You are on page 1of 1

PROCURA SPECIALA

Subsemnata,
Cetatean roman,cu domiciliul in Romania…………………………………………………
………… si cu resedinta in Statele Unite ale Americii…………………………………. …………necasatorit
a,
imputernicesc pe mama mea ILIESCU NICULINA,domiciliata in Romania,municip
iul Slatina,Str. Lipscani, nr. 25,judetul Olt, posesoare a
C.I seria OT nr.236581,eliberata de Politia Slatina la data de 18.06.2004 ,
MARINICA PAUL-CATALIN, la un pret avantajos mie, pe care-l va
Stabili impreuna cu vanzatorul , un apartament situate in Romania,municipiul Sla
tina, Str. Arinului, nr. 3, bl. B14, sc. B, et. 1, ap. 7, judetul Olt.
Pentru aducerea la indeplinire a mandatului,mandatarea va cere sa se faca dovada
proprietatii apartamentului ce se cumpara,va solicita sa se prezinte certificat
ele prevazute de lege,extras de carte funciara,documentatie cadastrala,adeverint
ele doveditoare a faptului ca nu exista datorii fata de prestarorii de servicii
privind apartamentul ce se cumpara,va lua parte la autentificarea actului,va de
clara ca sunt necasatorita si cumpar in aceasta situatie,va achita pretul conven
it cu vanzatorul,va achita onorariile legale si
Taxele de publicitate imobiliara, va solicita inscrierea dreptului meu de propri
etate in Carte Funciara pe numele si in favoarea mea ca bun propriu,dupa cumpara
rea apartamentului il va administra cum va crede de cuviinta,in conformitate cu
normele legale,va inregistra rolul fiscal la Directia Venituri si Cheltuieli a Pr
imariei Slatina, va indeplini orice act va crede de cuviinta si va fi necesar pe
ntru realizarea mandatului,semnand valabil in numele meu si pentru mine oriunde
va fi nevoie,semnatura sa fiindu-mi opozabila.
In masura in care va aprecia necesar,va putea incheia un antecontract de vanzare
-cumparare,in baza caruia va plati avansul pe care il va conveni cu vanzatorul,u
rmand ca diferenta de prêt sa o palteasca la data autentificarii contractului de
vanzare-cumparare.
MANDANTA,
,
Daca poate fi autentificata la o misiune diplomatic romaneasca,nu se mai indepli
nesc alte formalitati.
Daca se autentifica la notar,dupa autentificare se merge la institutia competent
a potrivit legii americane si se va aplica apostila