You are on page 1of 86

САВЕЗ УДРУЖЕЊА МАЛИХ АКЦИОНАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Улица «Светог Саве» број 23 78430 Прњавор, мобилни телефон предсједника Савеза : 065 408 200,
мобилни телефон секретара Савеза : 065 665 005 телефакс : 051/660-169 e.mail: tpromet@teol.net

Прњавор, 05.08.2010. године

Фонд ПИО
Његошева 28а

ПРЕДМЕТ : Захтјев за спашавање предузећа од лажног стечаја и нестанка путем


гласања на Скупштини акционара Фабрика дувана Бањалука а.д.

Поштовани,
достављамо Вам захтјев за спашавање Фабрике дувана Бањалука од лажног стечаја и
нестанка , на начин да се гласа ПРОТИВ свих тачака Дневног реда 1. ванредне
скупштине акционара ''Фабрике дувана'' ад Бања Лука заказане за 09.08.2010. године
(понедељак) , са почетком у 12:00 часова, у улици Краља Петра Првог Карађорђевића
број 82.

За сједницу Скупштине предложен је слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара


1.1. Избор Комисије за гласање
1.2. Избор записничара
2. Усвајање записника са 14 сједнице Скупштине акционара Друштва
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању Друштва у 2009.
години са мишљењем независног ревизора
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора
6. Приједлог Одлуке о доношењу Статута Друштва усклађеног са одредбама
Закона о привредним друштвима РС ("Сл. гласник РС",
бр. 127/08158/09)
7. Приједлог Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
8. Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
9. Приједлог Одлуке о именовању чланова Управног одбора
10. Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора
11. Приједлог Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију
12. Приједлог Одлуке о именовању интерног ревизора

У вези с тим, обавјештавамо вас да је оснивање удружења малих акционара у


овом предузећу у току, те да је Савез удружења малих акционара Републике Српске
прегледао битне документе који се тичу пословања ''Фабрике дувана'' и закључио
следеће:
1. Уговором о приватизацији државног капитала у ''Фабрика дувана'' ад Бања Лука
од 27.09.2006. године, државни капитал у износу од 55%, је продан купцу
''Antonić trade'' д.о.о. Лакташи. Један од циљева уговора јесте био и ''продаја
купцу који ће омогућити успјешно пословање предузећа''.

1
2. Купац се обавезао да намјерава да учини да предузеће одржи своју претежну
дјелатност, да обезбједи развој предузећа, осигура запошљавање радника у
предузећу, осигура примјену колективног уговора. Поред тога, купац се
обавезао да инвестира у периоду инвестирања, односно у 3 године од датума
приватизације, уложи укупно 4.770.000 КМ.
3. Посебно наводимо, да се купац обавезао, да ће ''Фабрика дувана'' независно
пословати, у смислу да: ''предузеће неће улазити ни у какве правне послове са
било којим лицима, осим оних који припадају уобичајеном току пословања, под
уобичајеним комерцијалним условима и на бази аранжмана гдје субјекти,
независно једни од других, послују према свом најбољем интересу, нити улазити
у било какве правне послове на основу којих би предузеће плаћало вишу цијену
од уобичајене тржишне цијене код било које куповине или у којима би добијало
мање од пуне цијене за своје производе и услуге'' и ''предузеће неће предузимати
било које радње или поступке, којима се учествује или доприноси развоју
нелегалне производње и продаје''.
4. Резултати пословања у постприватизационим годинама, су како слиједи:
4.1. У периоду од 01.01. до 31.12.2007. године предвиђена је производња 1.000
тона цигарета, а произведено је 472.941 кг цигарета, односно план је
подбачен за око 52%. За пословну 2007. годину, исказан је губитак од
1.250.059 КМ
4.2. У периоду од 01.01. до 31.12.2008. године предвиђени план производње је
износио такође 1.000 тона цигарета, а произведено је 487.979 кг, односно
остварено је 48,79% од предвиђеног плана.
4.3. Немамо потпуне податке о производњи за 2009. годину, већ констатујемо да
је она у односу на прошлу 2008. годину нешто увећана, али повећана
производња је остварена захваљујући извозу цигарета у Србију, у чију
економску оправданост сумњамо јер су цигарете продаване по цијени од 2,9,
односно 3,00 евра по килограму, док је цијена коштања цигарета око 12 КМ
( 6,00 евра) ?! У 2009. години у Србију је извезено 260 тона цигарета.
Исказан је губитак од 896.157 КМ.
4.4. За 2010. годину, планом је предвиђена производња од 1050 тона цигарета,
просјечна мјесечна производња је требала бити 87,5 тона, док је са даном
18.05.2010. године произведено укупно 242 тоне цигарета, што значи да је
мјесечна производња 53,8 тона. За првих 6 мјесеци, губитак незванично
износи преко 1.200.000 КМ.
5. Надаље, у званичним финансијским извјештајима, приход од продаје се кретао
од 12.688.477 КМ у 2007. години, 13.601.956 КМ у 2008. години, те 21.110.371
КМ у 2009. години. Позиција набавна вриједност продане робе је такође
увећавана, тако да је крајњи резултат био константно негативно пословање,
односно нето резултат није пратио повећање прихода од продаје.
6. Приказани губици у ствари не показују право финансијско стање у овом
предузећу, које је много горе :
6.1. ''Фабрика дувана'' нема своју службу продаје, односно продају цигарета
врши фирма ''Antonić trade'' доо Лакташи, тако да предузеће које производи,
нема увид у продају својих производа, а тако ни у добит која се продајом
остварује.
6.2. Све веће финансијске трансакције обављају се тако да финансијски
директор ''Antonić trade'' г. Бране Пајчин, који је истовремено био и члан
Управног одбора ''Фабрике дувана'' (законски сукоб интереса и кршење
уговора о приватизацији државног капитала), пребацује новчана средства са

2
''Antonić tradeа'' на ''Фабрику дувана'', која на такав начин измирује своје
обавезе, односно исплаћује потраживања других лица.
6.3. Набавке се врше путем посредника, односно путем ''Antonić trade'' и
њихових пословних партнера, тако да ''Фабрика дувана'' набавља робу из
посредно, умјесто директно од добављача, кад би имала мање трошкове.
Таквим начином рада, створена су потраживања, са даном 18.01.2010.
године, од стране ''Antonić trade'' доо Лакташи према ''Фабрици дувана'' ад
Бања Лука, у износу од 7.584.194,10 КМ што се може видјети увидом у
Картицу партнера 00010, конто 2010 фирме ''Antonić trade'' доо Лакташи.
Данас, ова потраживања су далеко већа, што упућује на циљ одвођења
''Фабрике дувана'' у стечај, по већ опробаном рецепту стечајне мафије
(случајеви ''Фруктона'' ад Бања Лука, ''Метал'' ад Бања Лука, ''Металка'' ад
Прњавор, ''Требињепревоз'' ад Требиње, и многи други).
6.4. Финансијска позиција ''Фабрике дувана'' је угрожена, јер, према
финансијским извјештајима са 31.12.2009. године, губитак изнад висине
капитала износи 1.234.177 КМ. То заправо значи да је предузеће на ивици
нестанка, и да је у милости и немилости већинског власника ''Antonić trade''
који може да покрене приједлог за отварање стечајног поступка, у којем би
се појавио као повјериоц и тражио наплату својих потраживања, иако су
она, видјели смо, настала намјерним продајама испод цијене коштања, што
представља незаконит чин!
6.5. С друге стране, обавезе из уговора о приватизацији нису извршене. Дописом
бр. 2198-01/07 од 30.05.2007. године, продавац државног капитала је по
захтјеву купца одобрио измјене Пословним планом планиране структуре
инвестирања (прилог 5 Уговора о продаји државног капитала), тако да
обавезу изврђи тако што ће по годинама периода пословног плана набавити,
како слиједи:
6.5.1. У првој години:
- линију за израду и паковање 100с цигарета...............................500.000,00 КМ
- резачицу дувана .........................................................................1.000.000,00 КМ
- пакерицу .....................................................................................1.000.000,00 КМ
- за остале потребе ..........................................................................200.000,00 КМ
6.5.2. У другој години :
- ХЛП пакерицу............................................................................1.200.000,00 КМ
- машину за лајт филтер штапиће..................................................550.000,00 КМ
6.5.3. У трећој години :
- ХЛП пакерицу............................................................................1.200.000,00 КМ
- машину за израду цигарета 84 мм...............................................620.000,00 КМ
Од предвиђених обавезних инвестиција за све три године, купац је
инсталирао само двије машине за израду цигарета 84 мм, једну машину за
израду 100с цигарета, једну пакерицу за паковање 100с цигарета, насипни
кош, резачицу и компресорску станицу.

Увидом у документацију о процјени опреме набављене из Творнице дувана


Загреб, може се закључити да није испоштована уговорна обавеза која се
тиче инвестирања. Као резултат неинвестирања у процес производње
стварају се велики губици репроматеријала, енергије а самим тим и смањење
продуктивности и економичности. Опрема која је набављена из Творнице
дувана Загреб, а која је требала служити као доказ да су извршена планирана
обавезна инвестирања, налазе се у складиштима на више локација, односно

3
није инсталирана и укључена у производњу, ради чега се не може сматрати
инвестицијама по Уговору о продаји државног капитала. Машина типа
''Молинс'' је отуђена из производних хала ''Фабрике дувана''.
Вриједност тренутно инсталираних машина од стране купца не премашује
цифру од 500.000,00 КМ, што говори о неиспуњавању ове уговорне ставке, а
самим тим и о намјерама купца.
7. Купац је формално испоштовао обавезу запошљавања, међутим купац, односно
''Antonić trade'' , раднике који раде у предузећу и за предузеће ''Antonić trade''
води као раднике ''Фабрике дувана'', односно плате и обавезе уплаћује ''Фабрика
дувана''! Такође, на платном списку ''Фабрике дувана'' се воде лица која уопште
не раде у предузећу!

А да је ово профитабилна дјелатност, показују финансијски извјештаји


компаније ''Antonić trade'', добијени у АПИФ ад Бања Лука.
Наиме, док ''Фабрика дувана'' гомила милионске губитке, већински власник,
''Antonić trade'' послује са зарадом, односно нето добит ''Antonić trade'' износи 8.628.681
КМ за 2007. годину, 2.236.776 КМ за 2008. годину, те 1.886.699 КМ за 2009. годину!

Из свега наведеног, јасно је да се по свим тачкама дневног реда на заказаној


скупштини акционара треба гласати ПРОТИВ.

Поготово се то односи на 6. тачку дневног реда : Приједлог Одлуке о


доношењу Статута Друштва усклађеног са одредбама Закона о привредним друштвима
РС ("Сл. гласник РС", бр. 127/08158/09)
Уколико се изгласа Статут, који је само формално састављен у складу са
Законом о привредним друштвима, све незаконите радње, којих је, евидентно било, ће
добити законску потврду.

Напомињемо да су у садашњем и ранијим сазивима Управног и Надзорног


одбора предузећа била лица која су била у директном сукобу интереса и која су
директно одговорна за финансијско упропаштавање ''Фабрике дувана''!

Напомињемо да подаци у Централном регистру хартија од вриједности


Републике Српске везани за књигу акционара Фабрике дувана а.д. Бањалука нису
тачни, јер није спроведена пресуда Врховног суда Републике Српске број У-631/00 од
19.06.2001. године, везано за дионички капитал малих акционара, који је Дирекција за
приватизацију Републике Српске противзаконито умањила.

Савез УМА РС помно пратити активности везане за поменути скупштину


акционара, посебно начин гласања појединих акционара, и, у складу са тим, ћемо
реаговати.
Даље активности Савеза и удружења малих акционара у ''Фабрици дувана'' ће
бити покретање ревизије приватизације, позивање на одговорност већинског власника и
органа управљања, те надокнада штете која је створена предузећу и акционарима.
Нећемо дозволити лажни стечај.

Прилози : као у тексту.

4
Достављено :
- Фонд за реституцију РС а.д. Бањалука
- ZIF Kristal Invest Фонд а.д. Бањалука
- Polara Invest Fond а.д. Бањалука
- ZIF VB Fond а.д. Бањалука
- ZIF Aktiva Invest Fond а.д. Бањалука
- Hypo Alpe Adria Bank а.д. Бањалука - кастоди

Савез удружења малих акционара Републике Српске


предсједник Небојша Југовић