|¡Æ£∫ 24, 2008 Cu hfl C¯n®¶

ˆ©ı¯£¿
§µım˜£sm
ˆ¡®˜P©µı
¡ı[Pªı©ı?

J∏ ]fl⁄

ˆ£∫\⁄¿ §˜µU
PÆ®≥mh∫ ~ı¿P“
PÆ®≥mh∫
£Øfl£ımi-¯⁄U
Pÿ÷U
ˆPıkUSÆ ¡¯P-∞¿ ˆ¡Œ-∞-h®£-kÆ
~ı¿P“ ©ÿ÷Æ ]iUP“ S‘zu S‘®¶-P“
PÆ®≥mh∫ ©ª-õ¿ ChÆ ˆ£” A¡ÿ‘fl C∏
§µ-v-P-¯ÕU RÃUPsh ïP-¡-õUS A›®¶©ı÷ Afl¶-hfl ˜¡sh®£-k-Q-”x. ]i¯Ø
A›®¶-¯P-∞¿ Au¯⁄ E∏-¡ıUQ-Ø-¡∫,
uØı-õzu {÷-¡-⁄Æ, Q¯hUSÆ Ch[P“,
¬¯ª, ˆ¡Œ-∞mh |ı“ BQ-د¡ S‘zu
Pi-uÆ Ehfl A›®£®£h ˜¡skÆ. 2008Æ
Bsi¿ ïuflﯔØıP ˆ¡Œ¡¢u¡ÿ¯”
©mkÆ A›®£ƒÆ.
ˆ£ı÷®£ı]õØ∫,
v⁄©ª∫ ñ PÆ®≥mh∫ ©ª∫,
8, Pı\ı ˜©·∫ ˜µık,
GU˜©ı∫, ˆ\fl¯⁄ 600 008.

¡ı\P∫P˜Õ . . .
PÆ®≥mh∫ £Øfl£ık S‘zu u[PŒfl \¢˜u-P[P-¯Õ-≤Æ ˜P“¬-P-¯Õ≤Æ G -x-¯P-∞¿ _∏UP-©ıP G -x©ı÷ ˜¡sk-Q-˜”ıÆ. PÆ®≥mh∫
©ª-õ¿ Cfl›Æ G¢u u¯ª®§¿
G u ˜¡skÆ Gfl£x S‘zu u[P“
˜u¯¡-P-¯Õ-≤Æ G -u®£-kÆ Pmk-¯µP“ ©ÿ÷Æ S‘®¶-P“ S‘zu u[P“
P∏zxUP-¯Õ-≤Æ G[P-–USz ˆuõØ®£-kzu-ªıÆ.
G v
A›®£
˜¡siØ ïP-¡õ:
ˆ£ı÷®£ı]õØ∫,
v⁄©ª∫ ñ PÆ®≥mh∫ ©ª∫,
8, Pı\ı ˜©·∫ ˜µık,
GU˜©ı∫, ˆ\fl¯⁄ 600 008.

G®˜£ı £ı∫zuıæÆ R ˜£ı∫k £h[PÕıP˜¡
˜£ıkQ’∫P˜Õ? PÆ®≥mh∫ E“˜Õ C∏USÆ
Ìı∫m˜¡∫PŒfl ˜£ım˜hıUP¯Õ® ˜£ıhªı˜©.
ñ}. £z©ı, ©x¯µ
]ª Ch[PŒ¿ ¡ı∫z¯uP“ ™Ï BQfl”⁄.
ˆhU¤P¿ ˜©PÍfl Gfl£uı¿ Tku¿ P¡⁄Æ
ˆPı“–©ı÷ Afl¶hfl ˜PmkU ˆPı“Q˜”fl.
©ÿ”£i }[P“ u∏Æ uP¡¿P“ A¯⁄zxÆ
£Ø›¯hØuı¥ E“Õ⁄.
ñH. A∏nı\ªÆ, vsi¡⁄Æ
Pmk¯µP¯ÕU PımiæÆ ˜P“¬ £v¿
£SvUS AvP £UP[P“ JxUS[P˜Õfl.
ñGÏ. Pı©µı‰, Cµı\£ı¯ÕØÆ
˜©ımhı˜µıªı ˜£ıflP“ A∆¡Õ¡ıP®
˜£\®£hı¬mhıæÆ Aufl £ØflP“ S‘zx
ˆuŒ¡ı⁄ G¢u £UPïÆ \ıµıu uP¡¿P“
u¢x“œ∫P“. Es¯©¯Ø E¯µUSÆ E[P–US
J∏ \£ıË!
ñi. Q‘Ϙhı£∫ \Pıصı‰, ˆ\fl¯⁄
Øı[UQ QŒ®£∫ A∏¯©Øı⁄ ¶˜µıQµıÆ, \ı∫.
G[P“ |s£∫P“ S  Cu¯⁄ ï \ıP
E£˜ØıQUPz ˆuıh[Q¬m˜hıÆ. Cx ˜£ıª
ˆhUÏm ¯h®§[Q¿ Eu¬ØıP C∏USÆ
¶˜µıQµıÆP¯Õz u∏©ı÷ ˜PmkU ˆPı“Q˜”ıÆ.
ñ i‚mh¿ |s£∫P“ ˇ¬¿º¶zy∫
˜¡∫i¿ ϯh¿ E∏¡ıUPÆ £Sv∞¿ ¡¢u
S‘®¶P¯Õ® §fl£ÿ÷Q˜”ıÆ. Cu⁄ı¿ ˜¡∫m
hıSˆ©sm uØıõU¯P∞¿ G[P–US ˜|µÆ
AvPÆ ™a\©ıQ”x.
ˆ·Øa\¢vµ ][,ˆ\fl¯⁄
GŒ¯©Øı⁄ A˜u \©Øzv¿ AvPÆ
£Øfl£hUTiØ Gˆ£Ui∆ i®ÏP¯Õ £Ø∫£ıUÏ
§µƒ\∏USz u¢uuÿS E[P–US £ıµımkUP“.
Gfl.˜P. Pªı¡v, ¶ v¡ıUPÆ

E“˜Õ
ˆ¡®˜P©µı
Gx ¡ı[PªıÆ?
¡ımh∫ ¶π®
˜PÆPı∫h∫
™fl\ıµz¯u
™a\®£kzx[P“

14
22
28

®∫z ÿƒ[≈VKD

∏´V‚ º√ı‚
Cflh∫ˆ|m §µım˜£sm C¯n®¶
Gfl”ı˜ª Ax √k A¿ªx A桪Pzv¿
|©USz uµ®£mi∏USÆ u¤ C¯n®¶
¡»ØıP
Cflh∫ˆ|m¯h®
ˆ£÷¡x
Gfl÷uıfl £ª∏Æ GsoU ˆPısi∏U
Qfl”⁄∫. PıªÆ ©ı‘¡∏Q”x. C®˜£ıx
Cflh∫ˆ|m C¯n®¶ ¡\v Gfl£x G[SÆ
¯P∞¿ Gkzxa ˆ\¿æÆ GŒØˆuı∏
\ıu⁄©ıQ¬mhx.
Gkzxa
ˆ\¿æÆ
§µım˜£sm (Portable Broadband) C®
˜£ıx £ª ¡¯PPŒ¿ £ª \ıu⁄[PŒ¿
£Øfl£kzxÆ ¬u©ıPU Q¯hUQ”x.
˜|ım¶U PÆ®≥mh∫, ˜Ìsm ˆÌ¿m
§.].
G⁄®£kÆ
¯PØhUP
]‘Ø
PÆ®≥mh∫, ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl, ˜PÆÏ
¬¯ÕØıkÆ i‚mh¿ \ıu⁄[P“ G⁄
Cufl
G¿¯ª
¬õ¢x
ˆPıs˜h
ˆ\¿Qfl”⁄. E[P“ Pµ[PŒ¿ ™fl⁄¿
˜¡Pzv¿
ˆ\Ø¿£kÆ
Cflh∫ˆ|m
C¯n®¶ C∏¢uı¿ }[P“ Kõhzv¿
A©∫¢xuıfl Cflh∫ˆ|m ©ÿ÷Æ Cˆ©∞¿
£Øfl£ımi¯⁄
˜©ÿ
ˆPı“Õ ïi≤Æ Gfl£
v¿¯ª.
G¢u
C h z v æ Æ

ˆ\fl÷ A¿ªx ˆ\¿¯P∞¿ C¡ÿ‘ÿPı⁄
C¯n®¯£® ˆ£ÿ÷ CØ[P ïi≤Æ.
Cˆ©∞¿P¯Õ® ˆ£ÿ÷ A¡ÿ‘ÿPı⁄ £v¿
ˆ©∞¿P¯Õ A›®£ ïi≤Æ. F∫
¡¯µ£h[P¯Õ
¯¡zxU
ˆPısk
\ı¯ªPŒ¿ ¡»Pımi PÆ£[P¯Õ ¯¡zx
¡»
A‘¢x
£ØnÆ
˜©ÿ-ˆPıshˆu¿ªıÆ ˜£ı˜Ø ˜£ıa_. ˆ©ı¯£¿
§µım˜£sm âªÆ Cflh∫ˆ|m C¯n®¶
ˆ£ÿ÷ \ımh¯ªm ¡»ØıP }[P“
ˆ\¿æÆ ChzvÿPı⁄ ˜©® ©ÿ÷Æ
S‘®¶P¯Õ® ˆ£”ªıÆ. ]¤©ı Pım]
˜|µz¯u A‘¢x ˆPısk iUPm ˆ£”ªıÆ;
˜Ìımh¿PŒ¿ En¬ÿS B∫h∫ ˆ\¥x
Ax ¡¢x ˆPısi∏UQ”uı Gfl£¯u
A‘تıÆ. Ï•m ˜£ıÏm A›®§Ø §fl
J∏ Pı¿ £¢x ¯©uı⁄zvº∏¢x Th
E[P“
u£ı¿
G[Q∏¢x
G¢u
A桪PzvÿS G®˜£ıx ˆ\fl”x, G[S
âm¯h Pmh®£mhx C®˜£ıx Ax ˜\µ
˜¡siØ ChzvÿS ˆ\fl÷ ¬mhuı
Gfl£¯u G¿ªıÆ A‘¢x ˆPı“ÕªıÆ.
§µım ˜£sm C¯n®§¯⁄ ¯ÌñÏ•m
Cflh∫ˆ|m
G fl ÷ Æ

|¡Æ£∫ 24, 2008

3

§. (Portableapps Suite Standard) G[SÆ Gkzxa ˆ\fl÷ £Øfl£kzuU TiØ ¶˜µıQµıÆP¯Õ Cx E“ÕhUQ≤“Õx. ˆ£∏Æ£ıªı⁄ Ch[PŒ¿ ©oUS C∆¡Õƒ PmhnÆ Gfl÷ Bfl ¯ª¤˜ª˜Ø ˆ£ÿ÷U ˆPısk A›©vUQfl”⁄∫. ˜¡Pzv¿ uıfl G¿ªıÆ |h¢ux. 2. Gfl” AÕ¬¿ ˜hmhı £õ©ı”®£kQ”x.GÏ. Cñ˜£ (eBay) C¯nØ ˆ¡Œ∞¿ Âı®§[ ˆ\¥vh ïØÿ]UQ’∫PÕı? }[P“ A¡]ØÆ C¢u uÕzvÿSa ˆ\¿ª ˜¡skÆ. ]ª uÕ[P“ 1.§. §µım˜£sm |Æ Cflh∫ˆ|m A›£ ¡zv¯⁄ ˜¡P©ı⁄uıPƒÆ GŒuıPƒÆ ©ıÿ‘¬mhx. C¢u Cµs¯h Akzx §. ˜£ı∫mh§“ A®Ï `m Ïhısh∫m 1.GÏ. ˜£ım˜hıUP¯Õ Cufl âªÆ A®˜ªım ˆ\¥vhªıÆ.htm Gfl” uÕz¯u AqPƒÆ. C˜u ˜¡P C¯n®¶ ˆ©ı¯£¿ §µım˜£shıP G®£i Q¯hUQ”x G⁄® £ı∫®˜£ıÆ. ˜¡∫m ®ˆµÏ (Word press) ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl.G¿. EØ∫uµ ¬kv ªı§P“ G⁄® £ª Ch[P“ C®˜£ıx ¯¡-ñ§ ¡\v ˆPıshuıP ©ıÿ”®£mk“Õ⁄.GÏ.§. uÿ˜£ıx Av˜¡Pzv¿ CØ[SÆ H. |¡Æ£∫ 24. AkzuuıP C¢vØı¬¿ uÿ˜£ıx §µa]¯⁄ØıUP®£mk ¡∏Æ 3‚ ˆ|mˆ¡ı∫U âªÆ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflPŒ¿ G[S ˆ\fl”ıæÆ C¯nØ C¯n®¯£® ˆ£” ïi≤Æ. uÿ˜£ıx \∫¡ \ıuıµn©ıP 2 GÆ. CxƒÆ ]‘Ø ¶˜µıQµıÆ uıfl. ˜|ım¶U PÆ®≥mh¯µ ¯¡-ñ§ C¯n®¶“Õ ¡Ø∫ˆªÏ Ìım Ï£ımPŒ¿ ¯¡zx G¢u¬u §µa]¯⁄≤Æ C¿ªı©¿ £Øfl£kzuªıÆ.i. ˜©ıhÆ ©ÿ÷Æ ˜P§“P“ ¡∏¡uÿS ïfl⁄ı¿ 56 ˜P.G¿. E[P“ Qˆµim Pı∫k A¿ªx CuÿPı⁄ ¯¡-ñ§ A›©vU Pı∫i¯⁄ C¢u ¡\v ˆ£”® £Øfl£kzuªıÆ. √miÿS ˆ¡Œ˜Ø ˆ\¿æÆ Ch[PŒ¿ G¿ªıÆ §µım˜£sm ˆ£” Ai®£¯h∞¿ âfl÷ ¡»P“ E“Õ⁄. G∆¡Õƒ ˜¡sk©ı⁄ıæÆ hƒfl˜ªım ˆ\¥vkÆ ¡\v≤hfl 2 GÆ.800 Pmi⁄ı˜ª Q¯hUQ”x. I £ım ˜£ıfl” \ıu⁄[PŒ¿ }[P“ ¬∏Ƨدu G uƒÆ Gim ˆ\¥vhƒÆ EuƒÆ ¶˜µıQµıÆ. £¿P¯ªU P«P ¡ÕıP[P“. ˜¡Pzv¿ §µım˜£sm C¯n®¶ Q¯hUQ”x.Gfl. E[P“ ˆ£fl i¯µ¬¿ Gkzxa ˆ\¿ ªªıÆ.com/browsehotspot-india-in. ¬©ı⁄ {¯ªØ[P“. 5. ˆ£∫\⁄¿ PÆ®≥mh∫ A¿ªx ˆhÏUhı® PÆ®≥mhõ¿ ˆ£ı∏zv≤Æ Cflh∫ˆ|m C¯n®¶ ˆ£”ªıÆ. C∆¡¯P∞¿ hımhı CsiPıÆ ©ÿ÷Æ õ¯ªØflÏ AvP®£iØı⁄ GsoU¯P∞¿ C¢u ˆ©ı¯£¿ §µım ˜£sm C¯n®¯£ ¡«[Q ¡∏Qfl”⁄.§.GÏ. ¯¡-ñ§ ~m£Æ ˆPısh ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl.GÏ. ˜ª® hı® âªÆ E[P“ uP¡¿P¯Õ≤Æ ˆ|m ˜£[Q[ AUPƒsm uP¡¿P“ A¿ªx Qˆµim Pı∫m uP¡¿P¯ÕU ˆPıkzu §fl⁄∫ ˆ©ı¯£¿ §µım ˜£sm C¯n®§ÿPı⁄ GsqÆ £ıϘ¡∫kÆ ¡«[P®£kQ”x. ´i˜Ø §˜ÕØ∫ ©ÿ ◊Æ B•Ï `m BQØ¡ÿ¯” Gkzxa ˆ\fl÷ £Øfl£kzu Cx EuƒQ”x.1.§.jiwire. E[P–¯hØ ˆ¡® §µƒ\∫. G¢u Ch[PŒ¿ C¯¡ Q¯hUQfl”⁄. ©ÿ÷Æ H∫ˆh¿ E“Õ⁄. C¯¡ C¿ªı©¿ (Dongle)Gfl÷ ˆ\ı¿ª®£kÆ hı[Q“ ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm Ahı®h¯µ 4 4. ¡Ø∫ˆªÏ Ìım Ï£ım G⁄ A¯«UP®£kÆ C¯n®§fl‘ Cflh∫ˆ|m C¯n®¶ u∏Æ Ch[P¯Õ Ìım Ï£ım G⁄ A¯«UQ˜”ıÆ. G¯¡ G¿ªıÆ Cª¡\Æ Gfl÷ A‘Ø http://www.§.ˆ©ı¯£¿ §µım ˜£sm ñ ]ª \ıu⁄[P“. TS“ (Google) ˜|ım¶U PÆ® ≥mh∫ A¿ªx ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl £Øfl £kzx£¡∫P–US TS“ §µƒ\∫ ˆ¡® ¯\m i¿ ™P ˜¡P©ıP §µƒÏ ˆ\¥vh Cx |¿ª \ıu⁄Æ. ˆµÕmh∫. GŒuıPƒÆ ¬¯µ¡ıPƒÆ §µƒÏ ˆ\¥vh Cx J∏ |¿ª §µƒ\∫. Czu¯PØ Ch[P“ ]ª¡ÿ‘¿ Cª¡\©ıP˜¡ |©US C¯n®¶ Q¯hUQfl”⁄.§. Pıªsh∫. £ª ˜¡¯ÕPŒ¿ C[S |¿ª ˜£µzv¿ ˆ£ı∏mP¯Õ ¡ı[PªıÆ. Pı§ £ı∫. ¯P∞¿ ¯¡zx® £Øfl£kzxÆ ˜PÆÏ Pfl˜Èı¿ ©ÿ÷Æ ˜|ım¶U PÆ®≥mh∫.GÏ. C∏®§›Æ C¢u Cª¡\ §µƒ\∫ ¶˜µıQµı™¯⁄ hƒs ˜ªım ˆ\¥x £Øfl£kzv® £ı∫UPªıÆ. Cˆ©∞¿ ¶˜µıQµıÆ. B®£µı ™¤ (OperaMini) ˆ£∏Æ£ıªı⁄ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflP“ H˜u›Æ J∏ §µƒ\∏hfl uµ®£kQfl”⁄. A¯«UQfl”⁄∫. Hˆ⁄fl”ı¿ C¢u C¯n®§¿ S¯”¢ux 256 ˜P. 2008 .§. Cflh∫ ˆ|m ¯©Ø[PŒ¿ £Øfl£kzu EuƒÆ \ıu⁄Æ. ˜¡P C¯n®¶ ©ıuÆ π. 3.

PmhnïÆ H”zuı« A¯u® ˜£ıª˜¡ A¯©Qfl”⁄. 2008 5 .GÏ.G¿. 3. B®§“ I ˜£ıfl ïu¿ ïuªıP ˆ¡Œ¡¢u ˜£ıx C¢u ˆuı»¿ ~m£z¯u® £Øfl£kzvØx. A¯⁄zx §õ¬⁄∏Æ S‘®£ıP Qµı© ©UP–Æ Cu¯⁄® £Øfl£kzu £«QU ˆPı“Õ ˜¡s-kÆ Gfl” Gsnzxhfl H∫ˆh¿ {÷¡⁄Æ hØ¿ G Ìım Ï£ım Gfl›Æ vmhz¯u A‘ïP®£kzvØx.H. Cu¯⁄® ˆ£” ïØÿ]U¯P∞¿ G¢u ©ıvõ HõØı¬¿ }[P“ Cu¯⁄® £Øfl£kzu® ˜£ıQ’∫P“ Gfl£¯u ¡¯µØ¯” ˆ\¥x A¢u HõØı¬¿ G¢u {÷¡⁄zvfl ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm ˜\¯¡ G®£i E“Õx Gfl÷ £ı∫zx ˜u¯¡U˜Pÿ” vmhÆ Jfl‘fl âªÆ C¢u C¯n®¯£® ˆ£÷¡x |¿ªx. ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm ˆuı»¿ ~m£ \ıu⁄[P“ ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm CØ[SÆ ˆ|mˆ¡ı∫U S‘zx® ˜£_¯P∞¿ £ª¡¯PØı⁄ ˆuı»¿ ~m£[P“ Aª\®£kQfl”⁄. 3‚ (3G)– âfl”ı¡x ˆ·⁄˜µÂfl Gfl£ufl _∏UPÆ. J∏ ]ª {÷¡⁄[P“ u[PŒhÆ {¯ªzu ¡Ø∫ C¯n®¶ Cflh∫ˆ|m Pˆ⁄UÂfl ¡ı[S£¡∫P–US ¯¡-ñ§ {™h[P“ ]ª¡ÿ¯” C¯nz˜u TmhıPz u∏Qfl-”⁄∫.Czu¯PØ C¯n®¯£ AiUPi £Øfl£kzx£¡∫P–US \¢uı PmhnÆ ¡ı[QU ˆPıskÆ ]ª {÷¡⁄[P“ ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm C¯n®¯£ ¡«[SQfl”⁄∫. J∏ ¬|ıi∞¿ 114 Q˜ªı §m ˜hmhı¬¯⁄ Cx £õ©ı” EuƒÆ. C˜u ˆuı»¿ ~m£zv¿ Gv∫ Pıªzv¿ 42 ˆ©Pı §m ¡¯µ ˜hmhı £õ©ı” ïi≤Æ Gfl÷ P∏u®£kQ”x. ¬|ıiUS 383 Q˜ªı §m ˜hmhı¯¡ Cu⁄ı¿ £õ©ı” ïi≤Æ. 3‚ \∫√Ï Q¯hUPıu ˜£ıx Cx £Øfl£kÆ.GÏ.GÏ. 24 ©o ˜|µÆ G⁄ ¡¯µ د”≤hfl C¯n®¯£® ˆ£”ªıÆ.§. 5. 4. Pı∫m (PCCard) J∏ ˜|ım¶U ˆ£∫\⁄¿ PÆ®≥mh∏hfl Gu¯⁄≤Æ C¯nUP® £Øfl£kzxÆ Qˆµim Pı∫m AÕ¬ªı⁄ J∏ \ıu⁄Æ. ÌımÏ£ım: (Hotspot)ˆ£ıx Chzv¿ ¡Ø∫ˆªÏ ˆ|mˆ¡ı∫U £oP¯Õ ˜©ÿ ˆPı“–Æ ¡¯P∞¿ i‚mh¿ \ıu⁄[P“ âªÆ E∏¡ıUP®£mh £Sv.B∫.H. ¯¡-ñ§ ˆ|mˆ¡ı∫U u∏Æ {÷¡⁄zvfl Pmh¯©®¶. J˜µ ˜|µzv¿ Gzu¯⁄ ˜£∫ J∏ Ìım Ï£ımi¯⁄® £[QmkU ˆPı“Qfl”⁄∫ Gfl” {¯ª. £ı∫v H∫ˆh¿ ïƯ£∞¿ Cu¯⁄ A‘ïP®-£kzx¯P∞¿ 3 ©ıu[P–US ˜\ıu¯⁄ C¯n®¶ G⁄ ¡«[QØx. Cv¿ E“Õ Ga. ¡Ø∫ˆªÏ ˜hmhı £õ©ıÿ”zv¿ £Øfl £kÆ £¿˜¡÷ ˆuı»¿ ~m£[P¯Õ E“ÕhUQØx. Gfl⁄ ¡¯P Pˆ⁄UÂfl uµ®£kQ”x Gfl”¯¡P“ Czu¯PØ C¯n®§fl ˜¡Pz¯u {∫nØÆ ˆ\¥Qfl”⁄.i. Gm‰ ñ (EDGE ) ‚.‚. §. Cufl âªÆ Czu¯PØ ¡Ø∫ˆªÏ ˆ©ı¯£¿ Cflh∫ˆ|m £Øfl£ık AvPõUSÆ G⁄ Gv∫£ı∫U-Qfl”⁄∫. (Asymmetric Digital Subscriber Line) ˜£ıfl ¯ªflP“ ¡»ØıP i‚mh¿ ˜hmh¯¡ §µım ˜£sm ˜¡Pzv¿ PhzxÆ ˆuı»¿ ~m£Æ.i. Cu¯⁄ §µım˜£sm G⁄ ïÿ‘æ©ıP A¯«UP ïiØıx.§. hı[Q“ G⁄®£kÆ ˆ©ı¯£¿ õ^¡∏hfl uµ®£kÆ ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm C¯n®¶ ˆ£ÿ”¡∫P“ Ìım Ï£ım i¯⁄z ˜ui A¯ªØ ˜¡siØv¿¯ª.: (GPRS: General Packet Radio Service) ¯P∞¿ Gkzxa ˆ\¿æÆ \ıu⁄[P“ C¯h˜Ø ˜hmhı £õ©ıÿ”zvÿS ¡» ˆ\¥vkÆ ˆuı»¿ ~m£Æ.GÏ. ˆ¡∆˜¡÷ ¡¯P∞ªı⁄ Pmhn[P–hfl TiØ vmh[P“. £¿˜¡÷ ¡¯P C¯n®¶P“.B∫. 2. CxƒÆ √kP–UˆP⁄ |ıÆ ˆ£÷Æ C¯nØ C¯n®¯£ Jz˜u C∏UQfl”⁄. {÷¡⁄[PŒfl \æ¯PP“ BQØ¡ÿ¯”U PıqƘ£ıx ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm ©ı∫UPm ¡ıiU ¯PØıÕ∫P¯ÕU S«®¶¡x ˜£ı¿ ˜uıÿ”©ŒUSÆ.() Gfl›Æ ˆuı»¿ ~m£Æ âªÆ ¬|ıiUS 14 ˆ©Pı §m ˜hhı £õ©ı” ïi≤Æ. |¡Æ£∫ 24. 6.§. ©ÿ÷Æ 3 ‚ C¯h∞ªı⁄ ˆuı»¿ ~m£Æ. A¡ÿ¯” C[S ˆuõ¢x ˆPı“Õªı©ı! 1. Cx ˜£ıfl” ˆ©ı¯£¿ §µım˜£sm C¯n®§æÆ §µa]¯⁄P“ C¿ªı©¿ C¿¯ª. |Æ £Øfl£ım-iÿ˜Pÿ-”£i 60 {™h[P“.]. ˜¡ıh˜£ıfl ˆ\ÂflÏ Ai®£¯h∞¿ Ìım Ï£ım {™h[P¯Õ ¬ÿ£¯⁄ ˆ\¥Q”x.

C¢ua ]‘Ø ¶vØ ¶˜µıQµı™¿ |ıÆ Gv∫£ı∫USÆ £ª ¶vØ ¡\vP“ uµ®£mk“Õ⁄.com . ¬s BÆ® ¡µz ˆuıh[QØ §fl Cx 35 B¡x ﯔØıP ˜©Æ£kzu®£mh ˆuıS®£ıSÆ. ]. PÆ®≥mh∫ £Ø⁄ıÕ∫P–US Bi˜Øı ˜PmP J∏ |¿ª Cª¡\ ¶˜µıQµı©ıP A‘ïP©ıQ £ª BskPŒ¿ £¿˜¡÷ Tku¿ ¡\vP¯Õz u¢x“Õx ¬s BÆ®. MIDI. J∏ ´iØı §˜ÕØõ¿ |ıÆ Gfl⁄ˆ¡¿ªıÆ Gv∫£ı∫UQ˜”ı˜©ı A¯⁄z¯u≤Æ ¬s BÆ® ¶˜µıQµı™¿ PınªıÆ. AAC. ˜µi˜Øı ˜PmP G⁄ Cfl›Æ £ª ¡\vP“ uµ®£mk“Õ⁄.sı gD© 5. M2V. £v®¶ 5. £ımkUP¯Õ ˜Pmk µ]®£uÿSÆ √i˜Øı Pım]P¯ÕU Psk ©Q«ƒÆ Cª¡\©ıPU Q¯hUSÆ ¬s BÆ® £Øfl£kzuıu¡∫P˜Õ C¿¯ª G⁄ªıÆ. I. v∏Æ£ v∏Æ£ £ıkÆ õ•m ¡\v. 3 ˜hU \®˜£ı∫m. Cflh∫ˆ|m i¬. ¶vØ Bi˜Øı £ı∫©mkP¯Õ CØUSÆ ¡¯P∞¿ E∏¡ıUP®£mk“Õx. MP1/2/3/4. WMA ©ÿ”¯¡ HÿP⁄˜¡ C¢u ¶˜µıQµıÆ ¯PØısk ¡∏£¯¡ BSÆ.541 6 PÆ®≥mh∫ £Øfl£kzxÆ Øı∏USÆ ˆ\ı¿ªz ˜u¯¡∞¿ªıu uP¡¿ ¬s BÆ®. C¢u ¶vØ £v®§¿ MPG. ∞¿ G u.i. AVI and ASF BQØ £ı∫©mkP“ CØUP®£kQfl”⁄. S‘®§mh £Sv¯Ø ©mkÆ ˜PmP ø® ¡\v. HÿP⁄˜¡ £v¢u¡ÿ‘¿ C∏¢x |ıÆ ¬∏Æ¶Æ m˜µUQ¯⁄ ©mkÆ Gkzx £vØ.52 º∏¢x √i˜Øı¬¯⁄U Pın ¡\v ˆ\¥x uµ®£mhx. ¬_¡¯ª˜\Âfl ©ÿ÷Æ §˜Õ ºÏm Gimh∫ BQØ¡ÿ¯” ¬s BÆ® ¡«[Q ¡∏Q”x.i. CuÿPı⁄ C¯nØ uÕ ïP¡õ |¡Æ£∫ 24. HÿP⁄˜¡ £v¢v∏¢uı¿ ¶vØ £v®§ÿS A®˜hm ˆ\¥x ˆPı“ÕƒÆ. WAV. m˜µUSP–US C¯h∞¿ C¯n®¶. Cufl ¶vØ £v®¶ ¬s BÆ® 5. A¡ÿ‘¿ S‘®§hzuUP¯¡: CDA. Cx¡¯µ }[P“ £Øfl£kzuı©¿ C∏¢uı¿ Eh˜⁄ Cu¯⁄ C”UQ® £v¢x £Øfl£kzuƒÆ. Ax Cfl”Õ¬æÆ ˆuıh∫Q”x. AIF. 2008 www.winamp. uÿ˜£ıx H”zuı« 20 B∞µÆ ÏQflP–h›Æ 461 ®ÕU Cfl ¡\vP–h›Æ ¬s BÆ® E“Õx. HÿP⁄˜¡ ´iØı ˜©˜⁄·∫ 10 ˜£flm Qµı§U DUS¡¯ª\∫. OGG. C¢u ¶vØ £v®¶ ïÿ‘æÆ ¶vØ Cflh∫˜£È˙hfl ˆ¡Œ∞h®£mk“Õx.541 As¯©∞¿ ˆ¡Œ∞h®£mk“Õx.

Auÿ˜Pÿ” ¡¯P∞¿ §¯«a ˜P“¬: GUˆÈ¿ J∫U ¶UQ¿ J∏ ˆ\¿º¿ ˜hmhı §¿ A® ˆ\¥u §fl⁄∫ A®£i˜Ø ˜Ìsi¿ âªÆ C zuı¿ R “Õ A¯⁄zx ˆ\¿PŒæÆ Pı®§ BQ”x. Cv¿ £ı∫Æ E“ÕıP P∫\∫ ¡∏¯P∞¿ •¿ifl {”z¯u ©ıÿ” ¬∏ƶQ˜”fl. Cv¿ E[P–US ¡snÆ ˜u∫¢ˆukU-SÆ ¡\v uµ®-£kÆ.ˆ\¥v Jfl÷Æ Q¯hUSÆ. |¡Æ£∫ 24. ñ GÏ. G⁄˜¡ G¢u AÕ¬¿ A¢u uÕzvÿPı⁄ ˜hmhı C”[Q≤“Õx Gfl÷ Pımh®£k¡x ¶µıUµÏ £ıõ¿ uıfl. CuÿS Gfl⁄ ˆ\m ˆ\¥vh ˜¡skÆ. C”US¡¯u {÷zv¬mk §µƒ\¯µ âi §fl ´skÆ CØUQ A¢u uÕz-¯u hƒs-˜ªım ˆ\¥vhªıÆ. C®£i ˆuıh∫a]ØıP C¿ªı©¿ E“Õ ˆ\¿PŒ¿ Pı®§ ˆ\¥vh ˜¡sk©ı⁄ı¿ G®£i CØUP ˜¡skÆ? v∏ï∏Pfl. A¢u •¿iÿPı⁄ Psm˜µı¯ª ¯µm QŒU ˆ\¥x ˆPı“–[P“. vskUP¿ £v¿: PÆ®≥mh∫ £Øfl£ımi¿ G¢u J∏ ˆ\Ø¿£ımi¯⁄≤Æ Ax ˆuıh[Q G∆¡Õƒ yµÆ ˜©ÿˆPı“Õ®£mi∏UQ”x Gfl£¯uU PımkÆ }Õ ]‘Ø APªzv¿ ˆ\∆¡P ¡i¬¿ Pımh®£k¡˜u ¶µıUµÏ £ı∫ BSÆ. Cx £i®£iØıP |¯hˆ£÷Æ ˆ\تıSÆ.˜£ıx J∏ hتıU £ıUÏ Q¯hUSÆ. Cflh∫ˆ|m §µƒ\õ¿ J∏ uÕzvÿPı⁄ ïP¡õ¯Ø A¯©zx Gflh∫ umi؃hfl §µƒ\∫ A¢u uÕz¯uz ˜ui Gkzx |Æ PÆ®≥mh∏USU ˆPısk ¡∏Æ £o∞¿ Dk£kÆ. ¬∏Æ¶Æ ¡snzv-¯-⁄-z˜u∫¢ˆukzx K˜P QŒU ˆ\¥x âhƒÆ. ˜P“¬: ¶µıUµÏ £ı∫ G fl £ x Gfl⁄? Ax G u ÿ P ı P ® £Øfl£kQ”x? ñGÆ. ˜PıØƶzy∫ £v¿: ïuº¿ G¢u ˜hmhı¯¡U Pı®§ ˆ\¥vh ˜¡skÆ G⁄ vmh™kQ’∫P˜Õı A¢u ˆ\¿æUSa ˆ\fl÷ ˜hmhı¯¡ Ctrl+C RP¯Õ A z-vU Pı®§ ˆ\¥vhƒÆ. 2008 ? √]_ 7 . ˜u∫¢ˆukzx ïizu §fl⁄∫ Ctrl+V RP¯Õ A zv⁄ı¿ S‘®§mh ˜hmhı ˜u∫¢ˆukzu A¯⁄zx ˆ\¿PŒæÆ ˜£Ïm ˆ\¥Ø®£kÆ. ¶xa˜\õ £v¿: uıµıÕ©ıP ©ıÿ”ªıÆ. C¤ Ctrl R¯Ø A zvU ˆPısk G¢u G¢u ˆ\¿PŒ¿ G¿ªıÆ Au¯⁄ ˜£Ïm ˆ\¥vh GsqQ’∫P˜Õı A¢u ˆ\¿P¯Õz ˜u∫¢-ˆukUPƒÆ. C∏®§›Æ Cflh∫ˆ|m £Øfl-£ımi¿ C∏USÆ £ı¯µzuıfl ¶µıUµÏ £ı∫ G⁄a ˆ\ı¿Q˜”ıÆ. ˆ£ıflµı‰. GkzxU PımhıP J∏ ¶vØ ¶˜µıQ-µı™¯⁄ CflÏhı¿ ˆ\¥¯P∞¿ Cx ˜£ıª ¶µıUµÏ £ı∫ Pımh®£mk G¢u AÕ¬¿ A¢u ¶˜µıQµıÆ CflÏhı¿ ˆ\¥Ø®£mi∏UQ”x Gfl÷ Pım]ØıPU PımkÆ. . Con ditional Gfl£v¿ Field has Fon ts Gfl÷ C∏® £¯uz ˜u∫¢ ˆuk[P“.-C®-. Chx ¶”Æ R«ıP Cu¯⁄U PınªıÆ. C¢u £a¯\ {”Æ ˆuıh∫¢x AvPõUPı©¿ {fl÷ ¬mhı¿ C¯n®§¿ §µa]¯⁄ G⁄ A‘¢x ˆPı“ÕªıÆ. ˜P“¬: |ıfl AUˆ\Ï 2000 ¶˜µıQµı™¯⁄ ˆ¡S|ımPÕıP® £Øfl£kzv ¡∏Q˜”fl. ï∏˜P\fl. A¢u S‘®§mh £ı∫¯© ïuº¿ v”¢x ˆPı“–[P“. Cv¿ Conditional Formatting Gfl£u¯⁄z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. ]‘Ø }“ \xµzv¿ ˜hmhı C”[SÆ AÕƒ ˆ£ıx¡ıP £a¯\ {”zv¿ Pımh®£kÆ.

A∆¡Õƒuıfl E[P“ C¯nØ √k uØı∫ BQ¬mhx. BSÆ. E[P–US TS“ AUPƒsm C∏¢uı¿ Au¯⁄® £Øfl£kzv E“˜Õ ˆ\¿æ©ı÷ }[P“ ˜PmkU ˆPı“Õ®£k√∫P“. G¿ªı˜© ™P GŒxuıfl.google. E[P“ ˆ¡®¯\mi¯⁄ E∏¡ıUQ ïizu§fl Save QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ˜Ø ¡ı∏[P“. TS“ ¯\mÏ Gfl›Æ ¡\v∞¯⁄z u¢x £ª ©ıu[P“ B⁄ §fl⁄∏Æ £ª∏Æ Cx S‘zx A‘Øı©¿ C∏UQfl”⁄∫. uØıµıQ E“˜Õ ˆ\fl” §fl⁄∫ Create Site Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥vk[P“. Cu¯⁄U Pın E[P“ |s£∫P–US A¯«®¶ A›®¶[P“.com Gfl” C¯nØ uÕÆ ˆ\¿-ªƒÆ. E[P–UˆP⁄ HÿP⁄˜¡ J∏ C¯nØ uÕÆ C∏®§fl Au¯⁄ TS“ u∏Æ Chzv¿ C¯nUPªıÆ. C˜uı Ax S‘zu ]ª uP¡¿P“. C¢u ˜¡¯Õ∞¿ E[P“ ¯\mkUS J∏ u¯ª®§¯⁄≤Æ }[P“ ˜u∫¢-ˆukU-PªıÆ. AUPƒsm C¿¯ª Gfl”ı¿ Jfl¯” E∏¡ıUQU ˆPı“Õ ˜¡skÆ. Cu¯⁄ G®£i ˜©ÿˆPı“¡x Gfl÷ £ı∫®˜£ı©ı! TS“ ¯\mÏ ˆ\¿ª http://sites. C®˜£ıx ´skÆ Create Site ˆ\¿æ[P“. C¢u ChÆ uıfl E[P“ ˆ¡®-¯\mifl ≤. 2008 . Cufl âªÆ }[P“ E[P“ ˆ¡® ¯\m¯h E∏¡ıUPªıÆ. ˜PmP®£kÆ uP¡¿P¯Õ ß∫zv 8 ˆ\¥vk[P“.google. ˆ¡®¯\m E∏¡ıU-S¡uÿ-Pı⁄ ChzvÿSa ˆ\¿√∫P“. Cv¿ name Gfl” Chzv¿ }[P“ ˜u∫¢ˆukzu ˆ£Ø∫ C∏USÆ.B∫. Akzx }[P“ {µ®¶¡uÿS £i¡Æ Jfl÷ uµ®£kÆ.G¿. HÿP⁄˜¡ E“Õ ˆ¡®¯\mi¿ ©ıÿ”[P“ ˆ\¥vh ˜¡skÆ Gfl”ı¿ Edit Page Gfl” Chzv¿ QŒU ˆ\¥vk[P“.Ìz^ Áƒ‚¸ TS“ H˜u›Æ ¶vØ ¡\vP¯Õz u¢x ˆPıs˜h uıfl C∏UQ”x. |¡Æ£∫ 24. Cufl âªÆ uıfl E[P“ ˆ¡®¯\m¯h }[P“ AqP ïi≤Æ. ¶vØ C¯n-Ø® £UPÆ E∏¡ıUP ˜¡skÆ Gfl”ı¿ Create New Page Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥-vk[P“. Ax http://sites.com/ site/name Gfl”£i C∏USÆ.

.

ºkÏΩ_ √V´V ÷Á¶ÿkπ ˜¡ ∫i¿ hıSˆ©smP¯Õ A¯©U¯P∞¿ £ıµı ˆuıh[SÆ ïu¿ ¡õ∞¯⁄≤Æ £ıµı¯¡≤Æ Cfl›Æ Ϙ£Ï £ı∫ A¿ªx ˜h® umi ïfl C¯hˆ¡Œ (£ıµı Cflˆhflm) A¯©UQ’∫PÕı? ˜u¯¡∞¿¯ª˜Ø. A˜u ˜£ıª R«ıP E“Õ ïU˜PınÆ £ıµı¬fl ©ÿ” 10 ¡õP–UPı⁄ C¯hˆ¡Œ¯Ø Hÿ£kzxÆ. C¢u £ıµı¯¡ ïizx C÷v∞¿ Gflh∫ umi⁄ı¿ ˜¡∫m uı⁄ıP Akzu £ıµı¬¯⁄ HÿP⁄˜¡ ˆ\m ˆ\¥u C¯hˆ¡Œ≤hfl A¯©zxU ˆPı“–Æ. E[P“ hıSˆ©smi¿ πª∫ ˆuõج¿¯ª Gfl”ı¿ View. £ıµı¬fl ïu¿ ¡õUS \ÿ÷ C¯hˆ¡Œ ˆPıkzu§fl £ıUÍ¿ P∫\¯µ ¯¡zx C zuı¿ ˆ©ızu £ıµıƒÆ C UP®-£k¯P∞¿ HÿP⁄˜¡ A¯©zu ïu¿ ¡õ C¯h-ˆ¡Œ ˆuıh∫¢x ¯¡UP®£kÆ. AuÿSzuıfl hıSˆ©sm πªõ¿ Chx £UPÆ Cµsk ]‘Ø ïU˜PınÆ uµ®£mk“Õx. ïu¿ ¡õ C¯hˆ¡Œ ˆPıkzx J∏ £ıµı¯¡ A¯©zx¬mj∫P“. Cx G®£i ˆ\Ø¿£kQ”x Gfl÷ Pın HÿP⁄˜¡ ¯h® ˆ\¥u hıSˆ©sm £ıµı Jfl‘¿ P∫\¯µ {÷zuƒÆ. £ıµı¬fl ïu¿ ¡õ }[P“ G∆¡Õƒ yµÆ u“Œ ¯¡UQ’∫P˜Õı A¢u AÕ¬ÿPı⁄ £ıµı ïu¿ ¡õ C¯hˆ¡Œ¯Ø Hÿ£kzxÆ. C¡ÿ¯” C zx A¯©®£vfl âªÆ £ª {¯ªPŒ¿ £ıµı ïfl C¯hˆ¡Œ¯Ø A¯©UPªıÆ. |¡Æ£∫ 24. A¿ªx ¶vØuıP £ıµı Jfl÷ ¯h® ˆ\¥-vhƒÆ. πªõfl Chx £UPzv¿ Chx ⯪∞¿ Jfl÷U ˆPıfl÷ ˆuımkUˆPısh {¯ª∞¿ Cµsk ]‘Ø ïU˜Pın[P¯ÕU PınªıÆ. ˆuıh∫¢x ˆhUÏm ï ¡xÆ A˜u ﯔ∞¿ A¯⁄zx £ıµıUP–USÆ ïu¿ ¡õ C¯hˆ¡Œ A¯©Ø ˜¡skÆ G⁄z vmh™mhı¿ J∆ˆ¡ı∏ £ıµı ˆuıh[S¯P-∞æÆ C¯hˆ¡Œ A¯©zvh ˜¡siØv¿¯ª. C¢u Cµsk ïU˜Pın[PŒfl R«ıP C∏USÆ ]‘Ø £ıUÍ¿ P∫\¯µ ¯¡zx C zuı¿ ˆ©ızu £ıµıƒÆ C UP®£kÆ. RulerA zuƒÆ. ˜©ªıP E“Õ ïU˜Pınzv¿ P∫\¯µ ¯¡zx πª∏US ïfl⁄ı¿ ˆPısk ˆ\fl”ı¿ Gfl⁄¡ıSÆ? ïu¿ ¡õ ©mkÆ ïfl⁄ı¿ C¯hˆ¡Œ ˆPısk A¯©Ø £ıµı¬fl ©ÿ” £Sv §fl u[QØ¡ı÷ C∏USÆ. 2008 .˜©ªıP E“Õ ]‘Ø ïU˜PınÆ £ıµı¬fl ïu¿ ¡õ¯Ø \ÿ÷ C¯hˆ¡Œ u“Œ ¯¡UQ”x. C®£i˜Ø Gzu¯⁄ £UP[P“ ˜¡sk©ı⁄ıæÆ ¯h® ˆ\¥x ˆPıs˜h ˜£ıPªıÆ. Av¿ P∫\¯µU ˆPısk ˆ\fl÷ πªõ¿ A¯µ A[SªÆ u“Œ ¯¡z--x® £ı∏[P“.

˜\∆ ˆ\¥vhªıÆ. Ïhı∫m £mh¤¿ ¯µm QŒU ˆ\¥x ˜©ªıPU Q¯hUSÆ ˆ©›¬¿ Explore Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥vhªıÆ. ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ £ÿ‘˜Øı Au¯⁄ G®£i GuÿPıP® £Øfl£kzx¡x Gfl£x £ÿ‘˜Øı |ıÆ Cx¡¯µ G¢u Pmk¯µ A¿ªx S‘®¶P¯Õ G u¬¿¯ª Gfl£x. ˜£ı¿h∫ ©ÿ÷Æ ¯£¿P“ S‘zu uP¡¿P¯Õ A‘¢x ˆPı“ÕªıÆ. B⁄ı¿ Cx Gfl⁄ Aufl £Øfl£ık Gfl⁄ Gfl÷ G u¬¿¯ª˜Ø Gfl÷ ˜P“¬ØıPƒÆ Sÿ”Æ T÷¡uıPƒÆ G v C∏¢uı∫. ïuº¿ PÆ®≥mhõ¿ E“Õ ¯£¿P“ G∆¡ı÷ J∏ Pmh¯©®¶ ﯔ∞¿ A¯©UP®-£m-k“Õ⁄ Gfl÷ A‘تıÆ.G ©¯ª Gfl›Æ Fõº∏¢x µı· ªË™ Gfl›Æ £“Œ ©ın¬ AiUPi ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ Gfl÷ G xQ’∫P“. Cflˆ⁄ı∏ ChzvÿS ©ıÿ”ªıÆ. Cufl âªÆ |Æ PÆ®≥mhõfl i¯µ∆. µı·ªË™US |fl‘ T‘ S‘®¶P¯Õz u∏Q˜”ıÆ. PÆ®≥mhõ¿ E“Õ A¯⁄z¯u≤Æ Cx A‘¢x ˆPısk A¯¡ £ÿ‘Ø uP¡¿P¯Õz u∏Q”x. A®˜£ıx uıfl £¯«Ø CuÃP¯Õ® £ı∫U¯P∞¿ A¡∫ T‘Øx ïÿ‘æÆ Es¯© Gfl÷ ˆuõ¢ux. Pı®§ ˆ\¥vhªıÆ. A»UPªıÆ. C˜uı. Cu¯⁄ G®£i® ˆ£÷¡x? CuÿS® £ª ¡»P“ E“Õ⁄. My Computer IPı¤¿ ¯µm QŒU ˆ\¥uıæÆ C˜u Explorer) Gfl£x |¡Æ£∫ 24. ¯£¿P“ C∏USÆ ChÆ S‘zxz ˆuõ¢x ˆPı“ÕªıÆ. Cx A¯⁄zx ¬s˜hıÏ ¶˜µıQµıÆP–hfl C¯n¢˜u Q¯hUQ”x. 2008 11 . sıº¶V¸ ®¬¸AºeV´Ï Ai®£¯h∞¿ ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ (Windows J∏ ¯£¿ ˜©˜⁄·∫ ¶˜µıQµıÆ. ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ âªÆ |ıÆ £ª ˆ\Ø¿P¯Õ ˜©ÿˆPı“ÕªıÆ. C¢u ˆ\Ø¿£ıkP¯Õ |ıÆ AiUPi PÆ®≥mhõ¿ ˜©ÿˆPı“¡uı¿ ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ PÆ®≥mhõ¿ |©USU Q¯hUSÆ ]”¢u |s£⁄ıP E“Õx. Hfl ˆ£Ø∫ Th ©ıÿ”ªıÆ.

|ı©ıP Hÿ£kzvØ ¡õ C¯hˆ¡ŒP“ G⁄ Gu¯⁄≤Æ ©ıÿ”ªıÆ. Windows Explorer G⁄a ˆ\fl”ıæÆ ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ Q¯hUSÆ. C˜u ˜£ıª ˜u¯¡Øÿ”Æ ï¯”∞¿ A¯©zu £ıµı ©ı∫UP∫P“. J∆ˆ¡ıfl”ıP® £ı∫zx ©ıÿ” ¬∏Ƨ⁄ıæÆ ©ıÿ”ªıÆ. Cv¿ ˆ\ıÿP¯Õ ©mkÆ ˜ui® §izx ©ıÿ÷Æ ¡»P“ ©mk™fl‘ Ϙ£Ï ©ÿ÷Æ Ïˆ£Â¿ ˜PµUh∫P¯Õ≤Æ ©ıÿ”ªıÆ. ˜h® C¯hˆ¡ŒP“. C¯¡ ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ¯µ ˜¡P©ıPU ˆPısk ¡∏Æ ¡»PÕıSÆ. ˆhÏU hı®§¿ ˆ¡ÿ÷ Chzv¿ ¯µm QŒU ˆ\¥x New. º>Ω ®|›m \VuÆ ˜¡∫m ˆuıS®¶ u∏Æ Find and Replace ¡\v A¯⁄¡∏Æ Ba\õØ®£mk ¬∏Æ¶Æ J∏ ¡\v BSÆ. Cv¿ }[P“ ¶vØ ¯hµUhõ Jfl¯” ¯h® ˆ\¥vh ˜¡skÆ./e. A®£iØı⁄ı¿ Gfl⁄ ˜¡÷£ık? Jfl÷ Find v”¢u¡ı÷Æ Cflˆ⁄ıfl÷ Replace v”¢u¡ı÷Æ Q¯hUSÆ. Akzx Next ©ÿ÷Æ Finish Gflh∫ ˆ\¥-vhƒÆ. Cu¯⁄U QŒU ˆ\¥-uı¿ ¬s˜hıÏ GUÏ-¶˜Õıµ∫ v”UP®£k Ax ˜|µıP ] i¯µ¬¿ C∏USÆ. All Programs. GkzxU PımhıP J∏ ]ª∫ ïÿ÷® ¶“Œ ¯¡zuƒhfl Cµsk Ϙ£Ï ¬k¡ı∫P“.C:\ G⁄ C¢u Pmh¯Õ ¡õ¯Ø ¯h® ˆ\¥vhƒÆ./root. CuÿS® £vªıP }[P“ R ˜£ı∫i¿ Âı∫m Pm R £Øfl£kzu Gso ⁄ı¿ ¬s˜hıÏ R≤hfl C (Win + E) A zu ˜¡skÆ.. C fl ˆ ⁄ ı ∏ ¡»≤Æ E“Õx. Start. Shortcut Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. }[P“ G¢u ¡»∞¿ ¬s-˜hıÏ GU϶˜Õıµ¯µz v”¢uıæÆ Ax ] i¯µ¬˜ª˜Ø v”UP®£kÆ. Acc e s s o r i e s . §fl Replace All ˆPıkzx¬mhı¿ A¯⁄zx Cµsk Ϙ£Ï Ch[P–Æ J∏ 12 Ϙ£Ï Ch©ıP ©ı‘¬kÆ. E[P“ ˆhÏU hı®§¿ ¶vØ IPıfl Jfl÷ ChÆ ˆ£ÿ-‘∏U-SÆ. Cflˆ⁄ıfl÷Æ E[P–USa ˆ\ı¿ª ¬∏ƶQ˜”fl. Cu¯⁄ G®£i ˜uiU Psk§izx ©ıÿ÷¡x? Find and Replace ¬s˜hı¬¯⁄® ˆ£ÿ÷ Find Pmhzv¿ Cµsk Ϙ£Ï umhƒÆ. G⁄˜¡ E[P“ ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ ] i¯µ¬¿ v”UP®£h ˜¡skÆ explorer Gfl”ı¿ /n./select. §fl Replace Pmhzv¿ J∏ Ϙ£Ï umhƒÆ. }[P“ Ax ] ¯hµUhõ∞¿ ºkÏ‚ uıfl v”UP®£h ˜¡skÆ G⁄ ¬∏ƶQ’∫P“. C®˜£ıx J∏ Ϙ£Ï ¬k¡x £«UP©ıP ©ı‘ ¡∏Q”x. 2008 . B⁄ı¿ A¢u ¯hµUhõ v”UP®£k¡u¯⁄ }[P“ ¬∏Æ£¬¿¯ª Gfl÷ ¯¡zxU ˆPı“˜¡ıÆ.ˆ©› Q¯hUSÆ. A®£i˜Ø AuÿPı⁄ J∏ Âı∫m Pm IPı¯⁄ A¯©UPªıÆ. |¡Æ£∫ 24. ¬s˜hıÏ GUÏ-¶˜Õıµ∫ G¢u ¯hµUhõ-∞¿ v”USÆ? |Æ CË-h®-£i Au¯⁄ A¯©UP ïi≤©ı? ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµ∫ ˆuıS®¯£z v”¢-uƒhfl Ax ¯£¿-P“ E“Õ ¯hµUh-õ¯Ø E[P–USU ˆPısk ¡∏Æ. Ctrl-H ©ÿ÷Æ F5-Alt-P BQØ âfl÷ ¡¯P Âı∫m Pm R ˆuıS®¶P–USÆ Q¯hUSÆ. Find and Replace hتıU £ıUÏ Ctrl-F.

AuÿS ïfl TS“ ufl ˆ\ı¢u §µƒ\µı⁄ S˜µıÆ §µƒ\¯µ A‘ïP®-£kz-vØuı¿ £Ø∫£ıUÏ £Øfl£ık \ÿ÷ S¯”¢v∏¢ux. ˆhÏU hı®§¿ PıºØıP E“Õ Chzv¿ ¯µm QŒU ˆ\¥vhƒÆ. Ax J∏ £ıµı¡ıP A¯©UP®£kQ”x. ÔD©R‚¶Ï ∏‚¸ ïUQØ ¡õP¯Õ® §õUPı©¿ A¯©UP hıSˆ©sm Jfl‘¿ J∏ ïUQØ©ı⁄ P∏z¯u ¡º≤÷zxÆ ¡õP¯Õz ˆuıh∫¢x A¯©UQ’∫P“. {≥ QŒU ˆ\¥x J∏ ˜¡∫m hıSˆ©sm¯h˜Øı. . v”USÆ £miغ¿ {≥ QŒU ˆ\¥x Q¯hUSÆ ˆ©›¬¿ R«ıP E[P“ PÆ®≥mhõ¿ E“Õ A¯⁄zx A®Œ˜PÂfl ¶˜µıQµıÆPŒfl £miدªU PınªıÆ. B•Ï A¿ªx ˜£‰ ˜©UP∫ ˜£ıfl” A®Œ˜PÂfl ¶˜µıQµıÆPŒ¿ J∏ ¶vØ ¯£¿ A¿ªx hıSˆ©sm v”UP Gfl⁄ ˆ\¥Q˜”ıÆ. §µ\fl˜hÂfl ¯£¯ª˜Øı A¿ªx GUˆÈ¿ ¯£¯ª˜Øı v”UQ˜”ıÆ.J∏ ©ıuzv˜ª˜Ø ´s-kÆ TkuªıQ E“Õx. C¢u ¬s˜hı¬¿ Line and Page Breaks Gfl” ˜h®¯£z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. GUˆÈ¿ Ï®ˆµm ÁmhıP˜¡ı.. Av¿ QŒU ˆ\¥uı¿ ˜|µiØıP A¢u ¶˜µıQµıÆ v”UP®£mk ¶vØ ¯£¿ E∏¡ıUP uØıµıP C∏USÆ. B⁄ı¿ £UP[P“ A¯©¯P∞¿ Ax CµshıP® §õ¢x J∆ˆ¡ı∏ §õƒÆ J∏ £UPzv¿ A¯©Q”x. B⁄ı¿ ´skÆ Gim ˆ\¥¯P∞¿ H˜u›Æ ¡õP¯Õ }UQ⁄ı˜ªı A¿ªx ¡õP¯Õ C¯nzuı˜ªı C¢u Hÿ£ık u¯h £hªıÆ.B⁄ı¿. Gfl⁄ ˆ\¥uıæÆ £ıµı §õØıu£i A¯©Ø J∏ ]‘Ø ˆ\mi[ ˆ\¥x¬hªı©ı? G¢u £ıµıUP¯Õ® §õUPı©¿ A¯©zvh ¬∏ƶQ’∫P˜Õı A¡ÿ¯”z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. §fl Cv¿ Keep lines together Gfl” §õ¯¡z ˜u∫¢ˆukzx K˜P QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ˜Ø”ƒÆ. |¡Æ£∫ 24.√Bg>´° Ï√V¬¸ ∂]Ôˆ©A ˆuıh∫¢x |hUSÆ §µƒ\∫ ˜£ımi∞¿ £Ø∫ £ıUÏ £Øfl£ık ©UPŒ ¯h-˜Ø Buµƒ ˆ£ÿ÷ ¡∏Q”x. ˆ\fl” AU˜hı£õ¿ £fl⁄ımhÕ¬¿ Cflh∫ˆ|m -£Øfl£kzx˜¡ıõ¿ 20 \u¬QuÆ ˜£∫ £Ø∫£ıUÏ £Øfl£kzv ¡∏¡uıP J∏ PnUˆPk®¶ T÷Q”x. £¡∫£ı¥sm §µ\fl˜hÂ⁄ıP˜¡ı.GÏ. ˜£‰ ˜©UP∫ ¶UPıP˜¡ı C∏USªıÆ. 2008 13 . Cx £Ø∫£ıUÏ §µƒ\õfl GŒØ. v¯µ∞¿ A®Œ˜PÂfl ¶˜µıQµı™ÿPı⁄ IPıfl A¿ªx S∞U ªıga £ıõ¿ E“Õ Aufl IPı¤¿ QŒU ˆ\¥x §fl ¯£¿. C¤Ø ufl¯©USÆ ˆ\Ø-ªıUPzvÿSÆ Q¯hzu £õ\ıSÆ. ˜|µıP ¶vØ ¯£¿ GÆ. E[P–U˜Pı Ax ˆuıh∫¢x J∏ £UPzv¿ ¡¢uı¿ |¿ªx Gfl÷ vmh™kQ’∫P“. J˜µ J∏ £ıµı¡ıP C∏¢uı¿ ˆ\ªUm ˆ\¥vhı©¿ P∫\¯µ ©mkÆ Av¿ ˆPısk ˜£ı¥ {÷zuƒÆ. Cv¿ GuÿS Âı∫m Pm IPıfl ˜u¯¡˜Øı Au¯⁄U QŒU ˆ\¥uı¿ Aufl ˆ£Ø∏hfl IPıfl Jfl÷ Pımh®£kÆ.. ˆ£∞sm £h ¯£ªıP˜¡ı. Cx ˆ\®hÆ£∫ ©ıuz¯uU Pım-iæÆ TkuªıSÆ. CuÿPıP £ıµı ˆuıh[SÆ Chzv¿ P∫\¯µU ˆPısk ˆ\fl÷ Gflh∫ umhªıÆ. C∆¡ı÷ C¿ªı©¿ Cµs˜h Cµsk QŒUSPŒ¿ ˜|µiØıP J∏ hıSˆ©sm A¿ªx ¶vØ ¯£¯ªz v”USÆ ¡¯P∞¿ Âı∫m Pm IPıfl Jfl÷ Hÿ£kzuªıÆ. §fl Format ˆ©› ˆ\fl÷ Av¿ Paragraph Gfl” §õ¯¡z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. Ax ˜¡∫m hıSˆ©smhıP˜¡ı. S˜µıÆ §µƒ\∫ Gfl⁄uıfl ˜¡P©ıPa ˆ\Ø¿£mhıæÆ ¡ıiU-¯PØı-Õ∫P“ £Øfl£ımi¿ uµ®£kÆ ¡\vP¯Õ˜Ø Gv∫£ı∫U-Qfl”⁄∫ Gfl£x Cufl âªÆ E÷vØıQ”x.

400 US ¡ı[Q˜⁄fl. ˜Pmhı¿ AvP ˆ©Pı §UˆÈ¿ \ı®m˜¡∫ uı⁄ıP yUQ ¬h ˜¡skÆ Gfl÷ £vªŒ®£ı∫P“. Cv¿ ´iØ©ı⁄ 1. 6. ˜Pmk . Cu›hfl J∏ CØ∫ ˜£ıfl ¯©U C¯nzx uµ®£kQ”x. 2008 ˜P“¬: |ıfl J∏ ˆ¡® ˜P©µı ¡ı[P ¬∏ƶQ˜”fl. π. P“ŒUSi £v¿: E[P“ £mˆ·mkU ˜Pÿ”£i Q¯hU Qfl”⁄.2 ˆ©Pı §UˆÈ¿ ˆ¡® ˜P©µı π.1.450¿ ˆuıh[Q π.? √]_ ÿk© º®mÔkV∫ÔÈVD? \´V 14 |¡Æ£∫ 24. |ıfl ªı‚ˆhU {÷¡⁄zvfl ˜P©µı £Øfl£kzxQ˜”fl. G¢u {÷¡⁄zvfl ˜P©µı ¡ı[S¡x |¿ªx? ¬¯ª Gfl⁄ ˆPıkUPªıÆ? ñ\ı. B⁄ı¿ C˜©‰ ¶“Œ ¶“ŒØıPz ˆuõ≤Æ. P¢u˜¡¿. ˆ¡® ˜P©µı¬fl £Øfl£ık S¯”ƒuıfl. ˆ¡® ˜P©µı¬æÆ ¯©U C¯n¢u ©ıh¿P“ Q¯hUQfl”⁄. ]ª C¢vØ {÷¡⁄[PŒfl ˜P©µıUP“ AvP ˆ©Pı §UˆÈ¿ Gfl÷ ˜£ımi∏®£ı∫ P“.000 ¡¯µ ©ı∫UPmi¿ £ª {÷¡⁄[PŒfl £¿˜¡÷ ©ıh¿P“ Q¯hUQfl”⁄. G⁄˜¡ AvPÆ Av¿ ïuΩk ˆ\¥vh Gsnıw∫P“. CvæÆ }[P“ ˆ©Pı §UˆÈ¿ G∆¡Õƒ Gfl÷ £ı∏[P“. C˜©‰ |fl”ıPzˆuõ¡uıP |s£∫P“ T÷Qfl”⁄∫. ªı‚ˆhU ˜P©µı¬ÿS Cµsk Bsk ¡ıµsi uµ®£kQ”x.

300 A¿ªx π. J∏ ]ª |ımP“ Cflh∫ˆ|m Q¯hUPıu ChzvÿS ˆ¡Œ≥∫ ˆ\¿¡uı¿ E[P“ Cˆ©∞¿ Pını©¿ ˜£ıPıx.Gfl. ´skÆ ¶vØ ≥\∫ ˜|Æ ©ÿ÷Æ £ıϘ¡∫m uıfl ˆPıkzx ¶vØ AUPƒsm v”UP ˜¡skÆ. Øı̸ ˜£ıfl” uÕ[P“ S‘®§mh PıªzvÿS }[P“ Cˆ©∞¯ª® £Øfl£kzu¬¿¯ª Gfl”ı¿ E[P“ AUPƒsm¯h }US¡x ©mk™fl‘ E[PŒfl ˆ©∞¿P¯Õ≤Æ A»z-x-¬k¡ı∫P“. A¯u ´skÆ A¯©®£x ]µ©©ı∞ÿ˜”.G¿. 200 S¯”zx ˜Pmk ¡ı[PƒÆ. C¢u ¡¯P∞¿ TS“ \ÿ÷ uıµıÕ ©⁄xhfl CØ[SQ”x.¬\ıõzx ¡ı[PƒÆ. ˜P“¬: ¬s˜hıÏ GUϧ¯Ø Âm hƒs ˆ\¥vkÆ ïfl |ıÆ CØUQU ˆPıs i∏USÆ ¶˜µıQµıÆP“ A¯⁄z¯u≤Æ S˜ÕıÏ ˆ\¥vh ˜¡sk©ı? Cx Pm-hıØ©ı? S˜ÕıÏ ˆ\¥-Øı¬mhı¿ H˜u ›Æ £ıv®¶ Hÿ£k©ı? GÆ. ¬s˜hıÏ GUϧ uı⁄ıP }[P“ Gzu¯⁄ ¶˜µıQµıÆP¯Õ CØUQU ˆPıs-i∏-¢uıæÆ A¯⁄z¯u≤Æ uı˜⁄ S˜ÕıÏ ˆ\¥x §fl ufl¯⁄≤Æ Âm hƒs ˆ\¥x ˆPı“–Æ. A®˜£ıx A¡∫P“ }[P“ G[S C∏UQ’∫P“. ]§ ˜£ıfl”¯¡) ¡ı[Q C∏¢uı¿ }[P“ £nÆ PmiØ PıªÆ ¡¯µ∞¿ E[P“ ? AUPƒsm C∏USÆ. GkzxU Pım hıP ˜¡∫i¿ J∏ hıSˆ©smi¿ ˆ\Ø¿£mkU ˆPıs-i∏U¯P∞¿ vjˆµ⁄ ]Ïhz¯u S˜ÕıÏ ˆ\¥x ˆ\¿ª ˜¡siØ {¯ª. §fl Hfl ¶˜µıQµıÆP¯Õ S˜ÕıÏ ˆ\¥vha ˆ\ı¿Q’∫P“ Gfl÷ ˜PmQ’∫PÕı? }[P“ G¢u ¯£¯ªØı¡x ˜\∆ ˆ\¥Øı©¿ ]Ïhz¯u S˜ÕıÏ ˆ\¥Ø® ˜£ıSÆ-˜£ıx §µa¯⁄ Hÿ£kÆ.. AuÿPı⁄ £v¯ª }[P“ uµı¬mhı¿ ]ÏhÆ S˜ÕıÏ B¡x A[˜P˜Ø {fl÷¬kÆ.. ˜P“¬: Cˆ©∞¿ AUPƒsm¯h® £Øfl£kzuı©¿ ¬mk¬mhı¿ Ax Q¯hUPı©¿ ˜£ı¥¬k©ı? ïfl¶ ˆ£ÿ” ©ÿ÷Æ A›®§Ø Cˆ©∞¿ Piu[P¯Õ® £ı∫UP˜¡ ïiØıuı? ñ\.Gfl. (Jfl£x ©ıuÆ Cˆ©∞¿ £Øfl£kzu¬¿¯ª Gfl”ı¿ E[P–US Cˆ©∞¿ ˜u¯¡∞¿¯ª Gfl÷uı˜⁄ A∫zuÆ) }[P“ A›®§Ø ˆ£ÿ” Cˆ©∞¿P¯ÕU PımiæÆ }[P“ £ık£mk ˜\∫zx ¯¡zu E[P“ |s£∫PŒfl Cˆ©∞¿ ïP¡õP“ }UP®£mk¬k˜©. ¬s˜hıÏ GU϶˜Õıµõ¿ H˜u›Æ ˜£ı¿h¯µz v”¢u¡ı÷ ¯¡zv∏¢uı¿ Au¯⁄ ¬s˜hıÏ uı˜⁄ âi¬kÆ.ï›\ı™. Jfl£x ©ıuÆ ¡¯µ }[P“ Cˆ©∞¿ £Øfl£kzuı©¿ C∏¢uı¿ E[P“ AUPƒsm¯h }USQ”x. Auº∏¢x π. Cv¿ Gfl⁄ §µa]¯⁄ Gfl”ı¿ E[P–US ¡∏Æ Cˆ©∞¿PÕı¿ E[P–UˆP⁄ JxUP®£mh Cfl £ıUÏ {¯”¢x ˜©ÿˆPısk Cˆ©∞¿-P“ E[P“ AUPƒsm¯h A¯hØı©¿ A›®§Ø¡∫P–US v∏®§ A›®£®£kÆ.GÏ. hıhı PÆ≥¤˜PÂflÏ. B⁄ı¿ Akzu ﯔ ¬s˜hıÏ v”¢x CØ[Pz ˆuıh[S¯P∞¿ A¢u ¬s˜hı v”UP®£kÆ.Ωªı. GÆ.Eh˜⁄ ]ÏhÆ S˜ÕıÏ ˆ\¥¡uÿS P©ısm ˆPıkzuı¿ ¬s˜hıÏ J∆ˆ¡ı∏ ¶˜µıQµı©ıP S˜ÕıÏ ˆ\¥¯P∞¿ ˜¡∫m ¶˜µıQµı™¿ C¢u ¯£¿ ˜\∆ ˆ\¥Øı©¿ C∏UQ”x. Aa\µ®£ıUPÆ £v¿: |ıÆ CØUQU ˆ P ı s i ∏ U S Æ ¶˜µıQµıÆP¯Õ |ı˜© S˜ÕıÏ ˆ\¥¡x uıfl |¿ªx.GÏ. ˜\∆ ˆ\¥vh¡ı Gfl÷ ˜PmSÆ. 2008 15 . √]_ |¡Æ£∫ 24. E[P“ Cˆ©∞¿ AUPƒsm¯h K∫ Cflh∫ˆ|m \∫√Ï ¶µ¯¡h∫ ¡»ØıP (§. Gfl⁄ ˆ\¥Q’∫P“ Gfl÷ ˜uh BµÆ§zx ¬k¡ı∫P“. ˜PıØƶzy∫ £v¿: }[P“ £Øfl£kzxÆ Cˆ©∞¿ AUPƒsm Gfl⁄ ¡¯P ©ÿ÷Æ G¢u \∫√Ï Gfl£¯u® ˆ£ı÷zux. ˆ¡® ˜P©µı E“Õ Am¯h® ˆ£mi∞¿ Au¯⁄z u∏¬zu C¢vØ {÷¡⁄Æ ufl ˜ª§Œ¿ C¢vØ £nzv¿ ¬¯ª∞¯⁄® ˜£ımi∏USÆ. B⁄ı¿ ˆ¡S |ımP“ £Øfl-£kzu¬¿¯ª Gfl”ı¿ E[P“ AUPƒsm ïhU-P®-£kÆ.

.

.

¡ªx ˜£⁄º¿ \ı∫·∫ ©ÿ÷Æ ˆÌm ˜£ı›UPı⁄ ϪımP“ A¯©UP®£mk“Õ⁄.G®. 7. Chx £UPÆ GÏ. G®. v¯µ≤hfl A«Pı⁄ ˜uıÿ”zxhfl E“Õx. 7. ˜µi˜Øı ©ÿ÷Æ ™≥]U §˜ÕØ∫P“ A¯©¢--x“Õ⁄.i.ƒVDƒ∫ º¤ 800 3‚ v”›hfl A∏¯©Øı⁄ Cflh∫ˆ|m §µƒ][ ¡\v≤hfl £¿˜¡÷ ©¿mi ´iØı AÆ\[P–hfl ¡i¡¯©U-P®-£mk ¬ÿ£¯⁄US ¡¢x“Õx \ıÆ\[ ˜· 800 ˆ©ı¯£¿ ϯªh∫ ˜£ıfl. Cu›hfl J®§mhı¿ ˜|ıUQØı 5220 GUϧµÏ ™≥]U (π.P–US J∏ R≤Æ ¡ªx £UPÆ Cflh∫ˆ|m §µƒ][ ˜©ÿˆPı“Õ J∏ R≤Æ uµ®£mk“Õx.900) ©ÿ÷Æ ˜©ımhı˜µıªı B∫.9. ]”®£ı⁄ ﯔ∞¿ ˆuŒ¡ı⁄ Jº¯Øz u∏Æ ¡¯P∞¿ G®.GÆ. ˆ©mh¿ Ámi¿ £Õ£ÕUSÆ ¡¯P∞¿ R ˜£m uµ®£mk“Õx. C¢u ¡\v∞¯⁄ C¢vØı¬¿ 3‚ ¡\v u¢uƒhfl ˜©ÿˆPı“ÕªıÆ.GÆ. 2008 . ˜£ı¤¿ ˜¡÷ J∏ ]Æ C¯nUSÆ £m\zv¿ ïuº˜ª˜Ø ˆ\m ˆ\¥u C∏ GsP–US ˜£ı¤º∏¢x ˆ\¥v A›®£®£kÆ. ïfl£UPÆ 2.GÆ. ˜µi˜Øı¬ÿˆP⁄ J∏ Âı∫m R uµ®£mk“Õx.B∫ (π. Cufl ϯªh∫ ¡ UQU ˆPısk ˜©˜ª ˆ\fl÷ Cufl R ˜£i¯⁄U PımkQ”x. |¡Æ£∫ 24.˜P.GÏ.700. §fl ¶”©ıP ˜P©µı ˆ\¿® ™∫µ∏hfl A¯©UP®-£mk“Õx. TS“ \∫a ©ÿ÷Æ Cˆ©∞¿ ¡\vP“ ˜£ı›hfl uµ®£kQfl”⁄.K. Pı∫m ϪımkÆ uµ®£mk“Õ⁄.i. √i˜Øı âªÆ A¯«®¶ Hÿ£kzx¡uÿPı⁄ ˜P©µı Cufl ˜©¿ £Sv∞¿ ¡ªx £UPÆ A¯©UP®£mk“Õx. ˆ¡S˜|µÆ DkˆPı-kUSÆ ˜£mhõ uµ®£kQ”x.100) ˜£ıflP¯ÕU S‘®§hªıÆ.2 A[Sª i. Cufl ¬¯ª π. Chx ¶”Æ ¡ı¿≥Æ RP–Æ 18 ¯©U˜µı GÏ. v¯µUSU R«ıP ¡mh ¡i¬¿ ˜£m uµ®£mk“Õx. ˆ¡® §µƒ][ |¿ª ˜¡Pzv¿ Q¯hUQ”x. uÿ˜£ıx ¡∏Æ A¯⁄zx \ıÆ\[ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflP–hfl uµ®£kÆ ˆ©ı¯£¿ m˜µUP∫ ¡\v CvæÆ uµ®£m-k“Õx. ˆ£õØ AÕ¬¿ \zuÆ C∏USÆ ChzvæÆ Jº¯Ø µ]USÆ ¡¯P∞¿ Cufl ˆÌm˜£ıflP“ CØ[SQfl”⁄.

1.GÆ. £¡∫ Bfl / B® ©ÿ÷Æ ˜Pfl\¿ RP–Æ GŒv¿ CØUSÆ ¡¯P∞¿ A¯©UP® £mk“Õ⁄. Cz-u¯⁄ ¡\vP“ ˆPıs-h C¢u ˆ©ı¯£¿ -˜£ı¤fl-. ˜£ıflPŒº∏¢x ©ı÷uªıP A¯©UP® £mk C¢u G¿. Cv¿ E“Õ ˜hÍ¿ õ[ ˜hıfl Gfl›Æ ¡\v∞fl âªÆ Cu¯⁄® £Øfl£kzx£¡∫P“ J∆ˆ¡ı∏ ﯔ≤Æ ¶vØ õ[ ˜hı¯⁄U ˜Pm£ı∫P“. C¢u ˜£ı¤¿ GƧ 3 §˜ÕØ∫.sºÂV>\V™ ÿ\VÁ√_ º√V[ ϯ£Ï {÷¡⁄zvfl GÏñ580 ˆ©ı¯£¿ ¶vØ £ª Ba\õØ[P¯Õz u∏Æ ¡¯P∞¿ ¡i¡¯©UP®£mk Q¯hUQ”x. Cufl S‘±mk-. ˜µi˜Øı uµ®£mk“Õ⁄. Cu¯⁄ 2 ‚§ ¡¯µ AvPõUPªıÆ.. ˜P.-BaõØ©ıP˜¡ E “ Õ x .¬. ˜©æÆ WAP ©ÿ÷Æ GPRS ¡\vP“ uµ®£mk“Õ⁄. ¡ªx £UPÆ ˆÌm ˜£ıfl ·ıUˆPm.i. ˆµPı∫i[ ˆPısh G®. Cu›¯hØ R ˜£m J∏ ˆ\Ï ˜£ı∫m ˜£ıª A¯©UP®£mk“Õx.‚.¬¯ª π. √i˜ØıƒÆ ˜£ım˜hıƒÆ |fl”ıP Gkzxz u∏Æ ˜P©µı Q¯hUQ”x.§.490.GÆ.-˜µi˜Øı¬¿ E“Õ ˆµPı∫i[ ¡\v¯Ø® £Øfl£kzv |©US® §izu £ıhºfl J∏ £Sv¯Ø õ[ ˜hı⁄ıP ˆ\m ˆ\¥x ˆPı“ÕªıÆ.i.§. ˜P§–UPı⁄ ϪımP“ uµ®£mk“Õ⁄.§. v∏k ˜£ı⁄ı¿ Psh‘Ø ˆ©ı¯£¿ m˜µUP∫ ¡\v C¯nUP®£mk“Õx. ‚.4.‚. TS“ \∫a ©ÿ÷Æ Gfl. ˆ\¥v¯Ø ¯h® ˆ\¥x |ıÆ S‘®§kÆ ˜|µzv¿ ˜£ı˜⁄ A›®-¶-©ı÷ ˆ\m ˆ\¥-vh-ªıÆ. 4.GÆ. G®. ˜µi˜Øı E“Õx.GÏ. 4..350) BQØ ˜£ıflP¯ÕU T”ªıÆ.GÆ. Chx £UPzv¿ ¡ı¿≥Æ R≤Æ Aufl A∏˜P ˆ©©õ Pı∫m ϪımkÆ uµ®£mk“Õx. ˜P. 60 GƧ {¯⁄¡PÆ E“Õx. Cufl ˆ©©õ¯Ø 2 ‚§ ¡¯µ ¬õzxU ˆPı“ÕªıÆ.GÏ. A¯⁄zx £UP[ PŒæÆ A∏¯©Øı⁄ Ïj¿ £ıxPı®¶ ¡¯ÕØÆ uµ®£mk“Õx. |ıÆ ¬∏Æ£ıu Gsoº∏¢x ¡∏Æ Pı¿P¯Õ §ÕıU ºÏmi¿ ˜£ımk ukUPªıÆ. Cu›hfl J®§k¯P∞¿ ˜|ıUQØı 3110 (π.500) ©ÿ÷Æ ˜\ı¤ GõU\fl i 250 I (π. J∏ R¯Ø ha ˆ\¥x hı∫a ¯ªm¯h CØUPªıÆ. BUi∆ C¯nUP®£mk“Õx.. |¡Æ£∫ 24.2. 199 ˜uıÿ”zv¿ ©ÿ” G¿. 199 ¬ÿ£ ¯⁄US ¡¢x“Õx. ˆµPı∫i[ ¡\v ˆPısh G®. G¿.GÏ. Cufl ¬¯ª π.¬¯ª≤Æ . GÏ. 2008 19 . Cu¯⁄® £Øfl£kzx£¡∫ ˜u∫¢ˆukzu £zx ˜hıflPŒ¿ J∆ˆ¡ı∏ ﯔ≤Æ Huı¡x Jfl‘¯⁄ JºUPa ˆ\¥Q”x.249.§. DUS¡¯ª\∏hfl ™≥]U §˜ÕØ∫ uµ®£mk“Õx. Cv¿ CØUP ïi≤Æ.B∫.‚. \ı∫·∫ ©ÿ÷Æ ≤.77 A[Sª ¡snzv¯µUSU R«ıP hØ¿ ˜£m uµ®£mk _ÿ‘æÆ ˆ©› ©ÿ÷Æ A¯«®§ÿPı⁄ RP“ A¯©UP®£mk“Õ⁄.

Cµsk Bsk Pıª Ezuµ¡ıuÆ uµ®£kQ”x.ƒVDƒ∫ ®¸9402 ˘ºBV ®¸ Cµsk ]Æ Pı∫kP¯Õ C¯nzx® £Øfl£kzuU TiØ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflP¯Õ ¡«[S¡v¿ ^⁄ {÷¡⁄[P–US Akzu-£iØıP \ıÆ\[ ChÆ ˆ£ÿ÷“Õx. Cµsk ]Æ ˆPı“–Æ ˜£ıflP¯Õ ¡ı[Pz vmh™k£¡∫P“ Ax¡¯µ Pızv∏UPªıÆ. Cufl ¡∫zuP üvØı⁄ A‘ïPïÆ ¬¯ª≤Æ Cfl›Æ ]ª |ımPŒ¿ ˆuõØ¡∏Æ.GÏ.5 A[Sª AÕ¬¿ mµıflˆÈflm {÷¡⁄Æ 8 ïu¿ 128 ‚§ ¡¯µ∞ªı⁄ ˆPı“ÕÕ¬¿ GÏ. C¯¡ A¯⁄zvÿSÆ EªP AÕ¬ªı⁄ \∫√Ï Q¯hUQ”x. ÏQµıma BP ïiØıu Psnıi £Õ£Õ®§¿ ˆ©mh¿ Kµ[P–hfl A«PıP Cx ¡i¡¯©UP®£mk“Õx.GÆ. 5 GƧ v”fl ˆPısh ˜P©µı Bm˜hı ˜£ıPÏ. ˜|ım¶U ©ÿ÷Æ ˜ª® hı® PÆ®≥mh∫PŒfl £Øfl£ık AvPõzx ¡∏¡v⁄ı¿ Czu¯PØ GÏ. uÿ˜£ıx ¯PØhUP PÆ®≥mh∫P“. 1 ‚§ ˆ©©õ. ˜µi˜Øı . iÏUSP¯Õ ¡«[Q ¡∏Q”x.000. i 780. iÏUSPŒfl ˜u¯¡ |ı–US |ı“ AvPõzx ¡∏Q”x. C¢u ¶vØ 128 ‚§ iÏU ¬¯ª π. 2. ˜©æÆ Cufl ufl¯© ˜hmhı¬¯⁄ }sh PıªzvÿS £ıxPıUQ”x.5 A[Sª AÕ¬¿ mµıflˆÈflm C¢u iÏU¯PU ˆPısk ¡¢x“Õx. iÏUQfl {¯ªzx {ÿSÆ PıªïÆ |©USU P¡¯ª¯Ø AŒ®£v¿¯ª.GÏ. \ıÆ\[ § 240. C˜©‰ {¯ªzv”fl. J∏ ]Æ âfl÷ ˜£smPŒæÆ Akzu ]Æ Cµsk ˜£sm A¯ª¡õ¯\PŒæÆ CØ[PU TiØuıP A¯©UP®£mk“Õx.20. l˜Øı GÏ Gfl” ¡õ¯\∞¿ HÿP⁄˜¡ \ıÆ\[ i 880. ϯ©¿ Psk CØ[SÆ ~m£Æ ˜£ıfl” J∏ i‚mh¿ ˜P©µı¬ÿPı⁄ A¯⁄zx ¡\vP–h›Æ CØ[SQ”x. 2008 . uÿ˜£ı¯uØ Ìı∫m iÏUSUS® £vªıP \ıºm Ϙhm iÏUSP“ uÿ˜£ıx £µ¡ªıP ChÆ ˆ£ÿ÷ ¡∏Qfl”⁄. 8 ‚§ ¡¯µ Pı∫m ˆ©©õ C¯nUSÆ ¡\v BQØ¡ÿ÷hfl ¡i¡¯©UP®£mk“Õ C¢u ˆ©ı¯£¿ 3‚ ˆ|m ˆ¡ı∫U v”fl C¿ªıux J∏ S¯”uıfl. Ïjõ˜Øı G® . ¶vØ ¡¯PU Psm˜µıª∫ A¯©UP®£mk“Õ C¢u iÏU ¬|ıi∞¿ 145 GƧ uP¡¯ª® £iUQ”x. mµıflˆÈflm u∏Æ 128 ‚§ \ıºm Ϙhm iÏU C¢vØı¬¿ ufl ¶vØ 2. 92 GƧ uP¡¯ª G xQ”x. ©ÿ÷Æ ha ÏQü›hfl i 980 BQØ ˜£ıflP¯Õ ˆ¡Œ∞mh \ıÆ\[ uÿ˜£ıx \ıÆ\[ GÏ 9402 l˜Øı GÏ Gfl” ˆ©ı¯£¯ª ˆ¡Œ∞mk“Õx. C∆¡¯P∞¿ 128 ‚§ v”›hfl 2. 16 ™´ ui©¤¿ 140 QµıÆ G¯h∞¿ E“Õ C¢u ˜£ı¤¿ 2 A[Sª ¡snzv¯µ ˆPıkUP®£mk“Õx.5 A[Sª \ıºm Ϙhm iÏUQ¯⁄ mµıflˆÈflm {÷¡⁄Æ ˆ¡Œ∞mk“Õx. 20 |¡Æ£∫ 24.

. ©x¯µ £v¿: ¡Ø∫ˆªÏ ©ƒÏ Tku¿ ¡\vUPıPzuı˜⁄ ¡ı[Q‹∫P“. §fl Au¯⁄a ]‘x A¯\zx CØUQ⁄ı¿ CØ[SQ”x. ˜P“¬: As¯©∞¿ ¡Ø∫ˆªÏ ©ƒÏ Jfl÷ ¡ı[Q £Øfl£kzuz ˆuıh[Q˜⁄fl. ]¡US©ı∫. ´skÆ CØ[Pz ˆuıh[Q ¬kÆ. J∏ QŒU ˆ\¥uı˜ª ˜£ıxÆ. ·Ïm. Gu⁄ı¿ C¢u §µa]¯⁄ ¡∏Q”x.√]_ ºÔ^s kBÏÿȸ \°¸ ∏´flEÁ™BV. §fl Hfl ´skÆ £¯«Ø ©ƒÍÿS®˜£ıQ’∫P“.]ª {÷¡⁄[P“ ¡Ø∫ˆªÏ ©ƒÍ¿ E“Õ ˜£mhõ v”fl PıºØı-¡¯u ™a\Æ ˆ\¥¡uÿPıP PÆ®≥mh∫ CØUP™fl‘ C∏U¯P∞¿ “falling asleep” -Gfl” {¯ªUS ©ƒ¯ÈU ˆPısk ˆ\¿æÆ ¡¯P∞¿ ¡i¡¯©z-v∏®£ı∫P“. y[SÆ {¯ª∞¿ C∏¢x ´skÆ E∞∫®§UP ©ƒ¯È® £ª©ıP A¯\UP ˜¡skÆ Gfl£v¿¯ª.. |¡Æ£∫ 24. Ax¡¯µ ˆ\zu y[Q G¢võ˜ØÆ®£ı Gfl÷ T÷¡ı∫P“ A¿ª¡ı? A˜u ˜£ı¿ uıfl. |Æ √mi¿ }[P“ E[P“ ©Pfl £“Œ∞¿ C∏¢x ¡¢uƒhfl Enƒ u∏¡uÿPıPU Pızv∏U¯P∞¿ E[P“ AÆ©ı £ı\zxhfl C¤ 9 ©oUSzuı˜⁄ Efl ©Pfl ¡∏¡ıfl. ´skÆ £¯«Ø ¡¯P ©ƒÍÿ˜P ˜£ıPªı©ı? ñPı. ˆ©˜©ıµUÏ ©ÿ÷Æ ªı‚ˆhU ¡Ø∫ˆªÏ ©ƒÏP“ Cx ˜£ıª ¡i¡¯©U-P®£mk“Õ⁄. B⁄ı¿ A¢u A¯\¬¯⁄ Ax Hÿ÷U ˆPısk §fl CØ[Pz ˆuıh[SÆ. }[P“ ¡«U-PƘ£ıª ©ƒ¯È A¯\zu ˜¡¯Õ∞¿ Ax ïuº¿ |Pµı©¿ C∏USÆ.. A¢u ©ƒÏ vj∫ vj∫ G⁄ ˆ\Ø¿ GxƒÆ Cfl‘ {fl÷ ˜£ıQ”x. Cx ˜£ıªz yUPzv¿ C∏¢uıæÆ ©ƒÍfl P∫\∫ v¯µ∞¿ ˆuõ≤Æ. Cx Gfl⁄ Gõa\¿ Gfl÷ GsqQ’∫PÕı! E[P“ ˜£mhõ∞fl v”¯⁄® £ıxPızx AiUPi Au¯⁄ ©ıÿ” ˜¡siØ PmhıØzvÿS BÕıP©¿ C∏UPzuıfl C¢u Hÿ£ık. Cx ˆ£ıx¡ıP Gmk {™h Pıª©ıP ˆ\m ˆ\¥Ø®£mi∏USÆ. ]UP¿ Gfl⁄ Gfl÷ £ı∫®˜£ı©ı? }[P“ T÷Æ §µa]¯⁄¯Ø B[Qªzv¿ “falling asleep” Gfl÷ T÷¡ı∫P“. 2008 21 .

|¡Æ£∫ 24. J∞m ˜£ªflÏ ˜£ıfl” A¯⁄zx ˆ\mi[SP–Æ uµ®£kQfl”⁄.000USU Q¯hUQ”x. |¿ª Gæ™a¯\ £a¯\ {”Æ J∏ ¶”ïÆ £Œaˆ\fl” ˆ¡s¯© Cflˆ⁄ı∏ ¶”ïÆ |k¬¿ Q˜µ ¡snïÆ ˆPısk A«PıP ¡i¡¯©UP®£mk“Õx. 24. \ıfl˜Øı Cñ1 J∏ ]‘Ø x®£ıUQ ©ıvõ ˜uıÿ”Æ ˆ£ÿ÷“Õx.990 Gfl”ıæÆ P¯hPŒ¿ π.20. Cufl 2. v¯µUS® §fl Cu¯⁄ CØUSÆ ©ÿ÷Æ {÷zxÆ £mhflP“ uµ®£mk“Õ⁄. Cu⁄ı¿ ©ÿ” {÷¡⁄U ˜PÆPı∫h∫PŒ¿ √i˜Øı GkU¯P∞¿ |ıÆ ˆ£÷Æ ©oUPmk ¡º∞º∏¢x ¬ku¯ª ˆ£”ªıÆ.i. Pª∫. 640 x 480 §UˆÈ¿PŒ¿ £h[P“ £vØ®£k¡uı¿ GŒuıP Cu¯⁄ I£ım ˜£ıfl” \ıu⁄[P–US ©ıÿ‘¬hªıÆ.]. 5 Ai B«Æ ¡¯µ G⁄U S‘®§mi∏¢uıæÆ ˜©æÆ R«ıPa ˆ\fl”ıæÆ |fl”ıP 22 CØ[SQ”x.264 Gfl” ˆuı»¿ ~m£Æ £Øfl£kzu®£k¡uı¿ ]‘Ø ]®PŒ¿ A v P AÕ¬¿ £ h [ P ¯ Õ ® £vتıÆ. 5 GUÏ B®iP¿ È¸Æ £Øfl-£kzu®£kQ”x. \ıfl˜Øı Cñ1 G⁄ A¯«UP®£kÆ C¢u ˜PÆ Pı∫h∫ E[P“ E“Õ[¯PUS“ Ah[SQ”x. CuÿPı⁄ ]‘Ø ˜Põ ˜£U £zvµ©ıP Cu¯⁄® £ıxPı®£uı¿ Cv¿ ÏQµıma ¬ Æ Gfl” £Ø™¿ªı©¿ £ØnÆ -ˆ\¿¯P∞¿ |Æ ¯£PŒ¿ Gkzxa ˆ\¿ªªıÆ. B⁄ı¿ A∆¡ı÷ ˆ\¥¡u¯⁄z u¬∫®£x |¿ªx.5 A[Sª G¿. 2008 . }õ›“ ©ÿ÷Æ ˆ¡Œ˜Ø G⁄ C∏ {¯ªPŒæÆ ™Pa ]”®£ıP CØ[SQ”x. v¯µ¯Ø 285 ˜PınÆ ¡¯µ _«ªa ˆ\¥vhªıÆ. Cufl S‘∞mh ¬¯ª π. Ïi¿ ˜£ım-˜hıU-P“ 6 GƧ v”›hfl GkUP®-£kQfl”⁄.kV ‚ ¶ Ï A ‘ © ºÔD ÔVÏ¶Ï usp∏“ I¢x Ai B«Æ ¡¯µ ˆ\fl÷ √i˜Øı GkUPU TiØ ˜PÆPı∫h∫ Jfl‘¯⁄ \ıfl˜Øı {÷¡⁄Æ ˆ¡Œ∞mk“Õx. C¢u ˜P©µı¬¿ £h[P¯Õa _∏UQ® £vØ AVC/H. C¢u ˜P©µı¬¿ TkuªıP 8 ‚§ Pı∫m ¡¯µ £Øfl£kzuªıÆ.

C®˜£ıx uı⁄ıP ¶¿ªm C¿ªı©¿ ¡õ E∏¡ıSÆ. ©ı¿˜¡∫ G⁄® £ª ¡¯PPŒ¿ ¡¢uıæÆ ¬s˜hıÏ ˆuıh∫¢x Aufl £Ønz¯u ˜©ÿˆPısk ¡∏Q”x. ©¤u¤fl Pªıa\ıµzvfl K∫ A[P©ıP ¬s˜hıÏ Cfl÷Æ ¡Õ∫¢x ¡∏Q”x. A®˜£ıx C¢u CØUPz ˆuıS®¶ C∆¡Õƒ yµÆ ¡Õ∫a] A¯h¢x ©ıÿ”[P¯Õ ˜©ÿˆPı“–Æ G⁄ Øı∏Æ Gsn¬¿¯ª. C¢vØı¬fl H  ˆ£õØ |Pµ[PŒ¿ CØ[SÆ 80 ¬ÿ£¯⁄ ¯©Ø[PŒ¿ C¯¡ Q¯hUSÆ. ¯©U˜µı\ı®m B•Ï 2007 ˆuıS®¶ (˜ÌıÆ Asm Ïlhsm GiÂfl) uÿ˜£ıx ¬¯ª S¯”UP®£mk π. 1983 |¡Æ£∫ 10¿ J∏ ˜Ìımhº¿ Cu¯⁄ ˆ¡Œ∞mk® ˜£]Ø §¿ ˜PmÏ ˆ\Ư©Øı⁄ ¬s˜hıÏ ˆuıS®¯£ 1985¿ uıfl ˆPısk ¡¢uı∫. C¯h˜Ø ¶¿ªm C¿ªı©¿ S‘®¶ Jfl÷ uµ ˜¡skÆ. 23 . ¯©U˜µı\ı®m {÷¡⁄zvÿS ©ı›hÆ {a\ØÆ Ph¯©®£mk“Õx. C˜Èıfl. |¡Æ£∫ 24.3. 16 §m ˜¡Pzv¿ Qµı§P¿ ≥\∫ Cflh∫˜£Ï CØUP©ıP Cu¯⁄ ˆ£∏¯©≤hfl §¿ ˜PmÏ A‘ïP®£kzv⁄ı∫. Gfl⁄ ˆ\¥ØªıÆ? E∏¡ı⁄ ¶¿ªm¯h }UQ §fl ¯h® ˆ\¥vh® ˜£ıQ’∫PÕı? §fl ©÷£i≤Æ ¶¿ªm £ı¥sm E∏¡ıUP® ˜£ıQ’∫PÕı? ˜u¯¡˜Ø C¿¯ª. S˜µı©ı.ÔD©R‚¶Ï ∏‚¸ 25 BskP¯ÕU Ph¢u ¬s˜hıÏ PÆ®≥mh∫ CØUPz¯u ©ıÿ‘ ™P ™P GŒuıPƒÆ ˜¡P©ıPƒÆ. G¢u ¶¿ªm ¡õUS Akzu£i ¶¿ªm C¿ªı©¿ ¡õ A¯©UP ˜¡skÆ G⁄ ¬∏ƶQ’∫P˜Õı A[S Ê®m + Gflh∫ umhƒÆ. §fl A¢u ¡õ¯Ø ïizuƒhfl ¡«UPƘ£ıª Gflh∫ umi⁄ı¿ £¯«Ø£i ¶¿ªmkhfl ¡õ E∏¡ıSÆ. ¶¿ªmi¿ §˜µU ˜¡∫m hıSˆ©smi¿ ¶¿ªmP“ Ah[QØ ºÏm Jfl÷ uØıõzxU ˆPısi∏UQ’∫P“.699USU Q¯hUQ”x. J˜µ ˜|µzv¿ £ª £oP¯Õa ˆ\¥ØU TiØuıPƒÆ ©ıÿ‘ A¯©zu ¬s˜hıÏ ¶˜µıQµıÆ As¯©∞¿ ufl ˆ¡“Œ ¬«ı¬¯⁄U ˆPıshıiØx. Cµsk ©ıu[P–US C¢u u“–£i ¬¯ª A‘¬UP®£mk“Õx. Aufl§fl Cu¯⁄® £Øï÷zxÆ £ª ¬ÂØ[P“ ¯¡µÏ. õ¯ªØflÏ üˆh¥¿ ©ÿ÷Æ ¬·¥ ˜\¿Ï ˜£ıfl” P¯hP“ C¡ÿ‘¿ Ah[SÆ. 2008 ¯©U˜µı\ı®m u∏Æ £si¯P Pıª u“–£i |Æ F∫ ·ƒŒ P¯hP“ ©ÿ÷Æ §” √mk \ıu⁄[P“ ¬ÿ£¯⁄ ˆ\¥˜¡ı∫ ©mkÆ uıfl £si¯PU Pıªz u“–£i u∏¡ı∫PÕı! ¯©U˜µı\ı®m {÷¡⁄ïÆ ufl \ı®m˜¡∫ A®Œ˜PÂflP–US ¬¯ª u“–£i A‘¬zx“Õx. ©¤u ¡ıÃU¯P∞fl £ıµÆ£õØz¯u A¯©zu K∫ G x˜PıªıP.

˜ª®hı®.8 x 7.. ˆÌm˜£ıfl.§. ¡«UP©ıP ]µ©Æ u∏Æ ˜ª® hı® R ˜£ı∫hıP C¿ªı©¿ GŒuıP® £Øfl£kzxÆ ¡¯P∞¿ Cufl R ˜£ı∫k E“Õx. GÏ. ÿȺ™VkV >ÚD A]B ºÈ©¶V© 24 |¡Æ£∫ 24.2 x1.ƒÕÁ>¬z© Am∑. Cµsk ≤.2 A[Sª AÕ¬¿ E“Õx. 1024 x 600 ˆµ\¿≥\›hfl £Œaˆ\⁄ A¯©¢x“Õx.§. B⁄ı¿ ¯©U R«ıPz uµ®£mk“Õx. 2008 .000 US uµ®£kQ”x.˜£ı∫m. ˜|ım¶U G⁄ A¯«UP®£mh PÆ®≥mh∫P“ uÿ˜£ıx ˆ|m¶U G⁄ A¯«UP®£mk Tkuªı⁄ ¡\vP–hfl ¡µz ˆuıh[Q E“Õ⁄. ÏQüfl ˜©ªıP ˆ¡® ˜P©µı ˆ\Ø¿£kQ”x. Pı∫m üh∫.3 ˜£UShfl C¢u ˜ª®hı® π. ¯¡-ñ§ C¯n®¶ BQØ¡ÿ÷hfl ¬s˜hıÏ GUϧ. Cufl £õ©ınÆ 9. ¬. Czu¯⁄ ]‘Ø AÕ¬ªı⁄ ˜ª® hı® PÆ®≥mhõ¿ ha ˜£m C¿ªı©¿ m˜µU £ı¥sm C∏USÆ Gfl÷ Gv∫£ı∫zuı¿ GŒuıP CØUSÆ ¡¯P∞ªı⁄ ha ˜£m Ba\õØz¯uz u∏Q”x. 3 ˆ\¿ E“Õ ˜£mhõ C∏®£x G¯h¯ØU S¯”UQ”x. ©¿mi ´iØı ˆ\Ø¿£ıkP–US C¢u ˜ª®hı® PÆ®≥mh¯µ® £Øfl£kzx£¡∫P–US Cufl ÏQüfl J∏ Tku¿ ¡\vØıSÆ. Akzu AÆ\Æ Cufl 10. 25.2 A[Sª APªzv¯µ. ¯©U ·ıU.H. 160 ‚§ Ìı∫m iÏU. GUϧµÏ Pı∫m Ϫım. Du∫ˆ|m ·ıU. Aƒm.GÏ. As¯©∞¿ ˆ¡Œ¡¢x“Õ ˆª˜⁄ı¡ı {÷¡⁄zvfl IiØı ˜£m GÏ 10 C∆¡õ¯\∞¿ ™PƒÆ ϺƩıP ˆ£õØ £Œa Gfl” v¯µ≤hfl A¯⁄¡∏Æ B¯\®£kÆ ¡¯P∞ªı⁄ ˆ|m¶U PÆ®≥mhµıP ˆ¡Œ¡¢x“Õx..‚.

HÿP⁄˜¡ ¡«[QØ ˜£mhõ \õØı⁄ ﯔ∞¿ ¡i¡¯©UP®£h¬¿¯ª Gfl÷Æ Au⁄ı¿ w[S Hÿ£kÆ Gfl÷Æ Aˆ©õUP ~P∫˜¡ı∫ £ıxPı®¶ B¯nØÆ ˆPıkzu w∫®¯£ Akzx C¢u Hÿ£ık |h¢x ¡∏Q”x.§.}[P“ Ga.ˆh¿ A¿ªx ˜uıÊ£ı ˜ª®hı® £Øfl£kzxQ’∫PÕı? Av¿ ˜\ı¤ ˜ª®hı® ˜£mhõ £Øfl£kzu®£kQ”uı? Eh⁄iØıP ˜\ı¤ jª∫ âªÆ A¿ªx Cflh∫ˆ|m âªÆ E[P“ ˜£mhõUS® £vªıP® ¶vØ ˜£mhõ Jfl¯”® ˆ£ÿ÷U ˆPı“–[P“. C¢u ºzvØÆ AØfl ˜£mhõ¯Øz ˆuıh∫¢x £Øfl£kzx¯P∞¿ Av¿ `k Hÿ£mk ˜ª® hı® £ı«ıQ® ˜£ı⁄x ©mk™fl‘ J∏ ]ª∏US wUPıØïÆ Hÿ£mhuıP õ®˜£ı∫m BQ E“Õx.sony.com/en/press_room/corporate_news/ release/38052. Cx S‘zu ˜©æÆ uP¡¿P–USÆ G®£i ˜£mhõ¯Ø ©ıÿ”ªıÆ Gfl£uÿSÆ (http://news. 2008 25 .sel.. C¢u ¡¯P ˜£mhõ J∏ ªm\Æ ¡«[P®£mhuıPƒÆ A¡ÿ‘¿ 35 B∞µÆ Aˆ©õUPı¬æÆ ´uÆ EªQfl £ª |ıkPŒæÆ £Øfl£kzu®£k¡uıP A‘¬UP®£mk“Õx. *ı|D ºƒVM ºÈ©¶V© º√‚¶ˆ ∏´flÁ™ |¡Æ£∫ 24.html) Gfl” ïP¡õ∞¿ E“Õ uÕzvÿSa ˆ\¿ªƒÆ.

§fl Cµsk ¬s˜hıUPŒæÆ K˜P QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ˜Ø”ƒÆ. |¡Æ£∫ 24. ˜\∆ ˆ\¥vkƘ£ı˜u ˆ£fl i¯µ¬¿ ˜\∆ ˆ\¥vh ˜¡skÆ. CuÿPı⁄ ¡» Gfl⁄? ñ˜P. §UˆÈ¿ §UˆÈ¿ BP |P∫zvh Psm˜µı¿ R¯Ø≤Æ AƶU S‘ R¯Ø≤Æ C¯nzx A zuƒÆ. §fl AƶU S‘ RP¯Õ A zv l¿ £ıõ¯⁄ G[S A¯©UP ˜¡sk˜©ı A[S ˆPısk ˆ\¿ªƒÆ.ºÔ^s √]_ ˜P“¬: Gfl›¯hØ ˜¡∫m hıSˆ©sm ¯£¿P¯Õ ˜|µiØıP Gfl ˆ£fl i¯µ¬¿ ˜\∆ ˆ\¥vh ¬∏ƶQ˜”fl. 2008 .GÏ. 1. ˜©˜ª R˜« ©ÿ÷Æ £UP ¡ımi¿ GŒuıP |P∫zuªıÆ. C¤ ˜¡∫m ˆuıS®§¿ }[P“ uØıõUSÆ ¯£¿P“ A¯⁄zxÆE[P“ ˆ£fl i¯µ¬¿ Save BSÆ. }[P“ ˜¡∫m 2003 £Øfl£kzx¡uıP G v E“œ∫P“. Cufl§fl }[P“ Gfl⁄ ˆ\¥vh 26 ˜¡sk˜©ı Au¯⁄U R˜« uµ®£mk“Õ£i ˜©ÿˆPı“ÕƒÆ.§. µıƧµ¶. ¯© hıSˆ©flmÏ ˜£ı¿hõ¿ ˜\∆ ˆ\¥x §fl⁄∫ ©ıÿ” ¬∏Æ£¬¿¯ª. Av¿ E“Õ Modify Gfl” £mh¯⁄z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. Au¯⁄U QŒU ˆ\¥x §fl Documents Text Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. R˜« S‘®§mh ¡¯P∞¿ ˆ\Ø¿£hƒÆ. C¡ÿ‘fl Chz¯u }[P“ ¬∏Æ¶Æ ¡¯P∞¿ ¬s˜hı¬fl G¢u £Sv∞æÆ A¯©UP ïi≤Æ. l¿£ı∫ ¯\Ï ©ıÿ”: Size P©ısm ˆ\ªUm ˆ\¥vhƒÆ. Jfl¯” ©”¢x ¬hıw∫P“. 4. A¯⁄zxÆ ïi¢uƒhfl GϘP® R¯Ø A zv¬hƒÆ. Cv¿ File Location Gfl÷ J∏ ˜h® C∏USÆ. ˜£ı∫mi¿ C¯nUP®£mi∏UP ˜¡skÆ. _∏UPªıÆ |ıÆ £Øfl£kzxÆ l¿£ı∫P“ A¯⁄zxÆ ¶˜µıQµıÆ ¬s˜hı¬fl ˜©ªıP ¡«UP©ıP C¯n¢v∏USÆ. C®˜£ıx AƶU S‘ RP¯Õ A zv l¿£ıõfl AÕ¯¡U S¯”UPªıÆ. }[P“ ¬∏Æ¶Æ l¿ £ı∫P¯Õ v¯µ∞fl G¢u ChzvæÆ ™uUPƒÆ ¬h ïi≤Æ. v∏®ß∫ £v¿: uıµıÕ©ıP Cu¯⁄ ˆ\m ˆ\¥vhªıÆ. C¢u ˆ\mi[Ï ˜©ÿˆPı“–Æ ˜£ıxÆ §fl ˜¡∫i¿ CØ[SÆ ˜£ıxÆ E[P“ ˆ£fl i¯µ∆ AuÿPı⁄ ≤. 3. §fl G¢u l¿ £ı∫ ˜¡sk˜©ı Au¯⁄ CTRL+TAB A zvz ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. Tools ˆ©› ˆ\fl÷ A[S Options §õ¬¿ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. §fl Gflh∫ A zuƒÆ. l¿ £ı∫P¯Õ |P∫zuªıÆ. ]‘x ]‘uıP. 2. AuÿPı⁄ ˆ\mi[Ï u∏Q˜”fl. Move P©ısm l¿£ı¯µ |P∫zu: ˜u∫¢ˆukzx Gflh∫ ˆ\¥vhƒÆ. A[˜P £ª ˜h®P“ E“Õ ¬s˜hı Q¯hUSÆ. }mhªıÆ. Q¯hUSÆ §õ¬¿ External Hard Disk Gfl” §õ¬¿ E“Õ \õØı⁄ i¯µ∆ ©ÿ÷Æ ˜£ı¿h¯µz ˜u∫¢ˆukUPƒÆ. §fl CTRL+SPACE A zv l¿£ı∫ B®ÂflÏ ˆ©›¬¯⁄® ˆ£”ƒÆ. Chzv¿ A¯©¢uƒhfl RP¯Õ ¬mk¬hƒÆ. l¿£ı∫P¯Õ Gkzx Aufl AÕ¬¯⁄a _∏UQ A¯©UPU R ˜£ı∫k ⪩ıP˜¡ }[P“ ˆ\Ø¿£hªıÆ. ïuº¿ ALT A zv ˆ©›£ıõ¯⁄ ˆ\ªUm ˆ\¥vhƒÆ.

´skÆ Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õıµ¯µ i£ı¿m §µƒ\µıP A¯©zvh Start £mhfl A zv Control Panel ˆ\¿ªƒÆ. ˜¡÷ §µƒ\¯µ® £Øfl£kzuªıÆ. C¯h˜Ø E[P“ §µƒ\¯µ ©ıÿ‘‹∫PÕı? Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õıµ∏US® £vªıP ˜¡÷ §µƒ-\¯µ ©ıÿ‘ Au¯⁄ i£ı¿m §µƒ\µıP ˆ\mi[Ï A¯©zv∏®•∫P“ Gfl÷ GsqQ˜”fl. ¬ ®¶µÆ £v¿: }[P“ ´skÆ ´skÆ AƒmæU GUϧµÏ ˆuıS®§˜ª˜Ø GxƒÆ §µa]¯⁄ E“Õuı Gfl÷ £ı∫z u¡ı÷ C∏¢v∏UQ’∫P“. vjˆµ⁄ ˆ©∞¿PŒ¿ ¡∏Æ º[USPŒ¿ QŒU ˆ\¥uı¿ A¢u ˆ¡® ˜£‰ v”UP ©÷UQ”x. Gfl⁄ §µa]¯⁄ Gfl÷ ˆuõج¿¯ª. B⁄ı¿ AƒmæU GUϧµÏ ©ÿ÷Æ §” Ch[PŒ¿ º[USP¯ÕU QŒU ˆ\¥¯P∞¿ i£ı¿m §µƒ\∫ ©mk˜© CØUP®£mk uÕ[P“ Pımh®£kÆ. |¡Æ£∫ 24.√]_ ºÔ^s ? Gfl›¯hØ Cˆ©∞¿ £Øfl£ımiÿS AƒmæU GUϧµÏ 5 £Øfl£kzxQ˜”fl. G®£i C¢u S¯”¯Ø {¡∫zv ˆ\¥¡x? ñ\Æ£¢u â∫zv |hµı·fl. C¤ º[USP“ G¿ªıÆ v”UP®£kÆ. A¿ªx Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õıµ¯µ ˆhΩm ˆ\¥v∏UPªıÆ. Internet Options Gfl £v¿ h¶“ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. 2008 27 . Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õıµ¯µ Gkzv∏¢uı¿ ´skÆ Au¯⁄ CflÏhı¿ ˆ\¥vhƒÆ. Cu⁄ı¿ }[P“ ˆ|mi¿ §µƒÏ ˆ\¥vh Cflh∫ˆ|m GU϶-˜Õıµ¯µzuıfl £Øfl£kzu ˜¡skÆ Gfl£v¿¯ª. G¢u ˆ©∞º¿ G¢u º[U C∏¢uıæÆ C¢u Ïi¯µU |hUQ”x. C®˜£ıx Cflh∫ˆ|m GUÏ-¶˜Õıµ¯µ CØUQ Au¯⁄ i£ı¿m §µƒ\µıP A¯©zvh¡ı Gfl÷ ˜Pm-¯P∞¿ ˆØÏ QŒU ˆ\¥x ˆuıhµƒÆ. §fl Q¯hUSÆ Programs ˜h§¿ Chx £UPÆ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. G⁄˜¡ uıfl E[P“ AƒmæU GUϧµÏ AuÿˆP⁄ ˆ\m ˆ\¥Ø®£mh Cflh∫ ˆ|m GU϶˜Õıµ¯µz ˜ui C¿¯ª Gfl”xÆ A®£i˜Ø {ÿQ”x. Internet Explorer should check to see if it is the default Gfl›Æ £ıU-Í¿ iU ˆ\¥x K˜P QŒU ˆ\¥-vhƒÆ.

˜u¯¡®£hıu ˜£ıx ™fl¬]‘P¯Õ≤Æ ¬ÕUSP¯Õ≤Æ A¯”PŒ¿ |ıÆ C¿ªıu ˜£ıx A¯nzx¬mk ˜u¯¡®£kƘ£ıx ˜£ımkU ˆPı“Q˜”ıÆ. 2008 Gfl” ¬s˜hı Q¯hUSÆ. Q¯hUSÆ ¬s˜hı¬fl R«ıP Power Gfl” ˆ£Øõ¿ J∏ £mhfl C∏USÆ. Cv¿ Screen Saver ˜h§¿ QŒU ˆ\¥vhƒÆ. A¯⁄¡∏USÆ |ıÆ √nıP ™fl \Uv¯Ø® £Øfl£kzuU Thıx Gfl” GsnÆ ˜©˜ªı[Q≤“Õx. ˆhÏU hı®§¿ PıºØıP E“Õ Chzv¿ ¯µm QŒU ˆ\¥vhƒÆ. Q¯hUSÆ ˆ©›¬¿ Properties Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥P.|ıÆ PÆ®≥mhõ¿ ˆ\Ø¿£hıu ˜£ıx ™fl \Uv¯Ø √nıP® £Øfl£kzuı©¿ C∏UP ¬s˜hıÏ CØUPz ˆuıS®¶ ]ª ¡»P¯Õz u¢x“Õx. ïu¿ B®ÂflÏ âªÆ PÆ®≥mh∫ ]ª PıªÆ G¢u ˆ\Ø¿£ımiæÆ Dk£hı©¿ C∏¢uı¿ ©ı¤mh¯µ B® ˆ\¥v-kÆ£i A¯©UP ¡» ˆ\¥v∏USÆ. C¢u £mh¤¿ QŒU ˆ\¥uı¿ Power Options Properties |¡Æ£∫ 24. C¢u ˜|µÆ A[S uµ®£mi∏USÆ |ıflS B®ÂflPŒ¿ ™PU S¯”¢uuıP C∏®£x |¿ªx. B⁄ı¿ PÆ®≥mhõ¿ Gfl⁄ ˆ\¥¡x? AiUPi A¯nzx §fl ´skÆ CØUP ïiØı˜u! CuÿS PÆ®≥mhõ˜ª˜Ø uµ®£mk“Õ ]ª ¡»P¯Õ® £ı∫UPªıÆ. ïuº¿ K∫ GŒØ ¡»¯Ø® £ı∫UPªıÆ.t[ƒV´›Á> tflƒ©√|›m∫Ô^ 28 G[S £ı∫zuıæÆ ™flˆ¡mk. C¢u ¡» ˜ª® hı® PÆ®≥mh¯µ® £Øfl£kzx£¡∫P–US AvP©ıP EuƒÆ ¡¯P∞¿ E“Õx. Cu¯⁄ ˆ\m . Cu⁄ı¿ |©US Display Properties ¬s˜hı Q¯hUSÆ. Cv¿ £ª B®ÂflÏ Q¯hUSÆ. Cv¿ G∆¡Õƒ ˜|µÆ Gfl£u¯⁄ AƶU S‘¯ØU QŒU ˆ\¥¡ufl âªÆ A¯©UPªıÆ. Q¯hUQfl” ]‘x ˜|µz¯u® £Øfl£kzv |Æ PÆ®≥mh∫P¯Õ CØUQ ¯£¿P¯Õz uØı∫ ˆ\¥x A›®£ ˜¡si≤“Õx.

Cvº∏¢x ´skÆ PÆ®≥mh∫ ufl CØUPz¯u® ˆ£” ]‘x TkuªıP ˜|µÆ GkUSÆ. Cufl âªÆ ™P AvP©ıP ™fl\Uv¯Ø ™a\Æ ˆ\¥vhªıÆ. Cu¯⁄ |ıfl A∆¡Õ¡ıP® £Øfl£kzx¡x C¿¯ª. C∏®£v˜ª˜Ø ™P® £Ø›“Õ B®Âfl Cxuıfl. Cufl âªÆ A¯⁄zx ¯£¿P–Æ ˜\∆ ˆ\¥Ø®£mk ™fl\Uv {÷zu®£kQ”x. Ìı∫m iÏU¯P≤Æ C¢u ¡«UPzvÿS“ ˆPısk ¡µ ˜¡skÆ Gfl”ı¿ Aufl Pıªz¯u 30 {™hÆ ïu¿ 1 ©o ¡¯µ A¯©UPªıÆ.ˆ\¥uı¿ ˆ\m ˆ\¥u Pıªzv¿ PÆ®≥mh∫ ˆ\Ø¿£ıifl‘ C∏¢uı¿ ©ı¤mh∫ uı⁄ıP B® BQ¬kÆ. ´skÆ ©ƒ¯È \ÿ÷ Bmi⁄ı˜ªı A¿ªx R ˜£ı∫i¿ J∏ R¯Ø umi⁄ı˜ªı ©ı¤mh∫ E∞∫ ˆ£÷Æ. C¢u B®Â¯⁄ A¯©zuı¿ ´skÆ PÆ®≥mh∫ CØUPz¯u® ˆ£” PÆ®≥mhõ¿ E“Õ £¡∫ £mh¯⁄ A zu ˜¡siØv∏USÆ. ˜©æÆ ¬¯µ¡ıP CØUPz¯uz v∏Æ£ƒÆ ˆ£” ïiQ”x. Akzu B®Âfl ¯Ì£∫˜⁄Âfl G⁄ A¯«UP®£kQ”x. Cu⁄ı¿ ™P ™PU S¯”¢u AÕ¬¿ ™fl\ıµÆ £Øfl£kzu®£kQ”x. |¡Æ£∫ 24. âfl”ı¡x B®Âfl PÆ®≥mh¯µ Ϙhsm ¯£ {¯ª∞¿ ¯¡UP EuƒQ”x. CuÿS® £vªıP PÆ®≥mh¯µ Ϙhsm ¯£ Gfl›Æ {¯ª∞¿ ¯¡UPªıÆ. Hˆ⁄fl”ı¿ Cu⁄ı¿ ™a\®£kzu®£kÆ ™fl\ıµÆ S‘®§mka ˆ\ı¿æÆ ¡¯P∞¿ C∏UPıx. ˜©æÆ }[P“ £Øfl£kzvU ˆPısi∏¢u ¶˜µıQµıÆP“ A¯⁄zxÆ uı⁄ıPz v”UP®£mkU Pızv∏USÆ. S‘®§mh PıªÆ ¡¯µ }[P“ G¢u ˆ\Ø ¯ª≤Æ ˜©ÿˆPı“Õ¬¿¯ª Gfl”ı¿ Ìı∫m iÏUQÿSa ˆ\¿æÆ ™fl\ıµÆ {÷zu®£mk §fl ´skÆ ˜u¯¡®£k¯P∞¿ Q¯hUSÆ. ˜©˜ª T”®£mh ¡»PŒ¿ Gx E[P“ PÆ®≥mh∫ ˆ\Ø¿£ımiÿSa \õØıP E“Õ˜uı Au¯⁄z ˜u∫¢ˆukzx® £Øfl£kzuªıÆ. Akzu B®Âfl âªÆ PÆ®≥mhõfl Ìı∫m i¯µ¯¡ B® ˆ\¥vhªıÆ.Cu⁄ı¿ }[P“ ˆ\m ˆ\¥vkÆ ˜|µÆ ™P AvP©ıP C∏UP ˜¡skÆ. C[SÆ ˜|µz¯u ˆ\m ˆ\¥vh ïfl¶ T‘Ø£i ¡\v uµ®£mk“Õx. 2008 29 .

G⁄˜¡ ]iUP¯Õz yUQU ˆPısk A¯ªØı©¿ G®˜£ıx £ıh¿ ˜¡sk˜©ı A®˜£ıx C¢u uÕÆ ˆ\fl÷ £ıh¯ª C”UQ ˜Pmk ©Q«ªıÆ. AxƒÆ G¢u PmhnïÆ ˆ\æzuı©˜ª. C¢u uÕzvfl ïP¡õ www. £ıh¿P¯Õ ]i∞˜ªı A¿ªx i¬i∞˜ªı ˜\™zx ¯¡UPªıÆ. B⁄ı¿ G[S ˆ\fl”ıæÆ A¡ÿ¯” Gkzx ˆ\¿ª ˜¡skÆ. G¢u FõæÆ G¢u |ımiæÆ E[P–UPı⁄ £ıh¿ Q¯hUSÆ A¿ª¡ı. E[P“ |s£∫ PŒhfl C¯nØ ˆ¡Œ∞¿ C¯\ ªıUP∫ Jfl¯” Cª¡\©ıPU ˆPısi∏®£uıP ˆ\ı¿ºU ˆPı“ÕªıÆ. A¡ÿ‘¿ C∏USÆ ¯£¿PŒfl ¡ıÃƒÆ J∏ S‘®§mh PıªÆ ¡¯µuı˜⁄ Gfl” £ØÆ |Æ™hÆ E“Õx. PÆ®≥mh¯µ A∆¡Õ ¡ıP® £Øfl£kzuı¡u∫P–Æ u[P¯Õ õªıUÏ ˆ\¥x ˆPı“Õ PÆ®≥mhõ¿ u[P–US® §izu C¯\¯ØU ˜PmP ¬∏ƶQfl”⁄∫.PÆ®≥mh∫ ˜hmhıUP˜Õık ˜£ıµıi u¯ª¯Ø® §¥zxU ˆPı“£¡∫P–US A∆¡®˜£ıx ©⁄¯u Cu®£kzx¡x C¯\® £ıh¿P˜Õ. 2008 .i¯ØU ˆPıkzx £ıh¿P¯ÕU ˜Pmk µ]UPa ˆ\ı¿ªªıÆ. C¢u uÕzvfl ˆ£Øõ¿ GƧ 3 G⁄ C∏®£uı¿ GƧ 3 £ıh¿P¯Õ ©mkÆ uıfl Cx Hÿ÷U ˆPı“–Æ G⁄ Gsn ˜¡s hıÆ. C¢u uÕzv¿ E[P¯Õ® £v¢x ˆPıshı¿ C¯\® ¯£¿P¯Õ 25 ‚§ ¡¯µ ˜\™zx ¯¡UPªıÆ. Aufl §fl G¢u Chzvº∏¢xÆ C¢u uÕÆ ˆ\fl÷ A[˜P E[P“ ≥\∫ AUPƒsm âªÆ E[P“ £ıh¿P¯Õ® ˆ£”ªıÆ. Cu⁄ı¿ G[ˆP¿ªıÆ £ıh¿ ¯£¿P“ Q¯hU Qfl”⁄˜¡ı A¡ÿ ¯” G¿ªıÆ A®£i˜Ø Pı®§ ˆ\¥x ˆ£∫ \⁄¿ PÆ®≥mh∫PŒfl i¯µ∆PŒ¿ voU Qfl”⁄∫. C¢u ˜¡u¯⁄¯Ø® ˜£ıUP |©US C¯nØzv¿ J∏ uÕÆ E“Õx. ¬¯Õƒ Gfl⁄? J∏ Pmhzv¿ £ıh¿ ¯£¿P˜Õ PÆ®≥mhõfl Ìı∫m i¯µ¬¯⁄ BUµ™UP ˜¡÷ ¯£¿P–US ChÆ C¿ªı©¿ ˜£ıQ”x. A¯⁄zx ¡¯P £ı∫©m k P¯Õ≤Æ Cx Hÿ÷U ˆPı“Q”x. |s£∫P“ |¿ª¡∫P“ Gfl”ı¿ A¡∫P–USÆ E[P“ ≥\∫ ˜|Æ ©ÿ÷Æ I.MP3tunes.com. tRE¬ ÈV¬ÔÏ ÷ÁB ÿkπl_ 30 |¡Æ£∫ 24. C¢u uÕÆ ˆ\fl÷ E[P–UˆP⁄ J∏ AU Pƒsm¯h E∏¡ıUQ §fl }[P“ ˜\∫zx ¯¡zu £ıh¿P“ A¯⁄z¯u≤Æ A®˜ªım ˆ\¥ØªıÆ.

ïfl¶ A»UP®£mhuıP Gsn®£kÆ ¯£¿P“ ©ÿ÷Æ ˜£ı¿h∫P“. ¯£¿ ]ÏhÆ ˜h§Œ¿ A¢u ¯£¿ C∏USÆ Chz¯uU PımkÆ A¯h ØıÕz¯uzuıfl ]ÏhÆ }USQ”x. hım (Index.ˆ£. C˜u ˜£ıª u[P¯Õ® £ÿ‘Ø u¤z uP¡¿P“. v⁄©ª∫ |ıŒu»fl C¯n®£ıP J∆ˆ¡ı∏ v[PmQ«¯©≤Æ ˆ¡Œ¡∏¡x PÆ®≥mh∫ ©ª∫. u¤ £n AUPƒsmP“. ˆuı¯ª˜£]: 044044ñ2819 .dat). ]i ©ÿ÷Æ i¬iUPŒ¿ E“Õ ¯£¿P“. A®£i ´mk GkUP ïiØıu ¡¯P∞¿ ¯£¿ P¯Õ A»UP J∏ ¶˜µıQµıÆ Cª¡\©ıPU Q¯hU Q”x. ´skÆ H˜u›Æ J∏ ¯£¿ G x¡uÿS Ch™¿ ªı©¿ ˜£ı¯P∞¿ }UP£mhuıPU T”®£kÆ ¯£¿ G u®£mh Chzv¿ ¶vØ ¯£¿ G u®£k¯P∞¿ ©mk˜© A¢u ¯£º¿ E“Õ uP¡¿P“ }UP®£kÆ. v∏zuƒÆ ˆ£ı÷®£ı]õØ∏US ï  Eõ¯© Esk. £ıϘ¡∫m. £¯h®¶P¯Õ A›®¶Æ˜£ıx A¢u¢u £Sv∞fl u¯ª®¯£ ïP¡õ∞¿ G uƒÆ. C¯¡ Es¯©∞˜ª˜Ø A»UP®£kQ”uı Gfl”ı¿ Axuıfl C¿¯ª. ü¯\UQ“ §fl¤¿ E“Õ ¯£¿P“. GflQõ®Âfl ﯔ∞¿ _∏UQ ¯¡UP®£mh ¯£¿P“ ©ÿ÷Æ i¯µ∆P“. ¬s˜hıÏ B®£˜µmi[ ]ÏhÆ A¢u ¯£¯ª Eh˜⁄ A»®£v¿¯ª. ïP¡õ: u. ˜PË ¯£¿P“ G⁄ ¡¯P ¡¯PØıP® §õzˆukzx G˜µ\∫ âªÆ ¯£¿P¯Õ ïÿ‘æ©ıP A»UPªıÆ. ©¯⁄¬ A¿ªx Pn¡∫ Em£h.Gs:517.hıÏ ©ÿ÷Æ ¬s˜hıÏ B®£ ˜µmi[ ]Ïh[PŒ¿ Cu¯⁄® £v¢x CØUPªıÆ. Cflh∫ˆ|m SUQ ¯£¿P“. G⁄˜¡ CuÿˆP⁄ ψ£ÂªıP E“Õ \ı®m˜¡õfl x¯n ˆPısk C¢u CµP]Ø ¯£¿P¯Õ A‘¢x ´skÆ Gkzx¬hªıÆ.ggpht.28195005 5000 |¡Æ£∫ 24. ˆ\fl¯⁄ñ600 008. A®£iØı⁄ı¿ CµP]Ø ¯£¿P¯Õ ïÿ‘ æ©ıP Eh⁄iØıP A»UP ïiØıuı? Gfl÷ }[P“ Bu[P®£k¡x ˆuõQ”x. PÆ®≥mhõfl Ìı∫m iÏUQ¿ G u®£mk“Õx A®£i˜Ø C∏USÆ. B⁄ı¿ H˜u›Æ J∏ |ıŒ¿ C¡ÿ¯” A»UP ïfl¡¢x ¯£¯ª PÆ®≥mhõº∏¢x A»zx ¬k¡ı∫P“. uÿ˜£ıx E“Õ ¯£¿ ©ÿ÷Æ ˜£ı¿h∫P“. 2008 31 . §Õı®§ iÏU. ü ßm ˆ\¥vk¯P∞¿ ¡» PımkÆ CflˆhUÏ. Cu¯⁄® ˆ£” http ://lh5. ]ª∫ C¡ÿ¯” {¯⁄¬¿ ¯¡zxU ˆPı“Õ Cتı©¿ µP]Ø©ıP ]ª ¯£¿PŒ¿ ˜£ımk ¯¡zv∏®£ı∫P“. ˜£[U AUPƒsm ≥\∫ ˜|Æ G⁄ C¯¡ £ª¡¯P®£kÆ. £Q∫¢x ˆPı“Õ ïfl¡µ ©ımhı∫P“.jpg Gfl” ïP¡õ∞¿ E“Õ uÕz¯u AqPƒÆ.com/ spaaark/SJ-rlifj5BI/A AAAAA AAE9 Q/AFtwqNfV_qk/s1600-h/down load%5 B5%5D. Cufl ˆ£Ø∫ G˜µ\∫ Eraser.÷Õ> kV´ ¶°ıºÈV‚ ®º´ƒÏ |Æ™¿ £ª∫ uı[P“ ¯¡zv∏USÆ ]ª uP¡¿P¯Õ ˜¡÷ G¡∏h›Æ. £¯h®¶P¯Õ _∏UPƒÆ. Piu[P“ BQØ ¯£¿P–Æ C∆¡ı÷ ¯¡UP®£mi∏USÆ.

2008 Regd .No.Computer Malar Supplement Issue of Dinamalar Dated NOVEMBER 24.TN/Chief Pmg .243 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful