝXÃܸæàPÜá'' GíŸ
ñÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ¯à£®ÜáwWÜÙÜÈÉ JñÜ᤯àw £ÚÔ¨ÜÃÜá. Ë»ÝÊÜÓÜá&ÓÜá±ÜÅ£àPÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá°
E¨ÝÖÜ Ä ÓÜ á ÊÜ ÊÜ á ãÆPÜ PÜ á oáíŸÊÜ â Ë»Ü P Ü ¤ Ê Ý¨Ü Ã æ BWÜ á ÊÜ A®Ü ¥ Ü ì WÜ Ù Ü ® Ü á ° ™ ,
AË»Ü P Ü ¤ Ê ÝX¨Ü ª Ã æ ±Ü v æ ¿ ááÊÜ ÇÝ»Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü ®Ü Ê Ü á Wæ Æ É ÊÜ á ®Ü Ê Ü Ä Pæ
ÊÜÞwPæãqrñÜá. B¨ÜÃæ CÈÉ ®ÜÊÜáWæãí¨Üá ±ÜÅÍæ° ÊÜáãvÜáñܤ¨æ. PÜáoáퟨÜÈÉ Ë»ÝWÜ
ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá GíŸá¨ÝX ÍÝÓÜ÷ÊÜâ CÐÜárÓܳÐÜrÊÝX £ÚÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, A®æàPÜ
ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ×Ä¿áÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉÁáà A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜá ¸æà±Üìoár ±ÜÅñæÂàPÜ
ÓÜíÓÝÃÜ ®ÜvæÓÜáñݤÃÜÆÉÊæà ? AÊÜÄWæ D AË»ÜPܤPÜáoáíŸ¨Ü ñÜñܤ$Ì £Ú©ÆÉÊæà ?
¯g. £Ú¨ÜÊÜÃÜã PÜáoáퟩí¨Ü ¸æà±Üìoár CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ Ë»ÝWܨÜ
×®æ°Çæ¿áÈÉ CÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜWÜÙæà ¸æàÃæ¿á¨ÝXÃÜáñܤÊæ. CÈÉ Jí¨Üá AíÍÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ
®ÝÊÜâ ÓÜÄ¿ÞX A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàQ¨æ. ÊÜá®ÜáPÜáƲñÝÊÜáÖÜ®Ý¨Ü ÊÜá®ÜáÊæà ñܮܰ
ÊÜá®ÜáÓܾ$ꣿáÈÉ C¨ÜPæR ËÊÜÃÜOæ ¯àvÜáñݤ®æ.
ÊÜá®ÜáÓܾ$ꣿá A¼±ÝÅ¿áÊæà®Üá ?
ÊÜá®ÜÓܾ$ꣿáÈÉ Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤÃæ &
HÊÜí ÓÜÖÜ ÊÜÓæà¿ááÊÝì ±Üê¥ÜWÝÌ «ÜÊÜáìPÝÊÜáÂ¿Þ >
±Üê¥ÜXÌÊÜ«Üìñæà «ÜÊÜáìÓܤÓݾ¨ÜœÊÜÞì ±Üê¥ÜQð¿Þ >> (A&9 ÍæãÉà&111)
""HÊÜÊáÜ Ë»ÜPݤ »ÝÅñÃÜ @Ü ÓÜÖÜ ÓÜíÊÜÓàæ ¿áá@ > ¿á© ÊÝ «ÜÊáÜ ìPÝÊÜáÂ¿Þ PÜêñË Ü »ÝWÝ@
±Üê¥PÜ …ÊÜÓàæ ¿áá@ > ¿áÓݾñ… ±Üê¥WÜ ÊÜ ÓÜ Ý§®àæ ÓÜ£ ±Üê¥PÜ … ±Üê¥PÜ … ±ÜíaÜÊáÜ ÖÝ¿áþݨÜ®ÜáÐÝu®Ü&
«ÜÊáÜ ìÓæठÐÝí ËÊÜ«ìÜ ñæà, ñÜÓݾñ… Ë»ÝWÜQÅ¿Þ «ÜÊÞ Ü ì¥Ýì >'' (ÊÜá®Ü¥Ì ìÜ ÊÜááPݤÊÈÜ à&ÊÝÂTÝ®Ü)
A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜÈÉ Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ñܱÜâ³ Gí¨Üá ÍÝÓÜ÷¨Ü A¼±ÝÅ¿áÊÜÆÉ.
QíñÜ á Jqr W æ C¨Ýª W Ü A¥Ýìñ… ×Ä¿áÃÝ¨Ü A|¡ í ©ÃÜ á hæ ã ñæ ¿ áÈÉ Ã Ü á ÊÝWÜ
±ÜíaÜÊÜáÖÝ¿áþÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá ñÜÊÜᾯWæ A—PÝÃÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉÊݨܪÄí¨Ü, ñÝ®Üã
Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ÖæãàÊÜÞ©WÜÙÜ®Üá° BaÜÄÔ Öæbc®Ü «ÜÊÜáìÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá
GíŸá¨ÝX A—PÜ«ÜÊÜáìÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á E¨æªàÍÜ˨ݪWÜ ÊÜÞñÜÅ ÊÜá®ÜÓݤ±ÜËÆɨæà
ÍÝÓæ ã ÷ à PÜ ¤ Ë —Àáí¨Ü Ë»ÝWÜ ÊÜ Þ wPæ ã ívÜ Ã æ ñÜ ² ³ Æ É . B¨Ü à æ Pæ à ÊÜ Æ ÖÜ | ¨Ü
ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨ÝX BÔ¤¿áÈÉ ±ÝÆá ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà ÊÜá®ÜÓݤ±Ü ÊÜÞwPæãívÜá
Ë»ÝWÜ ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü á «Ü Ê Ü á ìÊÜ Æ É . C¨Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ ñÜ Å aæ ® Ý° X ÊÜ á ®Ü Ê Ü Ä Pæ
ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá.

26 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÖÝWݨÜÃæ & ""ÖÜ|¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨ÝX Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá'' G®Üá°ÊÜâ¨Üá
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü B¨æàÍÜÊݨÜÃæ, ""A—PÜ«ÜÊÜáìÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á E¨æªàÍÜ©í¨Ü Ë»ÝWÜ
ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ Û Ÿ ÖÜ á ¨Ü á '' G®Ü á ° Ê Ü â ¨Ü á ÊÜ á ®Ü á ÓÜ ¾ $ ꣿá A¼±ÝÅ¿áÊÝX¨æ . C¨Ü ® Ü á °
WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ, A®æàPÜ AíÍÜWÜÚí¨Ü D GÃÜvÜ®Üã° ×àWæ Öæãí©ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX¨æ.
♦D ×í¨æ ÖæàÚ¨Üíñæ ÖÜ|¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ&BÔ¤ËÊÝ¨Ü C¨ÝÊÜâ¨Üã CÆɨæà,
PæàÊÜÆ A—PÜ«ÜÊÜáìÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á E¨æªàÍÜ˨ݪWÜ ×Ä¿áÃÜ Bþæ ±Üvæ¨Üá Ë»ÝWÜ
ÊÜÞwPæãívÜÃÜã CŸºÃÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£&¸Ýí«ÜÊÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ©ÃܸæàPÜá.
♦ Ë»ÜPܤÃݨÜÃÜã ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃÜ ÖæãàWܨæà ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ, A|¡í©ÃÜ ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà
(AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á G¨ÜáÃÜá A¥ÜÊÝ ÊÜá®æ¿á ÓÜËáà±Ü¨ÜÇæÉà) ÊÜá®æ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃæ, ñܮܰ
ÊÜá®æ¿áÈÉ H®Ý¨ÜÃÜã A®ÝÖÜáñÜ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ A¥ÜÊÝ B±ÜñÜᤠŸí¨ÝWÜ A¨ÜPæR
Óܳí©ÓÜÆá, ÓÜÖÝ¿á ÖÜÓܤ ¯àvÜÆá, ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ¯àvÜÆá ×Ä¿áÃÜá ÓÜËáà±Ü¨ÜÇæÉà
CÃÜáñݤÃݨÜĪ í¨Ü B ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ A®Ý¥Ü±ÅÜ þ&æ ÓÝÌñíÜ ñÜÅ»ÜÅÊáæ ŸÃÜÆá AÊÜPÝÍÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
A®Ý¥Ü±ÜÅþæÀáí¨Ü Pæor PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤ ¸æÙæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. ×Ä¿áÃÜá
ÖÜ £ ¤ Ã Ü ¨ Ü Ç æ É à CÃÜ á ÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü ""®Ü®Ü°®Üá° PæàÙÜáÊÜÊÜÃÜá&ÎQÒÓÜáÊÜÊÜÃÜá C¨ÝªÃæ'' GíŸ
»ÝÊÜ ® æ À áÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ ¿ Þ¨Ü ª Ä í¨Ü ñÜ ± Ü â ³ ¨ÝÄ ×w¿ááÊÜ AÊÜ P ÝÍÜ PÜ w Êæ á Àá¨Ü á ª ,
«ÜÊÜáìÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ CÃÜáñݤÃæ.
♦ ×àWæ Ë»ÜPܤÃÝX¨ÜªÃÜã A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£&¸Ýí«ÜÊÜ C¨Üáª
ÓÜ Ä ¿Þ¨Ü JWÜ Y q r ¨ Ü ª à æ , ""ñÜÊÜá¾ÈÉÁáà JWÜYqrÆÉ¨Ü CÊÜÃÜá gWÜ£¤®ÜÈÉ JWÜYor®Üá° ÖæàWæ
PÜãwÓÜáñݤÃæ ?'' GíŸ BPæÒà±ÜPÜãR AÊÜPÝÍÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
♦ AÆɨæà CÊÜÃÜ Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãívÜá A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜÈÉ gWÜÙÜ
ÖÜaÜácÊÜ, ÖÜbc (aÝw ÖæàÚ) ÓÜíŸí«Ü PÜw¨Üá ÖÝPÜáÊÜ ÊÜíaÜPÜÄWæ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üã°
¯àw¨ÜíñÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
♦ Cí©®Ü PÝƨÜÈÉ PæÆÓÜ&A«Ü¿á®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A¯ÊÝ¿áì PÝÃÜ|WÜÚí¨ÝX
¨ÜãÃÜ FÃÜáWÜÚWæ A¥ÜÊÝ A¨æà FÄ®ÜÈÉ ¨ÜãÃÜÓܧÙÜWÜÚWæ ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ
ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæaÝcXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ×Ä¿áÃÜ Bþæ ±Üvæ¨Üá ¨ÜãÃÜ
C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤ™. BWÝWÜ (ÃÜhÝ©®Ü&ÖÜŸº©®ÜWÜÙÜÈÉ)
GÆÉÃÜã JqrWæ ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá, iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜááS¯|ì¿áWÜÙÜ®Üá° GÆÉÃÜã aÜbìÔ Öæhæj
CvÜáÊÜâ¨Üá CñÝ©¿ÞX ×Ä¿áÃÜ ÓÜí±ÜPÜì&ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá
ÓÜãPܤPÜÅÊÜáÊÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü PæàÊÜÆ BÔ¤¿á Êæáà騆 ¨ÜáÃÝÓæÀáí¨Ü gWÜÙÜÊÝw
ÊÜá®ÜÓݤ±Ü ÊÜÞwPæãívÜá PÜáoáퟨÜÈÉ Ë»ÝWÜ ÊÜÞwPæãívÜá, ñܮܰ®Üá° PæàÙÜáÊÜÊÜÃæà
CÆÉ GíŸ ÓÝÌñÜíñÜÅ»ÜÅÊæáÀáí¨Ü ¨ÜáÐÜrPÝ¿áìWÜÙÜÈÉÁáà ÊÜáWÜ°®ÝX, ñܱÜâ³ ¨ÝÄ ×w¨Üá
iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® Ü á ° Pæ v æ Ô Pæ ã ívÜ á ®Ü í ñÜ Ã Ü ±Ü Í Ýc ñ ݤ ± Ü ±Ü v Ü á ÊÜ â ¨Ü Q R í ñÜ Æ ã, ×Ä¿áÃݨÜ
ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙã æ vÜ®æ A¥ÜÊÝ A|¡í©ÃæãvÜ®æ C¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü¨íÜ ñæ iàÊÜ®Ü
®ÜvæÔ, ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈɨÜ᪠iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá GÐæãrí¨Üá
ÓÜãPܤÊÜÆÉÊæà ? C¨Üá ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ. ˨ÜáÃÜÃÜ ×ñæãà±Ü¨æàÍÜ.
...ÓÜÍàæ ÐÜ...

]àÓÜá«Ý PÜáÒÆÉPܯWÜáípæ WÜá| »ÝÄŸá©œWÜÙÜá ? 27


Q >> ÎÅà©XÌg¿áÃÝÊæãà Ëg¿áñæà >>
ÎÅàÊÜágjWܨÜáYÃÜá ÎÅàÊÜá®Ü¾«ÝÌaÝ¿áìÊÜáãÆÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü
ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ
R
ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ g®Ü¾£ÅÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜ ²àsÝÃæãàÖÜ|ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ
ÊÜáíWÜƱÜÅÓÜíWܨÜÈÉ
ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ
ÎÅà 1008 ÎÅà ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
15 ®æ à aÝñÜ á ÊÜ Þ ìÓÜ Â ÊÜ á Öæ ã àñÜ Õ Ê Ü
ÎÅàPÝ~¿áãÃÜáÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ
ÎÅà ÎÅà 1008 ÎÅà ˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
19 ®æ à aÝñÜ á ÊÜ Þ ìÓÜ Â ÊÜ á Öæ ã àñÜ Õ Ê Ü
BÊÜáíñÜÅ| ±Ü£ÅPÝ
ÓܧÙÜ @& ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܯ°«Ý®Ü,
EñܤÃÝ©ÊÜásÜ. ÎÅàÓÜÊÜ|ãÃÜá PæÒàñÜÅ
ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡ ®ÜÊÜËáà Cí¨Ü »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜá¨Üœ ±Üä~ìÊÜÞ ÊÜÃæWæ
©. 04 BWÜÓ…r 2010 Äí¨Ü 23 Óæ±æríŸÃ… 2010 ÊÜÃæWæ
ÓÜÊÜìÄWÜã B¨ÜÃÜ¨Ü ÓÝÌWÜñÜ

... ËÍæàÐÜ ÊÜÞ×£WÝX ÓÜí±ÜQìÔ ...


ÎÅàWÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ, ±ÜūݮܱܿÞì¿áÓܧÃÜá.

T S
ÎÅàÓÜñܸæãà«ÜÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü EñܤÃÝ©ÊÜásÜ, ÓÜÊÜ|ãÃÜ.
¨ÜãÃÜÊÝ~ & 08378 & 241544, 99022 58158, 94481 19158

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
28 BWÜÓ…r 2010
Q ÎÅà 1008 ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ ÖÝWÜã
ÎÅà 1008 ÎÅà˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ R
ÊÜáÖÝÓÝÌWÜñÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü, »ÜÊÜÂÊæáÃÜÊÜ~Wæ
BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡ ®ÜÊÜËáà, 04&08&2010, ÓÜíhæ 5 WÜípæWæ.

... ËÍæàÐÜPÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ...


05 &08&2010 aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÓÜíPÜƳ
08&08&2010 ÎÅàÓÜñÂÜ ¸æãà«Ü£à¥ÜìÄWæ ÓÜáÊÜ|ìPÜÊa
Ü Ü ÓÜÊáÜ ±ÜìOæ
26&08&2010 ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅPÜê£bíñÜ®Ü
(ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ BÃݫܮݱÜÅ¿ááPܤ)
4-,5&9&2010 ËÍÜÊÌ áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜñ… ÓÜÊÞ
Ü ÇæãàaÜ®Ü ÓÜ»Ý
06&09&2010 »ÝWÜÊÜñÜWæãàÑu (ÎÅàÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥ÜìÃÜ BÃݫܮݱÜÅ¿ááPܤ)
12&09&2010 EbñÜ BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOÝιÃÜ
20&09&2010 Äí¨Ü ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂWæãàÑu (q.q.w ¨ÝÓÜÓÝ×ñܱÝÅhæQr®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü)
23&09&2010ÃÜÊÜÃæWæ (ÎÅàgWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÃÜ BÃݫܮݱÜÅ¿ááPܤ)
22&09&2010 ÎÅà ÎÅà±Ý¨Ü¨ÜÌ¿áÄWæ WÜáÃÜá±ÜähÝ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü
23&09&2010 ÔàÊæãàÆÉíZ®Ü
aÝñÜáÊÜÞìÓܨÜÈÉ ±ÜÅ£¯ñÜ ®Üvæ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá
05.00 & 07.00 ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÄí¨Ü ÎÐÜÂÄWæ ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý±ÝsÜ
07.00 & 10.00 ÓÜÊìÜ ÊÜáãƱÝsÜ (±ÜíwñÜÄí¨Ü)
08.00 & 10.00 «Ü®íÌÜ ñÜÄà ÖæãàÊÜá
09.00 & 10.00 ±Ý¨Ü±äÜ hÝ, ñÜ±Ê ¤Ü áÜ á¨ÝÅ«ÝÃÜOÝ
10.00 & 12.00 ÎÅàÓÜñÂÜ ¸æãà«Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®PÜ Ræ ±ÜíaÝÊÜáêñ,Ü
ÎÅàÊÜá®Üãƾ ÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÊ Ü ÃÜ Ü ÓÜíÓݧ®Ü ÊÜáÖݱÜähÝ
12.30 £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
05.00 & 06.00 »Üg®ÝÊÜáívÜÈWÜÚí¨Ü »Üg®æ

T S
06.00 & 07.15 ˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ
07.15 & 08.00 ÎÅà ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ Ü ÃÜ Ü AÊÜáêñæãà±Ü¨àæ ÍÜ

]àÓÜá«Ý WÜáÙæÛ¿áí¨Ü© ¨æàÖÜ ®æbc ¯à PævܸæàvÜ 29


±Ü¨ÜŸí«Ü &82
 ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ

1. Pæãí g ®Ü ÍÜ ÃÝ ¨Ü Æ ®Üá° 6. ¨Ý ÃÜ ¨Ü WÜ ¨Üœ PÝ ¿áá ñÜ

2. ÍÜ ¯ ÃÜ ÊÜá | ¨Ü WÝ PÜá 7. ÊÜá ÃÜ Æ ÈÉ Î ÃÝ Ÿ ÐÜÂ

3. G ®Ý ÊÜ ÃÜ ÃÜ Pè ÍÜ ÆÉ 8. væ væ ÊÜá ¨Ü Wæ Öæã ¼à ñæã

4. ®Ü ®Ü ¨Üá «Ü Ä Áãàì ¯à ÈÉ 9. aÝ ¨Üá ¨Ü Ë ÖÝ ÃÜ © ÐÜr™

5. B ÊÜ ±Ýí WÜ ®Ü vÜ ÊÜá ÃÜ 10. Ÿ È ñݧ ÙÜ A ÊÜá ¨Ü ÍÜÌ

ÓÜãaÜ®æ @ Êæáà騆 ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ, GÆÉ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜáí¹Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊáÜ ®æWÙÜ Ü
æ áÜ B GÆÉ APÜÒÃÜWÜÙÜ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÔ¨ÝWÜ ""ÍÜƱÜÊÜì''D
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨
±ÜÅÓÜíWÜPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá @& 29


1) ÊæçPÜáísܨÜÈÉ 2) BÃÜáWÜá|WÜÙÜá 3) ÈíWÜ¨Ü ñÜá©¿áÈÉ 4)
"ÊÜÃÜ'ÃÜã±Ü©í¨Ü 5)ÓæãàÊÜáÃÝg 6) ñæçgÓÜ 7) ñÜáÄà¿á 8) EÊÜÞ¨æàË
9) ÓÝÌ¿áí»ÜáÊÜ ÊÜá®Üá˯í¨Ü 10) ®Ý¼¿áÈÉ (B©»ÝWÜ) 11) 18®æà PÜPÝÒ
12) ÍÜ´ÃÜ Ü (ÊÜáÍÜÃc ã
Ü ²) 13) Cí¨ÜÅ 14) £ÅPPÜ áÜ ¨ÝœÊ(Ü ËÐÜá)¡ 15) ±ÜŨáÜ ÂÊÜá°
16) ÊÜÎÐÜuWæãàñÜÅ 17) Wæãà±ÝƨÝÓÜÃÜá 18) ÃÜíWÜÊÜȨܨÝÓÜÃÜá 19)
¿ÞÀáÊÝÃÜ 20) ÎÅà¨ÜËsÜÆÃÜá

30 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
XàñÝÊÜá×Êæá&8
 ±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…

gvÜ®Ü hÝvÜÂ
×àWæãí¨Üá C£ÖÝÓÜ PèÎPÜÊÜíÍÜPæR ÓæàÄ¨Ü gvÜ GíŸ ¸ÝÅÖܾ| g®ÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ
ÊÝÓÜÊÝX¨Üª™. ñܮܰ ÖæÓÜÄWæ ñÜPÜRíñæ ÓÜÌÊÜOÝìÍÜÅÊÜáWÜÚWæ EbñÜÊÝ¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ ¨ Ü Ã Ü È É gvÜ ® ÝX¹or ™ . ÊÜ Â ÓÜ ¯ ¿ÞX ±Ü Ã Ü Ô ÷ à ¿áÃÜ ÓÜ Ö Ü Ê ÝÓÜ © í¨Ü
¨ÜáÊÜÞìWÜìÊÜ®Üá° ñÜáÚ¿á ÖÜ£¤¨Ü. ÓÜáÃݱݮÜ, gãhÝo, ¸æàpæ ÊÜááíñݨÜ
¨ÜáÊÝÂì±ÝÃÜ©í¨Ü AÊÜ®Ü BÃæãàWÜ B¿ááÐÜ GÆÉÊÜä QÒà|ÊÝWÜáñݤÖæãàÀáñÜá.
ÖÜ|WÜÚÓÜáÊÜ E¨æઠÍÜ©í¨Ü EñÜä Ü ©QRWæ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙÔæ ¨Ü. ÊÜáÓÝÈ ÓÝÊÜÞ®ÜáWÜÙ®Ü Æ °æ É
ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÊݱÝÃÜÊÜÞw ÖÜ|WÜÚÔPæãívÜá ñܮܰ FÄWæ ×í£ÃÜáWÜᣤ¨Üª™.
ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÓÜíPÜoPæR JÙÜWݨÜ. ÓÜã¿ÞìÓܤ¨Ü ÓÜÊÜá¿á. ÓÜáñܤÆã GÇæÉvæ PÜñܤÇæ
BÊÜÄÔñÜá. PÜ|á¡ PÝ|¨Üíñæ BÀáñÜá. BWÜ AÊÜ®Üá Jí¨Üá XvÜ¨Ü ŸávܨÜÈÉ
PÜáÚñÜáPæãívÜ. ñÝ®Üá ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞwPæãívÜá Ÿí¨Ü «Ü®ÜÊÜ®Üá° WÜá±Ü¤ÊÝX CvÜÆá
±ÜſᣰԨÜ. CÊÜ®Üá ÖæãñÜᤠñÜí¨Ü ÖÜ|¨Ü ËaÝÃÜ PÜÙÜÛÄWæ A¨æØàWæãà WæãñݤXñÜᤙ.
ÓÜÊáÜ ¿á ÓÝ—Ô CÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ¹¨Ü᪠AÊÜ®®Ü áÜ ° Pæãí¨Üá ÖÝQ B ÖÜ|ÊÜ®Æ °æ É Pܨã æ ¿
ª áªÃáÜ .
CíñÜ Ö Ü ²ÍÝaÜ ¨ Ü í £ÃÜ á ÊÜ B ¸ÝÅÖÜ ¾ | ñÝ®Ü á PÜ Ù Ü Û Ä í¨Ü Pæ ã ÆÉ Æ ³ o r . ÊÜ á ÃÜ ¨ Ü
F«ÜìÌ»ÝWܨÜÈÉÁáà AíñÜÃܲÍÝb¿ÞX ¯íñÜáPæãívÜ.
ÊÜááí¨æ AÊÜ®Ü ÊÜáWÜ®Ý¨Ü Êæáà«ÝË ñܮܰ ñÜí¨æ¿á ¨ÝÄ ®æãàw ŸÖÜÙÜ
ÊÜÐÜìWÜÙÜPÝÆ ¸ÝÃܨæà C¨ÝªWÜ ñܮܰ ñÜí¨æ GÈÉ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜáêñܱÜqrÃܸæàPÜá Gí¨Üá
F×Ô £Ú¨Ü ×Ä¿áÃÜ®Üá° ËaÝÄÔ PÝοáÈÉ ñܮܰ ñÜí¨æ¿á ÍÝŨܜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá
Gí¨Üá ÓÜPÜÆ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá PÝÎWæ ÖæãÃÜo. PÝÎà¿ÞñæÅ¿á
¯ËáñܤÊÝX ÊÜá®æ¹oár ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° PÜÅËáÓÜᣤ¨Üª™. HÙæíoá ©®ÜWÜÙÜá EÃÜáÚ¨ÜÊÜâ.
PÜÊÜáì«ÜÊÜáìÓÜíÁãàWÜ©í¨Ü AÊÜ®Ü ñÜí¨æ ÊÜáêñÜ®ÝXÃÜáÊÜ AÃÜ|ÂPæR BWÜËáÔ ¿ÞÊÜ
ÊÜáÃÜ¨Ü ®æÃÜÚ®ÜÈÉ ñÜí¨æ ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° Öæãí©¨Üª®æãà A¨æà ÊÜáÃÜ¨Ü PæÙÜWæ ËÍÝÅí£WÝX
gvÜ®Ü ÊÜáWÜ Êæáà«ÝË BWÜËáÔ¨Ü. ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ¿á ÊÜáãÃÜ®æ¿á A«Ý¿áÊÜ®Üá°
»ÜQ¤Àáí¨Ü ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞw¨Ü. ±ÝÃÝ¿á|¨Ü ´ÜÆÊÝX JÊæá¾Çæà BPÝÍÜ©í¨Ü
»Ü¿áíPÜÃÜ ÍÜŸÊ ª âÜ PæàÚŸí©ñÜá. CÊÜ®Ü ñÜí¨æ¿áá BPÝÍÜ©í¨Ü JÊæáÇ ¾ àæ PæÙWæ æ ¹¨Üíª ñæ
BÀáñÜ á . B Êæ á à«ÝË¿áá ÎÅàÊÜ á ¨Ü ½ W Ü Ê Ü © Y à ñæ ¿ á®Ü á ° ±ÝÃÝ¿á| ÊÜ Þ vÜ á ñݤ
PÜáÚñÜáPæãívÜ. AÐÜrÃÜÈÉ ÓÜÌWÜìÇæãàPÜ©í¨Ü QÃÜáWÜípæWÜÙÜ ®Ý¨Ü©í¨Ü ÃækáàíPÜÄÓÜáñܤ
]àÓÜá«Ý PÜáÒ«ÝñÜáÃÜWæ EíŸ ±ÜPÝÌ© ´ÜÆ ÃÜáb 31
Jí¨Üá ñæàhæãàÊÜá¿áÊÝ¨Ü ËÊÜÞ®Ü BWÜËáÔñÜá. B ËÊÜޮܨÜÈÉ CÊÜ®Ü ÊÜáêñܮݨÜ
ñÜí¨æ¿áá ñܮܰ ²ÍÝaܨæàÖÜ©í¨Ü ÊÜááPܤ®ÝX ËÐÜᡨÜãñÜÄí¨Ü BÊÜêñÜ®ÝX Ÿí¨Üá
PÜáÚñÜáPæãíw¨Ü™ª . ©ÊÜ Ô÷à¿áÃÜá AÊܯWæ aÝÊÜáÃÜ樆 áÜ ° ¹àÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ÊÜáá¯WÜÙáÜ AÊÜ®Ü
Óæã¤àñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
ñܮܰ ñÜí¨æ¿áá ËÊÜÞ®ÝÃÜãyÜ®ÝX ŸÃÜáÊܨܮÜá° PÜívÜá Êæáà«ÝË¿áá AÊܯWæ
ÊÜí¨Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞw¨Ü. ¿ÞÊÜ ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜä £Ú¿á¨æà Êæáà«ÝË¿áá ñܮܰ
ñÜí¨æ¿á®Üá° PæàÚ¨Ü. ñÜí¨æÁáà ! ®Ý®Üá ¯®Ü° ÓÜÊÜÞaÝÃÜ £Ú¿á¨æà ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì
B¨Ü ŸÚPÜ ¯à®Üá ÊÜáÃÜ| Öæãí©ÃÜáÊæ Gí¨Üá £Ú¨Üá EñÜä QÜ ÅÁá¿á®Üá° WÜíWÝñÜpÝPÜ¨È Ü É
ÊÜÞvܸàæ Pæí¨Üá ÖæãÃÜq¨æ™ª . ¨ÝÄ¿áÈÉ BPÜÔP¾ Ê Ü ÝX D AÃÜ|¨ÜÈÉ D XvÜ¨Ü ŸávÜ¨È Ü É
PÜáÚñÜá «Ý娆 ÊÜÞvÜáÊÜ, »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á®Üá° ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞvÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ŸíñÜá.
±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞw¨æ. B PÜÒ|¨ÜÈÉ BPÝÍÜ©í¨Ü ¼àPÜÃÜ BPÝÃÜ¨Ü Jí¨Üá ±æÅàñÜÊÜâ
ÊÜááXÆ ÊÜá«Ü©í¨Ü ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ¹¨Üíª ñæ »ÝÓÜÊÝÀáñÜá. ÊÜáÃÜáPÜ| Ò ¨ÜÈÁ
É áà Cí¥ÜÖÜ
©ÊÜÂÊÝ¨Ü ËÊÜÞ®Ü PÝ~ÓÜñã æ vÜXñÜá. ®Ü®°Ü ñÜí¨æ¿áá ËÊÜÞ®ÝÃÜãyÜÃÝX PÜáÚ£ÃÜáÊܨ®Ü áÜ °
PÜívÜá ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝX ¯®ÜWæ ®ÜËáÓÜᣤÃÜáÊæ.
±ÜäÊÜìÊÜêñݤíñÜ £Ú¿á¨Ü Êæáà«ÝË ñܮܰ ñÜí¨æ¿á®Üá° PæàÚ¨Ü. ñÜí¨æÁáà ! ®Ý®Üá
¯®Ü° ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ £Ú¿á¨æà Öܮðæ v Ü áÜ ÊÜÐì
Ü PÜÙ¨
æ Ê
Ü âÜ . ¯à®Üá ÊÜáÃÜ| Öæãí©ÃÜŸÖÜá¨Üá
Gí¨Üá »ÝËÔ EñܤÃÜQÅÁá¿á®Üá° WÜíWÝñÜpÝPܨÜÈÉ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÖæãÃÜq¨æª™.
¨ÝÄ¿áÈÉ BPÜÔ¾PÜÊÝX ¯®Ü° ¨ÜÍÜì®ÜÊÝÀáñÜá. D Óܯ°ÊæàÍÜÊÜ®Üá° ®æãàw ®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ
ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨æ. C¨æÆÉÊÜä H®Üá ? B »Ü¿áíPÜÃÜÊÝ¨Ü ±æÅàñÜPÝ¿á AíñÜÄPÜÒ©í¨Ü
HPæ ¹ñÜᤠ? D ©ÊÜÂËÊÜÞ®Ü Ÿí¨Ü¨Ü᪠HPæ ? C¨ÜÃÜÈÉ ¯®Ü°®æ°àPæ PÜáÚÛÄԨݪÃæ ?
¯®ÜWæ Cí¥Ü ñæàhæãàÊÜá¿áÊÝ¨Ü ÍÜÄàÃÜÊâÜ ŸÃÜáÊܨPÜ Ræ PÝÃÜ|Êæà®Üá ? ÊÜáWÜ®Ü ÊÜÞñÜ®áÜ °
PæàÚ gvܸÝÅÖ| ¾Ü ®Üá ×àWæ ®Üáw¨Ü. ¯®ÜWæ £Ú¿á¨æÁáà ¯à®Üá ®Ü®°Ü E¨ÝœÃÜ ÊÜÞwÃÜáÊæ.
®Ý®Üá ÊÜáÃÜ| Öæãí©¨Ü ÊÜáÃÜ¨Ü PæÙæWæ PÜáÚñÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü A¥Ýì®ÜáÓÜí«Ý®Ü
±ÜäÊÜìPÜÊÝX Xàñæ¿á ÊÜáãÃÜ®¿ æ á A«Ý¿áÊÜ®áÜ ° ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞwÃÜáÊæ. ñÜñÆ –Ü ÊÝX
®Ü®Ü° ²ÍÝaÜg®Ü¾ÊÜâ ¯ÊÜêñܤÊÝX¨æ. ¯à®Üá ¿ÞÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü PÝÎWæ ÖæãÃÜq¨æªÁãà
B E¨æ ª à ÍÜ Ê Ü â Cí¨æ à ÓÜ ´ Ü Æ ÊÝX¨æ . ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É ¯à®Ü á ÊÜ Þ w¨Ü D
XàñݱÝÃÝ¿á|ÊÜâ WÜíñÜÊÜÂÊÜ®Üá° ñÜÆá²¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ QÅÁáXíñÜÆã
EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÓÜñÜRÊÜáìÊÝX¨æ. WÜíWæXíñÜÆã Xàñæ A—PܱÜâ|±ÜŨÜ. Xàñæ¿á
ÊÜ Þ ÖÝñÜ ¾ $ ÂÊÜ ® Ü á ° ®Ý®Ü á ÓÜ Ì ¿ áí A®Ü á »Ü Ë Ô¨æ . D Óè»ÝWÜ Â ÊÜ â ¯¯° í ¨Ü Ç æ à
±ÝűܤÊÝÀáñÜá.ñÜí¨æ¿á ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ Êæáà«ÝË¿á ÊÜááS¨ÜÈÉ ÓÜíñæãàÐÜ
ñÜáí¹PæãíwñÜá. ...ÓÜÍæàÐÜ...
32 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÊÜááS±ÜâoÇæàS®Ü

ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ÊÜáÖÝþݯWÜÙáÜ . ñܱÔÜ WÌ ÙÜ áÜ . »ÝWÜÊñÜ ± Ü âÜ ÃÜáÐÜÃáÜ . AÊÜÃÜ þÝ®Ü,
ÊæçÃÝWÜ™, »ÜQ¤WÜÙÜá ÊÜÞ«Ü̱ÜűÜíaÜPæR bÃܱÜÄbñÜ. A®æàPÜWÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü AÊÜÃÜÈÉ
±ÜÅ£ÊÜÞ¯ÊÜÞì|PèÍÜÆÊÜä CñÜᤠG®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ±ÝÅ¿á@ ÓÝPÜÐárÜ g®ÜÄWæ Wæã£¤Æ™É . AÊÜÃáÜ
ñÜÊÜá¾ ±ÜähæWÝX A®æàPÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° ñÝÊæà ÊÜÞwPæãívÜá ±ÜäiԨܪÃÜá. ñÜÊÜá¾
ÎÐÜÂÄWÝX¿áã ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwPæãor¨Üª®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜÈÉ
ÎÅà¸Ý¨Ü à ݿá|¨æ à ÊÜ Ã Ü ±Ü Å £Êæ á ŸÖÜ Ù Ü ±Ü Å Ô¨Ü œ Ê Ý¨Ü ¨ Ü á ª ™ . A¨Ü Ã Ü í ñæ
ÎÅàÊÜáÖÝÆQÒ$¾à¨æàË¿á ±ÜÅ£Êæá¿á®Üã° AÊÜÃÜá ñÝÊæà ¯ËáìÔ ±ÜäiÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
"¿áÓÝÂ@ PÜpÝPÜÒÊÜÞñæÅà|... 'GíŸ Óæã¤àñÜÅÊÜ®Üá° ÃÜbÔ ÆQÒ$¾à¨æàË¿á ËÍæàÐÜ
A®Ü á WÜ Å ÖÜ P æ R ±ÝñÜ Å ÃÝX¨Ü ª Ã Ü á . AíñÜ Ö Ü ¿Þ¨Ü Ê Ý¿áìÄí¨Ü ±Ü ä iñÜ Ê Ý¨Ü
ÎÅàÆQÒ$¾à¨æàË¿á ±ÜÅ£Êæá¿á A±ÜÃÜã±Ü¨Ü »ÝÊÜbñÜÅÊÜ®Üá° A¨ÜÃÜ hæãñæWæ AÊÜÃÜá
ÃÜbst ÆPÜ$Ò $¾ ÂÐÜPr Ê
Ü ®Ü ãÜ ° ÎÅàÓÜá«Ý K¨ÜáWÜÄWÝX ÍÝÅÊ| Ü ÊÜÞÓÜ¨Ü ¯Ëáñܤ ¯àvÜᣤ¨àªæ Êæ.
A¥Ü ÆPÜÒ$¾$ÂÐÜrPÜÊÜå…
¿áÓÝÂ@ PÜpÝûÜÊÜÞñæÅà| ŸÅÖܾÃÜá¨æÅàí¨ÜűÜäÊÜìPÝ@ >
ÓÜáÃÝ@ ÔÌà¿á±Ü¨Ý®Ý±Üâ@ ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 1 >>
ŸÅÖܾ&ÃÜá¨ÝÅ©WÜÙÜá ¿ÞÃÜ PæàÊÜÆ PÜvæWÜ~¡®Ü ®æãào©í¨Ü ñÜÊÜá¾ ±Ü¨ÜË¿á®Üá
±æäí©¨ÜÃæãà Aí¥Ü ÊÜáÖÝÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
¿Þ˜®Ý©PÝÆñæãà ÊÜááPݤ ÓÜÊìÜ ¨æãàÐÜËÊÜiìñÝ >
A®Ý¨Ü®ÜáWÜÅÖݨ… ËÐæã¡à@ ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 2 >>
¨æãàÐÜÇæàÍÜËÆɨÜ, Êæã¨ÜÈÆÉ¨Ü PÝÆ©í¨Ü ÊÜááPܤÙݨÜ, Pæã®æÀáÆÉ¨Ü ÖÜÄ¿á
PÜÃÜáOæ ±Üvæ¨Ü ÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
¨æàÍÜñÜ@ PÝÆñÜÍæòÊÜ ÓÜÊÜáÊݱݤ aÜ ñæà®Ü ¿Þ >
ñܥݘ±Ü®ÜáWÜáOÝ ËÐæã¡à@ ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 3 >>
ÓܧƩí¨Ü ÓÜÊÜÞ®ÜÙÝX, PÝÆ©í¨Ü PÜwÊæáÀáÆɨæà ÖÜÃÜw¨ÜÃÜã »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
AíñÜËÆÉ¨Ü WÜá|WÜÚWæ ®ÜWÜ|ÂÙÝ¨Ü ÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
ŸÅÖݾ©»æãÂà˜—PÜí ±ÝñÜÅí PæàÍÜÊÝ®ÜáWÜÅÖÜÓÜ ¿Þ >
g®Ü¯à ÓÜÊÜìÇæãàPÝ®Ýí ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 4 >>

]àÓÜá«Ý Z®Ü ˨ÝÂñÜáÃÜWæ ÊÜáíñÜÅ PÜÇݱÜÊæ ? 33


ŸÅÖݾ©¨æàÊÜñWæ ÚÜ XíñÜÆã »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü Öæb®c Ü PÜÃáÜ OæWæ »ÝX¿Þ¨Ü, ÓÜPÆ
Ü ÓÜíñÜ£Wæ
ñÝÀá¿Þ¨Ü ÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
ËÍæãÌàñܳ£¤Ô§£Æ¿Þ ¿áÓÝ ÊÜáí¨ÜPÜpÝûÜñÜ@ >
»ÜÊÜí£ ÊÜÆÉ»Ý ËÐæã¡à@ ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 5 >>
¿ÞÃÜ PæãíaÜ QÃÜá®æãào©í¨ÜÇæà gWÜ¨Ü ÖÜáoár CÃÜáÊÜâ AÚÊÜâ ®Üvæ¿ááÊÜÊæä
B A®ÜíñÜ®Ü A«ÝìíX ÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
¿á¨Üá±ÝÓÜ®Ü¿Þ ¯ñÜÂí »ÜQ¤þݮݩPÝ®… WÜáOÝ®… >
ÓÜÊÜÞ±Üá°ÊÜí£ ÊÜáá®Ü¿á@ ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 6 >>
ñܱÜÔÌWÜÙÜá ¿ÞÃÜ E±ÝÓÜ®æÀáí¨Ü »ÜQ¤&þÝ®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü WÜá|WÜÙÜ®Üá° ñܱܳ¨æà
±æäí¨ÜáÊÜÃæãà AíñÜÖÜ ÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
A®ÝÆæãàaݲ ¿áþÝ®ÜËÞÍݨܮÂÜ ñÜÅ ÓÜÊìÜ ¨Ý >
ÓÜÊáÜ ÓÜÊ
¤ ÓÜ áÜ Ë
¤ ÐÜ¿áí ÓÝ ÆQÒ$ྠÊæáàì ±ÜÅÔà¨ÜñáÜ >> 7 >>
ÁãàbÓܨæà »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÖæãÃÜñÝX GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ AÄÊÜâ ¿ÞÄWæ C¨æÁãà
AíñÜÖÝ ÊÜáÖÝÆPÜáËá ®Ü®ÜWæ JÈ¿áÈ.
A¼àÐÜr¨Ý®æà »ÜPݤ®Ýí PÜƳÊÜêûÝÀáñÝ ñÜá ¿Þ >
ÓÝ ÆQÒ$¾àÊæáàì ¨Ü¨Ý£ÌÐÜrí MágáÓÜíZÓÜÊÜábìñÝ >> 8 >>
MágáÓÜíZ©í¨Ü ±ÜäiñÜÙÝ¨Ü »ÜPܤÃÜ A¼àÐÜrWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜáÊÜÈÉ PÜƳÊÜêPÜÒÙæ¯Ô¨Ü
ÆPÜáËá ®Ü®Ü° ¸æàwPæ¿á®Üá° DvæàÄÓÜÈ.
HñÜÆÉPÜÒ$¾$ÂÐÜrPÜí ±Üâ|Âí ¿á@ ±Üsæਅ »ÜQ¤ÊÜÞ®… ®ÜÃÜ@ >
»ÜQ¤þݮݩ Æ»Üñæà ÓÜÊÝì®… PÝÊÜÞ®ÜÊݱÜá°¿Þñ… >> 9 >>
¿ÞÃÜá D AÐÜrPÜÊÜ®Üá° A®Üá©®Ü A®Üá°ÊÜÃæãà AÊÜÃÜá »ÜQ¤&þݮݩWÜÙÜÆɨæà GÆÉ
CÐÝr¥ÜìWÜÙÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá.
ÊæçÐÜ¡Êæà»ÜÂ@ ±ÜŨÝñÜÊÜÂÊæáàñÜñ… Óæã¤àñÜÅí ±ÜÅ¿áñÜ°ñÜ@ >
AÊæçÐÜ¡ÊÝ¿á Áãà ¨Ü¨ÝÂñ… ÊæãàÖÝñ… ÓÜ ŸÅÖܾÖÝ »ÜÊæàñ… >> 10 >>
ËÐÜá» ¡ PÜ Ã¤Ü Ý¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ D ÓæãठñÜÅ¨Ü E±Ü¨àæ ÍÜPRæ ÁãàWÜÂÃÜá. ËÐÜá»
¡ QÜ ¤ CÆɨÊÜ ÃÜ áÜ
C¨Ü®Üá° ±ÜtÔ¨ÜÃæ ŸÅÖܾÖÜñæÂ¿á ¨æãàÐÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá.
>> C£ ÎÅà¿á¨Üá±ÜñÝÂaÝ¿áìPÜêñÜí ÆPÜÒ$¾$ÂÐÜrPÜÊÜå… >>

34 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
Finding SELF - 3
By : Mr H K Katti

2. Modern Science :
Science of Soul or Consciousness is possible. New
developments in Biology, Neurosciences, LIFE Sciences and
Computer engineering have raised that hope. Effort put in to know
self or Life in general is perhaps far more rewarding than an effort
put in to know the GOD at this stage of understanding and that is
the underlying mindset in scientific community. Science has turned
its attention to exploring consciousness which is highly subjective.
2.1 Definitions of LIFE: A valid definition of life should be
general so as to encompass all possible forms of life. And also a
definition should be specific enough to distinguish life from
obviously non-living systems. Let me present some prominent views
about LIFE.
NASA: LIFE is a “self-contained chemical system capable of
undergoing Darwinian evolution.”
Albert Einstein :“The concept of a soul without a body seems
to me empty and devoid of meaning “.
Aristotle : LIFE as something that could reproduce itself.
Dawking : Characteristic of LIFE amounts to the natural
selection of more and more effective replicators.
Erwin Shrodinger :LIFE that avoids the decay into equilibrium.
Descartes :“ I think therefore I am”…“I Think, therefore I exist ”
Roman catholic :The soul is a Living being without a body ,
having reason and free will.
Immamuel Kant : “ A person is a subject who is responsible
for his actions and a person is something that is conscious at
different times of the numerical identity of its self”
Francis Crick : The Astonishing Hypotheses is that “You”, your
joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your
sense of personal identity and free will, are in fact no more than
the behavior of a vast assembly of nerve cells and their associated
molecules. You are nothing but a pack of Neurons.

]àÓÜá«Ý 35
As you can see the definitions are very varied, so attempt is to
describe the
“Theory of Life” as against the single definition of LIFE. Let
me quote a well known SETI ( Search for Extra Terrestrial
Intelligence ) Director and leader in the field of astrobiology,.” It
seems to be very hard to catch the very essence of ‘being alive’
and to formulate a good definition of ‘Life’. Hard definition is thus
far is Elusive” Prof .Cleland and Chyba. So defining “LIFE” by
listing examples of Living things runs the risk of incompleteness .
When it comes to life, it’s not so easy to find a definition that
includes everything that we would like to think of as living, but
excludes the things we don’t. “To answer the question ‘What
is life?’ we require not a definition but a general theory of
the nature of living systems,”.
Heart of the matter is then discovering “The laws of Living
Organisms”. Science relies mainly on Observation and
Theorising. First very important observation is Life seems to be
orderly and lawful behavior of matter. Human beings are very much
part of the nature and there for are governed by natural laws. Both
living organisms and non-living matter are composed of some
basic elements and are bound by the same Natural laws. An
understanding of the functioning of the Brain enables one to
understand “Consciousness “ in its entirety. Modern science
attempts to provide full account of personhood without appealing
to spiritual soul. So let us see how the modern science attempts
to provide answers to such real tough questions. Obviously
science does not claim to provide all the answers but is willing to
explore and make changes by asking right questions to get at the
bottom. Lot of gaps exist in our understanding of the Brain but
this does not give Theos the right to push in immaterial SOUL to
explain the gaps.Thus, in the same way that theists can push an
increasingly elusive God into the gaps that still exist in our
understanding of the universe. Are the interpretations of those
experiences which lead to dualism reasonable? That is the moot
point.
Most of the Theos believe SOUL to be Spiritual or non physical
in nature. There are two opposing viewpoints: Dualism and
Materialism. Dualism is the belief that there are two kinds of

36WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
substances that make up a person: physical matter and more
importantly a non-physical soul. This Duality is rooted in concrete
experiences and facts. Let me summarize the arguments put in
favor of Dualism.
“Living being is totally different from Non living matter. There
is an unbridgeable gap gulf between LIFE and Matter. Living
being is eternal and immutable hence there is no question of Life
being created out of non living matter. It is simply incoherent to
assert that a universe of pure matter, with no purpose, no intellect,
no consciousness, no will what so ever , can give rise to conscious
,thinking and willing. How Intellect can spring out of mindless mass-
energy? How the matter can be rational?. How the matter can
experience happiness or sorrow?. How matter can become an
autonomous or purpose driven agent?. How the matter can start
singing in the form of Song birds?. How the matter can think, write
and talk ?. How the matter can acquire reproduction capability?.
How the matter gets the capacity to cognize the cognition?. How
the matter gets the capacity to validate the knowledge? Etc. These
are intrinsic qualities of Living being only.
E"vO"SY"z; E"uO"S"_Y" _\"W"p\"pu {` E"vO"SY"{X"{O" BprY"O"u $
W"tO"u^\"{\"üX"pS"z E"vO"SY"z @¡P"z @¡pY"uê _Y"p{Q{O" $$
The belief in immaterial soul is also closely tied to belief in
human immortality. We have always observed that the human body
is destroyed by natural processes after death. For our conscious
self to survive physical death, we would need to have some
component that is not material, and that survives death, bringing
our personality, thoughts and memories into some transcendental
existence. Most contemporary religions who espouse an afterlife
doctrine argue that since we have an immaterial soul, we don't
need our bodies. We can still somehow live on and move on.
♦ìSO"\"SO" òX"u Qu`p {S"OY"_Y"pu˜¡p# ðpZrqZNp# $
ìS"p{ðpS"pu&T"øX"uY"_Y" O"_X"püsRY"_\" W"pZO" $$ (Live on…)
♦ìpuë íO@ø¡p[SO"BpOY"pBpO"rS"pz ìpuë (Move on..)
Materialism disputes that claim and asserts that man and matter
are one and the same, and that there is no mysterious,
unobservable force which guides our actions. Well functioning

]àÓÜá«Ý aܱÜÆ®ÝÄWæ Eípæ ñܮܰ ÊÜá®æÊÝñæì ? 37


Brain along with well functioning Body accounts for all experiences
including thinking, willing, perceiving, feeling, imagining, dreaming,
communicating etc. As one could explain fully the functioning of
the car scientifically through the principles of Combustion engine,
stearing, breaks etc…Car is not run by car spirit. The car stops
when its parts breakdown and not because of car spirit getting
depleted. The existence of the human-spirit has exactly as much
merit as the car-spirit.
Conceding that there has to be a different organ that can
perceive happiness, sorrow etc, an important question still remains
and that is, why such an organ has to be spiritual or non
physical in nature?. It could still be a special form of Achetana or
Physical in nature like any other sense organ Eye, Ear, etc….Each
sense organ is different from the other in terms of their
structure,composition and the kind of perception etc..but that does
not make them spiritual.
Modern science holds the view that all the human experiences
including sensations, memories, Concepts, happiness , sorrow,
Images, intentions etc are reducible purely and simply to
matter. The entire neuro science is concerned with how brain gives
rise to consciousness.( Ref : “The Astonishing Hypothesis” by
Francis Crick…).We do not need any super natural SOUL to
carry out the above functions. Contd……

ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜ ÊÜáÖÝÊÜáíWÜÙÜ, Wæãà²bqr ±ÝÙÜÂí @


±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ ÖÝWÜã BÎàÊÝì¨ÜWÜÚí¨Ü ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü
Wæãà²bqr±ÝÙÜ GíŸ FÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÐÜì©í¨Ü ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñܨÜ
ÊÜáÖÝÊÜáíWÜÙÜÊÜâ ©®ÝíPÜ 20&7&2010ÃÜí¨Üá ŸÖÜÙÜ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®ÜvæÀáñÜá. ±Üí.
±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ CÊÜÃáÜ ¨Ý̨ÍÜ ÓÜ íRÜ «Ü¨Ü ÊÜáíWÜÙÊ Ü ®Ü áÜ ° ®ÜvÔæ PæãorÃáÜ . D ×í¨æ
¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜíR «ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÅÊa Ü ®Ü Ü ÊÜÞw¨Üª GÆÉ ±ÜíwñÜÃã
Ü ÓÜÖÜ ÊÜáíWÜÙPÜ Ý¿áì¨ÜÈÉ »ÝWÜÊ× Ü Ô
ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíR «ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÊÝ©Ô¨ÜÃáÜ . ÓÜíhæ ÎÅàÊÜá¨Ý½WÊ Ü ñÜ WÜ ÅÜ í¥Ü¨Ü Íæãà»Ý¿ÞñæÅ¿á®Üá°
Ëgêí»ÜOÀ æ áí¨Ü ®æÃÊ Ü àæ ÄÓÜÇÝÀáñÜá. ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨Ü
¯ÃÜã±ÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÓܧÚà¿á ËË«Ü ÓÜíZÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜ£¤®Ü ±ÜÅÓܮܰ, ÎÅà¯ÊÝÓÜ®…, ÃÝgWæãà±ÝÆ, ÊæíPÜoÓÜ៺ÃÝÊ… CÊÜÃæà
Êæã¨ÜÇÝ¨Ü FÄ®Ü ÊÜááS g®ÜÃÜáWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ ±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨Ü D PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
BÁãàiԨܪÃÜá. ÊÜÐÜì¨Üá¨ÜªPÜãR ÓÜáÊÜá«ÜÌËg¿á ÖÝWÜã ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ¨Ü ±ÝsÜÊÜ®Üã°
BÁãàiÓÜÇÝXñÜá.¤

38WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
gÊݸݪĿá AÄËÃÜÈ
 ÎÅà™.±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü.

CÊÜ£¤®Ü ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÎÔ¤¯í¨Ü, «ÜÊÜáì©í¨Ü Ÿ¨ÜáPÜáÊܨÜá PÜÐÜrÊÝX¨æ. ®ÝÊÜâ
®ÜÊÜá¾ñÜ®ÜÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜáÛÊܨÜá Pܹº|¨Ü PÜvÜÇæ¿áíñÝX¨æ. Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¯ÐæuÀáí¨Ü
®Üvæ¿áÆá ±ÜÄÓÜÃÜ ÓÜÖÜPÜÄÓÜᣤÆÉ. ÃÝÊÜá®ÝÚ¨Ü ÃÝgÂ˨Üá Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜÛÆã
®ÝbPæ¿ÞWÜáÊÜÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜâ ÓæãࣨæªàÊæ. D ±ÜËñÜÅ »ÝÃÜñܨÜÈÉ A®æàPÜ
ÃÝgÊÜáÖÝÃÝgÃæÆÉ BÚÖæãà¨ÜÃÜá. ñÜí¨æ¿á BþæWæ, ÊÜáÆñÝÀá¿á PÜsæãàÃÜ ¯«ÝìÃÜPæR
ÊÜá®ÜÓæãàñÜ ÃÝÊÜá ¸æàÓÜÃÜËÆɨæà PÝwWæ ñæÃÜÚ¨Ü. ñÜí¨æ¿á ÊÜÞñÜá ÃÝÊÜá®Ü®Üá°
ËaÜÈñÜ®®Ü Ý°XÓÜÈÆÉ. AíñÜÖ¨ Ü ã
æª í¨Üá ÍÜŨœæ AÊÜ®È
Ü É ¸æàÃÜãÄñÜá.¤ ÓÜÊÞ
Ü gPæR ¯à£ ÓÝÃÜáÊÜ
»ÝÊÜËñÜá¤. JÆÊÜâ ñÜáí¹ñÜá¤. ¨æàÊÜÊÜÅñÜ®Ü ñÝÂWÜÊæà®Üã PÜwÊæá¿á¨ÜÆÉ. ÊÜáWܮݨÜ
¨æàÊÜÊÜÅñÜ ñÜí¨æWÝX ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®æ°à AÆüÔ¨Ü. £ÃÜÓÜRÄÔ¨Ü. PÝÃÜ| ¨æàÊÜñæWÜÚí¨Ü ¼àÐܾ
Gí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜ. ¿ááWÜWÜÙæà PÜÃÜX¨ÜÃÜã CÊÜÃÜ®Üá° ®æ®æ¿áᣤ¨æªàÊæ. AbìÓÜᣤ¨æªàÊæ.
CíñÜÖÜ Jí¨Üá ±ÜËñÜÅ»ÜãËá¿áÈÉ ®ÜÊÜá¾ g®Ü¾. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æWæ, ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÄWæ
®ÝÊÜâ PæãvÜᣤÃÜáÊÜ WèÃÜÊÜ GÐÜár .....?
GÃÜvÜá AíÍÜWÜÙÜ®Üá° CÈÉ WÜÊÜá¯Óæãà|.
1. ÊÜáPÜRÙÜá ±ÝÆPÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÊÜáor¨Ü WèÃÜÊÜ ÓÜÈÉÓÜáñݤÃæ®Üá°ÊܨÜá.
2. ±ÝÆPÜÃÜá ÊÜáPÜRÚWæ GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ÊÜáÊÜáñæ ÊÝñÜÕÆ ÓÜáÄ¿áᣤ¨ªÝÃæ..
Êæã¨ÜÆ®æ¿á AíÍÜÊÜ®Üá° £Ú¿áÆá Jí¨Üá PÜ¥æ ×àX¨æ...
AÊÜ®æ㟺 ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜWÜì¨Ü PÜáoáퟩí¨Ü Ÿí¨Ü ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÊܯWæ
JŸº®æà JŸº ÊÜáWÜ. ŸÖÜÙÜ ÊÜáÊÜáñæÀáí¨Ü, APÜRÃæÀáí¨Ü AÊܮܮÜá° ¸æÙæÔ¨Ü. ÓÝÆ ÊÜÞw
AÊܯWæ EñܤÊÜá ˨Ý»ÝÂÓÜ PæãwÔ¨Ü. ŸÖÜá±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨Ü ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ AÊܮܮÜá° JŸº
EñܤÊÜáÊÜÂQ¤¿á®Ý°XÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿áã B¨Ü. AÊܯWæãí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ PÜ®æ¿á®Üá°
ÖÜávÜáQ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üã° ÊÜÞw¨Ü. ÓÝÆ©í¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨ÜÃÜÇÉæãí¨Üá
ÓÜáS ÖÜávÜáQ¨Ü. ÊÜáWܯWÝX BÔ¤ ÊÜÞw¨Ü. B¨ÜÃæ ÊÜáWÜ ÊÜávÜ©¿á ÊæãàÖÜPæR hÝÄ
ñÜí¨æ¿á®Üá° AÆüÔ¨Ü. ¯ÊÜêñܤ®Ý¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáWܮܮæ°à AÊÜÆí¹Ô¨Ü ÓÝ̼ÊÜÞ¯ ñÜí¨æWæ
ÊÜ á WÜ ® Ü ÊÜ ñ Ü ì ®æ ÓÜ Ä Áá¯ÓÜ È ÆÉ . A¨Ü P ÝR X Jí¨Ü á ©®Ü ÊÜ á áíhÝË®Ü È É ÊÜ á WÜ
©®Ü±Ü£ÅPæ¿á®Üá° K¨Üᣤ¨Üª. ñÜí¨æ QvÜQ¿áÈÉ PÜáÚñÜ PÝWæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ ÊÜáWܯWæ
A¨æà®æí¨Üá PæàÚ¨Ü. ÊÜáWÜ A¨Üá PÝWæ Gí¨Üá EñܤÄÔ¨Ü. ÊÜáñæ¤ÃÜvÜá ¯ËáÐÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ
ñÜí¨æ ÊÜáWܯWæ A¨æà PÝWæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ A¨æà®æí¨Üá PæàÚ¨Ü. ÊÜáWÜ ÊÜáñæ¤ PÝWæ Gí¨Üá
EñܤÄÔ¨Ü. ×àWæ HÙæíoá ¸ÝÄ ñÜí¨æ A¨æà ±ÜÅÍæ° PæàÚ¨Ü. ÓÝ´ÜrÊæàÃ…E¨æãÂàX¿Þ¨Ü
ÊÜáWܯWæ ñÝÙæ¾ PÜwÊæá. ²ñܤ ®æ£¤WæàÄñÜá. ñÜí¨æ¿á®Üá° Ôqr¯í¨Ü ¸ÝÀáWæ Ÿí¨ÜíñæÆÉ
ñæWÚÜ ¨Ü. A¨Üá PÝWæ Gí¨Üá GÐÜár ¸ÝÄ ÖæàÙÜáÊܨáÜ ? Gí¨æÆÉ ñÜ®°Ü ÊÜ¿áÔÕWæ ËáàĨܮª Æ æ É
Aí¨Ü. ñÜí¨æ JÙÜWæ ÖæãàX Jí¨Üá væçÄ ñÜí¨Üá CÊܯWæ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. A¨Ü®Üá° ®æãàw
]àÓÜá«Ý aÜí¨ÜÅÊÜåèÚWæ WÜí«ÜPÜáÓÜáÊÜÞ±ÜìOæÁá ? 39
ÊÜáWܯWæ PÜ|¡ PÜퟯ Pæ®æ°XÚÀáñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ D ÊÜáWÜ®Üá bPÜRÊܯ¨ªÝWÜ ñÜí¨æWæ A¨æà
QvÜQ¿áÈÉ PÜáÚñÜ PÝWæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ A¨æà®Üá ? Gí¨Üá 26 ¸ÝÄ Pæàڨܪ. ñÜí¨æ 26
¸ÝÄ¿áã AÐærà ÓÜÊÜޫݮܩí¨Ü EñܤÄԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ Cí¨Üá D ÊÜáWܯWæ 7 ¸ÝÄ
PæàÚ¨ÜÃæ Ôoár Ÿí¨Üá ÊÜávÜ©¿á G¨ÜáÃÜá ñÜí¨æ¿á®Üá° ÊÜá®ÜŸí¨Üíñæ ¯í©Ô¨Ü.
×àWÝWܸÝÃܨÜÆÉÊæà..? ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖæãñÜᤠÖæñÜᤠÓÝQ ÓÜÆá×¨Ü ±ÝÆPÜÃÜ®Üá°
¯í©ÓܸÝÃÜ¨Æ Ü Ê
É àæ ...? ÓÜÖ®Ü æ ®ÜÊáÜ ¾ JÙÜX®Ü ¸Ýí«ÜÊÂÜ ÊÜ®áÜ ° WÜqWr ã æ ÚÓÜáÊÜ ¨æãvÜx ÓÝ«Ü®.Ü
C®Üá° GÃÜvÜ®æ¿á AíÍÜ @& ±ÝÆPÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÊÜáÊÜáñæÀáí¨Ü PÝ|¸æàPÜá.
CÊÜ £ ¤ ® Ü ±ÝÆPÜ Ã Ü á ÊÜ á PÜ R Ù Ü ® Ü á ° GÐÜ r Ã Ü Ê Ü á qr W æ ÊÜ á ÊÜ á ñæ À áí¨Ü PÝ|ᣤ ¨ ª Ý Ãæ ?
Óèí¨Ü ¿ áì¨Ü AÊÜ á È®Ü È É ñÝÀá ÖÜ á qr ¨ Ü ÊÜ á WÜ á ËWæ G¨æ Ö ÝÆá PÜ á wÓÜ Æ á
×ígÄ¿ááñݤÙæ. ñÝÀá¿á ¸æaÜcX®Ü A±Üâ³Wæ¿áÈÉ ®Üvæ¿á¸æàPÝ¨Ü ÊÜáWÜá ñÜãWÜá
ñæãqrÆÈÉ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ÊÜáWÜáËWæ ñÝÀá¿á A±Üâ³Wæ¿á ÊÜá«ÜáÃÜ A®Üá»ÜÊÜÊæà CÆÉ.
×àWݨÜÃæ ®Ü®Ü° ñÝÀá, ®Ü®Ü° ñÜí¨æ A®Üá°ÊÜ AíñÜ@PÜÃÜ| ÊÜáWÜáËWæ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
ÖæàWæ ? CÊÜ£¤®Ü ©®Ü¨ÜÈÉ £Ú¿á¸æàPÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜ|¡ PÜ¥æ.
ñÜí¨æ&ñÝÀá CŸºÃÜã PæÆÓÜPæR ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜá. ¸æÚWæY ÊÜáWÜá HÙÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ÊÜá®æ
¹vÜáÊÜ ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜá ÊÜáWÜá ÊÜáÆX¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜá®æ ÓæàÃÜáñݤÃæ. ×àWæãí¨Üá ©®Ü
ÊÜáWÜá ¸æàÓÜñÜᤠÊÜá«ÜÂÃݣſިÜÃÜã ÊÜáÆWܨæà ñÝÀá¿á BWÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááñݤ
PÜáÚ£ñÜá¤. ÊÜá«ÜÂÃݣſáÈÉ ñÝÀá ÓæãàñÜá ÊÜá®æWæ ŸÃÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜá ÊÜáÆXÃÜáÊÜ©ÆÉ.
ÓÜÖÜ®æ ÊÜáÆX BXÃÜáñܤ¨æ. Ôoár PÜ|¡ÃÜÚÔ ¯í£¨æ. ÊÜáWܯWæ ¿ÞPæ ÊÜáÆXÆÉÊæí¨Üá
WܨÜÄÓÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ®Ü®ÜWæãí¨Üá ±ÜÅÍæ° C¨æ. ¯®Ü° ŸÚ EñܤÃÜ £Ú¨Üá
ÊÜáÆWæãà|Êæí¨Üá ¯í£ÃÜáÊæ G®Üá°ñݤ®æ. ÊÜá«ÜÂÃݣſáÈÉ ¯®Ü°¨æí¥ÜÖÜ ±ÜÅÍæ° ! Gí¨Üá
WܨÜÄÔ ñÝÀá ÊÜáÆWÜáÊÜíñæ ÖæàÚ JÙÜ ®Üvæ¿ááñݤÙæ. ÊÜáWÜ ÊÜáÆWÜáÊÜ©ÆÉ. CÊÜñÜá¤
¯à®Üá ®Ü®Ü° ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ PæãorÃæ ÊÜÞñÜÅ ÊÜáÆWÜáÊܨÝX ÖæàÙÜáñݤ®æ. ñÝÀá PæàÙÜá
A®Üá°ñݤÙæ. ¯à®Üá Jí¨Üá ZípæWæ GÐÜár ÃÜã±ÝÀá ¨Üáw¿áᣤà¿Þ ? A®Üá°ñݤ®æ.
ñÝÀáWæ Ôoár PæçËáàÄÃÜáñܨ ¤ .æ GÃÜváÜ Öæãvæ¨áÜ ÊÜá«ÜÂÃݣŠCíñÜÖÜ ±ÜÅÍ°æ PæàÙÜᣤà¿Þ !
Gí¨Üá WܨÜÄÓÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜ ÖæàÙÜáÊÜíñæ Jñݤ¿á ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ñÝÀá 50 ÃÜã.
¨Üáw¿ááÊܨÝX ÖæàÙÜáñݤÙæ. ÖÝWݨÜÃæ ®Ü®ÜWæ 25 ÃÜã. PæãvÜá G®Üá°ñݤ®æ. ÊÜê¥Ý ¨ÜávÜáx
PæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜáWÜ®Ü ÊæáàÇæ ñÜáí¸Ý Pæãà±Ü Ÿí¨Üá 25 ÃÜã AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ¹ÓÝw
ÖæãàWÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜ®Üá ñܮܰ ŸÚ C¨Üª C®Ü°ÐÜár bÆÉÃæWÜÙÜ®Üá° ±Üâor ¸æãWÜÓæ¿áÈÉ ×w¨Üá
ñÝÀá¿á ÊÜáwÈWæ B GÆÉ ¨ÜávÜx®Üá° ¹ÓÝw ñÜ®æã°í©Wæ ®ÝÙæ Jí¨Üá Zípæ ÓÜÊÜá¿á
CÃÜÆá ±ÝŦìÓÜáñݤ®æ. ñÝÀá¿á PÜ|¡ÈÉ PÜퟯ... ÊÜáWܮܮÜá° WÜqr¿ÞX ñܹºPæãÙÜáÛñݤÙæ.
ÊÜáPÜRÚWæ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ±æäàÐÜOæ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜê¨Ýœ±Ü¨ÜÈÉ
ÊÜáPÜRÙÜá ÖæàWæ ÃÜüÓÜáñݤÃæ ? iàÊܮܨÜÈÉ GÆÉÃÜ ±ÝñÜÅÊÜä ÊÜááSÂÊæà... ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á
±ÝñÜÅÊÜä AÐærà ÊÜááSÂ. ÊÜáPÜRÙÜ ±ÝñÜÅÊÜä AÐærà ÊÜááSÂ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° AÄñÜá ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾
iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜá«ÜáÃÜÊÝXÔPæãÙæãÛà|.

40 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
15&07&2010 ñÜáÊÜáPÜãÃÜá & ©.14 &07&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ©í¨Ü
BWÜËást ÎÅàÎÅàWÜÙÊ Ü ÄÜ Wæ Êæç»Ê
Ü ¨
Ü Ü Íæãà»Ý¿ÞñæÅ¿á ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÎÅàÓÜñÂÜ ±ÜÅÊã æ à¨Ü
±ÜähÝÊÜáí©ÃÜPæR PÜÃæñÜÃÜÇÝÀáñÜá. AÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ÓÝÌWÜñÜÓÜÊÜÞÃÜí»Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ
gÃÜáXñÜá. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ PÝ~Pæ¿ÞX ÃÜgñÜ¨Ü ñÜpær¿á®Üá° ÓÜÊÜá²ìÓÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜáÃÜá©®Ü 15 ÃÜí¨Üá ±ÝÅñÜ@ ±Ý¨Ü±Üähæ, ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÎÅàÓÜñܯ—
£à¥ÜìÄí¨Ü ±ÜÅ£ÐÝu²ñÜÊÝ¨Ü ÊÜááS±ÝÅ|¨æàÊÜÄWæ 10 Pæi¿á ¸æÚÛ¿á PÜÊÜaÜÊÜ®Üá°
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ¨ÝÌÃÝ ÓÜÊÜá²ìÓÜÇÝÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ
£à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ BþÝ®ÜáÓÝÃÜ
ñÜáÊÜáPÜãÄ®Ü ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… ÖÝWÜã ÍæqrÖÜÚÛ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜásܨÜ
ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ©.18&07&2010 ÃÜí¨Üá EbñÜ BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOÝ Î¹ÃÜÊÜ®Üá°
ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. ñÜáÊÜáPÜãÄ®Ü AÎ̯à B¿ááÊæàì¨Ü ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃݨÜ
vÝ>> ÓÜÊÜ|ãÃÜá CÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ 10 Êæç¨ÜÂÃÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ BÃæãàWÜÂιÃÜÊÜâ
¿áÍÜÔÌ¿ÞX gÃÜáXñÜá. 150 PÜãR ÖæaÜác g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
¸æíWÜÙã
Ü Ä®Ü ÎÅàEñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü »ÜãËá±ÜähÝÓÜÊÞ
Ü ÃÜí»Ü
ÍÜPܱÜâÃÜáÐÜÃݨÜ, ±ÝÅñÜ@ÓܾÃÜ~à¿áÃÝ¨Ü ÎÅàÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá,
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÖÜê¨Ü¿á»ÝWܨÜÈÉ ËÍÝÆÊÝ¨Ü ÓܧÙÜÊÜ®Üá° SÄà©Ô »ÜÊÜÂÊÜásÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ
ÎÅàÊÜááS±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨ÜÃÜá. ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅàÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá
ÎÅàÊÜáqràPÝPÜêñݳ¨ÜÃÜ, ÎÅàÃÜZãñܤÊÜáÃÜ£à¥ÜìÃÜ, ÎÅàÓÜñÜ®ݥܣà¥ÜìÃÜ™, ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜ
ÊÜá꣤PÝ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£ÐÝu²Ô ÊÜásÜ¨Ü A¼ÊÜê©œ¿á®Üá° C®Üã° Öæbc®Ü ÄࣿáÈÉ
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Aí©¯í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWÜã ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü, ±ÜähÝ&BÃÝ«Ü®æ, ¨æàÊÜPÝ¿áì&
²ñÜêPÝ¿áì™, ËÊÝÖÜ&E±Ü®Ü¿á®Ü ×àWæ GÆÉ ñÜÃÜÖÜ¨Ü «ÝËáìPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ D
ÊÜásÜÊâÜ BÔ¤PÄÜ Wæ A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãvÜᣤ¨.æ GÆÉ BÔ¤PÃÜ Ü A¼ÊÜÞ®ÜPRæ ±ÝñÜÅÊäÜ BX¨æ. CíñÜÖÜ
ÊÜásÜ¨Ü »ÜÊÜ®ÜPæR C®Üá° PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ 100 ÊÜÐÜìWÜÙÜá ñÜáíŸáñܤÊæ. D ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊܨÜ
ÓݾÃPÜ Ê Ü ÝX ±ÜÃÊ
Ü áÜ ±Üäg ÎÅàÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ , ±ÜâÃÝñÜ®Ê
Ü Ý¨Ü& ΦÆÊÝWÜᣤÃáÜ ÊÜ
D »ÜÊÜ®Ü¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ®ÜãñÜ®ÜÊݨÜ, C®Üã° ÖæaÜác ËÍÝÆÊݨÜ, GÆÉ ñÜÃÜÖܨÜ
«ÝËáìPÜPÝ¿áì ÖÝWÜã þÝ®ÜPÝ¿áìWÜÚWæ A®ÜãPÜãÆÊÝWÜáÊÜ GÆÉ ÓèÆ»ÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° Öæãí©¨Ü
»Ü Ê Ü Â ÊÝ¨Ü ""ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ»ÜÊÜ®Ü'' ÊÜ ® Ü á ° ¯ËáìÓÜ á ÊÜ ÓÜ í PÜ Æ ³ Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w¨Ýª à æ .
ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜ ²àsÝÃæãàÖÜ|ÍÜñÜÊæãà®ÜñÜÕÊÜ¨Ü D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D »ÜÊÜ»ÜÊܮܨÜ
¯ÊÜÞì|¨Ü ÍÜá»ÝÃÜí»ÜÊÝWÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ LbñܱÜä|ìÊÝX¨æ.
©.16&07&2010 ÃÜ í ¨Ü á "ÍÜ ñ Ü Ê Ü Þ ®æ ã àñÜ Õ Ê Ü » Ü Ê Ü ® Ü ' ¨Ü »Ü ã Ëá±Ü ä hÝÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü Ê Ü â
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR

]àÓÜá«Ý bí£Ô ±ÜÃÜÄWæ PÜá©ÊÜÙæ ÖæãÆ£ 41


ËÍæ à ÐÜ BÖÝÌ ¯ ñÜ Ã ÝX PÜ ® ÝìoPÜ ÃÝg嬆 ÊÜ Þ ®Ü  WÜ ê ÖÜ Ê Ü á í£ÅWÜ Ù Ý¨Ü ÎÅàÊÜ Þ ®…
Ë.GÓ….BaÝ¿áì, ÓÜÊæäàìaÜc®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ¯ÊÜêñܤ ÊÜááS®Ý¿ޗàÍÜÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜÞ®…
ÊæíPÜpÝaÜÆ¿á™, aÝÊÜáÃÝg±æàpæ¿á ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅàÖæàÊÜáaÜí¨ÜÅ™, ÎÅà Pæ.GÓ….hæçÃÝh…,
ÎÅà ².¹.ÊÜá×Ñ, ÎÅà A®ÜíñÜ Pæã±Ü³ÃÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü WÜ|ÂÃÜá BWÜËáÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ÍÜá»Ü
ÖÝÃæçÔ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. AÆɨæà ÎÅàÊÜásÜ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜáWÜÙÝ¨Ü ±Üí.
ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (PÜãÓÜ®ÜãÃÜá BaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá), ±Üí.ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜ¤Æ ( WÜáñܤÆ
BaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá), ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr™, ±Üí.˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ,
±æäÅ.Pæ.q.±ÝívÜáÃÜíXà, ±Üí.g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX, ±Üí. ±ÜÅÖÝɨÝaÝ¿áì
E±Ý«Ý¿á (©ÊÝ®ÜÃÜá), ±Üí. ÖÜ¿áXÅàÊÝaÝ¿áì ÊÜoríWÝvÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá
E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü ÎÅàÊÜásÜ¨Ü A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR
Íæãà»æ¿á®Üá° ñÜí¨Üá PæãorÃÜá.
(Ë.ÓÜã. ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ®ÜãñܮܻÜÊÜ®Ü¨Ü ¯ÊÜÞì|PæR ÖÜ| ÖÝWÜã ¨ÜÅÊÜÂÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÓÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜ »ÜPܤÃÜá ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿áÊÜ®Üá°
ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá. 080&22426203)
PæãàÇÝÃܨÜÈÉ ÓÜÊÜìÊÜáãÆ ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ 20&07&2010 & ÊÜ á áíŸÀá¿á
ÓÜñÂÜ «Ý®Ü˨ݲàsÜ¨È Ü É A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw ÓܨÂÜ ¨ÜÈÉ PæãàÇÝÃܨÈÜ É ±ÝsܱÅÜ Êa Ü ®Ü Ü ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì hæãàÎ CÊÜÃÜá PæãàÇÝÃܨÜÈÉ 6 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX
ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÊÜìÊÜáãÆWÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅÊÜaÜ®Ü¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
A«Ü  PÜ Ò ñ æ ¿ áÈÉ gÃÜ á XñÜ á . ©.19ÃÜ í ¨Ü á ÓÜ í hæ ÎÅàÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° Êæ ç »Ü Ê Ü © í¨Ü
ÓÝÌWÜ£ÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ±Üí.±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áì hæãàÎ, ±Üí.ÎÅà«ÜÃÝaÝ¿áì hæãàÎ,
±Üí.ÓÜñÜÂÓÜí«ÝaÝ¿áì PÜqr™, ±Üí.ÓÜËáàÃÝaÝ¿áì CÊÜÃÜáWÜÙÜ E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜÊÜìÊÜáãÆ ±ÝsÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜÊÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì
hæãàÎ CÊÜÄWæ ËÍæàÐÜÊÝX BÎàÊÜì©Ô¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÊÜáÖݱÜähæ,
£à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
21&07&2010 & BÐÝyÜ ÍÜá¨Üœ ¨ÜÍË Ü á¿áí¨Üá ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü ÎÅàEñÜä Ý©ÊÜásÜ¨È Ü É ±ÝÅñ@Ü
ÎÅàÊÜ á ãÆÃÝÊÜ á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ±Ü ä hæ £à¥Ü ì ±Ü Å ÓÝ¨Ü W Ü Ù Ü á ®Ü v æ ¨ Ü Ê Ü â . Aí¨Ü á ÓÜ í hæ ËË«Ü
PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ Jí¨Üá ±ÜQÒ®æãào &
♦ ÎÅàÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ä í¨Ü ÎÅàg¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á ®Ü ã ñÜ ® Ü Êæ ¸ …Óæ ç p…
www.srijspn.org C¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æ.
♦"±ÜıÜä|ìaÜí©ÅPÝ' WÜÅí¥Ü¨Ü ¹vÜáWÜvæ. ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ±æàhÝÊÜÃÜ ÓÝÌËáWÜÙÜ ÎÐÜÂÃݨÜ
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¸æÊÜá¾£¤ CÊÜÃÜá ÃÜbst ÓÜÊÜáWÜÅ aÜí©ÅPÝWÜÅí¥Ü¨Ü PܮܰvÜ
A®ÜáÊݨÜÃÜã±ÜÊÝ¨Ü "±ÜıÜä|ìaÜí©ÅPÝ' WÜÅí¥Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ »ÝWÜÊÜ®Üá° ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá

42 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÔ¨ÜÃÜá. 8000 ±ÜâoWÜÙÜÐÜár ËÓݤÃÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨Ü D PÜê£ ÎÅàÊÝÂÓÜÃÝgÃÜ
aÜí©ÅPÝ ÖÝWÜã A¨ÜPæR ±æäàÐÜPÜÊÝWÜáÊÜ CñÜÃÜ 18 WÜÅí¥ÜWÜÙÜ PܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá°
JÙÜWæãíw¨æ. ±ÜíwñÜÃÝ¨Ü ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áìÃÜá JŸºÃæà D A®ÜáÊݨÜPÝ¿áìÊÜ®Üá°
ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR ±ÜÅÍÜíÓܯà¿áÊݨܨÜ᪙. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá AÊÜÄWæ ËÍæàÐÜ
BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
♦"¿ááÊÜPÜÃæà G¨æªàÚ' ÖÝWÜã "WÜá|ÊÜÞ~PÜÂ' GíŸ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ
2 ÔwWÜ Ù Ü ® Ü á ° ÖÝWÜ ã MáWæ Ì à ©à¿á ""£ÅPÝÆ ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ'' ±Ü â ÓÜ ¤ P Ü Ê Ü ® Ü á ° ¹vÜ á WÜ v æ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
♦ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü B£¾à¿áÎÐÜÂÃݨÜ, AUÆ PÜ®ÝìoPÜ ¸ÝÅÖܾ| ÊÜáÖÝÓÜ»Ý¨Ü ÊÜÞi
A«ÜÂPÜÒÃݨÜ, A®æàPÜ ÓÜíZÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞgÓæàÊæ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝ¨Ü TÝÂñÜ Êæç¨ÜÂÃݨÜ
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÎÅà GÊÜå….BÃ….Ë. ±ÜÅÓÝ¨Ü CÊÜÄWæ AÊÜÃÜ AÃÜÊÜñܤÃÜ ÖÜáoárÖÜŸº¨Ü ¯Ëáñܤ
ÎÅàÎÅàWÜÙÊ Ü ÄÜ í¨Ü ËÍæàÐÜ BÎàÊÝì¨Ü. ÊÜáñæ㟠¤ º ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ËÍæàÐÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ
PæàÍÜÊÜÃÝÊ… CÊÜÄWæ ÎÅà±Ý¨ÜÄí¨Ü BÎàÊÝì¨Ü.
♦¨æ$Ì çñÊ Ü àæ ¨ÝíñÜ´èívæàÍÜ®… BÊÜÃáÜ BÁãàist ¨Ü£E ¤ ±Ü®ÝÂÓÜ. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ Ü ÄÜ í¨Ü
aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÓÜí¨æàÍÜ ×àWæ A®æàPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá
»ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá.
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ
©. 22&7&2010 ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙãÜ Ä®Ü ÎÅàEñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü BÊÜÃ| Ü ¨ÜÈÉ ÍÜŨݜÙáÜ WÜÙÜ ÓÝWÜÃ.Ü
Aí¨Üá ÊÜÞ«ÜÌÄWæ Jí¨Üá hÝñæÅ C¨Üªíñæ. ®Üvæ¿ÞÇÝWÜ¨Ü ÊÜê¨ÜœÃÜá, ÊÜ꣤ ¯ÃÜñÜ A—PÝÄWÜÙÜá,
±Üâor ÖÜÓÜáÙæWÜÙÜ®Üá° Öæãñܤ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ±Üâor ¸ÝÆPÜÃÜá, AíWÜËPÜÆÃÜá, PæÆÓܨÜ
AÊÜÓÜÃÜËÃÜáÊÜ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá, GÆÉÊÜ®Üã° ±ÜÅΰÓÜáÊÜ ¿ááÊÜPÜÃÜá ×àWæ ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã Aí¨Üá
EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÝÆá ¯í£¨ÜªÃÜá. HPæ ? ÖÜ|PÝRX AÆÉ. Aw¾ÍÜ®…WÝX AÆÉ.
QÅPàæ q®Ü qPæàqWÝX AÆÉ. ÓÜáWÝÅÓÜ ±ÜÅÓݨÜPÝRX¿áã AÆÉ. ÖÝWݨÜÃæ AÊÜÃÆ æ É ¯íñܨáÜ ª PæàÊÜÆ
ñÜÊÜá¾ Êæáç ÓÜáwÔPæãÙÜÛÆá. BÍÜc¿áì ! B¨ÜÃÜã ¯g. 21®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÆãÉ ®ÜÊÜá¾ ±ÝÅbà®Ü
Êæç©PÜ «ÜÊÜáì¨Ü Êæáà騆 ÍÜŨ朿áá GÐÜár WÝyÜÊÝX ÍÜŨݜÙÜáWÜÙÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ¸æàÃÜãĨæ
GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜÅñÜÂPÜÒ PÝ|Æá GÆÉ ®ÝÔ¤PÜ&BÔ¤PÜÃÜã JÊæá¾ BÐÝyÜ ÍÜá¨Üœ HPݨÜÎà (±ÜÅ¥ÜÊÜá
HPݨÜÎà) ©®Ü¨Üí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü EñܤÃÝ©ÊÜásÜPæR ŸÃܸæàPÜá. »ÜPܤÓÝWÜÃÜÊÜ®Üá° PÜOÝ¡Ãæ
PÝ|¸æàPÜá. A¨Ü®Üá° PÜívÜÊÜ B »ÜPܤPÜãoPæR ÖÜOæ ÊÜá~¿á¨æà CÃÜÇÝÃÜ.
Aí¨Üá ±ÜÅ¥ÜÊÜá HPݨÜÎ¿á ¯Ëáñܤ WÜáÃÜáWÜÙÜ AÊÜáêñÜÖÜÓܤ©í¨Ü ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ
±Üv¿ æ áÆá ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÎÐÜÂÃÜá ÓÝËÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ BWÜËáÔ¨Üê áÜ . ¸æÙWÜ Yæ 4 WÜípæWàæ ÓÝÆá
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝXñÜá¤. ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅà ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜÖæãàÊÜá
ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨È Ü É ¸æÚWæY 6 ZípæÀáí¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° 02.30ÃÜÊÃÜ Wæ æ

]àÓÜá«Ý gƨܮæÇæ ŸÆÉÊÜWæ PæãÙÜaæ¯àÄ®Ü bíñæÁá ? 43


ÓÝWÜ Ã æ ã à±Ü Ê Ü á ÊÝX ŸÃÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ »Ü P Ü ¤ Ä Wæ ÊÜ á á¨ÝÅ«ÝÃÜ O æ ÊÜ Þ wÔ¨Ü Ã Ü á . ®Ü í ñÜ Ã Ü
ÎÅàÊÜ á ãÆÃÝÊÜ á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÜ á ÖÝ±Ü ä hæ . ÊÜ á ñæ ¤ 4.30Äí¨Ü ÃݣŠ11 Zípæ ¿ áÊÜ Ã æ W æ
ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞw »ÜPܤÃÜ®Üá° ±Üâ¯àñÜÃܮݰX ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Aí¨Üá ÓÜáÊÜÞÃÜá 30
ÓÝËÃÜPã Ü R ÖæaáÜ c ÍÜŨݜÙáÜ WÜÙáÜ WÜáÃÜáWÜÚí¨Ü ñÜ±Ê ¤Ü áÜ á¨ÝÅ«ÝÃÜO¿
æ á®Üá° ±Üv¨ æ áÜ ñÜÊáÜ ¾ ¨æàÖÜ樆 áÜ °
±ÝÊÜ®Ü ÊÜÞwPæãívÜÃÜá. A®ÜÊÜÃÜñÜÊÝX Jí¨Üá ¯ËáÐÜ ËÃÝÊÜáËÆɨÜíñæ AÐærÆÉ »ÜPܤÄWæ
®Ü W Ü á ÊÜ á áS©í¨Ü ÊÜ á á¨ÝÅ«ÝÃÜ O æ ¿ á®Ü á ° ÊÜ Þ wÓÜ á ñݤ GÆÉ Ã Ü ® Ü ã ° BÎàÊÜ ì ©Ô¨Ü B
ÊÜáÖÝWÜáÃÜáWÜÚWæ A®ÜíñÝ®ÜíñÜ ®ÜÊáÜ ®ÜWÙÜ áÜ . Aí¨Üá ±ÜíwñÜ TæàvÜ PÜêÐÝ¡aÝ¿áìÄí¨Ü ÓÜÊáÜ WÜÅ
ÎÅàÊÜ á ¨Ý½ W Ü Ê Ü ñ Ü ¨ Ü ±Ü Å ÊÜ a Ü ® Ü Ê Ü â 12 WÜ í pæ W Ü Ù Ü PÝÆ ®Ü v æ À áñÜ á . ÊÜ á ÃÜ á ©®Ü ¨ÝÌ ¨ Ü Î à
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ &ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPܤÄWæ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ.
ÃÝ¿áaÜãÃÜá & ÃÝ¿áaÜãÃÜá & ©. 24&07&2010 ÃÜí¨Üá ÃÝ¿áaÜãÄ®Ü WÝgWÝÃܱæào
EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ (±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ WÜáw) ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ, ÎÅàÃÜZãñܤÊÜá£à¥ÜìÃÜ,
ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÖÝWÜã ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜá꣤PÝ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÊÜ®Üá°
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ Ü ÃÜ áÜ ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨ÜÃáÜ . AÆɨàæ ÎÅàÊÜááS±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ ±Üâ®Ü@±ÜÅ£ÐÝu±®Ü ¿ æ á®Üã°
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜ ÖÝWÜã »ÜPܤÃÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ ±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ
WÜáw¿áá ®ÜãñÜ®ÜÊÝ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ WÜ»ÜìWÜáwÀáí¨Ü PÜíWæãÚÓÜᣤ¨æ. C¨ÜÃÜ ®ÜËàPÜÃÜ|PæR
ÎÅà¿ááñÜ ®ÝÃÝ¿á|ÃÝÊ… ¨æàÓÝÀá (WÜ»ÜìWÜáw WÝÅ$®æçp…) ÎÅà ¼àÊÜáÓæà®Ü ÖÜá|ÓÜX (
ÊÜêí¨ÝÊÜ®)Ü ÎÅàÊæàíPÜpàæ ÍÜ PæãàÇÝÃÜ ÖÝWÜã ±ÜÄÊÝÃÜ (ÖæãÃÜX®Ü WÝÅ®æçp…) WÜáÃÜá±Ý¨ÜÓàæ ÊÝ
ÓÜËᣠ( WÜ»ÜìWÜáw¿á ¨ÝÌÃÜ) CÊÜÃÜáWÜÙÜá ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw WÜáÃÜáWÜÙÜ A®ÜáWÜÅÖÜPæR
±ÝñÜÅÃÝX¨ÝªÃæ. Aí¨Üá ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPܤÃÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
±Üvæ¨Üá £à¥Üì±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá
aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ¿ÞÃÜá ? GÈÉ ?
ÎÅàËÍæàÌ ÍÜ£à¥ÜìÃÜá ±æàhÝÊÜÃÜÊÜásÜ ...................... ÊæáçÓÜãÃÜá
ÎÅà˨ÝÂÓÝWÜÃ£Ü à¥ÜìÃÜá PÜêÐÝ¡±ÜâÃÜÊÜásÜ ......................... Óæãà¨æ
ÎÅàËÍܲ Ì Å¿á£à¥ÜìÃÜá A¨ÜÊÜÞÃÜáÊÜásÜ .................... EvÜá²
ÎÅà˨Ý—àÍÜ£à¥ÜìÃÜá ´ÜÈÊÜÞÃÜáÊÜásÜ .................... ZqPÝaÜÆ
ÎÅàÆQÒ$ྠí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ÎÃÜãÃÜá ÊÜásÜ ......................... EvÜá²
ÎÅà˨æÂàÍÜ£à¥ÜìÃÜá »ÜívÝÃÜáPæàÄÊÜásÜ ................... ÖÜĨÝÌÃÜ
ÎÅàËÍܱ Ì ÅÜ ÓÜ®£°Ü à¥ÜìÃÜá ±æàhÝÊÜÃÜÊÜásÜ (bPÜR±Üor) ........ aæ®$°æ ç
ÎÅà˨ÝÂÊÜÆ» É £Ü à¥ÜìÃÜá PÝ~¿áãÃÜáÊÜásÜ .................... ÓÜÊ| Ü ãÃÜá
ÎÅàËÍÜÊ Ì ÆÜ »É £Ü à¥ÜìÃÜá Óæãà¨æÊÜásÜ ......................... Óæãà¨æ

44 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
ÊÜá«ÜÔÌ ¨ÝœíñæãàñÜg¤ PÜÓ»
Ü Ý & «ÝÃÜÊÝvÜ & ©.5&07&2010 ÃÜí¨Üá CÈÉ¿á ÓÜñÂÜ —àÃÜ ±ÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ
ÎÅàÓÜñÜ—àÃÜ£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®ÝÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ ŸÖÜÙÜ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÊÜásܨÜ
ÊÜ£Àáí¨Ü ±Üí. ±ÜÅÊæãà¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ CÊÜÃÜá «ÜÊÜÞì—PÝÄ¿ÞX BWÜËáԨܪÃÜá. C¨ÜÆɨæà
ÓܧÚà¿á ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü ±Üí.«ÜêÊÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ, ±Üí.ÃÜíWܮݥÝaÝ¿áì ÊÜááívÜÃÜX, ±Üí.
¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì PÜÇÝɱÜâÃÜ CÊÜÃàæ Êæã¨ÜÇݨÜÊÃÜ áÜ E±ÜÔñ§ ÄÜ ¨Üê áÜ . ÓÜ»¿
æ áÈÉ A®æàPÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙáÜ
»ÝWÜÊ× Ü Ô A®ÜáÊݨÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÊÜá|ã¡Ä®Ü Êæà¨æàÍÜ£à¥Üì˨ݲàsÜ ÖÝWÜã ÊÜá×Ñ¿á
˨ݲàsÜ©í¨Ü BWÜËáÔ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙáÜ E¨Ü†Y í¥ÜWÙÜ Ü A®ÜáÊݨÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw GÆÉÃÜ WÜÊáÜ ®ÜÓÙæ ¨ æ ÃÜ áÜ .
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ…, A¥Ü~ & ©.11&07&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ÓܧÚà¿á ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü
ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜásܨÜÈÉ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ Ë¨Ý¦ì&˨ݦ쯿áÄWæ ÎÐÜÂÊæàñÜ®Ü ËñÜÃÜ|
ÖÝWÜã 10 ®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓݧ®Ü ±Üvæ¨ÜÊÜÄWæ ÓÜñÝRÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÔ&
PæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. ÊÜááSÂA£¦WÜÙÝX ËhݱÜâÃÜ¨Ü ±Üí.ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ CÊÜÃÜá BWÜËáԨܪÃÜá.
ÓܧÚà¿á ±ÜÄÐÜ£¤®Ü GÆÉ ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX gÃÜáXñÜá.
ÎÅàÊæãàÖܮܨÝÓÜÃÜ BÃÝ«Ü®æ, b±Ü³XÄ & ©.gã®… 16,17,18 D ÊÜáãÃÜá©®ÜWÜÙÜ PÝÆ
ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜÃÜ Óܯ°—¿Þ¨Ü b±Ü³XÄ¿áÈÉ ÎÅàÊæãàÖܮܨÝÓÜÃÜ BÃÝ«Ü®ÝPÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ ŸÖÜá
Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü gÃÜáXñÜá. ±Üí. ÃÜZãñܤÊÜÞaÝ¿áì, ÎÅà¿ááñÜ AÃÜÙÜáÊÜáÈÉWæ ±Ý¥ÜìÓÝÃܦ, ÎÅà
ÓÜáÓÜÌÃÜí ®ÝWÜÃÝhÝaÝ¿áì, ÎÅàWÜáÃÜáÃÝg¨ÝÓÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô
E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÝÊÜáaÜí¨ÝÅaÝ¿áìÄí¨Ü ÓÜíXàñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá gÃÜáXñÜá.
ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜ
©®ÝíPÜ 18-&07&-2010 ÃÜí¨Üá ÎÅà g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü 21®æà ÊÜÐÜì¨Ü
ÊÝÑìPæãàñÜÊ Õ ¨
Ü Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ±ÝÅñ@Ü ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ E¨Ý^qÔ¨ÜÃáÜ . PÜáƱܣWÜÙݨÜ
±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜ¤Æ CÊÜÄí¨Ü ÊÜá®ÜáÂÓÜãPܤ ÖæãàÊÜá ®ÜvæÀáñÜá. ±ÜÅ£ÊÜÐÜì¨Üíñæ D
ÊÜÐÜìÊÜä ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ˨ݲàsÜ¨Ü ÖÝWÜã ÍÝÇæWÜÙÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWÝX
""Êæáà«æã੪à±Ü®'Ü ' GíŸ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° BÁãàiÔPæãÙÜÇ Û ÝXñÜᙤ . D PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨Ü
AíWÜÊÝX AíñÝÂPÜÒÄ, BÍÜá»ÝÐÜ|, ¯Ÿí«ÜÓܳ«æì, ÃÜÓܱÜÅÍæ°™, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá
®Üv¨æ Ê Ü âÜ . g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ, ±Üä|ì±ÜÅý˨ݲàsÜ, ÓÜñÂÜ «Ý®Ü˨ݲàsÜ, ÖæãàÈaæçÇ…x™,
þݮܩತ™, Ëg¿á»ÝÃÜ£, Ëg¿áÖæçÓÜãRÇ…, Óæíp…hæãàÓÜ´… ÓÜíÓæ§WÜÚí¨Ü ˨ݦìWÜÙÜá
»ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá.
ÃÜÓܱÜÅÍæ°/AíñÝÂPÜÒÄ¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá&©Ì£à¿á Óݧ®ÜÊÜ®Üá° g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ, ñÜê£à¿á
Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ±Üä|ì±ÜÅý ˨ݲàsÜÊÜâ ±ÜvæÀáñÜá. »ÝÐÜ| Óܳ«æì¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá&ñÜê£à¿á Óݧ®Ü
±Üä|ì±ÜÅý˨ݲàsÜPæR , ©Ì£à¿áÓݧ®Ü g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜPæR ƼÔñÜá. ±ÜÅŸí«ÜÓܳ«æì¿áÈÉ
±ÜÅ¥Ê
Ü áÜ &©Ì£à¿á Óݧ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ±Üä|ì±ÜÅý˨ݲàsÜ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙáÜ , ñÜê£à¿áÓݧ®Ê Ü ®Ü áÜ ° g¿á£à¥Üì
˨ݲàsÜ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ±Üvæ¨ÜÃÜá. EñܤÊÜá AíPÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÊÜÄWæ ±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂ
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àw BÎàÊÜì©Ô¨ÜÃÜá. ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü©í¨Ü
PÜáƱܣWÜÙÝ¨Ü ±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áìWÜáñܤÆ, ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝ¨Ü ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
CÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã GÆÉ A«Ý±ÜPÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ
¿áÍÜÔÌ¿ÞX gÃÜáXñÜá.

]àÓÜá«Ý hÝ|®æ㟺 Q®Ü°Ä«ÜÄÔ Pæãà|®ÜÈÉ Ëáàq¨Üíñæ 45


ÊÜ«áÜ ¸æàPÝX¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè®Ü»ÝWÜìÊÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ &2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.9 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå… ®èPÜÄ @
ŸÖÜáÃÝÑóà¿áPÜí±Ü¯¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ EvÜá² PÜêÐÜ¡ AÊܨݯ 9632162254
2 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè®Ü»ÝWÜìÊÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (PÜí±ÜäÂoÃ…)
Gí.GÓ…(AÊæáàÄPÝ) ®èPÜÄ @ AÊæáàÄPݨÜÈÉ E¨æãÂàWÜ (C¨æà £íWÜÚ®ÜÈÉ ÓŲ̈æàÍÜPæR ŸÃÜȨݪ®æ) A±æàPæÒ @
¹.C ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü 5.2QRíñÜ ÖæaÜác GñܤÃÜËÃÜáÊÜ ÓÜãPܤ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ Ga….Ë Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áì 080 26721986 9980401907
3 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Ô.G ®èPÜÄ @ C®…´æäàÔÓ…®ÜÈÉ
qàÊÜå… ÈàvÜÃ… A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ hæà Wæãà±ÝÆÃÝÊ… 080 25834827, 9986651977
4 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ g.©.1.2.1981 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C ®èPÜÄ
@ G.K.GÇ… PÜí±Ü¯¿áÈÉ (¸æíWÜÙÜãÃÜá) Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíià¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C.
Gí.C.Gí.pæP…, Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜÙÝX ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí. ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
ÊÜÞ«ÜÌÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æí.11 080 41650056, 9980408363
5 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (ÖÝvÜìÊæàÃ…)
®èPÜÄ @ I.q.Öæv… PÜí.¿áÈÉ Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿ÞX ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ… ¸ÝÇÝi ¸æí.78 080 26850245 9845799424
6 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ Gí.¹.G, Ô.G´….G ®èPÜÄ @
ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á ´æç®Ý®…Õ PÜí.¿áÈÉ ´æç®Ý®…Õ A®ÝÈÓ…r A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠAÃÜáOÝ PÜáÆPÜ~ì væãí¹ÊÜÈ 09987618801
7 WæãàñÜÅ @ PܲÇÝÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃݻݨÜÅ±Ü¨Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 40 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí ®èPÜÄ @
WÜágÃÝñ…(PÜÇæãàÆ)®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ £íWÜÚWæ 13ÓÝËÃÜ ÓÜíŸÙÜ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ ®ÝWÜÃÝh… ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá 080 26638602/09925812152
8 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.C/Gí.¹.G(μÈμ®…Õ)
®èPÜÄ @ CPÝÅPæÅàwp… ÃæàqíW… PÜí.±ÜâOæ¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G/CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ«Üá(®èPÜÄ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ
ÓÜí±ÜQìÔ @ WÜáÃÜáÃÝh… PÜáÆPÜ~ì 080 26713325 9980773676
9 WæãàñÜÅ @ ¸Ý¨ÜÃÝ¿á| ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝìÅ1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 33 GñܤÃÜ@ ±Ü¨ÜË @ ¹.C/Gí.GÓ… ®èPÜÄ @
JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈɨÜ᪠ÊÝÑìPÜ 20ÆPÜÒÃÜã ÊÜÃÜÊÜÞ®Ü˨æ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá. ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÓÜÃÜÓÜÌ£ ±Ý~ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 26391684
10 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ BÍæÉàÐÝ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ ±Ü¨ÜË @ ¹.C(PÜí.Óæç®…Õ) ®èPÜÄ @
ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G/Gí.Ô.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ w.Ga….PÜáÆPÜ~ì WÜáÆŸWÝì 9740239131, 9886061731
11 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ/»ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÖÜÓܤ 2 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ Gí.G./I.C(Êæá>>) ®èPÜÄ @
Ga….G.GÇ…®ÜÈÉ Cíi¯à¿áÃ… ÊÜÞÔPÜ ÓÜíŸÙÜ 40ÓÝËÃÜ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
(ÊÜÞ«ÜÌÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÍÜPÜáíñÜÇݸÝÀá 9343627941, 9845503751

46 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
12 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ/»ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 2 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí ®èPÜÄ @
I.¹.Gí(±æç®Ý®…Õ APèíp…Õ) PÜí±Ü¯¿áÈÉ ÊÜÞÔPÜ ÓÜíŸÙÜ 20ÓÝËÃÜ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ«Üá
(ÊÜÞ«ÜÌÄWæ B¨æÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÍÜPÜáíñÜÇݸÝÀá ¸æí.85 9343627941, 9845503751
13 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÖÜÓݤ&4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ…Ô, ¹.Gv…, ®èPÜÄ @
ÓÜÃÜPÝÄ®èPÜÄ (ÎPÜÒPÜ) A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.Ga….BÆãÃÜ. ÊÜáá¨æªà¹ÖÝÙÜ. 08356/221299
14 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Ardhra 1 Age : 36 Hight : 173cm Degree :
B.Com. AICWA &ACA Job : Acctr.Manager in LMW Gronp at Coimbatore Requirement
: Profiesrionally Qualified Madhwa Kannada Bride
Contact : K Yeshwant Rao Comibature 0422/2644038
15 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝTÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô.¹,pæP…, ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.Pæ.ÊÝÓÜá¨æàÊÜÊÜáã£ì ¸æí.50 080 26727131, 08155 - 285364
16 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ….Ô(A±æÉ$çv… g¯qP…)
®èPÜÄ @ Öæç¨ÝŸݩ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí.¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá.
(®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®…. Ë. ÃÝÊÜáÃÝÊ… ¸æí.64. 080 28560136
17 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå…/Ô.G&GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @
TÝÓÜX E¨æãÂàWÜ (ÊÜQàÆÊÜ꣤) ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÃÜá A±æàPæÒ @ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜãPܤ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Ë®æãà¨Ü
Pæ PÜáÆPÜ~ì ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü GÓ… Pæ ¹ÈxíW… Ësæãà»Ý ÊÜáí©ÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ QÇæÉ ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü 587118
18 Gotra : kaundinya Nakshatra : Anuradha Age : 28 Hight : 6 Degree : B
E(Production Job : Design Engr in ADOR Ltd., Pune Requirement : BE, MCA,
MBA,Msr,,Mcom. Etc.Degree holder bride with min ht,5.3to 5.7
Contact : N B Parwatikar Pune 020 - 24309566, 09423574105
19 Gotra : kaundinya Nakshatra :Magha 1 Age : 29 Hight : 5.10 Degree :
B.E(I.P) & GIT Job : Manager (HRD) in Wipro Bangalore Requirement : BE/MCA,
MBBS Etc.Degree holder & working fair & good looking bride with min ht,5.3 &
above Contact : K G Sheshagiri rao Belgaum 0831 2448156, 9739820323
20 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝvÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ ¹.C.(Êæá)
Gí.GÓ…(ÊæáPæpÝůP…Õ™.gÊÜáì¯) ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ ±ÝÅvÜP…r
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ
PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.GÓ… PÜáÆPÜ~ì ±ÜâOæ 020 27201744/9011551108
21 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… GQÕPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
(PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 23426570,
9741126570 /9591379320
22 Gotra : Kasyapa Age : 37 Height : 5.6 Qualification : BE (Ele) Job: Soft-
ware engr In MNC at mumbai Requirement well qualified BE, MCA,MBA, Working.
Contact : Prof. R.B Deshapande Ph. 0836 2741115, 9008449280
23 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.9 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(I.q) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝŸoì ¸ÝÍ… PÜí.¿áÈÉ ±ÝÅhæP…r ÊÜÞ®æàgÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ñÜñÜÕÊÜÞ®Ü ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ
¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ G.i PÜáÆPÜ~ì ¸æíWÜÙÜãÃÜá 85. 080 26420864/ 9945685906

]àÓÜá«Ý hÝÚWæÀáí¨Ü g®Ü®Ü ¯àWÜȸæàPæãà 47


24 WæãàñÜÅ: PÜÍܱÜ, ÊÜÐÜì@ 32, GñܤÃÜ : 5.8, ±Ü¨ÜËà@ ².¿áá.Ô, E¨æãÂàWÜ @ Öæç¨ÝŸݨ… EÓݾ¯¿Þ
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÄ PæÆÓÜ. ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ D ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÌÊÜÃܯWæ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜQìÔ & G. ±ÜÅÖÝɨÜÃÝÊ…. ¨Üã. 040 24743459, 09963485001
25 Gotra : vashista Nakshatra : Uttarashada 2 Age : 31 yrs Hight : 5.2 Degree
: Graduate Job : Medical Transcriptionist at Bangalore Requirement : Graduate
Madhwa working bride Contact : D V Hanumant Rao Hospet 08394 - 224461,
9980810461
ÊÜø
Ü àæ PÝX¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝì´ÝÆáY~ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ….Ô ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÁáà JÙæÛ¿á
PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜZãñܤÊÜÞaÝ¿áì WÜáñÜ¤Æ ¸æí. 9449184660
2 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáêWÜÎÃÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 23 GñܤÃÜ@ 5.1 ±Ü¨ÜË @ ¹.G. ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá A¥ÜÊÝ ñÜËáÙÜá®Ýw®ÜÈÉ
®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ ÎÅà±Ý¨ÜÃÝÊ… ¸æí.22 9845190311, 8105810599
3 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáêWÜÎÃÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 23 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô (PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
¸ÝÂíPÜ®ÜÈÉ A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ JÙæÛ¿á
®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÓÜá—àí¨ÜÅ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá 080 40929468, 9060604733, 9164982296
4 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.G(ÓÜíXàñÜ)
®èPÜÄ @ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü EñܤÃÜPÜ®ÝìoPÜÊÜáãÆ¨Ü JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ w.Êæç™.gÖÝXÃܨÝÃÜ ÖæãÓܱàæ o 9448058845
5 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ 2(ÊæáàÐÜ) Date of Brith 19-02-1983 GñܤÃÜ @ 5.5 ±Ü¨ÜË
@ ¹.GÓ….Ô(PÜí.Óæç) Gí.¹.G, (Ga….BÃ…) A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.C/Gí.pæP…/Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ©
E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü JÙæÛ¿á ®ÜvÜñæ
ÖÝWÜã ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 11. 080&41650056, 9980408363
6 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPñÒÜ ÅÜ @ BÍæàÉ ÐÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜä @Ü 5.5 ±Ü¨Ë
Ü @ Gí.GÓ….Ô(PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á E¨æãÂàWܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.Ë.gÖÜXàÃܨÝÃÜ ±ÜâOæ. 09096305862
7 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Revati 3 Age : 29 Hight : 153cm Degree :
M.Com CA Job : Requirement : Professionally Qulified/P.G: Employed, Madhwa
Kannada groom with clean habits(Non Somker & Non Drinker
Contact : K Yeshwanta Rao Coimbatore 0422/2644038
8 Gotra : Agatsya Nakshatra : Poorva Bhadra 4 Age : 24 Hight : 5.3 Degree
: M.Techj(VLST) Job : Requirement : M.Tech/M.S./MD etc.,in any disciplinary Course.
Having Job with 50,000 & above pm, Madhwa Groom
Contact : M Srinivasamurthy Coimbatora 0422/24325588, 09940324575
9 Gotra : Vishwamitra Nakshatra : Uttarashada 1 Age : 28 Hight : Job : Sr
Lecturer in Chennai Requirement : BE/ME/B.Tcch /PHD/MBBS/MD etc., Qualified
Madhwa Groom Contact : Hanumantha Rao Chennai 044/24952562, 09381205529

48 WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
56
ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ
WÜñÜ]àÍÝÈÊÝÖÜ®ÜÍÜPæ 1932 ËPÜê£ ®ÝÊÜáÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ¨ÜQO
Ò Ý¿á|
ÊÜÐÝìMáñÜá ÍÝÅÊÜ| ÍÜáPÜÉ/PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ /BWÜÓ…r &Óæ±æríŸÃ… 2010 «Ü®ÝÂÎÅà«ÜÃÜ
ñÝ £ ÊÝ ®Ü Áãà PÜ ÍÝÅ.£ ËÍæ à ÐÜ ñ Ý £ ÊÝ ®Ü Áãà PÜ ÍÝÅ.£ ËÍæ à ÐÜ
11 1,2 Ÿá«Ü ÊÜá[Ý ÊÜÄà,±Ü ŸÊÜ 2 aÜí¨ÜŨÍÜ ìÜ ®Ü 25 1 Ÿá«Ü ÍÜñÜ A£ ŸÝÆÊÜ 1
12 3 WÜáÃÜá ±Üä´Ý ÎÊÜ ñæç£Æ 3 26 2 WÜáÃÜá ±Üä»Ý ÓÜáPÜ ñæç£Æ 2 ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ±Üâ.
13 4 ÍÜáPÜÅ E´Ý Ԩܜ ÊÜ~P… 4 ®ÝWÜañÜ áÜ ¦ì, 27 3 ÍÜáPÜÅ E»Ý «Üê£ ÊÜ~P… 3
ÊÜÞÓÜÊáÜ ÖÝÆQÒ$ྠPÜÆÍÜÓݧ±®Ü Ü 28 4 Íܯ ÃæàÊÜ ÍÜãÆ ŸÊÜ 4
14 5 Íܯ ÖÜÓ¤Ü ÓÝ«Ü ŸÊÜ 5 ®ÝWܱíÜ aÜËáà
29 5 ÃÜË AÎÌ WÜívÜ PèÆÊÜ 5
15 6 ÃÜË bñÝÅ ÍÜá»Ü PèÆÊÜ 6 PÜÈRg¿áí£à
30 6 aÜí¨ÜÅ AÎÌ ÊÜê—œ WÜÃgÜ 6
16 7 aÜí¨ÜÅ ÓÝÌ£à ÍÜáPÜÉ WÜÃgÜ 7 ÓÜñÜÂÊÜÃÜ£à¥Üì ±Üâ.
31 7 ÊÜáíWÜ »ÜÃÜ «ÜáÅÊÜ »Ü¨ÝÅ 7 ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñÜ
17 8 ÊÜáíWÜ ËÍÝ ŸÅÖݾ ŸÊÜ 8 ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñÜ
18 9 Ÿá«Ü A®Üá Ií¨ÜÅ PèÆÊÜ 9 1 8 Ÿá«Ü PÜ꣤ ÊÝÂ[Ý ŸÝÆÊÜ 0 PÜêÐÜg ¡ ¿áí£ aÜí¨æãÅà¨Ü¿á(1)&
19 10 WÜáÃÜá gæÂàÐÝu Êæç«Üê£ WÜÃg Ü 10 2 9 WÜáÃÜá Ãæãà× ÖÜ,ÊÜ ñæç£Æ 8,9±ÝÅñ@Ü 9.48 ®Üí ±ÝÃÜO,æ
20 11 ÍÜáPÜÅ ÊÜáãÆí ËÐÜRí»Ü »Ü¨ÝÅ 0 ÓÜÊàæ ìÐÝí HPݨÜÎà 3 10 ÍÜáPÜÅ ÊÜáƒWÜ Ô—œ ÊÜ~P… 10 1)&ÃÝ.11.43
¨Ü—ÊÜÅñÝÃÜí»Ü, ÊÜÃÜÊÜáÖÝÆQÌà¾ÊÜÅñÜ 4 11 Íܯ B¨ÝÅì ÊÜÂ£à ŸÊÜ 0 ÓÜÊàæ ìÐÝí HPݨÜÎà (AgÝ)
21 12 Íܯ ±ÜäÐÝ ²Å࣠ŸÝÆÊÜ 11,12 ±ÜËñÝÅÃã æ à±Ü|& 5 12 ÃÜË ±Üâ®Ü ÊÜÄà PèÆÊÜ 11,12 ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ±ÝÅ.7.00±Ü
22 13 ÃÜË EÐÝ BíåÜáá ñæç£Æ 13 &±ÜŨã
æ àÐÜ 6 13 aÜí¨ÜÅ ±ÜâÐÜÂ,B ±ÜÄZ WÜÃg Ü 13 ÓÜñÂÜ «ÜÊáÜ ì£à¥Üì ±Üâ. ±ÜŨãæ àÐÜ
23 14 aÜí¨ÜÅ ÍÜÅÊÜ Óè»Ý ÊÜ~P… 14MáWæàÌ ©WÜÚWæ ¯ñÜÂ&®ÜãñÜ®Ü 7 14 ÊÜáíWÜ ÊÜá[Ý ÎÊÜ »Ü¨ÝÅ 14 ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñÜ
E±ÝPÜÊÜáì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ 24)ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñ,Ü ®ÜãÆÖÜá~¡Êáæ 8 30 Ÿá«Ü ±Üä´Ý Ԩܜ ®ÝWÜ 30 ¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, PÜáÍÜWÜÅÖÜ|,
24 15 ÊÜáíWÜ «Ü¯ Íæãà»Ü®Ü »Ü¨ÝÅ 15ÖÜ¿áXÅàÊÜg¿áí£à, Ÿæ®PÜ ®Ü Ü AÊÜÞÊÝÓÜÂ

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
BWÜÓ…r 2010
¿ágáÊæàì©WÜÚWæ ¯ñÜÂ&®ÜãñÜ®ÜE±ÝPÜÊÜáì, ÃÜûÝŸí«Ü®Ü, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ,

Related Interests