You are on page 1of 1

v°æ¶º’µ ûªyç ¢Á’úø©’ ´çîÁjØ√

°æ†’©’ îË®·≤ƒhç
 
Ø√ߪ’-èπ◊™x *ûªh-¨¡ŸCl¥ éπ®Ω´¤ îËÆœ† ûª°æ¤p©’ ÆæJ-îË-Ææ’-èπ◊çö«: *®Ωç-@N
í∫’çô÷®Ω’, †÷uÆˇ-ô’úË: v°æï© ¶µºN-≠æuûª’h èπ◊-Ø√o®Ω’. v°æ¶µº’-ûªyç°j ü∆ü∆°æ¤ v°æA-îÓö«
Å´-Ææ-®√© ü¿%≥ƒd u v°æñ«-®√ïuç §ƒKd v°æ¶µº’ûªyç °∂æ÷õ„j† N´’-®Ωz©’ í∫’°œpç-î√®Ω’. v°æÆæ’hûªç ÅCµ-
¢Á’úø©’ ´çîÁjØ√ °æ†’©’ îË®·ç-îËç-ü¿’èπ◊ 鬮Ω é¬çvÈíÆˇ §ƒKd, v°æA-°æéπ~ ûÁ©’-í∫’-ü˨¡ç
Æœü¿l¥çí¬ Ö†o-ü¿E Ç §ƒKd ®√≠æZ Åüµ¿u-èπ~◊úø’ v°æï© Å´-Ææ-®√-©†’ í¬LéÀ ´C™‰Æœ ÅÂÆç-Hx™
*®Ωç-@N Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. í∫’çô÷®Ω’ >™«x á´-JC °jîË®·í¬ Öçú≈L ÅØË Å稡ç-°jØË
°æ™«o-úø’™ ¨¡E-¢√®Ωç Çߪ’† NÆæh %-ûªçí¬ ü¿%≠œd °úø’-ûª’-Ø√o-®ΩE N´’-Jzç-î√®Ω’. v°æï©
°æ®Ωu-öÀç-î√®Ω’. Ø√í¬-®Ω’b-†-≤ƒ-í∫®˝ v§ƒñ„èπ◊d ´ü¿l Ææ´’-Ææu© í∫’Jç* °æöÀdç--éÓ-èπ◊çú≈ v°æñ«-üµ¿-
†’ç* v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’i† °æ®Ωu-ô† ´÷Ωx, í∫’®Ω- Ø√Eo ü¿’Jy-E-ßÁ÷í∫ç îËÆæ’h-Ø√o-®ΩE ûª°æ¤p-°æ- í∫’çô÷®Ω’ >™«x ´÷îª-®Ωx™ *®Ωç-@N °æ®Ωu-ô-†èπ◊ £æ…ï-È®j† v°æï©’
ñ«©, È®çô-*çûª, ü∆îË-°æLx, °œúø’-í∫’-®√∞¡x, †éπ-J- ö«d®Ω’. ≤ƒy®Ωl¥-°æ‹-Jûª ®√ï-éÃ-ߪ÷-©èπ◊ v°æï©’ v°æñ«-®√ïuç §ƒKd Åüµ¿u-èπ~◊úø’ *®Ωç-@N ûÌL- ´÷- Ωx ®Óú˛≥- Ú™ ´÷ö«xú- ’ø û- ª’†o Ææ´’-ߪ’ç™
éπ©’x O’ü¿’í¬ †®Ω-Ææ-®√-´¤-Ê°ô îË®Ω’-èπ◊çC. †®Ω- NÆæ’-í∫’-îÁçC ÖØ√o-®Ω-Ø√o®Ω’. v°æï© †´’t-é¬Eo ≤ƒJ E®Ωy-£œ«ç-*† °æ®Ωu-ô-†èπ◊ ņ÷£æ«u ã Néπ™- «ç-í∫’úÕ îËA †’ç* ñ«J† ïçú≈-éπv®Ω
Ææ-®√-´¤-Ê°-ô™ È®çúø’ w°j¢Ëô’ 鬮Ωu-véπ-´÷™x ´´·t îËߪ’-èπ◊çú≈ ¢√J Ææ´’-Ææu©’ í∫’Jhç* Ææpçü¿† ©Gµç-*çC. ÅGµ-´÷-†’©’, 鬮Ωu-éπ- v°´æ ÷-ü´¿- ¨- »ûª÷h *®Ωç@- N ûª©†’ û√éÀçC. èπ◊úÕ-
§ƒ™Ô_†o Çߪ’† ®√vA ≤ƒnEéπ éπ∞«-¨»-©™ ¢√öÀE v°æ¶µº’ûªyç ´·çü¿’ °õ‰dç-ü¿’èπ◊ v°æñ« ®Ωh©’ F®√-ï-Ø√©’ °æL-鬮Ω’. v°æ¶µº’ûªy °æE-B- éπçöÀ °æéπ\† éÌClí¬ <®Ω’è- π◊§- Ú-®·çC. áçúø¢- ∞Ë ¡
à®√pô’ îËÆœ† •£œ«-®Ωçí∫ Æ涵º™ v°æÆæç-Tç- îÁjûª†u ߪ÷vûª©’ E®Ωy-£œ«ç-îª-†’-†oô’x v°æéπ-öÀç- ®Ω’†’ áçúø-í∫-úø’ûª÷.. í∫ûª áEo-éπ™ x §Ò®Ω-§ƒ- îÁ´’-ôûÓ éπ©Æœ •’í∫Â_ °j ®Ωéπhçüµ∆®Ωí¬ ®√´-ôçûÓ
î√®Ω’. ü∆J-§Ò-úø-´¤Ø√ ÅGµ-´÷-†’©’, v°æï© î√®Ω’. ®√≠æZç™ ´’ç*-F∞¡Ÿx üÌ®Ω-éπE îÓô ôx†’ ´’Eoç-îª-´’çô÷ v°æï©èπ◊ îË®Ω’-´ßË’u ÅGµ´- ÷-†’©’ éπçí¬-®Ω’°- ú-æ ≈f®Ω’. ûª†Â°j ïçú≈ NÆœ-
†’ç* ´’ç* Ææpçü¿† ©Gµç-*çC. í∫’®Ω-ñ«- ´’ü¿uç à®Ω’™„j §ƒ®Ω’-ûÓç-ü¿E ÅØ√o®Ω’. v°æߪ’ûªoç î˨»®Ω’. J† Néπ™- «çí∫ ÅGµ´- ÷-EE §ÚM-Ææ’©’ Åü¿’°- ¤æ -
©™ Çߪ’† ûª† ¶«©u-Ææt-ûª’-©†’ í∫’®Ω’h îËÆæ’- í∫’çô÷®Ω’ >™«x °æ™«oúø’ v§ƒçûªç™ ®Óú˛≥- Ú™ *®Ωç@- N- éÀ Ææy©p í¬ßª’¢- Á’çi C. ™éÀ BÆæ’é- Ó-¶í¬ ´ü¿El Çߪ’† ¢√Jç-î√®Ω’.