You are on page 1of 4

c c 

 

 


| 
| 
 
 d 

À
 Fil 


ing
 


nnainala iz d ixl

luin 

 70 À
| 
layau | 

À
|

| 
|
| 


| 

  

|  
| lli l  
|

À
 


 

 


 
 lli l
À
 a igli 
u lia 

 

 

 a  


 


 


À
|
| c
 
 


| 
! igli iz
| lay À
 aul


 À

| 


!
 £langlanga  
 
 À
 c a an ig
li izlay À
 "

 À

|
|
|
| 
|


#
 $

 langa an  
 
 %
À
 
  nugi
 aigli lli l
 un angll À

|
|
|
| 
|


&
 '   

igli lygnl

i 

 À

|
|
|
| 
|


(
 '

 langa an 
  

 

À
 iz 

  

 

À
| 
|
|
| 
|


)
 Œg 

  

 


 

 


 À

|
|
|
| 
|


*
 Œg 

  
%

 
À

|
|

| 
|
| 

+
| 
layau  
 
| 
,Hiznaly l -,Fn
a aiz 0) 

,au-

 
 À
 aya £igli 
aln ing in 
 .
  


 À
| 
|
| | 
|
| 

/
|  

| 

 | 

   aai
u 
 


aing À
 0 


À
 ni


 iznallin
l
 fndgny
| Faaiz À
|
| 
|  

naa anla 


 Hiznallin
l,FndgnyFaaiz
-À
 


 l!À
|
|
|  u lia 
 


 

  


l! 

|
|
| 


!
  


À 
 1
   
2

 
À
|
|
|