You are on page 1of 2

Pitanje:

Želim uvesti 100 pari tenisica iz Kine. Na što moram paziti prilikom razmjene te robe za
novac? Trebam li najprije platiti, pa čekati da pošiljka stigne UPS-om ili FEDEX-om ili robu
mogu platiti nakon primitka? Kolika je carina?

Aldo Urem, Rijeka

Odgovor:
Najčešći način rada s kineskim tvrtkama je plaćanje unaprijed ili akreditivom. Nakon nekog
vremena suradnje i za značajne količine moguće je direktnim pregovorima dogovoriti i
određenu vrstu odgođenog plaćanja. Pojednostavljeno rečeno, akreditiv je način plaćanja kod
kojega vaša poslovna banka isplaćuje dobavljača preko njegove poslovne banke tek nakon
vašeg zaprimanja robe. Kod plaćanja akreditivom morate računati na značajne bankarske
naknade te na spremnost banke da uopće otvori akreditiv na vaše ime. Većina banaka
akreditiv tretira slično kao i kredit te tvrtka mora zadovoljiti sve uvijete kao i kod kredita. To
značajno povisuje troškove i produžuje vrijeme transakcije. S obzirom na navedenu količinu
vjerojatno se radi o vrijednosti od par stotina dolara te je plaćanje unaprijed najpogodnija
opcija.
Naši klijenti koji posluju s tvrtkama iz Kine imaju uglavnom dobra iskustva, no priča se i o
lošim. Ukoliko ste kontakt s tvrtkom ostvarili preko državne ili paradržavne institucije
(Chamber of Commerce, Trade Council) tada je vjerojatnost kvalitetnog partnera veća nego
ako ste do njih došli pretražujući internet. Isto tako morate znati da kvaliteta robe može biti
bitno niža nego što ju očekujete gledajući katalog. Plaćanje akreditivom vas osigurava od
slučaja da dobavljač uopće ne isporuči robu, ali vas ne osigurava od nezadovoljavajuće
kvalitete.
Carina na tenisice je 6%.

Pitanje:
Naša tvrtka je dio međunarodne korporacije sa sjedištem u Njemačkoj. Sada smo dogovorili
da nam odobre kredit koji ćemo koristiti za razvoj poslovanja. Da li smijemo uzeti takav
kredit bez korištenja banke i kakav je porezni tretman takvog kredita? Ima li još neka
činjenica značajna za to?

Odgovor:
Prema trenutno važećim propisima ne postoje ograničenja u dobivanju pozajmice direktno iz
inozemstva. Prva procedura koju morate zadovoljiti kod primanja pozajmice direktno od
tvrtke iz inozemstva je prijava kreditnog posla Narodnoj banci u statističke svrhe. Sa stranica
Narodne banke (www.hnb.hr) morate skinuti obrasce KZ2 i K3. Kako su stranice vrlo
nepregledne ovdje vam je točna adresa obrazaca: http://www.hnb.hr/propisi/odluke-platna-
bilanca/h-odluke-platne-bilance.htm#Inozemna. Iako se radi samo o statističkim podacima
banka ne smije prebaciti sredstva na vaš žiro račun prije nego što joj predočite potvrdu o
prijavi izdanu od Narodne banke. Navedene obrasce morate popuniti i priložiti im ugovor o
pozajmici koji može biti na stranom jeziku. Narodna je banka u zadnje vrijeme značajno
ubrzala postupak te potvrdu možete očekivati jedan do dva radna dana nakon prijave, a u
slučaju hitnosti i prije. Nakon toga morate na isti način prijavljivati svaku transakciju u svezi s
pozajmicom (plaćanje glavnice, plaćanje kamate, zatvaranje pozajmice i slično) koristeći
obrazac K3.
Za određivanje poreznog tretmana pozajmice značajno je u kakvom su vlasničkom odnosu
tvrtke zajmodavac i zajmoprimac. Ako ne postoji direktna vlasnička veza odnosno tvrtke su
samo dio iste grupe (iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi i nadzoru obje tvrtke)
tada se pozajmica tretira kao posao između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta. U tom se
slučaju kamate na primljenu pozajmicu porezno priznaju kao rashod najviše do visine
kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Tu
kamatnu stopu bi trebao određivati ministar financija, a ukoliko on to ne učini, onda se
primjenjuje eskontna stopa Hrvatske narodne banke, u ovom trenutku 4,5%. Dogovorena bi,
dakle, kamata u tom slučaju trebala biti niža od 4,5% jer se ostatak kamata neće priznati u
porezni rashod.
Drugi je slučaj ako zajmodavac direktno sudjeluje u kapitalu zajmoprimca s više od 25%
dionica ili udjela u kapitalu. Ako je iznos pozajmice manji od četverostruke vrijednosti udjela
zajmodavca u društvu tada se primjenjuju ista pravila kao i kod povezanih osoba. No ako je
iznos pozajmice veći od četverostruke vrijednosti udjela tada se kamate uopće porezno ne
priznaju kao rashod bez obzira na njihovu visinu. Vrijednost udjela se pri tome računa kao
zbroj osnivačkog kapitala, zadržane dobiti i rezervi.
Osim utjecaja kamate na godišnji porez na dobit morate pripaziti i na porez po odbitku. Porez
po odbitku se plaća prilikom svake isplate kamate ukoliko se ne radi o robnom kreditu ili
kreditu banke ili financijske institucije. Porez po odbitku plaća se po stopi od 15% ukoliko
ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije određeno. Konkretno u
ugovoru s Njemačkom određeno je da se navedeni porez po odbitku ne plaća na kamate.