You are on page 1of 12

Continental Drift Theory

(Pinagmulan ng mga Kontinente)

Continent l rift Sinasabi ni Alfred Wegener na ang mga kontinente ay minsang magkakasama bilang isang malaking pulo Ayon sa kanya. ang mga kontinente ay naghiwanaghiwahiwalay at nahati sa pitong kontinente Marami siyang patunay o ebidensyang ipinakita upang patotohanan ang teoryang ito. Ang ilan sa mga ito ay ang sinasabing pagiging ³fit´ ng mga kontinente sa bawat isa na maaaring ihalintulad sa isang jigsaw puzzle eor .

ang mga fossils na natagpuan ay sinusuportahan din ang nasabing teorya.Continent l rift Bukod sa ³puzzlelike fit´ ng mga kontinente. Isa sa halimbawa nito ay ang fossil ng Mesosaurus na natagpuan sa Africa at South America eor .

South America.Continent l rift Isa pang fossil na sumusuporta sa teorya ay ang labi ng Glossopteris na natagpuan sa Africa. and Antarctica. Australia. eor .

Continental Drift Theory Narito ang ilan pang mga ebidensyang ginamit upang suportahan ang nasabing teorya« .

Continental Drift Theory Theory of Plate Tectonics Alfred Wegener¶s 1915 drawing of Pangaea .

Continental Drift Theory .

Continental Drift Theory Ang paggalaw ng mga tectonic plates. ..

Continental Drift Theory .

Continental Drift Theory Sea Floor Spreading .

Continental Drift Theory  Iniugnay dito ang teorya ng Plate Tectonics kung saan sinasabing ang paggalaw ng mga tectonic plates ang siyang naging dahilan ng pagkakahiwapagkakahiwahiwalay ng mga kontinente .

Continental Drift Theory .