You are on page 1of 20

BAB II

FUNGSI DAN GRAFIK FUNGSI
c
c
c 2.1 Fungsi
2.2 Grafik Fungsi
2.3 Barisan dan Deret
2.4 Irisan Kerucut

c
2.1 Fungsi
c 
c  

c  
c c c  
c 
c 
c 
c
 
c c c c 

c `  

c c 
c ! T ` c c c 
c c
 

c  

c G c c c !c c 
c 

c c c c G ! c "c c 

c c 
c 

c 
c c 
c c # 
cè c  
c c 
c 
c 
c 
c c cÿ !cc c
cc c c!c cc 
c 
cc 
c
cc 
c c ÿ!c c c 
c c c c !c # c c c è  
c 

c cc 
cc c c 
c G ! c 
c` 
cèc cc 
c c 
c cc ccc 
 
c  
cc cc 
cc  c c
c 
c cc 

$ 

c 
c 
c c   cc
c
c c c cccccccccc
c c c
c 

c c c 

c c 

c
c
c c
c
c c cc%c !!c&
cc
cc 
cc cc ccc

c

c c
' 
cà c
c
c ccc Î c
càc c G Î c c 

(c
@ 
Î  @

 @ c
" 
c  

c c c c c c 
c c 
c c c 
c)c c c c 
c ` * * c c c c * * cc c c 
c cc 
c Î ,ÿ!!+ c
c c c cc 

cc 

c Î ,ÿ!!+ c cc
&
c 
c cc c 
cá 

c
Definisi 2.1.1  à ` `  
 Î 
` à 
 G Î à 
á ` 

c
' 
c 
c à 
c c c c 
c $
c 
c c 
c Î c c c c G Î c 
c

 @ c

c 
cc 
c !   -c. 
c !  c c$
c
c
èc c c c 
c c èc 
c c c c c c 

c c  
c 
! - c  c $
c 
cèc c c c  
c ! ! - c c  c
$
c
cèc cc cc cèc 
c!c c c 
c
c c 

c
cc
c /
c  
c c $$(cácc ccc cc 
cá  c $
cc 

cc 
cc c c 
ccc c 

(c
c c c c ác(c cccc 
c c 

c  
c c  
c c c ` ác c ` c cc  

cccc 
cccccc` c$
các 
c$
các 

c c
c 
ác c  
c 
c  
c c  

c 0c 
c $
các c  
c c 
c 
càc 
cá $ 

ccc'
(c
á  Î ( á  

 c

. 
c c c c cc c c 
c 0c c 
c c c c  
c c c`c c c c` 
$
các 

c à á cc1 ác ) 
c%c ! c

c c
c

âc
âc
âc
âc âc
á c

%c ! c
c

c ' 
cc cc$
cccá (c c ccc ccc c Îc cc 
cc 0ccGc Îcc c 
c
3Gc c c ccác3ccc3G  c 

cc$
cácc
cc 4cc 

cG á cc
c c cccc c c cccccc

c c
á G

c c c

c c c cccccccc %c !ccácc$
c
cc 
cc cc ccc

cc 
cc cccGcc 
 
c 
cc` 
 

cccc` 
 

cc ccGc
5cá ccc 
cc`  á các
c
0 nt 2.1.2 c 
c

! ! 
c á ! c c c á ! c c c á ! º ÿ ÿ - c
º ÿ! º2

üenyelesaian: 
c c 
c
c c 

c
c 
c c 
cc6c c 
c
® ! ¾
á ! ¯ Îà ( $ 

¿ ! Î à ( º { *! à ÿ 7ÿ w c
° º À 
c ÷c c c 
ccc 
c 
c c c 
$c (c

c 2c
 ¾ ¾
 á ¯Î ( ¿ ¯Î ( u *¿
ÿ! À ÿ! À c
 Î ( ÿ !  *  ! ÿ!*+ ! 
c cc 

c
c 
c 
 
c c$ 

c 
(c


á ¯ Î (
!

¾
ÿ ÿ - ¿
 2 À

 ¯ Î (
!
 
¾
ÿ ÿ - ¿
 2 À
 Î ( 2 * ÿ ÿ - * c
 Î ( ÿ2 ÿ  
 Î ( ÿ2 ÿ  Î ( ÿ2  
c c cc5 ÿ ÿ2 2ÿ   8c
c

0 nt 2.1.3 ' 
c á ! c c (c 
c á ÿ! c c c á c c c á ! c c c á u c
üenyelesaian: 

c á ÿ!  ÿ! ! ÿ ! c 

c á  ! ! ! ! c
! 
c á ! ! ! º
!
! ' º c 

c á º u ! º u º! ºu ! º - u º u º ! º u 8c
c

2.1.1cFungsi Surjektif, Fungsi Injektif, dan Fungsi Bijektif
c 9 
c c  

c c c c $
c c c c 
c c c c c c  

c $
c
á ( c

ccc " 
c 
cc cc  
cccc 
cc 0cc cc  
cc c các 
cc
á  ` áccccá   á c

c -c
c c c c
c c
c â â 

â â 

c â â

 âc
c c c c
c c c %c !cá $
cc 
$cc
cc 
cc c c 
c

cc" 
c 
c c 
cc 
c c 0c
c cc 0c c cá 
cc
á cc áccccá cc!!c  á c
c
cccccccc c c c c c
â 

c c
â â 

â â

c
 ; â

c â 

c

c %c !2cc/
c 

$c
c c c

c' 
c 
c cc 
cc 
c c c 0c
c c cá 
cá  
ácccc
`c !!c #c 

c 0c 
c !!c c $
c 
$c 
 c
 

$c
c
cccccccc c c c c c

c c ;c ; 

;c ; 

c ; ;

 ; ;

c c

c %c !-cc÷ 
c!c<c!c

c :c
2.1.2 Operasi üada Fungsic c
c  

c cc± c$ 
$
cá cc'c á c 

c á ÿ c 
c 
c c

± á c 
c 
c á cc 
c
c á  
 
c 
$ 

c 
c 
(c
c á  á  c c c á ÿ  á ÿ c
c ± á ± á c c c c á   á  c
á á 
c     *c
 
c 
c 
 
c $
c 
c c c 

c 
các c 
c c 
c c á c 

á ! Îá ‰  (  { * c 
c
0 nt 2.1.4 ' 
cáccc 
 
(c
!
c á ! ÿ ! cc c c ! c
º2 
c (c á c á ÿ c á cc á c c 
c
üenyelesaian:
! !
'á  ÿ! 'á ÿ ÿ! ÿ
2 2
c
! ÿ!
' á  ÿ ! 'á 
2 2
÷c á ,!    ÿ 7ÿ2w c c á c á ÿ c á cc á c 
 
c 
c 

(c ,!  8c
c
c
2.1.3c Fungsi Invers

 

c $
c á (  c ÷ 
c 
c $
c ác c 
c c 
c c èc )c 
c 
c c$
ccc c$ 
c 
cc 
c%c !:c
c 
0c 

c
c

c =c
c
c 
c á
;c
;c
c ;c
;c
c ;c
;c
;c
c ;c
;c
c ;c
;c
c
c %c !:c
c

c " 
c á (  c c 
c!c<c!c cc 
c0c 
cá c  

c $ 
c /
c 

c 
c á `c 

c c 
c á ÿ! c ) 
c %c !=c 

c
c c

èc ác c

;c ;cG

á ÿ! c

%c !=c

c
'
(c

 á ÿ! G  G á   ÿ!  á  ÿ! á
á á

c
ÿ!
0 nt 2.1.5 c á ÿ! c 
c 

c á  !ÿ c


c >c
üenyelesaian:
ÿ!
G á  !ÿ

ÿ!
 !ÿ G 

 ! ÿ G º ! ÿ !
 ÿ G ÿ G º ! ÿ!
 ÿ G ! G ÿ
G ÿ
 ! ! á ÿ! G 
ÿ G
ÿ
' 
c á ÿ!  8c
ÿ
c
0 nt 2.1.6 c 
c 
c 

(c
®ÿ 
*
ƒ
ƒ
ƒ ÿ! 
!*
á !¯ c
ƒ
ƒÿ ! 
**
ƒ º!
°
üenyelesaian: 
c? c * c G á  ÿ * c 
(c

! ÿ G ! á ÿ! G G * *c

c? c ! * c á * ÿ! c 
c 
(c * ! á ÿ! ÿ! c


? c * * c
ÿ! ÿ!
G! á ! ! ÿ! c
º! * º!
(c
ÿ! ÿ!ÿ G
 ÿ!  á ÿ! G G ÿ! c
G G 
c
c 
c 

cc 

c 
(c

c *c
 ÿ 
*
ƒ
ƒ
ÿ! ƒ * 
 ÿ!
á ¯ 8c
ƒ
ƒÿ ! ÿ 
 ÿ!
ƒ

c c

2.1.4 Fungsi K p sisi

c c ) 
c $
c G ! c " 
c 
$ 

c G á c c

 ! c c c  

c 
c G á  á  ! c 
c c $
c 
c c 
c) c 

c 

c 
cccc c 
c 
c 

c 

cáccc cc$ 
c" 
c c Î  c" 
c  Î á c các c  

c c  cc 
c$
ccc  á  c1
c 
cá c
cáccc 

c á $ c
c
c Definisi 2.1.7c c`cá c á $ á 
(c
' á $  á  c
c

  á $ Î  (  Î á c 
c

á $ c

G  c
c;c ccccc;c ;c
c  á 
 á

%c !>c/
c 

c á $ c
c

c !c
0 nt 2.1.7cc' 
ccá c5c ccc c5cc ÿ !c c c$ 
$
c 
c c 
c
c c á $ c c c $á c c c á $á c c c $ c
üenyelesaian: 

c ' á $ ! á  ! á ÿ ! ! ÿ ! c c 
c á $  c 

c ' $á ! á ! ! ÿ ! c c 
c  $á  c 

c ' á $á ! á á ! á ! c c 
c á $á  c 

c ' $    ÿ ! ÿ ! ÿ ! ÿ c c 
c  $  8c

0 nt 2.1.8 ' 
c á  !ÿ c c  c c c $ 
$
c 
c 

c c 

c 
c á $ c c c $á c
üenyelesaian: 

cc ' á $  á  á  !ÿ  ! ÿ  c c 
(cc

 á $  Î ( Îá  Î ( ÿ ! ! 
¾ c
 Î ( * ! ¯Î ( ÿ ! 
!
¿
À 

cc c ' $á á  !ÿ !ÿ cc c 
(c
!8c
c c c  $á ! Î á ( á 
 Î ! Î à ( ÿ!

c
0 nt 2.1.9 c á $ c 
c 

(c

®

! 
u* ƒ ÿ! 
*!
ƒ ƒ
á ¯ !¯
ƒ! 
* ƒ ÿ! 
e!
ƒ
°

c c
üenyelesaian:
ÿ! ! !

c? c * ! c   ! ! * c 
(c
ÿ! ÿ! ÿ!

c c á $  á  !  ! c
ÿ!


? c e ! c  ÿ ! ! ÿ ! ! c÷c  ! c c c 
c
c *   ! c
c  * cc
c c *   !  
c * e ÿ ! e ! cc ! e e ! c.c 

c 
c ccc ! e e ! c
c c c á $  á  !  ! ÿ ! c
c c  * c 
c ÿ ! * cc ! c' 
c c ! c 
(c
c c c á $  ! á  ! !  ! ! ÿ ! c 

c 
cc 

c 
(c

! 
!
ƒ ÿ!
ƒ
ƒ
ƒ 
! !
c c á $  ¯ c
ƒ
ƒ ! 
!
ƒ ÿ!
ƒ

c

2.2cGrafik Fungsi
 

c$
các. 
c  G ( G á 
Î á c 
c`á $
các

2.2.1c Grafik Fungsi Dala Siste K rdinat Kartesius
c c cc 
cc 
cc 
cc$
cc cc 

cc
(c
c c c/
c"c c c c/
c c
c c /
ccác 
cc$
cccc 
ccá c 
c 
cc 

c 
c 
c 
c 

c c c c$ 
$
c c c 
cc$
cá c (c

c c
 ÿ ! 
á c
!  
c $
c c /
c c c $
c c 
cá `c 9 c c
$
c cc$
c
 
c$
c 
c c
c
Fungsi Aljabar
c /
cc"cc 

cc(c
c !cc/
cc 
c(c
c /
ccc $
cc cc cc
c /
cc c
c cc/
cc 

c
c
Fungsi Suku Banyak
c /
cc cc cccccc 
cc cc
á c5c c5c*c@c! c@ccccc@cc c 
cc 
cc c 
$cc!ccccccc 
 
cccc{c*cc
c/
c (c á  c
%$
c$
c 

c c 
c c c ccèc
c

c
c
á c5cc
c
*c á c5c*c
c

c *c è

c ÿ!c á c5cÿ !c

c c %c !c

c

c c
c/
c 
(ccá 5c c@cc
%$
c$
c 

cc cc 
cc c c 
ccc
c 

c * cc
c
c
ccGc5c c@c c
c
ccGc5c cc
c
c c
ccGc5c cÿcc
c

c cÿ c c*c cc

c

c cÿc ccGc5cÿ c

c
%c  c

c
c

c/
c (c á ! º
º  { * c

%$
c $
c c c c  

(c !
ÿ c c c $
c $
c
c 

c c
 c 
c 
(c
c
c

c 2c
 *
B*c

 *
A*c

c c

*
B*c
*
A*c

c c


*
B*c

*
A*c

c $c

%c c
c
c

c

) 
c c c 
c 

c

c

c

c -c
c

c 
Gc5c c

Gc5cCc c
c

c

c è
c c
c Gc5c c<c c

c %c c

c

c/
c 
(c á  @ @ @! @ * @ * c

c

c Gc5c c Gc5c ÿ ! c

c

c

c
!c cè
c

c ÿ!c

c

c
%c 2c

c :c
Fungsi üeca
c /
cá cc cc cc 
cc 
cc 
c
cccc$
cc cc c

@ @! @ 
á * c

*
! 
 

cá c%$
c cc$
cc cc c 
(c
!
á c5c á c
ÿ!  

cccc cc 
c
c
c

c

c Gc5c c
ÿ!
c Gc5c!c
Gc5c! c
c

c

c
Dc5c!c
c

c
%c -c

Fungsi Irasi nal
c 9 cccc$
ccc 

cc c $ 
c  

c c c 
c 

c

c =c
G! c

c


G @ÿ c

ÿ c

ÿ c
Gÿ @ÿ c
ÿ
c c

%c :c
c

Fungsi Transenden
/
c c c c 

(c /
c c 
 
c /
c c  

c /
c c E c c /
cc
F  

c/
cc

c
c  

c 

c c Gc c 
c 
c 
c 
cc c 
c 

c
c
c
c

c >c
c

c

c
 Gc
c
c`ccccc Gc
c
c
c
c%c =c
c

" 
c`c c cc 

cccc cccccc ?cc c c cccc cc cècc
c0cc ccc cc 
$ 

c 
c 
(c

c?cc5cG`c c c c c?c5c `c
c?cc5cG c c c cc?c5c Gc
c?c5c` ccc c c c c?c5c`Gc 

c$ 

cc 
c c 
(c

? ?
c c?cc5c  ? ! c
 ? 
?
! !
c c?c5c  ? ! c
 ? 
? 
(cc c
c 
c?c@c ?c5c!c c !c@c c?c5c c?cc c !c@c c?c5c c?c
cc c
c 9c c c 
c c  
c c c  
c c c c c c 
c c c  
c c c 
c 9 c c c 
c c c c c c 

c 
cc c c c c c 

c 
c 
c%c >c

c *c

`

 ` 

%c >c9 c cc!c 
c
c
6c c 
ccc
¨ !=* ¸
c cTc 
c5c-*c c c c !c 
c5c © ¹ cc
ª T º
c c c 
c$ 
$
c
 
c9 c $
c$
c

cc cc 

 cc 
cc 
c 
c%c !*cc%c !!(c
c
c
c
c
c
c
c c c
c
c
c %c !*c cc%$
c G ! 
c %c !*c c%$
c G  c

c
c
? c<cTcec cec Tc $
ccGc5c 
c ccGc5c c cc c
c c5cÿTccc c5c2Tcc

c

c

c !c
c

c

c

c

c

c

c
c c
c
%c !!c cc%$
c G  c %c !!c cc%$
cc G ! c
c

c

c

c

c

c

c c
%c !!c cc%$
c G ! c %c !!c cc%$
c G  c

c/
c 

c
c ? c 
c c 
c $
c 

c c  c $ 
c 1 c $
c 


c 
c ccá  `c1 c$
c 
c 

c c 
ÿ!cc 
cc 

$ 

c 
c 
(c

c c