Παπούτσια - Shoes

(Μεταφρασμένο καὶ στὴν Ἀγγλική γλώσσα)

Ποιὸς ἐξαφάνισε τοὺς ἀνθρώπους
ἀπ’ τὸ δρόμο;

Who eliminated the people
from the street?

Στὰ πεζοδρόμια ἀπόμειναν
παπούτσια.
Ἀπὸ συνήθεια ἀντιγράφουν
τὴν κίνηση, περπατᾶνε…
Ὁδηγούνται στὶς διαβάσεις,
σταματοῦν στὸ φανάρι
κι ὕστερα συνεχίζουν…

Shoes have remained in the
pavements
By habit, they copy
the movement, they walk
They are led to the pedestrian
crossings,
stop at the traffic lights
and then they keep on.

Ὁλόκληρη πόλη χράπ – χρούπ,
χράπ - χρούπ…
κατάπιε τὴ γλώσσα τῆς βουῆς.
Κανεὶς δὲν εἶχε τίποτε
νὰ πεῖ προηγουμένως.

The entire city chrap-chroup
Chrap chroup
swallowed the language of noise.
No-one had anything
to say beforehand.

Ίανουάριος 2005
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΤΑΒΑΝΙ ἐκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ