You are on page 1of 41

รายงาน จปว.

จัดทําโดย
สมคิด หรับหลี
จป.วิชาชี พ
Email : safety.sel@saraffgroup.com
Tel: 089-4836443, 081-9884019

บริ ษทั ซาราฟ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
199 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

แบบ จป.(ว)

แบบรายงานผลการดําเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชี พ
................................................................................................................................................................
เขี ยนที่ บริ ษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
วันที่ 5 เดื อน กรกฏาคม พ.ศ. 2553

1. ข้าพเจ้า นายสมคิ ด หรั บหลี
ตําแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิ ชาชี พ
2. สถานประกอบการชื่ อ บริ ษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
ประเภทกิ จการ ผลิ ดไฟฟ้ าชี วมวล
ตั้งอยู่เลขที่ . 199 หมู่ที่ 6 .ถนน เขาพนม – เหนื อคลอง ตําบล/แขวง เขาพนม
เขต/อําเภอ. เขาพนม .จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณี ย ์ 81140
ใกล้เคียงกับ ................................................................................. โทรศัพท์ 075-689188
3. มี เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชี พ 1 .คน
4. ขอรายงานผลการดําเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในรอบ 3 เดือน
ในช่ วงตั้งแต่เดื อน เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดื อน มี ถุนายน พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

4.1 การตรวจสอบและการเสนอแนะให้นายจ้างปฏิ บตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
( รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท้า ยที่ 1 )
1. จัด ให้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด้า นความปลอดภัย ในการทํา งาน
2. แผนส่ งพนักงานไปอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
3. จัดส่ งคณะกรรมการ ความปลอดภัยในการทํางาน อบรมด้านความปลอดภัย

4.2 การจัดทําแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง
( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 2 )
1. จัดทําแผนงานปรับปรุ ง ถังดับเพลิง และตูด้ บั เพลิง
2. แผนติดตั้ง ป้ ายความปลอดภัย ที่ Biogass และ Biomass

4.3 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสถานประกอบกิจการให้เป็ นไปตามแผนงาน โครงการหรื อมาตรการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 3 )
1. จัดให้มีใบอนุญาตทํางาน( Work Permit ) ในการทํางาน
2. มีกิจกรรม Safey Walk Down ประจําสัปดาห์
3. มีการตรวจสอบถังดับเพลิง และตูด้ บั เพลิงประจําเดือน

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.4 การกํากับ ดูแลให้ลกู จ้างปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ คําสั่ง หรื อมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
1. มีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ PPE ประจําวัน
2. มีการตรวจพื้นที่ปฏิบตั ิงานประจําวัน

4.5 การแนะนํา ฝึ กสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบตั ิงานปลอดจากเหตุอนั จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ทํางาน ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 4 )
1. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับพนักงานที่ เข้ าใหม่
2. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับผู้รับเหมา
3. มีการทํากิจกรรม Safety Talk ประจําสัปดาห์

4.6 การตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการ
ทํางานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการป้ องกัน
1. รวบรวมสถิติจากการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทําการสอบสวนอุบัติเหตุ
3. รายงานอุบัติเหตุ

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7 การรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่ วย
หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน
4.7.1 สรุ ปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน เมษายน .ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
จํานวน จํานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)
ลูกจ้าง รวม ตาย ทุพพลภาพ สูญเสี ย หยุดงาน ไม่หยุด
เดือน
ทั้งหมด อวัยวะ เกิน งาน
(คน) บางส่ วน 3 วัน
เดือน เมษายน 135 2 0 0 0 1 1
เดือน พฤษภาคม 135 4 0 0 0 0 4
เดือน มิถนุ ายน 185 3 0 0 0 1 2
รวม 455 9 0 0 0 2 7

4.7.2 จํานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จําแนกตามสิ่ งที่ทาํ ให้ประสบอันตรายและความร้ายแรง ระหว่าง
เดือน เมษายน .ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
สิ่ งที่ทาํ ให้ประสบ ทุพพล หยุดงานเกิน หยุดงานไม่ ไม่หยุด
รวม ตาย
อันตราย ภาพ 3 วัน เกิน 3 วัน งาน
รวม 0 0 0 0 0 0
ยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0
เครื่ องจักร 0 0 0 0 0 0
เครื่ องมือ 0 0 0 0 0 0
ตกจากที่สูง 1 0 0 0 0 1
ของหล่นทับ 0 0 0 0 0 0
ลื่นล้ม 0 0 0 0 0 0
ความร้อน 1 0 0 0 1 0
ไฟฟ้ า 0 0 0 0 0 0
สิ่ งมีพิษ สารเคมี 0 0 0 0 0 0
ระเบิด 0 0 0 0 0 0
เศษวัตถุ 1 0 0 0 1 0
ถูกทําร้ายร่ างกาย 0 0 0 0 0 0
เสี ยงในโรงงาน 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของกระแทก 1 0 0 1 0 0
โรคเนื่องจากการทํางาน 0 0 0 0 0 0
ยกของหนัก 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7.3 จํานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จําแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน. เมษายน .ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
หยุดงาน ไม่
ทุพพล หยุดงาน
ลักษณะการประสบอันตราย รวม ตาย ไม่เกิน 3 หยุด
ภาพ เกิน 3 วัน
วัน งาน
รวม 0 0 0 0 0 0
ตกจากที่สูง 0 0 0 0 0 0
หกล้ม ลื่นล้ม 0 0 0 0 0 0
อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างพังทับ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของพังทลาย/หล่นทับ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของกระแทกหรื อชน 2 0 0 1 0 1
วัตถุหรื อสิ่ งของหนีบหรื อดึง 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของกระเด็นเข้าตา 1 0 0 0 1 0
ยกหรื อเคลื่อนย้ายของหนัก 0 0 0 0 0 0
อาการเจ็บป่ วยจากท่าทางการทํางาน 0 0 0 0 0 0
อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0
วัตถุหรื อสิ่ งของระเบิด 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ าช๊อต 0 0 0 0 0 0
ผลจากความร้อนสูงหรื อสัมผัสของร้อน 1 0 0 0 0 1
ผลจากความเย็นจัดหรื อสัมผัสของเย็น 0 0 0 0 0 0
สัมผัสสิ่ งมีพิษ สารเคมี แพ้จากการสัมผัส 0 0 0 0 0 0
สิ่ งของ (ยกเว้นสิ่ งมีพิษ สารเคมี)
อันตรายจากแสง 0 0 0 0 0 0
อันตรายจากรังสี 0 0 0 0 0 0
ถูกทําร้ายร่ างกาย 0 0 0 0 0 0
ถูกสัตว์ทาํ ร้าย 0 0 0 0 0 0
โรคเนื่องจากการทํางาน 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ (ระบุ) 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.7.4 จํานวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย ส่ วนของร่ างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่าง
เดือน. เมษายน .ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
หยุด
ทุพพล หยุดงาน งาน
ส่ วนของร่ างกายที่ประสบอันตราย รวม ตาย ไม่หยุดงาน
ภาพ เกิน 3 วัน ไม่เกิน
3 วัน
รวม 0 0 0 0 0 0
ตา 1 0 0 0 1 0
หู 0 0 0 0 0 0
คอ ศีรษะ 1 0 0 0 0 1
ใบหน้า 0 0 0 0 0 0
มือ 1 0 0 0 0 1
นิ้วมือ 0 0 0 0 0 0
แขน 0 0 0 0 0 0
ลําตัวเอว 0 0 0 0 0 0
หลัง 0 0 0 0 0 0
ไหล่ 0 0 0 0 0 0
เท้า 0 0 0 0 0 0
นิ้วเท้า 1 0 0 1 0 0
ขา 0 0 0 0 0 0
อวัยวะอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0
บาดเจ็บหลายส่ วน 0 0 0 0 0 0

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

4.8 กิจกรรมอื่น ๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 5)
1. กํากับดูแล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
2. งานต้อนรับผูม้ าเยีย่ มบริ ษทั ฯ
3. จัดทําเอกสารด้านความปลอดภัย
4. จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนักงน
5. และกิจกรรมอื่นๆ

ลงชื่อ......................................................................ผูร้ ายงาน
( นายสมคิด หรับหลี)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ประทับตรา
สําคัญนิติบุคคล
( ถ้ามี )
ลงชื่อ.................................................................ผูต้ รวจสอบ
( ........................................................)
ผูจ้ ดั การโรงไฟฟ้ า

ลงชื่อ......................................................................นายจ้าง
( ........................................................)
กรรมการผูจ้ ดั การ

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบท้ ายที่ 1

จัด ให้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด้า นความปลอดภัย ในการทํา งาน

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบท้ ายที่ 2

การปรับปรุ ง และติดตั้ง Safety Sign

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบท้ ายที่ 3

1. จัดให้มีใบอนุญาตทํางาน( Work Permit ) ในการทํางาน
2. มีกิจกรรม Safey Walk Down ประจําสัปดาห์
3. มีการตรวจสอบถังดับเพลิง และตูด้ บั เพลิงประจําเดือน

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบท้ ายที่ 4

1. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับพนักงานที่เข้ าใหม่
2. จัดอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กับผู้รับเหมา
3. มีการทํากิจกรรม Safety Talk ประจําสัปดาห์

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

อบรมผู้รับเหมา

อบรมผู้รับเหมา

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

กิจกรรม Safety Talk

กิจกรรม Safety Talk

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

รายละเอียดเอกสารแนบท้ ายที่ 5

1. กํากับดูแล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
2. งานต้อนรับผูม้ าเยีย่ มบริ ษทั ฯ
3. จัดทําเอกสารด้านความปลอดภัย
4. จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนักงน
5. และกิจกรรมอื่นๆ

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษัทซาราฟ เอ็นเนอร์ย ี จํากัด
119 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

Safety Officer
Email : Safety.sel@saraffgroup.com
Tel : 089-4836443
บริษั ทซาราฟ เอ็ น เนอร์ย ี จํา กั ด
19 9 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140