You are on page 1of 75

การจัดการความรู้

( Knowledge
Management )
โดย พรเทพ จรัสศรี
22 กรกฎาคม 2553
หัวขูอการบรรยาย

1.ความหมาย/แนวคิด ของการจัดการความรู้
2.งานที่เกี่ยวขูองกับการจัดการความรู้
3.ประโยชน์ท่ีไดูรับจากการจัดการความรู้
•ประโยชน์ตอ่ องค์กร
•ประโยชน์ตอ่ พนักงาน
4.ขั้นตอนการจัดการความรู้
5.การจัดการความรู้ส่วนบุคคล
6.เครื่องมือที่ชว่ ยในการจัดการความรู้
(การนำาระบบ IT มาใชูในการจัดการความรู)้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ คือ การเตรียมความรู้ท่ี

มีอย่้ท้ง
ั ในและนอกองค์กรใหูพรู
พรูอมใชูงาน ในเวลาที่ตูองการเพื่อใหูสามารถ

ทำางานไดูอย่างมีประสิทธิผล และส่งผลใหูองค์กรประสบความสำาเร็จตามเปู า

หมาย
การจัดการความรู้ส่งผลต่อ Business Value ไดูอย่างไร
กำาไรส้งสุด
รายไดูเพิ่ม ตูนทุนลด

Financial
รายไดูเพิ่มจากล้กคูารายไดู
ใหม่ ต่อล้กคูาเก่าเพิ่ม

การหาล้กคูาใหม่เการรั
พิ่ม กษาลุกคูการสรู
าเก่า างความพอใจใหูกับล้กคูา

Customer
ภาพพจน์ท่ีดี การบริการที่รวดเร็ว
สินคูาที่มีคุณภาพ

กระบวนการในการใหู
การโฆษณาและประชาสั บริกกระบวนการจั
มพันธ์รวดเร็วและถ้ก ารล้กคูาที่ ดส่งที่ตรงเวลา
กระบวนการในการ
ตูอง ผลิตที่มี
ประสิทธิProcess
Internal ภาพ

บุคลากรที่มีความรู/้ ทักบุษะ
คลากรมีขวัญและกำาลังใจในการทำ างาน
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย
Learning & growth
กิจกรรมที่เกี่ยวขูองกับ KM
กำาหนด
รกำ Vision และ กลยุทธ์ขององค์กร

วางแผนปฏิบัติงานและการกำาหนดตัวผู้ปฏิบัติงาน
รวางแผนปฏิ

กำาหนดนโยบายใหูองค์กรเป็ น “องค์กรเรียนรู”
รกำ ้ (LO)
ecruitment
พัฒนาพนักงานในร้ปแบบต่างๆ เช่น การฝึ กอบรม
รพั

, การหมุนเวียนงาน , E-Learning
ารใหูทุนการศึกษา

Talent Management
Intellectual Property (IP) Manageme
กิจกรรม ISO-9000 หรือสรูางมาตรฐานการทำางานเป็ นเอกสาร
งาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวขูองกับ KM
9.แต่งตั้ง KM Team/สื่อสารใหูพนักงานเห็นประโยชน์ของ KM
10.การชี้ชัดใหูไดูว่าอะไรคือจุดแข็ง/จุดอ่อนขององค์กร
11.การชี้ชัดว่าองค์กรมีความรู้อะไร/อย่้ท่ีใคร/ยังขาดอะไร
12.กิจกรรมเสริมที่ทำาใหูพนักงานไดูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13.การหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยจัดการความรู้
14.การจัดสภาพแวดลูอมการทำางานใหูเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างพนักงาน

15.การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices


ปั ญหาขององค์กร

1.มีความรู้อย่ม้ ากมาย แต่ยังไม่ไดูนำามาใชูใหูเกิดประโยชน์


•ผู้บริหารไม่รู้ว่าองค์กรเก่ง/อ่อนในเรื่องใดบูาง
•ความรู้กระจัดกระจาย/ยังไม่มีการรวบรวมเป็ นหมวดหม่้
•ไม่มีขูอม้ลว่า พนักงานแต่ละคนมีความรู้อะไรอย่้บูาง
•ไม่รู้ว่าความรู้ท่ีตอู งการ อย่้ท่ใี ครบูาง
•คนในองค์กรมีทัศนคติไม่ถก้ ตูอง เช่น
1.ไม่ยอมเดินตามแนวคิดของคนอื่น
2.หวงและตำาหนิ ถูามีใครนำาแนวคิดของตนไปใชู
3.ชอบคิดใหม่ทำาใหม่อย่้เสมอโดยไม่สนใจของเก่า
ปั ญหาขององค์กร () ต่อ

2.เมื่อมีการเปลี่ยนคนทำางาน คุณภาพก็ดูอยลงทุกครั้ง
•ไม่มีระบบถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่
•ไม่มีการรวบรวมความรูจ้ ัดเก็บไวูเป็ นมาตรฐาน
•ไม่มีการบันทึกความรู้
•ไม่มีมาตรฐานในการทำางาน
3.สู้คแ่้ ข่งไม่ไดู ทั้งในดูาน
•สินคูา (คุณภาพ/ราคา/เทคโนโลยี)
•บริการ
•ยอดขาย/Market Share/รายไดู
ขั้นตอนของการจัดการความรู้

Part 1 การเตรียมความพรูอมของบุคลากร

Part 2 การสรูางวัฒนธรรมองค์กรไปส่อ
้ งค์กรแห่งการเรียนรู้

Part 3 การดำาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

Part 4 การสรูางเครื่องมือที่เอื้ออำานวยต่อการจัดการความรู้

Part 5 จัดการเพื่อใหูเกิดการเรียนรู้ของคนในองค์กร

Part 6 การนำาความรู้ไปใชูใหูเกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กร

Part 7 การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
Part 1 การเตรียมความพรูอมของบุคลากร

1.จัด KM Organization ตามความเหมาะสมของแต่ละ BU


2.ใหูความรู้ดูาน KM แก่บุคลากรทุกระดับ/สื่อสารใหูเขูาใจ
34..ปรั บทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานเกี่ยวกับการเรียนรู้
สำารวจตัวเอง
การสำารวจตัวเอง
ช่องที่ 1 เรียกว่า Known Area ใหู
กรอก
เรารูอ
้ ะไร เราไม่รู้อะไร ความรู/้ ทักษะส่วนตัวหรือ
ประสบการณ์ท่ี
1 2 เห็นว่าสามารถนำามาใชู
1.............................. 1.............................. ประโยชน์ไดู
......................... ......................... ช่องที่ 2 เรียกว่า Unknown Area
เรารู้ 2.............................. 2.............................. ใหูกรอกสิ่งที่เรายังไม่รู้ (แต่
......................... .........................
ว่า... 3.............................. 3.............................. อยากจะรู้หรือ
......................... ......................... จำาเป็ นตูองรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.............................. 4.............................. ในหนูาที่)
......................... ......................... ช่องที่ 3 เรียกว่า Hidden Area ใหู
5..............................
3 5..............................
4 นูองๆ
......................... .........................
1..............................
6.............................. 6..............................
เปิ ดใจใหูกวูางมองด้รอบๆ ตัว
......................... เรา หรือใน
เราไม่รู้ .........................
2.............................. .........................
7..............................
......................... 7.............................. หน่ วยงานของเราว่า เรามี
ว่า... .........................
3.............................. ......................... ความรู้อะไรบูางที่
......................... สามารถนำามาใชูประโยชน์กับ
4.............................. งานไดูบูาง
......................... เขียนขึ้นมาแลูวพยายามผลัก
5..............................
ดันใหูยูายไปอย่้
.........................
6.............................. ในช่องที่ 1แทน ดูวยการลงมือ
ถูาท่านเป็ นเด็กนักเรียนกำาลังจะสอบเขูามหาวิทยาลัยในปี หนูานี้

ระบบการสอบเขูามหาวิทยาลัย
เรารู้อะไร เราไม่รอ
ู้ ะไร

1 2 - ยกเลิกการสอบ A-Net
1.............................. 1.............................. - ใชูการสอบ GAT,PAT
......................... ......................... - สอบไดูหลายครั้ง โดยเลือก
เรารู้ 2.............................. 2..............................
เอาครั้งที่ดีท่ีสด

......................... .........................
ว่า... 3.............................. 3..............................
......................... ......................... วิธีการรับนักศึกษาของแต่ละ
4.............................. 4.............................. สถาบัน
......................... ......................... - สอบตรง
5..............................
3 5..............................
4 - สอบ Admission
......................... .........................
1.............................. - เงื่อนไขการคิดคะแนนของ
6..............................
......................... 6..............................
แต่ละสถาบัน
เราไม่รู้ .........................
2.............................. .........................
7..............................
......................... 7.............................. -ระยะเวลารับสมัคร วันที่สอบ
ว่า... .........................
3.............................. ......................... สถานที่สอบ
......................... -
4.............................. การเตรียมความรู้ของนักเรียน
......................... - วิชาที่จะตูองสอบ และนำ้าหนัก
5..............................
.........................
ของคะแนน
6.............................. - ความรู้ในแต่ละวิชาที่จะตูอง
ถูาท่านเป็ นคนขับรถแท๊กซี่

เรารู้อะไร เราไม่รอ
ู้ ะไร - ฉันขับรถเก๋งเป็ น
- ฉันมีใบอนุญาตฯ
1 2 - ฉันรูถ ้ นนหนทางในกรุงเทพฯ
1.............................. 1.............................. - ฉันรูเ้ สูนทางลัด
......................... ......................... - ฉันรูก ้ ฎจราจร
เรารู้ 2.............................. 2..............................
- ฉันรูเ้ รื่องเครื่องยนต์
......................... .........................
ว่า... 3.............................. 3.............................. (ด้แล/ซ่อม)
......................... ......................... - ฉันติดตามฟั งข่าวสารอย่้
4.............................. 4.............................. เสมอ
......................... ......................... - ฉันพ้ด-ฟั งภาษาอังกฤษไดู
5..............................
3 5..............................
4 บูาง
......................... .........................
1..............................
6.............................. 6.............................. - ฉันรูว ้ ิธีการขับรถอย่างไรใหู
.........................
ประหยัดเชื่อเพลิง
เราไม่รู้ .........................
2.............................. .........................
7..............................
......................... 7.............................. - ฉันรูเ้ ทคนิ คการรอคอย
ว่า... .........................
3.............................. ......................... - ฉันจบปวช.การตลาด
......................... - ฉันสามารถใชูอินเตอร์เน็ตไดู
4.............................. - ฉันชอบรูองเพลงคาราโอเกะ
......................... - ฉันมีใจรักบริการ
5..............................
......................... - ฉันรูว ้ ่าล้กคูาชอบความเป็ น
6.............................. ส่วนตัว
ถูาท่านกำาลังเรียนต่อ MBA
-วิชาที่จะตูองเรียนในแต่ละ
เรารู้อะไร เราไม่รอ
ู้ ะไร เทอม
- คำาศัพท์ตา ่ งๆ ที่นักศึกษา MBA
1 2 ตูองรู้
1.............................. 1..............................
......................... ......................... - ประเด็นเรื่องราวต่างๆ ที่
เรารู้ 2.............................. 2.............................. อาจารย์หยิบยกขึ้นมา
......................... ......................... - ประด็นเรื่องราวต่างๆ ที่
ว่า... 3.............................. 3.............................. เพื่อนๆ พ้ดถึง
......................... .........................
- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
4.............................. 4..............................
......................... ......................... ปั จจุบันและอนาคต
5.............................. 5.............................. - สถานการณ์ทางการเมือง
3 4
.........................
1.............................. ......................... และผลกระทบ
6..............................
......................... 6.............................. - สถานการณ์และปั ญหา
เราไม่รู้ .........................
2.............................. ......................... แรงงาน
7.............................. 7..............................
ว่า...
.........................
......................... .........................
- สถานการณ์ดา ู นสิ่งแวดลูอม
3..............................
- สถานการดูานพลังงาน
.........................
4.............................. - เทคโนโลยีต่างๆ
......................... - Management Tools ใหม่ๆ
5.............................. - ประวัติและผลงานของก้ร้ใน
......................... ดูานต่างๆ ที่ควรรู้
6.............................. - การเขียนแผนธุรกิจ
การจัดการความรู้ส่วนบุคคล : การสำารวจตัวเอง
การจัดการความรู้ส่วนบุคคล : การพัฒนาตัวเอง
art 2 การสรูางวัฒนธรรมองค์กรไปส่้ LO
มองว่าองค์กรเป็ นเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิต

เกิด มีพัฒนาการ และมีดับส้ญไป )


ที่มค
ี วามรู้ความสามารถหรือระดับสติปัญญา (IQ) ที่ส้ง
กจะประสบความสำาเร็จในหนูาที่การงาน แต่คนที่มีท้ัง IQ

ะ EQ ก็จะยิ่งประสบความสำาเร็จและสามารถจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไดูอย่างดีและ

ค์กรก็ไม่แตกต่างไปจากคนที่ตูองใหูความสำาคัญทั้ง IQ & EQ

Q ขององค์กร คือ ศักยภาพในการบริหารงาน/คน/เทคโนโลยี


น EQ ขององค์กรก็คือ ผลรวม EQ ของคนในองค์กรนั่นเอง

ฒนธรรมองค์กรเป็ นตัวสะทูอนใหูเห็นถึงระดับ EQ ขององค์กร

17
สรุป : การสรูางวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน SCG
•สรูางค่านิยมการเรียนรู้ในส่วนบุคคล ( Learning
People )
•โครงสรูางวัฒนธรรมเป็ นแบบ Horizontal
Structure คือ
เนูนการทำางานเป็ นทีมและมีการ Cross

Functional ระหว่างทีม เอื้ออำานวยใหูเกิดการทำางานและการ


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีไม่ยึดติดกับหน่ วยงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีไม่ยึดติดกับหน่ วยงาน

•สรูางวัฒนธรรม ( 5 + 3 ) หรือ Inno People +


Inno Leader
•ส่งเสริมใหูมีชมุ ชนนักปฏิบัติและชุมชนผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเนูน
การสรูาง Personal Mastery หรือผู้รู้จริงใน
18
สรุป : การสรูางวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน SCG
•ส่งเสริมกิจกรรมและสรูางเครื่องมือในการแบ่งปั นความรู้
เช่น จัด Forum : Show & Share , Idea
Time , Bookbriefing
สรูาง Web Portal ที่มีเวทีใหูพนักงานไดูร่วมกันแบ่งปั น
ความรู้ เช่น Blog , Wiki , Video Clip
Sharing , Webboard
•ส่งเสริมการใหูความรู้ดูาน Soft Skill แก่พนักงาน เช่น
สอนใหูรู้จักวิธีการเรียนรู้ ( Learn How to
Learn ) สอนเรื่อง
สุนทรียสนทนา ( Dialogue หรือ Deep

Listening ) 19
สรุป : การสรูางวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน SCG
•ยกย่องเชิดช้หรือแสดงความยินดีกับผู้ใหูความรู้ หรือผู้ท่ีผู้ท่ี
ใฝ่ หาความรู้อย่้ตลอดเวลา ( Eager to Learn )
โดยใชูเป็ น
โดยใชูเป็ น
ส่วนหนึ่ งของการประเมินผลงานประจำาปี ของพนักงานดูวย

•การสรูางพฤติกรรมดังกล่าว กระทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง
Role Model
โดยมีผู้บริหารทุกระดับเป็ น ที่พ้ดและการกระทำา
ที่สอดคลูองกันอย่้ตลอดเวลา เมื่อพนักงานใหม่เห็นว่าเรามี
วัตนธรรมอย่างไร ก็จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลูองอย่างนั้น

20
องค์กรเรียนรู้
สรูางค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร
ตัวอย่างการสรูางค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร
Part 3 การดำาเนิ นกิจกรรมการจัดการความรู้

1.กิจกรรมหลัก
ไดูแก่กจ
ิ กรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้

1.1 Identify คูนหาและชี้ชด


ั ใหูไดูว่า อะไรคือความรู้ท่ี

จำาเป็ นสำาหรับเรา และแหล่งความรู้เหล่านั้น

1.2 Capture/Select/Store
รวบรวม,แสวงหา,คัดเลือก,จัดเก็บ

1.3 Learning กิจกรรมที่ทำาใหูพนักงานมีความรู้มากขึ้น


1.4 Apply/Create
นำาไปใชูงาน,สรูางองค์ความรู้ขน
ึ้ มาใหม่

2.
3 การดำาเนิ นกิจกรรมการจัดการความรู้

ทีกระตู
กระตูนุ ใหูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ow & Share
Idea Time
Book Briefing
Eager to Learn
Knowledge Sharing Board
Blog / Chat / Wiki / Video Clip Shari
นๆ
คูนหาและชี้ชด
ั ใหูไดูว่าอะไรบูางคือความรู้ท่ีจำาเป็ นสำาหรับเรา
ความรู้อะไรบูางที่ควรจัดเก็บ

ควรจัดเก็บเฉพาะความรู้ท่ีองค์กรตูองการ คือ
n ความรู้ท่ีตอบสนองกลยุทธ์ตา ่ งๆขององค์กร

nCore Competency ขององค์กร


n
n
ความรู้ท่ีสรูางความแตกต่างจากค่้แข่งขัน
สามารถสรูางใหูล้กคูาเกิดความพึงพอใจ
n ความรู้ท่ีสามารถนำามาใชูแกูปัญหาต่างๆไดู
nนวัตกรรมต่างๆ
, ,
การรวบรวมความรู้ แสวงหา คัดเลือกและจัดเก็บ
การทำา Knowledge Mapping
เพื่อใหูทราบว่า

1. ความรู้ท่อ
ี งค์กรตูองการอย่้ท่ีใครบูาง

2. ใครมีความรู้ท่ีองค์กรตูองการบูาง

3. องค์กรยังขาดแคลนความรู้อะไรบูาง

รายชื่อพนักงาน 4.
ความรู้ 1
จะตู
กลยุอทงพั
ธ์ A
ความรู้ 2
ความรูท
้ ่อ
ี งค์กรตูองการ
ฒนาพนักงานในเรื่องใดบูกลยุ
ความรู้ 3
าง ทธ์ B
ความรู้ 4 ความรู้ 5 ความรู้ 6

นายสมชาย x x x x
นายสมศักดิ ์
นายสมเกียรติ x
นายสมบัติ x x
นายสมหมาย x x
การสรูางหรือแสวงหาความรู้ท่ีองค์กรขาดแคลน

ความรูท
้ ่อ
ี งค์กรตูองการ
รายชื่อพนักงาน กลยุทธ์ A กลยุทธ์ B
ความรู้ 1 ความรู้ 2 ความรู้ 3 ความรู้ 4 ความรู้ 5 ความรู้ 6

นายสมชาย x x x x
นายสมศักดิ ์
นายสมเกียรติ x
นายสมบัติ x x
นายสมหมาย x x

การสรูางหรือแสวงหาความรู้ คือการปิ ดช่องว่าง (Gap) ความรู้ของพนักงาน เช่น


§การฝึ กอบรม ( Classroom / E - Learning / OJT / ใหูท
การศึกษา)
§จากที่ปรึกษา / Recruitment
§จากการทำา Benchmarking และเรียนรู้จากความสำาเร็จของผู้อ่ นื
§จัดเก็บความรู้ท่ีมีอย่้ แลูวสรูางระบบการถ่ายทอดความรูไ้ ปยังผู้อ่ ืน
ภาพตัวอย่างหนูาจอระบบ eHR
จัดกิจกรรมเพื่อกระตูน
ุ Awareness ของพนักงาน
บรรยากาศ
สถานที่
ทำางาน
ที่เอื้ออำานวย
ต่อ
การแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

มีของรางวัลเล็กๆ
นูอยๆ
rt 4
Knowledge Management T
)
ารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชูในการจัดการความรู้
การนำ
สรูางเครื่องมือช่วยใหูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KM and E - Learning Platf
http://scgkm.cementhai.co.th
Tools E - Learning Contents
•Announcement •e - Classroom #1
•Webboard •e - Classroom #2 e - Courses
•Blog •e - Classroom #3
•Chatroom • •Course
•Upload / Downlo •e - Classroom #n #1
ad
•Course
•Links #2
•Photo Album CoP •Course
•Calendar
•Questionnaire •Community #1 #3
•Community #2 •Course
•Examination
•Vote / Poll •Community #3 #4
• • Sharing
•SCG Wiki •Content
•SCG YouTube •Community #n Topics
• #n
•and more … •Topic # 1
•Reports •Topic # 2
•User •Topic # 3
Management SCG Employees •Topic # 4
•User # 1 •
•User # 2 •Topic # n
• •L inks to
External
•User # n
Provided by SCG Academy
เครื่องมือต่างๆ ที่ใชูบันทึกความรู้

( Knowledge Capturing
Tools )
• แบบ Video Streaming

• แบบ Screen Capture

• แบบ E - Book
Knowledge Capturing To
T

Video
Video Zone
Zone

Index
Index Zone
Zone Slide
Slide Presentation
Presentation Zone
Zone
Soft
ware
AcuStudio
AcuManager
AcuStream

Software &
Hardware
สำาหรับสรูาง
เนื้ อหาความรู้หรือ
บทเรียน
Knowledge Capturing To
ตัวอย่างวิธีการนำาเนื้ อหาความรู้ไปใชูเพื่อการเรียนรู้

Live Broadcastin
ตัวอย่างวิธีการนำาเนื้ อหาความรู้ไปใชูเพื่อการเรียนรู้

CD On - Demand
ตัวอย่างวิธีการนำาเนื้ อหาความรู้ไปใชูเพื่อการเรียนรู้

Web On - Demand
nowledge Sharing To

ledge Sharing Bo
nowledge Sharing To

SCG Blog
nowledge Sharing To

Chat Room
nowledge Sharing To

SCG Wiki
nowledge Sharing To

Video Clip Sharing


nowledge Sharing To

ระบบการใหูคำาปรึกษา ( Counseling System )


art 5 การเรียนรู้ของคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learn how to win yourself


ยนรู้เกี่ยวกับจิตใจตนเอง

ยนรู้วิธีการเรียน (Learn how to learn)

ยนรู้วิธีการตัดสินใจ (Learn how to make decision)

ยนเป็ นทีม (Team Learning)

ยนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)

ยนรู้ดวู ยวิธีผสมผสาน (Blended Learning)

ยนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้การฝึ กสรูางสติ และการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
การมุ่งเนูนใหูผู้เรียนมีสติรก
ู้ ารกระทำา และอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการลด
อัตตาซึง
่ เป็ นส่วนที่สำาคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการฝึ กปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรม ธรรมสถานว่องวานิ ช และการเรียนรู้การ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) กับนายแพทย์เทอดศักดิ ์ เดชคง ผู้เชี่ยวชาญ
ดูานจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเนูนในการสรูางวิธีคิดเชิง
บวกและการควบคุมอารมณ์
การจัดการความรู้ส่วนบุคคล : การสำารวจตัวเอง
ช่องที่ 1 เรียกว่า Known Area ใหู
กรอก
เรารูอ
้ ะไร เราไม่รู้อะไร ความรู/้ ทักษะส่วนตัวหรือ
ประสบการณ์ท่ี
1 2 เห็นว่าสามารถนำามาใชู
1.............................. 1.............................. ประโยชน์ไดู
......................... ......................... ช่องที่ 2 เรียกว่า Unknown Area
เรารู้ 2.............................. 2.............................. ใหูกรอกสิ่งที่เรายังไม่รู้ (แต่
......................... .........................
ว่า... 3.............................. 3.............................. อยากจะรู้หรือ
......................... ......................... จำาเป็ นตูองรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.............................. 4.............................. ในหนูาที่)
......................... ......................... ช่องที่ 3 เรียกว่า Hidden Area ใหู
5..............................
3 5..............................
4 นูองๆ
......................... .........................
1..............................
6.............................. 6..............................
เปิ ดใจใหูกวูางมองด้รอบๆ ตัว
......................... เรา หรือใน
เราไม่รู้ .........................
2.............................. .........................
7..............................
......................... 7.............................. หน่ วยงานของเราว่า เรามี
ว่า... .........................
3.............................. ......................... ความรู้อะไรบูางที่
......................... สามารถนำามาใชูประโยชน์กับ
4.............................. งานไดูบูาง
......................... เขียนขึ้นมาแลูวพยายามผลัก
5..............................
ดันใหูยูายไปอย่้
.........................
6.............................. ในช่องที่ 1แทน ดูวยการลงมือ
การเรียนรู้วิธีการเรียน (Learn how to learn)
1. มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น (Eager to Learn)
2. รู้จักตั้งคำาถามที่มีประโยชน์และสรูางสรรค์
3. สุดยอดของการเรียนคือไม่ตูองเรียน แต่ใชูวิธีลอกเลียนแบบ (ใชูร่วมกับขูอ 4)
4. รู้ท่ีมาที่ไปแลูวสรุปใหูเป็ น/ต่อยอดใหูไดู
5. จดบันทึกสิ่งที่เป็ นสาระสำาคัญเอาไวู
6. คบบัณฑิต
7. สรูาง Connection
8. หาเวลานั่งนึกทบทวน , จัดระเบียบ หรือทิ้งไปบูาง (สำารวจตัวเอง)
9. เรียนรูต้ ลอดชีวิตในทุกเวลา , ทุกสถานที่ และกับทุกคน
(แต่ไม่จำาเป็ นตูองรูใ้ นทุกๆ เรื่อง)
Team Learning / Action
Learning / Blended Learning
Part 6 การนำาความรู้ไปใชูใหูเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

1.ในฐานะผู้บังคับบัญชา
1.1 รู้จักเลือกใชูคนใหูเหมาะสมกับงาน
1.2 ใหูคำาปรึกษา/สอนงาน/แนะนำาแหล่งความรู้
1.3 ส่งเสริมจุดแข็งของพนักงาน
1.4 พัฒนาพนักงานใหูมีความรู้ตามที่องค์กรตูองการ
2.ในฐานะพนักงาน
2.1 สืบคูนความรู้ท่ีอยากทราบจาก KM Database
2.2 นำาความรู้ท่มี ีอย่้มาใชูซ้ ำาหรือนำามาต่อยอด
2.3 จดบันทึก
2.4 ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานอื่นทุกครั้งถูามีโอกาส
การนำาความรูไ้ ปใชูใหูเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
Part 7
1.
การประเมินผล
การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน
โดยการเฝู าด้การเปลี่ยนแปลงจากสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรม จากการสอบถามอย่างเป็ นทางการโดยใชูแบบสอบถาม หรือ
อย่างไม่เป็ นทางการโดยการพ้ดคุยกับพนักงาน
2. การวัดประสิทธิภาพของสื่อต่างๆ
โดยด้จากปฏิกิริยาการรับรู้ขูอม้ลข่าวสารของพนักงานที่มีการสื่อสารออก
ไปใหูพนักงานทราบ
3. การวัดกระบวนการหรือผลสำาเร็จจากการดำาเนิ นกิจกรรม KM
วัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเปู าหมาย เช่น
nNumber of Members
nNumber of Contributors
nFrequency of Login , Dwell Time
( Duration time of using )
nFrequency of Update , Download
nNo of Members to No of
Contributors Ratio
วัดปริมาณ, คุณภาพของเนื้ อหาหรือประโยชน์ท่ไี ดูรับ ( โดยการ
ทำา Survey )
nNumber of Topic of Contents or
Anecdotes
nUser rating of contribution value
nNumber of Problems Solved
nTime spent gathering information
nTime spent analyzing information
วัดผลสำาเร็จของการทำา KM
nNumber of action plans to
สาเหตุท่ท
ี ำาใหู

คนเรายอมถ่ายทอดความรูใหู
้ ใหูแก่ผู้อ่ ืน

1 2 3
มี มี
มีความไวูวางใจ ผลประโยชน์
ความรัก / ร่วมกัน

สนิ ทสนม
G Knowledge Management Mod
Business
- Right Man Value - Cross Functional
- Right Job
- Project
- Guru Assignment
- Expert Knowledge - Task Forces
Mapping

Team
Learn Use Collaborat
Individual Knowledge
KM Contribut Database Capture
ion
e KM

Store Search - CoP


- Search
- Blended Learning
- Blogger - Discussion
- Uploading - Wiki
- Webboard KM Activities & - Case Studying
Information
- E-Learning Technology - Project Studying
- Video Clip - Show & Share
Sharing
- After Action
Review

70
การจัดการความรู้ใน SCG
Knowledge
Management

การจัดการความรู้ การจัดการความรู้

ระดับองค์กร ส่วนบุคคล

(Macro) (Micro)
สรูางบรรยากาศ สำารวจตัว
ในการ แลก เอง
เปลี่ยนเรียนรู้ สรูางวัฒนธรรมองค์กรใหู ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหู
พนักงานเกิดความใฝ่ เป็ นคนใฝ่ รู้
เรียนรู้ พัฒนาตัว บันทึก
สรูางเครื่องมือ
เอง ความรู้
- Knowledge Capturing Tools แสวงหา
- Knowledge Sharing Tools ความรู้
- E-Learning Tools ส่วน
ใน เป็ น ไม่เป็ น
- Knowledge Mapping บุคคล
- Community of Practice องค์กร ทางกา ทางการ
รClassroom
E-Learning

K นำาความรู้ไป
ใชู
เรียนรู้
สรูาง จากคน
Infrastructure M - คูนหาจาก เรียนรูด ้ ูวยตนเอง
อื่น
- Knowledge Database Search Engine

- Intranet & Internet - ถูามีปัญหา - จาก Search Engine


จัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ จะ - จาก Wikipedia
ปรึกษาใคร - จากหูองสมุด
- กำาหนดขอบเขตของความรู้ท่ี - จากรูานหนังสือ
- ทำา AAR
องค์กรตูองการ
- บันทึก้
แบ่งปั นความรู - จากการ Load
- จัดทำา Knowledge Mapping
- สรูางหรือแสวงหาความรู้ท่ียง ั ขาด - เขียน Blog BitTorrent
- จาก Google Hack
อย่้ - ร่วมกิจกรรม Show & Share , Book Briefing
- จาก YouTube
- จัดเก็บความรู้ท่ีมอ ี ย่้หรือที่จัดหามา - ช่วยตอบคำาถามใน Webboard
- และอื่นๆ
ใหูเป็ นระบบ
ตัวอย่าง : การพัฒนา KM เพื่องาน HRM
ติ ดต่ อขอรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มไดู ท่ี

pornthec @ scg . co . th
02 - 586 - 3586
โทรศั พท์

http://gotoknow.org/blog/cementhai/toc
http://twitter.com/thep_charatsri
http://www.facebook.com/pornthep.charatsri