You are on page 1of 4

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤခ်စ္သူတုိ႕နားခုိရာ .com တြင္

၁။နိုင္ငံေရးနွင့္ပတ္သတ္ေသာစာမ်ား လံုး၀ေရးသားၿခင္းခြင့္မၿပဳ။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာဓါတ္ပံုမ်ား၊ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းမ်ား၊ေဆြးေ
ႏြးခ်က္မ်ား၊
စည္းရံုးလံႈေဆာ္မႈမ်ားတင္ခင
ြ ့္မျပဳပါ။
၂။ ခ်စ္သူရည္းစားတစ္
စားတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ထိခိုက္ေစေသာ
အသံုးအႏွုန္းမ်ား၊ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ
စကားမ်ား၊ဆဲဆိုေသာစာမ်ား ေၿပာဆုိ၊ေရးသားၿခင္း လံုး၀ခြင့္မၿပဳ။
၃။ ၿမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ မကိုက္ညီေသာ ပံုမ်ား(
်ား(profile photo
အပါအ၀
အပါအ၀င္)တင္ၿခင္း လံုး၀ခြင့္မၿပဳ။
၄။ေရးထားေသာစာမ်ားသည္
။ေရးထားေသာစာမ်ားသည္ အၿခားေသာဘေလာ့(သို )့ ဖိုရမ္မ်ား၊
စာအုပ္မ်ားမွ ကူးယူလာပါက ကူးလာေသာ ဖိုရမ္(သို႕)ဘေလာ႕
အမည္ႏွင္႕ ေရးသားသူအမည္ကိုအတက္ႏိုင္ဆံုးေဖာ္ျပေပးရမည္။
၅။ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုတ္ခတ္ေရးသားမႈမ်ိဳးလံုး၀မျပဳရ။
၆။COMMENT မ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ
ပို ့စ္သဖြယ္အေရးအသားမ်ိ
ေရးအသားမ်ိဳး၊ရုပ္ေျပာင္၊ကာတြန္း၊ဓါတ္ပံုမ်ားမေပးရ။
( လိုအပ္ပါက စည္းကမ္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည္႕စြက္ပါမည္ )

ဖတ္စရာ(
ရာ(Blog posts)တင္
posts)တင္သူမ်ားအတြက္

၁။ အဓိပၸာယ္မရွိေသာတစ္ေၾကာင္းပို႕စ္မ်ား မတင္ရန္။
၂။ဘေလာ႕တစ္ခုမတင္မီအရင္တင္ထားေသာဘေလာ႕မ်ားတြင(္ မူလ
စာမ်က္ႏွာတြင)္
မိမိတင္လိုေသာအေၾကာင္းအရာႏွင္႕တူေသာ ဘေလာ႕ရွိမရွိ
ေသခ်ာစြာၾကည္႕ၿပီးမွတင္ၾကရန္။
၃။ ကူးလာေသာ(
လာေသာ(သို႕) တစ္ေနရာမွရလာေသာ ဘေလာ႕မ်ားျဖစ္ပါက
မည္သည္႕ေနရာမွရသည္ ကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးရန္။
၄။ Tag ၌ ၀တၳဳ ၊ ကဗ်ာ ၊ ေဆာင္းပါး ၊ ရသ ၊ ဟာသ ၊ ကာတြန္း ၊
နည္းပညာ ၊ ေဗဒင္ ၊ အျခား စသည္ထည္
့ထည့္ပါ။(
ါ။(ရွာေဖြရလြယ္ကူေစရန္)
၅။ post ေခါင္
ေခါင္းစဥ္တပ္ပါ၊ေခါင္းစဥ္မပါေသာ ပို ့စ္မ်ားကို
ပယ္ဖ်က္သြားပါမည္။
၆။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နာမည္၊လိပ္စာ စသည္တပ္၍
ပုတ္ခတ္ေရးသားမႈမ်ိဳးကို လက္မခံပါ။ အမ်ားအားသိေစလိုျပီး
ေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုလွ်င္ နာမည္၊လိပ္စာ စသည္ (....) လႊ၍

ဓမၼဓိဌာန္က်က်ေရးသားႏိ
က်က်ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
၇။ မန္ဘာတစ္ဦးကိုတေန ့လ်င္ ပို ့စ္သံုးခု(သို )့ ေလးခု
သာအမ်ားဆံုးတင္ခင
ြ ့္ျပဳသည္။

အဖြဲ ့တည္ေထာင္သူမ်ားအတြက္

၁။ မိမိတည္ေထာင္ထားေသာအဖြဲ ့ကို
မိမိဘာသာတာ၀
ာသာတာ၀န္ယူစိစစ္ေပးရမည္။
၂။ ရိုင္းစိုင္းဆဲဆိုေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ေပးၾကပါ။
၄။ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ျပရမည္။
(အဖြဲ႕သေဘာမေဆာင္ေသာ နာမည္မ်ားမသံုးရ။)
ရ။)
၅။အဖြဲ ့အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပီပီျပင္ျပင္မရွိေသာ အဖြ႕ဲ
မ်ားကိုခင
ြ ့္မျပဳပါ။
(ဖြဲ ့ထားျပီးသားအဖြဲ ့မ်ားကိုလဲ ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္။)
ရုပ္ရွင္တင္သူမ်ားအတြက္

၁။ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားမတင္
်ားမတင္ရ။
၂။ႏိုင္ငံေရးႏွင္႕ဆိုင္ေသာ႐ုပ္ရွင္မ်ားမတင္ရ။
၃။ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတုန္လႈပ္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရုပ္ရွင္မ်ားမတင္ရ။

ေဆြးေႏြးခ်က္တင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအတြက္

၁။အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးကို စဥ္းစားျပီးတင္ပါ။


၂။ ကိုယ္စတင္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္
ခ်က္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္
မၾကာမၾကာ ျပန္ျပန္စစ္ေဆးပါ။
၃။၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္
အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး
မိမိသေဘာထားကို သိမ္ေမြ႕ႏႈးညံ့စြာေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။

ခြင့္ျပဳပါသည္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြ
မ်ားအတြက္ အထက္ပါစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာဖို ့ရန္
အရမ္းခက္ခေ
ဲ နလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဤ ထာ၀
ထာ၀ရသူငယ္ခ်င္းမ်ား အဖြဲ ့တင
ြ ္
ဆက္လက္ ေနထိုင္မႈ မျပဳေတာ့လို လွ်င္ျဖစ္ေစ
ၾကည္ျဖဴစြာထြက္ခြါခြင့္ျပဳပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ေက်းဇူးျပဳျပီးလိုက္နာေပးၾကပါ။
တစ္စံုတရာျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္
meeeinshin2010@gmail.com
meeeinshin2010@gmail.com သို႕ စာေရးတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္အတြက္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ကို မ်ားစြာေလ်ာ့ေပးထားပါသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားေပ်ာ္လ်င္ ကၽြႏ္ုပ္လည္းေပ်ာ္ရသည္ပင္။

စုိင္းေတဇ(တည္ေထာင္သ)ူ