You are on page 1of 1

c

c
c
ɋȿɅȿɄɌɆɘɁɂɄɆȿȾɂȺ
c c cɌȼɈəɌɂȼȿɇɌɆȿɇɂȾɀɔɊc
ɉɈɊɔɑȺɃɇȺc c] 


c c

 c
c
c

Y  

ɩɪɢɤɚɱɟɧɢɹɬ ɮɚɣɥ ɟ ɧɚɣ-ɧɨɜɚɬɚ ɨɮɟɪɬɚɬɚ ɧɚ ɋɟɥɟɤɬ Ɇɸɡɢɤ Ɇɟɞɢɚ , ɤɨɹɬɨ ɟ ɜ pdf ɮɨɪɦɚɬ. ɇɚɩɨɦɧɹɦɟ ȼɢ, ɱɟ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɣɤɢ ɜɴɪɯɭ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɢɦɟɧɚɬɚ, ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɤɥɢɤɧɟɬɟ, ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɢɦɚɬ ɥɢɧɤ ɤɴɦ ɫɚɣɬɚ ɢɥɢ myspace ɧɚ ɞɚɞɟɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ.

Ʌɹɬɧɚ ɪɚɡɩɪɨɞɚɠɛɚ ɟ ɦɨɬɨɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɨɮɟɪɬɚ.ɋɚɦɨ ɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟ ɥɹɬɧɚɬɚ ɩɪɨɦɨ ɰɟɧɚ ɡɚ ɫɜɟɬɨɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
SNAP , ɧɨɜ ɥɟɬɟɧ ɞɢɡɚɣɧ ɢ ɨɳɟ:

1. Ƚɨɪɨ Ɇɚɦɚɥɟɜ ± 60 ɦɢɧ. ɤɨɦɟɞɢɣɧɨ ɲɨɭ ɫ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɨɬ ɇɅɈ


2. ɉɨɪɚɞɢ ɝɨɥɟɦɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɴɦ ɜɨɞɟɳɢ-ɤɨɦɢɰɢ, ɩɨɞɨɛɪɢɯɦɟ ɫɟɤɰɢɹɬɚ ɢ ɹ ɩɨɫɬɚɜɢɯɦɟ ɜɟɞɧɚɝɚ ɫɥɟɞ ɧɚɣ-
ɩɪɨɞɚɜɚɧɢɬɟ ɚɪɬɢɫɬɢ
3. Ⱦɟɬɫɤɢ ɩɚɪɬɢɬɚ ± ɢɦɚɦɟ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨ ɞɚ ɜɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦ ɫɟɪɢɹ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɢ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬeɥɧɢ ɞɟɬɫɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ: ɩɪɚɡɧɢɰɢ, ɮɢɥɦɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɢ ɝɟɪɨɢ ɢɥɢɞɪ. ɧɚɩɪ. ³Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɩɨ
ɩɴɬɢɳɚɬɚ´ ɢɥɢ ɞɪ. , ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɞɟɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɢɥɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɝɪɚɞɚ.
4. ɇɨɜ ɩɪɨɦɨ ɩɚɤɟɬ ±Ɋɭɦɴɧɟɰɚ ɢ ȿɧɱɟɜ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚɬɚ ɨɬ ɋɟɤɫ&Ƚɪɭɭɜ ± ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɰɟɧɚ, ɱɟɪɧɨ ɩɚɪɬɢ,
ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɞɚɦɢɬɟ, ɫ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɢɬɟ ɯɢɩ-ɯɨɩ ɯɢɬɨɜɟ, ɜ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɤɪɚɥɟɬɟ ɧɚ ɯɢɩ-ɯɨɩɚ - Ɋ&ȿ.
5. DJ DIMI ɩɨɥɢɬɟɦɚɬɢɱɟɧ DJ , ɜɨɞɟɳ ɧɚ ɫɜɚɬɛɟɧɢ ɬɴɪɠɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɡɚ ɛɚɧɤɟɬɢ, ɬɢɣɦ ɛɢɥɞɢɧɝ ɢ ɞɪ.
6. DJ ILIAN ɤɨɦɟɪɫɢɚɥɟɧ DJ , ɪɚɛɨɬɢ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɫɬɢɥɨɜɟ, ɱɚɫɬɧɨ ɩɚɪɬɢ - ɧɚ ɫɭɩɟɪ ɩɪɨɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚ ɰɟɧɚ.

Ʉɨɥɟɝɢ, ɨɱɚɤɜɚɦɟ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɩɨ ɨɮɟɪɬɚɬɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚɫɨɤɢ ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ.

Ɂɚ ɚɪɬɢɫɬɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ DJ, ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬ ɜ ɨɮɟɪɬɚɬɚ, ɦɨɥɹ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɧɚɫ.

ɉɪɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɧɟ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚɣɬɟ ɞɚ ɧɢ ɩɨɬɴɪɫɢɬɟ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Uvajaemi kolegi,
prika4eniqt fail e nai-novata ofertata na Select Music Media , koqto e v pdf format. Napomnqme Vi, 4e preminavaiki vyrhu
nqkoi ot imenata, mojete da kliknete, tyi kato imat link kym saita ili myspace na dadenata grupa.
Lqtna razprodajba e mototo na novata oferta.Samo poglednete lqtnata promo cena za svetovno izvestnata grupa SNAP ,
nov leten dizain i o6te:

1. Goro Mamalev ± 60 min. komediino 6ou s nai-dobrite pesni ot NLO


2. Poradi golemiq interes kym vode6ti-komici, podobrihme sekciqta i q postavihme vednaga sled nai-
prodavanite artisti
3. Detski partita ± imame udovolstvieto da vi predlojim seriq ot obrazovatelni i razvlekatilni detski programi
posveteni na: praznici, filmi , animacionni geroi ili napr. Bezopasnost na dvijenieto po pyti6tata ili dr., podhodq6ti za
deski praznici ili praznik na grada.
4. Nov promo paket ±Rumyneca i En4ev i mom4etata ot Seks&Gruuv ± na specialna cena , 4erno parti ,
posveteno na damite s nai-dobrite hip-hop hitove, v izpylnenie na kralete na hip-hopa R&E
5. DJ DIMI politemati4en DJ , vode6t na svatbeni tyrjestva, podhodq6t za banketi, tiim bilding i dr.
6. DJ ILIAN komersialen DJ , raboti vyv vsi4ki stilove, 4astno parti , na super promocionalna cena.

Kolegi, o4akvame preporyki i komentari po ofertata, kakto i nasoki za sledva6tata.

Za artisti, programi i DJ, koito ne prisystvat v ofertata, molq svyrjete se s nas.

Pri vyprosi ne se kolebaite da ni potyrsite!


c

]  c Ü  c Ñ ÜÜÜc


c c c

c cc 
c c c cc 
cc c
c ccc

Related Interests