Định Nghĩa Giới thiệu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em

Phạm Thùy Giang Chuyên gia âm ngữ trị liệu 2008
• Lời nói (Speech): Hoạt động phối hợp giọng nói và những cử động miệng cho việc giao tiếp. • Ngôn ngữ (Language): Phương tiện có hiệu quả nhất để giao tiếp
– Nhận thức: Khả năng hiểu ý nghĩa của cử chỉ, từ, câu, ký hiệu và đàm thoại – Diễn đạt: Tỏ ra suy nghĩ qua cử chỉ, từ, câu, ký hiệu, và đàm thoại

G. Phạm, 2008

Yếu tố môi trường
• • • • Môi trường an toàn và đầy tình thương Khả năng và cơ hội khám phá môi trường Cơ hội và nhu cầu cho trẻ tự mình biểu thị Ngôn ngữ rõ, chính xác cho trẻ nghe và bắt chước

Yếu tố sức khỏe
• Thính giác tốt và ổn định • Kết cấu và bắp cơ miệng bình thường • Phát triển não bình thường

G. Phạm, 2008

1 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Kỹ năng cần thiết trước khi nói
Vận dụng đồ vật 1. Biết đồ vật tồn tại
2. 3. 4. 5. Chơi với đồ vật một cách giống nhau Chơi với đồ vật theo chức năng Chơi với hai đồ vật cùng một lúc Chơi theo trình tự

Kỹ năng cần thiết trước khi nói
• • • • • Kêu tiếng, bập bẹ và nói líu nhíu Bắt chước Nhìn vào đồ vật mà người khác đang chú ý Chỉ vào đồ vật để làm người khác chú ý Luân phiên

G. Phạm, 2008

G. Phạm, 2008

Danh mục tài liệu tham khảo
• Pepper, J. & Weitzman, E. (2004). It Takes Two to Talk, 3rd ed. Toronto, Canada: Hanen Centre. • Buteau, C.L. & Kohnert, K. (2000). Preschoolers Acquiring Language Skills: Center-Based Activites with Parents as Partners. San Diego, CA: Thinking Publications. • Warren, S., Bredin-Oja, S., Escalante, M., Finestack, L., Fey, M., & Brady, C. (2006). Responsivity Education/Prelinguistic Milieu Teaching. In R. McCauley and M. Fey (Eds), Treatment of Language Disorders in Children (pp. 47-76). Baltimore, MD: Paul H. Brooks Publishing.
G. Phạm, 2008

2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful