ရွစ္ေလးလုံးသံခ်ပ္

မိုး မိုး မိုးလား ေမာင္တို့

ေလ ေလ ေလလားေမာင္တုိ့

ရွစ္ေလးလုံးၾကီးျဖစ္ခဲ့တာ

ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္စြန္းေပါ့

ေဟာဒီလိုမ်ဳိးAခ်ိန္Aခါ

တင္ျပခ်င္တာ ေမာင္တုိ့ Aျမင္မ်ား

လြန္တာရွိရင္ ခြင့္လွြတ္ပါ

ေျပာမိတာဟာ တိုင္းျပည္Aတြက္

မွားတာရွိလည္း ဆုံးမပါ

နာခံဖို့ရာ ေမာင္တို့Aသင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေခ်ာက္က်မွာ

စိုးရိမ္မိတာ ေမာင္တုိ့သေဘာ

ျပည္သူAမ်ား ဆင္းရဲတာ

၀မ္းနည္းမိတာ ေမာင္တို့မေနာ

တုိင္းျပည္လူထု ေကာင္းဖို့ရာ

ရည္သန္ပါတယ္ ေမာင္တုိ့စိတ္ထား

ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ေAာင္ဖို့ရာ

တင္ျပပါတယ္ ေမာင္တို့Aျမင္မ်ား

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္

ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္

Aာဏာရွင္စံနစ္ တိုက္ဖ်က္တာ

တို႔ေက်ာင္းသားေတြ AစU္Aလာေပါ့

မဆလကို ၿဖိဳဖ်က္တာ

ခြပ္ေဒါင္းေက်ာင္းသား သံမဏိAစစ္

သံဃာေတာ္မ်ား ေရွ႕တန္းမွာ

တိုင္းရင္းသားAစုံ Aုံၾကြပါခဲ့

ရွစ္ေလးလုံးလို႔ ကမၻာေက်ာ္

ေက်ာင္းသားျပည္သူ လက္တြဲညီခဲ့

နAဖကို တုိက္ဖ်က္မွာ

ခြပ္ေဒါင္းေက်ာင္းသား ရဲရန
ဲ ီေဟ့

ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ တုိကပ
္ ြဟ
ဲ ာ

ေရွ႕မတိုးပါ ေနာက္သာဆုတ္ခဲ့

ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ ထိပ္ဆုံးမွာ

Aေခ်ာင္သမားေတြ ခြထိုင္လုပ္စား

ေဖာက္ျပန္သူေတြ တိုက္ဖုိ႔ရာ

တို႔ေက်ာင္းသားေတြ ညီညာၾကေဟ့

ေဖာက္ျပန္သူက မ်ားလိုက္တာ

ေနရာတကာ သူတို႔Aျပည့္

ေျပာေနတာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး

လုပ္ေနတာက ကိုယ့္Aေရး

နAဖေတာ့ ႐ႈတ္ခ်ျခင္

ကိုယ့္ေသာက္က်င့္ေတာ့ မျပင္ၾကဘူး

တိုငး္ ျပည္ႀကီးကို လက္ညိႈးထိုး

NGO နဲ႔ ေပါင္းကာခိုး

ျပည္သူေတြကို လက္ညႈိးထိုး

Aလီဘာဘာ ကမ္းေပါ့ဓား႐ိုး

NGO ကို Aေဖေခၚ

Aေမမလိုခ်င္ ဖင္ေတာင္ကုန္းေပး

NGO မ်ား လာၿပီဆို

Aမဲ႐ိုးကို ေခြးဝိုင္းသလိုပဲ

Aခြင့္Aေရးမ်ား ျမင္ၿပီဆို

ခိုင္းၾကပါေနာ္ က်ေနာ္က်မ

ေျပာလိုက္တာက ေခါင္းေဆာင္ဆို

NGO ဆို ဘုရားဘုရား

NGO ကို သူရွစ္ခိုး

(သူခိုး သူခိုး သူခိုး)

လူထုAေရး သူေခ်ာင္ထိုး

ကားႀကီးထဲက UီးAဝွာ

ဝိုင္ခ်ဳိေသာက္တဲ့ ေဒၚAဝွာ

မ်က္မွန္မဲနဲ႔ ကိုAဝွာ

ပါတီေပးတဲ့ မAဝွာ

သူတို႔နားက ေမာင္ျပာယာ

သူတို႔နားက မသံျပာ

တိုးတိုးေျပာပါ ေမာင္တို႔ရယ္NGO ေတြ ၾကားပါ့မယ္
…သူတို႔ကိုေတာ့မေၾကာက္ပါေသာက္ေဖာ္စားဖက္ပါ
တိုးတိုးေျပာပါ ေမာင္တို႔ရယ္မီဒီယာ ေတြ ၾကားပါ့မယ္
…သူတို႔ကိုေတာ့မေၾကာက္ပါေသာက္ေဖာ္စားဖက္ပါ
တိုးတိုးေျပာပါ ေမာင္တို႔ရယ္ နAဖ ေတြ ၾကားပါ့မယ္
…..သူတို႔ကိုလည္း မေၾကာက္ပါသိၿပီးသားမို႔ပါ
တိုးတိုးေျပာပါ ေမာင္တို႔ရယ္ေဘးဝန္းက်င္ေတြ ၾကားပါမယ္
…….သူတို႔ကို မမူပါ

ေပးေကြ်းဆို႔ထားတာ။

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

သူခိုးေသေဖာ္ ညီလို႔ပါလား

ေၾကာက္တာေပါ့ ေၾကာက္တာေပါ့

စားခြက္ေပ်ာက္မွာေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

သူခိုးေသေဖာ္ ညီလို႔ပါလား

ေၾကာက္တာေပါ့ ေၾကာက္တာေပါ့

လုပ္စားမရမွာေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

သူခိုးေသေဖာ္ ညီလို႔ပါလား

ေၾကာက္တာေပါ့ ေၾကာက္တာေပါ့

ေဒၚစုၾကားမွာေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

သူခိုးေသေဖာ္ ညီလို႔ပါလား

ေၾကာက္တာေပါ့ ေၾကာက္တာေပါ့

လူထုၾကားမွာေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

တိုင္းျပည္Aတြက္ သုံးၾကည့္ပါလား

ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ေၾကာက္ပါတယ္

ေပ်ာ္စရာေလးေတြ က်န္ေသးတယ္

မေၾကာက္တရားေတြ မ်ားလိုက္တာ

လူထုAတြက္ သုံးၾကည့္ပါလား

ဒါမ်ဳိးကိုလည္း ေၾကာက္ပါတယ္

ေဆာရီးပါပဲကြယ္။

ဒါမ်ဳိးၾကေတာ့ ေၾကာက္ၾကသလား

ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား။

လူထုတြက္ေတာ့ ေၾကာက္ၾကသား

ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား။

တိုင္းျပည္တက
ြ ္ေတာ့ ေၾကာက္ၾကသား ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား။
ခိုးတာ ဝွက္တာ ရွက္ဖူးလား

ဒါေလးမ်ား ဒါေလးမ်ား။

လိမ္တာေကာက္တာ ရွက္ဖူးလား

ဒါေလးမ်ား ဒါေလးမ်ား။

ေခါင္းေဆာင္Aမ်ား Aႏွိပ္ခန္းသြား

ဒါေလးမ်ား ဒါေလးမ်ား။

ေဟာက္စား ေခ်ာက္စား Aာပလာမ်ား

နားနားနား နားနားနား

စားဖား ေၾကာင္ပါး Aေခ်ာင္သမား

နားနားနား နားနားနား

မွတ္ထားၾကေဟ့ NGO

တကယ္တမ္းဆို Aျပင္လူပဲ

ကူညီတာေတာ့ ေက်းဇူးပါ

ဆရာလုပ္တာ လက္မခံၾကနဲ႔

ကိုယ့္Aေရးမို႔ ကိုယ့္ဘာသာ

ေျဖရွင္းရမွာ မ်ဳိးခ်စ္တရားနဲ႔

ျပည္သူသည္သာ Aဓိက

ျပည္သူသည္သာ AမိAဖ

ေၾကာက္တတ္ရင္ေတာ့ ျပင္ၾကပါ

ျပည္သူကုိသာ မ်က္ႏွာမူၾက

ရွက္တတ္ရင္ေတာ့ ျပင္ၾကပါ

ေဒၚစုလမ္းညြန္ လိုက္နာတိက်

လူထုဆုံးမ မသက္သာ

ေAာ့ႏွလုံးနာ ျပည္သူ႔ခ်U္ဖတ္

နAဖတို႔ နမူနာ

ယူတတ္ရင္ကြယ္ သခၤန္းစာေပါ့

ဘာပဲလုပ္လုပ္ Aရာမထင္

ရာဇဝင္တြင္ၿပီ မိစၦာမ်ဳိးဖ်က္

ေနဝင္း၊ ေစာေမာင္ နိဂုံးခ်ဳပ္

ပုပ္ေဟာင္လိုက္တာ ခုထိနံတုန္း

မေသခင္က ပုပ္ေနတာ

သန္းေရႊမိစၦာ လူသတ္သမား

သူ႔Aလွည့္ၾက ေၾကာက္လိုက္တာ

ဂါယာကိုလာ ယၾတာေခ်ရ

ယၾတာေခ်လည္း မေက်ပါ

ငရဲက်မွ AေသAခ်ာေပါ့

မေသခင္က မပုပ္ေစခ်င္

သခၤန္းစာယူ ရဲေဘာ္Aေပါင္း

မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္

ဆင္ျခင္ၾကကြယ္ ရဲေဘာ္Aေပါင္း

သူတို႔နမူနာ ယူၿပီးကာ

တို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္ေကာင္းေမြးၾက

သူမ်ားလုပ္တဲ့ တုိင္းျပည္Aက်ဳိး

မေပါင္းခ်င္ေန မဖ်က္ခ်င္ၾကနဲ႔

သူမ်ားလုပ္တဲ့ လူထုAက်ဳိး

မကူခ်င္ေန မေႏွာင့္ယွက္ၾကနဲ႔

လူထုAက်ဳိး သယ္ပိုးခ်င္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္

ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္ခ်င္ရင္

လူထုAက်ဳိးသာ Uီးထိပထ
္ ားကြဲ႕

ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္ခ်င္ရင္

Aေခ်ာင္လမ္းစU္ ေရွာင္ၾကရွားၾက

ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေAာင္ခ်င္ရင္

ညီညတ
ြ ္ေရးကို Aရင္လုပ္ၾက

ညီညတ
ြ ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္

ညစ္ပုပ္ကပ္က်ယ္ မလုပ္ၾကနဲ႔

ညီညတ
ြ ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္

Aခြင့္Aေရးေတြ တူမွ်ေစကြဲ႕

ညီညတ
ြ ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္

တိုင္းျပည္Aေပၚ ႐ိုးသားၾကကြဲ႕

ညီညတ
ြ ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္

Aခ်င္းAခ်င္းေပၚ ႐ိုးသားၾကကြဲ႕

ညီညတ
ြ ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္

တာဝန္ကိုယ္စီ ေက်ၾကေစကြဲ႕

မွန္ေဘာင္သင
ြ ္းၿပီး ဘန္းျပထား၊

လုပ္စားၾကတာ ေဒၚစု မၾကိဳက္ဘူး

Aေမစုကို ခ်စ္တယ္ဆို

နားေထာင္လိုက္နာ သူ႕ရဲ႕စကား

Aမ်ားတကာတို႔ ဆင္းရဲခ်ိန္

ကိုယ္ခ်မ္းသာတာ ရွက္စရာတဲ့

တာဝန္ကိုယ္စီ ေက်ၾကရင္

ေAာင္ပြဆ
ဲ ိုတာ AေသAခ်ာတဲ့

စည္းကမ္းရွိၿပီး ညီညတ
ြ ္ရင္

ဒီမိုကေရစီ ရမွာမလြဲ

Aေမစုစကားေတြ Uီးထိတ္ထား

တာဝန္ကိုယ္စီ ေက်ၾကစို႔လား

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္

လူထုAားကိုး ရွစ္ဆယ့္ရွစ္

လူထုAက်ဳိးသယ္ပိုးတာ

ကိုဗဟိန္းတို႔ AစU္Aလာ

ျမင္းခြာတခ်က္ ေပါက္ခဲ့ရင္

မီးေတာက္ရမယ္ ဒို႔ရဲ႕ဝါဒ

ေဖာက္ျပန္မႈေတြ မွန္သမွ်

တုိက္ဖ်က္ပစ္မယ္ ကင္းစင္ေAာင္ပ

တိုက္ရဲေသရဲ စြန္႔လတ
ြ ္တာ

တို႔ေက်ာင္းသားဟာ စံျပပါပဲ

တခ်ီတေမာင္း လာျပန္ၿပီ

စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီတဲ့

ဒီ Aေျပာမ်ဳိးေတြ ရိုးေနၿပီ

သုမနေက်ာမွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ့

ဟိုတေခတ္က မဆလ

ျမန္မာ့နည္းဟန္ ဆိုရွယ္လစ္တဲ့

ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ၾကာေတာ့ တို့တိုင္းျပည္ စာရင္း၀င္ျပီ ကမ္ဘာ့ လူမြဲ
ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ို႔ ေမာင္းထုၿပီ

စၾကဝဠာခ်ီ လိမ္ဖို႔ ေကာက္ဖို႔

Aေခ်ာင္သမားတို႔ ဝင္တန္းစီ

ေထာက္ခံပါတယ္ ဝုတ္ကဲ့ ဝုတ္ကဲ့

တခ်ဳိကေတာ့ လည္ၾကသည္

မကန္႔ကြက္ပါ NGO မႀကိဳက္လို႔

ေတာ္လွန္ေရးလို႔ တေက်ာ္ေက်ာ္

Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ သူတို႔ေAာ္ခဲ့

Aခုက်ေတာ့ ေရွာ္ေလၿပီ

ေရြးေကာက္ပြဟ
ဲ ာ ရီယယ္လတီတဲ့

စစ္ဖဲြ့စည္းပုံ လက္ခံတာ

ၾကားရသူမွာ တAံ့တၾသ

ၾကည့္လိုက္စမ္းပ ဖြဲ႕စည္းပုံ

Aခြင့္AေရးAကုန္ စစ္တပ္ယူထား

ေရြေကာက္ပြက
ဲ ဟန္ျပပါ

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား

Aႀကံပိုင္တဲ့ စစ္ဗုိလ္ငေခြး

မေက်နပ္ယင္ေတာင္ Aာဏာသိမ္းမတဲ့

စစ္ဗိုလ္မပါ ျပင္မရပါ

ဖြဲ႕စည္းပုံဟာ စစ္ကြ်န္Aစစ္

စစ္ကြ်န္ေAာက္က ေရြးေကာက္ပြဲ

ဒီမိုကေရစီ သင္းကြပ္မဲ့ပြဲ

စစ္ကြ်န္ေAာက္က ေရြးေကာက္ပြဲ

လူ႔သိကၡာကို ခ်ဳိးႏွိမ္တဲ့ပြဲ

စစ္ကြ်န္ေAာက္က ေရြးေကာက္ပြဲ

ဗမာ့သိကၡာ ခ်ျပမဲ့ပြဲ

စစ္ကြ်န္ေAာက္က ေရြးေကာက္ပြဲ

လက္ခံႏိုင္တာ AာဂAေခ်ာင္သမား

ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ဲ ဆိုေသးတယ္

ဟိုလူဒီလူ မပါရဆိုပဲ

ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ဲ ဆိုေသးတယ္

စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ မလုပ္ရဆိုပဲ

ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ဲ ဆိုေသးတယ္

Aလံမေထာင္ လမ္းမေလွ်ာက္ရတဲ့

ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္တယ္

သိန္းစုိေကာ္မီရွင္ ေခြးသာသာေပါ့

ေခြးေကာ္မီရွင္က လုပ္တဲ့ပြဲ

ဘယ္မွာလဲေဟ့ ဒီမိုကေရစီ

ေခြးေကာ္မီရွင္က လုပ္တဲ့ပြဲ

ဘယ္မွာလဲေဟ့ လူထုဆႏၵ

ေဒၚစုမပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

AတုAေယာင္ လုပ္ၾကံဇာတ္ပြဲ

(၈၈) ေတြ မပါတဲ့ ပြဲ

AတုAေယာင္ လုပ္ၾကံဇာတ္ပြဲ

တိုင္းရင္းသားေတြ မပါတဲ့ပြဲ

AတုAေယာင္ လုပ္ၾကံဇာတ္ပြဲ

လူထုဆႏၵမပါတဲ့ပြဲ

ကန္႔ကြတ္ ႐ႈတ္ခ် သပိတ္ေမွာက္ၾကေဟ့။

ေဒၚစုမပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

ကန္႔ကြတ္ ႐ႈတ္ခ် သပိတ္ေမွာက္ၾကေဟ့။

(၈၈) ေတြ မပါတဲ့ပြဲ

ကန္႔ကြတ္ ႐ႈတ္ခ် သပိတ္ေမွာက္ၾကေဟ့။

တိုင္းရင္းသားေတြ မပါတဲ့ပြဲ

ကန္႔ကြတ္ ႐ႈတ္ခ် သပိတ္ေမွာက္ၾကေဟ့။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
သန္းေရႊမိစၦာ လူယုတ္မာ

Aပယ္ငရဲ က်မည္ မလြဲ

မ်ဳိးဖ်က္မိစၦာ စစ္Aာဏာ

ဝိုင္းဝန္းေခ်မုန္း တိုက္ ရမဲ႔ပြဲ

Aေခ်ာင္သမား လူလိမ္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ ႐ႈတ္ခ် ေမာင္းထုတ္ၾကေဟ႔

AတုAေယာင္ ေရြေကာက္ပြဲ

ကန္႔ကြက္ၾက ကန္႔ကက
ြ ္ၾက

ေဒၚစုမပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

သပိတ္ေမွာက္ၾက သပိတ္ေမွာက္ၾက

ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး

ဒို့ Aေရး ဒို့Aေရး

Aာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး

ဒို့Aေရး ဒို့ Aေရး

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful