P. 1
การเพาะเห็ดนางฟ้า1

การเพาะเห็ดนางฟ้า1

|Views: 511|Likes:
Published by sarawutdeepala

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sarawutdeepala on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

การเพาะเห็ดนางฟ้ า ( ต่อ

)
20:39 | Author: ถนอมศิลป์ ฟาร์มเห็ด
วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้ า
วัสดุเพาะ เช่ น ขี ้เล ! อ"#ม้"างพารา อาหารเสริม
$ม่เช ้ อเห็ดชนิ ด%ี ! ต้องการ
ถุงพลาสติก%นร้อนขนาด 6 3/4 x 12 1/2 หรอ 8x12 นิ้ ว
&อขวดพลาสติกเส้น'่าศ(น"์กลาง 1 1/2 นิ้ ว
ส)าลี "างรัด
ถ*งน*! ง#ม่อัด&วามดัน หรอหม้อน*! ง&วามดัน
+รงเรอนหรอ%ี ! ,่มเส้น-"
การเตรียมวัสดุเพาะเพาะจากขี ้เลื อย!ม้ยางพารา
ส่วนมาก.ะ-ช้ขี ้เล ! อ"#ม้"างพารา หรอขี ้เล ! อ"#ม้เ,/.พรร0 หรอ-ช้ฟางข้าว
ก็#ด้ ตามฟาร์มเห็ด%ั ! ว#ป$ล้วเพ ! อ&วามสะดวก-นการหมัก$ละ'สมวัสดุ.*ง
นิ "ม-ช้ขี ้เล ! อ"#ม้"างพารา 1*!งเป็ นขี ้เล ! อ"#ม้เน ้ ออ่อน$ละมีสารอาหาร%ี ! มี
&ุ0&่า-นการเพาะเห็ดมาก
อัตราส"วนในการ#สมวัสดุอื น$
ขี ้เล ! อ" 100 กิ+ลกรัม
ร)าละเอี"ด 6 กิ+ลกรัม
ป(นขาว 1 กิ+ลกรัม
ดีเกลอ 0.2 กิ+ลกรัม
"ิป1ัม 0.2 กิ+ลกรัม
น) ้ าสะอาด 60-70 %
ส%ตร&ี 2
ขี ้เล ! อ"#ม้"างพารา$ห้ ง 100 กิ+ลกรัม
ร)าละเอี"ด 5 กิ+ลกรัม
"ิป1ัม 0.2 กิ+ลกรัม
ป(นขาว 1 กิ+ลกรัม
ดีเกลอ 0.2 กิ+ลกรัม
ปรั,&วามช ้ นของวัสดุเพาะประมา0 60-65 %
วัสดุ%ั ้งหมดนี ้ สามารถปรั,เปลี ! "นเพ ! อ&วามเหมาะสม#ด้เม ! อชั ! งหรอตวงวัสดุ
%ั ้งหมด$ล้ว&ลุกเ&ล้า-ห้เข้ากัน $ละหมั ! นตรว.ด(&วามช ้ น,่อ"2 เพ ! อ#ม่-ห้
วัสดุเปี "ก$3ะ.นเกิน#ป 1*!ง.ะ%)า-ห้มี'ล-นการ%)า-ห้เช ้ อเห็ด#ม่เดิน
ว'(ีการเตรียมวัสดุเพาะ
น)าส่วน'สมดังกล่าวข้างต้น 'สม-ห้เข้ากันด้ว"มอหรอเ&ร ! อง'สม$ล้วปรั,
&วามช ้ น 60-65 % +ด"เติมน) ้ าพอประมา0 -ช้มอก)าขี ้เล ! อ",ี,-ห้ $น่ น ถ้า
มีน) ้ า1*ม%ี ! ง่ ามมอ$สดงว่าเปี "กเกิน#ป (-ห้ เติมขี ้เล ! อ"$ห้งเพิ!ม) ถ้า#ม่มี
น) ้ า1*ม-ห้$,มอออก ขี ้เล ! อ".ะรวมกันเป็ นก้อน$ล้ว$ตกออก 2-3 ส่วน ถอว่า
-ช้#ด้$ต่ถ้า$,มอ$ล้วขี ้เล ! อ"#ม่รวมตัวเป็ นก้อน $สดงว่า$ห้ง#ป -ห้เติมน) ้ า
เล็กน้ อ"
ลัก40ะเช ้ อเห็ด%ี ! ดี .ะต้อง#ม่มีเช ้ อราอ ! น2 เ.อปน เช่น ราด)า ราเขี"ว ราส้ม
ปนเป ้ อน อ"่(-นขวดเช ้ อนั ้ น เพราะ.ะ%)า-ห้ถุงเพาะเช ้ อเห็ดติด+ร&ราอ ! น#ด้
+ด"สังเกตเส้น-"ของเช ้ อเห็ด.ะต้องมีเส้น-" สี ขาว,ริสุ%5ิ 6 $ละดินเต็มขวด
ว'(ีการเพาะเห็ด
7. ,รร.ุขี ้เล ! อ"-ส่ถุงพลาสติก%นร้อน น) ้ าหนัก 8-10 ขีด กระ$%กกั,พ ้ นพอ
ประมา0 $ละ%ุ,-ห้$น่ นพอประมา0 2 -น 3 ของถุง -ส่&อขวด รัดด้ว"หนัง
"าง.ุกส)าลี
8. น)า#ปน*! ง7่าเช ้ อ%ี ! 100 องศาเ1ลเ1ี"ส 3 ชั ! ว+มง $ล้วน)ามาพัก-ห้เ"็น-น%ี !
สะอาด
การใส"หัวเ)ื ้ อ
9. หั วเช ้ อ&วรเลอกหัวเช ้ อ%ี ! เ.ริ/เต็มเมล็ด5ั/พช-หม่2เพราะเช ้ อ-นระ"ะนี ้
ก)าลัง$ข็ง$รง$ละเ.ริ/เติ,+ตรวดเร็ว
10. สถาน%ี ! เขี ! "เช ้ อเห็ด &วรเขี ! "-นห้อง%ี ! สะอาด$ละสามารถป้ องกันลม#ด้
เพ ! อช่ว"ลดเช ้ อปลอมปน %)า-ห้เปอร์เ1็นต์ของก้อนเช ้ อ%ี ! เสี"ต) ! าลง
11. -นการเขี ! "เช ้ อเห็ด &วร-ช้ลวด$ข็ง2 เ'า#ฟ-ห้ร้อน -นถ*งก้อนเช ้ อ
ประมา0 15-20 เมล็ด$ล้วปิ ดด้ว".ุกส)าลี เพ ! อ7่าเช ้ อ $ล้วกวนตีเมล็ดข้าว
ฟ่ าง-ห้ร่วน เพ ! อสะดวก-นการเ%เมล็ดข้าวฟ่ างลง-นถ*งก้อนเช ้ อ
12. การ-ส่หัวเช ้ อเห็ด%ี ! เลี ้"ง,นเมล็ดข้าวฟ่ างลง$ละหุ้มกระดา4#ว้ตามเดิม
13. น)าก้อน%ี ! '่านการ7่าเช ้ อ$ล้ว#ปพัก-นห้อง,่ม%ี ! สะอาด &วร3ีด"า7่า
$มลง#ว้%ี ! พ ้ น
14. ,่มก้อนเช ้ อ#ว้ประมา0 25-35 วัน $ล้ว"้า"+รงเปิ ดดอก
1 อุ0ห8(มิ ระดั,อุ0ห8(มิ%ี ! เหมาะสมต่อการเ.ริ/เป็ นดอกของเห็ดนางฟ้ า
.ะประมา0 25 องศาเ1ลเ1ี"ส หากอุ0ห8(มิต) ! ากว่า 15 องศาเ1ลเ1ี"ส
หรอส(งกว่า 35 องศาเ1ลเ1ี"สเห็ดนางฟ้ า.ะ#ม่ออกดอก $ละการ%)า-ห้ก้อน
เช ้ อ#ด้รั,อุ0ห8(มิต) ! ากว่า 20 องศาเ1ลเ1ี"ส-นระ"ะเวลาสั ้น2หรอ#ด้รั,
อุ0ห8(มิต) ! า-นช่วงเวลากลาง&นก็.ะช่ว"ชักน)า-ห้การออกดอกของเห็ดดีข*้น
2 &วามช ้ น เห็ดนางฟ้ า เป็ นเห็ด%ี ! ต้องการส8าพ&วามช ้ นของอากาศส(ง
ส8าพของ+รงเรอน%ี ! เหมาะสมสมมี&วามช ้ น #ม่ต) ! ากว่า 80-85 เปอร์เ1็นต์
3 ปริมา05าตุอาหาร-นวัสดุเพาะ นั,ว่ามี&วามส)า&ั/ต่อการเพิ!ม'ล'ลิต
เห็ดนางฟ้ าอ"่างมากพ,ว่าหากเพิ!มอาหารเสริมพวก$อม+มเนี "#นเตร% .ะ
%)า-ห้'ล'ลิตเห็ดนางฟ้ าเพิ!มข*้นประมา0 50 %
การ&*าให้เก'ดดอกด%+ลรัก,าเห็ดนางฟ้ า
ก่อนการเปิ ดดอก&วรน)าก้อนเช ้ อเห็ดมาวาง#ว้ประมา0 3-4 วัน เห็ด
นางฟ้ า.ะเปิ ดถุง +ด"เอา.ุกส)าลีออก น)าก้อน#ปเรี"ง1้อนกัน .ะ-ช้ชั ้น#ม่#'่
ตัว A หรอชั ้น$ขวนพลาสติกก็#ด้ รดน) ้ า รัก4า&วามช ้ น-ห้มาก-น+รงเรอน
-ห้ มากกว่า 70 % วันละ 2-6 &รั ้ง ข*้นอ"่(กั, ส8าพอากาศ +ด"สเปร"์น) ้ า
เป็ น9อ" ระวังอ"่ารดน) ้ าเข้า-นถุง เพราะถุง.ะเน่ า$ละเสี"เร็ว หลั ง.าก,่ม
เช ้ อ&ร, 30-35 วัน น)าก้อนเช ้ อเข้าส่(+รงเรอนเปิ ดดอก +ด"$กะกระดา4
เขี ! "ข้าวฟ่ าง$ละส)าลีออก-ห้ หมด %)า&วามสะอาดพ ้ น+รงเรอนรดน) ้ า-ห้ชุ่ม
วันละ 3 เวลา &อ เช้า เ%ี ! "ง เ"็ น เห็ด.ะออกดอก #ด้ดี
เก็,'ล'ลิต#ด้น้ อ" หลั ง.าก 4-15 วัน ดอกเห็ดเล็ก2 .ะเกิด เก็,'ล 'ลิต#
ด้เม ! อดอก-,านเต็ม%ี !
เห็ด เป็ น$หล่งอาหาร+ปรตีน.าก5รรมชาติ %ี ! มีวิวั:นาการมา.ากการ
ประสานเส้น-".)านวนมากของเช ้ อราชั ้นส(ง $ละถ* ง$ม้เห็ด.ะขาดกรดอะมิ
+น,างตัว#ป,้าง $ต่-นเร ! องของรสชาติ$ละเน ้ อสัม'ัสนั ้ น รั,รองว่าเห็ด#ม่
เป็ นรอง-&ร-น"ุ%5.ักรอาหารอ"่าง$น่ นอน %ี ! ส)า&ั/เห็ด"ัง-ห้&ุ0&่า%าง
+8ชนาการ$ละมีสรรพ&ุ0%าง"า 1*! งมี&ุ0สม,ัติ%ี ! ช่ว"เสริม8(มิ&ุ้มกัน-น
ร่างกา" $ละช่ว"ลดอัตรา&วามเสี ! "ง.าก+ร&ร้า"ต่าง2 เช่น +ร&มะเร็ง เ,า
หวาน อัล#1เมอร์ หลอดเลอดหัว-.อุดตัน $ละ&วามดัน+ลหิตส(ง
เห็ด.ัดเป็ นอาหารประเ8%'ัก%ี ! ปราศ.าก#ขมัน มีปริมา0น) ้ าตาล$ละเกลอ
&่อนข้างต) ! า $ละ"ังเป็ น$หล่ง+ปรตีน%ี ! ดี เม ! อเ%ี",กั,'ักอีกหลา"ชนิ ด อีก
%ั ้ง"ังมีรสชาติ$ละกลิ!น%ี ! ชวนรั,ประ%าน 1*!งรสชาติ%ี ! +ดดเด่นนี ้ มา.ากการ
%ี ! เห็ดมีกรดอะมิ+น กล(ตามิ&เป็ นอง&์ประกอ, +ด"กรดอะมิ+นตัวนี ้ .ะ%)า
หน้ า%ี ! ช่ว"กระตุ้นประสา%การรั,ร้(รสอาหารของลิ้น-ห้ #วกว่าปกติ $ละ
%)า-ห้มีรสชาติ&ล้า"กั,เน ้ อสัตว์ นอก.ากนี ้ เห็ด"ังอุดม#ปด้ว"วิตามิน +ด"
เ3พาะวิตามิน,ีรวม (#ร+,ฟลาวิน) $ละ#นอา1ิน 1*!ง.ะช่ว"&ว,&ุมการ
%)างานของระ,,"่อ"อาหาร -นส่วนของเกลอ$ร่ เห็ด.ัดเป็ น$หล่ งเกลอ$ร่
%ี ! ส)า&ั/ +ด"มีเกลอ$ร่ต่าง2 เช่น 1ิ ลิเนี "ม %)าหน้ า%ี ! ช่ว"ต้านอนุม(ลอิสระ
ลด&วามเสี ! "งต่อการเกิด+ร&มะเร็ง +ร&หลอดเลอดหัว-.อุดตัน +ป$ตสเ1ี
"ม %)าหน้ า%ี ! &ว,&ุม.ังหวะการเต้นของหัว-. สมดุลของน) ้ า-นร่างกา" การ
%)างานของกล้ามเน ้ อ$ละระ,,ประสา%ต่าง2 ลดการเกิด+ร&&วามดัน+ลหิต
ส(ง อัมพ;ก4์ $ละอัมพาต ส่วน%อง$ดง %)าหน้ า%ี ! ช่ว"เสริมสร้างการ%)างาน
“ ของ5าตุเหล็ก $ละ%ี ! ส)า&ั/ เห็ดมีอง&์ประกอ,ของพ;ก4เ&มี%ี ! ช ! อว่า +พลี
” $1&&า#รด์ (Polysahar!"#) .ะ%)างานร่วมกั,$ม&+&รฟาก.์
($aro%ha&#) 1*!งเป็ นเ1ลล์&ุ้มกันขนาด-ห/่%ี ! ออก.ากหลอดเลอดเข้าส่(
เน ้ อเ" ! อ$ละ.ะ#ป.ั,กั,+พลี$1&&า#รด์%ี ! ,ริเว0กระเพาะอาหาร $ละน)า#ป
ส่ง"ั งเ1ลล์&ุ้มกันตัวอ ! น2 +ด".ะช่ว"กระตุ้นวง.รการ%)างานของระ,,
8(มิ&ุ้มกันของร่างกา" นอก.ากนี ้ "ั งสามารถ-ช้เห็ดเป็ น"า#ด้อีกด้ว" 1*!ง
สรรพ&ุ0%าง"าของเห็ดมีมากมา" เช่น ช่ว"&ว,&ุมการ%)างานของอวั"วะ
ส)า&ั/ต่าง2 เช่น สมอง หั ว-. ปอด ตั, $ละระ,,#หลเวี"นของ+ลหิต
เน ! อง.ากชาว.ีน.ัดเห็ดเป็ น"าเ"็น เพราะมีสรรพ&ุ0ช่ว"ลด#ข้ เพิ!มพลัง
ชีวิต ดั,ร้อน-น $ก้ช) ้ า-น ,)ารุงร่างกา" ลดระดั,น) ้ าตาล $ละ&อเลสเตอรอล
-นหลอดเลอด ลด&วามดัน ขั,ปั สสาวะ ช่ว"-ห้ หา"หงุดหงิด ,)ารุงเ1ลล์
ประสา%รัก4าอาการอัล#1เมอร์$ละ%ี ! ส)า&ั/&อช่ว""ั,"ั ้งการเ.ริ/เติ,+ต
ของเ1ลล์มะเร็ง
'at#&ory: |

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->