You are on page 1of 34

รายงาน จปว

จัดทําโดย

สมคิด หรับหลี
จป.วิชาชีพ
Email : safety.sel@saraffgroup.com
Tel: 089-4836443, 081-9884019

บริษัทซาราฟ เอ็นเนอรยี จํากัด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

แบบ จป.(ว)

แบบรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
................................................................................................................................................................

เขียนที่ บริษัทซาราฟ เอ็นเนอรยี จํากัด
วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

1. ขาพเจา นายสมคิด หรับหลี
ตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ
2. สถานประกอบการชื่อ บริษัทซาราฟ เอ็นเนอรยี จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิดไฟฟาชีวมวล
ตั้งอยูเลขที่. 199 หมูที่ 6 .ถนน เขาพนม – เหนือคลอง ตําบล/แขวง เขาพนม
เขต/อําเภอ. เขาพนม .จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย 81140
ใกลเคียงกับ ................................................................................. โทรศัพท 075-689188
3. มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ 1 .คน
4. ขอรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในรอบ 3 เดือน
ในชวงตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้
4.1 การตรวจสอบและการเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท า ยที่ 1)
1. ประกาศแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร
2. แจงเจาหนาที่ จป. เพื่อขึ้นทะเบียน
3. ดําเนินการใหมีการเลือกตั้งเพื่อเปนกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ฝายปฏิบัติการ
4. จัดใหมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

4.2 การจัดทําแผนงาน โครงการ มาตรการดานความปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที่ 2 )
- จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยฯประจําป 2553

4.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงาน โครงการหรือ
มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
(ยังไมไดดําเนินการ)

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.4 การกํากับ ดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน
1. จัดใหพนักงานตองสวมใสรองเทานิรภัย ขณะปฏิบัติงาน
2. จัดใหมี่การใช Safety Harness ขณะที่ปฏิบัติงานบนที่สูง
3. ตรวจสอบระบบดับเพลิงประจําเดือน
4. ตรวจสอบเครื่องจักรกล

4.5 การแนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย
ในการทํางาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที่ 3)
1. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับพนักงานที่เขาใหม
2. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับผูรับเหมา

4.6 การตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางานและรายงานผลรวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปองกัน
1. รวบรวมสถิติจากการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทําการสอบสวนอุบัติเหตุ
3. รายงานอุบัติเหตุ

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7 การรวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ
เจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน
4.7.1 สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหวางเดือน มกราคม .ถึง มีนาคม พ.ศ. 2553
จํานวน จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย (คน)
ลูกจาง รวม ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย หยุดงาน ไมหยุด
เดือน
ทั้งหมด อวัยวะ เกิน งาน
(คน) บางสวน 3 วัน
เดือน มกราคม 135 2 0 0 0 1 1
เดือน กุมภาพันธ 135 4 0 0 0 0 4
เดือน มีนาคม 185 3 0 0 0 1 2
รวม 455 9 0 0 0 2 7
4.7.2 จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย จําแนกตามสิ่งที่ทําใหประสบอันตรายและความรายแรง
ระหวางเดือน มกราคม .ถึง มีนาคม พ.ศ. 2553
สิ่งที่ทําให ทุพพล หยุดงานเกิน 3 หยุดงานไมเกิน 3
รวม ตาย ไมหยุดงาน
ประสบอันตราย ภาพ วัน วัน
รวม 0 0 0 0 0 0
ยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0
เครื่องจักร 0 0 0 0 0 0
เครื่องมือ 0 0 0 0 0 0
ตกจากที่สูง 1 0 0 0 0 1
ของหลนทับ 0 0 0 0 0 0
ลื่นลม 0 0 0 0 0 0
ความรอน 1 0 0 0 1 0
ไฟฟา 0 0 0 0 0 0
สิ่งมีพิษ สารเคมี 0 0 0 0 0 0
ระเบิด 0 0 0 0 0 0
เศษวัตถุ 1 0 0 0 1 0
ถูกทํารายรางกาย 0 0 0 0 0 0
เสียงในโรงงาน 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของ 1 0 0 1 0 0
กระแทก
โรคเนื่องจากการ 0 0 0 0 0 0
ทํางาน
ยกของหนัก 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7.3 จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย จําแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความรายแรง
ระหวางเดือน. มกราคม .ถึง มีนาคม พ.ศ. 2553
หยุดงาน
ทุพพล หยุดงาน ไมหยุด
ลักษณะการประสบอันตราย รวม ตาย ไมเกิน 3
ภาพ เกิน 3 วัน งาน
วัน
รวม 0 0 0 0 0 0
ตกจากที่สูง 0 0 0 0 0 0
หกลม ลื่นลม 0 0 0 0 0 0
อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน 2 0 0 1 0 1
วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดึง 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเขาตา 1 0 0 0 1 0
ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 0 0 0 0 0 0
อาการเจ็บปวยจากทาทางการทํางาน 0 0 0 0 0 0
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 0 0 0
ไฟฟาชอต 0 0 0 0 0 0
ผลจากความรอนสูงหรือสัมผัสของ 1 0 0 0 0 1
รอน
ผลจากความเย็นจัดหรือสัมผัสของ 0 0 0 0 0 0
เย็น
สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี แพจากการ 0 0 0 0 0 0
สัมผัสสิ่งของ (ยกเวนสิ่งมีพิษ
สารเคมี)
อันตรายจากแสง 0 0 0 0 0 0
อันตรายจากรังสี 0 0 0 0 0 0
ถูกทํารายรางกาย 0 0 0 0 0 0
ถูกสัตวทาํ ราย 0 0 0 0 0 0
โรคเนื่องจากการทํางาน 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ (ระบุ) 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7.4 จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย สวนของรางกายที่ประสบอันตรายและความรายแรง
ระหวางเดือน. มกราคม .ถึง มีนาคม พ.ศ. 2553
หยุด
ทุพพล หยุดงาน งาน
สวนของรางกายที่ประสบอันตราย รวม ตาย ไมหยุดงาน
ภาพ เกิน 3 วัน ไมเกิน
3 วัน
รวม 0 0 0 0 0 0
ตา 1 0 0 0 1 0
หู 0 0 0 0 0 0
คอ ศีรษะ 1 0 0 0 0 1
ใบหนา 0 0 0 0 0 0
มือ 1 0 0 0 0 1
นิ้วมือ 0 0 0 0 0 0
แขน 0 0 0 0 0 0
ลําตัวเอว 0 0 0 0 0 0
หลัง 0 0 0 0 0 0
ไหล 0 0 0 0 0 0
เทา 0 0 0 0 0 0
นิ้วเทา 1 0 0 1 0 0
ขา 0 0 0 0 0 0
อวัยวะอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0
บาดเจ็บหลายสวน 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.8 กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที่ 4)
1. จัดทํา Safety Sign
2. จัดทําเอกสารดานความปลอดภัย
3. ตรวจสอบงานดานความปลอดภัย ในจุดที่ผูรับเหมาทํางานอยูประจําทุกวัน

ลงชื่อ......................................................................ผูรายงาน
( นายสมคิด หรับหลี)
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ประทับตรา
สําคัญนิติบุคคล
( ถามี )
ลงชื่อ......................................................................นายจาง
( ........................................................)
กรรมการผูจัดการ

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบทายที่ 1

1.ประกาศแตงตั้ง จป ระดับตางๆ
2. แจง จป.เพือ่ ขึ้นทะเบียน
3. แตงตั้งคณะกรรมการ คปอ.

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบทายที่ 2

1.จัดทําแผนดานความปลอดภัยฯ ป 2553

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบทายที่ 3

1.จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับพนักงานใหม
2. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับผูรับเหมา

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
รายละเอียดเอกสารแนบทายที่ 4

ภาพประกอบกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในชวง สามเดือนที่ผานมา

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริ ษั ท ซาราฟ เอ็ น เนอร ยี จํา กั ด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443