You are on page 1of 1

Mã Sӕ

Mã Lӟp
STT hӑc Tên hӑc phҫn tín
nhóm (tham khҧo đăng ký) Thӭ TiӃt BĐ Sӕ tiӃt
phҫn chӍ
1 006412 01 Anh văn thương mҥi 2 KT07a 3 4 3 3
2 006801 01 TiӃng Anh chuyên ngành MXD XD07 2 3 6 3
3 014003 01 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH07a 3 5 1 4
4 014003 02 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH07b 3 6 1 4
5 014003 03 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH07d 3 7 1 4
6 021005 01 Mô phӓng hӋ đӝng lӵc Diesel MT07a 1 3 4 2
7 021005 02 Mô phӓng hӋ đӝng lӵc Diesel MT07b 1 5 4 2
8 021005 03 Mô phӓng hӋ đӝng lӵc Diesel MT07d 1 6 4 2
9 081148 01 Máy vұn chuyӇn liên tөc MX07 2 2 6 3
10 081047 01 ĐAMH Máy trөc MX07 1 2 9 2
11 093162 01 TTTK móng cӑc trong CT B.cҧng CT07 1 3 9 2
12 093161 01 TTTK CT BC theo các TT G.hҥn CT07 1 3 9 2
13 415006 01 ChiӃn lưӧc kinh doanh KX07 3 2 1 4
14 006202 01 TiӃng Anh chuyên ngành MT08a 3 2 1 4
15 006202 02 TiӃng Anh chuyên ngành MT08b 3 3 1 4
16 006202 03 TiӃng Anh chuyên ngành MT08C 3 7 1 4
17 006900 01 TiӃng Anh kӻ thuұt công trình XM08 2 4 6 3
18 006900 02 TiӃng Anh kӻ thuұt công trình CT08 2 4 6 3
19 006900 03 TiӃng Anh kӻ thuұt công trình CD08a 2 3 6 3
20 006900 04 TiӃng Anh kӻ thuұt công trình CD08b 2 5 6 3
21 006900 05 TiӃng Anh kӻ thuұt công trình XC08 2 6 6 3
22 014003 04 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH08d 3 2 1 4
23 014003 05 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH08a 3 3 1 4
24 014003 06 QT phòng ngӯa đâm va trên biӇn HH08b 3 4 1 4
25 014105 01 XӃp dӥ hàng hoá HH08C1 3 3 4 2
26 014105 02 XӃp dӥ hàng hoá HH08C2 3 4 4 2
27 021005 04 Mô phӓng hӋ đӝng lӵc Diesel MT08C 1 2 4 2
28 022007 01 TH Công nghӋ và TC sӱa chӳa MT08C 1 4 4 2
29 036009 01 Máy điӋn - ThiӃt bӏ điӋn MT08a 2 6 1 3
30 036009 02 Máy điӋn - ThiӃt bӏ điӋn MT08b 2 7 1 3
31 032040 15 Kĩ thuұt điӋn tӱ MT08C 2 3 1 3
32 082106 01 KӃt cҩu và tính toán ô tô CK08C 3 3 1 4
33 083002 01 Chi tiӃt máy CO08 3 2 9 2
34 083002 02 Chi tiӃt máy XD08 3 2 9 2
35 083002 03 Chi tiӃt máy MX08 3 3 9 2
36 083002 04 Chi tiӃt máy VT08a 3 4 1 4
37 083002 05 Chi tiӃt máy TN08,VT08B 3 5 1 4
38 083008 01 Công nghӋ CAD/CAM/CNC CO08 2 7 6 3
39 091032 01 Sӭc bӅn vұt liӋu 2 XD08 2 3 6 3
40 091032 02 Sӭc bӅn vұt liӋu 2 MX08 2 4 6 3
41 091032 03 Sӭc bӅn vұt liӋu 2 CO08 2 5 6 3
42 094310 01 Đưӡng Ô tô KX08 3 6 6 4
43 094320 01 Công trình nhân tҥo KX08 3 7 6 4
44 414008 01 Kinh tӃ vұn tҧi CO08 2 6 6 3
45 001007 01 Toán chuyên đӅ DV09 3 3 1 4
46 001007 02 Toán chuyên đӅ TD09 3 5 1 4
47 006121 01 TiӃng Anh chuyên ngành CNTT 1 CN09a 3 2 6 4
48 006121 02 TiӃng Anh chuyên ngành CNTT 1 CN09b 3 6 6 4
49 082802 01 Kӻ thuұt nhiӋt MX09 2 4 6 3
50 082802 02 Kӻ thuұt nhiӋt XD09 2 6 6 3
51 083002 06 Chi tiӃt máy CK09C 3 2 6 2
52 084004 01 VӁ kĩ thuұt xây dӵng XM09 2 4 6 3
53 091062 01 Cơ hӑc kӃt cҩu KX09 2 6 6 3
54 091071 08 Thӫy lӵc QG09 2 4 6 3
55 092020 04 Thӵc tұp trҳc đӏa Hlҥi 1 4 6 5
56 092020 03 Thӵc tұp trҳc đӏa Hlҥi 1 2 1 5
57 092020 02 Thӵc tұp trҳc đӏa QG09 1 2 1 5
58 092020 01 Thӵc tұp trҳc đӏa QG09 1 4 1 5