Cursul 2 - EXCEL

1. Crearea formulelor 2. Formule cu adrese i leg turi

1. Crearea formulelor
‡ Folosirea formulelor pentru analiza datelor ‡ Adresele fac formulele mai puternice ‡ Func iile foii de lucru simplific formulele ‡ Mutarea i copierea formulelor i adreselor

01.11.2007

Birotica

2

1. Crearea formulelor
‡ Folosirea formulelor pentru analiza datelor
± Formula începe întotdeauna cu semnul = i este urmat de un ir de operatori i operanzi ± Constant = valoare numeric sau text pe care o (îl) tasta i direct în celul ± Bara de formul
‡ Afi are: Tools-Options-View-Show- Formula bar ‡ Con ine butoanele: ± abandoneaz introducerea informa iei, ESC ± accept informa ia introdus , ENTER ± fx inserare func ie , Insert - Function

± Bara de nume: con ine referin a (adresa) celulei active
01.11.2007 Birotica 3

1. Crearea formulelor
± Semnifica ia operatorilor:
‡ aritmetici: +, -, /,*,%,^ ‡ de comparare: =,>,<,>=,<=,<> ‡ text: & (operator de concatenare)

± Ordinea de evaluare a operatorilor
Ordin 1 2 3 4 5 6 7 % ^ * i/ + i& =,<,>,<=,>=,<> Operator Descriere Negare Procent Exponent Înmul ire i împ r ire Adunare i sc dere Concatenare text Comparare

± Combinarea expresiilor cu paranteze
Dac formula con ine operatori cu aceea i prioritate, se evalueaz de la st la dr, dac se dore te o alt ordine se folosesc paranteze, Excel calculeaz mai întâi expresiile din paranteze i folose te rezultalele pentru calcularea formulei.
01.11.2007 Birotica 4

1. Crearea formulelor
± Afi area formulelor pe o foie de calcul
Tools-Options-View-Windows OptionsFormulas

± Conversia valorilor în Excel
Formula =³1´+´2´ Produce 3 Explica ie Semnul plus impune Excel s a tepte numere, chiar dac ³ arat c 1 i 2 sunt text, valorile text sunt automat convertite în numere. Atunci când este a teptat un num r, textul e convertit dac se g se te într-un format ce va fi acceptat în mod normal ca i num r. Excel nu poate converti textul pentru c nu e un format acceptat pentru o constant num r. Dac datele sunt într-unul din formatele Excel de dat , ele sunt convertite în numere seriale. Atunci când este a teptat text, numerele i valorile logice sunt convertite în text Atunci când este a teptat o valoare logic , num rul 0 este convertit în FALSE iar celelalte numere în TRUE. Valoarea ³true´ este convertit în valoare logic TRUE.

=1+´4,00´

5

=SQRT(³Sunday´) =³25.12.2001´-´5.1.2001´ =³A=´&TRUE =IF(0,´yes´,´no´) =IF(³true´,´yes´,´no´)

#VALUE 354 A=TRUE No yes

01.11.2007

Birotica

5

1. Crearea formulelor
± Formule care produc valori de eroare
Valorile de eroare încep întotdeauna cu semnul #
Valoare de eroare #DIV/0 #N/A #NAME? #NULL! #NUM! #REF! #VALUE! ##### Arat c o formul

Încearc s fac o împ r ire la 0. Se refer la o valoare care este indisponibil . Utilizeaz un nume pe care Excel nu-l recunoa te. Specific o intersec ie între dou zone ce nu este valid . Utilizeaz incorect un num r. Se refer la o celul care nu este valid . Folose te un argument sau un operand incorect. Produce un rezultat care este prea lung pentru a intra în celul .

01.11.2007

Birotica

6

1. Crearea formulelor
‡ Adresele fac formulele mai puternice
± Adresele identific celule sau grupruri de celule în foia de calcul, îi spun lui Excel în care celule s caute pentru a g si valori ce vor fi folosite în formule, sunt bazate pe titluri de coloan i de rând dintr-o foie de calcul (A5) ± Semnifica ia adreselor
‡ ‡ ‡ ‡ Adrese relative: indic pozi ie relativ , A1 Adrese absolute: indic pozi ie exact , $A$1 Adrese mixte: combinare între rel i absolut, $A1, A$1 F4 schimbarea adreselor

± Semnifica ia operatorilor de adres
‡ Zona (dou puncte): B2:D2 ‡ Uniunea (virgula): B2,D4 ‡ Intersec ia (spa iu): B7:D7 C6:C8, intersec ia este C7
01.11.2007 Birotica 7

1. Crearea formulelor
± Introducerea adreselor în formule
‡ Tastare ‡ Selec ie celul direct pe foia de calcul.
Dup tastarea semnului = sau a unui operator e suficient s face i clic pe celul sau s glisa i prin zona de celule la care v referi i, selec ia e înconjurat de o linie punctat numit chenar mi c tor i adresa celulei sai zonei apare în formul .

01.11.2007

Birotica

8

1. Crearea formulelor
‡ Func iile foii de lucru simplific formulele
± Func ie = formul special scris anterior care ia o valoare sau mai multe valori, execut o opera ie i întoarce o valoare sau mai multe valori. Se folosesc singure în formule sau ca p r i componente în formule mai mari. ± Sintaxa func iei: =nume_functie(lista argumente) ± Lista de argumente poate fi unul sau mai multe argumente (constante, referin e de celule sau referin e de zone de celule), separate prin , sau ; ± Inserarea unui func ii: Insert ± Function sau clic pe fx de pe bara de formule ± Utilizarea butonului AutoSum (Însumare automat ): 
formule de însumare simple  formule de însumare multipl  totaluri generale

01.11.2007

Birotica

9

1. Crearea formulelor
‡ Mutarea i copierea formulelor i adreselor
± Afectarea adreselor la mutarea celulelor:
‡ Excel ajusteaz automat toate adresele celulelor care sunt mutate, aî. adresele desemneaz acelea i celule în noua lor pozi ie. ‡ Formulele care con in adrese din zona în care a i mutat celulele produc valoarea de eroare #REF! deoarece a i ters efectiv celulele existente i le-a i înlocuit cu cele mutate.

± Afectarea adreselor la copierea celulelor:
‡ Adrese relative: se modific ‡ Adrese absolute: r mân nemodificate

01.11.2007

Birotica

10

2. Formule cu adrese i leg turi
‡ Adresele altor foi dintr-un registru de lucru ‡ Numele fac adresele mai u or de utilizat ‡ Legarea registrilor de lucru în Excel

01.11.2007

Birotica

11

2. Formule cu adrese i leg turi
‡ Adresele altor foi dintr-un registru de lucru
± Sintaxa pentru crearea unei adrese c tre o alt foaie a unui registru de lucru con ine urm toarele elemente:  numele foii de calcul care este întotdeauna adres absolut  un semn de exclamare care separ adresa foii de adresa celulei  adresa celulei care poate fi relativ sau absolut Exemplu: =³foaie2!A1´ Introducerea se face fie prin tastare sau prin selectare

‡ Numele fac adresele mai u or de utilizat
± Nume = identificator u or de memorat pe care îl crea i pentru referirea la o celul , un grup de celule, o valoare sau o formul . ± Definirea: selectare, Insert ± Name - Define
01.11.2007 Birotica 12

2. Formule cu adrese i leg turi
‡ Legarea registrilor de lucru în Excel
± Se pot lega dinamic o formul dintr-un registru de lucru de date surs localizate într-un alt registru de lucru, aî. orice modific ri din datele sursei sunt imediat modificate în formula legat . Termeni utiliza i sunt urm torii: 
Adres extern : adres dintr-un alt registru de lucru  Registru de lucru dependent: registru de lucru ce con ine o leg tur cu un alt registru de lucru  Registru de lucru surs : registru de lucru care este sursa informa iei

± P r ie unei adrese cu formul extern sunt urm toarele: 
    Pozi ia registrului de lucru: disc i cale Numele registrului de lucru între paranteze drepte Numele foii de calcul; primele trei între apostrofe Semn de exclamare Adresa absolut a celulei

± Modificarea leg turilor: se deschid regi trii surs apoi se alege Edit ± Links unde este activ butonul Automat.
01.11.2007 Birotica 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful