Tang, G.

(2006) Corpora of Vietnamese Texts
Word frequency out of 1,055,617 total words
# Occurrence
13076
12313
10587
10488
10303
8451
8387
8383
8149
7585
6620
6434
6065
5396
4984
4881
4685
4645
4548
4403
4224
4210
4088
4068
4025
4005
3942
3890
3811
3806
3762
3724
3637
3484
3413
3360
3290
3268
3218
3195
3176
3166
3139
3105
3032
3007
2991
2941

Percent
1.30%
1.22%
1.05%
1.04%
1.02%
0.84%
0.83%
0.83%
0.81%
0.75%
0.66%
0.64%
0.60%
0.53%
0.49%
0.48%
0.46%
0.46%
0.45%
0.44%
0.42%
0.42%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.39%
0.39%
0.38%
0.38%
0.37%
0.37%
0.36%
0.35%
0.34%
0.33%
0.33%
0.32%
0.32%
0.32%
0.31%
0.31%
0.31%
0.31%
0.30%
0.30%
0.30%
0.29%

Word

cu3a
mô5t


không
cho
các
trong
ddã
ddu'o'5c
ngu'o'2i
nhu'4ng
vo'1i
ddê3
ra
con
ddê1n
vào
này
ông
công
nhu'
cu4ng
vê2
o'3
nhà
khi
dân
la5i
làm
ddó
pha3i
tôi
chính
na(m
ddi
se4
bi5
tu'2
nu'o'1c
thê1
quô1c
ta5i
thê3
nói
trên
thì

2899
2895
2890
2861
2847
2842
2810
2759
2709
2705
2656
2571
2528
2504
2476
2459
2419
2399
2386
2371
2370
2244
2216
2211
2205
2189
2181
2176
2131
2130
2118
2100
2095
2078
2075
2048
2045
2040
2009
1998
1991
1940
1925
1908
1883
1875
1857
1818
1808
1807
1797
1786

0.29%
0.29%
0.29%
0.28%
0.28%
0.28%
0.28%
0.27%
0.27%
0.27%
0.26%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.24%
0.24%
0.24%
0.24%
0.23%
0.23%
0.22%
0.22%
0.22%
0.22%
0.22%
0.22%
0.22%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.19%
0.19%
0.19%
0.19%
0.19%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%

thành
nhu'ng
nhiê2u
ngày
còn
chi3
lên
nam
su'5

ddâ2u
sau
ca3
nhân
sô1
viê5c
gia
theo

anh
viê5t
chúng
chu3
mình
hai
hô5i
ho5c
ddô2ng
quan
do
ddang
ta
biê1t
quyê2n
ho'n
ddô5ng
hoa
thâ1y
qua
trung
ho5
ky2
ddây
râ1t
nào
hiê5n
tru'o'2ng
tru'o'1c
bô5
viên
cuô5c
mo'1i

1766
1729
1705
1681
1672
1668
1665
1659
1652
1641
1626
1620
1609
1588
1549
1539
1538
1531
1502
1491
1481
1469
1438
1437
1428
1419
1414
1413
1395
1388
1386
1368
1363
1343
1330
1329
1324
1317
1317
1314
1310
1307
1298
1296
1292
1283
1279
1276
1268
1263
1263
1259

0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
0.12%

rô2i
ra(2ng
ddiê2u
nhâ1t
cách
hàng

khác
hay
nay
sinh
ddi5nh
tê1
cùng

vu5
nên
cái
my4
gio'1i
vâ4n
dda5i
hành
nhâ5n
tu'5
thu3
ba
ddô1i
tháng
me5
tình
tho'2i
chu'1c
phát
va(n
cao
tiê1p
ba5n
báo

em
a(n
kinh

thu'1
co'
lo'1n
2006
pháp

quân
tu'

1255
1252
1251
1248
1233
1230
1221
1218
1211
1196
1195
1178
1172
1169
1163
1159
1159
1159
1152
1146
1144
1138
1137
1136
1133
1133
1130
1129
1127
1124
1124
1123
1108
1103
1101
1100
1099
1087
1086
1085
1083
1079
1072
1071
1071
1066
1058
1054
1052
1049
1049
1043

0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.11%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%

lúc
nô5i
tin
ba(2ng
ddâ1t
ddê2
ba(1t
ý
kê1t
tiê2n
thông
tiê1ng
to'1i
chiê1n
hình
cô5ng
nê1u
1
gio'2
gia3i
ddu'o'2ng
trình
lo'2i
ba3o
liên
giá
lâ2n
sa3n
2
câ2u
bình
ddô5
vu'2a
tro'3
muô1n
ba3n
an
giáo
quyê1t
quá
toàn
thu'5c
qua3
ho'5p
ddô5i
thi
nhiên
chu'a
tô3

ma(5t
ai

1043
1035
1033
1029
1019
1015
1013
1010
1000
998
991
988
985
984
984
981
981
977
975
968
946
946
940
935
930
917
914
913
907
907
905
905
899
883
882
879
878
877
874
874
872
868
866
864
864
864
858
855
854
854
844
827

0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%

tri5
tâm
câ2n
hôm
tay
tài
ngoài
vâ5y
phâ2n
dda3ng
tranh
thâ5t
nu'4a
du'5
dda5o
tìm
xuâ1t
vi5
lu'5c
tô3ng
nhau
sô1ng
thu'o'2ng
ddê2u
ngay
sách
sao
tên
chê1

3
thô1ng
tro5ng
thu'o'ng
gian
câ1p
nguyê4n
lâ5p
ddu'a
thi5
hê1t
tham
xuô1ng
ma5nh
ddình
xe
ta(ng
ho3i
si4
ddiê3m
luâ5t
bâ1t

823
822
821
821
818
817
813
813
809
806
799
798
795
792
791
791
790
785
783
779
779
778
774
771
771
770
770
769
768
767
759
758
756
756
755
753
751
742
741
740
737
733
733
728
728
726
725
724
723
719
718
717

0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%

lâ1y
lãnh
thu'1c
bên
chuyê5n
mo5i
bác
chú
thanh
ddu'1c
ban
bô1
gâ2n
nhìn
7
bao
minh
ddá
phu'o'ng
cây
go5i
ddâ1u
bo3
tác
trâ5n
ngoa5i
tra3
ddánh
tâ1t
nguyên
no'i
giu'4a
â1y
tiên
nghi5
vâ1n
cu'1
phòng
tre3
nghe
hê5
tính
ty
na(ng
hóa

tuy
5
lu'o'5ng
triê5u
ddông
nghiê5p

716
715
714
712
711
709
702
700
697
696
694
691
689
687
686
685
682
680
680
678
678
676
676
674
672
672
670
666
664
664
662
660
659
658
658
657
656
656
651
650
647
642
639
635
634
632
632
631
629
628
626
625

0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%

chiê1c
du5ng
tiêu
tiê1n
thêm
ma5ng
tu5c
bê5nh
bán
tru'o'3ng
cho'i
cáo
giúp
sáng
thay
xem
cha5y
ddâu
chí
biê3u
cu'3
tuô3i
nho3
ca3m
ddiê5n
thái
6
vâ5t
bay
tra5ng
diê4n
mô4i
thích
kê3
khó
án
ca3nh
vn
triê3n
giao
xin

lo'5i

chi5
4

thâ2n
yêu
a3nh
phô1
bóng

624
623
622
620
619
619
618
617
616
615
613
609
604
603
601
601
599
598
598
598
594
594
593
590
589
589
586
583
581
580
579
579
577
575
573
572
569
568
565
559
558
558
552
551
549
549
547
546
545
544
543
541

0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%

phu3
khoa3ng
loa5i
mâ1t
ddô5c
máy
bài
su'1c
hoàng
ddi5a
cuô1i
thân
ddô3i
tu'2ng
ta5o
khu
thu
chô1ng
ti3nh
viê5n
châu
mang
càng
hô2
dde5p
lòng
ba(1c
pha5m
áp
vùng
ga(5p
hoàn
gây
tâ1n
chê1t
tâ5p
du'o'1i
tu'3
vàng
nghi4
mua
chung
dài
khách
vua
bàn
mu'1c
sát
cu'3a
tô1t
kiê1n
ma(1t

540
540
538
537
536
536
535
535
535
535
534
533
532
531
530
530
530
529
529
529
529
528
528
527
526
525
525
524
524
523
523
523
521
519
514
508
508
508
507
506
505
504
504
503
499
499
498
498
494
493
492
487

0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%

ddoàn
ddu'1ng
tra
luâ5n
10
chi
kho3i
phi
ddúng
hiê5u
sang
mo'3

to
câu
nghi4a
cha(3ng
biê5t
nhâ5p
chân
khai
0
gia3
di5ch
so'3
tô5i
tro'2i
chuyên
cu'1u
dâ4n
ddu3
tu'1c
kê1
hô5
chi5u
tu'o'1ng
dùng
cô1
dda(5c
nhiê5m
doanh
vu4
hoa5t
ddo'2i
ddàn
hoa(5c
su'3
tích
nô3i
phu5
truyê2n
xây

486
485
483
482
481
480
479
477
477
476
476
475
475
474
474
474
474
474
473
473
472
471
470
470
469
467
467
465
463
463
463
462
462
461
459
458
457
457
455
455
454
453
452
452
451
450
448
448
448
448
445
443

0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

phía
tuyê3n
xét
nhâ5t
ít
tho3
diê5n
giu'4
xa
thiê1t
ddâ2y
lâu
cô3
thu'
gâ1u
ddáng
su'
châ1t

vu'5c
cung
biê1n
tinh
câ2m
nga
hô2i
luôn
du'5ng
lan
dda
biê3n
vâ5n
mu5c
ha3i
dda(5t
hâ5u
tây
thuô5c
bush
hãy
gái
bo'3i
trang
dâ2u
tô1i
vo'5
vo5ng
csvn
kêu
chu'1ng
vòng
trâ2n

441
441
440
440
439
439
438
434
431
431
430
429
427
426
425
425
424
424
424
424
423
416
415
414
413
412
412
411
411
409
408
407
405
404
403
402
402
402
400
398
398
397
397
396
396
396
395
395
395
395
392
391

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

viê1t
khiê1n
li5ch
câ5u
tu'o'3ng
hòa
chàng
lo
cu5
ha5
nàng
na(2m
niên
vê5
danh
khí
y
vui
kéo
tro'5
mâ1y
xa3y
vi
tha(1ng
sân
so'5
tuâ2n
nhóm
chu'o'ng
ddô
trách
chim
di
na5n
hoa5ch
hiê5p
ti5ch
phút
tu'o'ng
ngô2i
ddo'n
phong
riêng
ddêm
trò
chô2ng
trí
khoa
tu'o'5ng
kiê5n
8
â1n

391
390
389
389
389
388
388
387
387
384
382
382
382
380
380
380
380
379
379
379
378
378
378
377
377
375
373
373
373
372
371
371
371
370
370
370
369
369
369
369
369
368
367
367
365
365
364
364
364
363
363
362

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

gia3m
phâ3m
vài
chuyê3n
âu
hiê3u
phu5c
xu'3
mai
ddào
thuyê2n
chúa
tuyên
20
cánh
ddòi
cha
kim
pha3n
phá
la(1m
tôn
trái
thuâ5t
ddô2
u'1ng
thôi
kha3
lao
ddâ1y
la5c
ca
ngu3
làng
nu'4
liê2n
khá

giám
ma(5c
áo
le4
cha(1c
nhanh
hu'o'3ng
lê5
phép
hô3
cháu
ca(n
ngành
quy

360
356
356
356
356
354
354
351
351
351
351
351
350
348
348
347
345
345
343
343
342
341
340
339
337
337
336
336
335
334
333
333
333
333
332
330
330
329
327
327
327
326
324
323
321
321
320
319
317
317
317
317

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%

chuô5t
nông
liê5u
phí
phân
khu3ng
ddáp
chô4
hâ2u
ddài
ddóng
châ1p
kiê3m
du5c
ddem
cho5n
thiê1u
ngo5c
ha5i
ky4
phóng
ru'2ng
du'o'ng
già
yê1u
hu'o'1ng
khô1i
miê2n
chuâ3n
màu
phó
ke3
ddô1c
tp
ca5nh
bu'1c
xác
nha3y
thuô1c
tô1
bâ2u
môn
7
ha5n
thuâ5n
lo'1p
hu'4u
nguy
tiê1t
rô5ng
nê2n
nho'2

317
315
315
314
314
313
312
312
312
311
311
311
310
308
306
306
306
306
305
305
304
304
304
304
303
303
302
302
302
302
301
301
300
300
299
299
299
298
297
296
296
296
295
294
294
294
294
293
293
293
293
292

0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%

sai
iraq
qua3n
tt
to3
xong
ngu’o’2i
vô1n
u3ng
tra(1ng
na(5ng
kiê1m
chu'1
giang
chiê2u
ty3
mèo
so'n
thiên
dê4
ti3
ca3i
ddo3
sông
pha5t
bu'o'1c
nghê5
ngàn
o'i
nhu’4ng
á
9
ngôi
nghèo
quy2nh
biên
sáu
11
sâu
hàn
dda5t
tiê3u
qua3ng
cu'o'2i

kia
tân

ddô3
nho'1
coi
trai

292
291
291
291
290
290
288
287
287
286
285
285
285
285
284
284
284
284
283
283
282
281
281
281
280
280
277
277
277
276
276
276
275
275
274
274
273
273
273
273
272
272
272
272
272
272
271
271
271
270
270
270

0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%

cho'2
thu'o'5ng
suô1t
cóc
30
ddo5c
cup
du
world
ba(ng
dda3o
nghiên
xanh
ddà
so
ba3y
tô5c
ninh
kha(1p
mãi
cu'5c
vô5i
thí
gu'3i
ho5p
binh
o’3
vu'o'ng
buô5c
sa(1p
ma5i
nguô2n
u'o'1c
bo5n
thiê5n
chia
tha(m
thú
kha(n
mong
bây
buô3i
chó
israel
giâ1y
v
mùa
mo'2i
ddôi
tai
(lên
thâ1t

269
269
269
268
268
268
268
267
267
266
265
264
263
262
262
262
260
260
260
260
259
258
258
257
257
256
256
256
255
254
254
253
253
253
252
252
251
251
251
250
249
248
247
246
246
242
241
241
241
240
240
239

0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

sài
ngân
giô1ng
gòn
ky3
ngu'o'5c
hcm
nghiê5m
hô2ng
bang
so'
quay
chiê1m
long
lu'u
12
tha(3ng
co3
sa(1c

ghi
ngo'2
2005
lô5
góp
thâ2y
tâ1m
ddau
hoà
ê1ch
ddu’o’5c
lê5nh
hy
tín
duy
hiê3m
quanh
ddâ3y
rút
bánh
ve3

bô4ng
lê4
dung
tru'5c
thiê5t
lu'o'ng
may
15
linh
gô2m

239
239
239
238
237
237
237
235
235
234
234
234
234
233
233
232
232
232
232
232
232
231
231
231
230
230
230
229
228
228
228
228
228
227
226
226
225
225
225
224
224
223
223
222
221
221
220
220
220
219
219
219

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

thu3y
huyê5n
núi
mô1i
tu'o'2ng
quê
mu'2ng
la
ddu'2ng
ddoa5n
bo'2
phú
thu'3
nghê2
so'1m
tâ5n
tra(m
22
lai
iran
dda(ng
tha3o
xuyên
buô2n
ddu'1a
bào
nha(2m
to'2
phe
cu'
toán
phúc
khóc
máu
thoa5i

hùng
cán
lu4
cu'o'2ng
du4ng
tu5
xuân
suy
phim
la5
nha5c
thi5t
gô1c
biê5n
uô1ng
trông

218
218
217
217
217
217
216
215
213
213
213
213
212
212
212
211
211
211
210
210
208
208
207
207
207
207
207
206
206
205
205
205
205
205
204
204
204
204
203
202
202
201
201
201
201
201
200
200
200
198
198
198

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

cu'o'1p
thúc
mâ5t
23
100
dâ5y
ngôn
câ5p
ha5t
hãng
ddích
vo’1i
nga5i
tránh
huy
lão
quý
bày
vai
ddói
0
khô3
dâ2n
ba5c
yên
tung
ra(1n
ba5o
quang
dâ1u
in
o'n
thoát
ác
trào
nha
món
tru'o'ng
vu'o'2n
xúc
ta5m
thu5
t
thâ1p
ddi5ch
lu'o'1i
lành
quán
da5y
nô3
ddô5t
khâ3u

198
198
198
197
197
197
197
197
196
196
196
196
196
196
195
194
194
194
194
193
193
193
193
191
191
191
191
191
190
190
190
190
190
189
189
189
189
188
188
188
188
187
187
187
187
187
186
186
186
185
185
184

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

quâ2n
nhu4ng
tê5
cha(1n
cha(5t
vu'o'5t
to'1
nga(n
tàu
cu'5u
mo'
dành
gio’1i
lu'3a
ddo'4
lâ4n
dduô3i
ddo'5i
sa(4n
tiê5n
2004
ma(1c
tra5i
qui
usd
âm
phiê1u
na(1m
câ1m
nuôi
dám
hu'o'ng
thuyê1t
lô4i
ca3ng
a
ddám
kích
hoá
châ1m
u3y
lúa
dden
ha5nh
chuyê1n
nhiêu
21
ba(1n
tàn
thuê1
50
cu5c

184
184
183
183
183
183
183
182
182
182
181
181
181
181
181
180
180
179
178
178
178
178
178
178
177
177
177
177
176
176
176
176
176
175
175
175
175
175
175
175
174
174
174
173
173
173
172
172
171
170
170
170

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

thu'o'3ng
nghi
luyê5n
chu’1c
du'1t
6
chu5c
xâ1u
song
bu5ng
kém
su'1
chùa
kiê3u
cu4
tòa
mu'a
ro'i
môi
du'
quên
ddh
cho'5
trao
gió
chu'4
nghi3
co'2
sóng
giâ5n
ô
nô4i
giành
thâ5m
17
can
nhiê4m
lính
kha(1c
cuô1n
tu’2

triê2u
ly
thâ5p
kính
dây
bom
quen
quâ5n
dda3m
loan

170
169
169
169
169
169
169
168
168
168
168
168
167
167
167
167
167
167
167
167
167
166
166
166
165
165
165
165
164
164
163
162
162
162
162
161
161
161
161
161
160
160
160
159
159
158
158
158
158
158
157
157

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

bô1n
lu'o'5c
tuyê5t

wto
giác
18
thua
phô1i
liê5t
xu'a
cha(m
hô4
ba5i
ngài
giam
loài
trô1ng
hang
ddoán
toà
trì
lang
hát
cam
trích
bô2
chào
ho'i
nóng
miê5ng
nhé
a5
nhu
gio3i
nha(1c
sóc
mu4i
giê1t
ba5ch
2003
25
xung
bubu
phiên
giai
hê2
ràng
voi
lô1i
nguyê5n
dòng

157
157
156
156
156
156
155
154
154
154
154
153
153
153
153
153
153
152
152
152
152
152
152
151
151
151
151
150
150
150
150
150
150
150
149
149
149
149
149
149
149
148
148
148
148
148
148
147
147
146
146
146

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

co'm
abramoff
palestine
lâm

tho'
ta(5ng
da
nhe5
xê1p
du'4
tuâ1n
al
thu’1
nu'3a
ngu'5a
hu'1a
niê5m
ba3ng
hezbollah
dê1
19
diê5t
hút
heo

chút
â1m
co'n
ddê2n

soát
mày
phán
hoa3ng
16
ánh
tri
internet
phê
túi
úc
c
tru'2
viê4n
khán
ha(1n
nu’o’1c
ích
chóng
mau
ngang

145
145
145
144
144
144
144
144
143
143
143
143
142
142
142
142
142
141
141
141
141
141
140
140
140
140
139
139
139
139
138
138
138
138
137
137
137
137
137
137
136
136
136
136
136
136
136
135
135
135
134
134

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

kho3e
thiê5u
ngon
sgk
lu'ng
gan
la5nh
ca(1t
tô2n
nghiêm
siêu

ôm
lo'5n
lu'2a
kiên
dduôi
xa(ng
chu'4a
sa5ch
bãi
phô3
thù
tái
24
tuyê1n
kiê2u
ngu4
ddành
chu'2ng
lu5c
13
câ1t
bông
nga5c
gio5ng

ddàm
u'o'ng
phái
thôn
ô1ng
khám
ma5c
chiê1u
loa5t
xu'o'ng
phâ5t
li
ddón
thu'a
thác

133
133
132
132
132
131
131
131
131
131
131
131
130
130
130
129
129
129
129
129
129
128
128
128
128
128
128
128
128
127
127
127
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125
125
125
125
125
124
124
124
124
124
123

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

la(1ng
ngu'4
buôn
ve4
sô3
mu'o'2i
phù
li4nh
kho'3i
gô4
14
uy
ghê1
ki5p
ga(1ng
ha(3n
(vnn
ngã
ddu'o'ng
phâ5n
di5p
khi3
ca(ng
sàng
da5
lâ2m
la(5ng
ro'2i
tha
thi5nh
nâ2y
thâ5n
ddoa5t
mái
trùn
lô2
se3
quy4
ddô1t
rô1i
qua5
tâ2m
ddâ5p
du'5a
dõi
cho'3
khô3ng
u'u
nô1i
dàng
cu'o'ng
nga(1n

123
123
123
123
123
122
122
122
122
122
122
122
121
121
121
121
121
121
120
120
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
117
117
116
116
116
116
116
116
116
116
116

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

me4
huâ1n
tô1n
khoa3n
mâ4u
chánh
thùng
tha3m
tru5
ô3n
nâng
cháy
di4
40
kha(3ng
gia(5c
bo'1t
thâ3m
vu'4ng
xinh
tan
vinh
tim
che
nhiê5t
nô5p
ha5ng
ôi
ddo'5t
trâu
giàu
hô1i
bão
lông
gâ1p
thu'2a
túc
tha3
trúng
bê1n
ddt
200
tho'5
hào
ddi3nh

vang
lái
gd
ho5a

hu'o'u

116
115
114
114
114
114
113
113
113
113
113
113
113
112
112
112
112
112
111
111
111
111
111
111
111
110
110
110
110
110
110
109
109
109
109
108
108
108
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
107
107
107
107

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

thuê
cành
lu'5a
khích

mu'u
bu'4a
dda5n
vi5t
lo5t
ddèn
tha(2ng
ta(1c
su'3a
châ5m
liban
tao
trô1n
ta3i
vnn
gio'2i
cân
than
quà
rùa
quái
sa
giu'o'2ng
bâ1y
mác
su’5
treo
ddoan
trô5m
tròn
hôn
nha(1m
no'5
hiê1n
ho3a
tho3a
chi3nh
leo

ma
dda(1c
câ5n
oan
tru’o’1c
loa5n
b
ra(ng

106
106
106
106
105
105
105
105
105
105
104
104
104
104
104
104
104
104
103
103
103
103
102
102
102
102
102
102
102
102
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

tu'o'i
hoan
sa(n
thang
hoa3
he5n
chu
ong
thu’5c
niê2m
du5
kho
hiê2n
ddô4
na(1ng
sói
cha(5n
2002
2001
quí
non
nêu
tra3i
nô4
chô1i
lâ5u
ruô5ng
mê5t

lu'o'5t
tru'1ng
ddu5ng
thô

ngoan
kha3o
râ5p
vi4nh
banh

m
du'2ng
bô3
tru'2ng
bút
hài
trô2ng
tha5ch
ta3
ha(2ng
miê1n
dda5p

99
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
95
95
95
95
95
95
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

xóm
ngu'2ng
ddiê3n
ép
n
tra(ng
tâ2ng
h
co’
do5a
cu'1ng
bâ5t
thâ2m
hu'ng

tóc
ha5ch
tho'm
hamas
putin
xu'1
pinôkiô
góc
ao
hung
ô1c
phan
la5t
ho’n
bia
sung
tru’o’3ng
re3
út
mô5
tra5m
ngu'o'i
ddua
hâ1p
dao
say
sàn
miê4n
tho'3
khiê1u
uy3
ta(1m
ta5p
bàng
dde
nhu’
kg

93
93
92
92
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

ga5o
ta3ng
miê1ng
va5n
bo'i
ngoái
ddô1n
lôi
tiê1c
khóa
rô2ng
à
ga(1n
thô3i
giâ1c
ha
ngo5n
truy

thô3
giâ1u
kháng
60
gia3ng
hu3y
tru'ng
go'4
ddê5
tán

canh
tru'a
mo5c
rice
to’1i
na(4ng
sô1t
cãi
chín
tôm
soa5n
ân
nê2
(theo
dda(3ng
ca3n
su'o'1ng
nxbgd
sanh
su'4a
ru'o'5u
tràn

85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

bâ2y
gánh
80
gia3n
ki5ch
tu
chui
hái
chu5p
châ1n
tô1c
cu3
28
bi
cho'5t
hoang
tùy
da5ng
trú
nâu
no'3
ddo
san
washington
300
trà
cám
no5
tre
gói
thách
dô5i
da(5n
tho'2
ca(5p
câ3n
nxb
cha(ng
bô1i
mãn
ddiê5u
ddai
mu4
mô3
khúc
màn
vân
bâ5c
the
va
mùi
mát

79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

the3
tóm
ái
quy3
phu'o'2ng
trùng
chôn
huê1
mâ5u
bèn
nhi
u'
liba(ng
khô
q
ha3o
khôn
dda(5ng
hô2n
hô5p
du’5
ta(1t
sâ1u
tam
canada
alice
khuyê1n
(
lu’5c
ti
viêm
trâ1n
500
giâ5t
discovery
0
ubnd
do5n
tiê4n
bu5i
triê1t
2000
nhuâ5n
mây
d
vo3
klinsmann
tho5
27
suâ1t
pakistan
ddâ5u

74
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

vo'4
california
thiê3u
súng
tiê5c
tha(1c

tha(ng
thánh
nhâ1n
nhu’ng
reo
giày
90
sa(1t
tu5t
kha3i
im
of
van
hãi
a3
rác
cu'o'1i
nga(1m
trùm
thao
qaeda
múa
cs
la(n
ào
cát
do5c
lu'o'4ng
cún
lhq
dde3

cô5t
ô2
thu’o’ng
kín
cdd
ddu'5ng
ddê1
be
du'o'2ng
vê1t
hô1
mô2i
xâm

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

mét
nâ1u
thoa3
ti4nh
e
g8
rào
nasa
bê1p
ôn
mô2
kèm
u

nhu5c
cu'2u
sót
singapore
va(1ng
dda(2ng
tàng
bs
ngô
chúc
rích
cai
trâ2m
pho3ng
khuôn
70
ma3nh
oanh
new
tràng
ba(1p
ts

ro'4
giây
26
khánh
ddan
ma(1n
ballack
indonesia
dính
vo'2i
ddê1m
ddùa
én
sút
tiêm

66
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

ddeo
ddô2i
cha3y
mo’1i
lu’o’5ng

lây
lãng
syria
cúm
khuynh
gio’2
da5i
sa5n
du'o'4ng
nha(5t
nghi5ch
quát
muôn
tám
rau
(hà
ali
pha
ngô5
khát
ca(1p
khen
bám
hòn

bê1
ném
tru’o’2ng
dô1i
lô5n
vo5t
hét
tâ5t
ddôla
bô3ng
ddi4a
vong
ruô5t
hâ2m
x
nhái
mê5nh
dê5t
triê5t
sy4
câ3m

63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

nhì
lu'3ng
thiê5p

khiê1p
nát

thép
truyê5n
mê1n
chu'1a
ddáo
mu5
â3n
khu'1
gián
de5p
su5p
mông
nhâ4n
luân
huyê1t
gu'o'ng
thu5y
dáng
bâ5n
trôi
sôi
000dd
ngo5t
khâu
se
web
da(1t
ma5ch
chu4i
khung
ta3n
re4
thâ2u
ha3
ngâ2m
thuâ4n
làn
dâng
mê2m
tháo
phiê2n
ca(1n

nhu'o'5ng
ddâm

59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

tru'4
lo5

baba
khói
câ1u
zarqawi
bén
lát
ddãi
lui
túng
nét
nhàng
liê2u
trúc
ddu4a
phu'o'5ng
2007

ngu'ng
co'3i
chuông
chìm
dô2n
gay
tu'1
thai
bu5t
chép
mo3i

xtô
hiê1u
k
to3a
1975
ám
cha(n
thoi
lo'
phiê1n
gâ2m
lùng

bách
pho
nghìn
hôi
da5o
mo3
31

55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

bê2n
mu'o'i
lô4
chuô2n
móc
tháp
cô3ng
hu5t
dày
ve
hâ5n
lido'
ddiê2n
dinh
thâm
quyê3n
dda(1t
khâ3n
so'5i
vâ1t
xóa
vô4
gio'
cô1t
móng
khuyên
nhi3
giáp
thi3nh
khiêm
ddu’a
di5u
chuyê2n
thoa3i
chót
bu'5c
giu’4a
manh
ngâ5p
bu'u
ddê
chu’o’ng
mô5ng
nuô1t
ung
su
la(1p
co

dâu
huyê2n
tto

52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
49

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lâ5t
xu'1ng
ru3
lê5ch
xông
huynh
mu'5c
go5n
vu'o'n
kênh
cia

phu'1c
rãi
bô1c
tro’3
ddô1ng
khô1n
phâ1n
u'1c
vi4
mo'2
tiê2m
lem
serbia
lân

vay
na
rumsfeld
lâ5n
thèm
ta5
bu'o'1m
tang
gio5t
kem
toa
bùng
ru'3a
ta5ng
ddu’1c
du'o'5c
pntr
beirut
khiê3n
khoe
bùi
lu'o'4i
va3
vu’2a
km

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

hu'1ng
150
4
lô5t
29
zidane
ddô2n
hót
john
muô5n
chèo
va3i
ra(1c
tô3n
tê1t
gu'o'm
o
kiê5t
cu
â2m
york
bo5
suô1i
nhi5p
tu’5
ngu
ta5c
ddiê5p
vây
chán
la(1c
james

thoa3ng
ru'5c
lo’2i
khâ1u
rung
xu

8406
khiêu
45
chu3ng
cu'o'4ng
hoài
phu
cho5c
thpt

ngãi
la5m

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

che4
ngô4ng
hiê1m
nhâ2m
600
cha5m
táo
béo
nô2i
chai
tách
su'o'ng
ddè
nâ1y
chuô5c
56
lánh
tu5ng
ngõ
doa5
lâ1p
bát
2010
nu'o'ng
l
costa
nhu'o'2ng
lô5i
mu'o'5n
chênh
phâ4u
cu3i
láng
nu'1o'c

lam
ney
tha(1t
ty5
ma3i
g
ddòn

ho’5p

1
ddàng
duyê5t
vi5nh
ngô1c
mô5c
ngu'5c

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

tuân
bô2i
thuâ2n
tùng
não
hi
p
lau
tho’2i
brazil
húc
chu’1ng
ngo'5i
co'1
basayev
mo’3
hô1t

mu’1c
rô1t
huy2nh
hàm
no
nv2
chô1t
hiv
lùi
la(ng
1998
lo'4
ga(1t
gai
ha(ng
mi3m
gáy
nai
u'o'1t
ho'3
huô1ng
lu5t
râ2m
argentina
trèo
ki

george

run
khoan
tu’3
diê5u
5

42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

sa(1m
ddô1m
vu
ddiên
cuô2ng
uranium
thu'o'1c
ii
tâ3y
rô5
(tu'1c
óc
tu5i
duyên
nu5
bóp
rica
khuyê1t
buýt
xám
tâu
dàn
nhánh
quê1
cuô5n
rét
1980
báu
bambi
gãy
go'3i
lê2u
bi3
â1p
saddam
ho3ng
giê2ng
tuyê1t
bênh
xhcn
khoán
cu3ng
lô5c
giâ2u
bê5
ddinh
1999
thu3ng
pa(ng
ma5o
ukraine
ddiêu

40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cu’1u
bô5i
hiê3n
vâ4y
blair
saudi
viê1ng
ddu’o’2ng
fifa
na3y
ma5n
daisy
bo3ng
cu'o'4i
lãm
vâng
cha3
su'2ng
khô1ng
ghé
ô3
lung
khéo
êm
tro’5
tu’
di5
bê2
phâ4n
hán
khoái
dô4
sharon
rao
diê2u
cúp
texas
ap
vietnam
gìn
buông
nga3
chô3m
bv
thu’o’2ng
bo
gác
giu’4

man
lo5c
cua3

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

xách
cúi
nghiê5n
rách
co'4
vo'3
kho'i
nha(1t
giâ2y
tu3
(1
sánh
tông
khoang
nghiêng
w
xu'o'3ng
mexico
lo’1n
thiê1p
bu'2ng
trô5n
chén
48
sweden
(tu'2
tuê5
tu'5a
kiê5m
borowski
55
tu’o’1ng
400
gâ5t
saigon
lu'o'5n
hu'
muô4i
khoác
peter
liêm
rê3
câ5y
de
lãi
gieo
sâ5p

thóc
chà
hu’4u
bbc

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thoái
hô4n
hu
vy4
cúng
giêng
tô2i
cô1m
nho5c
38
lewis
giàn
ngu5
asean
32
xoay
xu'ng
34
hoãn
chuô1i
bo5c
ngo'
no’i
dô1c
thà
mi
42
giô
trù
nhi5
mu'o'1p
ngón
do'3
trói
châ5t
trân
lu4ng
biê1u
michael
ghê
ddu'1t
35
ecuador
kìa
rình
hãnh
apec
giê1ng
dumbo
1995
gâ5y
trâ5t

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lúng
vuô1t
ngu'o'4ng
nghiê5t
khôi
william
tâ2n
reuters
i
dâm
sáo
ngo'i
montenegro
tq
dùi
trinh
1994
thói
ddáy
trá
gào
chô2n
2
tráng
ngâ1t
thung
mâ2m
miss
lu'o'2ng
mô2m
ô1m
va(ng
mâ5p
mu'o'1n
eu
huê2
chô1c
lót
bành
33
quyên
cô1i
hoa5
lu'5
lén
pho'i
1990
xao
chê
milosevic

gô1i

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

chiêu
clinton
ddâ5m
ven
khô1c
nê1p
lâ1n
su'o'3i
nhu3
la(5n
huy3
thét
yê3m
râ2y
chu’a
cho'1p
khoe3
kiêu
ddu5c
dd
boeing
tha5c
dán
cerberus
xê1
chuô2ng
vòi
côn
mâu
hãn
trêu
gio3
dô2i
cp
bô5c
36
chechnya
tiê5p
2008
khoá
nhãn
hh
màng
9
cay
tít
quét
a5t
va5ch
xuôi
tâ2u
tuy2

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cho'1
phu'o'1c
times
xíu
kiêm
so3i
va(2n
la5ng
bóc
phì
afp
de3

táng
tlt
la(m
bâ4y
ddâ2m
ngâ5m
kê5
mài
ga5ch
thoáng
vu5t
aids
800
châ5n
hon
46
phu’o’ng
buô2ng
florida
(có
ngu'5
ha(m
páo

líu
tru'o'5t
gdp
75
tâ1p

xa(1n
u'a

tia
chu'o'1c
ga5t
41
xoa
1996

30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thô1t
mãnh
bin


nga5ch
fallon
yê1n

ra5p
dn
57
bo'
lo3ng
ro'1t
bâ3n
chu'3i
david
hèn
ve5t
môncung
vác
ca(1m
com
bini
cõi
cô1c
1945
ddúc
khe4
nê3
ddo'1n
(my4
thô1i
nhô1t
xài
khuya
lu'o'5m
tha(1m
giu5c
ngâ2n
arabia
julie
cho5i
khoai
liêu
hâm
su3a
ddùng
abu
thiêng
nhã

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

chích
xâ3y
ddâ1m
bill
khuâ1t
le3
còi
men
chém
na5i
nan
chinh
go'5i
cô1ng
thám
râu
37
houston
hu'u
venezuela
ke3o
ti5
ghana
hê4
malaysia
chìa
toa3
nhu'5a
cu'3u
ta(m
nho5n
ddâ4m
8
nô1t
39
gs
ca(m
kennedy
du’o’4ng
xo'
ngo'4
pinocchio
luô2ng
ê
trê4
hiê1p
bùn
materazzi
na(1p
ru3i
s
ngo3

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ke5o
fred
he5p
columbia
pháo
quâ5t
nhiê4u
khinh
thuy3
bo'1i
su’3
ca5n
go
vách
ham
hussein
uâ1t
afghanistan
po'
250
tha3n
giã
tro5
44
hlv
ddiê2m
cúc
tô1ng
sòng
xe3
côte
tri5nh
vu’5c
vnpt
nhào
evn
tiê5m
nha(1n
tu3i
finale
du'ng
châm
ddu
47
quâ1y
paris
lênin
baghdad
khe
tui

vu'1t

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

delay
búa
lon
tu'5u
mo3ng
ô2n
co5p
nhô3
trâ2u
na5t
lebanon
dâ4u
vu'o'1ng
hum
uyên
soi
cào

thu’1c
re5t
nho'3
roh
me3
lay
giáng
tha3i
duâ3n
1997
my5
and
ngu’ng
dding
(trong
rai
cau
dâ5p
tehran
ghen
tu’1c

xa3
tru'o'1ng

gaza
búp
râ4y
ru'o'1c
ngô5t
chu'2a
ghét
vu4ng
quãng

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

tu'o'1i
vo'2
ra5ng
thùy
nhâ5u
rít
nâ1m
tu'o'1c
yê1t
los
nhi5n
dào
chô1n
xôi
angeles
ngu'2a
chóc
nhu'1c
ke5t
hao
lào
hoa5i
bàu
le5
rock
berlin
(khoa3ng
ga
nô2ng
toa5
ngà
petersburg
rooney
ttct
ri3
cui
phu5ng
49
cho’i
lô2ng
phiê5t
trinidad
ra3i
a3o
nút
lu'1a
quâ1n
ve5n
cha(5ng
ô5p
1991
clb

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ranh
airlines
hoành
tru5c
túy
mercosur
o'1t
khao

miên
1973
dang
ronaldo
thu’o’5ng
dai
lo’5i
mênh
bô2n
bem
yê1m
nhâ5m


shin
gu5c
u3i
phôi
thu’
vo'1
rô3
hs
vo'
da(5m

dãy
grace
thính
5dd
nhê5n
cày
tuý
hâu
phanh
nigeria
nhung
nu'1c
u'ng
1974
tra(1c
cút
bích
52

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

kiê1p
jordan
tro5n
condoleezza
do'2i
sex
tobago
thòi
(trung
philippines
elottery
nhu'o'5c
nhô
hoa5n
moscow
khô1
xót
chay
nhu'1t
gán
smddh
ngo5
gióng
nho
hãm
do'4
ddâ5y
ráp
nô5
lu'2ng
vung
bergkamp
gia(5t
arsenal
su’1c
nòng
nha5y
ricardo
h5n1
ddo5ng
cu’1
ba5t
xiê1c
liê4u
mòn
chuô4i
700
qua(ng
1982
st
xúm
xa5

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ga(5m
telecom
â3m
be5p
thò
vaccine
rô5n
lu’o’ng
súc
ddôn
cu'o'1c
tu'ng
kahn
túm
huê5
tru'1o'c
ngoa5n
vô2
khiêng
nghênh
ddam
khái
go'1m
kìm
bernard
lu'o'1t
nhâ1c
chua
dda(1n
lô5ng
xáo
klose
ngâm
bâ3m
yasushi
jose
siê1t

chu'ng
nón
ngó
vãn
ro

58
annan
toan
túp
ni
league
lilly
ddu'5c

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1979
hô1c
ky5
usa
tg
donald
ke5p
dép
si
ma(ng
1976
neuville
mamút
tunisia
cong
lâ2y
henry
chuô5ng
tha5o
kehl
nhai
munich
cài
ngu'3a
xít
rê4

matt
du’1t
tom
timor
diego
hê5t
ho5ng
hân
ma(1ng
tro'5n
kê2
ddô1
mao
oán
(chi3
sly
nhan
hu3
gom
59
lehmann
d'ivoire
ga3
bo'm
va(1t

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

chelsea
nàn
laden
haditha
kofi
xi
nén
51
he3m
xi3
cô4
co5c
sàigòn
cu'ng
ni3
son
giu'o'ng
trade
thê2
miê5t
www
co5
râ2u
xích
ráo
hddnd
ahmadinejad
ruô2i
nhát
oai
nu’4
tha(5ng
isabel
khê1
mãng
120
nít
vôi
vi3a
cu'5
tro
vddv
ách
iii
gazprom
karaoke
quâ2y
lùn
schweinsteiger
kissinger
le
110

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

53
(2
na3n
phâ1t
méo
nha5t
angola
phun
(không
richter
tran
vo'5t
jack
châ3n
ddò
add
thiêu
tô1p
lâ3n
dda3
vo
phách
de3o
ó
tqlc
hhhv
khu'o'ng
birbal
mép
vo'1t
buô2m
mail
pha(3ng
da3i
phui
rong
nâ1p
cu5m
ddcs
ghép
vladimir
khía
83
mâ2u
so'2
pop
lê2
mâ3u
chôm
universe
f
85

19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

vút
chèn
no5c
hu’o’3ng
tha(1n
tra(n
for
ván
thê
phen
j
xa3o
merkel
qui4
album
am
nhét
ca5p
bê3
mê4
mi5t
robert
râ5m
top
rudy
nhót
canxi
â5p
cole
ca(3ng
ngu'3i
su'u
nu'o'1ng
scowcroft
trô3
to5a
ddê5m
ddính
to'
va5i
trô5i
nho'
kipper
(tp
su'a
barcelona
liège
elmer
voa
trán
mít
la(2n

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nâ1c
hu’
khép
mo'4
1993
kpa(h
pghh
thu'2ng
tòan
lu'o'2i
(nê1u
nguyê2n
cáp
mac
post
62
phê1
câ1n
côi
cuô1ng
muông
xiê1t
ru4
(sinh
cuô1c
65
dda(1ng
1970
bu'ng
paraguay
xoá
ma3ng
phùng
lo'2
scanlon
bâ1m

fc
vét
3
vhtt
muô1i
nha(n
ngàng
mô1t
bô5t
u’1ng
2009
kho'1p
thu'5
(hay
láo

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thình
quy2
sa(5c
bet
su'o'2n

170
cuba

bn
nu'1t
tát
ngu3i
thâ1m
hersh
bi5t
mi5
(a3nh
qh
dda(1p
ngào

lâ4y
chen
giãn
dvd
còng
bombay
iaea
tha5nh
háo
reed
tn
chô2m
nôn
43
61
mahmoud
choàng
no'1i
náo
video
(nhu'
java
thúy
núp
ddo'1i
chao
ngát
khuâ3n
ireland
ngu'

17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cua
nu’4a
miê5n
figo
nghiê1n
vành
sxh
nhí
hong
lim
rên
hiên
cody
gao
cu’5c
rán
81
nhi4
160
67
website
bolivia
virginia
tro'

triê2n
xua
1986
beckenbauer
bhatia
robben
xôn
lâ3m
dortmund
frings
cha3i
bô1ng
dduô1i
beckham
tony
del
tour
thòng
bu
da5n
sen
chùm
ro'm
thuo'3
chu’4a
tu’o’2ng
69

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

shiite
1978
lách
ngây
(mô5t
quâ3n
btc
nato
sâ2u
ddày
khoát
xu'3a
vênh
bianca
bremen
la5y
ùn
ddsq
rê5t
tu’2ng
gas
mâm
ga(5t
hu'o'2ng
axít
hecta
kitty
gang
cha(1p
dâ1n
gôn
63
ganh
nha3
64
london
nhe5n
nho'n
australia
bong
nâ5p
dô1t
na5p
campuchia
no3
ma5t
be3
vàn
lima
su5c
tivi
tra5ch

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1949
hòng
cd
vcd
cô5i
vâ2n
waterford
plastech
dda5c
vu5ng
gia(2ng
nepal
phiêu
lee
khiê1m
tru'o'2n
kong
thu5c
news
gâ2y
khoa(n
nga5t
large
khoét
mâ4n
bu'o'1u
lút
ò
châ5u
dili
junta
ru'o'3i
cõng
lít
hâ1t
dhs
54
vy
bâ3y
roi
tím
sv
(chu3
cheney
pap
vùi
ru5ng
cháo
ru'o'4i
1989
chói
carlos

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

chdcnd
gàng
ddãng
len
xen
nghe5n
dec
lm
qua5t
stuttgart
cho'
rành
dubai
bi5p
miu
war
vóc
mô1c
thán
dc
richard
palu
chì
su’3a
ulianovxco

va(5n
virus
nê1m
tâ5u
ngâ3n
loát
nghé
trút
su'3ng
cm
kremlin
(25
mìn
rái
óng
ddút
guam
chô5p
vnexpress
gài
xu'o'1ng
xòe
sheldon
phô2ng
nhích
paul

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

email
ngu5c
chu’1a
ngách
bít
tdtt
hbsag
lu4y
nghiã
kiê2m
quâ5y
r
re
chéo
72
su5t
hùm
m2
loay
giâ5m
tro5c
tuô5c
va(5t
vèo
(iran
hoay
tráo
qua(3ng
bu'2a
ba(n
hô3ng
fan
nhu'o'4ng
loáng
1968
international
130
350
khâm
thâ1u
pauleta
tâ1u
genève
86
ddô5n
chê5ch
cairo
rocket
nhím
nài
nguyê5t
mc

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%


phalin
vâ1p
reagan
peru
loa
chài
rùng
thu5t
nga(1t
ngâ1m
ho
jenny
no'
laser
microsoft
pho'3
(xã
thuy5
basmati
harry
chíp
lê1t
ô1i
khanh
inc
uô1n
norquist
(ngày
taleban
cambodia
sét
câm
sên
keo
nga5n
bùm
ca(2n
ddát
teo
1988
podolski
johnson
euro
ngu5y
the5n
1967
schneider
lahm
(11
oliver

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

zambrotta
bui
ngâ4m
nhao

ng
nhô2i
tokyo
thuý
xô5n
nhiê1p
da(5t
lóng
phao
thâ3n
hindu
la(5p
virút
(qua3ng
ngùi
lu’u
ddu’1ng
american
220
taliban
(bô5
luyê1n
tiê2u
bddhq
tho3i
hannah
cu’3
no'4
thô1n
hu’o’1ng
so’3
toa3n
ngóng
mô2ng
77
ddbscl
o'
dô5t
cu'5a
tu’1
bo'5
mu'o'5t
giun
o3i
nv1
time
champions

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

úp
bundesliga
ê1
châ2u
chu'
tuô5t
do'i
liêng
pmu

lâ2u
ldd
preston
uma
82
xát
(hoa
(4
chiên
arafat
khuê
(công
then
ten
ml
(tên
tro'1
rico
leach
visa
philips
và…
nê1n
lu'4
soon
liverpool
cóp
thuram
kông
university
ru3a
(gio'2
my
1992
ru'o'2ng
teddy
ha(1c
carter
ohio
choai
kha
brown

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

si3
84
vu5n
riê1t
tnhh
xô1p
cô2n
wendy
dick
u'2
ginting
la(3ng
da5c
penalty
oánh

i3

quâ1t
78
tho'1t
bo’3i
hu'1c
phiá
tê2
ddùi
sâ2m
ru5t
nháy
ghe3
66
khang
trót
mo'1
cu’5u
rê1t
râ5n
váy
bôi
râm
gyanendra
900
nhàn
(tu'o'2ng
lo'3
na(n
a3i
rèn
dãi
ráng
phình
lo5ng

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

va5
quyê1n
gu4i
go5ng
colombia
1954
hu'3ng
bìa
liê1m
kíp
nách
jerry
(sài
eo
olympic
hu5c
hu'5c
du'a
ddo5a
berne
nga5o
cha5p
trô2
gerrard
france
miê1u
quì
zawahiri
guô2ng
o’n
ríu
1000
nghía
con…
musharraf
dda5m
ngán
dance
ròng
prodi
xu’3
giòng
chóp
su'1t
ho'1n
nom
me
ddiê1m
kê2m
thiê2n
valencia
ngác

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nguy5
muô4ng
phàn
(dda5i
(thuô5c
trô4i
xui
to'i
nghe5t
nháp
gddtla
dâ4m
lác
robot
kèo
dnnn
hu4
horno
cali
mu'1t
rêu
hô5t
chát
dduô1c
bu'o'u
giò
(sô1
frank
vuông
laura
vê1
li5m
ì
su'4ng
mi5n
bo'2i
87
shell
shia
que
ghraib
kiley
tro5t
saint
74
siêng
ttxvn
suu
ndd
cu5t
lâ4m
léo

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(nguyên
kyi
nhâ1m
tro'n
bessie
sâ1m
su'ng
lô2i
ngòi
okondor
ddanh
buô1t
fatah
khoanh
suýt
biê1ng
lóc
puerto
kê2nh
metzelder
sar
mark
ngao
lèo
(21
natalie
tv
lô1c
khét
ddiê1u
'
(do
sôcôla
a(1p
chè
jeremy
càn
gu’3i
pa
gia(ng
takagi
va3y
aodun
ha5c
rô1ng
you
la5p
belarus
thâu
niêm
ho'2n
i4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

di4a
nhóc
súp
mào
atang
ti3a
suông
khoáng
chùi
girl
hít
nghi4nh
nhàm
181

to'3m
camera
ho'3i
rights
bâ2n
action
ru
mõm
likud
1947
nv3
phô4ng
bu’o’1c
tns
la(1t
choáng
morgan
tru’2
frankfurt
câ2y
thcs
game
sudan
darfur
xoa(1n
lình
netviet
nhúng
dennis
nu'4a…
stanford
76
sea
tri4u
tb
diê4m
epson

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ra5ch
ke4
hagl
ho'4i
morales
(tô3ng
uruguay
geneva
sô1c
baucus
châ1u

nu’3a
show
khan
cho’3
timothée
(ddu'o'5c
nhu’o’4ng
kèn
gio'3
(thu'o'2ng
bayern
pan
street
dunga
95
soro
xoài
giùm
tanh
bai
chirac
rày
rivera
bilic
hoi
lxl
kho’3i
lanh
nhõm
nhô5n
tha(3m
juventus
sistani
landis
bô3n
olmert
ddao
(ngu'o'2i

kha(ng

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nãy
ngo'5m
nhô1i
ma(5n
tha(1p
quây
dõng
nguô5i
a(ng
manuel
diana

hormon
arena
allianz
chu'3ng
abc
chê1ch
chavez
sarah
chu'5c
friedrich
nhâ3y
gu'2
hollywood
so'4
xuê3
quack
moo
trê5
bruce
ddo'1p
(6
89
tào
gheppettô
gâ4y
to'5n
tphcm
nhang
yahoo
jacquelyn
ma5
tép
3000
vo’4
rúc
ct
ddít
marahute
síu
dde4o

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

bond
owen
bu'1o'c
gân
ta(5c
giaó
cu’3a
china
vu'o'5ng
sành
bâ2m
haifa
tdv
kiêng
dde4
lo’1p
la(1k
cqn
1987
su’
bangkok
1966
khay
(wto
pha3

sanchez
beiruth
câ5t
nho'3n
go’3i
blatter
gãi
hill
wata
thui
nín
vnch
là…
marinko
phô
ren
tru5i
(reuters
wayne
gandhi
chúi
châ2m
percy
vna
lô1
lu'5u

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ha5m
joe
(sau
unesco
rosie
(30
center
yeltsin
nhúc
coalition
bính
dengue
pekerman
tu’o’ng
chiê3u
cuô2n
bu'3u
beach
xâ1p
chòi
quách
73

rajana
1948
chan
88
pv
két
sáp
kai
tuô2ng
vl
grove
michel
jake
sco
ehud
croatia
múc
(3
(24
ddung
sunni
nghê1ch
mo3m
khuâ1y
tru’5c
xào
pmu18
matxco'va
lu3i

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cô5c
francisco
khâ1n
nham
irish
da(2ng
giô4
lemerre
1950
(ddu'1c

tuô1t
pfister
rô4i
y3
virut
(pntr
phung
nha(2n
ru'o'5t
khóm
ngu'1a
mách

ni5nh
hu'o'1c
(22
mamy
ustr
1962
nhoi
gâ1m
taxi
thiêm
luô5c
ha(1t
poseidon
alabama
marshall
state
(17
(29
vía
koroman
hòang
khuân
hkd
pgs
latinh
saviola
(còn

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

quàng
honda
hatter
áng
life
uzbekistan
lhasa
1960
angela
petit
truô2ng
lún
cu’o’2ng
quýt
nu'o'2m
ki4
vu'o'5n
tho'2n
bo'n
nu'o'5p
jong
nóc
ddttsg
ro’2i
law
xe3ng
ù
lu'
180
ddi4
hattie
sawaco
hoong
tara

cáu
coóc
so5
le3n
cu'u
martin
dìu
99
du'o'5t
(mà
nhâ1p

nannup
group
vâ3n
ngô1n
chiêm

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lenin
118
câ1y
cstq
ôtô
eric
shamil
ri
(trên

235
kheng

ém
(the
rén
today
chuô1c
châ5p
rón
hori
(ba
thomas
níu
ra(n
christian
lu
nhoáng
cha3o
cátxim
tu'o'5c
phô3i
(tiê2n
adidas
hâ3m
500dd
(26
hông
osama
(q
000m3
ngáp
du5m
hòm
chô2i
bung
chác
ngu'o'1c
ho’i
(10
ukraina
kate

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nancy
dda(5n
koizumi
win
quít
nga(5t

ra(1m
ben
lia
photocopy
nha3n
ngo5ai
bo'3
ngu'o'5ng
(ba(1c
ngo'1t
viettel
ptqd
xay
(28
rót
day
xh
u'o'i
tu3ng
ngáy
garden
ddu'o'2i
thìa
zuleyka
sa5p
2x
ngu'u
140
singh
úng
u3
ti5nh
national
1952
loãng
domenech
heroin
mcgirk
sbs
meo
ddoa3n
uyê3n
giãy
city
murray

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

teng
sacombank
vc
piê1p
scott
vùn
gong
jazz
ru'1t
79
mickey
(ddh
xi3a
oang
qdd
ddiê1c
wales

(8
thuyên
elizondo
stephen
ngu’o’5c
du’5a
isser
suy5t
bu'o'3i
(tháng
italia
quê5
burns
chi4a
yasser
tòi
co’n
nhe
dìm
560
thô1
globe
â3u
1984
smith
125
sê1p
rát
hô3i
gô2ng
om
royce
nhè
khodorkovsky

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

hispanic
113
ms
relations
loang
ri4
mike
katrina
liê5ng
net
mô1ng
sào
keng
cu4i
bob
thoa5t
du’o’ng
táp
ngâ3ng
su'5c
suôn
mo'1m
sùng
(gia3m
xúp
(vì
mennonite
ralph
(phút
manager
khoa3nh
nixon
phai3
cnn
nép
lìa
hu'2ng
ttg
â1u
alzheimer
náu
morrison
ra3
phác
phò
nha(2ng
kashmir
mo
(mez
wolbachia
toát
condolezza

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(saprissa
luis
nâ2n
club
tr
asia
108
ngông
bo’1t
chông
koehler
787
perfume
héo
lin
chimp
mercedes
suv
quy5
inh
georgia
(các
abbas
mad
chày

ngô3n
nao
va(3ng
ngai
qúa
ta5nh
togo
bo5t
rô2i…
cô5
(vo'1i
puppy
ddo’5t
crespo
7
nghiê2n
http
hugo
mandela
pw
le3o
(con
1985
freedom
du’o’1i
santos

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

jerusalem
da(m
xi3u
chiê2n
(eu
tuâ1t
fair
che5t
kén
ra(5ng
(gia
tho'1i
aung
cholesterol
thiu
thày
mci
rabin
kadima
1981
tze
102
òa
faz
manmohan
105
duô4i
islamabad

ro’i
opec
um
jimmy
helms
ethanol
bô5p
fax
(hoa(5c
na(1n
bch
luô2n
mba
kuwait
pin
mo5t
qùy
west
ch
ru'o'5i
ray
so’1m
toét

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

goodlathe
1959
bilis

lo'5
ddèo
kcx
reinado
(chính
(evn
oái
o'2
huênh
gô5i
mikel
qui3
te5o
lampard
8255
ru'ng
dùm
united
(9

(33
cho’2
bvd
thu’3
ks
ngoa(5t
lhtn
nôi
mcloughlin
hk
les
beveren
foundation
cddnvtd
ru'5a
eriksson
hô3n
fbi
chanh
so5c
kê1ch
ngóc
nhác
chxhcn
777
mía
juan
liê1ng

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nhuô5m
têm
bê1t
thím
cu'a
lu'4ng
chuôi
th
1946
nha(4n
vê5n
(nhu'4ng
ls
hâ5m
ella
nsu't
la5ch
michigan
(18
boris
tha(2n
loretta
tu3y
nhút
qlvnch
ngoa(2n
cuô5i
kilomet
wilson
nu'5c
neo
bu'1t
xo'i
le4o
dda(1k
is
ruili
akram
cóng
vu’o’5t
drogba
tiger
xu’1
tru'o'5ng
so5t
nhu'…
du’5ng
nè…
dâ1y
ngoa3nh
taekwondo
nòi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ngâ4u
nu’1t
khít
hòan
ga(ng
ddo5
nhe5m
lu'o'n
vietnam4all
bussiness
nhàu
(o'3
bi5nh
què
ddo’2i
grosso
ddo’5i
cho'1i
tâ1c
1958
ngói
ulkraine
cph

vu'o'3ng
rodriguez
1972
1983
rang
râ3y
der
south
christopher
daily
miguel
18h00
xô5c
du'3ng
ddóa
trau
ngoa(5c
na(5n
kwh
italy
xxi
bô2ng
lester
lâ1m
xi5t
walter
230
ho'2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

phê1t
werder
te3
gô5p
ta3o
phào
asha
lép
xo3
1m70
il
ford
(23
thê2m
bu5c
greenberg
simao
(bbc
costinha
seoul
nung
bô5n
dda(1m
nháo
(ông
vina
mi3a
scolari
shabak
tu3a
tua
(anh
colin
harel
nazan
so’
d'
68
gates
tu’o’3ng
vo'i
khmer
ra3nh
2020
khàn
riquelme
giê1m
21h00
cristiano
boston
(bán
sâ1y

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

mertesacker
tô5t
dim
basa
cpc

ðo3
fsb
ran
ingushetia
kamaz
li5nh
daniel
mnc
gelsenkirchen
roberto
jens
hastert
quality
kaesong
whitney
pratt
pasteur
max
tu’o’5ng
out
bgk
131
sa(1n
prambanan
entertainment
thót
go’4
ba5
bùa
cu’
550
phillip
ve3n
lichtenstein
carmona
vitamin
ghe
thu’o’3ng
138
kuala
paulson
(thái
xâ2m
khê
ma(m
360

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(nay
ddo'2
98
96
(tu'o'ng
syrie
260
chu'o'1ng
u’o’1c
nv
oscar
ba3nh
livni
hun
abkhazia
jakarta
(time
delhi
chypre
pacông
brussels
rala(ng
adoption
wong
lanka
heng
xén
mão
múi
su’1
powell
vãi
sri
ngo'5p
ton
lisa
5000
online
(nhà
ronald
jacques
bar
gót
oslo
cu'3i
rinh
kgb
nobel
suez
sam

that

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

giòn
lòi
giông
bái
ok
lét
ngoi
sinai
tel
aviv
ddiê1ng
cnxh
91
thì…
da5t
basten
ngòai
'có'
'không'
cho'2n
antonio
slna
(20
ddai5
oi
diên
na(5c
madrid
giâu
mafia
nhen
(tây
che5n
bi5a
larry
ngu'2o'i
trent
met
lùa
bèo
smartypants
contra
g7
mâ5n
(nhâ5t
ostrava
(cô5ng
totti
(04
sô5
tuông
toni

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

to5t
rô4ng
davis
river
xuâ3n
(xxi
róm
cheo
(tho'2i
chicago
nê1t
ra3o
vâ2ng
nâ3y
ismail
(ap
psa

(nam
vnah
da(3ng
vu'5a
cô2ng
sê1n
diê1p
bìu
biê1c
võng

us
tho5c
a(4m
ngáo
ngô3
quito
tròng
25dd
rossi
ha(2n
trâ4m
hâ1n

normal
ktm
3495
thoa(1t
liê1c
crouch
khu'3
ma3
audi
paulo

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

z
tru
u3n
(câ1p
williams
bayer
ba(m
kali
beer
kara
vgsv
thi3u
ga(1p
ngoãn
váng
nâ5u
thiê3n
mulally
petro
737
iss
ti5t
nhu4
(13
ubtvqh
huýt
jr
campell
dduo'5c
ahmed
(16
lóe
toronto
(hai
ú
a(1t
csg
quota
se5o
bo'1
ky
ffa
buffon
tùm
(19
ngoèo
khiê1t
hê3n
vuong
db
sa3nh
anastasia

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

han
gus
qúôc
thít
uô3ng
leslie
ddán
vun
luô1ng
disney
gia(1t
tomas
gâ4m
church
sydney
dô1p
(thay
simi
cu5i
chang
ddia5
kình
gu'2ng
vát
ca(5m
xô1c
díu
11m
mùng
du'2a
trìu
(qua
nuo'1c
(alajuela
mirzapour
kone
wanchope
a5ch
persie
hoe
xo'1i
tizie
vietnamnet
trâ3y
(sv
douglas
ddun
92
thúng
miêu
chiê1t
thabet

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

xi5n
yorker
kosovo
xuô2ng
ba(5t
bo'4
huê
ga(m
bi5ch
(tru'o'2ng
(chiê1m
(cao
agency
cô4i
huy5ch
cho'n
radio
harper
ptt
hollings
energy
pring
tíu
louisiana
he
safavian
ye
kidan
chô5t
va5t
bâ5y
intranet
ddi…
ui
kezman
jevric
deco
(khu
ken
71
bmw
phích
cót
mòng
sùi
pacific
ivoire
thaksin
(permanent
larson
sâ2n
vít

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

97
von
phóc
320
have
pac
1481
nho’2
ngùng
tong
thurman
damadola
suncruz
bajur
wolfowitz
miami
slovenia
sebastian
sisulu
róc
galang
ô3i
baldemor
human
ra5c
unocal
kazakhstan
dô2ng
mccain
(5
exxonmobil
reform
dê3
619
negroponte
nsw
howard
maradona
frist
ghiê1c
lynn
hargreaves
grover
7000
tâ3u
charles
ed
toanh
tía
rove
loã
policy

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

daucher
games
máng
nhún
albright
nghe4n
ních
clawson
mâ3y
carvalho
jean
bón

oxfam
thê5
natanz
maoiste
kfc
ga5
chantha
1934
la3ng
ngo'2i
tru5y
bún
thaung
slobodan
trâm
htun
cô5m
origami
hq
li5a
cô5p
le5t
gomez
czech
ramos
váo
lu’o’5c
di4nh
rangoon
jones
trô1
asem
parreira
jensen

hitzlsperger
phu5t
mu'o'1t
sagnol

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ddô4i
oa(2n
(st
nanh
kumar
co3i
réo
xiao
202
ve5o
mo5ng
vái
gô5c
he3o
stankovic
mikhail
rule
hànô5i
(khi
leverkusen
porras
ma(1m
ddong
huyên
(05

nhuyê4n
kilo
tày
uri
karan
(na(m
pirlo
karl
franz
ddóan
ghpgvntn
da(2n
1969
truâ1t
pelz
susan
mi5ch
lu5ng
heitinga
sa(1ng
mu’2ng
chi5t
ra5
gallas
zinedine
rê2n

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cha(2ng
(chu'a
borussia
malouda
hitler
kiê5u
lê3
thát
terry
quai
rome
rúng
xi3n
ro'5
làu
raymond
tra(2n
núng
yukos
ne3o
khui
tu5y
cáy
tháu
ngo
katmandu
nghê5n
hòe
duê5
gilberto
lu’5a
tiê4u
da(5c
(national
ho'2i
phi3nh
collect
tenet
qúy
phu’o’5ng
thè
thu’2a
amnesty
teheran
damascus
vu’4ng
nu'4u
me5…
gông
airasia
lumpur
qua(1p

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

marathon
er
bâ4m
tu5m
lo5ai
ngùn
ngu5t
melbourne
ho'1t

diê4u
jayapura
lu’3a
nha(m
economist
dokdo
238
nghê4u
tho’5
thon
(dda3ng
pho'1t
trezeguet
nd
thêu
xuyê1n
delta
idf
yale
nilon
râ2n
la(5t
1953
fleming
xiêm
tõm
somalia
vâ3y
anthony
(canada
cbcc
420
dream
(giá
ruê5
festival
nhá
tw
114
119
ca5o
card

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

free
(12
jag
lucifer
nl
nn
gala
cambridge
akbar
pleiku
diê5p
tréo
(se4
drizella
estrogen
(thu'5c
(quâ5n
ri5a
sonia
nmnth
phâ5p
media
ta5t
fullerton
cty
everett
(cu4ng
nga5nh
trô2i
vê5t
shrine
zim
chô5i
silva
phèn
(thanh
mi3
ethiopia
hop
piano
hip
su3ng
145
emirates
shona
a3m
tu'o'3i

nôm
golf
(tru'o'1c
câ3u

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

evo
universal
wright
myanmar
mecca
toáng
(new
(nga
stalin
lddbdd
eboue
little
(ba3n
1961
tóe
sa5t
buffy
nguôi
(ca3
tem
(go5i
sâ5y
vu'2ng
(vào
kiatisak
nha5nh
ddu3ng
(brazil
pha(ng
gdgt
cannavaro
makelele
tuyê2n
acb
kv
khâ5p
(vê2
o'dell
………………
75dd
slogan
hia
nation
edge
nin

(ddê3
750
(và
cha5nh
google
rôn

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

phàng
do3m
(cho
baa
(dd
calorie
(ch
cddsp
nhâm
cluck
phu4
corporation
so3
(ddô2ng
baldemo
ddòan
(hô5i
dnt
199
america
jiminy
u'1
it
(liên
ntu
space
va(1c
thé
dylan
vtv
121
280
dhl
na5o
cain
kho'2
anna
buttercup
oa5p
org
mohamed
(tru'2
kevin
craig
mu3i
qua(5c
mo'n
malaysiakini
ngoe
lõi
lõng
rìa

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ro'
misa
on
no'1t
bi5u
nha3u
mâ1u
gâu
1965
steven
000m
randy
hamid
xô2m
cho5t
doãn
phô2n
toure
nistelrooy
(california
worldcup
133
fabio
science
(arf
gavrancic
lagerbaeck
gô1m
zokora
(ddang
(cu4
thìn
hu'4ng
(phát
vietcombank
na5ng
sorin
boka
villa
chxhcnvn
one
(u'o'1c
khxh
corp
maniche
950
(ddây
valente
(an
horacio
tiago
petrolimex

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

manchester
104
va(1n
mathijsen
bronckhorst
neville
fans
latin
(vi4nh
mu3
000ha
bâ1p
hóc
xinhua
(râ1t
nadj
djordjevic
wall
(dn
chris
total
(quô1c
prudential
quáng
somkid
bommel
vanderwall
griles
(no'i
family
caucasus
tvc
(ma(5c
nho5
tro’2i
sin
154
(viê5n
vu'à
whip
icc
115
cunningham
kimmitt
tax
(international
kuznets
blue
distefano
business
el
pangandaran

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(public
chalabi
(nhu'ng
lashkar
go'5n
public
shop
gardiner
(gia3i
(thu5y
kyat
dermalogica
yushchenko
mumbai
seymour
(miê2n
junichiro
alexei
cho’5
sgd
ddu'á
giu'5t
trainer
nhúm
b61
graham
siniora
tiê1u
mnchen
milan
hyun
kv1
fiorentina
franco
andrea
luanda
kurd
(tôi
qu3a
1977
kyrgyzstan
zinha
roger
neubrandenburg
(ddiê2u
ntk
leipzig
(mô4i
mueller
hamburg
gamarra
valdez

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

kiessling
fonseca
centeno
nho'1t
tê3
goss
bêtông
ptnt
press
2m
bea
(1998
tampa
kiê2n
gallon
1m
3m
107
takeshima
pétrus
(kiên
mosoco
downer
e5p
clateman
mubarak
(nhâ1t
o5p
lukashenka
arbatov
act
bidong
bhxh
mohammed
(thôn
ddu’1a
carbon
(world
(dc
htv
ngoai5
people
organization
kho3an
cb
andrew
(pháp
super
lincoln
plaza
munoz
1955

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(loa5i
kh
nobuko
(bình
xoành
ex
girlfriend
superman
tantillo
cbs
(2005
wolf
des
ian
schwarzenegger
firket
(beirut
griffin
lom
séc
srifa
liberia
queo
north
doan
sieng
fox
review
asian
grassley
(washington
alan
(sydney
lynnphuong
8g
lu5p
catherine
nhuâ2n
manga
1971
who
trèm
ru'o'2m
tròm
chip
photo
ontario
nhe5t
kho3a
logo
(15
(hiê5n

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(ha3i
systems
svtn
lamy
pascal
(làm
gaø
javier
centre
association
tvdddd
gien
(cu3a
ria
hddba
ttl
tm
(ddu'o'2ng
210
barthez
gilardino
islands
category
1m73
philippine
globebeauties
380
armi
wayans
porsche
ferrari
1m75
benz
cosplay
baldomir
robbie
madonna
cincinnati
parade
love
mo’4
bgh
contest
kurara
chibana
carolina
ddâ1ng
color
imaging
tand
su5
loé

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

hi3
ayala
noi
sofia
abbondanzieri
loà
phômai
thuy2
teen
ryan
giâý
ia
stanol
(thu3
du’o’5c
200m
seattle
ddê3u
ariel
glebova
víu
mundhra
diê1m
ddái
tê4
doha
106
(bê5nh
(ddã
a4
huntsville
b14
mississippi
giâ4m
2018
café
ddác
perrotta
camoranesi
thierry
ebay
ddu'o'c
missing
(finale
niê5u
bhyt
phèo

play
oxytocine
philippin
phiê5n

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1930
mcnaught
bavik
min
point
244
grondona
intifada
elenildo
miê2u
(châu
kha(1t
real
ashley
adb
uni
iowa
jeffrey
kirchner
vii
vieira
patrick
general
kaemi
h5n2
khoáy
chat
103
hassan
iom
silicon
sellers
sãi
marquez
650
lowy
papua
ibrahimovic
predator
kippour
(ddà
1956
plo
economic
system
star
(bê1n
leonardo
marine
institute
lou
giô1c

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

oil
dan
ptsg
cùm
hu'1o'ng
525
luiz
phi3
huyê5t
biê1m
foreign
pervez
(tô3
pei
rafael
with
edward

dê2
du’
còm
tuê1
mu’u
dong
ra(2m
290
kilogram
so’5
sa3o
bâ5p
úy
nhu4i
do'
tu4m
me5o
nga(1c
khu'o'1c
du’o’5t
hách
ngu5m
sa5o
mích
nhó
nhâ3m
thu3i
píp
dâ2m
sum
toác
du5i
khu'5ng
dreamliner

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ngâ1u
nhô5ng
chít
muô4m
o…
ro5i
ô2m
watt
sa3ng
ca5ch
mo'3n
leng
hu5i
chu’4
u’o’ng
nha3y…
xa5c
muhammad
na5
soland
xa(m
quyê5t
175
raj
mu
tru’o’ng
lóp
la(4ng
po'2
toe
cheshire
bu'o'm
field
ngu'4a
du’o’2ng
tím…
xu'o'1c
hâ2y
ddo’n
ru’2ng
1964
ted
bê5ch
et
xuýt
kampuchia
héc
mèn
xa…
i3n
tho
hê1n

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ddô3ng
ca(2m
ro'5p
ta(2m
quâ4y
khom
li3nh
lu5a
no'm
xiêu
lu5y
ngo'1
thê1…
sính
ùa
vê2…
hi5ch
xoe
phùn
pho'
lâ1t
lu'2

miê1t
ri3a
trê
que3
ra5n
lu3ng
ru'o'1i
sa3
ngu5p
nhô3m
chòm
ghê2nh
chùn
nghi3m
mâ3n
giúi
nghêu
do3ng
la5i…
chãi
kháo
lo'5p
to3i
du'1a
hoa(1t
thuô2ng
tre3o
tê1…
veo

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

panhpronen
xoong
qua(2n
ga3y
nguâ3y
cu'2
dda(2m
ro'1m
ki3
xtrômbôli
dông
thênh
tành
mu'o'2ng
'cánh
nô5m
mu5n
ga(1m
dâ1m
mui
xém
tha3y
máo
xoáy
mê1u
jumbo
bu3a
la3o
tri5ch
'yêu
gu'o'5ng
sê1u
này…
xuô1ng…
thu'4ng
kên
xòm
'con
bu'5
nhe5p
ngoáy
a(1ng
jim
bruno
tuôn
ddùn
bét
nuô1i
ðông
beckett
quác
lênh

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

toé
tzipi
ùm
dâ2y
hê1ch
ngoa5m
ru'2ng…
hê3
ddâ5t
lùm
càu
mô5t…
gia5t
chuô2i
cha(2m
we
king
náy
luy4
(na5n
bòn
xo'3
muô5i
(huyê5n
ca(5n
thong
7g30
sê5
golan
giri
thuô5t
5cm
bank
u'1a
(huê1
alkatiri
thâ4m
xe5t
(saint

chlb
horta
u'5c
east
abraham
192
a…
nguo'2i
1m2
beta
a(n…
340

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1010
nhe4
bear
730
7g
foote
du'o'5ng
kilômet
lmvntd
ddùm
quái'
xe5p
dow
du'a5
bondi
campbell
khâ1m
tay'
nhu4n
soái
ru3ng
ge
rr
thõng
ho5ach
(84
shimbun
yemen
489
438
vùa
(bang
brrr
be4
(trâ2n
mfn
saleh
(bi5
sandy
(83
(82
ghán
zealand
patrushev
brownback
qua5i
pravda
áy
gordon
va(2ng
thút
ro5m

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nu'1a
xoàng
bali
francis
clark
lô1t
perth
híp
cbkt
sergei
dopamin
(viê5t
straits
xinhuanet
362
5602
(viê1t
(trà
u'o'1m
strasbourg
(thành
vo'3n
will
copywriter
office
dduo'2ng
bi3nh
lo'3n
……
congress
your
(tu'5
anders
sb
aaja
1500
tu'3…
luông
303
lu4i
dewar
to'5p
béc
andy
(tiê3u
giê
ma5p
americans
maryland
amyloid
(vm
2g

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

aragon
(chuyên
abidal
bo'5m
hiê2m
khoa(1ng
arnold
seafood
(ban
gim
xu5p
ngu'òi
qu4y
(san
dans
chêm
vi5n
u'2ng
be5
mit
tha3ng
(email
vàng…
ki3nh
intelligence
hão
cáng
ma3y
grand
thóp
idecaf
(kê1t
lu5i
vô2n
giâ1m
(nguyê4n
nê5n
muô2i
(tiê1ng
vót
petrochina
270
qiantang
tu3m
sâm
mút
(cú
jazeera
nho'4
golmud
fredrick
trâ2y

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ponce
láu
staline
nghi5t
railpartners
elena
maria
ti3m
vánh
soul
ames
ddo5an
hormone
cornwall
sucacnô
iv
búi
(ba(2ng
qua(5ng
go'
yu
lóa
aso
destination
marx
final
(0
loren
ho3n
430
pho5t
(k
barbara
534370
quâ4n
ddo'2m
dâ5n
(thê1

dda(4n
200g
derby
bu'1ng
thau
anan
rô2
gu
cho3
(csvn
xâu
ra…
shalit

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

tre4n
panahi
u'o'1p
búyt
o'n'
(48
(afp
la(5c
chái
amsterdam
phà
gilad
meo…
giãi
haniya
ko
nua
shafer
newsweek
dâ1p
thx
(h
mass
chu'4ng
diê5m
(dân
(u3y
ngay2
chum
lucia
zambia
adolf
tràm
khoa3i
pen
mercury
255
(bv
256
castro
air
tâng
167
shangri
reza
dollar
giong
fidel
valentin
tóan
phuo'ng
line

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

và…nó
allen
pha3ng
gorbatchev
chey
gen
chetta
chiêng
chi5ch
perfumebay
korea
hô5c
kha3n
pho'1i
lòm
lénine
lagarde
un
asefi
1925
(nhiê2u
lòa
ho5at
súy
aksu
canadian
anz
make
shield
louis
sa5
br
ottawa
gio'2…
big
tróc

(ba5n
tsc
465
call
alberta
tddc
sjc
hillary
like
ph
isbell
exmocare
km2
inca

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

todd
xèo
ricefish
museum
mission
nicotine
taos
lo3i
pu
mram
aa
sts
motor
metallidurans
ralstonia
sa5c
guardian
hare
nhoe5t
ngái
huân
mình…
nhâ2y
night
abdullah
(câ2n
phu3i
kiê1ng
116
kcn
117
rô1c
nhòe
330
lên…
vog
natri
paddington
(ddhqg
alô
boong
harvard
liga
estratest
bô1t
wb
9999
carnegie
(dda(5ng
u3a
93
brzezinski

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

c5
dna
cu'4
ttytdp
joseph
blackledge
tcty
(indonesia
chô3i
(dda
tro3
nha(5ng
xi5
khi5t
at
rupiah
metro
(chi
go'2
college
christ
khoa(1t
nokia
bp
hâ4ng
559
(ddâ2u
(nguô2n
services
princeton
juliet
400dd
county
orange
thompson
vnvnonn
valley
nghè
cô5c…
ceo
calmette
mon
trãi
(2006
(ddúng
eximbank
container
góa
c6
phâ3y
cech
1940

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ronaldinho
ho'5i
o'5
xx
1910
gt
nhú
(27dd
huyênh
khiê4ng
nhu'5t
argiope
ddtddd
francois
nhu'3
bc
128
myco
sui
ba(5m
bi5ch…
me5t
(vô1n
6m
vo3n
canterbury
shinawatra
hua
per
aston
bentley
(e
rãnh
sandal
bi5ch…bình
co5ng
dòn
edaw
quo'
tmn
hillevi
1m80
go'3
ghiê2n
amaobi
oxana
(viettel
tostao
(vnpt
tiê5t
bosworth
gov

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

returns
first
mr
ngoan…
(phâ2n
(giâ1y
sô2i
cu'1a
nbc
mourinho
jackson
pennsylvania
virgin
mèm
panikian
martinez
143
460
chây
châ2n
chu'2
huo'
cu'o'5c
johnny
nhô5t
week
kalou
toang
ddu'o'5c…
yang
wu
ltd
lula
nafta
jodric
brand
rmit
apollo
democracy
(na
mo5n
cisco
(du'o'1i
(perth
(internet
libya
(cùng
condoleeza
turkmenistan
xoan
swashbuckle
xoa5ch

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ross
thinh
dixon
pa(2ng
(ai
scandal
suyê3n
liveshow
o'1
riê2ng
cruyff
nestor
muô1t
council
khê2u
coast
marco
cruz
(gô2m
razak
(1986
1963
huw
ình
waynerooney
simon
1951
da…
tra5c
samba
this
(27
nguâ5y
ddn
cncnnb
santa
jun
wipo
(ddê2u
levis
190
nylon
bu'o'n
nhoài
ttn
(ddi
asp

tncn
ngo5ng
ptth
lô3ng

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

khâ1t
nha3m
(bí
nhói
everton
òn
lêu
(ddsq
becamex
hám
muffet
211
(nhân
lauriane
mâ2n
sòm
gâu…
khua
tarud
tha3nh
tót
quào
ro'5n
hu'á
inna
oa3i
conner
gillieron
sình
nghì
trác
pisico
(tha(1ng
(co'
bê2nh
dáo
(phu'o'2ng
(ta5i
gatti
lithuania
10h
qatar
vck
179
(úc
nhón
royal
nh
ra(1t
tun
alaska
(40

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(penalty
850
gonzález
(du'5
martínez
marín
(so
ubayda
sequeira
solís
kasuri
thôi…
mauricio
danny
nha5o
ubndtp
brandenburg
ammar
denis
haye
president
truyê1t
techno
dragutinovic
(tâ1t
kháu
khi3nh
zigic
merk
diê5c
(in
radar
ba3
armey
vinagame
su’o’2n
ôrian
phlora
traurig
faith
liê2m
(âu
840
traditional
atr
express
values
112
148
pelé
que5t
césar

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

rónald
gómez
lampart
stillwell
ddu’o’ng
trát
mo'1i…
journal
xtêphan
(kiê3u
122
xu’1ng
mánh
golmohammadi
khóe
cocu
phài
bakary
mahdavikia
ujfalusi
muntari
gyan
zandi
hâ1u
táy
karimi
nhành
(chu'4
krstajic
gonzales
anime
humvee
pool
dòm
(46
haniyah
so'2n
gutierrez
sean
thào
giu5a
hannover
odonkor
pereiro
salon
shinya
187
(7
kílô
ac
mãi…
serie

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

number
pokal
cho'1m
goofy
dfb
tyre
thu'à
ddoa5
tòm
pope
mastroeni
mcbride
(cái
caribbean
floyd
prize
waschtschuk
schleck
schowkowski
qua(5t
stagflation
petrodollars
canaveral
hosni
bujr
sâ4m
ports
amr
osirak
bu’2a
allawi
tamil
409
muslim
brotherhood
(pakistan
npt
augustine
aleksandr
harcharik
zimmer
cricket
dpa
rand
capital
vv
pa(1c
requelme
luy5
ruô2ng
power
nicaragua

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

casey
arizona
ttv
20000
lai5
lu’o’1i
dulles
ddo’4
powers
eisenhower
porter
357
niger
jeff
'dân
(a
kilô
truman
fossum
piers
oxy
champion
rita
602
hackett
gô2
hydrogen
283
725
shimane
kuranyi
hen
khênh
baker
worldwide
schalke
committee
crowe
hô1ng
winfield
chu'o'3ng
brian
thoang
so’n
boich
henri
citizens
lian
(majority
guimaraes
bloomberg
josé

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

niu
worldcom
idaho
bu’o’1u
tánh
o'1i
boggs
patton
tèo
khamenei
nho’1
solana
la3
project
(plea
knock
airbus
mcclaren
hu’o’ng
gâ3y
luâ3n
phé
ledge
index
bon
piero
ngu’4
khu’1
ossetia
tajikistan
rìu
nhíu
(golf
nhu3i
bargain
ayman
musab
ba(4ng
steinberg
ddênh
ljungberg
party
spa
xo
risal
ngâ3m
trô1i
pha5ch
hu’1a
bosnia
hanke
jiegao

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

basra
phành
fouad
10
(central
christoph
tech
seidel
(hans
algeria
ddâ2n
bremer
ne3
worl
bernd
lê1ch
chiê1p
thein
nuô5t
key
driver
sihanouk
8x
roed
ferdinand
9x
xõa
(mnc
synovations
hai…
illarionov
kimbrell
dô4i
thâ1y…
ho'
live
(ireland
164
joker
5m
bo’2
na5m
(thua
2500
5x
nhê1ch
6x
leu
yogyakarta
toi
vén
ghosh

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(châ1t
command
gie3
cu’o’1p
otaku
dô5ng

nuno
nu'o'1c…
villar
chu’2ng
nhô1n
philipp
chye
lô3
waziristan
ddu’5ng
yellowcake
(nus
heinze
kiang
mottaki
ngo’2
zahar
enjoy
meira
gerhard
nus
cha5y…
(23dd
yonhap
vaa
(sacombank
signatures
future
kê2u
úi
leaders
(scotland
hiss
b727
tito
yamanaka
noble
beethoven
(47
609
shopping
go'2m
gambling
prohibition
berger

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

viktor
xóc
nowakowski
xâ3u
schmidt
azerbaijan
andrei
(lobbyist
congressional
(khoai
nrcc
hddqt
stb
èo
uô5t
hóng
schatz
lu'5o'c
lòng'
(gâ1p
ca5y
fries
enzym
procter
gamble
1935
packard
'o'
whirlpool
hewlett
666
sidon
building
zayat
lindsey
wmd
walsh
4m
herti
si5t
shizuoka
management
yong
allison
titanic
kiê3ng
adventures
feinberg
jihad
government
(hàn
(iss

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

'cho
vo'2n
yudhoyono
glasgow
15g
reith
15dd
union
voz
thâ4n
cross
(iaea
(ljworld
dynamics
matech
(honorariums
bellaire
439
(fbi
uttaradit
(chu'1
fund
tndk
bkaa12345
bambang
zinni
xuông
(must
jersey
technology
tennis
's'
susilo
cyprus
dda(m
chevron
tweedledum
bernanke
(bureau
be5n
mayflower
analysis
blog
loanh
qtkd
dinah
rõi
(saigon
(ít
bu5
tweedledee
grai

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(n
yunnan
(tính
march
sepa
349
xuý
34cm
52cm
allah
(37
khùng
(phía
vu'o'2ng
nasrallah
su'o'5ng
(ho'n
westhead
(republic
dealing
brent
watergate
oakland
mccone
aslan
nhoong
(tt
prông
quran
ida
slaven
agni
buô5t
dwight
2500km
(pearl
harbor
(di
típ
nymex
'câ2n
(là
(mo'1i
(kcn
winn
type
ae
ftc
tiê1p…
(vòng
móm
webster

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

woolsey
ca5m
14h
ddô1p
a(3ng
gore
loét
â5m
ahmanidejad
gheit
proliferation
(kích
treaty
so'3i
nld
clorua
electric
va3ng
(hbsag
fluor
associated
10g
research
nhâ3u
(ngu5
sâ1p
khodorskovsky
hagel
chuck
(low
pho'2
intel
(al
ounce
kerry
(engagement
russell
buckley
munoa
273
glenne
eirik
schuman
tuaàn
uae
nyunt
petronas
(china
peace
endowment
(cha
quá…

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ba3i
(anti
bangladesh
penh
xâ1c
white
phnom
angkor
authority
xu'o'5c
wat
c4
cities
bourland
dãn
cbt
mg
(ty3
india
scid
mu'3a
shwe
soa5t
dpw
(phòng
ytdp
ô1p
dhabi
dexamethasone
không'
reyes
kyodo
flatley
â1y…
khi5
50m2
388
danaan
nè…và
ailen
bé…
sikh
missouri
cupid
nhoe3n
xê1ch
frazier
gianh
orleans
vietmatchbiz
659
mukherjee

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ptcs
(kê3
(va(n
híc
vô2ng
pranab
ghili
(philippines
re3ng
264
ddiã
phím
independent
nu'5ng
xb
gút
80
sô1i
biggins
hall
la5n
thiê1c
magazine
sanskrit
ilearn
ewell
100m
motors
kiê1t
xía
master
xoe5
ngô5p
kempner
trimquest
275
24k
môt
nê1u…
boo
hindi
tuy5
security
network
link
bild
glass
nang
romano
angel
kashmiri
malayalam

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

auctionassist
bobbidi
assist
auction
mart
aurelio
so'5…
wal
morientes
marc
tbn
cun
emmanuel
puyol
xu5

service
(special
lâ3y
emerson
ds
viera
nedved
oliveira
sucre
beo
ba…
(argentina
chiarelli
duarte
(uruguay
tabare
tmncsg
essien
lyn
asier
dâ5m
schumer
murtha
sarayoot
uê1
(1988
(tdv
450
grant
11h
15h
riê4u
(ti3nh
guatemala
ha…
lu'á

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(1968
ro'2n
passport
214
(ks
(ddiê5n
(coalition
khê4nh
phone
cho'i…
ba5n…
armstrong
ajax
johan
lance
pandora
(bs
adelaide
eddi
safa
62m
dìn
muà
shifter
243
rê2
buô2n…
21h
feeble
kha3m
(gio'1i
priest
mót
zace
rich
cirincione
republicans
nâ4u
do5
há…a(1t
marketing
aderholt
(so'3
tauzin
(u'1ng
nâ1n
la(2ng
(p
stanley
what
vasell
furama

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lúi
nghét
(quê
elcb
mississipi
ngót
nablus
red
2h
lehrman
sim
scorpion
(nô3i
quyê5n
mariana
jeep
cái…
cordesman
hyundai
hu'2
nesta
bu5p
lamborghini
rover
911
ellis
ni4a
shekel
leader
grimaldi
'xin
mossad
ói
smart
(mâ1t
minority
ncppr
rayban
alliance
robin
xô3
shandwick
(vu'o'5t
4m2
weyrich
shai
hummer
vanquish
range
xô1i
daum
dobson

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

q7
majority
raul
xép
(plo
ruy
cuà
hariri
rùm
straw
luô1c
rebibbia
camp
standard
hsbc
chartered
bomb
atomic
tmcp
not
hormuz
woodward
island
''iran
giu4
sê5t
massachusetts
fountain
nano
westminster
nghiê4m
tambuiforjudge
perle
beng
(thi
(ttxvn
(lhq
chê5
la5o
chê4m
250m
dutch
boulis
sumatra
hunter
darwazeh
borneo
hadley
heu
simpson
georgetown
issah

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ahmad
paloma
rccb
húi
(co
lo3n
armitage
monoxide
go5t
197
biê1n…
sám
xiii
missiles
bi5…
libbi
hiu
591
khabab
mujahedeen
222
(ma5nh
132
ix
mcclellan
yersin
biê2n
kunar
tru'2o'ng
arouna

yaya
(ho5
bahrain
nekounam
(ihrc
offside
kaebi
nosrati
du'5c
elfenbeinkueste
nhùng
boulahrouz
(dù
kolo
qua(5n
meite
dâ1t
rôma
yes
kyl
jon

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

koh
kaiserslautern
keller
pablo
lddldd
xavi
naò
alonso
túa
by
house
otto
commission
madanchi
property
citigroup
caspers
seiple
(dda(5c
vncs
ngóai
ro'1
ra5o
report
toa5c
ho'1
maxi
drancy
nhoà
tevez
thóat
phãi
vang…
ngâ1p
(70
u'o'2n
affairs
burdisso
mascherano
(south
minxin
kho3ang
petkovic
rosetti
tu'1o'ng
phâ1p
hõan
(thâ5t
khu'1a
sneijder
moi
cambiasso

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ooijer
ngu'o'3ng
ngô3m
sít
duljaj
bâ1c
lô3m
ljuboja
207
1628
111
1860
chornidow
impossible
740
marufshonow
540
yung
(xin
alfredo
fdi
aie
jockey
(mu'o'2i
441
malta
gamborgno
trô3i
hariyanto
hu3i
bernhard
ngày…
komlan

rdx
kathmandu
na(2n
vêu
xìu
lahore
zahlé
umana
thuo'ng
khac
bernardino
(ke3
(1945
hùa
palacio
2550
vicente
nenad

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(hê1t
xuê
luther
khuy3u
ulkrain
bo'2n
(su'
chình
huo'3n
namouchi
aziz
rennes
bô4n
l6
jaziri
4084d
jeserski
torres
nong
garcia
lgw
(68
(hình
schewtschenko
165
canadda
oda
sobolewski
sái
krzynowek
zurawski
nhu'o'ng
bulgarien
tho3m
593
gáp
(94
bê4
giâ5p
bolton
kahtani
dollars
studdert
390
aipo
733
boruc
627
lenovo
(ddu'1ng
ibm
na3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

giô1i
(gnp
afganistan
dda3n
820
qua(n
1911
lukas
taro
ht
rôm
vhdd
236
300km
uighurs
miroslav
ngòm
(zang
cho'3m
pô1t
(chiê1n
(lao
lo'3m
è
bói
1918
(bà
khiu
nghê
nhuô1m
(bô1n
ddui
biêp
ferreira
(1959
536787
6a
(bo3
(thích
fernando
istanbul
1944
(1966
(09
eusebio
24h
ôstrâylia
pretoria
hunggary
mobi
nathaniel
saha

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lippi
(argentinien
wiltord
khu'
gattuso
schaeuble
(ddá
steinmeier
ribery
uê3
(nói
giõi
ê1m
jános
94
torsten
bastian
vo'5i
ru'1c
mobai
computer
295
tbt
marcell
ep
nowotny
ccb
(magyar
benyhe
co'i
jansen
dâ4y
toái
quo'3
lobby
rsf
toa5i
(group
giang'
(nghi4a
ca(1c
goá
khóang
phu'2ng
cantalejo
lucio
portugal
dida
(spanien
hy3
thu3a
dongfang

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

na3i
baó
yuan
vô1
ô1
ke
tri4
truo'2ng
eastern
people's
moreno
byron
dda3i
autonomous
mô5i
(ca3nh
du3
jokers
mongolia
hoen
ddu'2o'ng
french
xinjiang
gregory
xê5ch
ect
sém
kamikawa
(thiên
dda(4ng
gu3i
blhs
(tuy
huth
(ghi
cùi
45b
rê2nh
319
299
va5c
giô5i
cha(1t
lich
tiê5u
gô3
tiê1m
chê2
mím
chô4m
ngoa3i
tiu

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

stasi
viana
trâng
nghi3u
thóa
ddu'o'5m
nho'5t
piro
florenz
arne
robinson
ba(4m
paparazzi
cùn
uâ3n
vksnd
(japan
jovp
over
(nghê5
view
(hindustan
1m74
1m77
chõng
lu3n
nicholas
yolande
ishiba
(1954
central
apasra
matthews
dúi
(igo
8h
(newsweek
22h30
glickman
titorenko
davila
vip
149
(ngo5c
tsymbalyuk
saigòn
htv9
hu'5u
(nô5i
caicos
turks
lô5p

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

transdnistr
nagorno
turkey
shore
pauly
menatep
electra
karabakh
schroeder
a(m
andrews
arab
ke4m
hawke
knightley
keira
jennifer
ethan
garner
macaulay
(hãng
culkin
nude
sophia
lìm
presley
elvis
anc
dos
(ngân
oe
slovak
vincent
rose
alexander
lobato
helen
tanaka
desmond
panama
(lee
lane
lois
catwoman
jolie
angelina
de4o
wallace
xúi
''mô5t
obaid
riyadh

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

zvonareva
khâ5t
slam
judah
srebotnik
serena
khu'o'4ng
(border
lddbddvn
nicolas
chuâ4n
(lâ2n
pjico
khatoco
ddáu
vtv3
xu'a…
'ddô2ng
kho'3i'
bdd
pomina
mikado
bonner
gabriel
loew
(1993
verdery
ddo'5
(cia
vi3
hajduk
donadoni
split
libby
uk
coming
patrol
phu'1t
(guest
premiership
soler
(felony
worker
park
shimon
guô1c
robertson
arevalos
lourdes
peres
dominguez
valerie

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

netayahu
binyamin
mendoza
josephine
litvinova
alhanko
osathanond
charm
sudnicka
barak
pat
begin
francys
(khuynh
kenai
ddu'5o'c
rún
keith
cùa
hartert
ritchie
guy
tania
jinan
phôn
luz
iyad
marina
hoa(1c
zuluaga
daryl
zuydendorp
phè
hói
xo'n
lcd
internationale
rouge
klinsman
(argentinia
boat
ho'5t
delgado
palace
lawrence
posters
illinois
168
dâ5t
commerzbank
paredes
yvonne

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ting
armando
(ddoa5t
pays
nos
démocratie
nhóang
co'…
guillermo
pavel
pardo
dean
ruô3i
279
quâ2ng
tdd
bravo
(thi5
vb
erikson
asley
ghìm
larsson
hatton
ferguson
borgetti
beenhakker
stamford
reutes
mari
afif
arabiya
nadji
slater
khê5nh
xvi
pho'4n
xanana
nhau…
(jerusalem
345
assad
snow
245
vào…
(hezbollah
choueifat
271
roissy
470
xàng
hawaii

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lifetime
oa3n
award
ngu'2
núddez
lynch
(liberal
québecois
downing
(va(1ng
kha5ng
lucky
trâ5p
khiá
(hlv
knight
(2003
ridder
jackie
(u
(council
véo
(joint
(bch
ernst
european
maldives
gnp
khiên
global
í
(02
gerald
(01
m'gladbach
lõa
dzoanh
dvtncs
bi4u
(lo'2i
community
koondoola
uss
mustin
tu'3ng
ansar
tunis
luo'5ng
ru5i
watts
chim…
initiative

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(2001
sharkawy
habib
nhùi
(phu3
karim
abbou
zili
mughal
let
rúi
shi
pelosi
horst
qúi
lâng
vatican
ghiggia
dirksen
capitol
senate
alexandre
mesén
dana
cháu…
tóp
ddi4a…
xéo
joao
noí
lo'i
chu'3a
schottland
stadt
pace
salt
tho5ai
(heredia
(or
europe
bor
xem…
nuông
assembly
vfb
vietnamese
workers
quê5t
(vb
va(5c
are
alvaro

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

chuô1t
relation
nhu'2
or
dhea
quýnh
n17a
400m2
ddang…
nguây
20m
pách
mitsuo
trê5t
cutler
landing
tru’2ng
(170
electronics
(ha5
trompét
ngoài…
nhô2m
…………………
………………………
iso
qua(1t
159
cn
gía
valse
katsui
hoon
inch
nhoàm
mê2n
ngâ2u
9g
(máy
thu'o'5c
stc
co’3i
fellowship
mechanics
pa3
(fluid
522
starkville
rúm
kilômét
55m
taku

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

kurt
533
626
(cuô5c
nhê4
off
take
nha5i
sekong
……………
masafumi
sanai
(giám
roàng
miê2ng
disco
(ts
hssv
184
'ô'
satoh
tango
(xuâ1t
721
ddu'o'2ng…
sahil
189
dominique
cuzco
nguyê3n
khò
7cm
vijay
000m2
lu'a
ruby
lo'5m
vat
(graphics
dda5
troy
sophie
(trú
770
dj
tênh
(vai
ngoai

syri
kenkyusei
178

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thuâ1n
manouchehr
zimbabwe
heineken
adam
(ký
(pha3i
sachs
147
337
pinôkio
kho’i
câ1c
frankenstein
5km
konda
anakonda
(grand
windows
rockét
triê3n…
klissmann
ita
640
karnataka
nambiar
tho'i
ivanov
axit
jurgen
bi4nh
(photography
pessin
hoác
steve
(100
damas
rê1
hoa'
co'lêô
(vietnam
phigarô
ngu’2a
messi
fu
hên
paw
silvio
berlusconi
rèm
fashion
y2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

uy5ch
philippineses
20km
kawai
barem
'ngôi
thích…
ddê3…
liê5m
gàu
xu'1c
nê5m
rosalie
albania
ubqg
(clb
seiko
hanh
(sgk
500m
198
mu’o’5n
át
kasim
western
thòm
pacoret
va5nh
vilnius
(nxbgd
unicef
jogjakarta
la3nh
sona
nhài
(fsb
vòm
iev
hollins
cátxin
esso
lazio
engineering
vff
lada
ana
(smddh
su4ng
cornell
thàn
doi
d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

grozny
stockholm
so’5i
thó
100dd
cha5c
be4n
20kg
daido
bqldaddtltddqt
xima(ng
vtv4
shinta
va5m
school
utah
fujiwara
examiner
chùng
cents
oak
tho'1
rubaie
terje
o'2i
uc
lu’o’1t
brindani
le4n
moriyama
18001567
200dd
suffredini
nhòm
(mâ5n
jba
1559
leadership
bê5t
vroom
u'3ng
bu'o'1ng
scholarships
nhão
criminal
ddòng
mói
(lu'u
technologies
endeavour
ku
vu5c

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

622
popovych
software
yaroslav
(singapore
monica
bellucci
bloc
schwab
ngo5t…
(202
(gâ2n
tictack
garmser
14g
nhem
335
(australian
ru'1a
daimler
(cpc
stress
syed
dupree
mars
phoenix
môtô
680
nabarro
carol
schlein
tru’a
(tri5
ringgit
mogan
ddóm
du4a
potassium
(hoàng
(gia3ng
(1901
xoa(n
356
lài
phomát
lô1m
(bâ1t
tnt
maggie
elysees
ga5n
champs

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ô2i
oxford
sàm
ellen
daklak
ngo’5i
rlc
chàm
18g
margaret
rap
ngo’
acid
1kg
600ha
100ha
nho3m
granit
viêt
nâ1t
bk
berkeley
110mmol
rem
beslan
(bhyt
steinglass
tòng
191
ðô5
isreal
vidéo
nhi3nh
(bn
13g30
arkansas
uông
protein
shawn
clayton
ngu'o'
172
carla
charlene
(thô3
ngoe5o
que5o
nán
barshefsky
dzhokhar
05'
access

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

niêu
cunego
mt
(biên
be3o
(tuô3i
nho'2n
yeutter
lh
váp
vega
amelia
diêm
queensland
fsh
telemundo
ddâ1t…
khaled
madelein
nhám
cho3ng
dudayev
khuy2nh
(huynh
wilbur
(tác
nành
ghe4
jatusripitak
cu5p
dác
(jetro
albar
hu’1ng
nikolai
bêu
khâ3y
su’4a
jamaica
1a
xâ1y
vo’2i
hi4
chi3n
eureka
omar
garzelli
fillet
nhu’o’2ng
zuôi
afc
cent

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

gâ2u
babylift
cell
(phó
(petrolimex
ngoa(1c
mia
nu4ng
parkinson
lém
258
co3…
'bà
thành…
be5t
fahri
norodom
ro'3m
bo’m
yêng
pot
dessel
pol
ngan
ron

calci
(phú
(l
dracula
(sóc
chi3a
disko
amazon
tskh
xoa5c
thoa
11g30
tru’o’5t
kilner
ne5t
ddhsp
vê3nh
thu'o'1t
choa3ng
taddùm
perfect
montana
khâ1p
lu’2a
studios
ddã…

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(vinaconex
nature
abdul
vô1c
toiba
6kg
vo’5
thvn
(tq
aceh
blues
brosnan
che3
cyril
tu'2…
uruzgan
ngu’5c
pete
8m
885
225
cm2
pictures
tâ3n
(1994
000usd
pierce
ho'1p
jds
nhuê5
ngút
mo’2i
xoa3ng
gruzia
japan
huntington
fat
guevara
area
tuyê5t…nhu'ng
du’4
dagestan
casino
su'o'1t
petersen
fremont
giai3
ca5c
nguyen
(malaysia
(bên
(cctv

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

humberto
dô2i…
teneriffa
(nhiê5m
kuijt
dyk
skijder
genf
short
tiergarten
lanzaat
rám
servette
wollenberg
assogbavi
wangen
predrag
nhâ
stern
ddr
nicole
ngong
(love
luegde
bo'3i…
ddo'4…
mile
milesovic
rotern
(43
phomai
phòng…vv
tiesto
musadshon
moenchengladbach
míê1ng
age
(32
hamed
hammouda
câ4ng
gaojun
snijder
locarno
belgrad
osasuna
westbam
monetegro
francileudo
rangers
ice
tashkent

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

pamplona
carthage
chu'n
ulkrine
luo'1i
bu3n
(380
casillas
arabien
tunesia
46000
dempsey
convey
reyna
dà…
jorge
larrionda
donovan
dê2n
ru'o'ng
russol
walt
depp
gussin
worobej
reng
nesmatschni
(55
pernía
(232
sergio
nemo
(77
fabregas
senna
ky4…
bocanegra
jankulovski
rozehnal
tschechien
grygera
poborsky
rosicky
ivory
galasek
koeln
poulat
(frankreich
hmm…
hashemian
marlon
superstar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ivankovic
ferydoon
thuo'3ng
ui…
3…
amoah
bing
onyewu
zaccardo
cherundolo
appiah
kingston
paintsil
plasil
lokvenc
keenen
addo
mensah
illiasu
jelen
thich
radomski
szymkowiak
(90
hu'2m…me5
smolarek
goal
bosacki
wanderers
(bù
sami
jaber
bak
lewandowski
arabi
zewlakow
harwick
dale
ahle
buender
hansa
rostock
lu'õng
(bé
holsen
vù…
minnie
(75
kohl
cô…
buende
haas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

kiê1n…se4
yaser
(47'
tunesien
rusol
reng…
jaidi
haggui
boumnijel
trabelsi
(schweiz
schelajew
rotan
timoschuk
gussew
woronin
busacca
(64
rebrow
khariri
noor
sulimani
ghamdi
aribia
zied
temyat
(australien
montashari
bouazizi
chedli
jemmali
mnari
dokhi
fallatah
chikhaoui
zaid
movemement
varanasi
islamic
(let
(student
bangalore
'chúng
ngu'o'i'
sahni
hyderabad
ajay
srinagar
saniora
tf1
fuad
baseyev

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
(phong
0.00%
konstantin
0.00%
alex
0.00%
perry
0.00%
phu’1
0.00%
chaaa…
0.00%
ddô1ì
0.00%
bibhu
0.00%
gujarat
0.00%
umar
0.00%
(bjp
0.00%
bharatiya
0.00%
janata
0.00%
pinôkiôôô…
0.00%
fitzpatrick
0.00%
taepodong
0.00%
hawai
0.00%
churchgate
0.00%
teapodong
0.00%
mahal
0.00%
ak
0.00%
aurangabad
0.00%
maharashtra
0.00%
prasad
0.00%
routray
0.00%
malegaon
0.00%
(taliban
0.00%
taj
0.00%
ningxia
0.00%
maharashtran
0.00%
zhongwei
0.00%
chenchnya
0.00%
bsc
0.00%
pha(1t
0.00%
hertha
0.00%nhu'ng…oaaa5ch…câ5u
0.00%
medic
0.00%
ðiê2u
0.00%
xo'1t
0.00%
(03
0.00%
asamoah
0.00%
vfl
0.00%
wolfsburg
0.00%
hahahaha…ông
0.00%
hernández
0.00%
víctor
0.00%
boladdos
0.00%
(comunicaciones
0.00%
cristian
0.00%
saborío
0.00%
hildebrand
0.00%
timo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
ca3…
0.00%
ddu'o'5cvào
0.00%
novotny
0.00%
latvia
0.00% u5c…u5c…u5c…lu'2a
0.00%
heather
0.00%
(feer
0.00%
balbina
0.00%
hwang
0.00%
u5u5u5u5ccc
0.00%
u'u'1u
0.00%
huo'1ng
0.00%
15000
0.00%
mcalary
0.00%
ngo'2…pinôkiô
0.00%
da5…da5…thu'a
0.00%
fsv
0.00%
mainz
0.00%
enke
0.00%
ku'ln
0.00%
jrgen
0.00%
owomoyela
0.00%
suyê4n
0.00%
triê4n
0.00%
freier
0.00%
fabian
0.00%
cu’o’4ng
0.00%
gìu'4
0.00%
pound
0.00%
diyala
0.00%
tho’
0.00%
assessment
0.00%
su'o'1ng…
0.00%
qu3y
0.00%
zarqawi''
0.00%
zarqo
0.00%
''ddu'2ng
0.00%
rohan
0.00%
gunaratna
0.00%
nhu'ng…bóng
0.00%
xu’o’ng
0.00%
shiites
0.00%
arav
0.00%
sunna
0.00%
ddiê3u
0.00%
bo5ng
0.00%
fudan
0.00%
nawaf
0.00%
alani
0.00%
oàm
0.00%
mustafa
0.00%
amman

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

sayel
khalayleh
maliki
khalilzad
nuri
qudama
báy
mali
ayatollah
sirry
(sa3n
zalmay
“dreamliner”
lâ2m''
nhu5y
kalaylah
zarqa
''cuô5c
cao''
laden''
''mô1i
du'1t''
(ohio
jakarka
eltsin
(sco
omega
(bo5n
lukin
kazhakstan
karzai
tufts
khem
con…ra
biê3n…thì
thu’o’1c
yokosuka
mujahideen
cha…cha
trans
lu’o’2ng
shura
transfat
calori
lavrov
caucase
serguei
venezeula
“nguyên
ô5p…xin
kreee5tt…kreee5tt
tâ5n…có

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

whitlock
wilkinson
tagesspiegel
guido
uhrlau
do’i
scotland
congo
euardo
pearson
760
uo'1c
ngo'2…cha
dias
mbeki
sadec
thabo
sinopec
ta…la5i
aimar
keita
101
lúc15h00
(34t
akale
pacorét
nâ1ng
(belgien
dindane
bleeckere
diê3n
swen
goeren
gerard
aldo
bobadila
bekham
dotrmund
mât
bavìere
(co'4
grad
chuyê5n…vo'1i
hagreves
…ban
và…ngón
vali
vu4…nhu'ng
avery
mành
glenn
mâ1t…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

shamsul
maidin
agustin
katei
ca1c
tu'5c
su5ng
ivoira
chuy5ê5n
berenguel
tenorio
pressing
worls
fring
28t
dunbo
…và
to…
hê5n
nghành
ro'1i
hu'4a
balan
40m2
schweigsteiger
ma5cworld
ddô5ng(
(mô
này…nhu'ng
trinida
15min
heitiga
boa(n
dumbo…ông
chuô2ng…xóm
tai…nhu'ng
(cu'3a
vinaxad
xiê1c…và
(lý
franfurt
(mexiko
riveros
cha(mpa
48000
paramay
justo
koch
hessen
roland
acudda
caniza

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cáceres
bobadilla
(56
(ra
hê2…thê1
cuevas
t'ru'ng
bonet
toledo
…mo5c
hislop
coata
(deportivo
riaca
und
guaatemala
saprissa
calcio
paolo
brescia
aek
athen
mexiko
eckel
ottmar
bern
urus
haessler
showmaster
sa5ng
umberto
stoiber
gottschalk
edmund
29t
umadda
badilla
rodríguez
pont
harold
(real
randall
azofeifa
(brujas
nô1c
lake
drummond
fayed
dodi
lê1u
malaga
to5c

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

wardy
italien
jervis
(brescia
alfaro
d'alma
lâ2n…
torrado
volpe
gerardo
này…con
perez
yahya
mateus
sun
nuremberg
mario
mendez
daei
(1930
hernan
(1978
tru'1
allback
30m
panhproren
rô2i…tách
jared
mohammad
aliabadi
su'o'5t
lá…
(cdu
caradec'h
lady
mez
(blatter
pele
alcides
schiffer
main
claudia
slowakei
investigation
bsg
chemnitz
goerlitz
(ddr
motro
bert
marwijk
bortmund

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
fulda
0.00%
freiburg
0.00%
khatibi
0.00%
thiê3m
0.00%
(amua
0.00%
so3i…châ1t
0.00%
qomolangma
0.00%
848
0.00%
464
0.00%
(551
0.00%
479
0.00%
(468
0.00%
425
0.00%
(1012
0.00%
1068
0.00%
karakorum
0.00%
choán
0.00%
kirghizstan
0.00%
tadjikistan
0.00%
hu'o'mg
0.00%
(giam
0.00%
(ddàn
0.00%
541
0.00%
806
0.00%
altai
0.00%
kenvin
0.00%
sikkim
0.00%
boutan
0.00%
1799
ddây…là…nhà…mo'1i…cu3a…tôi
0.00%
0.00%
1325
0.00%
trach
0.00%
(ba(1t
0.00%
(1711
0.00%
ta(2n
0.00%
28
0.00%
go'2n
0.00%
1650
0.00%
1100
0.00%

0.00%
nghiêu
0.00%
(369
0.00%
286
0.00%
(298
0.00%
376
0.00%
(372
0.00%
289
0.00%
coaster
0.00%
(1911
0.00%
roller
0.00%
(280
0.00%
233

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(1644
ad
liê1p
plat
xa(
ve3o
(ma(5t
cu'a3
a(2ng
a(5c
flat
tâ1y
buô5cpha3i
(u'u
(1973
merriman
(1951
bay(
hiê1m(
ngâ5y
(ddi5a
vu'2ng…cuô1i
135
so'n(
va(ntthu'o'ng
(bút
tu'1cthích
mary
(xì
elizabeth
(tu'2ng
khoé
(nha(2m
(im
ddo5at
_lô1i
_bu'2a
gích
vãy
winsread
bec
tiên(19
diê1n
72003
ddê1ch
viêc
(ddánh
(dày
ternet
háp
(xa3y
chiê1p…ddàn

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ghpgvnt
ttpgqt
thu'o5ng
to3n
o…o
chu5i
(vu'2a
thu'3a
louise
arbour
(heo
tóc…êm
xói
vê3
philipine
khóat
pakisstan
lu'5oc
dduô4n
(sa(1c
irland
cashmir
ma(t
dô5c
gém
loè
ca5p…
tép…
thi3ng
100usd
nauy
bu'2a…
goa5i
gmail
hotmail
hushmail
vôstô1c
(bê2n
trành

ngoâ3y
4gio'2
(cu'1
rio'2ng
ê2nh
vladdi
(thu'2a
(495
(ca5nh
700m3
sóat
(mâ4u

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(huangling
208
ha5p
2030
(2050
(lenovo
463
nhôm
(67
(shibaozhai
rasheed
(viê5c
(sars
thúe
kidwai
cnocc
(danjiangkou
000km2
sanxia
loa3ng
782km
rajiv
443
do'3m
subhash
(600
lo'4n
xuezhong
monroe
chóe
okinawa
kapila
napoléon
mearsheimer
(350
gini
elit
manohar
(fdi
kwong
jagmohan
di3nh
dúa
(2467
rui
murli
sunanda
huyndai
ra…sau
tráp
anbani
kho3ng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(xâ1p
(1990
67b
nguòi
thie3u
indonêxia
da3ng
tu'o3ng
liê3ng
(nòng
phâ3n
(cô3
ma(2n
papatacci
razzi
(mãi
nho'4n
xiê3ng
trie3n
núi…vo'5
thiê1t…tha(2ng
nhà…vo'5
engiô2
bô2m
bé…nó
1001
(phóng
nhà…chu'a
vu'2ng…ddê3
voi…ddê1n
xê2nh
ma5ng…
(rô5ng
hungari
vê2…ông
vttm
dô4ng
dê1…o'3
ddie3m
chê1t…vu'2a
suý
lói
petofi
vua…nhà
(vo'3
cuô5c…nhu'ng
_ha5n
erin
cu…cù
t4
''xét
dda3ng''

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

priscila
vê4nh
lo3a
180ô3
u5t
perales
odessa
chu'i3
''tiê1p
dân''
kléber
ngô4
ha(nh
tô5
75m
i5t
''quô1c
na5n''
qúai
bureaux
mosad
bye
na(m…mô5t
hocova
deuxième
ngô4ng…
ubmttq
ddá…cha(3ng
qua(5p
dcch
audio
dê1…lúc
viê3n
vông
nguyê4nva(n
i5t…
hotel
wilshire
(cha(3ng
châ1y
cung…ngài
báothanh
6h30'
(ddô1t
tbd
(hâ5u
gô5t
chõ
pgqt
(lau
alessandrie
ché

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

la…
riff
chiêng…
inddonêxia
(cho'i
wonder
stevie
redding
hddndtp
(thu'
cat
racism
(di4
demo
otis
2700002
green
undiscovered
822
(tám
nalthan
(mùa
luy
(thâ1p
(kìm
give
something
(vu5
(tra3i
tê3nh
htx
warwickshire
rugby
suraibaia
inddônêxia
guitar
itunes
hot
tây…
teenpop
(oda
xa(2ng
martini
(ddâ2y
si5n
niê1t
die
cu'1t
rô1t…thu'1
traviêncu3a
(la5ng
connery

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

quý…
dr
cm3
nhom
cung(
giu
luô1t
another

bâ1n
(6m2
1200cm3

cá…ddê2u
(cu'
kinks
chu'ong
stevens
la…lá
123
298
tphn
làthu'o'ng
(qh
(1767
323
ddbqh
do'5
hddxx
lõm
sony
núm
dô3i
ty2
thàng
se3…

du'o'1í
broccoli
vnd
xô3m
nính
cafu
flash
garragher
felipe
juninho
kaka
và…cô
éo
chuôm
ze

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

postiga
bàn…uy2nh
gallery
(nghi3
bàn…cô
và…thâ1y
bo'5t
cha(4n
(62
wolrd
cái…thâ5t
và…toét
trin
publications
duesseldorf
zlatan
kallstroem
do…
lars
daylights
senegal
isaksson
turin
(arsenal
(fc
(larson
co'3
lúc17h00
thê3…ba(2ng
medina
tuyê5n
cafú
giùi
ga(5y
henrik
quí…
kia…và
17h00
mönchengladbach
xoàm
ddo'5i…cho'2
o'p
gio
(bor
ho'm
úa
costinho
mu'1c…
ang
moócgian
alibaba
ru'o'1n

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

xô1ng
diva
(bô2
schumacher
klinmann
ò…ó…
scheinsteiger
con…nó
choè
amato'
oóc
(20t
(22t
17m
882
phô3ng
(21t
và…ky2
bay…alice
iaquinta
25t
hit
41m
díp

thê1ch
lever
sabrosa
ro5t
phê2u
vô3
nomez
974
dove
rô5p
zdf
này…mày
tho'1t…
biana
ã
(huy
sa(2ng
vhnt
lê4…
composer
na3o
rockband
berklee
nghê3n
ddo3…con
bu'o'1c…và
(italien

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(50
nsnd
vukic
(41
(78
(88
argentia
rocker
(31
183
ddi…thê1
prada
cô5te
ruud
(ba3ng
devil
taymoorian
giáo…
bakhtiarizadeh
rezaei
wears
(kolumbien
xe3o
friends
(chung
(nsu't
ra(1c…ra(1c
nhãi
tu'o'1ng…lão
ba(1n…không
ruiz
romaric
nu'4a…tâ1t
cody…
1908
barkey
và…không
santis
andreas
herren
hôm…
sicily
llona
a5…
giuô5c
ddu'u'5c
massimo
living
(vua
octopussy
olaf
mellberg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(aston
warning
nu'o'2i
sepp
royale
(sweden
early
dudic
tàm
(hô2
cói
messy
moóc
sâ3m
guô5c
ergic
thuyê5t
moócgan
ddên
thín
trâ5u
(origami
poster
cosply
múp
trê3
vâ2y
tâ2n…
cambassio
ddâ1y…
22g30
nha5n
liê1u
lau'1
(khánh
'tru'o'1c
litte
'vâng
lg
11x
xu'
318
nho'u'1
tînh
quo3
rfa
(ma(ng
da5'
(xe
dda(5tc
ry
li3u

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

muô1n…ddu'o'5c
50c
(em
(lúc
singapo
ne
kovaliev
lutmila
alekseeva
pais
moskva
dupuis
santoro
chez
chiristophe
ddô2ng…
snelling
sato
to'n
297
thcand
hrw
293
(cu5c
296
(houston
nia
oa
cjp
inter
grôve
truy5
ba5ch…nhu'
tíê1c
pum18
airline
ngoa
13h30
tiê3ng
tím…xen
ho5e
ga(p
19h30
vietsopetro
hacker
danchimviet
nguoivietonline
kung
(vi5t
(bruce
ykien
riê1u

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

seaprodex
vietnamexodus
vietland
doithoai
(trích
kontum
'con'
pctt
(giáo
(thông
'cái'
sa(m
16h30
praha
ly2
phôtocopy
tgcp
vu'3a
tre5
toài
nha(4ng
22h15
dôi
nhô1
7h30
310
ddu4ng
(cây
u'o'm
(quan
1931
home
môtip
li5ch'
'tiê2n
(thô
zinedane
rivery
meterazzi
trê2
piereo
giu5i
ghè
tro'2i…
là…tru'o'1c
(right
bonneur
(ngoa5i
tho3…
ro'm…
to5p
olympiastadion

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

11mét
không…
nghê5ch
1938
(08
kha´
shiva
duô3i
mayer
vorfelder
platini
waluyo
(dfb
agus
ti´ch
ti´nh
giê4u
ly´
(23t
kha´c
ca´
pha´p
tha´i
co´
ddâ´u
no´i
kê´t
marciel
(truyê2n
myu'2
sara
whyatt
scot
904
665
comité
cou'5
gopydtbcct2006
ddê1n…
magyar
vâ1u
matsco'va
amor
scher
elijah
cummigs
equya
ddor
quan…
voice
vietbao
144

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

la(2n…
nxy
cncs
tra3y
thoán
bu5i…
giào
(1948
nhép
(nghi5
(ngo
nhóp
tru'o'1c(5
91
7336
vu'o'2n…
droits
l'homme
48
si4nh
xiên
dângtàu
nay(30
sê2nh
sê5ch
quô1c'
vo'5'
mia3
choa
xo5ach
'cuô5c
soa5ng
gia5y
'giá
nghiá
róckét
ddâù
carbonic
co5a3ng
tri5â3
nck
muá
so'4…tu5i
1886
lu'5i4c
te3o
(ptth
6000
xuât
vietbooks
huâ5n
lu'a3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

afula
nu'o'1cviê5t
nazareth
ddâ5n
hóp
lúy

tripoli
hoa(2n
job
saìgon
vdc
'qua3n
qualitex
sida
lu'a5
kha5o
bu'o'i
huyn
nhu'n
parks
'ông
hoàng'
e3o
luâ5n'
co'5t
“biê1u
chu'á
hâ5p
'bình
xén”
sia3
'nãy
heo'
'tâ1n
công'
luxembourg
no'1p
lòe
chu'5ng
xia3
“có
(1964
'cà
sex'
7h
ddiê3m”
nha(ng
thoóc
hanoinet
le5o
kê1p

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

sangin
nhách
bus
chô3
nylong
buà
1400
lu'à
xôm
hànôinet
312
helmang
'ngày
hðba
mo5p
u5
siva
yesterday
marelli
children's
(adelaide
sàigon
terrazas
wuterich
waleed
anbar
baluchistan
sinna
taher
quetta
hammurabi
younis
ayed
briones
euphrates
mccormack
dover
nightline
jassim
faliha
ishaqi
(incident
abe
sirie
koppel
shinzo
zarquawi
(draftees
pike
globalsecurity
sally
donnelly

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

calley
giòi
(hope
vo5i
engelhardt
tomdispatch
zeus
damage
aqi
barry
mullah
stearns
pyjama
ramadi
aparisim
hamdullah
(collateral
eldon
bargewell
pendleton
husayif
nhèm
320usd
cu3aâ3
pharma
quyê2nâ3
lèm
trozim
(700
berut
awkar
tarcefokyn
(ct
zuellig
25000
327
massage
tu'3u
tro'5t
phai
ddô2m
450dd
ddôa3c
'da5
berirut
nnptnt
xie
deshui
deutsche
mu’a
trust
yogurt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

swarzkopt
samarra
nahiba
mahmud
heo…cùng
norman
tuz
(bvddk
adel
truo'1c
tra(
(ds
kazzaz
beauty
beast
805
lêniniste
philipin
kurmatu
nghiã'
goldwyn
lott
perot
bartis
à…ddúng
iwhrekan
qùa
nhâ3n
ngu'á
depot
aga
cmc
sheibani
(kháng
hamza
rabia
bakhtur
quôc
satan
ruholah
khomeini
ebrahim
hoffman
strait
lu’o’5t
hco
investment
transnational
(buô5c
to’2
322
(innovation

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

pacifichem
honolulu
internationalization
nha(2mmu5c
ddánhgiá
trei3n
qh10
câ2p
ha3ng
menchov
cuaro’
mu’o’1n
(khtn
(khxh
cu4a
tru'5
po'1p
ngô4ng'
bakhthur
alvarez
gambino
8500
tôi…
konstantinos
cesar
hujra
pashtun
sâ3y
abscam
ðu’1c
burkanday
chu’1c’
choctaws
qua3hay
dorgan
choctaw
“thành
‘thôi
alexandria
coushatta
ring
rehoboth
town
talk
jalalabad
montélimar
misri
juergen
masri
darrunta
maghrebi
farraj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

béziers
shakai
abd
rahman
jehl
ti…
(afghanistan
khurseed
crocker
sheikh
rashid
gì”
carlotta
gall
22000
“tô3ng
msnbc
'ddô2i
mai'
'rô2ng
'bá
chu3'
'ddui'
lâ3u
su'a3
tich
ddâ1t'
u5n
“ban
ga(5ng
670
xáng
370
gâ5p
(42
(khóm
ngiê5m
353
mobicard
têt
quy5t
lèn
pearls
án”
988
orchad
katong
“cha5y
damian
orchard
'nàng
'tour

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

888
limousine
stefano
mu3n
nhu4ng”
nho3…
kloden
buá
vinh'
(1549
khcn
ngò
thô5t
di5t
dâ5u
nhu’5a
toáy
kha(m
trâ1u
ngô5n
eng
éc
chóa
carraro
tíc
ru’o’4i
cha(1m
dda(p
ngô2n
iut
bachelor
licence
gio3i'
dea
as
re3o
lo'1
ô1t
maitrise
doctorat
ddãm
(tru'o'3ng
clamoxyl
adrenalin
khô3n
qu5y
luciano
hoa3(
tu’o’1c
thân(
7610
(tham

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

382a
kìê5n
vâ5p
tktt
choe5t
táu
fibre2fashion
pha3y
(thâ1y
moggi
ghiê5m
vts
lt
si3nh
(lame
ammonium
(phiên
pyinmana
templer
nitrate
khin
(total
daewoo
ongc
chiê1p…me5
burma
dâ4nddâ2u
685
tutu
vaclav
havel
dô5
vù…vù…
cô2m
200000
tdx
…me5
sarandon
lô2m
nengzheng
zaw
morris
kandawgyi
steeple
muse
kyaw
katie
redford
earthrights
ddoái
koji
triumph

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

methamphetamine
cnooc
symon
hideaki
videsh
182
offshore
(asean
gulkin
siam
mizukoshi
sihasak
phuangketkaew
rosnef
nho’3n
rakowski
honecker
pha5n
serbian
balkans
tuo'3ng
tht
vãng
(ddông
zhikov
(bulgary
(1992
nothing
(thu'o'5ng
gaza's
difference
(na(ng
paletine
gia3o
nho’
(1991
amiri
zdebko
tomanovic
moldova
xiét
baltic
ekho
moskvy
(kremlin
5700
150000
gasprom
lavia
jerzy
marek
yogyokarta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

vu'5o't
khuâng
naftogaz
603
essar
trie5âu
(nato
armenia
cu’u5
trám
khemr
bâng
(pyongyang
tru'o'1ùc
goldberg
gideon
(axis
evil
mohandas
jawaharlal
nehru
(born
again
dda5o5
xuâ1i
cu5c…cu5c…cu5c
deng
xiaoping
natan
sharansky
gorbachev
1648
eagleburger
(utopia
bi4
cu5ng
wesphalia
ttiê5u
lng
(liquefied
comman
(members
bruxelles
safta
brum
700km
natural
mani
shankar
sindhi
gengali
telugu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

marathi
trillion
(purchasing
parity
oriya
punjabi
assamese
urdu
gujarati
kannada
soljenitsyn
ibrahim
jaafari
hakim
ngu'o'2i'
ddóng'
khalizad
cpa
mowaffaq
shlomo
chà…chà…ta
hirsh
provisional
co’4
ròi
(cu'3
(state
cáøc
diane
ablonczy
nashat
aqtash
birzeit
(câu
ddoá
(muslim
woodrow
1917
(america
quincy
adams
1821
empire
(détente
sakharo
su'3u3
gio'1ùi
(evil
wilkerson
rami
khouri
ziad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

al–bashir
bulliet

2200
karen
hughes
feith
(review
if
haq
gwozdecky
“nhu’4ng
thê3”
''có
giá''
nhân''
jbeil
nahriya
sadr
breaking
bint
(inconceivable
ác''
sa(ùt
quô1âc
(oecd
2040
2050
mo'i
jordanie
khí''
''tru5c
khô5ng
(ba3o
baradei
near
dirita
whitman
lu’5u
(messianic
khô…
orders
(presidential
finding
blitzer
'ném
(executing
sàng…
bernstein
(plan
attack
2400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

moqtada
carl
record
judith
miller
pulitzer
rather
(paper
vu'o'1t
aznar
(bring
them
helmand
willing
maría
'pha3n
loa5n'
baath
(dead
alive
thía
1411
bo’1i
nghi5u
colgate
ducks
axis
ro’1t
ballistic
missile
abm
rwanda
ddâ2u…vua
(vi5
2025
yê3n
ddâ2âu
bengali
thây
hôi5
traí
derming
golman
yarnell
chemical
(r
mouwafak
guantanamo
barakzayi
ðánh
naway
madeline

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

qaida
ttk
kufa
tho’2
na(m1979
tai5
davos
tê4nh
(pre
emptive
saeedi
khalid
rodhan
speculation
johns
hopkins
strike
(bully
(wild
ve5m
12000
pangandara
(isotope
patriot
ddi4nh
scud
torng
(high
phét
hexafluoride
(cascade
enriched
montesquieu
(separation
(check
biden
safed
baron
1863
isael
(difference
balance
(law
order
(vu4
niall
pity
219
zbigniew
shemona
khruschev
(weapons

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

destruction
kiryat
gm
(neo
conservative
shabbaz
high
chad
(moscow
chiefs
staff
low
board
bouchard
cambone
'du'1t
ddiê3m'
(defense
(cruise
(black
reconnaissance
(arabian
(luâ5t
(covert
operations
(berlin
(ballistic
udi
(tactical
mahmoudiya
strategic
(xuyên
23000
forein
kalandi
minendra
villepin
sharra
farouk
toàu5
fool
twice
(la5i
kantipur
hadi
meir
dagan
azeri
baluchi
galluci
thinking
kuswoyo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

moriarty
knesset
nahavandian
(wishful
sa(1c”
hitz
(it's
(intelligence
deutch
chê3nh
hãn'
mèn…
estimate
nie
'thành
terrorism
prevention
wto–liên
achin
lyndon
raborn
(norad
(bay
pigs
stansfield
turner
(gengis
scandasia
schlesinger
colby
mobil
federal
(ftc
exchange
nhirn
jingpping
tru’4
âm'
(crude
zheng
lockyer
'ddàn
mercantile
gouging
(strategic
petroleum
tuâ1
nha'
(price
(nhiên
kilduff
fimat

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

reserve
allan
hubbard
hillenkoetter
immigration
studies
(bush
633
8000
krikorian
ho5”
em…
“phía
“cha(1c
sessions
ra(2n
stewart
duck
1150
nhéo
652
(vama
lame
guest
janice
kephart
khu’5ng
goldman
roberts
(director
nsa
“danh
oss
ddi5nh”
1941
hoyt
vanderberd
roscoe
xi5a
sidney
souers
nam…
(daily
presidential
briefing
geneve
(agency
dpb
“thông
kept
secrets
grisham

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

clancy
(cu5
tahrir
caliphate
corera
jihads
hizb
ut
(su'5
lak
(centcom
terror
threat
remains
qeada
mclellan
tommy
franks
taiwan
micrsoft
webofficenow
morning
dak
secretary
mcnamara
delong
cnn's
sensenbrenner
(pha5t
(civil
(ghettos
1920
1921
(progressive
(dám
(amnesty
offense
mahony
'cho'i'
(property
generational
warfare
'kim
macdill
chung'
fourth
nu’o’ng
centcom
truân
(extremist
ideology
soft

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

crepso
(gdp
frnakfurt
“lu’5a
cars
pickup
truck
running
anything
done
(bell
shah
chuông'
(hybrid
mtbe
xu’o’3ng
tiê2n…
(refining
'tu'3
(dâ2u
schearf
insect
halliburton
shinto
(tuy2
masahiro
seatle
you're
elane
vàng'
'chuông
sa(3n
wenyi
(people's
republic
(triê5u
“ddâ1u
(wang
'sâu
willfully
intimidating
coercing
come
back
(misdemeanor
dda(1n”
span
ddôi”
threatening
harassing
official
guard

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

masuda
shigeru
matxco’va
hideshi
takesada
khu’3
'tam
cho’1
ten'
1700
228
hoàn'
beck
4000
jaebum
yonsei
falklands
spratlys
1900
akihiko
hu’3u
hye
asahi
nishi
nihon
no’3
yitzhak
si3u
burghardt
(stroke
thô5n
phalangist
sabra
chatila
bashar
menachem
do’2i
du’o’4ng”
ðô4
thu3…
monrovia
'a(ng
tuô2n
4595
dorothy
dworskin
“bô2i
connecticut
crane
dda(
váng…nhanh
sukehiro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

hasegawa
1300
tasi
tolu
gusmão
dare
rogério
767
vision
micky
maubisse
fatuahi
rory
callinan
abile
(ám
chili
kazkhstan
glock
stephanie
becora
ru’o’3i
magnum
steyr
sinapan
samydorai
think
báng
chee
a321
hectare
cô3…
aâu
chiam
see
frederick
chok
con…hu
a320
sheila
(pho3ng
hu…
(pap
loong
aljunied
goh
kuan
yew
hsien
râ1p
nhít
tro'i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

phaolô
kilowatt
phân…
co'4i
ma5nh'
'xiê1t
(tô1n
camry
nghê4
gioan
lý'
ddai'
xu'ô1ng
'biê3u
tình'
reiter
site
(appeals
ddiê4n
chu5m
lô2n
benenson
'khuynh
loát'
câ2u'
toyota
'mo'3
tri5'
50000
(forticule
cho3m
nghén
'vàng
lô5n'
lo'5i'
496
25b
xê3nh
tê1'
61
473
'kính
my4'
'ddôi
tró
hòi
tô4ng
ddu'5oc
ácch
cghu’4a
ddá…ha
discovry

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ti…pha3i
ha…vô
diaa
rashwan
ahram
(cung
fossumvà
lu’3ng
gan”
ha(ng…
judea
samaria
temple
mount
qasa
amir
peretz
“to
nho’3
hydro
evangelicals
tu'21
ngu’
fadli
ru'3i
ngu5a
dòi
phâ3u
39000
hydrazine
kiê4m
(cá
(petro
rê5u
eilliam
'lên
gân'
lo’
giôn
lùc
'ddô1i
lu'o'5c'
thuo'2ng
wìliam
'tha3o
cao'
ba(1tddâ2u
rental
alamo
fila
iap
lnr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

anchor
(vulture
(bankruptcy
protection
hedge
hades
'tô3
netco
redlands
kelley
(appropriations
chôn…
thâ3u
(góp
(political
(mutual
funds
“bu’o’1c
(significant
role
bastain
against
waste
politics
407
republican
pathez
141
328
tro’n
no’1i
ddi…không
responsive
gomes
garn
410
hu…hích…
ddâu…hu
nãi
roth
zabel
gazette
numo
democrat
schulte
(indictment
(435
(incumbents
(challengers
stade
no’5
(lobbyists

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

levey
roche
interests
mathes
alessandro
noam
mariannas
ngúm
“chô1ng
cu'o'1c'
merrill
(budget
deficit
gôloa”
“chú
skyboxes
suót
rutgers
sampa
nigel
gottlieb
quô1ctê1
sún
fn
aviation
ðào
lawler
ha5i”
ambassador's
ritz
“tê5
dave
(blatant
'lý
dormund
groups
strussion
buchanan
(staffer
v…ddua
potomac
shiled
neil
soviet
pioneers
cu’1ng
corleone
won
(felonies
lu’o’4ng
(college
“thâ1t

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lafayette
(skyboxes
trâ5n”
brandeis
guys
lousis
(bulk
rate
kathryn
lehman
thu3”
fantasy
sports
good
oklahoma
rogan
hayes
(football
redskins
(contract
tít…
maximus
marianas
conrad
doolittle
reid
employee
circus
copley
territories
namibia
newt
gingrich
bryant
phu’o’2ng
lu’o’4i
saipan
marianna
(us
diners
northern
co’2
“kiê1m
moral
‘game’
falwell
toward
tradition
“game”
louie
co’m
bryan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

focus
'pích'
ta…
goodlatte
(speaker
“nín
927
sau…
tho’3”
thâ5t…
mô1c”cu3a
(libertarian
ground
hu'2…
vo’2
“dâ1u
ghét…
(amendments
(suspension
jeb
matthew
“zidane
tortilla
châ3y
(simple
calendar
ru'òm
vìu5
quarterly
ralston
elot
groveri
tro’1
century
strategies
“swordsman”
“chính
denny
“thi
tu'1c…
zindane
spending
talal
fairmont
hotels
daimlerchrysler
tate
alwaleed
wind
brad
financial
resorts

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

orascom
holding
tussauds
feet
csx
jumeirah
oán”
burj
“ân
drake
deborah
madame
essex
hemsley
sir
xa3n
“la(1m
bechtel
khuê1ch
abullah
jeddah
petrodollar
ipsos
pew
“câ5u
a380
airways
emaar
(dda(5t
cayman
xe3n
da3
pfc
'miu
broadband
tâ5t”
khuyê1ch
rabigh
aramco
bourband
oriental
nazi
rô1n
einstein
1852
1660
charle
(it
rare
example
denmark
doanh”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

“ba3n
1788
châ2y
dornan
villaraigosa
“nêm”
…ngoài
(ddiê3n
cancun
(welsh
botany
(musician
san'
vincente
venezelua
xoi
ddê1”
vanuatu
immigrant
zimbabue
phâ4m
(dpw
peninsular
(inflation
(stagnation
“hoàng
mel
41
tancredo
welfare
but
exist
209
(arizona
arlen
specter
border
angles
denver
taylor
diet
calcium
infant
death
syndrome
product
(index
(consumer
mandel
(gross
domestic
(sudden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(abscam
'phai
flake
(metastasized
(fighting
tinh'
o5c
“khá
sids
medicare
u’u
(knowledge
chu’1
(jobless
recovery
landefeld
(software
businessweek
okun
(opec
hùng…
(misery
(gô5p
arthur
transistor
“trong
roosevelt
flamingo
confidence
nasdaq
1929
siegel
bell
labs
las
vegas
bugsy
guy4
(hoà
(mexico
haiti
(chile
michelle
bachelet
aires
buenos
“ngay
gringo
(non
lionel
ghinh'
khameini

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

saud
faisal
cupper
(incompetent
hector
(uae
(singing
court
(accusations
abul
bianchi
(1974
'sinh
strom
versus
valeo
ernest
(break
columbus
julio
thurmond
637
tcpv
(tcpv
reactor
canberra
tantilo
dehli
(fast
breeder
stans
(fair
share
(containment
brewster
maurice
(esa
envisat
hamamatsu
(slide
(james
cook
madagascar
amylose
tru5quô1c
now
lynne

logic
(ta3ng
(maritime
(cotton

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

vàâ
date
(british
(southampton
xe…
vest
british
afar
(belfast
cingular
wireless
m8
(great
(giô1ng
panasonic
(near
vie
andes
ddddst
(perfect
15
lu´a
anderson
exmovere
hadjiis
(hàm
(nhe5
soyuz
hiê
bae
giô´ng
bluetooth
pc
farnborough
(21dd
(37dd
(36
26dd
28dd
(44dd
solomon
(31dd
tu'o'1c'
gang…
(35
(34
31dd
xoa5t
(cddsp
(na(2m
gps
5b

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(phu5c
000km
42dd
29dd
492
405
liê5u…
19001785
(chi5
ka'aba
bengal
cbc
9333
(1801
1865
vecto'
60km
(gd
tncs
nghu'4ng
stabilimenta
14dd
diêu
(26dd
'hâ2u
sphecidae
(tiê1p
780
làâ
16dd
13dd
11dd
rubinokia
cha(n…
ayef
stormeye
vmc
(pr
(hongtrung1987hnd
ddi…la(n
kv2
exciter
(mã
(minh
goldsun
(vaa
coca
cola
tgdd
tru'o'2n…to'1i
quebéc
bates

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
golden
0.00%
advertising
0.00%
tru'o'2n…
0.00%
unilever
0.00%
dentsu
0.00%
(iata
0.00%
gtvt
0.00%
(ca3ng
0.00%
fibrin
0.00%
(ddào
0.00%
364
0.00%
airport
0.00%
consultants
0.00%
naco
0.00%
kv3
0.00%nhipcautinhban20042003
0.00%
netherlands
0.00%
(akhuong1967
0.00% (esc_kenvin_matnick
0.00%
so'1t
0.00%
nghê2…
0.00%
(kv2
0.00%
la5i…và
0.00%
op
0.00%
sx
0.00%
perionyx
0.00%
excavatus
0.00%
rân
0.00%
chô3ng
0.00%
(ddiê3m
0.00%
iaculor
0.00%
injection
0.00%
sherbrooke
0.00%
(contrast
0.00%
(brightness
0.00%
mm
0.00%
bdi
0.00%
'thu3y
0.00%
clor
0.00%
mini
0.00%
helium
0.00%
(cnw
0.00%
wthr
0.00%
390m
0.00%
bars
0.00%
sintef
0.00%
zdnets
0.00%
sonic
0.00%
boom
0.00%
pips
0.00%
volume
0.00%
(color

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

gâ2n…
dden'
lpr
dvorak
vaughan
hull
avenir
khòm
schubert
(bourbo
(naintraco
vinagimex
mahler
bruckner
sibelius
sciences
(chip
niclosamite
mb
endosulfan
dden…
freescale
kyoto
châ3u

(ram
ram
kivas
(vsattp
vsattp
(cpi
ba5nh
resort
ssh
o'3…
tu'o'm
nhu'g
ku…
tuýp
hiê5u…
xxxxii
897
983
64
513
608
176
catalogue
valentine
xnk
862
click

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

lóm
pétersburg
khè
caramen
se3o
mastercard
pha3i…cu3a
ro'o'o'
boss
xi5ch
ddá…cây
gucci
armani
bu'o'1m…
và…gâ2n
(chiê1c
hydrocarbure
soài
ilulissat
gâ2n…và
nielsen
skov
joern
dzo5t
buo'1c
da5m
(bddhq
334
chu'1…câ3n
ddê1n…hê1t
dwt
000dwt
(gtcc
kìn
du4i
vê2…ki
(vietcombank
giu'o'2ng…không
tra(5c
(lào
(bank
forget
(bidina
(eximbank
bidiphar
(ktm
kém…
ho'i…
(hsbc
champasak
cbf
nói…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

risk
nâ1c…cu5c
leavitt
(ita
wildlife
schiver
ttgdck
414
(bosf
bosf
hn
câ5u…
b6
hiê5
ny
gtcc
c17
p3
tu'o'2ng…và
ngu3…
(vhtt
(bhxh
nghe…rô2i
13h
zizou
continental
classe
1901
citroen
à…vâng
amg
sa5ch…bông
didier
645
gìn…
cls55
slr
maserati
lancia
ying
(157
(cospar
(tùy
carrera
1
mclaren
vw
jaguar
renault
ddình…
vâm
(tro'2i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

myfinances
webgiadinh
lascaux
hebrew
(chênh
thang…
hình…
(1m79
(ngay
ùmmm
rx
rs6
(mô2ng
ùmmmmm
sl65
lexus
155
(51
khú
alexanrda
599
gtb
phuuu
(60
ma(5n…
calais
ônh
hhà
a8l
nogaard
vietsovpetro
diesel
cay…bánh
cassano
pas
(chô1ng
sh
maixo
(ma5
crôm
titan
mu'o'ng
5m2
nord
chát…miê1ng
wave
yoshii
colleen
ha(4ng
nho'1n
cadillac
escalade

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

x5
fe
(191
(160
enzo
hmmm
béo…su'4a
a8
4x4
(ceerd
ddu'o'2ng…bánh
h2
(thô1t
navigato
rolls
scout
phantom
laboratory
gallardo
arnage
(diem
micro
(vui
2011
(ddê2
(cvtv
(trái
mém
xii
(ddô1i
ya
ua
lích
botshabelo
(kcx
15g30
huflit
gary
eum
ô3ng
(ffi
cathay
chu5p…hình
ksnd
(bâ1m
ici
cho'5…
krông
ea
spagetti
châ4m
(ttn

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

rông
tu'…
16h
kar
(svtn
qua…
tôr
vinhempich
(189
granite
riu
ddo5i
nó…quá
1388
samosa
trung…
(145
(4a
ta(1p
699
cu'1u…con
504
d70s
olympus
e300
zi
forum
384
toitim
muabanraovat
ttvnol
nikon
trê4…
du'4…
tccn
jessy
bich
litani
249
vogvn
455
247
novosti
7m
how
(i'm
glad
267
vo'1i…kiê1ng
hello
boyfriend
shì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

mas
meet
trít
konnichiwa
gtgt
471
xiú
60m2
garfield
nâ4ng
malaysia(a3nh
(cbcc
penang
(tncn
(qtkd
lén…công
commonwealth
8215969
jubilo
iwata
vasco
gama
(1987
sandfield
8214444
ddô5…
lúc…tí
bernabeu
8214730
marlene
luxemburgo
vào…nhu'ng
autuori
teixeira
2014
vanderlei
sul
corinthians
(1984
joachim
rio
grande
kenneth
lâ5y
hành…
17h
23h20
fa
tét
(nmnth
22g
huyyyyy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(tro'5
kennet
merseyside
(wipo
spike
spikelee
220m2
(226
153
ddo'm
cruise
tomcruise
(saigontourist
bbc1
bbc2
khoa(1n
câ5p…
bô1p
kampoo
429
(co'2
thê3u
(14
la3m
tanimex
9h
30
panna
quá…khó
khuây
quá…cao
trum
(hàng
(cu'5u
771
fatehah
mustapa
vlxd
qua3…
(t
andorra
karlsruhe
ahhhhh
livorno
macedonia
estonia
giàng
paletta
gonzalez
phew
teery
bellamy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

asanovic
(rumani
emila
rô2i…pháo
oana
madalina
florea
blance
la(1m…nhu'ng
aljosa
ngon…
zlatko
kranjcar
(áo
telegraph
hcmcgj
emb
testosterone
vienna
nelson
(eju
(jasso
(wb
klaus
rohland
jp
8225314
…pro'2
brewery
(cúp
tô2
417
apb
(tiê1n
seagate
(apb
nou
(ddt
(cách
(jds
test
thê1…tiê2n
(vgsv
mext
(nghiên
(bia
winston
(mext
(ddi5nh
hbv
(lâ1y
tamiflu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

jice
(nu'o'1c
(muô1i
nghê3u
(gakushushoreihi
(la5nh
20g
30g
xoang
(gió
(na(1ng
300dd
cô2
hi5ên
b17
tru'o'1c…
800dd
(gdgt
(gv
gmat
b19
(trô2ng
schriver
câ2u…
(tddc
564
ttptqdd
(ttptqdd
530
cardinal
khêu
(ma5o
(khách
568
538
469
maùi
troáng
vòt
coâng
nghieäp
hoaøng
maya
chão
va(2m
(tsc
lovelygirl4687
toserco
pha3i…
(totem
nào…
toefl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
kolbe
0.00%
(lu'o'5c
0.00%
ielts
0.00%
tröôùc
0.00%

0.00%
naøy
0.00%
cánh…
0.00%
loaïi
0.00%
(cec
0.00%
ddó…bác
0.00%
qua5nh
0.00%
unicode
0.00% (nguyenthithuydung712
0.00%
ngáng
0.00%
bíc
0.00%
reap
0.00%
sihanoukville
0.00%
sites
0.00%
font
0.00%
capumchia
0.00%
siem
0.00%
(mosnews
0.00%
xuô1ng…liê2n
0.00%
xác…
0.00%
vu4a
0.00%
(huybinhmt88
0.00%
(fareasttravel
0.00%
(yourangel172
0.00%
(hddba
0.00%
(giâ1u
0.00%
loi
0.00%
(lat
0.00%
(nv1
0.00%
(fta
0.00%
976
0.00%
(xinhuanet
0.00%
to3m
0.00%
bettina
0.00%
lat
0.00%
awards
0.00%
bhumibol
0.00%
adulyadej
0.00%
vejjajiva
0.00%
ill
0.00%
lybia
0.00%
(sepa
0.00%
(li
0.00%
402
0.00%
sahara
0.00%
uganda
0.00%
(wfp
0.00%
wfp

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

577
(aei
smh
cooke
eritrea
kenya
allafrica
tuy3
(hùynh
(tvdddd
mri
c7
c3
8mm
(tran
(ttl
lâu…
churchill
nhâ1t…
hcm…
geffen
(aids
yê1u…
(dhs
7kg
(nutraingredients
nghiê5m…
(cbt
bergen
(thx
clo
(times
dang_vanhai2001
(phân
smecta
cxiii
eximer
sâ5m
(243a
alterman
(hong_quyen99
antibio
neopeptine
(truongbangxdag
ec
'có
rosenlund
(ttytdp
chu'o'2ng
massege
thuyê1n
lu'o'3ng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
healthcare
0.00%
excimer
0.00%
(nguoikhungbohientu_121171
0.00%
551
0.00%
attp
0.00%
epic
0.00%
encounter
0.00%
'cái
0.00%
yom
0.00%
kippur
0.00%
3b
0.00%
705
0.00%
rabinovich
0.00%
koms
0.00%
transformed
0.00%
middle
0.00%
traivenguon2006
0.00%
dayan
0.00%
mig
0.00%
gíó
0.00%
này'
0.00%
hayward
0.00%
siôn
0.00%
moreau
0.00%
aaron
0.00%
yariv
0.00%
moshe
0.00%
(lê4
0.00%
(ta5m
0.00%
16km
0.00%
blu
0.00%
9306737
0.00%
roma
0.00%
crai
0.00%
haaretz
0.00%
dua
0.00%
9302127
0.00%
'bô1p'
0.00%
shevardnadze
0.00%
salvatore
0.00%
striano
0.00%
66
0.00%
co5t
0.00%
l'express
0.00%
skyhawk
0.00%
mirage
0.00%
quid
0.00%
'cha(1c
0.00%
(tuâ2n
0.00%
ddân
0.00%
galilê
0.00%
voi…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

8225540
ubnviet
sadate
'cha(3ng
salát
'tôi
oa(m
maariv
(israel
jenin
bethlehem
ddu5n
tô1i…
hobson
yurczyszyn
'to'1i
ô2ng
gurion
…ì
adn
hagana
ô5c
gershom
gorenberg
thô5p
…xì
vâ1p(
sõi
1923
nasser
uthant
(kibbutz
degania
tiberia
l'arche
474
juin
akaba
jacket
gilê
samakh
salim
inside
savannah
(jamal
mansour
jamal
(hô1t
yomiuri
stark
(3d
headphone

1
0.00%
danna
1
0.00%
ý…
1
0.00%
lu'ng…
1
0.00%
ignacio
1
0.00%
schweimler
1
0.00%
pelvis
1
0.00%
nhâ5t…
1
0.00%
fetlock
1
0.00%
grovel
1
0.00%
yongjian
1
0.00%
boneshaker
1
0.00%
vertigo
1
0.00%
bashthumb
1
0.00%
rushforth
1
0.00%
482
1
0.00%
assam
1
0.00%
smartypantws
1
0.00%
queens
1
0.00%
tru'3ng
………………………………………………………………………
1
0.00%
1
0.00%
compost
1
0.00%
278
1
0.00%
ahn
1
0.00%
dda5p…
1
0.00%
quo'1i
1
0.00%
giâ1c…
1
0.00%
ddu'o'2ng…chàng
1
0.00%
overmars
1
0.00%
seaman
1
0.00%
luô1n
1
0.00%
…không
1
0.00%
ngu'o'2i…là
1
0.00%
zola
1
0.00%
(mercosur
1
0.00%
nu'4a…thê1
1
0.00%
o3
1
0.00%
thâ2n…và
1
0.00%
gianfranco
1
0.00%
tô1i…ngô2i
1
0.00%
2051
1
0.00%
437
1
0.00%
ru'4a
1
0.00%
yongfeng
1
0.00%
4…
1
0.00%
swimbladder
1
0.00%
cddv
1
0.00%
423
1
0.00%
a(n…nha3y
1
0.00%
chét
1
0.00%
swashbucke
1
0.00%
nu'4a…cho
1
0.00%
………………fax

1
0.00%
christie's
1
0.00%
mozart
1
0.00%
estée
1
0.00%
lauder
1
0.00%
chocolate
1
0.00%
rockland
1
0.00%
(massachusetts
1
0.00%
u'2m…con
1
0.00%
(baby
1
0.00%
boomer
1
0.00%
vì…
1
0.00%
loews
1
0.00%
last
1
0.00%
sharia
1
0.00%
xa5o
1
0.00%
fukuyama
1
0.00%
end
1
0.00%
history
…………………………ddtddd
1
0.00%
1
0.00%
tomahawk
1
0.00%
tisch
1
0.00%
…tháng…
1
0.00%
………………………………………
1
0.00%
táo…
1
0.00%
lillian
1
0.00%
……………no'i
1
0.00%
bòng
1
0.00%
phiê1m
1
0.00%
matxa
1
0.00%
ngày………
1
0.00%
8g10
1
0.00%
9km
1
0.00%
40oc
1
0.00%
sabato
1……………………………………………………………………
0.00%
1
0.00%
……………………
1
0.00%
(tu'
1
0.00% ……………ngày………
1
0.00%
rondon
1
0.00%
…………
1
0.00%
harley
1
0.00%
ngày……………
1
0.00%
cùng…
1
0.00%
70m
1
0.00%
'ddâ3y'
1
0.00%
bull
1
0.00%
mu5t
1
0.00%
'kéo'
1
0.00%
mdairej
1
0.00%
0kg
1
0.00%
250g
1
0.00%
8kg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

gam
(3200
(5x600
12cm
42cm
46cm
25cm
3cm
1cm
50gr
quinolon
cimetidin
sox
chlotetracyclin
trimoxazol
spiramycin
fructose
4kg
2kg
(cocain
methadon
arginin
calcimex
pô1p
ly5
ths
êkip
fv
1x2cm
145mmol
huddersfield
sô5t
(vân
gorontlo
(tim
mòi
(tlt
yaourt
49cm
13cm
48cm
antigen
dên
cobalt
coleman
(prostate
specific
nha(2n…
khu5t
raisio
kaiser
goldstein

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
580
0.00%
women
0.00%
co'4n
0.00%
brigham
0.00%
valio
0.00%
(sxh
0.00%
melinda
0.00%
bóng…ra
0.00%
ocytocin
0.00%
phenylethylamine
0.00%
amphetamin
0.00% (dehydroepiandrosteron
0.00%
ddê2m
0.00%
oxtocin
0.00%
norepinephrine
0.00%
vasopressine…
0.00%
nhiê3u
0.00%
(du5c
0.00%
du5c…
0.00%
serotonin
0.00%
vòng…bessie
0.00%
testosteron
0.00%
rda
0.00%
dietary
0.00%
prolactin
0.00%
recommended
0.00%
erythromycin
0.00%
nitrofurantoin
0.00%
gentamycin
0.00%
63gr
0.00%
lô3n
0.00%
nhô3n
0.00%
allowances
0.00%
albopictus
0.00%
ddá…
0.00%
cortisol
0.00%
digest
0.00%
reader's
0.00%
aegypti
0.00%
1gr
0.00%
lán
0.00%
caffeine
0.00%
loa(ng
0.00%
khóc…vì
0.00%
jacksonville
0.00%
chuchaisaengrat
0.00%
panom
0.00%
meesiriphan
0.00%
apphich
0.00%
(dld
0.00%
boonriang
0.00%
(who

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(idf
ba(ngrôn
dld
yukol
limlamthong
librex
mogadishu
abdullahi
yusuf
tnhk
húp
baidoa
tošenovský
moravskoslezsko
châng
ctv
con'
zedník
chí…
…xì…ì
'trong
(aman
footspa
flo
eichmann
vitebsk
halperin
working
ss
(nails
xu'3…
ynetnews
môto'
to'2i
5g40
hanan
nho5c…'
debkafile
'ho5
safety
70x70cm
'…qua
15m
irvine
ndonesia
thích…ddu'2ng
toby
(rlc
phán…
ngu'o'2i…
birmingham
under

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

596
fragrances
xánh
tiê5c…
intelligencer
yêu…
sêry
urê
(xinhua
u'2m
'nhu'4ng
21và
(kyodo
khéo…
nha…
ernesto
em…'
'tu'2
…ba
haret
hreik
rô1ckét
sùm
yanjin
(ddài
shibuya
aqsa
aljazeera
ab
hottest
(iom
'em
newscastle
shiefield
entrepreneurs
2214
(bernama
(liba(ng
(voa
'mô4i
'vào
cu'o'2m
hàn…
doang
300mw
bot
ipp
150mw
916
bê1n…
chuy5ên
highway

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

croissiere…
lo'1n…
cu4…mô5t
hinh
baby
you'll
mssu
(if
tutor
level
southern
chô3i…
never
arc…
(cph
anansi
400usd
company
boxing
(lcci
bibbidi
commerce
bibibidi
hannibal
(cif
440usd
alps
(vô
839
judo
wushu…
plongeon
v…
(karate
hu'2m
atlanta
olympics
menu
karate
415
ngoác
celtic
ddâ2u…và
hornpipe
treble
jigs
oireachtas
kelowna
mà…vì
lord
nhâ2u
riverside

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ddi…bé
dancing
pttn
burnaby
solo
championships
tu'3…hay
surrey
lu5m
nè…bé
nu'4a…nhanh
li3a
kha3nh
cho'2…
ranchomirage
reply
béng
khê3nh
falls
verison
so'5i…mô5t
nhim
blogweb
kha3ng
mode
woodbridge
nhanh…
(women
need
gio'1i…
(vl
nhà…
lp
dâ2n…
620
schwartzeneggar
joan
phuong
sachen
anhalt
xong…
vieteuro
(horea
42
mercer
romeo
hyon
otc
engle
(prubf1
(bavik
6h45

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

10h45
broadway
mcneff
trê5ch
wilkins
19h
pha3i…ta
ogoniok
baseball
3x4
vodka
600dd
(nl
là…tô1i
gio'4n
900dd
brunno
oooh
(hkd
(so'2
(kéo
717
830
le5m
elliot
info
bedart
pak
mukilteo
giava
mongthong
(htv
150m
northwest
thâ1ygus
weekly
norbert
fame
dearborn
sue
unger
automotive
thousand
oaks
detroit
newcomb
hiawatha
tulane
ag
(dinh
reithofer
menchika

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

panke
helmut
boola
romulus
thu'2
chrysler
doola
salaga
ldm
cao…
khuy
u'3i
(vnvnonn
hatta
visa…
collins
992
register
aladin
nathan
price
vuô1ng
caro
controls
shao
xán
mowgli
qiwei
(tsunami
crain
radjasa
whittington
control
(ddtddd
oleguer
changed
earth
mình…nhu'ng
place
bronkhorst
mutu
không…và
mun
hãi…
heaven
when
gudjohnsen
giâ5n…
ddêm…mà
na5t…
mu3ng
(chuyê3n

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

nhu'…ngo5n
nhê2n
hê…
eidur
stone
bridge
olivier
dde5p…
riêng…
(afc
broadcasting
(ffa
'và
billy
plimp
suleco
(câ5u
moore
o'neill
(innovative
ventures
guillou
arsene
c1
josie
four
hiddink
hungaria
ti5…
wenger
nó…
socceroos
almeida
50m
3421
bo'i…bo'i…
ddó…kitty
khu'o'1u
nghe…nhu'ng
intouch
vnaemb
lu'3
bô1n…
gì…nhu'ng
823
mofa
(paraguay
mfa
(venezuela
cairô
nicanor
tròi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

gddt
6928
vasquez
cls
ntn
salomon
feyenoord
ba(2m
tung…
andriy
shevchenko
atletico
bilbao
achilles
sô3ng
buddhist
(zoning
nói…piê1p
gu5
1189
obi
lo'1p…
8612
336
ô2n…
claude
luôn…
old
trafford
chelea
ta…và
(ubtvqh
vizag
luzon
pradesh
andhra
trét
guide
nhình
buô2m…
tvqh
(xác
messenger
pclb
tro5ng…
su'5…
57250099
70
anh…ta5i
(mèo
(jean
newswires

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

xiu
soo
(khóa
268
thoa(n
tra3o
nhiêm
(vùng
va(5t…trong
tính…chê1t
tay…tro'2i
tí…con
nha…tro'2i
342ha
(ddêm
nhu'…mang
xa(n
chân…
xoàn
nhu'ng…dâ4m
phô5ng
144ha
(nông
nè…xê1p
dozen
747ha
nè…chuô1t
farm
ôi…
avenal
mâ2y
doping
asiad
zeo
ddó…mô5t
nga(2m
vôn
ru'o'2i
ddu'2
01m
pân
57km
1g8'56
osca
creusot
montceau
mines
alberto
(safa
lddtbxh
sceaux
antony

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

news24
billiards
snooker
xéc
khoa3ng150
sa(1c…
9h30
943045
héo…
57250095
ddây…
quê2u
943048
(bùi
lb
(bvd
(tn
vladimirovich
vladimia
961
webcam
'k'
vích
'a'
ai…
15h20
bót
ddéc
(khoa
234
920
377
hoán
su'1c…cho'5t
7p
'trô5m
kê1…
âmthâ2m
ra(1n…nho'2
bu'o'1i
ddâ2t
bô1…
sentani
lu'4a
shangye
ra(5t
thiê1t…kim
cha(5t…kim
bi5n
ri5n
mình…mô5t
giang…gia(5c

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

eiu
400kg
djik
tandtc
xính
aid
co3n
136
(ca(1t
vksndtc
khong
go3i
(la(ng
cha5y…bo5n
gi
vinaconex
480
(làng
te
(636
pham
''gio'1i
tre3''
(dssgdd
nao…
(isp
websites
(bài
(chô2ng
theo…
(vdc
174
(tnhh
ftp
telnet
isp
520198
su3i
da5…
kìa…
(techcombank
(dda(1c
phên
ilizarov
luyn
240
phêng
pheng
ama
166
964
ê4nh

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

797
980
326
haryanto
ro3i
ratna
(papua
antara
ô5p…
914
778
722
195
32
(1997
ra5t…
shiu
kee
simcard
12g
hóavâ4n
châ4u
san…
bolzano
200er
thù…thây
ri3nh
(vna
325
khua…
'cây
ddo3…dde5p
size
flint
(pw
viê1t…
711
bu'o'ng
(cuô1n
twddcsvn
nùng
full
gospel
nhk
vanh
made
(igfm
ddô5ng'
ddaì
rô2i…nhà
thu'5o'ng
'ngôn

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
(ntk
0.00%
vaò
0.00%
cnet
0.00%
nay2
0.00%
certificate
0.00%
education
0.00%
ddaò
0.00%
ngoaì
0.00%
ngoaí
0.00%
ro5
0.00%
(link
0.00%
674m2
0.00%
bql
0.00%
nu'o'1c…tin
0.00%
opendocument
0.00%
kkt
0.00%
vàng…chính
0.00%
uniflashes
0.00%
nsf
783b2f92a5b73014c12571ae005592ca
0.00%
0.00%
0l
0.00%
chùc
0.00%
ch0
0.00%
bô1c…
0.00%
1g
0.00%
22459955
0.00%
(mu4i
0.00%
dy
0.00%
dìa
0.00%
quy0t
0.00%
ke5
0.00%
health
0.00%
193
0.00%
opaque
0.00%
570
0.00%
mác…
0.00%
mún
0.00%
chùa…trong
0.00%
488
0.00%
ngoay
0.00%
qua5ch
0.00%
520
0.00% _________________
0.00%
(ec
0.00%
dower
0.00%
na(m1981
0.00%
(dành
0.00%
2142
0.00%
rubber
0.00%
stamp
0.00%
mo'5
0.00%
(www

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thtndc
(giu'4a
tóc…
ucraina
2150
'chu'a
ghim
(1287
(pghh
(â1p
tay…
30cm
(ca
vàm
xoè
395
lpdd
475
chtaura
masnaa
jalala
békaa
litami
anti
(tân
taiba
shyam
taanayel
arménia
anjar
(bâ5c
siniori
aitaroune
jbail
sumantiawan
villepine
faoud
atlantis
tre3…
(ngo5n
(cap
(nasa
1ngu'o'2i
tree
yucca
mà…
(los
caifornia
joshua
karachi
mohan
bhattari

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(beiruth
sâ1u…â2m
(kathmandu
nai…cu4ng
talat
masood
(seatlle
saran
chandrasekharan
là…là…
bieng
500m2
stralsund
farnboough
''trong
mòn''
xoa3i
ddùi…
o'1n
vedeno
chê1t…
(muô1n
o3m
chô2ng…
(djakarta

ddó…
búng
24gio'2
phê2
hôm19
eke
lomonosov
bourj
barajneh
gusmao
mick
ichkeria
(dili
nheo
imam
malachenko
kirton
tê1t…
(palestine
mccomack
30kg
junaidi
cilacap
dody
jeltsin
(pangandaran

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

dudi
ghei
sunda
djakarta
alon
nurdina
05g00
gmt
bachar
ngay…
bánh…
friedman
freidman
hzbollah
k'ho
735
manifesto
all
created
equal
luyn(dâ2u
cu'óp
nhiê2u…
la5…
tha(1ng…
fulrô
evident
up
TRUE
meaning
deeply
rooted
rise
these
truths
self
its
creed
hold
524
plds
hp
hoa(2ng
nga3nh
su5a
room
tho5t
(acb
gáo
nai…
(room
huyê4n

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cuo'1p
nu'óc
ddo'3
du'4ng
vis
vi3nh
pl
vu'o'4ng
nga5
gìo'
ne5p
a…râ1t
(bqldaddtltddqt
(kho'3i
a…a…nu'o'1c
zulfeqar
fayyaz
tayyaba
ptdcvn
chu'ng…vua
phau
(ddê1n
me5c
xa(1p
zabiuddin
karki
gulam
chimma
nepak
dhak
bahadur
la3i
nha3i
sayyad
aftab
muhaddin
siddiqui
xòa
xum
even
pleikrông
yaly
tuabin
difficulties
tomorrow
still
though
ddi5u
face
lumpua
brussel
(bi3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

mandelson
(toàn
danlentieng
(geneva
1gio'2
2t5
(amm
neon
la(1m…
a…a…trên
nhu5t
92
704
communes
lãu3nh
(thô1ng
pha(1c
sichuan
according
elena(mia
(fredy
maestro
guizhou
repressio
(387
483
(212
aventure
tíê1p
vât
26
repression
selective
wolfgang
cha5n
gulags
1960s
1980s
amdo
rossum
(emmy
jenifer
(kurt
inner
bennett
(qinghai
russel
turkestan
californie
ngát…qua3
vogel
ru5c

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

semi
open
elections
singapour
trô1t
a3…
ri5ch
christian(mike
6300
regnery
publishing
(giê1t
babbin
na(2ng
timperlake
wen
gia(5c…
po
502
hòanh
storm
jed
lujan
pdn
ddòi…
mcavoy
protosevich
jesse
thâ2h
states
(cha5m
showdown
why
wants
(1996
irwin
xu3ng
csth
(tài
(1982
neame
npc
far
brezhnev
princelings
tay…qua3
duo'1i
yellow
(spratly
constructive
ca(1t…chi3
thu'2o'ng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
brunei
0.00%
ni5u
0.00%
meo…meo
0.00%
fire
0.00%
engagement
0.00%
force
0.00%
outbreak
0.00%
tho3ng
0.00%
doàn
0.00%
mackeno
0.00%
chopin
0.00%
ddõ
0.00%
phu'ong
0.00%
mu'o'1c
0.00%
(quy
0.00%
arraras
0.00%
kitô
0.00%
tiatanic
0.00%
(danh
0.00%
vinci
0.00%
qinghai
0.00% chê1t…chê1t…chê1t
0.00%
ho3ang
0.00%
ft
0.00%
josh
0.00%
brookhart
0.00%
lustgarten
0.00%
fortune
0.00%
thành…mèo
0.00%
'su'1
0.00%
shigatze
0.00%
abrahm
0.00%
bu'ã
0.00%
baò
0.00%

0.00%
federation
0.00%
(bwaf
0.00%
bwaf
0.00%
varsovie
0.00%
sàch
0.00%
bông…trông
0.00%
(rfa
0.00%
koa
0.00%
tonight
0.00%
workers'
0.00%
enterprise
0.00%
uô1ng…dù
0.00%
ngênh
0.00%
ddâ5i
0.00%
celeste
0.00%
aei
0.00%
u'1o'c

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

traò
beijing
1250
dominica
mundial
(mongol
995
barrett
conor
region
586
sifang
locomotive
invites
(power
bombardier
nortel
(inner
construction
corps
(xpcc
(jimmy
wikimedia
production
919
kazakhs
manchuria
630
uyghur
(uy
hòai
thermosiphon
(feet
macarthur
zero
foot
railway
tangula
sq
ammonia
930
xining
zhang
invasion
tibet
sót…
(jacinda
firms
join
móp
brenda
cherry

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

macalister
lucas
(josh
(golnaz
farmani
(ho5c
circle'
(2000
sô1t…
mung
súyt
ro5c
(nha
cap
ddo3m
'the
lo5at
jafar
balloon
431
múôn
ihrc
'crimson
gold'
pizza
circle
(silver
'offside'
xi5ch…
sa(4ng
sticker
nhõng
(vddck
vddck
(m
hi3nh
nghe5o
tràosau
hóm
theo…ddêm
nhu5a
(drd
kha(n…
(hxhcnvn
re5c
sòn
(ptqd
xình
nhe3o
ba(1t…quân
viê5cthành
428

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ddau…
(ta(1t
ipr
intellectual
xa5m
'mo'2i'
(nó
fda
(food
drug
ghém
301
'catfish'
quyê2
agreement
bta
most
215
vao
bilateral
cafe
cu'òi
mo5
favored
cu4'
schlect
mi4
kelly
dent
(trùng
xe'
chxnchvn
tunit
indonesian
hiê2u
panarub
doãi
f50
roi…
tier
va5y
churches
administration
(human
trafficking
xbmdd
'lái
khé
(written
testimonies
(cd
(ha5t

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

seine
christophe
leningrad
stalingrad
shakespeare
pour
française
j'ai
phô1c
udf
(union
volgograd
mehdi
gorelik
1264
(thuâ5n
1874
(tphcm
tiê3n
emma
1284
(1258
1232
tru'2u
ghe5o
califoocnia
cu5c…cu5c
victimes
communisme
(toronto
táhi
iiss
audrey
lo5an
cho'2i
xo'1
aux
est
vô2…
criminel
changé
rue
car
députés
veulent
hommage
figaro
guillaume
perrault
seok
(radio
kiê4ng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thóang
xiê2ng
du'1o'i
lôn
mân
1306
(delayed
replay
tru'1o'1c
íck
(north
lama
(myamar
nho'1p
(ta5p
…nê1u
petrus
thi5ch
nhúa
ra(1n…
nigieria
dalai
(gouverneur
général
élysée
1787
1790
1887
krasne
lucille
ghadimi
253
519
cánh…cáo
1731
1620
sóm
meregue
(cai
1613
1635
1623
(funan
1698
1618
jive
vô2…tru'o'5t
yim
foon
judita
milinic
1m82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cheong
thuli
sithole
kha(1c…
hrubyova
natasa
pinoza
nada
samurai
jerris
công…
chacao
margarita
(globebeauties
ho5a…
mu4m
mi4m
…ò
dâ2n…nga
alternative
ddô5ng…không
(ddâ1t
à…o'i
belmar
(vâ5t
theo…qua3
fiction
kill
prime
(le4
heroine
pulp
herman
sascha
ngoa(1t
ngô2ng
elisabeth
jacqueline
fernandez
hilliman
shivern
peters
rodney
hàon
gisella
gâ4u
jictzad
1m85
1m67
ling
là…con
asiaweek

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

aaa
thuy
mofya
chisenga
1m72
moss
been
1m63
tsymbaliuk
kirazli
sik
shaveena
jetaime
cerge
1m69
liong
doherty
fatimih
chùy
amparo
chúng…
viên…
hongsakula
sirikit
khóc…
irene
sáez
fedorova
ncgd
rombin
sinh…
phâ3m…
(hhhv
tru'1ng…
quoc
soàn
ddô3i…
kuusela
(1975
vu5t…
betbeze
mills
ga(2n
gáy…
(2004
(vienna
robina
me5…o'…o'
ngâ1n
(jba
outfitters
…tôi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
osce
0.00%
20m2
0.00%
(european
0.00%
akutagawa
0.00%
penelope
0.00%
lo'1n…không
0.00%
naomi
0.00%
su'1a
0.00%
ddi…rô2i
0.00%
lencii
0.00%
fukuoka
0.00%
kato
0.00%
sarkae
0.00%
female
0.00%
kyushu
0.00%
nu'4a…ngày
0.00%
(ma3ng
0.00%
vo…vo…vo…vo
0.00% co5c…co5c…co5c…
0.00%
nhuô1c
0.00%
globals
0.00%
25m2
0.00%
(ddo'n
0.00%
digital
0.00%
(spam
0.00%
wanadoo
0.00%
chíp…
0.00%
qua5…
0.00%
suê
0.00%
tometa
0.00%
pte
0.00%
consultans
0.00%
eidhr
0.00%
cu…cu
0.00%
(tunisia
0.00%
lel
0.00%
shaer
0.00%
goonline
0.00%
blitz
0.00%
watchguard
0.00%
kpro
0.00%
tre5o
0.00%
halle
0.00%
berry
0.00%
n4120
0.00%
jessica
0.00%
alba
0.00%
pirates
0.00%
1m83
0.00%
35m
0.00%
xoe5t
0.00%
mrs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

o'i…
warbird
manhattan
airplane
250cc
a(ngten
saunders
(luke
(airplane
700m
160km
(methanol
(helicopter

cover
vâ5t…mô5t
rain
spears
hard
(câ1t
'70s
mila
kunis
deryx
se3…bà
creative
britney
way
oh
kiss
lo5i
scale
canto
chò
soco
hiê1t
happy
crazy
ha(5c
381
660m3
cha(5p
(isro
mâ4m
389
bakker
gamespot
brigette
murkowski
hudson
030m3
10m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(ddoan
go3ng
nghen
strecker
này…na(m
ping
bei
zo'
shangdong
xa(1t
oách
wang
enoch
nghi5…
vàl
maastricht
600m3
8ha
santomauro
quynh
vu'o'2i
lenbanon
nu'o'1i
universee
661
elysee
fete
musique
koblenz
373
sofa
capelle
aan
ijssel
mitterrand
jumna
hollande
960
arturo
wbc
(sawaco
slovakia
nu'4a…nhu'ng
dello
sport
giovanna
zab
(100ha
gazzetta
katarina
rijkaard
inacio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ha(3ng
18g30
nwankwo
kanu
(chcnnb
patty
schnyder
vazquez
vera
3kg
abbey
cho'5i
thô1c
almeyda
16m50
suhaili
(tra3
rudebox74
(hddnd
tolga
biê1t10
be…be
kavaratti
(bdd
'me5'
5m50
melandri
eurowindow
ssss
ekaphan
yuuech
mitsustar
aniekan
–con
(trình
jason
statham
transporter
avenue
joaquin
walk
daredevil
booth…
piven
jamie
foxx
farrell
6th
gic
(lê
nordin
htv7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

thiê1c…
najib
fong
ngu'1a…thân
flower
(hddnt
onn
torre
ballet
opera
prilly
là…bông
918
tôi…thô1i
hoáy
yoga
ceyla
onwarin
kenisha
thom
nho'1t…con
784
mtv
vellu
entourage
sêri
hbo
carmen
tròn…trái
683
samy
idol
luvoo
ddê3…phu5t
phu4m
caribe
shakira
hâ5u…hà
(puerto
asare
trêm
quiê1t
2015
uy2nh
u4m
adriana
turbay
paula
betancourt
tru'o'
lu´c
paola

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ru´t
ba´c
du'o'1i…nu'o'1c
nhên
272
daza
kapur
magali
romitelli
adrienn
bende
neha
(hq
khê5
havard
tra3m
nát…mô5t
nê5
hungary
faurbiye
dina
fekadu
chiu5
21h30
betina
(so5t
buô4i
ngâu
các…
rafaella
zanella
(commission
ddoì
ronie
guyer
saigonforsaigon
cuôc
hôp
nghe…và
(gddpt
fry
lorreta
ddâ1n
(hòa
ddu'o'1i
allard
maaskroon
rahir
jamais
coeurs
(tín
6g30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

inches
nãn
liege
calif
(little

75w
cato
stephany
dawson
nhâ4y
(tuyên
ngày…mô5t
(centre
carpenter
choviê5t
makarkine
cu'ú
(ldd
(hùng
(tin
thiê2ng
(mlnqvn
(cddvn
cung…lúc
ddìa
vâ1y
crystal
gi3a
gìo'1i
ddâu…
démocratique
humanisme
d'avroy
(monument
résistance
solidarité
200kg
giu'1p
caritas
croix
bô4
(liège
toòng
hamburgers
qua5c
(hu'o'1ng
shirt
cung…nhu'ng
ghê1ch
ddúa
0g

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(chicago
uptown
1106
vivre
cet
espace
nous
sommes
heureux
cùng…thu3y
ancêtres
restera
paix
liberté
23g57
d'accueil
ót
tro'2
tu'…thâ1y
en
souvenir
l'exode
remercient
belgique
le5p
monde
réfugiés
vietnamiens
vody
putlizer
mineralnye
diversity
olmstead
(caucasus
sos
ga5o…ngoài
hollen
representative
ni5ch
weisel
ankara
matsukawa
liê5t…phâ5t
sanjay
(ha(1n
kashiwahara
lori
civil
social
justice
gupta
npr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

mãi…cuô1i
supyan
escondido
(thí
sandwishes
mira
mesa
(vatican
benedicto
háu
(super
splitting
(tro'1
vista
khasbulatov
bayside
ruslan
gâu…gâu
nâ4n
lofgren
trannh
height
linda
tamarov
trê3n
sd
(oasis
meili
faille
parliamentary
television
networks
soulanges
québec
satelitte
(bloc
budennovsk
vaudreuil
montréal
rob
(conservative
calgary
block
quen…chàng
(ndp
derek
(scarborough
cung…ít
tonks
waal
weston
waikiki

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

(aaja
journalist
gagra
(hawaii
sheraton
ddom
tritia
toyata
nhau…sô1ng
mi5nh
achievement
arlington
7300
soldier
black
leyna
dzu4ng
orchid
valleyjo
furniture
galleries
april
gmc
realty
district
knowledge
203
congresswoman
i'm
voter
permanent
gru…còn
status
gru…
consider
granting
congressman
(parliamentary
(rà
nhoa5ng
(countries
particular
concern
xeo
dear
senator
(nàng
ítn
trô1ng…
amended
should
include

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

relationship
both
countries
labor
unions
viê2n
vietnam's
chòe
form
sustainable
amend
cung…món
attach
days
would
ask
relevant
principle
fabrics
few
conditions
dài…
có…
lông…
vuô1t…
(wa
afraid
bô4ng…
phi5ch
wanneroo
de4
sse
(btc
phcg
nhoay
investor
statement
expression
ecosoc
itu
undp
larue
nhoáy
(phcg
420ha
(president
chi4nh
fontelles
ddu5p
(ma5ng
sharer
josep

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

borrell
(ntu
thô3n
nanyang
hu5p
singarpore
mãi…nàng
(syrie
ouzbékistan
arabie
saoudite
oa(1t
libye
népal
motjaba
saminejad
(tunisie
tunisie
turkménistan
u'o'4n
journey
from
fall
kearney
he3
ddu'o'1c
lính…khiê1n
(quyê2n
mâ1p
mâ3m
nu'o'1
ganizhev
butcher
rar
1200
dunnett
vremya
thích…ddang
urals
mcnulty
kushtov
isa
chài…thê1
challenge
brass
jurapa
(riverside
chê1t…ngô2i
1735
ca3…may
ekazhevo
la(1n

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

califorina
5g
janet
la(1m…ddôi
gw
du'o'1c
saconnex
interfax
thê2u
me5…me5…e5
tarkhan
vietact
zakayev
akhmed
bankstown
cabramatta
'dã
laurie
mont
khattab
ore
ho'5
(tiêu
dduma
tu3i…
tass
tro3…
surikov
anton
tra(ng…
file
export
hu'o'ng…
beliefs
producers
cultural
products
un's
declaration
marcom
expressions
other
basic
yevloyev
rorahbacher
nu'1o'1c
nazran
komsomolskaya
no'i…mô5t
xu'a…vào
kê3…
novosty

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

cac
bu'o'1c…
nazir
núc
100kg
manufacturing
(amtac
itar
hoi3
kháp
taì

hai3
toan…
(ingushetia
vui…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful