You are on page 1of 19

గిల్గమేశుడు (తెల్ుగు కథ జానపదం , సుమేరియన్)

గిల్గమేశుడు

ఊయుక్కు నగయ వీరహధివీయుడు, క్త్తిని నమ్మినలహడు, బుజఫలంలో సహటిలేనిలహడు, ఫుదిిఫలంలో మేటిలహడు, ఊయుక్కు నగయ నిరహిత, రండు ఴంతుల భానలహంవ, ఑క్ ఴంతు దైలహంవ క్లలహడు, షవయగదవవరహలక చఽవ఺ ఴచ్చినలహడు, త్తయుగులేని లహడు, భడభ త్త఩పని లహడు, ఫసృ ష఼ందరహంగుడు, అత్త విళహల దేసం క్లలహడు, భుంద఼ చఽ఩ుననలహడు, మేయు గంభీయుడు, ఩ద఼లా ఇయలైలా ? ఇలా ఩లక ష఼గుణవలక రహశిగహ క్లలహడు గిలగమేవుడు.

ష఼మేరిమన్ దేవ఩ు రహజు, నేటికూష఼భాయుగహ ఐద఼లేల షంఴతసరహల భుందటిలహడు, తన చరితన఼ రహజయభంతవ రహత్త పలకహల఩ైలహాయంచ్చన లహడు. ఇ఩పటిఴయక్క భనకూలభంచ్చన యౌఖిత క్థలలో ఇదియే ఩ురహతనమైనటిిది. ఈ క్థల న఼ండుతయులహత్త నవగరిక్తల గహథలక చవలా ఩ాభావితమైనవయ. అటిిఉననత లక్షణభులతో క్ూడున గిలగమేవుని క్థ తలకష఼క్కందవం.

జననం

క్కు఩ింగహ చప్హపలంటేగిలగమేవునిన, దేలహదిదేఴుడయన అన఼ ఆజఞ఩,ైషాఴ఺ికూఅధిదేఴత అయన అయుయుదేఴత రండు ఴంతులక దైలహంవతోన఼, ఑క్ ఴంతు భానలహంవతోనఽ షాఴ఺ించ్చంది. షఽయయ బగలహన఼డు ఆ దేహానికూ అందవనినవతి, తుఫహన఼ల అధిదేఴత అయన అదద఼డు ధైరహయనినచవిడు.

ఊరుకుు నిరాాణం, పాల్న, విజయం

గిలగమేవుని కహలానికూఊయుక్కు నగయం అంతక్క భుంద఼ ఴచ్చిన భహా జల ఩ాళమంలో ఩ూరిిగహ నవవనం అయంది. ఆ తరహవత ఴచ్చిన రహజులక నగరహనికూ఩ూయవ లైబఴం తీష఼కొని రహఴటంలో ఩ూరిిగహ విపలం అమాయయు. అటుఴంటి఩రివ఺ితులోు భహా వీయుడైన గిలగమేవుడు తన సోదయులతో క్ూడు, గొ఩ప వైనవయనిన

ఏరహపటు చేష఼కొని రహజయయనిన ఏక్ తవటి఩ైనడు఩఺ంచవడు. చటుికొయక్క, ఩ుటికొక్యు అయన రహజయ ఩ాజలన఼ ఑క్ు

చోటుక్క చేరహిడు. వతాఴులన఼ క్ూూయంగహ అణిచ్చలేళహడు. భాగహలన఼ తరిమేళహడు. అడఴులన఼ లహష యోగయం

చేళహడు. అనినంటిక్ంటేభుఖ్యమైనదిఊయుక్కు నగరహనిన భహా నగయంగహ తీరిిదిదవిడు. ద఼రభేదయమైన

క్కడవయలక నిరిించవడు. ఆ నగరహనికూఏడు గడుమలతో వ఺ంస దవవరహనిన ఏరహపటు చేళహడు. ష఩ియుషలక లేవ఺న

఩ునవద఼ల఩ైకొతినగరహనిన విజమఴంతంగహ ఩ూరిిచేవ఺, జన఼లందయూ ఆనందవవిరహయలక్క లోనగునటుు

నగరహనిన తీరిిదిదవిడు.

-

నగరహనిన భూడు భాగహలకగహ విబజంచవడు. ఒ భాగంలో భనోసయ బఴనవలక, రండఴ భాగంలో

నమనవయవింద తోటలక, భూడఴ భాగం భటిిదిఫబలకగహ ఴదిలేళహడు.

఩ాజలంతవ ఈత్త ఫాధలక లేక్కండవ ఎఴరిలక్ష్యయలలై఩ు లహయు జీఴన మానం సహగించవయు. క్ూూయ భాగహల ఫాధ

లేద఼, ద఼శిభాంత్తాక్కల ఫాధ లేద఼, దేఴతలక క్ూడవ ఆనందించ్చ అందరికీఅన్నన షభమాన఼గుణంగహ

అందించసహగహయు.

ఎలు఩ుపడఽ ఩రివ఺ితులక ఑కభలా ఉండఴు క్దవ, గిలగమేవుడు ఎద఼యులేని లహడైనవడు. నగయ ఩ాజలక అతని

గురించ్చ ఫమట ఏమీ చ఩తప ధైయయం లేనిలహరైన఩పటికీఇంటిలో఩ల భాతాం గిలగమేవుడు చేత్తక్ందిఴచ్చిన ఏ

కొడుక్కన్న తండుాకూఴదలడు, ఏ ష఼ందరహంగిన్న ఩ండుుక్ూభాయునికూఴదలడుఅని చ఩ుపకోసహగహయు.

ఇఴన్నన వినన దేలహధిదేఴుడు అన఼‘, షాఴ఺ికూఅధిదేఴత అయన అయుయుని ఩఺యౌచ్చ, గిలగమేవునికూప్ోటీగహ, లహనికూ

షభ ఉజీీగహ భరొక్రిని షాఴ఺ించభని ఆజయఞ఩఺సహిడు, తదవవరహ లహరిదియూ క్యౌవ఺ప్ోరహటాలక చేవ఺ఊయుక్కు నగయ

఩ాజలక గుండలమీద చయయ లేష఼కొని హాయగహ ఉండగలకగుతవయు అని లోగుటుి చప్హిడు.

ఈ ఆజఞలక గైకొని అయుయు దేఴత, ‗అన఼఩ాత్తబంఫానిన తన సాదమంలో ఉంచ఼కొని చేతులక క్డుకొుని, భటిి

భుదితీష఼కొని, వీయుడైన ఎంకూడుని షాఴ఺ించ్చంది. అతన఼ ముదవినికూఅధిదేఴత అయన నిన఼రహిలె

ముదివీయుడు, అతని వరీయం లంటుాక్లతో నిండుఉంది. తల ఩ైజుటుి చవలా ఎక్కుఴ, ఎంత ఎక్కుఴ అంటే

అభాియ జుటుిలా ఉంటుంది.

ఈ ఎంకూడుకూకొంప్హ గోడు ఏమీ లేఴు. అడవిలో ఩డు఑క్ జంతుఴులా త్తరిగభలహడు. ఩ులకల఩ైసహవరీచేవతలహడు.

వ఺ంహాలతో ఆడుక్కనేలహడు. జంతులతో గంతు లేవతలహడు.

ఒ రోజు ఏభయందంటే, ఒ లేటగహడు ఇదేఅడవికూలేటక్క ఴచ్చి జలప్హతం దగగయ భాటు లేళహడు. కహన్న ఎండుక్క

తన వ఺ంహాలతో ఴచ్చి లహణిితరిమేళహడు. రోజూ ఇలాగభజయగసహగింది. ఇస లాబం లేదని ఆ లేటగహడు తన

తండాయన కోమ దొయక్క చప్హపడు. నవనవన, అడవిలో ఒ అడవి భనిఴ఺భా లేట సహగనిఴవటంలేద఼. మేభు

లేవ఺న ఉచ఼ిలక తం఩తష఼ినవనడు. చ్చకూున జంతుఴులన఼ ఴలలోు న఼ండుఫమటక్క ఩ం఩఺ష఼ినవనడు. వ఺ంహాలతో

ఴచ్చి భభియౌన తరిమేష఼ినవనడు. ఇలా అయతేభనం ఈ అడవిలో ఫతక్లేభు.

కోమ దొయ ఫాగహ ఆలోచ్చంచ్చ తన కొడుకూు, ―నవయనవ, న఼ఴువ ఇ఩ుపడేఊయుక్కు నగరహనికూ లయ౎ు, రహజయన

గిలగమేవునిన క్లకష఼కో, క్లకష఼కొని భన ఩రివ఺ిత్త విఴరించ఼. అందమైన ఇసహిర్ దేలహలమ఩ు నవటయగతిన఼

఩ం఩఺ఈ అడవి భనిఴ఺ని అద఼఩ులో ఉంచభన఼.అని షలహా ఇచ్చి ఊయుక్కు నగయం ఩ం఩ుతవడు.

-

రహజు అలాగభఒ తయౌలైన అందమైన నవటయగతిన఼ ఩ం఩ుతవడు. ఆమఎంకూడుని జలప్హతం ఴది

క్లకష఼క్కంటుంది. లహరిదిరిచఽ఩ులక క్లకష఼క్కంటాయ. మొదట క్కతూసలం, తయులహత ఆషకూి, తయులహత

అన఼యకూి. ఆయు ఩గళలు, ఏడు రహతుాలూ క్షణవలాు గడుచ్చప్ోతవయ.

తయులహత ఎంకూడు తన జంతుఴుల లై఩ు చఽసహిడు. అవి బమంతో దఽయంగహ ప్హరిప్ోతవయ. లహటిలనకహలే

఩యుగ త్తి఩టుికోలహలని చఽసహిడు , కహన్న కహళలు

఩తాభతో, అన఼నమంగహ ఇలా చ఩ుతుంది. ఩఺ామమైన ఎంకూడఽ, న఼ఴువ అమోఘమైన ఫలషం఩న఼నడఴు. న్న

ధైయయ సహససహలక, తగిం఩ు అషభానమైనవి. ఊయుక్కు అనేదిఒ భహా నగయం. న్నక్క అదేతగిన షిలం

ఫలశీనం అఴవటం ఴలు వీలక కహద఼. అ఩ుపడు నవటయగతి

ఎంకూడు షంతోశంతో ఑఩ుపక్కంటాడు. నేన఼ అందరిక్ంటేఫలఴంతుడనని ఊయుక్కు నగయం మొతిం

చవటుతవన఼అని ఩లకక్కతవడు. లంటనేనవటయగతిరహజైన గిలగమేవుని గురించ్చ చ఩఺ప అతన఼ అమ్మత

ఫలఴంతుడని, అతనితో భంచ్చగహ ఉండభని షలహా ఇష఼ింది.

ఇంకహ ఆమేతన ద఼ష఼ిలక షగం షగం చేవ఺఑క్టిఎంకూడుక్క ఇచ్చి భరొక్టితన఼ ధరిష఼ింది. ఆ తరహవత

కోమ దొయ ఇంటికూతీష఼కొచ్చి, చక్ుగహ అలంక్రించ్చ, అందగహ తమాయుచేవ఺భోజనం చమయడం ఴంటినవగరిక్

లక్షణవలక నేరిపంచ్చ ఊయుక్కునక్క ఩ామాణం క్డుతుంది.

ఇక్ుడ ఩రివ఺ిత్త ఇలా ఉంటే, అక్ుడ ఊయుక్కు నగయంలో గిలగమేవునికూరండు క్లలక ఴసహియ.

మొదటిక్లలో ఒ గొడడయౌ గిలగమేవుని఩ై఩డుతుంది. గిలగమేవుడు దవనిన ఩ైకూలే఩లేడు, క్దలిలేడు. ఩ాజలక

దవని చ఼టటి

భూగుతవయు. గిలగమేవుడు దవనిని తన భాయయలాగహ లహటేష఼కొంటాడు.

రండఴ క్లలో ఒ నక్షతాం ఊయుక్కు నగయ షభా షిలం ఩ై఩డటం గిలగమేవుడు చఽసహిడు. దవనిని క్ూడవ

గిలగమేవుడు భాయయలాగహ కౌగియౌంచ఼క్కంటాడు.

ఈ క్లల అరహిలక తలకష఼కోటానికూగిలగమేవుడు అతని భాతా శ్రూదగగయక్క లఱతిడు. తయౌలైన నినసన్ దేఴత

క్లల అరిహలక ఇలా చ఩ు ి ంది. ఆ నక్షతాం, గొడడయౌ తవయలో రహఫోతునన న్న జతగహడు. అతన఼ అమ్మత

ఫలఴంతుడు భరిము న్నక్క భంచ్చ మ్మతుాడు అఴుతవడు. అతన఼ నిన఼న క్ష్హిలన఼ండుయక్ష్ుసహిడు, కహన్న

భధయలోనేవియమ్మసహిడు.

-

ఎంకూడు తన ఩ామాణవనిన కొనసహగిసహిడు. దవరిలో భరో ఫాటసహరిక్యౌవ఺భాటలక క్లక఩ుతవడు. అతన఼

ఊయుక్కు రహజయయధినేత గిలగమేవుని ళౌయయ ఩ాతవప్హలక లేనోళుప్ొగిడు, తయులహత అతన఼ రహజయ ఩ాజలక యసషయంగహ

ఇండులోు అన఼క్కనేభాటలక చ఩ుతవడు. గిలగమేవుడు మఴవనంలోని ఏ ముఴక్కణనన తన తయౌుదండుాలక్క

ఴదలడు, మఴవనంలోని ఏ ముఴత్తన్న తన బయిక్క ఴదలడుఆ భాట విని ఎంకూడు కో఩ంతో ఩ళలు ఩ట ఩ట

కొయుక్కతవడు.

ఎంకూడు నగయ ఩ాలేవం చేసహిడు. అతణిన చఽవ఺నగయ లహష఼లక ఆవియయప్ోతవయు. అర ఇతన఼ అచ఼ి భన

గిలగమేవ భహారహజులానేఉనవనడే, కహక్కంటేకొంచం ఎతుి తక్కుఴ. కొదిిగహ ఫలంగహ ఉనవనడు. మొతవినికూభన

రహజుకూషరిఅయన జోడీఅని అన఼క్కంటాయు.

అదేరోజు రహత్తాఒ విలహసం. ఩య౎ుక్ూతుయు ళోబనం గదిలోకూ ఩ం఩ఫడడది. గిలగమేవుడు తన బఴనం న఼ండు

ఫమలేిరహడు. కహన్న మొదటిసహరిగహ గిలగమేవుని ఑క్యు అడుడక్కనవనయు. దవరికూఅడడంగహ ఎంకూడు!!

గిలగమేవుని క్ళలు చ్చంత ని఩ుపలాు అమాయయ. రౌదాంతో ఊగిప్ోతవడు. ఑క్ు లేటుతో ఎంకూడుని దవరిన఼ండుఅడుడ

తొలగించ్చ లేదవిభని చఽసహిడు. ప్ోరహటం మొదలయంది. ఇదియూ చేతులక ఩టుికోని ఑క్రినొక్యు ఫలంగహ

లనకూు నడుతూ ఩ాతయరిిని ఩డమాయలని చఽళహయు. నగయ లహష఼లక బమంతోనఽ, ఆవయయయంతోనఽ నలక

భూలలక్క ఩యుగులక తీళహయు. దేఴతలక క్ూడవ ఆ అ఩ూయవ ప్ోరహటం చఽడసహగహయు.

ఇళుతలక఩ులక ఩఻కూ఑క్రి఩ై఑క్యు విష఼యుక్కనవనయు. గోడలక అదిరహయ. చఽవతలహరికూరండు ఎద఼ిలక ప్ోరహటంలాగహ క్నిపంచ్చంది. ఒ షభమంలో ఎంకూడు కొదిిగహ ఩ైచేయ సహధించవడు. అ఩ుపడు ఎంకూడు తన మోకహలకన఼ నేలక్క ఆనించ్చ తల ఎత్తిగిలగమేవునిలై఩ు చఽవ఺గిలగమేళహ ఩ా఩ంచంలోనేనవ అంతటిలహడు భరొక్యు లేయు. నిన఼న భన఼శుయలందరిలోకీఉననతునిగహ దేలహధిదేఴుడు షాజంచవడు. అంద఼క్నేన఼ఴువ రహజుఴమాయఴు. ఆ అనిల దేఴుని ఆశ్రష఼సలక ఩ుశులంగహ న్నక్కనవనయ.

ఈ భాటలక వినన తయులహత గిలగమేవునికూతన తయౌుభాటలక గుయుి ఴచవియ. అ఩పటిన఼ండులహరియుఴుయు

భంచ్చ వతనశితులమాయయు. అంతేకహక్కండవ గిలగమేవుని భాతా శ్రూఎంకూడుని దతుి లహరియుఴుయు అననదభుిలక క్ూడవ అమాయయు.

తీష఼క్కంది. దవనితో

కహలం ఇలా గడచ్చప్ోతుంటే, ఒ రోజు ఎంకూడు గిలగమేవుని దగగయక్క ఴచ్చి సోదరహ! ఈ రహజ భోగహల భదయ నవక్క ఏమీ తోచటం లేద఼. ఫదిక్ం ఩రిగిప్ోతుంది. ముదవిలక లేక్, ఎటుఴంటిఆషకూిక్యమైన ఩న఼లకలేక్ క్య చయణవలక ఫలశీనభఴుతునవనయ. ముదికభక్లక లేమక్ నవ గొంతు ఉ఩యోగంలో లేక్కండవ ప్ోతుంది. నవ ఫలాలన్నన ఫలశీనతలఴుతునవనయ. అంటట లహప్ోతవడు.

——

ఈ భాటలక వినంగనేఉతవససఴంతుడయన గిలగమేవుడు అయతేదేఴదవయు ఴనవనికూలయ౎ు, అక్ుడు దేఴ రహక్షష఼డైన సృంఫాఫాని ఴధించ్చ ఆ ఴనవనిన భనం సహవధీనం చేష఼క్కందవంఅంటాడు.

అంతే఑క్ుసహరిగహ ఎంకూడు ఉయౌకూు఩డతవడు. అతని లన఼న జలదరిష఼ింది. తయులహత క్ూడఫలకకోుని సోదరహ! సోయలో ఉండేభాటాుడుతునవనలహ? సృంఫాఫాతో ముదిభంటే఩఺లాుటలా? దేఴదవయు ఴన ఩ాలేవమే అసహధయమైంది. ఆ ఴనంలోకూ఩ాలేశించ్చనవ ఏడు యక్షక్ క్ఴచవలతో ఉనన సృంఫాఫాని ఎద఼రోుఴటం ఩ుయౌ నోటలు తల ఩టిడం ఴంటిది. ప్ోయ ప్ోయ మ్మడతల ఴలే అగినలో దఽక్కతవభా? ఩఺చ్చిగహ ఩ాఴరిిసహిభా? సృంఫాఫా అత్త బమంక్యమైన లహడు. అతని నోయు అగిన, అతని ళహవష షవమంగహ భాతుయ దేఴత. అటుఴంటి సృంఫాఫాతో తల఩డటభా? ఇసంలో ఉండేభాటాుడుతునవనలహ? ‖ అంటట తన బమాయౌన నిషసంకోచంగహ ఫమట ఩టిిగిలగమేవుని ఩ాభాదక్యమైన ముది఩ామతవనన఼నండుభయలాిలని చఽసహిడు.

కహన్న గిలగమేవుడు ఏ భాతాం బమ఩డక్కండవ సోదరహ! ఎంకూడఽ!! న఼లేవనవ ఇలా భాటాుడేది? ఈ దేసం అళహవవతమైనది. దేఴతలాు భనం నియంతయభూ జీఴంచఫోఴడంలేద఼. అంత అదాశిం భనక్క లేద఼. భనం ద఼యదాశిఴంతులం. భన రోజులక లెకూుంచదగగవి. అటిిఅళహవవతమైన జీవితం కోషం ళహవవతమైన కీరిిని

ఴద఼లకక్కంటాలహ? కభఴలం భన వీయ కహరహయలక భాతామేభన్నన బూమ్మ఩ైళహవవతంగహ జీవిం఩ చేసహియ.

సృంఫాఫా ఴంటిఫలఴంతులతో తల఩డున఩ుపడేక్దవ భనక్క గురిిం఩ు ఴచేిది. అంటట ఎంకూడు బమాలక

ప్హయదరాయౌ, ధైయయం చ఩఺ప, క్యిఴయం లై఩ు నడు఩఺సహిడు. చ్చఴయక్క ఎంకూడు అయశింగహనేఅయనవ ఑఩ుపక్కంటాడు.

కహన్న ఎంకూడు లాగహనేఅతని రహజ షబ మొతిం భుక్ిక్ంఠంతో ఴద఼ి ఴద఼ి అని గిలగమేవుని ఩ామతవననిన

ఆప్హలని ఩ామత్తనష఼ింది. రహజయ! గిలగమేళహ మీరింకహ మఴవనఴంతులే, అన఼బవించఴలవ఺న జీవితం చవలా

ఉంది. రహజయయనిన యక్ష్ుంచఴలవ఺ందిమీరభ, అటుఴంటిమీరభఇటుఴంటిఆతిసతవయ షదావమైన ద఼సహసససహనికూ

఩ూన఼క్కంటారహ? భా ఩రివ఺ిత్త ఏం కహలహయౌ? బయిలేని భాయయలాగహ ఈ రహజయయనిన అనవథన఼ చేవ఺లఱతిరహ?

సృంఫాఫా భాభూలక భనిఴ఺లాంటిలహడు కహద఼. అతనిన ఏ ఆముధభూ ఏమీ చమయలేద఼. అతనితో

తల఩డటం ఏ దాఴ఺ితో చఽవ఺నవ తయౌలైన ఩ని కహద఼అంటట యక్యకహలకగహ గిలగమేవుని ఩ామతవననిన లహరించ

మత్తనంచవయు. కహన్న గిలగమేవుడు భుంద఼కభకహని లనకూు లఱలులహడు కహదవయె. అనినంటిన్న విని క్ూడవ

భుంద఼క్క లళుడవనికభనియియంచ఼క్కనవనడు.

ఈ విశమానిన వినన గిలగమేవుని భాతా శ్రూనినసన్, షఽయయబగలహన఼నిన ప్హారిిష఼ింది. ఒ షఽయయ బగలహన్!

ఎంద఼క్క గిలగమేవునికూఇంతటిచ఩ల చ్చతవినినచవివ్? అతన఼ తయౌమని యసదవరిలో ఩ామాణం చమాయలనన

క్కతూసలం ఎంద఼క్క క్యౌగించవఴు? క్న్న విన్న ఎయుగని ముదితంతాని఩ుణుడైన సృంఫాఫాతో తల఩డవలనే

తలం఩ు ఎంద఼కూచవిఴు, ఏం జరిగినవ న్నదేఫాధయత. ఩గలూ రహతీాఅతనిన కహప్హడఴలవ఺న లహడఴు న఼లేవ

అంటట ఩రి఩రివిధభుల షఽయుయణిన ప్హారిిష఼ింది.

————– భాతా శ్రూఆశ్రయవచనవలక అంద఼కొని గిలగమేవుడు భరిము ఎంకూడులక భరో ఏడుగుయు భహా వీయులతోనఽ,

మాభైభందిఅవిలహశిత ముఴ వీయ వైనయంతోనఽ సృంఫాఫాతో తల఩డటానికూఫమలేియుతవయు. అందరిక్ంటే

భుంద఼ ఎంకూడు నియౌచ్చ దవరిచఽ఩ుతవడు. ఎంకూడుకూఈ అయణయ భాయగం కొటిిన ఩఺ండుక్దవ! అదిమున఼ కహక్

తన఼ ఇంతక్క భుంద఼ సృంఫాఫాన఼ భుఖ్ాభుఖి చఽవ఺ఉంటాడు. ఇంకహ అయణయ ముదవిలోు

ఆరితేరినలహడు.

ఇయలైయోజనవలక ఩ామాణం చేళహక్ ఆహాయం కోషం వివూమ్మంచవయు. ఆ తరహవత భరో భు఩ైప యోజనవలక

఩ామాణించ్చ గొఱలున లెతవియు. ఎంత లేగంగహ ఩ామాణించవయంటే఩ాత్త భూడు రోజులకీ, సహధవయణ

జన఼లక 45రోజూలోు ఩ామాణించేంత దఽయం ఩ామాణించవయు. ఆయు ఩యవతవలక ఆయు రోజులోు దవటాయు. ఈ ఆయు

రోజుల ఩ామాణంలోనఽ , ఩ాత్త రోజూ షఽరహయషిభమానికూ భుందే఑క్ ఩దిన఼యయ తలేవ లహళలు . ఆ తరహవత

గిలగమేవుడు వక్కనం చఽవతలహడు. ఑కొుక్ు రహత్తాగిలగమేవునికూ఑కోు క్ల ఴచ్చింది. మొదటిరహత్తాగిలగమేవుని మీద ఑క్ ఩యవతం ఩డడటుి క్ల ఴచ్చింది. ఆ క్ల విని ఎంకూడు బమభు ఴలద఼. గిలగమేళహ, ఆ ఩యవతమే సృంఫాఫా. భనం త఩పక్కండవ సృంఫాఫాతో తల఩డతవం భరిము ఩టిిఴధిసహిం. అంటట అయిం చ఩ుతవడు.

రండఴ రహత్తాగిలగమేవుని క్లలో అదే఩యవతం ఴష఼ింది. కహన్న ఈ సహరిఆ ఩యవతం గిలగమేవుని ప్హదవల఩ై఩డు అతనిన ఎటట క్దలనిఴవద఼. అ఩ుపడొక్ అందమైన కహంత్త ఎంత అందభంటేఇ఩పటిఴయక్క ఈ ఩ా఩ంచంలో అంత అందవనిన గిలగమేవుడు క్నలేద఼. అటుఴంటిఅందమైన కహంత్త దయశనమ్మచ్చి గిలగమేవుని ఩యవతం న఼ండుఫమటక్క లాగుతుంది. తవాగటానికూన్నయు క్ూడవ ఇష఼ింది. గిలగమేవునికూధైయయం చ఩ుతుంది. అతని ప్హదవలక నేలకహనిష఼ింది. భూడఴ రోజు, నవలగఴ రోజు రహత్తాక్ూడవ ఇటుఴంటిక్లే ఴష఼ింది. ఐదఴ రోజు ఑క్ ఎద఼ితో ముదిం చేవ఺నటుి క్ల ఴష఼ింది. ఈ క్లలనినంటికీఎంకూడు తగు అరహిలక విఴరించ్చ గిలగమేవుని భుంద఼క్క నడు఩఺సహిడు.

ఏడఴ రోజుకూభరో ఩యవత ప్హదం దగగయక్క ఴచవియు. అదేదేఴదవయు ఴనవనికూదవవయం. అ఩ుపడు షఽయయ బగలహన఼డు దయశనమ్మచ్చి వీయులారహ సృంఫాఫా తన ఏడు యక్షణ క్ఴచవలోు ఆయు తొలగించవడు. తవయ ఩డండు. తక్షణమేముదవినికూలళుండుఅని షందేవమ్మచవిడు.

అడవిలో సృంఫాఫా యొక్ు ఘయీన వినంగనేఎంకూడు యొక్ు ధైయయం షననగియౌుంది. గిలగమేవుడు భఱతు ఎంకూడుకూధైయయం నఽరిప్ోళహడు. ఎంకూడఽ! సోదరహ!! ఎంద఼కూలా అధైయయ ఩డతవఴు? భనం ఆయు ఩యవతవలక దవటిరహలేద఼? ముదింలో భనం ఆరితేరిన లహయం కహద఼. నవ చయయ ఩టుికో, నవ సాదమానిన తవక్క. న్నక్క భాతుయఴు గురించ్చన బమం ఉండద఼. భనమ్మదియం క్యౌవ఺ముదవినికఱలిత్తయుగు ఉండద఼. ఩ద భుంద఼క్క లఱతిం. నవక్క న఼ఴువ యక్ష, న్నక్క నేన఼ యక్ష.అంటట ఎనోన విధవల ధైయయం చప్హపడు.

—————-

సృంఫాఫా నడక్ ఴలుఏయపడున భాయగంలో లహయు భుంద఼క్క లఱతుయు. లహరికద఼యుగహ భహా దేఴదవయు ఴాక్షం క్నిపంచ్చంది. అక్ుడుకూదగగయలోనేసృంఫాఫా నిలహషం. సృంఫాఫాన఼ ఫమటక్క ఩఺లఴటానికూ, అతనికూకో఩ం త఩఺పంచటానికూ, ఇదియూ క్యౌవ఺దేఴదవయు ఴాక్ష్యలక నవవనం చమయటం మొదలక ఩టాియు.

సృంఫాఫా తీఴామైన కో఩ంలో వీళు఩ైకూఴచవిడు.

సృంఫాఫా తీఴామైన కో఩ంలో వీళు఩ైకూఴచవిడు. బమంక్యమైన ముదిం మొదలయంది. షఽయయబగలహన఼ని ఆశ్రరహవద, షహామాలతో సృంఫాఫా ఒడుంచఫడవడడు. అలా ఫంధించ ఫడడసృంఫాఫా గిలగమేవుని వయణు వయణు అంటట దీనంగహ ప్హారిించవడు. అతన఼ క్న్ననటి఩యవంతభయ గిలగమేవుని లేడుక్కనవనడు. జీవితవంతం ఴయక్క ఫానిషగహ ఉంటాననవనడు. గిలగమేవుని రహజ బఴనవలక్క క్ల఩ షయపరహ చేసహిననవనడు. గిలగమేవుడు మ తిఫడవడడు. ఏం జరిగభదరకహన్న ఇంతలో ఎంకూడు క్యౌపంచ఼క్కనవనడు. ఎంకూడుకూ సృంఫాఫా క్కటిల ఫుదిి ఫాగహ ఩రిచమం. గిలగమేళహ! లంటనేఴధించ఼. ఆలషయం చమయఴద఼ి. ఈ సృంఫాఫా చవలా క్కటిలకడు. భాటక్క క్టుిఫడుఉండేలహడు కహద఼. ఑క్ుసహరిఴదిలాఴంటేఇస అంతే. వతాఴుక్క చేతులారహ ప్హాణం ప్ోవ఺నటేి. న్నక్క క్ళలు క్న఩డక్కండవ చేసహిడు. లఱలుభారహగనికూఅఴరోధవలక క్యౌగసహిడు. అంటట యక్యకహల దాష్హింతవలక చ఩ుతవడు.

—–

ఈ భాటలన్నన వినన సృంఫాఫా ఩ళలు

ఎక్కుఴ కహలం ఫాతక్ఴుఅంటట వ఩఺సహిడు. ఇస ఆలషయం చమయక్కండవ గిలగమేవుడు తన ఩ద఼నైన గొడడయౌతో సృంఫాఫా తలన఼ మొండం న఼ండులేయు చేసహిడు.

఩ట ఩ట కొయుక్కతూ ఎంకూడుని వ఩఺సహిడు. మీ ఇదిరిలో న఼ఴువ

విజయోతవససంతో ఊయుక్కు నగరహనికూత్తరిగిఴసహియు.

గిలగమేవుడు సృంఫాఫాతో వీయంగహ ప్ోరహటం చేష఼ినన఩ుపడు చఽవ఺న ఇసహిర్ దేఴత అతనితో ఩తాభలో ఩డుంది. అదేవిశమానిన ఆమ ఩లక భుద఼ి భుద఼ి భాటలతో, ఴమాయయంగహ చ఩ు ి ంది. గిలగమేళహ! నవ ఩఺ామునివి క్భుి. న్నక్క అంతులేని షం఩దనిసహిన఼. కీరిినిసహిన఼. ఇంకహ అమోఘమైన వకూినిసహిన఼. కహన్న న఼ఴువ భాక్క భాతామేషవంతం కహలహయౌ.

కహన్న గిలగమేవుడు అంత తేయౌగహగ ల ంగభయక్ం కహద఼ క్దవ! ఇసహిర్! న఼లవవ దేఴతవి. నేనవ ఑క్ రహజయయధినేతని భాతామే. భనిదిరికీప్ొతిలా క్కద఼యుతుంది?‖అని ఇంకహ ఇసహిర్! న఼లవవ క్కం఩టివి. బగించని తలక఩ువి. గదిని అదిలేడుగహనఽ ఉంచద఼, చలుగహనఽ ఉంచద఼. అమోఘమైన ఆముధవనివి, కహని వతాశిబయంలోని దవనివి. మజభానిని క్రిచేచ఩ుపలాంటిదవనివిఴంటి఩యుశమైన ఩దవలతో ఇసహిర్ ని విభరిశసహిడు. ఇంకహ తన ఩ూరహవవూభంలో ఎంత భంది఩఺ాముళున఼ ఎనిన యకహలకగహ ఇఫబంద఼లక్క గురిచేవ఺ందీఏక్యుఴు ఩డతవడు. తమోజ్ న఼ండుఇష్హలుఴయక్క ఎందరిని ఎనిన యకహలకగహ నవవనం చేవ఺ందరచ఩ుతుంటే కో఩గషూి఼రహలయన ఆమ తన తండుాదగగయక్క లయ౎ుతండీా! దేలహదిదేలహ అన఼, గిలగమేవుడు చఽడండుఎంత ప్ొగయు ఩టాిడర, ననేన తీఴాంగహ అఴభానించవడు. అని ఩఺తూరీచ఩ు ి ంది. కహన్న అన఼ ళహంతంగహ ఩ుత్తాకహ! న్న అంతట న఼లేవ గిలగమేవునితో క్మాయనికూకహలక ద఼ఴవలేదఽ! అయనవ అతనేం త఩ుప భాటాుడవడు? అన్నన ఉనన భాటలే క్దవ అనవనడు. అంటట షరిిచ఩పఫొమాయడు. కహన్న గిలగమేవుని఩ై఩఻క్ల దవకహ కో఩ంతో ఉనన ఇసహిర్ దేఴత భుంద఼ అన఼ దేఴుని ఴచనవలన్నన చవిటిదవనిభుంద఼ వంఖ్ం ఊదినటేిఅయనవయ. షవయగలోక్఩ు ఎద఼ిని ఇవతికహన్న ఑఩ుపకోనని ఩టుి ఩టిిన క్కభారిభుంద఼ తల ఴంచ్చ అన఼ దేఴుడు ఆమక్క ఆ షవయగలోక్఩ు ఎద఼ి భుక్కుతవడు కొన అందిసహిడు. విజమగయవంతో గిలగమేవుని అణగ దొకహులనన కో఩ంతో ఆమ దవనిన ఊయుక్కు నగయం ఩ైకూఴద఼లకతుంది.

——

ఆ బమంక్యమైన ఎద఼ి ఊయుక్కు నగయం ఴచ్చి

ఆ బమంక్యమైన ఎద఼ి ఊయుక్కు నగయం ఴచ్చి ఑క్ుసహరిగహ ఫుష ఩టిింది. దఫబక్క నఽయుగయు ప్ౌయులక చచవియు. తయులహత భరోసహరిభీక్యంగహ ఫుష ఩టిింది, ఈ సహరిరండు ఴందల భందిభయణించవయు. భూడరసహరిఫుష ఩టిిన఩ుపడు ఩దిగొయయ ఏయపడుంది. అ఩ుపడేఅక్ుడక్క ఴచ్చిన ఎంకూడు దవని తోక్న఼ ఫలంగహ ఩టుికోని గిలగమేవుని కభకభళహడు. సోదరహ! గిలగమేళహ భనమనోన ఩తయు ఩ాత్తశిలక షంప్హదించవం. ఇ఩ుపడఴన్నన ప్ోగొటుిక్కంటాభాఅంటట ఩఺లఴగహనేగిలగమేవుడు తన ఩ద఼నైన ఖ్డగంతో ఑కభుటున ఆ షవయగలోక్఩ు ఎద఼ి తలన఼ మొండం న఼ండులేయు చేళహడు. ఎంకూడు దవని గుండ చీయౌి షఽయయ దేఴునికూఆరహధన చేళహడు. దవని కొభుిలన఼ గిలగమేవుడు విజమ చ్చసనంగహ ఉంచ఼క్కనవనడు. ఇసహిర్ కో఩ంతో ఏదర అనఫొయేయంతలో ఎంకూడు ఆ ఎద఼ి తొడ కోవ఺ఆమ మొసం ఩ైకూవివ఺రహడు. దవనితో ఆమ ఩లామనం చ్చతిగించ్చంది. సోదయుయౌదియూ మూ఩ాటీస్ నది఑డుడన క్య చయణవలక వుబాం చేష఼క్కనవనయు. ఆ తయులహత విజమ లహయదవయలతో రహజ బఴనం చేయుక్కనవనయు.

———– కొనిన రోజుల తయులహత ఒ ఉదమం ఎంకూడు గిలగమేవుని దగగయక్క ఴచ్చి సోదరహ! రహత్తానవకో క్ల ఴచ్చింది. ఆ

క్లలో దేఴ షబలో దేఴతలందయూ భన గురించేభాటాుడుక్కంటునవనయు. సృంఫాఫానఽ, దేఴ లోక్఩ు

ఎద఼ిన఼ ఴధించ్చనంద఼క్క శిక్షగహ భనిదిరిలో ఑క్రికూభయణం త఩పదని అన఼ దేఴుడు అనవనడు. అలా అయతే

ఎంకూడునేభయణించవలని అనిల దేఴుడు అనవనడు. షఽయయ బగలహన఼డు ఈ అభాన఼శమైన శిక్షన఼

ఎద఼రోులహలని చఽళహడు, కహన్న ఎఴవయూ ఆమన భాట వినలేద఼అంటట విశణిఴదనంతో చ఩ుతవడు. ఆ

తయులహత కొనిన రోజులకభఎంకూడు జఫుబ ఩డతవడు.

అటుఴంటివ఺ిత్తలో ఎంకూడున఼ చఽవ఺న గిలగమేవునికూద఼ఖ్ం ఆగలేద఼. ఩఺ామమైన సోదరహ! ఎంకూడఽ!! అని

క్న్ననటి ఩యయంతం అఴుతూ నిన఼న తీష఼కయ౎ుదేఴతలక నన఼న విభుక్కిణిిచేష఼ినవనరహ! అయోయ!! నవ సోదయుణిి

నేభఱతు చఽడలేనవఅంటట నియంతయం రోదించసహగహడు.

జఫుబ ఩డడఎంకూడు మొదట ఆలేవ఩డవడడు. తయులహత తనన఼ ఈ ఊయుక్కు నగయం తీష఼కొచ్చిన లేటగహన్నన,

నవటయగతిన఼, అందరిన్న ఴయుష ఩టిిత్తటిసహగహడు. అయోయ లహయు నన఼న ఈ నగయం తీష఼కొని రహక్ప్ోతేనవకీ

అకహల భయణం ఉండేదికహద఼ క్దవ. నేన఼ ఏ ముదింలోనో వీయ భయణం ప్ొందక్కండవ ఇలా భుఴ఺ిభయణం

ప్ొంద఼తునవననేమ్మటిఅంటట ఩రి఩రివిధభుల రోదించసహగహడు.

ఇఴన్నన గభనించ్చన షఽయయ బగలహన఼డు ఎంకూడఽ, ళహంతం ఴశించ఼. న఼ఴువ ఊయుక్కు నగరహనిన

ఆనందించలేదఽ, దేఴతలక్క భాతామేలభంచేభోజనం ఩ాత్త రోజూ వ఻వక్రించలేదఽ, రహజులక భాతామేతవాగభ

ప్హన్నమాలక ఩ాత్త రోజూ వతవించలేదఽ, గిలగమేవుని ఴంటిగొ఩ప వతనశితుని ప్ొందలేదఽ అంటట ఎంకూడున఼

ళహంత ఩రిచవడు.

అలా 12 రోజులక ఎంకూడు అచేతనంగహ ఩డుఉనవనడు. ఆ తరహవత ఈ లోకహనిన ఴదియౌ లఱతుడు. ఆ దాళహయనిన

చఽవ఺న గిలిమేవుడు క్న్ననయు భున్ననయుగహ విల఩఺ంచవడు. నవ చేత్తలోని గొడడయౌ న఼ఴువ, నవ నడుభుక్క

లేలాడు ఩టకహ క్త్తివి న఼ఴువ, నవ భుంద఼ండు యక్షణ క్ఴచం న఼ఴువ, నవ షయవసహవనిన దరచ఼కఱతుయు.

జీవితభంతవ చీక్టిభమం అయంది. ఇంక఩ుపడఽ నిన఼న చఽడలేన఼. అయోయ! అంటట ఆయు ఩గళలు ఏడు

రహతుాలక రోదించవడు. ఆ తయులహత ఎంకూడు నిలకలతిు విగసూ ం నగయంలో ఩ాత్తఴ఺ించవడు. కహన్న గిలగమేవుడు

ఎ఩పటికీభున఼఩టిగిలగమేవుడు కహలేక్ప్ొమాయడు. ఇంకహ కొంత కహలానికూతన఼ క్ూడవ భయణించవయౌసందేక్దవ

అనేదిగులక ఩టుిక్కంది.

—————

ఎంకూడు భయణం తయులహత విష్హదంలో గిలగమేవుడు జయఞనం కోషం అనేవశణ మొదలక ఩టాిడు. అయణవయలలో

఩ాలేశించ్చ దవరిత఩఺పన వ఺ంసంలా త్తయుగహడవడు. దవటలేని ఩యవతవలెనోన దవటాడు. షభుదవాల఩ై

఩ామాణించవడు. క్ూూయభాగహలతో ప్ోరహటాలక చేళహడు. లహటిచరహిలన఼ ద఼ష఼ిలకగహ ధరించవడు. లహటి

భాంసహనేన ఆహాయంగహ, లహటియకహినేన ప్హన్నమాలకగహ తవాగహడు. చ్చఴయక్క షఽయయ బగలహన఼డు చఽడలేక్

గిలగమేళహ! ఎంద఼కూలా ఩఺చ్చి ఩టిినలహని ఴలె త్తయుగుతునవనఴు? భయణం ఎఴరికైనవ త఩పద఼ క్దవ! అంటట

఩ాశినవతినవక్క కహఴయౌసందిదొరికభఴయక్ూ విళహూంతేలేద఼. అయనవ ఩య లోక్ం లఱతుక్ ఩ూరిిగహ విళహూంతేక్దవ. నవ

క్ళలు

కొనసహగించవడు.

఩ూరిిగహ భూష఼కోక్ భుందేలలకగున఼ ఩ూరిిగహ నిం఩ుకోన్నఅంటట ఫద఼యౌచ్చి తన ఩ామాణవనిన

తన ఩ామాణవనిన (Image copied from

(Image copied from http://www.flickr.com/photos/zayzayem/3711008159/ creative commons )

————-

చ్చఴయక్క గిలగమేవుడు భాశు ఩యవతం దగగయక్క చేయుక్కంటాడు. భాశు ఩యవతం ఉదమాషిభాన ఩యవతవలలో

఑క్టి. దవనికూకహ఩లాగహ ఴాశిిక్ జయత్త జంట ఉంది. లహయు గిలగమేవుని అడడగించ్చ ఎక్ుడుకూఅంటట

఩ాశినసహియు. ఏ భాతాం బమ఩డక్కండవ గిలగమేవుడు భా ఩఺తుాదేఴుడైన ఉతవిన఩఺వ఺ిని దరిశంచటానికూ లళలినవనన఼. ఎఴరైతేదేఴ షబలో క్ూయుింటారో, ఎఴరైతేభయణవనిన జయంచవరో అటిిఉతవిన఩఺వ఺ిని దరిశంచటానికూలళలినవనన఼అంటట ఫద఼యౌచవిడు.

ఏ భానఴుడఽ ఈ దవరిలో ఇంతఴయక్ూ లళులేద఼. ఇయలైనవలకగు గంటలక క్టికూచీక్టిలో ఩ామాణించవయౌ. కహంత్త రభఖ్ క్ూడవ ఉండద఼. ఑క్రికూభుంద఼ ఏభుననదర, లనక్ ఏభుననదరఅషసలక క్నిపంచద఼. అంటట గిలగమేవుని ఩ామతవననిన లహరించవలని చఽళహయు. కహన్న గిలగమేవుడు లెక్ు చమయక్కండవ భుంద఼కభలఱతుడు. షఽయుయడు రహత్తా఩ూట ఩ామాణించేఆ చీక్టిభారహగనిన గిలగమేవుడు ధైయయంగహ ఇయలైనవలకగు గంటలోు దవటాడు. అతని ఎద఼యుగహ ఒ ష఼ందరోదవయనఴనం కహంతుయ్న఼తూ నియౌింది. అంద఼లో అన్నన దేఴ లోక్఩ు ఴాక్ష్యలే! అంద఼లో ఴజాలైఢఽరహయలక కహంతుయ్న఼తూ ఩ాకహశించసహగహయ.

ఇంకహ కొంచం భుంద఼క్క లఱతుక్ ఩ూటక్ూళుభి వ఺ంధఽరిఎద఼యయంది. ఆమ షభుదా఩ు ఑డుడన ఉంది. ఆధవయత్తిక్ దవసం ఉనన లహళుద఩఺పక్ తీయుష఼ింది. గిలగమేవున఼ చఽవ఺అతని ఴాతవింతం అడుగుతుంది. గిలగమేవుడు తన గురించ్చ, ఊయుక్కు నగయం గురించ్చ, ఎంకూడుతో వతనసం గురించీ, ఎంకూడు భయణం గురించీ, ఎంకూడు గురించ్చ తన఼ రోదించ్చన ఆయు ఩గళలు, ఏడు రహతుాల గురించీ, ఉతవిన఩఺వ఺ిని క్లకష఼కోలహలనన తన ఩ామతనం గురించీ విఴరిసహిడు. అంతవ వినన వ఺ంధఽరిఅతని ఩ామతవననిన ఆప్హలని చఽష఼ింది. గిలగమేళహ! దేలహదిదేఴుడైన అన఼, భన఼శుయలన఼ షాఴ఺ించ్చన఩ుపడు అతని భయణవనిన క్ూడవ ఒ భాగం చేళహడు. ఈ ఴాథవ ఩ామతనం భాని జీవితవనిన ఆనందించ఼.

న్న క్డు఩ు నిండవ త్తన఼

఩ాత్త రోజున్న ఆనందించ఼.

ఆడు, ప్హడు, ఩యఴశించ఼

఩ాత్త రహతీాఴషంత రహత్తాచేష఼కో

న్న ఑డులో వతద తీరభభాయయన఼ చేయుకో

న్న చేత్తలో ఆడే఩఺లులన఼ చఽష఼కో

అంటట ఩రి఩రివిధభుల గిలగమేవుని ఩ామతవననిన ఆప్హలని చఽష఼ింది. కహన్న గిలగమేవుడు వినడు.

వినక్కండవ ఉండటమేకహక్కండవ వ఺ంధఽరిని దవరిచఽ఩భని అడుగుతవడు.

————-

ఇంతఴయక్ూ ఏ భానఴుడఽ ఇక్ుడక్క రహలేద఼. ఈ దవరిలో ఩ామాణించలేద఼. ఈ దవరిఫసృ క్శితయమైనది.

కభఴలం షఽయయ బగలహన఼డేదవటగలడు. ఇక్ుడున్నయు సహక్ష్యత్ భాతుయలే. కహన్న ఑డుడన ఉరహషంబ ఉంటాడు.

అతన఼ షహామ఩డుతేన఼ఴువ దవటగలఴు. లేక్కంటేఴచ్చిన దవరిచఽష఼కోఴటం ఉతిభం.అని చ఩ు ి ంది.

఑డుడక్క లలేిఉరహషంబ క్నిపంచడు. అక్ుడురహళలు

గిలగమేవుడు తన ఩ద఼నైన గొడడయౌతో లహటిని నవవనం చేసహిడు. ఆ తరహవత కొంతవత఩టికూఉరహషంబ అయణయం

న఼ండుఴచ్చి గిలగమేవుని చఽవ఺యోగక్ష్భభాలక విచవరిసహిడు. గిలగమేవుడు తన క్థ మొతిం మొదటిన఼ండు

ఒ఩఺గహగ విఴరిసహిడు. ఆ తయులహత ఆఴయౌ ఑డుడక్క చేయిభని అడుగుతవడు. కహన్న అక్ుడ నవవనం అయన

రహళున఼ చఽవ఺ఆవియయప్ోయ ఆఴయౌ ఑డుడక్క చేయలేభని చప్హిడు. కహన్న ఉరహషంబ ఎలాగయనవ గిలగమేవునికూ

షహామ఩డవలని అడవిలోకూ లయ౎ుభూడు ఴందల ప్ొడగహటి క్యూలక తచ్చి ఩డఴలో లేష఼కొని లహటినేతడుడగహ

లేషఽి

న్నటిని తవక్క్కండవ ఆఴయౌ ఑డుడక్క చేయుక్కంటాయు.

కొనిన ప్హాణం ప్ోష఼కోని గిలగమేవుని఩ైదవడుచేసహియ.

఩డఴ నడు఩ుతవడు. ఆ క్యూలక న్నయు తవకూతేనవవనం అఴుతుంటాయ. అతయంత చవక్చక్యంగహ ఇదియూ

ఆఴల ఑డుడన ఉతవిన఩఺వ఺ిగిలగమేవుని చఽవ఺అతని క్థ అడుగుతవడు. భఱతు గిలగమేవుడు మొదటిన఼ండు

మొతిం క్థ చప్హిడు. అంతవ చ఩఺ప భాతుయఴున఼ జయంచేభాయగం అడుగుతవడు. కహన్న ఉతవిన఩఺వ఺ిఅటుఴంటి

భాయగమేదీలేదని ఫద఼యౌసహిడు.

ఉతవిన఩఺వ఻ి! నిన఼న చఽడు. అచిం నవలానేఉనవనఴు. అయనవ న఼ఴువ భాతుయఴున఼ జయంచవఴు. నేన఼

భాతాం ఎంద఼క్క జయంచలేన఼అని ఩యుశంగహ ఩ాశినసహిడు.

గిలగమేళహ! న్నకోక్ దేఴ యసషయం చప్హి, వూదిగహ విన఼. భహా జల ఩ాళమానికూభుంద఼ ఎంకూదేఴుడు నవక్క

దయశనమ్మచ్చి నవ గాహానిన ఩డగొటిి఑క్ ఩డఴన఼ తమాయు చమయభంటాడు. అనిన ఫంధవలక ఴద఼లకకొని నవ

ప్హాణవనిన నిలక఩ుకోభంటాడు. ఏడు అంతష఼ిల ఆ ఩డఴన఼ నేన఼ ఆయు రోజులోు నిరిించవన఼. అత్త క్శిం మీద

దవనిన నిల఩టాిన఼. ఏడఴ రోజు ఴయషం మొదలయంది. మొతిం అంతవ చీక్టిగహ భారిప్ోయంది. ఆయు ఩గళలు

ఏడు రహతుాలూ గహయౌ వీచ్చంది. ఏడఴ రోజు షఽరోయదమం అయంది. ఎక్ుడ చఽవ఺నవ న్నరభ. అంతవ నివశఫిం. నిశిర్

఩యవత శిఖ్యం఩ై఩డఴ ఆగింది. ఆ తయులహత కొనిన రోజులక్క అనిల దేఴుడు నన఼న చఽవ఺ఆవియయప్ొమాయడు.

,

భన఼శులందయూ ఈ భహా జల ఩ాళమంలో భయణించ్చ ఉండవయౌ. కహని ఎంకూదమ ఴలునేన఼ ఫాత్తకహన఼.

చ్చఴయక్క నేన఼, నవ భాయయ అన఼ దేఴుడుఆశ్రష఼సలతో దేఴతలతో షభానం అమాయభు.

————-

అంతవ విని గిలగమేవుడు అయతేనవ అభయతవం గురించ్చ దేఴ లోకహనిన ఎఴయు ఑఩఺పంచగలయుఅంటట

అడుగుతవడు. దవనికూఉతవిన఩఺వ఺ిఅయతేన఼ఴువ ఆయు ఩గళలు, ఏడు రహతుాలక నిదాప్ోక్కండవ ఉండు, తరహవత

చఽదవింఅని ఆజయఞ఩఺సహిడు.

కహన్న గిలగమేవుడు ఏడఴ రోజు రహత్తానిదాప్ోతవడు. ఏడఴ రోజు ఉదమం ఉతవిన఩఺వ఺ిగిలగమేవుని నిదాలే఩఺

న఼ఴువ విపలం అమాయఴు అని చప్హిడు. దవనితో విచవయ ఴదనంతో ఉనన గిలగమేవుని చఽవ఺ఉతవిన఩఺వ఺ిభాయయ,

గిలగమేవునికూఏదనవన షహామం చమయభని అడుగుతుంది.

ఉతవిన఩఺వ఺ిగిలగమేవుని దగగయక్క లయ౎ుగిలగమేళహ! ఈ షభుదాం అడుగున ఑క్ లేయు ఉంటుంది. అదిఏడు

యంగులోు , ష఼లహషనతో క్ూడుఉంటుంది. అదిత్తంటేమఴవనం త్తరిగిఴష఼ింది.అని యసషయం చప్హిడు.

దవనితో గిలగమేవుడు తన రండు కహళుక్క, రండు రహళలు క్టుికొని షభుదాం అడుగున నడుచ్చ ఆ లేయు

షంప్హదిసహిడు. ఩ైకూఴచవిక్ నేన్న లేయున఼ భుంద఼గహ ఊయుక్కు నగయంలో ఑క్ భుద఼షయౌ఩ై఩ాయోగించ్చ,

తరహవత వ఻వక్రిసహిన఼. అన఼కోని తన ద఼ష఼ిలోు దవచ఼క్కంటాడు.

ఉతవిన఩఺వ఺ిగిలగమేవునికూతోడుగహ ఉరహషంబని ఩ం఩ుతవడు. లహరిదియూ క్యౌవ఺త్తయుగు ఩ామాణం అఴుతూ

దవరిలో సహననవనికూఆగిన఩ుపడు ఆ లేయు ఑డుడన ఉంచ఼తవయు. లహషనక్క ఆక్రిషతమైన ఒ ప్హభు దవనిన త్తని

కొతిచయిం ప్ొంద఼తుంది.

విచవయ ఴదనంతో, ఴటిిచేతులతో గిలగమేవుడు ఊయుక్కు నగరహనికూత్తరిగిఴచ్చి నగరహనిన చఽవ఺చవలా

షంతోఴ఺ంచ్చ, తనలాగహ ఎఴయూ పయౌతం లేని కహరహయలలై఩ు దాఴ఺ిభయలిక్కండవ తన గహథన఼ రహజయభంతవ

శిలాక్షరహలోి యౌఖిసహిడు. ఉరహషంబకూగయవంగహ తన నగరహన్నన, క్కడవయలన఼ చఽ఩఺లహటిలోనేతన఼ అభయుడన఼

అని చ఩఺ప షంతోఴ఺సహిడు.

ps: Image courtesy : British Museum Via flickr user Seriakotik

Archives

© 2009-2010 చావా కిరణ్ All Rights Reserved.

Please do not copy anything from here to anywhere else without prior written(or e-mail) permission. Note applies to print/electronic media too.