You are on page 1of 20

VANLØSE POSTEN

2650 HVIDOVRE • GRØNDALS POSTEN


hvidovre@visen.dk
www.dinlokalvis.dk

ONSDAG
4. AUGUST • 2010
1. ÅRGANG • UGE 31

Traditionen tro Cyklede til Paris Hvidovre-kunst i


var der også i år for Børnecancer- Helligåndshuset.
loppemarked fonden.

Læs side 2 Læs side 5 Læs side 17

AVISEN I DAG: HJÆLP TIL TRAFIKSIKKERHEDEN 3 • FOTOS FRA ET HJEMLØSE-LIV 4 • BLOMSTER PÅ BIBLIOTEKET 10

Ukrudt og takster vokser Budgetforhandlingerne skydes i gang


Budgetter. Mandag offentlig- budgetforslag og spare-ideer. til kataloget. - Jeg er overordent-
Takster. Priserne hos Post Direktionens forslag til bespa- lig tilfreds med den måde, pro-
Danmark stiger hele tiden. Det gjorde Hvid-ovre Kommune et
ide katalog med forslag til bud- relser er blevet til med inspira- cessen er forløbet på indtil vide-
samme kan man ikke sige om tion fra de mange borger- og re, udtaler borgmester Milton
serviceniveauet. I Hvidovre har getbesparelser for det kommen-
de a?r. Kommunens direktion er medarbejderforslag, der er kom- Graff Pedersen. - Det har glædet
de i hvert fald glemt, at der met. Herudover er kommunens mig at se, hvor engagerede bor-
også skal høstes andet og mere kommet med 80 forslag, og
derudover er der ogsa? en lang forskellige forvaltninger kom- gere og medarbejdere har været
end brugernes penge. met med oplæg til områder og – og er – i kommunens økono-
række forslag fra Hvidovre
Kommunes borgere og medar- indsatser, hvor der kan spares, mi. Kommunalbestyrelsen skyl-
Af Alice Binns og de oplæg har også fundet vej der dem stor for tak for indsat-
bejdere.
sen, og selv om man måske ikke
Den nydelige herre havde travlt. kan se sit eget forslag gengivet
Umiddelbart så han olm ud, men Kommunalbestyrelsen har i år
besluttet at gribe arbejdet med ord for ord i idékataloget, er det
da han begyndte at tale, var hans vigtigt for mig at understrege, at
lidt sammenbidte ansigtsudtryk næste års budget an på en ny
måde. Det har resulteret i en pro- alle ideer er blevet taget seriøst,
snarere et udtryk for frustratio- og at alle input er blevet overvej-
ner, som stod i kø for at komme ces, hvor medarbejdere, og bor-
gere især, er blevet inddraget et.
ud. De første de bedste ører, han
mødte, var mine, og således gik mere og tidligere end hidtil.
Allerede den 1. juni var Den tunge proces starter nu
det til, at jeg blev indviet i man- Det er i alt blevet til 80 forslag
dens trængsler med det kære Hvidovres borgere inviteret til at
deltage i budget- dialogmøde, fra direktionen – forslag, som vil
væsen. blive vendt og drejet henover de
Han, skulle det vise sig, er selv- forblev postomdelingen og stien frem til anlægget. hvor alle havde mulighed for at
boksanlægget på Hvidovrevej. Her var det så, den frustrerede komme med idéer, der kunne næste måneder og frem til de
stændig erhvervsdrivende med endelig budgetforhandlinger.
kontor i privaten og kan selvføl- Her henter jeg min post – når jeg mand hastede videre med en tør gøre en forskel for Hvidovres
ellers kan komme frem, skum- konstatering til afsked: økonomi. Processen, der følger, er, at kata-
gelig ikke leve med at få dagens loget sendes til høring i relevan-
post langt op af dagen. Derfor mede manden. – For ofte er der - Jeg kunne selvfølgelig fjerne Med udgangspunkt i tanken om,
problemer med at parkere, da ukrudtet selv, men jeg vil så at flere mennesker får flere gode te høringsorganer, f.eks. Ældre-
betaler han et ikke helt uansee- og Handicaprådet, for derefter at
ligt beløb for selv at kunne køre parkeringspladserne oftest er nødigt kaldes ”manden med idéer end nogle få, bad kommu- - Det har glædet mig at se,
optaget af biler til Rådhuset. Når leen”. nalbestyrelsen i juni måned bor- hvor engagerede borgere og blive drøftet på fagudvalgsmø-
hen til Hvidovrevej om morge- der den 9. og 10. august.
nen og hente den. Og det er så den forhindring er overvundet, Desværre glemte jeg at spørge gere og medarbejdere i medarbejdere har været – og
støder jeg straks på den næste: at om hans navn, men jeg håber at Hvidovre Kommune om at give er – i kommunens økonomi. Idékataloget fra kommunens
her, alle problemerne starter: direktion, forslagene fra borgere
- Efter at Hvidovre Posthus flyt- nå frem til min boks, for mens have medvirket til, at han fik deres besyv med i kommunens Kommunalbestyrelsen skylder
Posten kan høste mine penge luft! arbejde med budgettet for 2011. dem stor for tak for indsatsen, og medarbejdere samt yderlige-
tede fra Hvidovrevej 272 til det re forslag, kommentarer m.m.
nye posthus i Stationscenteret, hele året, har de glemt, at det Via blog-indlæg, mails og hånd- udtaler borgmester Milton
faktisk er tid nu til at høste ved skrevne sedler kom der ca.150 Graff Pedersen. Fortsat på side 4

NY KOK
Åbent
Mandag til søndag også helligdage 12.00 - 24.00
Selskaber op til 60 personer på 1. sal (evt. i eget lokale)
Små selskaber kan vi godt klare i stuen max. 20 personer

LUKSUS BUFFET -nyt lækkert menukort


Lækker Brunch Buffet
Fra kl. 12-22 Vælg selv LUKSUS BUFFET
Hver lørdag og søndag samt
- v/min. 20 couv.- f.eks.: + FRI BAR i 3 timer
helligdage kl.10-14 Michael Jørg
Lasagne, Pasta, Kyllingefilet, 249,- ensen

99,-
Kalve- el. Oksefilet, Lammekølle, Børn under 12 år -halv pris
Div. grøntsager og kartofler, Bl. Salat Pr. Couv. KU
N inkl. fri kaffe, the og juice.......

159,-
og Hjemmebagt Italiensk Brød.
Hver Torsdag:
99,-
Sauce frit valg.
Stegt Flæsk m/ persillesovs ad libitum
Mad ud af huset minus 10% fra menukort (1 til 89)
VALBY LANGGADE 56 - 2500 VALBY
Telefon: 36 45 36 90 - Mail: avanti@hotmail.dk CAFE CLAUDIO
Gratis velkomstdrink ved bordbestilling HVIDOVREVEJ 137 - TLF. 36 47 47 11
Se flere menuer på vor hjemmeside www.avanti-valby.dk Selskaber modtages op til 110 personer

KØR UDEN OM BILKØEN Komplet køkken fra kr. 14.995,- KOM IND
OG PRØV!
Køkkenpriser
Gratis lånebil uden
dikkedarer
Har du ikke fået din bil rustbeskyttet
eller efterbehandlet,
e er det enrigtig
god idé at få det gjort nu. Prisen på dette nettoline Køkken
inkluderer skabe, greb, bestikind-
sats, bordplade, underlimet vask,
blandingsbatteri, sokler DANMARKS BEDSTE
UDVALG AF SOLBRILLER
og selvfølgelig fragt!

DINITROL CENTER VALBY


D & C RUSTBESKYTTELSE APS
Gl. Køge Landevej 71, 2500 Valby
Tlf.: 36 16 33 66 - www.dinitrolvalby.dk Vigerslev Allé 26 • Tlf.33 22 00 72 • www.skabpluz.dk Spinderiet - Bomuldsgade 2 - Tlf. 36 46 78 74 - www.profiloptik.dk
2 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Tænkt og skrevet
Af Magnus Falko,
medlem af Folkebevægelsen mod EU
Lopper ved Strandørehus
Loppemarked. Traditionen tro skønne omgivelser for et loppe- rerne sikkert også være sluppet dens bestyrelse ikke ville mere,
var der også i år loppemarked marked. Den slags er oftest hen- godt fra at forlange for en stand besluttede nogle af medlemmer-
EU som trojansk Big Brother
– gensvar til Britta Thomsen den første søndag i august. lagt til søndagstomme parke- ved Strandørehus, for uanset på ne at videreføre traditionen. Nu
ringsarealer, hvor sælgerne gla- hvilken side af ”disken”, man kommer folk langvejs fra hvert
Af Alice Binns deligt betaler mellem 200 og befinder sig, får man hygge for år den første søndag i august
Forud for avisens velfortjente ferie ytrede – og ignorerede – EU-
parlamentariker Britta Thomsen flere problematiske punkter om 400 kr. for at stille indholdet af alle pengene. både for at købe og sælge – men
bekæmpelse af trafficking (kvindehandel): 30 kr. er nok noget nær det bil- lofter og kældre op i en enkelt nok mest for at være en del af
1) Jeg omtalte 25. juni internationale organisationer der arbejder ligste for en loppestand i dagens bås og sælge det for en slik. I mange år var det grundejerfor- den gode stemning.
imod kvindehandel. Britta medgav 8. juli deres gode politikker, men Danmark, og så er der oven i eningen Strandøre, der arrange-
underkender deres slagkraft, hvilket vi i Folkebevægelsen mod EU købet tale om sjældent natur- Den slags priser kunne arrangø- rede det årlige loppemarked. Da
anser for et spørgsmål om sund politisk vilje frem for at stirre sig
halvblinde på EU. Norges Kystvakt deltager også i europæiske
aktioner mod menneskesmugling selvom landet står uden for EU;
FN’s politistyrke IPFT/IPTF har i Bosnien været central i afsløring
af handel med kvinder fra Ukraine og Moldova, osv.
2) Britta kommenterer ikke min skitsering af EU-konstruktionens
stærke medvirken til den udbytning der afføder handel med kvinder
og børn. På www.information.dk kan man læse artiklen ’EU skaber
sultflygtninge og behandler dem som kriminelle’fra 22. april 2008.
Den skitserer sammenhængene brillant. Jeg undrede mig i juni
over Brittas påhit om at straffe folk hvis de køber sex velvidende at
kvinden er blevet handlet. For hvordan kan de bevise (hvis) at de
ikke vidste det? Det kommenterer Britta heller ikke.
3) Britta fastslår at den foreslåede EU-lovgivning vil sikre særli-
ge rettigheder og en fælles definition af menneskehandel. Men det
er uklogt at satse på EU-systemet da en meget stor del af de hand-
lede kommer fra lande uden for EU, fx Nigeria. Kære Britta:
Menneskehandel stopper ikke ved EU’s ydre grænser. OSCE’s og
FN’s afdelinger imod menneskehandel er mere oplagte at (op)prio-
ritere. 21 europæiske lande står uden for EU – hvad med dem?!? I
europæisk regi har vi dog Europarådet med dets 47 lande.
4) Britta oplyser ikke læserne at hvis EU og den danske regering
er enige om at EU-lovforslaget er så fortrinligt, så kan Danmark
gå med i den via en ’parallelaftale’trods retsforbeholdet. Det så vi
med den såkaldte EU-domsforordning. Samme mulighed gælder
for det EU-forslag om grænseoverskridende polititilhold i EU for
voldsramte kvinder som Britta skrev om 1. juli. Med parallelaftaler
er Christiansborgs folkevalgte ikke tvunget med i de lovdele de ikke
ønsker. Nægter EU os en sådan aftale, vil det blot vise at EU, og
ikke Danmark, tager kvinderne som gidsler i unionspolitikken.
5) Jeg tror på at Britta Thomsen (S) ærligt er imod kvindehandel,
men hun investerer sine kræfter i en trojansk hest. Centralt i EU
bruger man nu kampen mod kvindehandel og andre uhyrligheder
som rambuk for hvad der reelt er overvågning og fundamentale
retlige krænkelser af alle EU-borgere. Dette vil vi (hvis medierne
gør deres arbejde) se til oktober når EU-parlamentet skal se på
planerne imod kvindehandel. Med lyssky teknik- og lovpakker
såsom SIS og Enfopol har den Europæiske Union i årtier lagt i
gryden til dette Big Brother-system uden så meget som skyggen af
folkelig debat.
Hurtig udlevering efter Unionens ’europæiske arrestordre’sender
allerede uskyldige mennesker i udenlandske fængsler. Dette bekym- Ellen Jensen gør et utrætteligt stykke arbejde for at arrangere det årlige loppemarked, og så spreder hun så megen munterhed på plad-
rer de nationale offentlige anklagere som i 2009 sendte over 250 sen, at man risikerer at komme hjem uden hendes formidable hjemmelavede bolsjer.
sager til mægling i Eurojust, EU’s rets-agentur. Men hverken disse
anklagere eller Eurojusts bestyrelse må annullere en fejlagtigt
udstedt arrestordre eller stoppe en udlevering selvom procedurerne
er behæftet med fejl(!).
Landene har forskellige traditioner for hvad der er krænkende.
Derfor vil ensretning ifølge juraeksperter lede til symbolpolitisk

www.DINBYavisen.dk
konkurrence; mere og mere straf modsat et rationelt, videnbaseret
retsliv. Kvindehandel er vi enige om skal bekæmpes, men i EU kan
alle ende med at kunne fængsles for at tisse på gaden eller kritisere
Paven. Vi må kunne se detaljerne og det samlede motiv før vi even-
tuelt lader vores evige frihed bytte ud for midlertidig tryghed, ellers Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre
fortjener vi ingen af delene og mister dem begge.

Brønshøj
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 3
Hjælp til trafiksikkerheden i Storkøbenhavn
Trafiksikkerhed. GF Storkøben-
havn opfordrer ildsjæle fra
lokalområdet til at søge støtte
fra GF Sikkerhedspris 2010.
MÅNEDENS MENU
Målet er at få gode ideer, der
kan forbedre trafiksikkerheden,
frem i lyset.

– Rigtig mange har gode ideer,


der kan gavne trafiksikkerheden,
Dagens ret i August kr.
Mandag 9.
65,-
men desværre er økonomien Burritos med oksekød, ris og salat
ofte en bremseklods for, at ideer-
ne bliver ført ud i livet. Vi vil
gerne bidrage til trafiksikkerhe-
Tirsdag 10.
den og har nu åbnet GF Høns & asparges i tarteletter
Sikkerhedspris 2010 for ansøg-
ninger til en pulje på i alt Onsdag 11.
200.000 kroner, siger Rikke Stegt flæsk med persillesovs ( ad libitum kr. 89,-)
Skovlund, marketingchef hos GF Sikkerhedspris sidste år blev overrakt til unge i Ryslinge det-
GF Forsikring. te forår. Foto: Alex Tran serveres fra kl. 16.00
Pengene til prisen kommer fra
2000 bilister, der i november
sel. Et andet af projekterne var mulighed for at hjælpe – men Torsdag 12.
"Pas på bedste", hvor ansøgerne alle ansøgere får svar, slutter
tager på GF Sikkerhedsdag – en fik støtte til at sætte fokus på Rikke Skovlund. Det er en
Kogt torsk med sennepsovs
dag på køreteknisk anlæg, hvor trafiksikkerheden gennem akti- national priskomite, som vælger
man kan få testet sine køreevner,
inden vinteren sætter ind med
viteter med børnehavebørn og vinderprojekterne ud. Formand Fredag 13.
deres bedsteforældre. er dokumentationschef i Rådet Wienersnitzel med brasede kartofler og skysovs
glat og usikkert føre. For at være for Sikker Trafik, Jesper Sø-
med betaler hver bilist 100 kro- Københavnske ideer lund. I udvælgelsen lægger
ner, som går ubeskåret til GF med nationalt perspektiv komiteen vægt på, at projekterne
Sikkerhedspris.
GF Sikkerhedspris har til formål
- Om man søger 5000 kroner gavner ved både at skabe lokal Mandag 16.
eller alle 200.000 kroner er ikke synlighed om trafiksikkerheden Kylling i rød thaikarry og ris
at fremme trafiksikkerheden i det afgørende, fastslår Rikke og samtidig virke som inspira-
Danmark. Sidste år nåede 9 Skovlund. - Det afgørende er tion for andre.
projekter igennem nåleøjet, geo- ideen og organiseringen bag. Tirsdag 17.
grafisk spredt fra Vestjylland Der kan gives støtte til tiltag ret- Ansøgningsfrist
over Sønderjylland, Fyn og
Krebinet med stuvet sommergrønt
tet mod specielle trafikantgrup- For at komme i betragtning skal
Lolland til Nordsjælland. For per - cyklister, knallertkørere, man sende en ansøgning fra
eksempel fik landsbyerne Hor- ældre eller unge bilister, medar- gfforsikring.dk med beskrivelse Onsdag 18.
ne-Tistrup støtte til energibespa- bejdere i en virksomhed, beboe- af ideen og den aktivitet, penge- Stegt flæsk med persillesovs ( ad libitum kr. 89,-)
rende belysning af en borger- re i et kvarter eller en landsby. ne søges til. Ansøgningsfristen
skabt cykelsti, sønderjyske og Og prismodtagerne kan være alt er 14. september 2010. På GF serveres fra kl. 16.00
fynske efterskoleelever fik støtte fra borgergrupper og foreninger Forsikrings hjemmeside er der
til et projekt om at være smart og
trafiksikker, mens Fredensborg
til virksomheder og skoler. Hun mere information om kriterierne Torsdag 19.
understreger dog, at midlerne er for at få støtte. Flødegullasch med nye kartofler
kommune fik støtte til en kam- begrænsede.
pagne mod ulovlig knallertkør- - Det er desværre ikke alle, vi har
Fredag 20.
Kalvecouvette med mild peber sauce

Mandag 23.
Mormors frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat

Tirsdag 24.
Stegt kylling med rabarber kompot

Onsdag 25.
Stegt flæsk med persillesovs ( ad libitum kr. 89,-)
serveres fra kl. 16.00

Torsdag 26.
Smørstegt hel skrubbe med nye kartofler og persillesovs

Fredag 27.
Braiseret svinenakkekam med rødvin sauce

Mandag 30.
Dampet laks med hollandaise

Tirsdag 31.
Forlorenhare med ribsgele

Dagens ret serveres


alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 20.00

HURGHADA – 1 uge
Afrejse 9. december 2010 fra Kastrup
Hotel Le Pacha Resort All Inclusive

6.798
900
Omgående tilmelding til Bravo Tours på tlf. 70 10 10 77
eller på www.bravotours.dk
under Tilmelding læser-/seerrejser.
Arrangement 1020
4 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Budgetforhandlingerne
skydes i gang
Fortsat fra forsiden er, og jeg vil gerne, som jeg har
...fra diverse udvalg tages deref- gjort før, understrege, at absolut
ter med på økonomiudvalgets 1. intet er vedtaget, før jeg ringer
behandling af budgettet den 23. med klokken i byrådssalen efter
august. kommunalbestyrelsens 2.
- Det bliver en tung proces, så vi behandling af budgettet den 5.
håber, at partierne er klar til at oktober, pointerer borgmester
tage arbejdshandskerne på. Milton Graff Pedersen.
Problemerne med økonomien er Den 10. september afholder
desværre ikke forsvundet i løbet kommunalbestyrelsen budget-
af sommerferien, og sparekravet seminar. Her giver Hvidovre
er stadig intakt. Der skal stadig Kommunes administration og
findes over 50 millioner, og når borgmesteren en status for kom-
alle beregninger er foretaget, er munens aktuelle økonomiske
det desværre ikke utænkeligt, situation og lægger op til drøf-
tallet bliver højere endnu, siger telser af indkomne budgetfor-
borgmesteren. slag, idékatalog, borgerinput etc.
- Vi skal trække i arbejdstøjet og De endelige beslutninger vedr.
som kommune vise økonomisk budget 2011 træffes på kommu-
ansvarlighed, og jeg vil derfor nalbestyrelsens 2. behandling af
appellere til, at alle partier delta- budgettet tirsdag den 5. oktober.
ger konstruktivt i processen. Det Det samlede idékatalog kan fin-
bliver nogle lange forhandling- des på www.hvidovre.dk

Albertslund Golfklub holder åbent hus


Golf. Golf har ry for at være ligesom der vil være spillere på og interesse som kan medbring- snak med klubmedlemmer om
svært og en sport for de få, men forskellige niveau. Sammen vil es på ferier. forholdene i klubben. Hvordan
golfklubben vil gerne invitere de sørge for, at du får en god -Vi åbner golfanlægget, så du kommer jeg i gang? – hvilke
nye og nysgerrige indenfor for oplevelse og en fornemmelse af kan prøve at slå bolde ud på dri- jern skal jeg købe? – hvor meget
at vise, at golfsporten kan være spillet, af vores faciliteter og af vingrangen - der vil være mulig- pres er der på banen?. Helt fine
helt nede på jorden – selv om vores klubliv. hed for at prøve at putte på put- spørgsmål, hvor svarene giver
boldene flyver højt. -Golfspillet og klubben er et tinggreen og sammen med klub- mulighed for at svare præcist,
rigtig godt sted at stifte nye medlemmer kan du spille et par men også at fortælle lidt mere
-Vi vil gerne vise, at golf ikke bekendtskaber. Den meget bre- huller på banen. om klublivet og arrangementer-
behøver at være dyrt, svært eller, de sammensætning af medlem- -Kom i noget tøj du kan bevæge ne.
at det tager lang tid. Samtidig er mer giver rige muligheder for at dig i, opfordrer arrangørerne – Klubben byder velkommen – og
Vind gavekort på 150 kroner! golf en rigtig god vej til motion
og udeliv og ikke mindst til at
finde medspillere, der passer i
temperament og spillestil, og
det er faktisk god motion at spil-
le golf. Vi har jern og køller, du
vi glæder os til at se Jer på golf-
banen.
møde nye bekendtskaber, siger som kan være en del af den soci- kan låne, så du kan få lov at -Vi ses på Snubbekorsvej 54,
folkene bag klubben. ale sammenhæng, som golf i høj opleve suset når du rammer en 2620 Albertslund.
grad også er. golfbold…. lige bagi. Det er rigtig nemt at komme til
-På åbent hus-dagen, lørdag den -Vi vil meget gerne have besøg -På terrassen ved klubhuset vil klubben.
14. august kl. 10-15, vil mange af familier, der samlet kan bruge der være lidt at spise og drikke til På cykel er der fine forbindelser
medlemmer fra klubben, være dagen og golfen som udflugts- de trængende. Mens de besø- med stisystemet – og i bil har du
parat til at modtage dig og andre mål. Golf er jo netop en sport, gende så alligevel sidder der og sikkert set os fra motorvejen.
besøgende. Der vil både være hvor alle kan spille med og mod nyder vejret og stemningen, vil Se eventuelt vores hjemmeside:
børn, unge og ældre spillere – hinanden. En ideel familiesport der være lejlighed til at få en www.albertslundgolfklub.dk

Lokaludvalg vil planlægge et

Fotos fra et hjemløse-liv debatmøde i Demokratihjørnet i


biblioteket. Vanløse Kunst-for-
ening stiller sig meget positiv
Hjemløse. Udstilling på Vanløse kigge på dem? Nu har jeg prøvet i en vigtig debat om levevilkår overfor brugen af Vanløse Torv
Torv skal vise de hjemløse – alle at se dem i øjnene, og min for- og fælles ansvar. Flere tusinde til yderligere aktiviteter end de
dem vi andre ikke vil lege med håbning er også at åbne andres mennesker lever på gaden og bestående og har tilbudt deres
Udstillingen "De rodløse" på øjne. Vi skal lære at acceptere mange af dem er unge under tre- hjælp. Værestedet Kontakt Mel-
Vanløse Torv vil få os til at tage anderledes liv, siger fotograf dive år. Udstillingen er visuelt lem Mennesker på Godthåbsvej
stilling til skæbner, som mere Helga Theilgaard. slagkraftig og den viser respekt vil sprede information om
eller mindre frivilligt er udstød- for de rodløse. Placeringen på udstillingen til sine brugere.
te af vores samfund. De enorme sort/hvide mennes- Vanløse Torv inddrager en af Lederen af pensionatet Mette
ker på billederne vil tvinge os til bydelens centrale pladser i en Marie på Hyltebjerg Allé, som
Rørende, rå, excentriske, hårde, at stoppe op og forholde os til vigtig debat, siger Hannah huser psykisk syge og misbruge-
kærlige og skrøbelige. Kultur- deres situation. Billedteksterne Haansbæk, kulturansvarlig i re, vil medvirke i debatten i
stationen Vanløse har inviteret er ikke-romantiske, og de hjem- Kulturstationen. Demokratihjørnet. Udstillingen
fotograf Helga C. Theilgaard til løse vises med stor ærlighed og er støttet økonomisk af Vanløse
at udstille sine 33 portrætter af respekt. Udstillingen bliver bakket op af Lokaludvalg.
hjemløse på Vanløse Torv i forskellige initiativer i Vanløse. Udstillingen varer frem til den
august. - Udstillingen er en lille, men Arbejdsgruppen for social og 26. august.
© OLE ESPERSEN Den 3. august lander en stor nødvendig og virkningsfuld brik sundhed under Vanløse (red af JD)
Til køb hos een af avisens udendørs fotoudstilling om
annoncører.Indsend din løsning til: hjemløse i Vanløse. Fotograf
Lokalaviserne Helga Theilgaard har opholdt
Jyllingevej 55 - 57 • 2720 Vanløse
sig blandt hjemløse og inviteret
SENEST 9/8 2010 dem ind i sit studie, og det er der
HUSK! Vinder af krydsen uge 28 kommet 33 kæmpe store foto-
-kun een løsning Jørgen Carlsson stater af hjemløse og deres histo-
Se selv efter om du har vundet, Æblevej 54 rier ud af. Efter en tur rundt i lan-
og kontakt os på 3879 3400
2400 NV
det og en udstilling på Kgs.
Nytorv, bliver det nu muligt for
anden gang at se den i hoved-
Navn________________________________________________ stadsområdet. Til grund for foto-
udstillingen ligger fotografens
Adresse_______________________________Postnr_______ egen nysgerrighed.

TLF:________________ - Jeg oplevede, at jeg selv så


igennem dem og stillede mig
spørgsmålet: Hvorfor vil du ikke
Rodløse – hedder udstillingen om de hjemløse. Den vises på Vanløse torv til august.
31-258
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 5

Cyklede til Paris for Børnecancerfonden Er du lidt Ordblind?


Gratis test og undervisning
Af Kaare Vissing aof-hvidovre.dk
Kultur- og fritidsborgmester Pia
Allerslev levede på bedste vis op
til sin dobbelte borgmestertitel, AOF i Hvidovre, 36 39 00 00
da hun var med i startfeltet fre-
dag den 16. juli på prologen til
årets cykeltur fra København til
Paris. De to sjællandske hold
Team Rynkeby København og
GLARMESTER
Vordingborg, der tilsammen tal- GURSKOV & SØN
te firs friske cykelryttere, kørte VIGERSLEV ALLÉ 13
først fra Rådhuspladsen til 36 17 17 60
Rigshospitalet, hvor de hilste på TLF.: 36 30 17 60 TILSLUTTET
børn, der er indlagt med kræft,
og derefter cyklede de til DØGNVAGT
Vordingborg. Glas med garanti
Med Gåsetårnet som vidne skul- Glamesterlaugets
le trækket derefter fortsætte lør- Garantiordning
dag den 17. juli med ankomst i e-mail: gurskov@gurskov.dk
Paris fredag den 23. juli, en
strækning på godt 1300 kilome-
ter, dvs. næsten 200 km pr dag.
Cykelløbet Danmark-Paris e d din
Kom m
billaebtat
arrangeres hvert år til fordel for CAFE - BRYG - RESTAURANT
Børnecancerfonden, der har
skuespilleren Ghita Nørby som
0% r
protektor. Sidste år indbragte
arrangementet tre millioner kro- og få 1
ner, der går til forskning og støt-
teprogrammer for kræftramte
børn og deres familier. Kokken anbefaler
Ved løbets egentlige start i
Vordingborg talte feltet 311
cykelryttere og 73 servicefolk
fordelt på otte hold fra otte for-
skellige danske byer, der nok
fortjener at nævnes: København, Brunch buffe
Vordingborg, Århus, Odense, Lørdag-søndat g kl. 10 - 15
Aalborg, Sønderborg, Bram-
minge og Ringe. 248,- med kaffe, th
e og juice
Frem mod det krævende cykel-
løb havde Pia Allerslev trænet
hårdt i adskillige måneder sam- Pia Allerslev sammen med holdkammeraten Inge-Lis Holst på Concordepladsen i Paris.
298,- 109,-
men med sit hold, Team
Rynkeby København, og hun har været det hele værd, når vi Der var lagt en fantastisk rute, så arrangementet havde indbragt
var således klar til de foreståen- triller ind på Champs Elysées vi kørte ad mindre befærdede Børnecancerfonden 4,5 mio. kr.
de strabadser ved starten, hvor den 23. juli.” veje og gennem smukke land- – godt en million mere end sid-
hun udtalte, at hun primært Efter en uge nåede Pia Allerslev skaber. Vi mødte mange positive ste år. Og jeg vil meget gerne Jernbane Allé 42-44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 71 78 00
cyklede med på grund af det så Paris sammen med 309 andre, tilkendegivelser – folk vinkede deltage næste år!” info@cafe-basement.dk • www.cafe-basement.dk
gode formål. idet kun en enkelt måtte opgive til os, når vi passerede dem i Det bliver svært at køre om hjør-
”Der er ikke noget, der rammer undervejs. Selv havde hun måtte vores gule trøjer, og bilister dyt- ner med kultur- og fritidsborg-
hårdere end at se børn få kræft, ty til befordring med bil bare 25 tede venligt, når de passerede os. mesteren på Rådhuset i den
og Børnecancerfonden har både km en dag, hun var syg, men alt- Men det allerbedste var nu alli- kommende sæson!
fokus på forskning og støtte til så ikke mere end hun også den- gevel bagefter at konstatere, at
børnene og deres familier”, for- ne dag cyklede næsten hele dis-
talte hun og fortsatte med et tancen.
smil: Atter hjemme i København er
”Derudover er det jo et vanvit-
tigt projekt at kaste sig ud i at
det en begejstret kultur- og fri-
tidsborgmester, der fortæller om www.DINBYavisen.dk
skulle cykle 1380 km på en uge det gode kammeratskab, der er Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

– uanset vejr og vind. Det bliver opstået under både træningen og


helt sikkert hårdt, men også en selve det lange cykelløb.
fantastisk oplevelse. Jeg glæder ”Det har været en meget stor
mig meget – og frygter det også oplevelse at udfordre sig selv og
en lille smule – men ved, at det se Europa på en helt ny måde.

AUGUST 2010
SHREK DEN LYKKELIGE

KNIGHT AND DAY

Alt i tømrer- og BØLLE-BOB


snedkerarbejde
Tagrenovering
Vedligeholdelse
40 56 27 54
Søren K. Nielsen Vanløse Bio - Jernbane Allé 44
2720 Vanløse - Tlf. 38 74 74 50
Bådhavnsgade 53 • 2450 København SV Telefonbestilling - Biografen åbner kl. 11 hver dag
6 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Tricktyve igen igen


Tyveri. Der er virkelig en bølge hjemmehjælp at gøre. Alt imen livet. Hun var muligvis italiener,
Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

POLITI
rapporten
af tricktyverier i øjeblikket. var en anden person i gang med for hun spurgte den ældre
En 26-årig mand blev i
Forleden skrev vi om et par af gå skuffer og skabe igennem og kvinde om hun snakkede itali- Autodania Bilcenter A/S
slagsen – og det er som om det de to slap altså af sted med både ensk eller engelsk. Hun snakke- Autori
risere
r t fo
f rh
r andl
d er Københavns dommervagt
bliver lidt værre om sommeren – penge og smykker. de i øvrigt en ganske godt dansk, varetægtsfængslet i 23 dage
Gl. Køge Landeve vej 135, 2500 VValb
l y
akkurat som lomme- og taske- -Jeg vil gerne takke Bellahøj efter den ældre kvindes vurde- T lefo
Te f n: 36 44 45 46, T
Telefa
f x: 36 44 10 50
tyverier. Politi mange gange for at være ring. Maili: autodania@autodani .dk dk, w ww.
w autodania.dk
d efter et røveri på en tankstation
hurtigt fremme efter atr jeg hav- Har du set en kvinde med oven- i Borgmester Christiansens
Nyeste skud på stammen i de ringet efter dem, siger stående signalement, der evt. går
kvinden. Men jeg er blevet lidt rundt sammen med en anden gade.
Vanløse er en ældre dame fra
Hyltebjerg Allé, der fredag i sid- bange for at bo her, da jeg for 14 kvinde og måske har en mistæn- Røveren kom ind på tanksta-
ste uge blev franarret 3000 kr. og dage siden var ude for nogen, kelig adfærd, kan du altid ringe tionen kl. 01.38 fredag nat i
en del smykker. Hun blev kon- der kontaktede mig i opgangen. til politiet på 114.
taktet af en kvinde, der bar et Måske er der en forbindelse Forleden blev et par tricktyve i sidste uge. Her truede han
skilt på blyusen hvor der stod mellem de to episoder. øvrigt taget nærmest på fersk tank-personalet med at ville
”sygeplejerske”. Den pågælden- Signalement af den kvinde der gerning i Valby, og i sidste uge kaste salmiakspiritus i ansigtet
de bad den ældre dame om at kaldte sig sygeplejerske er dette: var en mandlig tricktyv på spil i
sætte sig ned og få målt blod- Hun bar hvide jeans med søm, Byhøjen. på dem, hvis de ikke udlevere-
tryk. Det mente den ældre dame havde briller med et sort stel, en JD de dagens omsætning til ham.
ikke at hun havde brug for, men hestehale og mellemblondt hår
Røveren, der hurtigt blev
troede at det havde noget med samt bar en jakke, der sluttede i
anholdt af politiet, fordi video-
overvågningen er god til at
identificere gerningsmænd, fik
et mindre kontant beløb ud af
sine trusler.

Amager
Englandsvej 395 · tlf. 32 46 80 00 Bolig søges
Glostrup/Brøndby 23 årig stille og rolig
Vibeholmsvej 26-28 · tlf. 43 20 90 00 biologi studerende fra
Valby Kalundborg søger lejlighed
Gl. Køge Landevej 127 · tlf. 36 19 70 00 el. værelse snarest muligt
(ikke ryger)

Tlf. 28 81 29 12
SLIKKELADEN
Vi holder hvad vi lover 9 Huls Minigolf
Tivoli Slik
Fo os, som arbejder hos Attendo
For Isbar
eer det en selvfølge, at det er dig
og dine behov som er i cen- Grillbar
trum. Vi som arbejder i hjem- Kolde Øl & Vand
meplejen har et engagement
og
o arbejdsglæde, hvilket smitter Børnefødselsdage & Polterabend
af og bidrager til en bedre og Kan afholdes - Indhent tilbud
tryggere omsorg. Kom og hyg med de små
i alle tiders Små Børns Tivoli Lokalavis
Tlf. 22 28 06 81
el. 40 62 57 04
Medbring annoncen og få GRATIS minigolf! Kontakt vore
konsulenter
Attendo Care. Attendo Care • Bytoften
Strandboulevarden 3, 2.sal
7. 2100 Kbh Ø.• 2650 Hvidovre
Tlf. 2329
Tlf. 2329 9367 • www.attendo.se
9367.
www.attendo.se
DAMHUS TIVOLI 7025 3410 - 3879 3400*

Roskildevej 244 - 2610 Rødovre


Hulgårds Have

Bo hvor græsset er grønt


Flyt nu og nyd sommeren i den nye bypark
3-værelses lejligheder med super indretning.
100 kvm. kr. 7.835 pr. md.*
1. års leje incl. 2 mdr. gratis husleje.

Ring og hør om dine muligheder


Åben hus
Søndag kl. 15:00-16:00
Gråspurvevej 25, 2.sal.
2400 Kbh. NV
33 30 78 07
(Indgang fra Hulgårds Plads)
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk Lokal@viserne.dk 7

Normal 8.999,-
Niki lampeb
lampebord
NU 7.999,- whitewashed,
ashed, Ø;
Ø;65 H:70

Natura havesæ t
stole
lyrattan. Bord + 4
Natur eller hvid, po
0, hærdet glas
m/hynder. 170x10

Normal 7.999,- Normal 1.299,- Normal 8.393,-

NU 6.999,- NU 999,- NU 3.999,-

Natura havesæt
Natur eller hvid, po
lyrattan. Bord + 4
m/hynder. Ø110, hæ stole
rdet glas Milano
o sofab
sofabord
obacco brun, Ø70

Normal 2.299,-

reklap
eklap s
stol NU 1.499,-
betræk
Sæt pris 3+2
Normal 8.999,-
Pi f
NU 6.999,-

Normal 3.999,-
NU 2.499,- Sara bogreol
Normal 2.999,-
creme ma
assivt træ
NU 2.499,- 200x1000x40

unst,
Ass. brugsk
puder
lamper og

-50% Tøj
Normal 14.999,- Spar op til
NU 12.999,-
Sort læder 9.999,-
-70%
Valby Tingsted 4 C • Tlf. 36 45 49 22 • www.indooroutdoor.dk
VA L B Y S S H O P P I N G C E N T E R Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-19. Lørdag kl. 10-16
8 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Den personlige begravelse


Ny bedemand. Vanløse har fået noget basalt der skal være i respekt for afdødes og de pårø-
en ”ny” bedemand – orden ved enhver begravelse, rendes ønsker.
Kirkegaards Begravelsesforret- men der er faktisk ikke to begra- -Vi lægger også vægt på at
ning med adressen Ålekistevej velser der er ens. Folk er gen- vores bedemænd har erfaring
82. Når bedemand står mede nemgående meget konservative, med begravelser og bisættelser
gåseøjne er det fordi de to inde- når det handler om begravelse. inden for alle trosretninger samt
havere, Andreas Nielsen og hans Der skal være nogen genkende- at de pårørende så vidt muligt
kone, Connie Kirkegaard, har ligt, men vi kunne godt tænke os følges af den samme bedemand
drevet deres firma fra hjemme- at lave en event ud af begiven- igennem hele forløbet.
adressen i Hvidovre i flere år. heden – som det f.eks. kendes Kirkegaards Begravelsesforret-
fra Frankrig. ning er religiøst- og politisk neu-
-Men nu syntes vi at det var på -F.eks kunne man forestille sig at tral samt uafhængig af interesse-
tide at få en forretning, og da jeg der blev vist en DVD der viste organisationer. Det er meget for-
kender Vanløse og er kommet den afdødes liv. Vi vil gerne skelligt hvad en begravelse kos-
her meget, var det nærliggende værne om det traditionelle, men ter. Det er en meget individuel
at overtage dette lokale (tidl. er åbne over for udvikling og sag – og der spiller rådgivningen
Madam Grimm, red.). Her føler nyskabelser. ind. Der kan søges om tilskud
vi os hjemme. hvis den afdøde ingen formue
Firmaet står for den personlige Kunden i fokus har haft. Men tag selv en snak
betjening og den individuelle -Vi har altid kunden i fokus og med Andreas Nielsen. Firmaet
begravelse. For som Andreas sørger for at denne oplever en har også døgnvagt.
Nielsen siger: omsorgsfuld, fair og professio- JD
-Selvfølgelig skal der være nel behandling med største

www.DINBYavisen.dk
Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre

Bedemand Andreas Nielsen – med sin nye begravelsesforretning på Ålekistevej 82: -


Folk vil gerne have noget genkendeligt til en begravelse, men vi er altid åbne over for noget nyt

NYE
GARDINER ALT I
VÆG - V Æ G
Afpassede tæpper
Stort udvalg i afpassede tæpper.
F.eks. Kelim - Papir - Sisal - Jute - Wilton -
R
®

Uforpligtende og LUXAFLEX ® TÆ P P E Håndknyttede tæpper - Håndtuftede ægte


tæpper - Linie design tæpper

GRATIS tilbud! MEGAWIEW Vi udlåner gerne tæpperne til udvalg!


tæpper
fordobler dit udsyn! Erhvervoksos
GS SERVIelCleE
• Vinyl
Sisal • K
• Persienner Linoleum • Tr
ægulv
k TÆPPERIN
pensionist, handica
ppet r har
Laminat • Kor ret,
Er du gangbesvæ dskabet”, så hjælper vi med flytninr os!
g
de m on tører)
(kun faguddanne du ikke selv “m an ølgelig op ef te
• Plisségardiner r og vi rydder sel’f
af de tunge møble
• Lamelgardiner
Din lokale butik, med den gode service og
• Liftgardiner kvalitetsarbejde af faguddannede montører.
• Rullegardiner NU 19 ÅR I HVIDOVRE
• Markiser ALT I TÆPPER OG GULVBELÆGNING I 2 ETAGER
Den nye 25 mm MegaWiew
persienne tilbyder dig netop Gratis tæppebus
det ekstra udsyn, som
Ring du kan være på udkig efter...
24 24 85 86
Hvidovrevej 129 • www.tr-h.dk • 36 75 75 33
Åbningstider: man-fre 10.00-17.30 lev.
lør. 10.00-13.00

RING TÆPPEBUSSEN
Gammel Køge Landevej 264 C, 2650 Hvidovre - www.textil-indretning.dk
Tirsdag og torsdag kl. 13.00-17.30 - Lørdag kl. 9.00-13.00 - Andre dage efter aftale
36 75 75 33 Kommer til Dem med et kæmpeudvalg af
tæppeprøver - vi måler op og giver tilbud
uden forbindende!!!
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 9
Nygammelt køkken sender
alle kunder på krydstogt - alle sider’s
go’e lokalavis.
Jubilæum. I 25 år har er, at der er hjælp at hente, hvis
Nygammelt Køkken, Jyllingevej, du har et køkken eller bryggers,
lavet (næsten) nye køkkener – som er for godt til at smide ud,
for (næsten) ingen penge. 28.
august kan firmaet fejre 25 års
men alligevel langt fra indby-
dende. Hvis planløsningen er i Supe r L ast
jubilæum i køkkenrenoverings-
branchen.
orden, og skabene ikke fejler
noget, kan du nøjes med at skif- Minu te tilb ud
te låger og bordplade mv. ud. Ring til os på
Jubilæet bliver blandt andet fej- Fordelen er naturligvis prisen tlf: 64412322
ret ved, at sende alle de kunder, samt det minimale ombygnings-
som køber en køkkenrenovering rod og tidsforbrug. 90% af alle
i august, på et minicruise. køkkenrenoveringerne tager kun
-Langt de fleste af vores køkke- én dag. Alle gamle køkkener kan
ner monteres på kun én dag, så få nye låger mv., da alt bliver
vi sender kunderne på en mini- fremstillet efter mål. Det er
ferie, og når de kommer hjem nemt, hurtigt og billigt.
igen, så er deres 70’er køkken
ikke til at genkende, siger Frank Nygammelt lader det være op til
Toepfer, direktøren i kunden hvor omfattende forny-
Nygammelt. elsen skal være. Man kan nøjes
med at få udskiftet sine køkken-
Mere feriehus - bare billigere
Skift ikke køkken – skift køk- låger, eller man kan få køkkenet
kenlåger er idéen bag totalrenoveret med udskiftning www.feriepartner-limfjorden.dk
Nygammelt. Firmaets hoved- af bordplade, underlimet vask, www.feriepartner-fyn.dk
kontor ligger i Vanløse og har nye hel udtræksskuffer, emhæt-
siden 1985 leveret professionel- tereol, lyslister, sokkel m.m. En Sådan kan køkkenet se ud før og efter at Nygammelt køkken har været der .
le køkkenløsninger til private, køkkenrenovering ligger typisk
institutioner, virksomheder og på mellem 10.000 og 30.000 kr.
(alt afhængig omfanget af reno-

SLUT-
boligselskaber på hele Sjælland,

UDSALG
Lolland og Falster. Som noget veringen). Besparelsen i forhold
nyt har Nygammelt indført fuld- til et helt nyt køkken hentes først
udtræksskuffer med integreret og fremmest hjem på arbejds-
lønnen og den sparede omkost-

SPURT
soft-luk som standard skuffer –
så det er altså ikke bare facaden ning til nye elementer.
der renoveres, der er også den Nygammelt holder åbent hus
funktionelle side der får et løft. lørdag d. 28. august kl. 10.00-
16.00. Kom forbi og få en køk-
Fordelen er bl.a. prisen kensnak.
Grundtanken hos Nygammelt

HABITTER
& JAKKER NU KUN 599,-
NU KUN 350,-
TOCAN
HERREBUKSER
Mange kvaliteter og farver 2 PAR 600,-

NU KUN 399,-
DENIM JEANS
VANNUCCI, FRANK Q, WRANGLER,
ICEMAN 2 PAR 700,-

50%
Damhusdæmningen 2B - 2720 Vanløse
www.damhuskanten.dk REST SKJORTER
Nu er det sommertid, sid ude eller inde og nyd
Korte og lange ærmer
GARANT, VANNUCCI, STATE OF ART
SPAR
udsigten ved søbreden, eller se solnedgangen
Bemærk: August åbent hverdag kl.11-21
Alle årstider har deres charme
Ta’en pause ved Damhuskanten.
Du kan sidde her med udsigt over søen og nyde en kop
cappuccino, kaffe, eller et let måltid, en is m.m.
VINDJAKKER
Mange modeller SPAR
50%
T-SHIRTS
Skal ferien foregå i prærievogn?
& SHORTS
VANNUCCI, ICEMAN, STATE OF ART
SPAR
50%
REST SKO &
REST STRIK SPAR
50%
VANLØSE Ålekistevej 38 - 40
Tlf. 38 74 31 51

Hestevognsferie.dk - Brochure tlf. 6223 1825


HVIDOVRE C Hvidovre St.-Center
Tlf. 36 75 70 70
10 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Lokale Kirketider Mortenandagt


Kl. 10.00-13.00
Åndehullet
Søndag 8. august kl. 10.00
Højmesse v/Lis-Ann Rotem Blomster på biblioteket
13.00-16.00 Tirsdag 10. august - Jeg finder motiverne i naturen,
Avedøre Kirke m/kartofler og persillesovs Kunst. Masoumeh Pooyandeh
Mødestedet kl. 10.00-12.30 finder inspiration i naturen. For fortæller Masoumeh, der blandt
Trædrejerporten 6 Kl. 19.00
Legestue med sang og rytmik tiden udstiller hun sine smukke naturens skatte overvejende
Tlf.: 3678 9356 Menighedsrådsmøde
Torsdag 5. august for børn i alderen 0-3 år. akvareller på Frihedens hælder til floraen, hvilken hun
Onsdag 4. august kl. 10.00-
kl. 13.00-16.00 Hvidovre Kirkes sognehus, Bibliotek. også mestrer til perfektion.
13.00 Torsdag 12. august
Mødestedet Kirkeplads 3 Det kan alle interesserede forvis-
Café Hjertetræet Café Hjertetræet
Kl. 16.00-18.00 Kl. 14.00 Iranskfødte Masoumeh se sig om frem til 21. august,
Dagens ret: Stegt flæsk m. kar- Dagens ret: Hakkebøf eller hvor Masoumeh udstiller de
Kirken er åben for andagtssø- Gudstjeneste v/Runa Damsager Pooyandeh kom til Danmark i
tofler og persillesovs kalvelever m/kartofler, sovs og 1985 og bor nu i Hvidovre. Hun skønneste akvareller på
gende Maria Magdalena Kirken ved
bløde løg er uddannet grafiker/illustrator Frihedens Bibliotek,
Hvidovre Hospital
Torsdag 5. august Fredag 6. august fra Danmarks Design Skole og Hvidovrevej 343. Og skulle man
kl. 10.00-13.00 Fredag 13. august har blandt andet lavet frimærker få lyst til at lure hende kunsten
kl. 13.00-16.00 Onsdag 11. august af, kommer hun med overvejen-
Café Hjertetræet Café Hjertetræet for Post Danmark.
Mødestedet kl. 19.00-21.30 Så længe, den 47-årige kunstner de sandsynlighed til at undervise
Dagens ret: Forloren hare Dagens ret: Lille lun ret og
Kvindekredsen kan huske tilbage, har hun tegnet i akvarel på AOF’s aftenskole i
m/kartofler, sovs og ribsgele frisksmurt smørrebrød
Søndag 8. august kl. 10.00 Mødested er Plovheldvej 2, for- og malet, og siden hun kom til Hvidovre til efteråret.
Gudstjeneste v/Nete Holm di menighedshuset er under Danmark, har akvarelmaleriet ABI
Fredag 6. august Søndag 15. august kl. 10.00
Andersen ombygning. været en yndlingsbeskæftigelse.
kl. 10.00-13.00 Højmesse v/Ida Kongsbak
Efterfølgende gratis kirkekaffe Yderligere information, tlf.
Café Hjernetræet Teksten er fra Luk 7,36-50
36755014
Dagens ret: Brunch og frisk- Mandag 9. august
smurt smørrebrød Mandag 16. august
kl. 10.00-13.00 Søndag 15. august kl. 10.00
Kl. 18.00 Café Hjertetræet
Hobbyværkstedet Højmesse v/Runa Damsager
Sommerfest i Café Hjertetræet Dagens ret: Bagt laks m/nye
Vi hygger med håndarbejde
kartofler og hollandaisesauce
Kl. 13.00-16.00 Mandag 16. august
Søndag 8. august kl. 10.00 Mødestedet kl. 12.30-14.00
Højmesse v/Paul Kühle Tirsdag 17. august
Kl. 14.00-16.00 Pensionistforeningen Nordlyset
Teksten er fra Matt. 11,16-24 kl. 9.15-9.30
Mandagssangerne Sognehuset
Tænkepause
Nye deltagere er velkomne
Mandag 9. august Salmesang, et lille ord til dagen
Kontaktperson: Ingelise Tirsdag 17. august
kl. 10.00-13.00 og lystænding
Baltzersen, tlf. 36751584 kl. 10.00-12.30
Café Hjertetræet Kl. 9.30-10.30
Legestue med sang og rytmik
Dagens ret: Kylling i kokos Menighedsrådet giver kaffe og
Onsdag 11. august kl. 9.00 for børn i alderen 0-3 år.
m/ris og karry morgenbrød
Morgenandagt Hvidovre Kirkes sognehus,
Kl. 10.00-13.00
Kl. 13.00-16.00 Kirkeplads 3
Tirsdag 10. august Café Hjertetræet
Mødestedet
kl. 9.15-9.30 Dagens ret: Krebinet m/kartof-
Strandmarkskirken
Tænkepause ler og stuvet spidskål
Torsdag 12. august Strandmarksvej 38
Salmesang, et lille ord til dagen kl. 13.00-16.00 Tlf. 3678 2006
og lystænding Onsdag 18. august
Kl. 9.30-10.30
Menighedsrådet giver kaffe og
Café Hjertetræet
Dagens ret: Stegt flæsk m/kar-
Mødestedet
Kl. 16.00-18.00
Kirken er åben for andagtssø-
Tirsdag 10. august kl. 14.00
Tirsdagskredsen Kom af med skraldet
morgenbrød tofler og persillesovs
Kl. 10.00-13.00
Café Hjertetræet
Kl. 13.30
High Noon starter op igen efter
gende

Fredag 13. august


Fredag 6. august
kl. 10.00-12.00
Legestue og rytmik
via storskrald.dk
Dagens ret: Kotelet m/stuvet ferien Hvidovres borgere kan gratis bruger på www.storskrald.dk,
kl. 13.00-16.00 Kl. 10.00-12.00
blomkål og nye gulerødder benytte hjemmesiden www.stor- kan du søge efter bestemte ting,
Mødestedet Håndarbejdskredsen skrald.dk, hvor borgere fra hele lede efter effekter inden for
Risbjerg Kirke
Kl. 17.30 Kl. 14.00-15.30 Danmark lægger ting og materi- bestemte kategorier, f.eks. møb-
Onsdag 11. august Kirkegade 2
Havefest med grill og musik Kirkeklubben aler til genbrug. Tanken med ler, hus og have, byggemateria-
kl. 10.00-13.00 Tlf.: 3675 1508
v/”Herlev Spillefolk”. For elever fra 4.-7. klasse hjemmesiden er at være med til ler, sport og fritid, eller bare kig-
Café Hjertetræet Tag evt. selv kød med, men Info: Ulla Schejbel Nielsen, tlf. at begrænse den enorme mæng- ge på, hvad der senest er lagt i
Dagens ret: Fiskefrikadeller Onsdag 4. august kl. 9.00
kød, pølser og drikkevarer kan 29161191 de af ting, der ender på affalds- containeren. Du kan også selv
købes. pladser og forbrændingsanlæg lægge ting i containeren.
Pris inkl. fri salatbar, kaffe og Søndag 8. august kl. 10.00 landet over.
kage kr. 50 Højmesse v/Marianne Mulnæs Når du har oprettet dig som ny
Medlem af
Roholl foreningen
Søndag 15. august kl. 10.00 Fredag 13. august
Bedemandsforretning Gudstjeneste v/Birgitte Poulsen kl. 10.00-12.00
Valby Langgade 84 Efterfølgende gratis kirkekaffe Legestue og rytmik
(overfor Posthuset) og udflugt for de, der har til- Kl. 10.00-12.00
Telefon 36 17 67 02 meldt sig. Oplysninger om
”Special Tours” og bindende til-
Håndarbejdskredsen
Kl. 14.00-15.30
også aften og helligdage
melding hos Ingelise Kirkeklubben
Vi ordner alle papirer for Dem og kommer gerne i Baltzersen, tlf. 36751584 For elever fra 4.-7. klasse
hjemmet for at træffe alle aftaler Info: Ulla Schejbel Nielsen, tlf.
Indehaver: Bedemand B. Roger Hansen Mandag 16. august 29161191
kl. 10.00-13.00
Hobbyværkstedet Lørdag 14. august kl 12.00
Vi hygger med håndarbejde Dåbsgudstjeneste v/Marianne
Kl. 13.00-16.00 Mulnæs
Mødestedet
Søndag 15. august kl. 10.00
Tirsdag 17. august kl. 10.30 Højmesse v/Marianne Mulnæs
Krogstenshave-gudstjeneste
i kirken v/Birgitte Poulsen Tirsdag 17. august kl. 14.00
Tirsdagskredsen
Onsdag 18. august kl. 9.00 Danmarks første digitale børnebibliotek
Morgenandagt Skt. Nikolaj Kirke Åbningsfester. Mandag den16. Pallesgavebod.dk er Danmarks
Kl. 10.00-13.00 Strøbyvej 2 august klokken 14 åbner Palles første nationale digitale børnebi-
Åndehullet Tlf. 3678 2790 Gavebod på bliotek, som giver børnene
Kl. 13.00-16.00 Mandag til fredag HvidovreBibliotekerne og det uhindret adgang til hele bibliote-
Medlem af bliver markeret med åbnings- kets udbud af medier: bøger,
Hvidovre Ligkistemagasin foreningen
Mødestedet Kl. 8.00
fester. film, musik og spil, såvel digitalt
Kl. 19.00 Messe
Hvidovre Informationsaften om busrejsen som fysisk, i et sammenhængen-
de sjovt og underholdende uni-
Begravelsesforretning 11.-17. sept. til Passionsspil Lørdage kl. 17.00 Festerne holdes på Frihedens
bibliotek og på vers, der på én og samme tid
Hvidovrevej 162 Oberammergau. Messe åbner for oplevelser, fordybelse
Hovedbiblioteket med blandt
Telefon 36 75 33 13 Nærmere oplysninger hos sog-
nepræst Lisbeth Munk Madsen Søndage kl. 10.00
andet bogkast, mulighed for at og tidsfordriv. Fra
også aften og helligdage chatte med René Toft- HvidovreBibliotekerne deltager
Højmesse Simonsen, forfatter til Karla 5 børnebibliotekarer i udvi-
Vi ordner alle papirer for Dem og kommer gerne i Hvidovre Kirke Kl. 12.30 bøgerne, danse-show med klingsarbejdet.
hjemmet for at træffe alle aftaler
Hvidovre Kirkeplads 3 Messe på polsk Freestyle Phanatix og den store
Indehaver: Bedemand B. Roger Hansen
Tlf.: 3675 2652 bogmærkekonkurrence.
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 11

Lokalbolig Elbæk & Johansen


Statsaut. ejendomsmæglere MDE
Valby Langgade 142 · 2500 Valby
www.lokalbolig.dk
Tlf. 36 46 15 55

Ugens Lokalbolig Strøm & Johansen


Statsaut. ejendomsmæglere MDE

Bolig Hvidovrevej 103 · 2650 Hvidovre


www.lokalbolig.dk
Tlf. 36 48 15 55

Umiddelbart ved Rebæk Sø og med storslået udsigt over


søen samt meget centralt for forretninger og offentlige
transportmidler i nyere, velholdt og velordnet gulstens-
ejendom sælges virkelig skøn, rummelig og velindrettet 4-
værelses lejlighed med 6 kvm. vestvendt og glasinddæk-
ket altan.

LEJLIGHEDEN INDEHOLDER:
Entre med indbyggede skabe, stor lys opholdsstue med
udgang til indbygget, overdækket og glasinddækket
altan, soveværelse med direkte adgang til walk-in closet, 2
dejligt værelser, hvidt flisebadeværelse med bruse, stort
spisekøkken med dejlig spiseplads.

STOR OG VELINDRETTET 4 -VÆR. LEJLIG- Opvarmning ved fjernvarme. Varmebidrag kr. 740,00
a'conto pr. måned.
HED I EFTERTRAGTET PARKBEBYGGELSE
Der hører 1 kælderrum til lejligheden, og der er adgang
til diverse fællesfaciliteter, herunder gratis vaskeri, cykel-
BOLIG: 101 KVM KONTANT: 1.695.000 rum, elevator, affaldsskakt m.m.
VÆRELSER : 4 UDBETALING: 85.000
Lejligheden er tilsluttet hybridnet. Betaling for grundpak-
ETAGER: 5 BRUTTO: 12.482
ken er indeholdt i fællesudgifterne.
OPFØRT: 1966 NETTO: 10.671
Ejendommen er forsynet med dørtelefoner.
Sag nr. 211-3364 Rebæk Søpark 7, 5. tv., 2650
Bredbånd er installeret med mulighed for internet, tv og
telefoni.

Lejlighedens vinduer er nyudskiftede (undtagen stuevin-


duer og altandør) og udgiften betalt kontant.
RobinHus
Alletiders lejlighed, der simpelthen skal opleves !!! v/Jeanne Sørensen
www.robinhus-valby.dk
Besigtigelse efter aftale. Tlf. 36 17 24 32

25 års jubilæum
BESTIL DIN KØKKENRENOVERING
I AUGUST MÅNED OG FÅ ET
GRATIS MINICRUISE
FOR 2 PERSONER

VI HOLDER
ÅBENT HUS
D. 28. AUGUST Det
(10.00-16.00) kun tager
1d
ag

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET OG SPAR PENGE


Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende tilbud på køkkenrenovering

priseksempel: 10 folielåger,
5 skuffefronter og 15 greb
Vi fejrer før 10.820,-
vores jubilæum spar 2.480,-

ved at give nu 8.340,-


25% rabat inkl. moms og montering

på alle folie-professionel Du er altid velkommen


til at få en køkkensnak
låger køkkenrenovering
siden 1985
i vores butik, så kom
forbi og hør hvad vi
(gælder i hele august måned) kan tilbyde!

Nygammelt Jyllingevej 64
2720 Vanløse
tlf. 38791614
skift ikke køkken skift køkkenlåger www.nygammelt.dk
12 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

Akupunktur Klinik for Fodterapi


Händelsvej 32 SV. Tlf. 3646 9175
Alm. fodbehandling af unge,
ældre, sportsudøvere,
pensionister o.s.v.
Beh. af nedgroede negle.
33 32 00 00
Beh. af sukkersyge p.t. Borgbjergsvej 30, 2. 2450 København SV
AKUPUNKTUR UDFØRT AF LÆGER Beh. i hjemmet. Også akupunktur. broernes@revision-frr.dk • www.revision-frr.dk
• Vi har lægelig uddannelse både fra Kina og Danmark
Elektronik Gulvservice Maler Skrædder
• Vi er tilskudsberettigede i henhold til frit valg af læge,
hvis du er i gruppe 2
Jyllandsvej 22
XPmobiL
Bedre Teknologi Finder Du Her
Tlf. 38 10 74 22 - www.akupunktur-laegehuset.dk

Blandet
Dansk kvalitet når det bedst
Alt i foder m.m. til dine dyr ALT MALERARBEJDE
REPARATION UDFØRES
Uden falske rabatter!
• Computer Til kvalitetsbevidste &
• Mobiltelefoner konkurrence dygtige priser.
• Andet Elektronik Vi sliber & lakerer gulve.
Borgbjergsvej 39 Kiosk Hjælper gerne med flytning
Hvidovre Stationscenter 30 - Tlf. 36 75 02 06
2450 København SV af tunge møbler m.m.
Byg Bolig Telefon 32114400 Kom ind til Ring for skriftligt tilbud

Skal boligen
E-mail: info@xpmobil.dk
www.xpmobil.dk KIOSK Gratis & uforpligtende.

Sælges
Køb og salg Gevinsten Tandteknik
Så kontakt Bemærk: Ny ejer Klinisk tandteknikker
• n ingstid: 07-20.30
b Janni Bengtson
Friskt brød hver morgen fra Høffdingsvej 59 1 tv. 2500 Valby
DANSKE MALERMESTRE
Ejendomsmæglerfirmaet kl. 07.00 også week. GARANTI PÅ KVALITET
CHARLES ANDERSEN Bland selv slik 10 kr pr. 100g. Udebesøg
Telefon 36 78 22 74 Ht-kort
Spillemaskiner
Renseri 36 45 23 23
El installatør Tips -Lotto Overenskomst m/ kommunerne

Din lokale KETTEVEJ 5


el-installatør 2650 HVIDOVRE
(ud til Avedøre Havnevej)
Tlf. 36 78 782 5
Annie’s Antique MILLIONÆR
www.anniesantique.com KIOSKEN
Køb - Salg - Bytte
Smykker, Figurer, Porcelæn
TIPS & LOTTO
v/Bo Mosfelt Jensen
Sølv, Glas, Malerier, Møbler Borgbjergsvej 19
Lagersalg i Hvidovre Tlf. 33 21 52 36
Åbent efter aftale. Tlf. 2331 6505 Åbningstid:
Se aktuelle tilbud på
Man-Fredag 8 - 17.30
www.fugmann.dk Lørdag 8 - 14.30
Høffdingsvej 20 · 2500 Valby
Onsdags

Vi udfører alt
Tlf. 36 15 05 05 · Fax 36 15 05 04
Valby Rens
Vi henter og bringer
indenfor Ring og få vores priser
el-installation Vinduespudsning
Butik- Belysning Åbningstider:
Mandag til
og El-installation fredag fra
kl. 8.15 til Vinduespudsning
Valby Langgade 226 på Valby Langgade 132 Låseservice kl. 18.00.
Tlf. 36161809 Lørdag fra
Tlf. 43 33 66 45 kl. 10.00 til
Hverdage 9-17.30 Lør lukket til 1/9
ALT I LÅSEARBEJDE
www.jjelektric.dk
www.jjeltric.dk www.a-block.dk
kl. 14.00
Skræderarbejde udføres
DØGNVAGT VORT TILBUD:
Kiropraktor Deres skjorter bliver
Fodterapeuter • Vasket
• Professionelt strøget
v/ Daniel
KLINIK FOR FODTERAPI
NAKKE & RYG SPECIALISTER • Hængt på bøjle
1 skjorte kr. 2500
Winkler
5 skjorter kr. 9500
v/Susanne Persson
Der ydes tilskud fra Den
6 bukser betal for 5 Tlf. 22 97 87 05
off. Sygesikring til diabe- Kiropraktorerne Låse & Sikring Valby Rens
tes, nedgroede negle, Toftegårds Allé 45 *3617 1803 VVS
arvæv og leddegigt. Digital røntgen
Genoptræning
2221 3232
Vigerslevvej 136 / holdtræning
Rolighedsvej 20 • 1958 Frb C
ANNONCER VI UDFØRER ALT
Tlf. 36 16 10 20 - Bemærk: Åbent fra kl. 6.30 Massage Revisor 38 79 34 00 INDENFOR
Akupunktur VVS –og Blikken-
Chokbølge-terapi REVISIONFIRMAETA
KLINIK FOR FODTERAPI Service slagerarbejde.
Ganganalyse / indlæg SLEIMANN
Registreret Revisorer FRR
P
S
+ Gulvbelægning
v/Statsaut. fodterapeuter Tlf:
Inge Rosenkvist Emanuel ToftegÂrds Allé 71 .th 36 72 00 50 VVS FIRMAET
& Mikael Emanuel 2500 Valby Fax: K-E Toft Hansen
Tlf: 3644 0133 36 72 09 50
e-mail: info@kir.dk Bellahøjvej 125, 2720 Vanløse
Vigerslevvej 54 B 36 44 22 11 www.kiropraktorerne.dk
Roskildevej 272A, 2
2610 Rødovre Tlf. 35 85 56 81
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 13

Spændende tilbud til de rigtige priser!!!


KBH S/Andelslejl. København/Ejerlejl. Rødovre/Ejerlejl.
Ny PRIS
NY pris

3-vær
3-VÆR PÅpå grænsen til
GRÆNSEN TILValby
VALBY
Dejlig andelsforening nær Metro og Strand Lige v/Damhussøen og grønne områder
Messinavej 22, . Stor og spændende Pris 650.000 Sag.nr. 211-8072 Hvidovrevej Billig 3- vær. lejlighed Pris 990.000 Sag.nr. 211-3335
2-vær. lejl. med stor altan i dejlig an- Udb. 650.000 Værelser 2 med altan lige ved Damhussøen og Udb. 50.000 Værelser 3
delsboligforening. Entre, sydv. op- Brutto 3.237 Plan 1 kun ca. 10 min. kørsel fra Råd- Brutto 7.261 Plan 1
h.stue m/udg. til ca. 6 kvm. indbygget Netto 3.237 Bolig 62 huspladsen. Lejligheden bliver nyma- Netto 6.192 Bolig 55
Alternativ finansiering: Bebygget 0 Alternativ finansiering: Bebygget 0
altan, soveværelse, rummeligt køkken, let i lyse farver med smukke afhøvlede
Afdr.fr.br. 0 Grund 0 Afdr.fr.br. 4.726 Grund 0
viktualierum, stort badeværelse med Afdr.fr.nt. 0 Opført 1962 plankegulve. Nyt flisebad. Termovin- Afdr.fr.nt. 4.179 Opført 1933
bruse. duer, billigt fællesvaskeri, dørtelf. m.m

Vanløse/Rækkehus København S/Villa


Ny PRIS!!!
NY pris!!!

Vanløses mest attraktive kvarter!!! Skal ses. Charmerende 3- vær. lejlighed i dejligt område
Åbjergvej 2 min. fra Damhussøen. Pris 3.295.000 Sag.nr. 211-5618 Hiort Lorenzens Gade 4, Fantastisk Pris 1.750.000 Sag.nr. 211-3363
Pragtfuldt og velindrettet rækkehus Udb. 165.000 Værelser 4 lys 3-vær. lejl. i smuk hovedejendom. Udb. 90.000 Værelser 3
m/bl.a. stor vinkelstue, 3 super gode Brutto 20.393 Plan 2 Forsynet m/dørtlf., kabel-tv., fællesv., Brutto 10.783 Plan 1
vær., 2 badevær., højloftet kælder Netto 17.453 Bolig/kld. 122/61 Netto 9.153 Bolig 65
cykelrum, dejligt gårdanlæg m.m. Su-
Alternativ finansiering: Bebygget 61 Alternativ finansiering: Bebygget 0
m/vaskerum og evt. teenagerum per central beligg. nær ved forretnin-
Afdr.fr.br. 11.358 Grund 218 Afdr.fr.br. 6.143 Grund 0
m/varme. Fjernvarme. Dejlig ha- Afdr.fr.nt. 10.037 Opført 1967 ger, offentlige transportmidler og nær Afdr.fr.nt. 5.271 Opført 1905
ve/terrasse m.m. Det bliver ikke bedre. uddannelsesinstitutioner.

Vanløse/Grund Vanløse

NYPRIS
NY PRIS--NY
Ny PRIS
pris !!!!!!

Dejlig beliggenhed i Krogbjergkvarteret Skønt område på grænsen til Frederiksberg Utrolig charmerende villa i "Engelsk stil"
Nordbyvej Grund på 799 kvm. i ef- Pris 1.850.000 Sag.nr. 211-2230 Grøndals Parkvej 6b, Pragtfuld 2- Pris 1.198.000 Sag.nr. 211-3369 Wibrandtsvej Herskabelig gul- Pris 3.750.000 Sag.nr. 211-5619
tertragtet villakvarter. Bebyggelses- og Udb. 95.000 Værelser 2 vær. lejlighed m/hele 2 altaner i velfun- Udb. 60.000 Værelser 2 stensvilla med suveræn beliggenhed Udb. 190.000 Værelser 4
udnyttelsesprocent for området er Brutto 12.935 Bolig 40 gerende ejerforening med bl.a. nyt tag Brutto 7.505 Plan 1 nær Ksatrup Fort, Amager Strandpark, Brutto 24.025 Plan 1
30%. Ældre helårshus, som skal Netto 11.322 Grund 799 og termovinduer som er betalt af sæl- Netto 6.498 Bolig 51 Netto 20.483 Bolig 120
Metro-Station m.m. Indh. bl.a. Hall, 2
Alternativ finansiering: Altan 4 Alternativ finansiering: Bebygget 120
nedrives. I huset er indlagt el, vand, ger!!! Nær Metro- station, cafeer, han- stuer en suite, 2 gode vær, spisekøk-
Afdr.fr.br. 4.429 Grund 0 Afdr.fr.br. 13.519 Grund 858
kloak. Tilslutningsafgifterne hertil er delsliv og grønne omgivelser. "Kun et Afdr.fr.nt. 3.920 Opført 1938 ken, bad m/bruse. 1. sal med 2 disp. Afdr.fr.nt. 11.786 Opført 1936/1957
betalt. Sjældent udbudt. stenkast fra City" Et besøg værd !!! rum. God kælder. Skal opleves.

KBH S/ Andelslejl. Hvidovre/Ejerlejl. Hvidovre/Andelslejl.


UtroligBILLIG
UTROLIG billig husleje
HUSLEJE!!! !!!

Skøn og rummelig 3- vær. andelslejlighed Elevator, dørtelefon, gratis fællesvaskeri m.m. Lejligheden skal ses!! Utrolig lav husleje!!!!!
Messinavej 26 Velindrettet 3-vær. an- Pris 925.000 Sag.nr. 211-8075 Rebæk Søpark 15, Rummelig 4-vær. Pris 1.645.000 Sag.nr. 211-3374 Vigerslev Alle 404. Top moderniseret Pris 695.000 Sag.nr. 211-8061
delslejl. m/solrig vestv. altan i større Udb. 925.000 Værelser 3 lejl. på 104 kvm. Indh : Entre m/skabe, Udb. 85.000 Værelser 4 lejl. på 56 kvm. centralt i Hvidovre. Nyt Udb. 695.000 Værelser 2
andelsboligforening. Super central be- Brutto 3.862 Plan 1 stor vestvendt opholdsstue med ud- Brutto 11.624 Plan 1 badværelse og nyt elementkøkken. Brutto 2.412 Plan 1
liggenhed et par minutters gang fra Netto 3.862 Bolig 81 gang til dejlig altan på 6 kvm., Netto 10.233 Bolig 98 Nye lofter m/spots, nyt el. Forsynet Netto 2.412 Bolig 56
Alternativ finansiering: Bebygget 0 Alternativ finansiering: Bebygget 0 Alternativ finansiering: Bebygget 0
Metro-station, nær Amagerbrogades soveværelse, walk-in closet, 2 dejlige med nye meget flotte skibsparketgul-
Afdr.fr.br. 0 Grund 0 Afdr.fr.br. 7.256 Grund 0 Afdr.fr.br. 0 Grund 0
café- og handelsliv og tæt på Amager Afdr.fr.nt. 0 Opført 1962 værelser, hvidt flisebad m/kar , stort Afdr.fr.nt. 6.634 Opført 1966 ve overalt. Mulighed for leje af privat Afdr.fr.nt. 0 Opført 1945
Strandpark. spisekøkken med spiseafdeling. p-plads. God forening. Mange fælles.

RealMæglerne Charles Andersen


Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Åbningstider:
Menelaos Boulevard 71, 2650 Hvidovre Mandag - onsdag 09.30 - 17.00
Tlf. 36 78 22 74, Fax 36 78 25 74 Torsdag 09.30 - 17.00
2650@mailreal.dk Fredag 09.30 - 17.00
Menelaos Boulevard 71, 2650 Hvidovre www.realmaeglerne.dk/2650 Søndag 10.00 - 15.00
14 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

- vi gør bolighandel enkelt

Vi sætter pris på samarbejde


Kontakt os og hør hvordan vi sælger din bolig, enkelt, effektivt og til den rigtige pris.
For et fast lavt salær på kr. 34.995,- inkl. moms.
RobinHus er en landsdækkende kæde af statsaut. ejendomsmæglere
EFFEKTIVT OG ENKELT KONCEPT
Med mere end 10 års erfaring inden for internetbaseret bolighandel
kan vi tilbyde vore kunder et enkelt og yderst effektivt boligsalg Mægleren tager ansvaret
til et fast salær på 34.995 inkl. moms – uanset boligens salgspris. - du sparer pengene!
5.995 kr. ved start og resten ved salg.
Ring nu til Jeanne Sørensen
DU VISER FREM for en gratis vurdering på
Du åbner døren for interesserede købere, vi klarer alt andet. 36 17 24 32
Hos os er det ejeren selv, der viser frem
– simpelthen fordi det virker!

Hyggelig 1'er i roligt, grønt omr. 2er i stille ende af Vigerslevvej Pæn og velholdt 2 vær. lejl. Stor lys 3'er centralt i Valby
Lindebo 23, 1. Taastrup. Vigerslevvej 318, st. th. Valby. Taastrup Have 47 1. tv.. Taastrup. Valby Langgade 108, 3. tv. Valby.

Kontant 695.000 Kvm tingl./BBR 38/42 Kontant 1.095.000 Kvm tingl./BBR 54/59 Kontant 850.000 Kvm tingl./BBR 52/55 Andel 500.000 Værelser 3
Udbetaling 35.000 Værelser 1 Udbetaling 55.000 Værelser 2 Udbetaling 45.000 Værelser 2 Mdl. boligafgift 7.575 Byggeår 1931
Brt/Nt 4.971/4.408 Byggeår 1975 Brt/Nt 7.962/7.088 Byggeår 1948 Brt/Nt 6.462/5.781 Byggeår 1964
www.robinhus.dk/38158 www.robinhus.dk/41545 www.robinhus.dk/39662 BBR-areal 79 m2 www.robinhus.dk/40487

Indflytningsklart fritidshus Lys 2V med flot grøn gård Hyggelig og godt udnyttet lejl. New Yorker loft i Valby villa
Kalleruphaven 60. Hedehusene. P. Knudsens Gade 12 1. th.. København SV. Hvidovrevej 275. 2- 23. Hvidovre. Maribovej 4B. Valby.

Kontant 940.000 Kvm bolig/grund 46/500 Kontant 1.145.000 Kvm tingl./BBR 54/54 Kontant 699.000 Kvm tingl./BBR 43/51 Kontant 2.295.000 Kvm bolig/grund 82/509
Udbetaling 50.000 Type Fritidsejd. Udbetaling 60.000 Værelser 2 Udbetaling 35.000 Værelser 1 Udbetaling 115.000 Type Villalejl.
Brt/Nt 5.799/4.798 Byggeår 1983 Brt/Nt 8.790/8.211 Byggeår 1913 Brt/Nt 5.132/4.640 Byggeår 1976 Brt/Nt 13.603/11.276 Byggeår 1925
www.robinhus.dk/40872 www.robinhus.dk/42187 www.robinhus.dk/42502 www.robinhus.dk/46553

Studielejlighed med altan Indflytningsklar 3 vær. andel Andel m. altan og kig til sø Stor lys andelslejlighed.
Glinkasvej 8 3. tv.. København SV. Gladbovej 4 1. tv.. Valby. Agnetevej 31 1. tv.. Kongens Lyngby. Vigerslev Allé 378B 1. Hvidovre.

Andel 295.000 Værelser 1 Andel 770.806 Værelser 3 Andel 147.806 Værelser 2 Andel 926.592 Værelser 4
Mdl. boligafgift 2.366 Byggeår 1941 Mdl. boligafgift 2.498 Byggeår 1932 Mdl. boligafgift 6.753 Byggeår 1948 Mdl. boligafgift 5.160 Byggeår 1939

BBR-areal 39 m2 www.robinhus.dk/46638 BBR-areal 68 m2 www.robinhus.dk/47794 BBR-areal 65 m2 www.robinhus.dk/48734 BBR-areal 102 m2 www.robinhus.dk/48434

Statsautoriseret ejendomsmægler & Valuar


Jeanne Sørensen - Valby, Hvidovre & Taastrup
36 17 24 32

www.robinhus-valby.dk
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 15

Cykelløb i hjertet af København


Cykelløb. Elitegadeløb med pro- Befæstningsløbet – Ny rute Befæstningsløbet og efterføl-
fessionelle ryttere, motionscy- langs gamle befæstningsværker gende underholde i målområdet
kelløb i Storkøbenhavn og Som noget nyt byder med anekdoter fra en menneske-
Københavns centrum samt Copenhagen Cycling i år på alder i cykelsporten.
cykelløb på Københavns cykelløb på Københavns
Befæstningsrute, der fører del- Befæstningsrute, der er udviklet Bike City Copenhagen
tagerne forbi byens gamle i samarbejde med Kræftens Copenhagen Cycling er en del af
befæstningsværker. Alt dette og Bekæmpelse og 9 kommuner i Bike City Copenhagen. Som
meget mere er på programmet, Storkøbenhavn. Deltagerne den første by i verden er
når Copenhagen Cycling søndag kommer rundt med direkte København udnævnt som Bike
den 29. august endnu en gang udsyn til en række af de gamle City af UCI, den internationale
inviterer hele den cykelglade befæstningsværker samt en cykelunion. Bike City
familie til Københavns største længere tur på hele 14 km langs Copenhagen byder på seks
cykelløb. Vestvolden. En særdeles spæn- cykelløb for den absolutte
dende og smuk anlagt rute på i verdenselite i løbet af den fire
Allerede nu tegner dette års alt 68 km. årige periode - Fordelt på to
Copenhagen Cycling til at blive World Cup-afdelinger på både
større end nogensinde. Med Befæstningsløbet vil samtidig bane og BMX samt verdens-

Fit i ferien
blive utrolig svært at komme i
motionscykelløb i flere afskyg- være en styrkeprøve for 13 børn mesterskaber på såvel bane som gang igen efter ferien, og det er
ninger og et stærkt besat felt i eli- og unge med alvorlige medfødte landevej. Derudover er der tilføj-
Sigrid Linnea Sørensen og hen-
teløbet, der består af ryttere fra hjertefejl. Efter initiativ fra et flere elitemesterskaber og en des kolleger fuldt ud forberedt
den hjemlige topelite og flere Børnehjertefonden har de, via et lang række motionscykelløb på.
professionelle, er der lagt op til nøje planlagt træningsprogram siden opstarten af Bike City Sundhed. Ferie fra arbejdet svært at komme ud og løbe, så
en sand lækkerbisken for cyke- henover forår og sommer, trænet Copenhagen. Bag projektet står behøver ikke at betyde ferie fra her kan det også være en mulig-
hed at snuppe nogle hurtige ”Hele pointen med at komme i
lelskere. sig op til at kunne gennemføre bl.a. Danmarks Cykle Union, træningen. Faktisk er der god fitness dk er, at du ikke står ale-
Befæstningsrutens 68 km. Sport Event Denmark, grund til at holde fast i træ- øvelser på gulvet på hotelværel-
set eller i campingvognen”, siger ne i kampen mod oversprings-
Copenhagen Cycling er igen i år Københavns Kommune, ningen i ferien. Så undgår du handlingerne og mageligheden.
udviklet i tæt samarbejde med ”Revanche” i ’Rundt Region Hovedstaden og både at blive sat konditions- træningsekspert i fitness dk,
Sigrid Linnea Sørensen og fore- Vi ved, det er en svær årstid, og
Hjerteforeningen og Kræftens om Christiansborg’ Wonderful Copenhagen. Læs mæssigt tilbage og ende med at derfor er vi også opmærksomme
Bekæmpelse. Dagen afsluttes med eliteløbet mere på www.bikecitycopenha- få en badering med hjem som slår, at man evt. får et par tips
med fra sin træningsvejleder på at stå klar med lidt ekstra
’Rundt om Christiansborg’, der gen.com souvenir. opmuntring i disse måneder. Vi
En cykelbegivenhed tæller flere professionelle rytte- med på ferien.
tilbyder en hel del sjove uden-
for hele familien re. Her dyster rytterne på den Tilmelding At gå fra at være en aktiv
Sådan modvirker du forfaldet dørshold, for det er nemmere at
Tilskuer eller aktiv cykelrytter, historiske og udfordrende 1,4 Læs mere om Copenhagen sportsudøver til en aktiv solba-
Selv i fitness dk ved man godt, at komme af sted, når de andre står
eliteudøver eller motionist - km lange rundstrækning ’Rundt Cycling på www.copenhagen- der, kan i sig selv koste mellem
det er urealistisk at bede med- og venter”, afslutter Sigrid
Københavns største cykelløb om Christiansborg’, der skal cycling.dk. Her er det samtidig 2-3,5 kg. på bare én måned, hvis
lemmerne holde samme træ- Linnea Sørensen.
byder på cykling for enhver gennemkøres 50 gange. På hver muligt at tilmelde sig de forskel- du spiser, hvad du plejer. Går du
smag. omgang skal der i Bryghusgade lige cykelløb. Det er også en tur i ny og næ eller spiller fris- ningsniveau i sommerferien.
passeres et 300 meter langt bros- muligt at tilmelde sig på selve bee på stranden, kan du slippe Derfor lyder rådene meget
enkelt: Fakta om fitness dk:
De ambitiøse kan deltage i det tens-stykke. Kræs for specialis- dagen. med 1-1,5 kg. Dertil kommer, at
fitness dk er markedsleder i
128 km lange motionsløb, der terne og en stor pinsel for alle din kondi lynhurtigt bliver dårli-
- Skær ned på træningen, men Danmark med 37 fitness- og
kommer i to udgaver. En race- andre. Samarbejdspartnere gere – helt op til 7% kan den for-
undgå at stoppe fuldstændig. 1-2 velværecentre fordelt i hele lan-
udgave og et mere klassisk Kræftens Bekæmpelse, værres på bare 3 uger, hvis du
gang om ugen kan være nok til det og ca. 2.200 medarbejdere.
motionscykelløb. Begge udga- Der forhandles i øjeblikket med Hjerteforeningen, Rigspolitiets dropper træningen i ferien.
at holde formen ved lige i en fitness dk ejes af PARKEN
ver fører rytterne op ad strand- Nicki Sørensen og Michael Idrætsforening, Danmarks Sport & Entertainment A/S og
vejen til Humlebæk, indover Mørkøv, så en nervepirrende Cykle Union, UCI Bike City Træning på rejsen kortere periode.
- Tag korte, intensive trænings- har hovedsæde i PARKEN på
Nordsjælland og via Vestegnen revanche fra 2008 kan komme Copenhagen, Wonderful Selvom feriestedet slet ikke er
pas. Løb fx korte ture i højt tem- Østerbro i København. fitness
tilbage til Københavns centrum. på tale. Copenhagen, Copenhagen udstyret med de træningsfacili-
po. dk er medlem af brancheorgani-
For dem der bare ønsker at nyde Event Company, Københavns teter, som du er vant til, kan du
- Svøm i pool, sø eller hav. 20 sationen Dansk Fitness & Helse
København på mere afslappet Både motions- og eliteløb har Befæstning og Ultimate Sports stadig holde dig i form på rejsen.
minutter er nok til at udfordre Organisation samt Anti-doping
vis, er der mulighed for at delta- start og mål ved Christiansborg Service. Det vigtigste er dog, at du plan-
din krop, hvis du ikke er vant til Danmark.
ge i det 25 km lange cykel-sight- Slotsplads, der dagen igennem lægger dine aktiviteter hjemme-
seeing løb i hjertet af tilbyder et væld af underholden- Arrangør fra eller straks, når du ankom- at svømme.
- Gå nogle gode lange ture. Yderligere presseinformation
København – Fulgt af en 40 per- de tilbud og aktiviteter for hele Rigspolitiets Idrætsforening og mer til feriestedet – ellers kan de
- Træn om morgenen inden det fås hos kommunikationsmedar-
soners MC-eskorte samt politi- familien. Den landskendte Dansk Cykle Union, Distrikt gode intentioner hurtigt gå i vas-
bliver for varmt. bejder Christina K. Christensen
ets motorcykler. cykelekspert Henrik Jul Hansen Sjælland ken.
på tlf. 41 86 47 10.
vil blandt andet deltage i red. fitness dk’s pressebilleder må
”Løb, powerwalking og svøm- Giv ugideligheden baghjul
Bliver det alligevel ikke til noget kun benyttes i forbindelse med
ning kan være oplagt, men man
med træningen i ferien, så er de omtale af fitness dk. Øvrig brug
skal heller ikke undervurdere det
Sørine Gotfredsens barmhjertighed mod muslimer II at leje en cykel eller tage en tur i
en klassisk vandcykel. Det
mentale konsekvenser til at tage
og føle på. Sund livsstil handler
af fitness dk’s pressebilleder
kræver godkendelse af fitness dk
i høj grad om gode vaner, og via mail til marketing@fit-
I et debatindlæg i religioner, idet kristendommen, tæt til magten, ofte med det handler om at komme ud og
Debat Lokalavisen, som hun formulerer det, ”har resultat at religiøse mindretal bruge kroppen aktivt. Er man på sådan nogle er meget hurtigere nessdk.dk
onsdag d. 23. juni 2010, med tit- særstatus som følge af en lang blev diskrimineret. Andre krist- storbyferie kan det måske være at miste end at få. Det kan derfor
len ”Ligestilling for de udvalg- historisk og religiøs udvikling.” ne lod princippet om barmhjer-
te” svarer Sørine Gotfredsen, Hun ser derfor ingen grund til at tighed veje tungere og forsvare-
sognepræst ved Jesuskirken, på
mit spørgsmål om, hvorfor hun i
en tidligere ”Tænkt og Skrevet”
Lokalavisen tager hensyn til den
del af dens læsere der er musli-
mer, og fremkommer til slut
de mindretallenes rettigheder.
Principper om tolerance og lige- Hyltebjerg-spejderne på lejr i Skotland
berettigelse er altid svære at
samme steds så sig kaldet til at med den mistanke at mine tan- håndtere for den der som Sørine Spejdere fra Hyltebjerg Gruppe vægelsens oprindelige ideer bli- Hoods gamle eg, hvor der skal
forsvare muslimers ret til at bli- ker om ligestilling ”kun gælder Gotfredsen ser sig selv repræ- (Sherwood-Stammen) er i ver videreført. De forskellige mere end 25 spejdere til at nå
ve gjort til genstand for satire. de udvalgte, som det lige for sentere flertallet. Var Sørine Skotland og England fra 24. juli nationers deltagere er således rundt om stammen.
tiden er moderne at slås for,” Gotfredsen præst i et land hvor til 8. august sammen med ven- blevet blandet og opdelt i nye Mandag går turen videre til
For kort at resumere vores lille dvs. muslimerne. kristendommen var et mindretal, skabsgrupper fra Nottingham i grupper på tværs af nationerne, London, hvor de næste dage til-
udveksling sagde Sørine ville hun muligvis nuancere sine England og Menen i Belgien. så alle får nye venner gennem bringes med mange spændende
Gotfredsen i sin ”Tænkt og Sørine Gotfredsens svar er lige standpunkter. Så længe en Den norske venskabsgruppe har samarbejdet. oplevelser og steder: sejltur på
Skrevet,” at muslimer neglige- så bemærkelsesværdigt som væsentlig del af befolkningen desværre meldt afbud denne Grupperne skal selv tilberede Themsen, Windsor Castle,
res og må føle sig sat ”udenfor,” hendes første artikel. Det var jo imidlertid definerer sig som gang. deres varme mad over bål, og Wembley Stadion, Westminster
idet de ikke bliver gjort til grin i Sørine Gotfredsen selv der valg- kristne, må de der tilhører kommunikationen foregår for Abbey, Trafalgar Square samt
Cirkusrevyen. Jeg svarede at te at beskæftige sig med musli- Jesuskirkens Sogn være Hyltebjerg-spejderne har denne det meste på engelsk. en udflugtsdag til Brighton
muslimer ganske rigtigt kan føle mer i sin ”Tænkt og Skrevet” af opmærksomme på at det nok gang inviteret to andre grupper: De ældste spejdere er på en (badetur).
sig udelukkede i det danske 27.05.2010, det var ikke mig der ikke primært er budskaber om Mjølner Gruppe og Søndermark kombineret vandre- og kanotur i Til sidst går turen tilbage til
samfund, men af mange andre bragte emnet på bane. Hvis der barmhjertighed og tolerance Gruppe med som deltagere, så flere dage. De yngre spejdere er Nottingham og slutter med et
grunde, og spurgte derfor er nogen der finder det ”moder- overfor de svagere som bliver den danske delegation er på i alt mest i lejren med mindre ture i stort grill-party og efterfølgende
Jesuskirkens præst om det kun ne” at slås for muslimer, har det forsvaret fra prædikestolen i 40 deltagere. området. lejrbål efter gode engelske tradi-
er retten til at blive gjort til grin, således netop den årsag at Valbys smukkeste kirke. Den første uge tilbringes i teltlejr På lørdag brydes lejren op og tioner.
som hun vil kæmpe for når det Sørine Gotfredsens og andre i en dal midt i det pragtfulde spejderne drager videre til privat Indtil videre har vejret været
gælder muslimer. Hertil svarer angriber muslimer for at være et Af David Dahl, historiker skotske højland omgivet af 1000 indkvartering i Nottingham. På rimeligt efter skotske forhold. Vi
Gotfredsen nu at hun ikke kan nationalt problem. Forsker ved Københavns meter høje bjerge og brusende vej dertil skal vi besøge jernba- håber, det fortsætter.
inddrage ”andre aspekter ved I kristendommens historie har Universitet floder. nemuseet i York.
muslimers integration” og at der alle dage været dem som for- Privat bopæl i 2500 Valby De engelske ledere er meget I Nottingham skal vi besøge Ole Olesen / Kurt Espersen.
hun ikke går ind for lighed for søgte at knytte de kristne kirker opmærksomme på, at spejderbe- Sherwood-skoven med Robin

www.DINBYavisen.dk Brønshøj • Valby • Sydhavnen • Vanløse • Hvidovre


16 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 17
grænsen. Til eksempel har nogle
af Birgitte Madsens værker i juli
måned været så langt væk som
på ”4th Friendship Art
Exhibition 2010 på National Art
Gallery of Bangladesh”.
I disse dage udstiller Birgitte
sammen med 19 andre af for-
eningens medlemmer i
Helligåndshuset på Strøget i
København.
Udstillingen varer til 15. august,
alle dage fra klokken 11-18. Vil
du møde Birgitte personligt, er
hun selv til stede søndag den 8.
og mandag den 9. august.

Resul og Omar glæder sig sammen med resten af personalet over at arbejde i så elegante omgivelser.
Hvidovre-kunst i Se eksempler på Birgittes alsidi-
ge talent på www.birse.dk og
læs om K21 på www.k21.dk

Helligåndshuset
Kunst. Kunstnersammenslut- kunstnere, der har til formål at
ningen K21 med stærk tilknyt-
ning til Hvidovre udstiller til
skaffe udstillingssteder for med-
lemmerne, og her er Hvidovre
Bolig søges
og med 15. august i Hovedbibliotek et gennemgåen- 23 årig stille og rolig
Helligåndshuset på Strøget. de omdrejningspunkt med for- biologi studerende fra
eningens årlige vinterudstilling. Kalundborg søger lejlighed
Af Alice Binns Med årene er medlemmernes el. værelse snarest muligt
kreative udfoldelser blevet efter- (ikke ryger)
K21 er en sammenslutning af spurgt langt uden for kommune-
Tlf. 28 81 29 12

Sydhavnens ÅBNINGSTIDER
mandag – torsdag 12 – 19 fredag 12 – 17 lørdag 10 – 14
Dér, hvor stigen stod for bare en måned siden, er der nu den flotteste bar.
Bibliotek Wagnersvej 19 • 2450 København SV
Telefon 36 14 84 14
Emil i ny forklædning Dukketeater Onsdag d. 11. august kl.10.00
Café. Den populære café i listepriser vil der kunne spares klokken 18 og 21, koster det For børn fra 3 år og hele familien. Tilmelding ikke nødvendig
Frihedens Butikscenter fejrer de på at svælge sig i lækkerierne henholdsvis 145 og 185 kr. Dukketeater”Store Klaus og Lille Klaus” En musikalsk marionetdukkeforestilling
nye lokaler med levende musik denne lørdag. Eksempelvis vil Mustafa og hans personalestab
og store rabatter lørdag den 14. deltagelse i brunch-buffet’en lover, at der vil være plads til
om hvordan den kloge narrer den mindre kloge.
august. mellem klokken 10-14 koste 79 alle, som dukker op lørdag den
kr. mod normalt 109, og som 14., idet de ud over pladserne Efterårsprogram
Af Alice Binns altid er det inklusiv juice og kaf- udenfor og i de nye lokaler også
fe/te. Frem til klokken 17 kan stadig råder over alle siddeplad- Det nye efterårsprogram for Kulturanstalten kan afhentes på biblioteket! Kulturan-
For få uger siden var den tidlige- man for bare 55 kr. mæske sig i serne i den gamle café. Men stalten består af Sydhavnens og Vesterbro biblioteker og Vesterbro Kulturhus.
re sportsforretning i Frihedens en af Cafe E´s, som den kort og ønsker du at reservere bord, kan
Butikscenter ét stort byggekaos.
Så meget desto mere impone-
godt hedder nu, lækre sanwi-
ches, og har man lyst til at té sig
det gøres på tlf. 36770021. Se også www.bibliotek.kk.dk
rende er det at se, hvordan hånd- som de rige med en to- eller tre-
værkere i juli-heden har for- retters gourmet-menu mellem
vandlet lokaliteterne til noget,
der bringer tankerne hen på en
femstjernet cocktail-lounge.
Café Emil’s ejer gennem de
seneste fem år, Mustafa
Harmanci, er – med god grund –
mere end stolt af det færdige
resultat, og det skal fejres offici-
elt lørdag den 14. august med
rabatter, der kan mærkes helt
ned i maven, og festlig live
musik hele dagen og aftenen
med.
Rundt regnet 40 procent i for-
hold til det udvidede menukorts

BUS-REJSER
Afrejse sted . dage pris SPIL TENNIS TIL HALV PRIS
16.08 Grevenbroich ... 5 2875
19.08 Bornholm ........ 4 2825 Nu kan du spille tennis i Rødovre Tennisklub
21.08 Lugano ........... 8 4600 i resten af sæsonen, 1. august til 30. september,
21.08 Budapest ........ 8 4575
22.08 Rhinen ............ 5 2945
for kun 500 kr. for seniorer (over 18 år)
22.08 Mosel ............. 5 2700 og 400 kr. for juniorer.
28.08 Tyrol .............. 8 4400
28.08 Stockerau ....... 8 4750 Har du altid drømt om at prøve at spille tennis? eller kan du spille
30.08 Grossbeeren .... 4 2300 tennis og bare ikke har fået dig meldt ind? Så er muligheden her nu!
30.08 Berlin ............. 4 2400
30.08 Dresden .......... 5 2650 Vi byder dig velkommen på 9 lækre grusbaner og i vores dejlige
05.09 Budapest ........ 8 4575 klubhus på Rødovre Parkvej 475.
06.09 Barlinek .......... 5 2750
06.09 Grevenbroich ... 5 2875 Hvis du vil være med - så
12.09 Silja-kryds....... 4 3000
12.09 Rhinen ............ 6 3500 1. kig på vores hjemmeside www.rt-tennis.dkunder
15.09 Westendorf...... 8 4400 Medlemskab og meld dig ind
17.09 Lugano-Tyrol ... 8 4600
2. Mød op i klubhuset mandag den 9. august
Musikoplevelser
mellem kl. 17 og kl. 20, så kan du blive meldt
28.11 Captain Cook ... 3 2250
ind og starte med det samme.
Prag 2 gange om ugen
4 hoteller, lave priser Du kan læse mere om de mange tilbud og arrange-
26 år med gode busrejser menter, som du kan deltage i, på hjemmesiden
www.klingenberg-rejser.dk www.rt-tennis.dk.
KLINGENBERG Vi glæder os til at se dig som nyt medlem af klubben.
Bemærk, at en forudsætning for at spille indendørs i den nye
58 52 32 00 tennishal til vinter er et sommermedlemskab.
18 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

stillingen. - Pelle lægger vægt på nær dig, opfordrer Anja Olsen.


Tag familien med i Hakkebakkeskoven det traditionelle tekstunivers og
den klassiske fortælling.
Forestillingen fortsætter på turné
landet rundt i september og
Scenografen Johan Kølkjær oktober.
Børneteater. Teater V er klar en ”Dyrene i Hakkebakkesko- Hakkebakkeskoven, er en fore- tager udgangspunkt i forfatteren
med en nyopsætning af ”Dyrene ven”. Det sker i perioden d. 13. stilling for hele familien, fortæl- Thorbjørn Egners farverige teg- Tid og sted
i Hakkebakkeskoven” – en rigtig august – 5. september. ler Anja Olsen, der er pressean- ninger og fantasifulde billeder, Teater V’s udgave af ”Dyrene i
familieforestilling. Forfatteren Halfdan Rasmussen svarlig på Teater V. fortæller Anja Olsen. Hakkebakkeskoven” har premi-
har oversat den rørende og mor- Hun tilføjer: Det hele i en ny og forrygende ere fredag d. 13. august og spil-
Red. af Christine Christiansen somme fortælling om den fræk- - Der er ingen helte og skurke, opsætning med syv af landets ler frem til d. 5. september i
ke Klatremus, hans bedste ven men masser af fantasi, leg, bedste unge skuespillere i et hav Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.
Snart er skoleferien forbi – og Morten Skovmus, den farlige sange, retfærdighed, sympati og af forskellige roller. Billetbestilling sker på billettlf.
hvorfor ikke starte det nye skole- Mikkel Ræv, den rare Bamsefar medmenneskelighed. Skuespilleren Thomas 2018 8081 eller hos BILLETnet Teater V er i august på banen
år med en skøn klassiker, der har og alle de andre folkekære Corneliussen er med som på tlf. 7015 6565. med en nyfortolkning af
masser af fantasi, leg, sange, karakterer, der figurerer i den Instruktør giver sit Mikkel Ræv, og Morten Burian ”Dyrene i
tolerance og medmenneskelig- eventyragtige Hakkebakkeskov. personlige bud spiller den frække klatremus. Hakkebakkeskoven” – en fore-
hed? Muligheden er der, når - Thorbjørn Egners klassiske Teater V’s faste instruktør Pelle - Tag hele familien med i Læs mere: www.teater-v.dk stilling for hele familien.
Teater V viser teaterforestilling- fortælling om dyrene i Koppel har selv bearbejdet fore- Hakkebakkeskoven – en skov

En tur på havnen... Café Victoria


Ud i det blå
Brunch hver dag kl. 11-14
HUSK
Velkommen til... Hver mandag
serveres i restauranten
Velkommen i det grønne Frokosttilbud: 10-16 Stegt flæsk ad libitum
Spis så meget du kan
Sommermenu: 1 øl + 1 snaps
Sild, fiskefilet m. remoulade,
hønsesalat m. bacon, ribbenssteg
65kr.
1 sildemad + 2 håndmader .......... kr. 99,-

Dagens ret: 17-20 ..........65kr.


m. surt, brie m. grønt. • Ny 3-retters menu
Hertil Somersby el. ¼ fadøl hver måned Hver søndag
& 3 cl. snaps. Brunch buffet
175,-
Køkkenet åbent kl.11-16. Restaranten lukkes kl.17.00
Mad ud af huset
Køkken åbent til kl. 20.00
• A la carte
Selskaber op til 50 pers.
kr. 119,-
Selskaber ud af huset
Bemærk: lukket tirsdag Rekvirer brochure.

Café Victoria
Hvidovrevej 261 C • Tlf. 36 77 28 50
www.cafevictoria.dk

time2sleep
sser
e& M adra .
er..
Vi hjælper Dig
Seng størrels
i alle til at Sove godt
A LG Time2sleep, specialforretning i Senge og Madrasser Senge & Madrasser
U DS beliggende bag Silvan i Valby. Vi fører alle str...
Se endnu flere Tilbud : www.time2sleep.dk
Elegance Boxmadras Serien bestående af 3 modeller med Pocket- "Ny" Jensen Kampange Boxmadras med de nyeste 5-Zonet Time- "Ny" Jensen Kampange El-seng med de nyeste 5-Zonet Timeglas
fjedre og flot møbelstof i 40 farver. Eks. 1100 Box m. 5-Zonet glas Pocketfjedre, som giver minimalt med tryk på kroppen. Føres Pocketfjedre, som giver minimalt med tryk på kroppen. Føres i
pocketfjedre, 4,5 cm tyk latex Top. Føres i Medium eller Fast. i Medium, Fast, X-Fast el. XX-Fast. Vælg mellem 4 Topmadrasser ! Medium, Fast, X-Fast el. XX-Fast. Vælg mellem 4 Topmadrasser !

90x200
Elegance
70/80/90/100 x 190/200 90x200
Vejl.pris 2 stk.15.995.- .
Vejl.pris 2 stk. 9.596.- . 2 stk
2 stk 95
Vejl.pris 2 stk. 20.995.-
5 9.995.-
1 4 .9
Boxmadras 1100 Boxmadras Kampage Nu 2 stk. El-seng Kampage
2 stk
.
Nu 2 stk. 5.998.- 9.99 Nu 2 stk. 14.995.-
1 stk. 3.498.-
ALG
90x210 ALG 7.995.-
.9 9 8 UDS Nu 1 stk.
5 UDS Vejl.pris 2 stk. 16.995.-
ALG 120/140 x 190/200
10.995.- 90x210
UDS Vejl.pris 7.198.-
Nu 2 stk.
Vejl.pris 2 stk. 22.995.-
Nu 1 stk. 4.998.- 140x200
Vejl.pris 13.495.- Nu 2 stk. 16.495.-
Excl.ben Føres også L. 210/220 OBS! Ny model OBS! Ny model Nu 1 stk. 8.745.-
m. kratigt møbelstof Excl.ben Nu 1 stk. 8.245.- m. kratigt møbelstof Excl. ben

Elegance Elevationsenge bestående af 2 modeller med Pocket- Supreme Helsemadras med Trykaflastende Viscoelastisk Helse-
fjedre og flot møbelstof i 40 farver. Eks. 1101 Elevationseng m. skum i meget høj kvalitet. Den 23 cm tykke Madras opvarmes af
Find Din nye Seng eller Madras
5-Zonet pocketfjedre, 4,5 cm tyk latex Top. Medium eller Fast. din krop og tager fuldstædig form efter dig. Passer til alle ! Besøg vores hjemmeside

Elegance
Elevationsseng 1101
80/90/100 x 190/200 Supreme 90x200

2 stk
. Vejl.pris 2 stk. 16.588.- Visko 100 Helsemadras
1 stk
8
. Norm.pris 1 stk. 5.998.-
www.time2sleep.dk
9.99
8 Nu 2 stk. 9.998.- 3.99 SPAR 2.000.-
5.498.- Nu 1 stk. 3.998.-
ALG
1 stk. ALG
UDS UDS
Føres også i L. 210/220
Vi fører Senge og Madrasser i alle
AS
MADR
Excl.ben & gavl str. også specialmål til rimelige Priser
P E R
Begrænset SU Ring for Tilbud eller Mail : info@time2sleep.dk
Antal !

Prøvetid på
Madrasser
Time2sleep
Poppelstykket 12 ✆
36 46 18 41
2450 København Sv/Valby www.time2sleep.dk
Man.-Tors.10.00-17.30
Fredag
Lørdag
10.00-19.00
10.00-14.00
Onsdag 4. August 2010 Lokal@viserne.dk 19
kræmmermarkedet

Det sker lokalt


Til og med 12. august udstiller
Kl. 17.00
Flemming ”Flipside” spiller pop
Vær skeptisk og hold øje
og rock i kræmmermarkedets
Dansk Billedhuggersamfund i Fredag 6. august store telt Kriminalitet. Politiet giver nytti- dørspion koster cirka kr. 500 i naboen? Vær varsom med at
Avedørelejren. Kl. 9.00-12.00 ge råd og appellerer til borger- arbejdsløn. Dertil kommer pri- lade døre og vinduer stå åbne.
Til og med 7. august udstiller Ro i vandpolokajak Kl. 20.00 ne om at holde øjne og ører sen på kæde, fra kr. 120, mens Lad ikke værdier ligge åbenlyst
Berit Groth Bekker keramikfi- Alder: 10-16 år. Bare mød op og Bamses Venner unplugged i åbne i forsøget på at gøre livet dørspionen koster fra 140 kr. fremme – gem dem af vejen
gurer, bl.a. eventyrlige dyr og husk en t-shirt, shorts, ekstra kræmmermarkedets store telt surt for trick- og indbrudstyve. Arbejder du om natten, f.eks.
smukke kvinder, på Avedøre underbukser og et håndklæde. Hjælp politiet med avisomdeling, renovation,
Bibliotek. Mødested: Hvidovre Kajakklub Søndag 8. august Københavns Vestegns Politi Politiet opfordrer også borgerne som tankpasser eller lignende, så
Til og med 21. august udstiller på havnen Kl. 10.00-18.00 opfordrer ældre medborgere til til at være opmærksomme på vær opmærksom på mistænkeli-
Masoumeh Pooyandeh akvarel- BK Frihedens kræmmermarked at være skeptiske, når personer, indbrud i sommervarmen: ge personer og biler i dit område.
ler på Frihedens Bibliotek. Kl. 9.00-12.00 På grusbanen på hjørnet af som man ikke kender eller ven- Hold et vågent øje i dit område – Ring hurtigt til politiet, hvis du
Til og med 27. august udstiller Badminton Hvidovrevej og Hvidovre ter besøg af, henvender sig. også om natten. Er noget unor- ser noget mistænkeligt i forhold
Iben Munnecke malerier, Prøv badminton. Det kræver Enghavevej Tricktyve er snu, men man kan malt – er der f.eks. personer eller til indbrud.
”Almost Landscapes”, på ingen forudsætninger, men du selv gøre noget for at beskytte biler, der ikke plejer at færdes
Hvidovre Hovedbibliotek. skal medbringe sportstøj og sko Kl. 11.00-14.00 sig mod dem: der? Ser alt normalt ud hos ABI
med såler, der ikke smitter af. Pony-ridning
Onsdag 4. august Medbring drikkedunk og hånd- Hvidovre-Avedøre Rideklub på • Åben ikke for nogen, man ikke
Kl. 9.00-12.00 klæde. Ketcher kan lånes. BK Frihedens kræmmermarked kender eller venter besøg af.
Ro i vandpolokajak Alder: 7-14 år Søn.-tors. kl. 11.00-15.00
Alder: 10-16 år. Bare mød op og HBC-Hallen, Biblioteksvej 62 Gå i klovnens fodspor, oplev • Bed om legitimation.
husk en t-shirt, shorts, ekstra tryllekunstens magi eller træd
underbukser og et håndklæde. Kl. 11.00 selv ind i manegen. Udstillingen • Husk, at når en håndværker
Mødested: Hvidovre Kajakklub Fest med Lukas Læsehest og byder på mange sjældne film- eller lignende kommer, så er det
på havnen Lotte Lytteføl klip og interaktivitet som regel varslet pr. brev eller
Skæg og ballade, og der trækkes Børn u. 18 år: Fri entre. Voksne: telefon.
Kl. 9.00-12.00 lod om præmier mellem alle de kr. 50
Badminton kort, Lukas og Lotte har fået i Cirkusmuseet • Det kan være en god idé at ha-
Prøv badminton. Det kræver sommerens løb Avedørelejren ve kæde for døren, når man åb-
ingen forudsætninger, men du Alder: 3-10 år Hovedporten 6 ner, og bruge dørspionen, hvis
skal medbringe sportstøj og sko Avedøre Bibliotek det er muligt.
med såler, der ikke smitter af. Kl. 13.00-17.00
Medbring drikkedunk og hånd- Kl. 11.00-15.00 Bridgeturnering Lokalavisen har forhørt sig hos
klæde. Ketcher kan lånes. Børnenes Dyrskue Entre: gæster kr. 40/350 for 10 Jahns Låseservice på Hvidovre
Alder: 7-14 år Kom og vis dit kæledyr frem. Få gange. Medl.: kr. 30/250 for 10 Torv (tlf. 36756000) om priser
HBC-Hallen, Biblioteksvej 62 en snak med dyrlægen om pas- gange, inkl. kaffe og præmier. på sikring og har fået oplyst, at
ning og pleje og få en bedøm- Bridgeklubben Ruder Es montering af sikkerhedskæde og Foto: www.politi.dk
Kl. 10.00-18.00 melse med hjem. Du kan også Byvej 78
Læs bøger med Lukas Læsehest bage pandekager og snobrød.
og Lotte Lytteføl
Alder: 3-10 år
Alle dyr kan deltage, men hvis
du medbringer din hest, skal du
Torsdag 12. august
Kl. 19.00-23.00
Bamses Venner på kræmmermarked
Hvidovre Bibliotekerne ringe først (tlf. 36491197). Bridgeturnering
Større dyr skal være i snor, min- Entre: gæster kr. 40/350 for 10 Kræmmermarked. BK Frihedens sparkes festen i gang med godt takket være hans økonomiske
Kl. 19.00-21.00 dre dyr i bur eller kasse. gange. Medl.: kr. 30/250 for 10 traditionsrige kræmmermarked 100 kræmmere og stort tivoli, bidrag er det flotte navne med
Spejder for en dag Alder: 0-18 år gange, inkl. kaffe og præmier. afholdes i næste weekend, hvor der vil være gennemgående alle Bamses Venner i spidsen, der
Snus til spejderarbejdet. Vi Byggelegepladsen Regnbuen Bridgeklubben Ruder Es grusbanen på hjørnet af tre markedsdage. Det samme præger programmet for de tre
arbejder med knob og koder, Avedøre Tværvej 5 Byvej 78 Hvidovrevej og Hvidovre gælder salget af de legendariske dage.
lærer om naturen og bager sno- Enghavevej vil koge af gøgl, grillstegte tyndstege og pølser. Tider for de forskellige indslag
brød Kl. 13.00 Lørdag 14. august tivoli og fed musik garneret Derimod spænder de underhold- fremgår af denne avis’”Det sker
Alder: 6-10 år Fest med Lukas Læsehest og Kl. 11.00-16.00 med duften af grill og kølige ningsmæssige indslag over et lokalt” under de respektive dage
Mødested: Spejderhytten, Lotte Lytteføl Sommer i Brøndby Havn pilsnere. bredt spektrum, så smagsløg i 6. til 8. august, eller det fulde
Hvidovre Strandvej 13 Skæg og ballade, og der trækkes Oplev det hyggelige havnemiljø alle varianter og aldersklasser program kan ses på www.bkfri-
lod om præmier mellem alle de til stemningsfuld harmonikamu- Af Alice Binns kan blive tilfredsstillet. heden.dk.
Torsdag 5. august kort, Lukas og Lotte har fået i sik. Mulighed for at købe smør- Jan Hansen fra J.H. Gulve har
Kl. 9.00-12.00 sommerens løb rebrød med røget ål, røget laks På fredag den 6. august kl. 14 generøst skæppet i kassen, og
Ro i vandpolokajak Alder: 3-10 år eller varme fiskefileter
Alder: 10-16 år. Bare mød op og Frihedens Bibliotek Brøndby Havn
husk en t-shirt, shorts, ekstra Brøndby Havnevej 20
underbukser og et håndklæde. Kl. 14.00
Mødested: Hvidovre Kajakklub Kræmmermarked Søndag 15. august
på havnen BK Frihedens kræmmermarked Søn.-tors. kl. 11.00-15.00
åbner med godt 100 kræmmere Gå i klovnens fodspor, oplev
Kl. 9.00-12.00 og tivoli. tryllekunstens magi eller træd
Badminton På grusbanen på hjørnet af selv ind i manegen. Udstillingen
Prøv badminton. Det kræver Hvidovrevej og Hvidovre byder på mange sjældne film-
ingen forudsætninger, men du Enghavevej klip og interaktivitet
skal medbringe sportstøj og sko Børn u. 18 år: Fri entre. Voksne:
med såler, der ikke smitter af. Kl. 17.30 kr. 50
Medbring drikkedunk og hånd- Trioen ”Landsholdet” spiller Cirkusmuseet
klæde. Ketcher kan lånes. pop, rock og folk i kræmmer- Avedørelejren
Alder: 7-14 år markedets store telt Hovedporten 6
HBC-Hallen, Biblioteksvej 62
Kl. 20.00 Kl. 11.00-16.00
Kl. 11.00 Kim Larsen Jam Sommer i Brøndby Havn
Fest med Lukas Læsehest og Peter Philipsen med band spiller Oplev det hyggelige havnemiljø
Lotte Lytteføl og synger i kræmmermarkedets til stemningsfuld harmonikamu-
Skæg og ballade, og der trækkes store telt sik. Mulighed for at købe smør- Albertslund golfklub holder åbent hus.
lod om præmier mellem alle de rebrød med røget ål, røget laks Lørdag den 14. august 2010 kl. 10.00 til 15.00
kort, Lukas og Lotte har fået i Lørdag 7. august eller varme fiskefileter
sommerens løb Kl. 10.00 Brøndby Havn
Alder: 3-10 år BK Frihedens kræmmermarked Brøndby Havnevej 20 Prøv det der med golf… det kunne være din nye
Holmegård Bibliotek åbner vej til motion – nye bekendtskaber og til udfordring
På grusbanen på hjørnet af Kl. 13.00-17.00
Kl. 13.00 Hvidovrevej og Hvidovre Bridgeturnering
af dig selv.
Fest med Lukas Læsehest og Enghavevej Entre: gæster kr. 40/350 for 10
Lotte Lytteføl gange. Medl.: kr. 30/250 for 10
Skæg og ballade, og der trækkes Kl. 11.00-14.00 gange, inkl. kaffe og præmier.
lod om præmier mellem alle de Børnenes Loppemarked Bridgeklubben Ruder Es
kort, Lukas og Lotte har fået i Alder: 0-18 år Byvej 78
sommerens løb Køb, sælg eller byt brugt legetøj, Nye og nysgerrige kan bare m¯de op på anlægget.
Alder: 3-10 år spil, cd’er, videoer, dvd’er, bøger Mandag 16. august
Hovedbiblioteket og meget andet godt fra gem- Kl. 14.00
Vi står parat til at vise dig, hvordan det hele foregår.
merne. Standpladser tildeles fra Palles Gavebod åbner på
Kl. 19.00-23.00 kl. 10.30. Medbring selv bord HvidovreBibliotekerne. Vi ses på Snubbekorsvej 54, 2620 Albertslund.
Bridgeturnering eller tæppe. Åbningsfester med bl.a. bogud-
Entre: gæster kr. 40/350 for 10 Pladsen foran Avedøre Bibliotek kast, danseshow og konkurrence
Eller på: www.albertslundgolfklub.dk
gange. Medl.: kr. 30/250 for 10 Frihedens Bibliotek og
gange, inkl. kaffe og præmier. Kl. 12.00-17.00 Hovedbiblioteket
Bridgeklubben Ruder Es DUI-Leg og Virke laver ansigts- På dagen har vi et rigtig godt tilbud til nye medlemmer
Byvej 78 maling og bål for børnene på
20 Lokal @viserne.dk Onsdag 4. August 2010

-1 S
20 VI VURDERER DIN BOLIG - DU TAGER BESLUTNINGEN!
00 U
3.
3. H
kl T
8 N
.1
8/ BE
D. Å

FAGERSTEDVEJ 19, HVIDOVRE Knt.: ............ 2.495.000


Villaen er beliggende i det attraktive "Grækerkvarteret" der er - Moderne indretning med soveafd. og stueafd. Udb: ................ 125.000
kendetegnet ved hyggelige villaveje med grønne hække og god - Overdækket indgangsparti. B/N: .... 15.614/13.480
stemning.Villaerne i området er vidt forskellige hvilket yderligere - Isoleret garage med støbt gulv. Alternativ finansering
bidrager til det afslappede villamiljø. Skoler og indkøb er i umid- - Separat vaskerum med fyrrum. Afd.fri X1. .... 13.480/12.545
delbar nærhed, ligesom forbindelsesvejene er let tilgængelige. - Flisebelagt indkørsel. Bolig: ................ 142 m²
- Nyt gasfyr. Grund: ................ 682 m²
Husets forcer: Stue/vær.: ................. 2/3
- Loft til kip i stue og pejsestue. Villaen er i god stand og egner sig godt til både den unge familie Opført: ................... 1959
- Pejsestue med adgang til lukket have. med pladsbehov, samt det aldrende par der ikke ønsker at gå på Garage................... 32 m²
- 3 gode værelser. trapper. Sag: 2724SJ-19/Tlf. 36 48 15 55
-1 S
05
45 HU
4.
T
EN
3.
.1
ÅB
kl
8
8/
D.

KOSTENBORGVEJ , HVIDOVRE Knt.: ............ 2.595.000


109 m2 stueplan + 31 m2 1.sal. - Fra kontorpladsen er der udgang til stor balkon med aftensol. Udb: ................ 130.000
- Stor flisebelagt indkørsel med 3 parkeringspladser. B/N: .... 16.301/13.639
Villaen har følgende forcer: - Carport og skur til cykler/brændeopmagasinering. Alternativ finansering
- Meget lys opholdsstue med loft til kip. - Haven har en stor terrasse med stor elektrisk markise. Afd.fri X1. .... 14.219/12.788
- Stueudgang til haven via kæmpe skyddør. - Udespaen er en original Canadisk model til kr .131.000. Bolig: ................ 109 m²
- Nyere køkken med hyggelig spisestue. - Værksted og stort multirum (Mulighed for værelse). Grund: ................ 758 m²
- Veldisponeret badeværelse m/ gulvvarme. Stue/vær.: ................. 3/2
- Yderligere spisestue med udgang til sydvendt terrasse. Villaen henvender sig til den lille familie eller det aldrende par Opført: ................... 1942
- Spisestuen er meget lys og har brændeovn. der ønsker rummelighed. Vuggestue og børnehave ligger lige Etagemeter........ 140 m²
- 2 Værelser på 1.salen og repos med kontorplads. rundt om hjørnet. Sag: 2712SJ-19/Tlf. 36 48 15 55

Åbningstider LokalBolig Hvidovre/Rødovre


man- torsdag kl. 9.30- 17.30 v/Strøm & Johansen
fredag kl. 9.30- 15.30
søndag kl. 10.00 - 16.00 Hvidovrevej 103 · 2650 Hvidovre
Tlf 36 48 15 55 - hvidovre@lokalbolig.dk
Jesper Steen Mia Camilla

20 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk