~OC. S':.

:OJ51
~ Y ~~. }-JF\ J~ ~hlh,~
&... - , r -t"'ro.JA"n.NO....
./ ~ u.~ L \;- * * •
~Ot.+
_ .. I. . .....

. . ~, .. _" I

._

@~

V·'---'~·_· . ~ ;

,

,

. _II

DOC + Sl''JJ ~ 2·. - ~

!. ' . ,_.-. . _... .', . h· , :.: ..• ~ - • :"I>: ~;~ .~.;~~..: ~:.~ :;: .'_::." .;.. ~ ,.: ,~;: -, ~-:<;: ~,:_.i:, .... \-~: _. -'.,";,:~-\ ~ ~: .:.. ~.: : . \~ , . ,. -.:. ~ ~ ~ ~ ::' ::~

lJ1 .. ~ I I ..1-' I'" , :r,' , .; ..... :"p.~ ..... ~ ~..;,;;,. ..... -...~:i~~....1:.,~~~~ .... ~ .... ', ",·:,,;:,,~~-¥_ ... t:I~~~Lr."':.~]iI-~~ ... .-.:~f'"zr[~:"1 ...... ~ ~~~4~[""'?'_.~.1- ...... : .: ......... ~ ,( .

~'t~.. ~ I JI' ~ .' ~._", t-;...-, . .....::...:,. ~ ~~ • .". .... ~I "'~"'. I -..;~ • I • ~~I ~._" ..... '. ~~'''- . ".~' .... , .:.-_.~ ~ - '. _. .~ ... '. I _ I.~. ~ -I" ~ .

. ) ~~"'~·:'~~-1)11.!~=I~l:.w ;'t~~;_ii r~t~·'\.I.,.r~::"".':~ - r b-~.J:,.,;,r';"·:';'~.:.::'_, ~'\ft: .. ~ ~- ...... i:~ '~;. .~~~ -, : :'-L: .' .:7:', ""!~I)" I 1:·~:""-:-'~./r~~:"-·:·""""":';"'~/.lljx::- ..... t.; . t' i.' ........... l.t l' .... ~r

;>:~:i~;~'. ~ .:' ::f ~(~/.--. ~;:':~'.n":':/ _:":~·:·'-r~:~4-::; ,y-;~:. :'~ . ~~~.,::",~; ~:i·~~~~ .-i.:~;~( ~~ .. ~~:: ~>~<~..: .. ',~ ~'i : .. ':~~;';_,~~.' ~ti-~\~;.;:~ ~ ~.~,: Ci·;_ _'}~

I ~~,N!~~~~.~~"~t:I~~~~~:.~~::,~I~:I~,,I;;~:. : ".: ; .. '; Ns:tarl .. AFt.".t d. Seryk;os ~,~_~.:~r'i.b.~,1,[.~.~_;.

I e~ a 4.0.7'114.0 U ,OIHIl-IIQ '" 'C ~. ..." Q u ~N'~ Q 0 00 {} 2 . . ~

'I ~::.:~:'~ ~ ".,.. ',,,' .. :: J;.:~::: ~::.. ,. ru. _ ~."~ :~ •• ~,~ - _ ~'~~'::~JC~*J

!:.cu~nte +-f.4.~f.('("T.Y. ~1l.~·:·{-Ntrtr.11111. ... ~()F..·.AlHfP.Aff7$.~.lI..-fJ~.~ .. ~ .... ' ~> .. ~~~-_ :·"::.·'·j:i';<~:1

., Endm~ • .JLU:A.~~!.&t,'h.V.·.;~. ~f.PNl.r:r:ci ~.~ ··l/.~;·· .• ~.;./~··.W'.L .,J!'i.~,r' ~.:. ~:.~ ~.\\).;:.~

Cld •• ,~'7 .fJ4tt-fJ!{~ · ,1' •. ~~ .••• '. ~ ••• p.W c.G.cA tl.71e.91..£.r """"t..:, : .. :, ~ >~ -, ~.: ~~:·;~~_1

I - _ . ... ~ 1 ,~,Jj "'~_""',,'~ ·~I"""

: Nat~t2I.. da, o~~ ":'"". ~~O DE, ~VlCOO ••••• + •••• + ••• In.e- • .E&tad:IW •••••••••••••••• ~_:~.1.,:::--~:~.:,:,j.~~i:":';:

i .". : .OJ :- .. - :~Ihl., .;; ,.: §P2 C_"" do .. ,-to ...... ,..................... .'ii-.: -. i~~1'-5

l

~ .

. .. '" ". • ' .... J ...

. - }~J::S~:i}y~

_-='''' -~.~ ~ ~-,:, •

~s:"~.~~. ~~: .-- ~~.~

~ ... ~ ......... +rr." -e ........

i~l~]lf~~~"; ~}.r':· }:'_-:::

.

I

1

;
.~ D i s c .. i M IN A'CA.O , ". . ; o •
Q\IIoIIL UaIil. DOll- lIl1~Vt(::O'" -
, - U~lti~ ..- .. 1 ....
-'I tct:..'4 (i~t"t{~~,4t)iv/~- r- --
..
~ J.1t(M::f~ ~. t ·t~ ,., (~M ~f !.".fl·PE-- F,' L ~ I .
L .' , , \ , , ,
...
_- _-,. ."1 D2', _ Jj,u·,,:rutiJill. 211·- JINlAJ4V41 ~
- 1!1Uti. \ ~nrUt'f·~.till.:O~ ~ -/ - t.i ~ 'lRi ~)_ m
• ~ r , : I Jt ~ ,t ~,~ >:./ .~ ..... ~.~ ... ~. ~J ' .'
,
~ . - -:--
. - ~ -.~ ·-r
- - ~k .~ r--;-
- - .', .. /1 V
I-
. 'Lj f
._ -- - fL
, . , !
j
ISS ........ % Cf$ Total ckIdf. l'fet& ct.. Y.sD~ ggQ,.OC
I ....................... ·::1j~~'d~~~
tem vdor eotae recibo .::.. ...........................
Nio Yam- d.aI ."~ ... -.~~

R-=~b.I(e:!ll~ de ~-~--------

'" ICU'J~ amatlDtu d.a NOh P~al· S~ric A

Mnll.ol6. __ d.t. ~de: l'....,:..._

~.f: _...,... .. .- ..••. _

. .-

- .. __ .......

~ - .

to, " c. ,;

~·-I :

!il~

...

J~,~. I

~, :.+ '!'

.' -

. ,

.~ ..... ~

. ' .

~ .. . ", '

, .

J.G 000105

I .' ....

~~--.-.

u()c. 3:JOJ54

. ,.

lJue. SiJ0355

1:1

. ..a

-

o

II

.. -

B·.

0·--:·

Ef

c, ~

~. 0,

••

JP

S :.

,.

,r .,~ :

," ~.

. . ': ~..,.R~

--_ ... _-_-

DOC. SCOJ56..

r , H.I·.

PHEf"l~ I ·l UnA HUN t c t P('II UJ=. I. lit l ilL E Zfl

~ U till RB

~ ~ ~ A ~ 1 ~ ~ ~ H T ~

c QlIr~~'~.IUn

~E E ~ I I t C ~ - '1 ~

~UtllClPHI : FDRt~~ _> O~l~ : ~GoslQ J9.

"-_.- ....... _ ... ~ _ ~ ••• r .......... + .................. _.- ... _ .... _ • .-_ ............ _ ...

'~.Q t 5'I~llllltA

~ ~
Ht ~ I ~~Mfi ~ ,," • , ,B hi nl"t~ ~~. laclt ~A~i!'O M I PIl-t :mSl a~ If.t
~ ~~ ~hTII.I~ j •. ~. ~ ~;.,I' l~'""~ ~~r. iO~. 41&15 00 I ~ I ~~~ -Vl QIJ 11 '
~ ,~~ /Lh~11oI1 i~ ,I~ t ~ jill. t'.r~~~ ~!P, 10~. 18'!!~ ~Q I Hi! I ZZ~.~{l 1 lB ..
~ ~~ ~\~f"~~~ ~~ ,I.- I. ~~I.I hu.~ ~~~ 2001. ~ lmo o.Q I !Ii! I ~L~~.N I 11_·
~ ,~! V~I 'II ,"1 • ~, ,·l41r, ~l'l M"'h!'I~ ~Il~f tIoi! "'H ~ I 1f.i'11t(I!l 1)1} , ~3 f n i!7JO. 00 ~ 19,·
~OI,. C~.j~l9I to I ~ I~~ fl k fr, ~ I ~"!"OO(I.m I ~ I ~S'OOO 00 I ZB.:
, I~" rm ~ iJ. It!l~tII afJl ~ I II( I ~OG.OO 1 14,
, lilt " .~I~I' 010 1:1. :~ NI'~h ~ • ~,r;i a '.i'j.~ U/~ • J,U} ~Vl 00 I l~ l ~~OO_~ I l. -
~ II') .~. ~ ,J,n ~ f.\ .' ~ J • 10_ ~ 4 ,. J~~~ i~71 fit) l ~i I 4901). D-ij 1 ~- '
~ 1 t~ f~l~ 1 Fltl - ,.I.,'.~I ~~ d Iit~ LI!'~ 10 ~ II:~ " \:, ~~~, II}! I"~~~~ IJIII .11' I I· ~ U'I'IJoDO 00 ~ 11:1 I ~~·O~Q. 00 I ll_~
" LJ ["411 '~,I ~'.1t·fhlul ~I ~~I~",~ i rl ru ~ II) ~ri, ,I" ~'I~ I y~ t·!"". ,. '. I ~:Jl~ Oi) I Ml I SQ5000. 00 1 ll5
:-'7 ., Ii i.,,~ l ~fo ~I ~.~, lUolll'I. l~Q"'ll ~ ~ ~~t u t ~ dn rt.~ " l~~l'~ Ill.';~. M , ~J It..a~OO CO , i9.'.
1. ~,l 1.," Il ~t 111 ~~r,/'l .. ~) i ~I ~100 .~o! I s..
~H \..~l; 'oIOH~l ~~~ J~ijW\t·~~ 1 r.o: 1 ~,;;O~ .UO I 11, t
~ IJ J ;~t ,0 I~ .~-. ·'1 (1J lOo.oll I ~t l-C200.0t;t ~ l1.~
l '(. !l.}~ t9-1.\lO.OO I M~ If.O 40 . o.a I C:l.i
, I I
~ 5lJ~ -11].1(4 ! SU~·, rDTlIt. I
1 tll,l r.UStllI1t:~ :j I'~ l .1,'I"h ,I ,~. ,,~,. ~I 1 ,; .. ' ..... Ip fi~md.~~tu 111"~~~*" I, ~~ •• , ,'. :1 ~- '~~tll t. ~ .. uu ....

• ~ 11.1 ~,,,,,; l'~, ~ •. ~ dl,~ ."h~~~ It, i 110. "I .. I~. @~~'11 ~1Ii!I11~

',(.0 tlf'h ~~id

, Il:.~ r"I"~.~ I i~ .. ~ ,.111'1 '111<".i ~rll tioo ~. il'll II ~~~M 1'1'''

~,OI;. c, •• .-e i ... 101' .,.l tt fII~ 'w , .'·iII,1 pi t III.~ 1l~1:1I1 idll

J .~i .,t I jd~. ~ I~ .... ,Ip~1 ~ f'i ! ~I :,1.111 .II, lllllll cllhmid ~ (,;:. 1.·~IIlII. U,8 ~4>f ik 1.lat

:;i. Q.; 1~~~li~ tOR ~]tj' Itt ~.

:. It li;'tIotu ,_, It ~ ... ~ ~. :i ~t 11,1. u

~ It t.u.~ lit nlll'-1 j LIM ~!tlll

,I ! ~ ~l n.~ ... ~~i,.HI~ 1 H'I ~ ~I'~ I,,,, ~ i.: t d:1-1 otI! ,~~,,+ ~ f I ~

',I 1/- r.M,in":~I·'~ .1~~I~i;'

I

ell 00 ~Il I 112 ~~~OQ_OO t ~iU

c~I~~ ~ I ~~ 2~~ ~~ I ~l.-

1I1GIl' !JC, j ~ i om. ~(. I 1'.~

~'1'00.~ i • BtQtD.,04 f u.:

4ma ~ I ~ ~o 00 I iU

4~"'!iG-_M I ~ stlOll.QO I 11. i

I 211JX1 Q'D I Iti 3&l:iUQ t cV

! ~.QIl. I II 9i::OOOO_M! R:

l mooo 00 I M &SQoQQ¢.OO I &4.:

~ JCOOOG Oil I K ()(IOct . (lO ~ 3U

tOW, cO , l'l ~~f"!tXtm'~.~

f'tllOG QO I 11 ~ jtiOO.M I -:· .. • .. r1l.!

i'2OO 00 I 1'1 I 8~6UO I u.:

mtU~ I ~2 I ~~lI4H~ ~ ~ tU

1J n~ 00 I ~ , HI) 10 W I 30 .. ~

S7!1~ QO I ~ iiL,UO I 2H

~

,. Ot .;~~rl~1 n ,I t~ :t .•• ·I~~~ t.bt •• <'I~~t~ I n~t~, b ~tO 1·l ~ c~- f.~I,',. '" tl ~t V~~~~~ .i~! ~

-6. 1.:1 ~~~,..._oJ 1I ~, ... ~. ,al .i·~L ~

~ ~I~ -'l1I I rj-a , J"I~I ~ _ u~ fl ~l ~~nna .i~tl

,I) It. t~j'of11 ~:'1.~111 t L .. M11t 1.,I"fIII r; ~I~.)

~ ~!'I -:,~,i;:,'l-; .. ...: ri , ~ 111 il:1 ~ .. lJ

j 'I,· Q~ '\~I u v~, tit'

J78Q O~ ! ~ ! 12 ~~ ce I ~i!: l l3m.VG I ~! m-oa.oo 1 lI2 ~

, • - .. .., ~.-' I '~::J I

. . '.~ ~ I . _ .

: j'·:v ... ~~ ~ .~.2 :

- .. '-

~. ~ '" Til.! ....... "L ~..... ~ L ~JL ........... .L." t.~.. .... ~;, ....... :..I :,_II._", ... or

~'3-ec:.I·(;'t ~I· i <~ tip. ~'I b ;H~ i ~"tL) P lJtl f".l CUHFOSICUES OUG 5ERVlCU5 ~ QRUEH NUHER1LA ~

DOC. Sr..;:OJ 57

--------------------~----~-------------._--------~----------------~-------------

.... , __ ...-_ r- _._. I.~· .. - - - - - r- ...;. _ - -I _ _. _ _ ,_,_.n .. -_ "'- _.- - - _ .. "'.~ __ ~ .r I .•. I~ , ~

10~0~ BERUICOS F~~LIHIHA~E5·

11127 ."II~L; L 1 E1 :~r.;£l ,\ n:-NEIRMI{\ i . 1 11·,)

11. t <.!I:l Aml C 11; ... r~r: 1r. H;:Hl':l RMlf'I ~,I:t 11:·l

l11a9 ARO GIH AnEI~ rENEIR~DA l:J H3

~ 11"3<"1 ,wi" L.:ll't M..:E it', Pr;;:f~E rr~MlA 'L:·l W~

t 1 t 31 ,~r,;.t l: I: 11 nnE l r. rna:: rR(llIl~ i ~t 113

t 11 :J<~ ,i~~G i: I K (d~l~ l.\ PE.~~~.l ~\I~I.II\ i: 6 11:_~ 11.1:;3 ,;rw l! [Ii ~ILi;EH'I rE.HE1RAI.IIl i . 7 t1~l i 114 i :'It.:!; CUt M,E l~ f'~I~ C/111f' i: r; 113 llt42 n~u CIH AREr~ PEN C/IHP t:J H3 ·l 1 i 4~~ .ifW t:Jh tm~)r. ~'f..N ~/ HIP 1: 4- In t ll4~ ,\rm L: 111 ."\m' .. ~ I; VEN _C / I L'W 1: ~ N:~

'11202 ~~ij elM AklSUO E A~[lA 1 ;3:3 HJ . ~ 1 ~0~l .,RG L: ll1 .\1>.1 ~a:a ARf.t~ 1 ~ 0::'. , :J . L-1~l ,1 i ae .. I"Ir~'_' ~~IH 1"II~lBCll (.\1~F~l~" ~: 6 ~ if

,~ i ~~::; ",~,Ij c rtI M: l ~.;U .\I~~lA 1: 'l ; ... ~'1:;1

'11 ~ 11 tH\!J. c H'I t,' AIU SL:U 10: il 11~

'~t21~ ,"'-Ir,G eIM E I~I' ~SCo 1; 6 11.:.3

~ 1 \ 2:1..3 Mn~ (~ll~ E .)I~ 1 ~ cu 1 ~ I;) l, u

't ~ ~c.t I'lr;:'.t '..:111 C"1L ~ flR,SCU 1; ~; 4 l1~~

, u_ i:.j!~ t-lhli L.: HI tAl, r:. Ah: 1 SCU 1::~: i!.o l,t·1

1 'll.2E:;3 AriD C 111 C."L E M1SCO t: 2: u 1'\~1

I 1 61 f6O, (; ~u.:.\ 11," F_ H n~ tlkA t:AU; ~Fa A Hi:'

12~*ge INrRAE5TRUTUR~

1~013S ALV EHU~~. 1·1JULOS CO~UM H3

• ~ oil 136 ,'\1... V PIT t.li~t"I ~ / f UHlIt,CAU 113

'2~ ~37 AI .. V l\E F'F.DRtI ARth~11ASSl'1ln.i 1;3

'r.~ 138' AL V Dr_ Pf;:[Ih':1'I Jwn AS . ttEU, rU

~~4ql FURHA PI t:-~, EM FU~OAC~O M~

li;iUS0S 1\r.:~1t'll C."t ~~t, uu ~f40D F I I~A· lW

12.~:':;~b ;~r~l~t~D CPo ~""t\ UU ~Q.~ M~l~ I A ~{.;

'~0::;~7 t.I~I1Att t:,~ 5~A ou ~08 GROSgA KU

l~"'~\~ ,"·H~t!";ll t;tI bQ" r- l H~ I( U

q:'~~::tll ,"IlilV,ll ~;('. ,.t~ .. I'.F IJ l ~, ku

~;;01.eS CLlBCf.: ESn~ T ~PU B FCK 15 t\F'"A 113 ~2~6olJib (;UNCR ES1 fI: 1 11-'U L: reK 1~ I~f-'A 113- \ ~ 0 bllil (:UHt:11 .1;: 6T~ T [PU g FCK 1 cl KPt'I 11 ~l )I,;!U6~'t l;o~cr~ cs I R t IF-'U r.. Ft;1{ H) Mf.'!li-11:~ ~2062:S UIWi.: ~F"'L..ICAC. C;JNCR F~tHlACAO h3

H:!:10i'11 C IIH A~ INFEfUURE:S EI1 C. AI , 113

)~ L 1.0 t ALV EHDAH F.tLOCCl CEiVlMlL:O... 1'1.3

)3006e SUPER£S'RUTUR~

. )J~i.tl ~~-lr~l·~.~5 [l~ rt~nUAS H2

~:<lO 1 i!oP- f twnfl !If. r;n,iPflI ~rM~£:U~A Ht.:S1N 11;,1 );J;.}\ If::! ~-11~~H4 Of. CBj'\I~t'\ H~UE1RA rLAST I-'le '~0 tIS 1i;)1~·! AD E r.EsttUH rAG DE FtJRHAS Hi::!

rJ~~!ilo4 Ar':!i'·lO CA 5~A. (JlJ 5ij,H F I ~A KG

~3~2ii~ "'1T~t'h1D C~ :;tM ou ~itB 1i~~1) 1(\ lo:.U

~:3@e!il6 ,;L~HAU ,_;.:. ~~A UU ~QD lH'Ul~SA 1( u

4U:I. t77, Ml ~~<lb. '=I~1i • ~:;l~ r,b', . ·~rr.::(.) _ 7i~ h~4,t~0,7i 1 1).r" t lI~) _ "I .... t'10, t~1"l0, 77 t22..·.6Q,"/7 ~1b6 • 9'.:,,·} . :'jB '.27 , ~?'f) _ n ~jt.~ • t",-0 , ~"7 :J~l" lo'I~ _ n tM. 7·:~. 0~ lo!14, M)Lo) _ M' 1.66. :]A0. H~.r l'17, 1'/1. r» 2~iI."''';'0.0~ 1,.,3,::;'<l-\)_0~ 127 ,:.1td0 ,Gflo 3ta1, ',<Ie. :.(.) i209,3,7,'.:J0 V37, :;;9~. 00

~4 , r~~;4 _ 97

'::'I1} , b22, ~11 ?~/~;l1l.3'::t 9'~! • '1 'l 4 :r-; <;. ~u~ _ (10) b, l~9"25 :;I. B~7-, 4~

.<1, Ma ;;:':;0 ~L Mil.'li! ::1,9'3b,27 :J, f}~16. m'

267 • :!j4::l _ 34 ~~b, 6040 _17 .P.7t1. 8M>, 17 Je~, :U'7 , 04

',00 6i;!i',916,16 g:J..S14_eJ<\

3S • Elt'i4 , L:l . ~ 0 , r..~~:t _ .., ~ E5,!'i~3,(!l

0,q.,

:J, B':i1 _ 40 ::I • ~ ... :~ . t~~ 'J,b51.~-4

t b, 4"b. ~\> i 6 , ~., ~~ , 0~

1 b • ",~ b . 010} ~b, 'H6 .1();;; I. {I • 'I ~~. ~H} :1. 6, ''H4 . ~'~i 1b,4~6.~9 16. "H~. 0v> 1. b , '\ ol fr . ~~) ~ I., ~'1b ~!~ 1, ~ •• iI .,~, c. ~

l~, 'H6, H~ ;~ 1 .37·" . U~ ~'t , ~?~? ' U~ r,~ 1 , 3:r .~ _ I~ ~

16, 'H~. ~0 fJh'H4. Q~~ l ... , 446, {~Q 16,44b.Q0 ~ 6 , 4 ··ro , ~Ji'I l ~ ."1146 , 00~

.,. .;'W:i, 04

4ij ~ 9~·'l . ~)~' i7 ,~4"'" .. 11

• .' -:; I ~ ~~.t~ . ~ ~ .~ [..,., t ~~~.~~ • ~;. I

7,"'<i'4.7~ .tw?, :-;1:1 "b;,7':'i ~U4, ~!l 4-->9. ~~I 4t.7 . :t~,

t2, a~7 , Ll~1 21 J '3'/9 _ Bib l2 • El f~1 . l;g ~1,3'l9_B0 ~o t 24::;.3"/

1·1':' , 713? _ !j8 4:;;1, a~j~ . it5

a .rt» , U) 7> B'I <1.0:<' 'J • W,l3 . "7

11.67~,4~ 'Hj9 _ ZH ·lIJ"l " '1~ 5~4 _ 6'1

., I"Ji/. I.i·~:~ . b"'~ , ~),:J • iI ~ :.~ ~, ~~ ,~f_;~; " .~ ~,i, . T;

~~~0 J !p;..:... J 7 :. fir'!:. ":I;"~/~ ./"} t:"I, .tVJIJ, "_f,' LjB, I'~;~,. a :':,i!~) ) .\.., .. ;..:= -_::.s 'l4J, ., M,_·!l :U;Io)o, ·,IIe... /i·

l 5·; \ , ;~ ;-~ \ . ':)"" 1 t~:; , e ; :~) , 4 I l~:lr/("· .. tJ c: 11:11:1, ":,.; 1. .: .: ~i H7?;. OJ.M. 0'!o 11·~ , 'i''' i •. (.).u :lAa ,"14(;; .~'O '3~6, JUG _ ::;~} i:< -: 4. i3r~~] . :;10 1/4, ',)41. (l"

:i!j. (141 _ '/j

~1,.'0J ~~.,,~ ~ ~)6 ! P:./:i" _~~ ! ""1 • ::: ,'''; . 6" ,

·;Ci ~ :.it"'" I ~2 1:.:1,7·1").01 4 ~ ~J"f.I6 .ljB 4, } L t _ ~~, II , ~ :.~ 6 . ::J .,.. j·I"~I, ~S II • '1(/)11 . 0~~

2~; '-" , :.:J" 1 . 2.C: 3011. (.}19, ';1 r,\~H • 6)'1 . W':.i ~~~ t :=-) ;~l •. iJ 4

;:~ .'~4;; ,37 T79 ,7i)~ _ 7:1 1(;1:9,7"":;_2;9

o14.624,C'.3 ... ~, 4"'0 . ,~~ '"3'.: , 4 \ t. , ;~? 11 > Q~t ~ _ <1';.<

4.J~i".bti "',1ti.~t6 <l , 2:36 . ~ :.I

·~""':- _ __"II."'-'~ "'_'3..~~ ... i.:.~~.~I· -....~~ 7_~~~··-:·""""''';'''_''''''_ -.~ ... ..:..,..:..w:.....:..::.;.,:;,;._~_..:....:.:..:

-- ....... - ... I.

- . -- -. I. __

Sl::'l...l- E!l ~~'J.- \':-" l~"'~ I ~~ I~i .. ~~ L r~llI"'J ~~ lJll L ;~

cm~POSIC:OE5 lI("S SU,V! COS " C,L"D~11 I~UL1~R.ICA ~

. LS '" ~ E."I ,30 ~

e:

DOC. SeQ J5 8'

__ •• __ .- _ _ __ • __ , , .. r- __ +- , __ .'. r- __ - - _ _ _ _ _

t·,,-.,. :

.......... _- ..... - -- .... ,_.- -'''' - _ ... - -. ," - ......... - ..... -- ... ...-- .. - ..................... - .... -- ............ ,~ ...-- ............ - - -- ........ - ..... , ........ - -,~,.-. - - -,- _ ....... - - .. _.- -- -~ .. , ......... - .. _ ..... - _ .... -

~t0~00 SE~ViCOS rREL1HIHnRES

o ttl ~7 ,\1~t_;. cat ,Wll'f H!:l'IF.. t 1~(',jH\ ~; \_ 11'.l

,'I 11;~n ,"I,~l t: l 11 ,·,lii.. t ,., l·'d·l~l 1\AtL.\ 1: r! 1,]

Q. t 112'? "I· (' c I ~ ,~r-F l:' r-'~,~'~F.ll~'~ll1r, 1_::3 11:1

{j 1 t t 8~ ,·,fil:: (: ll~ ,&,f~f.l (\ r~LHr.l r.:i,t'r. i;·l I;'J 0i11:'.'J. r,kL: Cll1 M~r:::J'" ~'~.HEH~A[I,~ t:~, 1'\.1 i) \ 11 ~~:, r.HG t: ~ I~ f'\k( 1,\ ~~[I~E t!,flHA \. " W! c i 1 t::n ,',"~~ e.lI'I ."II~E it' rF.~E IW''-I[IA t· 7 M3

'H ii II) td\1; CUt M:':£ l t~ r-E_L~ C I H'ir i : 2 l1:1

Qo 1 \ i .~i2 '~I,u C 11~ ,',1010. U~ F"EN CI ~i'tr' 1 ~ j 113

01 ~ t~:l (',~;'~.~ C H ... ''1nF-:},' FF_U ~/]..,r- ~: 4 ~1J

~ t l t , •• 1 .·,1i1~ ~: H1 ,\d~r:, l:t 1~1~1~ L;/ l!<ll" 1 = ~j I~:~

oJl U~0,~ ,~dW L III .*lIU scu ( AH~ LA 1; ~l ~ 3 L1~~

, 'r) 11 G03 ,ir~1l '.:!l~ ,'\J".; {sell ,i,RI!: r fI t::),:3 N3

..;,~~ l,":"!04 M.:G r:ll"1 hi;;' ~ 5f~fj ,"-IR~, 1". ~ ~ 6 : ~

.~ t 1 L!OS Mq,l c I~! ,"-I1n sco ARlp A L: t\ ~ 4 I·'",

~iHHi ·~,R6 em E A1~lSCU 1:4 113

9 t 1212 .\r'(j c I 11 E ~~~usefJ l' 6 113

\" ~ :_' ~ <I ,'dW t~ I rl r: ~'In S:l'tl 1: a 113

01 i i;!2 t rirm I.; ll1 L;HiL ~. fll~ ISt:U t::1 ~ /I 113

~, H!22 ~r~G C 111 ·1.:.'l.L !:': ~nl SL;O 1 ~ 2 : 6- 113

01122."1 "AliQ eLK l:,~L E Ar.: rsco 1: 2 ~ I':l 113

"i t,1 ~~ C,-dJ;(Ihl\ l H pF..l.r~A f;I~LCA~ 1 ~ lir~

ea 00 i 0- I HFn PIES nw TURA

~2~) 1J~ ,'Il. '..1 F.J\nr,~;, I 1.WU .. 1S ':Ol'IU!1 .;:o;:";H:l6 nl .. V n: .. nr~r~ ~'I FUHilf"lCAtt 0~91:::7 AL.'.) tl~ FH~RA ~1"t?".HA5SAIVI ~~~ . .h :_l~ ~IUJ p~ pF.1.mi~ JUtH ,"-'IS sr-...Ct. 02t401 FURM~ PI G,~. EH 'UHv~cnu ~~~ ~~ ~'::i f'lm~.' I) Ct' ~N" ~IU ~ 1(I.Et r ll~ A ~eo.:;Qo fil~~1AIl (;(1 51rlA Oll ~\}:E:I ''Ie.[ll (.1 "020~e7 r.fiMA[I CA ~ofll1 ou ~""B- Ur:;:OSSA Q20'SHI A[~n~lll CA ~llA F-' HIli

.al:::~:a i (lr..HAO CfI i.>~~A HEUI i1I

0'€060:l ClJm;fl: E~; In T I rn B n;]( 1:'.i IWA ·~2~b06 CG~CR ESIR 1 lPO C FC~ 15 MPA 02.eo~a I;~.NCR E~ rR f IPO S- FCK i 9 I·WA ·"'2~60'; CUNl;R ~:31 ~ 1'IPO C FI,;I~ 13 I-WM 021162:5 L f'lt!C APLl C AC COt-lC R Fw'n~ (Ie A Ll '021.Get CIN:rAS IHFF..R1or~F:.S EI1 C, A, ,e21 til)! ~'"LLV IH1EtAS i_~LOCO CERAI1I CO

n.i2 , G'~ ~1 FJ1 ~~ ~.) ~t ~ r"~. :UJ , J ~J. ,~:]Z , ~)~ 1 _ e 1. ~):=:/. ,~n0 -,.! .: '; 11 •. \_ 'J 7 . ~J t ~'~;l'i' , ':.!'1/, _ i \ :::.\ t 1 . S 'l~, , ft 1 1H','rm ,1:;:; "i';~, 02.1 , ~ 1 ~""', 0i~~,?:\ o1:W, l'~'~ . ;,' , ~~ M~ I ;v 0 , (,")0- ;~ fJ ~, L:3 1 " ::If) i~6'(') , :1.00 , H~ ~~(/J , 1. ~7 _ U) ~W1, ~I.,.a,.;-I':; ~49,aI'0_01b 1. 74, ';'13" ,0q, -H3, 1't"f _~0 21 ~L 3 <l~. :?i.Io E.tQ, 'p.'l\l" f:!0

87, :;; 1 ~. , '.~ 0

11:1 ~1.W , 2.r.! ~ 03

!i3 t [,'iI. 3M;. EJ1

W~ t~j:! , 'J1:.'!i . w"~

lr':i 1A , ~1~0 _ ¥)0

l12 U) , 65l; . ~ 'J,

l!.1.> 3. ~H·'. 40

~w t . 374, QJ

ito 3.&~t_44

KO 3,936,g1

IW '3 , '1~16 . '!.1

11~1 <\ ofrCl , ., 1'1::' , tb-'7

V~3 4B? • ~10\ , :l3

W~ 477. ";'47 . 41

~3 ~17.~7'3.~4

M3 0.0~

113 1, ~ 1 L 713 . 04

- ·M3 1 Ml ,"0;;1 tt3

'030e0Q SUPEREST~UTURA

'030Hl t F'JRHAS liE: H~L=UAS li2 -03,,"U2 FOR1·1A liE CHr'\PA MDElr..:Fl f.:ESH~ 1111 'Q~~!) L03 Fnl~tl('1 IJ~ CII,. .. r-tI H(lOit..LRA ':'L.I'IS r nr.! 'i}301.H:I Ht,ll-lh'd:i E. I.lI:i.SMUHl ~O "lIE. fUW'h"lS rH~

,q 3 ea Q 'I ARM"I [I C.~. :OHM au ';I an ~ II·lt1 i~ IJ

'0~02~::; f'l1,hAl'1 CA ~M au ri4~ Hl=:I)IA i..: n

'C:::leeo.." MHAD CA ~Q,'" UU !iral;l URI.lSBrJi I( u

l1,044,79 39,082,37 ;:JU,'i'6~.J:):1

6.r.,0 :J., at;t"/ • 41,}··

7!374,~3 :J,6~1,"'.q

::;:1, '!:J? ~ B ~i ::1 I I.~:;"!~T . , 1;1 '':'';1, ~;r'. In ~i!l ~ ~~.~~? . \ :-;-: ::::;],{~T/. in ~.J"~ ~ ~~::"1 . ·L~:J ;,a ,2:.1', 1. 0 ~j3 , 2J'1 .• 13.. "J.], 2~3r; ~1. ~r

na , ~~J1 . "J r:-~~I. :'~1? , 1 q

~J:::~. r~:J'" . :Ii F-j ..... , 21~. 'n 1:l7,2J.ib,?J ~,'" .2:1.0. '/J ::-~:3, zy,.. 1 :·r

<)~L23? i.El ~n . j~~]'} 11;1 '_;] . ?~w . 11J ~:3 I ~~ ,:~ 11 . 1. rJ 53. 2:1"~ 1~ ~ 0, B0j~ i~ :';

1-:Hl, 8~·'1 . VI ~ J, i?:::3 '}/, (Ill ,~,~,1. t;~

:.- F.! , I./!I ~/:; . i" HI, 7':~4. 34

i ,0~H~ 7{} L ~_.:;.; , U'I ~ , 441 . ~ ~~ L. 0t{lEL 78 t , t: ;;:. _ O~f

'~1, 5i':-!I ~J;;' b~;, elfl- _ '1~J "1., 5~~, _~.., b? , (;: t 0 , 'i'~J ~.'i"', ~~6. 41

312.32.1,19 HHI,~m;!_M

?-1.616.53 19, "~4. FJn trl, ~"i4 ,f;~ r~Il, f.'I~r. . .., ...

t, Q'JS. z u ~ ,l!"i~_Wi' \."''''1,10

~~-L.~~~ ~ S:.1 i~ . 1~'1 ",fl·, , t '/'r" . 'rJ .... :.~~ r i_'.~~ .~~ '-; 7 :E)'~,V;> 1)0,. -.1 .: 1. , .~ J ;) J'"~ ;~~I ~~ , r I~.>:" . ;..:.? i~"':""'_ ~ I~J~~ / r"i· : . .'~>,\, ~?'1 ';3 J, ,l'.~ " ,; <.,~~ . 9 'I r;4'; I ::J2"~ . 0,.;. ,1' d. " .1"; 1:1 .: ~ ~J .~ j : j , ~,WI . "<l 'J:::~I'. ~~ _.,,~:~ .. 23 'J.: 'r , ,.! ~ 1 '1;~ . r~ I, ~ J ~ ::.j . OJ Vl" ,~N7. u: '~Q:J,i:.)'i'.i.a rr .... 'I ... "J ~'6 . ! 1,; II,['/'! ·l'JU . \ G :33l " :;i·? , <:;8 ?!)-'l, t -l7'. ss l CIIi.,!o , J;~~·l . tEl

lJ t, , ..;~:;:; . i ~ c'r, 3'1 I,.). . 4~ ,.,?fl,b.Hi 8. :;.i2t, _ ge ::; , ~n'Z . '54 ~ , ';45. 0:' ~'j, ~S7, 16

"';~2" c.!blJ _ Ml '; ':" ~ , ~ l ;; , 2:: 5D',1\7'1.~3 ~~:;:I' , B::~ .97

:;b,'5~6.4L 1 , ·~.:)4 , ~34 _ 2.:3 2"~'; , 4H~ , a.,

oL2bl_3~ ·~!-1 J ~J1 _ 2:~ "'~I. 4 ~ 0;0 . )"2 r.·1.~ • a~ if _ 0"

4,";M •. P:3 ij ~ JP."6 ~ ";t'~ ':i,."n,S4

....----.- . .....__......._.. ........... ·~~h:~~.:.;~~~~~·~ ..... -. .......... ~~ - ... ". - . ~~, .-

,-. - .,....- ..... _ .....

• , " r·.:...., ~ ~

."

·nUN i r IP(\L 11£ UUIMS F= .t, i,l.:f'\u ......__.

I .' ~ .- A (~_t ")f.:

I

i, u IL r rt ~ fI r ,I '} II

II I r ., ~ I ~ tl r ~ r II JII: 'n i I I. r ,., I: II 1 '

r.

IlID

I III ~ ;',rll II ~I H I ~IrH.D LIIH ~ I '.'r,l~ 1,",f_f\O t

. .'

I ~t 1 ~~I ~llC~O Ih 'Ihl ~ ~'I: H~
'.0;> [tt.~1 ~r ~II dF t uhr L I,tl ~ {, td~,~·L n ~~il ~ i'r~ 0\) M,' 1 i .:~2 r~·o o C~
U~ O~~111 j n" lip ~td,,-. btt· ~ , I ·Ij,~ II~'~I h,j ~ ~/L I~ tI.' , ..... ~I) G.OO
.' ~
I 0·' k .. '~ H~I} I~ ~~·I r "hll ~ ~r 'l"lr Il & r't~l h~ U:I ~~ ".~ .o.L",:~~ ~Hi~ ~a I~'· ~lli ~I~ o OC
"
LO~ a~lllt Lt~il ~t nl, '1101, ~ d~ ~·~d~i t ~ ii" I" 11, t ~I r l b~ II[ i~I'~ b, _J I!J~ ~~ H,· 1 <!.m Q~ I o UIJ
.Uo ~~li[1A1 Ii( 1!!1~.1 ~ I~ ~',iJ~ . Q\' t'I~r ~Cj~ ~~ ~ ~O·,
Ui g~~hl ~U ·I~ ,~;,o. , ~', '''11 'I j";~;n C~ I'·· (P,"]~ t,1;· H~
.,
l09 ~"It I' 11011 ~r p; '~I "~"j,I, ... , r .01) (If ~_ ;lJ~ ~~ ~ ~ CtJ
.'
r· i U1 D~~nl i~ I~ ~p t ~~_,. :1 1~"'I~1l , u'fI~1'f :~ .• ;-.;r ~O 1 II :t/,/.i! ~H I .j ~~
t~ ~ 1101 HI.'" d. 1:1 J _ •• ~ • I I' I ~,~ -"'I~ •. t ~I ~~~~ ~~ ~ I ,;t ~ -.I ~ e ·'~I p;r,.j .,HI! ,,! r· , l":-rt~ ~" I In 'i~'tJO ~a ~~
I II ~.J II m I'" ·lj·",.11 [ ~ ~" I . ~ ~ I· :~ ·,f'?" II1'J I ~Il I ~ ~jt.i~~. (I~ ~ a'1
I I,~ D,"'ll~~tf iIJI ,."", I' ~" .. tl"ll I~ ~ I l·l~l.OO I ~: H;:JJ O~ ~.liO
I U lJ?~llnll ~"'~ I ,''' ~I)~rl I,· ~i 1T~'!rJ ··l'11 Of! I iii 11·~ln~ ~ ~O
It I!(tj I ~~~ <Ito r-<'I h;. r ,I ,1m' ~~I -. II~ "I.h'~ ~~ t ~~Il r !r_~.r 'Ji) tt~ . I H'!.i. ~~~j 'H~
.~ JI~",~ "I·_'" PI~I'I' I ~.h ~~ ~ , 1.1 -.r~ ,11:' 1', ~I~" '':r.! I ~ ~'J
!~ r\f"'1\ <'II ... r11Ill~" , Hhn ,," r'I.·.Hr ! ... ;.~ W I II, ,') j ~~_I '~ O~
11 C!JI tr ~f {_~,o~! I ~ ~, RJ ~ f',lrp ~~U M· Hi ~·lUO I o ~o-
II b~ra9" f Ii .O$~~ ,4> '~II rll' !t;t I)Q I~' ~ '\ oe , I,' ~O
I~ I~r'"", <Iv {~~,. II~ 'I .'~ \1 ~ t "~r ~""lljl I~ • ;~j. rl.- tl;· l~!~J ~~' I HO
~. lwr " ~ II II~ ~,lf1 ~ j~11 O~ I~ l·: I, ~~ r ~OO
:] ~~ .. ~.~ lilt ~~I ~' •. , ,,,,. U ; " .... ,I'·I~~ i I ~ I:H·! W I I)· I ~~H3 Q( H~
CO;' r.~,"l' l~ ~I .... , ~ 1\0'[ 11 H!fI, ~~ I H.i i I (:11 ~~ .' O~
r~J ~~·.'l\-~PI ,J~ OI!ldI.~I' ,. _ lln qt. 1 : li~ I W'll.e'j ~ .;~
I ;~l ~[.tJUU !If f !!r~lll Ii' II'II'-~ .~, (rl101 M l~~1 !Ill ~ 1 J"Il..:: 00 I) ~>Q . ,

. /

I~ ..... '

._ .'"f

~ ',I~ I ~~ ~\'~' ~f'> ~~,'*t1t ,'" t •• I~ i -r- ·.·t~ ~ '111f'I'~~hih l!~ ~ Mi' r .~~ ItlllllllPl ~ Il .If' 111iIu..I, ~.. ~ I-IIIII.~· 4 I .1 r ,~.tMl .1' d~t n .1' •• ,~.

~ QJ ~lrll'l .,\ .. ,u~~ !,' I~~I r.tl 1" ,. )1 ~ f~ ~II ~·I ~

~ ~1 l;,ul!II~! II.~ ,'aI~

j~~n ~~, 1 , .. I L~:'OO ~f: tB
~ 'H'Y.! 'Itf I h,:: ·1 ~I~~ ~ '10
I ._'.;.~ ~j~ I tn :;~~J'1 O~' ~~
''','1<'; II!! 1"- h~n Q{' ' ';"3
)1.1~ ~~ f~l .. -":

•• j

J '"

\~.; 1'It :3 ~l .J ~~

3 jj L(Il, J. ~1 ~ .. ~.

/Il~~lk'n~' ~~ 1ft' rl'~" ..... ~;I, .~ ,I~ '::I~ ~ ~I ~jl i·J ~Ji'" ~~ f1l1'!"lt!ll ~lYCI~1 i~ i1F toI'lfI.~ r, ~1 ~"~ ,I 'I,' ~ ioll III~, I ;\III; ~ tl.-.·.~ 1 Ji

M .... iIII! ~.1:,1~11W~1j) ~" I j j'~I. , ''0'"4'1 U ~,~ I.~':~~ ,~ ~,I F ~t~ I ~ I it'''·' ,

~h·.11II1 i ~ ... -: ~" ': " 1'1, '.' . ' ... '+1 ~ U ~ I ~ t .. ,

(n"'_r'i"'l'* tit".'I·}I.~ L,H I~ ·I'_~ II'~ ·.".'M ~

tlb~ol ~ r l~.o 11 l~"il1o_I"', wt i 1 i p~ 'lD ~ 1,rI"1f1 ~i~tl q i."~ .. ~Jlj ~ l~-~I ~~ I . ,~ i'll .II' ~~I 'f"U ~

I w,; .1Il.~,o A' ill ;1;'t~ ~ O(~ W" ~ ., ~c
t ,., rlU ~ ~.: t ~ = '.f,O ~9 1 if.;
I '~ • ',1;1 .1 _, , 1U ~·15.1.~ ~.~ , . , .:r.
, .. ,j~ I·jl ~ f n.'~ ~~ , -~
t- ~ ·tJ~ ~~ I ll1 I 1f.~3·,M) I.'~ r' .T7
~.~Q 01' • ~_ ;MI~'il GO 1 .. tXI
.";(,'J ~~ f II ~l;'f 00 ~r 7ry
; " 1, . II tJ" ~ • ~ _,
~:tlR-ll~ML l
. --- ._- -- ~ ~ a: L. e .... .j,:I.. L r.~ 4.1 ... - Ll4 .... ,;._,. ~ I ... ~ ~ III... Irr t fI.I ~ ,"

'~ COMPOS ~ C(]ES lOS· S,"~;;: IJ I ;:;]5 .)1 ClRt~E~1 ~~U~1;::r~ 1 CA '

i)a~~ : t'1I'->2/'11' ...•. G. . __ [',<j, -, L

LS 13~,00 X E ~~[ ~ ~,0~ ~

...... ...... .-,_ ..... __ ..... _ ........ _,__ ........ ""_ ........ __ ,_, .... _ ...... __ ._._ .............. __ ,__ ...... -.... .... _ __, ~ ............ _ .......... ,._. ..... - - .... -

Cvu i:,!.y CL.l~I~.~',{c.fI~$ t.I.:J~ SI;:L-~' i c o s J.tH T _ H;al~~ .L:.o.l r. 11<1.0 d~ Ul~,-",. r. So,:,-v ~c:'~

----- - ~_--.-----. _,_ . ...:_-"._----_._----- -- -_--.~~- .. ~-- ---_ .. _---------._- - _-_".~----- .. ----------

,_; ~H)l ~2':) l vUEl10L .l:Ul~[R f;1 TEUlri (:EI~rlI1 [C:,i I·I;~ {) . ~O t 'W . (l4 L ,H' . 10 il

r: 00 1 \l~~~";Pf..Mut, CfJ[lErn" n:ultl r I r~rWl: . K~~ f! . flo;;; t,.-~ , i ~·l I,,: _ t~}

c. ~0 t I:)~03JtlEl-tUL ESTR. l1L~lll;: r 1\(\ fo' I GmWI~ I~"~ 0 . ~a :lVl~ ~.'i: ~ i~2 , I}<~

(': il~ HI;:~HIVUEIWL L: UH~rHf"IHO U~~; t n L1 1~ Ui{n~ 1<' II. ~0 :]l,j' 77 :;'.1 _ T'-

~~ ~)al.;.)O;: 19v't'f;~HnL. L.,""It;lr~ n.uc LL~GTIW r;~)I'!Cr,. H.' e . ~~> :I',n .11.1;. J7~, '-)6-

C 0-~ t ~[:I: t 'l VN~I~IJL nEvE'!;;r, c;r ()ZUU=; )(J I"li:! 0 _ 00 707 , :::::; FtJ 1 r_:~;

C0ei{I~16Vtft;J1iJl j::E;:'JCsr_ CI AHjr-.I~M~r:;,~ 11,:! ~) . .;')oJ \-!1. 'lr.j 1.1 •. ~~

..; IoHH 4l;:1"\ 7"VI~EH()I. r.t.v . 'n.l, ~UI,F.M'r;:l)VI;. k r WI flo, I'l''il- n.-.n '?r~ {>'I~:; . J'lf

I~ ~"Q l ~2 i r,Vll~~1·1UL ,iL V - T I J, C /:",;[,~rL"iOl..lI:; H 1'1':1 0. Q0 .t , ~,'n . 11,.l i , I,') 7. ,10

C!,)o"i~2~~\A.IF..K(JL CDNCI~nQ SI11F'Lt:~i ~'i~ 0. 0ta ',3:,6.'17 .: !~\ ~,f.J"7. 7~~

(~Nb)20!?Vr..:Erm 17.~uUAOR[A ~:lA[jEH~A '4;:;--. ~,O~) B? 74 1 ~,7. 74

e(:!O~i~ • ..,:)«)y'riF;rIr\ F.C-i)Ul",llt<rA N(.Tr',LICf. I~?:, .0 _ 0'h j.., i 'l'·j ! '1l . ~'.~

c:'I~~h)F:J;:v'fi'r:Nn~~ r ll·J pm.; >~ crlL 11,":' '<l .. ~~ ·t'l. ,t,;} ~? U~

ce i Oi:::J"l t~~:I~llC r" lIHUI~r. ···A (]LEU HE. 0- . ~o q (HI 0 . ~(>!

~Q i g~35 r.~MOC f-' I HTlJRA A Ea~u"<l"TE 112 0 _ 06) ~ Cl') ~ . 1;)')

~"'{)-i 0:.:1i~.1 VCiJRTf I~t.r'o~ H1A r' I W" r. FmCf. 1~2 0. 06t ) r, . 11 1? _ ttl

,: Q~1 {)jl\l~VL [HrT,l,"I [II] n:lmEW) ua ~ . 0t) £f~. l. ~~ 'J8 _ i (.)

Cil-010-"'{l ~VI~l~r.;!nO rr.OV! SQIU 0 112 941, 11 .., • CW7 . ';'1:) ~.;. \H::~;, 0) \

"~911..Y403 L lli PRO') ALmA ~ rHST, S~WI1' IJ~I 4.'1 _ e0 Q . ~+} U, ~9

'00i0404 LtG rROV LUZ ~ FORCA UN 0.~0 ~,~~ 0.e~

c~QoHI4~7Vr, .. pmIC 1·1ADE: I r.;: .. '1 COI1F'ENS;I"II)p, l12 ~ , 0'" t ?~i 7 <!. 198. n

C 00 t ~H~~\Il.,UU·,C,:'\O tLA OBRrt 1i2 0, 00 ~J2 . 2'.,1 .~~ ~J"1 2"

C,;)oQ 1 ~~0 5 Vf.SC t~N..["''''l VALM i<rE ~. q~} 11 1"11 Q . Q'l ~'')'! ~~I) \,e··~' 13~~ - .,:';

....;0fbH)I~~P.\lF.SC MANW,L, VALAE ((I r:. 11.00 11 113 e 0w ~N;>:J, " i 96.~. 7'/

c 'Il~ 1 ~S~~~~vt.5r. H("INlJi"L VflLAl~ .'"1 TE 6. Qf) ~1 1'1::1 ~ _ 'l~ \ , t 17 . ~)0 1 , ~ • .t 7 ,j~-:l

~001NI2!3~;'STP.(! !IE M~EU, H~ L, 3'11, ':jib B~7 iI~ 2. 2:M~ _ 't;~

.ct'0i~8~t--Jl.~!HrW tiE emJeRETO 'r'I3 1:3. oJ i B _ 78 4,664 _ 4~ i a, :) 33. 3G

C '~(~i004'1VL:('11Cr,I~To (: ICI.rJP feD 11:::., I 1 ','~ . :a 1 o! , ~,6i1 . 'H~ ~ 1 , ::';:;'7 , 4 ~

,_.· ... )9HH3'~'rVr.: .. r'lTE:r.:.r,.-O M'ILOANI. tlE IJI'ILAS H3 ~,0~ . ?· .. 0. l:-:i 9"'i'~. l;i

C~0 i !Jo7~-2 v't'L~~E 1A rEI~E!R,,[I~ 11J 1 , '!i73 _ !jI)0 ?':,.·3 . l,{) e , 56.:'> , 6~

<":Q1:>11 i Q~vM\G C J I~ :_r.:r:::ll~ 51 r.'ENiE I R t: J I'Ll t 1 • 1"H _ 30') 2 • 4~·1 _ ~).) L J . 67S . :J,~

l:"'~ 1 t 1 ".s"/,'r~G e 1 Ii ;'IRE J A S/ r-'EI~t: r r~ i ~ 'I 113 a, 771 . 3~ ,! . 1\t;4- . ~I.o:l j l .. 2'~,:"j , J/,

c ~~ll i ~:\I"\R6 ell" ,;\REU .. SI nl~E H~ 1; ~ 11J v , :111 , Or.. a , olQ4 ,Q)c, 'J .r r: , .36

C-00 t t10Eh .. oCiRIJ elM ~'r.:EIA 5/ F"EHE IR i:!) l13 6, :131 _ 36 2, 'n;4 , IJ)~ ~ , 81'5. 1-t

C' 0@ 111 ~9V fLRB C IH "-nE U'I SI F'EI1EIR t: 7 1-13 ~ • 6<31 _ 3~ .~ , 'lEl" . ~i~ !~, i 1 ~ _ 1,~

,"~Q 1 i i j r'l\/;.rm CHi 1"\f.;F.I~ CI It'IPEr.:11 1';! 1"1::1 1 >l • t~::; . ? t t , Ill;:" . I,H~ j f .. f,:;:n . ? 1

.... ·loloJ II t II v(1r,r.; c 11' tLrlEl i'I CI 1 KrEr..M \; 3 11::: ~ _ 1,)0 ~ . (,0"" ~), ~'"'

~e 11112 JARI:; C IM ARE: lA. CI II~PS:F:1i 1: iI MJ 0 , 'l'~ e . t){> 10 _ 0~

~0011113VAr.:G crH Mi:E:IA CI n1fo'ERl" 1,5 113 e.~9 ~_~~ "'.M

..; Id'~t iii :::; ..... tlR(j C I H ~i,rU::IA. F'F.:HEIRAI)(~ 1::3 113 ~ e, t20 _ a-0 r-' • 'l~;.ol .0'1" UI .60 <1 _ ~f;I

C.,hlU116V<'LR[3 elM ~REIA F'EI~E::IF'~AI)A -1,. ,i - L13 9.749, 9(l i? I 'lEl4. ~~ 12! 1U4 _ e@

c Qo01113:1.VAI"I:0 Cll~ "'RnA PEHEIRADA t: 5 113 8, 2"~. a~ a. 484. 'i'll" ioil-, 724. 3D

.;:.. QQ.U 13.2 /P,RG eI lot AREl A r'ENE: IRAOA .!-: 6 H3 ., ,21.10 _ ElG 2, "!:H , IFl <) , 744 _ B'l-

C0'01 L 13:1V(\RO elH Ar~EIA PEliEIAA[Ii\ i: 7 ~<\3 to • ~-!'e- _ IJ0 2., 4~" . 0~ '~ • fJ.'l4 . 8~

';'0-01114 i 1/.'1RQ C·! H ~REIA PEH C/ 1l1P t: e 1'13 i'5 , 2600 _ BE) 2 , 4~14 ,0Q. i 7' • 7 ol," , ~,0

C0Ql11 41::11 rtRt.'i c Ht ARE:] A. PEN CfIHF i: 3 113 0 _ 0' ~ . N~ 0 _ 0~

~001 i i 43\1~RG C l t1 ME lA PEIi 1:/1 liP i: '\ 113 ~ , i9 .;) . a~) Q _ Q0

e~01i 1441.h\f;;n Cltl AREt .... PEl( t;:/II~P i; ~ 1;3 Q, 0'0' 0 0e ~,00

~~Q11~~I~nRO CIH AR!SCO l ABElA 1:2=2 HJ i0.20&.0Q ~,~~4.qM 1~,77~_~"

C0o)l:!.::!~2JAru~ CHi ARISCO E: AREI~ 1:3~j ~13 ~.7~tJo_~0 2,4~".~::O '1,2:Jt!,~G

CQ!,)1121iIl'ARG CHI E #lRISCO 1 ~ 4 )13!~. 'n2~ ~Hl e. '11:14 _ V)~ } J. 4$0 _ f,}"';'

c..~0-li ;HP.:VA.RO CHI E fiR 15CO 1:.6 I~::l;i' • ~1;t4lo. 0~ 2. "~'iI . '<'lib '] , ?BiI . 0~

DOC. StJ036C

-.~_,r .. __ I ........ ~.

... -~ ...... _.......,..,." .... -..... ........ ~- ...... - .......

-.~~----

./

I .~.. I 11 .......... I I ~ I r~ ... r ~ ~ • __ I I. _ • _

HP.-t.~·~~t~\I-~'1 d~~ tIT h'~lli~,IIUI f~ IJhl-"

C0l1F'(JSICOE:5 [.LOS sanv I ~05 "II UrULE: 1"'1 .-ml1~ri let'\, ~

".t, ""," .• ,,'2 ~ ~~ "." .

~~~~~~~:,,~~:~~~:~~~~~=~~~~~~: '. J~~~~=~~,,;I:' ~~~~~;:X=~~~~~~.~~~ ... ~

00~000~ SEnVICOS PRELIHIHAREB "010~~lt vn1Clt. CUlffJU .... TE:U-I,., CF.R;IIHC'L !1~ (101 N··M~ IIU1fll. ~;nJ,r·l~ t."\ H,-Ult, f' amiit' QOt~~~~l 1.'EIlUL ("HR _ l~,"_I~E:H~A p'}' ~:UHCR ~1~ 0-<) 1 e:>P.(.):::; 11 (,"[;r 11_ 1'F. f ur.:r~U IW. U\I·j [Lr.l ~~ l ",i':~g ~1E:111JL. r: I liEN T AJ)fJ L.f\5TTW CUi·H.:n ~12 ()~l f/.-;H· l'f::"l'lm. LMlr:;iI_IIO LflS·II'(J COI1Ln. 1'12

0,)0 1 ~\~ t... N· 11Ul.- 1~Ii.V~. S r . 11/ /i ,zULF. JO 11i~

~ 0 H 2 1 6 tlU1Ut f~ E IJ f-!~ 1 _ CI A [;,!{;Q1A5SfI H2

Q(l11o)~ 17 lIEI-10L (.I!.V. T f J. S/R$t~Pf;'11V~ [1 l'i"l i".;"1~{)~~n lIfhU. l'lV, ·1l.J_ C/t\I:: • ..,rRUV~:"ll Wl

~)00 \ ~~~'2{) [I.~k'IJL., eI11·H;r~(Tn $ !l1PL F. S 113

~~j oa~~?1 BU'~' II. L.m(l':f~E ru 1'1~11AD(J 113

, 'HI ~ 02E~ t~F.1iUL t~ !SO (m~,N ILl TE tip.

~~ i ~;:Pii' .~F·11 ~~ r: ~;I)I.I ... U!( l,.... 1·\MIE.11~t., ~h~ ll~;~:.;~ __ -r. r \ r{ .E~:(U t,"III~H 1\ I'IE 1" f'l1~ ~ c .... ~0102~2 r~El'h,'f; p iN rul~A .; C~L ~at\:)"2.34 R~l1nr; f"ll~ rur.,", A OLEO

i\'~'loil2JE'.i r~r::H(~c l' nt"l"tJRA r. t:~Ml'IU E . ~Ir!:

1,,)0 t0i:"i"·~ ~;'UIL;H liE II.lEI-n tf" rCACtl~' ODl\n UI~ f_"0-~ ~·~·a Ct,H~. I f. l:.t1~~Ur: H·.,".t r 11M H f U h:E ~hH\U\l~' L nll·'r~71>1 IU) 1 ,".r.::f~EHO

,MI.;"oH~1 ~,I.,)l~·H .: 0~ i >}4~·'4 ~\~, ~ '~'hp

"~I:h 1 I.",t ·1 'td I'.'l' :JJl, J 0

L llJ ! -j~lJ1,I A~jU(., E Ut3T, -~~Mj ~ r . LIU PHIN lUZ E FUR~~

1,,1 UHF 1'1,-.1.'1:. U~.~ l:mIF'U~Sllli,~

:'\\~ ,". '.\:~ I ! IE,.",I:'.U I ~ ... Utl!"l n:;

"ion iJ~~~) l-. !..i"X~VA\-tIU Ii;.}

"H~~ ~I-;t> t U;I_; 1~,~,LH.I"ll u,~l_".S .'I,rE. ~ _ ~~ ~1 ~3

;,~~) 1 'd~;"",_ f" I. ~I'-"~tltl~, IJAL{,~ ~ i E. ... , ~)1iI Ii 11.;

~~00U8'1?:J r;.Sl..: U~~W·,_;l VAI.t"tS ATE .s ~0 11 In

~H)toJG04 E:SCAV m~ ~<EGWU1A '~An:ljm;: [.; 113

,~~,t~ac""l LM:nr{~.I tiE. N'U ·h' t ~'iI

<t.~t\to,)tJ~:::· LM: Ifni LIF ARF.lA H'3

, ','H i'tl? f.o. l Mn I..: n 1.1": ~.:u I~C REo I U IB

~~ 19114',= C'jmCR£ ru c ICLUP ICO l13

~i}l il[)~~ rHERrW Co' F'_j'If"'~F.:flT I I~U H3

~\o) h~g~~ r.:E: ... TERRO Ar-" [LUj!lr.~o DE VilLAS 1<\3

;~I~! "Abe i"Il L. m~lI ~~E.l ... CUt1t·, ~'~L~ t:OCh 11.:3

.)oi) t()9~;,;: Ar~(l A" f"EUE lRADA 113 ;'~H 1.1.03 flRG cr h ~REIA 81 P~HE.I R 1: t_ 11.:3 eOl~~O~-~RO ClH AREIA g; PENEIR lr~ ~3 ttt 1 i ~.~ ~r.:B C] iii; ~RE.IA '1;1 F"EH1a:IR 1: 3 us ~0l1 til 6 ~~r.:G C HI ;'~El A SJ P-=:NE H: i ~" ns "'~ l t t~, f'o1N C 1 ~1 f~r.:F.IA SI PENt u .. ; t ~ ~; 113 ;}~l111.n~ (ll-t: c lH A'~EtA S' f'E=:l~EIA: 1: 0 Boa ...,0 ~ l ~~h· ,..!,~: c ~ H ",I~E} A ~;f I'I=JU=_lf< I! 'I M:;J

~~t L \ 10 PlRU f; IH ARE fA CI tllF"ERM L: 2 113 0~1111~ ARij elM ~~ElA CI IHP[RH i:3 M3

~"'t} i ~ 1 l.? ,'1WI I: [M Wi .. tA cr r'~l'€FH1 \: 4- 113

,,~~ \ , ! 1 3 ... 1'::0 .,~ J Ii h· E" !.i e/ 1 ur r n:H i =!,;.i W~

Q_QQ ~,0o;; a_0~ 0_00

~) . "!{) 0_"~ 0.~Q

~,0~ 0_0~ 0.~'il- 00.00 i>_0~ ti).c:)~ ~. ~~ Co) _ 0?> ~_e-0 0.0li1 ~.~0

1.,3t~,9119,'70 0.0(:!- 0.~~

i ~ ... ~.'.:~ . r i':" ?,'l'f~ l<.~ ? , J () 1 , (0} ,:

1 ~ • 'rl :~ i j,' l·: I 1~" ~ . r: I.~ :J. a'yj . 0:;

.... J~I I 0?tt,. .. ~ r~ .,e; , "'t t t . 1 i'

L 79" > 4r.:e . ;:';-~ t'),3"~. j'(

"J • f~·.~"-t I.(I:-j 1 , ~w., .:~ t,

i t~H? • fU. ~1 I,,'~ ~ ,'~0 ~,'<l(J l \ I ~j.~"i:! n ':

t •. Fj;r:l 'l 1 <~~ "I~'-J 7; ,I ~I: .. /I,(_·'_) t-:_.,

..:.: ....... I ,f~ --:;~; .... j I ~ 31, i<lll .• ~,~ I}·~. sr «. ~1 ~:,f , 3~j~ _ " ~J ;::4,i::,'·3.1111

H:''; • 'I t 7 . :]11 i ~5 • f'17 .3.1 24. 2~3,;:H Z6,fl.,S ,,-:,<, i-:!:6 r ~~i-:-r . :. ~r' 21 , Z';~ _ f,'J ~3. 2:31. is ~3 ,237. HI ~3, 2~~} _ II;l. 53 , <~3r, , ,~! ~;:l. 2~'i', \.U "i 1 ,?':)'" Hl ~jj • ~:~7 l~} ~3, coW _I ~t ':.3, ;;::::.; . 1 ';I ~;:1 ,2:;trl 1 ~ !.t~' ~ t·~..:~~ . ,n

coc. S;;;036 i

,~ . !, l;; 9 ,.~

7, .J'. 1 _ j ;:~

r)~ ~ V r t 1. (~ , tI' r 7 '.:~ t; _ 1 2 ~ ? ~ j T·,j. . ~~~ ~1 • 8~~J . ~~ i:t~~. ',)~ e ~17

.... ', , "! ~ 1 _ I?:

\ rjr; r rl~::::: . ~ .. ~~ : .. '-" :I'l'':' _ t'l

~~ ~ i.I~:~?' _ ..;.}~,. " ,J~4 , ~i

l . J ~ '" , 'H ~ . "-C)

., '·I~.I ~ j ~~~ _ ~~tJo ~~ . ')~j ~ .;){'I r.;I" H4~' . "! 1

"; J 'rl.i:! ;-~~j ;;.c -. -l'/:f, ~:;-~

~I :.::. I 'i? ~ _ ~i r} ~ .. .:.;~ , <..,.~J , ~!4 :~t ~<'I"'. ~i:j ~;? , '; ,. 4 . 21

HI.j, 'F~'I .;r~ ~"J" , L f 3 , ~H 4.'o4,7?l";i,:.r" ·~:i3 I 3~9 _ ~Q :ii. t i a , ail ;:'.i),lH:';i,2? ~J / r :t~~~ _ :~J; 47', Eli'5 _ U

7n, ;:)83.98 O:;~6-tb35_ea ·l.6-:J • J"'~ . :;.e 'J6<J,J79 , 6:; :; i 1 , c. 11 . '>'8 i ~·/P I 6(~:!i I ~:i~ j""H , ?~.1I . ~m ,. v .. 6~1::: _ em I,r:.~, 30\0, sa ~~~_~'7 ~ r:::.r"/"j _ r.1:: .,"/ l • ~. 1· ... , ?t-~

~F~~ > l~';'1 . -t') Q •. e~ 0_';;'0 ·I~.:H ~ . f!1

t,' I 0Jr r~ . ~=r~~ g.\)!ol e . ~~(~ 10) . <j.,

~.~tl- 0.Qo~

12:3,"'3~ ~.;t :Je,EI'1~.0~ j3'1't41l_"~ 327.0112,16 :]2,e1~.li:f.o 0,0,} ::JP.',3't'0 'l'~ 28, Ml'" _90 ·739,044, El0

~33, 3V6, 't~ 412.101_ 'HI. :li6, 169,50 ~:;'B, 27 e. EI~ .:.'t9.4~i.,7" 1'/1, 107jJ . ":(b 613.3"76.70 ~7c, un. ~~ .l7 ~ .• 160- , S~) " HI , u» B , j:~~

DOC· t:'J0362 .': :::.;.(e eIIIHJV::

:.~.''''~::::

z " !'_:"; ~ ~ ~J : ~:.

~. t..; -. ~ . , ,~. - , +

, .. ~~. ~.

.") -. _;" r. ~ I.J ....

~lC]"IO 1 rna'ri,Lu"~ ~(

-. -~.- •.•••• " •••.• _- -~-~.~----.--- &&.~.- •• ,,- •.• -~.--~~~~~~,~L . ~ ~;:

UGCJlUl1J~iflll ~G.Wmlq(ll1nD ImlOJ IJIH l 1 t~';iil·.:: . . ~ •

. '. ~.. .. ~h

I ~,. . r,'" 1,'·' :r·.,".·, - r' ;~ :.t "t·I':·I{· ~ •• , •. , •..•..• ~ •.. ! •. ~ - ~~- ~ .. - .--~--.- -~ ... -, .-.- .. -... •. . -.~ .. ~-- ----. - .•. ~~ - •. ~ J ...

• • ,~.~. ~~\ 11 ~~ " I 't j' < ~'i!.:; i~ .. ; •

1 I I . I· :: -. i_ ... (~"· " \.'t : -:

. I ~ . .: I ~ .. ~.~ ....

t.~, t~lk~lc.I.:.!).' o~rl 1 ~ ~I I J ... >/ .: .

1.0; ~Iun,w~ 91!: nhH~ (/utu. larbl~t~ '~II. I u~. do •• brill dlt·n. ~ 1 1'12 I l2~,DO I \:.', ,.,.~ .

U·~ nii~~I(~O n~llLl ~! l!l!l!~ t rdlnd, ,~ ftltlrhl cl IIIl-n. I t Hi! I·' :;otu~, .: ~.': .. : .

U~ b''''tllm lit C~1~1~~ ~~ i· t} 112. l 1~ IAlO." I . '-' ..' :: ..

u:, OUQH-c:UI~. to-ncrlillg ,I.,llilj~llllhi ln~'por\. 411l1=11tldll~4Itl"'7h Il'I3 l.ililm,~ I :~t~·<·,·;.;'

l, a.i.: .:. blll,oO~ l-tJ(! 4t (1)j~fhl Ilapin C;I f uuc::ao Lilm i . ,; ~: .-·1 ra I i mOMO I .: ,f{i,'... :

1 f;.- 1 .. ~lJrioQ.t t~a'nlm irli.Jo,tgl uUl. .ut. pm'. c/nt lit. dll""'7b 1 1.)13' Jt013l2.UIQ I .. ;"~;.:~.~_: .. :,~.,,,.:.,:.t.,.: .. :,::~.' ... :.:

LD:. "",jUno I.M~l .~ CQntUl6 aua40 cl n~lrld~ iii .,h.riil _t·1u I· 1 III t l1J792.~Q 1 '

1 ,j DUl1l~.I.llQ, ~u toe •• ut~ .. U~~u. ~ lfrn 110 ("GlIlU I . I 1 !12 I ~. fA \

.... It, h~~nmto« ~.l. ~n Il~~l ~I ""lI3~ .. . I 'U t .alQ.U I

1 -II A~1P,U.' ll.~u' •• trruolQ . 1 I I H2 f H3e +O~ 1

t ~t II ~Il, ~ vb ~. ' l " 1 H2 ( m . QQ 1

I.I~ Di~UUO dt lhlmtl dI UJ~I~ t~U"".1 mprgy.· e/ri.mG html j I Ki l !~L~~OO j

LI ~ ~1I10.utlQ di! .lv.", ... h M ~da., Cir ,. " tnn"orl. tl IIlt·1111 I It3 1 '4G"',G~ I

I t:'L ~~oIOL h.I' ~I ~lIl9C:nlt ~~dll~tC', Ur f~;. tm~1 p* If " dll:t·'~. ~ t JI3 I-limt .. , DO I

~ Ji' l'::IIIUt~~ iii ~atl\dl.JjIoIda UI rPKtII. l"~lrll, .: , .. , 1 I 112 ~ '. tni!.r.G ~.

1- I: D.';'U U.II iIa pn l .. ~b~ no Jd~n tll.l'Cl ~.:g., (nanll 1, ti1'11· ~ . 1 111 l. 22". CIa' 1

LU· . '-Unib dr .·da n~ I . \ 1 1t.1 Z*.~G I

1 L· . Clr~. Rl!'n 1 h tRtlllk f b--u.~ar t. t" .~""I" nll~' fon) 1 I lD t -K187l!. OQ I

!.~: ··::::r~C~:~:CN 4. mtl ~t n .. irJ tJ r .. ~~.itu.llo do I1hrh' : .:: : :::: : .. ~.;.~.>.>.

Ui' ~(.l>Jt"a.oIm~IlD(~~I!I lit Clrtl d. ~~FICfI(~ ci rlipravta~uRl~ d~ .~ttrld ~ 1 It I l~~J,~! :. i ::'~~, :.'., .

. i t: Clift nmh~~1 ~ •• tddMi I lrVl1~~h cl UIII~ II n. (k~l rc,~) :- ~ III ~: 3,cm_~ : .. ~ ;::t~~.~:·).

~ I I sua· 'Ot~ 1 - !.~t .;" ;

." ,,~~~~ , ' i . i! i ;.;"h,~.·frt.:,~' •. ;.'"

... ' . ." .' . 1! s, I. _ .1· l . I

:t ~~ AlltIlI t/l,.hluil Ot InLI ~ MI'tI,~ Gtr'ltn:1~ •. n~l!o! .• I.dnu.tnlGI· I 113 !~, ~UII I ... ~ l .. ;

~,G\ . "a-fO ,/UJLt ,.h.t. ,lUtf'l.inhi 1II1"~~j~II •. ld,.ll& ~~r"llac;l, ."'1, ,a~iU 1.10.1 : mit~ ~ .", ~ ~.;., .: :,:.

! r.. : MW:~ ~/t'l!.lh. dt .,icvr.t.~ atla,l~l¥lhl ",dkunt.l I ~~Llmlllt& l : '.11J I ,'oCl'Ut j .. - .. , .

2:.,,; ... ~l~tr6 clalJlh.ktltia .... fll.tM~A"i ~fII[I.u.cL.n"IM~IIl.t I IjIIUc •• nlIlJ I Ill. 1 ·''muo ~ :.: .'.~:::'.;I··:·:

! 0". ·,At~.11 ~ ••••• ht'l:" (.rftl. 4. torttl 1 r. ;". .. 1 - ,$.Kl) J_muo J ,i":::';.~".

2,0' . ttt~ ••• lmillll6 It UI» a~ll'to i~' UO .,. prCir.IIU ... :.t~~l') I'· .... j IIU'I ,)m." 1 ., ,~.... <, • •

a ~k. t.J'-i' aUIIIl 'I ~lrfl • h·ulfGrtl UII L iW."""lllol~ rM"'~ _ .; : ., ':, I; . _, I". til: l , .!M41.Ot 1 .: .. : «'. .' ..; . ~ ' ..

~.~:" M~r·N (~II .. lt~m. ill plmn I ~l'Iia r WR .. ~,~~.,~lIkl~~.,·:. l.'·. :'·".1.10"1- 3~,M I . ~ ..• .'.: -, ; .: ;, ;:-:

2 p. .. Mm~ 41 ,1I:Itn hQII.~h ' .... llklAlt ,~. t .:. 0.'.," . ', .. , 1 .. , ..... f 113 .L:' f)OH." t .. :.,,~::<~.. .,' ,~.'

a,t+ ~lInl4llf"d.~.IlN (1"~'1,"11lm) I;· .;., -. ;:, ... ! .... 1,.1 :·.1113 r:·~." 1 ~.;.~'.t,·<. .~i .:~:

:U: I:I:iIlfKhtlCl" 1~1rJ1 (Q4I '4'I1ILlIa .1'I:.~tud1 • , '; I,:', . -I,~·I'~·· Ww.~o Ip::·:·):'(,·.: : ....• -,

-... ·u .. [.mncao "Iilul !. nlO'd .turt. Ilt zil)O ,. * prafndi!I.J1r ~ndt) I' . t IOj . H7RN. I ': .... ; .

~ J C.rgl ... ~'I .. tim I. t~"1II1H •• 1C;;t~tl I I' . rlU 1 L,~n.ot I :.. J . ::~

2,1 .' ~I ~l ~on.l.n.1 ,. lem t •. u_~ln~~o 'Ii~hllh_,: .:_. < ,_ ,. /,., ." ... j .< ;"_ .. ,,_;; n:l 1.:,:.1JZ1.00 I ... ~ .. :;.;y~.:;. . .~l. :::

, a! , Lq~1Nrll t~ ~:tl~j h· ;'.;. :_".,' .. ; ',;-';' ,;: :., -, ... ;'-l:.~\'· . >:::., , ... , I :; .;.;:!',:;-.1 !t1 j ':; I&QU~ ! . ' .":-~",:<~,:"". ,,:~-]i- ~>

~. - ~ " j., l L . - [. . .. , - • . ,t, - .. I' . ,i 1 ~ ... 11>. J~H • A , .< ' .•. ~ . ~. ,

(;.., .. ~~ lIL~riJ.( ,. c~ ....... ~ .l , ... ,. r.-.: 'j~: : .. :' ... ' ··'·.l' '_,' f.~"t;'_'·:t.;·: ,; ~',':;: . .". .~ .. ;; (:'. :!j·r •. 1"1 :. ~~ •• "'" .. ~:~.tL":.<-·''-· .. :,: t, ..•• :

~ I' . T .. , ~~",.,. '. -"'"~{" ... '~ •. , ..•. -1 ., .~., 1'1. ... t·L ,~_ M I '. ,.~;,. - ,~L.

~ t- "i~~~Q.dl tGII·d .. l-,;, hi ~.~ ".: .... : -:, ;~ .. ":'.-:." .. ).;:~.:I .. _ .. : ·;,":n' , .. ," .. JI.,I fi·,·· .... ~ ......... , ~.·'-·l,t;.. ;.:}' >:

, ..... ~ .. " '''. 4 "t 1:. •• : I I·.~;'~t·.-. : ~" : ~': •. ' ,!l='Ij.~:'"r-·,--..!·· .. ~) •. -.. -,:, ... - ~ L~~ ,I~L· ~-'_I~· ~.:u....·t1·1Al·"7. Cl'I' ~ .; r·-- ','~/. . - ~ .~"

.. ~~.~I .. , /1!~~JfO~ .c C~JIII 4-tt~~.~ I. ~ .... L_;:.;~.{.. rd.~;of- :_-1'?,~~ .. <~~~~:~~ .. '.,J..~.~.~ ~-:.)~:. "·1 ~~~I< .:~'~:-,~~\~,~~.:.r:.~,". _-.. _. 1f:. ~ ·L·\~~':':,",~,. ~ ~::

j', : ;.~; .:::;";~7~~:-~-' ',' '::~~}? : :, i ' :";':'~;~?::';;,~:'!:);AJ;;:·;::):tli~J,IT}:;:~,rWT1~1ffli~,

,~. "~'. --',':" -.: .. ":~ .. : .!,,-,' 1,;1·.~:·. :/i'

:.\ :~':;':' ':;(~if~(1'f~,

, .. .-; :"'I'·.:,~·'·:-~~I·;.,.·',:. "... :,., .. :"j~'~'< ': .. ; .. '.>.', ',.: ... ,:~ _.: ~1j:d0>:;-t.',.·

1

UHN l.~ H~ Al.

~

~

. , , .. ~ .

'1 .. 1;..

;1 '.~

i. .v,

~OC. s U03 6 3

RPNS/NUPROM-001/~3 u

~'

Moasoro Rn, 20 de janeiro de 1993~

Ref.: Convenio PMM-PETROBaAS-OfieiQ sIn da 19/01/93.

Em aten~io ao ~olicitado em ot!cio d~ 19 de janeiro/93, estamos enviando em an$~C a rala~ao dos carreqamentos de asfalto CR-250, fornecidos por nO$sa.ampresa a Qst& Prefeitura, conforme Convenio PETROB~5-PMM de 16/05/93.

~

AproveitQ a oportunidade para informar a V~S. que colocamonos a di8po~i~io de5~a Prefeitura, pa~a esclarecimentos adicion&is que sa tcr~ nec@8sarios 9cbr~·0 assunto em refereneia.

nt.a,

CM.Ef!:

R!GIJ:.O DE

A~~~~~~VV1ItEE~~M

OO~O DE MaSSORQ DA ORDESTE SETENTRIONhL

[lac. SU0364

CON T R 0 L E FOR NEe 1 HEN T Q A S F ALl 0 CR 2~~ COHVENJO PETROBRAS/P~~ 161.4.081.92-6

~~------~--~-~-----------~--------------------~---~---------------~-~------

GUAHT.RECEB. (KG) NOTA FISCAL RECEBIDO

----~--~---------------.~-----------~~--------~----------~-----------------

26~B19."0 947t71 &7/08/92
26.819.0' 0-47195 19/08/92
2b~B~'.0' 047210 11/08/92
29fB3t.:~ 047239 13/0.8/92
2 ~39t~ 0 347299 14/08/92
26,57t.0' 047343 19/98/92
26,B2e~(h' ,47357 21/06/92
-..L~ •......... ~ ~6~74'.00 047425 ~V0aI9:!
6~i5!7' ... 0e 047564 29/08/92
27,15".', 04759e- '2/'1'9/92'
26~na".,. 0476~6 '3/09/92
~6yls •• ee 0~77H '''iI/09192
26.92'.08 047762 u.;e9192
24.63'.&<1 '48.&3 24/09/'2
:23~84',," 0491:59 01/10/92
23~39" •• ee t-483:22 '9/11/92
24~75e.ge 048428 1:i/10/?2
~!5:t.et ••• 049452 21/10/92
:i!4741.~e. 0~B:573 21/10/9:!
~3~6-4 •• e0 '~B6B5 2M!',,::!
23?27,.te 049723 2B/10/92
~3,93,.ee '''97'3 3e/10/92
:;!3,ne.10 0149037 10/11/1j12
25.63 •••• '4ge57 12/11/9'2
26pge.~ee e4'lit 13/11/'il2
26~9~'~8. ',","'132 i6/11/92
26~72ewt0 , .. 9i'!i9 lB/iV9:;!
"2b.B30. e-e (HI,207 ;2e/tl/9:;!
26.9'50.0' '4'224 23/11/92
2~,S4'.0e ,-19313 2~/i1/r;J'2
27~2B ••• e 049"281 2 111/92
2"'~61&,,'. '~939:5 9111"2/92
24~72e.eto 049417 e3/t2/'92-
;;!~.-;2t~ee ''''9'523 '4/121l'2
24,748.1' 049!i66· &9/1:2192
23~97.~.e 649798 1B/1=:!/92
. " 24,89G.,e 0049'9e9 21/12/92 TOTAL -) "

---------------------------------._----------------------------------------

...

_" d.:

.... ~-

.. ~ ..

/

-'

DOc. 8<10365

coNVtN I 0 OU E ENTRE S I C£.LEBRAM. 0 GOVERNO DO ES'rAOO DO RIO GRANDE DO NORTE B A PRSFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO/RN, COM ~ INTERVENIENCIA DO DEPARTAMENTO De ESTRADAS DE RQ OAGEM/OER-RN, NA fORMA ABAIXO~

c GOvtRNO DO ESTADO CO RIO GRANDE 00 NOR'I'E, repruen. ta40 pelo senh?r Governadcr, Dr~ Jost ~GRIPINO MAIAJ C.P.F. nO 004.413.924-15 e a Prefeitura Municipal de MOSSORO/RN, adiante denominada PREFEITURA, cOm se~e na AV. Alberto Maranbio,1751 Rio Grand;e do Norte ~ ne s te a to repres·entada por sua Prefeit.a Dra.. RQ. SALSA CIA~INE ROSADOr CPF nO 199.S16.984·6Bt tendo como interv~ niente 0 04partaroento d:e Estrad~s de Rod~qemr adiante 4enamtna~o

·DERJRN, rep~esent~do per seu Dir$tcr Geral Enqenhe1ro DEM1TRIO.PA~ LO tORRES, CPF nO 057.316.744-34,' firmam o'presente Con~enio, M! diante as clju5ula~ e condic5e~ se9~intes;

'_

CLADsOLA PRDfJURA _. DO OBJ'ETIVO - 0 pt'esente ccnvanio tem por e:!lcopo a prena.~io dfl se"1~QS na~ baas d. a. ... isdncia tecnica~ e.;,io de equipamentQ3 0 for~aci~Rnto ~. brita por parte do OER/RN·j pre!.itura~ na paviment5~io de diver,s, ru~~ na ~1~ade die M08:!lllorC; ~ nnte !.5ta.do, ··com recursos do. uiunicipalidade. ..

~ SBGDIUA - VALOR E DOTAClo - 0 valor global dos 5~rvi~os, inclutdas as d.~peaas C~ 81te ccnvinio i de C~$~ .• 6.500.000.000100 .{Seie ~ilho., ~ quinhento. ~ilha.s de crUz.it'os), aproximadalllent6:, ~·orrendo I..S 4espesas por conta. d.o Or;amento da p~!rEIT~,'eonforme eiserimina~io constanta.do plano de Aplic~~io an.xo que i parte inteqrante d.~te in.trumentc ..

c:t.losuJ.a. '!'ZRI::ElRA - OBRlGACOES nits PARTES z

Para eu~primento dest. convinio ca=p&tirif

/

DOC. SUOJ66

.. I Ao DElli P.N

1. Ceder i PREFtlTURA 0 equipamentc minimo abaixc Qiscriminado, para ser utilizado nas obras referidas neate convenio, cons tante de: uma patrol; um rolo compact&dor dB pn~u5~ urn rolo tinder: um trator 0-6 e uma enchedeira;

2. Prestar a~5istancia tecnica n~ parte relativa i do equipamento ce~idoJ

3~ Forn~imento de toda a b~ita necessaria i execuQao dos ~ervi co. previstos no presente conven10.

b) 1 PUYE I'l't1M ~

1. aesponsabiliza~-~e pelas despesas com combulttveis, lubrifl eantes~ manuten~io em gera1 e p.~a8 de repo'i~io ~as miqu! nas ee4idu1

2. Aa.respon'~ilid.~.$ civil e ~nal,pelol danos que venh~ a ier caus&dQ$ a.terceiro~1

3~ Responder pela eV4ntual mi utilila~io do. equipamentos eeo1 dos~ obrigsnda-se a reparar os dancs deccrrentes,

4. Efetuar.o re9istro ~este in8trUmento perante 08 orgaos CO! petent. •• f

5~ A responlabilidade tecnica como =on~trutor, assumlndo IS

cbri9.~aes legais d~eor~entes~

~ ~ - PRAZO - 0 prazo para rea11=a~io dos trab.lhos • que s. repo~ta est. in.trumentc i d. 165 (cento e u .. senu. e cincol diu, cent.a.do. d. dAta 4e sua a.1!!I.inaturat inely 8iv.~

crAosurA QU:ntrA . - AL'l'SRACOES - 0 present.e inat~ mento pode •• r altaraao. p~r meio de termo ad1tivo, prorrogad6 a lua vigencia ou re,ein~ido por acordo.4aa partes ou ~ilatera!me~ to. no eaao de 1nadimplinei4 da quaiaquer d. su •• eliusul~a ou con di~~~., OU ainda por motive superveni~nte ~~e 0 torng form&l ~u m~ t.r1&~ente inexequivel.

CLlusm.A. SlCftA - VIG!NCIA 0 pres.ante Convenio e~

tra em vi9'or apes a -.£ublica~;o .. do ~,u. iaxtratQl ~ no C1.i.r 10 Oficisl ~ taUdo • :su~ eficler.ch depe~de de snota.r;io ~elO COl;;dO-T·~i~ nal d. Con~a. do Eetaaot viqtn40 ate 31.12~91./

~ ... (.-'~-~.~ ')

Q

~ DOC. 500367

/ ..

;/

. -

.. .. ~

~- ', ~

.!

CL1OSOLA 5tTYMA - FORO - para as questo$s deco~ rentes deste instrumento. fica eleito 0 foro da ccmarca de N~ tal, eapital ~o E$tado do Rio Grande do NQ~te, Com renuncia de ~ualquer outro por mais privilegiado que sejl.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam

as partes 0 pre$en te instrumen to em 03 (tre:s) via.s de iqui!l teo:t:' ~-_

e forma, juntamente com i!S te,temunhasf ~ tude presente •

TOTEM

. ~ ..

FUNDA(:Ml H:lSPITAlAR KWSENHOR \'fA~R.EOO IJURGEL !fM!2-J!!!III""

!!19 !IIIm! • .cI!ItR

""!!!:II!e'" - u.- III_M,O$'«; M,"",(II,i»..D,.U,J2,J.,e,14,l: , .. " Z\%I,:O, '@M,._!!t • "',.2' 'P ~,~.;ta, • CL.

~!II!p!.""

... ~ a.- m.at. • .c.

- ~ _ (Iot"t:!&,,!l.19 .."" • 1iI~ "111' ... :JL

-'.~ ~ __ ai,l7~."

.-~ '. L~"""""I$o.iI"~.31. ':'~-~U.llV"$ 1II',.s.

• -' .•. . . ad. 'lP"!.!9!I

..

-."
., ~ ~
- :.r:..'~
-~
;..:' ,
-- ;
'- ~:
j.
.~:.
~ ,
.,
, ,.
1
r.
~.
.,
! _
! Ii
J ,
.
l
-,
• I
~
~
·1 1
,
.
-;
1
L
, 1 ,~ ~

.... ~~ 1-..... :-:

.'. .. => ·-···'~·~"""""B"""'.""'_

.~ ... ~-~ .~. ~.I~,~~-_.. ~!'!_: _.~ .... ~_._:. . . .. -. :, :. ~_:. - .......

.. ~:~,! _~ .t , :. ..... ;.... ... L.I .. .r~ ._:...:, -J - MM II UC!TAtlO·· -

.- .;....... - ~ ... -~ -,.,: . .. . -. .~,...: ....

.~ A ~ .. ': ~ ~ . ~ .. ·0 nUTM .. ~ DO K~MT_IITO H IIfn-.s ~ ~CDolloO!:"

.-~ uo.,.".. DO ~ ~ N1tJ'l'Ho 1 ... ~"a c_KL ... ntlt .~;;t't

" 1 ~Ht' ••• U" ...... H .,,_t.,. , i ~ ~ .. hur III d. ~ I M. u.1It

-.artart .. _ •• '~~ •• QF'. ~f •• ~ •• m ~.i.l .. ~l~I~.clo .... lKG

" .~~c. f'~~ ••••

= .~. ~ . ~

~.. ....~: r, .... .~. • ".

, •• ,~ ... ~1~~t~l~ w.r' ~ .. 'Iz~. ~a '~l" ~~ ~.t'rla . ,. n. ~.'.M •• a·~~ ~~ •• L~ Filfto",. l ... o. ~o '~.~ro •• , .. ' :_ ........... ~ "",at .. ca.~~a'~ ..... U·L" ~ar"~

M~""" .",r-; .. _10 1II>~1 • ..., m .. ~n ... '" _~'*'IO, .. ~ .I~ ~t.I •• ~ ... h~_r~o ~ • .." .. ~ • .t~1 -. 1~." ~~~~> r_- t;Qr ......

_ &IiiiiiIL» _ .. ._. _.... _

! IIIlnl 1 ftOOM.l~ ··;'HIID.ll

~" •• fj-"'''''''''''''. • .......... • ..... ·_...,_-· ..... ·_... .... t

~! 'I r ~

! ifWN 11 .. II. Pncn Il;Mat .. ,q" ... :lU'~u~. <III 1 ..,."1'I't 1

! I·' . ~ ........ oltI11~" .1_;00 .....

I! 1~~.I~lo ~·.o4&lfo ~~~-~

f 1 11I~~ 1

! ....... ~ ...... ~... •• III .......... .....;.. __ n ..... "'. .. "'~ ... _ .......... _ .... "'-~:~f

._. 1IQItTIt1. ,..,_. 1:OItIIU • ( ~I~"~ ~.l)

- i

.. ,

.1

Oi.
u~
, : U.
;.t.
>, . ,~.
~~. ~t ~ DO I:nJitIO CO ~o QiAaI ~ IIOn'!II ." "'MnJ. ~ ~ o.a ~.~CI<Ia _ .lA~**

e ~ W !I$rUDU DII.~ .

~t· ~.~"" oW _n'~ ... IU;. b~. n a • .t .. docU ~ .. _~ .. e<[II.1_~. ~ ~ <Io:Ii CImI

.. I. tnru.tua. _ 1'iI"~- M _ .... ~ dt.. .

'OOndlI~ I.. C!IIIIIIU ., OA:~ !loll tne.lt.aP. M *'-"i_. n.uat lIJ'~" _ oil ~. ti.a&.

rtGIbc:n~ '"' 31-12. u..

tLAn ",""~ __ l ll.o •. n.

I

j

______ ..J.j

DOC. S:]0363

I

r

,.

~ ....... -

I

i i

1

I

,

.. '

~

I ~ 'j. ~ "J: ',/ I

• I

..

. j .I,~

, >

. '~

1

I •.

"

. - -I
.. tP
"
.' ~
5
. .. ~ ~ -,
...
0
. -,
i I I r ·1
!
\.. .'

.I.,~ -

I·~· ~:

..... '

• ".11"-'" ..-.....-.~. I

"

. -,"

"

, , .

. '

. .

,~

- . , ..

. _. \

_ ~

.. ~

DOC. S!J0371

. ,

.z. ' •. -

DOC. SUO:3 72

DOC. St;0373

.1

!~

- _',

I ,I

I • F ••• I

~ I· 1 ". ~~.

~ .. ", : -. i. ).~:~.~.~

;. - .

L -e -, -. I I·'~'· I.

, ,.

. I ..:

." I, .:

• I ~ I

DOC + SlJO 37 s:

-,

'.1"

··0

~ f~

-CD •. ,,~g::.

"" j~

o .0

l: j ~ -. - .. ·,0.:< .

,:111,0 ,·,f~.· -. ' ..

. C e. t·_ ~ .. '

: ... - :'.',... -" -.

..... ~'".- ., ., , ..

0( !II!I.'.' .: •. .: '.' '. ....

a. "a· ~ =:: . '.. :.

~ .r_ .'.

·0 -e .. ~ ·zP>$i :J -8 ~~ ..

-l·"aj~

.~. .. c( -~-+' ..

" "

.. a: - ~

,3 ~."~

- .... CQ e=

'iii . '8

.. , 11.. .• . ..

l~ ... W .~'-..J

. bt I •• I • • I liliiii ~

•. :.i,. .. _., ... , ',-:."" . .3:·'1 ::::1

a. .' .'."-',: :, 0_ s.t: ~

• ,. " ••• I

_.- ....... _ .... - .. -------~-.~---~--.....::~_.

,-

:!

oj r· "

,'.

j,

. t

I· >

i."

~ ~". I

;1 ".; -. ., ':

~ t I ~. I

~~ .~ . .'_" .. I.': r , , ., .. , ,

" ~ . ,

, ,

I : ~ I~

···t·

.-,

.!

DOC. SU0376

·r ....

.j

1 .j

• 1, '. .• ..,
, . .,~
;
....... , , -,

~ )

ft.,

l~i".' .- .

'(

." ,

'.' I.Of.

-. ~ " ..

. ,

. _J ..

DOC. 500377:

·1

~."_ "~ ·.or

·'1

. --.

v-

.. ~

...

.................... 1.....,.

...!---.

'.1

'.,

~.~~' ~ 0:·,~'\· ~~,

~- ~9·-- ' . :-.- '

. JSTO

.. _- _.-. .-

---._- - - -._.

_-

! ·1

.,

. .

.',

1·'·1 ,. ~ ~ .

o

f .

. ,

-, 1"~1_f .'1U;{t G II" ·';1:; ;l'~ II

• ...., ~ .... I"IJ i: J:':'J:I~ ~ l:~~t LI I ·'I~,li·1 !.: ~ I I I

DOC. SUOJ8I.

..-...

.... LO<l ~u~j,~ ~ j til J~' 1·\ ~-.j'I-· I

.. .t : ~J

~Ino ~ ....... ~~.~

!- ~ ~ L ·.iI .. ~~II .. ~)u ....

.. """" ... I

-

-

...

-

-

..

I:'--''''I~''.

: ",0-;.. 1

,"""'"

i:.M J!i-c;,~DU 0) UIj' ~c ~"~I}lCI a~AG.1l (S I ~~~fL ~lJr'ilr. r.~ I~ II ~ I·t ,~~~I4.IH~l (t :'oN/ell. J ~"<W.

~~:: .. ::== ~= ::ra::,~",.,

.. PETROiRAS ' _ I!~SE. DE" fOIl r ~UZA. 1
--_ ............. _. .. ~v--I'~~nn-cf"'ll.q;" T ~I·-,-II~ ~~. -
,~ .
j~ OISTRI BU ~DOR A. s.". ~ILHlll ,\ j I.,t'j
1l<a1P'+m ...-.of 1m lJlI.E l~- ~,~" I r JIL_,r IIU,
.-..c t',lU,.. .. Htl -- 3~~7~~lJ'O~l.-~~
R1M. rWw'F. l~,11 lICl UL J t")C ----w(,.1 ~~1UII
_ 'ClIU~"i.~;.- C~"I Tlli. "'_~~~.~:I~ e ~lS.-~ U
~~J """'CE W1l~t~~I'"
"'_"',n l ~11~ ~ _ ... ~ ~'Jll.u""Ji .
".". ...... H Jal.
n r··-,..I ....... ----·~ - .... j ..... " ..... - ~J '" II ~"'~A ... ::tfl f
14": [v.· I ~~ -?~~~·;.,r+·l~·~;~ ltu f~''- ~PO~ \f1;:111~.11 ... _ .
~ ,;nj'~;;;Q --
. , ~""'¢I:II PLtC~~1I ~ L I
§ ,. ..... ~ - 'AflGIlS HlIlUT
till .. ~ .til! ~ ~IJS ~ ~OIolFUli.t
q CUI' : c l ~i;:~ • J -''"1 i"t'H ~C.U.H IU;
"'~I[¥IOUItlll~.cbBt ... ~.liNClt.~""__"''''' Jill 'IIJ~ "
I I:UI"" rlolH tttlll t-: Il.E: .Utl:.l!,i.~~ ~(J . jl~ 1~ ~ ~ 11111~ l
-RI,L' Jt;;H\J~I"I~l 'Ill ~.lu~ .1h ~T.·n
- ~~!i5UJ.L1I "211 -II •• ?I~
_CII __ jllj~~'UIJ_Il~~ -tOA '}~!J U'H J!l~\ll-' '-~D-1B
-~~! 1;i't71I"N'H-H ...... I'ImJIILt... ~~,HI~ ~ ~ Q-"11
i~ • ill ·\LrlItl:I~ '-''''INSU H~ -_\;'11
ib fRi II rII ! ·nu It U.HIl .. m ~lI2ttl TQ S· £ V Ufe.. ~ PfU,; II' tl.· IUIU.a ttl' lIS _I
- - tl"IIQUlOHT;\ If T!tl!.'· CIIl.UJIW;5i; I! OUli:1I fl !:. ~LU.flt"" ~EfIIUVIIS .. .
IV .. ..,... .. ". ~ ; •... ,. ,!:I.~ F ._-~: •• ."~: ~, ~ •• =: -': .... ~ .~.. "- .. :" ~ -:)_ - .. " .. " ... t., .
i • :::,:a...,:::-~.~I'EI."--"'" ... ___ .... ~....-:i_ .. _,. ......... ..............,~ ....... -~ __
lij , -j ,
;, ' .. . , .• - 1
!N ., r

-f

:":"_"

~.---- - -~-- - --~-

DOC. S:iO:Ht2

"" N

..

• ..

-.j

\.II

'ot .... .,

Q

~---.

,

I

!

!

I I I

.~ ..
I ~
It
~
I ~
;:' ~
I .J ....
0001
,.
.ID
• Q
...
~
...
10.
f"I
e t-l

~ VI

I

.. VI

,~OQ

. 1

~--I

I

FEiI- ~T 1 I :0~ .ass \ P. 01

---.~~.~.&~-.~~-~~ ... ~~~.&~~ ••• ~~&~~~&~ ••• &-~~~-~ •• -~.~~~.&&~.~ ... ~~.~-~.~-~~~-~~-~~~~-~~-~~--~~~ .. ~-~~--

----------~------~--~

-

F'lJ3
,..... .
J I
! J
I~
I
h
I
~
, ..
t '"
....,
...
.;.
...... C2 r'11Oo ... n

... 1If'II", i ~ ~.~

~"

. "':

.. ~ "III
.. '" ,.
~ N ~ ~
• I'00,I .... .. .".
• ..... -C!I
~ \* ..... l:!
--~
" .... :'&2
....... ..-
...... n
.. "" ...
.0 .
,. ttr-
.... ~
,g
0>-
:. 1,.
"0
~.
"'0
=
.. •
"1 •
CI 'A

H
..
...
...
'"
.....
<00 41-
"" 0 {I<
0
"0 '. TRioIHSACTfCHI REPOR1
"" FE8- :;;: - ;,'·S :;;,~ 'j
,.
.$ ~H~ '$:T~n SEI-.JDER RX T !tolE: '?ACE:$ uo T~ '"
~ '"
~ F"O- 2: Il!C(l .98:'5 172 1436 :2' l21t '3 OK '"
• •• ~~.*~** ••••• ~~~* •• ** •• ~~ ••• ~~~ ••••• ~ •••• ~~ •••••••••• ***.*.*

.. ~

~ ,.

. -, L.

.... -",

DOC. SA.S 0 Q 1

•••

l "I I J { S:~k:6:J

Ndmrto .to PNCUI~

lIo.ssoRO . R N'

r- .INrIREs9ADO --~

SABOROSA

-... .

Mosscro-RN

I

. :-"~ .

I •••

• ". I -.

I . ~

~--------------~~----_ASSUNTO __ ----------------------~

pagam~nto·de retei~oes. lanohea, ~efr1gerBnte~ e agu~ ~lner~l oferecidos a Just1~a Ele1to~al para os escrut1nadores das

a.pura.~oes da.:s eleic;oes de 1992, tudo de acordo COm -d1scr1mi- , ,~ na~ao Celta atraves da nota fIscal anexa.

-.: .

1------·1----------1-------1-----1--------- .. --------

~ C? - CA PA 0 I;;. ?ROCE."ISSO

~--~-------------------------------------------------.~~----

I

f

!

,

. i

I

DOC. SASGQ2

PREFEITUaA MUNICIPAL DE MOSSOR6 S,erlltO!' le de !lInG" ~ OJ

Ordem

de

Pagamento

t 5766 IJ·

- !"toc III!O

'agulII.!. Q I Saboroea - A. M. a~to E~D~IlBia

o ImpQtt~r0C1 I Cr$ ·42 .. 148. 900,00 ~ (~en.ta I d._9..!.~, ... a __

canto e qu.arenta e b1 to m.:1l. e non:a en to B CZ'UZB1rc:.e .. X,::i: ~ z.sc .... :x..: :r:.x. X.X 1%

."_.

C6dlgo Oller I min 0';: ~o -
10100 aocretaria 41 AOao· 9aoill.
OOB. Al!!IlIiatanoia
483 Aftdetencia· &0. mettor .
2001 CoOl"d •• .IIant. ... dOli Berv:LOOB. AdmJ l=LietratiTO B
..... 90-30 1(a terlel. lie Q onauma
A InipOltGnc;lQ dutlnco"* 6f:{O
D hc.r h'lfn a e tlo V Q I or ALIt. Mec.
Mar ref. oompra Ae re:te19ao • reh'ige
nmtes pam 0 pasaaal. a d!sposigao da ~Ullt1-.
·9- e1e.1l1oral.. acmfazma Ut •• OOOO7 42 .. 14B .. 900,00
_"
. I
i

- ~

i
. I
. - .. . _ =t
20 l'f !m~_ • cM __ o_v_em_bl" __ "O __

~

rf"·

. ) ... ' ' ~ . j I. ..

~"..o:. ~ ...... '·.>'Ulli UU·

Qu.!.nts g de!. ~ilho~a, aento _ quar.n~ •• 3.t. ~il iOC' SASOOJ·

~a~80.nta. cfu •• lra.····

.;.

, Sabaro •• A.M. CoutD [.aoB'1s.·.

Mc .. atg

·2D

< •

.. , i . r 1

~ I ...E!:.J..~

.. " .. ~ ~.'.+ .• f?

. Wpl.t' DE t1-1EQ LJE Nt , !l. ID 9 t 1" vtSAOO SIM 0 NJ\oO

' ............. --~ .,.~

iJd8Ako I., so. CtO ..... 1"-

.. !

~p".----------------------------~----------------

"."'- ::;t·i; ..

f v,$tO. I~ I 1

.. : [, .

rF -- r
PrefeHura toIllm~lo "'\
r!l. l,a~,< ~ ~~ Municipal de Mossoro 43l

~ ~! -
. ExeJd(~o
. -&i NOTA
~If; DE EMPENtlO 1992

l!nld.de Or,a menli;lla EmIle !ll! -
_(M'~t)
~Alt[A XlmtCIrAL m AQXo ElOOt!tL 10.00
~
Prc~uml (()dlgo 08 Dewl<~o A!l3I::rrbar"
Subprll9l i4llil 0483 Mlt!1s:f.lr. au to 1IE!f0lt
Pro!ul)-AtMdadt 2DOl Gcotm .. ntIIfll'lI. IlO~1@llI ~ 1J:I1D1!Jl"RJaIWt
£lemenlO \AM~IIII· .. -.-...,..,. JIll aGO
Solido Anterktf Import. Empllnh~da Slldl! AttJ aL ~_..!!J)CI de (m penho -
~ Gfgb.1
_ ... .,,2," • .148.900,00 . ..,.." 0 t$lImali'l'l
GI Ordlnalli
A h'fCl de BDOIOZU; :S I cruro 11;;;;GQr.lW CGCjtf'F.pJ83~

Endem;D 1lIl1 -aTllo bA :ecOssIA tmla Q1 Inu. [SL 61/)0
. .
Cidadt IuJse1I6 tsredo RI let 121.7DI IHSS
- 155 J' /0, FIlm. ·r
.
aulntl -
Mo. E s e s CI F r c A ~ Ao . Unll1 V A L 0 R
~- ·UI d t ~Q
- lOTH
Q1 VALOR qI2I .. -l*lha Z'II~. bpm.
- a.e :ohlg60 •.• ~t.o. 1'0'-
- :at 0 pBOal a tU..e1oio da..l!!!._
..
- Uta •• :1. tam. oft" bJta tiaoa1
mtIOT 42.1.t8.9CC ,00
-
- :--
f- _ ... _A -
---
.
. _ __.. .....

-
ftclCtUO , JnIdo em
"" . U..1O:dl SO M A ~J.48.sao ,JXJ
LkII~
EIIIiId. pelf (hefe- VIsID .~:. I~~:¥=
O~~ 19 In '-'1l o.tI" Iu
I.
An. An. ~ ~~'. p ..
-
ReogWndQ em UUldfo ) UqlildadO .em ~. ('"iC1.rlrlJ ~
D.Ita ~ ! ~ ,Cla:: o..r. ~, , , Cld ~l'Wi~V (1:
_tx- cC • . if
liS.!. Au. ~ _J~
U.;lCO .- fl- ..... _ -:''10 __ ~,,_..J
.-. / DOC SAS004

407836 i~/UOO1.j 5

coc . SA .. SQ 05

14. M.. COUTO nCOalIA • M I!!i R~J Jat.. d.. E._tt.. -/P'~!"dtIo 8h...... • e,da .,

Co It, p. • lIO.lSO'i'.3I3O toKIn.oRr:) • R:H

.~

RECIBO •.•..•.••••••.••••...••. Cr$ 42.1SS.900,DQ

Recebi da Prefe1tur~ MUniC1pal de Mossoro g 1~ portancla de CrS 42.1S8.900jOO (quarentB 9 doia mllhoes cento e

e1nquenta e olto mil e novecantos cru~elros) referente a ~e~el ~oeSt lanches e ~e!r1gerant~s ofer~c1doa a Juati~a Ele1toral P! ra os e~crut1nadore5 das apura~oes daa elet~oes de 1992 nos

~

d1as 03, 04 e OS do corrente mest tudo de acordo com a nota fis

Q al anexa ,'

Mossoro~ 09 de outubro de 1992

•.

. .

. ',

u

- ~

i

.. ~

DOC. SA.SO 0-6

SADOROSA

A .... COUTO I.SG08.IA

I., .kh " [mull, - t.l, " ItmJu Ch'''t.Jtll6 (Oil) 117 -1711 &lumI - 1/. ,,,,. "m h. .,.] ...

• IN .-1 a.e,&'(IIU'.) 0$01I1U1,1(1OO1~U ' ._ ... _." lHM-"l'

.. 0,9 "!:""7 .. 1t'l2,.

Ir.)'}f&;rv _ ,'e. . t. ~ :ro

1111 flnll •• lUb "

0. I -lmOPil 11"m111II.: b td ....... ~ ~ ,. ..s UII' • J ....

• _& ..... t ...... u. .... It".,.. .'1",," •• ' ..... n L.~ .... :iii ........... _

~\ \~>

Dec. SASOO 7 "

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSOR6 CABINETE"DA PREFEITA

I • _.,

TEhRO DE IKlIHOLOGI\.~AO E ADJwxCAtAo

Felo presente homQlog9mo~ a certa convite d~ n~

_____ 0_4_6_1_9_2 9 ad Judleamos 0 Seu se t-v:19 0 a Emp r e Sa

A SABOROSA

por haver apresentado menor pre~o n9 processo licltatorl0.

Mossorc 1?5 I 199:2

-----._-~-----~-------

DOC. SASOOS

W

PflEFF-IrUnA lUtrftf(C/!1ttL DE , nrOSSORU

.•

• I

.,"UV1TE fit __ 0_4_6/_9_2 _

.....

~

A.SABOROSA Vasconcelos

Pot'clno Shomping . - ~ss.es.so["a. -

~ .

Rua Joio da Eseoss1a - Sala 07 .. Jltoasoro ... RN

~I)CI$DrQ 25 I 09 J 92

. -- ------ .. ~ . ..._ .. -

~ _ "IIT£II~.!IL

~ Refeicoas

·2 . ~andulches

. - . PRe:<;O EM CR$
tI~H.O~_··· QUJU~Tl DADE· VlU'I'ArUO ~t(l'fhf,
.
12S Ij 15.938.901
2g.354.CO
750 8.800,00 B. 600. OOt
+ 900 5.333.00 4.800~OOC
1000 t) 5.000.,00 SOO.OOC
llO(cx) 57.600 00 6.336.00C
97(ox) 72.000,00 6.994.000
42.158.900
- 2L 'Pi ...

3 . ·i Sobremess

4 Suoos

..

Tobl.

5 ~ Refrlgerante

---~------------------------~~----~---------+----------r---------

~--t-------'~------~--r-~--~+-~--~--~----~~------~~--------~~----~----~------------~'--'--~~'-- ~--~~--.------~--------

I' , h

DOC. SASOO 9

.1::'

• I

PR£fEITunA NUNIQtPA~ O~ NQSSOR6

CCnVl1! If' __ 0_4_6.-/9_2 _

Dacinho Dog.ura

AV. R1q, Branco - MossO-r'o-RN

Ivone Rodrigues de Vas~oncelos

+ •

.- Asse asc r a -

_":':'j O_9 1 _ .. ,::_.~

f1'!\1"EIU4L UfHD.- QUNn'lOAD£' pm.:(,!o EM cn:t
~ UIU1tAIUO I 1tO'l .
. . l
~ , 2).795,00 \ 17 .186~:
01 RetelC08a 125
02 • Sandu1che:!l 750 8.810,,00 a.6\1or.~
03 j Sobrernesa 900 5·400.00 4.860.'
l
. lOO( it)
04 Sue·os F..nnn no S:;nn I'
t •
(I.e: . Agu_a. Mineral .. llotc;x 1 'i1 ~ 60 c; .00 Ii . ~1t=: • ~
- ~
06 ~ Retrl_gerante 97(ox} 72 .. 660,00 6.989 .. E
. 42.579~S
. ..
,
(llllPorts o pres8.1l ta em. CrS 42.57_~ .. 995.00
Il('l,..,.,;. ... "t-!:'> ... ...dl'liA mi 1 n.njOO~ "'ld'rlh"l Lto:!:! ~ ~€ ten t;!t ~ r1.O.. ..... _~ _mil !iGvece t.oa fI
Hoven ta. 11 C 1nco Ot'J,1ZG 1l'08) xxxiii xxii-x-x ·X-~ -x.- x-x - J - -x-x;-;.c:-x.-;.: x+x-x
~ r'
....-.- .......... ~
__ . -

_.
+
. ~
--t~ v_
. ' /" r- /" ire. : -.
. ~ .. ~~ .... .' . CARTA-CONVITE

CONv:IT'E NO 46 I _E_

A

QOC. SASC10

lvone Rodrigues de Vasconcelos

- Assesl50 ra ~

Mossoro-RN, 25. '_.........;O;.,;9;.__ __ ' 92

ITEM HATBRIAL UNID~ OUJ\ltT. PRECO EM Cr-$
UN 1 'flJfr 0 TOTAL
I ·01 Re!'eic;oes 24~OOO~OO 17~400QOOO~O~
725
·02 Sanduichas: 750 9.000.00 6 ~ li6 .. 000. 0 ~
03 Sobremesa . 900 ~~4C;O on 4~905~oo_a .o
04 Sucos lOO(lt t::;: 'Inn ()n G.1nnnn r~
05 AgUa Mineral 1 HH,..y i:;;'7 ~t::f"t. .,/'\ t:. .~, .. nn 1"\"1
06 Refrlgerant:e 97fcx 12.050~OO 6 • .9sa :8~ci ~ a ~
42 .. .89'5 .. ·~l1a .oc
..
.
-
IliPor ta Q pre: S ElD te 811. erl 4:2 ~89'~ ~ J50,OO.
(Quaren ta 8 dois lIj.lJlOIS. 01tOCE [ltOB 8 nc Nanta e oine p .11.11 f trezen I
• 1:1 innURn ta 0 ruzeiros.l-x-x.' ~X"""x-x~ X-ll "X -x:') 1-x.-x,"X-X"X-1; !- X" ~- X -x-x-x- '


.

;
.
..
_" _ _.~-. ! 1
~;;( -
PRAZO DE ENTREGA=
_-IIJ ~.,~:~)
;"--;.' ._" .~

In

EXMO, ss,

PREFEITA MUNICIPAL DE MaSSORO

_____ s~A~a~O-R-a-s-A------------------------~---------------- ~

Rua Joao da Escossla Sala 07 - Porcino Shoplng

Mossoro-Rn - CGC:· 40783672/0001-35

ttClIIU .: V. EUI •• u dj;u '" .

1111 Co d urI"; U + ll-l i' I. leCP CI ul 1'1 ~ I ~ fer S __:4.:2~~..:1:..;4;.:8:..:.;.;:9;.;:O:;,;O::,.;t,-=a:.:a:::..... _

( qua~enta e dots milh6es cento e guarenta e olto mil e n9vec~ntos· }

ct'uz.ei ros d ~ ~ i

ptOVUj'l'Ift d 0 Ra;gamen to de re (e is!:!::! * lancll:t.a.. re be ie ran t~s. s._

aQUa mine ral ote.ret: idos a Just!S: a E 1 e 11:0 ral .e ara os esc tV t 1 nad ores das apu~aqQes das ele1~oe5 de 1992, tudo de acordo Com discrimlna-

~ao feita atr&ves de nota fiscal anexa.

-~~~~~---------------

.,~. _.

. ,.

<d .-.0

'.LI

-------------------------+-----~~~~~------~------------~

. ;, t. ':!

-----~- - .. , .. -~.A8

. ~-J

.

..... :"!I

..

olltubro de 19 92·

~........,

i"

~-

;-1

*-t

I

'J .0.;;

t ujnhdi· flponlitllhhdu ~,~'.tIclnttjll f IfunUlrt. J.e:llIlj, fo.r •.• UdJd" 11;..tu.

• - A ~crltarj I cit PI.IIul-I; U

"' 1"~ , : . ~
;
c -) ,. ~ ~ I l
~, ~ G .
U ~
! I, ~ .
-
r~ - G
. i
r· . .
.. L), . ' , •
~ .. I
I ~ '. "
~,
H :C
] rr~ g
CO ::t.I ; I

VI r'I--

, :,:;;:, ~

I '

I ~:

1 ; .... ,

I It.: ~~~

r DOC. ~012 I

, ,

f I I

N
.
~.
!Ii"
.:.:
~,
...
11
l'
Po
$ .~ "e
a i; f::;
Col
i II: OJ
~C_ '"'
~- . , I f

I

I

DOC. SASOl)

"_ ... i

-, ) .,' '.;.

.... - ~ ~, .; ~ .' ~

( ~ : ~ ;

to •

I

-~_ --: -~--·~.-~~~S8l4

I II r

I';: .. · . ~

r ~ I· 0

~ ....... ...

.. ~"'I ... [~~ .;

III ~- j ~,- ~ I

I ~ ~ ~

J ~'l i .,;

• {,l) .-

o

~ .

·11
l i
~P ~
~ ~
11
Jh
i j
I ~ i ~
,;,
...

. p
I
e
~
t .. '. .

, '.

tl

( .

_-- - -.--~~-._- -- --- .. -

~ .. I

• 1- •. f

I (}.. .:' ~

1 •

If, j r . "1

.• J- ~ ~

({} §;; ~

J 13 1

~ i i

I

:II:

i

.f'

.....

.,

"-- ...

DO: + 5ASC 16

I h

.;;.;;:...-----------~ .. -~---,--..,.j_

)(

i;,~
i! ~
~
~ Z; £
• ...
,
=:
11:
I
"lli:
~
i
:!
~
:;;
...
-
41
:2
-Q
'I:"
~
~ ~.~ nlJl"~LJ L ... I~·IU UI"II I nHLHU .. n1J

~ """'" .. b, , ••• ". , ""R'O

•. -.

ARTEIRA. DE l~HO E PREVlC£NCrA SOCIAL

. -~.'

...

. ",

\~ 1

- • h .. ,

.. ~-~ 'e-, •

........ po.

~~ - .

• • ._I:r

. -

.~ ... ~ ... r -

: ~ i~~ .. :

I

i"

I

, I .. : ,
'f
' . i
~ . I
, r
!
J 'I..
. ,..... ~ .. -

..

.... -1 -

1Io~ u~IIIO"" ~ _,~

~ ···~ • .. • • .. • .. • .. • • .. • ~ +_ r -

~ ~. ~~ ............... ---.-.-.-- .... - ............ : ...................... - ............................ - ~

r- ..

~ .

. ~. - ~ . .,..... ----.--- - ~~

..

~~,f.~ . ..._...._.___._ ~-- - - .. ~

~.i_i~~~·-.. · · · ~ ~ ~

l

"-:---...., "PI! I1'Q _,. .. Jill ~

'. ~-~~r--·r-~- ·_-'--:- .. =r++:

=

1<1

-.I.:;.~ ..

.. ~~, ~~l.n.1n .

, :~. :r!i.l'ln11 .. ~ j30 om.! 'IilIl"1IH1'«~1Y nllO n .-11 Inl - .~,~i.r<,~ 1~ a<lU:~i CO t;lllJ~;e'l ~D ·n~tJn~ ~ t:'l ~_~

. ~. ...... . .. ~ ..... -:... .........

. : ~. .

.t.

-s ,

, ' r

, t

N~t ........ "':" ... _1-+, ...... 6.r I~ .~-~ r •• -- r ...... - ...... _ ....... _ ....• -l,~ ....... - ................ r~ ..

i>~LLlnll.bl~~ ~.:.;............ ~ 1./

\ .,....z_...-.:;. .... .. ~+.+ ............... -~ L 11'1. -- -. - .... - r.~.

.. '

... "-,:_ ~/ infRJojol e 1~,111U

C!p:1\I •• ,Ill! 'r~~ __ .~_ __ ~ _ __ ~ ., .. _ ,

110:loI. J~~~ N.· ~~ •.•..• _- .•.• _ ••.• _ .r.-;, .M.-- •• i .. _I _

.l:MklII + _ _ _ _ ~ __ ~. r. ~~_~ ~ ~ ...

O .. i.. • r r ••......................... ~_._~ _ _ ....

~ aJ..~I11 _ ~1. ~+- r ~ ~ ~.Ir; J !l' ~ ..

1 r~""''''''''''''''''''''''''''·''''''''''''''.''.'' •••......................... ~ ~ ~ .. ~ - ..

, ;

. i~~ ~ ..

r~

....

. .

_ ... ,:"" ~ _" ~ ~ :

- ... ~ ~ ~~

.. :- /~ -

I .. _ .

... ........ '

.J

-- "j

-.

iW;
::: ..
~
~
,_
-:--
.- _ .

~
.
,
~ ~
j.

~
i
~
, _.

L~ , __ ~_~~~,~.;~,~,~ __ , __ ~~_,_"_,."'_

\.

~ I •• = I

00.I.a __ ~ .. :........,;,;",__,___:__ do J' _~,_"""' .

r ~

-~-~~:&i'_"'~',;" •. '~-..7~t;;i~'"'-'--~.~

'_

I~ I~""""___"""""""_"" __ """"'~...j,......-..."",,,,-,.-.-,,,,,,,_,,,,,,,,,--- .. - .. -.,,,,,,

. ~ '~VIDlr~P-Iillm:t-·~··-M~'-""-"·

. _ .0.;... ...........

~ .~_ i- •

- ..• _ .... :. MI~:~~'~I MUtIST£R1O DO lRliBAlllO .

neurulA .1:11 IMPfli1IIl1 I ~' •• UIIQ

I· J~.-

. "..~~~";,- .... __ ..... J.~_ .. I ...... · ..............

. ~.;.."" J)k )lb "'.

...- ........ J. •. __ .... _J, ...... ~ ............

!:'IA . AI.e. 1\100

.: .. ~;:~~ ~h*, ••••• _ ••••••• __ ._. __ ._ _ ••• _._

,·_.:·.f~~ _ _ ~+._,.. _ .

,~: :~~}::-.-~~ .. ~= ~:~_.:.~.~~~ ~ -.~.~.:: .: .. : .. .. .:

• I .~~ -

I~·~-.~ ~~ ~ ~+ .. ~ ~ ~_~ _ ~ ..

· ':~.. CorL.bII ~ _~II.I_ <» p,.......,

.- -

~~.~f.~ .

.. ::.~/

. ,.'.

:~ .. ~ · ~ ..... ~.

· - ... _

- ~.+...._

,,1:~:II ....

q,.

t, II

r-. t,

,

I

J

N.·._ •. _ .... __ dr.~~ •• __ .•• , _ •• _. ••••. _ l1l;_. ••••••• _

NMI.t .... ro.s.. "Doc. 1'01 •• ~ •••••• , ••• , ••••• _ !I'II • .! .f.. _

QUeDol ... 1'1'- _ _ ,_ ••.••.•.. "'. __ .•... , _. •

~ 1- __ !] I>- ~"* , _. I, _j _ ••••

~ ..:. - -- - ----.~ .-.---.. - . ~

r

iIlftL _ _ ~ __ ,;. __ ~_...:.:.~

- /.

---:r1-~7.;tz-;..··n-,...:·~·····-··· .; .. ' ... ;~. r

D~ !.IIIII~ .. LS .. y,-~-:,- D~~[_~~;..,:~·· -

. ., ,. -&.: 4 ~-t/ .. -

.. -_.- -~A;~~-;i~.;;j;I;.·-' -- .. w ----- ••••

• .j

,;

11 r08~Q]1I1JmQl39\

- . IIQ.SSOr..O rttsF£1 TURl\

!&aJM....., _+ .. m ---- ••• ---- -.---- ••••••• -

,

"

~ M tNISTER I a 00 TRABAlHO

., $~'lIn"'R1A. DS EM"~(lO ~ SA.I.A..lQ

. . ~ ,i

CARTEJRA DE 1 RABAlHO E PREVIOE NC tA SOC lAL

+, ,

~ .

.,._._..

~ ...

r· "

, .

1 '.

-,

I, . :

, .. ~'

..

...... - .

:;L:-

. - - ... ;.~~-

l' I ~ , .. ~ :.:"

1 §

i-

••••••••••••••••• _ ••••• _ •••••• , ••• 1 •••••••••••••••• _, •• , •••••••••••••••••••••••• _ •• .1.._ .•..

t.... 1'l00L .n.~k.Ji .~. tt,.~. ~ .. , _.... .. . _ _._ .. _ ..

!'III _, _ :".l .. ~ " _ _ , .DoII .. ~ t. .. I ~. ~ f .$ .. ~

~to t..~t. .z, _ .. _~~~t: -'It: 4. .. #'<2 .. _.?wr re.

.9 ~/.:'f~ ~ /J. e. V~[~_~~ .f_ .. ~ t Ii_?v.

?e,." ,._ .. ~4'.v. C~.. . _ _ _ .. _ _._._ _" .

~.:_ .b.;i~ ... ¢!/I.!..4.:P.4. .".,_, (hx. N. ~ .. :.//f.. _.

-_. ., -y.G'!

f'It,~~,.J .. ':'. ... , .. " j;j •. _ .. P_~_l ... 2... .... R,~ Ci.d""'~~'"

~.

Q<..ry; -. . , ., , _ _... .. . _ ; .. ,._ .

. :t=~~~·~~~L············;::::·~,:

o..p.t .... l)<.oiI".. ._ .. _ ... , ., .. " '" , ,. , .... , ., .... , . "",. ,,_'" .,~,~ .• _

~hl'DL 1"1 ~ •••• _ •• _ •• _ •••• _._ •• _ .•••••• , •• ,._ •• _,... E,~ ."' ..... .I",~ . ./,.

:!j.~~.,~~~~.,~~~~~~.,~~ .. ~ .... ~ .. ~~.,~'.~',~~~~~ .. .. .. ~.,~', .. ~.,.,~.,.,:~~~.,~~.,~',.,~',=',~.,

~~A-'~t.~i'.'-,'-~-·.ii;,~~.·-~· .. - s. .. - ~.~.;;;;.~_.;

__J. .

._I_~ ..... _ •• - ••• - •• - •• _. ~"" ~ '.' 1.1 iIIr~ 1I11._ •• I1 ... , .... , ... ,~I ...

. . , ..... -

r 08348971!CO()1~ 39

I~

~ .~v.". ~..,~ ~_,I.!)._.~.~ .. ~ .. ~.~: u .~ illL.. .~

CINl'ltO

v ~,s T 0

... ..,.,,~' ... It!-d~.

· ..

,.bltl t~I~_~ .em Utuhl··.' ;r~lo ~.n- .

~ . _".

M ~NlSTtRI9 00 r RASALH 0

ncnTA.RIA bl ~M~flEGO l !.ALAIIO

~bo. ~~ lumh'lt~':·~:.

~ .... ',

~m;r!:~ill-·~·

iolhlGi-' W-~·:

', - ~I.:,:"~

.10 Imk~;.·:·

i~ 0 .. ~;.._ ~~~~. 'ndo ~ ... ~;;;:~-

,_ .~,.'t0

iii bli'· .:,~.;'

.. ' ~~O.

• .". '" •.. J-~'_ I

., . ~~~ ... ~~

• o_','.~~~,

.. FII"!t.:. '.~ .

.. 1)';0":

~: ,," .,_~l +

;)~:-·;0'1t.~--·-· -~~

.,... ~r

~j:-- _"

· -.,.. ....

r;'";;';:

~_'. .. ....-~~ -~ ••• , r

to,

. ,/

~ ...... __ . '.'- ... _ ____...J

. ''...:,

).-: -.

· - ~.:.:? ~ '" ~~~::.,._~-

.... ~

w.:; ~- --a

" :r~:

~ ~-~--:-- -..

~ .~-~---;__--""

~.-.

.'

(-

, .. :.;

. :~i.::

.,

"

~~~:'

;:i~

'It' b. a.iI .... ~~-? .. ~ .. ,rocy... y. ~·f.J:. , ~--(,"'1:t~~ i::';;h~'

I, Ovirt> oh. ... .!.r.. . - ~ p~ (

t 5iI_klt.-I;!;u,r. . - , - .. - - .. - .

'If. N' .. - .. - .. - .. - -, .. , .. o.d~ y ••• Eol - -.- ..

~~.ilf', ~al_ ~, ~~ -.~~~.~~~.~~ , ..• ~ -, .s .

J c""'" Ot;t 8>~0.1 tftI , _ .. _ ~ .. _ .. _ , , .. _ .. _ .. _._._._. __ ._

Doc. W_ toll· .. ,~._ .•. _,._._._ .. _._ .. _ ..•. ,." , . L' p .• "' .. _ .. J .. _._i._.

ill' .... --------- .. ----- .. ..--

, i c..ti11 tMI...u::~~~~N'r;CJ

DwIa _ ,,~,y," ,,~ .. dOl ,,_,,_,~_----.--. ;10 It .. _._ .. ,_,.

~ .. r-+-rr-r-t...........---- ....................... __ i....... ............ _.... ......... ,,_,.., _

I· -,

~ -, QIII

, f I.lt'n do.b.ItI~_

tObJU~

. fm' tittJllI rj~~o :&i~ ~ntt~to

,.-.

·ell.,.. c~ '~atftrn",

~i~~i. lliH~-Mt

I •. '~'"

oti:~tJo -~.'.i.: j':~-

. , .. ~ ... ~ I ~d.~ I' _, ,--

, I

~

J .•

. , ..

9 QUAml~A~"'O tJVI~ DOC. s;rt; 0:: 3 ~

~~ ".[n'fkJ,JJ~ ..... _ ... ~_ .. _O;:r_J.J-'~ ,. ~

:t.~:;~;~:~;?:.-:~:::::~:::.~ .. ::~.:::.::':::::::~::: ,~

! ,_, .. &:Y=_._ .. _ .. _ _, Oo~ ,o.J_ J ,0 1_ J 6 .i"-", r

~011_,~.J. _~~ i

~~."-'.-J_.- .. ~k'(~ .. , .... ,~. r ,.lci~~ ... ,O~:.Li'N~ 8?~ I

:~~~-~~,:~~ii;- i

Si __ Mi11l..: 0«" _ _ _ _ .. _._". ,. . _ .. _ _ .. , _., .' .• '~" .

,... ..... ._._ .. o.,t.p ,_" ,._ .. _,._ ..•. _._ .. _ " "''' _ ElII. _ .. _ .. __ ._._._ •• ~

~ DoL ~~ ..•.. _,_.,." .. _._ .. _ .. _ ..... _ ... _._ .. _,_ ... _. too , ... , j~,j,~ ,

CIR.-4.., ~ ~ .,.-.- .. -,- .. -"-"-, ,,.-,,.- .. - .. ,.-, - -y-.-.-_~.-

Co:ot, I~ "' •.. ,_.~, •. , •. ".".,_, ... ~, ... ~,_ .. ~ .•.. f.~jt. po, .. .j,. ".J,~,~,~

~.··T-··-"-"·"·" .. -., -.---.-.~,."-,,."' ,~,- , - .. _ .. -._ .. -'--

atrIi.. _. __ ._ . ...:I_.I_II~IIII._lrll._~.I_ •• _ .... I_._ ..... lr .. lrll.,.III.IIII.III •••• 1 ••••• I~I""'':''''~

.. _.,...:_ .;,;]'

--, .... --.--~. '

. ._ ~:, r:.;;:.

~-... ·r"~"" ..

...... ~ -;.~~ 1

• • ... 1

4,1

& Fundc de Garanlil! dO T!mfIO d= SeI"Yi9o . "',·111t1" UCtlLJioJOtliNl'ADA P!LO ~ It_. n.1lIIt'~

~ ;tJ~~-.;;-

-'.: • ~ ~ ~.,~,~~~,~~ .. 'm_

.~ -.,-~,------

Ul"bTA.Clo

---J---J_._: _

till ....... A..<ID

.._;, ". ........;. '-'

~. '~" _.,

,_ --.

- ,~

_. ::J+"," _

-, c.No ..... __ .. ~

•. '->':

_ .

.

....... - _¥-

.... -

:;. - 1

~ - ~

~~. ~

- ~,: ~ ~

-- .._.--------

.""",","''__'~ __ ' __ -.'~

-.",:'_-:-,:..

-, r.~.

; .

,.'

··""r

t· -, ,

0-;, ... g -, -~~;

°1·:· 9 .'.

i

, ..

.! .. :~.<!' .. ~.:.:.>~

- ~.

. r

~ .

,~

• e-, ~~ ~~~l-ilhl~"~.,.,.,~ ... ~.,.~ ..... ~_~~ •• , •• ,_~~~

I'

. ':J.lt~clL~~_~~.,_~~~~

.- .. ~ .

, : '~-.,y-yy.~yyy.,~~.,.---y~-~-~-~" ... ~ .

. ~-~.

"&~, ~ '-., " ."" "".," ,,~ .. ,-, , ".,---,-"--.-~

~.?_-.-""""""""'.~I~I ,,~-,~,-,~,~,~, '~'-' .... r'~'~""~'.'.'."'~'.'~'~""--""""""""""""~·-·--

C~i milo a ~ul n.1ILlIl. nQ tm~~p.tDr

•• . ,I

I '

! I~".~a M ~lllar. Do~ .. _'" ,_._._._,,, ,_._:_, ,, __ ._. , __ ._, , .. _ .. _._._., " •• ,_

. N.~., ~.,_, ••. _._,., ,.,.O"'.It __ ... _ .• , ., •. _ .. _" ,_,_ .. -~K _,,, ... _ .. _. ,_'''_, __

. ~.II.t,..U~~ Ccc. N ~,-~-.-."" ._._._ .. ,.,._ ... __ , .:Em. ~ ... .1_ .. _.-.1" ._._ IlfjU,jojQIIII!;l:t

Ch~~d •• ~ ~ run ~~_._,_'" ,_, __ ... ,," ,_.~._,., ,_._ .. _~,.,_ .. __ .. _" ,.,. t. . Daoe, lil~nt, fII.~_._~_,.,.~ .• _ .• ,.,_ .... _ .. ,., ._ .. i:~p, ~m. .. ,.j _._, •• ,1 ".~_

tN.do..~ __ .,.,.,._. __ ,ON.' •. _~.'.'.'_. __ ._,.,.,_._._. __ ,., •.. _._ .. _,., ,_ .. _._. ,.,.,~_ ab .... _".,.y~ ... ~.,.,.,.~_."'.~~_,.,.~~ __ '"., .. ,_ .. -YN.'_' __ ...

- .........

I ~ I

r ........ _...--r

~.

I

,f_

: ..

'·"·'·'·~·'·'·.Voi··""'k •• ~-t.",·f'09 ... "'""'" '" K ~'3~'·I':!.t~·~

COC'M~.,.,.~~.~~ __ . ._.!:~,I'!ol:rJI. Q __ . __ . __ .• , •• ,.,.,.,.~._.

Il~.,.,., ,., •. _,_~_. __ ._._._.c:-._.! .. P.,.,~, , .. .$..9~(I,.o O,.,.,.,_.N. _. __ ._ M,.~j,Q,.~.,.,.~.,.MQ.5OJ:o..".~._._~. __ ...... ".,,_ ...

ttp. 1;1,. C.I.b4,t-I~IIII~~~#~~_c..l'v~

~~~J~.BA£ ~.~_ ..

;'::~:i:~~~t.'Z:.~ffff.L~~::~ " ... tro ~~t?;::l:7"L.~£~J;F'~".'.: . A~I!~~ _clnud;t_/4,L.:;:f..(.'.~ L/.~~.d;j:1.t"Z_._C'f.6. w::pd../drL£.L. ,.~~ ~Aii. .

j .,

.

DntI ~aldJo_.,_", __ ,.d .... ,.,_ .. , ,,_, ... ~ __ , .. _._ .. _._ .. _, ,. ,_, ".d~ 19 ._

~"""""'."'''''''-.'''''''''''.'.'.'~.'.''''~'''~'~'.-.''--·---·~ ... r' II I ......... _,__ ........... ~

... ~ dQ ~_tpoklt ou ~ (~I~ c/td~ .

t_. __ ~_,_. __ ... .• , ,.,.,_, ,.,m .. , .,-,_,.1.~ .. __ .... _._ .. _ .. ._'.'.'.~_~-:-:

Com. DktjlUu. ("t) "'~. · ... -- ... -'--~2- .. _._._'m~_~r.~~ ...

.VIDE PAG~A_.!2:.....,. _

',~.;.r . ", .~ ...... _ .............

..........

L
Oi L
1
·~l ..
~t - .
,
~
.. :3.
-t i '
1!
0
1
s -- ~.---o~~~~~~----

: I-~· :~_____:::~~~

1-"0lIl·: ...... Me DIll .... ,.,..

.... ~ --~--"':"'_.....,...J.._. __ , _

: "'-L,

:- ...... ~-

- t·-";;~ ---'-- __

¥J ~-~-,~--,------

. ~ I .; .: ?~-; -~ .

! . ~;~. c-_ ~ ~--;;-:;;;;_.;

. I .. .

"

.~

,

• -- ... ",:~;-:~ I. .e,

.........

~ii"::

- .

.. ..: '

, .

;-~

'.

n

:1 j

-J . ~ M ~ ~III .. "_'_. __ ._""." •. _._ .. _""._ .. _,." ..•. _ .. _ ,,,_. .. ~

tIoc. 14o"~ ··_·_,.w,," ".,. ,.,,_._ .. _., .,",.,_,._ .• l~!1- 1ft , t._ ,I. __ .~

, :--- " ,., ,."., ,."~,. I_···-"~I " "., , ., .. , r, ,." ...

f - .:.LIL..7.'~.. .,.. . .. ,,-~. ..~.-.- ,.,,_ j

. , AHIMtoq (10 F",,· .

!

._ .. _ ,,~,:,": .... ,J

".' .. .:- .


I-
..
W.
dIP'
;2No
~ 'r
,~
, ,
-, -~""r
"' .u. ,~ ~,,:~~
.... . ~. I~:'" I ...... j

. ,

. - ~'.

:y-- z.:

~... '!II. -

-:'"'-----._ .

,:~Y~,_.-- .. -~:.========~~~~===

~',. ~~~ .:~-

~ .,J~".....J_ ~_,--' .I •

. ~~ ~ .:. DOL .lUI AoIct D'a..... AM

.J_~ ,~-, _~ ,~'""'Y'~, __ .~~ . ~

I ....... __ ·- ...... ~-

........ _.

-';_."'-:1.. ,_.~_~"~,_

- ~~-

~~-.,'t-

.. . ·f-· --.---~

,-'----

~ f -.~ . _--,~.~,-~,-".,-,-._~.-~".'Y.,;_._,_,~_,_Y" •

.. -,-~-- l: C-bD ~ _._.. .joo ~

j.:

. ' . ~ .. . , .

- ··1

. ~

. ~.--.---~

, . j) QIJAlJ~1 u.tr ....- ~I'''f~

f'fy~.rt?~~ ..... _. {/"'.A.4Lt:,.~1'4_ .. S..

,~ .. , .~"::9v-7. vq.",,,.,- .. -._ ,- - .... ,-_.-.~.".~,

t.«. N_. ,-, . ./£,(" /.14Zr~ -.- .. __ . TJ>-~

~ ':'7E·:'~=····-·-·200'I~. ··0C>., ;:~ .. -u·'6 .. :.

~ 'ffAl'fVv.!() .. - ... , /k.h( t;... ./':'/h"

,-.~'(tl&.ilt.,_ -(.,(/i~.- .... .t'd',,-,~ .. ---

~~ ~~;0f~~:~:~~:~ ~~·;;·'J:i7/i~,'.·.-:

F1L /fJ·'f~:~~: ···0·:··-·1#.·· R!J -Ci~W~J~

1),,11"0 d<l<:, .. _._ .. _ ".", _ _,.,_"_" .. _,._._,,,,_ _ .•. " .. , _,_.~.

.~~ ).011111-. i)ue - .. - -., "" ...•.. _._ " _._ , __ .. _,_., .. r,,,,

N.o ...... - .. " ,, __ ._._ ()'&;Io." .. _,._._._ .. _ .. " .. ~,_._ , _~;;:" .. '" ".~._._. __ ,

tt...I~1iad.. ~ /'01" ._._._ _ .. , , , -._.- .. -.E _.J" .. _"I",

r tn.ANG~~1

c~ ~ "iii .". .. _ .. , .. '.'~_ .. _ .. _._.,_".,.,,_._ .. _.,_."'._ .. _ _ .. '"~,~._

Dc.;.. ~ Jot •.. -.,-" ,.,~.~ __ ._ .. _ .. ".,~,_~._ E~ .• m _ "I,.~,_j_.~_

[- ~."-".,~-.-~.~ " "~-.-- .. ".'~'~.---.-,-,,-,,-,,-.--""~~

",

10

. r C r" 180711'~ b~·"1· 39' IUJrs~ttlr' ~[~m I'."

~ ,to¥.l.,AU_1'.o-·~"'H)..~,·j.J'~,·,,~,-

.,,..,., __ ,.,~,~_Y..:,~~Y'.,~.,,_,~.~_I!!_It_~~.~._._,._,,_,,_ .. ,, ... ,..,Y,_'_

~ua _' .... 'N .. "_'"' .... " .. ~Q .. ~_,.t. ".,,~,,~."'.,.,~."'.{)._ _._. N~ -_._~

,...,;La. . __ ._. __ ._ .. _JI«I"'OU_".~" ... ib.. - .. -. __ .-.)._

e. '. ~~ .6:r.~.s1.'.€."B./l?..£.Lti:"L c.. ,d~L2.'".R"'Lf".£ __ ~ .. _._._.-.W"'~_'NO __

!~~.: •...

. , ..

. .. ~:....~ .

.... . , ~~ ..... ~.

. ~:,.:~:~~.~

. ~ ·~~'t(

.. '--

~~~.-- ; ..... , ... ~-.~-

........... ,. ,

.. :.~;;~ ~-._...-,;;,~;~-.r_~

t!' .,--

. ~: ~ , .

, ......

--.

~i

Ii

I

.

. ~:

.'

..

.. to ...

... '": . ~

, ''''''Mfietzzm11tFxrr:r<t0£~

.r .. :

r ~

. d .,

FGT$ • Fundo de OaranLia do Tempo de Sf: ~ l'l.- 1.117'" ItZOtJl..Al'I~'-'DA Pal] gJ;:c. ri"

, ~._

I.; . , I . l

~

" ~

--==~~~'~~~~·r~~'-·~:~ OIIUOW Ci ,~s.s.oN.

_ .. ./.

~, - -

~ / ./jI\l "'~ I~ I~ "'~J,~ ji;";~ -'i .-\S (} ~ ~'

~ .-.- . ./...~.//.7 .. , .f/~a-r ... f.c.b;A.

:.'~~:.~~.~~ .. :~~~ .. :~.~.~ ,_._ _.,.,." _-

b. "'~~>- .. ~' .: ~.' :: k .. o~Llj;fJ('·'··;-iJ1

. ~-" z ,. ..: w~·~··-fi-··· .. :?'v-: ;/Y:i:fo: .. ~ .. ~~- .A

~ .. ~ . . ~

.-:~ . A.1'- ..... ~c_. £,(IH. , ~H.,(

.-'~ ;' .. £-~:A4.._ ,,, _ .. _ _ .. , , , _

f ... ;:t.o-J ··rJ./:('"";Y .. n... H· /.!1f.]-/

~c7.Jf.: .. _. Ln 4rJ.l.····· RC- Lr#$~

Q.jr-tj dee, .. , _ .. _ .. _.... . _._.. .. _ _ _._ _._. .

f: c

~-

~

~ :_~=.'~ .. :.:_,:'. .. .. : .. : .. .. .. :::: .. :_:_ .... E:~~~ .. ~~::::.;

.0.1, HflAtti;lOao01

0,.",.. iIQ lIrW ~ .,_, ... _ .... _." .. , ... _._ .. _,_., ,,_, ..... __ .. __ '"_,.,~,_.

001:, I~ Ii· .... _ .. _ "", '_.,_._ _._.,." .. _ !\~. r." ...• /:._ .. j_".,

!- -,._._., ..... , .. ,._ _._ ..... _".'-' ~--.- , ... _ .... _ .... _ ... ,-'" '. ~, ... -._.-

5t¥tcto M~i .. r. D..:.. .. _ , _._ .. _ .. _" .,_, _ ,_"., __ ,_, __ ._ .

. .: ... .,;,~ .

. ~0834~'li@004~9-'

. ........os soR¢-·:' r:.~.!':l.":r.L1.~._._._._._, _

'~~Y~~AL.i"iHj-';.:t·i;'"If'~"."r~'-"'~;·lT ~t-·--' --

.. !lw ~--~--.""'~·e .... t.IUl"'~'~'~".'." .",~,_ N_. __ .

.} ~
, .H
.~ j"
;1.
., .. -,

.......

~.. ~ . ..

- . ..:- ..

•• ~ ~r

-~--:-- ....... , ....... i------------1IIpIIqIy ~-------.----~ -.

MY fJl'i ..a

................... ~t-' ...............

.~'.. ~tn..--~ ...

. ~~~-'~"!',_g,-.[

.. ;»4/' ~;-v- .;;r __ ~ ~

{:.;.~f'--r---. '--z-qrU"Yr'TO·"~

_.~-::; Ql:~J..n:ln C. 0100.10

'·1"':-

( ~ ~101 -:IN ~ "'ovUoj,UW"lClOillil ;,J~,Qn .oN l;n'l ~ ~ OOUI:Il op i!~tlR.taD :lop OJXU'd· $.19:1 ~".i. ... .: ..

I .~' at .

~ _ • .:.:.~.- I

h.

: .... ~-

:- .. ~~

., . ..;,-.. ..

"''I:~

..-. ~

·l
j
.j
'~
<,
l
;1
1 ,
·
.l
-I
~
·L
~ .

. ~
~

,
~
,I
,
~
I'
r~ ,

" . ,

, . I ,r ~

f .' ~

,

. :1 ..

. - ~ '. .

;.0. s.

.,

.,'

, -c • ~

I .:.~ _.I~: ~.~ ..... _ .. _.~

,.

..

;:- ... ~/~~~J1t;~7Y ,~

...- M' _d£;~#U:;:?_,~ l'!VF~",.,." •... _._._~ ... .

.A _ _" ~. _;r.M .. - . .j(".z...Lj?'1!!!:'~·I"'_

~~~~~~,.

~rmAC)B .. M~M··-'~'--

,,_,... _ __.. " '- .

1-

:::~=- .. ----~--~---- .. · ----- r

- .. -~;- ... ~:_:_:-.,~"_,,_.,__ I··,

t' ·""-~'-~'-'·'-'~ .. r·-~r \·-7r'- .. ~·F~:·'~ .. --·~-·"- ,

VIDE "P. a \. ,. -.. . _..,_ ' -, ,,~ 1

. . . ~~. ". ~ .

,~.. ._. . ~'. '!-'-I'-'~(· ;:.J-.'j) . - .. -}.

, - C:.. .

.,

._- .--~ _.:_.: ..... _ ..

IS r 0

... ...,.,. d:. " l~ '~---.Il'Q;' ~E'-·:,(j· bMtIlllaol'Jff<:

,""

,~ .
, J
~ ~
,
~ I ~
~ .. ~
j.
I ':-~~
. ~ .. ~~
Ia ~:~~~ •
... ~~r:: .j
• -c ' ~ J
·~,~is~
CVl
· - ~ •.•. : ,....f
~"'5:
.~ ..=r!
........ :
. _::J;:'" Oli
,
, .. .1
, -x' -
r ~ .... _
~~. -
• ..I"": . Z'
1 .. w ."
._- ;~:.f;:-
.. ,
~ ..
)r,. ...

I

- 1 I

L . 'j, '~

)

'. ,

..... ;;.-

i ~ ~

· i ....

.... .. ...

\.':~~,. .' ' .

.'~Ij!·~;"·'iQS$d~'.t·,

~: ~

'_. jJ'- .)t i~

·:·_,{faIs - FtlIldo ae Gannrla do TwnIlO d. ~o - I -.:·.tl.U Ie!' I.~ "IOIJI"A~"TAM 91~ a.o. .. ~ II....... l.

•• _ .• :- I~

:~y oocr.o ~ '.~'

. ~~:j.~ ~ D, .

":'·I.·.::_f2~ll Q!.l I.+r......fl._ P 1.-.++IrM. f ......

. .,-{'~:, 0i:Ii W. AD lliIII MIll IInO

. ,),'__ .. fAr.t9.dll ~ .. :U;

~.- . ,.~~~,.._ ~-.~.- ... - - ..... -. . ..

. "O:::;,. =:!!..,~il. _ .

......

.-.,. B~

· . :-"\-- ...•.... - .. -.. . •.... ..- .

. :~::.-.~ .. ---- ... ~" za,;;;;~~- .. U-M--

~. ", ", tM!1iJ.DI If tr 'iCe .,

·i.~-~:_. .~ ~ .

" j ._::~:-~- I .. 'M;' I ;;;; ~. 1 ;;e.I.A;D ...

~: .,.~;!.~. ~ ~:- .. ~ -.-- "?" ~ - ..

~, ~ ~~~~ r • _ •• _......··· •••

~-I.~

~: :::~ _ .:.. _._. i*da._._~._ ..

.' ':~':"- ~ ,~" ~_~~~ t+.~ r.~~"'.~ ~I r--' .~~ ~,~,~~, ~~_.,~, r~~"~ ~I

.. " J ~ :.~~~ __ ••••••••••• ; ••••• - : •••••••••• _ ••• , •••• _ ••• _ •••• ~.

J .~-;,. ~ulllw..'dtfIdo~pnpiot .

. ! ':" r

'.-.-"=.. -

.:-:.t

. ~~~-

m
U 1\
!Ii
~ 'j
'::,
r
~ 'i ·1 ~
,
I ·'1
q .. 1 .,
L ,
t
I -j
':
,
,
:1
. i
,I
, ,
H
II:;
t ~~
1.1
'I , loU9j~iJ':;;'I

, aw.tm("~lO ~. SASO ~

*<kc.~~ .. -ck"

~~'~:.~~~~·,',·'··~:':··,----,;':',-·--b·~-;~i.·~·;-i

1 " u.r.o. ",. _ ,. ~._ .. :e..~ __ " ..... ~

. . .. .... - ~, ... _ .. ". __ (:;;h..J.Q.." ...•

~·~'·:~·'.~~~-;:-~;-.·.~-,s'.:_-a_-4-~_.: ...

:- "'1;/.._ .. ". __ w~. )4.- .. 30..- ~, OyU '. .". __ ••• - ••

";;]~Q(. .'.---., '--"'-----., .. - ,---".--~.".-- , .

SlLlltI;Ia Ml~w-= 00.:.. ., •• ,' __ '" _. __ ",._ ,_" •• "., .-.,. __ " •••••• _ ••

N::" .~~ ~~r •• ' ~~~~~ rr •• ~ ~.no -", ~~ , __ , r~~' __ ~" & , .... ~. ~ rr~ __ ~ ~~r.. ...

~iI' Dc N~ - •• ,,- •. -- ... ,,--- .•• _Ert"I • . ./, •• _ • .1, •••••

mRAIiOSi'lQS

;

!

, .

I,;

~pd& fit) Il~ em _ ••• , ••• , ••. , ••• __ ." .,,,._ .. _ •••••••• , •••••

DQc. I~ N~ -.- •••• " ••• "._., ••• , •• bl'o ~ ",. _ _/ ... ,.~,/" •••••• !'mtIo ~ ~~·"'r-r.'~' ~~~ ......... ~~~~ r •• ~"'~r- •• ':~ ~.~~ r'.~~~, r.~~_ :_~: .: •• ~ ............. .

" '.'

. .,-..,.

S "sidam'¢"'¢id,.=i~

r08~'~1;U.CQQ1.391i .

·r

I

, .

11

~ )[O~~~.~~ .. ~.~~.!--~,~.~.~~.~ .... m-.~-.

rr~" rr

., -.y_ ,A,L.1i1l; :l;n_ t<I_"!l~'" w~ •. s;f'~ ,. -- ••• -

~lt ..... r~+~-~~~, •• ~, ••• , :'?- •• , rr~.:r~~~~~_" -~~~, .~~~, ~ ••• r.r ••• +~.. -

• •• ~ ,.D_~ __ , .• N~ •• :I ....

IlIII .• , , --. •

, ;'._oe~ ,._ _" ,... .

MtI~ , .....•. -.,.---- ... ~f"' ... ;dp odR.t.l.(!,~

-. .. ~I!! •• ~ •••• "!f.~!-.---v.:" •

c..o . .A!'J2dt,?$.£#. ... " .... " ... , .. - .... --- .. -- ...

CJU). R: •• , .--.- -. --- .. ---., ••••••••• ~ ................... "nJ-'-- ''A ....v

t)IIa~VL~ ,_.Kd/v.:.-.-~ .. ---···,d.!:: 19 . :~

• Ar",U- //l1!:jlJ~ "".,,~"7. .. ---.--~.

Rq'*IN~. v...:;:, __ "," ... ,,7;, /' :f"}'? J.l2:_- :mK·

~ e'lpi!!:lr~ .-£,.--.-- .. 6" , ~

..cdJJ.' / ..... h" ..... ~~1 /.c!.'/.-:'.:- .. ---- ...

Krt',,(./ .... ~ •• .off~~.?'i"f.ff.-r.;:,~-·· .. , ::.;,....-., -: or? fl,r £.

..."..A ~ &.1tYL. _v.A':_/*'-:/.~~~~' ....

,r.p. .. ;'.,.; . -- -- ..... " ,;., .. - .-~l"''i./dL

.& df ~.nUt.:lO- 0' .. "".

I!II ••• ~ •••• ~ •• ~§.R~.'A, Pl .. WllhllIi.l

, •• da l~, •• , ••

DIIa .atL .... ,~ .. , .... ···-~·-·'·'·····"·-·"·---· -- .

_ ~ , .. ~ __ ~'" ~" .~~, r--.~~+~~· ~

............. 'A;:.~-;,.~.~ ~ ~ ~=...

! I

, ~: .. J

I -,

J.

~ .:

00(;.

SAS03\Jr.~

• L •

bo.:

. •. !I.

. .

._

"-:-;.

,.

: I· : _ i;.-

- ".

. ,

"

" ".

I~ ~,

,

""; I'

" "

" I

.'\~

..

. to'

. '"

.-

,

,

r'

r J

.... : I

. , ,

r: I

- "

_0" I

- . I

- , i

._. .: I

- .. l _. ..\ I

I

. -. !

.. .: I

- _ .. : i

. I

. !

.d. I

,

I ~.
"'L
.- i
I
,.
.- ~
I
~ ~t! 1 1
j ,~
I IU
.:. I
I j
I ,
, I
.. ~. r j
1- ! ~. > ,0, j i
... ~ ....
'. . ~o:;
E j~ 0,-
k.
~ ....... r
[ .....
. ..." ~ . n ~ '",
1 l t I
i I
n, j I,.
,& r
. tj u: ~, ,
~. -,

_"_":

't .'
~ •
..
" I - ~
.. I ,
I , I ;
"
, . ..... ,

I

• ~ i , : r-

r· '-

r j

e

! '

~ . ~ ...

-~

f fr:~

.,

.-

"

[

f."

i i·"" . ~

~ I I I

,I ... ._ ...........

.~. ,~

I .. •

. .

"., I"I,J

1"1 j t j:- i

, • ~ I

_ ..... ._ ....... _ .... .,,/' .

~ ... -:-: .

._. ..4. . .. _. : ..

- i

,

- r

.. J

-I

... - 1

~.: ~ ~
,~ -
,~ •
, .
- ,y ~ ~

t~'~

, Q

·

· •

·

I (II

I

r
l
I
,
I t·
.'-
~
I
~.
j. -,
, I .

_.. .

r r-I~ tz T -:.~~ ,. ~ -- '
i ~ ~ ~ [l 1"'-. ~~
~ r ~
~ ~. .;, ~
2 : ~ ~
~
F ~ ~ I~
~~ ~~~ ~ ~~
~ ~~ ~.~~
;i 1; ~.~
~~
.~ l~ ~ ~~ ;~ :
oN
~ ~ .
~ ~r~ >, ~,
~ ;:, ~~ ~ t..
~~ ;;,; ~]
>4 jo. ..
... ~ ., .,. r
,-. .,.. ~
} ~ '"
[: l: ~ to.
I>
,~ ~~ ~
~r.!~ ~ ~ ~ !<H ~~~ ,
P...: ~ ~ ~ It;~ ~[;
~ ~+ ~ 5>., ~ ~ .~
:; .. , ~ +~ ~ ~l;' ~
, .. 4-:,1;, 't:; i~
·
~ ~. &,
F '"
~ ~
.%
o.
:>'0
P ..
o!.l.
';,I. "I
;~ ~.
.
. r~
".
~ r3i '.
$ ~
Iilb t:
.~~ r~~ ~
. fi' ..... .:
~ ~ ~ ~
~ -, ~
~
,",; ,.j ~
·0 .:0
I~ It
• ~ .j ~
I ~
·
,. ~ ~ ~
-
t ~ -
'-I
~ ~ I:
I II'; 10';, f~1 ~~
Ih) .. ~j" >",
, ~ L
L ~ ~
~ ~,
J ~ ~ ..
I ~ t-~ ~
~
~ ~ t
f' ~l ",
~ ., ~ ~
~I
~ ~1 ..
• r.:
f ~ ~~ ''-
1 ~ ~ I ~ ~ I U~""''''\j~

-, ,

j~:

. ~ i

.

r-

f~ -

~

. ;

'l-

-'

LJ~U.

,..

1 ·t

,:.

I

~ :

).

;

\

I ,

I,

,.

JA,..V.

-
~
<j
\"'
,;
-u
L ~.
~~ ,
0
- ~.
• ~
',,, ..
l. ,~ :;
r ,
~~ I I ~I .
-
'"" :...
: ~~ , ~
r,·.
, I i -, ~,~.

."

..:.

.~

C

r,

. .

, ,

:~:~ -\~ t\ {~i

~" \,,,(

1.1 UI

~ I I I

_/
, :.
• ~
. ,. ,
" ~
r • : ·l
" ..
n
,: t
ifl
l"
;1 i ;:.~

i t\ I

t. I

,.1.,-:: .. _ ~ -_. .

- ., ., ..

DCO.

_.

. ,~ .

~ . ~
, ..
d ~
e» e!
. ~II Ii
;;t
..
.. _ i I

j

i I'

!

I J

..

:=:

I file.
I
I
""I
-..I
-, "
' .
. >
~ ~#' •
- ~:
-v
".f fJY' 17'
. .r .i-

:1- •.... _

DCO. ;'_FMQOl

::r. Pr.~.s f cl on r o ;

1\_t"rilV';r,- do p1"(t~j1IH: n_'1 c1 !"'Vo 1. vo n 1 (HI"l) F'r.e~7.c l~ ~

p~t't cl1ccnt c a cs tn. Ortl!' rC'sn, r:u~ enconr rcvn- s~! f::1il I~tf'lll r ado L ]

ern fo-.:ma de f' .. mrr.·;;<; t i rno , f e'~ tn 11.::l a dmi n i.s r r<1"; ~n ["" ~ S.:ldtl ~

UO!lsoro(Rn)) 1.3 do. .Janc I ro d e 1993.

.---~-- ~-~--...,....,--_,..~--

i

~.,_

~~ '. -L..

.. -

_.~

,.-~--:~

-. -: . ..::........d

.~

.~ .

oeD + hl'MO 0 J

.

i

~. tT.'.ovc.$ do [;r~c;:n t c , dcvo 1. vo III (1 ',",HI) h a l :Jn~ <'1, t·, r!rt-ancnn t,,~, n f"!rlto7l cml··'"('~:J, (~l t~ oncon t tA::!.V[1- 5,"" em nieu l' I')d c r

em fo1"l'!lol d C!, Cl'lp·~5thtO i fr:- Ll:n t1:1 ,r,dmln i s tr:::l.~:1o I,a" snda ,

';(:1fl{tO 0 f~Hf.' e! nha 1.'"I.r+.'l 0 ;Jlo;n.r'Td:n t ~.,h;;cr{.:vo-'f:-::'

Hossot'O-1~n~.1.3 d e J~mc1r.a de 19CJ1.

-! \
.!
,
,I

, 'j
~ ~
!
T'.
(
r ttARL\ ~r"OTILDE"S f.A S ILVO\

.. ;

t .~""' ..... --"" .- i :-~ ~ -a.~_

.- ....

~.-

l

,,-,.~ -

t
1-
I
t
,
!
i
;-- f
, r
, ~
,.
:
~' v , _d

.t.

DOC. AFM004

Sr. Pr cs td cncc:

I !

1 A trnvC5 do r"l:"C5 en t e , clevo 1 vo n1 (\Ilil) r:rccz~r ~ I

, 1

pct'ten.cr.ntc: a as to. cm.prcsol ~ cflm cncon trava- Sean mou roder, em

fOtlili,.1 dt;:· cmi',r~s t imo , f ai to nn odmi.ni s tra~ ~o pas ~uda .

. t

! :1 endo 0 (jut"! tinha !'olrl\ 0 momen to. ::;1 rbse'r cvo -m c.

~

~-fossoro-r..n) 13 de! .Janef ro de 1993.

~

i """t -c--- ~ . ~ .-_~~ ..,......".,- -_.~ __ -~~-~-'.'~-( ... ~.;<:. / i ':)\ __ ~

.,' - , .... ~~rz .'., ~ -:_ ·,~F--, .. . ::~ ... ,._~.' .. -. . -.:.:-="'.~ --. • .0. '.. -'I.' CL.J .. __ .. ,

.. ..-, .... ;-:-- "":Y' -.-»- - < , .. ,' .-;; , :... .i_.. . -. y( S ."';-', -

.~. --~ .:.:. -;' ;~-,;.~, ." . ~. . . -, . ..~ ," .. _ .. _. . .~. '> s_"'; 0 _ '-

• - ....-- - I _ ...... - ).. .....

:~ -:;:": ..:. ...... - .~~'.- .~ ....._

... - .:~.:.- ... -~.-~ " ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful