You are on page 1of 2

Tlačová správa

Z Košíc do Maďarska po diaľnici

Bratislava (5. augusta 2010) – výstavba 14 kilometrov dlhého diaľničného


úseku spojí východné Slovensko s maďarskou hranicou. Rýchlostná
komunikácia R4 povedie z Košíc do Milhosti, kde sa napojí na medzinárodnú
diaľničnú sieť cez Maďarsko. Výstavbu v hodnote približne 78 miliónov eur
zrealizuje spoločnosť Skanska SK, ktorej zástupcovia dnes podpísali
s investorom NDS Zmluvu o dielo.

Navrhovaná rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou


základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete
diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného
koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po
Oradeu v Rumunsku.

„Podpisom tejto zmluvy sa naplnil základný účel verejnej súťaže – získanie


najvýhodnejšej cenovej ponuky, ktorú ponúkla práve naša spoločnosť“ konštatoval
generálny riaditeľ Skanska SK a.s. Tibor Kočvara.

Dobudovanie dopravnej infraštruktúry na východe Slovenska zvýši atraktivitu celého


regiónu i z pohľadu investorov. Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť v km 10,8 až
11,8 bude prechádzať lokalitou priemyselného parku Kechnec, ktorý sa nachádza na
oboch stranách rýchlostnej cesty.
Trasa R4 zasiahne do okolitej prírody len minimálne, na biotopy národného
významu nebude mať podstatný vplyv. Nezasahuje do žiadneho chráneného
územia, prírodnej rezervácie alebo národného parku, ani ochranného pásma
územia osobitne chránených podľa Zákona o ochrane prírody. V blízkosti
dotknutého územia sa nenachádzajú evidované kultúrne pamiatky, dominanty
krajiny a významné krajinné prvky.

Ďalšie informácie:

Magdaléna Dobišová, riaditeľka odboru Kancelárie GR Skanska SK a.s.


Tel.: +421 902 963 666, magdalena.dobisova@skanska.sk, www.skanska.sk
Tlačová správa

Celkový rozsah diela:


Dĺžka rýchlostnej cesty R4: 14,175 km
Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/120, 100
Celková plocha vozoviek: 320 175 m2
Počet častí stavby: 101
Počet mostných objektov: 14
Celková plocha mostných objektov: 23 998 m2
Celková dĺžka protihlukových stien: 1 974,3 m (plocha 5 923 m2)
Celkový objem zemných prác: 1 874 790 mil. m3

Základné údaje:
Názov projektu : Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť
Investor : NDS a.s
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. ,
Lehota výstavby : 30 mesiacov
Cena stavby : 77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH

Ďalšie informácie:

Magdaléna Dobišová, riaditeľka odboru Kancelárie GR Skanska SK a.s.


Tel.: +421 902 963 666, magdalena.dobisova@skanska.sk, www.skanska.sk