You are on page 1of 3

אא

אאאאאאאאאא  אא?א?א  Wאאא،אא א אאאאאא  Kאא אאאאאא  W אE٠{٠٥F - אאאאאא٢٤١  ؟EאFא אE٠{٠٥F - אאאאאא٢٤١  ؟EאFא אE٠{٠٥F - אאאאאא٢٤١  ؟EאFא אE٠{٠٥F - אאאאא٢٤١  ؟א  Wאאא אאא٢٤١ אJ١ אאאאאא  K

אאא٢٤١ אJ٢  Kאאאא Fאאאאאא

אאאא ،Eאאא א،١٤٢٤אאאא א ،E٢٤١Fאאא אאאא،אא אא E٢١F،E٤٢Fאא،א אאKאE٢١F،א  Wאא אE٠{٠٥F - אאאאאא٢٤١

 KEאFא

אE٠{٠٥F - אאאאאא٢٤١  KEאFא אE٠{٠٥F -

אאאאאא٢٤١

 KEאFא

אE٠{٠٥F - אאאאא٢٤١  Kא

א،אא  Wא ؛אאאאJ١  אא،אא،אאא

 Kאא

אאאאאאJ٢ א،אאאא ،Eא Fאאא אאאא  Kאא א ،אאאאאאJ٣ אאא،אאאאא אאא،אאאא אאאא ،אאאאא אא ،א אאא،אא،אא אאאאאאא  K  אאאאאאאאJ٤

א،אאא Kא ،אאאאא  Kאא אאאאJ٥ אאאא،א

 אאאאFאא  KEאא

אאאאאאאJ٦

 אאאא،אא  Kאא