You are on page 1of 8

WESTEGOWINA

HERZ No.7.
FEST
30.07. - 01.0
8.2009. ŠIROKI BRIJE
G

pšoatdorom
t
umjetnos
Umjetnost Pod Šatorom
Drugi put u sklopu West Herzegowina iskonskim, istražuje pogansku, nagonsku stranu
Festu upriličiti će se likovna izložba, ali ovaj put koja i danas živi u modernom čovjeku. Tradicija
zahvaljujući magistrima slikarstva Andrijani nošenja maski traje neprekinuto od prethistori-
Mlinarević-Cvetković i Svetislavu Cvetkoviću koji su je do danas i bez obzira na suvremeno elektron-
osmislili projekt ”Umjetnost pod šatorom”. Ovim sko doba u kojem živimo, moderni čovjek rado
putem zhvaljujemo i njihovim kolegama što su se nosi masku koja mu omogućava gubljenje svoga
odazvali pozivu za sudjelovanje na izložbi. “ja”. Vava razodjeva modernog čovjeka i na
jednostavan način pokazuje njegovu demonsku
Nezahvalno je pod isti nazivnik staviti djela trina- stranu.
est umjetnika ukoliko nisu bar tematski vezana,
ali gledano s druge strane umjetnička djela su Nikola Vučković u svojoj skulpturi Kraljica
refleksija vremena u kojem nastaju, povezana vid- ptica i stranputica oblikuje pticoliko biće čiji vo-
ljivim i manje vidljivim nitima. Svojim istančanim lumen svodi na geometrijse oblike i u koncepciji
senzibilitetom likovni umjetnik je sposoban osjetiti se naslanja na kubističke uzuse. Nikola stvara
bilo vremena u kojem živi i prenijeti ga u medij potupuno novo kiborg mitološko biće sa krunom
kako bi stvorio memoriju za generacije koje dolaze. u obliku ptičijeg gnijezda. Kiborg neman s
Ma koliko različita u izričaju i formi, ova djela imaju elektronskim srcem ne ostavlja prostor za kom-
zajedničku nit koja ih smješta kockicu po kockicu u promis. Kraljica ptica je demagoška kreatura
šareni mozaik 21. stoljeća. koja će uništiti svakoga čiju osobnost ne može
pospremiti u jednu od svojih ladica.
Mario Šunjić u formi memory sticka osebujnom
likovnom tehnikom ne zazirući od eksperimenta Ivana Vidović-Brkljača Ulične plesače smje-
gradi računalni triptih nove informatičke religije. šta u svijet plohe definirajući prostor zakonom
Poput informatičkog arheologa otkriva fragmente kadra. Nježnim ljubičastim, rozim tonovima i
podatkovnih zapisa nagomilanih na memorijskoj infantilnim crtežom s prizvukom sjete traga za
kartici. Binarni jezik pretače u likovni, čini ga vremenom djetinjstva i sreće.
vidljivim i lako čitljivim.
Mladen Ivešić širokim, horizontalnim, teškim,
Dragana Nuić - Vučković nas oblutcima na ali ipak, lirskim namazima slika svoje Horizon-
senzibilan način vraća u maštu, djetinjstvo i budi te. Nebo postaje kozmička pozornica čitavog
osjećaje koje smo odavno zatomili. Njen crtež pejzaža iznad kojeg se odvija drama rađanja
je potpuno mekan, kolorit senzibilan, reflektira i umiranja svjetlosti. Ljubičasto rano svjetlo
sreću, nevinosti, osmjeh i radosti koji su potrebni u iznad zemlje i tamni olujni oblaci tjerani vje-
vremenu ubrzanoga života i utrke za novcem. trom hvataju blistavu vatru zalazećeg sunca. Svi
elementi krajolika duboko se usijecaju u dušu
Vladimir Mikulić-Vava u svojim grotesknim i promatrača i spremni su potaknuti unutarnje
koloritom bogatim maskama uspostavlja kontakt s mitsko buđenje prirode.
Andrijana Mlinaravić-Cvetković u svom spontanost, ekstremna sloboda fantazije i forme.
djelu Ispod kišobrana koristi pretežno sive, Umjetnica odbija svako čvrsto pravilo kompozi-
crne i bijele tonove. Lik dame je pun ekspresije cije i pomoću spontane ritmičnosti linija potiče
i deformacije, a u svojoj tjelesnoj izdeformira- duhovne impulse kod promatrača.
nosti i prešminkanosti duhovno je potpuno čist.
Andrijanini oblaci s kišnim kapima koje ”crta” Vesna Vuga-Sušac u Tragovima ostvaruje ogro-
savijajući žicu na granici su crteža i skulpture. man naboj duhovne energije zapisan u metalu.
Iako nježni, nagovještavaju događaj koji će biti Iako su Tragovi rađeni postepenim iskucavanjem
koban i sudbinski. Autorica lakoćom svoga izraza metala, dobiva se dojam da su nastali u jednom
stvara ambijente u kojima je moguća osama i trenu usmjeravnjem energije koja je oblikovala
duboko poniranje u sebe. formu. Forma se napinje, prodire u prostor i kroz
pukotinu pušta energiju da krene dalje.
Svetislav Cvetković u svom djelu Grob kom-
binacijom skulpture i slikarstva prikazuje raspad- Marijana Pažin-Ivešić u Tragovima duha u
ljivost i ništavnost ljudskog tjela, a otvorima koji materiji stvara djelo u kojem eksplodira horror
su probijeni na podlozi dodatno naglašva snagu vacui dijagonalnih linija koje idu s jedne strane
procesa raspadanja od kojeg nije pošteđeno ni okvira na drugu. Prisutna je futuristička dinami-
samo umjetničko djelo. Nanosima keramičkog ka, brzina i izmjena kolorita vlakana kao da je
ljepila stvara hrapavu stukruru površine zemlje uhvaćen tren velikog praska u nastajanju neke
ostvarujući taktilne vrijednosti koje dodatno od galaksija. Umjetničkom inspriracijom stvoren
doprinose snažnom dojmu cjelokupnog djela. je novi mikrokosmos u kojem započinje rađanje
novoga života.
Dean Pranjković oblikuje maskoidne fizionomi-
je potpuno istih karakternih crta. Klonira jedan Dragan Žulj u Zapinjačama dadaističkim meto-
te isti oblik replicirajući ga u više primjeraka, dama koristi tekstualne isječke s kojih se iščitava
približava se retorici Pop-Arta i računalnoj opciji nihilizam i negacija društva u kojem živimo.
”copy paste”. Kopiranjem i repliciranjem sam Oštrice zapinjača koje je umjetnik morao ukrotiti
čovjek poput upotrebnih stvari u masovnoj u zamišljenu formu dodatno pojačavaju njegov
proizvodnji gubi svoju vrijednost. Upotrebom nihilizam. Također koristi readymade prebacujući
različitog kolorita Pranjković svojim maskama upotrebne predmete iz svakodnevnog u umjetnič-
pokušava udahniti izgubljenu individualnost, ki, galerijski kontekst. Iako nihilistički nastrojen,
vratiti osobnost i istrgnuti ih iz mase ”istih”. ovaj rad nije lišen ambijentalnih vrijednosti,
koje stvara volumenom zapinjača i zanimljivim
Mišela Boras koristi automatsko pisanje, iz prostornim rasporedom.
naziva rada Iskreno šaranje se isčitava prepu-
štanje diktatu podsvjesnoga koje određuje ritam Tomislav Ćavar
njenog crteža i ritam ruke. Prisutna je apsolutna
Vladimir Mikulić-Vava (Maske)

Mario Šunjić (Memory stick)

Dean Pranjković (Face)


Mišela Boras (Iz ciklusa Spontano šaranje)

Dragana Nuić - Vučković (Zoom)

Vesna Vuga - Sušec (Tragovi)

Ivana Vidović - Brkljača (Ulični plesači)


Marijana Pažin - Ivešić (Tragovi u materiji)
Andrijana Mlinarvić - Cvetković (Ispod kišobrana)

Svetislav Cvetković (Grob)


Dragan Žulj (Zapinjače)

Nikola Vučković (Kraljica ptica i stranputica - detalj)

Mladen Ivešić (Horizonti)


Impresum:

Organizacija: West Herzegowina Fest No.7.

Predgovor: Tomislav Ćavar

Likovni postav: Andrijana Mlinarević - Cvetković, Svetislav Cvetković, Tomislav Ćavar

Fotografije: Mario Brkljača

Naslovnica: Andrijana Mlinarević - Cvetković, Nikola Galić

Design kataloga: Andrijana Mlinarević - Cvetković

Tisak: Logotip d.o.o. Široki Brijeg

Naklada: 1000 komada

Široki Brijeg (Borak) srpanj - kolovoz, 2009. godine