Nguyên tắc chọn mục tiêu Chọn mục tiêu ngôn ngữ

1. 2. 3.

Giúp trẻ tập thêm những kỹ năng hiện có Giúp trẻ phát triển kỹ năng mới Chọn từ vựng có ý nghĩa đối với trẻ

Phạm Thùy Giang Chuyên gia âm ngữ trị liệu 2008
G. Phạm, 2008

Giúp trẻ tập kỹ năng hiện có
n n n

Giúp trẻ phát triển kỹ năng mới
n n

Tiếp tục tập với trẻ cho những kỹ năng vững chắc hơn Tập nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh Hãy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Dựa trên kỹ năng hiện hữu của trẻ, cha mẹ có thể tập những kỹ năng mới. Tập những kỹ năng mới trong những ‘tam giác giao tiếp’

G. Phạm, 2008

G. Phạm, 2008

1 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Chọn từ vựng có ý nghĩa cho trẻ
n n

Ví dụ: Bố giúp trẻ xin bánh

n

Xin đọc “Danh Sách Từ Vựng” Chọn những từ trẻ hiểu và nói được để tập nói nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và với nhiều người khác nhau. Chọn những từ trẻ hiểu nhưng chưa nói được để phát triển kỹ năng mới.

G. Phạm, 2008

G. Phạm, 2008

Hãy nhớ
n n n n

Danh mục tài liệu tham khảo
n n

Chọn mục tiêu thực tế Nên giao tiếp vui vẻ Không nên so sánh sự phát triển của trẻ em này với trẻ em khác Kiên nhẫn - từng bước một

Pepper, J. & Weitzman, E. (2004). It Takes Two to Talk, 3rd ed. Toronto, Canada: Hanen Centre. Buteau, C.L. & Kohnert, K. (2000). Preschoolers Acquiring Language Skills: Center-Based Activites with Parents as Partners. San Diego, CA: Thinking Publications.

G. Phạm, 2008

G. Phạm, 2008

2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful