You are on page 1of 9

ΓΩΎϤΑ ϒϳήόΘϟ΍

ϱϮϐϠϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ


ϱϮϐϠϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ : ΓΩΎϤϟ΍ ϰ˷Ϥδϣ
(301) : ΓΩΎϤϟ΍ Ϣϗέ
ΔϴΑήϋ Ε΍έΩ : ΓΩΎϤϟ΍ ωϮϧ
ϑΎ˷δόϟ΍ ϒϠΧ Ϳ΍ΪΒϋ .Ω : ΓΩΎϤϟ΍ αέΪϣ
(ϥΎΘϋΎγ) : Ύ˱ϴϋϮΒγ΃ Γέ˷ήϘϤϟ΍ ΕΎϋΎδϟ΍
ήϴΧ΃ϭ ˬ ϥΎΛϭ ˬ ϝϭ΃ ˬ ΔΛϼΛ : ΕέΎΒΘΧϻ΍ ΩΪϋ
ϲϧΎΜϟ΍ έΎΒΘΧϻ΍ ˬ(27) ϝϭϷ΍ έΎΒΘΧϻ΍ : ΕΎΟέΪϟ΍ ϊϳίϮΗ
ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ έϮπΤϟ΍ ˬ (30) ήϴΧϷ΍ έΎΒΘΧϻ΍ ˬ (27)
c. (6) ΓήϴμϘϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍ ˬ (10) ΔμΤϟ΍ ϞΧ΍Ω
Γ͉ΩΎϤϠϟ Δ͉ϣΎόϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍
ϼ
˱ ϣΎϋ ˬϢϬόϣ ϞϣΎό͉Θϟ΍ϭ ˬϦϳήΧϵ΍ ϊϣ Ϟ˶ λ ˵ ΍Ϯ͉Θϟ΍ ϰϠϋ Γ˵ έΪϘϟ΍ ή˵ ΒΘό˵Η M
ϪόϤΘΠϣϭ Δ˳ λ˷ ΎΧ Γ˳ έϮμΑ ϪϠϤϋ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ΡΎΠϧ ϖϴϘΤΗ ϲϓ Ύ˱ ϴ͉ γΎγ΃
ϥ͉ ΃ "ΐϳέΪΘϠϟ ϲΠϧέΎϛ" ΔδγΆϤϟ ˲Δγ΍έΩ ΖΘΒΛ΃ ϞΑ ˬ˳Δϣ˷ Ύϋ Γ˳ έϮμΑ
. ϝΎμΗϻ΍ ϲϓ ϪΗέΎϬϤϟ %85 ϪΘΒδϧ ΎϤΑ ΩϮόϳ Ϫ˶ϠϤϋ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ΡΎΠϧ
ϊϣ ϪϠϣΎόΗϭ Ϫϣϼϛ ΔϘϳήσϭ ϩήϬψϣ ΚϴΣ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ΕΎϓ͊ήμΗ ϥ· M
Δ˱ ϴ͉ Ϥ͉ ϫ΃ Ϟ͊ ϘΗ ϻ ˬΎϤϬϨϴΑ ϖϳήϔ͉Θϟ΍ϭ αϭ΅ήϤϟ΍ϭ βϴ΋ήϟ΍ Δ͉λΎΧ ˬϦϳήΧϵ΍
ϥ
͉ Έϓ ΍άϬϟϭ ˭˱Δϴ͉ Ϥ͉ ϫ΃ ήΜϛ΃ ϦϜΗ Ϣϟ ˸ϥ· ˬϥΎδϧϹ΍ ϪϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ϢϠόϟ΍ Ϧϋ
Δ˵ ΟΎΣ ΎϬΒ͊ϠτΘΗ ˲Γέϭήο ΔόϣΎΠϟ΍ Ώ͉ϼσ ˵ ϯΪϟ ΐϧΎΠϟ΍ ΍άϫ ήϳϮτΘΑ ΔϳΎϨόϟ΍
. Ύ˱ πϳ΃ ΔϐϠϟ΍ϭ ϞΑ ˬΔ͉ϣΎϋ Γ˳ έϮμΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΔΌϴΑ Δ˵ ΟΎΣϭ Ώ͉ϼτ ͊ ϟ΍
Γ͉ΩΎϤϠϟ Δ͉ϣΎόϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍c 
ΐϟΎτϟ΍ Ε΍έΎϬϣ ΔϴϤϨΗ ϰϟ· - ϚϟΫ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ - ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϑΪϬΗ
ϲϓ ΎϬϴϟ· Ν ˵ ΎΘΤϳ ϲΘϟ΍ ϱήϜϔϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ϭ ˬ ΔϳϮϔθϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍
ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ωΎϨϗϹ΍ϭ ΙΪΤΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬ ΔϴϔϴχϮϟ΍ϭ ΔϴϠϤόϟ΍ ϪΗΎϴΣ
ΓέΪϘϟ΍ϭ ˬ ΔϴμΨθϟ΍ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ϭ ˬ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϦδΣϭ ˬ
ΔΑ΍άΟϭ ΔϤϴϠγ ΔϘϳήτΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ˯΍έϵ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϰϠϋ
ϊ˵ Ϙϳ ϲΘϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ϭ ˯ΎτΧϷ΍ Ϣ˷ϬϔΘϟ ϪϠϴϫ΄Η ΐϧΎΟ ϰϟ· ˬ ϦϳήΧϵ΍ ωΎϨϗϹ
βγ΃ ϰϠϋ ϢϜΤϟ΍ϭ ϢϴϴϘΘϟΎΑ ϰϨό˵Η ΔϴμΨη ΏέΎΠΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϴϓ
ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ βϳέΪΗ ϲϓ ϖ˷ϘΤΗ Ϯϟ ϚϟΫ Ϟϛ ϥ· . ΔόϨϘϣ ΔϤϴϠγ ΔϳΪϘϧ
β
˵ ϜόϨϴγϭ ˬ ΔόϣΎΠϟ΍ Ώϼσ ϯΪϟ ΔϳέΎϬϤϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟΎΑ ϲϘΗήϳ ϑϮγ
ˬ ϢϬδϔϧ΄Α ϢϬΘϘΜΑ έϮόθϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲϨϬϤϟ΍ ϢϬ΋΍Ω΃ ϰϠϋ ϢΛ Ϧϣ
. ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ϢϬΗΎΌϴΑ ϑϭήχ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗϭ
Γ͉ΩΎϤϠϟ Δ͉ϣΎόϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍c 
: ΔϴϟΎΘϟ΍ ρΎϘϨϟ΍ ϲϓ ΔϴϔϴχϮϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ κϴΨϠΗ ϦϜϤϳϭ M

. Δ͉ϴϠλ΍Ϯ͉Θϟ΍ ϢϬΗ΍έΪϗ ΔϴϤϨΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϤόϟ΍ ϕϮδϟ Ώϼ͉τϟ΍ Ϟϴϫ΄Η M

ϞϣΎό͉Θϟ΍ ϦδΣϭ ωΎϨϗϹ΍ϭ ˯ΎϘϟϹ΍ϭ ωΎϤΘγϻ΍ϭ Ι͊ΪΤ͉Θϟ΍ ϲϓ Ώ͉ϼτϟ΍ Ε΍έΎϬϣ ϞϘλ M


. ϦδΤϟ΍ ήϬψϤϟΎΑ έϮϬψϟ΍ϭ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ
Δ˳ ϤϴϠγ Δ˳ ϘϳήτΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ˯΍έϵ΍ Ϧϋ ήϴΒό͉Θϟ΍ ϰϠϋ Ώ˷ϼτ ͊ ϟ΍ Ε΍έΪϗ ΔϴϤϨΗ M
.˳ ΔΑ΍͉άΟϭ
˯ΎϨΛ΃ ϲϓ ϦϳήΧϵ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΕΎμϧϹ΍ϭ ωΎϤΘγϻ΍ ϰϠϋ Ώ͉ϼτ ͊ ϟ΍ Ε΍έΪϗ ΔϴϤϨΗ M
. ϥϮϟϮϘϳ Ύϣ Ϣ͊ϬϔΗϭ ϢϬΜϳΪΣ
ϲϨϬϤϟ΍ ϢϬ΋΍Ω΃ ϰϠϋ β ˵ ϜόϨϳ ΎϤΑ ΔόϣΎΠϟ΍ Ώ˷ϼτϟ ϱέΎϬϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟΎΑ ˯ΎϘΗέϻ΍ M
.ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϊϣ ϞϣΎό͉Θϟ΍ ϰϠϋ βϔϨϟΎΑ ΔϘΜϟΎΑ έϮόθϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
.ϥϭήΧϵ΍ ΎϬϴϓ ϊϘϳ ϭ΃ ΎϬϴϓ ϥϮόϘϳ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ϭ ˯ΎτΧϷ΍ Ϣ͊ϬϔΘϟ Ώ˷ϼτϟ΍ Ϟϴϫ΄Η M
cΓΩΎϤϠϟ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍
: ΔϣΎϋ ΕΎϣΪϘϣ : ϝΎμΗϻ΍ Δϳήψϧ -1 M

ϥΎϛέ΃ ˬ ϝΎμΗϻ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ˬ ΓέΎϬϤϟ΍ ϒϳήόΗ ˬ ϝΎμΗϻ΍ ϒϳήόΗ : ϝΎμΗϻ΍ Δϳήψϧ M


ΕΎϘϴΒτΗ ˬ ϝΎμΗϻ΍ ΓΎϨϗ ˬ ΔϟΎγήϟ΍ ˬ Ϟ˶ΒϘΘδϤϟ΍ ˬ Ϟ˶γήϤϟ΍ : ϝΎμΗϻ΍
Ε΍έΎϬϣ ) ϝΎμΗϻ΍ ϡϮϬϔϤΑ ΎϬΘϠλ ˬ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ˬ ΎϬϣϮϬϔϣ ˬ ΔϳϮϐϠϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ M
. ( ϝΎΒϘΘγϻ΍ Ε΍έΎϬϣϭ ΝΎΘϧϹ΍
ϲμΨθϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ -2 M

. ΎϬΗ΍ΰϴϣ ˬ ΎϬϟΎϜη΃ ˬ ΎϬϔϳήόΗ M

ΝΫΎϤϧ . ΎϬϟϮλ΃ϭ ΔϴϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ˬ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ϭ ΎϬΘϴϤϫ΃ϭ ˬΔϴμΨθϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ M


. Δό΋Ύθϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ίήΑ΃ϭ ˬ ΕΎϘϴΒτΗϭ
ΕΎϛήθϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ νϭΎϔΘϟ΍ϭ έ΍ϮΤϟ΍ ˬ ϩΪϋ΍Ϯϗϭ ˬ Ϫ˰ϋ΍Ϯϧ΃ ˬ ϪϣϮϬϔϣ : έ΍ϮΤϟ΍ M
ίήΑ΃ϭ ˬ ΕΎϘϴΒτΗϭ ΝΫΎϤϧ . ϞϤόϟ΍ εέϭϭ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ˬ ΔθϗΎϨϤϟ΍ϭ έ΍ϮΤϟ΍ ϦϴΑ ˬ
. Δό΋Ύθϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍
cΓΩΎϤϠϟ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ Ε΍ΩήϔϤϟ΍c 
ϲϋΎϤΠϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ -3 M
. ΔΑΎτΨϟ΍ϭ ˯ΎϘϟϹ΍ ΓέΎϬϣ M
ˬ ΎϫήλΎϨϋ ˬ αέΪϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ϕήϔϟ΍ ˬ ΎϬΘϴϤϫ΃ ˬ ΎϬϣϮϬϔϣ : ΓήοΎΤϤϟ΍ M
ίήΑ΃ . ΔΤΟΎϨϟ΍ ΓήοΎΤϤϟ΍ ˯ΎϘϟ· ϝϮλ΃ ˬ ˯΍ΩϷ΍ϭ ωϮοϮϤϟ΍ ΐδΤΑ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃
. ΓήοΎΤϤϟ΍ ϲϓ Δό΋Ύθϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍
ˬ ΓϭΪϨϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ˬ ήϤΗΆϤϟ΍ϭ ΓϭΪϨϟ΍ ˬ ΓήοΎΤϤϟ΍ϭ ΓϭΪϨϟ΍ ˬ ΓϭΪϨϟ΍ ϡϮϬϔϣ : ΓϭΪϨϟ΍ M
Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ ϝϮλ΃ ˬ ΓϭΪϨϟ΍ Γέ΍Ω· ϝϮλ΃ ˬ ΓϭΪϧ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ ϝϮλ΃
. ΓϭΪϨϟ΍ ϲϓ Δό΋Ύθϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ίήΑ΃ . ΔϣΎόϟ΍ϭ Δ˷λΎΨϟ΍
Γ˯΍ήϘϟ΍ϭ ωΎϤΘγϻ΍ Ε΍έΎϬϣ -4 M
ˬ ϝΎμΗϻ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ωΎϤΘγϻ΍ ΔϴϤϫ΃ ˬ ωΎϤΘγϻ΍ ϡϮϬϔϣ : ωΎϤΘγϻ΍ ΓέΎϬϣ M
. ϩΪϋ΍Ϯϗϭ ωΎϤΘγϻ΍ ϝϮλ΃
. ΎϬϟϮλ΃ ˬ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ˬ ΎϬϣϮϬϔϣ : Γ˯΍ήϘϟ΍ ΓέΎϬϣ M
. ΙΪΤΘϟ΍ ΓέΎϬϣ M
. ϝ΍Άδϟ΍ ΓέΎϬϣ M
ϦϴΘϘΑΎδϟ΍ ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϦϴΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϊϗϮϣ
c( ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ˬ ϲϔϴχϮϟ΍ ϮΤϨϟ΍)
ϲϘτϨϤϟ΍ ϞδϠδΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϲϓ ϲϋϭέ ΪϘϟ M
(101 ϲϔϴχϮϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ) ΓΩΎϣ ϲϓ ΐϟΎτϟ΍ αέΪϳ ΚϴΤΑ
ϚϟΫ ϝϼΧ Ϧϣ - ϲϫϭ . ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ ϲϓ ΔϴγΎγ΃ ΕΎϣΪϘϣ
ϲΘϟ΍ Γ΍ΩϷ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϲϓ ΐϟΎτϟ΍ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΗ ϰϠϋ ΰϛήΗ -
ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬ ϦϳήΧϵΎΑ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ ϲϓ ΎϬϔχϮϳ
˯Ύθϧ· ϖϳήσ Ϧϋ Ύ˱ ϴϠϤϋ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘ˰γ΍ ϰϠϋ ϪΒϳέΪΗ
΄τΨϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ ϥΎϴΑϭ ˬ ΔΌσΎΨϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ϞϴϠΤΗϭ ˬ ιϮμϨϟ΍
ϪΘΌϴϬΗϭ ˬ ϪϧΎδϟ ϰϠϋ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϦϴϜϤΘϟ Ϛ˰ϟΫ έ΍ήϜΗϭ ˬ ϪΒΒγϭ
. ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
ϦϴΘϘΑΎδϟ΍ ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϦϴΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϊϗϮϣc 
c( ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ˬ ϲϔϴχϮϟ΍ ϮΤϨϟ΍)
ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍) - ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ - ΐϟΎτϟ΍ αέΪϳϭ M
ϝϼΧ Ϧϣ - ϲϫϭ . ϲΑΎΘϜϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ ίήΑ΃ (201
ϲΑΎΘϜϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ϲϓ ΐϟΎτϟ΍ Ε΍έΎϬϣ ΔϴϤϨΘϟ ϰόδΗ - ϚϟΫ
ΔϟΎγήϟ΍ : ϞΜϣ ΔϴϠϤόϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ Ϫϴϟ· ΝΎΘΤϳ Ύϣ Δγ΍έΩ ήΒϋ
ΔΑΎΘϛϭ ˬ ϲϠϤόϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ ˬ ϢϴϴϘΘϟ΍ϭ ˬ ήϳήϘΘϟ΍ϭ ˬ Δϳέ΍ΩϹ΍
ΕΎδϠΠϟ΍ ή˰οΎΤϣϭ ˬ ΕΎΒϠτϟ΍ϭ Ε΍έΎϤΘγϻ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ Γήϴδϟ΍
Γέϭήο ϞϜθΗ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ΐϟΎτϟ΍ ΔΟΎΣ ϥ΃ ΪϘΘόϧϭ .
Ϫϴϟ· ϡ˷ΪϘΗ ϑϮγ ΎϬϧ΃ Δ˷λΎΨΑϭ ˬ ΔϴϠϤόϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ϯϮμϗ
c. ϲϔϴχϮϟ΍ ϪϠϤϋ ϲϓ ΔΒϟΎϐϟ΍ ϪΘϐϟ ϥϮϜΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟΎΑ
ϦϴΘϘΑΎδϟ΍ ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϦϴΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϊϗϮϣc 
( ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ˬ ϲϔϴχϮϟ΍ ϮΤϨϟ΍)
ΔϴϤϨΗ ϰϟ· ϑΪϬΘϓ ( ϱϮϐϠϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ Ε΍έΎϬϣ ) ΔΜϟΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ Ύϣ΃ M
Ε΍έΪϘϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΐϟΎτϟ΍ ϯΪϟ ΔϳϮϔθϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍
ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϦδΣϭ ˬ ήϴΛ΄Θϟ΍ϭ ωΎϨϗϹ΍ϭ ΙΪΤΘϟ΍ ϲϓ ΔϴμΨθϟ΍
έΎϜϓϷ΍ϭ ˯΍έϵ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ˬ ΔϴμΨθϟ΍ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ϭ ˬ
ΐϧΎΟ ϰϟ· ˬ ϦϳήΧϵ΍ ωΎϨϗϹ ΔΑ΍άΟϭ ΔϤϴϠγ ΔϘϳήτΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ
ΏέΎΠΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϴϓ ϊ˵ Ϙϳ ϲΘϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ϭ ˯ΎτΧϷ΍ Ϣ˷ϬϔΘϟ ϪϠϴϫ΄Η
ϥ· . ΔόϨϘϣ ΔϤϴϠγ ΔϳΪϘϧ βγ΃ ϰϠϋ ϢϜΤϟ΍ϭ ϢϴϴϘΘϟΎΑ ϰϨό˵Η ΔϴμΨη
ΐϧ΍ϮΠϟΎΑ ϲϘΗήϳ ϑϮγ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ βϳέΪΗ ϲϓ ϖ˷ϘΤΗ Ϯϟ ϚϟΫ Ϟϛ
ϲϨϬϤϟ΍ ϢϬ΋΍Ω΃ ϰϠϋ ϢΛ Ϧϣ β
˵ ϜόϨϴγϭ ˬ ΔόϣΎΠϟ΍ Ώϼσ ϯΪϟ ΔϳέΎϬϤϟ΍
ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗϭ ˬ ϢϬδϔϧ΄Α ϢϬΘϘΜΑ έϮόθϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
c. ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ϢϬΗΎΌϴΑ ϑϭήχ