You are on page 1of 4

CREDINCIODI NEVIRSTNI

r:: aatu
h- >:En(

e si ::1
NUId,AI UN PIC NUMAR DE ANIg
E::Ci ra
,,Ldsati prdncii sd vnrd l@ :: :'rita
cd dcesiord esie jnrPdrdlid
Matei 19,

cF-:-::rge
Le sufle

"",f;i,:",i,1,"i:'#J,""li:tiihi':"'r'li""Ji:-,i:'f
i'lFi"::l+i{+f ::a sfi

fi;ti;i$:"*:;q:h:11*i':h!:'"+i-
:iii#
":;
;;;ii''ll;J|i',"'.-"uri--J"
ii"JJ;,i"ir!""i"i-ii
ivira zoriiezireisi pecrnd
el a caldurarazerorstra'ucitoare
bal!

.ale^-soal
;:#$i.;:!'l'?.-q"
"';1,*:r**y'n:t":"
u* *r,rll"i'
it;!:i,'*1",n,:'t*lr;"tx,lr.
ii,i'""=""'
si'fi'!;1f,.-tq
-l:;':.-.:
F:li'i.i.i:*lill:i'dt"i':i
jtXU l-31 !a: ieri
;tt**;'*,3t;;,311
t's'i'uttn u.".tsic-iurn care
lTt.""'.Tt$"''1l#tilliii"l-1lill ?iiri!
sf,u dLrt_ce
doahre tn Doce somnul I:::tur
:.:es
.".ll,f,'.';tl;;;"'1".i#:'1'"n;,"'.1:i""l:
il""',""',;;1 :1liifltiillil',Tliljl: ,: J)mr

ii?t r1;i:,,'x::ilt";1,:"ti'*'i""','"T*ii'::::Ti;
"0'.'"i
l,ililX ] ":tx I''.""x',i';ii,:;"';;;:".""'"';ili""
-
l"ii'li'lliil"'l'';l
l::il*;::'""'"'tl:#T;,:i';,,T1":?ll,i' """1
tJpirl-hi"pare ochii revadi;mina zileir buzeleni se
ii'ii,'lr,li i somn ::: grn
c:i sDre cuviite 5i intreq coryul spre viaia de care' intr-un
de noapte irtreag5 ;i neagr5n-am avut nici o ttire' i Sine
Cine oare nu s_a convins desPre acest adevAr ti cine oare
e } i o e r l m e r l d la c e l l p r o r e s c o n s e ( \ e I a l e g j l o r n d t u r oe ? 5 i - d a
;j '; ;;:;.;;.; J , ',".'"rt" si n' conv:rse/:l','ic deso
;;;;;; ;"biitt i" lumea "
"-ii"r itltreasx, de ce oare sa nu credem-si
;il;";;i;ti ci nici somnul acistui ginga; vlastar nu poate..fii
il"; e;.i;;;;;;i;li ni.i uttut'i nirienln' eslescosde sJb pu
:.iatj ta nlmatnlitlLati 87
! fNICI
: eljilor rlaturale prill caic se manifesti vointra cea sfintd;i lieFni-
: lui Dumnezeu care d cleat lumca ;i o gu\-erneazepriD legile

.,'a.,ra-llri dr^ I nmn,7a'ci ^ L16 l ^^"rt.a',


::r cit ti in modrle. $i daca cu schimbarea neincetati a zilei, cI
- , . e L r i r rl . . o s. " od l. :, d. od ..,r :o ,: " J . p.p.
: l jalii, fari inrloiald cd ne va deFleptape toii $i dir somnul mor-
:: dtunci va de$lepia ti pe acesl qingat defuncl asuprd ciruia vi
li.rr ili inlo <i .rr lnt'isfrro
"titi
l, c; in aceasla crediud daplingcli pe r.iposdtul vostru deplijl-
. | $i cu ldcrini dc iubire rddii a$tell]ulul lui, ca lin $i drrlce si-i
-)o,i
|.rl. iIo.p.! . rpdrI' dcr'|,,eli na i oil.. \o.r.l Ia-
d fl; r0 i-'D", r.9.,: o- Dr .tnzrL ,! nid!(Llo.Jds. :,
f.lii qin- .'le :II.l. u \os.fJ irdurFrdl.Jtc 5l . f. 5 t d cdlli ): dn
. copil i[ cere ii a$tea)l:i rnin.Jiiere9i virdecare. Si acum :
' I 'i.rl. lr -1LnIninJ.cr'. T' \ flpl as,i:i ,:,(16: n ro
.: c cu baisdnlul ccresc al indurhrile T6le ca s:i nu dezndd."rjdui)r
..,,i .,rlr c,-' ,'. , 1i r ' - t . 4 (e ie .sc,. inlrr, nodrr-
:i-roa niDicirii noastre sii uu cdden ir ispitli.
' 'l
e - , . , r . 1t 1 u .ei r n n I D o , . r . o . : j i . t . , . ^ s . .. . I o: in , ..
.le ca ,,..on-,. d- rno.,Il. , , 1 . c s . L i dcl.r'(l r'rv. f. \r$r,. ,'
.ir cea neilglai in carc a i]lllal ra trece $i va pieri dc lazclc
:r jnl d \tr:llucitoare alc viclij ctefne, carc vof detlepta spre o nofij ti
' lnai Icricitii iriairi iji pe acest rliposal ,'lfiniLe-ne rnirgliierca La,
3 Lr - a ':|,
ti iicrge{e lacriDile durcrii; iar glasul plinsuluj noslru
.:c i, P:irinlc, prin illlirirea credirtrci noasirc mottcniLii dc la Fittl
.i tr4irtuitorlll fostru Iisus Ilrislos, ci rnoarlca r1u esle picirca
irtlistd lii, ci cslc nuDai Lrn sornn dulcc din carc sc vof lrczi cci rii-
in DonDul spre o alli viat:i iirii slirtil ti fiir:i d|]rcrc,
. iLsupraaccsLuideiuncl lrjmile mila Ta, l)oanrnc, $i cu iubifca
carc prlrnetti la'liDe sullctalc cele nevjDovaLeii cu.rar(] pc
rl dren1i ca sii vir:i 1a Iira, prirnctic rii suilelul rel'iDovirl dl
.: dcfllr]cl ti cu iubirc 11cheanri La Tine, Nurnbrir-] pe el ir ce'
irchi
.: |lilor Tiii ingeri ca i preuDi cu ei si Te liLudc l)e Tira 5i cl
'l'a.
.: iflpreurd s; pream:ireascADurrnezcirea
ti se
,r o o.S, lloJre .r . ..1^ ,-\i|ov l. r c'gi .r1. .. r P,-
. l;u cel sfint ti plin de irbire, cale $i pe line te cheanril cu

r E i da
: a Sine cind zlce | ,,Ldsali ptuncii sd vind la }1lne, cdci unor(
' i.)ra esl e i)npfu(ilia cerurilor".
t
dcsD
Fi
ie ti
pu
:ici tir

:?a cu l
!=i:te dr
fras bun
CA O FLOARE CE CADE DEVREME10 Ce vr€

- peri
am rorblt cu voj ti tdrd de
"leri
mtd renlt thlti.otot dedsul morlij"
i: mingi
c:lutul I

Aceste cuvilt€ din clntarea Bisericii noastte Ie adreseazdcopil


iubit (N) pEriltilor 8di dragi, al cdrui trup neinsuflelit std astdzi
fala noasir&. Abia 9i-a luat"zborul, abia a vdzui lumina zilei $i ia
acea luminb a apus pentru totd€auna, iar ochii lui dulci !u Be
mai redeschideca ln aNiteadimineti, zimbetu-i cald de De buze nevi
novate nu va mai insenina li m,ingiia pe scumpii lui perlnii Iate
ce durerea noastd a tuluro! esie a9a de mare, iatd de ce pe fet
tutulor curg thoaie de tracrimi cdci o floare ailt de frumoase, gin
gaFd$f atlt de pldpindd,s.a rupt de la 6lnul pdrintesc,
Ctte planuri nu 6l-a fdurit mdmica ln legxturE cu scumpul ei cc
copil, care d[dea cdldrr{ cbminului familial, Carelnsenina tl mlnglia
Cite planuri nu qi"a fdurii teticul in legdturd cu scumpul 1o! fngaraf
[N.] care era fericirea vielii $i reazemul bdtrlnetii lui, Dar un so1Dlel
tris! le"a venit ln casd,rxpindu.l fulgerltor pe scumpullor odor. Dom
nul clrmuiette destinele ac€stei vleti, cum se exD,rimdaiit de Dlastii
poetul (C, Coqburc) :
,,Dartinta niciodai{ nu-i a ta I
9i-n gilnd ce-ti pui
E nuhai vi6, cdci Dumnezeute poartd-n voia Lui",
lnt stati perinli, inrcetalide a mai vdrsa lacrimi, -umea acee
nu e decit o imensd grAdind plind de flo , plantate de lns6$i m
Iui Dumnezeu.Fi poate oare contestacineva dreptd gredinaruiui de
smulge floarea care-i placemai mult? Scumpavoastrb odraslda fost flo
rea cea mai plAcutd lui Dumnezeu.De aceea ttergeti-vd laclimile, I
dttiii-vd tn hoibrlrile lui Dumnezeu,ce ELvd va minEiia. Mtngiiati-
cd iubihrl vosiru copil, ca un ingerag scumrp,nn fiecare zi va lndl
rugxciuni cdtre tronul de mA re al Dumnezeirii, ca sd vd
zile senineqi fericite pe pdmint.
Stem neputincioti in fata destinului implacabil. In jurul sicd
pllnsul $i iinguirea sint explozii ale duierii. Sd plecbm de aici cu
singure hvdidturd r cine a vxzut lumina zilei, trebuie sX vadx gi
nericu-lnqplii, Nimeni dinlre noi nu e6te scutit de tributul motii, ni
Clelntdt la inr:orI..lntdti 89

rooiii, n;ci tinerii, nici bELriniiNe Daglemcu seoti0!amorlii pecetluilX


; frunte 6i Du sLimnici ziua, nici cedsulcind apare deznoddmintul,
ltllnirea €u Hristos Mintuitorul
lnainte alea$i lua zborul spre zddle eternitdtii' puiforul scunp..iqi
:a rxmas bun de [a perintii s&, de [a noi toti pe care ne_a pbrdsit
Aainte de vreme, in chh fulgeretof.
AtotDutemicul Dumnezeu sJ se milostiveascd spre Loli cej care-I
r_jnq - parinl,i, fraU, rudenii * 6E reverse in sulletuL liec5ruia bal'
Lmie ni3ngiieresi 0ltdrjre sulletea6ce, clci tuturora s€ adreseaza
Drin divinul tnval{tor: ,,ldsdfi coplii $i nu-i oprili sd vina la 'vrlne' ca
.;nota ia aceslotaeste lnrpdrdtia cerulilor" {I\'fatei 19, 14).

Preol d!. ViCTOR VLADUCEANU


opu
izi
iia

tai
fete
,gi

ogii
gerl
lpr
Dor
'Ias

Ide
* flo
lle,
iati
u1

LCU

ii,