You are on page 1of 1

DIVENDRES, 6 D’AGOST DEL 2010

el 3 de vuit 23

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 10 35 Delegació Sant Sadurní:
Fax 93 818 02 36 Sant Antoni, 9
el3devuit@el3devuit.cat 08770 Sant Sadurní
d’Anoia Impressió: el3devuit.cat
Publicitat Alt Penedès: Tel. 93 818 35 01 Impressions http://www.el3devuit.cat
Tel. 93 892 10 35 Intercomarcals, S.A.
publicitat@el3devuit.cat Delegació El Vendrell: el3devuit@el3devuit.cat
La Rambla, 22, 1r 4a Dipòsit Legal: esports@el3devuit.cat
Publicitat Baix Penedès: 43700 El Vendrell B-43447-1982
publicitat@el3devuit.cat
Tel. 977 66 28 93 Tel. 977 66 41 61

La recepta de l’èxit L’aigua i la memòria de peix


De com organitzar un sopar
d’estiu per a 200 afamats i
desfondats que necessitin
seure. Ah! molt important:
Fa poc més de dos anys el país
es trobava en alerta màxima Penso A Gelida tenim un bon exem-
ple d’aquesta manera de fer.
guanyar una pasta gansa. Pri-
mer de tot, buscar l’entorn
que tota la coberteria, vaixe-
lla i cristalleria sigui de plàs-
per la sequera continuada. Hi
havia restriccions als regants i que... La construcció d’unes esca-
les mecàniques per 700.000
adequat (de lloguer, és clar): tic, per així estalviar-nos fei- al consum urbà, es portava ai- euros per pujar una escala
una gran casa amb solera, a na i disgustos amb els vidres gua en vaixells i s’estava a punt de 15 metres dins una pobla-
poder ser una finca catalo- trencats. Finalment, però bà- de realitzar un transvasament ció de 7.000 habitants és un
gada i restaurada, preferi- sic per a l’èxit de la vetllada, desesperat de l’Ebre cap a l’Àrea d’aquests projectes emble-
blement allunyada de nuclis es crea una llista d’invitats es- Metropolitana. La situació era màtics per lluir-los dia i nit.
habitats i una mica amagada tricta i exclusivament a par- tan greu que com a darrer re- I ara, sense efectuar cap acció
(però alhora de fàcil accés per tir d’amistats i amics íntims curs des de la Generalitat es d’estalvi d’aigua més que sim-
als ‘urbanites’), que disposi d’aquests, procurant una demanava l’acció de la More- plement connectar el poble al
d’un enorme pàrquing (enca- majoria femenina i buscant neta. Finalment van arribar les subministrament del Ter-Llo-
ra que sigui ocupant un camp
de conreu del veí), i sobretot, Afers interns un públic més aviat adult i
solvent, a qui es cobrarà per
pluges al maig del 2008 però les
administracions, especialment
bregat i manllevant la qualitat
superior de la procedent dels
equipada amb una piscina de avançat mitjançant trans- els ajuntaments, ja havien pre- pous propis, es posarà gespa
mides olímpiques i uns am- ferència bancària. Llavors parat campanyes per deixar artificial al camp de futbol de
plis jardins al voltant. Segui- s’acorda dia i hora sota qual- veure la seva preocupació. El Gelida. Amb aquest increment
dament es contracta el perso- sevol excusa, per exemple repartiment als veïns de do- Daniel Garcia de l’ús d’aigua sense reduir-ho
nal (i un servei de neteja) que una de dress code, com seria sificadors per les aixetes i el per cap altre costat esclar que
sigui professional i discret, a l’obligació per tothom de dur consell de no abandonar les ai-
Peris les fonts pròpies no seran mai
raó d’1 per cada 20 comensals avarques (la tradicional es- gües de les piscines passat l’es- www.danielgarciaperis.cat suficients. Cal o no gespa ar-
(incloent un parell de cuiners pardenya menorquina), i es tiu eren els més freqüents que tificial amb les moltes man-
de brasa i un ‘punxa-discos’ convoca amb caràcter anual ens arribaven. Les pluges van cances que hi ha al poble? El
eficaç), que bàsicament es segons les diferents modali- continuar, els embassaments model triat serà un benefici
dedicaran a controlar l’accés i tats que se’ns ocorrin. Quant es van tornar a omplir i que ha per la pràctica del futbol però
a servir copes. Repartides per Jaume Mitjans a la tarifa, s’imposa un preu quedat d’aquella emergència? A canvi de sembla increïble que la seva
la gespa del recinte s’hi mun- dissenyador industrial elevat però assequible tenint Absolutament res! instal·lació sigui “patrocinada”
ten una quinzena de taules en compte que s’ofereixen En molt poc temps hem obli-
prorrogar-li per SOREA, l’empresa que ges-
(sense cadires) amb idèntic viandes a dojo i barra lliure, dat el valor de l’aigua. Les bo- la concessió tiona la xarxa de subministra-
menjar fred preparat i es dis- tot en un marc incomparable nes intencions a solucionar ment d’aigua a la població. A
tribueixen mitja dotzena de S’imposa un i envoltat de la més selecta les fuites de la xarxa s’han
l’Ajuntament i canvi de prorrogar-li la conces-
neveres plenes de refrescs i
preu elevat però i ‘glamurosa’ companyia. A anat diluint, sobretot segons incrementar un sió l’Ajuntament i incremen-
cerveses (algunes sense alco- més, es procura captar algun s’aproximen les eleccions. tar un 50% el rebut de l’aigua,
hol), tipus bufet lliure. Tam- assequible tenint conegut de la tv(3) per esva- Sense la sequera, ara la priori-
50% el rebut de donarà més d’un milió d’euros
bé es prepara una gran barra
en compte que lotar el galliner i s’inclouen tat dels governants, sobretot l’aigua, Sorea al consistori. Aquest en comp-
ben assortida d’espirituosos i algunes ‘escorts’ que t’escal- en l’àmbit local, és realitzar tes de destinar aquests diners
licors, es forma un llarg tau- s’ofereixen viandes fin el personal. Arribat el dia, obres ben vistoses, ja que in-
donarà més d’un a qualsevol equipament prio-
lell ple de vins i caves en gel,
a dojo i barra lliure, només caldrà deixar que la na- vertir sota terra no és rendible milió d’euros al ritari o a reduir el consum d’ai-
i s’instal·la una petita carpa turalesa segueixi el seu curs, electoralment. Les obsoletes gua, els dedica íntegrament a
amb la graella per fer carn de tot en un marc vigilant que ningú s’ofegui a instal·lacions quedaran pel se-
consistori un espai que augmentarà la
xai i botifarres al moment. A la piscina ebri d’entusiasme i güent i així successivament... despesa d’aigua de manera fixa
part, es munta l’equip de mú-
incomparable i sent permissius amb tot allò Així doncs, ja veiem la maqui- per al municipi com a mínim
sica i es reparteixen algunes envoltat de la més que succeeixi als lavabos. I si nària de l’equip de govern mu- durant la seva vida útil de 15
làmpades, però no masses, un cop acabat l’esdeveniment nicipal en marxa, gastant en anys. Vaja, un “regal” amb el
que s’ha de crear ambient. En
selecta i ‘glamurosa’ t’has de desfer d’un inespe- allò que la gent veu: asfaltant millor retorn per a l’empresa
acabat, es condiciona la zona companyia rat cadàver incòmode, fes-ho i repintant carrers, posant però una feixuga hipoteca més
d’entrada i no gaire lluny s’hi enterrant-lo sota terra i ben plantetes encara que no sigui per a la butxaca dels ciutadans,
col·loquen unes quantes chai- fons, que si l’incineres, pot temporada, convidant a dinars tant els que tenen memòria de
se longue en filera per als 4 estar 2 dies cremant... i festes populars, etc. peix com els que no.

Confusió i desordre al Jané va desconvocar aques- suspensió precipitada ja i la gestió per la convivència importants que afecten les com a tots els ciutadans del
govern del Vendrell ta reunió només una hora que aquesta és la manera a la vila; amb els múltiples Madrigueres i la Trama Ur- Vendrell.
El 2 d’agost s’havien con- abans de la celebració del d’actuar del govern de CiU projectes paralitzats i les bana Consolidada (TUC)? Helena Arribas i Esteve
vocat unes comissions in- ple. En aquell instant, el ple al Vendrell. Un govern que moltes promeses incom- Potser va ser perquè hi ha- Presidenta del Grup Muni-
formatives per a les 20:00 municipal que, en principi, improvisa, que no té cap plertes. Però, d’un govern via molts regidors de vacan- cipal Socialista
hores. Aquestes comissions s’havia de celebrar el dijous projecte de futur pel muni- on regna el desordre com ces i els hauria faltat suport El Vendrell
prèvies al ple serveixen per 5 va quedar, per tant, des- cipi i que es limita a donar aquest no podem esperar- per aprovar els diferents
debatre entre els diferents convocat fins a nou avís. cops de cec amb la confiança ne gran cosa. punts? Potser perquè, com
regidors/regidores i consul- El que de veritat importa i d’encertar-la alguna vegada. Tot i això, queda a l’aire el ja és habitual en aquest go-
tar la informació de cara a la sobretot ens preocupa són Per desgràcia, n’erra moltes motiu de la suspensió. Per vern, els expedients i infor-
sessió plenària que es cele- aquestes mostres constants més de les que encerta. què es va cancel·lar aquesta mes estaven incomplerts?
bra uns dies més tard. de confusió i desordre que Tot això fa temps que des reunió prèvia al ple? Potser La realitat és que no conei-
Doncs bé, en aquesta ocasió, hi ha dins del govern de Be- del PSC ho estem denunci- perquè no tenien una majo- xem la resposta a aquestes
quina sorpresa vaig tenir i la net Jané. ant. Ja ho hem dit moltes ria suficient per aprovar els preguntes però, des del PSC,
resta d’integrants del Grup Lamentablement, tam- vegades amb el desori eco- punts que es presentaven ens agradaria que ens ho ex-
Socialista quan el govern de poc ens ha sorprès aquesta nòmic; també amb el treball al plenari, uns punts molt pliquessin tant a nosaltres

You might also like