You are on page 1of 9

1.

UVOD

Kriminalistika (po pragmatičkoj definiciji) je ona nauka koja proučava,
pronalazi i usavršava naučne i na praktičnom iskustvu zasnovane metode i
sredstva, koja su najpogodnija da se otkrije i razjasni krivično delo, otkrije i
privede krivičnoj sankciji učinilac, obezbjede i fiksiraju svi dokazi radi
utvrđivanja (objektivne) istine, kao i da se spriječi izvršenje budućih planiranih
i neplaniranih krivičnih dela.

1

prirodnih i tehničkih nauka. usavršava i primenjuje) odgovarajućih metoda i sredstava u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i učinilaca i obezbeđenja ličnih i materijalnih dokaza.Iznuta .. kao nauka. M. tako da oni vremenom postaju kriminalistički metodi.Sabotaža .Krađa .Razbojništvo I razbojnička krađa .1 Kriminalistika. 2 . u sadržaju svoje definicije kriminalistika obuhvata preventivnu i represivnu komponentu suprotstavljanja kriminalitetu.Silovanje . kriminalistička tehnika. tako i metode drugih društvenih. Prometej.Ubistvo . . U tom cilju kriminalistika pronalazi.Neovlašćena proizvodnja. kriminalistička metodika. . usavršava i primenjuje naučne i praktične metode. 2.Teška krađa . Pod metodikom spadaju otkrivanje I dokazivanje krivičnih dela kao što su: -Terorizam . kriminalistička operativa. . držanje I stvljanje u promet opojnih droga 1 Bošković.2008. Samim tim. Osnovi kriminalistike. koje stalno usavršava i prilagođava svojim potrebama u suprotstavljanju savremenom kriminalitetu.Novi Sad. deli se na sledeće kriminalističke discipline: . kriminalistička taktika. kako sopstvene. KRIMINALISTIČKE DISCIPLINE Kriminalistika se bavi izučavanjem (pronalazi.

wikipedia.org 3 ..Krivična dela organizovanog kriminala2 2 sr.Primanje I davanje mita .Zloupotreba službenog položaja .Krivična dela ekološkog kriminala .Pronevera .

odnosno da je prisutna „tamna brojka" i kod ovog imovinskog krivičnog dela. kao način saznanja mogu se pojaviti i prijave pojedinih članova porodice ili šire rodbine oštećenog.POJAM IZNUDE Krivično delo iznude. sastoji se u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi prinuđivanjem drugog lica silom ili ozbiljnom pretnjom da nešto učini na štetu svoje ili tuđe imovine..2008. naročito ako se nastupa organizovano i primenom sile. s tim što su predviđeni i odgovarajući teži oblici ovog krivičnog dela. gde se sila grubo manifestuje a pretnja je izgledna. sto ukazuje na činjenicu da postoji i jedan broj neotkrivenih krivičnih dela ove vrste. javna pogovaranja. Osnovi kriminalistike. pa je u takvim slučajevima osnovni izvor saznanja operativna delatnost organa unutrašnjih poslova. bez obzira na njihovu sličnost u pojedinim elementima. 3 Bošković. a u pojedinim slučajevima kao izvor saznanja mogu se pojaviti i sredstva javnog informisanja. M. Učinioci krivičnog dela iznude uglavnom su muškarci. Prometej. shodno kvalifikacijama ovog krivičnog dela u oba krivična zakonika. imajući u vidu sve karakteristike klasičnog reketa kojeg primenjuje organizovani kriminalitet i koji u sebi upravo i sadrži bitna obeležja tog kriminaliteta. dok se žene retko pojavljuju u toj ulozi.Novi Sad. lica nad kojim je izvršeno ovo krivično delo. 3. na strani oštećenog postoji strah da prijavi krivično delo i učinioca. dok kod organizovanog oblika iznude. dok u situacijama kada se radi o ozbiljnoj pretnji. mada u kontekstu organizovanog delovanja mogu da odigraju značajnu ulogu. odnosno policije. 4 . tj. Takođe. što se.3 Osnovni izvor saznanja o izvršenom krivičnom delu iznude je prijava oštećenog. ne može u potpunosti prihvatiti. Ovo krivično delo se najčešće vrsi neposredno. Kod nas se često ovo krivično delo poistovećuje sa reketom. prijave građana. može se izvršiti i anonimnim i pseudonimnim pismima ili korišćenjem telefona.

nastalih posledica i drugih bitnih činjenica. potrebno je insistirati na dobrovoljnoj saradnji oštećenog sa policijom u otkrivanju i hvatanju učinioca. koliku. kao kijučnog materijalnog dokaza. jer u takvom slučaju pažnju treba obratiti i na mogućnost postojanja očevidaca i korišćenja MOS-evidencije. 4. uz upotrebu sile i ozbiljne pretnje. te da li ostećeni poznaje učinioca. preduzeće se i adekvatne kriminalističke radnje i mere. odnosno. po mogućnosti. na čiju adresu i u koje vreme. nego i na slučajeve kada je krivično delo otkriveno operativnom delatnošću policije ili nekim drugim izvorom saznanja. na koji broj telefona i u koje vreme se javija učinilac iznude.OTKRIVANJE UČINIOCA Sa oštećenim. pruži njegov što detaljniji opis. na koji način je dostavljeno pismo. vršenju uviđaja i pronalaženju tragova i predmeta u vezi sa učiniocem i krivičnim delom. naročito ako je ostećeni pružao otpor. treba obaviti detaljan razgovor vezan za sve okolnosti izvršene iznude. onda se pristupa kriminalističkoj obradi lica mesta. ako ga ne poznaje da. Preduzimaju se mere na pronalaženju protivpravno pribavljene imovinske koristi. a radi se o primeni sile. vreme i način izvršenja iznude. Izneta kriminalistička pravila razgovora sa licem koje je ostećeno krivičnim delom iznude odnose se ne samo na slučajeve kada oštećeni sam prijavi krivično delo. da li je to prvi slučaj takvog davanja i da li je učinilac od ostećenog tražio. Pri tome treba voditi računa da li je delo izvršeno neposredno. U razgovoru je neophodno obratiti pažnju na oblike ispoljene sile i sadržaj pretnje. uzbuđenosti i prisustvu određene doze straha. koliki je iznos protivpravne imovinske koristi koju je pribavio učinilac. Razgovor treba usmeriti na mesto. Ukoliko je delo prijavljeno odmah posle njegovog izvršenja. Bitno je razjasniti sledeće činjenice: da li oštećeni poznaje 5 . Kada je učinilac prinudio oštećenog na davanje neke imovinske koristi i adekvatnom silom ili pretnjom izdejstovao njegovu saglasnost i za buduća imovinska davanja u utvrđenim vremenskim rokovima i iznosima. vodeći računa o njegovom psihickom stanju. bilo u novcu ili u nekim vrednim stvarima. koji prijavljuje ovo krivično delo. kao i od raspoloženja oštećenog da sarađuje sa policijom. te posebno insistirati na razjašnjenju činjenica koje ukazuju na to da li je iznuda izvršena pismom. da mu i ubuduće daje određenu vrednost. gde i u kojem obliku. kada. telefonom ili neposrednim putem. U zavisnosti od načina izvršenja.

Takođe. da li su mu poznati njegovi lični podaci.info 6 . veštačenje i prepoznavanje. odnosno u momentu primanja protivpravne imovinske koristi. privremeno oduzimanje predmeta. a među njima najčešće: praćenje. osmatranje. razjašnjavanja i dokazivanja krivičnog dela. ili ga poznaje po nadimku. prikupljanje obaveštenja. ni jednostavno. pored uviđaja. u primeni sile ili pretnje.24sata.4 Nije lako. tajno fotografisanje. niti je u svakoj kriminalističko-taktičkoj situaciji moguće ostvariti hvatanje učinioca u izvršenju krivičnog dela. hemijske klopke. Ujedno ce se sprovoditi odgovarajuće kriminalističke radnje i mere. provera. stila pisanja i si. Od istražnih radnji. 4 www. uspostaviće se kontrola telefona. najčešće ce se koristiti pretresanje. Stoga je u otkrivanju učinioca i prikupljanja odgovarajudih ličnih i materijalnih dokaza potrebno koristiti indicijalni metod otkrivanja. a po potrebi biće postavljena i zaseda na mestu koje je učinilac oštećenom odredio za ostavljanje novca ili drugih vrednosti. Ako je krivično delo iznude izvršeno posrednim putem. tj. odnosno fizičkom izgledu. posto je imao priliku da ga i ranije vidi. u njegovom razjašnjavanju koristiće se pisma i vršiti analiza njihovog sadržaja.učinioca. kao i odgovarajuće specijalne istražne tehnike i operativne veze. provera alibija.

24sata.5 miliona eura. U akciji su uhapšeni 38-godišnji Todor Puletić i njegov brat 35-godišnji Nebojša iz Beograda te dvojica muškaraca čiji identitet nije otkriven. nakon čega će biti saslušani pred istražnim sudijom Specijalnog suda u Beogradu. PRIMER Četvorica prevaranata koji su. Nebojša Puletić se svojim žrtvama predstavljao kao policijski službenik MUP-a i to kao službenik Ministarstva pravde i visoki funkcioner kabineta predsjednika.5 miliona eura.info 7 .javno. Todor Puletić i njegov brat su se lažno predstavljali kao "ljudi iz Vlade". Todor Puletić se predstavljao kao visoki pozicioniran u Vladi i to u kabinetu predsjednika republike kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova zadužen za koordinaciju između Ministarstva odbrane i MUP-a i kao pomoćnik ministra vanjskih poslova. koliko su se bavili kriminalnim radnjama.5 Braća Puletić su predstavljajući se kao visoko pozicionirani zaposlenici Vlade Srbije prevarili više pojedinaca i firmi i od njih iznudili 4.com 6 www. Iz policije kažu da su braća za nešto više od pet godina "svog rada" u zabludu doveli desetine pravnih i fizičkih osoba na teritoriju Srbije i od njih iznudili više od 4. svoje žrtve prevarili za 4. "Ova grupa je sa prevarama počela još u januaru 2004. U pet godina. ministar unutrašnjih poslova. Ivica Dačić. 5. precizirao je da je akcija hapšenja četvorice prevaranata izvedena u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom za borbu protiv organizovanog kriminala i najavio nastavak ove policijske akcije. godine i vršila ih je sve do hapšenja". kazao je izvor blizak istrazi za Press. Uhapšenim je određen pritvor. predstavljajući se kao zaposlenici Vlade.5 miliona eura.6 5 www.

jer jako malo ljudi ovo prijavljuje. “Tamna brojka”ovih zločina je velika . 8 .ZAKLJUČAK Iz ovoga možemo zaključiti da je iznuda jako unosan kriminal i da ne može svako da se sa tim bavi. Glavne žrtve su im osobe sa “dubokim džepom” . 6. ali mogu se I naći oni koji imaju malo više para.

LITERATURA 1.com 3.wikipedia. Bošković.javno.Novi Sad. Prometej.2008. M.org 9 . sr. www. Osnovi kriminalistike. www.info 2. 4.. 7.24sata.