You are on page 1of 42

0

1

DAFTAR

JSI

SEMESTER I
BAB

I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

AL-QUR’AN
A. Surah Al-Kaafiruun ayat 1-6, tentang anjuran bertoleransi
B. Surah Yunus ayat 40-41, tentang anjuran bertoleransi
C. Surah Al-Kahfi ayat 29, tentang anjuran bertoleransi
AL-QUR’AN
A. Surah Al-Mujadilah ayat 11, tentang etos kerja
B. Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10, tentang etos kerja
IMAN KEPADA HARI AKHIR
A. Iman Kepada Hari Akhir
B. Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir
C. Tanda-Tanda Hari Akhir
D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Fungsi Iman Kepada Hari Akhir
AKHLAQ TERPUJI
A. Adil
B. Ridha
C. Amal Shaleh
PERNIKAHAN
A. Hukum Islam Tentang Pernikahan
B. Hikmah Pernikahan
C. Talaq dan Rujuk
D. Perhitungan Masa Iddah
E. Hukum Talaq dan Rujuk
F. Ketentuan Perkawinan Undang-Undang di Indonesia
SEJARAH ISLAM DI INDONESIA
A. Perkembangan Islam di Indonesia
B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan
C. Peranan Umat Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia
D. Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia
E. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di
Indonesia

3
3
6
8
13
13
15
20
20
25
25
26
31
31
34
37
45
45
50
52
59
62
66
76
76
81
81
86
87

SEMESTER II
BAB

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

AL-QUR’AN
A. Surah Yunus ayat 101, tentang pengembangan IPTEK
B. Surah Al-Baqarah ayat 164, tentang pengembangan IPTEK
BERIMAN KEPADA QADHA dan QADAR
A. Pengertian Kepada Qadha dan Qadar
B. Fungsi Iman Kepada Qadha dan Qadar
C. Hubungan Antara Qadha dan Qadar Dengan Ikhtiar dan Tawakkal
D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Iman Kepada Qadha dan Qadar
AKHLAQ TERPUJI
A. Pengertian dan Maksud Persatuan
B. Pengertian dan Maksud Kerukunan
AKHLAQ YANG TERCELA
A. Israf
B. Tabzir
C. Ghibah
D. Fitnah
MAWARIS
A. Pengertian Ahli Waris
B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ahli Waris
C. Dalil Naqli dan Aqli Tentang Ahli Waris
D. Ketentuan Tentang Harta Benda Sebelum Pembagian Warisan
E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Perhitungan Dalam Pembagian Warisan
F. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam
G. Hikmah Warisan Dalam Islam
SEJARAH ISLAM DI DUNIA
A. Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia
B. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia
C. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Gerakan Modernisasi
D. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan
Pemikiran Islam Di Dunia

96
96
98
104
104
106
111
115
120
120
122
129
129
131
133
134
138
138
140
141
143
145
147
148
153
153
158
159
160

2

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 1. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang anjuran bertoleransi
: 1.1 Membaca QS Al Kafirun, QS. Yunus : 40-41, dan

QS. Al Kahfi : 29
1.2 Menyebutkan arti QS Al Kafirun, QS. Yunus : 40-41, dan
QS. Al Kahfi : 29
1.3 Menampilkan perilaku anjuran bertoleransi seperti terkandung
dalam QS Al Kafirun, QS. Yunus : 40-41, dan
QS. Al Kahfi : 29
¾
Membaca
dengan fasih.
:
¾ Menjelaskan penerapan tajwid
¾ Mengartikan secara harfiah
¾ Menterjemahkan ayat
¾ Menyimpulkan isi kandungan
¾ Menghafalkan ayat di rumah

SOAL ESSAY
1. Surah Al-Kaafiruun Ayat 1-6 menjelaskan tentang ....
___________________________________________________________________________
2. Surah di atas adalah surak yang ke ....
___________________________________________________________________________
3. “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah” Ini arti surah Kafirun ayat ke ....
___________________________________________________________________________
4. Isilah kolom yang kosong dengan kalimat yang benar dan tepat!
Kalimat

Hukum Bacaan

Arti Bacaan

Sebab

Mad ‘Aridh Lissukun

‫ ﻭﹾ‬sebelumnya berbaris ُ

Mad Asli

‫( ﺍ‬alif) sebelumnya berbaris _َ

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺕ‬

Idgham Bighunnah

__ٌ (tanwin) disambut huruf

Qalqalah sedang

‫( ﺩ‬huruf Qalqalah) tidak

‫ﻡ‬

bertasydid, dan tempat berhenti

5.  memerintahkan kepada Nabi Muhammad J untuk mengatakan kepada orang-orang Kafir
bahwa ....
___________________________________________________________________________
6. Kita selaku umat Islam mari tunjukkan dan beri contoh tauladan yang baik, agar mereka yang
kafir tertarik dan mau ....
___________________________________________________________________________
7. “Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
kamu berlepas diri terhadap apa yang Aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu
kerjakan"Ini merupakan arti dari surah ....
___________________________________________________________________________
8. Isilah pada kolom yang kosong dengan kalimat yang benar dan tepat!
Kalimat

Hukum Bacaan

Arti Bacaan

Sebab

Izhar Halqi

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan 〈

Idgham Bighunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻱ‬

3

Kalimat

Hukum Bacaan

Arti Bacaan

Sebab

Idgham Bilaghunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻻ‬

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺕ‬

Izhar Syafawi

‫ﻡﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻉ‬

9. Berikut beberapa sifat teman yang baik, ....
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Dalam sebuah ayat  berfirman yang artinya “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari
Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir)
biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya
mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti
besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang
paling jelek.”Arti ayat di atas, merupakan surah ....
___________________________________________________________________________
11. Surah di atas, adalah surah ke..... dalam Al-Qur’an
___________________________________________________________________________
12. Isilah kolom yang kosong dengan kalimat yang tepat dan benar!
Kalimat

Hukum Bacaan

Arti Bacaan

Sebab

Idgham Bilaghunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺭ‬

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺵ‬

Idgham Bighunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻭ‬

Mad Asli

‫ ﻱﹾ‬mati sebelumnya berbaris __ ِ

13. Siksaan bagi orang yang tidak beriman,  telah menyediakan siksaan bagi orang–orang kafir
yakni mereka akan diberi minum dengan air seperti ....
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 2. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang etos kerja
: 2.1 Membaca QS Al Mujadalah : 11 dan QS. Al Jumuah : 9-10
2.2 Menyebutkan arti QS Al Mujadalah
QS. Al Jumuah : 9-10
2.3 Menampilkan perilaku etos kerja seperti
terkandung dalam QS Al Mujadalah
QS. Al Jumuah : 9-10
: ¾ Membaca dengan fasih.
¾ Menjelaskan penerapan tajwid
¾ Mengartikan secara harfiah
¾ Menterjemahkan ayat
¾ Menyimpulkan isi kandungan
¾ Menghafalkan ayat di rumah

:

11

dan

:

11

dan

SOAL ESSAY
1. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan tentang ....
______________________________________________________________________________
2. Surah di atas merupakan surah ke......dalam Al-Qur’an
______________________________________________________________________________
3. “ .....  akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat...”Arti ayat ini terdapat dalam surah ....
______________________________________________________________________________
4. Isilah kolom yang kosong
Kalimat
Hukum Bacaan
Arti Bacaan
Sebab

5.
6.
7.
8.
9.

Yang

‫ ﹾْﻱ‬mati sebelumnya berbaris __ ِ

Dikatakan berdirilah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺵ‬

Diantara kamu

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻙ‬

Diberi ilmu

‫ ﻭﹾ‬sebelumnya berbaris ُ

kerjakan

‫ ﹾْﻱ‬mati sebelumnya berbaris _ِ

akhir kalimat
Hendaklah orang-orang yang menghadiri pertemuan atau persidangan, baik yang terlebih dahulu
datang maupun yang terbelakang, sama-sama menjaga suasana ....
______________________________________________________________________________
Orang-orang yang beriman dan berilmu lebih mulia dan tinggi derajatnya disisi  dibanding orang
yang beriman tapi tidak berilmu apalagi dengan orang yang berilmu ....
______________________________________________________________________________
Nilai manusia terletak kepada tingkat keimanannya kepada  dan tingkat iman tergantung kepada
tingkat ilmunya yang ia miliki dan tingkat ilmu juga tergantung kepada ....
______________________________________________________________________________
’amal tergantung dari keikhlasan hatinya berbuat apakah karena ....
______________________________________________________________________________
Surah AI-Jumu'ah Ayat 9-10 beisi perintah ....
______________________________________________________________________________

10. “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, bersegeralah kamu
kepada mengingat  dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.”Arti ini terdapat dalam surah ....
______________________________________________________________________________

5

11. "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia  dan
ingatlah  banyak-banyak supaya kamu beruntung”Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam....
______________________________________________________________________________
12. Isilah pada kolom kosong dengan kalimat yang tepat dan benar!
Kalimat
Hukum Bacaan
Arti Bacaan
Sebab
Yang

‫ ﹾْﻱ‬mati sebelumnya berbaris __ ِ

Dikatakan berdirilah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻱ‬

Diantara kamu

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻝ‬

Diberi ilmu

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻙ‬

kerjakan

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺕ‬

13. Mendirikan shalat Jum’at hukumnya wajib atau fardu ain, artinya ....
______________________________________________________________________________
14. Oleh karena itu, apabila waktu shalat Jum’at telah tiba dan telah ada panggilan dengan suara azan
untuk mengerjakan shalat Jum’at maka ....
______________________________________________________________________________
15. Sedangkan untuk perempuan dan anak-anak ....
______________________________________________________________________________
16. Beramal untuk kepentingan akhirat, yaitu ....
______________________________________________________________________________
17. Surah Al-Jum’ah ini menegaskan bahwa  menciptakan manusia adalah agar ....
______________________________________________________________________________
18. Karena dengan beribadah, manusia akan dapat menikmati kehidupannya yang abadi di akhirat
nanti. Pada ayat ini, shalat yang ditegaskan karena ....
______________________________________________________________________________
19. Apabila seseorang shalatnya baik maka baiklah amalan-amalannya yang lain, tetapi bila shalatnya
jelek maka ....
______________________________________________________________________________
20. Sabda Nabi J yang artinya "Amalan seorang hamba yang pertama diperhiturtgkan di hari kiamat adalah
shalatnya. Bila shalatnya baik maka ....
______________________________________________________________________________
21. Berusaha mencari anugerah  di muka bumi setelah menjalankan shalat. Hal ini memberikan
pengertian kepada kita agar manusia tidak hanya shalat terus-menerus, akan tetapi wajib ….
______________________________________________________________________________
22. Sebaliknya, usaha manusia tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan apabila tidak disertai
dengan ….
______________________________________________________________________________
23. Oleh karena itu, setiap saat kita dianjurkan untuk ….
______________________________________________________________________________
24. " Dan di antara mereka ada orang yang berdo`a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan....
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 3. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir
: 3.1 Pengertian beriman kepada Hari Akhirat

3.2 Nama dan tanda-tanda hari Akhirat
3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap
Hari Akhir
3.4 Contoh perilaku yang beriman kepada hari akhirat
3.5 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap
hari akhirat
: ¾ Pengertian
¾ Dalil Naqli
¾ Contoh perilaku yang beriman kepada hari akhirat
¾ Nama hari kiamat dan tanda-tandanya
¾ Fungsi beriman kepada hari akhirat
¾ Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhirat

SOAL ESSAY
1. Maksud beriman kepada Hari Akhirat adalah ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Dalilnya S. Thaha: 15 yang artinya ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya ; dan barang
siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan
kejahatahannya, sedang mereka sedikitpun tidak di aniaya (dirugikan)."Ini merupakan arti dari surah ....
_______________________________________________________________________________
4. Siapa saja yang berbuat amal baik,  akan memberikan pahala di akhirat dengan ....
_______________________________________________________________________________
5. Siapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan setimpal kejahatannya, sebab ....
_______________________________________________________________________________
6. Setiap orang mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang
Islam, kita berkewajiban untuk beramal saleh, juga berkewajiban melaksanakan ....
_______________________________________________________________________________
7. Kewajiban itu baru dapat dilakukan dengan baik jika setiap orang mempunyai tanggung jawab,
baik terhadap dirinya sendiri, kepada orang lain, maupun ....
_______________________________________________________________________________
8. Semua perbuatan yang dikerjakan di dunia, kelak di akhirat ....
_______________________________________________________________________________
9. Dalam hal ini Rasulullah J bersabda yang artinya "Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan setiap
pemimpin akan ditanyakan ....
_______________________________________________________________________________
10. fungsi iman kepada hari akhir adalah sebagai berikut, ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. ”Apabila bumi di guncang dengan guncangannya (yang dahsyat).Dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat
(yang dikandung)nya.Dan manusia bertanya : "Mengapa bumi (jadi begini ?)"Pada hari itu bumi menceritakan
ceritanya.Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.Pada hari itu
manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka
(balasan) pekerjaan mereka”Ini merupakan arti dari surah ....
_______________________________________________________________________________

7

12. "(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari
anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan
mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab  itu sangat keras."Ini terdapat dalam
surah ....
_______________________________________________________________________________
13. Surah di atas, menerangkan tentang ....
_______________________________________________________________________________
14. ”Hari kiamat.Apakah hari kiamat itu ?Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manusia seperti
anai-anai yang bertebaran.dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”Ini merupakan
arti dari surah ....
_______________________________________________________________________________
15. Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiupan terompet oleh ....
_______________________________________________________________________________
16. Pada saat itu hancurlah dunia dengan segala isinya termasuk manusia, berantakan bagaikan debu
beterbangan di angkasa sebagaimana Firman  dalam surah ....
_______________________________________________________________________________
17. "Dan ditiuplah terompet maka rubuhlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi yang di kehendaki
oleh  . Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya
masing-masing)." Ini merupakan arti dari surah ….
_______________________________________________________________________________
18. Peredaran tata surya seperti bumi dan planet- planet lainya yang berputar di angkasa mengelilingi
matahari yang sangat rapi dan teratur sehingga tidak terjadi benturan hal ini tidak lain karena ada
yang mengaturnya, yakni .  memberikan daya tarik menarik yang serasi antara bumi dengan
matahari dan planet lainya Namun menurut ilmu alam, daya tarik menarik tersebut tidak selamanya
utuh, lama kelamaan daya tarik menarik tersebut tentu akan surut dan habis. Apakah yang terjadi
kalau hal itu terjadi ? Ini pendapat ahli ....
_______________________________________________________________________________
19. di dalam perut bumi terdapat gas panas, lama kelamaan gas itu menjadi dingin yang akhirnya
menjadi beku dan menjadi zat padat (kulit bumi)sehingga tekanannya berkurang bahkan lenyap,
akibatnya bumi pecah karena tekanan dari atmosfir lebih kuat, akibatnya bumi pecah seperti telur
diremas oleh tangan yang kuat. Dan kalau di dalam perut bumi itu masih tersisa gas- gas panas
yang sifatnya berkembang dan mendesak keluar kulit bumi lebih besar tekanannya dari atmosfir
dari luar, Akibatnya semua isi bumi akan keluar seperti letusan gunung dan terjadinya gempa.
Karena tekanan dari dalam perut bumi dengan di luar masih seimbang maka letusan tidak terjadi.
Ini merupakan pendapat ahli ....
_______________________________________________________________________________
20. Cahaya matahari akan mampu menyala selama 50 milyar tahun dengan panas 15 juta derajat
Celcius. Apa yang akan terjadi bila sinar matahari tidak ada, tidak ada angin dan awan, tidak turun
hujan sama sekali ? Ini adalah pendapat ahli ....
_______________________________________________________________________________
21. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid al-Ghifari ra. berkata: Nabi Muhammad J , pernah
menghampiri kami, sedangkan kami sedang membicarakan masalah tanda-tanda kiamat. Lalu
Rasulullah J bertanya, "Apa yang kalian sedang bicarakan?" Para sahabat menJawab: "Kami
sedang memikirkan masalah hari kiamat." Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya hari kiamat itu
tidak akan terjadi hingga kalian mendapatkan sepuluh tanda-tandanya"Kemudian Rasulullah J
menyebutkan tanda kiamat satu per satu, , yaitu, ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 4. Membiasakan perilaku terpuji
: 4.1 Menyebutkan pengertian adil, ridha dan amal shaleh

4.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku adil, ridha dan amal
shaleh
4.3 Membiasakan perilaku adil, ridha dan amal shaleh
: ¾ Pengertian adil, ridha dan amal shaleh
¾ Dalil Naqli adil, ridha dan amal shaleh
¾ Contoh adil, ridha dan amal shaleh
¾ Keuntungan adil, ridha dan amal shaleh
¾ Perilaku yang mencerminkan adil, ridha dan amal shaleh

SOAL ESSAY
1. Adil artinya .....
____________________________________________________________________________
2. Maksud adil di atas ialah ....
____________________________________________________________________________
3. Menurut istilah, adil adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Jadi, keadilan ialah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Firman  : "Wahai orang-rang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena  biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia
kaya ataupun miskin maka  lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi maka sesungguhnya  adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."Ini arti
dari surah ....
____________________________________________________________________________
6. Maksud dari berlaku Adil ialah dalam memutuskan perkara disesuaikan dengan amal perbuatan
seseorang tanpa memandang rakyat atau pejabat, miskin atau kaya, siapa yang bersalah harus ....
____________________________________________________________________________
7. Sebagai pemimpin dan hakim, Rasulullah J menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Hal
ini beliau contohkan dalam hadisnva yang artinya "Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad
mencuri, niscaya aku potong tangannya." Hadits ini diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
8. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda yang artinya "Sesungguhnya  beserta para hakim selama
hakim itu tidak curang. Apabila ia telah curang  pun menjauh dari hakim itu mulailah setan menjadi
teman yang erat bagi hakim itu." Hadits ini disiwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
9. Apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang berlaku adil,jawabannya yaitu, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Berlaku adil dapat diklasifikasikan kepada 4 bagian, yaitu, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Menunjukkan sikap adil kepada orang lain dapat dilakukan dengan beberapa hal, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Selain itu, doa orang yang berlaku adil tidak akan ditolak oleh  . Nabi J .Bersabda yang
artinya "Tiga orang yang tidak ditolak do'a nya, yakni ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 mengangkat do'a mereka ke atas awan, dan dibuka untuk do'a itu segala pintu langit, seraya 
berfirman : "Demi kebesaran-Ku, sesungguhnya Aku akan menolong engakau, walau pertolongan-Ku Aku
berikan pada masa kelak." Hadits ini diriwayahkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Ridha termasuk salah satu akhlak terpuji. Ridha artinya ....
____________________________________________________________________________
Sebagian orang mungkin menganggap, sikap yang demikian termasuk akhlak yang buruk.
Karena dengan merasa cukup terhadap apa yang dimilikinya itu maka akan menimbulkan
kemalasan pada dirinya dan tidak man bekerja. Pandangan yang seperti itu adalah ....
____________________________________________________________________________
Islam tidak mengajarkan kepada umatnya supaya hidup malas. Ridha dapat menjauhkan dari ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Akibat godaan nafsu, seseorang tidak takut atas ancaman yang akan diterimanya sehingga sikap
dan perilakunya melampaui batas-batas norma agama. Maka, untuk menghindari hal itu,
seorang muslim dituntut untuk bersikap ....
____________________________________________________________________________
Qanaah dalam pengertian yang luas mengandung arti berikut, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sabda Rasulullah J artinya "Berbahagialah bagi orang yang mendapat petunjuk untuk masuk
Islam,sedang keadaan hisupnya sederhana, tetapi Qanaah." Hadits ini diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Selain itu dalam hadis lain beliau juga bersabda yang artinya "Qanaah itu adalah harta yang tidak
hilang dan simpanan yang tak akan lenyap." Hadits ini diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Orang yang berjiwa Qanaah adalah ....
____________________________________________________________________________
Orang yang memiliki jiwa Qana’ah itu ia akan bebas dan tidak terikat dengan segala sesuatu,
sebab ia tidak mempunyai ambisi apa pun. Ia rela (Ridha) dengan kedudukan, harta, dan ilmu
yang la miliki tapi ....
____________________________________________________________________________
Karena itu, orang yang berjiwa Qanaah hidupnya akan tenteram, tidak tamak dan rakus. Semua
pemberian  yang berupa apapun ia terima dengan ....
____________________________________________________________________________
Berbeda dengan orang yang berjiwa Qanaah ia selalu....
____________________________________________________________________________
Orang itu hidupnya tenang dan berserah diri kepada . Rasulullah J . Bersabda yang artinya
Dari Abdullah bin Umar ra. Raul bersabda: "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya
cukup serta....
____________________________________________________________________________
Hadits di atas diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Fungsi Ridha dalam kehidupan pribadi ialah, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fungsi Ridha dalam kehidupan bermasyarakat ialah, ....
____________________________________________________________________________

10

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Amal shaleh maksudnya adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Amal shaleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain
berlandaskan ....
____________________________________________________________________________
Yang termasuk perbuatan amal shaleh di antaranya ....
____________________________________________________________________________
Amal Jariyah adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Amal Ma’ruf adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Amal shaleh kepada  seperti, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Amal shaleh terhadap diri sendiri misalnya, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tugas seorang pelajar adalah ....
____________________________________________________________________________
Dalam hal ini para pelajar dituntut untuk bekerja keras dalam ....
____________________________________________________________________________
Orang yang senang membaca akan memperoleh ilmu yang banyak. Belajar hendaknya
dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik (negatif), seperti ....
____________________________________________________________________________
Sebab, pelajar yang sudah mengenal pergaulan di luar rumah akan berakibat fatal. Mereka akan
mengabaikan ....
____________________________________________________________________________
Dalam hal ini orang tua mempunyai peranan sangat penting. Mereka harus dapat mengarahkan
anak-anaknya agar gemar membaca hal-hal yang positif dan melarang membaca bacaan yang
dilarang, seperti ....
____________________________________________________________________________
Orang tua harus mcmpunyai sikap waspada dalam mengawasi putra-putrinya yang masih
duduk di bangku sekolah. Karena pada zaman sekarang banyak pelajar yang tidak
menghiraukan dirinya sebagai pelajar, sebab ....
____________________________________________________________________________
Oleh sebab itu, pemerintah mengimbau agar para pelajar jangan mudah terkena arus di luar
sekolah, seperti ....
____________________________________________________________________________
Seorang pelajar harus belajar dan menuntut ilmu dengan baik. Sebab....
____________________________________________________________________________
Disiplin dalam bekerja adalah modal dasar untuk memperoleh hasil....
____________________________________________________________________________
Seorang muslim harus disiplin dalam bekerja, giat berusaha, tidak mengandalkan orang lain,
atau bermalas-malasan sambil menantikan ....
____________________________________________________________________________
Rasulullah J . memberikan contoh, sebaik-baik penghasilan adalah usaha sendiri dan
penghidupan yang bersumber dari ....
____________________________________________________________________________

11

47. Oleh karena itu, hendaklah rajin dan disiplin dalam bekerja, agar mendapatkan kesejahteraan
dan kebahagiaan hidup dengan tidak lupa ....
____________________________________________________________________________
48. Maksud disiplin dalam bekerja adalah menggunakan....
____________________________________________________________________________
49. Untuk memperoleh keberhasilan yang memuaskan, Islam menggariskan melalui sebuah hadis
yang artinya ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
50. Untuk mencapai ketertiban di jalan raya, setiap pemakai jalan hendaknya mempunyai kesadaran
untuk ....
____________________________________________________________________________
51. Untuk menghindari kecelakaan, hindarkanlah gaya kebut-kebutan, sok gengsi kalau didahului
oleh pengendara lain. Apabila masing-masing individu sudah mempunyai kesadaran dalam
berlalu lintas maka terciptalah ....
____________________________________________________________________________
52. Begitu juga dalam melengkapi surat-surat, pengendara harus memiliki STNK dan SIM. Sebab,
seseorang baru diperbolehkan mengendarai sepeda motor atau mobil apabila memiliki SIM
(Surat lzin Mengemudi), dan semuanya ini diatur dalam undang-undang lalu lintas.Adapun
tujuan pemerintah memberlakukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor
14 Tahun 1992, adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
53. Manusia sebagai makhluk  yang paling tinggi derajatnya dengan diberi akal untuk ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
54. Sudah sepantasnyalah manusia mendekatkan dirinya kepada  atau bersyukur dengan ....
____________________________________________________________________________
55. Manusia mengemban amanat yang paling besar, yaitu ....
____________________________________________________________________________
56. Amanah ibadah artinya ....
____________________________________________________________________________
57. Hidup bermasyarakat adalah....
____________________________________________________________________________
58. Dilihat dari latar belakang budaya, setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda.
Karenanya, setiap manusia memiliki ....
____________________________________________________________________________
59. namun dengan bermasyarakat, mereka tentu memiliki norma-norma dan nilai-nilai
kemasyarakatan serta peraturan yang disepakati bersama, yang harus ....
____________________________________________________________________________
60. Sebagai bangsa Indonesia yang religius dan berfalsafah ....
____________________________________________________________________________
61. Berdasarkan kenyataan ini, agama Islam menegaskan bahwa manusia yang paling berkualitas di
sisi  bukanlah karena ....
____________________________________________________________________________
62. Ketakwaan merupakan perwujudan dari kedisiplinan yang tinggi dalam mematuhi perintah .
Ketakwaan adalah ....
____________________________________________________________________________
63. Agama Islam mengibaratkan anggota masyarakat itu bagaikan satu bangunan, di dalamnya
terdapat beberapa komponen yang satu sama lain mempunyai fungsi berbeda-beda. Manakala
salah satu komponen itu rusak maka ....
____________________________________________________________________________
64. Hadis Nabi J . Menegaskan yang artinya "Seorang mukmin dengan mukmin lainnnya bagaikan
bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya. Kemudian beliau meneluspkan jari-jari
yang sebelah ke jari-jari tangan sebelah lainnya." Hadits ini diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
65. Dalam menggunakan waktu perlu diperhatikan dengan saksama. Waktu yang sudah berlalu tak
mungkin akan kembali lagi. Demikian pentingnya arti waktu sehingga berbagai bangsa di dunia
mempunyai ungkapan yang menyatakan, ....

12

____________________________________________________________________________
66. peribahasa Arab menyatakan, ....
____________________________________________________________________________
67. Kita orang Indonesia menyatakan, ...
____________________________________________________________________________
68. Seandainya seorang siswa yang pada waktu belajar di rumah masih terus bermain-main dan
pada waktu tidur ia gunakan untuk begadang semalam suntuk, tentu hidupnya menjadi tidak
teratur, karena ....
____________________________________________________________________________
69. Oleh karena itu, hargailah waktu dengan cara berdisiplin dalam merencanakan, mengatur, dan
menggunakan waktu yang  karuniakan kepada kita tanpa ....
____________________________________________________________________________
70. Tak dapat dipungkiri, orang-orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah
orang-orang yang hidup ....
____________________________________________________________________________
71. Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui ....
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 5. Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga
: 5.1 Menjelaskan pengertian pernikahan
5.2
5.3
5.4
: ¾
¾
¾
¾

Menjelaskan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam
Menjelaskan hikmah pernikahan
Menjelaskan ketentuan pernikahan menurut UU di Indonesia
Pengertian pernikahan
Menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam
Hikmah pernikahan dalam Islam
Menjelaskan ketentuan pernikahan menurut UU di Indonesia

SOAL ESSAY
1. Pernikahan berasal dari kata dasar....
____________________________________________________________________________
2. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata ....
____________________________________________________________________________
3. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti ....
____________________________________________________________________________
4. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Nikah adalah fitrah yang berarti ....
____________________________________________________________________________
6. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman
hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh ....
____________________________________________________________________________
8. dalam hal ini Rasulullah J bersabda: Dari Anas bin Malik D , bahwasanya Nabi J memuji
 dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: "Akan tetapi aku shalat, tidur, .....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.  menciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan berpasang-pasangan, yaitu ....
a. terdiri atas laki-laki dan perempuan.
10. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk hidup bersama. Untuk mengikat kedua
jenis tersebut dalam satu ikatan yang sah, maka disyariatkan pernikahan sebagai lembaga
kehidupan yang resmi (sah) melalui ....
____________________________________________________________________________
11. Islam mengatur pernikahan, menetapkan syarat-syaratnya, dan menyebutkan kewajibankewajiban yang perlu ditaati oleh calon ....
____________________________________________________________________________
12. Jadi, nikah adalah suatu lembaga kehidupan yang disyariatkan Islam berupa akad untuk....
____________________________________________________________________________
13. Nikah dimaksudkan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, salah satu tujuannya
adalah ....
____________________________________________________________________________
14. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah artinya ....
____________________________________________________________________________
15. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum
nikah dapat berubah menjadi ....
____________________________________________________________________________
16. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada hukumnya nikah itu ....
____________________________________________________________________________

14

17. Alasan yang mereka kemukakan bahwa perintah nikah dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan
hadis hanya merupakan ....
____________________________________________________________________________
18. Akan tetapi bukanlah amar yang berarti wajib sebab ....
____________________________________________________________________________
19. ketika menunjukkan sunah bahkan suatu ketika ....
____________________________________________________________________________
20. Adapun nikah hukumnya sunah bagi orang yang sudah mampu ....
____________________________________________________________________________
21. Nikah menjadi wajib menurut pendapat sebagian ulama dengan alasan bahwa ....
____________________________________________________________________________
22. Terutama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah seperti dalam sabda Rasulullah J , Barang
siapa yang tidak mau melakukan sunahku, maka tidaklah termasuk ....
____________________________________________________________________________
23. Selanjutnya, nikah itu wajib selaras dengan faktor dan situasi. Jika ada sebab dan faktor tertentu
yang menyertai nikah menjadi wajib. Contoh: ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24. Sebab zina adalah ....
____________________________________________________________________________
25. Rasulullah J bersabda sebagai berikut yang artinya Dari Aisyah, "Nikahilah olehmu wanita-wanita
itu, sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan ....
____________________________________________________________________________
26. Hadits di bawah ini diriwayatkan oleh ....

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

"Nikah itu termasuk sunahku maka barang siapa tidak melaksanakan sunahku, tidaklah termasuk
golonganku."
____________________________________________________________________________
Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah
mempunyai ....
____________________________________________________________________________
Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk ....
____________________________________________________________________________
Dalam sebuah hadis Rasulullah J pernah bersabda: "Barang siapa yang tidak mampu kawirr
herrdaklah dia puasa karena ....
____________________________________________________________________________
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka ....
____________________________________________________________________________
"Dan kawinilah orang-orang yang seradirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, 
akan ....
____________________________________________________________________________
Rukun nikah adalah unsur-unsur yang hams dipenuhi untuk melangsungkan suatu pernikahan.
Rukun nikah adalah, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Wali mempelai perempuan, syaratnya laki-laki, beragama Islam, balig (dewasa), berakal sehat,
merdeka (tidak sedang ditahan), adil, dan tidak ....
____________________________________________________________________________
Wali perempuan inilah yang menikahkan mempelai perempuan atau mengizinkan
pernikahannya. Sabda Nabi J yang artinya "Perempuara mana saja yang menikah tanpa izin walinya,
maka pernikahan itu ....
____________________________________________________________________________
Mengenai susunan dan urutan yang menjadi wali adalah sebagai berikut, ....
____________________________________________________________________________

15

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu
yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, ....
____________________________________________________________________________
Selain apa yang dikemukakan surah di atas, ada yang haram dinikahi, yakni, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dua orang saksi, syaratnya Islam, balig, berakal sehat, merdeka (tidak sedang ditahan), laki-laki,
adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Pernikahan yang dilakukan tanpa saksi adalah....
____________________________________________________________________________
Sabda Nabi J ”Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan ....
____________________________________________________________________________
Suatu kewajiban yang dilakukan oleh suami adalah ....
____________________________________________________________________________
Sedangkan kewajiban yang dilakukan istri akan menjadi ....
____________________________________________________________________________
sedangkan masing-masing suami dan istri mendapatkan ....
____________________________________________________________________________
Kewajiban Suami diantaranya adalah, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
firman-Nya dalam surah An-Nisa’ ayat 34 menerangkan tentang ....
____________________________________________________________________________
Perhatikan arti ayat berikut ini ” " Kaum laki-laki itu adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
saleh, ialah ....
____________________________________________________________________________
oleh karena  telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya(durhaka),
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian
jika mereka menta`atimu, maka janganlah ....
____________________________________________________________________________
Arti ayat di atas, merupakan surah An-Nisa’ ayat ....
____________________________________________________________________________
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah ....
____________________________________________________________________________
yang tidak mendurhakai  terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu ....
____________________________________________________________________________
Kewajiban Istri adalah, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

16

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.

67.
68.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai....
____________________________________________________________________________
Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah ....
____________________________________________________________________________
Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah
dosa yang disebabkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Rasulullah J Bersabda yang artinya "Apabila telah mati anak cucu Adam  , terputuslah amalnya
tiga perkara, yaitu ....
____________________________________________________________________________
Rasulullah J memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang saleh. Mempunyai istri
yang saleh, berarti ....
____________________________________________________________________________
Beliau bersabda yang artinya "Barang siapa yang dianugerahkan  istri yang saleh, maka sungguhsungguh  telah menolong ....
____________________________________________________________________________
Firman  dalam Surah Al-Israa' ayat 32 yang artinya ” "Dan janganlah kamu mendekati zina;
sesungguhnya zina itu adalah ....
____________________________________________________________________________
Talak menurut bahasa adalah ....
____________________________________________________________________________
artinya melepaskan ikatan ....
____________________________________________________________________________
Sekiranya dalam pergaulan suami istri tidak dapat mencapai tujuan dari nikah, yaitu tidak
adanya ketenteraman, saling menolong, dan saling membantu, maka pergaulan keduanya
menjadi sebab perpisahan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Oleh sebab itu, dengan
keadilan  diberinya jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu ....
____________________________________________________________________________
Dengan jalan tersebut diharapkan terjadi ketertiban dan ketenteraman antara kedua belah
pihak, supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok. Sebenarnya talak itu dibenci
 , tetapi ....
____________________________________________________________________________
sebagaimana sabda Rasulullah J yang artinya Dari lbnu Umar, katanya telah bersaba
Rasulullah J : "Sesuatu yang halal yang amat dibenci  ialah talak. " Hadits diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
Ila’ artinya sumpah suami kepada istrinya bahwa la tidak akan mencampuri istrinya dalam masa
empat bulan, misalnya dengan ucapan, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Firman  yang artinya "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi masa tangguh empat bulan
(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya  Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, sesungguhnya  Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui." Ini merupakan arti dalam surah ....
____________________________________________________________________________
Li’an adalah perkataan suami dengan maksud ....
____________________________________________________________________________
Dengan mengucapkan: "Saya persaksikan kepada  bahwa saya benar terhadap tuduhan saya
kepada istri saya, bahwa dia telah berzina, kalau dia mengandung itu bukan anak saya."
Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian yang terakhir ditambahkan lagi
dengan kalimat ....
____________________________________________________________________________

17

69. Apabila seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina, suami harus dapat mengajukan ....
____________________________________________________________________________
70. Suami boleh bersumpah dengan nama  sebanyak empat kali dan diakhiri dengan kalimat
"Laknat  terhadap diriku jika ....
____________________________________________________________________________
71. "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama  , sesungguhnya dia
adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat  atasnya jika dia
termasuk orang-orang yang berdusta." Ini merupakan arti dalam surah ....
____________________________________________________________________________
72. Adapun yang dimaksud dengan zihar adalah ....
____________________________________________________________________________
73. Apabila seseorang mengatakan demikian dan tidak diteruskan dengan talak, wajib atasnya
membayar kifarat, dan haram atasnya ....
____________________________________________________________________________
74. Firman  yang artinya "Orang-orang yang berzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya
sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hayalah wanita yang
melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan ....
____________________________________________________________________________
75. Arti ayat di atas terdapat dalam surah ....
____________________________________________________________________________
76. Khulu' adalah ....
____________________________________________________________________________
77. Iwadh artinya ....
____________________________________________________________________________
78. Perceraian yang diakukan secara khulu' berakibat....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
79. Firman  yang artinya Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum  . Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum  , maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum  , maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum  mereka itulah orang-orang yang zalim." Ini merupakan arti surah ....
____________________________________________________________________________
80. Fasakh artinya ....
____________________________________________________________________________
81. rusaknya pernikahan maksudnya ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
82. Perceraian dengan fasakh ini tidak dapat dirujuk, kalau suami hendak kembali kepada istrinya,
harus dengan ....
____________________________________________________________________________
83. Sebab-sebab fasakh adalah, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
84. Hadanah adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
85. Hadanah berbeda dengan tarbiyah (pendidikan). Dalam hadanah terkandung ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
86. Sedangkan dalam tarbiyah dapat dilakukan oleh keluarga dan bisa juga orang lain. Pendidikan
lebih bersifat profesional dan formal, yaitu ....
____________________________________________________________________________
87. Setiap orang diwajibkan memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dengan cara ....
____________________________________________________________________________

18

88. Anak yang baru lahir dalam keadaan suci bersih (fitrah), ibarat ....
____________________________________________________________________________
89. Orang tuanyalah yang memelihara dan dapat mewarnai serta mengarahkan anak itu. Anak itu
dapat menjadi ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
90. Sabda Rasulullah J dalam sebuah hadis yang artinya "Setiap bayi yang dilahirkan atas fitrah
(kesucian), maka sesungguhnya kedua ibu bapaknya yang menjadikannya ....
____________________________________________________________________________
91. Oleh karena itu, dalam Islam anak sebagai penyambung generasi mendapatkan perhatian yang
serius dan merupakan amanat . Seorang anak dapat mengantarkan kebahagiaan orang tuanya
jika ia menjadi ....
____________________________________________________________________________
92. Begitu juga sebaliknya, bisa menjadi bahan dan ujian yang berat bagi orang tuanya. Demikian
firman  dalam Al-Qur’an yang artinya "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan ank-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi  -lah pahala yang besar." Ini terdapat dalam surah ....
____________________________________________________________________________
93. Adapun urutan orang yang berhak memelihara dan mendidik anak adalah sebagai berikut, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
94. Adapun syarat-syarat hadin atau hadanah adalah sebagai berikut, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
95. Rujuk menurut bahasa adalah ....
____________________________________________________________________________
96. Sedang menurut istilah Rujuk adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
97. Firman  yang artinya ... Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) itu menghendaki islah(damai) ....” Ini merupakan arti surah ....
____________________________________________________________________________
98. Apabila suami yang menalak salah seorang istrinya, sebelum ia sempurnakan pembagian
waktunya terhadap istri yang ditalak. Maka hukum rujuk baginya adalah ....
____________________________________________________________________________
99. Apabila terjadi dari sebab rujuknya itu menyakiti istri., maka hukum rujuk bagi suami ....
____________________________________________________________________________
100. Kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk hagi (suami istri), maka hukum rujuk ....
____________________________________________________________________________
101. Jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau karena rujuk itu lebih
berfaedah bagi keduanya.Maka hukum rujuk ....
____________________________________________________________________________
102. Wanita yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati tidak boleh langsung kawin lagi
dengan laki-laki lain, melainkan harus ....
____________________________________________________________________________
103. Masa menunggu ini disebut ....
____________________________________________________________________________
104. Bilangan dari lama masa tunggu, telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Mengenai maksud
disyariatkannya masa tunggu adalah ....
____________________________________________________________________________
105. Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ....
____________________________________________________________________________

19

106. Wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang la tidak hamil maka iddahnya ....
____________________________________________________________________________
107. Wanita yang dicerai suaminya dalam masa haid (menstruasi), masa iddahnya ....
____________________________________________________________________________
108. Wanita yang dicerai tidak mempunyai haid (ayisah), misalnya masih kecil atau menopause,
maka iddahnya ....
____________________________________________________________________________
109. Wanita dicerai suaminya dan belum pernah berhubungan kelamin, masa iddahnya ....
____________________________________________________________________________
110. Wanita dalam masa iddah raj'i berhak menerima ....
____________________________________________________________________________
111. Sabda Rasulullah J yang artinya "Perempuan hendaknya mengambil nafkah darn rumah kediaman dari
bekas suaminya apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya."Hadits ini diriwayatkan oleh ....
____________________________________________________________________________
112. Wanita dalam iddah ba'in (ditinggal mati suami) hanya berhak ....
____________________________________________________________________________
113. Wanita dalam iddah ba'in yang hamil berhak mendapatkan ....
____________________________________________________________________________
114. Perkawinan yang terlarang adalah ....
____________________________________________________________________________
115. Adapun perkawinan yang terlarang adalah sebagai berikut, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
116. Kawin mut'ah adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
117. Kawin mut'ah telah dilarang oleh Rasulullah J sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis
yang artinya "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku ijinkan kepada kamu sekalian perkawinan
mut'ah tetapi ketahuilah sesungguhnya  telah mengharamkannya sampai ....
____________________________________________________________________________
118. Kawin syigar adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
119. Perkawinan ini dilarang dengan sabda Rasulullah J yang artinya "Sesungguhnya Rasullullah J
bersabda: "malarang perkawinan ....
____________________________________________________________________________
120. Kawin Muhallil adalah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
121. Dikatakan Muhallil karena ....
____________________________________________________________________________
122. Perkawinan ini dilarang oleh Rasulullah J dengan hadis yang diriwayatkannya dari Ibnu
Mas'ud: "Rasulullah saw. melaknat ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
123. Seorang laki-laki yang baik-baik tidak diperbolehkan (haram) mengawini ....
____________________________________________________________________________
124. Wanita pezina hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki....
____________________________________________________________________________
125. Firman  dalam Al-Qur’an yang artinya "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orangorang yang mu'min. " Hal ini terdapat dalam surah ....
____________________________________________________________________________

20

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GANJIL

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: 6. Memahami perkembangan Islam di Indonesia
: 6.1 Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia

6.1 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia
6.2 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia
: ¾ Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia
¾ Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia
¾ Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia

SOAL ESSAY
1. Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang India atau Persi, melainkan langsung
datang dari .....
____________________________________________________________________________
2. Mengenai tempat-tempat seperti Cambay, Gujarat, dan Malabar itu hanya merupakan tempat
persinggahan bagi para ....
____________________________________________________________________________
3. Pada umumnya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah....
____________________________________________________________________________
4. Mereka merasa berkewajiban menyiarkan agama Islam kepada orang lain, meskipun misi
khusus mereka bukan ....
____________________________________________________________________________
5. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, tidak dengan ....
____________________________________________________________________________
6. Adapun daerah di Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah ....
____________________________________________________________________________
7. Beberapa ahli tentang waktu dan daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Indonesia, antara
lain sebagai berikut ....
____________________________________________________________________________
8. Drs. Juned Pariduri. Berdasarkan penyelidikannya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin
di Tapanuli, makam tersebut berangka tahun ....
____________________________________________________________________________
9. Dr. Hamka, Beliau bcrpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada ....
____________________________________________________________________________
10. Zainal Arifin Abbas, Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk di Sumatra Utara pada ....
____________________________________________________________________________
11. Dari kerajaan Samudera Pasai agama Islam menyebar ke seluruh Pulau Sumatra lalu menyebar
ke Pulau Jawa. Setelah itu di Indonesia berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi
pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain, ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Sudah kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatra pada abad....
____________________________________________________________________________
13. Pada waktu itu di Sumatra sudah berdiri kerajaan ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Setelah kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka merupakan kesempatan yang
baik bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam, seperti....
____________________________________________________________________________
15. Kemudian berkembanglah agama Islam di daerah ....
____________________________________________________________________________
16. Berkembang pula agama Islam dari Pasai ke ....
____________________________________________________________________________
17. Sri Ratu Aceh mengirimkan mubalig ke ....
____________________________________________________________________________
18. Sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui ....
____________________________________________________________________________

21

19. Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yang masih berpegang teguh pada:
____________________________________________________________________________
20. Setelah agama Islam berkembang di Minangkabau, bangunan seni Islam terpengaruh olehnya.
Semula di antara pemeluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum
adat juga membenarkan perilaku agama, tetapi mereka enggan mengubahnya lalu terjadi perang
____________________________________________________________________________
21. Di tengah-tengah perang saudara, tiba-tiba berubah menjadi bersatu kembali untuk melawan ....
____________________________________________________________________________
22. Akhirnya, Minangkabau menjadi benteng Islam di ....
____________________________________________________________________________
23. Kemudian agama Islam berkembang ke ....
____________________________________________________________________________
24. Islam mengalami kemajuan yang pesat pada waktu ....
____________________________________________________________________________
25. Sedangkan suku Kerinci pada waktu itu juga sudah masuk Islam, hanya saja pengetahuan
agama Islam baru sedikit sehingga dalam pengamalannya belum tertib. Agama Islam masuk ke
Sriwijaya pada ....
____________________________________________________________________________
26. sebelumnya Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung
oleh anak negeri sendiri, yaitu ....
____________________________________________________________________________
27. Mula-mula Raja Minak Kumala Bumi belajar di Banten (abad ke-16 Masehi) lalu menunaikan
ibadah haji ke Mekah, sepulang dari Mekah beliau ....
____________________________________________________________________________
28. Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan ....
____________________________________________________________________________
29. Sedangkan masuknya Islam ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam....
____________________________________________________________________________
30. dan ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab yang kemudian disebut ....
____________________________________________________________________________
31. Masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh ....
____________________________________________________________________________
32. pada pemerintahan Prabu Mundingsari pada tahun ....
____________________________________________________________________________
33. Agama Islam dapat berkembang dengan pesat setelah Majapahit (Hindu) merosot
kekuasaannya. Perkembangan agama Islam di Jawa tidak dapat lepas dari peranan dan andil ....
____________________________________________________________________________
34. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain sebagai berikut ....
____________________________________________________________________________
35. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasyan Bangsa Arab, kemudian menyiarkan Islam di kota
Gresik dan wafat pada tanggal ....
____________________________________________________________________________
36. Raden Rahmat (Sunan Ampel). Beliau adalah keturunan ....
____________________________________________________________________________
37. Raden Rahmat menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya, wafat tahun ....
____________________________________________________________________________
38. Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) putra ....
____________________________________________________________________________
39. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban, lahir tahun 1463 Masehi
dan wafat tahun ....
____________________________________________________________________________
40. Masih Makurat (Sunan Drajat), putra .....
____________________________________________________________________________
41. Sunan Drajat menyiarkan agama Islam di Sedayu, Jawa Timur. Wafat ....
____________________________________________________________________________
42. Muhammad Syahid (Sunan Kalijaga). Beliau adalah putra ....
____________________________________________________________________________
43. Wilatika ini adalah bupati dari kerajaan ....
____________________________________________________________________________

22

44. Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam dan herpusat di Demak. Beliau wafat ....
____________________________________________________________________________
45. Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri). Beliau adalah keturunan putri dari ....
____________________________________________________________________________
46. Sunan Kalijaga belajar agama Islam di ....
____________________________________________________________________________
47. Kemudian Sunan Kalijaga pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di ....
____________________________________________________________________________
48. Sunan Kalijaga wafat di Giri dan dimakamkan di ....
____________________________________________________________________________
49. Raden Umar Said (Sunan Muria). Beliau adalah putra ....
____________________________________________________________________________
50. Sunan Muria menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di ....
____________________________________________________________________________
51. Sunan Muria wafat di Kudus dan dimakamkan di atas ....
____________________________________________________________________________
52. Syekh Ja'far Shadiq (Sunan Kudus). Beliau keturunan dari ....
____________________________________________________________________________
53. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam yang berpusat di ....
____________________________________________________________________________
54. Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di ....
____________________________________________________________________________
55. Fatahilah (Sunan Gunung Jati). Beliau adalah keturunan bangsa ....
____________________________________________________________________________
56. Sunan Gunung Jati pernah belajar agama Islam di Mekah dan tahun ....
____________________________________________________________________________
57. Sunan Gunung Jati selain seorang ulama juga sebagai ....
____________________________________________________________________________
58. Setelah tua beliau menctap di Cirebon dan menyiarkan agama Islam berpusat di ....
____________________________________________________________________________
59. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah ....
____________________________________________________________________________
60. Sebelum munculnya Wali songo, agama Islam hanya berkembang di ....
____________________________________________________________________________
61. Raden Rahmat telah mengajak raja Majapahit untuk masuk Islam tetapi raja menolak.
Kemudian raja Majapahit memberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di:
____________________________________________________________________________
62. Wali songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti ....
____________________________________________________________________________
63. Fatahilah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah
dan merampas ....
____________________________________________________________________________
64. Wali songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pengaruh Islam,
seperti ....
____________________________________________________________________________
65. dan perayaan "sekaten" yang diadakan di Solo dan Yogyakarta tiap 1 tahun sekali pada ....
____________________________________________________________________________
66. perayaan "sekaten"berasal dari kata "syahadataini" yang berarti dua kalimat syahadat, disebut ....
____________________________________________________________________________
67. Syahadat Tauhid berbunyi: Asyhadu anla ilaaha illallah, yang artinya: ....
____________________________________________________________________________
68. Syahadat Rasul berbunyi: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya: ....
____________________________________________________________________________
69. Sunan Kalijaga Beliau mengajarkan agama Islam dengan memasukkan ....
____________________________________________________________________________
70. Selesai menyaksikan wayang tersebut, penonton diharapkan mau membaca ....
____________________________________________________________________________
71. Sunan Kudus Beliau mengajarkan agama Islam dengan ....
____________________________________________________________________________

23

72. Beliau berdakwah ke pesisir ....
____________________________________________________________________________
73. Sunan Bonang Beliau membentuk kader-kader Islam dengan ....
____________________________________________________________________________
74. Pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dibukukan dalam bahasa ....
____________________________________________________________________________
75. Karena dengan bahasa Jawa, orang Jawa dapat dengan ....
____________________________________________________________________________
76. Sunan Muria Sunan Muria adalah ....
____________________________________________________________________________
77. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah, kemudian mempunyai seorang putra yang bernama ....
____________________________________________________________________________
78. Untuk kepentingan dakwahnya, beliau menciptakan lagu yang berjudul ....
____________________________________________________________________________
79. Perkembangan agama Islam di Sulawesi tidak sebaik dan sepesat di ....
____________________________________________________________________________
80. Cara peng-Islaman di Sulawesi juga dengan cara ....
____________________________________________________________________________
81. Kadang-kadang kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain (belum Islam) timbul
pertentangan. Pertentangan tersebut bukan karena ....
____________________________________________________________________________
82. akan tetapi masalah politik, misalnya kerajaan ....
____________________________________________________________________________
83. Adapun yang menyiarkan agama Islam di Sulawesi adalah ....
____________________________________________________________________________
84. Datuk Ribandang adalah murid ....
____________________________________________________________________________
85. Sunan Giri dan beliau mengajarkan agama Islam kepada ....
____________________________________________________________________________
86. Daerah pelopor pengembangan agama Islam adalah di ....
____________________________________________________________________________
87. Kedua kerajaan itu kemudian bcrgabung menjadi ....
____________________________________________________________________________
88. Raja Gowa menjadi raja Makassar kemudian bergelar ....
____________________________________________________________________________
89. Sedangkan raja Tallo menjadi Mangkubumi dengan gelar ....
____________________________________________________________________________
90. Kemudian keduanya, yaitu Sultan Alaudin dan Sunan Abdullah, sangat giat ....
____________________________________________________________________________
91. Sultan Alaudin sebagai orang yang taat beragama, beliau tidak menyetujui sikap Belanda yang
ingin monopoli sehingga ....
____________________________________________________________________________
92. Setelah beliau wafat, hal itu juga dilanjutkan oleh putra-putranya, yaitu ....
____________________________________________________________________________
93. Keduanya sangat gigih melawan Belanda. Sultan Muhammad Said mengirimkan angkatan
perang Makassar ke Maluku untuk ....
____________________________________________________________________________
94. Sedangkan pada tahun 1644 Masehi Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan ....
____________________________________________________________________________
95. Sekitar tahun 1550 di Banjar berdirilah kerajaan Islam dengan rajanya bergelar .....
____________________________________________________________________________
96. Sejak itu pula rakyat Banjar banyak yang memeluk ....
____________________________________________________________________________
97. Begitu pula daerah-daerah di bawah kekuasaan Banjar, satu per satu masuk Islam sehingga
agama Islam dengan cepat dan pesat berkembang di ....
____________________________________________________________________________
98. Demak mengirimkan para penghulu untuk mengajarkan agama kepada ....
____________________________________________________________________________

24

99. Pengembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang bernama ....
____________________________________________________________________________
100. Dengan cepat agama Islam dapat berkembang di Kutai, termasuk pula raja .....
____________________________________________________________________________
101. Kemudian pengembangan Islam dilanjutkan ke daerah-daerah pedalaman pada ....
____________________________________________________________________________
102. dan diteruskan penggantinya menyiarkan Islam ke ....
____________________________________________________________________________
103. Pada tahun 1550 Masehi, di Sukadana (Kalimantan Barat) telah berdiri kerajaan Islam. Ini
berarti jauh sebelum tahun itu rakyat telah memeluk agama Islam. Adapun yang meng-Islamkan
daerah Sukadana adalah .....
____________________________________________________________________________
104. Di Sukadana sultan yang masuk Islam adalah .....
____________________________________________________________________________
105. Sebelum agama Islam masuk ke Dayak, suku Dayak menyembah berhala. Kemudian lama-lama
mereka banyak yang memeluk agama Islam. Peng-Islaman di Dayak melalui ....
____________________________________________________________________________
106. Penyiaran Islam di Dayak dilakukan oleh pendatang dari ....
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

25

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 1. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang pengembangan IPTEK
: 1.1 Membaca QS. Yunus : 101 dan QS. Al Baqarah : 164
1.2 Menjelaskan arti QS. Yunus : 101 dan QS. Al Baqarah : 164
1.3 Membiasakan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup
seperti terkandung dalam QS. Yunus : 101 dan
QS. Al Baqarah : 164
: ¾ Membaca dengan fasih.
¾ Menjelaskan penerapan tajwid
¾ Mengartikan secara harfiah
¾ Menterjemahkan ayat
¾ Menyimpulkan isi kandungan
¾ Menghafalkan ayat di rumah

SOAL ESSAY
1. Bacalah dengan Fasih Surah Yunus {10} ayat 101 :

tβθãΖÏΒ÷σムω 7Θöθs% ⎯tã â‘ä‹–Ψ9$#uρ àM≈tƒFψ$# ©Í_øóè? $tΒuρ 4 ÇÚö‘F{$#uρ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû #sŒ$tΒ (#ρãÝàΡ$# È≅è%
Artinya:" “….
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Isilah kolom ksong dengan kalimat yang tepat dan benar !
Kalimat

Hukum Bacaan

Arti Bacaan

Sebab

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻅ‬

Mad Asli

‫( ﺍ‬alif) sebelumnya berbaris _َ

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻕ‬

Idgham bila ghunnah

__ً (tanwin) disambut huruf ‫ﻝ‬

Mad aridh lissukun

‫ ﻭﹾ‬sebelumnya berbaris ُ

pada

akhir kalimat

3. Ayat Al-Qur’an sangat besar faedahnya dalam hal ini, seperti tertera dalam ayat:

∩⊆∪ 4’n<ρW{$# z⎯ÏΒ y7©9 ×öy{ äοtÅzEζs9uρ
4. Artinya adalah ....
_______________________________________________________________________________
5. Oleh karena itu, pelajar yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, .....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar
dilaut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang  turunkan dari langit berupa air, lalu dengan
air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya ....”
7. Arti ayat di atas, terdapat dalam surah ....
_______________________________________________________________________________

26

8. Isilah kolom kosong dengan kalimat yang tepat dan benar!
Kalimat
Hukum Bacaan
Arti Bacaan

Sebab

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻑ‬

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﺯ‬

Idgham bighunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻡ‬

Ikhfa

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻙ‬

Idgham bighunnah

‫ ﻥﹾ‬mati bertemu dengan ‫ﻱ‬

9. "Sesungguhnya dalam pernciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat  sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ....”
Arti tersebut terdapat dalam surah ....
_______________________________________________________________________________
10. Menurut ayat di atas, kita dituntut selalu berpikir dan mengembangkan kreativitas, yang kemudian
tercipta alat-alat atau pun teknologi baru. Seperti penemu-penemu Islam bidang teknologi berikut
ini, ....
_______________________________________________________________________________
11. Ibnu sina seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
12. Zakariya Qazwini seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
13. Hamdullah Al Mustaufi al Qazwini seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
14. Ali bin Isa seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
15. Biruni seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
16. Tsabit ibnu Qurrah seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
17. Ibnu alhaitsam seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
18. Al Kindi seorang penemu Islam dalam bidang ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

27

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

: 2. Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadhar
: 2.1 Menerangkan pengertian iman kepada Qadha’ dan Qadhar

2.2 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadhar
2.3 Menerangkan hikmah beriman kepada Qadha’ dan Qadhar
2.4 Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Qadha’
dan Qadhar
2.5 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Qadha’
dan Qadhar dalam kehidupan sehari-hari.
: ¾ Pengertian
¾ Dalil Naqli
¾ Tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadhar
¾ Fungsi beriman kepada Qadha’ dan Qadhar
¾ Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Qadha’ dan Qadhar

SOAL ESSAY
1. Qadha adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi ....
_______________________________________________________________________________
2. Ketetapan dan ketentuan itu hanya  yang membuat. Oleh karena itu, hanya ....
_______________________________________________________________________________
3. Firman  yang artinya "Menetapkan hukum itu kepunyaan  , Dia menerangkan yang sebenarnyadan Dia
pemberi keputusan yang paling baik."Ini arti dari surah ....
_______________________________________________________________________________
4. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana  atau sering disebut ....
_______________________________________________________________________________
5. Takdir, yaitu ....
_______________________________________________________________________________
6. Arti Qadar dalam Al-Qur’an kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan  untuk
menjadi dasar alam ini dengan hubungan ....
_______________________________________________________________________________
7. Telah menjadi undang-undang alam, disebut juga ....
_______________________________________________________________________________
8. Dalam Al-qur’an  berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut
Qadar (ukuran)." Ini arti dari sruah ....
_______________________________________________________________________________
9. Berdasarkan semua keterangan di atas, jelaslah hubungan antara Qadha dan Qadar. Qadha
mengacu pada ....
_______________________________________________________________________________
10. sedangkan Qadar mengacu kepada ....
_______________________________________________________________________________
11. Telah kita ketahui bahwa semua benda yang ada di alam ini terdapat takdir , baik itu manusia,
bulan, bintang maupun gunung. Misalnya, ....
_______________________________________________________________________________
12. Semua itu berjalan berdasar ketentuan dan kehendak  yang selanjutnya disebut ....
_______________________________________________________________________________
13. Sunatullah ada dua macam, yaitu ....
_______________________________________________________________________________
14. Kedua sunatullah dari  itu dijamin kemutlakannya serta tidak dapat diganti dengan ....
_______________________________________________________________________________
15. Sunatullah yang ada di alam waktunya dapat diukur, misalnya ....
_______________________________________________________________________________
16. Sedangkan sunatullah dalam Al-Qur’an manusia tidak tahu pasti kapan waktunya terjadi. Misalnya:
_______________________________________________________________________________
17. Dengan meyakini sunatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan
sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh ....
_______________________________________________________________________________

28

18. Iman kepada Qadha dan Qadar dapat menjadikan keimanan /kepercayaan kita terhadap ....
_______________________________________________________________________________
19. Manusia tidak tahu takdir  apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia hidup wajib berusaha dan
bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu ....
_______________________________________________________________________________
20. Manusia tidak tahu ditakdirkan oleh  ....
_______________________________________________________________________________
21. Untuk itu, manusia harus berusaha agar ....
_______________________________________________________________________________
22. Manusia harus bekerja giat dan tekun berusaha serta rajin agar menjadi orang yang kaya, orang
yang pandai, bahagia, dan sebagainya. Apabila usahanya belum berhasil, tidak boleh ....
_______________________________________________________________________________
23. "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka
menjaganya atas perintah  . Sesungguhnya  tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga ....
_______________________________________________________________________________
24. Dan apabila  menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." Ayat ini arti dari surah ....
_______________________________________________________________________________
25. Orang yang beriman kepada Qadha dan Qadar dalam hidupnya akan selalu ....
_______________________________________________________________________________
26. Dengan beriman kepada Qadha dan Qadar manusia tidak akan membanggakan diri atas usaha dan
ikhtiarnya, sebab ia menyadari bahwa ....
_______________________________________________________________________________
27. Dengan beriman kepada Qadha dan Qadar manusia akan tawaduk dan merendahkan diri dalam
hidupnya karena merasa dirinya di bawah kekuasaan ....
_______________________________________________________________________________
28. Dengan beriman kepada Qadha dan Qadar orang akan memiliki ....
_______________________________________________________________________________
29. Qadha dan Qadar termasuk rukun iman yang ke....
_______________________________________________________________________________
30. Setiap muslim harus mempercayai bahwa semua kejadian, gerak, dan peristiwa yang terjadi di alam
semesta ini termasuk nasib manusia itu adalah ....
_______________________________________________________________________________
31. zaman azali yailu ....
_______________________________________________________________________________
32. Qadha artinya ....
_______________________________________________________________________________
33. sedangkan Qadar artinya ....
_______________________________________________________________________________
34. Adapun yang dimaksud Qadha yaitu ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
35. Sedangkan Qadar atau takdir adalah ....
_______________________________________________________________________________
36. Takdir itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
37. Takdir mubram ialah ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
38. Contoh Takdir Mubram Seperti ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
39. Takdir mu'allaq ialah ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
40. Maka, untuk jenis takdir mu'allaq ini manusia wajib berusaha agar dapat ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

29

41. Contoh Takdir Mu’allaq, seperti ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
42. Takdir itu memiliki empat tingkatan yang semuanya wajib diimani. Keempat tingkatan takdir itu adalah
sebagai berikut, ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
43. Ikhtiar ialah ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
44. Sebagaimana diketahui. terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang
merupakan hasil ikhtiar kita sendiri, seperti ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
45. Tawakal artinya ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
46. Sebagai Tawakkal contoh ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
47. Dalam mengerjakan sesuatu hendaklah dikerjakan dengan sungguhsungguh, tekun, tcliti, dan
cermat serta hati-hati. Ini merupakan ....
_______________________________________________________________________________
48. kemudian barulah kita bertawakal (berserah diri) kepada  dengan disertai doa, sebab semuanya
yang menentukan hanyalah  manusia hanya diwajibkan ....
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

30

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: 3. Membiasakan perilaku terpuji
: 3.1 Menjelaskan pengertian persatuan dan kerukunan
3.2
3.3
: ¾
¾
¾
¾
¾

Menampilkan contoh-contoh persatuan dan kerukunan
Mempraktikkan persatuan dan kerukunan
Pengertian persatuan dan kerukunan
Dalil Naqli persatuan dan kerukunan
Contoh persatuan dan kerukunan
Keuntungan persatuan dan kerukunan
Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kerukunan

SOAL ESSAY

1. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ....
____________________________________________________________________________
2. Ikhwan yaitu ....
____________________________________________________________________________
3. persaudaraan, secara umum disebut ....
____________________________________________________________________________
4. ukhuwah Islamiyah yaitu ....
____________________________________________________________________________
5. Ditegaskan dalam firman  surah ....
____________________________________________________________________________
6. ” Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika
salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah ), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan
berlaku adillah. Sesungguhnya  menyukai ....
____________________________________________________________________________
8. Memang persaudaraan kadang tidak mesti akan mewujudkan persatuan. Tetapi, maksud dan
hakikat persaudaraan di dalam Islam adalah ....
____________________________________________________________________________
9. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang berbunyi:"Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah
bangunan, antara sebagian yang satu dengan ....
____________________________________________________________________________
10. Demikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bagi saudarannya
sesama muslim,  akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan, di mana ....
____________________________________________________________________________
11. Penerapan ajaran-ajaran itu akan memberikan dampak positif. Sebagai konsekuensi logis dari
ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. Apabila satu umat Islam
disakiti, umat Islam lainnya akan ....
____________________________________________________________________________
12. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah, ....
a. Dalam segi bahasa, yakni _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. Dalam segi ucapan salam, yakni ________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c. Dalam segi tanah air, yakni ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d. Dalam segi toleransi aqidah, yakni ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e. Dalam segi budaya, yaitu _____________________________________________________

31

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Hikmah persatuan atau Ukhuwah Islamiyah adalah, ....
a. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Salah satu ciri orang beriman ialah adanya rasa kasih sayang sesama hamba  sebagaimana sabda
Nabi v saw :

(‫ﻻَﹸﻳﺆﹾ ﻣِﻦﹸ ﺍَ ﹶﺣﺪﹸ ُﻛﻢﹾ ﺣﹶﺘﱠﻰﹸﻳﺤِﺐﱠِﻻَ ِﺧﹾﻴﻪِ ﻣﹶﺎﹸﻳﺤِﺐﱡ ِﻟﻨﹶﻔْﺴِﻪِ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ‬
“Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaramu sebagaimana ia mencintai diri

sendiri”Perawi hadits ini adalah ….
____________________________________________________________________________
15. Hadits di atas merupakan dalil naqli tentang ....
____________________________________________________________________________
16. Nabi Muhammad J pernah ditawarkan oleh umat nonMuslim untuk saling bergantian beribadah,
seminggu beliau diajak beribadah dengan mereka orang kafir, seminggu berikutnya mereka akan
beribadah sesuai dengan ajaran beliau, yakni Islam. Tetapi Nabi J tidak langsung menerima atau
menolak, tidak mungkin karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan
(muamalah/sosial) sudah terjalin intim. Jika menerima, lebih tidak mungkin, maka turunlah wahyu
 untuk menegaskan peristiwa tersebut yakni surah ....
____________________________________________________________________________
17. “.........Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku".ini merupakan arti surah ....
____________________________________________________________________________
18. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dijelaskan dalam firman  yang artinya ” Hai
orang-orang yang beriman, ta`atilah  dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada  (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada  dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” ini arti surah ....
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

32

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI

: 4. Menghindari Perilaku Tercela

KOMPETENSI DASAR

:

INDIKATOR

:

4.1 Menjelaskan pengertian Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
4.2 Menyebutkan contoh perilaku Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
4.3 Menghindari Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah dalam
kehidupan sehari-hari
™ Pengertian Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
™ Dalil Naqli Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
™ Contoh Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
™ Kerugian Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
™ Perilaku yang mencerminkan Isyrof, Tabzir, Ghibah dan Fitnah
dan berusaha menjauhinya

SOAL ESSAY
1. Pokok dari ajaran tentang akhlaq yang baik adalah ....
_________________________________________________________________________
2. Berikut ini beberapa akhlaq yang tercela, yakni, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Israf adalah ....
_________________________________________________________________________
4. Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.  telah memberikan pelajaran kepada manusia akibat dari sikap hidup yang bermegah-megah
dengan harta benda. Contoh itu terdapat dalam kisah ....
_________________________________________________________________________
6. Qarun yang hidup pada zaman ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Kisah tersebut  ceritakan kembali dalam surah ....
_________________________________________________________________________
8. Qarun adalah orang yang kaya raya. Ia memiliki kekayaan yang banyak sekali, sehingga kuncikunci tempat perbendaharaan hartanya hanya bisa diangkut oleh orang-orang kuat. Akan tetapi
Qarun terlalu membangga-banggakan hartanya. Ia menjadi ....
_________________________________________________________________________
9. Karena kesombongan dirinya itulah  menurunkan siksaan kepada Qarun. Ia terkubur
dengan ....
_________________________________________________________________________
10. Sedangkan sifat takabur dan menyombongkan diri dilarang oleh agama Islam sebagaimana
firman  dalam surah ....
_________________________________________________________________________
11. “Sembahlah  dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah
kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan
tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,”ini merupakan arti dari surah ....
_________________________________________________________________________
12. Tabzir berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti ....
_________________________________________________________________________
13. Menurut Terminologi berarti Mubazir yang mengandung maksud, yaitu ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

33

14. Dalil nagli sifat ini terdapat dalam surah ....
_________________________________________________________________________
15. “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang
dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya
pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya.” Ini merupakan arti dari surah ....
_________________________________________________________________________
16. Adapun kiat-kiat untuk menjauhi perilaku yang berlebihan atau boros diantaranya sebagai
berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Ingatlah selalu bahwa perbuatan boros dan mubazir itu merupakan ....
_________________________________________________________________________
18. Ingat juga bahwa perbuatan boros dan mubazir itu suatu dosa dan termasuk saudara....
_________________________________________________________________________
19. Ghibah berarti ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Ghibah ini disebut juga dengan ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Gosip yaitu ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam, karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam
bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman, dan ini suatu dosa.  berfirman dalam
surah ....
_________________________________________________________________________
23. Fitnah adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah
masyarakat adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25. Perbuatan menfitnah ini sangat tercela dan terkutuk dalam pendangan agama Islam. 
berfirman dalam QS Al-Baqarah : 191 yang menyatakan bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya
dari ....
_________________________________________________________________________
26. “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah
mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah
kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” Ini arti
dari surah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

34

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: 5. Memahami ketentuan hukum Islam tentang Waris
: 5.1 Menjelaskan tatacara Waris
5.2
5.3
: ¾
¾
¾
¾
¾

Contoh pembagian warisan
Menerapkan tatacara Waris dalam kehidupan sehari-hari
Pengertian Waris
Dalil tentang Waris
Menjelaskan tata cara Waris
Contoh pembagian Waris
Menerapkan Waris

SOAL ESSAY
1. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar adanya perpecahan, bahkan pertumpahan
darah, antara sesama saudara atau kerabat dalam masalah ....
_________________________________________________________________________
2. Siapa saja yang membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum  maka  akan
menempatkan mereka di neraka selama-lamanya Firman  dalam surah ....
_________________________________________________________________________
3. "Dan barang siapa yang mendurhakai  dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya
 memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang
menghinakan." Ini arti dari surah ....
_________________________________________________________________________
4. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seorang yang meninggal
dunia. Orang-orang yang mendapat bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia
berjumlah ....
_________________________________________________________________________
5. dengan rincian, yakni ....
_________________________________________________________________________
6. Jika semua dipihak laki-laki itu ada, maka yang paling berhak adalah ....
_________________________________________________________________________
7. Dan jika semua dipihak perempuan itu ada, maka yang lebih berhak adalah, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Yang menyebabkan terjadinya hak waris adalah, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Yang menggugurkan hak waris adalah, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Mawaris adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara ....
_________________________________________________________________________
11. Mawaris disebut juga ....
_________________________________________________________________________
12. Disebut Ilmu faraid karena ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Adapun hukum mempelajari Ilmu Faraid adalah ....
_________________________________________________________________________

35

14. Setiap muslim atau muslimah diperintahkan oleh agama untuk mempelajari ilmu faraid dan
mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah J bersabda sebagai berikut yang artinya
"Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah dia kepada manusia karena faraid itu separuh ilmu, ia akan
dilupakan orang kelak dan ia pulalah yang mula-mula akan dicabut dari umatku." Hadits ini perawinya
adalah ....
_________________________________________________________________________
15. Ilmu faraid, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam, bersumber kepada AlQur’an
dan hadis. Tujuan diturunkannya ilmu faraid adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Dalil naqli tentang Mawaris ini adalah surah ...
_________________________________________________________________________
17. "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan." Dari surah ini dinyatakan bagian perempuan ....
_________________________________________________________________________
18. Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, hendaknya
dikeluarkan untuk keperluan berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. Zawil furudh, yaitu Ahli waris dengan bagian tertentu adalah ....
_________________________________________________________________________
20. Bagian Zawil Furudh seperti diterangkan dalam Al-Qur’an ada enam, yaitu, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Ahli waris yang memperoleh 1/2 (seperdua), yaitu sebagai berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Ahli waris yang memperoleh 1/4 (seperempat), yaitu ....
_________________________________________________________________________
23. Ahli waris yang memperoleh 1/8 (seperdelapan), yaitu ....
_________________________________________________________________________
24. Ahli waris yang memperoleh 2/3 (dua pertiga), yaitu sebagai berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25. Ahli waris yang mendapat 1/3 (sepertiga), yaitu ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26. Ahli waris yang mendapat 1/6 (seperenam), yaitu, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

36

27.  menurunkan AlQur’an yang berisi aturan-aturan untuk kepentingan manusia dan bukan
untuk kepentingan Allah . Begitu pula dalam soal mawaris, keuntungan atau hikmah
menerapkan mawaris ini juga untuk manusia. Hikmah melaksanakan mawaris antara lain
sebagai berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

37

LEMBARAN KERJA SISWA { PAI }
KELAS XII (DUA BELAS) SEMESTER GENAP

STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: 6. Memahami perkembangan Islam di dunia
: 6.1 Menceritakan perkembangan Islam di dunia

6.2 Mendeskripsikan substansi dan strategi perkembangan Islam di
dunia
: ¾ Menceritakan perkembangan Islam di dunia
¾ Mendeskripsikan substansi dan strategi perkembangan Islam di
dunia
¾ Contoh perkembangan Islam di dunia
¾ Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di dunia

SOAL ESSAY
1. Satu demi satu kekuasaan Islam jatuh ke tangan bangsa Barat yang giat menyebarkan agama
Kristen pada ....
_________________________________________________________________________
2. Umat Islam baru merasakan betapa berat penderitaan yang dialami di bawah penjajahan bangsa
Barat. Mereka mulai sadar dan instrospeksi diri dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ..
_________________________________________________________________________
3. Sesungguhnya kebangkitan umat Islam sudah diramalkan dan dikhawatirkan oleh para ahli
bangsa Barat dengan melihat faktor-faktor yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Scawen
Blunt (1882) misalnya, mengemukakan empat faktor penyebab kebangkitan Islam, yaitu, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Keempat faktor tersebut mendorong terciptanya ....
_________________________________________________________________________
5. Jauh sebelum kebangkitan dunia Islam, Bangsa Eropa sudah merasa khawatir karena timbulnya
ramalan tersebut. Mereka sudah bersiap-siap menghadapi dunia Islam yang akan bangkit itu.
Mereka berusaha menghancurkan kekuatan khalifah Islam yang saat itu berpusat di ....
_________________________________________________________________________
6. Kerajaan Turki direbutnya beramai-ramai dalam perang ....
_________________________________________________________________________
7. Turki dalam masa kemundurannya, tidak mampu menghadapi serangan Eropa. Seluruh daerah
kekuasaannya masuk ke wilayah bangsa Eropa, ....
_________________________________________________________________________
8. Lathrop Stoddart, seorang penulis sejarah dari Amerika (1921), lebih meyakinkan lagi
kekhawatirannya terhadap dunia Islam. Setelah Perang Dunia I dan kerajaan Turki telah
runtuh, kekuatan umat Islam terletak pada adanya ....
_________________________________________________________________________
9. Ratusan juta umat Islam dari berbagai negara pada satu saat berkumpul pada satu tempat.
Mereka melakukan ibadah haji dengan penuh kedamaian dan kesatuan antara umat Islam dari
satu negara dengan negara yang lain. Amir Syakib Arselan dalam bukunya ....
_________________________________________________________________________
10. Limaza Ta'akharal Muslimuna wa Taqaddaman Gairuna berpendapat kelemahan dan
kemunduran umat Islam karena ....
_________________________________________________________________________
11. Pada kondisi seperti ini, di Arab Saudi muncul tokoh pembaruan Islam bernama ....
_________________________________________________________________________
12. Muhammad bin Abdul Wahab mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran agama yang
sebenarnya, memberantas ....
_________________________________________________________________________
13. Gerakan ini dikenal dengan nama gerakan ....
_________________________________________________________________________
14. Tokoh-tokoh pembaruan Islam dalam masa sebelum abad ke-19 M sebagai berikut, ....

38

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. Gerakan wahabi dipelopori oleh Muhamamd bin Abdul Wahab. Ia lahir di Nejed, Saudi
Arabia, tahun ....
_________________________________________________________________________
16. Gerakan ini bertujuan untuk ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Gerakan ini menentang apa saja yang dipandang biddah dan takhayul. Semua pola pemikiran
dan aliran Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan oleh ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
18. Lambat laun, ajaran Wahabi tersebar luas ke seluruh pelosok dunia hingga sampai ke Indonesia
yang dibawa oleh ulama-ulama Padri tahun ....
_________________________________________________________________________
19. Tokoh pembaru dunia Islam dari Turki bernama ....
_________________________________________________________________________
20. Sultan Abdul Hamid I yang memelopori gerakan khilafah yang bertujuan ....
_________________________________________________________________________
21. Tokoh lainnya adalah Syekh Waliyullah (1703-1762). pengarang. la melihat kelemahan umat
Islam disebabkan oleh, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Gerakan-gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19 M ini adalah sebagai kelanjutan dari abad
sebelumnya. Di antara pembaru atau mujadid di abad ke-19 M adalah sebagai berikut, ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Al-Tahtawi (1891-1873, Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi al-Tahtawi. Ia mendalami ilmu-ilmu Barat dari ....
_________________________________________________________________________
24. Sebagai ulama besar, ia telah menyalin buku-buku Prancis, seperti ....
_________________________________________________________________________
25. Beliau mendirikan sekolah penerjemah yang meliputi bahasa ....
_________________________________________________________________________
26. Jamaluddin al-Afghani, seorang tokoh berkebangsaan ....
_________________________________________________________________________
27. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, pribadinya sangat menarik dan penuh semangat. Ia
mula-mula ke ....
_________________________________________________________________________
28. Di antara muridnya yang terkenal adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
29. Jamaluddin melanjutkan pengembaraannya ke Paris setelah 8 tahun di Mesir. Di Paris, ia
mendirikan suatu organisasi bernama ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
30. Al-Urwatul Wusqa, organisasi ini bertujuan ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31. Perkumpulan Al-Urwatul Wusqa menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa yang berhaluan keras
terhadap pemerintah penjajah Barat. Akhirnya, majalah tersebut dibredel dan tidak boleh
beredar di negara ....
_________________________________________________________________________

39

32. Pada tahun 1892 Jamaluddin al-Afghani pindah ke Istambul atas undangan Sultan Abdul
Hamid untuk ikut mendirikan pelaksanaan ....
_________________________________________________________________________
33. Saat itu, kerajaan Turki Usmani dalam keadaan terdesak oleh bangsa Eropa, dan Sultan Abdul
Hamid sangat membutuhkan buah pikiran dan pendapat ....
_________________________________________________________________________
34. Keinginan Sultan Abdul Hamid ini gagal karena beliau seorang pemimpin yang diktator,
sedangkan Jamaluddin al-Afghani adalah ....
_________________________________________________________________________
35. Karena perselisihan pendapat dalam politik pemerintahan, Jamaluddin al-Afghani ditahan
Sultan ....
_________________________________________________________________________
36. Selama hayatnya, Jamaluddin lebih banyak mengutamakan pembaruan di bidang ....
_________________________________________________________________________
37. Meskipun demikian, perjuangan Jamaluddin dititik beratkan pada perjuangan pembaruan
Islam. Karena pembaruan politik kenegaraan Jamaluddin didasarkan atas pembaruan Islam.
Jamaluddin al-Afghani membentuk gerakan ....
_________________________________________________________________________
38. Muhammad Abduh (1849-1905), la putra ....
_________________________________________________________________________
39. Ketika masih menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Mesir, ia bertemu dengan
tokoh dan penggerak ....
_________________________________________________________________________
40. Sebagai tokoh gerakan Pan-lslamisme dan murid Jamaluddin, mereka menduduki jabatanjabatan penting. la diusir dari Mesir bersama ....
_________________________________________________________________________
41. Dari Mesir, mereka menuju Paris. Di sana mereka mendirikan organisasi dan menerbitkan
majalah ....
_________________________________________________________________________
42. Setelah beberapa tahun menetap di Paris, ia diperbolehkan pulang ke Mesir dan kemudian
diangkat menjadi rektor ....
_________________________________________________________________________
43. Muhammad Abdu sebagai pimpinan Universitas AlAzhar, ia mengadakan perombakan dan
perbaikan-perbaikan, yaitu....
_________________________________________________________________________
44. Muhammad Abduh sangat tidak cocok dengan paham jumud yang berarti ....
_________________________________________________________________________
45. Umat Islam selamanya tidak akan maju bila masih berpegang teguh pada paham ....
_________________________________________________________________________
46. Menurut pengamatan Muhammad Abduh, paham jumud dibawa oleh ....
_________________________________________________________________________
47. Adat istiadat dan paham animisme dan dinamisme mereka bawa ke ....
_________________________________________________________________________
48. Muhammad Abduh sangat gigih memberantas segala yang dianggap biddah. la mendengungkan
semboyan ....
_________________________________________________________________________
49. Muhammad Abduh menurutnya, umat Islam harus kembali ke paham ....
_________________________________________________________________________
50. Beliau menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir dan menjabat sebagai ....
_________________________________________________________________________
51. Muhammad Rasyid Ridha (I865-1935), tokoh ini lahir di ....
_________________________________________________________________________
52. Muhammad Rasyid Ridha belajar kepada seorang guru, yaitu ....
_________________________________________________________________________
53. Kemudian tahun 1898 Muhammad Rasyid Ridha pindah ke Mesir, berguru kepada ....
_________________________________________________________________________
54. Di Mesir, bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan ....
_________________________________________________________________________

40

55. Di dalam majalah tersebut, Muhammad Abduh dan Muhamad Rasyid Ridha menuangkan
sistem pembaruan atau tajdid di bidang ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
56. Di bidang pendidikan, Muhammad Rasyid Ridha mendirikan sekolah dengan nama ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
57. Para alumni madrasah ini disebarkan ke berbagai dunia Islam. Muhammad Rasyid Ridha
sebagai penggerak pembaruan Islam masih condong pada ajaran-ajaran ....
_________________________________________________________________________
58. Muhammad Rasyid Ridha sebagai penyokong aliran Wahabi karena aliran tersebut bertujuan ....
_________________________________________________________________________
59. Muhammad Rasyid Ridha tidak memberikan takwil atau tafsir terhadap ayat-ayat
antropomorphisme artinya ....
_________________________________________________________________________
60. Menurut Muhammad Rasyid Ridha,  mempunyai ....
_________________________________________________________________________
61. Buah karangannya yang terkenal adalah Risalah at-Tauhid yang berisi tentang ....
_________________________________________________________________________
62. Sultan Mahmud II dari Turki (1785-1839) lebih menitik beratkan pada ....
_________________________________________________________________________
63. Melihat kerajaan dalam kelemahan, ia membentuk korps baru yang dilatih oleh ....
_________________________________________________________________________
64. Sultan Mahmud II dari Turki lebih bersikap demokratis dan menghapus adat istiadat yang
mengganggu serta mengurangi hak-hak ....
_________________________________________________________________________
65. Sebagai kelanjutan pembaruan Sultan Muhammad II, muncul usaha untuk mengatur,
menyusun, dan memperbaiki peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan
pembaruan. Usaha ini dipelopori oleh ....
_________________________________________________________________________
66. Menurut pendapat Mustafa Rasyid Pasya, kemajuan Eropa disebabkan karena ....
_________________________________________________________________________
67. Tokoh lainnya ialah Mehmed Sadik Ri'at (1807-1856). la diangkat menjadi pembantu Menteri
Luar Negeri tahun 1834, menjadi Duta Besar di Wina, Menteri Luar Negeri, Menteri
Keuangan, dan akhirnya menjadi dewan Tanzimat, yaitu ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
68. Pokok-pokok pikiran Sultan Mahmud II adalah bahwa kemajuan dapat diwujudkan apabila
dalam suasana ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
69. Kemakmuran negara tidak akan dapat tercapai selama bentuk pemerintahan masih bersifat ....
_________________________________________________________________________
70. Pemerintahan yang sewenang-wenang menyebabkan rakyat tidak merasa tenteram,
produktivitas menurun, dan korupsi merajalela yang dapat menjatuhkan negara. Semua itu,
menjadi penyebab ....
_________________________________________________________________________
71. Maka, sebagai Plan keluarnya, dibuatlah undang-undang dan berbagai peraturan untuk
menjamin pembaruan di segala bidang, seperti ....
________________________________________________________________________
72. Sultan Mahmud II, beliau di bidang pemerintahan dibentuk semacam DPR atau badan legislatif
dan di bidang keuangan didirikan ....
_________________________________________________________________________
73. Dibentuk pula Departemen Pendidikan dengan sistem Eropa, dikeluarkannya piagam baru
yang memberi peluang lebih luas bagi bangsa Eropa, kebebasan beragama, dan kesamaan hak
antara bangsa Eropa dan pribumi dalam segala hal. Konsep ini ditentukan oleh pemikir
lainnya, seperti....
_________________________________________________________________________

41

74. Nanik Kamal dan Ziya Pasya tidak menerima semua ide Barat, tetapi ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
75. Sayyid Ahnzad Khan (1817-1898) lahir di ....
_________________________________________________________________________
76. Sayyid Ahmad Khan adalah pelopor gerakan modernisme dalam Islam, yaitu sebagai kelanjutan
gerakan ....
_________________________________________________________________________
77. Bangsa Inggris memberi gelar "Sir" karena ....
_________________________________________________________________________
78. Pola pemikiran Sayyid Ahmad Khan adalah ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
79. Umat Islam harus mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya dengan mempelajari ilmu-ilmu
teknologi dari Barat termasuk Inggris. Siasat Sayyid Ahmad Khan terhadap Inggris adalah ....
_________________________________________________________________________
80. Sayyid Ahmad Khan menganjurkan kepada Inggris agar tidak ikut mencampuri....
_________________________________________________________________________
81. Sayyid Ahmad Khan mendirikan sekolah Muhamntaden Anglo Oriental College (MAOC) pada
tahun ....
_________________________________________________________________________
82. Berdirinya sekolah (MAOC) tersebut membangkitkan umat Islam India dan ....
_________________________________________________________________________
83. Sayyid Ahmad Khan mendirikan juga Muhammaden Education Conference pada tahun....
_________________________________________________________________________
84. Sikapnya yang radikal membuat kawan-kawannya atau tokoh-tokoh pembaru lainnya banyak
yang menentang. Salah satunya adalah .....
_________________________________________________________________________
85. Sekolah MAOC yang berbaur dengan Inggris mendapat tantangan dari sana sini. Lawanlawannya telah menganggap kafir. Tetapi, semua itu tidak dihiraukan oleh ....
_________________________________________________________________________
86. Sayyid Ahmad Khan beserta kawan-kawannya mendirikan sebuah ....
_________________________________________________________________________
87. Aligarh menjadi penggerak utama terwujudnya pembaruan di kalangan ....
_________________________________________________________________________
88. Muhammad Iqbal (1896-I936), beliau seorang tokoh pembaru Islam kelahiran Punjab yang
memperoleh gelar ....
_________________________________________________________________________
89. Muhammad Iqbal melanjutkan studinya ke ....
_________________________________________________________________________
90. Memperoleh gelar Ph.D (Philosophi Doctor) dalam tasawuf dari ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
91. Akhirnya, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore tahun 1908 sebagai ....
_________________________________________________________________________
92. Hasil-hasil ceramahnya di berbagai universitas di India dibukukan dengan judul ....
_________________________________________________________________________
93. Pada tahun 1938, ia menjabat presiden liga muslim. Menurut pendapatnya, kemunduran umat
Islam disebabkan ....
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________