VI[E INFORMACIJA NA 17.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 5. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.847

Oslobo|enje u posjedu ugovora o izgradnji zgrade SIPA

Dvogodi{nji embargo na informacije
Luji}eve zamjene teza 950.000 opro{tenih KM
9. strana

Neboj{a Radmanovi} posjetio Mitropoliju dabrobosansku

Nakon odluke u Londonu

Srbija odustala od `albe

8. strana

Srbi se u Sarajevu
Foto: Didier TORCHE

DANAS PRILOG

ne osje}aju sigurno
3. strana

U @I@I
Sutra Odbrana BiH, Igman 2010. godine

2

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Fondacija Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle

Gani}eva odbrana
poma`e Iliji Juri{i}u
Ju~er se u Tuzli govorilo o novim dokazima koji su prije nekoliko dana uru~eni advokatima odbrane Ilije Juri{i}a
Damir Arnaut i Elvir ^amd`i}, ~lanovi tima odbrane Eju pa Ga ni}a i sa vje tni ci predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a, danas }e u prostorijama Fondacije Istina, pravda, pomirenje u Tuzli odr`ati radni sastanak sa \or|em Dozetom, advokatom Ilije Juri{i}a i Bori{om Arnautom, ambasadorom BiH u Srbiji.

Pobjeda ve}a od poraza
Bje`anje 3.000 pripadnika ARBiH s polo`aja na Igmanu brigadir Zijo Rujanac smatra, sve u svemu, marginalnim stvarima. U ukupnom skoru, Armija je pobijedila na Igmanu
Svakog, tako i ovog prvog petka u augustu na Igmanu se odr`ava manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2010. godine. Da je BiH vojno, politi~ki i diplomatski obranjena, za sada nije upitno, ali ima ih koji misle da su augusta ‘93. dijelovi Armije RBiH na Igmanu stekli ugled kojeg ba{ i ne treba ~uvati, njegovati. Naime, ofanziva Vojske Republike Srpske, predvo|ene generalom i ratnim zlo~incem Ratkom Mladi}em, natjerala je augusta ‘93, prema svjedo~enju generala Vahida Karaveli}a, 3.000 pripadnika Armije BiH u paniku i bijeg s Igmana. strategijskog, ali i `ivotnog zna~aja. Zato ga i jesmo branili vojnim, politi~kim i diplomatskimsnagama. Ali, da nije bilo vojske, na{a politika i diplomatija ne bi mogle puno napraviti. Prema nekim podacima, na Igmanu je poginulo oko 150 pripadnika Armije BiH, cijeni Rujanac po kojemu je, izgleda, na{a pobjeda ve}a od na{eg poraza. Cio prostor od Grepka i Rogoja do Igmana pao je jula i augusta ‘93. godine poput domina. Borci su ginuli u i bijegu. I prvo {to je general Ned`ad Ajnad`i} uradio iza{av{i na Igman bilo je da napravi zatvor. U njemu, sigurno je, nisu bili agresorski vojnici. Kako god, govore na Igmanu dr`at }e Izet Gani}, predsjednik Organizacije {ehida i porodica poginulih pripadnika Armije RBiH, te Nijaz Durakovi}, ~lan ratnog Predsjedni{tva BiH. Oba imaju krivi~ne prijave. Gani} se sumnji~i da je aprila ove godine, za bora~kih demonstracija pred zgradom Vlade FBiH, ru{io ustavni poredak (!?), premda mu je jedan sin poginuo brane}i BiH, a Durakovi}u je Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) spakirala prijavu za zloupotrebu polo`aja.

Foto: D. TORCHE

Ilija Juri{i}: Nada se osloba|aju}oj presudi

Sinan Ali}: Sastanak s advokatima

Sporazum kojeg nema
- Gani}eva odbrana }e iskustvo iz Londona da prenese advokatu Juri{i}a, jer je londonski sud shvatio da se radi o politi~ki motivisanom procesu. Oni }e vjerovatno donijeti jo{ neke dokaze, koji }e se koristiti u odbrani nedu`no osu|enog Ilije. Sve manipulacije oko toga da li postoji ili ne sporazum o mirnom povla~enju JNA po~ele su 1992. godine, kada su srbijanski mediji objavili da je postignut dogovor. Kasnije su svi spominjali taj sporazum, ali on kao dokument ne postoji, kazao nam je Sinan Ali}, predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Na sastanku u Skoplju 26. aprila 1992. godine, na kojem su u~estvovali Branko Kosti}, na~elnik General{taba

JNA, general Blagoje Ad`i} i Alija Izetbegovi}, predsjednik Predsjedni{tva BiH, razgovarano je o mirnom povla~enju JNA, ali zvani~an sporazum nije potpisan. Odbrana Gani}a je to dokazala izvje{tajem Butrosa Galija, nekada{njeg generalnog sekretara UN-a, u kojem se navodi da su bili pregovori, ali da ni{ta nije dogovoreno. Upravo je Juri{i} zbog kr{enja tog navodnog sporazuma osu|en na 12 godina robije. - Kad je Juri{i}u presuda izre~ena, onda smo krenuli u potragu za tim dokumentom. U mnogim presudama u Haagu spominje se taj sporazum. Me|utim, na kraju se utvrdilo da on ne postoji. To govori o politi~ki motivisanom procesu protiv Ilije Juri{i}a, jer su u Srbiji sigurno znali da ne postoji taj sporazum, kazao nam je Ali}.

APEL Juri{i} je pozvao sve one koji su dobili poziv da svjedo~e da do|u u Beograd ili da videolinkom iz Sarajeva govore o onome {to se desilo 15. maja 1992. godine
odbrane nedu`no osu|enog Ilije Juri{i}a. Ali} se osvrnuo i na posjetu Iliji Juri{i}u, te je prenio da on o~ekuje osloba|aju}u presudu u septembru pred Apelacionim vije}em Okru`nog suda u Beogradu. Tako|er, Juri{i} je pozvao sve one koji su dobili poziv da svjedo~e da do|u u Beograd ili da videolinkom iz Sarajeva govore o onome {to se desilo 15. maja 1992. godine. Ilija Juri{i} je 28. septembra pro{le godine osu|en na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA 1992. godine u Tuzli. Uhap{en je 14. maja 2007. godine na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla“.
S. KARI]

Vojska i politika
- Sad, dalo bi se govoriti i kolika je uloga politike u toj op{toj bje`aniji, no nije vrijeme pri~ati o tome. I kada se ve} govori o ulozi Armije RBiH na Igmanu, moram re}i i da su dijelovi 312. travni~ke, 17. i 27. kraji{ke, 7. muslimanske i nekih drugih jedinica zaustavili neprijateljsku ofanzivu na Malom polju i tako sprije~ili totalno zatvaranje Sarajeva. Agresoru su ostala dva kilometra pa da zatvoreobru~ oko Sarajeva. Kad ve} insistirate, Igman je obranjen zahvaljuju}i 60 posto Armiji RBiH, 40 posto politici i diplomatiji, cijeni general Karaveli} imaju}i na umu kako je predsjednik Alija Izetbegovi} izdejstvovao zaustavljanje ofanzive Vojske RS-a i njeno povla~enje s Igmana. Bje`anje s polo`aja na Igmanu 3.000 pripadnika Armije RBiH, nesnala`enje komandanata, brigadir Zijo Rujanac smatra, sve u svemu, marginalnim stvarima. U ukupnom skoru, pobijedila je na Igmanu, misli on, Armija RBiH. - Da nije tako, Sarajevo bi bilo u Republici Srpskoj. Za agresora je Igman imao strate{ki zna~aj. Trebalo je, preko Igmana, da ostvare kontinuitet svoje teritorije. Napali su sa dvije brigade Sarajevsko-romanijskog korpusa, dijelovima Hercegova~kog korpusa, jedinicama Glavnog {taba VRS-a i specijalnim jedinicama. Nama je Igman, opet, bio od

Novi dokazi
Ina~e, Ali} je ju~er u prostorijama Fondacije Istina, pravda, pomirenje govorio o novim dokazima koji su prije nekoliko dana uru~eni advokatima

Sve po starom
Za pretpostaviti je, Organizacioni odbor sutra{nje manifestacije }e se pobrinuti da se, kao i do sada, na Igmanu stvari odvijaju kako je planirano. Dakle, nekih dvadesetak metara od spomen-obilje`ja borcima koji su poginuli brane}i BiH na Igmanu, prodavat }e se kasete Svetlane Cece Ra`njatovi} i sli~nih peva~a, okretat }e se janjci, vrtjet ringi{pil. Za nadati se, i cijene artikala koje }emo sutra kupovati na Igmanu bit }e iste: ga}e mu{ke i `enske marka, kilogram {ljiva - marka, gro`|e - dvije, paradajz - marka i po, jagnje}e pe~enje - 15 KM kilogram, glavu{a - dvije marke, plasti~ni pu{komitraljez - 15 KM. Elem, do|ete li sutra na Igman, ne preostaje vam ni{ta drugo do i da intoniranje dr`avne himne stoi~ki podnesete.
Asaf BE^IROVI]

V I J E S T I

Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine

@itelji Kotorskog protiv elektrane na Bosni
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine @eljko Kom{i} primio je ju~er ambasadora Norve{ke u BiH Jana Braathua, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda. Razgovarano je o planiranoj gradnji hidroelektrana na rijeci Bosni, za koju je koncesije dobila norve{ka firma Technor Energy Asa, s posebnim akcentom na na~in realizacije projekta u Kotorskom. Kom{i} je informirao norve{kog ambasadora o razgovoru koji je imao s mje{tanima ovog dobojskog povratni~kog naselja, konkretno o gradnji hidroelektrane kojom je planirano da njihova plodna zemlja, od koje jedino `ive, dobrim dijelom bude oduzeta za realizaciju ovog projekta, {to je za te povratnike neprihvatljivo. Po rije~ima ambasadora Braathua, u interesu norve{ke strane je da prona|e rje{enje prihvatljivo za sve, a s tim u vezi je najavio da }e firma Technor Energy Asa u~initi sve, uklju~uju}i i razgovore sa stanovnicima Kotorskog, radi postizanja najboljeg mogu}eg rje{enja.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

U @I@I

3

Neboj{a Radmanovi} posjetio Mitropoliju dabrobosansku

Srbi se u Sarajevu
ne osje}aju sigurno
Napadi na vjerske objekte ne nailaze na odjek kod organa vlasti Kom{i} pri~a o onom o ~emu nema pojma i tako stvara probleme u BiH
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Neboj{a Radmanovi} posjetio je ju~er u Sarajevu mitropolita dabrobosanskog Nikolaja, s kojim je razgovarao o problemima u ra du i `ivotu Srpske pravoslavne crkve. Nakon susreta sa mitropolitom Nikolajem, Radmanovi} je novinarima kazao da je odnos svih vjerskih zajednica od velike va`nosti za pomirenje i dalji razvoj Bosne i Hercegovine. kalnim organima vlasti. Napadi na vjerske objekte ne nalaze na odjek kod organa vlasti. Li~no smatram da nije nikakav problem na}i one koji svaki mjesec napadaju jednu te istu crkvu u centru Sarajeva i rije{iti to pitanje za sva vremena, kazao je Radmanovi}, te pozvao lidere drugih vjerskih zajednica u BiH da se uklju~e u pomo} crkvi. Nikolaj i Radmanovi} su razgovarali i o imovini SPC-a u Sarajevu. - Moram re}i da se i oko toga op{tinske, gradske i kantonalne vlasti ne trude da se ne{to promijeni. Postoji ogromna imovina koja se ne vra}a SPC-u jo{ od 1941. i to ba{ u Sarajevu, to je problem. Ipak, mislim da je to vrlo lako rje{ivo. Ne sve odjedanput. Nemogu}e je u jednoj zemlji, kao {to je BiH, vratiti nekome imovinu odjedanput. Ali, ako umjesto da pokazujete `elju da vratite tu imovinu, prodajete tu imovinu, kao {to se de{ava, onda je to veliki problem. Za stabilnost BiH je od velike va`nosti da radimo na povratu imovine vjerskih zajednica, istakao je Radmanovi}. On je dodao da se imovina mora vratiti svim vjerskim zajednicama u BiH, te da problemi kakve ima SPC u Sarajevu postoje u svim dijelovima na{e zemlje. Radmanovi} je ju~er, na insistiranje novinara, komentirao i ~estitku koju je njegov kolega @eljko Kom{i} uputio predsjedniku Hrvatske Ivi Josipovi}u u povodu 15. godi{njice Oluje.

Ne misle isto
- Jasno je da nas trojica u Predsjedni{tvu BiH, kao ni u drugimorganima vlastima, ne mislimo isto o pro{losti, a {to je jo{ `alosnije, ni o budu}nosti ovih prostora. Ono {to je gore jeste da politi~ari vole, svi na ovim prostorima, ne samo u BiH, a odnosi se posebno na Ko-

Pomirenje i su`ivot
- Posebno je va`an rad i `ivot Mitropolije u Sarajevu. U me|uvremenu, na teritoriji Mitropolije de{avaju se mnogi problemi, ~ijem rje{enju organi vlasti ne poma`u. Zadivljuju}e je kako mitropolit gleda na pomirenje i zajedni~ki `ivot na ovim prostorima, ali ne nalazi podr{ku u lo-

REDOVNI NAPADA^I Li~no smatram da nije nikakav problem na}i one koji svaki mjesec napadaju jednu te istu crkvu u centru Sarajeva i rije{iti to pitanje za sva vremena
m{i}a, da komentari{u ne{to o ~emu nemaju pojma. Nemaju ~injenica, a izvla~e zaklju~ke i ondastvarajuprobleme u BiH. Dakle, takva izjava stvara probleme u njegovoj zemlji. A {to on to ne shvata, to je njegova stvar, rekao je Radmanovi}. Na kraju razgovora sa novinarima srpski ~lan Predsjedni{tva BiH je zaklju~io kako se Srbi u Sarajevu ne mogu osje}ati sigurno zbog napada na njihovevjerskeobjekte. - Ako imate stalne napade u Sarajevu, ne mogu se osje}ati sigurno. Kao i obrnuto, ako se u Banjoj Luci napadaju islamski vjerski objekti, ne mo`e se osje}ati J. FETAHOVI] sigurnost.

Radmanovi} s mitropolitom dabrobosanskim Nikolajem

Foto: Didier TORCHE

^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er u opro{tajnu posjetu ambasadora SAD-a u BiH Charlesa Englisha. Razgovarali su o aktuelnoj politi~koj situaciji i o predstoje}im izborima u oktobru. Kako je saop}eno iz Radmanovi}evog kabineta, izrazili su nadu da }e predizborni proces prote}i u korektnoj atmosferi. Istaknuto je da je, iako su imali razli~ite poglede na odre|ena politi~ka pitanja, saradnja bila na visokom nivou. Potvr|en je stav da BiH treba da nastavi s reformskim procesima na putu ka Evropskoj uniji. Neboj{a Radmanovi} ju~er je razgovarao i sa ambasadorima Njema~ke i Turske Joachimom Schmidtom i Vefahanom Ocakom, saop}eno je. Ambasadori su naglasili zna~aj kulturno-historijskog naslije|a Bosne i Hercegovine i prenijeli spremnost Njema~ke i Turske da pomognu u njegovom o~uvanju. Tokom susreta istaknut je i zna~aj predstoje}ih zvani~nih posjeta predsjednika Republike Turske Abdulaha Gula, te saveznog ministra spoljnih poslova SR Njema~ke Guida Vestervelea. Sagovornici su razgovarali i o politi~koj situaciji u Bosni i Hercegovini.

S ambasadorima SAD-a, Njema~ke i Turske

@eljko Kom{i}

Ministarstvo odbrane

Rajko Kuzmanovi}

Banja Luka

^estitka Josipovi}u Zna~ajna ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} uputio je ~estitku predsjedniku Re- pomo} Malezije
pu bli ke Hrvat ske Ivi Jo si po vi}u i gra|anima Hrvatske povodom Dana po bje de i do mo vin ske za hval nos ti Hrvatske, kao i povodom 15. godi{njice akcije Oluja. “Zadovoljstvo mi je i ~ast da Vama i gra|anima Hrvatske mogu uputiti iskrene ~estitke u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana najve}e hrvatske vojne pobjede u Domovinskom ratu, kojom prilikom ste na najbolji na~in pokazali kako se brane domovina i vrijednosti slobodnog demokratskog svijeta“, navedeno je u Kom{i}evoj ~estitki.

RS ne da imovinu
Predsjednik RS-a Rajko Kuzmanovi} izjavio je da me|u isku{enjima koja o~ekuju taj entitet krupan zna~aj predstavlja dr`avna i vojna imovina i da ga se RS ne}e ni po koju cijenu odre}i, jer mu pripada po Ustavu. “To je vje{ta~ki stvoren problem i mi }emo insistirati da njegovo rje{enje bude u skladu sa Ustavom i zakonom, a to zna~i da imovina koja se nalazi u RS-u njemu i pripada. Mo`emo se dogovoriti da institucije BiH, vojne i civilne, dobiju na kori{tenje imovinu koja im je potrebna za funkcionisanje, ali ne}emo i ne mo`emo pristati na rje{enja kojima bi se entiteti odrekli imovine“, rekao je.

Obilje`en egzodus Srba iz Hrvatske
U organizaciji Odbora Vlade RS-a za njegovanje tradicije oslobodila~kih ratova, ju~er je u Banjoj Luci obilje`eno 15 godina od egzodusa Srba iz nekada{nje republike srpske krajine u operaciji hrvatske vojske Oluja. Izbjegli~ka udru`enja Srba iz Hrvatske organizirala su i komemorativni skup na kojem je re~eno da je u izbjegli~kim kolonama krenulo vi{e od 200.000 Srba u pravcuSrbije i RS-a. [ef DIC-a VeritasSavo[trbac rekao je da je razo~aran kaznama koje je tu`ila{tvo Ha{kog tribunala predlo`ilo za hrvatske generale Antu Gotovinu, Mladena Marka~a i Ivana ^ermaka.

Ministarodbrane BiH SelmoCikoti}ju~er je primio premijera Savezne Dr`ave Sarawak- MalezijaPehina Sri AbdulaTaibaMahmuda s njegovimizaslanstvom. Prijemu su prisustvovali i general-bojnik OSBiH Rizvo Pleh, te veleposlanik BiH u Maleziji Ensar Eminovi}. Cikoti} je zahvalio na zna~ajnojpomo}ikoju je Malezijapru`ila MO i OSBiHputem raznih jezi~nih te~ajeva, te te~ajeva za vojne promatra~e i te~ajeva iz podru~ja logistike. Tako|er, Cikoti} je izrazio`elju za ostvarenjembilateralnesaradnjeizme|uMOBiH i MO Malezije, navode}i kako su svaka pomo} i iskustvo izvana uvijek dobrodo{li.

4

DOGA\AJI
Izglasano nepovjerenje

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Republika Srpska je politi~ki i ekonomski stabilna

Zvonko Juri{i}: I premijer je na~uo da je pala Vlada

Pala Vlada ZH@-a
Za nepovjerenje Vladi od 23 zastupnika glasovalo 12, i to osam zastupnika HDZ-a BiH, te predsjednik Skup{tine Zlatan Jurilj i neovisni zastupnici Vitomir Filipovi}, Jadranko Lasi} i Zdravko Piri}, ranije zastupnici Hrvatskog zajedni{tva

Rajdnik Republikezmanovi} ko Ku Srpske predsje

DOBAR

LO[

ZAO

SRE]KO BORAS
Predsjednik Vlade Hercegova~ko-neretvanskog kantona u intervjuu za Oslobo|enje ukazao na potrebu precizne provjere na {ta su ta~no tro{ene donacije iz Hrvatske.

Skup{tina Zapadnohercegova~ke `upanije (ZH@) izglasala je ju~er nepovjerenje Vladi te `upanije i to zbog ignorantskog odnosa Vlade prema Skup{tini ZH@-a. Kako je za mostarske medije izjavio Predrag Ko`ul, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH u Skup{tini ZH@-a, izglasavanje nepovjerenja Vladinijebiloranijeplanirano i dogovoreno, nego se radi o revoltu zastupnika zbog ignorantskog odnosa Vlade prema `upanijskom parlamentu.

Ko`ul te dodao kako Skup{tina, pored toga, nije prihvatila ni izvije{}e o radu Vlade za pro{lu godinu. - Me|u razlozima neusvajanja izvje{}a o radu Vlade je i negativno revizorsko izvije{}e. Tako|er, iako je osmi mjesec, Vlada jo{ nije dostavila program rada za ovu godinu. Zbog svega toga jednostavno smo im rekli kako nemaju na{e povjerenje, kazao je Ko`ul, te naglasiokakonijepoznatokada}e se formirati nova vlada.

Tehni~ki mandat

FEDERALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
Iz Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autoputeva stigao demanti informacije da }e izgradnja biti obustavljena. To je dobro, jer BiH ima sramotno malo kilometara autoputa.

ZEMALJSKI MUZEJ BiH
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine jedna je od najzna~ajnijih kulturnih ustanova ne samo u BiH, a simbol vrijednosti njegovog blaga je Sarajevska Hagada, koju ovih dana posjetioci muzeja mogu i vidjeti.

- Za nepovjerenje Vladi od 23 zastupnika, glasovalo je 12, i to osam zastupnika HDZ-a BiH, te predsjednik Skup{tine Zlatan Jurilj i neovisni zastupnici Vitomir Filipovi}, Jadranko Lasi} i Zdravko Piri}, ranije zastupnici Hrvatskog zajedni{tva. Izglasavanje nepovjerenja nije bilo ne{to {to je bilo ranije planirano i dogovoreno. To je bio revolt zastupnika prema ignorantskom odnosu Vlade u odnosu na `upanijski parlament. Naime, iako je na dnevnom redu Skup{tine bilo 17 to~aka, uklju~uju}i i zakonske prijedloge Vlade, ~lanovi Vlade nisu do{li na sjednicu, rekao je

IZDVAJANJA Sporni poticaji se odnose na prora~unska izdvajanja za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji koje su uglavnom dobijale firme u vlasni{tvu obitelji Lijanovi}
- Dok se ne izabere nova, aktualna Vlada }e biti u tehni~kom mandatu. Jednim zaklju~kom obvezali smo Vladu da se striktno dr`i zakona o prora~unu, {to zna~i isplatu pla}a i uplatu doprinosa koriFoto: Didier TORCHE

snicima prora~una kako ne bi stao `ivot u `upaniji. Ne `elimo da se, kao do sada, daje novac za razne poticaje i raznim udrugama, te na taj na~in financira predizbornu kampanju vladaju}ih stranaka, kazao je Ko`ul Predsjednik Vlade ZH@-a Zvonko Juri{i} je medijima rekao kako je i on ~uo da je pala Vlada, na ~ijem je ~elu. - Ovo jo{ ne zna~i da je Vlada smijenjena, jer se ona po Zakonu o vladimorao~itovati o izglasavanju nepovjerenja. Ipak, u slu~aju izglasavanja nepovjerenja, Vlada u odre|enom roku podnosi ostavku Skup{tini, izjavio je Juri{i}.

Poticaj Lijanovi}ima
Podsje}amo, vlast u ZH@-u dijele HDZ 1990, HSPBiH i NS Radom za boljitak. U posljednje vrijeme sve su glasnije bile optu`be iz opozicijskog HDZ-a BiH kako je koalicija na vlasti u ovoj `upaniji ustvari ‘’koalicija za poticaje’’. Sporni poticaji se odnose na prora~unska izdvajanja za poticajepoljoprivrednoj proizvodnji koje su uglavnom dobijale firme u vlasni{tvu obitelji Lijanovi}, ina~e osniva~a NS Radom za boljitak.
J. GUDELJ

FARUK HAD@IBEGI]
Razgovaraju}i za Oslobo|enje o fudbalskim aktualnostima, Faruk Had`ibegi} ispravno primijetio da ~elnici ovda{njeg Fudbalskog/Nogometnog saveza nemaju nikakav kredibilitet.

VIJEST U OBJEKTIVU Godi{njica bitke za Famos
Po la ga njem cvi je}a is pred spo men-plo~e ju~er je obi lje`ena 18. godi{njica bitke za Famos. Cvije}e je polo`eno i na spomen-obilje`je ispred Doma kulture u Hrasnici, a delegacija je obi{la i polo`ila cvije}a na mezarju Kova~i, tako|er u Hrasni ci. Po sli je po dne-na ma za prou~eni su tevhid i mevlud u d`amiji u Lasici. Organizator ove manifestacije je Udru`enje porodica {ehida i poginulih boraca op}ine Ilid`a.
S. Hu.

VIJEST U

BROJU

konvertibilnih maraka ko{tat }e ure|enje puteva u naselju Mokri Dolovi u op{tini Trebinje.

200.000

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

INTERVJU

5

D`evad Osman~evi}, predsjedavaju}i Vije}a naroda RS-a

Sumnja u Ustavni sud RS-a
Za{to je Klub Bo{njaka ~ak 27 puta pokrenuo pitanje za{tite nacionalnih interesa? Kako se dogodilo da SNSD kontroli{e tri od ~etiri kluba naroda?
tigao i da je legitimno da delegiraju svoje predstavnike u Vije}e naroda. Ali sve {to se doga|alo, ukazuje da }e se u narednom periodu {to vi{e morati odvojiti strana~ka pripadnost od interesa konstitutivnog naroda. Kako to u~initi? - Moramose ozbiljnopozabavitina~inomizboradelegata u Vije}u naroda RS-a. Dalekobolji bi bio direktniizborpredstavnikakonstitutivnihnaroda ili nekadrugavarijanta koja bi omogu}ila ne samo politi~kim strankama da kandidiraju svojepredstavnikenego da u to bude uklju~en i odre|en broj nevladinihorganizacija i drugihinstitucija koje se bave za{titom ljudskih
Razgovarala: Gordana KATANA

Kada ste preuzimali du`nost predsjedavaju}eg Vije}a naroda RS-a, izrazili ste nadu da }e se interesi konstitutivnih naroda {tititi dogovorom i suradnjom Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS-a kako bi se maksimalno izbjeglo da se za{tita vitalnih nacionalnih interesa tra`i pred Ustavnim sudom RS-a. Na kraju mandata, koliko su o~ekivanja ispunjena? - Preuzimanjem funkcije predsjedavaju}eg Vije}a naroda u najboljojnamjeri sam iskazaointeres i dao obe}anje da }emo u ovojmladoj, zakonodavnojinstituciji u RSu obezbijediti takav na~in rada koji ne}e biti manipulacija bilo kojeg vida demokracije i parlamentarizma.

ka sa svojim koalicionim partnerima pokrila kompletno izvr{nu i zakonodavnu vlast u NSRS-u i veliki dio klubova konstitutivnih naroda u Vije}u naroda. Svakako da u po~etku nismo mogli vidjeti posljedice takve konstelacije politi~kih snaga. Sama ~injenica da jednastrankapokriva tri od ~etirikluba naroda predstavlja latentnu opasnost po za{titunacionalnihinteresa konstitutivnih naroda. Da li je to razlog {to, kada se analizira pokretanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa, nekome ko dovoljno ne poznaje politi~ku situaciju u RS-u, iz-

nog nacionalnog interesa. Klub koji jedini nije pod kontrolom vladaju}estrukture je KlubBo{njaka. Valjda smo zato i 27 puta pokretalipitanjeza{titevitalnognacionalnog interesa, Klub Hrvata to je uradio~etiriputa,dok srpskidelegatinisunijednom. Ako }emoanalizirati, u prethodnom periodu mi smo pro{li kroz te{ko razdoblje, do`ivjeliozbiljanekonomskiudar, recesiju, gubljenje radnih mjesta, {to je dovelo do pogor{anja polo`aja najugro`enijih kategorija stanovni{tva, od penzionera, RVI, boraca, i ako gledamo iz tog ugla, zakoni koje smo donosili vrlo ~es-

Za{tita Hrvata
Rekao sam da }emo raditi preventivno, iakoVije}enaroda ne radi na zakonima u kontinuitetu od predlaganja do dono{enja, kao {to radi NSRS, ali da }emo koristiti sve mogu}nosti da se u fazi predlaganjazakonaizbjegne sve {to bi moglo ugroziti vitalni interes bilo kojeg konstitutivnog naroda. Iz tog ugla sam zadovoljanradomVije}a, zadovoljan sam {to je odr`an veliki broj sjednica u okviru kojih je vo|en niz razgovora sa predstavnicima ministarstava, agencija, zajednica lokalne samouprave o pitanjimaposebnova`nim za konstitutivne narode koja su ure|ena amandmanima na Ustav RS-a. ^ak je i suradnja s NSRS-om bila relativno dobra, ali nismo mogli predvidjeti da }e na rad Vije}a u zna~ajnoj mjeri utjecati ~injenica da je jednapoliti~kastranka, SNSD, na izborima 2006. imala veliku politi~ku pobjedu. Zbog toga je po inerciji, {to nije dobro, ova stran-

POLITIKA Ovo se uklapa u pona{anje jednog dijela politi~kih struktura u RS-u koje uporno `ele dokazati da nije neophodno Vije}e naroda na ovom prostoru, jer je, po njima, to remetila~ki faktor u RS-u
prava. Mislim da bi se to itekakopozitivno odrazilo na rad Vije}a naroda u domenu za{tite interesa konstitutivnih naroda. Iskustvo pokazuje i da nijedobro da imamo asimetri~no rje{enje u BIH, to jest da imamo Vije}e naroda u RS-u i Dom naroda u FBiH. Dom naroda u FBiH je punopravno zakonodavno tijelo, {to nije slu~aj u RS-u. Dakle, to je jedan hendikep i to pitanje treba otvoriti unutar rasprave o izmjeni Ustava u BiH i vidjeti kako otkloniti neravnopravan polo`ajVije}anaroda u RS-u u odnosu na Dom naroda u FBiH. Bitna, odnosno odlu~uju}a karika u za{titi nacionalnih interesa konstitutivnih naroda je

Ustavni sud RS-a. Klub bo{nja~kog naroda imao je brojne primjedbe na na~in rada Ustavnog suda i najavio je i zahtjev za ocjenu ustavnosti Poslovnika o radu te institucije sa Ustavom RS-a. O ~emu je rije~? - To je jedan od najve}ihproblema. Ako komentiramo aktivnosti Vije}a naroda u proteklom periodu, ovo je ipak centralno pitanje jer stavljasumnju u politizacijunajvi{e pravosudne institucije u RS-u. Mi, na`alost,jo{ nismorazrije{ili to pitanje iako je ono aktuelno du`i niz godina, jer je Ustavni sud RSa izradom svog poslovnika jednostavno dezavuisao Ustav RS-a i Zakon o Ustavnom sudu RS-a na na~in da je odlu~ivanje u meritumu u vije}u za za{titunacionalnog interesa odredio da se glasa dvotre}inskom ve}inom.

Nacionalni interes
Svakako da je na taj na~in objektivnost da se utvrdipovredanacionalnoginteresaozbiljnodovedena u pitanje. Zbog toga postoji velikasumnjakoja je prisutna u Klubu Bo{njaka i dijelom i Klubu Hrvata da sumnjamo i imamo rezervu prema Ustavnom sudu RSa. Mislim da u ovom trenutku Ustavni sud RS-a je sa svojim ~injenjemudario u temeljejednezakonodavneinstitucije. Iskreno, ako se na ovakav na~in demonstrira primjenaUstava i zakona od jednetakve institucije, {ta mo`emo o~ekivati do ni`erangiranih institucija. Ovo se uklapa u pona{anjejednog dijelapoliti~kihstruktura u RS-ukoje uporno `ele dokazati da nije neophodnoVije}enaroda na ovom prostoru, jer je po njima to remetila~ki faktor u RS-u. E, ako iz toga `elimoizvu}inekizaklju~ak, onda je sljede}i: ne da je Vije}e naroda potrebno RS-unego da mu se mora dati ve}i kapacitet.

gleda da su predstavnici bo{nja~kog naroda jedini ugro`eni u RS-u? To se posebno vidi po ~injenici da unato~ upozorenjima i predstavnika hrvatskih stranaka, nevladinih udruga i Katoli~ke crkve o te{kom polo`aju Hrvata u RS-u, delegati hrvatskog naroda u Vije}u naroda su rijetko, gotovo nikako posezali za instrumentom za{tite nacionalnih interesa. - Na to sam upravo i htioupozoriti. Mi smo, Klub bo{nja~kog naroda, u protekom periodu 27 puta koristili instrument za{tite vital-

tonajvi{e su negativnihposljedica imali po gra|anesrpskenacionalnosti, jer su oni ve}ina u RS-u. Dakle, ako bismo pravili korelaciju za razloge pokretanja za{tite nacionalnih interesa, onda bi Srbi bili ti koji su ga trebalinaj~e{}ekoristiti. [to se ti~e delegata iz reda hrvatskog naroda, ja sam iskreno nezadovoljan{to smo se ~estonalazili u situaciji da su u Klubu Bo{njaka komentirali da mi vi{e {titimo interese hrvatskog naroda nego{to to radiKlubhrvatskognaroda. Mogu shvatiti i ne dovodim u pitanjerezultatekoje jeSNSDpos-

TAKORE]I... LEZI HLJEBE
Zapadnohercegova~ki @upanijski odbor HSS-NHI-ja oglasio se priop}enjem za javnost u povodu natje~aja za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u `upanijskom Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. U toj stranci isti~u kako je to posao iz snova, jer se u “tom ministarstvu ni{ta ne radi“ To potkrepljuju i ~inje. nicama da, unato~ tome {to Ministarstvo ima osam stalno uposlenih, lani ~ak i nije predvidjelo dono{enje nikakvih zakona, uredbi i odluka, ve} samo ~etiri pravilnika, od kojih nije realiziran niti jedan.

6

DOGA\AJI

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Jo{ jedna grbavi~ka pri~a

Zovi francuski radio,
Zlonamjerni Avaz
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} uputio je Vije}u za {tampu u BiH pismo, u kojem se ka`e: „Kao medijatoru koji nadgleda primjenuKodeksa za {tampu BiH, te {titijavnost od neprofesionalnog i manipulatorskog novinskog izvje{tavanja, obra}am vam se povodom zlonamjernog i tendencioznog povezivanja teksta objavljenog 3. 8. 2010. godine, na strani 9. Dnevnog avaza, pod naslovom ‘[ta je s milionima maraka blokiranim u Hercegova~koj banci’ s mojom slikom. Kao {to se iz tek, sta mo`e vidjeti, moja slika nema nikakvu dodirnu ta~ku niti s naslovom, niti s tekstom, naro~ito iz razloga {to Mustafa Mujezinovi} u doba kada su bile transakcije sredstava blokiranih u Hercegova~koj banci d.d. Mostar, nije bio na du`nosti premijera FBiH, te da je federalno Ministarstvo finansija adresa, koja u skladu sa nadle`nostima, treba reagirati u vezi s ovim, ali i drugim sredstvima spomenutim u tekstu. S tim u vezi, tra`im da Dnevni avaz pojasni svojim ~itaocima u kakvim dodirnim ta~kama je moja slika sa obavljenim naslovom i tekstom” ka`e se u Mujezino, vi}evom pismu.

Hajrudinu je pozlilo. Sabaha je po~ela plakati, preklinjati ih da joj ostave mu`a, a Vlahovi} se okrenuo prema njoj: “A ko si ti?” Rekla mu je, a on je uzvratio da }e do}i po nju za pola sata, svjedo~ila je Remzija Zele
IbrahimZelenijejediniGrbavi~anin koji traga za kostima svoga najro|enijeg. Bio je jedinac. Danas nema nijednog roditelja. - Mama je prije deset godina imala saobra}ajni udes i od posljedica je umrla, a ja bih najprije rekao da joj se i ta nesre}a, i sve ostalo {to je slijedilo, desilo zato {to je mislima uvijek bila uz moga oca, svoga supruga. Nikako se nije mogla pomiriti da ga nema i, nakon svake ekshumacije, ~ini mi se, sve vi{e je vehnula, govori Ibrahim.

Grbavica u ratu: Za `rtvama se traga, kom{ije {ute

CIK okon~ao ovjere listi
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ju~er okon~ala posao provjere i ovjere kandidatskih listi za op}e izbore 2010. godine. Kako je saop}eno iz Ureda za informiranje, u skladu s Izbornim zakonom BiH Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine }e kona~ne kandidatske liste objaviti u sredstvima javnog informiranja do 19. augusta ove godine.

Velike zlatne nau{nice
Mustafa Zele je prije rata bio cijenjeni stru~njak u vojnoj fabriciZrak, specijalista za opti~ke sprave, i porodica je u prvo vrijememislila da im je korisniji`iv nego mrtav. Utoliko prije {to su se pronosilevijestikako ga je neko vidio u TV prilogu Srne iz fabrike na Sokocu. - Kada sam po~eo obilaziti s ekipom Komisije za nestale mjesta masovnih grobnica,

shvatio sam pravu istinu. Kostur`ene, a u u{ima joj velikezlatne nau{nice. Mu{karac, na ru~noj kosti, skupocjeni sat. Kod jedne osobe, u nov~aniku, velikasvotanov~anica. Majcinisam o tome govorio, da ne bi i ona izgubila nadu, ka`e nam Ibrahim, koji se posljednji put ~uo s ocem 27. maja. - Petnaestak dana prije su bili kod mene i ja sam ih nagovarao da se ne vra}aju na Grbavicu. Ali, nije lako oti}i iz svoga doma, a tada se ni slutiti nije moglo na {ta }e sve to iza}i, govori Ibrahim, koji je 1999. bio na otkopavanju jame na Petrova~koj krivini. - Prona|eno je, ~ini mi se, 28 posmrtnih ostataka. Svuda oko njih su bile ~ahure, a oni mecima izre{etani. Pamtim dobro taj prizor s isprepletanim kosturi-

ma, prisje}a se Ibrahim, otac dvoje djece. - Imali smo pratnju, me|una ro dni voj ni ci su nas ~uvali, nestvarno zvu~i da se sve to de{avalo prije samo 11 godina. Mene su predstavljali kao svjedoka, govori Ibrahim, koji 2000. godine, na jednoj od tih ekshumacija samo {to nije uhap{en.

IZRE[ETANI Prona|eno je, ~ini mi se, 28 posmrtnih ostataka. Svuda oko njih su bile ~ahure, a oni mecima izre{etani
- Bili smo u Miljevi}ima i pripadnik ekipe iz Lukavice je po~eo sa mnom razgovor: te odakle sam, gdje sam `ivio, koliko sam bio na Grbavici... Bio je

~udno znati`eljan. Kada mu je Ibrahim rekao da je Grbavicu napustio 1993, sagovornik se iznenadio: “Kako to da te ne znam?” - U meni je ne{to buknulo. Shvatio sam da je ta~na pri~a premakojoj je upravo on bio zadu`en za radne vodove i iz mene je izletjelo: Da si me znao, sada bih ja bio u ovoj grobnici! A on se zacrvenio i odjednom nestao. Uskoro, eto ga s dvojicom policajaca, pokazuje na mene: “Njega uhapsite!“ Umije{ali su se Amor Ma{ovi}, sudija Ibrahim Had`i}, stranci i situacija se nekako smirila. Ibrahimov nespokoj je po~eo 14. juna 1992. godine. - Kom{inica je donijela d`ezvu kada je neko sna`no pokucao na vrata, pri~ala nam je

Centar za hendikepiranu djecu u Srebrenici

Izgradnja u oktobru, useljenje krajem godine
Fondacija “Herbert Stepic” donirala je 83.500 eura za izgradnju centra, a ostatak novca - 9.000 eura dala je Op{tina Srebrenica
Srebrenica }e krajem ove godine dobiti dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama sa podru~ja regije Bir~. Donatorski ugovor za izgradnju centra u Poto~arima kod Srebrenice ju~er su u Sarajevu potpisali direktor Raiffeisen Bank Michael Mueller u ime Fondacije „Herbert Stepic“ na~elnik , Op{tine Srebrenica Osman Sulji} i @eljka Katani}, predsjednica Udru`enja roditelja hendikepirane djece Leptir Srebrenica. izgradnju centra, a ostatak novca - 9.000 euradala je Op{tinaSrebrenica na na~in da je obezbijedila lokaciju, potrebne dozvole i infrastrukturu. “Raiffeisen banka ozbiljno shvata dru{tvenu odgovornost, banka je komercijalna institucija i kao takva je uspje{na, ali dio onoga {to zaradi treba podijeliti i onima koji nisu toliko uspje{ni“ kazao je , Mueller. Na~elnik Op{tine Srebrenica je istakao kako je potpisivanje ovog ugovora jedan od najljep{ih trenutaka od kada je na na~elni~koj funkciji jer je rije~ o pomo}i onima koji su najugro`eniji - hendikepirana djeca. Predsjednica udru`enja Leptir @eljka Katani} je dodala da }e korisnici u centru imati svu potrebnu profesionalnu pomo}, kao {to je pomo} defektologa, logopeda itd, zatim edukaciju za roditelje te savjetovali{te za mlade.

Javni poziv
Implementator ovog projekta je humanitarna organizacija Hilfswerk Austria. “Krajem augusta objavi}emo javni poziv za ponu|a~e i nakon provedene procedure izbora ponu|a~a u oktobru bi trebala po~eti izgradnja dnevnog centra povr{ine 150 kvadra-

Pomo} onima koji su najugro`eniji - hendikepiranoj djeci

Dru{tvena odgovornost
Fondacija „Herbert Stepic“ ~iji , je osniva~direktorRaiffeisenInternational, donirala je 83.500 eura za

tnih metara“ kazala je Ja{arevi} te , dodala kako je rok za izgradnju 90 dana, {to zna~i da bi ve} na kraju godine centar trebao otvoriti svo-

ja vrata hendikepiranoj djeci“ ka, zala je {efica misije humanitarne organizacije Hilfswerka u BiH SuJ. Sa. zana Ja{arevi}.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

DOGA\AJI

7

VIJESTI

reci {ta se de{ava!
Veselin Vlahovi} Batko }e BiH biti isporu~en do 28. augusta, saznalo je ju~e Oslobo|enje od ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovi}a. Ovo ministarstvo je zavr{ilo sve proceduralne radnje oko te ekstradicije, koja sada samo zavisi od toga kada }e nadle`ni sudski organi zavr{iti istragu o razbojni{tvima u kojima je osumnji~eni ratni zlo~inac u~estvovao u nekoliko {panskih pokrajina. Trojica vojnika, me|u kojima se nalazio Veselin Vlahovi} Batko, prvo su upala u stan u kojem su u tom trenutku sjedili Zdravko Peri{i} i Zvonko Bodulovi}. Vlahovi} je, prema kazivanju o~evidaca, ta~no znao koga tra`i: Zelu i Bodulovi}a. Zvonko je rekao da je on jedan od njih, a Vlahovi} mu je kazao da po|e sa njima. “[to sam kriv“, pitao je Bodulovi}. Svjedokinja tog doga|aja nam je pri~ala: “Odgovorio je: A Bu~a Potok, a radiostanica...?” I Bodulovi} je radio u Zraku. Potom ulaze u stan u kojem je i kafa prestala mirisati. Obratio se prvo Husanovi}u: “Kako se zove{?” Hajrudin mu je odgovorio, a Vlahovi} je uzvratio: “Ide{ sa nama.” mogla poma}i, kazuje nam Ibrahim, koji sve do prelaska jedne osobe s Grbavice (u razmjeni je pre{la i Remzija Zele) nije ni znao {ta se desilo njegovom ocu i kom{ijama. - Jedan od kom{ija nas je dva puta u me|uvremenu zvao i uvijek govorio da je sve u redu. Kada je sljede}i put telefonirao, moja supruga ga je pitala: “A {ta je s ocem?Je li vra}en?” Spustio je slu{alicu, pri~a nam Ibrahim, koji je, ina~e, u Miljevi}ima odmah prepoznao kovi}, na Vlakovu. Poslije sam saznao da je prona|ena u Miljevi}ima, na lokaciji za koju je neko tvrdio da se tu nalaze posmrtni ostaci ratnog komandanta @epe Avde Pali}a. - Jednom se i u meni pojavila velika nada da sam na{ao oca. Imao je sat, d`epni. Nikad se nije odvajao od njega. U stvari, ja sam taj sat kupio sebi, ali kada ga je otac vidio, odu{evio se. Odmah sam mu ga pru`io. Na jednoj od grobnica pru`ili su mi neki mesingani sat, jer su znali {ta je otac imao uza se. Ne, nije to bio taj. A onda su mi pru`ili drugi, kazivao nam je Ibrahim. U njemu se ne{to uzburkalo. - To je o~ev sat, bio sam siguran, bez obzira na to {to nije imao lan~i}. No, analiza DNK tijela uz koje je bio sat nije to potvrdila. Tra`io sam novu analizu, ali do nje jo{ nije do{lo. IbrahimZele je samdo{ao i do imena Vlahovi}evih pratilaca. - Svim nadle`nim organima sam to rekao, ali sam imao osje}aj kao da to nikoga ne interesuje, ka`e ovaj mladi ~ovjek, kojeg posebno boli to {to kom{ije iz njegove zgrade koje su cijeli rat provele u svome stanu {ute.
Edina KAMENICA

Vlahovi} u BiH do 28. augusta

FDS dijeli dividendu
Nakon{to je Skup{tinadru{tvaFabrika duhanaSarajevo d.d. donijelaodluku o isplatidividende po osnovurezultataposlovanja u pro{lojgodini, upu}en je pozivdioni~arima FDS-a da dostavedokumentaciju radi realizacije te odluke. Dru{tvo }e isplatitidividendu od 5.126.848 KM, odnosno ~etiri KM po dionici, prema listi vlasnikavrijednosnihpapira FDS-a, dobivenoj iz Registravrijednosnihpapira u FBiH (30.6.2010). Isplatadividendeizvr{it}e se po prijemu tra`ene dokumentacije. FDS je pro{lu godinu zavr{io s prihodom od 110,82 miliona KM i rashodom od 96,53 miliona KM, tako da ostvarenanetodobit iznosi12,77 miliona KM. Fabrikaduhana Sarajevo je 39,91 posto u dr`avnomvlasni{tvu, dok preostalih60,09 postopripadamalim dioni~arima, stoji u saop}enju.

1997. godine Ibrahimova majka Remzija. U sobi su s bra~nim parom Zele bili i kom{ije Husanovi}i, Sabaha i Hajrudin.

[to sam kriv
Jasna Husanovi} je u to vrijeme studirala u Parizu i nekoliko dana prije nego {to }e njene roditelje odvesti u smrt, ~ula se sa njima. - Mama mi je samo ponavljala da }e i oni morati s jednom torbom pobje}i odatle, a tata je pri~ao, kako ih je nazvao, o lu|acima ispred na{e zgrade koji pucaju iz tenka. “Zovi francuski radio, reci im {ta se ovdje radi“ vikao mi je u slu{alicu, , svjedo~ila nam je Jasna. Hajrudin je bio ~lan orkestra RTV Sarajevo, a Sabaha je bila trgovkinja.

SAT Jednom se i u meni pojavila velika nada da sam na{ao oca. Imao je sat, d`epni. Nikad se nije odvajao od njega
m{iju Bodulovi}a. - Izgledao je kao mumificiran. Pokazao sam na njega i rekao to je Zvonko. Nikakve dileme nije bilo, govori Ibrahim, napominju}i da su i Husanovi}i prona|eni. Sve troje su iskopani na razli~itim lokacijama. - Mislim da je to bilo pretpro{le godine... Do{ao sam pred zgradu i vidio smrtovnicu, obavijest o sahraniSabaheHusano-

Komunalci u Vi{egradu
Ju~er ujutro premijer Kantona Besim Mehmedi} u ime Vlade ispratio je radnike komunalnih javnih preduze}a koji }e u Vi{egradupomagatiistra`iteljimaInstituta za nestale BiH u pronala`enjuskeletnihostatakaubijenihBo{njaka na strmim i nepristupa~nimobalamadrinskogjezera Peru}ac. “Ovi ljudi su se dobrovoljno odazvali da pomognu, koliko je to u njihovoj mo}i, da se ova humana misija {to prije okon~a. Sre}om, ima razumnih ljudi spremnih da shvate koliki je zna~aj u pronala`enju posmrtnih ostataka, jer jedinotako}e `rtve, kao i porodiceubijenih, kona~no prona}i svoj smiraj“ istakao je , premijer Mehmedi}.

Bila je skamenjena
- Hajrudinu je pozlilo. Sabaha je po~ela plakati, preklinjati ih da ga puste na miru, a Vlahovi} se okrenuo prema njoj: “Ko si ti?” Rekla mu je, a on je uzvratio da }e do}i po nju za pola sata. Do{ao je, pri~ala nam je Remzija Zele. - Moja majka se ~esto ~udila sebi. Bila je skamenjena, nije se

Okon~ana trakavica

Ovjerene liste HSS - NHI-ja
Kandidatske liste, koje je potpisao Ante ^olak, ovjerene su na preporuku Suda BiH
Sredi{nje izborno povjerenstvo (SIP) ju~er je, nakonodluke@albenoga vije}a Suda BiH, kona~no ovjerilo kandidatske liste HSS NHI-ja i to one koje je potpisaoAnte ^olak, v.d. predsjednika ove stranke. Kako je za Oslobo|enje izjavilaMaksidaPiri}, glasnogovornica SIP-a BiH, liste su ovjerene na osnovu preporuke Suda BiH. ovu, postojipravo`albe u roku od dva dana od prijemaodluke. @aliti se mogu zainteresirane strane, izjavila je glasnogovornica Piri}. ^lanPredsjedni{tva HSS- NHIja Mislav Su~i} je pojasnio kako je Sud BiH u utorakkasnoposlijepodneutvrdiokako je Lovri}evasvoje kandidatske liste SIP-u predala u svojstvuprivatneosobe, a ne kao predsjednicastranke, zbog~ega su odba~ene. - Sud je utvrdio kako je u HSS NHI-ju do{lo do unutarstrana~kog sukoba te razrje{enja s du`nosti predsjednice Ljiljane Lovri}. Stoga su kandidatske liste koje je ona prijavila SIP-u podnesene u svojstvu privatne osobe i kao takve su odba~ene. Sud je tako|er utvrdio kako, pored toga {to stoji u sudskom registru o tome tko je predsjednik stranke, SIP mora uva`iti i odluke strana~kih tijela. U na{em slu~aju to zna~i da su liste koje je prijavio na{ v.d. predsjednik Ante ^olakpraveliste HSS- NHI-ja, rekao je Su~i}. On je dodao i kako je Sud BiH utvrdio da su ovla{teneosobe za zastupanje HSS - NHI-ja Ante ^olak kao v.d. predsjednika i Drago D`ambas kao dopredsjednik stranke. - Osobno se nisam nadao ovakvom, za strankupozitivnomishodu na{e `albe Sudu BiH, izjavio je Su~i}, te dodao kako ovo zna~i da HSS - NHI ne treba ulaziti ni u kakve koalicije s ostalim hrvatskim strankama.

Neovisni od HDZ-ova
- HSS - NHI treba biti neovisna stranka i nemati posla niti s jednom drugom politi~kom opcijom, jer }emo tako dokazati svoju vjerodostojnost. I HDZBiH i HDZ 1990su ustvariistapoliti~kaopcija i mi ne trebamo biti pod njihovom kapom, rekao je Su~i}. Podsje}amo, HSS- NHI je LjiljanuLovri}razrije{iodu`nostipredsjednice stranke jer je, nepo{tivaju}iodlukestrana~kihtijela, potpisala sporazum o strate{kom partnerstvu s HDZ-om BiH. Lovri}eva se, pak, sudskimputem`alila i ~ak je Op}inski sud u Sarajevu u prvostupanjskojpresudiutvrdiokako je

Ponovljen postupak
- SIP je u ponovljenom postupku ovjerio kandidatske liste HSS- NHI-ja i to na osnovupreporuke Suda BiH. Ovjerene su liste koje je potpisaoAnte^olak, zamjenik predsjednika ove stranke i ovla{tenaosoba za njenozastupanje. Na svakuna{uodluku,pa i na

Ante ^olak: Pravo zastupanja

Lovri}eva smijenjena na nestatutaranna~in. Kasnije su listekandidata za predstoje}e izbore u ime HSS - NHI predali i Lovri}eva i ^olak, zbog~ega je moraointerveJ. GUDELJ nirati i Sud BiH.

8

DOGA\AJI

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nema prigovora na odluku o neizru~enju Ejupa Gani}a

Stranke kr{e zakone
Centar za humanupolitikuupozorio je sve glavne tu`ioce u BiH da su neke politi~ke stranke i kandidati za ovogodi{nje izbore ve} poodavno zapo~eli aktivnosti na nezakonitom prikupljanju novca za svojupredizbornukampanju, podmi}ivanje bira~a i druge izborne prevare, za {to }e biti upotrijebljeno vi{e od 100 miliona KM javnog novca. Novac za finansiranje predizbornekampanjebi}enajve}imdijelom obezbije|en putem nabavki robe i usluga u javnomsektoru, a podmi}ivanje bira~a, osim novcem, vr{i}e se zapo{ljavanjem, izgradnjomkomunalneinfrastrukture i obezbje|enjem ili obe}anjem nekedrugekoristi. Centarpozivatu`ioce da odmah prekinu kori{tenje godi{njih odmora i zapo~nu ve} zakasnjele aktivnosti otkrivanja i gonjenja organizatora i izvr{ilaca ovih krivi~nih djela.

Ejup Gani} po povratku iz Londona

Srbija odustala od `albe
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije je, stoji u saop{tenju, nakon opse`ne analize zaklju~ilo da bi, u situaciji kada se Gani} ve} nalazi u BiH, podno{enje `albe bilo “necjelishodno“
Srbijansko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine ju~er je saop{tilo da se ne}e `aliti na odluku engleskog suda da Srbiji ne izru~i nekada{njeg ~lana Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Ejupa Gani}a. zaklju~ilo da bi, u situaciji kada se Gani} ve} nalazi u BiH, podno{enje `albe bilo “necjelishodno“ . - U toj situaciji bi, ~ak i u slu~aju uspjeha `albe, takva odluka bila fakti~ki neprovediva, rije~i su kojima je srbijansko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine obrazlo`ilo odluku da se ne `ali na presudu ekstradicijskog suda u Westminsteru. Tu`ila{tvo je saop{tilo i to da od istrage o ulozi Ejupa Gani}a u zlo~inima u Sarajevu ne}e odustati. Podsje}amo, Gani} je 1. marta ove godine uhap{en u Londonu, na osnovu zahtjeva Srbije, ~ije ga Tu`ila{tvo tereti da je u~estvovao u “ratnom zlo~inu po~injenom nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, u maju 1992. godine“ . No, srbijansko tu`ila{tvo smatra da je engleski sud zanemario ~injenice i dokaze o Gani}evoj ulozi u de{avanjima u Dobrovolja~koj ulici, te da je pri dono{enju presude politika prevagnula nad pravom i ~injenicama. Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije je istaklo da i dalje ~vrsto stoji pri stavu da istraga o doga|ajima u Dobrovolja~koj ulici i Gani}evoj ulozi u njima mora da bude zavr{ena, te da }e nastaviti istragu do potpunog rasvjetljavanja svih ~injenica i okolnosti ovog krivi~nog J. F. dijela.

Vijenac na mjestu ubistva Kraljevi}a
Izaslanstvo HSP-a BiH sa @ivkom Budimirom na ~elu, dopredsjednikom stranke, polo`ilo je vijenac na lokalitetu Varda, zapadno od Mostara, na spomen - obilje`je Bla`u Kraljevi}u i osmorici pripadnika Hrvatskih oslobodila~kih snaga (HOS) ubijenih 9. augusta 1992. Iako je pro{lo skoro punih 18 godina od ubistva, izvr{itelji ovog zlo~ina nisu procesuirani, a obitelji ubijenih ne dobivaju nikakav vid pomo}i i potpore, ka`u u HSP-u. HSPBiH ne dopu{ta da nestanu uspomene na Bla`a Kraljevi}a i njegove suborce, te }e i ove godine, 9. kolovoza, ~lanovi HSP-a BiH u velikom broju nazo~iti obilje`avanju godi{njice njihove pogibije, stoji u saop}enju.

Konsultacije
Saop{teno je da je Tu`ila{tvo odluku da se ne}e `aliti donijelo nakon konsultacija sa predstavnicima engleske Kraljevske tu`ila~ke slu`be i pravnim zastupnicima Srbije iz Londona. Tu`ila{tvo je, stoji u saop{tenju, nakon opse`ne analize

Politika i presuda
Pro{le sedmice sud u Londonu je donio odluku da Gani}a ne}e izru~iti Srbiji, ocijeniv{i istovremeno da je Srbija zloupotrijebila britansko pravosu|e, te da je proces protiv nekada{njeg ~lana Predsjedni{tva BiH politi~ki motivisan.

Damir Arnaut sa mladima iz SBiH

Iliju Juri{i}a bi
oslobodio svaki

nezavisni sud
Zasad mirni protest radnika
Biv{i radnici prijedorskog @itoprometa mirno su ju~er protestovali ispred kapije preduze}a tra`e}i povezivanje radnog sta`a, izmirivanje svih obaveza prema radnicima, pokretanje ste~ajnog postupka, te reviziju privatizacije i prodaje imovine ovog preduze}a. Ovo je zasad mirno okupljanje, a ako ne dobijemo hitan odgovor nadle`nih, iza}i }emo na ulice i svakodnevno protestovati, upozorili su biv{i radnici u pismu upu}enom Vladi RS-a, Op{tini Prijedor, Okru`nom privrednom sudu Banja Luka, Poreskoj upravi RS-a, inspekciji rada, rukovodstvu preduze}a i Sindikatu. Direktor @itoprometa Milorad Radi} rekao je da nema ni{ta protiv zahtjeva biv{ih radnika, ali da nije u mogu}nosti da ih rije{i, jer ve} godinama firma posluje sa gubicima i ra~un joj je blokiran.

Glavni tu`ilac Srbije je u Londonu priznao da je Juri{i} osu|en na osnovu nepostoje}eg dokumenta
Najve}a vrijednost presude britanskog Suda za ekstradiciju u slu~aju Gani} jeste u tome {to je uspostavljena matrica kako se treba pona{ati u sli~nim, slu~ajevima nasrtaja na ovu dr`avu, kazao je Damir Arnaut, savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a za ustavnopravna pitanja, i najistaknutiji ~lan Gani}evog tima, koji je sino}, na okruglom stolu Mladih stranke za BiH, kojem je prisustvovao i kantonalni premijer Besim Mehmedi}, iznio nekoliko interesantnih ~injenica vezanih za ovu presudu, koja bi mogla postati “velika prilika za BiH a posebno za Srbiju“ . Jer, podsjetio je Arnaut, na ovom procesu Srbija je prvi put odstupila od dosada{nje svoje kvalifikacije o “gra|anskom ratu“ kako je nazivala , de{avanja u BiH 1992-1995.. Sada je upotrijebila izraz me|unarodni sukob. osnovu nepostoje}eg dokumenta. Dakle, zbog la`i Juri{i} le`i, i to priznanje tu`ioca je velika sramota za Srbiju, ali i prilika da, prije svega, njeni gra|ani shvate o ~emu se tu radi, i da se rije{e ljudi koji se slu`e la`ima, i koji `ive od mitova“ kazao je Arnaut, obja, sniv{i da je rije~ o navodnom dogovoru Alije Izetbegovi}a i Blagoja Ad`i}a od 26. aprila 1991. “o mirnom povla~enju trupa JNA” Pregovori jesu o to. me vo|eni u Skopju, ali nisu okon~ani i Juri{i} mora biti oslobo|en, naglasio je Arnaut, odbiv{i primjedbe o zapostavljanju Ilije Juri{i}a u odnosu na Ejupa Gani}a.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

“Zanimljivo, to govore oni, koji ako nisu odmagali i jednom i drugom, nisu ni pomagali“ kazao je Arnaut, koji }e se , danas sastati s Juri{i}evim advokatima, da bi im ustupio dodatnu dokumentaciju.

Hap{enje opet mogu}e
Mo`e li se opet desiti hap{enje nekog iz slu~aja Dobrovolja~ka ili Tuzlanska kolona, pitali su mladi, a Arnaut je odgovorio potvrdno, napomenuv{i da je u toku bilateralno informisanje evropskih dr`ava o presudi iz Londona: “Zahtijevamo garancije da ne}e biti hap{enja“ , kazao je Arnaut.
E. K.

A slu~aj Juri{i}?
No, {ta ova presuda zna~i za slu~aj Juri{i}? Arnaut je rekao da bi proces pred Apelacionim vije}em u Beogradu, od 22. do 25. augusta “svaki nezavisni sud okon~ao osloba|aju}om presudom“ . “U Londonu je tu`ilac koji je vodio slu~aj Juri{i} priznao da je pro ces pre su|en na

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

DOGA\AJI

9

Oslobo|enje u posjedu ugovora o izgradnji zgrade SIPA (II)

Dvogodi{nji embargo na informacije
Svako osjetnije odstupanje u izvo|enju pojedinih vrsta radova, od terminskih planova, daje za pravo investitoru da preduzme odgovaraju}e mjere koje }e sprije~iti zaka{njenje u rokovima gra|enja. U krajnjoj mjeri, daje pravo investitoru da raskine ugovor i uvede u posao novog izvo|a~a sa svim posljedicama po izvo|a~a radova, potpisnika ugovora, stoji u dokumentu
“Rok za izvo|enje radova po osnovnom ugovoru je 27. oktobar 2009, sa izuzetkomradovanavedenih u zaklju~cima zapisnika od 4. septembra 2009. godine koji je sastavni dio ovog aneksa.“ Ovo, izme|u ostalog, stoji u aneksu br. 1 Ugovora o izvo|enjuradova na izgradnji objekta Agencije za istrage i za{titu(SIPA) u Lukavici do kojeg je do{lo Oslobo|enje, a koji su 22. oktobrapro{legodine u ime investitora potpisali direktor SIPA Mirko Luji}, te direktor Integral In`enjeringa a. d. iz Lakta{aSlobodan Stankovi}. dovi na ma{inskim instalacijama, vodovodu, fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji, te platou i zidovima Z 2 i Z 3 ispredglavnogulaza u objekat, kao i elektroradovi- privremeni priklju~ak objekta na postoje}u MBTS vrijedni 1.074.486,42 KM trebali su bitizavr{eni u roku od 75 dana od njegovog potpisivanja najkasnije po~etka januara ove godine. Vjerovatno je samo proformeradi Luji} u osnovni ugovor stavio odredbu prema kojoj }e se izvo|a~u za neodobreno produ`enje ugovorenog roka za svaki dan odbiti 0,2 posto ugovorene cijene (oko 37.330 KM) do maksimalno pet posto (oko 950.000 KM). Jer Luji} je znao, ali o~itonijehtio poduzeti kaznene odredbe prema izvo|a~u radova za nepridr`avanje iz potpisanogugovora o izvo|enju radova. To prvenstveno i iz razloga {to je u osnovnom ugovoru nazna~eno da }e “izvo|a~podnositiinvestitorumjese~no izvje{taje i gantograme o napredovanju radova“ Dakle, u . skladu sa ovim, Luji} je jo{ u septembrupro{legodine na osnovuizvje{tajakoje je IntegralIn`enjering trebaodostavljatiznao da se radovi ne}e zavr{iti do 27. oktobra, kako je nazna~eno. U osnovnom ugovoru o izvo|enjuradova, ~lan2.2.2. - dinamika izvo|enja radova jasno je propisano da se izvo|a~ obavezuje ugovorene radove izvoditi u skladu sa rokovima iz ta~ke 2.1. (15 mjeseci od dana potpisivanja - 5. marta 2008) s obaveznim prisustvom potrebne radne snage koja omogu}uje da se u potpunosti i obaveznorealizujugodi{njifinansijskiplanovi i krajnji rok za izvedene radove. - Svako osjetnije odstupanje u izvo|enju pojedinih vrsta radova, od terminskih planova, daje za pravo investitoru da preduzme odgovaraju}e mjere koje }e sprije~iti zaka{njenje u rokovima gra|enja. U krajnjoj mjeri, daje pravo investitoru da raskine ugovor i uvede u posao novog izvo|a~aradova sa svimposljedicama po izvo|a~u radova, potpisnika ovog ugovora, stoji u ugovoru.

Brojne malverzacije oko izgradnje novog objekta SIPA

Luji}eva {utnja
Ovim je, kako je Oslobo|enjevi{eputaukazivalo,jasnovidljivo da je direktor SIPA Mirko Luji} za{titio izvo|a~a radova - Integral In`enjering, odnosno Slobodana Stankovi}a,od pla}anjapenala od oko 950.000 KM zbog vi{emjese~nih ka{njenja u izgradnji objekta te dr`avne agencije. U novu zgradu SIPA zaposlenici su ina~e, iako ni tadanijebilasasvimzavr{ena, po~eli useljavati tek po~etkom juna2010. godine, odnosno~ak sedam mjeseci kasnije nego je objekat trebao biti izgra|en i predat na upotrebu. IntegralIn`enjering ne samo da je ~ak sedam mjeseci kasnio sa izgradnjomzgradeSIPA~iji je osnovniugovorpotpisanizme|uLuji}a i Stankovi}a 5. marta 2008. bio na iznos od 18.665.245,79 KM, ve} je vi{emjese~nihprobijanjarokovabilo i kod provedbeaneksaugovora. Naime, u skladu sa aneksom, ra-

Probijanje rokova
Ugovorom je navedeno da izvo|a~ ima pravo na odgovaraju}e produ`enjeroka za izvo|enjeradova u slu~ajukada je sprije~enizvoditiradove iz slijede}ihrazloga- prirodni doga|aji (po`ar, poplava, potres, iznimno lo{e vrijeme neuobi~ajno za godi{njedoba u kojem se izvoderadovi u ugovorenim rokovima- temperatureni`e od pet stepeni mjerene u sedam sati u zimskom i 40 stepeniCelzijusa u 14 sati u ljetnom periodu), ratni doga|aji, mjere predvi|ene aktima nadle`nih organa, uslovi za izvo|enje radova u zemlji koji nisu predvi|enitehni~komdokumentacijom, odnosnogeomehani~kim izvje{tajima, pribavljenimprijeutvr|ivanjaroka, te izmjenetehni~ke dokumentacije. - Izvo|a~ je du`anzahtjev za produ`enjerokapodnijetiinvestitoru ~im sazna razlog zbog kojeg se rok mo`e produ`iti, navodi se u ugovoru. Nijevaljda da je Integral“opravdano“ probio rokove za izgradnju zgradeSIPAzbogpoplava, po`ara, potresa ili ratnih doga|aja?! No, veomainteresantan dio ugovora jeste i odredba - “povjerljiva priroda“ navedena u ~lanu 3. obaveze izvo|a~a. Tu je nazna~eno da “izvo|a~ radova i njegovipridru`eni~lanovi, kao i svi podizvo|a~i, odnosno njegovi uposlenici, ne}e, bilo tokom trajanja ugovora ili u roku od dvije godine nakon njegovog isteka otkrivati (!!!) bilo koje informacije iz dokumenatakoje su vlasni{tvo investitora ili povjerljive informacije u vezi sa uslugama iz ovog ugovora, ili poslovima, ili poslovnimaktivnostimainvestitora bez prethodno dobivenog njegovog pismenog odobrenja.“
Almir TERZI]

950.000 OPRO[TENIH KM Ovim je, kako je Oslobo|enje vi{e puta ukazivalo, jasno vidljivo da je direktor SIPA Mirko Luji} za{titio izvo|a~a radova Integral In`enjering, odnosno Slobodana Stankovi}a, od pla}anja penala od oko 950.000 KM zbog vi{emjese~nih ka{njenja u izgradnji objekta te dr`avne agencije

DirektorSIPAMirkoLuji}nije ba{rad da razgovara s novinarima o izgradnji ovog objekta, no ju~er je objavljen njegov intervju u Sanu. Na novinarsko pitanje zbog ~ega se od o~iju javnosti kriju dokumenti o izgradnji objekta te dr`avne agencije, odgovorio je vrlo autoritativno kako su “insinuacije o tome neprimjerene“ . Naveo je da je Pravobranila{tvo BiH dalo pozitivno mi{ljenje na ugovor i njegov aneks, te da su kopije proslije|ene Uredu za reviziju institucija BiH. - Poslanik Mehmedovi} ([emsudin, koji je tra`io dokumente na uvid, op. aut.) u skladu sa dinamikom rada i prioritetima Agencije dobi}e tra`ene kopije, naveo je Luji}, no nije bio spreman precizirati {ta to vremenski zna~i. Zato valja podsjetiti (i) Luji}a da je Mehmedovi}, kao poslanik u Parlamentu BiH, ugovor zatra`io jo{ prije vi{e od dva mjeseca. Ali, valjda dinamika rada SIPA podrazumijeva da se, kao i na zavr{etak zgrade, ~eka po sedam mjeseci du`e od predvi|enih rokova.

Luji}eve zamjene teza

Aneks ugovora: Jesu li novinarske insinuacije i Luji}ev potpis?

10

KOMENTARI

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ateriranje nebeskih Srba U I
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

Smatrati da je nezavisnost Kosova gotova stvar, nije nikakva zluradost koja bi nalikovala izreci “nek kom{iji crkne krava“. Svima u regionu, a Bosni i Hercegovini posebno, stalo je da Srbija iza|e iz svoje “julske samo}e“ i da bude stabilna i prosperitetna, a ne frustrirana i posva|ana sa cijelim svijetom

Politici od 30. jula pa`nju mi je privukao naslov jednog kratkog, neupadljivo plasiranog teksta “Julska samo}a“. Ve} na po~etku ovog sarkasti~no intoniranog zapisa ~italac u “julskoj samo}i“ prepoznaje metaforu za sve ve}u usamljenost Srbije u njenoj besmislenoj borbi za izgubljeno Kosovo. Mi{ljenje Me|una ro dnog su da pravde u Haagu o nezavisnosti Kosova za Srbiju je udarac ravan nokautu. A noka uti ra ni pro ti vnik ne ma snage da urla i prijeti, pa autor teksta zajedljivo konstatira: “Izostalo je i ono {to nas je donedavno krasilo: da na{i hrabri omladinci juri{aju na ambasade, d`amije i strane turiste.“ Uzimaju}i u obzir stanje duha u Vojvodini i Sand`aku, Dragutin Mini} Karlo, kako se zove autor navedenog teksta, pla{i se da bi neki budu}i klinci mogli ispi si va ti gra fi te: “U`a Srbija je Srbija!“ Mini} prizna je da se, zbog sve ga re~enog, izlo`io riziku da ga neki Srbi “sa vi{kom obraza“ proglase izdajnikom. U tom koncentratu ironije i samoironije ipak je najprovoka ti vni je slje de}e mjes to: “Stoga je onaj zreli dr`avni~ki govor predsednika u Skup{tini bio nekakva prekretnica u ateriranju nebeskog naroda i suo~avanju sa `ivotom na planeti Zemlji. Dobro je da je

N

krenulo, mada je za neke stvari kasno.“ Za nas, kojima je Srbija prvi susjed, a jo{ vi{e za sam srpski narod, ta bi vijest, kad bi bila ta~na, zaslu`ivala najve}u mogu}u pa`nju. Ali, da li je zaista krenulo? Stav Ha{kog suda prema Deklaraciji o nezavisnosti Kosova predsjednik Tadi} je ocijenio uvredljivim za Srbiju. Njegova objava je izazvala poti{tenost nacije, ali nije dovela do odricanja od jedne potpuno proma{ene, iracionalne politike. Da je Tadi} u pomenutom obra}anju poslanicima rekao da na potezanje pitanja o statusu Kosova ne treba vi{e gubiti vrijeme, te da je daleko razumnije razgovarati sa Pri{tinom o polo`aju preostalih kosovskih Srba - to bi bila druga pri~a. a sjednici Vije}a sigur nos ti UN-a, odr`anoj prije dva dana u New Yorku, pateti~ni i dr~ni {ef srbijanske diplomatije Vuk Jeremi} rekao je da se Srbija “ne}e predati“ i dodao: “Radi se o ~injenici da mi nemamo izbora, jer je Kosovo direktno utkano u samu su{tinu na{eg identiteta.“ Nije pomoglo! Ambasadori zemalja koje su priznale Kosovo zauzeli su stav da je za njih ta stvar zavr{ena. Bio je to jo{ jedan propali izlet Jeremi}evog tima, pa opozicija ve} grak}e pozivaju}i ambicioznog ministra da ispostavi ra~un svojih neuspjelih pu-

K

tovanja u “odbranu“ Kosova. Ali, ~ak i kad bi se nekim ~udom desila prekretnica u “ateriranju nebeskog naroda“ i njegovog “su~eljavanja sa `ivotom na planeti Zemlji“, to ne bi bio plod Tadi}eve dr`avni~ke lucidnosti i hrabrosti, jer on te vrline naprosto ne posjeduje. Od presudnog je zna~aja bila, a bi}e i ubudu}e, sila `ivotne stvarnosti, koju su kosovski Albanci, uz saglasnost Zapada, u jednom istorijskom trenutku promijenili i usmjerili je u pravcu vlastite slobode i prosperiteta. ad smo ve} kod ateriranja, odnosno slijetanja, svaki pilot }e re}i da taj postupak predstavlja najve}i rizik u njegovom poslu. To je trenutak kad se doga|a najve}i broj avionskih nesre}a. I ateriranje “nebeskih Srba“ (normalni Srbi su na Zemlji i nemaju taj problem), kao uostalom i svakog drugog naroda koji se sporo i te{ko osloba|a istorijskog mamurluka, nosi sa sobom mnogo nepoznanica, lomova i rizika. Potrebno je radikalno promijeniti kulturni model koji odre|uje poredak `ivotnih vrijednosti. Tek tada se mo`e govoriti o procesu mentalne reparacije miliona ljudi. A Srbija je daleko od takvog podviga. On }e biti mogu} tek onda kad Srbija izbri{e Kosovo iz svojih katastarskih knjiga.

pak, ima znakova da se prostor racionalnog pristupa Kosovu polako {iri na ra~un onog zatucanog i iracionalnog. Kosovo je sve manje “najskuplja srpska re~“, a Be}kovi}ev ratnohu{ka~ki stih “}era}emo se jo{“ te{ko da vi{e ikome ne{to zna~i. Narod se u{utio i gleda svoja posla, mjerkaju}i odnos dinara i eura i ~ekaju}i da vidi kolika }e biti cijena `ita. Posljednjih dana se u beogradskoj {tampi mogu uo~iti neki novi tonovi, koji 22. juli, kad je Me|unarodni sud pravde objavio svoje mi{ljenje o statusu Kosova, uzimaju kao po~etak novog politi~kog kalendara u Srbiji. Neki majstori relativizacije pritom nalaze utjehu i u ha{kom debaklu: “Istorija i budu}a pokolenja su skloni da pobednicima mnogo toga progledaju kroz prste. Ali se, s razlogom, uvek na|e simpatija i za ~asne gubitnike.“ Ovo posljednje zvu~i kao odstupnica za dan progla{enja “~asnog poraza“ [to ta naci. onalna ceremonija, ako se ve} tako do`ivljava, prije bude obavljena, tim bolje i po Srbe i po njihove susjede. Nije posrijedi ni~ija zluradost koja bi nalikovala izreci “nek kom{iji crkne krava“ Svima u regi. onu, a Bosni i Hercegovini posebno, stalo je da Srbija iza|e iz svoje “julske samo}e“ i da bude stabilna i prosperitetna, a ne frustrirana i posva|ana sa cijelim svijetom.

BLIC
Potvrda da je dana{nja BiH u Daytonu ba{ skalafurena, zbog ~ega ne funkcioni{e ni u jednomsegmentukojikrase moderne dr`ave, mo`e se na}i na svakom koraku i svakom od pet nivoa vlasti. Dr`ava, dakle, rapidnopropada, {to se nikako ne mo`e re}i za one koji ~ine njen administrativni aparat. Naprotiv, pedantne kolege su izra~unale da su samo na ime regresa za odmor uposlenici u institucijamadr`ave BiH ove godine dobili 12,9 milionamaraka. Podatakdobija puno zna~enje tek kad mu se doda da, recimo, regres za one na dr`avnim jaslama i nijetakoveliki, iako je i suma od 586 maraka u ovoj siroma{noj zemlji vrijedna svakog po{tovanja, ali je upravo zastra{uju}a spoznaja da su ga primilenevjerovatne 22.000 uposlenika. Otkud toliki, pobogu?! Ne umijem ni brojati do 22.000, ~ak ni pobrojati makar polovinu slu`bi koje ~ine administrativni aparat ove

FOKUS

U OBJEKTIVU
umiru}e dr`ave i zanimanja neophodnih za popunu tolikog broja radnih mjesta. Apsurdno je tra`enje logike, odnosno opravdanja za toliki broj uposlenika samo u najvi{em nivou vlasti u objektivno maloj BiH, jer u dr`avnim organima Bosanci i Hercegovci ostvaruju najmanji procent svojih `ivotnih potreba. Jedno od mogu}ihobja{njenjaovih22.000 uposlenika je to {to se po dejtonskoj arhitekturi dr`ave BiH svako radno mjesto popunjava po tronacionalnom klju~u. Dakle, jedan puta tri, a to ve} nije te{ko izra~unati. Kao ni to da bi ih u svakojnormalnojdr`avibilobarem60 posto manje. I jo{ bi, {to se platati~e, dijelilisudbinudrugih sunarodnika, radi~ijihpotreba i postoje. Zato, kad ~ujete dr`avnog uposlenika - od ministra, do kurira - da ru`no govori o svom poslodavcu, slobodno mu recite da za~epi svoja licemjerna usta!
Dragan STANOJLOVI]

Dr`ava bez dna

Laura na putu oko svijeta
Mlada Holan|anka Laura Dekker, kojoj je samo 14 godina, isplovila je ju~er svojom jedrilicom iz luke Den Osse, na jugozapadu Holandije, u nadi da }e postati najmla|a osoba na svijetu koja je sama oplovila svijet. Laura i njen otac Dick Dekker, koji }e je svojim jedrenjakom pratiti na putu do Portugala, isplovili su prema Sjevernom moru. Doga|aj je pratilo stotinjak znati`eljnika i pedesetak novinara. Svojom 11,5metarskom jedrilicom Guppy planira pristati u mnoge luke kako bi se odmorila, u~ila i dobila pomo} pri odr`avanju broda.

Reuters

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

DOGA\AJI

11

Istra`ivanje uglednog Transparency
Internationala porazno za na{u dr`avu

VIJESTI

BiH najkorumpiranija

zemlja Evrope
Politi~ke elite su glavni motor korupcije u Bosni, a takozvana mala korupcija u zdravstvu, obrazovanju, upravi i policiji je posljedica velikih prevara
BiH je najkorumpiranija zemlja Evrope i na svjetskoj listi je na 93. mjestu sa ocjenom 3,0, ustvrdila je organizacija Transparency International (IT). „Politi~ke elite su glavni motor korupcije u Bosni. Takozvana mala korupcija u zdravstvu, obrazovanju, upravi i policiji je posljedica velikih prevara“ ka`e direktor TI-ja za BiH , Sr|an Blagov~anin. Gra|ani vide da politi~ke velike ribe ostaju neka`njene i zato smatraju da je uredu da i sopstvenu stvar poguraju uz pomo} bak{i{a, pi{e Deutsche Welle. Prosje~na cijena posjete ljekaru tako iznosi 126 eura, naklonost univerzitetskih profesora obezbje|uje se sa 223 eura. To je vi{e od polovine prosje~ne zarade.

Radnici Borca bez odgovora
Dvosatnisastanakodr`anradipoku{aja iznala`enja rje{enja za probleme oko 220 biv{ihradnikaTvornicekonfekcijeBorac d.d. Zenica - u ste~aju nije donio pomak u zahtjevima radnika za uvezivanje radnogsta`a i isplatuosampla}a. Iako su bili pozvani, predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstvaFBiH, kao ni ste~ajnaupravnicaAzra[kapur, nisu se pojavili na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici radnika, premijer i ministar privrede ZDK-a Miralem Galija{evi} i Fahrudin Omerhod`i}, predstavnik Agencije za privatizaciju FBiH Hrvoje Bero{, savjetnica predsjednika Sindikata tekstila, ko`e i obu}e BiH Ferdija Koji~i}, advokati radnika, predstavnik Op}ine Zenica i drugi sindikalni povjerenici. Zaklju~eno je da se od resornog federalnog ministarstvazatra`i da do 27. augustaodr`i sastanak svih zainteresovanih strana.

Povla~enje iz Vlade USK-a
Jedno je jasno: dok se ne promijene politi~ari, korupcija se ne}e iskorijeniti

Usporedba
Pore|enja radi, [vajcarska je na petom mjestu (ocjena 9), Njema~ka na 14. (ocjena 8), a Austrija je {esnaesta (ocjena 7,9). Srbija je na 83. mjestu sa ocjenom 3,2. Stru~njaci TI-ja pro{le godine su Bugarsku, Makedoniju i Rumuniju stavili na 71. mjesto njihove svjetske liste korumpiranih dr`ava sa ocjenom 3,9. U svimbalkanskimzemljama cvjeta korupcija. Na listama TIja te zemljetakmi~e se za posljednja mjesta na tabeli. Jedno je jasno: dok se ne promijene politi~ari, korupcija se ne}e iskorijeniti. Na cijelom Balkanu popularan je sljede}i vic: Student historije platio je profesoru 200 eura i na ispitu

dobija pitanje: gdje je ba~ena prva atomska bomba? Student odgovara „Hiro{ima“ dobija , prolaznu ocjenu i odlazi. Drugi student odbija da plati mito, ali na prva pitanja ta~no odgovara: gdje je ba~ena prva atomska bomba, kada, koliko je bilo `rtava. Ali, pada na posljednjem pitanju: “Nabrojte nam imena 200 hiljada `rtava“ . Zakoni davanja i uzimanja novca ispod ruke prihva}eni su u svimdru{tvenimslojevima. U Srbiji je pro{le godine 20 posto gra|ana platilo mito, u Bugarskoj, koja je i ~lanica EU, ~ak ~etvrtina gra|ana, utvrdio je Centar za istra`ivanje demokratije. Prije ~etiri godine u Kragujevcu, i to ba{ na Pravnom fakultetu, izbila je velika afera u vezi sa podmi}ivanjem. Zbog prodaje diploma uhap{eno je desetoro profesora, uklju~uju}i i dekana koji je ranije bio sudija Ustavnog suda i koji je stru~njak za organizovani kriminal. Do danas svi optu`eni su oslobo|eni, ni jedan od njih nije pravosna`no osu|en za primanje mita. Ve} godinama se pri~a da su gr~ki studenti medicine, koji su danas ljekari na

Ve} prilikom ro|enja djeteta roditelji u bolnici pla}aju mito kako bi majka i dijete imali koliko-toliko pristojan tretman. Novac - diskretno uru~en u koverti - rje{ava ~ak i pitanje gdje }e neko biti sahranjen na groblju. Ni u {kolama i na univerzitetima nema ni{ta bez „nagrade“ za nastavnike i profesore.

Mito od ro|enja do smrti

uglednim polo`ajima, kupovali ispite na fakultetu u Ni{u. U Hrvatskoj je poznata afera indeks, zahvaljuju}i kojoj se saznalo i za cjenovnik na Univerzitetu. Polaganje obi~nog testako{talo je 70 eura, ali je najte`i ispit ko{tao ~ak 1.390 eura. Ako bi se kupila dva najte`a ispita „u paketu“ dobijao se , popust – oba su ko{tala 2.100 eura. U Hrvatskoj se sudi biv{em ministru odbrane, jer je naplatio milione eura kao proviziju prilikom kupovine kamiona za vojsku. Mediji dovode u vezu biv{eg premijera Ivu Sanadera sa spornim kreditima banke Hipo-Alpe-Adria. Ali, mo`e i vi{e. Beogradska radio-televizijskastanica B92 otkrila je pro{le godine da je gradska uprava problemati~nim poslovnim ljudima dodijelila zemlji{te u vrijednosti od nekoliko stotina miliona eura. Procjenjuje se da se u Srbiji godi{nje opere 1,7 milijardi eura. U privatne d`epove kod dr`avnih nabavki godi{nje odlazi 400 miliona eura, smatraju evropski stru~njaci. U Beogradu na ~elu slu`be za dr`avne nabavke je zvani~nik tajne slu`be Borislav Gali}, ve} decenijama poznat kao „vje{t“ ~ovjek. Gali} koji je, kako je sud utvrdio, obezbje|ivao paso{e za politi~ke ubice, odlu~uje o godi{njim nabavkama u vrijednosti od ~etiri milijarde eura – bez ikakve kontrole i transparentnosti. „Stranke su firme za iznu|ivanje novca“ primje}uju me, diji prilikom svake ve}e afere – najmanje 15 posto novca koji

STRANKE Stranke su firme za iznu|ivanje novca, primje}uju mediji prilikom svake ve}e afere – najmanje 15 posto novca koji se investira odlazi u strana~ke kase
se investira odlazi u strana~ke kase. I ljudima koji `ive u inostranstvu je jasno {ta se de{ava. „Nisam lud da svoj novac zara|en krvlju i znojem donesemovamokako bi ga pojelikorupcija i politi~ari, a ja ostao siroma{an kao crkveni mi{“ na, pisao je nedavno jedan gastarbajter.

Predsjednik@upanijskogodboraHDZa Unsko-sanskogkantonaFranjoJuri}kazao je da je taj odbor donio odluku o povla~enju ministrice pravosu|a Marijane Vla{i} iz kantonalne Vlade jer od 180 miliona KM, koliko iznosi kantonalni prora~un za ovu godinu, za rad hrvatskih institucija u tomkantonunijedozna~ena nijednamarka, a udruge HVO-a se uop}e ne nalaze u prora~unu. Juri} je to kazao na sastanku s predsjednikom Vlade USK-a [emsudinom Dedi}em koji je odr`an povodomnovonastalekrizeizvr{nevlasti. Dedi} je priznao navedene probleme i obe}ao je da }e se rje{avati ve} na prvoj sjednici Vlade USK-a.

Plja~ka
Drugi se `ale kako su ih plja~kali komune, poreske vlasti, razni inspektori ili carina. Vje{ti advokati odugovla~e su|enja smi{ljaju}i stalno nove trikove, sudije rado sara|uju. A ako je presuda na pomolu, onda se pod nekim providnim izgovorom mijenja sudija i sve po~inje ispo~etka. Sociolozi na Balkanu napisali su metre knjiga poku{avaju}i da objasne za{to i kako cvjeta korupcija. Spominju se propusti iz vremena komunizma ili dana{nje veliko siroma{tvo. Ali, jedno je stru~njacima sasvim jasno: sve dok ne bude promjena u visokoj politici, nema nikakve {anse da se iskorijeni korupcija u svakodnevnom `ivotu.

Pomo} Hrvatske Hrvatima u BiH
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da se iz dr`avnog prora~una za 2010. izdvoji 18 miliona kuna za pomo} obrazovnim, kulturnim, znanstvenim i zdravstvenimprogramima i projektima od interesa za hrvatski narod u BiH. Od toga iznosa livanjskoj op}ini pripalo je 790.000 kuna za projekte s podru~ja kulture. Franjeva~ki muzej i Galerija Gorica za adaptaciju knji`nice dobili su 100.000 kuna, a za stalni postav zbirke starog oru`ja 120.000. @upni ured Li{tani za obnovu `upne crkve dobit }e 100.000 kuna, a KUD Kame{nica iz Podhuma i KUD Rudine iz Vido{a za nabavu narodnih no{nji dobit }e po 25.000 kuna. Udrugagra|ana^elebi}92 dobila je za izgradnju spomen-parka branitelja Domovinskog rata 30.000 kuna i, na koncu, @upa ro|enja Bla`ene Djevice Marije Ljubun~i}dobila je za obnovucrkve u Kova~i}u 50.000 kuna.

12

CRNA HRONIKA
Pe`o 807 (8384ZF74) u vlasni{tvu M. H. iz Donjeg Vakufa izgorio je prekju~er u Ulici kadije Uvejsa u Visokom. Po`ar su 40 minuta iza pono}i lokalizovali pripadnici Vatrogasne jedinice Visoko, a uvi|aj su izvr{ili istra`itelj PS-a Visoko i inspektor za protivpo`arnu za{titu MUP-a ZDK-a i tom prilikom je konstatovano da je do{lo do samozapaljenja vozila zbog neispravnih instalacija.

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Izgorio automobil

Ukradeni euri i ru~ni sat

U mjestu Sumbulovac, op{tina Pale, prekju~er je izvr{ena provala u porodi~nu ku}u u vlasni{tvu L. ^, iz koje su ukradeni 700 eura, odre|ena koli~ina zlatnog nakita i mu{ki ru~ni sat, saop{teno je iz Centra javne bez bje dnos ti Is to~no Sarajevo. Pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo rade na otkrivanju i pronalasku lo po va, te ukra de nih stvari i novca.

Te`ak udes kod Dervente

Poginula Katarina Vlahovi},

SARAJEVO: Predraga Miki}a napale dvije nepoznate osobe

petero povrije|enih
Voza~ BMV-a Katarina Vlahovi} (24) iz sarajevskog naselja Stup poginula je, a njen suprug Danijel (26), kao i Ljiljana Markovi} (54) iz Blatnice kod Tesli}a, te`e su povrije|eni u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e u naselju Modran kod Dervente. Lak{e su povrije|ene trudnica Branka Markovi} (24) iz Tesli}a, te StanislavkaMarkovi}(24), tako|e iz Tesli}a, kao i trogodi{nji dje~ak, prenosi Srna. Okru`ni tu`ilac iz Doboja Mladen Simi} rekao je da su u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~e oko 11 sati na magistralnom putu Doboj Derventa u mjestuModran, u~estvovala tri putni~ka i jedno teretno vo-

Pedesetdvogodi{njaku slomljeni lobanja i nos
Predrag Miki} je u bolnicu Ko{evo dovezen u komatoznom stanju sa krvarenjem u mozgu
Pedesetdvogodi{njem Predragu Miki}u iz Sarajeva ljekari bolnice Ko{evo bore se za `ivot nakon {to je u utorak nave~er napadnut i te{ko povrije|en u Ulici D`emala Bijedi}a, nedaleko od O[ ^engi}Vila I i firme Tvin komerc. Miki} je napadnut u 20.30 sati, a u bolnicu Ko{evo, u komatoznom stanju, primljen je u 21 sat. Ljekari su mu odmah pru`ili prvu pomo} i konstatovali da ima frakturu lobanje i subduralni hematom (ra di se o krva re nju izme|u meke i tvrde mo`dane ovojnice nastalo pucanjem vena. Ovaj oblik krvarenja je potencijalno opasan i ~esto zahtijeva hitan hirur{ki zahvat). Pored ove povrede, Miki} je imao i slomljenu nosnu kost. Ubrzo nakon prijema u bolnicu, on je operisan, a potom smje{ten na odjel intenzivne njege na klinici za neurohirurgiju, gdje je priklju~en na aparate pomo}u kojih di{e. Iz bolnice Ko{evo poja{njeno je

zilo. On je naveo da je ovo bio veoma komplikovan udes i da }e biti potrebno izvr{iti vi{e vje{ta~enja i istra`ne radnje nakon ~ega }e se utvrditi njegov uzrok. Svi povrije|eni zbrinuti su u dobojskoj Op{toj bolnici Sveti apostol Luka i nalaze se izvan `ivotne opasnosti.

Bijela kod Mostara

Cisterna zamalo zavr{ila

u Jablani~kom jezeru
U udesu koji se preksino} dogodio na magistralnom putu M-17 u mjestu Bijela, sjeverno od Mostara, kada je kamion cisterna (944K-715) firme Bid`o promet Pr{i} iz Zvornika kojom je upravljao Zoran Obrenovi}, kre}u}i se iz pravca Sarajeva, skrenuo u suprotnu traku i udario u za{titnu ogradu, nije bilo te`e povrije|enih. Na kamionu je pri~injena velika {teta, a vatrogascima je u pomo} stigla specijalna dizalica pomo}u koje je kamion izvu~en. Dk. O.

Klinika za neurohirurgiju: Ljekari se bore za `ivot povrije|enog

Nakon pucnjave u kafi}u [eli

Uhap{en i drugi u~esnik incidenta
Pripadnici MUP-a KantonaSarajevouhapsili su prekju~erEsnafaBegovi}a (37), koji je osumnji~en za krivi~nadjelanano{enjete{kihpovreda i izazivanje op}e opasnosti. Begovi} je osumnji~en da je u~estvovao u pucnjavi koja se 28. jula dogodila u kafi}u[eli(Schellie) u Vogo{}i,u kojoj je tom prilikomte{kopovrije|en 29-godi{nji Senad Jaganjac iz Vogo{}e. Podsjetimo, AdmirZorani}(25), tako|erosumnji~en za napad na Jaganjca u petak se predaosarajevskojpoliciji. Protiv obojice }e biti preduzete zakonompredvi|enemjere i bi}epredati u nadle`nost Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Podsje}amo, u pucnjavi u [eliju, koji se nalazi 50 metara od zgrade Op}ine Vogo{}a i stanice policije, Jaganjac je pogo|en u desnu potkoljenicu pi{toljskim zrnom koje je riko{etiralo. Prethodno je izbilasva|a i tu~akoja se prenijela van kafi}akoji je u tom trenutku bio pun gostiju. Jo{ nisu poznati motivi zbog kojih je izbiosukob u [eliju, a svjedoci su ispri~ali da se ~ulo nekoliko hitaca. Svjedoci policiji, barem ne u prvi mah, nisu ispri~ali mnogo toga u strahu za vlastiti `ivot. Jedino {to je poznato je to da je u grupi koja je u~estvovala u obra~unu bilo 5-6 mladi}a, me|u kojima i Jaganjac. U obra~unu nisu fr{tali samo meci, nego i fla{e, od kojih je jedna razbiv{i prozorsko okno zavr{ila u kafi}u. Zanimljivo je da je Jaganjac nakon ukazane pomo}i u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu na vlastitu odgovornost oti{ao ku}i, iako mu je bilo preporu~eno da ostane u bolnici.
Dk. O.

da se radi o te{kom pacijentu ~ije je stanje te{ko i `ivotno je ugro`en. Prema nezvani~nim saznanjima, Miki}a su pred jednim o~evicem napale dvije osobe koje su zatim pobjegle u nepoznatom pravcu. Miki} je, vjerovatno, prilikom pada udario glavom o beton i zadobio frakturu. Iz policije nisu `eljeli {pekulisati o motivima napada na ovog 52-godi{njaka. Operativci Druge PU i

odjela za krvne delikte MUPa Kantona Sarajevo ju~er su bili na terenu u potrazi za napada~ima, koje je o~evidac policiji uspio da opi{e. Policija trenutno utvr|uje kuda se Miki} te ve~eri kretao i u koje je lokale ulazio. Iz policije isti~u da }e na osnovu dobijenog opisa, po~inioce ubrzo prona}i, a tek nakon njihovog saslu{anja zna}e se za{to su Miki}a napali.
D. P.

Neredi nakon fudbalske utakmice Slavija - Sloboda

Priveden jedan, potraga za trojicom navija~a
Pripadnici Policijske stanice Centar rade na identifikaciji jo{ najmanje tri navija~a Fudbalskog kluba Sloboda, koji su u nedjelju, po povratku sa fudbalske utakmice izme|u Slavije i Slobode, igrane u Isto~nom Sarajevu, porazbijali stakla na svla~ionicama i biletarnici stadiona Tu{anj, a potom i demolirali {kodu fabiju parkiranu ispred stadiona. Naime, policija je do sada uhapsila navija~a sa inicijalima V. B. iz Tuzle, koji je priznao izvr{enje ovog krivi~nog djela. Neredi su, navodno, uslijedili nakon {to je uprava Slavije sprije~ila ulazak na tribine stadiona u Lukavici grupi od 20-ak ~lanova navija~ke grupe Fukare. Oni su smatrali da je njihovo prisustvo trebala osigurati uprava tuzlanskog premijerliga{a, zbog ~ega je do{lo do revolta, a potom i nereda po povratku u Tuzlu. Klub se, u svom saop{tenju za javnost, ogradio od navija~kog divljanja. A. [e.

Porazbijana stakla na svla~ionicama i biletarnici stadiona Tu{anj

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

CRNA HRONIKA
Pripadnici PU Posu{je uhapsili su J. G. (21) i I. G. (25) iz Posu{ja, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Oni su uhap{eni nakon {to su policajci do{li do saznanja da se u Vinjanima na lokalitetu Gradina nalazi zasad biljke indijska konoplja iz koje se dobija droga marihuana. Policija je osumnji~ene privela kada su do{li da zaliju biljke.

13

Uhap{eni dok su zalijevali marihuanu

Rasvijetljena kra|a autodijelova

Pripadnici PU Posu{je podnijet }e Kantonalnom tu`ila{tvu ZHK-a izvje{taj protiv M. B. (20) i I. K. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su po~inili krivi~no djelo te{ke kra|e. Postoje osnove sumnje da su M. B. i I. K. s mercedesa hrvatskih registracija ukrali ~etiri to~ka, akumulator, zvu~nike i ku}i{te od kasetofona, dok je automobil bio parkiran zbog o{te}enja u saobra}ajnoj nesre}i.

vadeset{estogodi{nji Merdas Babi}, zvani Made, preminuo je ju~er prije podne u bolnici Ko{evo nakon tu~e u kojoj ga je njegov brat Amar (25), zvani Ade, u stomak ubo no`em. Do tu~e je do{lo u njihovom stanu u Ulici Ilije Engela, u sarajevskom naselju Otoka.

D

Tragi~ni epilog tu~e u sarajevskom naselju Otoka

Povrede stomaka
Prema rije~ima Irfana Nefi}a, portparola MUP-a Kantona Sarajevo, operativni centar MUP-a o ovom doga|aju obavije{ten je u 10.30 sati. Iz bol ni ce Ko {e vo po ja{ nje no nam je da su oba mladi}a u 11.20 sati dovezena u KUM bolnice Ko{evo sa ubodnim povredama stomaka. Ubrzo nakon prijema u bolnicu Merdas Babi} je preminuo. Njegov brat Amar je zadobio lak{e povrede i zadr`an je jer ljekari `ele da prate njegovo zdravstveno stanje, ali }e i on ubrzo biti otpu{ten iz bolnice i preba~en u pritvor. Bra}a Ade i Made poznati su stanovnicima okolnih zgrada u Ulici Ilije Engela. Jedan od njihovih kom{ija ka`e: - U srijedu, negdje oko 4 sata, onaj mla|i, Ade, do{ao je ispred prozora i sva|ao se s bratom. Stalno je vikao: “Iza|i da se pobijemo“ Malo bi se smiri. li pa opet nastavili sva|u. Oko 8 dolazila je policija, zapisala ovog mla|eg i oti{la. Obojica su registrovani narkomani, lije~eni u komuni. Jutros (ju~er ujutro, op. a) Ade je bio pijan ili drogiran, i ~udo je {to ga policija nije odvela da do|e sebi. Da su ga odveli, do ovog ne bi do{lo. ^im su policajci oti{li, on je u{ao u stan i nastavio sva|u.

Roditelji bra}e Babi} dolaze ku}i

Policija ispred zgrade u kojoj se desio zlo~in

No`em ubio brata pa
poku{ao samoubistvo
Bra}a Merdas i Amar Babi} po~eli su se sva|ati ju~er jo{ od 4 sata, zbog ~ega je dolazila i policija ● Kada je Amar vidio da je te{ko povrijedio brata, i sebi je no` zabio u stomak
Kasnije sam vidio kako onog starijeg, Madeta, u deci iznose iz ku}e. Tu je bio i onaj mla|i, ali i njihova majka“ sje}a se je, dan od na{ih sagovornika. Ubrzo su pred stan stigli otac, majka i jo{ jedan njihov srodnik. Dok su ~ekali da ih policija pusti u stan, u kojem je bio uvi|aj, otac nastradalog mladi}a sjeo je na stepenice ispred svog haustora tresu}i se od {oka. Nisu pomagali ni lijekovi za smirenje koje je dobio u bolnici... - Ko }e ga znati za{to su se sva|ali. Zalijetao se jedan na drugog... Onaj je vikao: “Ubi}u, ubi}u“. I, evo, ubio ga je. Pre`ivio sam dva infarkta. Kako ne}e sad da me strefi tre}i... - pri~a otac Merdasa i Amara Babi}a dok u drhtavim rukama jedva dr`i cigaretu. Navodno, mla|i Amar je, kada je vidio {ta je uradio svom bratu, okrenuo je kuhinjski no` prema sebi i zario ga u stomak. Sre}om, ta povreda nije bila duboka da bi mu ugrozila `ivot. Tokom uvi|aja u njihovom stanu policija je prona{la vi{e o{trih predmeta koje je izuzela radi vje{ta~enja. Amar Babi} }e, najvjerovatnije danas nakon izlaska iz bolnice biti saslu{an u tu`ila{tvu. govora sa novinarima Amar Babi} je tada ispri~ao da je u svijet narkomanije u{ao dru`e}i se s bratom i njegovim prijateljima, koji su se ve} drogirali. Re kao je da je zbog dro ge pre`ivio klini~ku smrt, te da je prije odlaska u komunu imao problema sa zakonom. Iz policije poja{njavaju da su im bra}a Babi}, i nakon povratka iz komune, bili poznati kao ovisnici, ali i kao oso be sklo ne kra|ama...
D. P.

Boravak u komuni
Amar i Merdas Babi} u julu 2007. bili su u Centru za odvikavanje ovisnika u Smolu}oj kod Lukavca, koji je osnovala Islamska zajednica. Tokom raz-

Banja Luka
Zlatko Dobrijevi} (29) iz Banje Luke podlegao je od zadobijenih povreda u poku{aju da, kako se pretpostavlja, razbijanjem prozora izvr{i razbojni{tvo u firmi koja se bavi prodajom kompjutera, javila je Fena. Patrola policije je ju~er ujutro oko 4.50 sati u Ulici Nikole Pa{i}a uo~ila da je na objektu u kojem je sjedi{te firme Deklan kompjuteri razbijeno prozorsko staklo. Oko 40 metara dalje s povredama u predjelu ruke i noge prona|en je Dobrijevi}. Prevezen je u Odjel hirurgije Klini~kog centra i, prema nezvani~nim informacijama, tu je preminuo usljed krvarenja i o{te}enja arterija. Policija ne mo`e sa sigurno{}u tvrditi da je mladi} povrije|en prilikom poku{aja kra|e u Deklan kompjuterima. Ne zna se ni da li je on razbio staklo i tom prilikom se povrijedio, madapostoje takve indicije, ali vi{e detalja }e se znatinakonistrage. Za sadapostojenezvani~ne informacije da je Dobrijevi} na sli~an na~in vr{io provale i ranije.

Zbog obljube maloljetne u~enice

Iskrvario nakon poku{aja kra|e Profesoru biologije
odre|en pritvor
Policijskislu`beniciSektorakriminalisti~kepolicije CJB-aDoboj i PSaModri~a, u okviruakcije pod nazivomDnevnik, pretresli su stan u vlasni{tvuMiloradaSavki}a, profesorabiologijeu S[C “JovanCviji}“u Modri~i, s ciljem pronala`enja predmeta i tragova krivi~nog djela obljuba zloupotrebom polo`aja na {tetu maloljetne 15-godi{nje u~enice. Prilikom pretresa prona|eni su predmeti koji upu}uju na izvr{enje navedenog krivi~nog djela. Savki} je uhap{en, a nakon kriminalisti~ke obrade, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, predat je u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva u Doboj na ~iji prijedlog mu je Osnovni sud u Modri~i odredio jednomjese~ni pritvor. Savki} je, sumnja se, od januara do 2. avgusta vi{e puta izvr{io obljubu 15-godi{njakinje.

Krv ispred preduze}a Deklan kompjuteri

14

BiH

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Nemamo pravo okrenuti glavu na drugu stranu i ignorisati
Muke livanjskih stomatologa

Za{tita `rtava
nasilja u porodici
Odmah po saznanju, zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, vaspita~i, medicinske, obrazovne i druge ustanove, NVO, ~lanovi porodice, kao i svaki drugi gra|anin, du`ni su prijaviti nasilje u porodici, a posebno ako je `rtva maloljetna osoba
Radi {to efikasnijeg postupanja i za{tite `rtava nasilja u porodici na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, Dijana Ajanovi}, predsjednica Op}inskog suda u Zenici, potpisala je Protokol o me|usobnoj saradnji u radu na prevenciji i za{titi `rtava nasilja u porodici, koji je na inicijativu Medice Zenica sa~inila Radna grupa koju su sa~injavali predstavnici zeni~ke Op}ine, Zeni~kodobojskog kantona, pravosu|a i drugih institucija. Nasilje u porodici je bilo koje djelo koje nanosi fizi~ku, seksualnu ili ekonomsku {tetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima, ili propu{tanje du`nog ~injenja ili pa`nje koje ozbiljno sputavaju ~lanove porodice da u`ivaju u svojim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti u javnoj ili privatnoj sferi `ivota. novi porodice, kao i svaki drugi gra|anin, du`ni su prijaviti nasilje u porodici, a posebno ako je `rtva maloljetna osoba. Zakon o za{titi od nasilja u porodici propisuje da osoba koja ne prijavi nasilje u porodici i sama ~ini prekr{aj. Prijava za nasilje u po ro di ci po dno si se na dle`noj policijskoj upravi. “Po~initeljima nasilja u porodici sud mo`e izre}i za{titne mjere: udaljenje iz stana, ku}e ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vra}anja u stan, ku}u ili neki drugi stambeni prostor, zabrana pribli`avanja `rtvi nasilja, osiguranje za{tite osobe izlo`ene nasilju, zabrana uznemiravanja ili uho|enja osobe izlo`ene nasilju, obaveza psihosocijalnog tretmana ili obavezno lije~enje od ovisnosti“ ka`e , Alisa Radon~i}, portparol Op}inskog suda u Zenici, uz obja{njenje da su za izvr{enje za{titnih mjera nadle`ne policijske uprave prema mjestu prebivali{ta ili boravi{ta `rtve nasilja, odnosno zdravstvene ustanove. Organ starateljstva ima obavezu voditi evidencije o

Zaposleni u Stomatolo{koj slu`bi u Livnu saop{tili su da rade u nemogu}im uslovima i sa opremom starom vi{e od 30 godina u prostorijama koje su izgra|ene po~etkom pro{log vijeka, te da za nabavku stomatolo{ke opreme kantonalni Zavod za zdravstveno osiguranje do sada nije izdvojio nijednu marku. Stomatolozi zaposleni u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u sklopu Kantonalne bolnice “Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu isti~u da su spremni podnijeti `rtvu sistematizacije radnih mjesta, ali pod uslovom da se sistematizacija, odnosno racionalizacija radnih mjesta, provede na svim nivoima zdravstva u op}inama i kantonu. Stomatolo{ka slu`ba livanjskog Doma zdravlja ima 30 zaposlenih, koji pru`aju usluge stanovnicima Livna i ostalih op}ina Livanjskog kantona. Me|u zaposlenima je sedam ljekara specijalista, pet stomatologa, ~etiri zubarska tehni~ara, dvanaest stomatolo{kih sestara, jedan stomatolog specijalizant i sprema~ica.

Nasilje u porodici je bilo koje djelo koje nanosi fizi~ku, seksualnu ili ekonomsku {tetu ili patnju

Sigurna ku}a

Akcija CJB-a Banja Luka

Koordinacija
Odmah po saznanju da je u~injeno nasilje u porodici, zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, vaspita~i, medicinske, obrazovne i druge ustanove i organi, NVO, ~la-

U Bosni i Hercegovini trenutno postoji 11 sigurnih ku}a za smje{taj `ena i djece `rtava porodi~nog nasilja. Tri se nalaze u Republici Srpskoj, i to u Banjoj Luci, Modri~i i Prijedoru, a osam u Federaciji BiH: Sarajevu, Tuzli, Zenici, Gra~anici, Biha}u, te tri u Mostaru. U sigurnoj ku}i u Zenici od osnivanja do danas boravilo je oko 1.750 osoba. Do 2003. godine uglavnom su to bile `rtve ratne trauma, kasnije je sve ve}i broj bio `rtava nasilja u porodici i zajednici, te `rtava trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prosja~enja, te radne eksploatacije. U posljednjih {est godina vode}i razlog za prijem u Medikinu sigurnu ku}u bio je nasilje u porodici i zajednici, odnosno `rtve trgovine ljudima. Postupak pokre}e ovla{teni organ prema odredbama Zakona o prekr{ajima FBiH. Me|utim, time ne prestaje aktivnost pravosu|a. Za{titnim mjerama poku{ava se zaustaviti nasilje. Krivi~ni zakon FBiH propisuje da ko drskim ili bezobzirnim pona{anjem ugro`ava mir, tjelesnu cjelovitost ili psihi~ko zdravlje ~lana svoje porodice, odnosno ko takvo djelo u~ini prema ~lanu porodice s kojim `ivi u zajedni~kom doma}instvu, ~ini krivi~no djelo nasilje u porodici i mo`e se kazniti zatvorskom kaznom i do tri godine. @rtva ili osoba koja sazna da je u~injeno ovo krivi~no djelo treba da se obrati nadle`nom tu`ila{tvu koje }e provesti istragu i na osnovu njenih rezultata protiv nasilnika pokrenuti krivi~ni postupak pred sudom“ , isti~e Alisa Radon~i}. Potpisanim Protokolom sud je potvrdio i svoju obavezu koja proizilazi iz Zakona o za{titi od nasilja u porodici da }e predmete nasilja u porodici uzimati u obradu bez odga|anja, a u CMS (Centralni mre`ni sistem) suda staviti oznaku hitnosti.
Mirza DAJI]

PRIJAVA Zakon o za{titi od nasilja u porodici propisuje da osoba koja ne prijavi nasilje u porodici i sama ~ini prekr{aj. Prijava za nasilje u porodici podnosi se nadle`noj policijskoj upravi
Pripadnici banjalu~kog Centra javne bezbjednosti danas }e tokom redovne kontrole u~esnika u saobra}aju dijeliti i letke koji sadr`e korisne savjete za bezbjednu vo`nju i upozorenja za odgovorno pona{anje prema drugim u~esnicima u saobra}aju. Ova preventivna akcija, koja se realizuje u sklopu kampanje Ministarstva unutra{njih poslova RS-a pod nazivom “Vozite oprezno - ljetujte bezbri`no“, ima za cilj da se gra|ani koji se spremaju na godi{ nje odmo re upo zo re na opre znu vo`nju kako ne bi ugrozili svoj, ali ni `ivot drugih u~esnika u saobra}aju, navodi se u saop{tenju CJB-a Banja Luka. U saop{tenju se podsje}a da je na putevima koji su u nadle`nosti banjalu~kog CJB-a tokom {est mjeseci ove godine evidentirano 2.420 saobra}ajnih nesre}a ili manje za 6,5 posto nego u istom periodu pro{le godine. Od navedenog broja, u 28 saobra}ajnih nesre}a smrtno su stradala 32 lica, 124 je te{ko povrije|enih lica i 559 lak{e.

Osna`ivanje

Medika pru`a zaokru`en ciklus za `rtve nasilja, a to je od sigurnog mjesta gdje je `eni u takvoj situaciji potreban mir, sigurno mjesto, osnovna hrana, zatim kontinuiran terapijski rad, individualni i grupni. U po~etku se, kako obja{njavaju u Mediki, radi na osna`ivanju `ena, ide razrada traumatskih doga|aja kroz terapijski rad i integracija traumatskog doga|aja i pogled ka budu}nosti. Kroz grupnu terapiju `ene u~e jedna od druge i prepoznaju na~ine no{enja u te{kim situacijama, kao i mogu}nost da oprobaju neki pozitivan na~in u svom `ivotu. Poslije faze stabilizacije, `ena ima mogu}nost da u~estvuje u okupacionoj terapiji. To je krojenje, {ivanje, tapeciranje i frizerska obuka. Ona kroz tu okupacionu terapiju ili radnu terapiju vidi da li joj jo{ ne{to dodatno treba od vje{tina, da li bi joj te vje{tine bile potrebne u budu}nosti, da ona postane neovisna, da poku{a na}i posao, jer uglavnom `ene koje dolaze tu nemaju posla. Ina~e, ova organizacija osnovana je u aprilu 1993. u Zenici kao `enska neprofitna nevladina organizacija, kao centar koji pru`a uto~i{te, psihosocijalnu podr{ku i terapeutsko savjetovanje za `ene koje su pre`ivjele ratno silovanje i druge ratne traume.

izre~enim za{titnim mjerama u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, pratiti izvr{enje, izvje{tavati sud o izvr{enju mjere, predlo`iti prekid ili produ`enje ili zamjenu mjere drugom mjerom. Potpisanim Protokolom, pored ostalog, nastoje se posti}i koordinirani postupci i radnje u oblasti nasilja u porodici, {to podrazumijeva upravo ja~anje saradnje izme|u policije, zdravstvenih i socijalnih slu`bi i drugih institucija. Op}inski sud u Zenici je od 2005. do danas izrekao 18 za{titnih mjera, od ~ega 11 mjera zabrane pribli`avanja `rtvi nasilja, tri mjere obaveznog lije~enja od ovisnosti po~inioca nasilja, dvije mjere zabrane uznemiravanja ili uho|enja osobe izlo`ene nasilju i dvije mjere udaljenje iz stana i zabrana vra}anja. U ovoj godini je izre~eno 13 za{titnih mjera.

Kazne
“Onaj ko ne po{tuje mjere zabrane ~ini prekr{aj i mo`e biti nov~ano ka`njen od dvije do deset hiljada maraka.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

BiH
Dino Mujanovi}, sportski novinar

15

Semir Temim, zamjenik ravnatelja Turisti~ke zajednice HN@-a

^ekamo kolege iz Sarajeva
NOVINARSTVO - Sportsko novinarstvo sam zavolio jo{ kao mali i to najvi{e zbog svog daid`e novinara Sinana Sinanovi}a, koji mi puno poma`e u ovoj profesiji. Jednostavno, volim sport, a jo{ vi{e volim pisati o sportu. U budu}nosti se tako|er `elim baviti novinarstvom, a posebno sportskim. Svjestan sam da ova profesija nije dovoljno pla}ena u na{oj zemlji, ali ja `elim na neki na~in da doprinesem razvoju sporta u Bosni i Hercegovini. KALESIJA - @ivim u Kalesiji i tu provodim najvi{e svog vremena. ^ini se da ovaj grad svake godine sve vi{e napreduje, a i `ivot mladih je bolji nego prije. Dosta je objekata ura|eno u posljednjih nekoliko godina, pa omladina ima vi{e mjesta za izlaske i dru`enje. [to se ti~e manifestacija u ovom gradu, mogao bih izdvojiti Kalesijsko ljeto, koje se odr`ava svake godine uz bogat i zanimljiv program. POLO - Ovih dana je uga{en @enski odbojka{ki klub Polo, trostruki dr`avni prvak i najuspje{niji sportski kolektiv u historiji Kalesije. Meni je iskreno `ao zbog toga, ali ja ne odlu~ujem o takvim stvarima. To je bio ponos Kalesije, a imam i dosta prijateljica koje su igrale u ovom klubu. Ga{enjeovogkluba je samojedan od primjera kako se na{e op{tinske, kantonalne, federalne i dr`avne vlasti odnose prema uspje{nim sportskim kolektivima.

Stari most: Nezaobilazan za turiste

Rekordan broj
turista u Mostaru
Grad na Neretvi vi{e nije prolazna turisti~ka destinacija, ve} mjesto gdje se turisti zadr`avaju • Uz ve} tradicionalno Me|ugorje, sve ve}i broj gostiju i u Blagaju, Po~itelju, na Bora~kom jezeru
Mostar i Hercegovina ovoga ljeta bilje`e znatno ve}i broj turista nego prethodnih sezona iako za to nemamo preciznih statisti~kih pokazatelja, izjavio je Semir Temim, zamjenik ravnatelja Turisti~ke zajednice Hercegova~ko - neretvanske `upanije. On je rekao i kako su dobri turisti~ki pokazatelji rezultat velikoga napora ulo`enoga u pripremu same sezone.

FUDBAL - Dio sam novinarske reprezentacije Tuzlanskog kantona. Postojimo ve} godinu i odigrali smo do sada vi{e od trideset prijateljskih utakmica, a me|u njima i tri humanitarnog karaktera. Dvije humanitarne utakmice u organizaciji Novinarske reprezentacije TK-a odigrane su za pomo} Meliki Spahi} i Vojni Kiti}. Mislim da je ovo pozitivna stvar, da se novinari dru`e izvan redakcije, na sportskim terenima. U dosada{njim utakmicama mo`e se re}i da smo zabilje`ili vi{e pobjeda nego poraza. Jo{ ~ekamo svoje “vje~ite rivale“ - kolege iz Sarajeva da se izjasne prihvataju li izazov za utakmicu protiv nas. S. K.

Mostar: Pove}an broj gostiju

Najbolja sezona
- Nikada nismo imali bolje turisti~ke rezultate u Mostaru i HN@-u nego ove godine. Ova je sezona zasigurno najbolja u posljednjih nekoliko godina i to ne samo u Mostaru nego u cijelom kantonu. Mostar je kao na{e glavno sredi{te i nositelj kulturno-povijesnog turizma zabilje`io najvi{i porast dolazaka, ali i zadr`avanja u gradu. Grad na Neretvi vi{e definitivno nije prolazna turisti~ka destinacija, nego sve vi{e postaje gradom u kojem se turisti zadr`avaju dulje vremena, kazao je Temim. Pored Mostara, glavna turisti~ka destinacija u HN@-u je, smatra Temim, Me|ugorje, u kojem ve} godinama cvjeta vjerski turizam. - Pored Me|ugorja, turisti~ki su za`ivjeli i Blagaj i

Po~itelj, mjesta u blizini Mostara, a svjedoci smo kako i na Ruji{te iznad Mostara dolazi sve ve}i broj gostiju. Tako|er, na Bora~kom jezeru zabilje`en je pove}an broj turista u odnosu na pro{le godine. Valja naglasiti kako na Bora~ko jezero sve vi{e dolaze i strani turisti i to jezero za njih predstavlja neotkriveni biser prirode. I rafting na Neretvi sve je privla~niji turistima, rekao je Temim. Istaknuo je i kako Turisti~ka zajednica HN@-a o~ekuje dodatno pove}anje broja turista tijekom kolovoza, ali i kako se ve} po dosada{njim rezultatima ova sezona mo`e nazvati uspje{nom. - Sezona je po~ela ve} u aprilu i svi zajedno mo`emo biti jako zadovoljni. Svjetska kriza pogodila je ve}e turisti~ke destinacije, {to mi u svakom slu~aju nismo. Kriza nas je, dakle, zaobi{la. Mi smo se, pak, pokazali dijelom Europe koji turistima itekako ima {to ponuditi. Isti~em i kako nam sve ovo daje veliku obvezu za sljede}u sezonu jer se puno to-

ga mora uraditi. Na pobolj{anju turisti~ke ponude moramo svi zajedno raditi i to od dr`avne razine pa sve do lokalne zajednice, izjavio je Temim.

Pokloni za porodili{ta
Porodili{ta u sedam gradova {irom Bosne i Hercegovine primila su vrije dnu do na ci ju: Pampers je donirao 150 neonatalnih kreveti}a, 60 neonatalnih stolica i isto toliko stolova za pres vla~enje. Opremanje osam porodili{ta u BiH je lokalna inicijativa provedena u sklo pu glo bal ne kampanje Pampersa “1 pakovanje = 1 vakcina“. Ove donacije podr`avaju “Rooming in“ program stimuliraju}i dojenje, a poma`u i da se novoro|en~ad lak{e prilagode novoj okolini. Za svakog roditelja prvi zagrljaj djeteta je nezaboravan momenat. Neonatalni kreveti}i, stolice i stolovi za presvla~enje koje je donirao Pampers }e biti od velike pomo}i majkama i bebama tokom boravka u porodili{tu. Porodili{ta u Sarajevu, Zenici, Isto~nom Sarajevu, Br~kom, Zvorniku, Prijedoru i Gradi{ci su sada bogatija za ovu vrijednu donaciju.

Neprijavljeni gosti
Rekao je i kako Turisti~ka zajednica jo{ nema odgovaraju}u bazu statisti~kih podataka, te kako to predstavlja problem u djelovanju zajednice. - Veliki broj gostiju jo{ ostaje neprijavljen, pa ~ak ni turisti~ke agencije ne prijavljuju turiste koje dovode u BiH. Iako nemamo precizne pokazatelje o broju turista, ipak je po svemu vidljivo kako je ova sezona puno bolja od prethodnih, rekao je Temim i dodao kako ova dobra sezona zahtijeva jo{ bolje pripreme za sljede}u. - Potrebno je da od Hercegovine napravimo pravu ekolo{ku zonu kako bismo sljede}ih godina imali {to bolje turisti~ke rezultate. Puno toga imamo u Hercegovini {to je turisti~ki privla~no i moramo svi zajedno postati toga svjesni, rekao je Temim. Jurica GUDELJ

16

REGION

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI
BiH o Kosovu
Stalni predstavnik BiH rekao je da njegova zemlja podr`ava djelovanje UNMIK-a i EULEX-a na Kosovu u skladu s Rezolucijom 1244 Vije}a sigurnosti. BiH najo{trije osu|uje posljednje nasilje na Kosovu i poziva na provo|enje istrage i privo|enje po~inilaca zlo~ina pravdi, istakao je predstavnik BiH.

AKTUALNO Problem koji traje ve} 20 godina
Slovenija i Hrvatska trebaju rije{iti u idu}a tri mjeseca

Enigma: Tko }e vratiti

dugove {tedi{ama
Ljubljanske banke?
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Neslaganje Vije}a sigurnosti
Stalni predstavnici dr`ava ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a iznijeli su u okviru debate o Kosovu razli~ite stavove - od isticanja zna~aja Rezolucije 1244 i neophodnosti dijaloga do nagla{avanja da je nezavisnost Kosova nepovratna poslije savjetodavnog mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde (ICJ), javlja Fena. Stalni predstavnik Rusije, trenutno predsjedavaju}e Vije}em, izjavio je da njegova zemlja ne}e promijeniti stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, kao i da se Moskva zala`e za striktno po{tovanje Rezolucije UN-a 1244. Stalni predstavnik Velike Britanije izjavio je da je nezavisnost Kosova nepovratan proces i da ne postoji mogu}nost da se obnove pregovori o statusu ili granicama. On je rekao da njegova zemlja podr`ava kosovsku nezavisnost i da mi{ljenje ICJ-a predstavlja kraj debate o statusu Kosova. Stalna predstavnica SAD-a izjavila je da mi{ljenje ICJ-a predstavlja osnov za budu}e odnose Srbije i Kosova.

Premijeri Hrvatske i Slovenije dogovorili su se da }e se dogovoriti oko duga Ljubljanske banke hrvatskim {tedi{ama, ali zasad je nepoznato tko }e biti nadle`an za podmirenje tog duga: slovenska dr`ava, Nova Ljubljanska banka, eventualno novi vlasnik ove banke, vlade dviju dr`ava itd. Sve su to naga|anja koja sada kru`e umjesto odgovora. Situacija nakon sastanka na Bohinju gotovo je idili~na: problemkojitraje ve} 20 godinatreba se rije{iti u idu}a tri mjeseca. Najavljeno je da }e odmah biti aktivirana tzv. tiha diplomacija. Ali, kako se naga|a, to zna~i da bi za tri mjeseca stru~njaci obiju zemalja tek trebali predlo`iti mogu}e rje{enje ovog pitanja.

Zasad je nepoznato tko }e biti nadle`an za podmirenje duga: slovenska dr`ava, Nova Ljubljanska banka, eventualno novi vlasnik ove banke, vlade dviju dr`ava… Dok hrvatske {tedi{e Ljubljanske banke ~ekaju povrat duga, na djelu je tiha diplomacija

Jadranka Kosor i Borut Pahor: Situacija nakon sastanka na Bohinju gotovo je idili~na, ali...

Konfuzija
Detalji bohinjskog dogovora jo{ su enigma. Prema slu`benoj izjavi dvoje premijera, pitanje Ljubljanske banke i njezinih hrvatskih {tedi{a treba se rije{iti na temelju me|unarodnih ugovora uz po{tivanje prava pojedinaca. Pritom, pojedinost da je slovenski premijer Borut Pahor spomenuo ugovor o sukcesiji, dok je hrvatska premijerka Jadranka Kosor govorila o potpisanim me|unarodnim ugovorima tako|er je predmet analiza. Hrvatska javnost se pita: tko

Kari}ima prijeti oduzimanje imovine
Porodici Kari} prijeti oduzimanje 85 stanova i ku}a, od kojih se tri nalaze u Londonu, kao i skoro 50 automobila, pi{e beogradski dnevnik Blic. To je spisak imovine za koju su istra`ni organi do sada utvrdili da se nalazi u njihovom vlasni{tvu, a na spisku je i vi{e od deset preduze}a, saznaje ovaj list od izvora upoznatog sa finansijskom istragom. List navodi da }e optu`nica protiv ~lanova porodice Kari} biti podignuta u septembru i njome }e biti obuhva}eno skoro 30 istraga koje su do sada pokrenute protiv 25 osoba zbog zloupotreba. Postoje sumnje da su ~lanovi porodice Kari} organizovali fiktivnu kupovinu nekretnina i poslovnog prostora preko of-{or kompanija, koje se nalaze u njihovom vlasni{tvu ili njima bliskih osoba. Prva krivi~na prijava u vezi sa poslovanjem Mobtela podnesena je protiv Bogoljuba Kari}a (56) 18. februara 2006, kada je osumnji~en da je zloupotrijebio polo`aj i o{tetio dr`avu za skoro dvije i po milijarde dinara. Interpolova potjernica koja je za njim raspisana 24. februara i dalje je na snazi.

}e konkretno vratiti dugove hrvatskim {tedi{ama? I - kada? No, o odgovorima na ova pitanja jo{ se samo spekulira. Naga|a se i o odgovoru na pitanje koliki je stvarni iznos tog duga. Jer svatko ima svoju ra~unicu. U hrvatskim medijima kru`e komentari iz slovenskih izvora, a oni su generatori dodatnih konfuzija i frustracija. Biv{i guvernerSredi{njebankeSlovenijeizjavio je za HTV da bez kompromisa nema rje{enja. Naravno da je rje{enje da netkodo|e i polo`i novac na stol u iznosu koji se o~ekuje, ali na suprotnoj strani nema takve mogu}nosti, poru~io je hrvatskim{tedi{ama.

MILIJUNI Nesporni iznos glavnice {tedi{a iz 1991. bez kamata je 420 milijuna eura, od ~ega je 160 milijuna eura tzv. neprenosiva {tednja, dok Ljubljanska banka ra~una na naplatu 157 milijuna eura nenapla}enih potra`ivanja od hrvatskih poduze}a koja je kreditirala, a tom iznosu, kako se tvrdi, pripisuje i visoke kamate koje su u me|uvremenu ovu svotu znatno uve}ale
Njih u Hrvatskoj ima ih oko 130.000 i naravno da se nadaju da }e jednog dana ipak do}i do svojih u{te|evina. U ovoj pri~i guvernera Hrvatskenarodnebanke@eljkaRohatinskog tretira se u rangu nacionalnog heroja. Hrvatska javnost mu se otvoreno divi zbog nepopustljivosti i odluke da ne dozvoliulazakNoveLjubljanske banke na hrvatsko financijsko tr`i{te dok se ne podmire dugovanja stare devizne {tednje. D`entlmen u najboljim godinama, Rohatinski je osvanuo i na top-listama mu{karaca koji pozitivno poti~u ma{tu poznatih Hrvatica. Na tim listama guverner HNB-a pozicioniran je daleko bolje od svih ludo atraktivnih holivudskih celebova poput Georga Cloonya, Pitta i dru{tva, {to ilustrira s kakvom pa`njom se prati rje{avanje problema oko neispla}enih deviznih uloga. Prema tvrdnjama jednog od doma}ihadvokatakoji ve} godinama za dio hrvatskih {tedi{a uglavnombezuspje{nopoku{ava utjerati novac preko sudova, problem Ljubljanske banke nije ni pravni ni politi~ki ve}je sporna navodno jedino visina duga. Ni guvernerRohatinski ne operira kompletnim iznosom duga s kamatamanegopotvr|ujenesporni iznos glavnice iz 1991. bez kamata, a to je 420 milijuna eura, od ~ega je 160 milijuna eura tzv. neprenosiva {tednja.

Pojedini slovenski du`nosnici putem tamo{njih medija zagovaraju stajali{te da bi pregovore iz 2002. trebalo obnoviti na razini svih sljednica biv{e SFRJ, a u debatu preko novina o istoj temi uklju~io se i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Kriti~ki se osvrnuo na ~injenicu da su svoju {tednju u Ljubljanskoj banci dobili Slovenci, ali ne i gra|ani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne smije opstati stanje da Slovenci mogu dobiti novac a Hrvati i Bosanci ne, izjavio je Mesi}, nagla{avaju}i da {tedi{e ne smiju biti podijeljeni po nacionalnosti. U Bosni i Hercegovini, vi{e od 100.000 gra|ana bili su do 1991. godine {tedi{e Ljubljanske banke, no svoje {tedne uloge otada nisu vidjeli, tako da im Ljubljanska banka danas duguje iznos glavnice s kamatama {to zajedno iznosi oko 700 milijuna eura. Za nekada{nje {tedi{e Ljubljanske banke u Hrvatskoj, izvjesno, puno je va`nije da im njihove u{te|evine budu kona~no vra}ene, dok je pitanje tko }e to danas uraditi ipak irelevantno nakon ~ekanja i `ivciranja koji traju od 90.

Slovenci dobili, Hrvati i Bosanci nisu

Bilateralni dogovor
Ljubljanska banka, me|utim, ra~una na naplatu 157 milijuna euranenapla}enihpotra`ivanja od hrvatskih poduze}a koja je kreditirala dok je djelovala u Hrvatskoj,a tom iznosu, kako se tvrdi, pripisuje i visoke kamate koje su u me|uvremenu ovu svotu znatno uve}ale. Prema nekim naga|anjima, jedno od mogu}ihrje{enja je bilateralnidogovorizme|uSlovenije i Hrvatske koji bi uklju~io prebijanje dugova prema {tedi{ama i potra`ivanja koje Ljubljanska banka ima od hrvatskih kompanija.
Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

OGLASI

17

Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik, ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, istog dana, pozivom na tel. broj 033 94 33 00, Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona, vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08,00 - 16,30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota, nedjelja i praznici. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08,00 - 16,30 sati, istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Ukoliko se radi o neradnim danima, u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.

18

SVIJET

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Na granici izme|u Izraela i Libana

Oru`ani sukob zbog drveta
Liban je insistirao na tome da su izraelski vojnici pre{li na libansku teritoriju, ali su mirovne snage UN-a potvrdile da je sporno stablo, zbog kojeg je izbio sukob u kojem je ubijeno ~etvero ljudi, bilo na teritoriji Izraela
Jedno drvo du` plave linije razgrani~enja izme|u Izraela i Libana umalo nije dovelo do razbuktavanja sukoba me|u ionako neprijateljski raspolo`enim dr`avama, ali su se strasti, ~ini se, smirile, nakon {to je u pani~noj pucnjavi stra da lo ~e tve ro lju di, uklju~uju}i i jednog novinara. Izraelska armija je u me|uvremenu nastavila da sje~e stabla u tom podru~ju. Liban je insistirao na tome da su izraelski vojnici pre{li na libansku teritoriju. No, mirovne snage Ujedinjenih nacija potvrdile su u srijedu da je sporno stablo, zbog kojeg je izbio sukob du` libansko-izraelske granice, bilo na teritoriji Izraela. Vije}e sigurnosti UN-a, odmah po{to je zavr{ena rasprava o Kosovu, hitno se sastao, da bi raspravljao o incidentu na granici izme|u Libana i Izraela i pozvao dvije dr`ave da u~ine sve kako bi izbjegle dalju eskalaciju nasilja. “^lanice Vije}a sigurnosti izra`avaju duboku zabrinutost zbog ovog incidenta koji je prouzrokova `rtve na obje strane. ^lanice pozivaju sve strane da poka`u najve}u uzdr`anost i striktno se dr`e obaveza koje proizilaze iz rezolucije 1701“, rekao je ruski ambasador pri UN-u Vitalij ^urkin, prenosi RTS. Vije}e sigurnosti se odredilo prema tom incidentu, poslije izvje{taja koji je predo~io Sleimana da {titi granicu. Libanci su uzvratili paljbu i ubili izraelskog potpukovnika Dova Hararija, dok je jo{ jedan vojnik te{ko ranjen. “Izrael smatra da je za ovaj napad odgovorna vlada Libana“ navodi se u pismu koje su , Izraelci uputili generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. Gotovo istovremeno, Izrael je najavio da }e pokrenuti opse`nu diplomatsku kampanju, da bi sprije~io dalje isporuke vojne pomo}i Libanu, na vo de}i da je to na oru`anje upotrijebljeno u napadu na izraelske vojnike. “Dr`ave isporu~uju moderno naoru`anje libanskoj vojsci kako bi se borila protiv Hezbolaha, ali ga libanska vojska upotrebljava za napade na izraelske vojnike“ pi{e , dnevnik Haaretz, pozivaju}i se na vojne izvore u Jerusalimu. Tokom prethodnih 12 mjeseci, Amerikanci su Libanu poklonili naoru`anje i vojnu opremu u vrijednosti oko 400 miliona dolara, pa se o~ekuje da }e Izrael zatra`iti od Kongresa da se obustavi taj program. Amerika nije `eljela da komentari{e te najave, ograni~iv{i se na zatvorene sastanke sa ambasadorima Libana i Izraela u Washingtonu Danom Shapirom i Antoineom Shadidom, kojima je jasno re~eno da pu cnja va mo ra odmah da prestane.

Pomahnitali Kinez ubio troje djece
Troje djece i vaspita~ ubijeni su u napadu na dje~iji vrti} u Kini. Pomahnitala, jo{ neidentificirana osoba, upala je u vrti} naoru`ana no`em i izbola vi{e od 20 djece i osoblja, u isto~nom kineskom gradu Zibo. Fatalni napadi po dje~ijim vrti}ima postali su ~esti {irom Kine, a devete osoba je ubijeno u zadnjem napadu koji se dogodio 12. maja. Tako|er u maju, kineske vlasti na smrt su osudile mu{karca koji je u{ao u vrti} i izbo 29 osoba. BBC izvje{tava kako kineski mediji pi{u da je u zadnjem napadu ve}ina povrije|enih djeca. Mediji izvje{tavaju kako su prestravljeni roditelji vri{tali ispred dje~ijeg vrti}a. Navodno su lica nekolicine povrije|ene djece uni{tena do neprepoznatljivosti.

Mirovne snage UN-a istra`uju mjesto gdje je izbio sukob

Reuters

VOJNA POMO] Izrael je najavio da }e pokrenuti opse`nu diplomatsku kampanju, da bi sprije~io dalje isporuke vojne pomo}i Libanu, navode}i da je to naoru`anje upotrijebljeno u napadu na izraelske vojnike
{ef mirovnih operacija UN-a Alan Leroa, koji je rekao da }e UN kona~ni sud o okolnostima koje su dovele do incidenta izre}i tek kada ~itava istraga bude okon~ana. Diplomatski izvori na East Riveru, me|utim, tvrde da je do pucnjave do{lo poslije prili~no bizarnog slijeda doga|aja, koji je po~eo tako {to su Izraelci poku{ali da isijeku jedno drvo na li ban skom di je lu ograde, koja otprilike vodi du` plave linije. Izraelci su popeli jednog vojnika na kran, prebacili ga preko ograde i poku{ali da isijeku drvo, ali su libanski vojnici ispalili nekoliko rafala u vazduh, navodno u znak upozorenja. Ubrzo zatim, zapucali su i Izraelci koji, kako tvrde Libanci, nisu pucali u vazduh. Nekoliko trenutaka kasnije, oko ograde se vodio pravi rat, u kojem su Izraelci upotrijebili i helikoptere. Jedna od tih letjelica ispalila je projektil na libansko oklopno vozilo, u kojem su stradala dva vojnika i novinar koji je na granicu stigao kako bi pratio na koji na~in vojska ispunjava nare|enje predsjednika Mi{e~a

Nasilje u Sudanu
Najmanje 21 osoba je ubijena u ju`nom Sudanu kada su se naoru`ani ljudi sukobili zbog stoke, izjavio je u srijedu zvani~nik vojske na jugu zemlje. Naoru`ani ljudi su napali uzgajiva~e goveda u Yirolu, u dr`avi Lakes na jugu. “Napada~i su ubili jednu osobu i odveli svu stoku“, izjavio je za agenciju AFP Kuol Diem Kuol, glasnogovornik Narodne vojske za oslobo|enje Sudana. “Oplja~kani ljudi su progonili napada~e i ubili 21 od njih“ dodao je voj, ni zvani~nik. Sukobi u dr`avi Lakes nisu etni~ki, kazao je Kuol. “Radilo se o kriminalnim kaubojima koji su htjeli ukrasti stoku, i to nema veze s plemenskim pitanjem“ kazao je on i dodao da , je situacija pod kontrolom.

Meksiko

Legalizacijom marihuane
Protesti u Ka{miru
Nekoliko desetina hiljada ka{mirskih muslimana, koji ve} sedam sedmica protestuju protiv indijske uprave, mar{iralo je u srijedu do grada Kreva, ju`no od Srinagara, u kojem je proteklog vikenda ubijeno sedam demonstranata u sukobu s vladinim snagama. Najmanje 45 ljudi poginulo je tokom proteklih sedam sedmica u uli~nim sukobima muslimanskih demonstranata i vladinih formacija. Demonstranti su u srijedu uzvikivali “Odlazi, Indijo, odlazi!” i “Primit }emo metke, ali ne}emo odustati!” javio je AP. Indijski , ministar unutra{njih poslova Palaniappan Chidambaram pozvao je na prekid nasilja i poru~io da je vlada spremna za dijalog sa stanovnicima Ka{mira. Meksi~ki predsjednik Felipe Calderon razmi{lja o pokretanju rasprave o legalizaciji marihuane nakon {to je vlada objavila da je vi{e od 28.000 osoba ubijeno u nasilju povezanom s drogom od 2006. “To je bitna rasprava u kojoj, po mom mi{ljenju, prije svega morate odobriti demokratski pluralizam mi{ljenja“ , rekao je Calderon i dodao se moraju pa`ljivo analizirati i stavovi za i protiv, kao i glavni argumenti s obje strane, prenosi AP. Calderon se dugo odupirao ideji legalizacije marihuane koju su zagovarali neki biv{i latinoameri~ki predsjednici (Kolumbije, Brazila i Meksika) u cilju uskra}ivanja velikog dijela prihoda narko-kartela. Direktor sigurnosne meksi~ke agencije Guillermo Valdes je na sastanku s Calderonom izjavio da su u Meksiku od 2006. godine, kada je pokrenuta borba protiv narkokartela, zaplijenjene 84.000 komada razli~itog naoru`anja i 411 miliona dolara i 330 miliona pezosa (26 miliona dolara) u gotovini. Na sastanku, na kojem je bilo rije~i o na~inima da se pobolj{a strategija borbe protiv droga, predstavnici biznis-

protiv narko-kartela
Calderon se dugo odupirao ideji legalizacije marihuane koju su zagovarali neki biv{i latinoameri~ki predsjednici u cilju uskra}ivanja velikog dijela prihoda narko-kartela

Od 2006. u nasilju povezanom s drogom ubijeno 28.000 ljudi

sektora i organizacija civilnog dru{tva pozvali su vladu da otvori raspravu o legalizaciji marihuane. Istovremeno, vode}i meksi~ki dnevnik Milenio obja-

vio je da je juli u Meksiku bio najsmrtonosniji mjesec otkako je na vlasti Calderon nakon {to su ubijene 1.234 osobe u nasilju povezanom s drogom.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
Poplave i nasilje u Pakistanu

SVIJET

19

Sve ve}i broj mrtvih
U poplavama poginulo vi{e od 1.500 osoba, dok se UN trudi da osigura hranu i drugu pomo} za 3,2 miliona stanovnika • Od 2. augusta u Kara~iju ubijene 62 osobe, dok je vi{e od 150 ranjeno
Poplave su se sa sjeverozapada Pakistana pro{irile na provinciju Pand`ab odakle je evakuisano nekoliko desetina hiljada stanovnika, saop}ila je pakistanska vojska. Voda je u najve}oj i najmnogoljudnijoj provinciji Pand`ab poplavila brojna sela i po~ela da prodire i u ve}e gradove, a pakistanska vojska je pomo}u ~amaca i helikoptera evakuisala stanovni{tvo. namonsunaizazvala je najte`epoplave u Pakistanu u kojima je poginulo vi{e od 1.500 osoba, dok se UN trudi da osigura hranu i drugu pomo} za 3,2 miliona stanovnika. The Guardian u srijedu uredni~ki komentar po~inje ocjenom da nimalo ne iznena|uje {to su pakistanske spasila~ke ekipe u podru~jima pogo|enim poplavama suo~ene s izuzetno te{kim zadatkom. Najte`e poplave jo{ od 1929. pogodile su region koji je, godinu nakon {to je pakistanska armija potisnula talibane, prakti~no i dalje ratna zona. Prije poplava, tu je zaklon na{lo vi{e od milion afganistanskih izbjeglica, a bujice su sada odnijele na hiljade njihovih ku}a. Nije nimalo ~udno ni to, nastavlja Guardian, da sedmicu nakon po~etka obilnih ki{a raste gnjev prema vladi. Neadekvatan odgovor vlasti na tu katastrofu omogu}io je islamistima da se vrate u podru~ja iz kojih su biliprotjerani, u operaciji koja je pla}ena velikim gubitkom ljudskih `ivota. Oni koji su izgubili sve {to imaju prihvataju hranu i {atore od bilo koga. A budu}i da prijetnja od novih ki{a i poplava nije pro{la, klju~no je da me|unarodna pomo}, prije svega novac iz Sjedinjenih Dr`ava, {to prije stigne u Pakistan u ovom trenutku u kojem mu je ta pomo} najneophodnija, napominjeGuardian u redakcijskom komentaru. Istovremeno, nemiri u Kara~iju ne prestaju. Najmanje jo{ 12 osoba je ubijeno, a vi{e od 150 ranjeno, zapaljeno vi{e od 50 vozila i pokradeno na desetine prodavnica u no}i na srijedu. Na desetine osoba je uhap{eno zbog u~e{}a u nemirima, javio je Reuters.
Najte`e poplave jo{ od 1929. godine

Evakuacija
Iz grada Kot Adu i okoline evakuisano je 30.000 stanovnika. U dijelovima tog grada i okolini bili su vidljivi samo vrhovi drve}a i krovovi pojedinih ku}a. Ovogodi{nja sezo-

Talibani
Nepoznate osobe izazvale su po`are u nekoliko prodavnica mobilnih telefona u glavnoj trgova~koj zoni, a u strahu od novih nemira ve}ina prodavnica i benzinskih pumpi u Kara~iju i dalje je zatvorena.

Autobus u plamenu u Kara~iju
Reuters

Prema rije~ima policijskih i gradskih zvani~nika, od 2. augustaubijene su 62 osobe, dok je vi{e od 150 ranjeno tokom nemira u Kara~iju, nakon {to su na jednoj sahrani ubijeni poslanik Raza Haider iz pokreta Mutahida Qaumi i njegov tjelohranitelj. Pakistanska vlada je za nemire i ubistva u gradu optu`ila talibanske pobunjenike i zabranjenu ekstremisti~ku grupu Sipah-eShahaba Pakistana. Haiderova stranka se nalazi na vlasti u Kara~iju i njeni ~lanovi su uglavnom potomci imigranata iz Indije, koji su doselili u Pakistan kada je ova dr`ava osnovana 1947. godine. Analiti~ari upozoravaju da bi nemiri mogli da na{kode ve} posrnuloj ekonomiji, jer se u Kara~iju nalaze sjedi{te Pakistanske narodne banke, glavna pakistanska luka i berza. U me|uvremenu, u blizini sjedi{ta paravojnih snaga u Pe{avaru, na sjeverozapadu Pakistana u srijedu je odjeknula sna`na eksplozija, saop{tili su policija i o~evici. “Rije~ je o veoma sna`noj eksploziji. Bio sam na licu mjesta i vidio vozila u plamenu“ izjavio je za AFP policajac Va, ris Kan. Jedan o~evidac je potvrdio da je eksplozija odjeknula u blizini sjedi{ta paravojnih snaga odakle se izvija veliki dim, ali preciznije informacije nisu bile dostupne.

Po`ari u Rusiji

Visoki vojni zvani~nici smijenjeni

zbog kriminalne nemarnosti
U dosada{njoj vatrenoj stihiji poginulo je 48 ljudi, dok je oko 2.000 porodica ostalo bez domova • U po`aru uni{tena logisti~ka baza avijacije ruske mornarice
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je u srijedu zbog kriminalne nemarnosti visoke vojne zvani~nike nakon po`ara u jednoj vojnoj bazi izazvanog {umskim po`arom koji bjesni u zemlji, objavila je ruska televizija. Medvedev je uputio “upozorenje“ glavnom zapovjedniku ruske mornarice admiralu Vladimiru Visockom i njegovom prvom pomo}niku Aleksandru Tatarinovu. “Nare|ujem ministarstvu odbrane da smijeni veliki broj oficira koji su po~inili disciplinske prekr{aje“ kazao je Medvedev. , Me|u oficirima su zapovjednik mornari~ke avijacije Nikolaj Kuklev i jedan od njegovih pomo}nika pukovnik Raskozova. [umski po`ari koji bjesne u zemlji od jula uni{tili su logisti~ku bazu avijacijeruskemornarice u moskovskoj regiji, saop}ilo je moskovsko tu`ila{tvo.
U 24 sata registrovano preko 300 novih po`ara
Reuters

“Ako se takvastvardogodi na nekim drugim mjestima, u drugim domenima, djelovat }u na isti na~in, bez milosti“ kazao je {ef , dr`ave. U potpunosti su pro{le sedmice izgorjeli glavni {tab, 13 skladi{ta s aeronauti~komopremom i 17 terena za skladi{tenje vozila u blizini grada Kolomne, jugoisto~no od Moskve. Informativna internetska stranica Life News, koja je otkrila ovaj slu~aj, tvrdi da je baza

potpuno uni{tena, kao i 200 aviona, {to je napravilo {tetu od 20 milijardi rublji, odnosno 500 miliona eura. Po`ari nastavljaju da bjesne u 17 regiona Rusije, kao posljedica nezapam}enih vru}ina, a vanredno stanje uvedeno je u 14 oblasti Rusije. Samo za 24 sata registrovano je preko 300 novih, u dosada{njoj vatrenoj stihiji poginulo je 48 ljudi, dok je oko 2.000 porodica ostalo je bez domova.

Vatra je stigla i do zidova Ruskog federalnog nuklearnog centra eksperimentalne fizike u Surovu, ali je, zahvaljuju}i dodatnim snagama i sredstvima, povr{ina po`ara smanjena. Vlasti su ranije saop{tile da nema opasnosti od eksplozije tog centra. Zbog {umskih po`ara i paljenja treseti{ta u Podmoskovlju, Moskva je i dalje opkoljena gustim dimom, navodi ruska dr`avna novinska agencija, dodaju}i da je stanje najslo`enije u isto~nim i jugoisto~nim rejonima glavnog grada Rusije i oblastima koje se grani~e sa podmoskovskim mjestima Reutovo, @eljeznodaro`nij, Ljuberci, Ramenskoje i @ukovskij. Agencija Reuters navodi da je, prema podacima dr`avne slu`be za za{titu prirodne sredine Mosekomonitoring, grani~na koncentracija {tetnih materija u moskovskom vazduhu u srijedu ujutro prema{ena za ~etiri do 10 puta, {to je apsolutni rekord za ovo ljeto.

20

OGLASI

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

Banka
UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO ABS BANKA DD SARAJEVO

Valuta
KM KM

Broj ra~una
3383202250044019 1990490005630121

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE DNEVNI LIST O SLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci KM 60,00 120,00 EUR 31,00 61,00

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
Zacrvenjele se evropske berze

SVIJET FINANSIJA

21

Ve}i pad sprije~io Societe Generale
Na evropskim berzama u ve}em fokusu ulaga~a dionice banaka, nakon {to je SC izvijestio o poslovnim rezultatima iznad o~ekivanja analiti~ara
Na evropskim berzama vode}i indeksi su blago oslabili zbog sumnji ulaga~a u odr`ivost ameri~kog ekonomskog oporavaka, ali njihovo sumorno raspolo`enje donekle ubla`avaju dobri poslovnih rezultata francuske banke Societe Generale. FTSEurofirst indeks 300 vode}ih europskih dionica oslabio je 0,2 posto, na 1.068 bodova. Frankfurtski DAX, pari{ki CAC i londonski FTSE indeks bili su na gubitku izme|u 0,4 i 0,7 posto.

BiH

EU

Vije}e ministara BiH

Za{tita prava vlasni{tva kao u EU
- Ekonomski pokazatelji SAD-a ukazuju na usporavanje ekonomije, pa iako su finansijski izvje{taji kompanija bolja od o~ekivanja, postoji zabrinutost u pogledu budu}nosti. Tr`i{te nema punu podr{ku kakvu bi trebalo imati, ocjenjuje strateg pri NCB Stockbrokersu Bernard McAlinden. Najnoviji podaci o li~noj potro{nji i primanjima ukazali su da su Amerikanci jo{ vrlo oprezni u pogledu tro{enja novca. Nakon junskog blagog rasta, li~napotro{nja i primanjaAmerikanaca u julusu stagnirali. Pale su i narud`be ameri~koj industriji u junu, i to za 1,2 posto, otprilikedvostrukovi{enego su ekonomisti o~ekivali, a smanjen je i brojprodanihpostoje}ih ku}a. Niz lo{ih vijesti podsjetio je investitore da }e ekonomski oporavakbitispor ineravnomjeran, prenosi portal business.hr. Na evropskim berzama u ve}em fokusu ulaga~a su dionice banaka, nakon {to je SocieteGeneraleizvijestila o poslovnimrezultatimaiznado~ekivanja analiti~ara. U drugom tromjese~ju ostvarila je neto zaradu od 1,08 milijardi eura, gotovo tri putavi{enego u istomlanjskom razdoblju, te znatno vi{e od 777 miliona eura, koliko su o~ekivalianaliti~ari. Cijenanjene dionice oja~ala je 2,8 posto. Vije}e ministara BiH utvrdilo je prijedlog osnova za pokretanje postupka pristupanja BiH Ugovoru o patentnom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasni{tvo. Predlaga~, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dostavit }e prijedlog osnova Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. Pristupanjem ovom ugovoru BiH `eli svojim gra|anima osigurati nivo za{tite prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasni{tva sli~an onome koji postoji u Evropskoj uniji. Na ovaj na~in BiH }e ispuniti i preuzete obaveze iz Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Privremenog sporazu ma o sta bi li za ci ji i pri dru`ivanju. Ratifikacijom

Nikkei potonuo zbog dolara

Na azijskim berzama cijene dionica su pale, pri ~emu su najve}i gubici zabilje`eni na Tokijskoj berzi uslijed razo~aravaju}ih ameri~kih makroekonomskih pokazatelja, koji su podsjetili ulaga~e da je najve}a svjetska ekonomija i dalje na trnovitom putu oporavka. Uz nastavljeno ja~anje jena, koji nagriza izvozne rezultate japanskih kompanija, na Tokijskoj berzi Nikkei indeks je oslabio 2 posto, na 9.503 boda. U Hong Kongu, [angaju, Singapuru, Australiji i Ju`noj Koreji indeksi su oslabili izme|u 0,1 i 0,7 posto.

ovog ugovora ubrzao bi se i proces pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Vije}e ministara BiH utvrdilo je i prijedlog dodatnog protokola o izmjenama i dopunama Ugovora izme|u BiH i Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj za{titi ulaganja, s izvje{tajem o obavljenim pregovorima. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit }e Predsjedni{tvu BiH prijedlog dodatnog protokola, a za bh. potpisnika predlo`en je ministar Mladen Zirojevi}. Razlog za zaklju~ivanje dodatnog protokola je obaveza Hrvatske, kao zemlje kandidata za ~lanstvo u EU, da uskladi zaklju~ene me|unarodne ugovore iz podru~ja ulaganja s pravnim naslije|em EU.

Cijene dionica na Wall Streetu su blago pale, jer su ulaga~i uslijed razo~aravaju}ih poslovnih rezultata nekoliko kompanija te izvje{taja o stagnaciji li~nih primanja i potro{nji Amerikanaca odlu~ili unov~iti dio dobitaka ostvarenih dan ranije. Dow Jones indeks spustio se 38 bodova, ili 0,4 posto, na 10.636 bodova. Tehnolo{ki Nasdaq indeks oslabio je 11,8 bodova, odnosno 0,5 posto, na 2.283 boda. S&P 500 indeks izgubio je 5,4 boda, ili 0,5 posto, zaklju~iv{i trgovanje na 1.120 bodova.

Predah na Wall Streetu

Plate u Zagrebu

20 posto vi{e

od prosjeka
U Hrvatskoj je najbolje biti zaposlenik u dr`avnompoduze}u u Zagrebu. Na takavpojednostavnjeni zaklju~ak upu}uju podaci finansijske agencije, kojipokazuju da su u 2009. godiniprosje~neplate kod poduzetnika udr`avnimtvrtkama bile gotovo 40 posto ve}e nego u privatnom sektoru, a jedinoje u Zagrebuprosje~naplatabila ve}a od dr`avnog prosjeka - 19,6 posto. Premaobra|enimpodacimagodi{njihfinansijskih izvje{taja 91.320 poduzetnika s ukupno 889.400 zaposlenih, prosje~nanetoplata u 2009.

godiniiznosilaje 4.634 kune (oko 1.400 KM), {to je nominalno vi{e 0,6 posto, a realno manje 1,8 postonego u 2008. godini. Pritom su zaposleni u dr`avnomsektoru, kao i proteklihgodina, primilinajve}eprosje~nenetoplate od5.974 kune, {to je 28,9 posto ili 1.340 kunavi{enego kod svihpoduzetnika, a 1.704 kunevi{enegozaposlenika kod poduzetnika u privatnom sektoru. Prosje~na mjese~nanetoplata kod poduzetnika u privatnom sektoru bila je 4.270 kuna, {to je 7,9 posto manje od prosjeka za sve poduzetnike. Po `upanijama, prosjeci neto plata kretali su se od najni`ih 3.320 kuna u Viroviti~ko-podravskoj `upaniji do 5.543 kune u Gradu Zagrebu, odnosno u omjeru 1:1,7. Nakon Zagreba, najvi{a prosje~na mjese~na neto plata ispla}ena je u Istarskoj`upaniji- 4.598 kuna, a slijediZadarska `upanija sa 4.587 kuna.

^etvrtiKamptolerancijemladih iz podunavskihregija, na kojem je u~estvovalo oko 200 mladih iz Njema~ke, Austrije, Slova~ke, Ma|arske, Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Hrvatske, BiH iSrbije, zavr{en je u Ba~koj Topoli. Ovogodi{nji kamp odvijao se pod sloganomUhvatiritam Dunava, a organizirali su ga Skup{tina i Vlada Vojvodine. Ovi mladi ljudi mogu dati primer svima nama kako se treba pona{ati, kako treba njegovati tradicije, a istovremeno imati prave vizije o evropskim integracijama i uop{te o Evropi, izjavio je predsjednik vojvo|anskog Parlamenta [andor Egere{i. Pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jege{ je naglasio da je Vojvodina jedinstvena evropska regija i po tome {to se obrazovanje odvija na sedam jezika. Prema njegovim rije~ima, to doprinosi ve}em stepenu tolerancije me|u u~enicima. Na{e istra`ivanje je pokazalo da {to je ve}i broj jezika, {to je multikulturalnost prisutnija u jednoj {koli, utoliko je nasilje umanjeno, dodao je on. Tokom {est dana u~esnici kampa su slu{ali predavanja,

Tolerancija na Dunavu

u~estvovali u kreativnim radionicama, bavili se temomdunavske strategije, prekograni~ne saradnje i modelima povezivanja. I ove godine status specijalnih gostiju imali su mladi iz Istre, hrvatske regije koja nema veze s Dunavom, ali je prijateljska regija s Vojvodinom. Kako su organizatori naveli, Kamp tolerancije je u{ao i u dunavskustrategijunjema~kevlade, kao jedini strani projekt, {to je jo{ jednagarancija da }e ova manifestacija postati tradicionalna.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Porast ukupnih depozita u prvih {est mjeseci

GRA\ANI VI[E
vjeruju devizama
Manje gra|evinskih radova u FBiH
Vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova preduze}a u Federaciji BiH u junu u odnosu na prosje~nu vrijednost 2009. manja je za 6,9 posto, a u odnosu na junipro{legodinemanja za 16,7 posto. Prema pokazateljima federalnog Zavoda za statistiku, vrijednost ukupnih izvr{enih gra|evinskih radova u tom mjesecu iznosi 242.182.000 KM. Na objekte visokogradnje se odnosi 51,8 posto izvr{enih radova, a na objekte niskogradnje 48,2 posto. U gra|evinarstvu je u junu bilo prijavljeno 9.686 radnika.

Ukupni depoziti doma}ih institucionalnih sektora u komercijalnim bankama BiH na kraju juna iznosili su oko 12,5 milijardi KM
Prema podacima Centralne banke BiH (CBBiH), ukupni depoziti doma}ih institucionalnih sektora u komercijalnim bankama BiH na kraju juna 2010. godine iznosili su oko 12,5 mi li jar di KM. U odnosu na kraj 2009. godine, kada su iznosili oko 12,2 milijarde KM, pove}ani su za oko 330 miliona KM ili 2,5 posto, a u odnosu na isti period pro{le godine, pove}ani su za oko 830 miliona KM ili 6,8 posto. “U ukupnim depozitima krajem juna depoziti stanovni{tva u~estvuju sa 48,4 posto, a depoziti privrede, tj. nefinansijskih javnih preduze}a i nefinansijskih privatnih preduze}a u~estvuju sa 28,4 posto. Depoziti stanovni{tva na kraju juna 2010. godine iznosili su 6,1 milijardu KM, od ~ega oro~eni i {tedni depoziti iznose 3,8 milijardi KM, a depoziti po vi|enju 2,3 milijar de KM” sa zna li smo u , CBBiH. U ovom periodu depoziti nefinansijskih javnih preduze}a su iznosili 1,7 milijardi KM, od ~ega su depoziti po vi|enju oko 900 miliona KM, a oro~eni i {tedni oko 800 miliona KM. Depoziti nefinansijskih privatnih preduze}a i udru`enja u~estvuju sa oko 1,8 milijardi KM, od ~ega de po zi ti po vi|enju iznose 1,3 milijarde KM, a oro~eni i {tedni depoziti iznose oko 500 miliona KM. Kad je rije~ o valutnoj strukturi ukupnih depozita svih doma}ih institucionalnih sektora na kraju juna, depoziti u doma}oj valuti iznose 6,3 milijarde KM ili 50,4 posto, depoziti u euro valuti 5,7 milijardi KM ili 45,6 posto, a depoziti u ostaloj stranoj valuti oko 500 miliona KM ili ~etiri posto od ukupnih depozita kod komercijalnih banaka u BiH. Prema raspolo`ivim podacima CBBiH, kad je rije~ o tome da li gra|ani preferiraju {tednju u KM ili u devizama, od ukupnih depozita stanovni{tva na kraju juna, 1,9 milijardi KM ili 31,1 posto su depoziti u KM-ovima, a preos-

Centralna banka BiH: Depoziti stanovni{tva 6,1 milijardu KM

Izdato 525 radnih dozvola
U Federaciji BiH stranim dr`avljanima u junu ove godine izdato je 88 radnih dozvola, jedna manje u odnosu na maj. Prema pokazateljima federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, od deset kantona u FBiH, najvi{e dozvola izdato je u Kantonu Sarajevo (63), a jedino izdavanja nije bilo u Bosanskopodrinjskom kantonu. U prvom polugodi{tu ove godine stranim dr`avljanima u Federaciji BiH ukupno je izdato 525 radnih dozvola. Najbrojnije osobekojima su do sadaizdateradnedozvole u FBiH dr`avljani su Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Kine, prenosi Fena.

Agencija za osiguranje depozita BiH

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH razmatrao je poslovanje Agencije u prvih {est mjeseci 2010. te evidentirao porast ukupnih depozita za jedan posto u odnosu na 31. 12. 2009. godine. Prema izvje{taju o poslovanju, u programu osiguranja nalazilo se 25 banaka, a kako stoji u saop}enju Agencije, prikladni depoziti na dan 30. 6. 2010. godine iznose 9,4 milijarde KM i ve}i su za 6,25 posto u odnosu na stanje 31. 12. 2009. godine. talih 4,2 milijarde KM ili 68,9 posto su depoziti u devizama. Prema ovim podacima, evidentan je porast svih kategorija depozita od kraja 2009. godine, te u CBBiH o~ekuju umjereni porast depozita i do kraja ove godine, pogotovo s obzirom na to da se ne o~ekuju pogor{anja u oblasti bankarskog sektora, te da se predvi|a postepeni ekonomski oporavak.
A. PENDEK

Projekt Generalne direkcije za pro{irenje EK-a u Bijeljini

Mostar: Turisti~ka promocija
U julu je po~elaprovedbaaktivnosti na promociji Mostara u BiH u sklopu projekta Podr{ka ekonomskom razvoju grada Mostaraputempobolj{anjaturisti~kogsektora, kojiGradMostarprovodi uz podr{ku [panskeagencije za me|unarodnurazvojnu saradnju. Aktivnost podrazumijeva promociju koja je orijentirana ka doma}em i stranomgostu, a provodi se na teritoriji na{e zemlje. U sklopu te aktivnostipredvi|eno je ogla{avanjeMostara kao turisti~ke destinacije u formi jumbo-plakata, prikazivanjapromotivnihfilmova na TV stanicama na cijelojteritoriji BiH te izradepromotivnihturisti~kih DVD zapisakoji}e se dijelitidoma}im i me|unarodnim partnerimaGradaMostara. Ve}su postavljeni jumbo-plakati na putnim pravcima na kojima se o~ekuje najve}i dolazak turista u BiH te koji su tradicionalnopoznati kao najprometnijipravci za vrijemeljetne sezone: Crveni grm - Mostar, Iza~i} Mostar, Metkovi} - Mostar, Oku~ani BanjaLuka, Ora{je- Tuzla i Sarajevo- Mostar. Ciljpromotivneporuke„Osjetite~aroliju - dobro do{li u Mostar“ jeste da zaintrigira i privu~e {to ve}i broj posjetitelja u Mostar za vrijeme ove turisti~ke sezone.

Postrojenje za pre~i{}avanje otpadnih voda
Ukupni tro{kovi projekta procjenjuju se na 22,9 miliona eura
Generalna direkcija za pro{irenje Evropske komisije, u sklopu investicijskog okvira za zapadni Balkan i ugovora o podr{ci infrastrukturnim projektima - oblast tehni~ke pomo}i, kojeg realizira konzorcij COWI-IPF, po~ela je projekt izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u Bijeljini. Projekt je nastavak razvojnog programa koji je po~eo 2006. godine, za koji je obezbije|eno {est miliona eura i za koji je tako|er data podr{ka u vidu kredita od sedam miliona eura, koji je Evropska banka za obnovu i razvoj potpisala 2007. godine. Prva faza investicijskog programa koja je obuhvatila izgradnju primarnog i sekundarnog kolektora otpadnih voda je ve} zavr{ena. Pla ni ra ne in ves ti ci je u okviru ove faze uklju~uju iz-

LEGISLATIVA PPOV }e imati kapacitet da pre~isti otpadnu vodu oko 40.000 ljudi te }e se time ispuniti svi zahtjevi doma}e i legislative EU
Bijeljina: Projekt je po~eo 3. augusta 2010.

gra dnju pos tro je nja za pre~i{}avanje otpadnih voda u skladu su s propisima i standardima Evropske unije, pro{irenje vodovodne mre`e, izgradnju primarnog kolektora izme|u grada i PPOVa i dva glavna sekundarna voda te konsultantske usluge za nabavku, projektiranje i nadzor nad izgradnjom infrastrukture i PPOV-a. Ukupni tro{kovi projekta procjenjuju se na 22,9 mili-

ona eura. Najve}i dio ovih sredstava obezbijedila je EK - 6,9 miliona eura. [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju dodijelila je grant u iznosu od 4,3 miliona eura, dok EBRD daje kredit od pet miliona eura. Preostalih 6,7 miliona eura finansira se sredstvima Op{tine Bijeljina. Glavna komponenta projekta je PPOV, koje }e biti izgra|eno {est kilometara sje-

verno od grada na zemlji{tu povr{ine 6.600 metara kvadratnih. PPOV }e imati kapacitet da pre~isti otpadnu vodu oko 40.000 ljudi te }e se time ispuniti svi zahtjevi doma}e i legislative EU. Projekt je po~eo 3. augusta, a konzorcij COWI-IPF radi u Bijeljini pod rukovodstvom regionalnog voditelja pro je kta, ko jeg nad gle da klju~ni ekspert za oblast okoA. Pe. li{a Konzorcija.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
BiH u Njema~koj promovira razvoj energetskog sektora

BIZNIS I EKONOMIJA
Natural @epa ltd. Company

23

TRAGANJE ZA iskustvima i novim tehnologijama
Bh. delegacija `eli se upoznati s iskustvima u investiranju u nove energetske objekte i primjenom najsavremenijih tehnologija te razmijeniti mi{ljenja o budu}em razvoju energetskog sektora u BiH i regiji • Od doma}ina se o~ekuje da daju komentar na na{e planove
(Od specijalnog izvje{ta~a Oslobo|enja)

Proizvodnja na osnovu organskog krompira
• [ta je projekt proizvodnja na osnovu organskog krompira? Natural ltd. Company nastoji pokrenuti projekt integrirane organske proizvodnje hrane. Proces bi uklju~ivao uzgoj organskog krompira i obradu organskih krompira u porfelj proizvoda od organskog krompira – organski francuski pomfrit, organska pita od krompira, ~ips od organskog krompira i tachos od organskog krompira. Dio objekta za uzgoj krompira se nalaze u @epi i Travniku (na udaljenosti od 100 km od Sarajeva). U~inak investicije bi bio kupovina opreme za preradu i ma{ine za pakiranje. Investicije bi otvorila nova radna mjesta, prije svega za invalide i branitelje, kao i pospje{ila i pro{irila ulaganje u organsku hranu u BiH. Kompanija posjeduje know-how i potrebnu zemlju. • Za{to investirati u projekt? - zato {to kompanija posjeduje iskustvo, zemlju i know-how za uspje{no poslovanje - zato {to je potra`nja za organskom hranom u porastu, kako u BiH, tako i u svijetu - zato {to BiH posjeduje odli~ne prirodne uslove i sposobnu radnu snagu za organsku proizvodnju hrane - zato {to kompanija nudi odli~ne uslove za saradnju • Osnovne prednosti projekta - ugled kompanije - lokacija projekta - dosta siguran i visok povrat investicije • Finansiranje - ukupna vrijednost investicije iznosi 200.000 eura - tra`eni iznos investiranja je 100.000 eura - povrat investicije je 35 posto godi{nje Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum, koja je odr`ana 6. i 7. aprila. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma, poljoprivrede, energije i infrastrukture. Svi projekti mogu se pogledati na www.sarajevobusinessforum.com.

De le ga ci ja pri vre dni ka predstavnika elektroprivrede te lokalnih zajednica i Ministarstva energije, rudarstva i industri je Fe de ra ci je BiH, pre dvo|ena premijerom Mustafom Mujezinovi}em, doputovala je sino} u Koln (Njema~ka) u dvodnevnu posjetu svjetskom energetskom divu, kompaniji RWE AG. Ovdje se `ele upoznati s iskustvima u investiranju u nove energetske objekte i primjenu najsavremenijih tehnologija te razmijeniti mi{ljenja o budu}em razvoju energetskog sektora u BiH i regiji. Zvani~ni dio posjete po~inje danas u ranim jutarnjim satima u sjedi{tu kompanije, kada }e se gostima iz BiH obratiti izvr{ni pot pred sje dnik RWE Power AG Gerd Jager. Potom }e biti prezentirane aktivnosti i planovi kompanije na podru~ju jugoisto~ne Evrope. Pomo}nik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Hilmo [ehovi} izlo`it }e do ma}ini ma bu du}i ra zvoj energetskog sektora u Federaciji BiH, s osvrtom na izgradnju novih elektrana, posebno onih na ugalj. Od do ma}ina se o~ekuje da daju komentar na te planove i s obzirom na ogromna iskustva u izgradnji i eksploataciji termoelektrana, sugeriraju korekcije

50 MILIJARDI EURA RWE ima oko 66.000 zaposlenih i godi{nji promet od oko 50 milijardi eura
to~noj Evropi. U Srbiji je radio studije izvodljivosti za projekte na Dunavu, Velikoj Moravi i Drini. Kvalificirao se i za u~e{}e na tenderu za izgradnju tre}eg bloka TE „Nikola Tesla“ B snage 700 megavata. U~estvovao je u projektu izgradnje atomske elektrane u blizini grada Belane u Bugarskoj, ali se me|uvremenu povukao. Krajem 2008. godine s Vladom Republike Srpske razgovarali su o investiranju oko milijardu eura u izgradnju novih objekata i revitalizaciju postoje}ih elektrana. Zna~ajnijih aktivnosti u operacionalizaciji planova nakon tih razgovora nije bilo. Hajdar ARIFAGI]

Mustafa Mujezinovi}

na odre|ene tehni~ke, ekolo{ke i finansijske aspekte ovih projekata. Tokom dana predvi|en je i obilazak jedne od termoelektrana u izgradnji. Kao drugi najve}i njema~ki energetski koncern, RWE ima oko 66.000 zaposlenih i godi{nji promet od oko 50 milijardi eura. Poslije preuzimanja holandskog snabdjeva~a Essent u oktobru pro{le godine, strategiju rasta usmjerio je prema is-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 152 - 5. 8. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

RS: Podsticaj za mala preduze}a
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS-a raspisalo je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema kvaliteta u malim preduze}ima. Ova sredstava namijenjena su malim proizvodnim i proizvodno-uslu`nim preduze}ima, a maksimalni iznos sredstava po jednompreduze}u bit }e do 10.000 KM. Cilj ove aktivnosti je da se mala preduze}a potaknu na uspostavljanje sistema kvaliteta kao preduslova uspje{nog poslovanja i kvalitetnije proizvodnje. Odobrenim sredstvima sufinansiraju se tro{kovi anga`iranja konsultanata na uspostavljanju sistema menad`menta kvalitetom i izradu potrebne dokumentacije na uspostavljanju sistema kvaliteta prema seriji standarda ISO te za dobijanje znaka CE. Na javni poziv se mogu prijaviti subjekti koji zapo{ljavaju do 49 radnika, posluju najmanje dvije godine do raspisivanja javnog poziva te da imaju sjedi{te na teritoriji RS-a. Tako|er moraju izmiritiporezneobaveze, da su izvoznici, da planirajupo-

ve}anje broja zaposlenih te da imaju projekt i kadrove za uvo|enje sistema kvaliteta u preduze}u. Ukoliko se ne javi dovoljan broj preduze}a izvoznika, sredstva }e se dodijeliti preduze}ima koja nisu izvoznici, a ispunjavaju sve druge uvjete. U proteklih pet godina Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS-a je, na osnovu javnih poziva, dodijelilo 1.975.190 KM bespovratnih sredstava za 279 preduze}a za uspostavljanje sistema kvaliteta.

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.348824 1.444285 26.977618 0.078873 0.261826 0.692092 1.727719 0.565032 0.247361 0.207894 1.420933 0.984379 2.355071 1.477313 0.049610 1.833936

1.955830 1.352205 1.447905 27.045231 0.079071 0.262482 0.693827 1.732049 0.566448 0.247981 0.208415 1.424494 0.986846 2.360973 1.481016 0.049734 1.838532 USD 1.53352 BAM2.268587

1.955830 1.355586 1.451525 27.112844 0.079269 0.263138 0.695562 1.736379 0.567864 0.248601 0.208936 1.428055 0.989313 2.366875 1.484719 0.049858 1.843128

SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 08. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 08. 2010 =

24 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.513,20
BIFX

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
631,12
ERS10

876,18

SASX-10

936,36

SASX-30

806,43

BIRS

1.351,31

FIRS

Sa Banjalu~ke berze

Trgovanje na SASE

NAJVE]I PROMET
dionicama Famosa
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 180.475,45 KM. U sklopu 74 transakcije ukupno je prometovano 412.228 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 139.270,79 KM, u sklopu 39 transakcija prometovana su 409.174 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 2.917,55 KM, u sklopu dvije transakcije prometovane su 193 dionice. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta iznosio je 15,15 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 245,96 KM, u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Bosfin d.d. Sarajevo u iznosu od 225,40 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 2,45 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 136.107,28 KM, u sklopu 35 transakcija prometovana je 408.881 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 111.083,28 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 25.024,00 KM. Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu os tva ren je pro met od 40.841,56 KM, u sklo pu 31 tran sa kci je pro me to va no je 2.800 di oni ca. Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu naj ve}i dne vni pro met os tva ren je di oni ca ma emi ten ta Fa bri ka du ha na Sa ra je vo d.d. Sa ra je vo u izno su od 12.051,35 KM. Kurs

Ukupan promet obveznicama iznosio je 71.421,64 KM

U padu akcije
preduze}a Imako
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 197.410,80 KM, kroz 60 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad, trgovalo se od 12.600,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,36 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 2,86 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 71.421,64 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 u vrijednosti od 33.578,52 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,20 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Euroinvestment fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se od 2.322,00 KM, po prosje~noj cijeni od 6,00 KM, {to predstavlja rast cijene za 2,56 posto. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Euroinvestment fonda a.d. Banja Luka (2,56 posto) i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 6,00 KM. Akcije tri fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF BLB - profita a.d. Banja Luka (-2,64 posto) i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 2,58 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Imako a.d. Banja Luka, trgovalo se od 99.484,20 KM, po prosje~noj cijeni od 0,18 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 9,09 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Imako a.d. Banja Luka (9,09 posto) i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,18 KM, u vrijednosti 99.484,20 KM.

Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 2.917,55 KM

ovog emi ten ta izno sio je 80,84 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 363,10 KM, u sklopu ~etiri transakcije prometovane su 254 dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Famos d.d. Sarajevo u iznosu od 159,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 3,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Novi centar d.d. Zavidovi}i od 50,00 posto i dostigle su cijenu od 2,70 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Unis Mib energetika d.d. Bugojno od 50,00 posto i dostigao cijenu od 2,16 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 4. avgust/kolovoz 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO 2,57 2,45 -4,81 -4,67 2,57 2,45 2,57 2,45 8 92 20,56 225,40 1 1 15,15 0,20 15,15 15,10 193 2.917,55 2

Banjalu~ka berza Kursna lista za 4. avgust 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE SOLANA DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE NOVI CENTAR D.D ZAVIDOVI]I UNIS MIB ENERGETIKA DD BUGOJNO 12,00 0,00 2,15 7,27 3,00 0,00 0,50 0,00 2,70 50,00 2,16 -50,00 12,00 2,15 3,00 0,50 2,70 2,16 12,00 2,14 3,00 0,50 2,70 2,16 900 660 53 149 32 20 10.800,00 1.416,00 159,00 74,50 86,40 43,20 2 3 1 1 1 1 21,50 4,03 10,50 80,84 25,87 -1,39 4,41 0,00 -0,20 3,42 21,50 4,10 10,50 81,07 26,00 21,49 3,99 10,50 80,00 25,25 336 445 30 149 280 7.223,21 1.793,50 315,00 12.051,35 7.242,50 7 4 1 10 4 34,30 31,00 27,50 25,59 24,51 98,50 93,50 98,55 93,09 -0,59 0,03 1,82 -1,59 0,02 0,07 0,00 0,09 0,03 34,30 31,00 27,51 26,00 24,61 98,50 93,50 98,55 93,09 34,01 91.119 31,00 79.476 27,50 69.851 25,02 103.316 24,50 38.978 98,50 7.290 93,50 9.204 98,55 4.711 93,09 4.936 31.249,65 24.637,56 19.209,33 26.435,91 9.550,83 7.180,64 8.605,74 4.642,69 4.594,93 4 3 4 9 6 2 2 3 2

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Krajina GP a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 1,26 2,58 6 3,31 0,038 2,7 3,81 0 -2,64 2,56 -2,36 0 0 -1,3 1,26 2,6 6 3,31 0,038 2,7 3,81 1,26 2,51 6 3,31 0,038 2,7 3,81 2.706 86 387 40 40.000 20 20 3.409,56 221,80 2.322,00 132,40 1.520,00 54,00 76,20 0,36 3,3 0,13 0,175 2,86 9,63 5,69 6,06 0,36 3,3 0,13 0,175 0,36 3,3 0,13 0,175 35.000 1.280 5.000 1.000 12.600,00 4.224,00 650,00 175,00

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Imako a.d. Banja Luka Velez a.d. Nevesinje Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 0,18 1(A) 30 29,9939 28,467 9,09 0 0,47 0,11 1,2 0,18 1 30 30 28,7 0,18 552.690 1 1.120 30 26.933 29,99 99.231 28,211 117.956 99.484,20 1.120,00 8.079,90 29.763,22 33.578,52

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

82,47

$ 0,25 %

4,68

$ 0,99 %

1.199,20

$ 0,99 %

18,61

$ 1,02 %

2,206

$ 0,77 %

706,50

$ 3,90 %

409,75

$ 1,42 %

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

OGLASI

25

26 SARAJEVSKA HRONIKA
Zavod za planiranje daje mi{ljenje za ure|enje centra Ilid`e

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ministar Ke{o sa predstavnicima Sindikata osnovnog obrazovanja

72 rje{enja o dopuni

norme profesora
Profesor koji nema dovoljan broj sati u mati~noj {koli raspore|en je u jo{ jednu koja je iskazala potrebu za tim kadrom, ka`e Ke{o
Kantonalni ministar nauke i obrazovanja Safet Ke {o odr`ao je ju~er sastanak s pred stavni ci ma Sin di kata osnovnog obrazovanja Kantona, na kojem su potpisana 72 rje{enja nastavnicima u osnovnim {kolama. - Rije~ je o rje{enjima kojima se dopunjava norma profesorima koji je nemaju ispunjenu u mati~noj {koli. Sve osnovne i srednje {kole su nam dostavile spiskove, bitno je re}i da se radi samo o uposlenicima na neodre|eno vrijeme, a centralna komisija u Ministarstvu je sa~inila rang-listu, kazao je za Oslobo|enje ministar Ke{o. Prema Ke{inim rije~ima, {kole su obavijestile Ministarstvo o profesorima za ~ijim je uposlenjem djelimi~no prestala potreba u odnosu na prvobitni ugovor, pa }e oni od jeseni biti raspore|eni u po jo{ jednu {kolu koja je iskazala potrebu za odre|enim kadrom. - Recimo, profesor geografije se raspore|uje u jo{ jednu {kolu kojoj treba 14 ~asova sedmi~no. Tu dobija ugovor na
Potrebno je urediti prostor ispred objekta ^etvrte gimnazije

Podzemna gara`a i
ljep{i prilaz Gimnaziji
Na terminalu }emo uz javni toalet izgraditi i jednu ~esmu, te pove}ati broj klupa, jer su stalno popunjene, ka`e ]enanovi}
Nakon izmjena Regulacionog plana Ilid`e, Zavod za planiranje razvoja Kantona da}e mi{ljenje o tome da li se u projekat ure|enja u`eg centra ove op}ine mogu ubaciti i podzemne gara`e. Ovo je za Oslobo|enje kazao na~elnik Ilid`e Amer ]enanovi}, istakav{i kako bi gara`a imala jednu podzemnu eta`u. - Studenti Arhitekture su zakazali za septembar prezentaciju idej nih rje {e nja za u`i cen tar op}ine i park ispred Instituta za fizijatriju. Dio prostora prema ^etvrtoj gimnaziji je nesre|en, a o~ekujemo mi{ljenje Zavoda za planiranje po pitanju gradnje gara`e kod Kulturno-sportskog centra, napomenuo je ]enanovi}. Pored toga, kako je kazao ]enanovi}, nakon ure|enja pomenutog parka, u njemu se planiraju postaviti sprave za vje`banje. - Tako }e zainteresovani gra|ani mo}i da se bave fitnesom, jer se te sprave ne mogu lako uni{titi, dodao je na~elnik Ilid`e. Pored ovih projekata, Op}ina realizuje izgradnju javnog toaleta na autobuskom terminalu. - Pored toaleta postavi}emo i je-

Profesori sa manjkom ~asova ispuni}e normu u drugoj {koli

Gradnja javnog toaleta na terminalu

odre|eno vrijeme, odnosno na godinu, jer se situacija po tom pitanju stalno mijenja. Direktorima {kola ostaje zada}a da usklade ~asove da se ne bi podudarali, a profesor }e i dalje primati platu u mati~noj {koli, pojasnio je ministar obrazovanja. Nakon potpisivanja rje{enja za nastavnike iz osnovnih, Ministarstvo }e ih pripremiti i za profesore srednjih {kola.
J. M.

FITNES U PARKU Nakon ure|enja parka kod Instituta za fizijatriju, u njemu }e biti postavljene sprave za vje`banje, koje }e biti na raspolaganju posjetiocima
dnu javnu ~esmu, a vidje}emo i da se postavi dodatni broj klupa na stajali{tima, jer su ove uvijek zauzete, naglasio je ]enanovi}.
J. M.

Ke{o: Na listi samo stalno uposleni

Pro{irenje trotoara u Ulici Terezija

Trotoari pro{ireni, nastavak radova na kolovozu

Do srijede novi asfalt
Pro{irivanje trotoara u Ulici Terezija od zgrade Osnovne {kole “Vladislav Skari}“ do Ulice Tekija po~elo je prije 15 dana i planirano je da se radovi zavr{e do sljede}e srijede. Kako saznajemo, ulica u ovom dijelu je bila veoma uska, {to je iziskivalo potrebu za pro{irivanjem trotoara kako bi prolaznici, a pogotovo u~enici, mogli nesmetano hodati ovim dijelom ceste. Naime, radi se o veoma frekven tnoj uli ci, {to je na po~etku ote`alo rad na ovoj dionici. Kako saznajemo iz preduze}a Rad, lijeva strana od Skenderije prema Vrbanji je zavr{ena, dok na kolovozu i dalje traju radovi. Prilikom njihovog izvo|enja nije bilo velikih pote{ko}a, izuzev manje nezgode u kojoj je voza~ autom naletio na jednog od radnika, bez ve}ih posljedica. Naime, radove na ovom dijelu ulice du`ine 230 metara finansira Op}ina Centar iz svog bud`eta sa 271.352 KM.
A. Ka.

Izmjena saobra}aja na raskrsnici Zmaja od Bosne i Lo`ioni~ka

Sanacija prokopa
Ministarstvo prometa i komunikacija odobrilo je firmi TB in`enjering privremenu izmjenu re`ima saobra}aja na raskrsnici ulica Zmaja od Bosne i Lo`ioni~ka zbog sanacije prokopa. Izmjena se odnosi na zabranu saobra}anja za motorna vozila u lijevoj i srednjoj traci, dok desna ostaje slobodna za promet od 10 sati 7. augusta do 12 sati 8. augusta. Trake u kojima se izvode radovi bi}e propisno obilje`ene.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje energetskih postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.30 do 10 sati Dej~i}i, od 9 do 15 sati Gradac zovik, Gradac zovik 2, Prijepolj~eva, Ned`ari}i naselje 3 i 4 i Ku}ice, a od 9 do 16 Brije{}e 1. Od 10 do 11.30 sati bez struje }e biti Ostoji}i, od 11.30 do 13 Ledi}i i od 13 do 14.30 sati Dujmovi}i. Otklanjanje kvarova na mre`i od 9 do 16 sati moglo bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Numan-pa{e ^uprili}a, Novopazarska, Begovac, Kamenica, Edhema Mulabdi}a, Zaima Imamovi}a, Nusreta Brki}a, Safeta Isovi}a, Hladivode, Josipa[tadlera, MulaMustafeBa{eskije, Ibrahima hafiza Ri|anovi}a, Mustafe Kameri}a, Luke i 15. maja.

Ure|enje vodoza{titne zone
Radnici Kantonalne javne ustanove za za{ti}ena prirodna podru~ja po~eli su ure|enje vodoza{titne zone u mjesnim zajednicama Hrasnica 1 i 2, Donji Kotorac, Butmir, Lu`ani, Vreoca, Vrelo Bosne, Osjek i Bla`uj. Svakodnevno je anga`ovano od pet do sedam radnika koji ~iste korita rijeka, kose travu i uklanjaju otpad, odnosno ure|uju lokalitete koji nisu obuhva}eni redovnim odr`avanjem KJKP Park. Za ove radove Op}ina Ilid`a i Kantonalna javna ustanova za za{ti}ena prirodna podru~ja potpisale su ugovor, a Op}ina je osigurala auto za prevoz radnika do odre|enih lokaliteta.
S. Hu.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 27
Eksproprijacija na trasi prve transverzale

Romske porodice

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

u otkupljenim

ku}ama
[ahinpa{i}: Prozore ne mogu otvoriti

Tokom zime mnogo porodica je dolazilo i odlazilo, ali trenutni stanari zadr`ali su se dva mjeseca. Moja ku}a nalazi se odmah iznad objekta u koji su se Romi uselili, a ono {to su sada napravili, javni je toalet i deponija, ka`e Samira [ahinpa{i}
sam prozor i br`e-boljega zatvorila jer nisam mogla disati. Oko tih ku}a sada je rasuto sme}e i stvara se ru`naslikana{eggrada“ , naglasila je Badema. Kako smo saznali od mje{tana, pozivali su policiju, ali do sada to nijedonijelonikakverezultate. Iz Op}ine Centar kazali su nam da projekt eksproprijacije vodi Zavod za izgradnju Kantona, te da su op}inske slu`be za njih obavljale odre|ene poslove. Na{ sagovornik iz Op}inekazao nam je kako oni nemajunadle`nost ni mogu}nost da isele romske porodice, te da je jedini na~in da se to uradi prijava policiji. Ono {to Op}ina mo`e uraditi je da ukloni otkupljene objekte, ali to zavisi od Zavoda koji mora izdati rje{enje za ru{enje objekata.
S. HUREMOVI]

Nakon {to je zavr{ena eksproprijacija pojedinih objekata u Ulici Halida Kajtaza, a zbog izgradnje prve transverzale, u dvije ku}e uselilo se nekoliko romskih porodica. Stanari Te{anjske ulice izrazili su negodovanje zbog ovog problema i zahtijevaju od nadle`nih da isele Rome. “Tokomzimemnogoporodica je dolazilo i odlazilo, ali trenutni stanari zadr`ali su se evo ve} dva mjeseca. Moja ku}a nalazi se odmahiznadobjekta u koji su Romi uselili, a ono {to su sada napravili od tog zemlji{ta, javni jetoalet i deponija“ kazala je Sa, mira [ahinpa{i}, stanarka Te{anjske ulice. Samira se po`alila kako je smradkojidopire iz otkupljenih objekata nesno{ljiv. “Kada se mijenjaju vremen-

Mje{tanima smetaju sme}e i neugodni mirisi

ske prilike, ne mo`e se prolaziti tuda. Prozor na ku}i ne mogu da otvorim zbog neugodnih mirisa, a s obzirom na to da `ivim u centru glavnog grada BiH, to je nedopustivo“ istakla , je Samira.

Isto mi{ljenje dijeli i Samirina kom{inica Badema Kavazovi}, dok su se ostali stanari po`alili i na sigurnosnu situaciju. “U tim ku}amavi{enemavode i strujetako da nu`duvr{egdje god stignu. Jedno jutro otvorila

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Radovi na Trgu heroja i Vilsonovom

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Za tri projekta 774 hiljade KM
Na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o ju~er je sa saradnicima obi{ao radove izgradnje parkinga i parkovske povr{ine u D`amijskoj ulici, ko{arka{kog igrali{ta na Trgu heroja i sanaciji pje{a~ke staze s lijeve strane obale Miljacke, od Mosta Suade i Olge do Mosta Ars Aevi. Po~etkom juna po~ela je izgradnja 55 parking-mjesta u D`amijskojulici. Vrijednostradova je 320 hiljada KM. Na Trguherojazavr{ava se izgradnja ko{arka{kog igrali{ta. Postavljena je ograda, asfaltirana sportska ploha, dok se ovih dana o~ekuje po~etak radova i na hortikulturalnom ure|enju. Op}ina je izdvojila oko 42 hiljade KM. Sanacija pje{a~ke staze na Vilsonovom {etali{tu, uz lijevu obalu Miljacke od Mosta Suade Dilberovi} i Olge Su~i} do Mosta Ars Aevi, po~ela je 15. jula, a trajat}e do 15. septembra. Radovipodrazumijevajusanaciju pje{a~ke staze obra|ene kamenimplo~ama, izgradnjuni{a za parkovskeklupe, postavljanje urbanogmobilijara, hortikulturalnoure|enjedijelakojigrani~i sa {etnicom, te rekonstrukcijusada{nje i ugradnjunoverasvjete. Za ovaj projekt izdvojeno je 412 hiljada KM. E. H.

PORODILI[TA

10 13

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI

Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Be~ 11, 14.35 i 20.55, Cirih 11.45, Minhen 12.25, Istanbul 13.25, Budimpe{ta 14.50, Zagreb 7, 15.45 i 22, Ljubljana 15.55, Kopenhagen/[tokholm 17.45, Frankfurt 21, Beograd 11.10, 13.45 i 21.40, Keln 13, Banja Luka 6.15.

Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rot terdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~et vrkom u 8, subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom

AVIONI
Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30 i 16.15, 18.45, Cirih 6.45, Be~ 7.45, 8 i 15.20, [tokholm/Kopenhagen 9.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Budimpe{ta 15.20, Frankfurt 15, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55, Keln 13.30, Banja Luka 21.45.

Polasci:

osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u

15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7 10, 12, , 1 16, 18 i 20 sati, Visoko radnimdanima u 10.45 4.30, i 1 1 sati, Busova~aradnimdanima u 10.30 i 1 5.5 4.30 sati, Fojnicai Kiseljaksvaki dan u 7 .30,9.30, 1 1.30, 13.30, 15.30, 17 i 19.55,a radnim danima u 5.30, .30 Kiseljakradnim danima u 16. 5. 1

28

KULTURA

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Na Festivalu prijateljstva u Gora`du

“Da je bar devedeset tre}a”
Promovisana Antologija novijeg bosanskohercegova~kog pjesni{tva koju je uredio Marko Ve{ovi}
U okviru Festivala prijateljstva u velikoj sali Centra za kulturu Gora`deuprili~en je susret sa istaknutim bosanskohercegova~kim knji`evnicima i pjesnicima. Povod je bio promocija Antologije novijeg bosanskohercegova~kog pjesni{tva pod nazivom“Da je bar devedeset tre}a“ ~iji je autor Marko , Ve{ovi}. Uz autora, na promociji su govorili knji`evnici Mile Stoji} i Had`em Hajdarevi}. Antologija je, kako isti~e Ve{ovi}, nastala iz potrebe da se na jednom mjestu prikupi poezija koja je u BiH stvarana od 1992. do 2008. godine. - Odgovornomogu da ka`em da je u tom periodu nastala najbolja poezija u BiH, nikad vi{e su{tine u poezije se nije ~ulo kao tada. Prilikom pripreme ove antologije zaklju~io sam da su najlo{iju poeziju pisali pjesnici iz RS-a, jer su zaboravili vi{e od pola doga|aja iz proteklog perioda. Primjera radi, zaboravili su da u Fo~i nema Alad`e, u Banjoj Luci Ferhadije, a to im se ne mo`e oprostiti, kazao je Ve{ovi}, poja{njavaju}i da je prilikom rada na antologiji, “~itao poeziju ne obaziru}i se na rejting, pol, vjeru i naciju autora“ . - Jednostavno `elio sam na jednom mjestu okupiti najbolje {to je u BIH nastalo u proteklih 18 godina, a posebno su me iznenadili pjesnikinje. Antologija “Da je bar devedeset tre}a“ ne{to je najljep{e {to se u posljednje vrijeme dogodilo bosanskohercegova~koj knji`evnosti, zajedni~ki je zaklju~ak Mile Stoji}a i Had`ema Hajdarevi}a, kao i Izedina [ikala, direktor Izdava~ke ku}e Dobra knjiga. A. H.

Sa promocije

Ve~eras u Bo{nja~kom institutu

U rujnu u Sarajevu

Me|unarodni
Hegelov kongres
Monografija “Ajvatovica”
Danas }e u okviru obilje`avanja 500 godina, a povodom predstoje}eg ramazana, biti odr`ana promocija monografije “Ajvatovica“. Promocija }e, sa po~etkom u 19 sati, biti odr`ana u Bo{nja~kom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a. Promotori monografije su: mr. Nusret ef. Abdibegovi}, muftija travni~ki, prof. dr. Enes Kari}, prof. dr. Ismet Bu{atli}, Zoran Filipovi} i Mile Stoji}. U Zemaljskom muzeju BiH 15. rujna, s po~etkom u 18 sati, bit }e uprili~eno sve~ano otvorenje XXVIII me|unarodnog Hegelova kongresa, koji }e po~eti s radom izlaganjem Waltera Jaeschke, a za ovu prigodu bit }e izlo`ena i ~uvena Sarajevska Hagada. Tema Kongresa je “Hegel i moderna“ . O tome {to }e se de{avati toga dana i trajati do 19. rujna, saznalo se na konferenciji za novinare koju su ju~er u Campusu Univerziteta u Sarajevu uprili~ili ~lanovi filozofskog dru{tva Theoria koje je, ujedno, s Filozofskim Fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Rektoratom Univerziteta, te uz konkretnu materijalnu podr{ku Op}ine Centar, odnosno na~elnika D`evada Be}irevi}a i Ministarstva civilnihposlova BiH, a podr{ku su iskazali i pojedini gospodarstvenici, organizator Kongresa. Na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali prof. dr. Samir Arnautovi}, studenti drugog stupnja studija filozofije Mirsada Fati} i Lamija Neimarlija, te i svr{eni student filozofije Mirza Konjo, saznalo se o dosada{njim aktivnostima poduzetima da Kongres protekne kako prili~i. U prvom redu predstavljena je nova web stranica i za samo nekoliko dana od njena kreira-

“Hegel i moderna“ tema je XXVIII kongresa, kojem podr{ku nije pru`ilo ni kantonalno, ni federalno Ministarstvo obrazovanja

3. me|unarodna likovna kolonija

Stari gradovi
Unsko-sanskog kantona
U Bi ha}u se odr`ava Tre}a me|unarodna likovna kolonija Stari gradovi Unsko-sanskog kantona. Organizator Udru`enje likovnih umjetnika USK-a zadovoljan je odazivom umjetnika koji su pristigli iz BiH, zemalja biv{e SFRJ, te Austrije i Njema~ke. Tim povodom Ahmet Ibuki}, predsjednik Udru`enja, isti~e kako odr`avanje Kolonije ima za cilj o~uvanje kulturne ba{tine. - Ova multimedijalna kolonija omogu}uje umjetnicima da rade u ambijentima starih gradova umjetnici }e na platno prenijeti ljepote Une, [trba~kog buka, Ostro`a~ke kule i mnogih drugih simbola ovoga kraja. Najbolji radovi }e u}i u stalnu postavku Muzeja USK-a, a to je najve}a nagrada svakom umjetniku, kazao je Ibuki}.

Mladima data mogu}nost vlastite promocije u svijetu znanosti

Foto: D. TORCHE

Umjetnici su ve} boravili u staroj jezgri grada Klju~a, poznatom kao posljednjem boravi{tu kralja Stjepana Toma{evi}a, a ju~er su radili u Biha}u. Do 9. augusta, kada se Kolonija zavr{ava, umjetnici }e ovjekovje~iti i ostale stare gradove USK-a.

nja zabilje`eno je preko 3.000 posjeta, {to govori da za Kongres vlada veliki interes. Tako|er, saznalo se da }e Kongresu prisustvovati preko 150 sudionika, a me|u njima su pored spomenutog Waltera Jaeschka i Manfred Frank, Myriam Gerhard... i da dolaze iz Njema~ke, [panjolske, Italije, Japana, Hrvatske, BiH, Brazila, Austrije, Ma|arske, Poljske, Bugarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Gr~ke i drugih zemalja. Studenti koji su uklju~eni u pripremu Kongresa, a pru`ena im je mogu}nost i vlastite promocije u svijetu znanosti (sudjelovat }e na Kongresu sa svo-

jim radovima, a uz studente filozofije tu su i njihove kolege sa studija germanistika) trenutno su zaokupljeni poslovima vezanim za pripremanje knjige o temama koje }e biti izlagane na Kongresu i apstraktima. Istaknuto je da je XXVIII me|unarodni Hegelov kongres, ujedno, i promocija BiH kao moderne evropske dr`ave koja je utemeljena u evropskom duhu. Tako|er, spomenut je i neshvatljiv odnos resornih ministarstava, odnosno federalnog i kantonalnog Ministarstva obrazovanja zbog izostanka podr{ke.
An. [.

ublika Sarajevo Film Festivala, navikla da se termin Festivala odre|uje na jednak na~in: otvaranje je u tre}i augustovski petak, a Festival traje jo{ narednih osam dana, posljednjih godina navikava se na odluku organizatora, s direktorom Mirsadom Purivatrom na ~elu, da termin odr`avanja pomjere kako se ne bi poklapao s muslimanskim mjesecom posta ramazanom. Dok su odluku pro{le godine kritizirali liberalniji mediji u Bosni i Hercegovini, dovode}i to i u vezu sa skandalom vezanim za prekid prvog sarajevskog Queer festivala, koji je bio izlo`en sna`nim napadima me|u ostalim i zbog toga {to je vremenski koincidirao s mjesecom posta, ove godine - tajac!

P

Kolonijalno napuhivanje
Nisu se oglasili ni organizatori Ba{~ar{ijskih no}i kojima je 16. SFF direktno “upao“ u program. Bilo je ne{to bla`ih reakcija iz susjedne Hrvatske zbog ~injenice da se SFF zamalo nije podudario sa Festivalom u Puli. One su{tinske do{le su na kraju, pa se tako na hrvatskim portalima moglo pro~itati i ovo: “16. Sarajevo Film Festival je zavr{en, a iako je na po~etku bio najavljivan kao festival kojem svjetska i regionalna recesija nije na{tetila, te{ko je ne zaklju~iti da nije bilo tako. Ipak, ove godine u Sarajevu se nisu mogla vidjeti najbolja ostvarenja iz regije (ako ne u natjecateljskom, onda bar u programu U fokusu). Konkretno od hrvatskih autora nije se prona{lo mjesta za redateljska imena poput Rajka Grli}a, Dalibora Matani}a, Ognjena Svili~i}a i Danila [erbed`ije, koji su imali zapa`ene filmove...“ Istovremeno sam Rajko Grli}, u Jutarnjem listu nakon nagrade za re`iju u Karlovym Varyma za svoj novi film “Neka ostane me|u nama“ je kazao: “Sarajevo je po va`nosti B festival, samo {to su ga hrvatski mediji napuhali pa su sad svi pomalo razo~arani {to nema nijednog na{eg filma. Osje}a se u tome razo~aranju i ne{to kolonijalno.” A dvadeset dana kasnije, u broju od 31. jula Jutarnji iz pera Nenada Polimca objavljuje na dvije stranice tekst naslovljen sa “Sarajevski festival postao je slavan zbog hrvatskog filma, a sad ga se odjednom odri~e“, dok u podnaslovu stoji: SFF je zadovoljan {to je “Cirkus Columbija“, film koji je producirao direktor festivala Purivatra, uvr{ten u prate}i program Venecije. Sve {to ~elni ljudi SFF-a rade, ostaje tako u obitelji velikih festivala. Bilo bi dobro da ne zaborave kako im je festival stekao reputaciju. Toliko glede pogleda sa susjedovog plota u ~ijem dvori{tu je na prijedlog za regionalizaciju Festivala igranog filma u Puli reagirao umjetni~ki direktor Festivala Zlatko Vida~kovi}, kazav{i kako “iz godine u godinu pojedinci lansiraju proma{enu tezu da bi Hrvatska trebala Nacionalni program Festival igranog filma u Puli pretvoriti u regionalni (bolje re~eno, za podru~je biv{e Jugoslavije). Predlaga~i takve promjene, iz neznanja ili zle namjere, ne spominju teme-

KUN
Prilog za kulturu, umjetnost i nauku • ^etvrtak, 5. 8. 2010. godine

Freeman gledao “Na putu“
Glavnoj sve~anosti dodjele nagrada nije prisustvovao najslavniji gost 16. SFF-a ameri~ki glumac Morgan Freeman, koji je odlu~io da pogleda film “Na putu“ redateljice Jasmile @bani}. No, proslavu je svojim pojavljivanjem uveli~ala umjetnica i dizajnerica Agnes B. koja je na 10. SFF-u dizajnirala Srce Sarajeva, te Specijalnu nagradu `irija od 10.000 eura predala redatelju Kornelu Mundruczou za film “Nje`ni sin - Projekt Frankenstein“. va ve} “ma}ehinsko srce“ kad se radi o najmanje dva bosanskohercegova~ka glumaca: Zijahu Solovi}u (“Jasmina“) i Amaru Selimovi}u (“Sevdah za Karima“). Da druge na{e glumce (a i glumice, Nadu \urevsku, na primjer), kao i strane ne spominjemo. Vjerojatno bi da je film “Cirkus Columbia“ bio u konkurenciji i Miki Manojlovi} ostao bez Srca Sarajeva! Top filmovi regionalnog programa bili su, po ocjeni najve}eg broja kriti~ara, “Pal Adrienn“, “Tilva Ro{“ i “Utorak nakon Bo`i}a“, a mnogima se, publici veoma, veoma svidjela i “Jasmina“ Ned`ada Begovi}a, koji je nakon svjetske premijere, na pitanje razmi{lja li o nagradama, odgovorio: - Ne razmi{ljam o tome. Ja nisam potpuno siguran da je ovo film koji fascinira `iri. Ovo je film koji je fascinira ~ovjeka, ljude. Ne znam ko je u `iriju. Ako ~ovjek ne zna dobro ispri~ati pri~u, onda svejedno ko gleda filma, ovo je film duha. Bit }e super ako bude neka nagrada, jer ja pripadam festivalu, ovaj je film u festivalskom programu i sve dok je to tako, mora se ra~unati na nagrade. Ali nije to najpresudnija stvar. Imam osje}aj da je ovo film drugog karaktera. Begovi} je uistinu u pravu. Posebice kad se radi o sarajevskoj publici i njenom odnosu prema Sarajevo Film Festivalu.

Festivalski odjeci

susjedi, kom{ije
Razo~arani pogled sa susjedovog plota i nevjerica u kom{iluku

Doma}ini,

Makar deset dana
Navika odlaska u kino tokom Festivala je ne{to {to, eto, ne mijenja ni klizni termin odr`avanja. Mada ima istine i u svojevremenoj opasci kolege Muharema Bazdulja da kad se govori o utjecaju Sarajevo Film Festivala na `ivot Sarajeva u desetak dana trajanja Festivala, “obi~no se ka`e kako grad u to vrijeme `ivne, kako su kafane konstantno pune, kako ljudi na ulicama ima i iza pono}i, a ne, kao obi~no, da nakon desetjedanaest uve~e sve izgleda pusto. Takvu vrstu kli{eja naj~e{}e proizvode novinari koji redovno izvje{tavaju s Festivala i za koje se Sarajevo svodi na desetak ulica i pet-{est kafana na potezu od Katedrale do Vije}nice“. Makar i za toliko u ovom, sve vi{e, Arzijagradu (prema Arziji Mahmutovi}, direktorici Javne ustanove Djeca Sarajeva, a koja je, izme|u ostalog djeci ukinula Djeda Mraza), a {to je tema nekog novog “filma“.

Marko Todorovi} (na podu): “Ja kontam da i dalje nisam svestan da sam dobio uop{te nagradu“

Foto: D. ]UMUROVI]

ljnu ~injenicu me|unarodnih festivalskih pravila - regionalni festival je festival me|unarodnog karaktera i prikazivanje na njemu smatra se me|unarodnom premijerom i time isklju~uje mogu}nost budu}eg sudjelovanja u konkurenciji bilo kojeg A festivala u svijetu.“

Isto kao lani
A {ta re}i za kom{ije iz Srbije. Pa najkra}e, njima se ponovila situacija od pro{le godine, debitantsko ostvarenja srpskog autora (o skejterima iz Bora) osvojilo je opet glavnu nagradu. - Ovo je moj prvi govor za mo-

ju prvu nagradu za moj prvi film - na{alio se na ceremoniji progla{enja pobjednika u Narodnom pozori{tu srbijanski reditelj Nikola Le`ai}, ~iji je film “Tilva Ro{“ dobio Srce Sarajeva za najbolji film. Glavnom festivalskom nagradom nagra|en je i glavni glumac filma Marko Todorovi}, kojeg je ta ~injenica toliko iznenadila da je, kako ka`e, kada je pro~itano njegovo ime, nastavio i dalje pljeskati, ne shva}aju}i da je upravo on dobitnik. Le`ai} nije krio zadovoljstvo nagradom ni po povratku u Srbiju, izjaviv{i: “Strava je ose}aj jer nismo o~ekivali uop{te ovo i festival se dobro potrudio da ne sa-

znamo ni{ta do same dodele. Fenomenalno mi je {to je Marko dobio nagradu jer fenomenalno igra u ovom filmu.“ Sam Marko, koji u filmu glumi samog sebe, rekao je: “Ja kontam da i dalje nisam svestan da sam dobio uop{te nagradu. I dalje mislim da je mo`da neka gre{ka.” Nije, moj Marko! Znamo, besmisleno je polemizirati sa odlukama `irija. Uostalom “Tilva Ro{“ bila je me|u boljim ostvarenjima u takmi~arskom programu - igrani film, ~ija selekcija (Elma Tataragi}) ostaje, ipak, pod znakom velikog pitanja. No, {to se ti~e nagrade za najboljeg glumca, ona se ove godine ne bi trebala zvati Srce Saraje-

Nada Salom

30

SFF: Pri~a o prijateljstvu

KUN

~etvrtak, 5. august 2010. godine

Zajedno za `ivot
Re`ija ovog filma je jednostavno potpisana sa - prijatelji, a film }e u rujnu prikazati devet televizijskih emitera u BiH
Angelina [imi}
a nedavno zavr{enom 16. izdanju SFF-a, u njegovim posljednjim danima, uprili~ena je projekcija dokumentarno-muzi~kog filma koji prati akciju sarajevskih muzi~ara koji su se okupili na koncertu kako bi dali podr{ku prijatelju koji se borio s te{kom bole{}u.

N

Mulahalilovi}u, koji sve to promatra iz bolni~ke postelje putem interneta. - Bio sam veliki prijatelj Ede Mulahalovi}a i uvijek se neprijatno osje}am kad moram da pri~am o ljudima kojih vi{e nema. Nije to samo slu~aj sa Edom, nego i sa Davorinom i sa jo{ nekim ljudima koje sam cijenio; cijenio njihov rad, lik i djelo. Mi smo zlatna generacija i kada

pri~amo o tim 80-im, zaista sam rekao ono {to mislim i stojim iza toga. To su bile godine fair-playa, to su bile godine maksimalne slobode, ali tu slobodu nismo nikada zloupotrebljavali. Apsolutno dana{njim generacijama ne zavidim, `ive u nekom virtualnom svijetu, na`alost, nisu ni oni krivi. Sretan sam {to imam s ~ime da se di~im. Ne `ivim, naravno, od pro{losti, ali kada god

Osmijeh na licu
Dino Merlin, Sa{a Lo{i}, Branko \uri} \uro, Dino [aran (Letu [tuke), Mladen Voji~i} Tifa, Hari Vare{anovi}, Sejo Sexon (Zabranjeno pu{enje), Davor Ebner (Regina), Samir ]eremida (Plavi orkestar), Ismeta Dervoz, Pjer @alica, prof. dr. Damir Aganovi} i drugi, vidjelo i ~ulo se, govore o prijateljstvu, o osamdesetim godinama pro{loga stolje}a, o vremenu kada su zapo~injali karijere, o vremenu u kojemu `ivimo, o borbi protiv te{ko izlje~ive bolesti i {alju poruke podr{ke Edi

da sam tu`an i kada me uhvati i osjetim da mi, uslovno re~eno, depresija dolazi u moje dvori{te, samo se sjetim pro{lih dana, navu~em osmijeh na lice i odmah mi je bolje, kazuje nam Mladen Voji~i} Tifa. A generacije studenata Filozofskog fakulteta sjetit }e se i prvih predavanja nedavno preminulog akademika prof. dr. Arifa Tanovi}a, koja su se odnosila na razmatranje prijateljstva o kojemu je u svojoj filozofiji nau~avao Aristotel, jer prijateljstvo je ~ovjekov pratilac od samih njegovih po~etaka: biti s drugim ili biti neko drugome. Dokumentarno-muzi~ki film “Zajedno za `ivot“, koji je, vidljivo je iz svake njegove sekvence, nastao u spontanosti, iniciran htijenjem i `eljom da se pomogne prije svega ~ovjeku, prijatelju, sniman je u Sarajevu izme|u prvi velja~e i prvi o`ujka, i ura|en je zajedni~kim snagama brojnih prijatelja Ede Mulahalilovi}a iz vi{e produkcijskih, marketin{kih i televizijskih ku}a, i potkrepa je onim najljep{im, a svakako najslavnijim, ispisanim mislima i re~enicama posve}enim prijateljstvu koje traju, jo{ malo, pa dva i pol tisu}lje}a. Prijateljstvo, nau~avao je Aris-

totel, po~iva na dimenziji susreta, pri kojima se `eli dobro onome koga susre}emo, a to `eljeti je nemogu}e ako prijateljstvo ne po~iva na temeljima ljubavi. Radi nje su muzi~ari prekinuli sve svoje obveze, organizirali koncert, do{li u Sarajevo oni koji `ive ve} godinama izvan njega i BiH i stali na binu zajedno s onima koji jesu ovdje. Sve radi prijatelja i u ime prijateljstva. - Mislim da smo mi `ivjeli u puno sretnijem vremenu, vremenu u kojem smo imali prilike da razvijemo ta na{a prijateljstva i da se nau~imo da `ivimo zajedno i da podr`avamo jedni druge, ka`e Ismeta Dervoz. - Meni je bilo jako va`no {ta }e kolege re}i o onome {ta radim, naravno, nakon toga je dolazila publika. Ali, ako je neko od kolega rekao - to je moglo malo bolje - nije mi ba{ bilo drago. Zna~i, mi smo jedni s drugima odrastali, razvijali se, formirali jedni druge. ^ini mi da dana{nje generacije `ive u nekim malo lo{im vremenima, u vremenima koja im jednostavno ne daju priliku da se pozabave sobom i tim svojim duhovnim aspektom, ne~im {to je meni uvijek bilo jako va`no i cijeloj toj generaciji je bilo jako va`no. Bilo je prosto nezamislivo

~etvrtak, 5. august 2010. godine
da ne sudjelujete u ne~ijoj radosti, da se ne radujete ne~ijem uspjehu, da niste na kraju krajeva ponosni kad neko spomene sarajevsku pop-rock {kolu. Meni je bilo drago kad neko ka`e da su Indexi super i da je to sarajevska pop-rock {kola, ka`em - pa i mi smo komadi} toga. Oni danas nekako nemaju dovoljno prostora za to, mo`da im se i ne poma`e, mo`da im se ne daje prostor da bi mogli `ivjeti kao umjetnici i u tom svom umjetni~kom i kreativnom `ivotu izgraditi i sebe kao li~nosti. Cijela na{a generacija, a to sam vidjela na ovom koncertu i ovi mla|i, osamdesetih godina, prije svega su za mene gromade. Umjetni~ke i ljudske gromade. Ja sam ponosna {to sam sudjelovala u svemu ovome, {to su oni prihvatili tu ideju da naprave taj koncert i da su onda pokazali, u principu, kako bih `eljela da izgleda ovo u ~emu mi `ivimo i tako bih voljela da se osje}a to okru`enje u kojem mi `ivimo. Tamo je taj naboj, ta energija koja se osjeti na tom koncertu i ono {to apsolutno mo`e biti ponos za svakog od nas koji je dijelom sudjelovao u tome. Tako da njima mo`da samo treba vi{e vremena, prostora, uvjeta za rad, podr{ke sredine, mogu}nosti da se bave sobom i time ~ime se bave, kazala nam je Ismeta Dervoz, iz ~ijih }e rije~i

KUN
[kola mira Mladi iz BiH, Srbije, Makedonije, Njema~ke i sa Kosova pripremili pozori{ni komad s kojim }e i}i na malu turneju po bh. gradovima

31

“[ta ima?”
voljeli, a njim se to i htjelo da ka`e, da bude poruka dana{njoj omladini da poku{aju da stvaraju takva prijateljstva koja evo i nakon 30 godina, koliko je pro{lo kada smo mi po~etkom 80-ih godina sara|ivali do danas, osje}amo se velikim prijateljima. Na najmanji poziv, na bilo koju priliku gdje bismo se samo sreli bez ikakvog interesa ili ne znam, da ka`em, zarade, mi se rado odazivamo, dolazimo i mislim da smo imali jako lijepo i sretno dru`enje, obja{njava ono {to je prijateljstvo i Jasna Gospi}, koju pamtimo jo{ iz vremena njezinih po~etaka koja se vezuju za grupu “Ambasadori“. Bile su to osamdesete. neko kroz tehniku, kroz razglas, kroz muziku. Za ono {to je ostalo Vedran ^i~ak ka`e, a sve {to je kazano izgovoreno je nakon projekcije filma “Zajedno za `ivot“, da }e nakon godi{njih odmora “sjesti, polako to osmisliti, pa polako snimati. Ko }e pjevati? Najvjerovatnije Adi, njegov brat“. Dvadeset {est mladih iz BiH, Kosova, Srbije, Makedonije i Njema~ke, starosne dobi od 18 do 22 godine od 20. jula do 2. augusta bili su smje{teni u Centru “Za{titi me” u Banjoj Luci. Oni su kroz svakodnevni pozori{ni rad (voditelji pedagozi Pozori{ta mladih Tuzla), a u re`iji Adnana Mujki}a realizirali pozori{ni komad koji }e izvoditi u okviru male turneje po bh. gradovima - Banjoj Luci, Tuzli i Derventi. Sve to se de{avalo u sklopu pax christija Biskupije Aachen {to je dio me|unarodnog katoli~kog pokreta koji se zala`e za mir, solidarnost, dijalog, ekumenizam, nenasilno civilno rje{avanje konflikata i suo~avanje s pro{lo{}u.

Kredibilitet frazi
Za poruku filma “Zajedno za `ivot“ Edin brat Adi Mulahalilovi} ka`e: - Poruka ovog filma je - prijateljstvo, zna~aj prijateljstva. Kad se ~ovjek na|e u nekim najte`im `ivotnim okolnostima, ustvari, prijatelji su ti koji pomognu da nekako lak{e to prebrodi{. Divna stvar u ovom filmu je {to od po~etka, od kada je po~ela ova akcija “Zajedno za `ivot“ i koncert i sve to, svi muzi~ari, svi filmski profesionalci, sva raja, sve su ovo uradili bez ikakve naknade. Dakle, film je jedinstven po tome {to nije potpisana re`ija. Mislim da je ovo prva re`ija u bh. kinematografiji koja je potpisana - prijatelji, jer su svi dali pomalo sebe, tu su brojni profesionalci iz puno produkcijskih, televizijskih, marketin{kih ku}a i svi su na neki na~in u svome domenu u~inili da ovo postane poruka drugim ljudima, nekim mla|im generacijama kako se, ustvari, ta na{a generacija muzi~ara, koja se afirmirala osamdesetih godina, dru`ila, ustvari kakva su to raja. I ono {to bih rekao - mi smo ovdje htjeli dati kredibilitet toj pomalo ofucanoj frazi sarajevske raje. Ovo je televizijski film de facto, on mo`da i nije za film festival, format je televizijski film i mislim da }e on imati svoj `ivot na televizijama. On }e se prikazati u prvoj sedmici septembra na ~ak devet televizijskih emitera u BiH, {to je isto jedinstvena stvar, jer nikad se do sada nije dogodilo da jedan film emitira devet televizijskih stanica u jednoj zemlji. Dakle, prijatelji s televizijskih ku}a su prihvatili “Zajedno za `ivot“, tu ideju i dopustili su da se u prime-time terminima film prika`e. Svi su prijatelji doprinijeli nekako da se ova pri~a stavi na platno. Film je montiran izme|u prvi o`ujka i prvi lipnja 2010. godine. Ako govori o prijateljstvu, on je, ujedno, pri~a o jednom minulom vremenu ~ija muzika je i sastavni dio dana{njih generacija.

SARAJEVSKA RAJA Mi smo ovdje htjeli dati kredibilitet toj pomalo ofucanoj frazi sarajevske raje. Ovo je televizijski film de facto, on mo`da i nije za film festival, format je televizijski film i mislim da }e on imati svoj `ivot na televizijama
svi oni koji budu odgledali film “Zajedno za `ivot“ jo{ zornije shvatiti {to zna~i prijateljstvo. Vedran ^i~ak ne pripada toj generaciji, ali spada u one mlade ljude koji su izgradili ne samo profesionalne nego i prijateljske veze s Edom Mulahalilovi}em: - Te Edine pjesme, to su pjesme koje nisu objavljene i koje on do sada nikad nije snimio, koje je ~uvao za neko, hajde da ka`em, bolje vrijeme kad bi to snimio i ponovo napravio bend. Onda smo Adi i ja do{li na ideju da te pjesme snimimo i uradimo i, naravno, kad bi on ozdravio, da te iste pjesme otpjeva i da napravimo na{ bend koji bismo zvali “Muzika{i“. Edo bi bio gitarist, pjeva~, ja solist, tu je Adi i jo{ tri momka koji bi to radili. Bio bi to jedan malo druga~iji pravac u muzici u odnosu na ovo {to je do sada bilo u Bosni i tako. Mislim, sva ova pri~a o Edi i oko samog koncerta je kao {to se i samo ka`e - svi smo tu zbog jednog prijatelja bili, svakom od nas se to jednog dana, ne dao Bog, mo`e desiti, tu smo svi da jedni drugima pomognemo. Koliko god ko mo`e od nas, dao je svoj maksimum, muzi~ari svako u svom domenu, neko kroz film,

U okviru svog mirovnog programa pax christi ve} 10 godina organizira 14. dnevne me|unarodne susrete zvane “[kola mira“, a godine 2007. s mirovnim projektom “@ivjeti s razlikama“ pax christi Aachen je otvorio kancelariju u Derventi. Me|unarodni pozori{ni susret, izme|u ostalog, ima za cilj da istra`i fundamentalna pitanja su`ivota, otkrije putove do rje{enja i prenese sposobnosti i znanje o drugim kulturama. Sudionici se bave pitanjima kulturnog porijekla - sa svim sli~nostima i razlikama, predrasudama i kli{ejima o rat, te mogu}nosti koje im stoje na raspolaganju. Fragment iz pozori{nog komada koji je nastao na ovom susretu bit }e tako|er izveden 21. septembra na Me|unarodnom pozori{nom festivalu mladih Bina mira u Aachenu. Ovogodi{nji susret je organiziran u suradnji s partnerskim kancelarijama forum ZFD-a u Skoplju, Pri{tini i Novom Pazaru.

Godine ispunjenosti
- Nekako su te 80. godine bile, zaista, ispunjene prijateljstvom, dru`enjem i saradnjom. Naravno, kroz na{ posao dosta smo i sara|ivali, ali nikad to nije ostajalo samo na saradnji, nego bismo se uvijek dru`ili, ostajali prijatelji, manje ili vi{e dobri, i mislim da bi se ovim filmom trebala dana{nja omladina ne~emu nau~iti, da vidi kako smo se mi nekad dru`ili, na osnovu ~ega smo gradili prijateljstva i kako smo jedni druge voljeli na jedan specifi~an na~in. Naravno, bilo je i me|u nama sukoba, sva|a, ljubomore, svih onih ljudskih osobina koje su normalne, da ka`emo, u nekakvim granicama koje se daju tolerisati. Ali, jednostavno prijateljstvo i taj na{ osje}aj raje, zajedni{tva, muzike koju smo stvarali prevazilazili su sve. @elja bi mi bila da ovaj film koliko god da govori o Edi Mulahaliovi}u, ~ovjeku kojeg smo svi

32
Razgovor: Vladimir Veli~kovi}

KUN

~etvrtak, 5. august 2010. godine
Prvi put izlagali ste kao 16-godi{njak 1951, do sada ste imali vi{e stotina izlo`bi {irom svijeta, ali i danas je Va{a izlaga~ka aktivnost vrlo dinami~na. [to za Vas zna~e susreti s publikom? - Kada ste “izlo`beno aktivni“ kao {to sam to ja, onda morate da budete spremni i na “za” i na “protiv“. Zna~i, na razli~ite reakcije. Ali, i to je dra` ovog posla, ove avanture. Jer, radi se o avanturi. Publika je neophodna i dragocena, svojim komentarima vas upu}uje i na neke situacije i detalje kojih (mo`da) niste ni svesni. Publika mo`e da vas obogati svojim vi|enjem, preciznije, svojom interpretacijom vi|enog. Taj dijalog gledaoca s onim {to promatra je neophodan. Ali, ako ga nema… Da li je to poraz? Verujem da jeste. Indiferentnost bi mi bila nepodno{ljiva. Poznato je da oduvijek puno radite i da najvi{e vremena provodite u ateljeu. Kako u svakodnevnom `ivotu izgleda taj spoj samo}e ateljea i galerijskog glamura? - Dopunjuju se. Jedno bez dru-

O~ekivani
reciprocitet
Razgovarala: Jadranka Dizdar
a poziv organizatora @idovske kulturne scene Bejahad, jedan od globalno najuglednijih likovnih umjetnika s ovih prostora, uvr{ten me|u deset danas najboljih crta~a svijeta, ~lan francuske Akademije umjetnosti i dobitnik niza priznanja i nagrada, uklju~uju}i i najvi{e francusko odlikovanje na polju kulture i umjetnosti Commandeur dans l’ ordre des Arts et des Letters, Vladimir Veli~kovi} sudjeluje u programu Bejahada pod nazivom “Kulturom do zajedni{tva“, kojim se afirmiraju univerzalne vrijednosti umjetnosti u poticanju boljeg razumijevanja i tolerancije me|u ljudima. Za ~itatelje Oslobo|enja slavni slikar govori o izlo`bi koju priprema u Opatiji, neostvarenim profe-

JE IZOSTAO
Slikar i grafi~ar Vladimir Veli~kovi} (75), Beogra|anin koji ve} 44 godine `ivi i radi u Parizu, ovog ljeta samostalno izla`e u Hrvatskoj nakon stanke od 22 godine

cipiram, izbor radova, postavku, katalog itd. Ne znam da li sam u pravu da insistiram na tom kompletnom autorstvu. Mo`da bi neko drugi i to uradio bolje!? Za sada je ovako, s mogu}no{}u da bude i druga~ije, pod uslovom da se slo`imo oko najmanjeg detalja. Ishod je uvek neizvestan. Poznati publicist i knji`evnik Predrag Matvejevi} tvrdi da danas ne postoji interes za kulturu, da se recesija, kriza koju pro`ivljava svijet velikim dijelom doga|a zbog toga, kako ka`e, {to `ivimo deceniju u kojoj politika nema nikakvu referencu spram kulture i da je aktualno odsustvo interesa za kulturu problem na koji ni sama kultura nije na{la odgovor. Sla`ete li se s ovim mi{ljenjem? - Potpisujem ovo {to ka`e Predrag Matvejevi}. ^ini mi se da je kultura, naravno, na raznim nivoima, ne{to kao “nu`no zlo“. Kulturi je potrebno finansiranje, a bud`eti namenjeni za finansiranje kulture jo{ retko prelaze jedan posto. Kada do|e do kriznih situacija,

KUN

33

N

sionalnim `eljama, polo`aju kulture u dana{njem svijetu, a otkriva i kako do`ivljava komunikaciju s publikom te {to misli o slavi, uspjehu i sre}i. Va{a samostalna izlo`ba u sklopu ovogodi{nje @idovske kulturne scene Bejahad u Opatiji smatra se jednim od najsenzacionalnijih segmenata programa ove ugledne me|unarodne manifestacije, ali i doga|ajem koji po svom zna~aju nadilazi okvire takve kulturne smotre. [to }ete izlo`iti u opatijskoj galeriji “Juraj [porer“? - Po{to me publika s ovih prostora nije videla od ‘88. odlu~io sam se za nekoliko, ta~nije pet slika velikog formata - ovaj lep galerijski prostor mo`e da ih primi - zatim, za dva ve}a crte`a novijeg datuma, i za jednu skulpturu iz 90-ih, koja skoro da i nije dosad iza{la iz mog pari{kog ateljea. Slike su iz, nazo-

vimo ga, jednog me|uperioda, 1997 - 2001. Mnogi ovu izlo`bu do`ivljavaju kao Va{ come back na hrvatsku likovnu scenu, jer nakon velike i uspje{ne retrospektive u Umjetni~kom paviljonu u Zagrebu 1988, u Hrvatskoj ste imali samo jednu izlo`bu i to u Motovunu prije 10 godina, kada ste izlagali crte`e. Kako Vi gledate na svoju izlo`bu u Opatiji? - Na`alost, saradnja, razmena na likovnom polju dosta je spora. Kada sam jednu kustosicu iz Zagreba koja me je posetila u pari{kom ateljeu upitao za{to je to tako, odgovorila mi je da “jo{ nije vreme“. Ja razumem, recimo, tehni~ke probleme oko osiguranja i ostalog, ali ih ne smatram nere{ivima. Saradnja Hrvatske i Srbije na planu pozori{ta, filma, muzike itekako se intenzivno de{ava. Samo likovni sadr`aj - slikarstvo, skulptura - kaska li kaska! Napomenuo bih da su dva velika i zna~ajna autora, Jagoda Bui} i Du{an D`amonja nedavno izlagali u Beogradu, ali o~ekivani reciprocitet je izostao. S obzirom na to da ste zagreba~ki |ak jer ste 1962/63. poha|ali Majstorsku radionicu Krste Hegedu{i}a, planirate li uskoro izlo`bu i u Zagrebu? @elite li svoja najnovija djela pokazati zagreba~koj publici i od koga ili ~ega to ovisi? - Zagreba~ki |ak ili ne, u jednom tako va`nom za ova na{a podru~ja centru kao {to je Zagreb, s brojnim institucijama kojima raspola`e, bilo bi mi izuzetno va`no da se pojavim u Zagrebu posle toliko godina. Pogotovo zato {to se u ovom mom poslu dosta toga promenilo. Ja sam spreman da odgovorim na poziv, ne na bilo kakav poziv i ne bilo gde, ali ga s nestrpljenjem o~ekujem. Godine 2005. postali ste ~lan presti`ne francuske Akademije umjetnosti, {to je od ljudi s pros-

tora biv{e dr`ave po{lo za rukom jo{ samo hrvatskom znanstveniku dr. Miroslavu Radmanu. U Parizu `ivite i radite od 1976, skoro dva desetlje}a bili ste profesor na pari{koj Likovnoj akademiji, do 45. godine `ivota dobili ste sve najva`nije nagrade svih najuglednijih svjetskih izlo`bi i bijenala. Imate li neku neostvarenu `elju na profesionalnom planu? - Ako sve saberem - bilans je pozitivan. I sama ~injenica da `ivite od svog posla, pogotovo ovog koji ja radim, neosporan je uspeh. @elim samo da tako bude i dalje. Naravno, ima `elja. Uvek ih ima. Moje se ambicije ne zadovoljavaju ovim trenuta~nim stanjem, one me teraju napred s ciljem da dodam jo{ poneki kamen~i} ovom mozaiku koji sam svih ovih godina slagao. Tu nema kraja, osim kada je - kraj. Kako biste definirali uspjeh i slavu? Sre}u? - Sre}a je kada radite ono {to volite i od toga {to volite napravite va{ `ivotni cilj oslanjaju}i se, pre svega, na sopstvene snage, sopstvene ambicije i na svoje najbli`e. Mislim na porodicu. A to imam. To neophodno poverenje u sebe i one oko sebe. A {to se slave i uspeha ti~e, sve je to relativno. Mo`da i neva`no. Ta slava i uspeh, ako ih ima, ne bi trebalo da uti~u na nastavak puta ~iju ste trasu sebi od po~etka zacrtali. Istina, postoje neke olak{ice. Ali, bez njih se mo`e. Nikako se ne opustiti, lovorike su opasna zamka. Potpuna posve}enost poslu koji radite i ambiciozna anga`ovanost su neophodan uslov za bilo kakav korak napred ka cilju koji ste zamislili, o kome ma{tate, a {to apsolutno ne zna~i da je neostvarljiv. Sve zavisi od vas, i samo od vas. Znate li {ta je odgovorio Rilke na isto takvo pitanje?! Rekao je da su slava i uspeh “niz nesporazuma oko jedne li~nosti“. Danas smo svedoci takvih situacija vi{e nego ikada.

TROJANSKI KONJ Kultura i umjetnost su kompleksno tkivo koje poku{ava,. ali, na`alost, sve vi{e i uspijeeva da nagriza crv pseudokulture,. masivne i masovne. Tu se krije najve}a opasnost.. U mogu}nosti da kulturu, onu pravu, po`dere ova druga,. populisti~ka i popularna, veoma malih, bezna~ajnih. kreativnih vrijednosti. Zamislimo se malo, da ne bude. kasno, zabrinimo se nad pravim vrijednostima i ne dozvolimo. da se primitivizam, pod velom kulture - koja to nije! -. uvu~e kao trojanski konj pa uni{ti i ovo malo {to je ostalo.
gog ne mo`e. Samo}a je konstanta. A svako izlaganje je posebna pri~a. Nikada mi se nije desilo da su sve ove izlo`be bile i pribli`no sli~ne. Naravno, ima onih jako va`nih, kako to vole re~i likovni kriti~ari, i manje va`nih, ponekad ~isto rutinskih, ali potrebnih. Ima ih koje zahtevaju posebno anga`ovanje. Ja svoj anga`man oko izlo`bi do najmanjih detalja konkao {to je ova s kojom se danas suo~avamo, kultura je prva na udaru. Na`alost, tako stoje stvari. Privatnih ulaganja u kulturu od strane ljudi koji bi to mogli u svetu ima, ali kod nas to je izuzetno retka pojava. Na{i ljudi koji bi mogli ~ak bezbolno da ula`u u kulturu, oni su jo{ u fazi primarnog, odnosno, “primitivnog“ kapitalizma. Vile, automobili, jahte… Mo`da }e se, vremenom,

to stanje popraviti. Kultura i umetnost su kompleksno tkivo koje poku{ava, ali, na`alost, sve vi{e i uspeva da nagriza crv pseudokulture, masivne i masovne. Tu se krije najve}a opasnost. U mogu}nosti da kulturu, onu pravu, po`dere ova druga, populisti~ka i popularna, veoma malih, bezna~ajnih kreativnih vrednosti. Zamislimo se malo, da ne bude kasno, zabrinimo se nad pravim vrednostima i ne dozvolimo da se primitivizam, pod velom kulture - koja to nije! - uvu~e kao trojanski konj pa uni{ti i ovo malo {to je ostalo. Svojom umjetno{}u nepogre{ivo registrirate stanje duha vremena, Va{i drasti~ni simboli opasnosti, zla i frustracija tuma~eni su ~esto kao opomena. @ivimo u dru{tvu spektakla, a Vas ipak zaokuplja univerzalna tragi~nost ljudskog postojanja. Zbog ~ega? - To bavljenje, kao {to ka`ete, univerzalnom tragi~no{}u ljudskog postojanja bio je moj vlastiti izbor od samog po~etka, davnih 50-ih. Tada sam, verovatno, bio fokusiran na tu tematiku jer se ona prosto nametala kao jedino mogu}a. Me|utim, “stanje sveta“ se, na`alost, nije bitno promenilo. Ja sam, jednostavno, nastavio da posmatram i, na svoj na~in, komentari{em to isto “stanje sveta“ (u kojem `ivimo), to {ta ^ovek ~ini ^oveku. Da li je to opomena? Upozorenje? Voleo bih da je tako. Ostaje otvoreno pitanje: da li taj moj komentar, pogled na ovo na{e vreme, iz ovog mog ugla, mo`e da ima bilo kakav uticaj na ove na{e naravi? Ali, moj je zadatak, obaveza ~ak da o ovoj na{oj sumanutoj planeti progovorim crte`om, slikom, koji su moje “oru`je“. Koliko je ono efikasno i ubojito, ne znam. Ali, znam da ne mogu druga~ije. A {to se “dru{tva spektakla“ ti~e, to nije bio i nikada ne}e biti moj izbor. To je izbor drugih, i dobro je da je tako. Ali, da

se razumemo, ja nemam nikakvih iluzija da bi umetnost mogla da promeni bilo {ta bitno, da bi mogla da se suprotstavi i politici i politi~arima, njihovim sebi~nim interesima u kojima kultura zauzima nezavidno, zapravo, bedno mesto. U Opatiji vas se do~ekuje kao istinsku slikarsku zvijezdu. Osim {to }ete se pridru`iti ro|endanskom slavlju poznatog zagreba~kog umjetnika Zlatka Boureka, koji }e na Bejahadu proslaviti 80. ro|endan, ho}ete li pogledati neki od programa ove me|unarodne kulturne manifestacije kojih ima vi{e od 20? - Voleo bih da moje izlaganje u Opatiji ponovo pobudi interes za ovo {to radim, s obzirom na moje dugo odsustvovanje. Mo`da bi ova moja izlo`ba u Opatiji - to mi je barem `elja - mogla da bude po~etak bilateralne saradnje na likovnom planu, koja tako drasti~no nedostaje a koja bi na obe strane mogla da bude samo dobrodo{la i oboga}uju}a. A Zlatko? Pa, on je za ovu priliku izmislio da ima 80 godina! Kakav duh, kakav talent - on je ~udo od ~oveka i kreativca! Za Zlatka Boureka me ve`e jedan detalj meni zna~ajan. Zahvaljuju}i njemu, otkrio sam fotografije Edwarda Maybridgea, koji je u mom poslu odigrao va`nu ulogu. A dru`enje sa Zlatkom i Miljenkom Stan~i}em, jo{ jednom fantasti~nom li~no{}u, ostaje mi kao ne{to najljep{e iz mojih zagreba~kih dana. U Opatiji }ete pokazati i svoje skulpture, ka`u da }e na va{oj opatijskoj izlo`bi biti mnogo iznena|enja za publiku i stru~njake. Jeste li pripremili ne{to specijalno za ovu priliku? - Sa~ekajmo otvaranje. To je uvek manje-vi{e stresan trenutak, usprkos ~injenici da bi posle tolikih izlo`bi taj trenutak mogao da bude jo{ samo jedan u nizu rutinskih doga|aja. Do vi|enja 25!

34

KUN

~etvrtak, 5. august 2010. godine

U Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu

Ljetne premijere

Teatra Exit
Mladen Bi}ani}

Programom pod nazivom Ljetne no}i Teatra Exit, uz vje~ne histrione, i exitovci nastupili u punom sjaju, pokazav{i da ljeto ne mora neminovno zna~iti i potpuni prekid u doga|anju kazali{ta

L

jetnu kazali{nu ponudu u Zagrebu tokom jula obogatio je, svojim hitpredstavama ali i jednim gostovanjem i dvjema premijerama umjetni~ki ansambl zagreba~kog Teatra Exit. Programom pod nazivom Ljetne no}i Teatra Exit u Muzeju za umjetnost i obrt tako su, uz vje~ne histrione, i exitovci nastupili u punom sjaju, pokazav{i da ljeto ne mora neminovno zna~iti i potpuni prekid u doga|anju kazali{ta u gradu. Dvije najnovije premijere, izvedene pro{li mjesec u okviru tog programa to su, u punom smislu, i potvrdile.

Komad s pjevanjem
David Greig i Gordon McIntyre autori su “komada s pjevanjem“ pod nazivom “Midsummer“, odnosno “Ivanje“, ili u adaptiranom i lokaliziranom prijevodu redatelja Tomislava Pavkovi}a “Od Trnja do Zvijezde“, {to je naziv zagreba~kih gradskih ~etvrti gdje se odigrava radnja dvoje protagonista jednog vikenda uz tu, najkra}u ljetnu no} u godini. Dramaturgiju predstave potpisuje Pavlica Bajsi}, a igraju Nata{a Janji} i Ivan Glowatzky, kao ljubavni duet u romanti~noj komediji, {to malo svira, malo pjeva, ali i vrlo sigurno i predano i glumi. Tekst britanskog autora Davida Greiga taj ljetni solsticij koristi kao zaklon i zabran u kojemu }e skriti, ili barem poku{ati zamesti tragove svemu onome {to jedan mladi ljubavni par u toj ~arobnoj no}i - nije li i slavna Skakespearova drama svoj san do`ivjela upravo te, Ivanjske no}i - mo`e po`eljeti, pomisliti ili do`ivjeti. Helena i Robi, kao romanti~ni junaci u nekoj samo njima poznatoj bajci, postupno }e savladavati sve prepreke {to se neminovno pojavljuju u svakoj vezi, njihovo “pripitomljavanje“, poput nekih ~udnovatih, egzoti~nih zvjerki njihovo je ujedno “odrastanje“, inicijacija za `ivot udvoje, otvaranje nekog drugog, jo{ nepoznatog, stranog i pomalo za~udnog, skrovitog svijeta u kojemu tek trebaju prona}i svoje mjesto. Njihova samo}a i ponekada strah od bliskosti, od same mogu}nosti da se nekome drugome

ponudi i preda vlastito tijelo i du{a, tokom devedeset minuta predstave lagano kopni, ~e`nja da se osjeti Drugoga i sa njim podijeli sopstveno Ja, svoje strahove, patnje, radost i tugu, ono najintimnije u sebi, prevladava i predstavu vodi u sretan zavr{etak. Naravno, Greig nije pisac petpara~kih ljubavnih romana sa kioska, njegovi dijalozi puni su duhovitih i iskri~avih opa`anja o svemu onome {to nas okru`uje i sa ~ime se, ponekada i bez velikog uspjeha, borimo, ali u su{tini to jeste komad o dvoje mladih ljudi koji tek kre}u zajedni~kom stazom, unato~ svim zaprekama i stranputicama {to su pred njima. Nata{a Janji} i Ivan Glowatzki sa puno mjere i po{tuju}i osnovni ton lepr{ave ali ne i isprazne igre donose svoje likove, koji mo`da jesu zaneseni pijanstvom jedne divne ljetne ve~eri, ali jo{ i vi{e `eljom da, ako ve} ne u stvarnosti, barem na kazali{nim daskama njihovi protagonisti do`ive ostvarenje svojih `elja. Romanti~no i nadasve gledljivo. I ne bez poruke, koju redatelj

Tomislav Pavkovi} ovako formulira: “Unutar tako postavljenog svijeta, unato~ dru{tvenim obrascima i unato~ optere}uju}im situacijama iz privatne sfere, postoji mogu}nost da se ka`e: Dosta. Doista postoji mogu}nost realizacije fraze o okretanju nove stranice, o novom po~etku, o prekretnici, a trideset i peti ro|endan dosta je prikladan datum za razmi{ljanje o tim neveselim temama. Karte i nisu ba{ ne{to promije{ane, a ulog je neznatan, tek na{ `ivot. No ako osje}ate poriv da se, usprkos ~udnoj ambala`i u kojoj se neka novina u va{im `ivotima pojavljuje, ispod te maske ipak krije ne{to dobro za vas, slijedite taj poriv. Konvencije, mi{ljenje drugih, osobni moralni ustroj, intimne `elje - sve to neka ode u drugi plan, prepustite se trenutku i u`ivajte. I mo`da }ete, ako su atmosferski uvjeti, staza, tempo i ritam pravi, otr~ati utrku svog `ivota...“ Predstava “Preko Trnja do Zvijezde“ mo`da }e vam pomo}i u toj utrci, njena pri~a lako mo`e biti i pri~a svakoga od nas - u sva-

kom slu~aju sasvim dovoljno da vas zavede i povede u uzbudljivu pozori{nu avanture Ivanjske no}i.

“Kontrabas“
Monodrama “Kontrabas“ Patricka Sueskinda, autora njema~kog govornog podru~ja, druga je premijerna izvedba Exitovih ljetnih ve~eri. Komad je preveo, postavio i igra ga Rene Medve{ek, svestrani kazali{ni umjetnik {to smo ga u posljednje vrijeme uglavnom pratili u ulozi redatelja. No Medve{ek je i izuzetan glumac, a monodrama je kao stvorena da se kroz nju pru`i svo bogatstvo, rasko{ i raznolikost vlastitog talenta i umije}a glume. Patrick Sueskind (1949) komad pi{e 1980. godine,” Kontrabas“ je njegov prvijenac i jedini pozori{ni komad {to }e praizvedbu do`ivjeti godinu kasnije u Minhenu i uskoro postati jedan od najizvo|enijih dramskih tekstova na njema~kim pozornicama - u Austriji, Njema~koj i [vicarskoj tih godina gotovo da nije bilo teatra u ~ijem se repertoaru ne bi na{lo ovo djelo! Svjetski poznat i prevo|en Sueskind, me|utim, postaje par godina kasnije romanom “Parfem“, koji }e biti i ekraniziran, no kazali{ni uspjeh, nakon “Kontrabasa“,vi{e se ne}e ponoviti. “Kontrabas“ je fascinantna ispovijed maloga ~ovjeka, muzi~ara, kontrabasista, rastrganog zlokobnom spoznajom o vlastitoj ni{tavnosti, o nemogu}nosti da se odupre tom saznanju, o osje}aju jednog upropa{tenog `ivota. Ali, “Kontrabas“ je i nagovje{taj mogu}e pobune, krika i vapaja sred tog ni{tavila, ta monodrama je i izuzetno britka i duhovita pri~a o muzici, orkestru, velikim kompozitorima i mo}i umjetnosti glazbe. “Kontrabas“ kao tekst, zapisat }e dramaturginja Pavlica Bajsi}, “ostavlja dojam skromnosti. Na po~etku pomalo komi~an, kasnije pomalo tu`an. No ispod svake linije i digresije krije se svemir pitanja. A sva ih mo`emo svesti na zajedni~ko. U kojoj mjeri smo u mogu}nosti birati put kojim }emo krenuti? I ho}emo li prona}i ba{ onu stazu na kojoj mo`emo dati najvi{e ili }emo jedva davati minimalno, dobro skriveni u mre`i kompromisa i okolnosti? Nije to samo umjetni~ko pitanje. To je

“Kontrabas“ je fascinantna ispovijed maloga ~ovjeka

ljudsko pitanje. Jedno od onih {to stvaraju povijest.” Rene Medve{ek postupno otvara ta pitanja. Njegov pristup svom instrumentu pristup je umjetnika alatci, ali i ~ovjeka `eni, mislioca `ivotu. “Razmi{ljanje je prete{ka stvar da bi se ~ovjek prema tome smio pona{ati diletantski“, re}i }e na jednom mjestu. I odmah ,par replika dalje: “Stra{no se bojim sigurnosti, to je poput no}ne more, poput tjeskobe, to je poput klaustrofobije, psihoze od stalnog i i sigurnog radnog mjesta.” Sueskindov junak ne strepi da bi mogao ostati bez posla, ne pomi{lja na otkaz, ali se u`asava onoga {to je postao - ~inovnik u orkestru, puki zanatlija {to samo odra|uje ono {to mu je zadano. Njegova sama spoznaja da jeste to {to jeste ono je {to ga ugro`ava: “Jo{ uvijek znam, hvala Bogu, {to jesam i {to nisam, i ako sa svojih 48 godina sjedim u dr`avnom orkestru kao do`ivotni dr`avni slu`benik, pa nisam valjda tako blesav da mislim da sam genij kako to mnogi o sebi misle! Genij kao dr`avni slu`benik! Nepriznati genij, koji }e do smrti biti dr`avni slu`benik, genij koji u dr`avnom orkestru svira kontrabas...” Sueskindov dramski tekst ponekada }e vam izmamiti smijeh, ponekada suzu - on je gotovo poput izvrnutog Kafke. No u “Kontrabasu“ junaka ne potiru silne i nevidljive sile svijeta oko njega pred kojima je stvarno nemo}an ovdje se junak lomi zbog vlastite nemo}i, zbog `ivota koji se ne odvija kako bi on `elio, zbog svoje, osobne nesposobnosti, spoznaje da nije dorastao tom svijetu za koji su ga pripremali od samoga djetinjstva. Njegova nesre}a samo je njegova, sukob se odigrava u vlastitoj nutrini, a sama spoznaja da je

~etvrtak, 5. august 2010. godine

Uz nedavno otvorenje Kulturnog centra HKD Napredak u Zagrebu

KUN

35

U funkciji kulturnoga
hrvatskoga i svekolikog
poslanstva BiH u svijetu
Nikada do sada na takav na~in hrvatska dr`ava nije tako javno dala do znanja koliko cijeni Napretkovu povijest, sada{njost, a prema svemu sude}i, ne}e biti indolentna ni prema njegovoj budu}nosti
Dragan Marijanovi}
“Preko Trnja do Zvijezde“, {to je naziv zagreba~kih gradskih ~etvrti

tomu tako najve}i je teret: “Moja je sudbina, primjerice, tipi~na za kontrabasistu; dominantan otac, dr`avni slu`benik, nenadaren za glazbu; slaba majka, flauta, predana glazbi; majka je voljela oca; otac je volio moju malu sestru; mene nije volio nitko...” No i u tom raspalom `ivotu postoji slamka spasa, zrnce nade, tra~ak sunca -mo`da je mogu}a ljubav, mo`da je mogu}a pobuna, mo`da, makar izgledalo nemogu}e, postoji mogu}nost da se krene nekim drugim putem. Medve{ek svakim titrajem tijela, glasa, svakom kretnjom i pokretom, grimasom, navje{}uje tu mogu}nost-njegova igra uvijek je na toj nevidljivoj granici mogu}eg i stvarnog, ~itavo njegovo gluma~ko bi}e pro`eto je tom te`njom da vas uvjeri u neodr`ivost stanja u kojem se nalazi, istodobno najavljuju}i `elju za promjenom. Medve{ek igra svog kontrabasistu kao ~ovjeka pomirenog sa poretkom stvari ali potajno nadaju}i se da izlaza ipak ima - ili bi ga bar trebalo biti. Ili je pak mogu}e da se taj bunt, izlazak iz sopstvenog ropstva, taj san o slobodi i `ivotu druga~ijem od onoga koji se `ivi barem mo`e probuditi kod gledaoca, natjerati barem njega da se zamisli nad svojim `ivotom i odlu~i {to }e sa njim u~initi, ako ve} nije kasno. A nije, poru~uju Sueskind i Medve{ek, za tako ne{to nikada nije kasno. Ljetne ve~eri Teatra Exit u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, tokom pro{loga mjeseca, nedvojbeno su pokazale da ta, makar i mala mogu}nost, ipak postoji.

Z

akladni dom HKD Napredak Sarajevo u Zagrebu, u Bogovi}evoj na broju jedan, vjerojatno najelitniji objekt s po~etka dvadesetoga stolje}a u samome sredi{tu grada, prije dvadeset godina vra}en je najstarijem kulturnom dru{tvu u Hrvata.

studiraju. Elitan je to prostor, s knji`nicom, koncertnom dvoranom i drugim sadr`ajima koji }e okupljati knji`evnike, glazbenike, ali i brojne programe, jer programi su ne{to {to je obilje`ilo rad ovoga dru{tva od samoga njegova utemeljenja, a posebno je zna~ajno znati da je on, u gradu svoje sredi{njice, u Sarajevu i drugdje po BiH, Hrvatskoj i svijetu, ali opet ponajvi{e u Sarajevu, brojnim programima pokazao otpor agresiji i bezna|u, i imaju razloga biti sretni napretkovci, jer dugo je u Hrvatskoj, na nekim ne ba{ neva`nim razinama proturano uvjerenje kako HKD Napredak nije, eto, “dovoljno hrvatsko“ dru{tvo, pa je i ovim sve~anim ~inom napokon o~ito stavljena to~ka i na tu glupost. Napretkov predsjednik Franjo Topi} iznio je ovom zgodom mnogo podataka o Napretkovom djelovanju kroz povijest, govorio o njegovim nobelovcima i drugim slavnim {ti}enicima, `ivotu i su`ivotu u BiH, o po-

naroda osigurava trajno i svijetlo mjesto i kao ~injenicu da je kroz po~etnu svrhu svog djelovanja omogu}io {kolovanje brojnoj siroma{noj djeci koja su kasnije stasala u priznate stru~njake, akademike, umjetnike, ~ak i dobitnike Nobelovih nagrada i druge cijenjenje i dobre ljude, tako i sustavnim svojim djelovanjem sa ciljem o~uvanja i ja~anja hrvatskog identiteta i stvarala{tva u BiH. Dru{tvo Napredak postalo je jednim od simbola identiteta i kulture pa time i organiziranosti i snage opstojnosti hrvatskog naroda u BiH’’, dok je Luka Bebi}, predsjednik Hrvatskog sabora, komentiraju}i prikazani dokumentarac o Napretku, istaknuo i ‘’…Slu{ali smo s velikim interesom i gledali ovaj kratki film, slu{ali smo gospodina Topi}a koji 20 godina neumorno radi kako bi se u punini obnovio rad kulturnog dru{tva Napredak iz Sarajeva, sa sjedi{tem u Sarajevu“. On je u svom izlaganju spomenuo kako trebaju ostati ljudi tamo gdje su ro|eni, gdje su utemeljeni, gdje su duboko na svojoj zemlji, tako }e samo i uspjeti.

Zahvalnost napretkovcima
Nije uzalud 10. ~lanak hrvatskog Ustava jasno proklamirao brigu Hrvatske za Hrvate diljem svijeta, a veliki dio hrvatskog naroda je konstitutivni, ravnopravni, suveren u Bosni i Hercegovini. Ako treba i ostati, ali ta suverenost, ta konstitutivnost ta ravnopravnost mora biti, da tako ka`em, u praksi utemeljena’’, istaknuo je Bebi}, dok je dr. Ivo Josipovi}, predsjednik Republike Hrvatske, s ~a{}u onoga koji je otvorio Centar govorio tipi~nim jezikom ~ovjeka bliskog kulturi i posve svjesnog Napretkovog zna~aja: “Zaista mi je ~ast i zadovoljstvo {to imam tu ~asnu zada}u da otvorim ovaj kulturni centar. Mislim da su ne samo mlade kolege polo`ile sa odli~nim nego i cijeli Napredak. Ne samo zbog onih vi{e od pet tisu}a programa koje su napravili zadnjih godina, ne samo i zbog duge i sjajne povijesti {irenja hrvatske kulture nego i zbog toga {to je ono {to ste radili cijelo vrijeme omogu}ilo da ove dvije zastave stoje zajedno na istom mjestu. To je iznimno va`no. Bosna i Hercegovina je na{a susjedna zemlja, prijateljska dr`ava, strate{ki partner, a isto tako je i dom Hrvata koji ho}e, `ele, mogu `ivjeti s druga dva naroda, Bo{njacima i Srbima. Ja sam siguran da }e unato~ svim problemima koje je BiH imala i ima u dogledno vrijeme ona postati model kako razli~iti narodi i srodni narodi mogu uspje{no `ivjeti zajedno. Ono {to je Napredak u~inio prije svega tijekom rata je velika, nezaobilazna stvar, a prije svega je omogu}io opstanak Hrvata tamo gdje je to izgledalo nemogu}e a to ste upravo omogu}ili politikom prijateljstva, dobrosusjedstva i volio bih da ono {to ste vi ~inili u kulturi preto~ene u politike sva tri naroda u BiH. Napretku sam za to zahvalan i mislim da su mu na tome zahvalni mnogi ljudi. Hrvatski mediji poprili~no su ignorirali ovaj jedinstven doga|aj, jer ondje se vi{e dr`i do medijskoga `utila, vi{e nego ~ak i kod nas. Pa }emo ovim tekstom valjda malo ispraviti tu nepravdu.

Presti`no kulturno `ari{te
Nije to ba{ tako lako i{lo, jer i u novim hrvatskim vlastima bilo je va`nih du`nosnika koji su bacali oko na ovaj ekskluzivni prostor, ali i to je prevazi|eno, premda se jo{, barem na gornjim katovima ove prekrasne secesijske zgrade ima jo{ puno toga za rije{iti. No, i bez toga HKD Napredak je u Zagrebu danas jedno od najpresti`nijih kulturnih `ari{ta, i da bi mu se takav status odr`ao i unaprijedio, u povodu dvadesete obljetnice od obnove Dru{tva, uprili~ena je iznimna sve~anost pri kojoj je napokon otvoreno Napretkov kulturni centar, najve}i kojega uop}e ima ovo staro dru{tvo s podru`nicama po cijelom svijetu. Nikada do sada na takav na~in hrvatska dr`ava nije tako javno dala do znanja koliko cijeni Napretkovu povijest, sada{njost, a prema svemu sude}i ne}e biti indolentna ni prema njegovoj budu}nosti. Sude}i barem prema ~injenici da su se na ovoj sve~anosti pojavili predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik njezinoga sabora, predstavnici zagreba~kog Gradskog poglavarstva, ministri kojih se djelatnost doti~e obrazovanja i kulture ili njihovi izaslanici, predstavnici diplomatskog zbora BiH u hrvatskoj, mnoge priznate osobe iz svijeta kulture i zagreba~kog i hrvatskog javnog `ivota uop}e, znakom su svjesnosti istih o nacionalno-kulturnoj i obrazovnoj va`nosti ovoga dru{tva, te njegovom konkretnijem vra}anju na staze stare slave u hrvatskoj metropoli, u kojoj je svojedobno bio primjerom brige o mladima. Pa je i gospo|a Jelena Pavi~i} - Vuki~evi}, zamjenica gradona~elnik grada Zagreba, sve~arski pozdravila okupljene uzvanike u ime gradona~elnika, ~estitaju}i napretkovcima dvadeset godina obnovljenja i otvaranje ovoga Centra koji }e uskoro zacijelo postati omiljenim okupljali{tem brojnih mladih Zagrep~ana koji vuku podrijetlo iz BiH, ali i brojnih studenata s na{ih strana koji ondje

lo`aju hrvatskoga naroda i poslanju Dru{tva da mu nikada ne okrene le|a, o neizbrisiv vezama BiH i Hrvatske, posebno se osvrnuo na vrijeme od obnavljanja Dru{tva i iznose}i podatke koji su za zagreba~ke goste bili prili~no zbunjuju}u, pa moglo bi se re}i da su ovi ljudi, ma kakve visoke polo`aje imali u Hrvatskoj ipak na neki na~in mo`da djelomice bili i ljubomorni, i to je sigurno uredu, jer hrvatski prora~un, neusporedivo mo}niji od bosanskohercegova~kog puno ula`e u kulturu, pa opet nema tako dobro organizirano dru{tvo kakvo je Napretkovo, no, kako hrvatska dr`ava ipak poma`e rad ovoga dru{tva, kako je ono svejedno svehrvatsko a koje nikom drugom vrata ne zatvara, Topi}evo obra}anje mo`e se svrstati i u razumno podsje}anje hrvatske dr`ave da konkretnije stane iza aktivnosti HKD Napretka. ^estitari su izgleda dobro prou~ili Napretkovu povijest i njegovo zna~enje za jedan tako mali narod kakav su Hrvati, i u svojim obra}anjima nastojali istaknuti njegove osnovne vrijednosti, pa }e i Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i {porta, re}i kako HKD Napredak ‘’u povijesti hrvatskog

36

Monografija

KUN

~etvrtak, 5. august 2010. godine

te{anjskog
naselja [ije
Alija Galija{evi}: Te{anjsko naselje [ije u pro{losti i danas; Centar za kulturu i obrazovanje, Te{anj 2010.
Amir Brka
samo jednom desetlje}u poslije rata (1996-2006) Aliji Galija{evi}u (1932) objavljeno je ~ak osam knjiga u kojima su osvijetljene mnoge nedovoljno poznate ili posve zanemarene teme i manje ili vi{e zna~ajne osobe iz te{anjske povijesti. Taj autorski fenomen, naravno, nije mogao pro}i nezapa`eno, pa su, stoga, i o njegovim knjigama objavljeni afirmativni tekstovi, a u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje u Te{nju je 2008. godine odr`an i skup posve}en Galija{evi}evom publicisti~ko-historiografskom djelu, sa kojeg je potom objavljen i zbornik priloga.

U

Validna slika drevne naseobine
Izuzev jedne, njegove su knjige monografskoga karaktera, ali knjiga Te{anjsko naselje [ije u pro{losti i danas ipak se izdvaja,

jer je posrijedi monografija jednoga naselja: to je, dakle, novum u njegovu opusu, jer ovo je tekst kakve Galija{evi} do sada nije pisao. Stoga je i za njega samog ovaj posao u svoj svojoj delikatnosti nesumnjivo predstavljao izazov. Valjalo je, naime, kako ve} i naslov knjige kazuje, i u sinkronoj i u dijakronoj perspektivi osvijetliti jedno te{anjsko naselje - primjenjuju}i cijeli spektar metodolo{kih pristupa, od istra`iva~kih napora u literaturi, objavljenoj i neobjavljenoj, preko prelistavanja raznovrsne, ali ipak oskudne dokumentacije, do anketiranja starijih mje{tana [ija, pa sve to, napokon, sintetizirati u monografsku cjelinu koja }e donijeti validnu sliku ove drevne naseobine. I ka`imo odmah: Galija{evi} je zadatak ispunio na zavidnoj razini. To, me|utim, s obzirom na njegove kvalitete iskazane u prethodno objavljenim knjigama: akribi~nost, opreznost i ozbiljnost u tretiranju izvora, ustrajnost u naporima da se do|e

do {to je mogu}e ve}e sume zna~ajnih informacija, sposobnost analiti~kog mi{ljenja i uo~avanja kauzaliteta u povijesnim zbivanjima i njihovog odraza na suvremenost, na koncu i sintetskog povezivanja utvr|enih ~injenica u harmoni~an tekst - nije nikakvo iznena|enje. Kako knjige ove vrste nu`no i postuliraju, autor se posvetio ne samo opisivanju {ija~ke povijesti u u`em smislu {to ga podrazumijeva historiografska znanost nego je svoju pozornost posvetio i cijelom spektru aspekata koji zajedno daju ukupnu sliku potencija i `ivota ovoga te{anjskog naselja. Neminovno je, dakle, bilo registrirati i prirodne resurse, i etnografske karakteristike, i obi~aje, i tradiciju, i ostatke starih kultura, i vjerski `ivot, i ku}nu radinost, i zanatstvo, i trgovinu, i legende, i predaje, i dogodov{tine, i zdravstvenu za{titu, i {kolstvo, i ratna zbivanja, i administrativno ustrojstvo, i moderno privre|ivanje - a prethodno pobrojanô i predstavlja segmente

kroz koje je, kao podcjeline, Galija{evi} strukturirao svoju knjigu.

Stare legende i suvremene anegdote
Ne treba, me|utim, posebno nagla{avati da su ovakva tematska „grupiranja“ samo uslovna, jer se ne radi o zasebnim dimenzijama ukupnosti `ivota ovoga te{anjskog naselja, nego se sve to kroz povijest uzajamno pro`imalo, preplitalo i uslovljavalo, pa se, stoga, i u tekstu monografije doga|a isto: nikada se u pojedinim cjelinama iz sadr`aja ne gubi svijest o ukupnosti i neprestano se ukazuje na referentne, povijesne i suvremene, zna~ajke iz svih drugih segmenata dinami~ne `ivotne cjelovitosti. Stoga je, u cjelini posmatran, ovaj tekst `ivo pulsiraju}e tkivo - ba{ kakav je i sâm `ivot {to ga nastoji ~itatelju

predo~iti. U tome su od nemaloga zna~aja i brojne stare legende i suvremene anegdote koje su, u svojoj specifi~noj usmenosti, oslikavale isti taj `ivot. Takvu vrijednost imaju i, u osnovi `urnalisti~ke, infleksije - kakva je, naprimjer, ona o posjeti biv{eg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesi}a koji je nedavno na proputovanju boravio u jednom {ija~kom restoranu. Sve osobenosti Galija{evi}eva teksta koje su uo~ene i u ranijim njegovim knjigama prisutne su i u ovoj: jasnost, sintaksi~ka i logi~ka konzekventnost, stilska jednostavnost, prijem~ivost u izri~aju, povremena duhovitost i pikantnost u slikanju zbivanja, a sve jo{ oboga}eno i brojnim fotografijama, starim i novim, namjenski na~injenim - i evo knjige za koju autoru mo`emo uputiti sve ~estitke.

Predstavljene Zidne novine

Digitalizirano 16 brojeva
Kultne Zidne novine, ~iji je pokreta~ i urednik bio prof. dr. Zdravko Grebo, sada su dos tupne svima
Zidne novine, jedinstveni knji`evni ~asopis koji je pokrenut u nemogu}im uvjetima u Sarajevu januara 1995. godine, odnedavno su dostupne na DVD izdanju, koje je predstavljeno tijekom odr`avanja 4. Summer Book Festa na Trgu oslobo|enja. Digitalizirana su sva izdanja Zidnih novina i kroz 16 objavljenih brojeva predstavljeni su najzna~ajniji autori hrvatske, srpske, indijske, hebrejske, arapske, irske, gr~ke, ameri~ke, poljske, palestinske... knji`evnosti, a prema izboru Chrisa Keulemansa, Miljenka Jergovi}a, Zvonimira Radeljkovi}a, Filipa Davida i drugih. O Zidnim novinama i njihovom zna~aju za slobodu informiranja u vrijeme kada je bila brutalno gu{ena govorili su na njihovu predstavljanju prof. dr. Zdravko Grebo, pokreta~ i urednik Zidnih novina, Dragan Golubovi} iz Mediacentra, Ferida Durakovi}, saradnica i Dragan Markovi}, ~iji je University Press bio jedan od organizatora Festa. Pjesnikinja Ferida Durakovi} podsjetit }e nas, a o Zidnim novinama treba s vremena na vrijeme govoriti, otrgnuti ih od zaborava Prof. dr. Zdravko Grebo {to je i u~injeno s DVD izdanjem, koliko su svi `eljno i{~ekivali u opkoljenom gradu da saznaju, zahvaljuju}i onima koji su dolazili u Sarajevo, {to se de{ava u knji`evnosti, ali i da se bolje upoznaju s knji`evno{}u neke zemlje. A projekta ne bi ni bilo bez prof. dr. Zdravka Grebe, koji ga je inicirao. A kako se u vrijeme 4. Summer Book Festa odr`avao Sarajevo Film Festival, koji je zasjenio doga|anja u gradu, podsjetit }emo da se jedan od najboljih sajmova knjiga na otvorenom u glavnom gradu BiH i u BiH de{avao od 23. do. 31. jula. Sa svojim osmi{ljenim programima koji se de{avaju na Ljetnoj knji`evnoj pozornici i s Dje~ijom Milka radionicom, priskrbljuje sebi izre~eni epitet, jer na njemu se de{avaju rasprave, predstavljanja... Dragan Markovi}, koji organizira Summer Book Fest, a suorganizator je TKD “[ahinpa{i}“, realiziran je uz podr{ku Fondacije za izdava{tvo/nakladni{tvo, ka`e da su svi s njega oti{li zadovoljni i da }e za idu}u godinu nastojati da osiguraju jo{ dva {tanda vi{e (prostor Trga je ograni~avaju}i faktor). An. [.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
ADVERTISING TENDER ANNOUNCEMENT
FROM THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Tender proposals are being sought by the Ministry of Culture and Tourism for the year 2011 in order to carry out advertising campaigns abroad in conjunction with a promotional/marketing strategy. Documents setting out Administrative and Technical Terms, Marketing Strategies, The Description of the Agency and the Budget Allocation for these promotional campaigns can be obtained from the address of www.kulturturizm.gov.tr and Embassy of the Republic of Turkey,Culture and Information Counsellor’s Office Skenderija 4, 71000 Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Tel: (33) 550 760 Tender proposals must be sent as a package to the following address of the Turkish Culture and Tourism Office in Vienna by end of business on 23rd September 2010. Turkische Botschaft Informatıonsabteilung für Kultur und Fremdenverkehr Singerstr. 2/8 A-1010 Vienna / AUSTRIA Any proposals arriving at the Turkish Culture and Tourism Office in Vienna after the close of business on 23rd September 2010 will not be taken into consideration.

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Vel. Kladu{a JU O[ „25. novembar“ Velika Kladu{a - [kolski odbor Broj: 403/10 Datum: 2. 8. 2010. god.

37

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ br. 12/03.) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK br. 5/04) u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njenu nominaciju direktora JU O[ „25. novembar“ Velika Kladu{a, [kolski odbor na osnovu Odluke broj: 401/10 j od 2.8. 2010. godine r a s p i s u j e:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Ustanove Opis pozicije direktora {kole: a) rukovodi radom {kole b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole c) stara se o ostvarivanju nastavnog plana i programa d) odlu~ujue o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod e) podnosi {kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada f) izvr{ava odluke stru~nih organa i {kolskog odbora g) informira {kolski odbor o financijskom poslovanju h) vr{i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziciju direktora osnovne {kole su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije obavljanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX stav 1. Ustava BiH), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. novine FBiH“ br. 12/03), - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 16/02), - da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne i - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira. Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje direktora osnovne {kole su: - visoko ili vi{e obrazovanje, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi i - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti {kole. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: - kra}a biografija, adresa i kontakt-telefon, - uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, u vezi sa ~lanom 9.1. Ustava BiH, - izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine) - izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. novine FBiH“ br. 12/03), - izjava da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Sl. novine FBiH“ br. 16/02), - potvrda da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrda da nije lice u kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira, - ovjerena kopija diplome, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - potvrda o radnom iskustvu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Slu`benim novinama FBiH i Oslobo|enju. Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor direktora osnovne {kole Unsko-sanskog kantona. Kandidati }e biti pisano obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose preporu~enom po{iljkom na adresu: JU O[ „25. novembar“ Ul. biha}ka br. 7, 77230 Velika Kladu{a, sa naznakom za „[kolski odobor prijava na konkurs“. Kontakt-telefon 037/770-208. Predsjednik [kolskog odbora Bisenija Mu{edinovi}, prof.

udru`ena metalna industrija d.d. Sarajevo — Bosna i Hercegovina

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU UNIS DD SARAJEVO ZA PERIOD I - VI 2010. GOD.
I * * * * UDRU@ENA METALNA INDUSTRIJA, UNIS DD Sarajevo, Envera [ehovi}a 54 725-360, 725-369,uprava@unis.ba,www.unis.ba dr. Sead Dizdarevi}, mr. Faid He}o, Had`ajli} Rasema, Alibegovi} mr. Enver i Smailagi} Fahrudin * ~lanovi uprave Esad Lu~kin, mr. Lidija Mili~evi}, Izet Arnautovi} i Alma Omerovi} - Durgut II PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA * broj emitovanih vrijednosnih papira i 4.163.286 11,62 KM nominalna cijena * vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papiraFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dionica s pravom glasa IF MI GROUP, HYPO ALPE ADRIA BANK i UNIS KOMERC * vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i mr. Lidija Mili~evi}, ~lan Uprave 0,00536%, postotak vlasni{tva u emitentu mr. Enver Alibegovi}, ~lan NO 0,3398 % III PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) upisani, a neupla}eni kapital b) stalna sredstva 46.821.902 c) teku}a sredstva 2.119.275 d) gubitak iznad visine kapitala e) ukupna aktiva 48.941.177 PASIVA a) kapital 47.449.057 b) upisani osnovni kapital 48.377.383 c) dugoro~ne obaveze 131.513 d) kratkoro~ne obaveze 1.360.607 e) ukupno pasiva 48.941.177 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) prihodi 1.622.512 b) rashodi 1.154.704 c) dobit/gubitak prije poreza 467.808 d) porez na dobit e) neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 467.808 Direktor Esad Lu~kin OP]I PODACI O EMITENTU puna i skra}ena firma adresa sjedi{ta broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA TELEKOMUNIKACIONE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 5. 8. 2010. godine od 8 do 10 sati do}i do prekida rada telekomunikacione mre`e BH Telecoma na podru~jima: Novi [eher, Lije{nica, Tujnica, Uli{njak i Bo~inja zbog radova na opti~kom kablu. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

38

SCENA

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Pu{tena nakon 13 dana

Lindsay Lohan iz zatvora u bolnicu
Glumica Lindsay Lohan pu{tena je u ponedjeljak iz zatvora jer je odslu`ila 13 dana 90dnevne kazne. Lohan je osu|ena zato {to je vo`njom u pijanu stanju prekr{ila uvjetnu kaznu iz 2007, pa je 20. jula zavr{ila u samici `enskoga zatvora u Los Angelesu. Odluka zatvorske uprave da Lindsay Lohan bude sama u }elijibila je velikudarac za tabloidekoji su uzbu|enopredvi|ali da }e 24-godi{njaglumica u zatvorubiti`rtvalezbijskihbanda. Kazna joj je smanjena zbog dobra vladanja, a u sklopu programa ranijeg pu{tanja radi smanjenja gu`ve u zatvorima Los Angelesa. Internetska stranica E! Online objavila je da je Lindsay pu{tena u ponedjeljak u 1.35 ujutro, ali da je nekako uspjela izbje}i desetke snimatelja koji su je ~ekali pred zatvorom. Njezin boravak na slobodi ne}e po tra ja ti jer odmah mora na obvezno 90-dnevno lije~enje. Internetska stranica TMZ.com, koja se bavi slavnim li~nostima, objavila je da Lindsay ima bipolarni poreme}aj i ovisna je o amfetaminma.

Sa zvijezdama SFF-a

Ne `eli se svla~iti

I Ca pri ce u Dubrovniku
Caprice, ameri~ki topmodel, stigla je u Dubrovnik Ona je od sje la u pred sje dni~kom apar tmanu hotela Excelsior s prekrasnim pogledom na grad. Caprice je ve} bila u Dubrovniku prije tri godine i tada je obe}ala da }e opet do}i, {to je i ispunila.

Jessica iz “Sumraka”

nikad ne}e snimati gola

Anna Kendrick, poznatija kao Jessica iz sage „Sumrak“ , ka`e da se nikada ne}e skinuti pred kamerama. Anna Kendrick se proslavila svojom ulogom Belline prijateljice Jessice u „Sumra ku“. Na pi ta nje je li spre ma ski nu ti do kra ja

odje}u u ne kom od bu du}ih filmova, filmova koji }e vi{e biti namijenjeni odrasloj populaciji, Anna je odlu~no odgovorila: „Jasno i glasno – ne. Ne}u se skidati za uloge“! Dvadeset~etverogodi{nja glumica bila je nominirana

za Oscara za ulogu u komediji „Up In The Air“ (Ni na nebu ni na zemlji). „Ne kritiziram ljude koji se skidaju u filmovima, ali planiram nastaviti putem kojim sam krenula i nadam se da }u u tome uspjeti i bez skidanja“, zaklju~ila je Anna.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
Najave

SCENA

39

Chemical Brothers u Novalji

s ~etiri {lepera opreme
Chemical Brothers odr`at }e spektakularan koncert 22. augusta u Novalji u sklopu Moon & Rocks festivala. Moon & Rocks Festival organizira Neki Daniels Media, a osim glavnih zvijezda - Chemical Brothers, nastupit }e nekoliko vrhunskih DJ-ova s kojima se jo{ dogovara. Festival, na ~ijim pripremama se radilo osam mjeseci, odr`at }e se 22. augusta na novljanskom stadionu kapaciteta 20.000 ljudi. Bit }e to najve}i inozemni elektronski spektakl na Jadranu, kako su istaknuli organizatori, dodav{i da su Novalju izabrali zbog njezina dosada{njeg imid`a. Chemical Brothers odr`at }e spektakularan koncert 22. augusta u Novalji u sklopu Moon & Rocks festivala.

Samokriti~na

Julia Roberts misli da je prestara
Slavna ameri~ka glumica Julia Roberts, poznata kao zgodna `ena i odbjegla nevjesta, izjavila je da se osje}a prestaro za glumu u romanti~nim komedijama koje su je proslavile. Popularna glumica Julia Roberts udana je za kamermana Daniel Modera i majka je trogodi{njeg Henrya te petogodi{njih bli zan ki Ha zel i Phin naeus. Za portal Femalefirst izjavila je da se sada, u 42. godini, osje}a prestaro za glu mu u ro man ti~nim komedijama. Julia smatra da je u svojim ~etrdesetima jednostavno prestara za situacije

za romanti~ne komedije
poput neuzvra}ene ljubavi. Pro~itala je nekoliko scenarija za romanti~ne komedije i jednostavno osje}a da to vi{e ni je to. Na kon is kus tva maj~instva i braka, vi{e se ne mo`e zamisliti kako glumi u romanti~nim komedijama kao {to su „Zgodna `ena“, „Odbjegla nevjesta“ i „Nothing Hill“ . Ipak, Julia to ne do`ivljava tragi~no i ne gleda na to kao na gubitak. Smeta joj {to je posao trenutno stavila u drugi plan zbog obiteljskog `ivota. Ponosi se svojim radom koji je trajao punih 18 godina prije braka i maj~instva. Sretna je {to sada ima vremena koje mo`e posvetiti obitelji.

Mala stilistica

Tom Cruise tvrdi da
^etverogodi{nja Suri, k}i glumca Toma Cruisea i glumice Katie Holmes, poznata je po velikoj ljubavi prema modi. Iako su joj tek ~etiri godine, Suri se ~esto mo`e vidjeti kako nosi cipele na petu posebno dizajnirane za djecu. Kako je malena Suri ve} sada fascinirana modom i voli si sama birati odje}u, u posljednje vrijeme, kako navodi portal Femalefirst, odre|uje i {to }e odjenuti njezin otac Tom Cruise. Poznati glumac priznaje da dopu{ta da mu njegova ~etverogodi{nja k}i Suri bira {to }e obu}i i rado prihva}a sve njezine savjete u vezi sa modom

mu k}erka bira odje}u
i odje}om. Svaki dan malena Suri odre|uje Tomovu dobitnu kombinaciju za taj dan. Zvijezda filma „Knight and Day“ ka`e: „Svaki dan izabere ci pe le, ko {u lju i os ta lu odje}u i zatim mi poka`e {to je odlu~ila da taj dan odjenem. Suri je vrlo kreativna i ta~no zna {to se sa ~ime sla`e“ .

40

POMO] U KU]I
Deset trikova za ravan stomak

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Krvarenje iz nosa
Palcem i ka`iprstom uhvati se nos i ~vrsto stisne u trajanju od dvije do tri minute. Glava mora biti sagnuta naprijed, a na vrat je po`eljno staviti hladan oblog. Vi{e od 90 posto krvarenja na nos prestaje spontano, a samo 10 posto zahtijeva lije~ni~ku intervenciju. Uzroci su mu razli~iti - od ozljeda do bolesti. Osobu koja krvari na nos potrebno je, prije svega, smiriti. Prva pomo} sastoji se od pritiska prstima. Prevencija krvarenja na nos sastoji se u pravilnom ispuhavanju nosa. U doba virusnih infekcija i prehlada nije po`eljno pretjerati s kapima za nos, ~ija dugotrajna primjena mo`e dovesti do o{te}enja sluznice nosa. Kako i povi{eni krvni pritisak mo`e uzrokovati krvarenje iz nosa, takvi bolesnici trebaju nastojati redovnim uzimanjem lijekova sprije~iti ve}e oscilacije krvnog pritiska. Posebno je potrebna redovna kontrola osoba koje dugotrajno uzimaju terapiju protiv zgru{avanja krvi.

Ubrzajte metabolizam
NEGAZIRANA VODA - Izbjegavajte gazirane napitke. Idealno je da popijete dva litra negazirane vode dnevno i stomak }e vam se vidno smanjiti. VJE@BANJE- Za sagorijevanje masnog tkiva najbolje je aerobno vje`banje. Tu se ubrajaju aktivnostikojeupo{ljavajuvelike grupe mi{i}a, tr~anje, brzo hodanje, plivanje... Vje`bajte svaki dan po 30 minuta. IZBJEGAVAJTE SO - Ovajmineralvezujevodu i, samim tim, napumpavatkiva. Zatonemojte pretjerivati s ovim za~inom kad god mo`ete, zamijenite ga za~inskim biljem. Umjereno konzumirajte sir, mesne prera|evine i masline. LUPKAJTE SE PO STOMAKU - Jedan od krivaca za va{ izra`eni stoma~i} mo`e da bude i lo{e varenje. Pola sata nakon jela lezite na le|a, savijte noge u koljenima, a zatim se pet minuta lagano lupkajte po stomaku. Prvopriti{}itestomakvrhovima prstiju od pupka na lijevu i desnustranu, a zatimtapkajtestomakdlanovima. Tako}etepodstaknuti varenje. PER[UN - Salatu i supu za~inite per{unom. Ovaj za~in sadr`i silikatnu kiselinu koja u~vr{}uje tkivo. Jo{ je efikasniji~aj: ka{i~icusjeckanogper{una prelijte {oljicom klju~ale vode i procijedite. Svakodnevno popijte tri {olje. VJE@BAJTE UVLA^ENJE STOMAKA - Ponovite ovo vi{e puta dnevno, trude}i se da ostanete u tom polo`ajunekoliko sekundi. Tako}eteoja~atimi{i}e i rije{iti problem isturenog stomaka. TERMOTERAPIJA TOPI SALO - Toplotna terapija izbacuje vi{ak te~nosti iz organizma i brzo smanjuje obim stomaka. Utrljajtemaloanticelulitlosiona u stomak, obmotajtestrukplasti~nomfolijom i ostavite da djeluje 15 minuta. KUPKA ZA VITKU LINIJU Isprobajtesljede}irecept: napravitemje{avinu od {estkapilimunovogsoka, dvijekapi~empresovogulja i dvijeka{ikepavlake i sve to izru~ite u vodu. Br~kajte se 20 minuta. Temperatura vode treba da bude 38 stepeni. Ova kupka podsti~e cirkulaciju i zate`e ko`u. NAJBOLJI PLAN - Najbolji na~in za skidanjemasnihnaslaga je dijeta u kombinaciji sa aerobnimvje`bama. Zato je najboljiplan za skidanjestomaka: 70 postopravilneishrane, 28 kardiove`bi i dva posto trbu{njaka. SIROVO POVR]E DO 17 SATI - U to doba dana metaboli~kaaktivnost je po drugi put na vrhuncu. Ananas, mango ili papaja su idealnipodstreka~irazmjene materija, jer njihovi enzimi i minerali ubrzavaju sagorijevanje masti.

Prve cipele
Kada dijete po~inje stajati na nogama, posebnu pa`nju treba posvetiti dje~ijim cipelama. Stopalo djeteta izvanredno je osjetljivo i podlo`no deformitetima ako je izlo`eno nepravilnom polo`aju ili pritisku. Osnovna je odlika dobre cipele da ona “pokriva, pristaje, nadopunjava, ali nikad ne pritiska stopalo“ Cipela mora pristajati sto. palu od prvoga trenutka i redovno se mijenjati kako stopalo raste. U prvim poku{ajima hoda, cipela ga mora olak{ati i pove}ati ravnote`u i dr`anje. To, tako|er, zna~i i upotrebu najboljih materijala u izradi cipela. Pri tome treba paziti i na ~arape, koje moraju biti pamu~ne, ta~ne veli~ine (bez duplikatura) i dobrog prianjanja uza stopalo.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Min|u{e prema obliku lica ih premaobliKad biratemin|u{e, birajte
ku lica, savjetuju modni stru~njaci. ^etvrtastolice- prepoznaje se po {irokom ~elu i sna`noj vilici. Ako imate taj tip lica, izbjegavajte velike min|u{e. Bolje }e vam stajati okrugle ili duga~ke. Srcoliko - obi~no je usko kod vilice, a {iroko u predjelu ~ela. Birajte min|u{e koje imaju oblik piramide ili suze. Okruglo- iste je {irine i du`ine, a brada mu je zaobljena, zato ovakvom obliku pristaju, grublji, geometrijski oblici uz koje }e crte lica izgledati izra`ajnije. Izdu`eno - sli~no je ~etvrtastom, ali ne{to du`e. Izbjegavajte duga~ke i ~etvrtaste min|u{e, a birajte one okrugle. Dijamantniobliklica- prepoznaje se po {irokom, sna`nom ~elu, ~etvrtastoj liniji kose i ~etvrtastoj vilici. Ako imate takvo lice, nosite min|u{e koje su {iroke i nisu duge. Ovalno ~elo je obi~no ne{to {ire od vilice, a linija kose je lagano zaobljena. @enama sa ovakvimlicem pristaje gotovo sve, pa mogu eksperimentisati.

Puder {titi od sunca

Sladoled od pistacija
Potrebno:
125 ml pavlake 250 ml mlijeka 5 `umanaca 180 gr {e}era ekstrakt vanilije 40 gr nezasoljenih, o~i{}enih pistacija 250 ml bijelog vina sok polovine limuna 2 zrele breskve

Priprema:
U loncuzakuhajtepavlaku, mlijeko i malo ekstrakta vanilije. Pomije{ajte ~etiri `umanca sa 100 grama{e}era te im dodajte prokuhano mlijeko. Zatim prelijte sve u lonac i mije{aju}i kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Ohladite. Pistacijedobro usitnite, pa dodajte kremi. Kremu prelijte u plitkuposudu i ostavite pet sati u zamrziva~u. Povremeno promije{ajte, tako da se ne napravevelikikristalileda. U loncuprokuhajte80 grama{e}era, bijelovino, limunov sok i malo ekstrakta vanilije. Breskve prelijte vru}om vodom, ogulite im ko`u, prepolovite ih i izvadite ko{tice. Kratko ih prokuhajte u sirupu te ohladite. Na pari istucite jedno `umance sa 100 mililitaraprethodnopripremljenogsirupa u kremu. Slo`ite porcije od po kuglice sladoleda, pola breskve i malo kreme. Ukrasite preostalim nasjeckanim pistacijima i pospite {e}erom u prahu

Nekad je puder na licu tokom ljeta bio, pa u najmanjurukuneukusandetalj. Danasnove formule hidriraju ko`u i {tite je od sunca. Glavni sastojci te~nih pudera su voda i ulje uz pigmente koji im daju boju. Odnos izme|u vode i ulja odre|uje koliko }e puder biti te`ak - recimo onaj za suhu ili zrelu ko`u ima vi{e ulja i kremastu teksturu, dok puder za masnu ko`u u sebi ne sadr`i ulje. Te~ni puderi su oboga}eni sastojcima koji usporavaju starenje, spre~avaju nastanak akni i hidriraju. [tite od sunca- Puderikojekoristitetokom ljeta svakodnevno uglavnom bi trebalo da sadr`e za{titni faktor 15. Ako volite da budete na{minkane i na pla`i, koristite puder sa ve}im za{titnim faktorom. Laketeksture- Kadakupujetepuder za ljeto, izaberite tamniju nijansu - imajte u vidu da }e tokom ljeta va{a ko`a potamniti.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
Transcend je predstavio CompactFlash memorijske kartice namijenjene kori{tenju u najte`im uslovima. Oznaka posljednje serije kartica je CF200I. Kartice bez problema rade na temperaturi od -40 do 85 stepeni Celzijusa, otporne su na udarce. Uz sve ovo, proizvo|a~ hvali nisku potro{nju kartica, te pouzdanost. Kartice koriste SLC memoriju, te tehnologije StaticDataRefresh i EarlyRetirement koje }e dodatno doprinijeti pouzdanosti i integritetu podataka, navode iz kompanije. Brzine prijenosa podataka iznose 40 i 35 MB/s u ~itanju, odnosno zapisivanju podataka. Kartice su dostupne u kapacitetima od 128 MB pa sve do 16 GB.

KORAK NAPRIJED
Microsoft puno o~ekuje od nove generacije mobilnog operativnog sistema Windows Phone 7, koji donosi velik pomak u odnosu na prethodni Windows Mobile 6.5. Osim podr{ke za tehnologijepoputSilverlighta, .NET-a i XNA te Marketplacea, korisnici }e najve}u razliku vidjeti u novom interfejsu sa integrisanim pristupom dru{tvenim mre`ama i posebnim ekranima za manipulaciju sadr`ajem nazvanih Hubs. Kompanijin glavni operativni direktor Kevin Turner u nedavnom je govoru napokon objavio i vrijeme predstavljanja prvih ure|aja s Windows Phone 7 sistemom. Prema njegovim rije~ima, u Evropi ove mobitele kupci mogu o~ekivati tokom oktobra.

41

Izdr`ljive CF kartice

Windows Phone 7 u oktobru

[tedljivi hard disk

Samsung je najavio {tedljivi F4EG hard disk najve}e gustine pisanja podataka na svijetu koji je namijenjen desktop tr`i{tu. Model EcoGreen F4 karakteri{e 2TB kapaciteta odnosno 667GB na svakoj od tri plo~e. Ovaj kapacitet je dovoljan za skladi{tenje 880 sati DVD videa ili 500.000 pjesama u MP3 formatu. F4EG koristi Samsungovu tehnologiju dizajna visoke gustine za obezbje|ivanje boljih performansi, male potro{nje energije kao i unaprije|enu pouzdanost. Ovaj disk je zahvaljuju}i postojanju tri plo~e i kori{tenju napredne tehnologije za 19 posto bolji kada su u pitanju preformanse rada u re`imu mirovanja dok je potro{nja energije za 23 posto ni`a.

Korisnici Linuxa u pro{losti su imali problem sa preglednicima interneta jer nijedan od njih nije bio ni blizu ~injenici da je dovoljnodobar da se korisnicimogu osloniti samo na njega. Ovo je po~elo da se mijenja sa Firefoxom a nastavljeno je pojavom preglednika Google Chrome. Njegovom pojavom milioni korisnika Firefoxa su se preorijentisali na Google Chrome. Iako Mozilla tvrdi da se broj preuzimanja Firefoxa mjeri u milionima, broj korisnika koji ga aktivno koriste je mnogomanji. Kada se govori o razlozimazbog kojihFirefoxgubisvojudio, tu se prijesvega misli na ~injenicu da su njegove slabosti po~ele u nekim segmentima da nadvladavaju njegove prednosti.

Opada udio Firefoxa

LG predstavio seriju Wink

Apple

Telefoni sa ekranom

osjetljivim na
dodir za mlade
Kompanija LG Electronics najavila je lansiranje LG Winkserije mobilnih telefona sa ekranomosjetljivim na dodir, u `ivim bojama, dizajniranih da se uklope u jedinstven `ivotni stil mladihkorisnikamobilnihtelefona Generacije Z koji tra`e da su uvijek u kontaktu, a da telefon pritom sjajno izgleda. Seriju LG Wink ~ine tri telefona sa ekranom osjetljivim na dodir: Wink, WinkStyle i Wink i prijatan interfejs i dizajn. Kao {to namigivanje predstavlja vid komunikacijeizme|u bliskihprijatelja, serijaLG Wink je prije svega dizajnirana za mlade korisnike mobilnih telefonakojiu`ivaju u izra`avanju na jedinstven i moderan na~in bilo putem telefona ili putem neke od najpopularnijih dru{tvenih mre`a dana{njice. Svi telefoni iz Wink ju}i korisni~kom interfejsu koji je za ovo optimiziran. Korisnici tako|er mogu da komuniciraju sa svojim prijateljima putem instant poruka i e-maila koji podr`avapregledporuka u vidu konverzacija. Novaserijamobilnihtelefona LG Winkuklju~uje i 3,5-in~nipriklju~ak za slu{alice, FM radio i microSDslotkojiomogu}avaju u`ivanje i lako dijeljenje muzike i filmova. Tako|er, moderan na druge. Zbog svoje kompaktnostilako se nosi u d`epu ili ta{ni, a ipak sadr`i dovoljno veliki ekran od 2,4 in~a. LG WinkStyle je moderantelefon iz serije sa 2,8-in~nim LCD ekranom koji odlikuje izuzetno upadljiv dizajn. Wink Style je dostupan u nekoliko boja sa naglaskom na prednjem panelu, koji ga ~inijednim od najmodernijih telefona sa ekranom osjetljivim na dodir na tr`i{tu. @ivopisnamje{avina boja na telefonu}e se dopasti mla|oj populaciji korisnika mobilnih telefona kojiimaju`elju da njime istaknu svoj stil. Tre}i model iz nove serije, LG Wink 3G, omo gu}ava br`u povezanost i prenos podataka, obezbje|uju}i uvijek vezu sa prijateljima i po ro di com. Njegovenapredne e-mail opcijekoristenajnoviju push tehnologiju, koja obavje{tava korisnika kada se po{alje e-mail na bilo koji od kontakata u adresaru. LG Wink 3G je savr{enizbor, ne samo za Generaciju Z, nego i za sve digitalno aktivne ljude koji ne prave kompromis oko mre`nog povezivanja i dizajna. LG Wink serija }e biti dostupna u Evropi od sredine ovog mjeseca.

Novi iPad sa kamerom
Appleovauobi~ajenapraksapredstavljanjanadogra|enihverzijaure|ajakako bi se korisnike natjeralo da ih opetovano kupujuponovo se nastavlja i u slu~ajutabletra~unaraiPad. Barem ako je suditiprema objavi AppleInsidera. Spomenutastranica u posjedu je dokumenta koji to potvr|uje, no navodi i Appleovupotragu za zaposlenikom za radno mjesto Performance QA Engineer, iPad Media. U njemu kompanija tra`i osobu koja}e izme|uostalogtestiratiaudio i videosnimanje na ure|aju. Ugra|ivanje kamere u iPad mnogi korisnici o~ekivali su na samom po~etku. Osvane li kamera u iPadu, ure|aj}e mo}i koristiti aplikacije poput FaceTimea, navodi AppleInsider.

Problem u glavnom meniju

StarCraft II pregrijava grafiku of Liberty, prva je StarCraft II: Wings
igra u okviru Blizzardove dugoo~ekivane trilogije. Na`alost, ovu igru, za koju se o~ekuje da }e biti prodata u 10 ili vi{e miliona kopija, na samom po~etku dostupnosti je sa~ekao problem. Naime, pored manjih bugova, koji se mogu zanemariti i koje je nemogu}e izbje}i, postoji problem koji se manifestuje tako {to igra dovodi do pregrijavanja grafi~ke kartice. Problem je u glavnom meniju kod kojeg dolazi do ogromnog pove}anja broja frejmova {to dovodi do pregrijavanja grafike i u nekim slu~ajevima mo`e da dovede do trajnog o{te}enja. Blizzard je reagovo i na svom sajtu obezbijedio privremenu ispravku za ovaj problem.

3G, koji su prilago|eni za mla|e korisnike ili korisnike koji se prvi put susre}u sa ekranima osjetljivim na dodir. U skladu sa specifi~nim potrebama mladih danas, serija LG Wink pru`a vi{e razli~itih opcija slanja poruka, pobolj{ane muzi~ke funkcije, bolju podr{ku za dru{tvene mre`e i prilagodljiv

serijenude intuitivnu virtualnu QWERTY tastaturu koja je laka za kori{tenje i kucanje poruka. Postoji mogu}nost izmjene pode{avanja tastature iz vertikalnog u horizontalnipolo`aj, {to mla|im korisnicima omogu}ava jo{ jednostavnije uno{enje poruka. SerijaLG Wink~inidru{tvene mre`e jo{ dostupnijimzahvalju-

dizajn u dvije nijanse i zabavan korisni~ki interfejs nalik stripu, ~ine da se serijaLG Winkistakne na tr`i{tu telefona sa ekranima osjetljivim na dodir. Dizajniran da savr{eno le`i u ruci, LG Wink je najkompaktniji telefon u ponudi. LG Wink je dokaz da telefoni sa ekranom osjetljivim na dodir ne li~ejedni

42

FELJTON

srijeda, 5. maj ~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Vu~ji paso{ (3)

Crnac na mostu
Stegao me je tako ~vrsto da su mi kosti za{kripale, a onda je iz gornjeg d`epa grozni~avo izvukao nov~anik i nekakav ispresavijani dokumenat i zbog ne~ega stao mi ga, uporno{}u sumanutoga, tutkati, klik}u}i ne{to zbrkano na francuskom
Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO

Junak knjige uop}e nije Jevtu{enko, nego 20. vijek vi|en njegovim o~ima. Ali, u isto vrijeme, to je i Jevtu{enko viden o~ima 20. vijeka. Te o~i su razli~ite. O~i koje vole. Koje mrze. Koje vjeruju. Koje su nepovjerljive. Pune plemenitih suza. Zbunjene. Pakosno ironi~ne. Gluma~ke. Odvratno pakosne. Prvi put vidjele su me u svojoj i mojoj mladosti, ali - ne zaboravljaju. Godine 1987. odveo sam svoju mladu `enu Ma{u u Pariz, na ugled Oljegu Celkovu. Ona je u tom gradu bila prvi put i zar bi bilo mogu}e da joj ne poka`em Eifelovu kulu? Bilo je rano, blago ljubi~asto subotnje jutro kad smo Ma{a i ja kora~ali jo{ sasvim pustim Parizom. Prelazili smo stari, nakrivljeni most preko Sene. Na mostu nije bilo nikog, samo je, rastojanjem smanjena, u daljini svjetlucala silueta Eifelove kule. I odjednom, presijecaju}i tu siluetu, na kraju mosta izrasla je krupna figura sjedobra-

dog crnca u duga~kom crnom kaputu i s izrazito crvenim {alom, koji mu se, kao plameni jezik, vijorio na vjetru. Crnac je li~io na crnog Hemingveja. Crnac nam se nije pribli`avao - on je nastupao na nas. I {to je to nastupanje bilo bli`e, to su se njegove ljubi~aste usne otvarale vi{e i iz njih je, poput na~etog klipa kukuruza, blistao zapanjeni krupnozubi osmijeh, dok su se ruke postepeno {irile nama ususret. Sad crnac nije hodao, nego tr~ao, ra{iriv{i ruke za zagrljaj, a iz usta mu je izletjelo: - Jev-tu-{en-ko?

Na mostu
Stegao me je tako ~vrsto da su mi kosti za{kripale, a onda je iz gornjeg d`epa grozni~avo izvukao nov~anik i nekakav ispresavijani dokumenat i zbog ne~ega stao mi ga, uporno{}u sumanuto ga, tut ka ti, klik}u}i ne {to zbrkano na francuskom. Zbunjen, uzeo sam taj dokumenat i vidio da je to, ustvari, isje~ak iz francuskih studentskih novina iz 1962. godine s

Slikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. godine. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu, Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i), me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina, njegova prva supruga. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama, napisana 1961, “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova, te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“, objavljen iste godine, obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu, ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo, ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim, poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. Po{to je izgubila upravljanje, sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu - vakuum, i razbila se. Na nesre}u, nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” .

prevodom moje pjesme „Na mostu“. Iz haoti~ne bujice njegovih rije~i shvatio sam da je to arhitekta iz Obale Slonova~e, da je te davne godine bio student na Sorboni i slu{ao me u dvorani „Mitialite“ i da, od tada (ve} 25 godina!), taj isje~ak nosi uza se. Zapanjuju}e je bilo {to smo se, taj crnac i ja, sreli na mostu, u Parizu, {to je naslov pjesme bio „Na mostu“ i {to je pjesma tako|er bila o Parizu: @en{~ina s mu`~inoju odni na mostu u sonnoj sinej Seny nad pustynnym smyslom tolkotni, nad ognjami prizra~nymi vsemi... (@ena i mu{karac sami / na mostu modre usnule Sene / iznad pustinjskog smisla gungule / iznad svih varljivih svjetlosti) Ovaj crnac na mostu mogao je u mom `ivotu biti i pripiti bravar modrih o~iju, koji se izvla~i iz jarka na stanici „Zima“ a mogla , je to biti i djevojka koja, u Bori{nom Ugoru, na potoku, pere rublje pjevu{e}i moju pjesmu „Oh,

Sudija, advokat, sudija (9)

Pustipuh, {ta li je to?
I za vrijeme studija vi{e sam volio predmete iz krivi~ne nego one iz imovinske oblasti, mada sam imao daleko bolje ocjene iz gra|anskih predmeta
Pi{e: Mehmed [ATOR

Pre{av{i na slu`bu u Sud (5. maja1967. godine), poredpredsjednika suda Tripe Komnenovi}a, zatekao sam ondje {efa sudske pisarne Sulu Popovca, referente VahiduSad`ak i NusretaIsakovi}a, daktilografkinju Mimu ^erkez te {efazemlji{no-knji`noguredaAsima Turkovi}a i njegovu asistenticu Go{u. I pored tri i po godine provedene u organima uprave op}ine Stolac, u sudu sam dobio status sudskog pripravnika, {to je potrajalo godinu i po dana. Po okon~anju ovog statusa, polo`io sam 11. marta1969. godinepravosudni ispit u Republi~kom sekretarijatu za pravosu|e i upravu u Sarajevu, a 23. aprila1969. godineizabran sam za sudiju Op}inskog suda u Stocu.

Podjela referata
Odmah po izboru, predsjednik suda Tripo Komnenovi} pozvao

me u svoju kancelariju radi podjele referata. Predsjednik suda bija{e visok, mr{av ~ovjek, plavo-`ute kose, tada 32-godi{njak. Obavljao je funkciju predsjednika suda ve} ne{to vi{e od pet godina. Rodom je iz obli`njeg sela Poplat. Poticao je iz po{teneporodice. Njegovog su oca kao borca na Sutjesci partizani te{ko ranjenog doveli u rodno selo Poplat, ali su ga jo{ istu ve~er ~etnici zaklali. Ka`u da je Tripina majka po odlasku ~etnika uzela krampu i lopatu, a onda je - {to nose}i, {to vuku}i - prenijela tijelo svogsupruga i istu no} sahranila ga na grobljuHumac. Od ovoggroblja ku}a Komnenovi}a je bila udaljena ne{to vi{e od tri kilometra. Zaista hrabar ~in samohrane majke. Tripo je imao i strica, ~uvenog Danila Komnenovi}a - Cucu, u~esnika bitke na Sutjesci, generala JNA, ali se sa svim tim Tripo nikada nije hvalio. Bio je povu~en, tih i autoritativan~ovjek, koji je najve}i dio vremena, kadanije bio u sudni-

ci, provodio u svom stanu sa svojom ~eljadi. Predsjednik mi je predlo`io da se zadu`im s krivi~nim, ostavinskim i vanparni~nimreferatom, {to sam objeru~ke prihvatio. I za vrijeme studija vi{e sam volio predmete iz krivi~nenego one iz imovinske oblasti, mada sam imao daleko bolje ocjene iz gra|anskih predmeta. Zadu`io sam 32 kri-

vi~na, 132 ostavinska i 36 vanparni~nih predmeta, {to je iznosilo ukupno 200 predmeta. - U po~etku se pozabavi lak{im predmetima! - predlo`io mi je predsjednik - U krivici, naprimjer, ne~im poput uvreda i kleveta, bla`ih saobra}ajnih predmeta i sli~no, a u ostavinskom referatu mislim da ne}e biti nikakvih problema, jer ljudima ni{ta ne oduzi-

mamo, nego na njih prenosimo naslijedstvo - s osmijehom mi re~eTripo i doda: - Vanparni~nireferati }e ti omogu}iti da se malo oslobodi{ kancelarije, ode{ na teren u Berkovi}e, Dubrave, Ljubinje, Drenovac, pa }e ti to izgledati kao sport koji, znam, ina~e voli{. Nedugopo{to se vratih u kancelariju, kurir mi donesespise. Rekoh mu da predmete iz ostavinskog i vanparni~nog referata slo`i u ormar, a da predmete iz krivi~ne oblasti ostavi na stolu, {to kurir i u~ini. Stadoh pregledavati zate~enepredmete, a one s oznakom ~lana 169. (uvreda) i ~lana 170. (kleveta) stavih na stranu. Njih sam namjeravao zakazati ve} za maj 1969. godine. Takvih predmeta bilo je sedam. Prvi mi pod ruku do|e predmet „Pustipuh“ s oznakom K-2/69, , tu`itelj Simo Mu~ibabi} protiv Petra Sladoje, radi krivi~nog djela uvrede. Pro~itahtu`bu u kojoj je pisalo da tu`itelj tu`i tu`enog zbog

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

FELJTON

43

1403.

NA DANA[NJI DAN

Hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski okrunjen u Zadru, nakon {to je poslao svog namjesnika da uz pomo} mornarice primora doma}e gradove na predaju. Ovo je bilo posljednje krunisanje na hrvatskom tlu.

prvu englesku ko u Sjevernoj Americi, u faun 1583.Hemfri Gilbert osnovaoSent D`onu na Njulonijudlendu. Aus Savojski sa od 40.000 vojnika bici tro na na 1716.skoj trijski princ uEugenkoddiPepodvaraardimijomnio te`ak poraz tur vojsci od 150.000 lju komandom

Darnada Ali-pa{e. U bici poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu kasnije Eugen Savojski osvojio Beograd, koji je ostao pod austrijskom vla{}u do 1739.

Merilin Monro

ki slikar Ilja Jefi Rje predstavnik zma u kom stvu. Iz1844.Ro|en rustnirealisvog vrerusmovi~aslisokarpin,skiglasovni vr{io veliki uticaj na umje ke mena, vjet cijalisti~ki realisti smatrali ga svojim uzorom. Ro|en fran ki sac de Mopa jedan od ni auto krat me. 1850.vjedanajzna~ajcusjihsepiveliraGibrojke fortrasan,Objavio oko 300 pripo ka od kojih ki sma remek-dje

Iznenadni susret na pariskom mostu

imam sasvim dovoljno kavalira...“ Nisam ba{ izuzetan pjesnik, ali je izuzetna moja sudbina. Bio sam u svim republikama SSSR-a, u svim oblastima i krajevima Rusije, boravio u 94 zemlje, pjesme su mi prevedene na 72 jezika. Imao sam prilika vidjeti `ivot od najdubljeg do najvi{eg vrha i shvatio da je na dnu - mnogo ~istije. @ivot mi je poklonio takvu svjetsku slavu kakvu za `ivota nisu do`ivjeli pisci mnogo bolji od mene. Kad su mi u Toscani uru~ivali nagradu Giovani Boccaccio, sjetio sam se Mandelj{tamovog „od mladih voronje{kih do sveljudskih bre`uljaka koji svijetle u Toscani“ i steglo me je u grudima, kao da primam ne{to

{to je, ustvari, predvi|eno za, Sta lji no vim lo go ri ma izmu~enog, Mandelj{tama.

Historija i stihovi
Ako pi{e{ pjesme, dovoljno je da se barem sjeti{ Dantea, Shaekspirea i Pu{kina, pa da se ne uobrazi{. Ali, koja je najve}a auditorija bila za Pu{kinova `ivota? Stotina, sto dvadesetoro na licejskoj maturskoj ve~eri. Da je 1837. godine postojao telegraf, Ljermontovljeva pjesma „Na Pu{kinovu smrt“ bila bi pre{tampana u svim najve}im svjetskim novinama. Za{to se to desilo upravo s mojim pjesmama kad sam napisao i, ~udom, kroz cenzuru provukao „Babij Jar“ i „Staljinove nasljednike“? Samo zahvaljuju}i razvitku sredsta-

va komunikacije? Zbog toga, tako|er, ali zar se sad malo pjesama objavljuje u svijetu, i ~esto mnogo boljih od mojih, a sredstva komunikacije sve vi{e se razvijaju ve} se pojavio i e-mail i internet... Imao sam sre}e. Ro dio sam se u ko {u lji. Ispalo je da je smiruju}a, ali umio sam da je pocijepam. Cenzura je postala moj nehoti~ni koautor, jer me je prisiljavala da budem metafori~niji nego {to sam u po~etku bio za to sposoban i, gu{e}i me kao pjesnika, pomogla mi da postanem vi{e nego pjesnik. Dogodilo se fenomenalno podudaranje historije i stihova. (Sutra: Jevtu{enko? [ta je to?)

lima svjetske knji`evnosti.

Lon umro Fri En gels, dan od va~a nau~nog jali 1895.UKarlajedonuksa,osninjema~ki filozofsocidrihzma-i najbli`i saradnik Mar s kojim je 1864. organizovao Prvu internacionalu, me|unarodno udru`enje radnika. Hjus ameri~kih fil re lja. 1906.Ro|en D`onmskihton,dijetedan od najpoznatijih 1914.Crna Gora objavila rat Austro-Ugarskoj. neutralnost Prvom svjetskom 1914.Kuba, Meksiuko, Urugvaj i Argentiranatu.proglasili Prvi elektri~ni sao ni signali guli razli~itih sao nih pra ca ljeni u 1914.Isto~noj 105.bra}ajbra}ajvlenvadu, uposzatavreri~kojsanje Aveniji Euklid i ulici u Kli ame dr`avi Ohajo. u Prvom svjet 1915.Nijemcijestonicu Var{askom ratu okupirali poljsku pri vu. ja u vom 1940.Letoniskau{lavjetsastav SSSR-a podRenaziblika. Leton So ska Socijalisti~ka pu ma iz 222 ar rij 1943.PlotunimasvjetIsskomtiraljetu,skatu.oru|a upoMosarkvi,jau Drugom obilje`ene bjede nad njema~kim trupa na to~nom fron Sovjetska mi oslobodila gradove Orel i Bjelgorod. zemljo su ja~ine ste htero ska le u doru lo 6.000 a 1949.UbezEkvatreva. poginu6,7okopeni Riljudi, veoko 100.000 ostalo domo

1962. Ameri~ka filmska glumica Merilin Monro, jedna od najve}ih holivudskih zvijezda i seks-simbol pedesetih godina 20. vijeka, na|ena mrtva u 36. godini.

Ri~ard Nikson

Djelo Mehmeda [atora „Sudija, advokat, sudija“ je autobiografskog karaktera. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in, jednostavnomnaracijom, {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva, {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. Mehmed [ator je ro|en 1940. godine u Lokvama, op}ina Stolac, gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. godine. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. Bio je sudski pripravnik (1967-69), sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72), sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277, 1977-83), sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95), advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. Sada je u penziji. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja, Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. uvrede jer ga je tu`eni 30. decembra 1968. godine oko 11 sati, u prisustvu dva svjedoka, pred ku}om u Trusini nazvao pustipuhom (?!). Tu`itelj predla`e da se tu`enizbogtoganajstro`e kazni, po mogu}nosti sa tri mjeseca zatvora. - Pustipuh, pustipuh... {ta li je to, kakva je to uvreda, {ta uop}e zna~i rije~ pustipuh?! - pitao sam se, jer tu rije~ sam prvi put ~uo. Ostavih predmet na stolu, pa oti|oh u kancelariju {efa pisarniceSulePopovca. Me|utim, i on mi re~e da mu je ta rije~ posve strana. Istokaza i referenticaVahidaSad`ak, ina~emoja{kolska kolegica iz stola~ke gimnazije. Odlu~ih da obja{njenjepotra`im kod predsjednika suda.

Pretres
- Predsjedni~e, ho}u da zaka`em pretrese u vezi s nekoliko predmeta. U prvom predmetukoji mi do|e pod rukuvidim da tu`itelj tu`i tu`enog zbog uvrede jer ga je ovaj navodno nazvao pustipuhom. [ta uop}e zna~i rije~ pustipuh i ~ime je to tu`eniuvrijediotu`itelja?! - upitah. - Pustipuh, pustipuh... - ponavljao je sad predsjednik - Bo-

gami, ni ja nisam~uo za tu rije~. Raspita}u se, a ti predmet ostavi za sutra, pa }e{ dobitiodgovor! Sutradan ujutro odmah svratim kod predsjednika ne bih li napokonsaznao{ta je pustipuh, ali mojoj znati`elji jo{ nije bilo lijeka. - Bogami, pitao sam nekoliko ljudi za koje sam mislio da }e znati {ta to zna~i, ali mi niko nije mogao dati pravi odgovor. Nego, ti zaka`i pretres, pa }e{ tra`iti od tu`itelja da objasni na kojina~in ga je tu`eniuvrijedio? Prihvatih prijedlog starijeg kolege i odmah daktilografkinji SamijiHajdarevi}, koja je bila tek primljena u sud, nalo`ih da zaka`eglavnipretres za utorak, 24. maja, u 11 sati. Nalo`ih da se pozove tu`itelj, tu`eni i predlo`eni svjedoci. Nije bilo potrebe da se posebno spremam za vo|enje glavnog pretresa, jer ni{ta tu nije bilo odiozno, nepoznato i problemati~no. Trebalo je samo odgonetnuti {ta zna~i rije~ pustipuh i vidjeti da li se radi o nekoj uvredljivoj rije~i. U zakazani dan sudu na vrijeme pristupi{e tu`itelj, tu`eni i predlo`eni svjedoci. Po{to udaljih svjedoke u hodnik suda, zapitah tu`itelja da li ostaje kod tu`be i tu`benogzahtjeva, na {to on klimnu glavom.
(Sutra: Ne diraj mi d`amiju)

1960.Gornja Volta stekla nezavisnost od Francuske. SAD ja po li spora brani nukle pro 1963.SSSR,zum o izaVelika Britaniarnih tpisaba.u Moskvi Umro britanski pozo fil mac Ri~ard ton, ji pro vio po {tu 1984.spirovihBarkova,koposeri{nii islamskiu gluzorigosloukreacijama [ek li a tom na filmu. U ju
venskom filmu “Sutjeska“ igrao lik Josipa Broza Tita. Avioni NA bom po bosanskih Srba oko va po{to pripa 1994.ke Srpske TO-aliSarajebardovali sulo`ajednicimiVojske Republi uze dio naoru`anja iz skladi{ta rovnih snaga UN-a na planini Igman. Petog kor sa Armi nakon tri godine blo li bi en vu kod ta 1995.Borcidespokijilirasepuha}kutrojjeklaRBiHiHrvatmjesvojRakovica u Hrvatskoj, sa pos bama ske ske. U borbama sa srpskim snagama poginuo legendarni komandant 505. slavne bu`imske brigade Izet Nani}. SAD i Vi tavili di se posli vi{e cenij nepri teljstva i za 1995.pre|enjejejetnamdeusposskogdnje.plojamatske odno- lo`ili se za una me|usobne sara ski komunisti~ki der @iv 1998.UmrosebugardoKo1989,niskati~kesuligatijereTodor skeu-od kov, kretar mu par Bugar 1954, {ef dr`ave od 1971. da formisti

1974. Predsjednik SAD-a Ri~ard Nikson priznao da je u~estvovao u prikrivanju afere Votergejt i blokiranju istrage o upadu u sjedi{te Demokratske stranke u poslovnom centru Votergejt. Podnio ostavku 9. avgusta.

Mario Mikuli}

2000. 2001. 2005.

1991. U Sarajevu umro istaKomunisti~koj partiji prisilili da podnese ostavku. knuti bh. akaUmro britanski glumac Alek Ginis, dobitnik Osdemski slikar, kara za film “Most na rijeci Kvaj“ 1957. i Oskakulturni i javni ra za ukupan doprinos filmskoj umjetnosti 1980. radnik Mario Mikuli}. Bio je Talibanska vlada u Afganistanu zatvorila osam profesor na Listranih humanitarnih radnika - dva Amerikanca, ~etiri Nijemca i dva Australijanca, pod optu`bom da su {irili kovnoj akademikr{}anstvo me|u muslimanima. ji u Sarajevu i jedan od osniva~a Za generalnog guvernera Kanade imenovana, tuzlanske prvi put u istoriji te zemlje, imigrantkinja crne Galerije. puti Mikele @an.

SPORT Plavi pobjedom protiv Olimpika krenuli u odbranu titule

44

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[ampion opravdao ulogu favorita
Golove za tim sa Grbavice postigli su Radovanovi} u 13, te Rov~anin u 79. minuti sa bijele ta~ke
Fudbaleri @eljezni~ara opravdali su ulogu favorita savladav{i u malom gradskom derbiju Olimpik na olimpijskom stadionu ‘’Asim Ferhatovi} Hase’’ sa 2:0. Plavi su tako na najbolji mogu}i na~in otvorili sezonu u kojoj brane titulu prvaka na{e dr`ave. Gosti su do vodstva do{li ve} u 13. minuti nakon {to je iz slobodnjaka iskosa sa desne strane Zeba uposlio Radovanovi}a na drugoj stativi koji je bio najvi{i u skoku i glavom poslao loptu iza le|a golmana Lu~i}a. Tim sa Grbavice je od samog po~etka preuzeo terensku incijativu i pokazali da i ovoj sezoni imaju velike ambicije. Iz prvog dijela vrijedi izdvojiti priliku Zebe koji je u 23. minuti sa vrha {esnaesterca lobovao golmana vukova, ali je lopta zavr{ila na desnoj stativi. Isti igra~ je {est minuta kasnije napravio sjajan solo-prodor te jo{ bolje {utirao, me|utim, golman Olimpika krajnjim naporom uspio je da loptu izbaci u korner. Prvi {ut u okvir gola @eljezni~ara doma}in je imao 31. minuti kada je Thiago poku{ao da savlada [ehi}a, ali je golman plavih bio na visini zadatka. Na otvaranju drugih 45 minuta prezadovoljni navija~i @eljezni~ara napravili su bakljadu i tako dali podr{ku svojim ljubimcima koji su i u nastavku odigrali dosta kvalitetno, ali ipak
BOSNA I HERCEGOVINA
Premier liga BiH uta pob ner por 1. kolo d:p-g bod

1. @eljezni~ar 2. [iroki B. 3. Zvijezda 4. Slavija 5. Budu}nost 6. Drina 7. Leotar 8. Rudar 9. Sarajevo 10. Vele` 11. Zrinjski 12. ^elik 13. Borac 14. Travnik 15. Sloboda 16. Olimpik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

2:0 3:2 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:3 1:2 0:1 0:2

3 3 3 3 1 1 1 1

0 0 0 0

Radovanovi} posti`e vode}i gol za plave

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Olimpik - @eljezni~ar 0:2 (0:1)

Stadion: ‘’Asim Farhatovi} Hase’’. Gledalaca 3.000. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik) i Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Lazo Martinovi} (^apljina). Strijelci: 0:1 - Radovanovi} (13), 0:2 - Rov~anin (79pen). @uti kartoni: Muji}, Je{e, Thiago (Olimpik), Radovanovi}, Me{i} (@eljezni~ar).

OLIMPIK: Lu~i} 6, Suljevi} 5,5 (od 76. Salki} -), Suba{i} 5,5, Kolarov 5,5, Je{e 5,5, Thiago 6, Had`anovi} 5,5 (od 46. Kapi} 5,5), Kresser 5,5, Alimanovi} 6, ]ulov 5,5, Muji} 5,5. Trener: Edin Prlja~a. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6,5, ^oli} 6,5, Radovanovi} 7, Me{i} 6,5, Bogi~evi} 6,5, Svraka 6,5, Savi} 7, M. Be{lija 7 (od 90. Stani} -), Vi{}a 6,5 (od 88. Perak -), Zeba 7,5 (od 76. Rov~anin), Popovi} 6,5. Trener: Amar Osim. je. Golu je prethodio prekr{aj Je{ea nad Be{lijom, a fudbaler Olimpika je tom prilikom zaradio javnu opomenu.

REZULTATI Banovi}i - Drina 1:1 (Haski} 83 - Mini} 35) Rudar - Leotar 1:1 (@eri} 17 - Mijailovi} 87) Zvijezda - Travnik 2:1 (Jusi} 42, Huseinpa{i} 59 - ]uri} 35) Borac - [iroki Brijeg 2:3 (Nikoli} 69, Renato 74ag - Zakari} 23, 53, Ivankovi} 57) Slavija - Sloboda 1:0 (Regoje 21-pen) Olimpik - @eljezni~ar 0:2 (Radovanovi} 13, Rov~anin 79pen)

ne{to lo{ije u odnosu na prvo poluvrijeme. Do ma}in je po ku {a vao da izjedna~i rezultat, ali bezuspje-

{no. U 79. minuti uslijedila je kazna kada je sa bijele ta~ke pogodio Damir Rov~anin koji je u igru u{ao samo tri minute rani-

Do kraja je doma}i tim imao nekoliko prilika da ubla`i poraz, ali napada~i Olimpika nisu imali sre}e. Najizglednije prilike propustio je Muji} koji se u tri navrata na{ao u {ansi, ali [ehi} je bio uspje{niji.
G. VRANJE[

LIGA PRVAKA

Branimir Tuli} objavio spisak za Ma|arsku
Selektor mlade, U-21 reprezentacije Bosne i Hercegovine Branimir Tuli} objavio je spisak fudbalera na koje ra~una za susret kvalifikacija za EP koje BiH igra sa Ma|arskom 11. avgusta. Na spisku su se na{li slijede}i fudbaleri: Ibrahim [ehi}, Dino Hamzi}, Ognjen Vranje{, Toni [unji}, Gordan Bunoza, Muhamed Suba{i}, Anes Haordi}, Marin Ani~i}, Nenad Kiso, Muhamed Muji}, Nemanja Bilbija, Ivan Sesar, Edin Vi{}a, Adin D`afi}, Danijel Ko`ul, Goran Gale{i}, Sanid Mujaki}, Adnan Zahirovi} i Neboj{a Peji}. Pred ovaj susret planirane su pripreme, a okupljanje je zakazano za 8. avgust, gdje su planirana ~etiri treninga, na koje }e kasniti nekoliko igra~a koji sa svojim klubovima igraju prvenstvene utakmice na dan okupljanja, te }e se priklju~iti u ponedjeljak.

Young Boysi savladali Fenerbahce u Istanbulu

Reuters

Sheriff {okirao Dinamo

Guardiola: Raul je najbolji

na Maksimiru
Rezultati i strijelci: HJK Helsinki - Partizan 1:2 (Kamara 39 Cleo 9, 90), Zenit - Unirea U. 1:0 (Danny 33), Copenhagen - BATE 3:2 (Santin 2, Kvist 27, N’Doye 60 - Kontsevoy 41, Nekhaichik 44), Zilina - Litex 3:1 (Rilke 52, Oravec 70, Ceesay 84 - Sandrinho 50), Basel - Debrecen 3:1 (Atan 26, Chipperfield 59, Shaqiri 64 - Coulibaly 74), Din. Zagreb - S. Tiraspol 1:1 (Sammir 55pen - Volkov 16) nakon penala 5:6, Lech - Sparta Prag 0:1 (Kladrubsky 50pen), Fenerbahce - Young Boys 0:1 (Ntsama 40), Gent - Din. Kiev 1:3 (Coulibaly 85 - Garmash 32, Milevskiy 55, Gusev 90), Salzburg - Omonia 4:1 (Svento 20, Schiemer 37, 41, Boghossian 58 - Rengifo 90), Celtic - Braga 2:1 (Hooper 52, Juarez 79 - Cesar 20), PAOK - Ajax 3:3 (Vieirinha 16, Salpingidis 56, Ivi} 90 - Suarez 48, De Jong 50, Lindgren 55), Rosenborg - AIK 3:0 (Prica 55, Demidov 64, Lustig 76).

[panac svih vremena
TrenerBarcelone Pep Guardiola izrekao je veliki kompliment na ra~un Raula Gonzaleza, biv{egsaigra~a u {panskoj reprezentaciji, ali i rivala iz madridskog Reala. “S Raulovim prelaskom u Schalkeoti{ao je najbolji{panski fudbaler svih vremena. Ne trebapunoobja{njavati ovu tezu, brojke dovoljno govore za sebe“ rekao je Guardiola. , Pro{log mjeseca 33-godi{nji Raul je napustio Santiago Bernabeu nakon vi{e od 15 godina provedenih u kraljevskom klubu. Brojke o kojima govori Guardiola, barem one najva`nije, ka`u da je biv{i Realov kapiten osvojio {est naslova prvaka u {panskom prvenstvu i tri u Ligi prvaka. Raul je potpisaodvogodi{nji ugovor sa Schalkeom. Sjajno se predstavio pro{log vikenda na egzibicionom turniru u Gelsenkirchenu, jer je u finalu protivBayerna i u pobjedisvog novogkluba sa 3:1 postigao dva gola.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
Revan{-me~ 3. pretkola Evropske lige: Zrinjski do~ekuje Odense

SPORT

45

Plemi}i
Zrinjskido~ekujeve~eras(21.15 sati) ekipu Odensea u revan{utakmici3. pretkolaEvropskelige. Jedinipreostalibh. predstavnik na me|unarodnojscenipora`en je od danskogtima sa 3:5 u prvom susretu. Mostarcima bi za prolaz u daljetakmi~enjebilapotrebna pobjeda od 2:0, 3:1 ili 4:2. Plemi}e o~ekujete`akposao na stadionu pod Bijelim brijegom, no {anse za prolaz u posljednji krug kvalifikacijaEvropskelige su realne. IzabranicitreneraDraganaJovi}a pokazali su u dosada{njemdijelutakmi~enja u Evropskojligi da ih krasi borbeni duh i da se ne predaju lako. Shodno tome, mo`e se o~ekivati da }e u~initi sve kako bi nadma{ilisamisebe i ostvarili novi podvig. Zrinjski }e biti ja~i na doma}em terenu za Marija Ivankovi}a i DamiraD`idi}a, kojinisu igrali u prvom me~u, dok Mirza Rizvanovi} nema pravo nastupa zbog kartona. “Danci su favoriti zbog prednosti od dva gola vi{ka. Istu ulogu bi imali i da je prva utakmica zavr{ena nerije{enim rezultatom. Postigli smo tri gola u gostima, {to nam daje pravo za nadu u prolaz. Pokazali smo da se mo`emo ravnopravno nositi sa Odenseom. Atmosfera u ekipi je odli~na i uz podr{ku na{ihnavija~abori}emo se svih 90 minuta da ih obradujemo plasmanom u daljetakmi~enje“ , kazao je {ef stru~nog{tabaZrinjskog Dragan Jovi}. Strateg mostarske ekipe respektuje protivnika iz Danske, koji je puno kvalitetniji od prethodna dva rivala, Tobola iz Kazahstana (2:1, 2:1) i Tre Pennea iz San Marina (4:1, 9:2). “Iskazali smo zavidnu efikasnost u dosada{njim utakmicama na evropskoj sceni. O~ekujem da }emo ve~eras to pono-

VIJESTI

se nadaju

PODVIGU
Postigli smo tri gola u gostima, {to nam daje pravo za nadu u prolaz, rekao je trener Zrinjskog Dragan Jovi} • Utakmica po~inje u 21.15 sati
Igra~i Zrinjskog pred velikim izazovom

D`eko strijelac u porazu od Napolija
Napoli je u prijateljskom ogledu snaga na svom terenu pobijedio njema~ki Wolfsburg sa 2:1. Prema izvje{taju na slu`benoj web stranici Wolfsburga, trener vukova Steve McClaren je postavio formaciju 4-2-3-1, u kojoj je jedini napada~ bio Edin D`eko, a odmah iza njega igrao je prvi put od po~etka susreta Mario Mand`uki}, ovosezonsko poja~anje njema~kog tima iz Dinama. D`eko je postigao jedini pogodak u 54. minuti iz penala, a strijelci za Napoli bili su Dossena u 41. minuti i Ham{ik u 61. minuti iz penala. “To je bila dobra zabava danas. Bilo je mnogo gledalaca na tribinama, a atmosfera kao da smo igrali Evropski kup. Izgubili smo na kraju zbog male gre{ke u odbrani, ali bolje da se to dogodilo sada nego u Bundesligi“ rekao je Edin D`eko, , koji je u ovoj utakmici nosio kapitensku traku, za web-site Wolfsburga.

Fenan Sal~inovi} i Ivan Lendri} novi su igra~i Zrinjskog. U redove plemi}a Sal~inovi}, koji je nekada nosio dres ^elika, do{ao je iz norve{kog Sandefjorda, dok je Lendri} stigao na posudbu iz Hajduka. [ef stru~nog {taba Dragan Jovi} ne mo`e ra~unati ni na jednog od dva igra~a u revan{u protiv Odensea i oni bi trebati pokazati da su poja~anja u prvenstvenim susretima. Predsjednik Zrinjskog Ante Vida~ak istakao je da je glavni cilj u ovoj sezoni osvajanje naslova prvaka BiH. “Anga`ovali smo kvalitetne prinove. Imamo dobru ekipu i juri{a}emo na prvo mjesto“, izjavio je Vida~ak. viti. Optimista sam, iako je na drugojstranirespektabilanprotivnik. Trener Odensea najavio je odre|ene promjene u po~etnoj formaciji u kojoj bi trebao zaigrati Djemba-Djemba. Analizirali smo rivala i spremni smo na velikuborbu“ istakao je Jovi}. , Cijenaulaznica je 10 KM, dok je za `ene ulaz slobodan. S. R.

Sal~inovi} i Lendri} poja~ali ekipu

Rafinha potpisao za Genou
Brazilski 24-godi{nji nogometa{ Rafinha napustio je redove njema~kog Schalkea i skrasio se u italijanskoj Genoi, s kojom je potpisao ~etverogodi{nji ugovor. Desni bek sa samo jednim upisanim nastupom u brazilskoj reprezentaciji karijeru je po~eo u Coritibi, a u Schalke je stigao 2005. godine. S tim klubom imao je ugovor do ljeta sljede}e godine, ali ga je odbijao produ`iti. Odigrao je vi{e od 150 utakmica za ekipu iz Gelsenkirchena, koja od Genoe potra`uje osam miliona eura od{tete za Rafinhu. Trener ambiciozne Genoe Gian Piero Gasperini silno je u ovom prelaznom roku `elio oja~ati tim s kvalitetnim desnim bekom, a u Rafinhi ga je i dobio.

DRAGAN JOVI] Danci su favoriti zbog prednosti od dva gola vi{ka. Istu ulogu bi imali i da je prva utakmica zavr{ena nerije{enim rezultatom. Postigli smo tri gola u gostima, {to nam daje pravo za nadu u prolaz. Pokazali smo da se mo`emo ravnopravno nositi sa Odenseom

Budu}nost startala remijem

Organizacija odli~na,
realizacija katastrofalna!
U Mostar idemo po povoljan rezultat. Nama je cilj sredina tabele, pa moramo donositi bodove i sa gostovanja, ka`e trener Rizvi}
Banovi}ka Budu}nost, pomalo neo~ekivano, remizirala je na doma}em terenu sa ekipom zvorni~ke Drine (1:1), tako|e novajlijom, u prvom kolu Premijer lige BiH. Doma}ini su napadali, izveli ~ak 22 kornera, no preko zvorni~kog bunkera nije se mogla ostvariti pobjeda. “Nezadovoljan sam realizacijom u tom me~u. Bili smo bolji, organizacija igre nije bila problem, ali je zakazala realizacija. To moramopopraviti do narednogme~a“ ra, portirao nam je ukratkoMuneverRizvi}, {ef stru~nog{tababanovi}kogpremijerliga{a. Novi premijerliga{ u narednom kolu gostuje mostarskom Vele`u, ekipi koja je ~itav pripremni period kuburila sa organizacijskim problemima. U Banovi}ima ne `ele komentarisati Vele`ove probleme. “U Mostar idemo po povoljan rezultat. Nama je ciljsredinatabele, pa moramodonositi bodove i sa gostovanja. Mislim da mo`emo ostvariti cilj, Drina nije bila mjerilo na{e vrijednosti. Nama je u prvoj utakmici nedostajala efikasnost, a bili smo puno bolji protivnik. Ukoliko su ostale ekipe tipa Drine, a mislim da su u ~itavoj ligi u pitanju nijanse, onda mi mo`emo do na{eg cilja“ jasan je Rizvi}, dodaju}i da , Budu}nost ne}e dovoditi nove igra~e u narednim sedmicama. A. [e.

Robben pauzira dva mjeseca
Sezona nije po~ela dobro za fudbalera Bayerna Holan|anina Arjena Robbena. Kako je saop{teno iz minhenskog tima, Robben se u ponedjeljak priklju~io saigra~ima u Bajernu, a poslije rutinskih medicinskih pregleda utvr|eno je da je pokidaomi{i}lijevebutine. Premaprvim prognozama, zbog te povrede pauzira}e dva mjeseca. On je zbog povrede tetive propustio dio grupne faze takmi~enja na Svjetskomprvenstvu, na kojem je Holandija zauzela drugo mjesto, poslije poraza u finalu od [panije sa 1:0. Robben je u augustu 2009. pre{ao u Bayern Munchen iz Real Madrida i odmah postao jedan od lidera bavarskog tima. Na 37 utakmica postigao je 23 gola i predvodio Bayern do titule {ampiona Bundeslige i finala Lige {ampiona u kojem je Inter bio bolji sa2:0.

Munever Rizvi}: Cilj je sredina tabele

46

SPORT

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[panski napada~ nada se boljoj sezoni redsa

Torres `eli ostati

u Liverpoolu
Cilj Liverpoola svake sezone je osvajanje titula, rekao je Torres
Napada~ Liverpoola Fernando Torres izjavio je da je odan klubu i navija~ima i da s nestrpljenjem ~eka na po~etak saradnje s novim trenerom redsa Royom Hodgsonom. Torres (26) je na meti Chelsea i Manchester Citya otkako je Liverpool ostao bez plasmana u Ligu prvaka. No, {panski napada~ rekao je da ne `eli mijenjati klub, prenosi BBC. “Radujem se novim izazovima. Moja odanost i lojalnost klubu i navija~ima ista je kao kada sam potpisao ugovor“ re, kao je Torres za klupski web site. [pan ski re pre zen ta ti vac po~eo je ponovo trenirati u ponedjeljak, nakon {to je sa svojom reprezentacijom osvojio naslov prvaka svijeta. Torres, koji se jo{ oporavlja od povrede koju je zadobio u finalu SP-a protiv Holandije, kazao je da se raduje povratku u klub. “Stvarno sam sretan {to sam se vratio, {to sam ovdje sa svojim saigra~ima.“

Liverpool je zavr{io pro{lu sezonu na sedmom mjestu Premier lige, nakon ~ega je menad`er Rafael Benitez napustio klub. No, Torres o~ekuje mnogo bolji plasman ove sezone. “Ovo je naj bo lji klub u dr`avi i na{a o~ekivanja su uvijek velika. Nadam se da mo`emo ostati na tom nivou. Cilj Liverpoola svake sezone je osvajanje titula. Bilo je te{ko pro{le sezone, ali sam siguran da }e sada biti bolje“ rekao je , Torres.

Odan Liverpoolu isto kao kada je potpisao ugovor: Fernando Torres

LIGA PRVAKA

Carlos Bilardo o doskora{njem selektoru gau~osa

Anderlecht i Hapoel pro{li dalje
Belgijski Anderlecht i izraelski Hapoel prve su dvije ekipe koje su se pla si ra le u 4. pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Anderlecht je na svom Con stant Vanden Stock stadi onu po bi je dio vel{ki TNS s 3:0, te je s ukupnih 6:1 pro {ao u odlu~uju}u kvalifikacijsku rundu. Dva pogotka u revan{u za belgijskoj prvaka postigao je 17-godi{nji Romelu Lukaku, u 69. i 74. minuti. Prije njega poentirao je De Sutter u 17. minuti. Hapoel je u Tel Avivu savladao kazahstanski Aktobe s 3:1, ~ime je nadoknadio poraz 1:0 iz prvog susreta. Sve je bilo rije{eno ve} nakon prvog poluvremena. Zahavi je u 16. minuti Izraelce doveo u vodstvo, a petnaestak minuta kasnije je Sahar povisio na 2:0. Sve dileme, ako ih je uop{te i bilo, rije{io je Ba, igra~ Aktobea koji je pogodio vlastitu mre`u. Ipak, navija~i Hapoela strahovali su u samom fini{u utakmice, kada je Tleshev postigao pogodak za, ispostavilo se kasnije, kona~nih 3:1.

Maradona bi se
Iako ga je Diego Maradona ozna~io kao ~ovjeka koji mu je zabio no`u le|a, direktorargentinske reprezentacije Carlos Bilardoizjavio je kako bi se malizeleni mogao vratiti na klupu gau~a. Maradoni je, podsjetimo, sa zavr{etkomSvjetskogprvenstva u Ju`noj Africi, gdje je Argentina ispala u ~etvrtfinalu, istekao ugovor. Iako je krenuo u pregovore s Argentinskim nogometnim savezom (AFA) oko potpisivanja novogugovora, postavio je uslove koje predsjednik AFA Julio Grondona nije htio prihvatiti. Nakon svega je Izvr{ni odbor AFA jednoglasno odlu~io da Maradoni ne}e ponuditi nastavak saradnje.

mogao vratiti
Nisam mu zatvorio vrata. Sve je pitanje razgovora, rekao je direktor argentinske reprezentacije Bilardo
“Dok smo jo{ tugovali zbog poraza od Njema~ke, Bilardo je ve} radio u sjeni, poku{avaju}i me se rije{iti“ kazao je Marado, na. Uprkossvemu, Bilardonijeisklju~io mogu}nost da se Maradona ponovo na|e na istoj funkciji. “DiegoMaradona bi se mogao vratiti. Nisam mu zatvoriovrata. Ako do|e na razgovor s Grondonom, ne znam {ta bi se moglo dogoditi. Sve je pitanjerazgovora“ rekao je Bilardo za TodoNo, ticias. “Moj je posaopredlo`itiljude koji mogu preuzeti funkciju selektora, a onda Izvr{ni odbor odlu~uje. Postojimogu}nost jo{ jednog sastanka izme|u Maradone i AFA“ zaklju~io je Bilardo. ,

EVROPSKA LIGA

Jelavi} briljirao u prolazu Rapida
Be~ki Rapid je pred svojim navija~ima u Be~u uvjerljivo slavio s 3:0, ~ime je sa ukupnih 4:1 izborio plasman u doigravanje koje je na rasporedu 19. i 26. augusta. Prva dva pogotka za austrijsku ekipu postigao je Nikica Jelavi} ve} u petoj, te u 60. minuti. Prvi gol hrvatski napada~ je zabio glavom nakon uba~aja s lijeve strane, a posebno je lijep i atraktivan bio onaj drugi. Primio je dubinsku loptu upu}enu s centra, gurnuo je u for i promjenom smjera kretanja prevario protivni~kog {topera, a onda je iz gromovitog voleja s vi{e od 25 metara zatresao mre`u. Pri~u ovog dvoboja zaklju~io je Katzer lijepim pogotkom lijevom nogom u 71. minuti.

Diego Maradona

Maradona je nakon toga za sve optu`io Bilarda, izjaviv{i da ga je direktor reprezentacije izdao.

Ibrahimovi} se vra}a u {vedsku reprezentaciju
Najbolji i najpoznatiji {vedski nogometa{, 28-godi{nji napada~ Barcelone Zlatan Ibrahimovi}, zaigrat }e opet za svoju reprezentaciju, od koje se oprostio krajem pro{le godine. Nakon {to je [vedska izgubila izglede za plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici, Ibrahimovi} je obznanio odlazak, iako je nazna~io da postoji i mogu}nost za povratak u nacionalnu ekipu. To se, eto, dosta brzo i dogodio, a Ibrahimovi} je povratak najavio jo{ pro{log mjeseca. Selektor [vedske Erik Hamren uvrstio je Ibrahimovi}a na popis od 20-orice igra~a za prijateljsku utakmicu protiv [kotske u Stockholmu 11. augusta. “Velika je satisfakcija vidjeti Zlatanov povratak, tim vi{e {to djeluje motiviran za igranje u reprezentaciji“ objasnio je Ha, mren. [ve|ani su dobili zadnju utakmicu koju su igrali protiv [kotske, tako|er prijateljsku, s 4:1 u Glasgowu.

Nikica Jelavi} posti`e prvi gol za Rapid
Reuters

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

EVROPSKA LIGA Ko }e izboriti play-off?

Medunjanin vodi Maccabi dalje?
Splitski Hajduk ima te`ak zadatak pred sobom jer je u prvom me~u pora`en sa 3:1 od Dinama iz Bukure{ta, a asistent kod jedinog gola bio je na{ reprezentativac Senijad Ibri~i}
Nakon ve~era{njih revan{-utakmica tre}eg pretkola Evropske lige saznat }emo koje }e se to ekipe na}i u play-offu ovog elitnog takmi~enja i izboriti se za priliku da se plasiraju u grupnu fazu. Ve} nakon prvih utakmica nekoliko je klubova ostvarilo rezultate koji ih gotovo pa sigurno vode dalje. Prije svih, treba izdvojiti visoke pobjede portugalskog Maritma, koji je sa 8:2 razmontirao vel{ki Bangor, zatim {vedskog Elfsborga nad makedonskim Teteksom (5:0), te belgijskog Genka koji je sa 5:1 potopio finski Inter Turku. Od ostalihrezultatazna~ajnerezultate upisali su i be~ka Austria koja je na gostovanju kod poljskog Rucha slavila sa 3:1 iako je gubila, zatim CSKA iz Sofije koja je sa 3:0 nadigrala Cliftonville, a istim je rezultatom slovenski Maribor slavio protiv {kotskog Hiberniana. “Psihi~ki nam je te{ko, po{to smo prvu utakmicu izgubili kod ku}e pred velikim brojem na{ih navija~a. Jo{ ni{ta nije izgubljeno. O~ekuje nas 90 minuta prave borbe i poku{a}emo da ispravimo ono {to smo upropastili“ rekao je , Slavko Perovi}. “Moramo da vjerujemo da mo`emo. Ako mi ne vjerujemo, niko ne}e. Nije Slovan bolji od nas i kao {to su oni nas pobijedili u Beogradu, mo`emo i mi njih i to sa dva gola razlike“ dodao je 21, godi{nji napada~. Od bh. internacionalaca najzapa`eniju ulogu u prvim uta-

Rezultati prvih utakmica

Nada Beogra|ana
Crvena zvezda }e u Bratislavi imati zadatak da postigne barem dva gola i nadoknadi zaostatak od 1:2 iz prvog me~a protiv Slovana, a fudbaleri beogradskog kluba umjereni su optimisti uo~i ovog susreta.

OFK Beograd - Galatasaray 2:2, Teteks - Elfsborg 0:5, Din. Minsk - M. Haifa 0:1, Karabakh - Wisla 1:0, Ostrava - Dnepr M. 0:1, Zestafoni - Karpaty 0:1, Din. Tbilisi - Sturm 0:2, Anorthosis - Cercle Brugge 0:1, Apollon - Sibir Novosibirsk 0:1, Dnepr - Sp. Subotica 2:1, IFK Goteborg - Alkmaar 0:2, Brondby - Budu}nost P. 2:1, Timisoara - MyPa 2:1, Lausanne - Randers 3:2, Aris - Jagiellonia 2:1, Levski - Kalmar 1:1, Luzern - Utrecht 0:1, Besiktas - Plzen 1:1, Genk - Inter Turku 5:1, Jablonec - APOEL 0:1, M. Tel Aviv - Olympiakos 1:2, Austria Be~ - Ruch 3:1, Bangor - Maritimo 2:8, Hajduk - Dinamo Bukure{t 1:3, Slovan Bratislava - Crvena zvezda 2:1, Stuttgart - Molde 3:2, Cliftonville - CSKA Sofia 0:3, Hibernian - Maribor 0:3, Juventus - Shamrock 2:0, Liverpool - Rabotni~ki 2:0, Montpellier - Gyor 1:0, Motherwell - Aalesunds 1:1, Sporting - Nordsjaelland 1:0. kmicama imao je Haris Medunjanin koji briljira u dresu Maccabia iz Tel Aviva. Nakon {to je u 2. pretkolu u oba susreta poga|ao protiv crnogorskog Mogrena, isto je u~inio i protiv gr~kog giganta Olympiakosa. Iako je svoj klub doveo u vodstvo na gostovanju u Gr~koj, Maccabi je pora`en sa 2:1, ali je zadr`ao {anse da se izbori za ulazak u play-off. SplitskiHajduk ima te`akzadatak pred sobom jer je u prvom me~u pora`en sa 3:1 od Dinama iz Bukure{ta, aasistent kod jedinoggola bio je na{ reprezentativacSenijadIbri~i}. Kapiten zmajeva Emir Spahi} sa svojim Montpelliereom ima ne{to lak{i zadatak, s obzirom na to da je francuski klub u prvom susretu slavio minimalnu pobjedu na gostovanju kod ma|arskog Gyora. Tako|er, gostuju}u pobjedu (2:1) slavio je i Aris na{eg Sanela Jahi}a te }e pred doma}om publikom poku{ati ovjeriti prolaz dalje preko poljske Jagiellonie. Spomenimo jo{i utakmicesvjetskih fudbalskih velikana Liverpoola koji sa dva gola prednosti do~ekuje na Anfieldu skopski Rabotini~ki, a istu prednost ima i Juventus na{eg Hasana Salihamid`i}a koji do~ekuje Shamrock.
A. MEHANOVI]

Te{ko Spli}anima
Samir Muratovi}, te potencijalni bh. reprezentativac Haris Bukva su sa svojim Sturmom ostvarili solidnu prednost na doma}em terenu savladav{i sa 2:0 Dinamo iz Tbilsija te u revan{u imaju zadatak sa sa~uvaju prednost, u {to ne sumnjamo jer je Sturm objektivno kvalitetniji tim.

Haris Medunjanin slavi gol protiv gr~kog giganta

Inicijativa Fudbalskog saveza [vedske

Tehnologija se ipak
Fudbalskisavez[vedskeuputio je svojim prvoliga{kim klubovima prijedlog prema kojem bi se ~etvrtom sucu omogu}io pregled TV snimke kod spornih situacija. Predsjednik Lars-Ake Lagrell objasnio je da je prijedlog nastao kao plod `elje da se izbjegnu evidentne sudijske gre{ke koje su, na primjer, bile predmet brojnih rasprava na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Ju`noafri~koj Republici. Ili, {to je [ve|anima jo{ bli`e, u kvalifikacijama za Mundijal, kada je ba{ njihov, {vedski sudac Martin Hansson, previdio o~igledno igranje rukom ThierryaHenryakoje je Francuze odvelo na SP, a Irce eliminiralo iz dodatnih kvalifikacija. Ukoliko {vedski prvoliga{ki klubovi prihvate inicijativu Saveza, tada bi ona morala na razmatranje Me|unarodne nogometne federacije (FFA), koja bi morala dati kona~no odobrenje za novitet u pravilima.

uvodi na teren?
“Smatramo kako u fudbalu nikada ne}emo imati kamere na gol-crti ili videotehnologiju, koja bi, kao u nekim drugim sportovima, bila pomo} za dono{enje kona~nih sudijskih odluka. U fudbalu bi to izazvalo previ{e prekida igre, svjesni smo toga. No, s kori{tenjem pomo}i obi~nog TV signala, zadr`ali bismo jednaki broj sudaca kakav imamo i danas, jedino {to bi ~etvrti sudac imao dodatnu zada}u pregledanja spornih situacija koje su vrlo bitne za razvoj utakmice. Nije slu~ajno {to se ba{ mi nudimo da budemo pokusni kuni}. Naime, mi smo jedna od zemalja koja ima TV produkciju svih utakmica u na{oj prvoj ligi, {to zna~i da bi svi klubovi imali ravnopravne uslove po tom kriteriju. U na{oj drugoj ligi, recimo, to ne bi bilo mogu}e, budu}i da na nekim utakmicama nisu prisutne TV kamere“ izjavio je , Lagrell.

Viole za Misimovi}a ponudile devet

miliona eura
Prema pisanju njema~kih medija, a koje prenose italijanski, Fiorentina je za reprezentativca na{e dr`ave i veznog fudbalera Wolfsburga Zvjezdana Misimovi}a ponudila devet miliona eura od{tete. Misimovi} ima s Wolfsburgom va`e}i ugovor do jula 2013. godine. Sportski direktor Wolfsburga Dieter Hoenes zabranio mu je odlazak, a predomisliti bi se eventualno mogao u slu~aju da do|e ponuda od 20 miliona eura, na koliko ga je procijenio, bolje re~eno precijenio, sam Hoenes. Italijanski web portal Calciomercatoweb pi{e da se za usluge darovitog veznjaka tako|er zanimaju Atletico Madrid i Chelsea.

Gre{ka sudije Hanssona motivisala [ve|ane

48

SPORT

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

No}ni uspon na Vito!
Udarena prva plo~a u obnavljanju planinarskog doma na Proko{kom jezeru • Kanjoning na Rakitnici • [est stotina u~esnika na Danima planinara BiH na zeni~kom Liscu • Gdje su nestali capineri…
Ure|uje: Ramo KOLAR Nestvarne slike s no}nog uspona na Vito

PRVI NO]NI USPON NA VITO (1.960 m) na Viso~ici odr`an je proteklog vikenda u organizaciji HPD Bjela{nica 1923 Sarajevo. U pohodu je u~estvovalo 7 planinara, uz doma}ina, iz PD @eljezni~ar i Runolist iz Sarajeva. Osvrt nam je poslala Samira Zorni}: “Krenuv{i u 1.20 sati iza pono}i ispred doma Vrela u Tu{ilima, zapo~eli smo na{u avanturu. Iznad nas na nebu je zadovoljno stajao mjesec, koji nam je osvjetljavao put, sve do ulaska u {umu. U koloni, sa ~eonim lampama, kretali smo se polako i oprezno jedan iza drugog. U amfiteatru nas je ponovo do~ekao mjesec, koji je svojim sjajem uljep{ao tu no}. Krenuli smo dalje, ka vrhu. Gledamo na sat i ra~unamo koliko vremena je ostalo do izlaska sunca. Odjednom se spustila magla, tako gusta da smo jedva vidjeli svjetlo ispred sebe. Nakon 3 sata hoda, stigli smo na Vito, pomalo razo~arani, jer je sve bilo prekriveno maglom i mislili smo da ne}emo vidjeti izlazak sunca. Me|utim, nakon kra}e pauze, doru~ka i kafice, odjednom su se

Radovi na domu na Proko{kom jezeru

S Dana planinara BiH na Liscu

na istoku po~ele pojavljivati prve zrake sunca. Bio je to nestvaran prizor, boje su se mijenjale na nebu, i ponovo nestajale u magli. Iz minute u minutu, prizori su postajali sve ljep{i i nestvarni. Svi smo fotografisali, s nadom da ponesemo sa sobom bar malo od onoga {to smo do`ivjeli to jutro. Ali takvo ne{to te{ko je i rije~ima opisati i fotografijom prikazati. To se mora do`ivjeti..!” • DAN PLANINARA BiH odr`an je proteklog vikenda na

Liscu ponad Zenice. Doma}in je bio PD Tajan iz grada ~elika, a do{lo je vi{e od 600 planinara iz 30 dru{tava iz BiH kao i regiona. • OBNOVA DOMA NA PROKO[KOM jezeru odvijala se i protekle sedmice radnim akcijama doma}ina PD Vranica iz Fojnice i njihovih prijatelja. Uz puno napora ljudi i strojeva, kako ka`u, izljevena je i prva plo~a na ku}i. Posla }e jo{ biti za one koji vole planinu, domove i pomagati drugima...

• KANJONING NA RAKITNICI za subotu, 7. kolovoza, najavljuju iz KlubaekstremnihsportovaScorpioZenica. Pridru`ite nam se u nevjerovatnoj avanturi koja vas vodi u potpuno druk~iji svijet, gdje je priroda potpuno netaknuta, pozivaju iz Kluba. Kanjon Rakitnice spada me|u najmanje istra`ene kanjone u Evropi, zato posjeta ovom mjestu predstavlja jedinstveno iskustvo. Ide se samo dijelom kanjona, polazak je u 7 ujutro iz Sarajeva, povratak u 19. Potrebna

odgovaraju}a oprema i adrenalin! Sni`ena cijena: 150 KM po osobi (135 KM za ~lanove Kluba)... • CAPINERI je naziv pri~epodsje}anja na ove zanimljive ljude, koju je na webu zone-2000 ostavio Zvonimir Tomi} uz zanimljive crte`e i ilustracije: Da li se neko jo{ sje}a capinera? Bila je to sorta koja je ~inila planinske prostore u najmanju ruku posebnim, ako ne i bogatijim... Njihovo iskorjenjivanje cijena je takozvanog napretka...

Istekla ~etverogodi{nja suspenzija

Olimpijski komitet BiH

Gatlin se vratio terJustinGatlin(28) vrana stazu Ameri~kisprin
tio sena stazuprvi put nakonisteka~etverogodi{nje kazne zbog kori{tenja dopinga. Atleti~ar koji je 2004. u Atini osvojio olimpijsko zlato na 100 metara, a godinu potom u Helsinkiju i svjetskazlata na 100 i 200 metara, nastupio je u utorak na malommitingu u estonskomgraduRakvereu. Ostvario je pobjedu u finalu utrke na 100 metara s vremenom10,24. Bio je br`i za sedamstotinki od sunarodnjaka J-MeejaSamuelsa, a tre}i je bio jo{ jedan Amerikanac Rubin Williams s vremenom 10,54. Prethodno je Gatlin pobijedio i u svojoj kvalifikacijskoj utrci s vremenom 10,34. “Osje}am se dobro, ponovno `iv. Jedino sam malorazo~aran s vremenom. Ipak, mislim da je ovo dobarpovratak. Nadam se da }u u sljede}im trkama biti jo{ bolji“ , poru~io je. Gatlinu je, podsjetimo, u aprilu2006. otkrivenpovi{eninivotestosterona u tijelu. Bio mu je to drugi pad na dopingtestu, budu}i da je pet godinaranijekoristionedopu{teni lijek za pove}anje koncentracije. Nakon drugog pozitivnog nalaza prema pravilima trebao je biti do`ivotno suspendovan, ali je zbognejasno}a u prvom slu~aju, dobio je ~etverogodi{nju suspenziju koja je istekla pro{loga mjeseca.

U petak dodjele priznanja i zahvalnica
U Olimpijskom komitetu BiH u Sarajevu u petak }e se odr`atisve~anadodjelapriznanja reprezentativcima na{e zemlje u sjede}oj odbojci, koji su na Svjetskom prvenstvu u Oklohami osvojili srebrenu medalju, kao i bokseru Aldinu Kuli}u, kojem je pripala bronzana medalja na nedavno odr`anom Evropskom prvenstvu za pionire u Bukarskoj. Tako|er, u petak }e biti uru~ene zahvalnice administraciji Olimpijskog komiteta BiH. Predstavnici krovne bh. sportske ku}e }e istog dana bh. teniseru Damiru D`umhuru dodijeliti stipendiju iz Fonda solidarnosti Me|unarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Aktuelni evropski juniorski prvak }e, zajedno sa Melikom Kasumovi} (atletika), Eldinom Omerovi}em (d`udo), Zlat kom Ali}em (plivanje) i Milicom Savi} (d`udo) predstavljati na{u na prvoj Ljetnoj olimpijadi mladih u Singapuru. Olimpijada u Singapuru }e se odr`ati od 14. do 26. augusta, a pored takmi~ara, na{u zemlju }e predstavljati treneri Nerfid D`umhur, Branislav Crnogorac, Muhamed Vare{anovi} i Sini{a \uki}, kao i Said Fazlagi}, {ef misije u ime OKBiH. “Naporno radimo kako bismo osigurali sve potrebne uslove pred polazak u Singapur. U petak }emo razgovarati sa takmi~arima i njihovim trenerima, te }emo organizirati dru`enje na kojem }emo jo{ jednom utvrditi na{e ciljeve i prioritete. Radujemo se Olimpijadi mladih i s nestrpljenjem o~ekujemo polazak u Singapur, gdje }emo u najboljem svjetlu predstaviti na{u zemlju“ rekao je SaidFazlagi}, v.d. , generalnog sekretara OKBiH. Delegacija BiH }e iz Sarajeva u Singapur krenuti 11. augusta, a povratak je planiran dva dana nakon zatvaranja Olimpijade.
O. ZUKI]

BiH }e u Singapuru predstavljati pet takmi~ara

Pozitivne reakcije EOK-a

Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o ocijenio je pozitivnim reakcije Evaluacijske komisije, koja je protekle sedmice, u ime Evropskog olimpijskog komiteta (EOK), posjetila na{u zemlju kako bi ispitala kapacitete Sarajeva i Isto~nog Sarajeva, gradova kandidata za organizaciju Evropskog festivala mladih 2015. godine (EYOF). “Reakcije su pozitivne i u svakom segmentu smo dobili pohvalu. Predstavnici EOK-a su se uvjerili u ~injenicu da na{i gradovi raspola`u izvanrednim uslovima, ali su, {to je prirodno, iznijeli i nekoliko sugestija, koje smo istog momenta prihvatili“ rekao je Ra|o. , Kona~na odluka o organizatoru EYOF-a bi}e donesena u novembru, kada }e se u Beogradu odr`ati Generalna skup{tina EOK-a.

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Bh. ko{arka{i sa Ukrajinom otvaraju kvalifikacije za EP

Gordi} vjeruje u zajedni{tvo,

BAJRAMOVI] U ISKUSTVO
Ne razmi{ljam mnogo o individualnim potezima. Najva`nije mi je da tim igra dobro i iz takve atmosfere mogu o~ekivati povoljan rezultat, rekao je Gordi} • Ve~era{nja utakmica }e se igrati u dvorani “Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji s po~etkom u 20.45 sati
Ko{arka{ka reprezentacija BiH }e ve~eras protiv Ukrajine igrati prvi me~ kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo, koje }e se naredne godine odr`ati u Litvaniji, a reprezentativac na{e zemlje Nemanja Gordi} vjeruje da bh. selekcija zajedni{tvom mo`e sti}i do cilja. Sude}i prema najavama iz na{eg tima, prvi me~ }e biti mo`da i najva`niji u predstoje}em kvalifikacijskom ciklusu, a svaki naredni bi}e nadogradnja na temelje koji se postave ve~eras u dvorani “Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji.

NEMANJA GORDI] Gledali smo snimke posljednjih utakmica Ukrajine i mislim da ih mo`emo savladati s obzirom na to da igramo na doma}em parketu. Tako|er, mislim da mo`emo do}i do povoljnog rezultata ukoliko budemo vjerovali u zajedni{tvo
{ati napraviti korak dalje. Gledali smo snimke posljednjih utakmica Ukrajine i mislim da ih mo`emo savladati s obzirom na to da igramo na doma}em parketu. Tako|er, mislim da mo`emo do}i do povoljnog rezultata ukoliko budemo vjerovali u zajedni{tvo“ rekao je Gordi}. ,

je mi je da tim igra dobro i iz takve atmosfere mogu o~ekivati povoljan rezultat. Svjestan sam pritiska, ali ne}u dozvoliti da on mnogo uti~e na moje igre. Tako|er, igra~i su slo`ni kada su u pitanju na{i ciljevi i spremni smo pomo}i jedan drugome kako na parketu, tako i van njega“ , dodao je Gordi}.

Mladi i kvalitetni
Reprezentacija Ukrajine raspola`e relativno mladim timom, a njihove pojedince vrlo dobro poznaje kapiten na{e reprezentacije Kenan Bajramovi}, koji je dugo vremena igrao u tamo{njim klubovima. “Igrao sam za je dno sa ve}inom igra~a ukrajinske reprezentacije, ali sam nastupao i protiv njih, tako da ih dobro poznajem. Njihovom selektoru je na raspolaganju mlad tim, koji je istovremeno i kvalitetan. Mislim da je iskustvo na na{oj strani i da, uz doma}i parket, mo`e biti prevaga u predstoje}em me~u“, kazao je Bajramovi}, koji je, tako|er, potvrdio kako je ve~era{nji me~ mo`da i najva`niji u ovoljetnom kvalifikacijskom ciklusu. Ve~era{nja utakmica }e se igrati u dvorani “Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji s po~etkom u 20.45 sati. O. ZUKI]

Pozitivan rezultat
“Za do vo ljan sam ra dom i atmosferom u ekipi koja je prevladavala tokom pripremnog perioda. Stoga o~ekujem pozitivan rezultat ve} u prvoj utakmici, a nakon toga }emo poku-

Ko{arka{ki reprezentativac BiH Edin Bav~i} izrazio je zadovoljstvo transferom u Italiju, gdje }e od naredne sezone igrati za novog prvoliga{a ekipu Enel Brindisi. Podsjetimo da je nekada{nji igra~ sarajevske Bosne u protekloj sezoni nosio dres Olimpije iz Ljubljane, a u karijeri je nastupao za Koln i Kepez. “Mogu biti zadovoljan transferom i sada se u potpunosti mogu posvetitireprezentativnimobavezama. EnelBrindisistvaranovi tim i vjerujem da }u opravdati ukazano povjerenje“ rekao je Bav~i}. ,

Bav~i} zadovoljan transferom

Kenan Bajramovi} je svjestan kvaliteta Ukrajine

Mladi playmaker }e u predstoje}im utakmicama preuzeti odgovornost prvog organizatora igre, a ona mu ve} posljednje

dvi je se zo ne pri pa da u Bu du}nosti iz Podgorice. “Ne razmi{ljam mnogo o individualnim potezima. Najva`ni-

Kova~evi} se vra}a u ^elik
Alma Kova~evi}, 26-godi{nja Zeni~anka i reprezentativka BiH, proteklu sezonu je sa velikim uspjehom nastupala za Slobodu iz Bosanskog Novog i sarajevski @eljezni~ar, sa kojima je osvojila titulu prvaka BiH. Sada je odlu~ila da se vrati u mati~ni klub ^elik. Alma se trenutno nalazi sa na{om selekcijom koja igra prvi dio kva li fi ka ci ja za Evropsko prvenstvo divizije B od 4. do 15. avgusta. Svojim iskustvom, zajedno sa bh. reprezentativkama Aidom Pilav i Oljom Stupar te Srbijan kom Vla din kom Erak, ~ini}e vje ro va tno naj ja~i kvartet visokih igra~a u bh. klubovima. U ^eliku, koji }e prvi put igrati regionalnu IWBL (International Woman Basketball League), zasukali su rukave i upotpunjuju ekipu. Amerikanka Shuber je otpala, a u toku su pregovori sa Spli}ankom Mateom Vrdoljak. [. K. osvojili zlatne medalje u svojim kategorijama te pokazali da su u dobroj formi pred nas tup na ve li kom ta kmi~enju. Osim njih, u Budimpe{ti }e nastupiti Tuzlak Ensar Hajder iz Zmaj Alpama (u nekoliko kategorija), te Banjalu~anin Nenad Simi}, koji }e plivati samo {tafetu na{e zemlje na 4x100 metara slobodno. Ovo je po prvi puta u historiji na{e dr`ave da }emo imati {tafetu na nekom od velikih ta[. K. kmi~enja.

Iz RK Bosna Prevent

Zeleni na
Ekipa je, ina~e, u utorak napustila Visoko i otputovala u Bugojno, gdje }e nastaviti pripreme za novu sezonu u kojoj ima velike ambicije. Boje premijerliga{a iz Visokog u idu}oj sezoni }e braniti jo{ trojica novoprido{lih igra~a Gradimir San~anin, Hariz Begi} i Goran Lasica, koji su odnedavno postali novi ~lanovi Bosne Prevent.
G. V.

pripremama u Bugojnu
Nekada{nji bh. rukometni repre zen ti vac i biv {i ru ko me ta{ Sloge, Bosne BH gas i Lokomotive iz Br~kog Sakib Omerovi} postao je novi igra~ Bosne Prevent iz Visokog. Po svemu sude}i, nekada{nji lijevi bek Bosne BH gas je posljednje poja~anje u ovom prelaznom roku u redovima zelenih koje }e u novoj sezoni sa klupe predvoditi novi trener Aleksandar Savi}.

Pred EP u plivanju u Budimpe{ti

RK Sloga se poja~ala
Rukometa{i dobojske Sloge po~eli su u utorak pripreme za narednu sezonu. [ef stru~nog {taba premijerliga{a iz Doboja Zoran Doki} obavio je prozivku na Stadionu sportskih igara, kojoj su prisustvovala trojica golmana i 13 igra~a. Dva nova poja~anja dobojskog premijerliga{a tako|e su se odazvala prozivci. To su Milan Pavlov, lijevo krilo, koji je igrao za Kolubaru, te Darko Radi}, lijevi bek, koji je u karijeri nastupao za Tarket i Jugovi}, a G. V. igrao je jo{ i u Rumuniji.

Pliva~i za ponos
Pliva~ka reprezentacija BiH nas tu pi}e na se ni or skom Evropskom prvenstvu koje se odr`ava od 4. do 15. augusta u ma|arskoj prijestonici Budimpe{ti. Me|u elitom }e po prvi puta biti i pliva~i iz Zenice Benjamin Bu}a, ~lan Gradskog kluba vodenih sportova Zenica (pliva na 50 i 100 m delfin) i Arnel Dudi}, ~lan PK Zenica - @eljezara (pliva na 50 i 100 m slobodno). Zajedno sa dvojicom 19-godi{njaka, koji su dr`avni rekorderi, put Budimpe{te u petak }e trener GKVS-a Zenica Aldin \erahovi}. Bu}a i Dudi} su pro{log vikenda na Memorijalnom pliva~kom mitingu “Mujo i Suljo“ u Lisi~i}ima kod Konjica

50

OGLASI

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589171. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. JEDNOSOBAN 41m2, V.P. Dolac Malta, adaptiran, plin, balkon za manji adaptiran sa balkonom, dogovor. Mob. 062/141-113. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651. IZDAJEM pos. prostor 10m2, plato Skenderija, za kancelarije, 100 KM. Tel. 033/654.793. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. NOVO Sarajevo, zgrada [ipada, super sre|en i namje{ten, konforan, dvosoban, 70m2. Mob. 061/214-856. IZDAJEM namje{tenu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, telefon, TV, gara`a. Tel. 212-124 poslije 17 sati. IZDAJEM jednosoban stan, ul. Aleja Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416553. HRASNO — Aleja lipa, izdajem trosoban stan. Mob. 061/102-227. IZDAJEM namje{ten stan, V sprat, 75m2. Mob. 061/228-597. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta — Sarajevo, zasebno grijanje, kablovska, satelitska, klima, blind vrata. Tel. 061/133-191. IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-046. IZDAJEM sobe djevojkama u stanu bez gazde, Grbavica, Ul. Behd`eta Muteveli}a. Tel. 061/087-686. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu kod Papilona. Tel. 061/205548. STARI grad, izdajem stan jednosoban namje{ten. Tel. 033/440727, 061/740-293 i 062/800-583. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27-Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Breka, 250 KM. Tel. 538-364. IZDAJEM dvosoban atraktivan stan u cntru. Mob. 061/019-054. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284933. IZDAJEM gara`u na Marin dvoru u blizini gradske bolnice (vojna bolnica). Tel. 033/667-994, 062/253-712. IZDAJEM namje{ten manji dvosoban stan ozbiljnoj `eni Trg heroja-Hrasno. Tel. 063/487-813. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Vratniku. Mob. 061/571-232. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Centru. Tel. 442-556. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar-Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM dvosoban stan, tri le`aja u blizini Medicinskog, Gra|evinskog, Difa fakulteta. Tel. 443-743. IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. KATEDRALA, namje{tena soba studentici, sa re`ijama 250 KM. Tel. 534-423. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, sobu studentici, kod Muzi~ke {kole. Tel. 442-331, 061/438-681. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvoiposoban sun~an stan, lijepo namje{ten, Titova, 500 eura. Mob. 061/494-120. IZDAJEM jednosoban stan za jednu ili dvije osobe, poseban ulaz, Aneks. Tel. 489-002, 061/254-038. HRASNO, izdajem namje{ten stan, preko puta trolejbuske stanice. Mob. 062/204-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. SOBA za studentice i studente, c.g., upotreba kuhinje. Tel. 445985. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227-225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJEM dvosoban stan, ul. grbavi~ka 56/IV, odmah useljiv. tel. 646-281. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739. IZDAJEM namje{ten stan u novoj ku}i kod ko{evske bolnice. Tel. 061/196-800. IZDAJEM pos. prostor, 8,5m2, plato Skenderija. Tel. 442-239 i 061/480.207.

MALI OGLASI
PRODAJEM u Resniku ku}u sa oku}nicom, voda, struja pored glavno puta. Tel. 061/224-704. HITNO prodajem jednosoban stan 38m2+balkon+podrum, Ul. Porodice Ribar 65, Hrasno. Mob. 062/504-818. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu — Sreser — RH. tel. 00385 95 5095355. PRODAJEM u Rakovici 2470m2 zemlji{ta mo`em i pola, cijena povoljna. Tel. 033/534-179. GARA@A u centru grada, ul. kranj~evi}eva br. 25 kod Holiday Inna, 20.000 KM, 12m2, svjetlo, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488-818. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. STUP, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, balkon, terasa, VII sprat, lift, 98.000 KM. Mob. 061/199-312 i 061/208-760. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130-774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan na Ciglanama 82m2 gara`a i 78m2 dvoeta`ni. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom kod Robota 50m2, 2100KM/m2. Tel. 033/203-594. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan, ul. Kralja Tvrtka br. 14, 77m2 za 240.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM stan 75m2 na M. Dvoru, prizemlje. Tel. 065/021556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu. Tel. 066/673800. PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, Zagreba~ka i 38m2 Lo`ioni~ka kod Merkatora. Tel. 065/021-556.

51

PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici, [oping, I sprat. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan na Ko{evskom Brdu, Ul. Zuke D`umbura, 29m2, cijena po dogovoru. Mob. 062/382-798. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme, adaptiran. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 trosoban u Hrasnom kod Robota. Tel. 065/021-556 PRODAJEM u centru, Titova, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM stan Kolodvorska, 71m2 i Grbavica 36m2 i 53m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, Skerli~eva i K. Tomislava 57m2, 63m2, 115m2, 103m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM u centru, T. Ujevi}a 40m2 I kat. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, Bolni~ka 78m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u S. Gradu 78m2 i 100m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stanove u centru, M. Tita 147m2, 123m2. Tel. 061/299911. PRODAJEM stan Paromlinska 56m2 i N. Sarajevo 82m2 [ipadova zgrada. Tel. 061/299-911 PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. PRODAJEM 15 dunuma zemlje blizu puta Ljubina — Srednje. Tel. 033/400-691. KOVA^I]I kod OHR-a, trosoban 75m2, III sprat, c.g. lift, balkon, 185.000 KM. Mob. 063/947-493. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. BARICE, zemlji{te za vikendicu, 8 dunuma. Mob. 061/819-308. NED@ARI]I, novogradnja, stan deluxe sa klimom, razli~ite kvadrature, extra povoljno. Mob. 061/504-425. PRODAJEM dvosoban stan 50m2, V.P. kod Austrijskog trga — Bistrik, mo`e i zamjena za malu bosansku ku}u. Tel. 033/533-624. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17. sati.

PRODAJA
BLAGAJ, zemlji{te 1900m2, uz asvaltni put za Vranjevi}e, prodajem. Tel. 036/572-392. PRODAJEM poslovni prostor 15,25m2, Ferde Haptmana, prizemlje. Mob. 061/130-116. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2+podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. PRODAJEM poslovni prostor 47,50 + 42,00m2, Hrasno kod Robota. Mob. 061/130-116. KU]A sa 800m2 oku}nice, gra|. zemlji{te, gornja Breka. Mob. 061/906-923. PRODAJEM garsonjeru sa gara`om, Centar, 22m2+14m2 gara`a, stan 76m2 sa oku}nicom na Ilid`i, ku}u Novopazarska 279m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM 4200m2 zemlje+ku}u 800m2 plastenik 160 vo~ki, Reljevo, svi papiri 1/1, poslovni objekat Had`i}i sa 1612m2 zemlji{ta, sve namjene, papiri 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM parcelu 513m2, Dra~e-Hrvatska, apartmane @ivogo{}e-Blato. Mob. 061/906-923. NASELJE Svrake, kod Semizovca, prodajem ku}u i svi papiri uredni, sve 1/1, oku}nice 600m2+put. Mob. 062/144-594. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. NASELJE Svrake kod Semizovca, prodajem zemlju 1/1, 2x800m2. Mob. 062/144-594.

POTRA@NJA
AGENCIJA potra`uje stanove i ku}e za izdavanje i prodaju www.sarajcity.com.ba Mob. 061/350-448. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, pos. prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/906-923.

PONUDA
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^engi} Vila, kod tramvajske stanice. Tel. 526-022, 061/916-429. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM stan na Ko{evskom Brdu, 29m2, bez namje{taja, na du`i period od 3 do 4 godine. Mob. 066/609-257. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM garsonjeru, Ul. Isaka Samokovlije 155, namje{tenu po dogovoru. Mob. 061/712-476 i 033/242-378. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Mejta{u, cijena 450KM (plus re`ije). Tel. 061/491-311. IZDAJEM pos. prostor 76m2, Centar sa svim priklju~cima, pos. prostor 260m2 sa 8 gara`nih mjesta, Grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. KO[EVO, ul. Bolni~ka, adaptiran i namje{ten, 77m2, trosoban, na du`e vrijeme. Mob. 061/214-856. IZDAJEM stan u Lorisu, 1 sprat, registrovan kao pos. prostor-kancelarije, oko 60m2, 700 KM. Mob. 065/819-136. IZDAJEM jednosoban stan u Vele{i}ima, polunamje{ten, Ul. M. ef. Pand`e, 200 KM. Mob. 065/819136. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Tel. 033/654-793.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202410. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136-470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2+balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. CENTAR, Ko{evo, 62m2, dvostrano orijentisan, II kat, dva balkona, plin. Tel. 202-810. GRBAVICA, 94m2, adaptiran, III sprat, lift, 210.000 KM. Mob. 061/802-711. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358-772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati. [IP-Bare, novogradnja, trosoban stan 85m2, I sprat, nova kuhinja, plakari, parking, 2.100 KM/m2. Mob. 061/702-881. POSLOVNI prostor, u novijoj ku}i, Pejton-Ilid`a, 100m2, pogodan za prehrambenu prodavnicu, parking, gara`a. Mob. 066/801711. G. POLJE-Ilid`a, ku}a pr+sp, 2.000 m2zemlje, gra|. dozvola, 55.000 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, stanovi 34m2, 57m2, 32m2, cijena 1.850 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 066/801-711. B. POTOK, dvosoban stan, novogradnja, 64m2, 3 sprat, veliki balkon, 1.800 KM/m2. Mob. 066/801711. D. IVAN^I]I, plac 3.500m2 za vikendicu, struja, voda, put, 17.500 KM. Mob. 066/801-711. OTES, ekstra dvosoban stan 49m2, adaptiran, 3 sprat, 70.000 KM. Mob. 066/801-711. D. MALTA, novogradnja, Paromlinska, 92m2, 7 sprat, velika terasa, 40m2, parking mjesto, 235.000 KM. Mob. 061/702-881. KOVA^I]I, 79m2, 1 sprat, adaptiran, gara`a, 1/1, 260.000 KM. Mob. 061/702-881. SKENDERIJA, novogradnja, 205m2, 4 sprat, 3.500 KM/m2. Mob. 061/702-881. PRU[^AKOVA, 85m2, 1 sprat, adaptiran, 2.800 KM/m2. Mob. 061/702-881. BJELAVE-Derebent, pos. prostor 38m2, sa izlogom u stambenoj zgradi, sve novo, 3.200 KM/m2, mo`e izdavanje. Mob. 061/702881. POSLOVNI objuekat u SarajevuD. Malta, trenutno izdat na du`i period, cca 515m2. Mob. 061/702881. RAKOVICA, zemlja 2800m2, blizu d`amije, uz potok, ekstra lokacija, 80.000 KM, 1/1. Mob. 061/415-787. VRACA, A. Smajilovi}a, 2 sprat, potrebna adaptacija, 64m2/1.700 KM. Mob. 061/177-556. STAN na ^engi} Vili, 5 sprat, nema lifta, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177556. STAN u Centru-J. Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM+mogu}nost i gara`a. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj-Toromanova, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177556. KLJU^, Kulina Bana bb, iznad Vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Mob. 062/364-214. PRODAJEM dvoiposoban stan 68m2, u centru. Mob. 061/817523. PRODAJEM stan 110m2 I sprat, centar, Ul. Taba{nica, 300.000 KM. Mob. 063/556-886. GRBAVICA-[oping, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. NI[I]I, atraktivna lokacija, {uma, 100m od Bijambara. Mob. 061/169-833. PRODAJEM stan, Ul. Bolni~ka, (plavi neboder), 78m2, sa balkonom. Mob. 061/370-207. STAN na Mejta{u-M.P. Sokolovi}a, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+gara`a+oku}nica, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. TROSOBAN stan u ^ikmi, 1 kat, 90m2, 260.000 KM. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 128/13, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Mojmilo, 68m2, 2 kat, balkon, cen. grijaj. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan, GandijevaDobrinja 4, 38m2, 2 sprat, balkon, podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, 84m2, pogodan za pos. prostor, 250.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^engi} VilaB.M. Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^engi} VilaD`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, cen. grij. balkon, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Hrasno-A. [a~irbegovi} 24/2, 68m2, 1.150 eura/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan u P. Ribar, 58m2+2 balkona, VP, djelimi~no adaptiran). Mob. 066/801-737. NOV stan, Danijela Ozme, sve ekstra ura|eno, 136m2, uknji`en, cijena 500.000 KM. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan (novogradnja) Ljubljanska 7, VP, 55m2 (stan zavr{en uknji`en), 50.000 eura. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan, Had`iidrizova, 3 kat, potkrovlje, 32m2 (mogu}nost pro{irenja), 50.000 eura. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u Marcela Snejdera, 2 kat, 21m2, sve novoadaptirano, 31.500 eura. Mob. 066/801737. PETEROSOBAN stan 145m2 (cijela eta`a), VP+30m2 podruma (vila ogra|ena), ulica Gabelina. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2+balkon, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Vrazova, 2 kat, 59m2, 160.000 KM. Mob. 066/801737. JEDNOSOBAN stan, Grada~a}ka-^. Vila, 3 kat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, 5 sprat, lift, potkrovni, 68m2, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5, 7 sprat, troiposoban, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom-Trg heroja, adaptiran, 2 sprat, 58m2/2.300 KM. Mob; 065/819-136. STAN na Malti-Alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.000 eura. Mob. 065/819-136. STAN na Ko{evskom Brdu-M. Had`ijahi}a, adaptiran, sa stvarima, 69m2+2 balkona, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, adaptiran, sve novo, 1 sprat, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819136. STAN na Ilid`i-Lu`ani-H. ^elenke, 1 sprat, 55m2+2 balkona, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalno naselje, 1 sprat, adaptiran, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor, novogradnja, Marindvor-\. Mazali}a, sve novo, 29m2, 160.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili-F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ciglanama, adaptiran, sve novo, 90m2+ba{ta 150m2, 260.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju-H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, Ul. Jezero, 1 sprat, luksuzno adaptiran, oko 90m2+2 balkona, 350.000 KM. Mob. 065/819-136. VRATNIK, ku}a sa oku}nicom kod gornje kapije, super pogled, 160.000 km, 1/1. Mob. 061/415787. POSLOVNI prostor, Ciglane kod tunela, trenutno izdat Fijat servisu za 3.000 KM, 700m2 parkinga i 260m2 pos. prostora, 500.000 KM. Mob. 061/415-787. BJELAVE, stan 52m2, 3 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, ku}a uz rijeku Bosnu, ekstra ura|ena sa 1600m2 oku}nice, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. STARI GRAD, ku}a sa oku}nicom, Vrbanju{a, blizu Kibeta, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. VOGO[]A, stan 67m2, 4 sprat, 2 balkona, Ul. Omladinska, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. POFALI]I, ku}a sa dva sprata, kompletna infrastruktura, sa 300m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 061/415-787.

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
NAMJE[TAJ

PRODAJA
FERHADIJA, 78m2, balkon sa pogledom na Trg oslobo|enja, 110.000 eura fiksno, bez posrednika. Mob. 062/254-859. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. PRODAJEM troiposoban stan 96m2, ^obanija. Tel. 444-259. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM 3 hektara poljoprivrednog zemlji{ta u Vlakovu. Mob. 061/225-164. PRODAJEM 3800m2 zemlji{ta u Osjeku-Ilid`a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM stan 119m2, IV sprat, ul. Ferhadija. Mob. 061/225-164. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. GRBAVICA I, 73m2, Dolac Malta, 70m2, Dobrinja II, 55m2, Franjeva~ka, 62M2. mOB. 061/214-852. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12m sa oku~nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Mob. 062/494-717 i Tel. 033/219639. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418914. PRODAJEM namje{ten dvosoban stan 54m2, III sprat, Ilid`a — Pejton, ul. Bosanskih gazija. Mob. 061/335-374. TROSOBAN stan 79m2 kod doma zdravlja Stari grad, parking, lift. Tel. 033/522-490 i 066/136-470. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. KU]A na Kobilja~i br. 157, 1300m2 placa, preko puta Sarajevo Kiseljak, papiri uredni. Tel. 057/317-956. LIJEPA vikend ku}a 80m2, parcela 1.300m2, oaza mira, zelenila i ti{ine, u Gladnom polju. Mob. 061/147-997.s STAN 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Mob. 061/215033. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701-977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890.

PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

TEHNIKA
PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956-845. PRODAJEM kopi aparat RICOH FT 4215, 150 KM. Mob. 061/233041.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM jetta VR6, 2001. god., automatik, benzin 2.8 L, crna metalik, full oprema, vrlo povoljno. Tel. 061/715-746. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM suzuki swift, 1.6L, automatik, klima, 1999, 105.000 KM. Mob. 061/228-597. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. PRODAJEM za Golfa, alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 063/639-176. GOLF 5, 2008. godina, automatik, 4 vrata, benzinac, klima, ABS. Tel. 062/127-719. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM Landrover, dugi, benzinac, 1973. godina, u odli~nom stanju, gara`iran za 15.000 KM sa rezervim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM mercedes M 201— 190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
OSTALO
USTUPAM grobnicu na Ateisti~koj parceli u Barama. Mob. 061/220-595. PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311999. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Mob. 061/145-843. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM povoljno sobna vrata 3 kom., dvokrilni prozori iz novogradnje u odli~nom stanju — 5 kom. sa {tokovima. Mob. 061/869396. PRODAJEM `enske bunde Rakun kratka i Bizam duga. Tel. 062/525-981 ili 066/845-392. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323-906. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347852. PRODAJEM, galerija-kofer za krov automobila sa nosa}ima i klju}em. Mob. 061/903-848. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM komplet zlatarsku opremu — Valca prese, freza, cikular, polirka, {tanc alati, sitni alat. Mob. 063/113-428. PRODAJEM vakum prozore, povoljno, {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. Tel. 443-620. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno), br. 46-44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545-776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM/30 jaja. Tel. 061/297-341. PRODAJEM mangalu, seharu rezbarenu, 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. Tel. 061/159-507. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM po{tanske markice deutsches bundest Berlin deutsches reich. Mob. 061/169-221. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, dolazim na adresu, isplata odmah. Mob. 061/836657. KUPUJEM TEA pe}, AEG 2,5 kw ili Elind 2,5 kw. Mob. 061/375-168. KUPUJEM sve vrste dionica, obveznica i akcija sa sarajevske i banjalu~ke berze. Mob. 061/188-488, 065/974-799. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu o{tetu. Mob. 062/358-344. KUPUJEM staru deviznu {tednju, akcije obavezne, isplata odmah. Mob. 061/271-935. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. MOLERAJ, gletovanje, priprema zidova, kvalitetno, besprjekorno ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 062/453-058. INSTRUKCIJE za u~enike srednjih {kola iz matematike i osnova elektrotehnike. Tel. 033/679-779 i 061/544-713. BRAVAR, ugradnja i popravljam brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. VR[IM prevoz putnika sa busom T5, 8 sjedi{ta, na svim destinacijama. Mob. 062/606-611. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292 i 063/121-524. OBRAZOVANA `ena ~uvala bi i vaspitavala djecu u privatnoj ku}i, ure|ena za tu namjenu. Veliko ogra|eno i osigurano dvori{te, u Ned`ari}ima. Tel. 033/982-095, 066/963-608. DUBINSKO pranje, poliranje vozila najkvalitetnijom pastom. Mob. 066/963-608. MAJSTOR Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u bojama-200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. VKV BRAVAR, popravljam brave, izvodim radove na kovanim ogradama, kao i opravljenje gitera. Mob. 062/907-356. VR[IMO ru~no pranje ~ilima, tepiha i itisona, dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. LIJE^IM hemoroide vanjske i unutarnje. Tel. 061/533-146. VR[IM prevoz selidbe, kombi ve}i sa ili bez radne snage, Ko{evsko Brdo. Mob. 062/226-665. RAINBOW, dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Mob. 061/916-272. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266764, 061/108-779. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. PROFESOR ma{instva daje instrukcije iz matematike i ma{instva, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973, 062/916-472. MATEMATIKA profesionlno. Mob. 061/800-259. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/651-140. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, prevodi, iskusan pedagog. Mob. 065/572-966. VKV STOLAR, vr{i opravke prozora, vrata, kuhinja, roletni, tapiciranog namje{taja. Mob. 061/863-740. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. ZUBNE proteze, izrada, popravka, dodatak zuba u protezu, poliranje zubnih proteza. Mob. 061/141-544. PREVOZ do 5 putnika, klimatiziranim luksuznim autom, na more i druge destinacije. Mob. 063/943445. BRINULA bih o djetetu starosti 27 godina. Tel. 611-439. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. Tel. 062/519-449. ODR@AVAM i kosim trimerom ba{te i mezare. Tel. 062/332-230. KOMPJUTERSKI servis, dolazim na adresu. Mob. 061/249-341. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465 POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. POSTAVLJAM parkete i laminat, bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. Mob. 062/212-994. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. VODOINSTALATER 30. godina iskustva vr{i opravke instalacija, monta`u i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. MOLERI, priofesionalci nude uslugu gletovanja, boje stolarija, tapete, radijatori itd. Tel. 456-979 i 061/219-768. VR[IM prevoz robe, stvari, selidbe kombi Ivecom nosivosti 1,5 t, na svim destinacijama, sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz, razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262-973. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
SJE]ANJE

Petog augusta navr{avaju se tri godine od smrti

JOVO (RISTE) TUTA
Puno mi nedostaje{. Tvoj sin Archie
5013

POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. TEPSER, dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. Mob. 061/524-461. MOLERAJ, gletovanje, priprema zidova, kompletna za{tita, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/453-058. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-dijasporausluge.ba Tel. 061/109-970. TAPETAR VK, radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

OREBI], apartmani opremljeni za 4 osobe zasebni, parking, terasa, dnevni, spava}a, kuptilo, kuhinja, povoljno. Tel. 033/220-068, 061/147-359. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apaertmanima veoma povoljno. Tel. 00385 98 817-104. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. APARTMANE u Neumu povoljno izdaje vila „Lamija“, klima, gara`a. tel. 033/535-121, 062/214946, 036/880-427. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, izdajemo sobe i apartmane, blizu mora, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U BRISTU, izdajem 2 apartmana blizu mora, parking osiguran. Tel. 00385 21 699-445. NEUM, klimatizirani apartmani, blizu mora, parking. Mob. 061/183-981, 061/141-752, 036/844-493. H. NOVI-Zelenika, prva no} besplatna, ako boravite najmanje 7 dana. Tel. ++38269679617. POVOLJNO izdajem apartmane u centru Ba{ke vode. Tel. 0038521620092, 00385996732922. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. NEUM — Centar, apartmani sa terasom, blizu mora, povoljno. Tel. 036/884-710 i 062/970-364. IZDAJEMO apartmane u centru Orebi}a. Tel. 0038520713-710, 0989134-725. IZDAJEM apartmane u Igalu, pored lje~ili{ta, blizina pla`e, povoljno. Mob. 061/537-739. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, balkon, parking, ro{tilj, povoljno. Tel. 036/880-178. DUBOKA, apartmani, 5m do mora. Tel. 0038520691493 i 003859974826. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. Mob. 062/342-124 i 066/272876. IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu, Hrvatskih velikana br. 41. Tel. 036/884-371.

ZAPOSLENJE
POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni, Op{tina Stari Grad. Mob. 061/173-835. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda. Knjiga „Eteri~na ulja“. tel. 032/244-417. POTREBNA djevojka za rad u kafe Ambasador. Mob. 061/100314. POTREBNA radnica za rad u trafici. Mob. 061/252-663. RESTORANU u Vogo{}i potrebna `ena sa iskustvom u sremanju jela bosanske kuhinje. Mob. 062/393492. POTREBAN radnik u restoranu Je`, (ku}na dostava). Mob. 062/955-788. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com e-mail: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU PVC roletne, tende, harmo vrata. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, dionice, obveznice, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah na adresu, u ~itavoj BiH, najpovoljnije. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru deviznu {tednju, isplata odmah. Mob. 062/524-226. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323906. KUPUJEM deviznu {tednju ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526-918.

MOLERAJ, gletovanje, priprema zidova, kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/453-058. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

APARTMANI uz more u Neumu, naselje Surdup 2. Klimatizirano, TV, parking. www.villa-grazzia.ba E-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel: 061 138 007.

U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe, apartmane blizu glavne pla`e, parking, kuhinja i druge pogodnosti Tel. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884.

TRPANJ sobe i apartmani povoljno. Tel. 00385 20 743420, 00385 98 993 8666. NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-493.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana otkako je na{ voljeni sin, brat

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ALMIR (ABIDA) DOBRA^A
preselio na ahiret. Tevhid }e se prou~iti u Sara~-Ismailovoj d`amiji - Mejta{, u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 17 sati. Ovom prilikom zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kom{ijama, Op}ini Stari Grad, Nakladi “Begen“ d.o.o. Sarajevo, Almirovim i Amerovim drugovima i drugaricama koji su podijelili tugu i bol sa nama u ovim te{kim trenucima. Molimo dragog Allaha d`.{. da na{em Almiru podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Otac Abid, majka Mirsada, brat Amer
25898

TU@NO SJE]ANJE

na moju milu i jedinu sestri~nu

Prou~enom hatma-dovom i posjetom mezaru na groblju Vlakovo, u ~etvrtak, 5. augusta, u 11 sati obilje`avamo godinu dana otkako nije sa nama

MIRNU KULI]
5. 8. 2007 - 5. 8. 2010.

FARUK [ARI]

Cvjeti}u moj prerano ubrani, leptiri}u prerano u letu prekinuti, zvjezdice prerano uga{ena, pahuljice prerano i{~ezla. Du{a me boli za tobom i uvijek }e. Voli te beskrajno i zauvijek tvoja D`ana sa Selmom i Senkom
5012

Bili smo tako sretni {to smo mogli dijeliti ljubav, sre}u i radost sa takvom osobom koja je plijenila svojom skromno{}u i vje~nim optimizmom. Dobrota, rije~i i djelo `ivje}e u na{im sje}anjima do kraja `ivota. Supruga i djeca sa porodicama
EN

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi tata

Povodom smrti na{eg zaposlenika

DAMJAN (BO@O) TRNINI]

ISLAMA VRANI]A

iznenada preminuo 3. augusta 2010. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 6. augusta 2010. godine, u 14 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Bare u Sarajevu. O`alo{}eni: k}i Sne`ana, sin Neboj{a i ostala rodbina i prijatelji
5015

S du`nim po{tovanjem prema na{em Islamu i dubokim saosje}anjem sa porodicom. Kolektiv JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
001

SJE]ANJE

APARTMANI
NEUM dvokrevetna komforna soba sa terasom, zaseban ulaz, blizu mora. Tel. 061/511-234. NEUM luksuzni apartmani, udaljenost od pla`e 50m. Tel. 063/405355, 036/884-135. OREBI], apartmani povoljno, blizu mora. Tel. 00385 20 713-769. PODACA, iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje, 200m do pla`e. Tel. 00385 21 699-170. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010.

MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396. MAKARSKA, soba ili apartman, blizina pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089. IZDAJEM u Orebi}u apartmane sa klimom i parkingom. Tel. 0038598608523, od 16 sati. IZDAJEM apartman Su}uraj — Hvar, 4-6 osoba, TV, klima, parking, ro{tilj. Tel. 0038763191201 i 00385912506885. PODACA, izdajem dva trokrevetna apartmana, poseban ulaz, prizemlje, 200 m od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. OREBI], apartmani blizu mora, klimatizirano, parking, povoljno. Tel. 00385997863494.

BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. Mob. 061/615-423. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. Tel. 0038523384880 i 00385989790427, vluksic49@gmail.com OREBI], apartman 2 i 3 krevet. sobe, kupatilo, kuhinja, parking, 200m do mora, povoljno. Tel. 00385981863337, 061/390-322. PODACE, povoljno izdajemo novoure|ene apartmane, kori{tenje ro{tilja. Tel. 0038521699199. U TRPNJU apartman, 70 KM. Tel. 00385998264320. U NEUMU, uz more, izdajem apartmane i sobe sa kupatilom, kuhinjom, parkingom, vrlo povoljno. Tel. 036/805-907, 036/880658, 063/924-121.

SAMEK

OTO
21. 6. 1914 - 5. 8. 1998

MIRA
24. 11. 1929 - 18. 3. 2008.

Uvijek ste sa nama. Laka vam zemlja bila! Vole vas va{a djeca: Branka, Davorin, Tomo, Snje`ana i Jan
DP

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
TU@NO SJE]ANJE Petog augusta navr{ava se devetnaest godina od preseljenja na ahiret na{e voljene nane Petog augusta navr{avaju se tri godine otkako je tragi~no stradala na{a mezimica

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE Petog augusta 2010. navr{avaju se tri godine bola i tuge za mojom dragom brati~nom

MEJRE TERZIMUJI]
a miris njene ruke jo{ osje}amo. Edina, Halid, Dinka, Mediha, Almir, Edin i Nermin
25900

MIRNA KULI]
2007 - 2010.

MIRNA KULI]
5. 8. 2007 - 5. 8. 2010.

Tvoj osmijeh, dobrota i ljubav daje nam snage da si uvijek sa nama. Mama Jasmina, tata Mirsad, brat Vedran
5003

Uvijek si u mojim mislima. Tvoja tetka Jasminka
5003

IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAJFI PURIVATRI

dr. HIMZO POLOVINA
5. 8. 1986 - 5. 8. 2010.

HANA (HALIL) MISO, ro|. MUSI]
preselila na ahiret u utorak, 3. augusta 2010, u 76. godini.

od prijatelja: [koro Magbul, Jasmina, Enisa i Amra, Ismet i Ifeta Selimovi}, Fazila ]esko, Dika Sud`uka i Esad Luka~
5006

Njegovi najmiliji
4978

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Sakib, snahe Beba i Slavica, unuke Edisa i Edita, unuk Benjamin, sestre Hidajeta i Emina sa porodicama, bra}a Enver, Ekrem i Nijaz sa porodicama, djever Salko, zaova Fazila, jetrva Ha{a, kom{ije Smailbegovi} Deni i Ljilja, Fazila i Hazim, te porodice Miso, Musi}, Pardo, Kapo, Husi}, Ja`i}, Ajanovi}, Avdi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Lu~evica (Ul. O~aktanum). Ku}a `alosti: Envera [ehovi}a br. 7/II.
000

Petog augusta 2010. navr{ava se 18 godina od smrti SJE]ANJE

MARIO MIKULI]
1991 - 2010.

REUFA (AHMETA) [ARI]
Sa po{tovanjem, Miro [ari} sa porodicom i Miljka Rokvi}

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
4993

Sje}amo te se sa ljubavlju. Obitelj Mikuli}
25897

Petog augusta 2010. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE na na{eg sportistu

MULIJA TAHIROVI], ro|. MUJI]
preselila na ahiret u srijedu, 4. augusta 2010, u 69. godini.

JUSUFU JUSI TAHIROVI]U
na{em velikom i dragom prijatelju. Samija, Vesna i Vedran sa porodicom
5014

SALIHA BRACU SMAJI[A
5. 8. 1992 - 5. 8. 2010.

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

poginuo kao pripadnik Armije BiH U subotu, 7. augusta 2010. godine, u 11 sati obi}i }emo i polo`iti cvije}e na mezarju Kova~i. S po{tovanjem, FK “Bosna” Sarajevo
4923

BEHIJA ALIKADI], ro|. BEGOVI]
Zauvijek voljena moja mama. K}erka Muamera sa porodicom Tevhid }e se prou~iti istog dana, 5. augusta 2010. godine, u Bakijskoj d`amiji u 15 sati.
AX

O`alo{}eni: sinovi Muhamed, Enver, Muharem, Enes, Senad, Nehro i Pa{o, k}erke Enisa, Sabaheta, Zuhra i Ehlimana, zetovi i snahe, unu~ad i praunu~ad, bra}a [efik i Izet sa porodicama, sestra Fatima sa porodicom, te porodice Tahirovi}, Muji}, Sejdi}, Topalovi}, Vasi}, Esadovi}, Pand`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici D`emala Bijedi}a br. 55/suteren.
000

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Petog augusta navr{ava se sedamnaest godina od pogibije na{eg voljenog sina i brata

GORDANA MUZAFERIJA
5. 8. 2008 - 5. 8. 2010.

MIRALEMA HELEZA
Njena plemenitost, ljubav i snaga u na{em sje}anju! Danas, ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 15.30 sati posjetit }emo mjesto njenog vje~nog boravka na groblju u Visokom. Amira, Jesenko, Mustafa, Vera, Muhamed, Lordan, Mersad i Sandra
25881

Njegovi neutje{ni roditelji Osman i Hava, brat Zukan i sestra Jasna sa porodicama
001A

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VEZIRA (AZIZ) KAVAZOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u utorak, 3. augusta 2010, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: majka Hasna, sin Elvir, k}erka Alma, brat Edhem, sestre Vahida, Mediha, Sabiha i Emsida, snaha Fikreta, zetovi Mehmedalija, Faik i Amil, svekrva Habiba, djever Fuad sa suprugom Suadom i djecom Mirzom i Aminom, djever Sabahudin sa djecom Farukom i Selmom, brati~ne Nejra i Naida, sestri}i Ahmed i Tarik, sestri~ne Elma sa sinom Ahmedom, Amra i Adna, rodica Fadila sa porodicom, Melisa i Haris, prijatelji Asim i Sadeta Ho{o sa djecom, te porodice Kavazovi}, Hod`i}, ^engi}, Mahalija, Bekan, Rizvanovi}, Kameri}, Likovi}, Bi~o, Bora~i}, Nezir, Hasanbegovi}, Musi}, Zuko, D`omba, ^elik, Murtovi}, Selimovi}, Sto~anin, Had`iahmetovi}, Karahod`i}, Terovi}, Skorupan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.30 sati, Ul. Barica do br. 16, Vogo{}a.

RA[ID (MURAT) RED@OVI]
ekshumacija tragi~no preselio na ahiret kao `rtva zlo~ina~ke ruke 5. augusta 1992. u 47. godini. Ekshumacija je izvr{ena iz masovne grobnice Tuneli kod Miljevine. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga D`emila Zlata, sin Emir, k}erka Amela, snaha Marija, zet Samir, unuka Elma, unuci Dino i Sead, bra}a Mujo, Omer i Ibro, snahe Hamida i Munevera, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Red`ovi}, Konak, Vilogorac, Pa{i}, Strnad, Muratovi}, Radonja, [ito, Pehilj, Me{i}, Pintol, Plav{i}, Poljak, Kuldija, Br|anin, ^usto, Maguda, Lokvan~i}, Aljovi}, te ostala rodbina i mnogobrojni prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
25894

NAJFI PURIVATRI

Munir, Hasna, Senka i Rusmir Mesihovi}
5002

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HUSEIN (HASAN) IBRAHIMOVI]
preselio na ahiret u utorak, 3. augusta 2010, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred MZ Sokolje sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Nezira, sin Amir, k}erka Sabina, snaha Samira, unu~ad Samir, Samra i Amra, brat ]azim, sestre Tima, Kada i Zlata, snaha Fadila, zet Ragib, brati} Hasan, brati~ne Amira i Samira, sestri}i Ramiz, Senaid i Semir, sestri~ne Minka, Ramiza, Remza, Mirsa i Tima, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Omer i Suljo sa porodicama, svastike Hava i Kada sa porodicama, te porodice Ibrahimovi}, Huri}, Veli}, Had`i}, Be}irovi}, Mu{ki}, Musi}, Kapo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Osmana Asafa Sokolovi}a br. 28 Sokolje.
000

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Petog augusta 2010. navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog

IBRAHIM (FADIL) BAJRI]
ekshumacija tragi~no preselio na ahiret kao `rtva zlo~ina~ke ruke 5. augusta1992. u 46. godini. Ekshumacija je izvr{ena iz masovne grobnice Tuneli kod Miljevine. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. augusta 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Ivanka, k}erka Jasmina, zet Elvis, unuci Haris i Semir, brat Abdulah, snaha Enisa, brati} Mahir, brati~na Edina sa porodicom, sestra D`evahira, zet Abdel-Kerim, sestri~ne Mona, Naida i Tarik sa porodicama, sestri}i Mujaga i Ned`ad sa porodicama, te familije Bajri}, Tabakovi}, Topalovi}, Hubli}, Hod`i}, Terzimustafi}, Zakomac i ostala rodbina i mnogobrojni prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
25894

ANDRIJA MU^IBABI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Mu~ibabi}
5005

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
SJE]ANJE na na{e voljene

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

AVDO [EHOVI]
1924 - 5. 10. 2009.

GINA [EHOVI]
1926 - 26. 6. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica [ehovi}
25893

POSLJEDNJI POZDRAV bratu na{e radne kolegice

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV mojoj dragoj keki

HALID (IBRAHIM) BE[IREVI]

MUNIRI VI\EN had`i MURADIF DURMI[EVI]
5. 8. 2009 - 5. 8. 2010.

HASIBA DURMI[EVI], ro|. PLEHO
27. 1. 1996 - 5. 8. 2010.

Danas te pratim s neizmjernom tugom tamo gdje vi{e ni{ta ne boli, ni `ivot, ni bolest, ni rane. I danas ve} znam sa kojom }u tugom prolaziti pored tvoje ku}e, sje}ati se na{eg zajedni~kog `ivota, suza i smijeha od ro|enja do danas. Zajedno smo jako voljele cvije}e i zato molim dragog Boga da tvojoj du{i na|e mjesto u svojoj najljep{oj cvjetnoj ba{ti. Tvoja keka Hajra
4946

KOLEKTIV GENDER CENTAR FEDERACIJE BiH
001

S ljubavlju }emo vas ~uvati u na{im srcima. Zahvalna djeca
4973

SJE]ANJE na voljenog

IN MEMORIAM

Sa tugom se opra{tamo od na{e drage tetke Ramonis

DRAGANA MARKOVI]A
5. 8. 2006 - 5. 8. 2010.

DRAGAN GAGA MARKOVI]
5. 8. 2006 - 5. 8. 2010.

MUNIRE VI\EN

U srcu tuga, na grobu ti{ina, a u na{em domu velika praznina. Ne vidimo ti osmijeh, ne ~ujemo tvoj glas, a osje}amo da si uvijek pokraj nas. Tvoji roditelji Danijel i Katica
5000

S ljubavlju i po{tovanjem, Seka, Ana i Voca
4980

Dragocjena je uspomena na na{e odrastanje u dru`enju sa tobom, a posebno }e ostati u sje}anju na{i susreti u tvojim posljednjim danima `ivota. Selma i Halid sa porodicama
4947

IN MEMORIAM Petog augusta 2010. navr{ava se osamnaest godina od smrti na{eg dragog oca

IN MEMORIAM SJE]ANJE na na{eg dragog

REUFA [ARI]A

DRAGAN GAGA MARKOVI]
5. 8. 2006 - 5. 8. 2010.

DRAGANA GAGA MARKOVI]
5. 8. 2006 - 5. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Uvijek tvoji: Darko, Branka, Irena i Dra`en
4999

Mira Jadri}
4980

[tefica i Ivan sa djecom
4955

58

PREDAH

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ne dopada vam se ne~ije pona{anje i povremeno gubite kontrolu nad poslovnim doga|ajima. Neki saradnici remete va{e planove. Zbog lo{ih procjena, potrebno je da napravite distancu. Emotivne varnice ili letargiju koju osje}ate u odnosu sa voljenom osobom ne treba da do`ivljavate kao udaljavanje ili novi ljubavni suton. Sve je mogu}e pobolj{ati. Prija}e vam psihofizi~ka relaksacija. Aktivni ste na razli~itim stranama i predla`ete korisne ideje, ali neki saradnici nemaju dovoljno sluha za prakti~na rje{enja. Stalo vam je da neko nagradi va{e intelektualne sposobnosti ili prakti~nost. U odnosu sa partnerom uplovili ste u hladne vode, stoga tra`ite izlaz ili rje{enje u novom dru{tvu. Ako sa~uvate pravu mjeru u pona{anju ne mo`ete pogrije{iti. Prija}e vam vitaminska ishrana. O~ekujete pozitivne odgovore i napredovanje u rje{avanju uslova koji su od zajedni~kog poslovnog interesa. Tolerantno prelazite preko sitnih nepravdi koje postoje u odnosu sa saradnicima. Pred bliskom osobom vi{e se nalazite u fazi idejnog planiranja, nego se odlu~ujete za konkretne poteze. Partner poku{ava u potpunosti da shvati va{e namjere. Nema razloga za napetost, opustite se. Djelujete atraktivno i {armantno, ali to nije garancija za poslovni uspjeh. Prije ili kasnije, mora}ete da ispunite ne~ije poslovne uslove i zahtjeve. Potrebno je da neko prakti~no podr`ati va{e ideje. Privla~i vas kombinacija strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u va{em dru{tvu kao da ne{to od toga nedostaje. Pomalo ste neodlu~ni i taktizirate. Izbjegavajte depresivno raspolo`enje, oslonite se na intuiciju. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi i sa nagla{enim entuzijazmom prihvatate razli~ite obaveze. Zahvaljuju}i faktoru sre}e, prolazite na dobar na~in, ~ak i u situacijama kada postoji ve}i poslovni rizik. U romanti~nom raspolo`enju pri`eljkujete sna`ne izlive ljubavi i imate dobar predosje}aj u odnosu sa voljenom osobom. Uskladite misli i osje}anja. Zainteresovani ste za poslove koji donose nov~anu nadoknadu ili materijalne aspekte. U susretu sa saradnicima jasno predstavljate svoje namjere i ne ustru~avate se da zatra`ite ono {to vam pripada. U ljubavnom `ivotu nepotrebno brinete zbog ne~ijeg pona{anja. Nikako da uskladite `elje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. Osje}ate umor ili nedostatak volje da obja{njavate svoje namjere. Stalo vam je da sve bude u idealnom skladu, ali imate utisak da vam nedostaju osnovne informacije o novim prilikama na poslovnoj sceni. Va`no je da pravilno vrednujete ne~ija osje}anja, sve {to se de{ava izme|u vas i voljene osobe predstavlja ljep{i dio stvarnosti. U`ivajte u lijepim do`ivljajima i u ne~ijem dru{tvu. Stalo vam je da ispunite svoje obaveze, ali ne mo`ete da odr`ite dobru koncentraciju. Pogre{no procjenjujete svoje mogu}nosti i ne~iju saradni~ku ulogu. Potrebno je da se bolje prilagodite razli~itim uslovima. U odnosu sa voljenom osobom u`ivajte u sre}i koja vas prati. Nema razloga da se optere}ujete suvi{nim analizama koje ne donose definitivne odgovore. Prija}e vam boravak u prirodi. Stalo vam je da napredujete na razli~itim stranama, ali ponekad je to nemogu}e kada se oko vas nalaze saradnici razli~itih profila i }udi. Neophodno je da primjenjujete provjerene obrasce uspje{nog poslovanja. Prije ili kasnije mora}ete da polo`ite ljubavne ra~une, ne mo`ete osporiti partnerovo pravo i potrebu da kontroli{e va{e kretanje. Nekom dugujete iskrene odgovore. Izbjegavajte stresne situacije. Samouvjereno branite svoje stavove i neprekidno se suo~avate sa razli~itim komplikacijama koje remete va{u koncentraciju. Potrebno je da racionalno koristite energiju. Osje}ate emotivni zanos, ali vam nedostaje dobra prilika da u potpunosti izrazite svoje namjere. Partner ili osoba koja vam se dopada vje{to izmi~e pred va{im pozivima. Sve se mo`e kada se ho}e, usporite ubrzani ritam. Osje}ate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihi~ki rasteretite od nagomilanih obaveza. Potrebno je da anga`ujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedni~ke interese. Budite diskretniji u susretima i dobro procijenite svoje mogu}nosti prije nego {to zapo~nete neki ozbiljniji dijalog ili pokrenete ljubavnu varnicu. Oslonite se na predosje}aj koji imate. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Va{i saradnici imaju razli~ita gledi{ta i svako brani svoje poslovne interese. Ponekad je te{ko dokazati prave vrijednosti, ali nemojte gubiti samopouzdanje. Ne~ije rije~i ili pona{anje prihvatite kao dobar podsticaj. Skloni ste ~estim promjenama u raspolo`enju, prepustite partneru da kreira zajedni~ke planove. U`ivajte u privilegijama koje dobijate u krugu porodice. Prija}e vam kreativan odmor i relaksacija.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: daktilograf, alaim, koala, nadmetnost, z, areola, peka, km, rasko, an, ardeni, iako, ekrani, l, prim, imr, ka, jasna, razvlastiti, ir, rihter, n, sustav, nota, aba, nuno, ot, napredovati.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no obla~no, sredinom dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini sun~ano tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren isto~ni vjetar, na jugu jugozapadni. Minimalna temperatura od 17 do 22, maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena C. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 27° C.

Danas se nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom o~ekuje u centralnoj i sjevernoj, i ponegdje u isto~noj i ju`noj Evropi. U ostalim predjelima kontinenta prete`no sun~ano. U ve}em dijelu Evrope maksimalna temperatura bi}e od 21 do 28, a najtoplije }e se zadr`ati na istoku Ukrajine i evropskom dijelu Rusije, od 36 do 42 stepena C. U zapadnim i centralnim predjelima Balkana prete`no obla~no, ponegdje sa ki{om i pljuskovima, a poslije podne postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima sun~ano tokom cijelog dana. Maksimalna temperatura }e se kretati od 25 do 36 stepeni C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PISMA JULIJI
komedija, re`ija: Garry Winick, uloge: Amanda Sayfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, po~etak u 13.25 i 15.35 sati.

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

SUMRAK SAGA: POMR^INA
horor, fantazija, re`ija: David Slade, uloge: Robert Pat tison, Kristen Stewart, Taylor Lautner... po~etak u 14.30 sati.

BANJA LUKA

[UMSKA DRU@INA

MUZEJI
MUZEJ GRADA
Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ otvorena za posjete do 2. septembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

KINA
CINEMA CITY
NO] I DAN
akcija, komedija, re`ija: James Mangold, uloge: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace... po~etak u 18.10, 20.30 i 22.50 sati. komedija, re`ija: Roger Cumblea, Brendan Fraser, Ricky Garcia, Brooke Shields, po~etak u 14.25, 16.20, 18.15 i 20.10 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SALT

GALERIJE
JAVA
Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“, sa radovima raznolikih motiva, `anrova, slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. avgusta 2010. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}, Vanja Jovi{i}, Davor Tomi}, Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}.

^AROBNJAKOV POMO]NIK

TUZLA

HISTORIJSKI
Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“, otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH, daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. akcija, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

UNDERGROUND
avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicholas Cage, Jay Baruchel, Monica Belluci... po~etak u 11.35, 13.50, 16.10, 18.25 i 20.40 sati. Izlo`ba fotografa Almira Zrne, “Tajna ve~era“, fotografija per formansa bh. umjetnika Jusufa Had`ifejzovi}a, klub se nalazi u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a 17.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

^AROBNJAKOV U^ENIK
avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicholas Cage, Jay Baruchel, Monica Belluci... po~etak u 17.30, 18.15 i 19.45 sati.

ROMAN PETROVI]
Izlo`ba slika Bratislava Hegyessya, otvorena do 3. avgusta 2010.

ZENICA

PO^ETAK
SF, triler, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Leonardo Dicaprio, Ken Watanabe, Joseph – Gordon Levitt... po~etak u 22 sata.

RAIFFEISEN GALERIJA
Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

INCEPTION

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PREDATORI
triler, akcija, re`ija: Nimród Antal, uloge: Adrien Brody, Laurence Fishburne... po~etak u 16, 18, 20.15 i 21.30 sati.

BIHA]

NEVINE LA@I

UMJETNI^KA BIH
SF, triler, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Michael Caine... po~etak u 17.05, 20 i 22.55 sati. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKI
romansa, re`ija: Jan Kounen, uloge: Anna Mouglalis, Mads Mikkelsen, Yelena Morozova... po~etak u 17.15 i 19.30 sati.

SAMO GA DOVEDI

KINA
UNA
ALISA U ZEMLJI ^UDA

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

akciona komedija, re`ija: James Mengold, uloge: Tom Cruise, Cameron Dijaz... po~etak u 20.45 i 23 sata. VELIKA 3D REVIJA FILMOVA

[TO SA SOBOM PREKO DANA
dokumentarni, uloge: Josip Marki}, Dalibor Zane, Tomislav Brgle{... po~etak u 20.45 sati.

AVATAR

MUZEJI
komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uloge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean Combs, Elisabeth Moss, Colm Meaney, Tyler McKinney, Zoe Salmon... po~etak u 16.15, 18.30, 20.45 i 23 sata.

ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

TALI^NI TOM IDE NA ZAPAD
animirana avantura, po~etak u 15.30 sati.

ZEMALJSKI

SAMO GA DOVEDI
komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uloge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean Combs, Elisabeth Moss, Colm Meaney, Tyler McKinney, Zoe Salmon... po~etak u 17 sati.

SUMRAK SAGA: POMR^INA

STRAVA U ULICI BRIJESTOVA

fantastika, avantura, obiteljski, re`ija: Tim Bur ton, uloge: Mia Wasikowska, Matt Lucas, Johnny Depp, Michael Sheen, Anne Hathaway, Helena Car ter, Crispin Glover, Lucy Davenport, Alan Rickman... po~etak u 20.30 sati.

re`ija: James Cameron, uloge:Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, po~etak u 17.45 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Envera [talje, otvorena za posjete do 8. avgusta.

horor, fantazija, re`ija: David Slade, uloge: Robert Pat tison, Kristen Stewart, Taylor Lautner... po~etak u 17.45, 20.20 i 22.45 sati.

Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

[TA SA SOBOM PREKO DANA
dokumentarni, po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka,od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. horor, uloge: Jackie Earle Haley, Kyle Gallner... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
GRADSKA
Izlo`ba pod nazivom “Ribe i ptice“ autora Admira Mujki}a i Fikreta Libovca, otvorena za posjete do 5. avgusta.

PRI^A O IGRA^KAMA 3
animirani, sinhronizovano, glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin, po~etak u 12 i 14 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.

TV PROGRAM
TRILER
Re`ija: Mathieu Kassovitz Uloge: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares

61

FILMOVI
Nema odmora za hrabre
KOMEDIJA
Re`ija: Alain Guiraudie Uloge: Thomas Suire, Thomas Blanchard, Laurent Soffiati, Vincent Martin, Pierre-Maurice Nouvel

HIT
DANA
21.00
PINK

23.35
FTV

Basile se boji zaspati jer misli da }e umrijeti u snu. Ka`e kako je susreo mitsku figuru imena Faftao - Laoupo koja }e ga ubiti narednog puta kad padne u san. Njegov prijatelj Igor mu dolazi u posjetu, ali Basileova majka mu kazuje kako njen sin nije do{ao ku}i. Narednog jutra Igor ~uje kako je Basileovo cijelo selo mrtvo ali ime njegovog prijatelja nije na popisu mrtvih. Igor se udru`uje sa reporterom Johnnyem Gothom kako bi saznao istinu.

Autostopist
HOROR
Re`ija: Dave Meyers Uloge: Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough

00.30
HRT 1

Dvije paralelne istrage, koje vode dva policajca na kraju se sre}u. Jedan je Niman, istra`ni detektiv iz Pariza, navikao da radi isklju~ivo sam, a drugi je Kerkirian, iz provincije. Istraga se de{ava u jednoj zapu{tenoj dolini u Francuskoj. Jedan radi na stra{nom ubistvu u planinskom koled`u, dok drugi istra`uje oskrnavljeni grob jedne djevojke. Poslije odre|enog broja novih ubistava, oni po~inju da rade zajedno i otkrivaju mra~nu stranu svih de{avanja.

Mladi i zaljubljeni Grace Andrews i Jim Halsey kre}u na izlet automobilom na jugozapad Amerike, ne razmi{ljaju}i o opasnostima koje bi ih mogle do~ekati. Jedne ki{ne no}i Jim skoro pregazi ~ovjeka koji se iznenada zatekne pred njima na cesti. Malo kasnije, ljubavnici sretnu tog istog ~ovjeka na benzinskoj pumpi i Jim ga pristane povesti do najbli`eg motela. Ne pro|e dugo i mladi} shvati da je po~inio `ivotnu pogre{ku…

SERIJE

Cobb
DRAMA
Re`ija: Ron Shelton Uloge: Tommy Lee Jones, Robert Wuhl, Lolita Davidovich

Ples `ivota
Parmenio i Lina kritiziraju Glorijin stav, a nju iznena|uje Linino suprotstavljanje. Jessica pristaje da se njena tetka vrati ku}i, ali je potpuno ignorira. Antonio i Omaira prigovaraju jedno drugom za prevaru. Clara sumnja da su Oscar i Carlos oti{li u plja~ku kod Tita. Carmenza se pojavljuje u baru. Oscar ne `eli izvr{iti plja~ku kako ona ne bi bila osumnji~ena.

Slatka tajna
Luis priznaje policiji sudjelovanje u napadu Grace na Mauricia. Maria se boji da }e joj se Angel osvetiti jer ga je izdala. Ipak osje}a se zadovoljna jer je napravila veliku pogre{ku kad je zanemarila sina. Zbog toga se odlu~i vratiti u rodno selo. Deborah ne `eli biti nikome na teret , pa odlu~uje oti}i na dugo putovanje, s kojega se ne planira vratiti.

Najbolje godine
Cijelo selo napada Koranu da oda otkud joj la`no blago. Korana brani Sebastijana te ih navede na Andriju. Andrija je prisiljen otkriti svima povijest blaga, no niti on ne zna tko je prave dragocjenosti zamijenio bi`uterijom, iako sluti tko je mogao to napraviti. Korana i Sebastijan prekidaju. Tomo i Jana se sve vi{e sva|aju, a Tomo priznaje da ne misli biti monogaman.

16.45 BHT

15.10 FTV

20.00 MRE@A

22.25
HRT 2

Sportski novinar Al Stump dobio je neo~ekivan poziv - Legendarni igra~ baseballa Ty Cobb ponudio mu je da napi{e njegovu biografiju. Iako je u to doba bio najbolje pla}eni sportski novinar u Americi, odu{evljeni Stump je bez razmi{ljanja pristao, najvi{e zato {to je Ty Cobb bio ~ovjek kojemu se divio, a i zato {to je bio polaskan ponudom. Ty Cobb znao je da umire i `elio je biografiju koja }e biti njegov spomenik i koja }e ga odvesti u Ku}u slavnih...

FILM

SPORT

Motivi
TRILER
Re`ija: Craig Ross Jr. Uloge: Vivica A. Fox, Shemar Moore, Golden Brooks, Sean Blakemore, Joe Torry

Zvijer rata
RATNI
Re`ija: Kevin Reynolds

02.35
NOVA

Emery Simms je visoko obrazovan i uspje{an tajkun, koji je o`enjen uzornom `enom Constance. Stvari opasno krenu po zlu kada se Emery, `eljan uzbu|enja upusti u aferu s divljom i neobuzdanom Allanom. Ta veza donosi mu mnogo problema, a zavist, ljubomora i zlo~ini postanu dio njegove svakodnevnice.

U Afganistanu 1981. godine sovjetska vojska se nalazi usred krvavog rata protiv mud`ahedina. Odvojeni od ostalih snaga nakon napada, vojnici pod vodstvom brutalnog i, ~ini se, umno poreme}enog Daskala po~inju da se pitaju {ta zapravo rade ovako daleko od ku}e, u ~emu prednja~i Kover~enko. Me|utim, nema vremena za unutra{nje rasprave, jer je Sovjetima na tragu lokalna vojska predvo|ena lukavim Tajem. Osjetiv{i nezadovoljstvo, Daskal se okre}e i protiv Kover~enka, kojeg ostavi na milost i nemilost Afganistancima.

23.30 PINK

Bosna i Hercegovina Ukrajina
Kvalifikacije za EP 2011. Ko{arka

20.35 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana erija, 143. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 24. epizoda 10.30 Zack i Cody, program za mlade, 24. epizoda 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Grmalj: Gospodar sunca, italijanska mini serija, 1. epizoda /RP/ 13.40 Zvjezdani studio 14.05 Grizli Adams, igrana serija, 25. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Slatka tajna, igrana serija, 144. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 74. epizoda 16.45 Tomica i prijatelji, crtani film

~etvrtak, 5. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 07.00 08.59 09.00 09.05 09.10 10.00 10.25 10.50 11.30 12.00 12.15 12.40 13.05 13.20 13.50 14.40 16.30 17.00 18.00 Sestrice, serija Jutarnji program Pregled programa Vijesti Vremenska prognoza Brojevi, serija Naruto, crtana serija Tim galaksi, crtana serija Pop sikret, crtana serija MTS magazin, muzi~ki program Vijesti Mala TV Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Gomboce, program za djecu Bajke iz cijelog svijeta Kiki {ou (r) Profajler, serija Elenina sudbina, serija Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Brojevi, serija Evropska unija i mi

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Izgubljena soba, serija 13.00 Najbolje godine, serija, 124. ep. 14.00 Muzi~ki program 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 71. ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.35 Jutarnji program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 10.40 A la Carte, kulinarski show 11.20 Stol za 4, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Prvi pla~, film 13.55 Skrivena kamera 14.20 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 16.25 Top Shop 16.50 Vremenska prognoza 16.55 OBN Info 17.00 Sumnja, serija 17.40 A la Carte, kulinarski show

PINK
06.25 Sarajevo on line 06.35 Made in Banja Luka 06.45 Sportissimo 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Anali, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10% Sve za ljubav, reality show 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo, alo, humoristi~ka serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info top

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 55/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Uradi sam, uradi sama 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 150/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 56/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 3/23 (r) 12.45 @ivot & ostalo: Lovci na vodopade (r) 13.15 Lifestyle reporta`a: Danska (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 23/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 56/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 57/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Bijela hronika 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 4/23 18.15 Zlato divljine: Moruna, riblja kraljica, 1/6 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportski program 20.35 Ko{arka (m): Kvalifikacije za EP 2011: Bosna i Hercegovina Ukrajina, prijenos 22.45 BHT vijesti 22.55 Business News 23.05 Nogomet: 3. pretkolo Evropske lige: Zrinjski Odense, 2. utakmica, snimak 00.45 Na terapiji, igrana serija, 24/45 01.10 Policijska inspektorica Irene Huss, igrana serija, 6/6

Dobro jutro

JUTARNJI PROGRAM 07.00

Pop sikret

CRTANA SERIJA10.50

Zauvijek susjedi
SERIJA17.32

Vox populi
SERIJA20.00

Sve za ljubav

REALITY SHOW 12.10

17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 49. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 50. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 ^arli i mimo, crtani film 19.05 [oni i njegovo stado, crtani film 19.15 Tomica i prijatelji, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Grmalj: Gonzalova osveta, italijanska mini serija, 2. epizoda /RP/ 21.44 Dnevnik, najava 21.45 Vrati}e se rode, igrana serija, 25. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Nema odmora za hrabre, francuski igrani film /Z/ 01.20 Zvjezdani studio 01.55 Centralni zatvor

19.00 Patak Da~a i prijatelji, crtani 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.25 Fudbal - 3. Kolo kvalifikacija za ligu evrope: Slovan - Crvena Zvezda, direktan prenos 22.25 Grad svingera, serija 23.15 Info profil 23.37 Finansijske novosti 23.40 Neko da me ~uva, serija 00.20 Na lepom plavom dunavu, serija 01.10 Profajler, serija 01.55 Srpska danas 02.20 MTS magazin, muzi~ka emisija 02.45 Dnevnik 03.15 Grad svingera, serija 04.00 [u{njar - opomena, dokumentarni program 04.15 Muzi~ki program 05.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

18.15 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavna emisija 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.50 Eko Ing 19.55 Horizonti 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Moje drage kom{ije, serija, 72. ep. 23.30 Izgubljena soba, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, serija Reprizni program Hayat TV 01.40 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 02.00 Vijesti, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Ispuni mi `elju 04.00 Ugodni trenuci s... 04.45 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, posao i mogu}nosti

18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show krim. serija 22.10 Biseri, talk show 22.45 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 23.45 Mu}ke, humoristi~ka serija 00.15 Ljetna matineja: Prvi pla~, film 01.55 Playboy Girls, zabavni program 02.20 Sexiest, zabavni program 02.45 CSI: Las Vegas X, krim. serija 03.45 Mu}ke, humoristi~ka serija

16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Sarajevo on line 18.45 Made in Banja Luka 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Purpurne rijeke, serija 23.00 Alo, alo, serija 23.30 Zvijer rata, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka 01.50 Sportissimo 02.00 Gold express 04.30 Purpurne rijeke, film 06.00 Pink jubox

RTS
12.00 12.5 12.25 12.3 13.30 Dnevnik Sport plus Vrijeme Preokret (r) Trag u prostoru: Zdrav da se razboli{ 14.00Sje}anje na stara vremena, muzi~ki program 15.05 Vijesti 15.15 at (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Dtum 16.35 Vjerski kalendar 17.00 Dnvnik 17.20 Evronet 17.25 [ta adite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putois: Francuska 19.00 Slagalica 19.30 Dnevik 20.05 Sti`u dolari, serija 21.05 @ivot standardi 21.35 Srpski glas - crni opal, aktuelno - dokumentarni program 22.05 Tabloi 23.05 Metropolis 23.45 Dnevni 00.00 Mjera za muziku 00.30 No}ni pogram

RTCG
11.5 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 16.55 17.15 17.30 18.00 18.30 19.20 19.30 20.00 20.35 21.30 22.00 22.30 22.50 23.00 23.20 23.50 Kalendar Vijesti Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Stil (r) Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Kalendar Dnevnik 2 Natura viva Koncert Emisija iz kulture ABS, automobilizam Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Top destinacije Budva(r) 12.00 Vremenski policajac 2, film 14.00 Sabirni centar, sa Vukom Perovi}em (r) 15.00 Objektiv 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Top destinacije - Budva 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Ne{to izme|u, sa Sabrijom Vuli}em 22.00 Forum 30 22.30 Izvan grada, film

HALLMARK
07.00 McLeodove k}eri, serija 09.00 Ubistva u Midsomeru, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Prije nego ka`e{ “da”, film 18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 Ogromne ma{ine Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Prototipi Kako se to pravi Kako se pravi Drvosje~e iz mo~vare Auta po mjeri 2008. Ameri~ki ~operi Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Kako se to pravi Kako se pravi Drvosje~e iz mo~vare Pravo mjesto zlo~ina Pobje}i od smrti U djeli}u sekunde, 2 epizode Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 Trebalo bi da sam mrtav 07.00 Vojska lavova 08.00 Detektivi ronioci 09.00 Posljednje Guslofovo putovanje 10.00 Divlja Rusija 11.00 Rijeke i `ivot 12.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 13.00 Detektivi ronioci 14.00 Posljednje Guslofovo putovanje 15.00 Autoput ~eki}ara 16.00 [apta~ psima, 2 epizode 18.00 Reskju Ink 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 20.00 Potraga za d`inovskim oktopodom 21.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 22.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 23.00 Potraga za d`inovskim oktopodom 00.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem

Advokatova kazna
SERIJA

20.00

20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Medijum, serija 23.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Projekat Jelcin, film 03.00 Zlo~est ili dobar, film 05.00 Ne{ Brid`is, serija

17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

OSLOBO\ENJEgodine ~etvrtak, 5. august 2010.
HRT1
05.45 Rije~ i `ivot, religijski program (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 ZABA - 90 sekundi (r) 09.07 Pet zvjezdica 1, serija (r) 09.50 Vijesti 09.59 Vrijeme danas 10.00 Prijenos obilje`avanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 11.00 Vijesti iz kulture (r) 11.15 Vijesti 11.24 Vrijeme danas 11.28 Knin: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti - prijenos mise 13.00 18. hodo~a{}e hrvatske vojske i policije, Lourdes 2010 13.35 Kulturna ba{tina: Trogir (r) 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 3: Hvar (r) 15.35 A sad u Europu! (r) 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija (r) 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.19 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 15 godina od Oluje: Ratni snimatelj Petar Malba{a, dokumentarni film 21.05 Knin 2010.: Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, prijenos 23.05 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Dr. House 2, serija 00.30 Filmske no}i strave: Autostopist, ameri~ki film (r) 01.50 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (r) 02.30 Bra}a i sestre 2, serija (r) 03.10 Skica za portret (r) 03.25 Gara`a: Afion (r) 03.55 Hrvatsko podmorje 3: Hvar(r) 04.25 A sad u Europu! (r) 05.10 18. hodo~a{}e hrvatske vojske i policije, Lourdes 2010 (r)

TV PROGRAM
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}: Konji} (r) 08.15 Na kraju ulice: Vrtni patuljak (r) 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.55 Obitelj Addams, crtana serija (r) 09.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 09.40 Abeceda EU: Slovo C (r) 09.50 Iznad crte: Hana, drugi put (r) 10.05 Heidi, serija za djecu (r) 10.30 Luda partija golfa 2, ameri~ki film (r) 12.05 Ru`na Betty 2, serija (r) 12.45 Beverly Hills 1, serija (r) 13.30 Simpsoni 18, humoristi~na serija (r) 13.50 Simpsoni 18, humoristi~na serija (r) 14.10 Crveni patuljak 6, humoristi~na serija (r) 14.40 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija 15.20 Bra}a i sestre 2, serija

63

NOVA
06.30 Na{i najbolji dani, serija 07.30 Yu-gi-oh GX, crtana serija 07.55 Jackie Chan, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija - nastavak 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Na{a mala klinika, serija 21.00 Navy CIS, serija 22.55 Ve~ernje vijesti 23.10 IN magazin 23.55 Bra~ne vode, serija 00.20 Seks i grad, serija 00.50 Ezo TV, tarot show 01.50 Za~arani, serija 02.35 Motivi, igrani film

TV MOSTAR
10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 RTM muzi~ki sms chat 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija 17.30 Muzika 18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Izgubljena soba, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, serija

MRE@A PLUS
09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 12.00 Izgubljena soba, serija 13.00 Najbolje godine, serija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Izgubljena soba, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, serija

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00, Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Koki, program za djecu (r) 10.10 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda, serija (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Ljetne dobre vibracije (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sevdah (r) 13.40 Gdje je nastalo, dok. program (r) 14.30 Dokumentarni program 15.20 Biografije, dok. program 16.10 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Divlja ostrva, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Koki, program za djecu 19.10 Bajke iz cijelog svijeta 19.25 Ulica Zoolo{kog vrta 20.00 Igra sudbine, film 21.27 Ve~ernje vijesti 22.00 Ljetne dobre vibracije, u`ivo 23.00 Sarajevdisanje, dok. program 23.30 Glas Amerike 00.00 Ana Karenjina, 4/4

TV SLON
17.10 @ivotne pri~e, dokumentarni program 17.40 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, infoprogram 18.20 Tuzla u`ivo 18.33 Vremeplov ... 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.35 Tuzla, u`ivo 19.40 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.13 Vremeplov ... 20.30 Super Zvijezda Slona, 2010. 22.00 Katalina i Sebastijan, 108/120 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
17.10 17.30 17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00 22.50 23.00 23.30 00.00 00.05 Oliverov twist Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Frejzer, serija Mali oglasi Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike, muzi~ka emisija Zona kantona TV izlog Mali oglasi Zabranjena ljubav, serija Tu`na sje}anja Zenica danas (r) Frejzer (r) Gledajte, horoskop Glas Amerike

Beverly Hills

SERIJA ZA MLADE 12.45

Navy CIS
SERIJA

21.00

16.00 Neo~ekivana gospo|a Pollifax, ameri~ki film (r) 17.30 Vrhunska putovanja: Bali, dok. serija (r) 18.20 Mu}ke 3a, humoristi~na serija 18.50 Mu}ke 3a, humoristi~na serija 19.20 Gara`a: Afion (r) 19.50 Ve~ernja {kola (r) 20.20 Ve~eras... 20.25 Nogomet, EL: Hajduk - Dinamo B, prijenos 1. pol. 21.20 Vijesti na Drugom 21.25 Vrijeme 21.30 Nogomet, EL: Hajduk - Dinamo B, prijenos 2. pol. 22.25 Cobb, ameri~ki film 00.30 Deadwood 3, serija 01.20 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija, humoristi~na serija (r) 01.50 Ljetni retrovizor: Zlo~ina~ki umovi 3, serija (r) 02.35 Ljetni retrovizor. Kineska pla`a 2, serija (r)

TV KAKANJ
09.00 09.10 09.20 10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.10 19.30 20.00 20.20 21.20 23.00 23.30 00.00 Denis napast U~enje Kur%ana Program TV Sahar Zabranjena ljubav, serija Namjesnik ljubavi, serija Crne knjige, serija Flash vijesti Druga strana ljubavi, serija Svjedok prirode Gostiona Auto shop magazin Kakanjski turizam Namjesnik ljubavi, serija Trka kolica Crne knjige, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Crne knjige, serija Intervju Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

TV TK
10.15 Kliford, dje~iji program 10.45 Ulica zoo vrta, dje~iji program 11.15 Glas Amerike (r) 11.45 TV shop 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Frejzer, serija 12.45 Eko sat 13.15 Povratak, info-program 13.55 Iz dana u dan 14.10 Gostiona 15.00 Frejzer, serija 15.25 Moja `ivotinja i ja, dje~iji program 15.35 Ulica zoo vrta, dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Ljeto na dlanu 17.00 Alternativna medicina 18.00 Frejzer, serija 18.20 Pe~at u vremenu 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Crtani film 20.05 Pod suncem St. Tropea, serija 21.00 Portret 22.00 Prvi talas, serija 22.45 Vijesti 22.55 Frejzer, serija 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik RTV TK (r) 00.30 Glas Amerike

RTV USK
08.00 Jutarnji program 09.30 Reporta`e Vehida Guni}a, 10/10 10.00 Vijesti 10.05 Top shop 10.15 Tose Proeski, 8/8 (r) 12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 13.35 TV Liberti (r) 14.05 Top shop 14.10 Old time 14.35 Igrani film 16.15 Top shop 16.25 Portreti (r ) 17.15 Studenti, 6/16 (r) 18.05 TV izlo`ba 18.10 Jaci, dje~iji program Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu, info-program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Studenti, 7/16 (r) 23.00 Igrani film 00.30 Astra show

RTV VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Na tragu prirode, dok. serija (r) 09.00 Sedam dana u Maglaju 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Glas Amerike (r) 10.40 Dok. program 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serija 12.30 Autovizija (r) 13.00 Priroda i ljudi, magazin 13.30 I mi smo BiH (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Info IC NTV IC Kakanj 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 20.00 Info IC NTV IC Kakanj 20.30 Svijet tajni, serija 21.00 Lokalno je primarno 21.30 Dok. program 22.00 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

EUROSPORT
08.30 Konji~ki sport, Hickstead, UK 09.30 Biciklizam, Tour of Poland 11.00 Fudbal prijateljski me~ 12.30 Plivanje, Paris, Francuska 14.00 Fudbal na pijesku, EL Castellón, [panija: [panija - Rusija 15.00 Biatlon, Norve{ka 16.00 Biciklizam, Tour of Poland 17.00 Biciklizam, Tour of Poland, live 18.30 Fudbal, UEFA League, live 19.15 Eurogoals 19.25 Fudbal, UEFA League, live 20.30 Fight Club 23.00 All sports 23.05 Watts 23.10 Ke~eri 00.40 All sports 00.45 Biciklizam, Tour of Poland

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer (L) - Hamburg 08.45 Fudbal, Bundesliga: Bayer (L) - Schalke 04 10.00 Motocross, S[ Lommel, Belgija 11.00 Fudbal, Japanska J. League, pregled 11.30 Australijski fudbal 12.30 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 - Bayern Munich 14.00 Mountain bike 15.00 Australijski fudbal 17.00 Obaranje ruku 17.30 Autotrke, Brno, ^e{ka 18.00 Stand up paddle 18.30 Karting 19.00 FIA touring car 20.00 Obaranje ruku 20.30 Trke aviona 21.00 All sports 22.00 Kuglanje 23.00 Fudbal, Bundesliga: Hoffenheim - HSV Hamburg

SPORT KLUB
06.00 Carling cup: Aston Villa — Blackburn 08.00 Championship: Nottingham Forest — Blackpool 10.00 FMM 10.30 Championship preview 11.00 Pregled belgijske lige 11.30 Pregled ruske lige 12.00 FA Cup: Millwall — Staines 14.00 CH TV: Eintracht — Chelsea 16.00 Belgijska liga: Cercle Brugge — Charleroi 18.00 Carling cup: Leeds — Liverpool 20.00 Holandska liga: PSV — Ajax 22.00 Portugalska liga: Porto — Leiria 00.00 UEFA Europa League: Slovan — Crvena Zvezda 02.00 ATP 250 Los Angeles: Finale 04.00 Pregled belgijske lige 04.30 FMM 05.00 Pregled ruske lige 05.30 Championship preview

VIASAT HISTORY
07.00 Pri~a o dvorcima i kraljevima 08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Faraonov izgubljeni grad 10.00 Gerouov zakon 11.00 Strogo povjerljivo istorija {pijuna`e 12.00 Impresionisti 13.00 Posljednji branoru{itelj 14.00 Mumija koja je do{la iz leda 15.00 Pri~a o dvorcima i kraljevima 16.00 Vivaldijevim stopama 17.00 Pri~a o krompiru 18.00 Patrik 19.00 1989-1990. Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 Groblje gladijatora 21.00 Lovci na naciste 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Pri~a o dvorcima i kraljevima 00.00 Vivaldijevim stopama 01.00 Pri~a o krompiru 02.00 Patrik 03.00 1989-1990. Posljednja godina Isto~ne Njema~ke

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.45 Ma~ke iz kom{iluka 08.40 Oti}i predaleko 09.05 Smrtonosne vode 09.55 @ivot majmuna 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Psihijatri za ajkule 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 17.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 18.10 Andi/zmajeva le|a 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 Donald [ulc, stru~njak za otrove 21.00 ^udna stvorenja Nika Bejkera

TV 1000
08.00 [unjala, film 10.00 Posljednji ples, film 12.00 Bitange iz tr`nog centra, film 14.00 Igra sudbine, film 16.00 Zmaj: Pri~a o Brus Liju, film 18.00 Povratni efekat, film

Povratni efekat FILM 18.00
20.00 Ku}a na hladnoj rijeci, film 22.00 Hladno oko srca, film 00.00 Djevojke iz katoli~ke {kole 3, film 02.00 Isklju~ena, film

Revan{-me~ 3. pretkola Evropske lige: Zrinjski do~ekuje Odense

Plemi}i se nadaju podvigu
45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
~etvrtak, 5. august 2010. godine

Iranski zvani~nici demantovali poku{aj atentata na Ahmedined`ada

Putnici zaboravljeni u vagonu
Dvadesetak putnika dva puta je prelazilo Eurotunel izme|u Engleske i Francuske, po{to su bili zaboravljeni prilikom istovara voza. Putnici su napustili Folkestone, na englekoj obali u subotu. Oni su se nalazili u sedam automobila koji su bili utovareni u isti vagon, ali po dolasku u Calais, na sjeveru Francuske, radnici zadu`eni za istovar im nisu otvorili, vjeruju}i da je vagon prazan. Vagon se ustvari nalazio iza jednog koji je bio prazan zbog kvara. Putnici su se zatim vratili u suprotnom smjeru. Tek kada su stigli u Folkstone, na kraju drugog prolaska, primije}eno je njihovo prisustvo. Napokon poslije tre}eg prolaska kroz tunel stigli su u Calais.

I

ranskizvani~nicidemantovali su da je u srijedu poku{an atentat na predsjednikaMahmudaAhmedined`ada. Ured za odnose s javno{}u iranskog predsjednika tvrdi kako se napadnijedogodio. Savjetnik za medije Ali Akbar Javanfekr je kazao kako je navodna bomba bila petarda, te je optu`io strane novinare da su prenapuhali cijeli doga|aj. Mnogi mediji su izvijestili kako je iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad pre`ivio napad na njegov konvoj na zapadu Irana. Mediji pi{u kako je nepoznata naprava ba~ena na konvoj u gradu Hamedanu, gdje je iranski predsjednik do{ao odr`ati govor. Ahmedined`ad se izvukao bez ogrebotine te je odr`ao govor na nogometnom stadionu. Govor je prenosila i nacionalna televizija, pi{e BBC. No, iranskadr`avnatelevizijaPress TV tvrdila je kako se napad nije niti dogodio. Arab TV je izvijestila kako je u napadu ozlije|eno nekoliko ljudi. Televizijska ku}a iz Dubaija AlArabiya tvrdi kako se napada~ zaletio u automobil u ko-

Bila je to petarda,

A NE BOMBA
Mnogi mediji su izvijestili kako je Ahmedined`ad pre`ivio napad na njegov konvoj na zapadu Irana, {to su zvani~nici negirali te optu`ili strane novinare da su prenapuhali cijeli doga|aj
ma stadionu. Potvrdio je i kako Ahmedined`ad nije ozlije|en te da je jedna osoba ozlije|ena. Britanska agencija je navela da tvrdokorni Ahmedined`ad, koji se obra~unao sa opozicijom poslije spornih predsjedni~kih izbora 2009. godine, ima mno{tvo neprijatelja ne samo u inostranstvu ve} i u konzervativnim i reformisti~kim krugovima u samom Iranu. Iranski predsjednik je u ponedjeljak izjavio da je uvjeren da Izrael kuje zavjeru protiv njega. “Glupi cionisti su unajmili pla}enike da me ubiju“ rekao , je Ahmedined`ad. jem su se vozilinovinari. Dodaju kako je napada~ uhap{en. Iranski internetski portal Khabaronline pi{e da je blizu automobila, u kojem su se vozilinovinarikoji su pratilipredsjednika, eksplodirala ru~na bomba. “Ahmedined`adov automobil je bio udaljen 100 metara te predsjednik nije ozlije|en“ pi, {e Khabaronline. Izvor iz uredairanskogpredsjednika potvrdio je za Reuters da je na Ahmedined`adovu povorkuba~enabomba. Kazao je kako je eksploziv doma}e izrade eksplodirao kod kolone koja je i{la od aerodroma pre-

Radioaktivna pla`a u Bugarskoj
Na~elnik Bugarskog upravnog okruga Konstantin Grebenarov donio je odluku o zatvaranju pla`e Vromos kod ^ernomorca u ju`nom dijelu Crnog mora zbog radioaktivnosti. Istra`ivanja bugarskog Ministarstva za za{titu `ivotne sredine i voda pokazala su da je pla`a radioaktivna i da predstavlja opasnost po zdravlje turista. Zaliv Vromos obuhvata podru~je op{tina Sozopol i Burgas. Na pla`i su postavljene tabele kojima se turisti obavje{tavaju da je pla`a zatvorena.

Grad izazvao ogromne {tete
Gra|ani Bosanske Krupe jo{ su u nevjerici dok zbrajaju ogromne {tete, koje su posljedica olujnog nevremena koje je u utorak uve~er zahvatilo podru~je ove op}ine. Za pola sata ki{a i grad veli~ine teniske loptice i nepravilnog oblika te jak vjetar u potpunosti su uni{tili poljoprivredne kulture. Velike {tete pri~injene su na stambenim i pomo}nim objektima, ali i na automobilima koji su se na{li na otvorenom. Na udaru su se na{la i rubna naselja op}ina Cazin i Biha}. Nevrijeme je prouzrokovalo po`ar u cazinskom naselju Majeti}i, a u Ostro{cu je prijetila poplava jer odvodni kanali za oborinske vode nisu mogli primiti koli~inu padavina. Ve}i dio cazinske, ali i dijelovi drugih op}ina na podru~ju USK-a, uslijed nevremena, ostao je bez napajanja elektri~nom energijom. Kvarovi su sanirani i situacija se stabilizirala ju~e u popodnevnim satima.

POSLJEDNJE VIJESTI
ITALIJA RATIFICIRALA SSP SA SRBIJOM Italijanski parlament ratificirao je Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP) EU i Srbije, saop}ila je u srijedu Ambasada Italije u Beogradu. Italijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini izjavio je, nakon pozitivnog glasanja u Senatu, da je napredak Srbije u evropskim integracijama jedan od glavnih ciljeva talijanske vanjske politike prema zapadnom Balkanu. NESTALO 70 POLICAJACA - Oko 70 policajaca je nestalo nakon {to su ih iz zasjede napali maoisti u centralnom dijelu Indije, saop{tila je policija. Zasjedu je napravilo oko 200 naoru`anih maoista, koji glavna upori{ta imaju u sredi{njim i ju`nim dijelovima Indije, ekonomski vrlo nerazvijenim. U PO@ARU U STANU UGU[IO SE PAS - U stanu u ulici Kaptol 9 u Sarajevu ju~e u 15.15 sati izbio je po`ar. Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo odmah su iza{li na mjesto doga|aja i uspjeli su veoma brzo ugasiti vatru. Vlasnici nisu bili u stanu, ali je na`alost u zapaljenom stanu ostao pas koji se ugu{io. Po`ar je izbio na drugom spratu zgrade, a potpuno je uni{tena najmanje jedna prostorija u stanu, a po`ar je zahvatio i prozore i balkon stana koji se nalazi na tre}em spratu.

Meksi~ki zaljev

Zatvoren o{te}eni naftni izvor
Britanska kompanija British Petroleum (BP) saop}ila je u srijedu da je, proceduromzatvaranja o{te}enog naftnog izvora u Meksi~kom zaljevu, postignut `eljeni ishod. Glasnogovornica BP-a Sheila Williams izjavila je da se upumpavanjem mulja nafta gura nazad u po~etni izvor, javio je AP. Zatvaranje naftnog izvora uslijedilo je nakoneksplozije na naftnojplatformiispred obalaLuizijane20. aprila, u kojoj je poginulo11 radnika. Tada je iz izvora po~elo nekontrolisanocurenjenaftekoje je, poslijenekolikobezuspje{nih poku{aja, djelimi~no stavljeno pod kontrolu tek 4. juna. Tada su stru~njaci BP-a, uz pomo} robota podmornice, uspjeli da na otvor stave poklopac i suzbiju curenje, iako ne i da ga u potpunosti zaustave.

3. vanredno kolo - nezvani~an izvje{taj

66 49 26 87 65 3 23 82 56 2 14 71 53 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42 73 5 28 45 75 4 78 20 90 86 46 52 64
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

33 25 48 89 13
29 30 31 32 33

JACK POT: nije izvu~en
Bingo plus: 5 4 0 0 2 0

Deseterac: 58 dobitnika po 3.007,40 KM, Peterac: 18.328 dobitnika po 9,00 KM

JACK POT u narednom kolu oko: 2.306.000 KM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful