You are on page 1of 2

แบบฝึกหัด

เรื่องการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
ชื่อ................................................................................................................ชั้น......................เลขที.่ ......................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคาตอบอย่างละเอียด
1. รถคันหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 7 เมตรต่อวินาที2 จงหา
1) ระยะทางที่รถคันที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 วินาที, 2 วินาที และ 3 วินาที
2) จงหาเวลาที่รถคันนี้วิ่งไปได้ระยะ 100 เมตร

2. เครื่องบินไอพ่นลาหนึ่ง กาลังร่อนขึ้นจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 0.8 เมตรต่อวินาที2 มีความเร็วขณะที่ร่อนขึ้น


จากทางวิ่ง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาระยะทางและเวลาที่เครื่องบินไอพ่นลานี้อยู่บนทางวิ่ง

Motion in one dimention | การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ 1


3. เครื่องบินรบลาหนึ่ง วิ่งขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยความเร่ง 31 เมตรต่อวินาที2 มีความเร็วขณะที่ร่อนขึ้น
จากทางวิ่ง 62 เมตรต่อวินาที จงหาระยะทางที่เครื่องบินลานี้อยู่บนทางวิ่ง

4. มอเตอร์ไซต์คันหนึ่ง ออกจากวิ่งจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 3 เมตรต่อวินาที2 เป็นระยะทาง 120 เมตร จากนั้นวิ่ง


ด้วยความหน่วง 1.5 เมตรต่อวินาที2 จนกระทั่งมีความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที จงหาการกระจัดของมอเตอร์ไซต์

Motion in one dimention | การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ 2