You are on page 1of 2

Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Trêng §¹i häc Vinh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 993 TB/§HV-§T Vinh, ngµy 10 th¸ng 05


n¨m 2010
V/v. §µo t¹o theo ®Þa chØ
Th«ng b¸o
vÒ viÖc tuyÓn sinh ®¹i häc chÝnh quy ®µo t¹o theo ®Þa chØ n¨m häc 2010–
2011.

Trêng §¹i häc Vinh ®îc phÐp cña Bé GD-§T tuyÓn sinh ®µo t¹o theo
®Þa chØ ®¹i häc hÖ chÝnh quy n¨m häc 2010-2011 cho tÊt c¶ c¸c ngµnh
®· c«ng bè trong cuèn: “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh n¨m 2010”
* §iÒu kiÖn xÐt tuyÓn
- C¸c §¬n vÞ, Doanh nghiÖp cã nhu cÇu, sau khi ®îc Trường §¹i häc Vinh
ph©n chØ tiªu ph¶i th«ng b¸o réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i
chóng.
- XÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 nh÷ng thÝ sinh ®· dù thi vµo ®¹i häc n¨m
2010 ®óng theo ngµnh, khèi thi ®· quy ®Þnh, ph¶i ®¹t tõ ®iÓm sµn trë
lªn theo quy ®Þnh cña Bé GD&§T vµ ®iÓm xÐt tuyÓn ®µo t¹o theo ®Þa
chØ cña Trêng §¹i häc Vinh.
- ThÝ sinh cã nguyÖn väng häc tËp, trùc tiÕp nép hå s¬ xÐt tuyÓn qua c¸c
®¬n vÞ, doanh nghiÖp cã nhu cÇu ®µo t¹o nh©n lùc.
Hå s¬ xÐt tuyÓn bao gåm: +) PhiÕu b¸o kÕt qu¶ sè 1(phiÕu gèc)
tuyÓn sinh ®¹i häc n¨m 2010.
+) 02 b¶n cam kÕt tho¶ thuËn do thÝ sinh viÕt
b»ng tay (Ngêi kh¸c tuyệt đối không được viÕt thay) vµ cã ch÷ ký x¸c
nhËn cña phô huynh; trëng c¸c §¬n vÞ, Doanh nghiÖp ký vµ ®ãng dÊu x¸c
nhËn cam kÕt vÒ ®µo t¹o, sö dông sau khi thÝ sinh tèt nghiÖp.
- Thêi gian thu nhËn hå s¬ xÐt tuyÓn NV2 ®óng theo quy ®Þnh cña Bé
GD&§T (Tõ 25/8/2010 chËm nhÊt lµ ®Õn hÕt giê giao dÞch th«ng lÖ cña Bu
®iÖn ngµy 10/9/2010, trong ®ã ®· cã thêi gian ®¬n vÞ lµm thñ tôc xÐt
duyÖt, lËp danh s¸ch ®Ò nghÞ Trường §¹i häc Vinh xÐt tuyÓn theo NV2).
* C¸c kho¶n ®ãng gãp
- LÖ phÝ xÐt tuyÓn NV2 theo qui ®Þnh cña Bé GD&§T.
- LÖ phÝ nhËp häc (theo giÊy b¸o nhËp häc nh thÝ sinh tróng tuyÓn NV1).
- Häc phÝ: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh ®èi víi ®µo t¹o ®¹i
häc hÖ chÝnh quy nh©n hÖ sè 2 (thu 10 th¸ng/n¨m).
* ChÕ ®é u tiªn
- ThÝ sinh kh«ng ®îc hëng chÕ ®é u tiªn (nÕu cã) trong suèt qu¸ tr×nh
®µo t¹o.
- ThÝ sinh häc giái, phÊn ®Êu tèt sÏ ®îc c¸c ®¬n vÞ xÐt cÊp häc bæng
theo ®iÒu kho¶n hîp ®ång víi Trường §¹i häc Vinh.
* §Þa ®iÓm ®µo t¹o vµ cÊp b»ng
- §µo t¹o t¹i Trường §¹i häc Vinh.
- Tèt nghiÖp cÊp b»ng ®¹i häc chÝnh quy.
C¸c ®¬n vÞ vµ thÝ sinh cã nhu cÇu ®µo t¹o theo ®Þa chØ sö
dông liªn hÖ víi phßng §µo t¹oTrường §¹i häc Vinh.
§Þa chØ liªn l¹c: Phßng §µo t¹o - Trường §¹i häc Vinh - 182 Lª
DuÈn - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An.
§iÖn tho¹i: 0383.856394 [

KT.HiÖu trëng
N¬i nhËn: - Vô GD§H-BGD&§T(®Ó B¸o c¸o) Phã hiÖu trëng
- BGH
- C¸c ®¬n vÞ trong trêng (§· kÝ)
- Lu §T, HCTH PGS.TS Ph¹m Minh
Hïng

Related Interests