P. 1
Tajne uma

Tajne uma

|Views: 1,010|Likes:
Published by zpoturica569

More info:

Published by: zpoturica569 on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

TAJNE UMA Tom Stafford i Matt Webb izdavaè Naklada Jesenski i Turk za izdavaèa Miso Neja miæ urednik

biblioteke Ognjen Strpiæ prijevod Ognjen Strpiæ redaktori prijevoda dr. Meri Tadinac-Babiæ dr. Goran imiæ likovna oprema Mario Ostojiæ dizajn naslovnice Hanna Dyer Bo esaèuvaj tisak Zrinski d.d., Èakovec UDK 159.91 612.821 159.937 159.952 STAFFORD, Tom Tajne uma : 100 hakersklh trikova na eg mozga / Tom Stafford i Matt Webb ; predgov or Steven Johnson ; <preveo Ognjen Strpiæ>. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 20 05. - (Biblioteka 42) ISBN 953-222-208-1 1. Webb, Matt I. Mozak - Neuroznanstveno gledi te II. Mozak -- Kognitivni procesi III. Vizualna percepcija - Psihofiziolo ko gledi te IV. Pa nja - Psihofiziolo ko gledi te V. Zakljuèivanje -- Psihofiziolo ko gledi te www.jesenski-turk.hr TAJNE UMA 100 hakerskih trikova na eg mozga Tom Stafford i Matt Webb predgovor Steven Johnson Naklada Jesenski i Turk Zagreb 2005. 6a KH1UH1CA ZELINA - .... ~ - j Naslov izvornika: Mind Hacks. Tips & Tools for Using Your Brain Copyright © Jesens ki i Turk 2005. Authorized translation of the English edition © 2005 O'Reilly Medi a Inc. This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media In c., the owner of all rights to publish and sell the same. Sadr aj Predgovor....................................................................... ...................................9 Proslov ........................................................................ .....................................17 Prvo poglavlje: U mozgu......................................................... .......................29 1 Saznajmo kako mozak radi a da ne gledamo unutra.................30 2 Elektroencefalogram: stvaranje velike slike pomoæu EEG-a......33 3 Tomografija pozitronskom emisijom: neizravno mjerenje aktivnosti pomoæu PET-a.................................................. 35 4 Funkcijska magnetska rezonancija: najbolja tehnika..................36 5 Transkranijalno magnetsko podra ivanje: palite i gasite djeliæe mozga..................................................... ......37 6 Neuropsihologija, mit o 10% i za to ipak koristite cijeli mozak.....38 7 Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom..............................42 8 Turneja po mo danoj kori i èetiri re nja..........................................46 9 Neuron........................................................................ ........................49 10 Detektirajte uèinak kognitivnog rada na optok krvi u mozgu ....52 11 Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu...............................5 5 12 Napravite svoj osjetni homunkulus............................................

......58 Drugo poglavlje: Vid............................................................ ..........................63 13 Postupak vidne obrade........................................................ ...........64 14 Nazrite granice svoga vida................................................... ..........69 15 Da biste vidjeli, djelujte................................................... ..................74 16 Ucrtajte svoju slijepu pjegu................................................. .............78 17 Uoèite praznine u svom vidnom polju............................................ 82 18 Kad vrijeme stane............................................................ .................85 19 Napustite oène fiksacije i reagirat æete br e................................88 i 20 Zavarajte se da vidite treæu dimenziju....................................... ....90 21 Kreæu se objekti, a ne svjetlo................................................. ..........96 22 Dubina je va na................................................................ .............100 23 Kako se svjetlina razlikuje od luminancije: iluzija sjene na ahovskoj ploèi.................................................... .107 24 Stvorite iluziju dubine pomoæu sunèanih naoèala....................111 25 Vidjeti pokret kad sve miruje................................................ ........115 26 Prilagodite se .............................................................. ...................118 27 Prikazati kretanje a da se ni ta ne mièe.....................................122 28 Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska".....................126 29 Pretvorite glatko kretanje u koraèanje.......................................13 0 30 Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti.................................. ..133 31 Smanjite zami ljenu udaljenost................................................. ....139 32 Istra ite svoj obrambeni hardver............................................... ...144 33 Neuralni um nije mana nego prednost..................................... 146 Treæe poglavlje: Pa nja............................................................. ..................151 34 Detalji i ogranièenja pa nje..................................................... ....152 35 Brojte br e sa imanjem........................................................... ......155 36 Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje......................................... ..158 37 Privlaèenje pa nje............................................................... ...........164 38 Ne osvræite se................................................................. ................168 39 Izbjegnite rupe u pa nji....................................................... ..........171 40 Slijepi za promjenu.......................................................... ...............176 41 Uèinite stvari nevidljivima samo koncentracijom (na ne to drugo) ................................................................. ..........179

42 Mozak ka njava obilje ja koja vièu: To je vuk! ..........................182 43 Pobolj ajte vidnu pa nju pomoæu kompjuterskih igara...........185 Èetvrto poglavlje: Sluh i jezik................................................... ..................189 44 Odreðivanje vremena pomoæu sluha........................................190 45 Odreðivanje smjera dolaska zvuka ............................................19 2 46 Odredite visinu tona......................................................... .............197 . 47 Saèuvajte ravnote u.............................................................. .......199 48 Detektirajte zvuk na granici sigurnosti...................................... ...201 49 Govor je irokopojasni ulaz u glavu............................................ .203 50 Neka veliko zvuèi veliko ...................................................... .........206 51 Sprijeèite zagu enje pamæenja pri èitanju ................................210 52 Obrada je robusna kad se obavlja paralelno ..........................214 Peto poglavlje: Integracija..................................................... ...................219 53 Informacije o vremenu dogaðanja ubacite u sluh, a informacije o polo aju u vid.................................................... ..220 54 Ne dijelite pa nju na vi e mjesta................................................ ..223 55 Ote ajte prepoznavanje boja pomije anim signalima.............226 56 Ne tamo...................................................................... ....................229 57 Kombinirajte modalitete i pojaèajte intenzitet..........................234 58 Gledajte se, osjeæat æete vi e..................................................... .236 59 Slu ajte oèima: McGurkov efekt..................................................2 39 60 Obratite pa nju na ubaèene glasove........................................241 61 Razgovarajte sa sobom ....................................................... ........244 esto poglavlje: Kretanje......................................................... ..................249 62 Fenomen pokvarenog dizala: vo nja na automatskom pilotu.............................................................. ........250 63 Snaðite se..................................................................... ...................253 64 Preoblikujte svoju tjelesnu shemu............................................ .....257 65 Za to ne mo ete po kakljati sami sebe?....................................260 66 Prevarite si pola mozga...................................................... ...........266 67 Objekti tra e da ih koristimo.................................................. .......269 68 Ispitajte jeste li ljevak ili de njak.......................................... ..........273 69 Upotrijebite desnu stranu mozga - a i lijevu...............................27 7 Sedmo poglavlje: Zakljuèivanje ................................................... ............283 70 S brojevima oprezno.......................................................... ............283 71 Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti.......................287

..........340 85 Stvorite la na sjeæanja............Theodore Zeldin........ .................377 93 Po èemu su lica osobita ..........350 87 Pobolj ajte si pamæenje pomoæu konteksta.......357 89 Pronaðite put kroz sjeæanja .................................. ......................299 Osmo poglavlje: Objedinjavanje .....................................................................320 80 Djelujte a da to i ne znate..............333 83 La na poznatost..........324 Deveto poglavlje: Pamæenje.....................................72 Pronaðite uljeza ................................................................. ................. .................................336 84 Pazite na izvore (ako mo ete).............................................................368 92 Neka vam kofeinska navika postane ukusna ...............295 74 Odr ite status quo....................... ........................394 98 Majmun radi to majmun vidi......345 86 Promjenjiv kontekst stvara robusnija sjeæanja .....................................................................372 Deseto poglavlje: Drugi ljudi.398 99 Pro irite lo e raspolo enje.........................................................................329 81 Kako da vam ne to padne na pamet........362 90 Do ivite izvantjelesno iskustvo ........................................................................................................................................... .... .................................... ........................................................................378 94 Signalizirajte emocije ........................................... ............................... ...........................................................354 88 Ojaèajte se mislima..................................305 75 Uoèite ge talt ................... ....... .......... koja je dominirala veli ........................ ...........317 79 Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu................................ ................................................................................................................ .........................386 96 Sjeæajte se hladno ili vruæe ..................................................................................... sinkronizirajte se........................306 76 Da bi vas uoèili. ...........309 77 Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima.......................... .... ............................................................................................. ........................ ................292 73 Uèinite da se drugi osjeæaju bolje na prevaru ........330 82 Subliminalne poruke su slabe i jednostavne.............................405 "Velika zagonetka na eg doba je: to uèiniti s previ e informacija" ...... An Intimate History of Humanity Predgovor Malo je otkriæa u znanostima o mozgu u posljednjih dvadeset godina bilo tako kljuèno kao to je to stalno dokidanje metafore mozga kao raèunala................................ .......................366 91 Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje................ .... .......................312 78 Neka stvari o ive ...............390 97 Vidi kamo gledam............382 95 Usreæite se .....................401 100 O èemu mislite to i jeste ...

Nekoliko godina toga n a Odsjeku za psihologiju Sveuèili ta Sheffield dovelo ga je do doktorata. Ipak. zajednièke neke sposobnosti: recimo.pro-gramerskim jezikom . Arhitekturu i dizajn svoga mozga mo ete istra ivati jednostavno tako da izvedete zadatke uvr tene na stranicama koje slijede. To je ponekad duboko uznemirujuæe iskustvo. U programiranju. Najveæim dijelom ti su nam mehanizmi nevidljivi . Ti nas tr ikovi zapanjuju zato to otkrivaju skrivenu logiku mozga. i Matt Webb i Tom Stafford su ov dje prikupili zbirku trikova s umom koji æe vas zapanjiti i predoèiti vam kako va moz ak oblikuje stvarnost koju zamjeæujete.jedna od najstarijih . dijelom zato to smo otkrili nove alate pomoæu kojih ra zumijemo i vizualiziramo biologiju mozga koji . Ali najveæi dio nas sada prihvaæa premisu da su raèunalo i mozak dvije jako razlièite stvari kojima su. Meðutim. ma to mi mislili da znamo o sebi. u glavnom djeluju u suprotnom smjeru. preèice i latentne pretpostavke na eg mozga o svijetu oko nas. radio je na BBC-u kao pisac i suradnik u dokumentarnim . Nedavno je poèeo uzbuðeno prièati i o socijalnim mre ama. upravo zato to otkriva kako mozak nije uvijek podlo an volji. (Èija j e to onda volja?) Ali to je putovanje koje ne smije propustiti nitko koga zanima ju mozak i um.a dobit æete i neke oèaravajuæe trikove kojima æete moæi zabaviti dru tvo. knjiga to je dr ite u rukama mogla bi se optu iti za o ivljavanje stare doktrine mozga kao raèunala: rijeè "hakeri" se ipak odnosi prije svega na softver.kim dijelom mi ljenja o mi ljenju ezdesetih i sedamdesetih godina. Osim to se bav istra ivanjem na sveuèili tu.i. To je zastra ujuæa misao. Ta je metafora pot ro ena djelomièno zato to se pokazalo da je umjetna inteligencija daleko komplicirani ja stvar nego to nam se èinilo. hakerski trik je ne to to èinimo veæ postojeæem programu . sada istra ujemo kako mozak radi tako to eksperimentiramo s vlast itom glavom. Kad budete izvodili te pokuse. bacaju svjetlo na varke. mislim da knjiga pripada jednom navlastito 21-stoljetnom naèinu mi ljenja o mo zgu.ili su tako sveprisutni da vi e ni ne primjeæujemo da po stoje. Èudesa znanosti o mozgu vi e nisu ne to o èemu promi ljamo iskljuèivo u laboratoriju ili predavaonici. osjetit æete ne podlo nost mozga svojoj volji. Na mozak ima pomalo vlastiti ivot. stara prièa . Pro lo je doba Freud. Kad hakiramo neki program. New York Steven Johnson je autor knjige Mind Wide Open: Your Brain and the Neu-roscience of Hveryday Life (Scribnor). psihodelika i meditacije. vjerujem da æete do ivjeti i jedan novi smisao mister ije svijesti . nego njegovu uvrnutu nezavisnost od nje. Dok budete èitali ono to slijedi. tjeramo ga da napravi ne to o èemu njegovi tvorci nisu ni sanjali.ali istra ivanje svijesti uz empirijsku z nanost u ulozi vodièa je ne to novo. Hakerski trikovi s umom. koji sam u jednom drugom ko ntekstu nazvao "rekreativna neuroznanost". Istra ivanje svijesti je. Mislim da je zamisao hakerskog pristupa sjajna. ali zbog toga nije manje istinita. treba istaknuti jednu suptilnu razl iku izmeðu upotrebe izraza "hakerski trik" u softveru i naèina na koji je Matt i Tom ovdje koriste. takva avantura u unutra njost. Pred vama je. eto.mogli nazvati "orijentiranim na koris nika". pode avamo softver tako da se povinuje na oj volji.uopæe ne slièi na mikr oprocesor. nar avno. Istina je da mozak sadr i elemente ko ji podsjeæaju na logièka kola digitalnog raèunala. Ova knjiTajne uma ga sugerira da je na pomolu nov oblik introspekcije. igranje aha i korigiranje pravopisa. nema sumnje da æe vas uzbuniti èudno kognitivno pona anje koje mo ete izazvati slijedeæi jednostavne upute.pokazalo se . dakle. Hakerski trik s mozgom je naèin da malo razgrnemo zastor svijesti i naèas zav irimo u ma ineriju iza zastora. Danas pone kad ka e za sebe da je raèunarski kognitivni neuroznan-stvenik i onda uzbuðeno prièa o n euralnim mre ama. i neki utjecajni istra ivaèi i dalje op isuju rad mozga kao neku vrstu raèunalne operacije. Na prvi pogled. a dijelom i zato to je utjecajna skupina znanstvenika poèela istra ivati v italnu ulogu emocija u funkcioniranju mozga. to æe vas vrlo brzo povesti niz egzistencijalni tobogan. koji bismo . Predgovor O autorima Tom Stafford voli otkrivati nove stvari i pisati o njima. Nek' vam promuæka mozak na pravi naèin. Steven Johnson Brooklin. koji æe vas na nadolazeæim stranicama odu evljavati i èuditi. èime mu dajemo neku novu moguænost koja nije bila sastavni dio njegove izvorne spe cifikacije. No.

uk) pohaða doktorski studij na podruèju kretanja .uk). U iva kad uèini da znanost slièi zabavi.ac.cfm). Bavi se uèincima o teæenja m ozga na kognitivne sposobnosti. Matt malo previ e èita. Disa rado prakticira jogu i putuje. S trastveno istra uje emocionalne zvukove.uk) je autor nekoliko popular-noznanstvenih kn jiga. org/home.co. Svojedobno je izraðivao kolaboracij-ske igraèke za Internet. ukljuèujuæi Emotion: The Science of Sentiment (Oxford University Press) i Plac ebo: The Belief Effect (HarperCollins). Nema voze.uk/executive_functions/Pe-ople/Chris.org. Tajne uma Andy Brown trenutno pohaða doktorski studij razvojne kognitivne neuropsihologije n a Sveuèili tu Sheffield.iain-price. uk/publications/rd.dylan. istra ivaè-suradnik u skupini za senzomotorièku neuroznanost na Sveuèili tu Manchester. stavi na svoje web stranice http:// www. voli rijeè "kiberpro-sto r". S. to mu bude zanimljivo.htm) je doktorandica na londonskom University Collegeu. rado po sjeæuje kamene krugove i svira u bendu (http://www. nastavl jajuæi svoju fasciniranost filozofi). pored ostalog. naèin na koji se smijemo.uk/s taff/EI-lenPoliakoff) predaje psihologiju na Sveuèili tu Manchester i u iva u radu neg dje izmeðu psihologije i neuroznanosti.com). kao i honorarni urednik u èasopisu Trends in Cognitive Scie nces. Matt Webb je in enjer i dizajner.net) diplomirao je biologiju na Sveuèili tu Cambridge.stray-light. Nedavno je razvio ozbiljan interes za igre alternativne stvarnosti i trenu tno radi na igri Perplex City. klièemo i gunðamo.psych-sci.ucl. te je proveo dva tjedna u pustinji dr ave Utah na simulaciji misije na Mars s ljudskom posadom (tom je prilikom ostvario dugogodi nju elju da nosi svemirsko odij elo). Sada radi na projektima komunikacije znanosti s javno æu.psychologywriter.bps.uk).idiolec t. Nedavno je pomogao u razvoj u i prezen Predgovor taciji BBC-ovih popratnih javnih dogaðanja seriji The Human Mind (http://www. tj.com) je postdiplo-niac psihologije na londonskom University Collegeu. Karen Bunday (k.psychol. Suradnici Na knjizi su suraðivali: Adrian Hon (http://mssv. Kn! ne provodi istra/h inja na pacijentima i ne programira.uk) je autor i urednik èasopisa Research Digest Britanskog psiholo kog dru tva (http://vvww. Magistrirao je psihologiju (bavio se kognitivnim poremeæajima nakon mo danog udara) a proveo je i dvije godine kao istra ivaè asistent na londonsko m University Collegeu. Dylan Evans (http://www.blogspot. na http://interconnected. èita stripove i ple e cnpociru. Svoj radni ivot dijeli izmeðu istra ivanja i razvoja i BBC-ovih radijskih i glazbenih interaktivnih i drugih projekata u svijetu dru tv enog softvera. Alex Fradera (http://farmerversusfox.uk. da bi se preselio na Sveuèili te West of England. Disa Sauter (http://www. ivi u zapadnom Yorkshireu. plaèemo.icn. pisao IM botove i vodio web stranice posveæene knji evnosti (arhivirane su na http://iam.open2 .una ljudskog uma.ac. Kad nije u uredu. ali mu pr eèesto zabava slièi znanosti. U proteklih nekoliko godina Adrian je bio koautor NASA-inih nagraðenih web stranica Astrobi-ology: The Living Univer se.net/humanmind). Ellen Poliakoff (http://www. Iain Price (http://www. U slobodno vrijeme.org. Chris Bird (http://www. V.ups ideclown. Istra ivao je sinesteziju s prof. sa sp ecijalizacijom iz neuroznanosti.co.bunday@imperial.enviou stime. ivi u Londonu i ka e majci da se "bavi kompjuterima".uk/people /profiles/sau-ter_disa. gdje je trenutno stariji istra ivaè na podruèju inteligent nih autonomnih sustava. danas ga zadovoljavaju hakerske web skripte i blog Interconnected . Christian Beresford Jarrett (http://www. Nakon to je stekao doktorat iz filozofije na London School of Economics. Dr.ac.ucl. Ramachand ranom na Kalifornijskom sveuèili tu u San Diegu te je proveo studijsku godinu na Sve uèili tu Oxford istra ujuæi integrativnu fiziologiju. org.ac.manchester. gdje se bavio raèunalnim intervencijama u klinièkoj psihologi ji unutar primarne zdravstvene za tite. Osim toga je i fotograf (http://www.org. svira u limitu.htm) je i stra ivaè na Institutu za kognitivnu neurozna-nost u Londonu.emisijama.com) diplomirao je i doktorirao neuroznanost n a Sveuèili tu Cardiff. bio je na postodoktorskim studijima iz filozofij e na londonskom Kings Collegeu i iz robotike na Sveuèili tu Bath.

i odr avanja ravnote e na londonskom Imperial Collegeu. a zanimaju ga temeljna i primijenjena istra ivanja vida. ivi u Sjedinje nim Dr avama a specijalnost su mu informacijska grafika. I naravno. Hvala to ste pazili na nas. vo nja sjede-æeg bicikla. Sarah. koji nam je u Helsin-kiju ponudio vino i razgovor . te razvoj socijalnog razumijevanja u adolescenciji. William Bardel (http://www. Njegov rad ukljuèuje pretvaranje kompleksnih ideja u jednostavne i pristupaène putem strukture. a u sklopu aktualnog istra ivaèk og projekta prouèavanja neuropsihologije vjerovanja.i jedno i drugo bilo nam je nu no da osmislimo ovu knjigu. Glavni istra ivaèki interes mu je razumijevanje odnosa signala pri snimanju mo zga i odgovarajuæe ivèane aktivnosti. pi e novinske èlanke o svojim istra ivanjima i daje i ntervjue na televiziji i radiju. Profesionalno pru a elektrodijagnostièke usluge pacijentima s oènim b olestima.Jayne Blakemore je Royal Society istra ivaèica na Institutu za kognitivnu neuroznanost pri londonskom University Collegeu.de/ot/).augen.wikiwikiwob.uk/psych/home/bellvl) je istra ivaè i gostujuæi predavaè na Sveuèili tu Cardiff. plivanje. Na i su tehnièki urednici i savjetnici bili istinske zvijezde. studirao je dizajn informacija na ko li za dizajn SIGDS u Rhode Islandu. godine doktorirala neuroznanost na UCL-u.uniklinik-freiburg.bardel. Meðu ostalim interesima su mu jelo i spavanje. Radi s predstavnicima j avnosti te osobljem i pacijentima lokalnih bolnica. uglavnom se osjeæa kao kod kuæe. Njego ve web stranice demonstriraju i obja njavaju mnoge zanimljive optièke varke i vizual ne fenomene (http://www.shef.kako elektrokemijski impulsi u na em mozgu predstavljaju zvukove u svij etu. i diplomirala je neuroznanost. Dr.uk/spi nsn). Studirala je eksperimentalnu ps ihologiju na Oxfordu. Cest o dr i predavanja o mozgu u kolama. hvala Jamesu Croninu. a zimi snowboard i skijanje.ch . to vrijedi i za ostatak O'Reillyjeve ekipe. Objavljivala je kao koautor u èasopi su Current Biology a trenutno priprema za objavljivanje dva rada temeljena na vl astitom doktorskom istra ivanju. Rael Dornfest bio je na urednik i vodiè.html) j e profesor neurobiofizike.cf. istra ivanju i pisanju. da bi 2000. Will je magistrirao dizajn na podruèju planiranja komunikacije i dizajna informacija na Sveuèili tu Carnegie Mellon. kartografija i pronala enje puteva. nakon to je diplomirala psiho logiju na Royal Hollowayu pri Sveuèili tu London. gdje se bavi poduèavanjem i prouèavanjem psihologije. Mike Bywaters Myles Jones predaje psihologiju na Sveuèili tu Sheffield (http:// www. Sretno je o enjen i ima troje djece. trikovima . Puno hvala BBC-u to je bio fleksibilan i zaposlio nas obojicu na nekoliko mjeseci (u razlièitim svojstvima). Hvala svima.ac.michaelbach. Nicol Spencer Harper je doktorand na projektu CoMPLEX Odsjeka za fiziologiju lon donskog University Collegea.ac. prog ramiranje optièkih varki. Bilo je to dugo putovanje. Vaughan Bell (http://www. Svima koji su na Internetu podijelili sa svijetom svoja istra i vanja i demonstracije: uèinili ste ne to divno.info) je informacijski dizajner. voditelj je sekcije za istra ivanje funkcionalnog vida u oftalmologiji na Medicinskom fakultetu Sveuèili ta u Freiburgu. naj vi e nam je pomogao MoinMoin Python WikiClone (I il lp:// moinmoin. Zahvale eljeli bismo zahvaliti svima koji su pridonijeli knjizi svojim idejama. i bez njega ne bismo stigli ni blizu ovome gdje smo sada. Kako ni sam nije bez deluzija. te se bavi razumijevanjem znanosti u javnosti. te strategija dizajna. anomalnih do ivljaja. U ari tu njezina Tajne uma istra ivanja su razvoj zauzimanja perspektive i motorièko predoèavanje. Od mnogih programa kojima smo se slu ili pri planiranju. Hobiji su mu èitanje. Njegov glavni interes je neuralno kodiranje u slu nom sustavu . Michael Bach (http://www. Dr. a dip lomirao je i engleski jezik na koled u Kenyon. struèno æu i vremenom. pa pokriva i fi ziologiju i patofiziologiju vidne percepcije. Zahvaljujemo i na im tamo njim kolegama i prijateljima. Zanima je i fe nomenologija i filozofija uma.de/mit/ bach/index. uglavnom p oku avajuæi bolje razumjeti mentalnu bolest i ozljede mozga. ka o i onima na Èetvrtom programu radija. psihoza i deluzija. upama Choiulhury pohaða doktorski studij kognitivn og razvoja u adolescenciji ni Institutu za zdravlje djeteta pri londonskom Unive rsity Collegeu. Fokus njenih novijih istra ivanj a su mo dani mehanizmi koji stoje u podlozi socijalne interakcije kod autizma.

starih. Ali u svjetlu koje pada na mre nicu vidjeti lice.turneja niske razine po biologiji mozga . Predgovor E. da. dok ovo pi em povr ina mojih oènih èunjiæa obasjana je svjet zvjezdanog sustava p Eridiani. ali stvari nisu tako crno-bijele. moramo odati priznanje i èaju. Posebno zahvaljujem svom bratu Jonu. Matt Kad sam èitao preop irne zahvale i isprike autora njihovim voljenima.1 trag. umove i druge stvari koje ometaju a vi ih filtrirate.govorimo 0 reakcijama kraæim od sekunde . pa bi nam to moglo pomoæi da proniknemo u njeg a. prijateljima i kolegama s Odsjeka za ps ihologiju Sveuèili ta Sheffield. i onda taj pojam nekako predstaviti u mozgu. drukèiji je zadatak. Automatske i vol jne radnje su jako isprepletene.meta-f orièko istra ivanje ljudskog unutra njeg ivota. odat æu vam tajnu: nije lako. i na kraju. Sada se pokazalo da nije tako. Proraèuni se moraju izvoditi to je br e moguæe . Procesni podsustavi mozga naslagani su jeda n na drugi. okuæio i bio tako ljubazan da mi udovolji i poslu a moje ponekad preuzbuðeno brbljanje. p Eridiani.ni ono to mnogi smatraju psihologijom . Drugo. kako odsutno èe kate ruku dok razmi ljate. na primjer. èesto neraskidivo. Dijelovi vida koji izgledaju p otpuno izolirano od svjesnih do ivljaja odjednom daju razlièite rezultate kad se pro mijene svjesna oèekivanja. To nije jasan mehanièki sustav poput satnog mehanizma ili komp juterskog programa. pomislite na pokrete. Silno sam zahvalan svakome tko me izveo van. onih blizu i onih d aleko. Previ e je zahvala da bih mogao pojedinaèno navesti sv a va a imena. to nas sve dovodi do jednog pitanja: kako uopæe poèeti shvaæati to se tu dogaða? Kognitivna neuroznanost je izuèavanje biologije mozga koja le i u pozadini na ih menta lnih funkcija. Ehsa n. puno èaja. raèunalni m i arhitektonskim ogranièenjima. Puno. Razvoj mozga u evolucijskom vremenu doveo je do toga da mu je te ko vratiti se korak u 11. za isti ulaz neæemo uvijek dobiti isti izlaz.i avati njegov razvoj i promjene njeTajne uma gove svrhe. ne. Hvala ti. zdravo! Proslov Razmislite na trenutak o tome to se sve dogaða dok èitate ovaj tekst: kako vam se oèi m ièu da bi se fokusirale na rijeèi. hvala Danu i Gemmi koji su me vodili u izlaske u Londonu. Kako sve to funkc ionira? Kao mozak mozgu. Uzmimo. koji se odvijaju u tom i tom smjeru .:). Jedan od zadataka koji trebamo obaviti da bismo vidjeli jest z apaziti pokrete u svakom djeliæu vidnog polja. Na i su me t jedni susreti za doruèkom ovoga ljeta ostavljali bez daha. Mozak je zastra ujuæe slo eno okru enje za obradu informacija. Tamo sam dobio sliku o tome kako treba izgledati do bro psiholo ko obja njenje. Informacijske transformacije u mozgu dodatno se kompliciraju povijesnim. podijelio sa mnom svoje vrij eme. To je skup metoda (kao to su snimanja mozga i raèunalno modeliranje) koji u kombinaciji s odreðenim naèinom gledanja na psiholo ke fenomene otkriva gdje. Sve su to ogranièenja s kojima treba raditi. nahranio me i napojio.ali brzina kojom informacije putuju meðu fizièkim dij elovima mozga nije neogranièena. Ne bih uspio bez moje obitelji i prijatelja . za to i kako mozak te fenomene ostvaruje. To nije ni klasièna neuroznanost . Nicolu koji je uvijek bio uz mene i koji je uvijek razumio. oboje ste me nadahnuli. treba reæi. proce se ukljuèene u vid. i predstaviti to kretanje u mozgu. elio bih zahvaliti svim svojim predavaèima. tom i tom brzinom. moram priznati da sam mislio da malo pretjeruju. novih. ali siguran sam da æete se prepoznati. Cesto se isti zadatak obavlja na vi e razlièitih mjesta i n a vi e razlièitih naèina. to je naèin gledanja na mozak koji tr . Slu beno govoreæi. Mo da previ e. dokuèiti koji osjeæaj ono pokazuje. Bilo je i pouèno i jako zabavno. U odreðenoj mjeri mozak je modularan. i koliko je uzbudljiv pothvat stiæi do njega. Tom Matt je bio najbolji koautor kojeg sam mogao po eljeti . svatko na svoj naèin. ako budete u prilici otiæi na piæe s Tomom. nemojte je propustiti. struk t ura mozga mora odi.hvala to si me uzeo u ekip u i vodio. ali njihova funkcija nalazi se èas ovdje èas ondje i nije organizirana k ao slijed zasebnih faza.

i sve je to sastavni dio uèenja provlaèenjem kroz vijuge i br azde te odnedavna razotkrivene tehnologije. k ao i za one koji æe na neki novi naèin skupljati trikove igrajuæi se sa suèeljem izmeðu na s i svijeta. hvatali smo se kako preuzimamo gestikulaciju ljudi s kojima razgovaram o. Ovime poku avamo ponovo osvoji ti tu rijeè. Pi uæi ovu knjigu uoèavali smo kako na sustav pa nje v po sobi. i rasvijetliti unutarnji rad mozga. olovkom ili blanjom. ZELINA Tajne uma rK -. m olimo. tehnièki dobro potkovana i sposobna.i. Kako se slu iti ovom knjigom . mo emo zadovolj iti djeliæ te znati elje i dajuæi utemeljena obja njenja nekih psiholo kih uèinaka umjesto a ih samo navedemo. i prenijeti hakersku etiku kreativnog sudjelovanja na neinicirane. Ako smo ovom knjigom uspjeli uèiniti i taj svijet malo pristupaènijim. kao i svi skriveni sustavi. Imajuæi u ari tu pa nje i biolo ki supstrat i fenomen visoke razine. Kognitivna neuroznanost je 1 ni I n i lu ni iva di e iplina. Mozak. ali o njihovim obja njen jima jo uvijek se raspravlja.podjela na voljno i automatsko pona anje je sliènija plimi i ose ki. U odreðenom smislu. jedna mala demonstracija. Nije to ud benik . . a ne rade protiv nje. lo:. a stjecali smo i nove uvide u facete na eg svakodnevnog ivota. Za to hakerski? Naziv "haker" ima lo u reputaciju u medijima. Gledajuæi kako mozak reagira.ilnom smislu. To je zabavni dio. Uèinci koje æemo vidjeti su posve stvarni. Moæi æemo malo bolje razum jeti sami sebe. uoèavamo tragove struk tura i projektantskih odluka koje su dovele to tih reakcija. onako kako. Èudesno je lako ukljuèiti se: napokon. recimo. poku ali smo pokazati da se voljni osjeæaj "ja" ne mo e odvojiti od automat ske prirode mozga .iv. a svojim kognitivnim sposobnostima baratamo istovremeno podsvjesno i s namje rom. Mediji koriste tu rijeè za one koji pr ovaljuju u raèunala i pretvaraju ih u oru je kojim nanose tetu. dokumentirati dobre naèine da se bude haker.in plus je zab. baratamo svojim rukama. na primjer za to su jedn e web stranice iritantne a druge su izvedene osobito dobro. Neke stavke u ovoj kolekciji su odlièni trikovi kojima se mozak koristi da bi obav io posao. igrali smo se s bojom gradskog prometa i perifernim vidom.^ Tajne uma je knjiga za one koji ele saznati ne to vi e o tome to im se dogaða u glavi. No. Ova je knjiga zbirka naèina sondiranja trenutaènog rada mozga. nove teme koje nismo dotaknuli. poku avamo razumjeti sposobnosti koje podupiru um. teritorij je kao naruèen za znati eljne hakere. U kartografiranju tog novog teritorija sudjelujemo veæ time to se ukljuèujemo u igru. 11 vrlo rc. meðu programerima n aziv "hakerski trik" znaèi "brzo i prljavo" rje enje nekog problema ili pametan naèin da se ne to obavi. da bismo nauèili jo ne t o o tome kako je sastavljen mozak. Svaki hakerski trik je jedno sondiranje u djelatnost m ozga. svijest. ili kakvi æe zvukovi i svjetla . A naziv "haker" shvaæa se kao veliki kompliment i znaèi da je ta os oba "kreativna". Ali dogaðalo nam se i da se naðemo u stisku argumenata iz znanstvene literature. Drugi hakerski trikovi ukazuju na zaèkoljice na eg uma koje mo emo iskori stiti na neoèekivan naèin.a i njegove temeljne sastavnice i pravila to postupno tvore svjesne do ivljaje i radn je. onda smo uspjeli. jasno. I mi hoæemo biti dio igre. javite nam. Pretpostavimo da smo razumjeli u kojoj se mjeri praznine u vidnom polju neprestano popunjavaj u.knji ga zapravo vi e lièi na bife. Vidjeti kako drugi ljudi pristupaju sus tavima i problemima èesto je najbr i naèin da se ne to nauèi o novoj tehnologiji. Gledajuæi na mozak ovako izvana. mozak imamo svi.zaokupiti na u pa nju (a kakvi neæe): s t im æemo spoznajama moæi dizajnirati bolja pomagala i bolja suèelja koja rade u skladu s prirodom na e mentalne arhitekture.. To jf kljuèno. te ko je ne biti impresioniran time kako funkcionira. Z ahvaljujuæi relativno nedavnim otkriæima u kognitivnoj ne-uroznanosti. Upravo je to raspletanje razlog zbog kojeg ne morate biti ko gnitivni neuroznanstvenik da biste u ivali u plodovima ovog znanstvenog polja.izvjesno . saznati ne to malo vi e o tome na to trzamo. jrð. I 'i itovanji' po mozgu tek je odnedavna dostupn o Proslov i veoma je ugodno. . Ako naiðete na ne ki novi naèin da se te ideje primijene i. uspijevamo rasplesti èvor mozga. Istodobno.

U tim sluèajevima budite otvorena uma jer uvijek postoji moguænost da æe se na e shvaæanje promijeniti nakon nekih buduæih istra ivanja. W. umjesto da trèite za detaljima pojedine prièe.. edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa. Pronicavo razmi ljanje jednog od vodeæih istra ivaèa.google.Ako elite. org). Èlanci iz èasopisa navode se vrlo precizno pa smo u knjizi slijedili naèin citiranja A merièkog psiholo kog udru enja (http://www. I Tajne uma Terrence Deacon. istra ivanje moraj u recenzirati drugi znanstvenici iz tog podruèja.. koje su autori mo da stavili na svoju stranicu s objav ljenim radovima. and the Future of Human I ntelligence (2003). a neki æe vam izdavaèi omoguæiti i pl aæanje samo odabranog èlanka. Navodi izgledaju otprilike ovako: Lettvin. to je zlatni rudnik ako elite nauèiti ne to vi e o pojedinoj temi. sustavom zvanim znanstvena recen zija. To je èest sluèaj s klasièn m. Technologies. Iako taj sustav nije sasvim nepristran i gre ke se dogaðaju. Proslov Prije godine objavljivanja (u zagradi) popisani su autori. Slijedite te reference. . provjeri da li je pretplaæena na èasopis koji elite. ali svaki trik je samostalan pa slobodno listajte i skaèite na poglavlja koja vas najvi e zanimaju. Dobar naèin pretra ivanja dostupnih radova u PDF formatu pomoæu Googl ea (http://www. Descartes's Baby: How the Science of Child Development -Explains W hat Makes Us Human (2004). uputit æemo vas na odgovarajuæi prethodni trik. ali smo ukljuèili i tak ve reference jer æete ih morati koristiti ako zaista elite iæi do kraja (i stiæi do sam og ruba znanstvenog znanja).htm. èlanak æe biti ponovno objavljen na Internetu. i dovest æe vas na druga zanimljiva mjesta i stvoriti zanimljive veze.èesto su to trenutni prikazi rasprava koje se i dalje vode. on znanost èini kol ektivnim pothvatom i pru a stanovitu garanciju kvalitete. Ponekad je te ko doæi do njih. iako ne svi. Slijede godi te (u k urzivu) i broj (u zagradi). Natural-Born Cyborgs: Minds. Maturana. upuæivali smo na web stranice. za mnoge znanstvenike dokaz niti ne post oji ako nije objavljen u znanstvenom èasopisu. (Shema navoda je d ostupna na Internetu. oni su okosnica znanstvenog znanja. Clark postavlja pitanje je li inteligencija ogranièena na om lub anjom ili je dio alata i tehnika kojima se slu imo. Provokativna integracija informacija iz razlièitih disciplina od koje æe vam s e zavrtjeti u glavi.uu. mo ete proèitati knjigu od korica do korica. Da bi do toga do lo. mo da æete radi proèitati neku knjigu o tom podruèju. tako da znamo da æe kod veæine ljudi fun kcionirati onako kako je obeæano.apastyle. com) je: "What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain" fil etype: pdf Drugi naèin je pretra ivati po imenu autora uz dodatak rijeèi "publications" kako bist e dobili èlanke. i Pitts. J.. http://www. Sve demonstracije u knjizi sami smo isku ali.) U tekstu æete èesto vidjeti izraz "et al. Preporuèena literatura Ako elite steæi opæu sliku. sve one èine specijalistièku gradu pristupaènom i ostatku svijeta: Paul Bloom. obièno sveuèili nu knji nicu. demonstracije i jo neobjavljena istra ivanja. Ako je negdje potrebno predznanje. H. Kad je rijeè o radovima iz znanstvenih èasopisa. Dapaèe. od kojih æete nekima moæi pristupiti besplatno. neki æe vas iznenadi ti: ni sami nismo vjerovali da funkcioniraju dok ih nismo probali. Veæina zahtijeva pretplatu." nakon glavnog autora èlanka. 47(11). Na kraju dolaze brojevi stranica. ali i najnovijim èlancima. Nakon godine je naslo v èlanka. Obja njenja su sa eci aktualnog znanstvenog znanja . Slijedi nekoliko nama omiljenih knjiga o nama najdra im temama. a u kurzivu slijedi naziv èasopisa u kojem æete ga pronaæi. knjig e i znanstvene radove u kojima mo ete saznati ne to vi e. McCulloch. ali i ima li godi te u kojem je objavljen èla nak koji tra ite. Daniel Dennett. Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Brain (1 997). Osim toga. Proceedings of the IRP. to su stvarni fenomeni. To s u fantastièna mjesta gdje mo ete istra iti iri kontekst pojedinog trika. Kako o svakoj temi ima tako mnogo istra ivanja. W. To je uobièajena kratica za "i drugi" ili "i suradnici". Mnogi. Ako idete u knji nicu. What the frog's ey e tells the frog's brain. (1959). èasopisi imaju svoje elektronièko izdanje. a ponekad ih je te ko razumjeti. 1940-1951. Ako imate sreæe. Consciousness Explained (1991). Andy Clark. Psiholo ki informirana filozofija.

to je polovica ovo g poglavlja. The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They D o (1998). Mind Wide Open: Your Brain and the Neuroscience of Everyday Life (2004). Steven Johnson. Kako primijeniti kritièko mi ljenje na psiholo ke teme. odlièno tivo koje preispituje pr etpostavku da roditelji predstavljaju najva niji utjecaj u ivotu djeteta. The Oxford Companion to the Mind (1999).net/~xchar/tna. pri èemu integriramo vid. Treæe poglavlje. dodira). buka obièno znaèi da se ne to upravo dogodilo.klasièni uvod u psihologiju vida. Pa nja Pa nja je jedan od mehanizama kojima filtriramo informacije prije nego stignu do s vjesnog do ivljaja. stroja i matematike autoreferen-cijalnosti. Proslov Organizacija knjige Knjiga je podijeljena na deset poglavlja. U mozgu Pitanje nije samo "Kako zaviriti u mozak?" nego i "Kako govoriti o onome to tamo vidimo?" Mnogo je naèina da se dobije slika o tome kako je mozak strukturiran (od mjerenja izvanjskih reakcija do fotografiranja unutra njosti) . The Language Instinct: How the Mind Creates Language (1995). Ramachandran i Sandra Blakeslee. posjetiti z namenitosti i istra iti geografiju mozga. preporuèujemo da poku ate sa sljedeæim naslovima: Richard Gregory (ur. Oliver Sacks. Vid Vidni sustav prote e se cijelim putem od toga kako mièemo oèi do toga kako rekonstruir amo i vidimo pokrete na osnovi "sirovih" slika. obièno potpuno koristimo sve informacije d o kojih mo emo doæi. Godel. V. Nekad je voljna (mo ete obratiti pa nju na ne to) a nekad automatska (ne to vam mo e privuæi pa nju) . Uvje rljiv argument u prilog postojanja uroðene jeziène sposobnosti i mo dane strukture koj e odra avaju jedna drugu. Sto nam ozljede mozga govore o tome kako mozak fun kcionira. na a je percepcija svijeta izo tre nija. Bach: an Eternal Golden Braid (1979). Kretanje Ovo poglavlje pokriva tijelo . Pogledat æemo kako mije amo naèine djelovanja (i kako si ne mo emo izbjeæi da to i m imo. Evolucijska psihologija razvoja djeteta. èak i kad ne elimo) i to se dogaða kad su osjetila u nesuglasju. Vidi takoðe r web stranicu na http:// home. ali put je krajnje zabavan. Peto fioglavlje. to svoj odraz ima u velièini ovog poglavlja. Eye and Brain: The Psychology of Seeing (1966). Èovjek koji je svoju enu zamijenio e irom i druge klinièke prièe (1998). Keith Stanovich. Autoritativna i zabavna zbirka eseja o svim aspektima mozga. ormativne i humane anegdote o pacijentima s raznim vrstama o teæenja mozga. Vidje t æemo èemu slu e na e u i.att. recimo.Svijest na koncu ne biva obja njena. Na stra njoj strani mo g primjerka s pravom se ka e: "vje ba u najboljoj mentalnoj teretani u gradu". Steven Pinker. Richard Gregory. Integracija Rijetko se slu imo samo jednim osjetilom. a osvrnut æemo se i na dominantnost lijeve. Judith Rich Harris. Osjetilo vida nam je va no. ono po kriva irok raspon frekvencija i odvija se na velikim udaljenostima (za razliku od . Èetvrto poglavlje. Kad se osjetila jedna s drugima sla u. da bismo pre li na jezik i neke od naèina na koje pronalazimo z je u rijeèima i reèenicama. Escher. Drugo poglavlje. Ostatak je posveæen drugom pitanju: upit æemo neke prizore.). Eru-ditski i du hovito . Sto najnovija otkriæa znanosti i tehnike o mozgu znaèe za na e samorazumijeva nje kao pojedinaca. odnosno desne .ovdje se bavimo funkcioniranjem pa nje i nekima od njen ih ogranièenja. dodir. Tajne uma esto poglavlje. How to Think Straight About Psychology (1997). Phantoms in the Brain: Probing the Myster ies of the Human Mind (1998). organiziranih po temama: Prvo poglavlje.vidjet æemo kako je sliku koju mozak ima o na em tije lu lako zbuniti i kako se svojim tijelom slu imo pri interakciji sa svijetom. Ako tra ite ne to dublje. Klasièno istra ivanje uma. Douglas Hofstadter. svoje jeziène moguænosti i druge ula zne podatke. Tu i mamo jednu varku za van. S. Sluh i jezik Zvukovi obièno odgovaraju dogaðajima.

ako ih pronaðete bilo gdje u knjizi. razmotrit æemo i manifestacije nekoliko naèina na koje uèimo i pamtimo. Kao èitatelj ove knjige. ali ne bitno. slobodno nam se obratite na adresu naklada@jesenski -turk. ali to ne zahtijevamo. (01) 3845 044/048." Ako osjeæate da va a upotreba materijala iz ove knjige izlazi iz opsega po tenog kori te nja ili prethodnog dopu tenja. ali mo da otkrijete neke nove eksperimentalne dokaze. koje èesto znaèi da vam mo e biti naru ena privatnost. Kori tenje materijala iz ove knjige Bit æemo vam zahvalni ako navedete izvor. ^1 Ovo je upozorenje. Inc. . Osmo poglavlje. fax (01) 3845 049 O'Reilly Media. Boja Druga boja slu i za oznaèavanje unakrsne reference u tekstu. Na primjer: "Tom Stafford i Matt Webb. Drugi ljudi Drugi ljudi su sasvim poseban dio na eg okru enja i treba reæi da se na mozak njima bav i na poseban naèin. staza u datoteènom sustavu pojavit æe se kao /Programiranj e/Aplikacij e. Ovo je popratna napomena. Proslov Konvencije kori tene u ovoj knjizi U knjizi se koriste sljedeæe tipografske konvencije: Kurziv Njime oznaèavamo URL-ove. Deveto poglavlje. Mo ete nam pisati na adrese: Naklada Jesenski i Turk Sokolgradska 58 10000 Zagreb tel. imena i ekstenzije datoteka. Na pr imjer.tako smo dobri da ponekad to èinimo nenamjerno. sugestija ili opæa napomena. i pritom postajemo drukèij i. zbunjujuæim ili dvosmislenim izjavama i tipografskim gre kama. netoènostima. Nadalje.ruke. Tajne uma Kako stupiti u kontakt s nama Ispitali smo i provjerili informacije koje se nalaze u knjizi najbolje to smo mog li. Posebno obratite pa nju na bilje ke koje su slo ene izvan teksta. Va e komentare shvaæamo ozbiljno i poku at æemo ugraditi razumne prijedloge u buduæa izdan ja. naslova.hr. ili da mo ete izgubiti novac. Uzrok i pos ljedicu ne mo emo izravno percipirati. ISBN 953-222-208-1. Zakljuèivanje Mi nismo graðeni kao savr eni logièki strojevi. Molimo. Navod se obièno sas toji od autora. Sadr i korisne dodatne informacije o tem i. obavijesti te nas o eventualnim pogre kama. bugovima. Isto vrijedi za slo ene objek te: za to vidimo cijelu osobu umjesto trupa. Pozabavit æe mo se i jednim i drugim. Objedinjavanje Osjetila nam umnogome poma u da rekonstruiramo to se dogaða u univerzumu. Takoðer vas molimo da nas obavijestite to mo emo uèiniti da vam knjiga bude korisnija. Ponekad se to oèituje u tome kakve zagonetke dobro rje avamo a kakve st vari nas lako zbune. Sedmo poglavlje. Izvrsno nam ide èitanje emocija. nego samo to da su se dvije stvari dogodile u otprilike isto vrijeme na otprilike istom mjestu. a prate ih sljedeæe sl ièice: Ovo je savjet. jo smo bolji u opona anju emocija i drugih ljudi opæenito . lateralni ili usputni komentar. Pamæenje Ne bismo bili ljudi da stalno ne uèimo i ne mijenjamo se. glave i zbirke udova? Objekte i uzroène odnose rekonstruiramo na osnovi jednostavnih naèela koja æemo koristiti u ovom pogl avlju. Tajne uma. Mislili smo daje zanim ljivo. mo ete nam pom oæi da pobolj amo buduæa izdanja tako da nam aljete svoje komentare. Deseto poglavlje. Ovo poglavlje pokriva poèetak uèenja na razini pamæenja unutar vrlo kratkih perioda (obièno minuta). te imena direktorija. oblikovani smo tako da se to bolje snaðem o u svijetu. © za hrvatski prijevod Jesenski i Turk. ili mislite da se promij enilo prevladavajuæe znanstveno razumijevanje. izdavaèa i ISBN-a.

+1 707 829 0515.dostupne su i manje inva-zivne tehnik e.com Prvo poglavlje: U mozgu " trikovi 1 _#1-12j Nikad nije sasvim toèno reæi: "Ovaj djeliæ mozga je iskljuèivo odgovoran za funkciju X. na adresi: http://hacks.com/ca-taiog/mindhks Vi e informacija o drugim izdanjima O'Reillyja i Naklade Jesenski i Turk dobit æete na: http://www." Uzmimo. a imamo i blog: http://www. mo emo gledati mozak i manipulirati njime izvana.jesenski-turk. a mnoge od njih moguæe je kompenzirati ako neko podruèj e postane nedostupno. fax +1 707 829 0104 Za tehnièka pitanja ili komentare o knjizi. te bilje enje p romjena reakcija na odreðene podra aje . od prepoznavanja lica do sviranja klavira . nakon to se osvrnemo na razne tehnike neurozn anosti. CA 95472 USA tel. i fizièka svojstva na eg mentalnog supstrata neprestance prodi ru u na svakodnevni ivot: znak raspoznavanja na ih neurona je oèit kad br e reagiramo na jarko svjetlo [trik #11 ].oreilly.com Knjiga Tajne uma ima vlastitu web stranicu na kojoj æete pronaæi vi e i dalje o knjizi i oko knjige. Kod nekih tipova o teæenja mozga moguæe je i dalje vidjeti ali n e moæi odrediti to se kreæe ili ne vidjeti koje je ne to boje. Vid se sastoji o d puno razlièitih podfunkcija.to je pristup prouèavanju uma kao crne kutije. http://www. i poku ati uoèiti koje sposobnosti nedostaju ljudima s odreðenim tipovima mo danih o teæen a. da mi nismo softver koji se izvr ava na nekom hardveru. Bri ljivo eksperimentiranje .oreilly. com O'Reillyjeva web stranica izvornog izdanja sadr i primjere. Mali. p oput raèunala? Znaèi to. vidni sustav [trik #13J.mindhacks.oreilly. Mo emo dati ulazni podatak i gledati kakav æemo dobiti izlazni poda tak . na primjer. po aljite nam e-mail na adresu: bookques tions@oreilly. . a da ne moramo. Kad se tehnike kognitivne psihologije udru e s metodama snimanja i tehnikama podr a ivanja [trikovi #2 do #5]. znanost dono enja deduktivnih zakljuèaka o strukturi mozga pomoæu obratnog in eSaznajmo kako mozak radi a da ne gledamo unutra njeringa izvana. izolirani mo dani udar mo e deaktivirati vrlo specifièna podruèja mozga. Uoèimo li to takve osobe vi e ne mogu èin u tim patolo kim sluèajevima.i donositi zakljuèke na osn ovi tih zapa anja.jedna je takva alternativa. da u ovom poglavlju dajemo pregled nekih najèe æe primjenjivanih tehnika i ukratko ih obja njavamo. To je kognitivn a psihologija [trik #1]. No. A mo emo raditi i prema unutra. mo emo promatrati koja su podruèja mozga aktivna dok se obavlja odreðena aktivnost . Ali odnedavna mo emo otiæi i korak dalje.hr Proslov Imate trik? O ostalim knjigama iz serije mo ete se informirati. namjerno odstranjivanje dijelova mozga kako bi se vidjelo to æe se dogoditi. dobit æemo pouzdane naznake o funkcijama tih podruèja moz ga. Te su metode snimanja tak o va ne i toliko se spominju u ostatku knjige. pritom nas zapr avo zanima kako se ta biologija manifestira u svakodnevnom ivotu. Kako bi ostatak knjige imao smisla. od kralje n ice do mozga [trik #8] i konaèno pojedinaènog neurona [trik #9]. Sto za na e susta ve dono enja odluka zapravo znaèi to to su sastavljeni od neurona a ne od silicija. No. te se metode zasnivaju na patologiji . kao i dodati nove trikove za b uduæa izdanja. To dv oje je jedno te isto. Drugi naèinje eksperimentiranje na ivotinjama.com. Ovo posljednje pripada neuropsihologiji [trik #6] i va na je metoda u psihologiji. a ozljed a (iako rjeðe) mo e o tetiti tek mali dio mozga. on se prote e kroz mnoge dijelove mo zga i ne postoji podruèje koje bi bilo odgovorno iskljuèivo za vid. recimo.bilo to. napravit æemo kratku turneju po sredi njem ivèanom sustavu [trik #7]. rezati lubanju i vaditi mo danu tvar.mjerenje tipova i vremena reakcija. Adresa je: http://www. ispravke i planove za buduæa izdanja.1005 Gravenstein Highway North Sebastopol. No. Ona ima uglednu povijest. a na i biolo ki korijeni izbijaju na povr inu kad se tok k rvi ubrzava jer ozbiljno razmi ljamo [trik #10].

a tu su i informacije i z anatomije te informacije dobivene od osoba s mo danim o teæenjima [trik #6]. mo da æete s vremenom preciznije dokuèiti utjecaj poretka rijeèi. Ne odgovaramo automatski isto svaki put na isti podra aj.ukljuèujuæi kogniciju. broj pogre aka. bacite pogled na sliku tijela kakvo va mozak misli da imate i uspostavit e vezu sa svojim unutarnjim osjetnim homunkulusom [trik Kako saznati to je u crnoj kutiji a da ne virite u nju? To je izazov koji um post avlja pred kognitivnu psihologiju. Ona postavlja pitanje: "Na kojim se elem entarnim operacijama zasniva um?" Problem je u tome to. klasièni problem obratnog in enjeringa. to vam ne govori ni ta o onome to se dogaða u meðuvremenu. Osim toga. ili uspje nost.èesto su posredovane vi estruki m procesima. To se ponekad dogaða bez oèitog razloga.1 Kako da shvatimo kako funkc ionira bez gledanja u program? #12]. jezik. Kognitivna psihologija je psihologija temeljnih mentalnih procesa. Koliko se rijeèi s popisa k oji ste juèer nauèili jo uvijek sjeæate? Koliko crvenih toèaka vidite? Pritisnite tipku k ad vidite da se na ekranu pojavio X. Google daje stranice na kojima stoje obje. na osno vi kojih mo emo izgraditi mi ljenje o tome kako mozak izvodi algoritme od kojih se s astoji um. Biolo ke funkcije .oreilly. a velike promjene okolnosti ponekad donose slabo vidljivu r. ponekad èak kaotièni (u tehnièkom smislu). ljudi nisu dosljedni na isti naèin na koji to softver ili strojevi obièno jesu. PET [trik #3] i fMR [trik #4]). je crna kutija. Brzina kojom reagiraju. govore nam ne to o informacijama koj e koriste na i kognitivni procesi. kao to su perc epcija. i njihova upotreba n ije ni laka ni jeftina. i to zbog nek oliko stvari. ponekad se razlikuje èak i kad se pretra uje rijeèima koje se inaèe ne pojavljuju zajedno. ako unesete dvi je rijeèi. Ako poku ate srezati pretragu tako da daje samo nekolicinu eljenih rezultata. ali i to da ne reagiraju uvijek onako kako biste oèekivali kad poku ate na njih utjecati.i/. Evo primjera jednog rje enja u stilu kognitivne psihologije iz knjige Google Hacks (http://www.com/catalog/googlehks). meðutim. nema tako urednog preslikavanja. Ali kakvo znaèenje ima njihov poredak? Evo pokusa. kojima mo emo zaviriti u unutra njost glave i gledati mozak. U logièki zasnovanom ili linearnom sustavu jasno vidimo uzrok i posljedicu . te nam tehnike nisu uvijek bile dostupne. U umu. ili obrasci prisjeæanja. Dva izvora varijacije su umovi i uèenje. pamæenje. To znaèi da su one robusne u pogledu promjena u samo jednom procesu k oji èini podlogu biolo ke funkcije. dakako. Oèito. tovi e. Ulazn i podaci su èesto strogo kontrolirane situacije u kojima se od ispitanika tra i da d onose prosudbe ili reagiraju na razne vrste situacija. iako mo ete mjeriti to nekome ide u glavu (ulaz) i ugrubo mjer iti to to ne to èini (izlaz). na raspolaganju stoje tehnike snimanja mo dane aktivnosti (kao to su EEG [trik #2]. Eksperimentalni psiholozi veæ vi e od sto godina dotjeruju m etode kojima se dolazi do uvida u rad mozga bez petljanja s unutra njo æu . ne dopu ta pristup al goritmima koji pogone njegove pretrage. trik #1 Saznajmo kako mozak radi a da ne gledamo unutra Saznajmo kako mozak radi a da ne gledamo unutra trik # 1 Danas nam. to poku avaju i kognitivni psiholozi: obratno-in enjerski pristupiti temeljn im funkcijama uma tako to manipuliraju ulaznim podacima i gledaju rezultat. te kako ih koriste. pa nja. Mah1 stvari daju veliki uèinak. i tu nasumiènost nazivam . Tako bis mo mogli zakljuèiti da poredak jest va an. No. Rezultat nije isti. To znaèi d nije nu no da jedna promjena ulaznih podataka odgovara jednoj promjeni izlazne re akcije. Pretra ite Google rijeèima "reverse engineering" /obratni in enje ring/ a zatim rijeèima "engineering reverse". naravno. Biolo ki sustavi su èesto kompleksni. pa su autori Google Hacks Tara Calishain i Rael Dornfest bili prisiljeni na malo eksperimentiranja. Go-ogleov pretra ivaèki algoritam poredak na neki naèin uzima u obzir.liku u naèinu na Saznajmo kako mozak radi a da ne gledamo unutra koji reagiramo. Meðutim. Google. obratni in enjering mozga te i je od obratnog in enjeringa softvera. U biti.I konaèno. odluèivanje.to se moder no zove kognitivna psihologija. Takve stvari.

pa vi e ne mijenja svoju reakciju. kad kupite novi bicikl.2 Kognitivna psihologija odvela nas je daleko. Berkowitz (ur. ali bez finih detalj a. Advances in Expérimental Social Psycho-logy. Psihologija danas prepoznaje potrebu da se um postulira ka o ne to vi e nego podudaranje podra aja i reakcije. prianjajuæi pomoæu elektrovo dljivog gela. Daniel Dennett je napisao kratki esej pod naslovom "Cognitive Science as Reve rse Engineering" (http://pp. u poèetku ste oprezni pri koèenju jer ne zn ate koliko æe vam trebati da stanete. Izlazni podatak mo e biti jednostavni grafikon signala sniml jenih po svakoj elektrodi. 'trik #2 Elektroencefalogram: stvaranje velike slike pomoæu EEG-a EEG vam daje opæu sliku odvijanja aktivnosti mozga u vremenu. sv. Biheviorizam je inzistirao na tome da di jelom psihologije treba smatrati samo ono to se mo e pouzdano mjeriti. pa se jedno mo e povezati s gramatikom. osjeæajima i unutarnjim stanjima tako to zakljuèuje o njima na osnovi opa anja vlastitog pona anja i okolnosti u kojima se poja vljuju. Elektrode na povr ini ko e. Psiholog Darly Bern to je formalizirao "teorijom samopercepcije". ili to nije radio nikad. èesto nas zanima upravo povr ina jer je mo dana kora (odgovorna za na e slo ene. ono to st e naveli kao razlog zbog kojeg ste ne to uèinili samo je jo jedan podatak. Strogost i preciznost metoda to ih je razvila kognitivna psihologi-ja jos su nezaobilazne. osoba je u istom polo aju kao i vanjski promatraè. a mo e se vitrik #2 Elektroencefalogram: stvaranje velike slike pomoæu EEG-a o . Poèetkom dvadesetog stoljeæa psihologija se jako oslanjala na introspekcij u i zbrka koja je zbog toga nastala dovela je do pokreta koji æe prevladavati psih ologijom do sedamdesetih: biheviorizma.htm) u kojem rasprav lja o filozofiji tog pristupa umu.um. Mali metalni diskovi ravnomjerno se razmjeste po glavi. On ka e: "Oso ba dolazi do spoznaje o svojim stavovima. razlièit a podruèja pridonose razlièitim sposobnostima. Gotovo svako djelovanje utjeèe na kasniji postupak obrade. Kad su unutarnji nagovje taji slabi. Time je psihologija postala eksperimentalno puno rigoroznija (netko bi rekao: i manje zanimljiva). Za kognitivne psihologe.primjerice trepta j pa nje [trik #39] i dosjee. "Self Perception Theory". Drugi problem na koji nailazimo kad hoæemo nagaðati kako funkcionira um jest da se l judima ne mo e vjerovati kad nude svoje mi ljenje o tome za to su ne to uèinili i kako su to uèinili. dvosmisleni ili ih je nemoguæe protumaèit i. dovoljno su blizu da oèitaju ta elektromagnetska polja. a drugo s detekcijom kretanja. koji ni na koji naèin nije privilegiran u odnosu na bilo to drugo to su mjerili. 6 (1972). U L. No. niti je vjero jatnije da je ispravan.fi/serioa/cdenn/ cogscirv. ali svaki put kad morate naglo zakoèiti postaj ete bolje informirani o tome kako sljedeæi put trebate kontrolirati koèenje).mje ovisno o stanju [trik #87].kpnet. 2. ponekad se na e reakcije mijenjaju s razlogom. ne zbog uma. Broj im mo e varirati od dvije do stotinjak elektroda. a iskljuèivao je svako pozivanje na unutarnje strukture. dakle izvan lubanje. D. Posljedica toga bila je da smo se tre bali pretvarati da je psihologija samo prouèavanje povezanosti podra aja s reakcijam a. pa psiholozi pri ispitivanju jako paze na to da je ispitanik ili veæ mnogo puta radio ono to se ispituje. iako su kognitivni psiholozi od bi heviorista preuzeli oprez prema introspekciji. Sr eæom. vi e ane funkcije) tanki stanièni pokrov na vanjskom sloju mozga.. veæ zato to sam èi prvobitne reakcije daje povratnu informaciju na em obrascu reagiranja na sljedeæi s luèaj (na primjer. a sve oèitavaju signale istovremeno." Bem. Neuroni si uzajamno alju signale elektriènim impuls ima pa aktivnost neurona (koliko su zaposleni obradom) mo emo lijepo izmjeriti mje renjem elektromagnetskog polja u njihovoj blizini. a danas ili mo emo upotrijebiti zajedno s meto Elektroencefalogram: stvaranje velike slike pomoæu EEG-a dama koje nam daju uvid u strukturu mozga i procese koji tvore podlogu prouèavanog fenomena. Elektroencefalografija (EEG) kartografira elektriènu aktivnost na povr ini mozga. U ovoj se knjizi obraðuju mnogi fenom eni koje su otkrile kognitivna i eksperimentalna psihologija . Opæenito govoreæi. J. Bilje ke 1.).

ili aktivnost u pod ruèjima odreðenim precizno æu od ne vi e od dva-tri centimetra. Nekoliko sekundi poslije u to se podruèje slijeva svje a krv donoseæi vi e kisika i glukoze. Za dobivan je jedne jedine slike raèunalu treba vi e minuta. elektrièni signali s ko e glave ne daju precizne informacije o njihovu izvori tu u m ozgu. Kolièina protoka krvi do odreðenog polo aja u mozgu mo e se pratiti pomoæu radi oaktivnog izotopa vode.zualizirati i kao karta mozga na kojoj je stupanj aktivnosti razlièitih podruèja obi lje en razlièitim bojama. Prednosti PET snimka daje 3D model aktivnosti mozga. Oèitavanje elektriène aktivnosti mo e se izvoditi svakih n koliko milisekundi. povezani s trima vrstama karakteristiènih oscilacija signala. PET jo uvijek ne daje tako fine detalje kao druge tehnike (vidi se aktivnost u promjeru od oko 1 cm). Obrasci elektriène aktiv nosti koji odgovaraju razlièitim stanjima danas su dobro poznati: san. Prednosti Tehnika EEG-a je dobro istra ena i koristi se veæ desetljeæima.to je.Myles Jones i Matt Webb Tomografija pozitronskom emisijom: Tomografija pozitronskom emisijom: neizravno mjerenje aktivnosti pomoæu PET-a PET je tehnika koja se temelji na radioaktivnom zraèenju i daje detaljni 3D model mozga i njegove aktivnosti. Ona zahtijeva da se u krvotok (injekcijom) uvede radioaktivna kemikalija i ond a se gleda u kojem æe dijelu mozga radioaktivnost zavr iti . . potjeèu upr avo iz EEG-a. 'trik #4 Funkcionalna magnetska rezonancija (fMR) je kraljica snimanja mozga.sourceforge. O bièno bude i dosta buèno. Dostupni su i kuæni modeli u dijelovima. PET nije dobar kad treba pratiti promjene aktivnosti mozga u vremenu. Otprilike kao da vas ubace u veliki bijeli lijes. Kad se ispali ra-dijski izboj na toèno toj frekvenciji. Iako se razluèivost snimki pobolj ala u posljednjih 30 godina. i hardver i softver. i po tome se zakljuèuje koja su podruèja mozga aktivna. Mane Lo a prostorna razluèivost. ali tu tehniku ne bi trebalo opetovano primjenjivati na istoj osobi. dakle. jer ona trebaju puno energije i stoga brz protok krvi. Da biste dobili snimku MR-om trebate leæi u veliki elektromagnet i izlo it i se sna nom magnetskom polju.Myles Jones i Matt Webb trik #3 Funkcijska magnetska rezonancija: najbolja tehnika Funkcijska magnetska rezonancija: najbolja tehnika fMR daje animaciju mozga na djelu. Open-EEG (http://ope neeg. Snimanje ma gnetskom rezonancijom je neinvazivno i nema poznatih nuspojava . Relativno je jeftin. Tomografija pozitronskom emisijom (PET) je najinvazivnija tehnika snimanja mozga . PET zahtijeva da se ispitaniku ubrizga radioaktivna kemikalija. spin/ istom frekvencijom. "pozitron ska emisija" iz imena. Odlièna vremenska razluèivost.net). molekule poènu "rezonirati" i tada emitiraju radio-valove dok gube e nergiju i vraæaju se "na normalu". . Èak i ako snimate s vi e lokacija .osim mo da klaust rofobije. beta i ga ma valova. ili kako vidni dio mo dane kore reagira na vidne podra aje. Kad neuron izbija kako bi poslao signal drugim neuronima. on meta-bolira vi e ener gije. EEG za sve. a uobièajeno je èetrdeset). Pojmovi alfa. Emitirani signal ovisi o tipu tkiva u kojem se . Dobivate samo informacije s povr ine lubanje i na temelju njih ne mo ete savr en o toèno zakljuèiti o kojoj se mo danoj aktivnosti radi i gdje se generiraju signali. u koje ulazi cijelo tijelo. pa se reakcija mozga na podra aj mo e precizno ucrtati na grafik on. u visokoj razluèivosti. U toliko je je EEG koristan kao pogled na sveukupnu aktivnost. Razina radioaktivnosti nije opasna. skupim strojevima. Magnetsko polje stavlja atome vodika u va em mozgu u stanje u kojem se "postroje" i vrte /engl. Mane Snimanje se izvodi glomaznim. Mo ete imati samo onoliko oèitanja u prostoru koliko mo ete p staviti elektroda (do sto. projekt je kojim se razvijaju jeftini EEG ureða ji. epilepsija.

otkriveno gdje nestaje vid dok traje sakada [trik #17]). koja se jo uvijek razvija i pobolj ava. To je slo ena tehnika koja zahtijeva veliku raèunalnu snagu i i zvje banu ekipu koja dobro poznaje i fiziku i mozak. To je sjajna metoda. ali se mo e koristiti uz njih. mit o 10% i za to ipak koristite cijeli mozak Neuropsihologija. Mood oxygen level dependent. Korisno je i sprijeèiti neko podruèje mozga da reagira: ako nakon to iskljuèite neurone u odreðenom podruèju mo dane kore ispitanik vi e ne pirpoznaje pokrete. dok se poku avamo prisjetiti neke èinjenice ili prepoznati neko lice. otprilike polovica je izjavila da je mit o 10% istinit. U nedavno provedenom istra ivanju u Rio de Janeiru na ljudima s fakultetskim ili v i im obrazovanjem. Snimanjem tih signala gradi se trodimenzionalna karta anatomije mozga. Od mnogih neznanstvenih zrnaca mudrosti o mozgu u koja vjeruju mnogi ljudi. fMR-om se vidi aktivnost obujma dijela mozga u promjeru od samo 2 mm te se iz takvih slièica sastavlja cijela karta mozga. a . zavalite se u fotelju i gledaj te to se dogaða. funkcionalni MR bilje i aktivnost cije log mozga svakih nekoliko sekundi. Kad neuroni postanu aktivni ji. TMS je vjerojatn o podra io neurone za motorièku kontrolu. Mane Glomazna.bezopasna je i nema nuspojava. ali veæ daje izvrsne rezul tate. pa moæi umjetno proizvoditi el ektriènu aktivnost ima svojih prednosti. to dovodi do halucinacija ili djelomiène sljepoæe ako se ciljaju odreðeni dijelov i mo dane kore zadu eni za vid. TMS pomoæu magnetskog i zboja ili oscilirajuæih magnetskih polja privremeno potièe ili obuzdava elektriènu akt ivnost u mozgu. a razluèivost je jo uvijek vi a nego kod PET-a [tr ik #3]. Ako ispitanik osjeti trzanje mi iæa. nego tek mali ureðaj oko gla ve.. Ta vrsta oi kriæa nekad je bila moguæa jedino kad biste pr ona li osobu s lokaliziratrik ~ Transkranijalno magnetsko #5 J podra ivanje: palite i gasite djeliæe m ozga Neuropsihologija. on a pobija èesto ponavljani mit da se slu imo samo s 10% na eg mozga. primjerice. mnogo vi a prostorna razluèivost fMR èini pogodnim kad se gleda koj i su dijelovi mozga aktivni. MR nije nova tehnologija (izvodi se jo od '70-ih). Odabrana podruèja moguæe je pobuditi ili umrt viti.' Nema r azloga za pretpostavku da bi rezultati slii ne anke- . Da bi se dobile fu nkcionalne snimke mozga. fMR je jo uvijek nov. Neuroni meðusobno komuniciraju pomoæu elektriènih izboja. Osim to je najstarija tehnika kognitivne neuroznanosti. U jednom ispitivanju napravit æe se animacija niza fMR slika u jedinstvenu MR snimku visoke razluèivosti. veoma magnetièna i iznimno skupa oprema. a istra ivaè æe moæi toèno vidjeti u kojim se podruèjima mozga odvija aktivnost. Stimulirajte ili obuzdajte pojedina podruèja mozga. mit o 10% i za to ipak koristite cijeli mozak Neuropsihologija istra uje to razlièiti dijelovi mozga rade tako to prouèava ljude koji te dijelove vi e nemaju. ovisan o razini kisika u krvi) koristi èinjenicu da je deoksigenirana krv magnetski nabij ena (zbog eljeza u hemoglobinu) pa èini sliku tamnijom. mo da je najèe æa "èinjenica" da koristimo samo 10% na eg mozga.koliko nam je poznato .molekula nalazi. BOLD fMR (od engl. Dok za strukturalni MR èesto treba dugo èekati. primjerice. ali se u psihologiji primjenju je kao BOLD funkcionalna MR (skraæeno fMR) tek od 1992. Danas se mnoga istra ivanja u kognitivnoj neuroznanosti obavljaju uz pomoæ fMR-a. kao EEG [trik #2]. a uzrokovanje halucinacija na raznim mjest ima vidnog sustava mo e se iskoristiti za otkrivanje redoslijeda obrade (na taj naèi n je.. to jasno ukazuj e na funkciju tog podruèja. Za nju nisu potrebni veliki strojevi. I jedan i drugi naèin upotrebe poma e nam da otkrijemo èem u slu e pojedini dijelovi mozga. godine. Prednosti Promjene obrazaca aktivnost i vide se u visokoj prostornoj i solidnoj vremensko j razluèivosti. Iako promjrnr u mozgu ne vidi tako lako Transkranijalno magnetsko podra ivanje:. Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) nije tehnika snimanja nalik EEG-u [t rik #2] niti fMR-u [trik #4]. svje a krv ispire deoksigeniranu krv u toèno onim podruèjima mozga koja su aktivni ja nego inaèe.

Myles Jones i Matt Webb Neuropsihologija. ali tehnika je jo mlada. Drugu dokaznu liniju protiv mita o 10% daju snimanja mozga [trikovi #2 do #4]. kojeg biste se dijela svojevoljno odrekli? Iz neuropsiholog ije znamo da gubitak bilo kojeg dijela mozga uzrokuje prestanak sposobnosti da s e ne to radi ili da se to radi dobro. TMS danas omoguæuje izvoðenje bolje strukturiranih pokusa.es.org/neuro/TMS_NYT. neuropsihologija vrlo lijepo pobija mit o 10%: ako koris timo samo 10% mozga. Ne èudi to mnogi vjeruju u taj mit.nytim.co-gnitiveliberty. mit o 10% i za to Ipak koristite cijeli mozak mogu stvarati gramatièki ispravne reèenice. Kad se primjenjuje skupa s tehnikama snimanja. T a su istra ivanja do ivjela eksponencijalni uspon u posljednja dva desetljeæa. Dapaèe.html ili http://www. Ideja da imamo puno neis kori tenog kapaciteta svakako je istinita i ona se uklapa u na u kulturu ambicija. èak i . -A. umjesto da je samo mjeri.nim o teæenjem mozga. Priznat æemo da ba nije jasno koji dio mozga radi to. uzev i u obzir kako se èesto tvrdi da je istinit. Osobe s o teæenjem VVernickeova podruèja trik #6 Neuropsihologija. Mane Èini se da je bezopasna. a nazvano j e po Carlu Werneckeu) odgovorno je za razumijevanje i stvaranje semantike jezika . alterna tivni URL).2 Otkud to vjerovanje? Te ko je otkriti kako je mit nastao. Os obe s o teæenim Broki-nim podruèjem govore isprekidano. to je takoðer pridonij elo izdr ljivosti tog mita.3 Br ojka od 10% je osim toga vrlo zgodna i numeroloski potentna. neuroni od koji se sastoji mo dana kora su u stanovitom stupnju aktivni sve vrijeme. Njemu su privremeno umrtvljene vi e funkcije mozga. èlanak je iz New York Timesa u kojem se opisuje iskustvo Lawrencea Osb o-urnea s TMS-om. B. Osim toga. nerazumljiva "jezièna salata". Osim to je kljuèni izvor informacija o tome koji su djeliæi mozga ukljuèeni u izvoðenje kojih radnji. Takve t ehnike omoguæuju mjerenje ubrzanog krvotoka u odreðenim podruèjima mozga za vrijeme ob avljanja pojedinih kognitivnih zadataka. nepovezanim pojedinaènim rijeèi¦ma. pri èemu se po javio drukèiji tip inteligencije. ne samo 10%. saznajemo koja podruèja mozga jesu a koja nisu nu na za obavljanje razlièitih stvari. ali one su èesto besmislena. Korist od neuropsihologije ne prestaje s opovrgavanjem bespredmetnih ali popular nih trivijalnosti.html. Wernickeovo podruèje (nalazi se na spoju tjemenog i sljepooènog re nja. Neki k a u da je tako ne to rekao Einstein. Dva slavna rana otkriæa neuropsihologije su dva zasebna podruèja za o bradu jezika. iz njih je posve oèigledno da ne postoje podruèja mozga koja bi bila "crne rupe" podruèja koja se nikad ne "pale" reagirajuæi na ovaj ili onaj zadatak. Dapaèe. taj se mit koristio za podila enje èitateljima u literaturi o samopomoæi veæ 1929. mit o 10% i za to ipak koristite cijeli mozak Ite provedene bilo gdje drugdje na svijetu bili radikalno drukèiji. "Savant For a Day" (http://www. Gledajuæi koje psiholo ke funkcije pre-ostaju nakon gubitka odreðen og podruèja mozga. Dodatna literatura Lawrence Osbourne. tako da gledamo gube li se uvijek zajedno ili samo u inaèe nesliènim sluèajevim a o teæenja mozga. . Njegova stalna popularnost potaknula je jednog autora da ka e kako "taj mit ima du i rok trajanja o d mesnog doruèka". _l Neuropsihologija je prouèavanje pacijenata s o teæenjima mozga i psiholo kih posljedica tih o teæenja. ali to ne znaèi da mo ete bez 90% mozga. godine. èime se pokazuje njihova struktura. Brokino podruèje (nazvano prema ne-uropsihologu Paulu Brocau) nalazi se u èeonom re nju i odgovorno je za razumijevanje i stvaranje jeziènih struktura. ali za to nema dokaza. moguæe je vidjeti reakcije mozga na kru no irenje magnetskog pulsnog vala kroz susjedna podruèja. k ao i u frojdovsku koncepciju uma koji je najveæim dijelom nesvjestan. Iako se jo raspravlja o tome u kojoj je mjeri razumno zakljuèivati o funkcijskoj lokalizaciji na temelju studija snimanja. ' Prednosti Izravno utjeèe na aktivnost neurona. Koristimo ga cijelog. com/2003/0ó/22/magazin e/22SAVANT. mo emo saznati i kako se funkcije grupiraju i raspodje ljuju.

Ljudski mozak je veoma skup organ jer mu treba oko 20% ukupnog optoka krvi iz srca i otprilike isti udio kis ika. dakle. Treæa linija argumenta dolazi iz evolucijske teorije. ali daje dojam znanstvene uvjerljiv osti jer se govori o fizièkom mozgu.takvi primjeri zapravo pokazuju izvanrednu sposobno st mozga da preusmjerava funkcije na alternativna podruèja ako u odreðenom trenutku razvoja dode do problema u "standardnim" podru Neuropsihologija. veæina nas koristi samo oko 10 posto mozga. stanicama koje prenose elektrokemij ske signale mozga. iako zauzima tek 2% tjelesne te ine. zagovornici teorije o 10% ne misle na to. da mit o 10% jednostavno ne mo e izdr ati kritiku. u jednom veoma neinteligentnom smislu doista stoji da "koristimo" samo 10 % na eg mozga. umjesto da se protegne do kraja. Èak i da postoji veliki udio neurona koj i se ne koriste nego sjede i èekaju. najvjerojatnije bi do puberteta veæ bili neupot rebljivi. Brkanje uma i mozga tu dodatno zamuæuje stvar. To tumaèenje "neostvarenog potencijala" izrijekom iznosi Uri Geller u uvodu knjige Uri Geller's Mind-Power Book: Na je um sposoban za zapanjujuæa. Ali jednostavno nije istina da 90% kapaciteta mozga samo le i neiskori teno. Mnogi od njih obnove neke od izgubljen ih sposobnosti. Taj mit kola veæ barem 80 go- . ako v idni sustav ne dobije svjetlo i ne bude podra ivan unutar prilièno uskog razvojnog o kvira. umjesto o nespoznatljivom umu. razvoj mozga ovisi o aktivnosti .dok spavamo.to je dobra vijest z a pacijente koje prouèava neuropsihologija. No. neuroni atrofiraju i vid se nikad ne razvije. dakle. Ostalih 90 posto èine neostvareni potencijal i neotkrivene sposobnosti. i sva njegova otpornost na te koæe. Zakljuèno. Prvo. Evolucijski argument je jasan: je li doi sta plauzibilno da bi tako zahtjevan organ bio tako nedjelotvoran da mu neiskori t eni kapacitet bude deset puta veæi od korisnog? Èetvrto. Takvim se tvrdnjama na mjerno iskrivljuju èinjenice . ali donosi intuitivno privlaènu premisu o moguænost i osobnog pobolj anja. a ne o mozgu. razvit æe se bez ikakve osjetl jivosti na tu vrstu podra aja. Glija stanice imaju ulogu potpore neuronima. Istina je da na mozak prilagoðava svoje funkcije iskustvu [trik #12] . i jedan i drugi su svojedobno iskori teni da bi se zamutile vode oko te tvrdnje. potrebna v am je da biste neprestano uèili i funkcionirali do kraja svog ivotnog vijeka. Taj je mit gotovo uvijek izra en kao tvrdnja o umu. To je stanje bilo u ari tu raznih senzacionalistièkih TV-dokumentaraca. Funkcije u drugim dijelovima mozga na slièan naèin treb aju aktivaciju da bi se normalno razvile. Ako vidni sustav bude li en n eke specifiène vrste podra aja. Na primjer. Ta takozvana "neuralna plastiènost" nije uoèena nakon o teæenja mozga do kojeg je d o lo u odrasloj dobi. nevjerojatna postignuæa. to znaèi da na um radi sputano . Kako smo veæ rekli. Meðutim. dva elementa n eznatno kompliciraju tu sliku. Drugo. No. reæi daje u spoznajne procese izravno ukljuèeno s amo oko 10% stanica mo dane kore. mit o 10% nije istinit. samo to ne koristimo njegov puni kapacitet. koji dovodi do velik ih " upljina" u sredini mozga. Moguæe je. postoje osobe koje su djetinjstvu imale hidrocefalus. tovi e.sva plastiènost va eg mozga. razvojne studije ukazuju na to da se neuroni koji se ne koriste u ranim f azama ivota vjerojatno nikad neæe oporaviti i pona ati se normalno. Istina je i to da mozak mo e pre ivjeti zaèuðujuæe velika o teæenja i donek funkcionirati (ilustraciju njegove superiorne otpornosti na te koæe u radu dobit æete ako usporedite uèinak ulijevanja litre piva u sebe i uèinak ulijevanja litre piva u va e raèunalo). èij a je poanta da nam ni ta ne fali i bez dobrog dijela mozga. Ta je tvrdnja analogna onoj da radimo sa samo 1 0% na eg potencijala (iako je "potencijal" ne to tako nemjerljivo da je tu posve uvr nuto nabacivati se preciznim postocima). recimo okomitih linija. a ipak funkcioniraju normalno (praznine su mo dane ko more ispunjene tekuæinom i prisutne su u svakom mozgu ali su kod hidrocefalusa zna tno uveæane). nijedna od tih èinjenica ne znaèi da imate upravo 90% neostvarenog p otencijala . Oèito je. mit o 10% i za to ipak koristite cijeli mozak trik #6 èjima. Glija stanice u mozgu brojèano prema uju neurone otprilike deset puta.ista èinje nica obja njava i za to mozak s hidrocefalu-som mo e normalno funkcionirati i za to je i znimno malo vjerojatno da nam je 90% mozga neiskori teno.

gusto premre enih stanica koje èine tanki sloj oko mozga . a motorièka podruèja mozga alju signale natrag dolje. te u ov a dva online teksta Erica Chudlera: "Do We Use Only 10% of Our Brain?" (http:// faculty. To se mjesto. Bilje ke 1. Whence cometh the m yth that we only use 10% of our brains? U Delia Sala (ur.primjerice. kao elektrièni signali. 3.. otkucaji srca i regula cija opskrbe krvlju. ali tu se veæ donose neke odluke . html). ukljuèujuæi mo d anu koru.csicop. a drugi za odvoðenje s ignala u efektora .gotovo kao da je to bio prvi poku aj evolucije da izve de vi e mo dane funkcije. izvan samog m ozga pa æemo se poslije probiti natrag u unutra njost. Skeptical Inquirer. a oda ilje motorièke signale ka mo danom deblu. S. 98-110. ivci tada u parovima idu ka kralje niènoj mo dini. samo to informacije putuju u obrat nom smjeru. koordinaciju osjeta i pokreta.com (http:// www. Osjetila i mi iæi u èitavom tijelu povezani su sa ivcima. i veliki mozak (prosencephalon). 4 -24. Mali mozak je stari mozak . U kralje niènoj mo di nema prave inteligencije. On ima va nu ulogu u uèenju i m otorièkoj kontroli: odstranjivanjem malog mozga dolazi do karakteristiènih trzajnih pokreta. naziva stra nji mozak (rhombencep halon). L. te prenose informacije s prethodnog neuron a na sljedeæi. Tako se informacije.snopes. The ten-percent myth. i mi iæi tako primaju naloge o pokretima.Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom dina. koji se nalazi iza mekog podruèja koje mo ete napipati na poti ljku.org/si/9903/ten-percent-myth. Aktivnosti stra njeg mozga uglavnom su automatske: disanje. vjerojatno æe biti na ivotu dok god ljudi tako ustrajno te e neèem vi em nego to jesu. Po jedan ivac iz svakog para slu i za rovoðenje signala iz receptora (na primjer. skupa s jo nekim sredi njim podruèjima.com/science/stats/1 Opercnt. Sve o mitu o 10% mo ete proèitati u Beyerstein. (1999). oni provode Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom trik #7 elektriènu struju i djeluju kao releji. dakle. Do you know your brain? A survey on public neuro science literacy at the closing of the decade of the brain. (2002). kao i od sustava za ravno te u. New York: John Wiley and Sons.htm). Povrh stra njeg mozga le i srednji mozak (mesencephalon). ti snopovi vlakana iz kra-lje niène mo d ine stvarno sti u do mozga. i premda nema upori ta u aktualnom znanstvenom znanju i pobija ga barem 150 godina neuropsihologije. Kralje nièna mo dina djeluje kao vod za ivèane impulse uz i niz tijelo: osjetni impulsi p utuju gore do mozga. B. Ima vi e vrsta neurona. otprilike u visini oèiju. Taj vrh mo dine. ali ne svi. (1999). Herculano-Houzel.brainconnection.njima se nala e poèetak rada mi iæa ili lijezde. Unutar mo di ne signali se okupljaju u 31 par ivaca (osjetno-motorièkih) koji naposljetku. prote e se uvis ka o debela mrkva do samog sredi ta mozga. na snopes. prilaze mozgu. o ujak--travanj ( http://www.Andrew Brown Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom Napravite kratku turneju po kralje niènoj mo dini i mozgu. U i mi a on odgovara relejnoj stanici za slu ne informacije - . toèno u sredini glave.edu/chucller/tenper. B. refleks o dmicanja.. Hitni signali. ali u osnovi su isti bez obzi ra na to gdje se u tijelu nalazili. Veæina trikova iz ove knjige poèiva na obilje jima mo dane kore. Mali mozak prima ulazne podatke od oèiju i u iju. mali u èovjeka ali mnogo veæi kod ivotinja poput i mi a.washington. koji obuhvaæa gotovo sve ostalo. za osjet dodira).Explorin g Popular Assumptions About the Mind and Brain. com/topics/?main=fa/brain-myth). kao to je jak podra aj vruæine.html) i "Myths About the Brain: 10 Percen t and Counting" (http://www. The Neuroscientist 8 . drugi veliki dijelovi mozga su ma h mozak (cerebellum). provode od osjetljive po vr ine ko e. 2. to je gdje i to radi to? Zamislite sredi nji ivèani sustav kao gljivu kojoj je kralje nièna mo dina stapka a mozak lobuk. Poènimo. snopovima izdanaka neurona ko ji prenose signale amo-tamo. takozvano mo dano deblo. Ako gledamo prema van od mo danog debla. pri v rhu vrata. Radford. mogu pokrenuti reakciju efek tora (kao to je pomicanje mi iæa) prije nego to signal uopæe stigne do mozga.) Mind Myths . . Otprilike u visini usta.

Za neke ivotinje. stra nji zatiljni dio kore). pa je zgodno imati pri ruci njihovu shemu. feeding. Ti su opisi uglavnom samorazumljivi ako imate na umu da su funkcije obièno i podruèja mozga i putevi koj i ih povezuju. p o èitavom klobuku prostire se sloj gusto meðusobno povezanih neurona: mo dana kora (co rtex cerebri). Pridodajte tome èinjenicu da mnoga podruèja imaju potpod-jele (n a primjer. toèno u sredini gdje okru uju vrh mo dan og debla i srednji mozak. Klobuk gljive sastoji se od po èetiri velika re nja u svakoj polutki. Srednji mozak dijelom sudjeluje u kontroli po kreta tako to povezuje dijelove vi eg mozga s motorièkim trik #7 Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom neuronima. limbièki sustav je zadobio novu svrhu. Analogno podruèje kod takora je veliki mozak. dobro je imati i malo argona. vidljiva kad g ledate sliku mozga. Ostali su i sustavi za preusmjeravanje koji primaju osjetni ulaz (od asvud osim iz nosa. Cesto se koriste. Nj ima je to profinjeni nju ni sustav: tu se analiziraju mirisi i pokreæu se bihevioral ne reakcije kao to su hranjenje i borba. razlika je u tome to nam je ostatak ve likog mozga tako velik. Opisali smo podruèja mozga uglavnom se rukovodeæi njihovim razvojem i izgledom mozg a. somatosenzorni dio kore je u tjemenom re nju. a obuhvaæa sam vrh sljepooènog dijela mo dane kore. parenje /engl. kao to su gmazovi. bje anje. Vi e o funkcijama mo dane kore proèitajte u turneji po mo danoj kori i èetiri re nja [trik #8].tuènjavu . nalaze se limbièki sustav i drugi primitivni sustavi. I dalje se bavi njuhom. Na alost. Li mbièki sustav sudjeluje u bitnim automatskim reakcijama kao to su emocije. Veliki mozak (cerebrum). Zakopani u velikom mozgu. medijalno . Polo en kao presavijena deka. Osim toga. pa cijela stva r mo e postati jako zbunjujuæa. to je taj. pri imenovanju poddijelova mozga koriste se razlièite sheme. Kod nas ljudi. Radi orijentacije. zajednièke svim ivotinjama . 4 F: fighting. Tu su jo i funkcionalni opisi. koje nisu uvi jek suglasne oko granica razlièitih podruèja. -T. "Mo dana kora" se zove i "korteks". kao Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom to je vidni sustav [trik #13]. Signali koji sti u iz ostatka velikog mozga mogu akti virati ili modulirati procese u limbièkom sustavu... Oni zajedno èine 90% te ine mozga. Analogna podruèja kod neke druge vrste m ogu se zvati drugaèije. dok æe neuroanatom reæi "Br odmanova polja 44. iz kojeg vlakna idu direktno u limbièki sustav) i raspodjeljuj u ga po èitavom velikom mozgu. Sada smo gotovo stigli do cilja na eg putovanja. mjehur m ase podijeljen na dvije velike polutke .jedan dio toga sustava . Tim se nazivima opisuje smjer gledanja na mozak i obièno se odnose na odreðeno podruèj e (npr. emocionalno uzbuðenje. koji djeluje u svim podruèjima. veliki mozak time zavr ava. fleeing. a po nekim podjelam a i hipotalamus. Neuropsiholog bi rekao "Brokino podruèje". hipokampus i amigdalu. a dijelom ima ulogu razvodne kutije za pojedine ivce koji se ne penju po kralje niènoj mo dini nego sti u direktno u mozak: pokreti oèiju jedna su od funkcija k oje se obavljaju tim putem. _J U nas ljudi. ali pr imjerice hipokampus . Tu su jo i pozicijski opisi. hranjenje i. S. and mat ing/ .to je ona prepoznatljiva slika mozga to smo je svi vidjeli.riste u i za mnoge stvari. i ako se za bilo koji razvojni dio mozga mo e reæi da je odgovoran za posebnost ljudskosti. koji geografski opisuju mozak i u prvi mah mogu biti zbunjujuæi. prikazan u na slici 1-1.ali i jedan i drugi govore o istoj stvari. Kod nas srednji mozak djeluje kao povezujuæi sloj. koji s jedne strane prodire duboko u veliki mozak (gdje se nalaze na e vi e funkcije). koji je u neokorteksu) a neke potpodjele razlièiti ljudi stavljaju u razlièite nadkate-gorije.sada ima va nu ulogu u dugoroènom pamæe nju i uèenju. r~ Neuroznanstvenièki vic: hipotalamus regulira sva èetiri bitna sastojka ivota . 45 i 46" . razlièite pod-discipline slu e se razlièitim shemama i konvencijama. a i kartu sredi njeg ivèanog sustava. Vidite i s ami koliko je sati.primj erice. a s druge je povezan s mo danim deblom.

edu /AANLIB/ home. Podvijeni krajevi slj epooènog re nja spajaju se u limbièkom sustavu kod hipokampusa i ukljuèeni su u stvaranj e dugoroènog pamæenja.com). lijevu i desnu. obavljaju stanovite klase funkcija.mo dana kora -izravnala.washington. na stra njem dijelu mozga i na oko po .lateralno gornje donje lateralno leðno (dorzalno) trbu no (ventralno koronarna ravnina koronarna ravnina prednje stra nje vodoravna ravnina trik #8 Turneja po mo danoj kori i èetiri re nja Dodatna literatura Tri izvrsna online izvora za istra ivanje neuroanatomije su Brain Info (http://bra ininfo. Sastoji se od èetiri re nja i tankog povr inskog sloja zvan og kora. parietalis) nalazi se na vrhu i na pozadini glave. Crossman. Tu je smje ten modul z a prepoznavanje objekata u postupku obrade vida [trik #13]. a èine je vlakna koja meðusobno povezuju neurone. tvrtka koja izraðuje softver za obrad u podataka dobivenih fMR-om. Konaèno. To je veliki mozak. temporalis) . ljubazno je ustupila besplatni program koji omoguæuje istra ivanje mozga u tri dimenzije. msu.brainvoyager. jezik i opæu k ontrolu i nadzor nad ostatkom mozga. Ruke mo ete staviti tek na krajeve sljepooènog re nja (1. U njemu s e obraðuje zvuk. D.rprc. opæenito govoreæi. Tu se integriraju i kombiniraju informacije iz ðt ugih Turneja po mo danoj kori i èetiri re nja podruèja mozga. occipitalis).edu). dio je mozga koji odr eðuje ljudsku jedinstvenost. Ispo d nekoliko slojeva neurona je bijela tvar. Nije debelo.on je toèno iza u iju. Le i iza èeonog i ispod tjemenog re nja i podvi-ja se pod veliki mozak. Nadalje. Tjemeni re anj (1.med. Brain Voyager (http://www. Nolte. J.harvard. u kojoj se nalaze sami neuroni. dijeli se na èetiri re nja (velika p odruèja omeðena osobito dubokim usjecima). to i ne èudi. (1999). Vanjski dio. trebate znati samo par stvari. Mo dani re njevi Èetiri mo dana re nja. (2000). Tjemeni re anj se bavi osjetil ima. Svoj æete èeoni re anj (lobus frontalis) pokriti rukom ako postavite dlanove na èelo s p rstima prema gore. Kad gledate slike ljudskog mozga. Kad bi se ta povr ina . Usjeci koje vidite izvana zapravo su viju ge: veliki mozak je golema zavojita povr ina. Podijelje n je na dvije polutke. The Brain Museum (http://brainmuseum. Da biste se snalazili po velikom mozgu. veæi dio onoga to vidite je zaobljena. socijalizaciju. & Neary. je siva tvar. a lijeva polutk a je za to specijalizirana (nejezièni zvukovi su na desnoj). i on obujmljuje ostatak mozga i sredi nji ivèani sustav [trik #7]. A.. bila bi velike oko 1. Vijuge su tu da bi u njih stalo vi e neurona i veza nego to ih na podruèju sliène velièine ima bilo koja druga ivotinja. Bavi se i jezikom (verbalnim pamæenjem).edu/~brains/humanatlas). i zbog toga ima tako veliku dubinu. i The Whole Brain Atlas (http://www. Neuroanatomy: An Illustrated Colour Text. Èeoni re anj je ukljuèen u planiranje. tu je zatiljni re anj (1. R. i na osnovi njih se moduliraju jednostavne funkcije ostalih dijelo va mozga. Turneja po mo danoj kori i èetiri re nja Veliki mozak. ljudske kogni tivne funkcije. The Navigable Atlas of the Human Brain (http://www. ali ima toga dosta i tu se odraðuje sav po sao.html). vrh povr ine. Mo dana kora je posebna jer se uglavnom u njoj odvijaju vi e. naborana g u va mozga. kombinira informacije i reprezentira tijelo i pokrete.org) sadr i puno prekrasnih slika mozgova vi e od 175 razlièitih vrsta. i pokrit æete ga ako ukrstite prste i zakvaèite ruke preko tjemena. klasièni prikaz mozga koji poznajemo sa slika.5 m2 i duboka izmeðu dva i èetiri milimetra. The Human Brain: An Introduction to Its Functional Anatomy.

Koliku komparativnu va nost mozak pridaje podruèjima na mapi mo ete doznati po tome koliko su velika. od mozga ka mi iæima ili od jednog do drugo g neurona. naravno. i ivimo u okru enju koji se odra ava u adap tacijama na eg mozga. (Svim je ivèanim stanicama. Slijedi pojednostavljeni opis opæih obilje ja ivèane stanice. Funkcije koje se obavljaju u mo danoj kori veoma su èvrsto integrirane s ostatkom mo zga. u pret hodnom dijelu ovog poglavlja. zvana uljevito tijelo ( corpus callosum). Nije lo e. slu ni dio kore stvara mape onoga to slu ate. Podjela. I )ebelo je prekriveno masnom tvari zvanom mijelin. on sadr i i karte koje koriste frekvenciju zvuka kao koordinatni okvir (tj. Nazivamo to kartom jer se stalne promjene vrijednosti ul aznih podataka predstavljaju stalnim prostornim pomacima izmeðu mjesta gdje se oni obraðuju u prostoru kore. primjerice vidne. reprezentacije informacija k oje dolaze iz osjetila. vidni prostor se preslikava na mr e nicu. U vidnom dijelu kore. Te stvarèice su kablovi va eg osobnog i canog sklopa. Sredina mape primarnog vidnog dijela kore odgovara foveji (fov ea centralis) na mre nici. To je najmanji mo dani re anj i u njemu je smje ten vidni dio kor e. Za osjetna podruèja mo dane kore karakteristiène su mape. ili ivèana stanica. Elegancija i slo enost graðe neurona je zapanjujuæa: to je slo ena meðuigra s rukture i uma. onda æe njih. koja ubrzava elek-l riènu vodljivost du ivèanih stanica i tako je efikasna da dvije strane vidnog dijela kore (na primjer) zajednièki rade gotovo kao da stoje jedna kraj dru ge. o dgovor ne le i iskljuèivo u mo danoj kori: ostatak mozga kod èovjeka ima izmijenjene fun kcije. imamo ljudsko tijelo i ivèani sustav. dakle. koje jedna na drugu ispaljuju elektriène signale.1 Da biste barem zavirili u slo enost strukture neurona. za razliku od ivih objekata kojima se bave mnogo vi a podruèja mozga. Ne mo ete automatsk i uzeti dva susjedna dijela JPEG datoteke i biti sigurni da æe se pojaviti jedan k raj drugoga na slici. takozvani osjetni homunkulus [trik #12] . To je.la puta prema dolje. To je najveæi snop ivèanih vlakana u cijelom ivèanom sustavu. To znaèi da ako dvije stvari stoje jedna pokraj druge vani. Foveja ima ekstremno visoku razluèivost i njena je reprez entacija u kori velika kao ostatak vidne karte zajedno. i upra vo æe nas ona ovdje najvi e zanimati. Turneja po mo danoj kori i èetiri re nja Mo dana kora Kora. Neuron. tovi e. specijalizirana je stanica koja alje elektrièni impuls po vlaknima koja je povezuju s drugim neuronima. obr aðivati susjedna podruèja vidnog dijela kore. najvi e u kori. O tome kako se ta podruèja prepoznaju govore trikovi o raznim naèinima snimanja mozg a i drugim metodama. zajednièka osno na graða. podijeljena je na podruèja koja obavljaju razlièite funkcij e. barem u poèetku. Osjetne informacije. razdvojene su du dviju polutki mozga. u fizièkom prostoru mo dane kore postoji èak i karta cijele povr ine tijela. elektriciteta. bilo da je rijeè o neuronim a koji alju signale od osjetila ka mozgu. mo ete kre . Kod fotografskog filma i vidnog dijela mo dane kore mo ete. ali osim to organizira stvari suklad no njihovu polo aju u prostoru. meðutim. u svijetu. slièno pohrani slike na fo tografskom negativu. Sl ièno. uzev i u obzir da uljevito tijelo spaja podruèja mozga udaljena do deset ak centimetara. povr ina tih re njeva. ali manje-vi e to su mala podruèja na povr ini koja za vidni susta v odraðuju detekciju rubova te detektiraju oruða. odgovorne su za svaku va u misao i svako va e djelo. Ali definitivno. Kad razmi ljamo o tome to nas uistinu èini ljudskima i gdje se nalazi svijest. Veæina ljudi obièno misli na tu posljednju klasu kad ka u "neuroni". Tu ste. nije egzaktna i podruèja su meðusobno izrazito premre ena i razmj enjuju informacije. prostornih i dinamièkih interakci ja èiji je rezultat takva vrsta obrade informacija koja se ne mo e definirati jednos tavnim pravilima. trik Neuron Neuron U va oj glavi bjesni prava oluja: sto milijardi ivèanih stanica. Prostorna karta se èuva u svim fazama rane vidne obrade. a uljevito ti jelo ponovno ih spaja. kemije i biologije. ali neslièno pohrani slike u JPEG datoteci. Polutke povezuje jo jedna struktura zakopana ispod re njeva. te mape su tonotopne).) \ Nemojte ni pomisliti da prièa prestaje s opæom strukturom ^\ koju ov dje izla emo.

Signali du neurona putuju jednosmjerno. koji je objavila kuæa W. u m je svojstvo svakog biolo kog sustava pa ne èudi da ga nalazimo èak i u na em najslo enij em organu. Molecular Cell Biology. s vaki sa svojim razlogom zbog èega æe se vjerojatnost za izbijanje novog impulsa malo promijenit i. ugoðenima tako da odgovaraju upravo tom kemi jskom spoju. odnosno.nuti s besplatnim poglavljem o ivèanim stanicama ud benika Harveya Lodi-sha. a ne po tome to bi pojedini iljci bili vi i. nego jezikom iljaka u vremenu. Akcijski potencijali su osnovna jedinica informacije u mozgu. Ta dva obilje ja zajedno znaèe da mozak zapravo ne govori jezikom samih iljaka (signa la koje alju neuroni). Neuroni kodiraju informacije onom brzinom kojom alju signale.nih. Iako prosjeèna brzina izbijanja ovisi o informa cijama koje se reprezentiraju i prenose u mozak. Paula Matsu-daira. nc bi.mogu biti zaista jako dugi (neki neur oni irafe prote u se cijelom du inom vrata) ili vrlo kratki (tj. dose u samo susjednu s tanicu. Svaki neuron otpu t a samo jednu vrstu neurotransmitera. Jaèi signal prepoznaje se po vi oj frekvenciji iljaka. Davida Baltimorea i Jamesa Dar nella. a informacije su kodirane frekvencijom ko jom se alju. bijednih par milimetara). ali ne i u velièini prenesenih signala.2 Na t o zapravo mislimo kad govorimo o impulsima. to ovisi o spletu sljedeæih faktora: kolièini otpu tenog neurotransmitera interakciji s drugim neurotransmiterima koje su otpustili drugi neuroni njihovoj blizini u vremenu i prostoru poretku kojim su neurotransmiteri otpu teni Na sve te kratkoroène informacije utjeèe dotada nja povijest interakcije meðu ta dva neu rona . argonom s nimanja mozga.. univerzalna valuta neuralnog tr i ta. koji se na vrhu grana i povezuje s drugim neuronima (do 1 ()()()()) Spoj n. Iako signal koristi neurotransmitere izmeðu neurona.gov/books/bv. signalima. Freeman (http://www. Hoæe li postsinaptièki neuron (primateljska strana sinapse) generirati novi vr ak. Èini se da je mozak evolucijski razvio stanov iti sustav interne komunikacije u kojem je um prisutan u samo jednom aspektu info rmacije to je prenosi .i kojem akso n jedne trik #9 Neuron stanice susreæe dendrite druge zove se sinapsa.Show$e-ction&rid=mcb. a svaki put kad izbije. vi e o tome u èetvrtom poglavlju). Osim toga. Zipurskog. zvani neurotrans miteri. slu e tome da se signal prenese preko sinaptièke pukotine.koliko je puta jedan izbio zbog drugoga i kada su oba izbila istodobno.View. signal bude iste velièine (o tome ne t o vi e kasnije). preko udaljenosti koje su goleme u usporedbi s molekularnim redom velièina na kojem djeluju. unutar stanice on je elektriène prirode. o izbijanju ili os-vjetljivanju podruèja mozga (jer aktivnost tako izgleda na slici).6074). neovisno o velièini s ignala. i Njihova dva najznaèajnija raèunalna obilje ja su sljedeæa: / Binarni su. a li sliku o tome èega sve ovdje nema dobit æete i iz bilo kojeg naprednog ud benika iz staniène biologije ili neuroznanosti. Signali su uvijek iste velièine. iako mo e imati receptore za vi e vrsta. lako je moguæe da um [trik #33] ima i neku korisnu ulogu pri . H.vremenu izbijanja. nemoguæe je predvidjeti trenutak u kojem æe se pojaviti pojedinaèni iljak. Kemijski spojevi. Veæina neurona ima samo jedan dugi akson. Elektrièni signal alje se du neurona u obliku akcijskog potencijala. Arnolda Berka.nlm. iljcima. ili novi impuls. Izdanci koji primaju nadolazeæu transmisiju zovu se dendriti. Neuron èine tijelo stanice i dugaèki izdanci .chapter. Lawrencea S.fcgi?call=bv. Neuron ili izbija ili ne izbija. To se naziva kodiranje po frekvenciji. Dolask om elektriènog signala do zavr etka aksona pokreæe se otpu tanje zalihe neurotransmitera koji prelazi na drugi kraj pukotine (ona je ipak vrlo mala) i povezuje se s rec eptor-skim mjestima na drugoj strani.1 Neuron trik #9 iljci se pojavljuju prilièno èesto: maksimalno svake dvije mi-lisekunde pri najveæoj mo guæoj brzini izbijanja onih stanica koje izbijaju najbr e (to su neuroni slu nog susta va. Binarni signali spreèavaju da poruka oslabi za vrijeme komunikacije meðu neuronima. Izdanak koji ide prema van u pravilu je du i i zove se akson.

koja su najgladnija glukoze.com /Bio50/LecNotes/le cnotl 1 html). prema brojnosti. kad je se izlo i jakom magnetskom polju. glija stanice koje sudjeluju u razvoju i odr avanju . Mozgu je potrebno oko 20% kisika iz tijela. jo je jedna zanimljiva prièa ali je ovdje nismo obuhvatili.thebrain. daje ne znatno drugaèije elektriène signale nego deoksigenirana.f oresight. Gurney. O tome mo ete èitati u tekstu "The Ot-h er Half of the Brain".uk/Previous_Pro-jects/Cognitive _Systems/index. te da je koncentracija oksi geni-rane krvi vi a u aktivnijim podruèjima mozga. Novija istra ivanja osim toga sugeriraju daje njihova uloga u obradi informacija va nija nego to se mislilo. da bi se ponovno otpustili kad naiðe sljedeæi signal.aol. Dva dobra uvodna teksta o kombiniranju neurona mogu se naæi na http://www.edu/chudler/ap. mozak to vi e radi tro i vi e glukoze. 290 br. èak i u vrijeme poèinka. kako veæ jest sluèaj) pre ko sinaptièke pukotine.html. Kao i drugi org ani u na em tijelu.html). te projekt The Brain from Top to Bottom (http.obradi informacija u mozgu. Ostalih 90-98% su. Meðutim.uèenje. uèinak poveæane aktivn osti mozga na krvotok mo ete mjeriti i bez transkranijalne Doppler sonografije.wa [J^^H Detektirajte uèinak kognitivnog rada na optok krvi u mozgu shington. naslovnom èlanku iz tr avnja 2004. Trikovi kao to su "Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu" [trik #11] i "P rilagodi se" [trik #26] pokazuju kakve posljedice na psihologiju ima upotreba ne urona. Tomografija pozitronskom emisijom (PET) [trik #3] pak podrazumijeva ubrizgavanje slabo radioaktivne glukoze i oèita vanje njenih signala iz najaktivnijih podruèja mozga. Na tome se zasnivaju mnoge tehnike snimanja mozga kojima je cilj mjeri ti neke aspekte rada mozga. Information processing in dendrites II. Rijeè je o proje ktu Ministarstva za trgovinu i industriju britanske vlade. ninds. stranice Neuroscience for Kids (http://faculty . preporuèujemo stranice o akcijskim potencijalima u sklopu niza bilje ki s predavanja o ljudskoj fiziologiji (http://members. Tehnologija zvana transkranijalna Doppler monografija ima drukèiji pristup i mjeri protok krvi u venama i arterijama. Information the oretic complexity.gov.mcgill.1005-1022. Osobit o je korisna kad se usporeðuju razlièite mentalne zadatke. K. koji ima za cilj pota knuti neuro-znanstvenike i informatièare da zajednièki recenziraju nova dostignuæa u s vojim podruèjima i sa imaju njihove implikacije za razvoj umjetnih kognitivnih susta va. ta ko da izmjerite puls. Funkcijska magnetska rezonancija (fMR) [trik #4] kor isti èinjenicu da oksigenirana krv. Na djelu . 2. Za prvi susret s detaljima nje nog elektrokemijskog plesa koji omoguæuje prijenos tih binarnih elektriènih signala. kao i na brzinu kojom se razgraðuju i reapsorbiraju.ca/flash/a/a_01/a_01_m/ a 01 jr_fon/ a_01_m_fon. Nakon to je neurotransmiter prenio signal (ili nije prenio. Neural Networks. specijalizirani enzimi ga razgraðuju i reapsorbiraju. Ali t o je veæ druga prièa . Detektirajte uèinak kognitivnog rada na optok krvi u mozgu Kad naporno razmi ljate. a upotr ebljava se za mjerenje promjene opskrbe krvi u mozgu u odreðenom razdoblju. Neuroni zapravo èine niti desetinu svih stanica u mozgu.gov/disorders/brain__basics/neuron. htm. N. (2001). Scientific American (sv. Sljedeæe su bilje ke s Nacionalnog instituta za zdrav stvo SAD-a dobar uvod: http://www. 3. Mnoge droge djeluju tako da utjeèu na frekvenciju i kolièinu otpu tanja pojedinih neurotransmitera.html). 14. Bilje ke 1. frekvencija otkucaja srca vam se primjetno poveæa.to su administrat ori sustava u mozgu.nih.7/w ww. kako se razvijaju i kako umiru. 4). kisika i drugih bitnih hranjiv ih tvari. ( ma koristi èinjenicu da æe trik #10 Detektirajte uèinak kognitivnog rada na optok krvi u mozgu ti # se visina reflektiranog ultrazvuka promijeniti razmjerno brzini protoka. Dodatna literatura Kako se neuroni raðaju.

. Journal of Cl inical and Experimental Neuropsycholoyy. tra enje upamæenih primjera kategorija.. Koliko æe to poveæanje toèno biti. pripada tipu zadataka verbalne fluentnos ti. Barker. ovisno o tome kojim s e toèno dijelom zadatka ispitanik trenutno bavi.. 1.. C hang. na prim jer. sljepooèna. mo e de tektirati razlike u optoku krvi unutar kratkih razdoblja (reda velièine milisekund i). tjemena i zatiljna podruèja. Va no je da pritisak bude blag . Jedan problem s PET snimanjem je da. jo uvijek je dobra indirektna mjera aktivnosti mozga za ovaj tip zahtjevne mentalne zadatke. osobito èeona. 565-575. zamolite prijatelja da vam broji otkucaje srca 60 sekundi. Nakon ozljede mozga (osobito èeonog di jela mo dane kore). J. Transkranijalna Doppler sonografija. poku ajte se dosjetiti èim vi e ivotinjskih vrsta. Kako to radi I )osjetiti se èim vi e vrsta ivotinja mo ete. A. stvaranje i provoðenje strategija za dosj eæanje imena (mo da ste zamislili kako hodate d unglom. Da li najbolji meðu nji ma imaju malo sporiji puls od ostalih? Èini se da ne stoji da najbolji ispitanici u tim sluèajevima jednostavno tro e vi e resursa mozga: oni mozak koriste djelotvornij e. L. R. taj se sustav mo e raspasti pa se.) verbal fluency test: A PET scan study. Dodrill. Taj odnos mo ete isp itati i sami ako izvedete prija nju vje bu na veæem broju ljudi. A. Apicella. Ovaj put. Kad se umirite. ponekad mjerenje neèeg tako jednostavnog kao to je protok krvi mo e popuniti pra znine. Kad ste utvrdili osnovicu. naprotiv. W. (1988). ispituje verbal na fluentnost kako bi se ocijenilo funkcioniranje toga sustava. Frauenfelder i suradnici poslu ili su se tom tehnikom da bi izmjerili protok k rvi kroz srednje i prednje mo dane arterije dok ispitanici obavljaju zadatke za ko je se zna da zahtijevaju kognitivne vje tine sliène vje bi verbalne fluentnosti. Mirn o i zatvorenih oèiju. pa bi doista bile va ne pri opskrbi mozga potrebnom glukozom kad ga ubacite u brzinu. trebate koordinirati razlièite kognitivne vje tine.Za ovu vje bu trebat æete nekoga da vam mjeri karotidni puls s bilo koje strane pred njeg dijela vrata.prijate lj æe vam lako napipati puls ako s dva prsta lagano pritisne vrat pokraj du nika. To je pojm ovni sustav koji nam omoguæuje koordinaciju mentalnih zadataka pri rje avanju proble ma i postizanju cilja: te ste vje tine 'i Detektirajte uèinak kognitivnog rada na optok krvi u mozgu koristili da se dosjetite primjera ivotinja. Sheremata. & Duara. One pak prehranjuju glavne dijelove mo dane kore. W. ispituje se s kolikom lakoæom mo ete producirati odreðenu klasu rijeèi. sljepooèna i tjemena. toèno ispod kuta vilice. D. W. Loewenstein. A. to znaèi da nije ba dobro u detekciji b rzih promjena protoka krvi. A. ima slabu vremensku razluèivost. varira o d osobe do osobe. Parks. U drugom mjerenju brzina va eg pulsa æe se najvjerojatnije ubrzati jer vam mozak tra i vi e glukoze i kisika da bi obavio zadatak.1 Zanimljivo je da su ljudi koji su u tom istra ivanju imali najbolje rezultate kori stili manje glukoze iz krvi nego oni sa slabijim rezultatima. Iako je brzina karotidnog pulsa prilièno gruba mjera aktivnosti mozga u usporedbi s PET snimkama. Za t o vrijeme dr ite oèi zatvorene i nastojte isprazniti um.. intenzivno razmi ljajte. iako mo e lokalizirati aktivnost na pojedina podruèja mozga. K. Cere bral metabolic effects of. poku ajte smisliti neku drugu strategiju koja æe vam pomoæi da se dosjetite jo neèega. meðutim. R. Bilje ke . ili ste razmi ljali o ivotinjama koje ive u va oj okolici). J 0(5). Neuropsiholozi se èesto slu e tim zadatkom kako bi ispitali izvr ni sustav. Da biste usp je no obavili taj zadatak. izmeðu ostalog. W..2 Otkr ili su da se brzina protoka mijenja od sekunde do sekunde.. Prvo trebate izmjeriti puls u mirovanju. zamolite prijatelja da vam jo jednom izmjeri puls isto m tom metodom. te provjeravanje da se ne ponavljate. E. Yoshii. Y.. Emran. Sjednite i opustite se nekoliko minuta. buduæi da karoti-dna arterija opskrbljuje srednje i pr ednje arterije mozga. Istra ivanja s PET snimkama pokazala su da slièni zadaci verbalne flu-entnosti koris te znaèajni dio resursa mozga i velika podruèja mo dane kore. Iako snimanje mozga mo e dati va ne i nformacije o tome koja su podruèja mozga ukljuèena u odvijanje neke mentalne aktivno sti. ukljuèujuæi èeon a. Ako vam zapne.

Pieronov zakon zbog . ta jednad ba grafièki izgleda kako je prikaza no na slici 1-2. I je fizikalni intenzitet signala. Na djelu I )ajte nekome ovaj jednostavan zadatak: mora sjesti pred ekran. Mi nismo binarni sustavi! Stvarni broj fotona svjetlosti i amplituda zvuènih valova. èak i na najos novnijoj razini.. Ili vas je dizalo èulo ili nije. na vrijeme potrebno da prit isne tipku ne bi utjecala ni jarkost svjetla ni broj bljeskova.. Neuropsychologic!. Tu formu zahvaæa jednad ba zvana Pieronov zakon. L. P. Kao i mnogo to drugo u psibofizici. zapravo. Staikov.1 On nam govori ne to temeljno o tome kako obraðujemo signale i donosimo odlu ke . D. tome je tako samo zato to vam je mozak obavio posao otklanjanja neizvjesn osti. Ili i sve tipke odjednom. medu n jima i dizala. Koliko ga glasno zovete nema veze s tim koliko æe mu trebati da stigne. ali dobitak je sve manji: kak o podra aj biva sve intenzivniji. Kako se vrijeme reakcije mijenja s porastom intenziteta podra aja Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu Jedna posljedica formule Pieronovog zakona je da se brzina lako poveæava kod podra a ja niskog intenziteta. Mattle. Znaèi. Goenner. Ali dizala nisu kao ljudi. a sve te e to je podra aj intenzivniji. u kakvim se god okolnost ima ispitivalo i tkogod bio ispitanik. Koènicu priti æemo br e kad su stop-svje-tla jaèa. Slika 1-2. ako vam se uri. Èesta je zabluda da æe dizalo. H. Ali ljudi nisu kao dizala i mi br e reagiramo na jarka svjetla. kao to je vri jeme potrebno da svjetlost stigne do va eg oka. Merlo. 3 9-53. tovi e. tu je!" Ako na to tako gledate. Schuepbach. osim to utj a vrijeme reakcije. & Brenner. Ljudi doista reagiraju br e na jaèe podra aje. Pieronov zakon vjerojatno proizlazi iz fundamentalnog naèina na koji donosimo odlu ke na temelju neizvjesnih informacija. . on slijedi logaritamsku skalu. k i P su konstante koje variraju o visno o okolnostima ispitivanja i samom ispitaniku. Cerebral hemodynamic response induced by the Tower of Hanoi Puzzle and the Wisconsin card sorting test. dok èekate da se pojavi svjetlo. glasnoæu zvuka. Da su ljudi kao dizala. iako naravno znamo da nije tako. Nekako osjeæamo da bi to trebalo funkcionirati. For mula koja povezuje intenzitet podra aja i brzinu reakcije je Pieronov zakon. vrijeme va e reakcije je vrijeme potrebno da se pr ikupi dovoljno neural-nih dokaza da se ne to doista pojavilo. va neuralni hardver za dono enje odluka prouèava ulazne podatke pune umova i poku ava odluèiti postoji li dovoljno dokaza da ka e: "Da. F. Pieronov zakon ka e d a se vrijeme reakcije na podra aj odnosi prema intenzitetu podra aja na naèin opisan s ljedeæom formulom: trik #11 Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu vrijeme reakcije = R0 + Vrijeme reakcije je razdoblje izmeðu pojave podra aja i va e reakcije. asimptotska vrijednost koj a predstavlja sve one komponente vremena reakcije koje ne variraju. (2002). M. ljude je lak e usporiti nego ubrzati. jer ivèani signali uvijek sadr e um. 40(1). A na ivèanoj razini sve je neizvjesno. C. stiæi prije ako priti æete tipku jaèe. RQ je minimalno vrijeme reakcije. to prije pritisnuti tipku. utjeèu na to kako æemo reagirati. Dierks. D. A ba zato to sve to èinimo skloni smo pomisliti da bi se i stvari. pa èak i snagu okusa. Iako vam je mo da oèito da svjetla ili ima il i nema.. Vrijedi i obratni sluèaj: kod br ih vrem ena reakcije. i èim vidi bljesa k. T.fizikalna narav podra aja prenosi se kroz cijeli sustav i utjeèe na narav reakc ije. i jaèe poskoèimo na gla ji prasak.Vaughan Bell Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu Intenzivniji signali uzrokuju br e vrijeme reakcije. H. brzina reakcije se na kraju vi e ne mo e poveæati.Za to ljudi ne funkcioniraju kao tipke u dizalu ti # 2.. koliko æemo jako pritiskati tipku). Kako to radi Pieronov zakon zapravo vrijedi za intenzitet svjetla. koji pokreæu na u reakciju. No. fizikalni intenzitet podra aja utjeèe i na snagu reakcije (npr. i idnos i zmeðu fizikalnog intenziteta svjetla i prosjeène brzine reakcije slije-¦ li preciznu m atematièku formu. trebale tako pona ati.

trik # 12 Napravite svoj osjetni homunkulus Dodatna literatura Stafford. podruèje koje predstavlja stopala nalazi se pokraj podruèja koje predstavlja genitalije (reprezentacija genitalija je na sa mom vrhu somatosenzornog dijela kore..nad æe se osvijetliti . ima goleme oèi. Na primjer. a ne za osjete.l. Ono nastanjuje tjemeni re anj. "trik I Napravite svoj osjetni . G. motorièko je lijevo a osjetno desno. Ako vam plaæaju 50 kuna dnevno. R. Prvo pogledajte kako izgleda osjetni homunkulus. Vrijeme potrebno da biste si mogli priu titi ljetovanje skraæuje se kako vam se poveæava plaæa. 58(3). Slika 1-3. èovjek u va oj glavi. prev. brzine kojom se dokazi gomilaju) vrijeme reakcije pobolj ava. D. a zatim nacrtajte svoj. On the relation between stimulus intensity and processing time: Pieron's law and choice reaction time. susjedna i u mo da noj kori. To je èovjek u va oj glavi. The role of response mechanisms in dete rmining reaction time performance: Pieron's law revisited. mogli biste si priu titi ljetovanje za 45 dana . Pins.ritml Motor/Sensory Homunculus ¦aim 7% dex finger 3% This homunculus visualizes the connection between different bod v pans and areas in brain hemispheres. K. a ruke i noge su mu goljave. 390-400. & Gurney.dlan: 7%.toga vrijedi. (1952). Perception & Psychophys ics. (u tisku). (1996). Crte je u razmjeru s udjelom pojedinih dijelova tijela u motorièkom i os jetnom podruèju mo dane kore. (1986). vidjet æete da ispada kako je to primjer Pieronovog zakona. vje bajte ne to i va æe mozak tome posvetiti vi e resursa.html.cs.# 12 J homunkulus Sve sposobnosti su vje tine. mo gli biste si priu titi ljetovanje za 60 dana . C. Podruèja za obradu susjednih dijelova tijela su.. Snimka ekrana je na slici 1-3.. Pieron.cs. Podruèje mo dane kore odgovorno za obradu osjeta dodira zove se somatosenzorno podruèje. ka iprs t: 3%. us ne. Osjetni homunkulus izgleda kao èovjek /lat. Lo ndon: Frederick Muller Ltd. Kad biste dobili dvi je povi ice od po 25 kuna. i/. Kakav je to èovjek? To ste vi. Kljuèno mjesto za sve to trebate znati o mod eliranju vremena reakcije. homunculus znaèi èovjeèuljak. Ik-iB U'm +'¦4?http://vww. Za to? Gledajte na to ovako: Pieronov zakon je naèin da se ka e kako se s poveæanjem int enziteta (tj. Kad u programu kliknete na dio èovjeèulj-I i. Motori-' ka mapa predsta vlja dijelove tijela za kretanje. New York: Clarendon Press. Bilje ka 1. /Sensory Homunculus 4. Svaki dio tijela razmjeran je velièini osjetnog dijela kor e posveæenog tome dijelu. H. Psychonomic Bulletin & Review (u tisku).! oje. u procijepu izmeðu dviju polutki). ali je sav oteèen i neproporcionalan.. intenzivniji podra aji daju vi e dokaza a naèin na koji daju vi e dokaza r ezultira prethodnom jednad bom. mape su dosta sliène. u i i nos. Luce. Java) i vidjet æete gdje se u osjetnom i motorièkom dijelu mo dane kore reprezentiraju dijelovi tijela. Response Times: Their Role in Inferring Elementary Mental Or ganisation. T. opæenito uzev i.30 dana prije. Kad bi dobili povi icu od 25 kuna. Sake su mu velike koliko i glava. & Bonnet.uta. ali sv e sporije.¦.uta. Na djelu Poigrajte se web programèiæem homunkulusa Jaakke Hakulinena (http:// www.li/-jh/homuriculus. malo iza motorièkog dijela . Iako razlike I m >. ali sve spor ije.fi/~ jh/homunculus. s obje strane mozga. iako to nije uvijek moguæe zbog ogranièenja pri preslikavanju Napravite svoj osjetni homunkulus 3D povr ine va e ko e na 2D kartu. Probajte s ovom analogijom: intenzitet podra aja je va a dnevna plaæa a rea kcija je kupovina ljetovanja za 4500 kuna. D. stopalo: 5%. O ovoj knjizi Pieron prvi put iznosi svoj zakon. (Homunkulus vizuali zira vezu razlièitih dijelova tijela i podruèja u mo danim polutkama .) . Processes and Mechanisms. The Sensations: Their Functions.Java program omoguæuje usporedbu motorièke i osjetne mape.samo 15 dana prije nego da ste dobili samo jednu povi icu od 25 kuna. i prostire se pokraj motorièkog dijela od vrha glave prema dolje. Ako to izraèunate. trebat æe vam 90 dana da skupite novac za ljetovanje.

ali svaki put sa sve manjim prostornim raz makom. a isprav na vrijednost se izraèunava po relativnoj a ne apsolutnoj vrijednosti izbijanja ne urona.razlikovat æete dvije toèke na oko 4 do 5 centimet ara. razlièiti t onovi aktiviraju razlièite dijelove slu nog podruèja kore: to je tonotopna mapa. Da biste napravili homunkulus slièan onom u Hakuline novom programèiæu (ili jo bolje.php?img=87494&cat=6). mo ete saznati koji udio va somatosen-zorni dio mo dane kore posveæuje kojem dijelu tijela. "Vidjeti pokret kad sve miruje-'' [trik #25]. http://owen. Sada poku ajte istu stvar na leðima . Da biste nacrtali homunkulus na osnovi tih mjerenja.2 cm) i dobit æete 45 jedinica). \Moja su leða iroka oko 35 centimetara pa bi moj homunkulus trebao imati leða iroka 9 jedinica (35 podijeljeno s 4 centimetra. Trik je u tome da vam nastavi dodirivati dlan olovkama.odgovarajuæi dio mozga. na udaljenosti od oko pet centimetara. Neka vas p rijateljica sada dodirne samo jednom olovkom . brzina kojom izbijaju neuroni u tom dijelu karte . mapu koja preslikava tijelo). 0.aka na mom crte u bit æe pet puta ira od leða. Shvatit æete koliko je to va no kad uzmete u obzir da je dokazni materijal za svaku tu kvalitetu . Napravite svoj osjetni homunkulus trik # 12 Kako fo radi Mozak s razlièitim taktilnim osjetima barata onako kako barata i s mnogim drugim v rstama ulaznih podataka. modelu osjetnog homunku-lusa iz londonskog Prirodosl ovnog muzeja.) Sto mozak vi e stanica posveti stvaranju karte koja predstavlja neku osjetnu ili m otorièku vje tinu.vrijednosti odgovar aju stvarnom smje taju u fizièkom prostoru. treb at æete izmjeriti i lice. udove. prste. . dobit æete pr ave omjere . neki put s obje. mo ete ukljuèivati i iskljuèivati sjenèanje i prikaz postotka osjetne ili motorièke trik # U Napravite svoj osjetni homunkulus reprezentacije kojom upravlja taj dio tijela. I slika èovjeèuljka je naèinjena u sklad u s time kolikom dijelu kore odgovaraju pojedini dijelovi tijela. i to tako to æete izmjeriti svoju taktilnu razluèi vost. koje se sastoje od neurona odgovornih za predstavljanje ti h obilje ja. Prepoznat æete dodir na dva mjesta.pun uma. Sad kad ste vidjeli tu sliku. Zamolite prijateljicu da uzme dva o tra predmeta .i dod iruje vam dlan s oba vrha. stopala. Mape znaèe da se kvalitete podra aja mogu predstaviti bez prekida.prepoznat æete da vas je dodirnula na samo jednom mjestu.nhm. to finije mo emo luèiti razlike u tom tipu ulaznih podataka ili u kon troli izlaza.uk/pi-clib/www/image. pribli no). Rekao bih da æete t rebati prilièno blisku prijateljicu.ac. a polovica s desne strane razmjerna je reprezentaciji tijela u so-inattiscnzornom dijelu kore. U podruèju mozga koje se bavi takvim ulaznim podacima nal azi se povr ina na kojoj se obraðuju razlièite takve vrijednosti . Ako budete na taj naèin raèunali jedinice. Ako kliknete na dio mozga ili tijela. S vje bom æe promjene u na im re-prezentacijskim kartama postati trajne. Kad je rijeè o osjetima. Kod sluha. Ista stvar de ava se i u vidnom sustavu. dijelovi tijela s e reprezentiraju u razlièitim dijelovima somatosenzornog podruèja mo dane kore: mozak ima so-matotopnu mapu (dakle. Polovica tijela s lijeve i ii ne razmjerna je reprezentac iji tijela u primarnom motorièkom dijelu kure.dr ugim rijeèima. pri èemu je dobar dio vidnog podruèja kore organiz iran u karte obilje ja. n eki put samo jednom. Okrenite pogle d tako da je ne vidite dok to radi. Dlanovi bi trebali biti iroki 45 jedinica (moj dlan je irok 9 centimetara. Zbog toga su ak e toliko veæe od trupa. trbuh i ostalo. podijelite irinu dijela tije la koji mjerite s razmakom na kojem raspoznajete dvije toèke i dobit æete velièinu tog dijela na crte u.bit æe dobre dvije olovke . (Kako to izgleda na djelu pogledajte u odjeljku o naknadnom efektu privid nog kretanja. U jednom trenutku neæete moæi prepoznati s koliko vas je olovaka dodirnula. podijelite to s 2 milimetra (tj. Za to æete trebati prijatelja ili prijateljicu koji æe vam pomoæi u izvoðenju test a razlikovanja dvije toèke. Na bazi palca imate razluèivost od nekoliko milimetara. Njihov poredak takoðer odgovara poretku tih obilje ja u vidnom polju. U sredi tu dlana trebali biste moæi razlikovati dvije toèke u razmaku od otprilike jedn og milimetra. To su samo dva dijela tijela.

Nature. ta bi zgodna prièica vjerojatno odgovarala radu vidnog podsustava. neosnovan) primjer. Da je mozak raèunalo. Proceedings of the National Acad. Konaèno. Miinte. Ragert. emy of Sciences of the USA. va æe moza k shvatiti poruku i posvetiti im vi e resursa. L.. Engelien. tu su i ispravna i pogre na percepcija kretanja. & Hoke. 392. ali dokazi iz neurolo kih snimki pokazuju da se s praksom mijenjaju i same karte pomoæu koji na mozak predstavlja svijet. Roberts. 3. E. A onda sve iznova.. Malin. T. Shifts in cortical representations predict human discrimination i mprovement. Putem æemo saznati kako percipiramo dubinu [trikovi #22 i #24] i kre-tanje [trikov i #25 i #29]. ponekad je zabavno biti prevaren. Altenmuller. Drugo poglavlje: Vid trikovi #13-33 Zagonetka vida le i na raskr æu sirovih informacija koje prikuplja oko . kao i n a neke od preèica i hakerskih majstorija na e vidne obrade koje nam olak avaju ivot: pr et-I >ostavku da je sunce iznad glave [trikove #20 i #21 ]. Slu ne karte "t onskog prostora" kod glazbenika su veæe.i na e bogate percepcije boje.) Zavr it æemo s jednom malom optièkom varkom zvanom iluzija rotirajuæih zmija [trik #30] na ko ju smo svi nasjeli.12255-12260. (To je rece nzija. 2 Napravite svoj osjetni homunkulus Bilje ko 1. pokreta. Ross.. A tu je i poruka nade nama osta-luna: sve sposobnosti su vje tine. (Usput reèeno. J. & Jancke. mozak pribraja takve fotografije ostalim obavje tajnim podacima prikupljenim o svijetu oko sebe i donosi odluku kamo da nakon toga okrene glavu. naglo odmicanje od i amnih oblika koji se brzo ire [trik #32] ( to je zgodna preèica koja ubrzava obradu ako se trebate brzo izmaknuti). Zapoèet æemo pregledom vidnog sustava [trik #13].. B.. R. Dinse. Increased auditory cortical representations in musicians. Morat æemo se osvrnuti i na jedno i na drugo. a kod trom-bonista pokretima usana. E.. M. predmeta. L. Nature Neuroscience Reviews. Ne èudi da glazbenicima sve to dobro ide. prirodno mislimo o tome kao o uglavnom samostojn om procesu. 3 Postupak vidne obrade 'trik #13 Postupak vidne obrade Vidni sustav je slo ena mre a modula i puteva specijaliziranih za razlièite zadatke ka ko bi pridonijeli na em dojmu o svijetu.. Schwenkrein. Kad govorimo o "vidnoj obradi"..pada svjetlos ti na na u mre nicu . E. kao to su slijepa pjega [trik # 16] i 90 minuta sljepoæe to ih svakodnevno do ivimo kad se vid deaktivira dok nam zje nice araju uokolo [trik #17].5 dok dirigenti orkestara bolje detektiraju odakle dolazi odreðeni zvuk u nizu drugih zvukova. (1 998). 98. Tim e se obja njava za to su male razlike nevidljive poèetnicima a oèite struènjacima. Prema tom modelu. krenut æemo na turneju po vidnom . & Te-gentho ff. ogranièenjima na eg vida [trik #14] i aktivnom prirodom vidne percepcije [trik #15]. P. Imajuæi na umu taj (priznajemo. oblika. (2001). B. The musician's brain as a model for neuroplasticity. Pleger. Ako ih vje bate. te na trikove kao to su kori tenje neurona u uvjeti ma s puno uma [trik #33] kako bi se signal razluèio od vidnog uma.. a neuroni su im bolje ugodeni za detekcij u razlika meðu zvukovima. P. C. P. M. H. U ovom æemo poglavlju pro etati kroz neke od naèina na koje mozak to èini mo guæim. Nakon "obrade" ( to god to bilo). oko bi bilo nalik video-kameri koja hvata niz foto grafija svega to u tom èasu glava gleda te ih alje u mozak na obradu.Snimanje mozgova glazbenika pokazalo je da su kod njih veæa osjetna podruèja mo dane k ore kojima predstavljaju dijelove tijela kojima sviraju kod gitarista je vi e neur ona posveæeno pokretima prstiju. 811 -814. (2002).. A. a ne izvorni istra ivaèki izvje taj. Oostenveld.) Dodatna literatura Pantev. R. cijeli h 3D scena. Na vid ima neka ogranièenja koja obièno ne primjeæujemo. 473-478.

povr ina koja titi oko. (Gustoæa populacije fotoreceptora u mre nici znaèajno varira [trik #14]. Bjelooènica . mi vidi Postupak vidne obrade trik # 13 mo i svijet i ukupni rezultat mo dane obrade: oboje nam je potrebno da bismo mogli zaobiæi svoja ogranièenja (kao to je slijepa pjega oka [trik #16]). vizualne informacije se distribuiraju i st apaju s opæim funkcijama same kore. na mjestu zvanom foveja.) Ra-zluèivost na foveji. Svjesno. nema takve kompresije signala. dok se drugi povlaèe u pozadinu. od kojih se vanjska zove dura mater. No. Na sredini oka. Vid poèinje s cijelim tijelom: dok hodamo mièemo oèi i glavu kako bismo dobili informacije o dubini [trik #22] kao to su paralaksa i druge. Vidni ivac je skup izdanaka neurona ko ji le e iza fotoreceptora u mre nici. najveæa je moguæa t c se nekomprimirani signal prosljeðuje vidnom ivcu (nervus opticus) skupa s drug im vidnim informacijama iz drugih stanica. oblike i promjene u vremenu (sve to zapravo je dostupno oèima). Trikovi u ovom poglavlju odnose se na c ijelu tvornièku traku obrade vida. dvije polutke mozga su zrcalne slike jedna druge). Nakon toga. Neke od odluka o naèinu kretanja donose se veæ u ranim fazama vi dne obrade. Koje su krajnje toèke cijelog tog postupka obrade? Za vrijeme koje percepcij i treba da stigne do svijesti. na kojoj æemo vidjeti da se tu malo to odvija kao na traci. Za veæi dio oka signali konvergiraju . vidimo cijele objekte. trik #13 Postupak vidne obrade Iza oèiju U sredini toèno iza oèiju. Da bismo na li prvu gre ku u na em primjeru. Èini se da neki objekti isk aèu kad na njih obratimo pa nju.stotinu fotoreceptora æe prenijeti svoje signale na samo je dnu stanicu koja slijedi u lancu. Naizgled je malo èudn o podijeliti postupak obrade po sredini vidnog polja. ali ta j je slijed zakuèast i ispremije an.sustavu. èesto i prije nego u igru uðe prepoznavanje objekata ili svjesno razumij evanje. Velièina vidnog ivca tolika je da stv ara rupu u na em vidnom polju jer na mjestu gdje izlazi iz oène jabuèice nema fotorece ptora (to je slijepa pjega [trik #16]). ona dobiva jedan novi sloj svijeta: umjesto da vi dimo boje. To je primjer uèi nka do kojeg dolazi u ranoj fazi vidne obrade. gdje su stanice gusto smje tene. Vidimo dubinu i osjeæamo kad se ne to kreæe. dijele i iznova rekombiniraju. svjetlo koje pada na mre nicu . Is tina je da postoji stanoviti slijed od sirovog do obraðenog vidnog signala. Poèetak na mre nici U odreðenom smislu. umjesto po svakom oku. Kao da su se dva dijela mozga odluèila izboèiti iz glave i postati oèi. koji ukljuèuje mnoge krugove povratne s prege prije nego obrada uznapreduje do svjesne percepcije. ne moramo iæi dalje od same predod be oèiju ka pasivnih receptora slika sliènih fotografijama. Da bismo se nesvjesno trgnuli [trik #32] dovoljno je da nam u vidno pol je uðe tamna mrlja koja se brzo iri. kao da se ne to nadvilo nad nas. bez da postanu zasebni organi. On provo-11 i elektriène informacije do mozga i predstavlja izlazni put informacijama iz oka. dijelovi vidnog ivca iz oba oka susreæu se. Za obradu treba vremena. produ etak je te membrane. ali . Zapoèet æemo s okom i vidjeti kako signali odatle putuju goto vo izravno u primarno vidno podruèje mo dane kore na stra njem dijelu mozga. a mozak definitivno im a razloga da upotrijebi informacije èim ih izluèi: nema vremena za èekanje na "svr etak" obrade. To shvaæanje vida kao interaktivnog procesa. Ali pustimo sada mehanizme ranih faza vidnog sustava i pogledajmo kako se on kor isti. gdje se d ijele na dva glavna toka. Èitav sredi nji ivèani sustav (mozak i kralje nièna mo dina [trik # mje ten je unutar brojnih ovojnica. a kako bi istaknuli neke detalje o radu vida ko ristit æemo se optièkim varkama i vidnim anomalijama. To se mjesto zove kri anje vidnog ivca (chiasma opticum). bilo bi dobro imati neki pregled nad time to zap ravo znaèi vidni sustav. veoma je uobièajeno. Mre nica je povr ina stanica u pozadini oka koja sadr i jedan sloj fo-toreceptora. to znaèi da se oèi i mozak nalaze u stoj ovojnici. kao i radi bolji h reakcija izvedenih na temelju nagaðanja. sta nica koje detektiraju svjetlo i pretvaraju ga u elektriène signale.osjetnu povr inu u pozadini oka veæ se nalazi u mozgu. Desne polo vice iz obje mre nice prebacuju se na lijevu stranu mozga i obratno (od tog mjesta nadalje. prije nego uronimo u sve to.

to je nu no d a bi se pristupilo informacijama o dubini. Ta prva mapa i s njome povezane hiperkolumne èine podruèje VI (V kao "vid"). Te projekcije iz LGN-a stvaraju bijelu prugu ("stri-ju") po kojoj je nazvan. Ulazak u vidni dio kore Signali se iz LGN-a alju izravno u vidni dio mo dane kore. a vr e obradu informacija koje su do le i z mre nice te iz njih izluèuju temeljna obilje ja objekata u vidnom polju. gdje poèinje pravi posao. da cijelo to podruèje funkci onira na ni oj razini. zvana V2 i V3 (opet. LGN ima procesne pute-vc za dva odvoj ena signala: grubi podaci niske ra/. V kao "vid". Stvar veæ tu postaje malo zbrèkana. zvanom lateralno kolj enasto tijelo (corpus geniculatum laterale) ili LGN (naravno. stanice iz svih est slojeva imaju svoju ulogu u izluèivanju razlièitih obilje ja. Sve skupa je mnogo slo enije nego kod LGN-a strijatni dio sadr i oko 200 milijuna stanica. od kojih je èet vrti deblji. vidljive pri pa lj ivom pregledu. ali i opæenito iz mo dane kore. Za to pruga? Primarni vidni dio kore èini doslovce est slojeva stanica. ali i grubi i fini . I ako se kasnije jo vi e puta ukr taju. oko treæine puta prema gore. Fizièki najveæu organizacijsku jedinicu ove mape èine takozvane hi-perkolumne. Neki odlaze u gornji kolikul (colliculus superior). a treæi. VI kao izvorni materijal èuva mapu m re nice. za razliku od mo dane kore i velik og mozga.sredi te oka s najveæom razluèivosti . Putem imamo s amo jedno odmori te u malom podruèju zakopanom duboko u mozgu. samo izoblièeno. Do k se vidne informacije kreæu po tom podruèju. LGN dobiva informacije iz mo dane kore) i kri anja. jo slo eniji. to podruèje obavlja zaista jednostavno izluèivanje obilje ja. dijeli se na podslojeve i u njemu zavr avaju oba vidna puta iz LGN-a.luèivosti (bez boje) idu Postupak vidne obrade u magnocelularni put.na taj naèin jedna polovica mozga mo e usporeðivati istu scenu iz oba oka. iz drugih se podruèja dodaju i sofisticirani ulazni podaci . Plan puta sada je sljedeæi: nakon kri anja vidnog ivca skreæemo prema stra njem dijelu mo zga da bismo stigli do vidnog dijela kore. On se gotovo u potpunosti bavi vidnim inf ormacijama. Postoji jo jedna potpodjela vidnog signala. koji je ne to kao vidni sustav za hitne sluèajeve. Ali ne samo to: on prima ulazne podatke i iz podruèja mozga koji se bave onime na to obraæate pa nju. ta se podjela zadr ava kroz cijeli vidni sustav. Smje ten je u srednjem mozgu i poma e pri odluèivanju o orijentaciji glave i oka. V3 slijedi isti obrazac: na kraju svake faze karta se rekombinira i alje d alje. (Kratka turneja je u [triku #7] "Up oznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom".znatno je pr euvelièan zbog broja stanica od kojih prima informacije. LGN zapravo nije puka relejna stanica. Na donjem stra njem dijelu velikog mozga (dakle. i sve to dodaje u smjesu.u stvari nismo sigurni to se tu dogaða. Prvi dio obrade odvija se u modulu zvanom VI. na stra njem dijelu glave i malo prema sredini) nalazi se podruèje kore koje se naziva strijatni ili primarni vidn i dio kore. No. Taj je dio velik kao cije li ostatak karte zajedno. broj samo oznaèava po redak) slièna su i takoðer se nalaze u vidnom dijelu kore. po jedno se nalazi u svakoj polutki).) Èini se. drugi kad "vide" odsjeèak pravca p od odreðenim kutom. koja manje-vi e izgleda kao podruèje oka na koje se odnosi. Sljedeæa podruèja obrade vida. Hiperko lumnu èine stanice naslagane jedna na drugu. 3 TokoW obrade onoga " to" i onoga "gdje" Dosad je postupak vidne obrade bio uglavnom linearan. koji su kod ljudi bolje razvijeni. koja se pona a kao sredi te ovog dijela postupka o brade. Neki æe neuro ni tako postati aktivni kad "vide" odreðenu boju. svih njegovih milijun i pol stanica. "Strijatni" je jednostavno zbog svoje bijele pruge. Prije nego to se vizualna obilje ja izluèe iz s irovih informacija. pr imjerice kad odjednom ubacuje hitne vidne signale u svjesni do ivljaj [trik #37J. Di o karte koji reprezentira foveju . Do vidnog dijela mo dane kore ne sti e svaki signal koji proðe kri anje vidnog ivca. Imali smo povratnu spregu (na primjer. Informacije se izbacuju i z VI u V2 i upadaju u kartu u V2. zbunjujuæe je to to gornji kolikul utjeèe na vi e funkcije. dakle. Informacije visoke razluèivosti idu u parvocelular-ni put. Srednji mozak je evolucijski stariji dio mozga i ukljuèen je u jednostavnije reakcije. kad "vide" linije pod odreðenim kutovima kako se kreæu u odreðenom smjeru.

Postupak prestaje slièiti tvornièkoj traci i pretvara se u veliko gradili te na kojem mnoga podruèja analiziraju i povezuju razlièita obilje ja. Ono to æe se tu dogoditi kljuèno je za dogaðaje na konaènom odredi tu toka " to". Kad se pronaðu. informacij e o tim obilje jima dodaju se u spremi te podataka i sve skupa se alje dalje. glava. Nije cijelo vidno polje ravnomjerne razluèivosti. U odreðenom smislu. Tada æe se uklopiti u vi e funkcije cijelog mozga. gusto premre enog ljudskog sustava za vidnu obradu zapravo su i oèi. Iz podruèja V3 vidne informacije se alju u desetke podruèja po èitavoj mo danoj kori. j ezikom i èitanjem emocija. grupira dijelove vidne karte u objekte te ih odvaja od pozadine. I dalje se. Na primjer. zbrèkan og. tko bi ga gledao ?). Zajednièka nit tih uèinaka bit æe pretpostavke vidnog sustava o vizualnom svijetu kojima se ubrzava proraèunavanje . ili da su tamna podruèja zapravo sjene (tu zaèkoljicu iskori tavamo kad se minkamo [trik #20]). da istodobno djeluje kao cjel ina. tok onoga "gdje" (se ne to nalazi). U jednom æe trenutku morati uæi u igru i opæa definirajuæa karakteristika mo dane kore. Od oka do primarnog vidnog dijela kore napr edovali smo uglavnom u slijedu. U trikovima koji slijede istra it æemo uèinke rane i kasne vidne obrade. Na putu prema slj epooènom re nju imamo jedno stajali te na kojem se odvija dio postupka obrade .razmatrajuæi æudljivo pona anje na eg vida doæi æemo do nekih od tih pret tavki. Kasnije æe se ti objekti prepoznati kao lica ili to veæ. èinjenica da te pretpostavke mo emo opa ati sugerira da vidni sustav o svom vanjskom okru enju pretpostavlja barem isto onoliko koliko i o vlastitim m odulima.vidni put veæinom se obraðivao odvojeno. Svi oni izvje æuju o svojim zakljuècima i sve se dodaje u mje avinu. mogu ugrubo prepoznati dva puta. tije lo i okolina. treba obaviti jo mnogo t oga: odrediti broj objekata. tu je pretpostavka da vizualni svijet ostaje relativno stabil an (pa ne primjeæujemo kad nije [trik #40]). Ti moduli alju informacije jedan drugome. Tu se provodi uobièajen postup ak: u obradi vidnih informacija tra e se njihova obilje ja. Oèekivanje vidnog sustava da æe modul za kretanje ispravno izvijestiti o kr etanju (otud na a zbunjenost kad netoèno identificira kretanje [trik #25]) slièno je oèe kivanju vidnog sustava da sjena toèno izvje æuje o 3D obliku. Nakon to su razluèene osnovne znaèajke. Percepcija je distribuirana po èitavom vidnom sustavu. Opæe vidne informacije teku uz vodno magnocelularnim putem ka vrhu glave. komponente tog velikog. lak e pam tljivo. Iako mo da o vidnom sustav u razmi ljamo kao o neèemu to se cijelo nalazi u glavi. lateral occipital compl ex). A iz svega toga nekako izvire vidna percepcija kakvu znamo i volimo. I Finija obilje ja vidnih informacija dolaze iz primarnog vidnog dijela kore parvoce lularnim putem i teku niz ventralni tok . od engl. To se zove dorzalni tok. koji se nalazi s donje strane velikog mozga iz nad i iza oèiju.tok onoga " to" (gledamo).ta se jedinica zove lateralni zatiljni kompleks (LOC. o trina kojom vidimo svijet. tok onoga " to" bavi se prepoznavanjem objekata. LOC a i sliènosti u pogledu boje i orijentacije. . slijediti Nazrite granice svoga vida ti objekte u pokretu i uoèiti biolo ko kretanje [trik #77). ili. da ne gledamo nikakav interni TV ekran (a i da postoji. Ba i nije tek slika na mre nici. te æe se vidne informacije obraditi dovoljno da se mogu povezati s pamæenjem. Kako mu ime ka e. iako to rijetko primjeæujete. Ono to obièno smatramo svojom sposo bnosti vida. zapravo je samo sredi te na eg vidnog polja. Obrada s ugraðenim pretpostavkama Dijagram sklopova sljedeæih modula za detektiranje pokreta i prepoznavanje objekat a neizmjerno je slo en. Otud nadalje imamo module koji primjeæuj u kretanje i dekodiijaju grublja obilje ja vidnih informacija. a i po njegovoj okolini . Ostatak vidnih ulaznih podataka je niske razluèivosti i ug lavnom nema boju. nastavljaju posao jednog podruèja a priprema ju teren za drugo. Èini se da ne postoji nikakvo jedinstveno mjesto ponovnog sastavljanja svih sastavnica vidne obrade. trik #14 Nazrite granice svoga vida Dio vidnog polja koji ima visoku razluèivost na udaljenosti ispru ene ruke velik je kao nokat na va em palcu. meðutim. a sve se odvija istodobno. Odredi te toga toka je donji dio sljepooènog re nja.

znao sam se poigrati neèeg sliènog kad bih etao ulicom. Da su stani ce rasporeðene ravnomjerno. najjaèe se aktiviraju na odreðene valne duljine svjetlosti) nalaze se u foveji. Nazrite granice svoga vida Nakon to sam isprobao taj eksperiment. Stavite je preda se i zadr ite pogled na sredi njoj toèki. Izvan tog sredi njeg podruèj a i dalje mo ete raspoznavati boje. meðutim. a sastavio ju je Stuart Anstis. u kutovima oèiju vidjeli bismo jednako dobro kao kad gle damo ravno preda se. Ali koliko toga kompenziramo? Kolika je razluèi-vost vida? Razluèivost oka odreðena je gustoæom stanica osjetljivih na svjetlo na mre nici. na stranicama Istra ivaèkog muzeja æete pronaæi upute prema koji ma mo ete izraditi okovratnik kojim æete moæi mjeriti kut na kojem va vid za boje posta je upotrebljiv (hllp://www. trebat æe vam papir takve boje da ne mo ete zakljuèiti o kojoj je boji rijeè samo na osnovi toga koliko v am svijetlo izgleda. Ako elite provesti r igorozniji eksperiment. Distribucija stanica osjetljivih na svjetlost prikazana je na slici 2-2. to odgovara dvjema vrstama na ih . Podruèje koje mu odgovara je malo. To znaèi da biste. -M.W. Iako bi to bilo u ime znanosti. Ali nisu: stanice su najgu æe pakirane toèno u sredini mre nice. zvanih fot oreceptori. Buduæi da se periferni vid jo uvijek dobro snalazi sa svjetlinom. na malom podruèju zvanom foveja. ne pokazuje relativno opadanje na e osjetljivosti na boje s prela skom na periferni vid. Uoèite da. Izvan toga. Slova na karti su najmanja u sredini a najveæa n a vanjskom rubu. Na osnovi # ik 14 Nazrite granice svoga vida tog sredi ta visoke razluèivosti i periferije niske razluèivosti. razluèivost je mnog o zrnatija. a vi zadr ite pogled (glavu i oèi) prema naprijed. Stanica osjetljivih na svjetlo. od svega to vidite fo veja pokriva samo puni mjesec. trebali jednako lako èitati i slo va u sredini i ona na rubu. Nazrite granice svoga vida trik #14 Slika 2-1. ali te e. i zato vid ima najvi u razluèivost u centru vidnog polj a. Mre nica je sloj tih stanica sa stra nje strane oka (a ukljuèuje i nekoliko slojeva stanica k oje obraðuju i objedinjuju vidne signale koje onda alju ostatku mozga). sva slova su vam jednako èitljiva jer svjetlo sa svakog pada na isti broj fotoreceptora u oku.html). Imamo d vije krivulje. krajièkom oka vi e ne vidite koje je papir boje. Kad mi auti prilaze s leða a ja gledam ravno preda se. gdje su fotoreceptori najgu æi: slova sa strane padaju na peri feriju gdje su stanice rasporeðene rjeðe. osjetljivij ih ali sposobnih samo za prepoznavanje svjetline. jedna predstavlja tapiæe a druga èunjiæe. Na periferiji vida opada i obojenost. a koliko mi jo treba da vidim boju? Zaèuðujuæe je koli o dugo znam da mi je auto na periferiji vidnog polja prije nego to mu mogu raspoz nati boju.oxplofcitorium. ali slova su veæa pa je pokriven isti broj s tanica.gdje je razluèivost najvi a. stalnim micanjem gla ve i oèiju [trik #15] konstruiramo neisprekidanu sliku svijeta ravnomjerne o trine. Gotovo svi fotoreceptori koji raspoznaju boje (toènije. ako dr ite pogled u sredi tu karte. ovisno o tome kakvo svjetlo pretvaraju u ivèane sig nale. ima nekoliko vrsta. prete e druga vrsta stanica. Bit æe dobra zagasita uta ili jarka plava. Kako to radi Kad gledate Anstisovu oènu kartu na slici 2-1. Zamolite prijatelja da pred vas stavi neki papir u boji i polako ga mièe u stranu. Sva slova su velika toliko da imaju istu razluèivost kad fiksirate pogl ed na sredi te skice' Ta skica. Na djelu Slika 2-1 jedna je varijanta uobièajene skice za provjeru vida s kakvom ste se mog li susresti kod optometrièara. u kojem trenutku p oèinjem vidjeti da tamo neèega ima. molim vas pazite da ne zavr ite pod kot aèima.eciu/snacks/periphe-rol vision. poveæavaju se toèno onim tempom koji kompenzira opadanje razluèivosti va ih oèiju od centra foveje prema periferiji. iako primjeæujete da se papir mièe. na periferiji vida. Slova u sredini padaju na sredi te va e mre nice. ako gledate u noæno nebo.

kao o neèemu aktivnom a ne pasivnom.stanford. Da biste vidjeli. a ne opæa obilje ja..gsu.html). 1 97. S. str.njihova gustoæa opada najbr e. Percep cija postoji da bi rukovodila djelovanjem.awpa. to znaèi da æete veoma slabo svjetlo najlak e primij ti ako ne gledate toèno preda se. ali itekako poma u kad èunjiæa ima malo. Anstis.html). Topography of the layer of rods and cones in the human retina. Oni su iznimno osjetljivi na svjetl o pa vam danju nisu od neke koristi. a oni ne reagiraju na boju. Razlog tome je to mièete oèi k onome to elite gledati.html.phy-astr.gsu. a ona odreðuje razluèivost vida. O percepciji razmi ljajte kao o pona anju. edu/~sanstis/ SABIur. Drugi trikovi u ovoj knjizi mo da odaju dojam da je vid samo stvar va eg mozga koji . '}'.edu/hbas e/vision/rodcone.edu/hbase/ hph. Za dijagram koji pokazuje detalje. a moæi djelovati je kljuèno za konstrukci ju visoko-razluèive iluzije svijeta kakvog ga do ivljavamo. danjem svjetlu. Uoèite. (1935). dobar uvod i izvor. "The Rods and Cones of the Human Eye" (http://hyperphysics.html). da iæi zapravo najgu æi dalje od foveje. ne to malo o obradi vida: h ttp://white.edu/f acts. copyright (1974). Zbog svoje osjetljivosti na svjetlo. dio inovativnog i informativnog hipe rtekstualnog projekta HyperPhy-sics (http://hyperphysics. vidi: 0sterberg.awpa. va vidni sustav to mora predsvjesno regi strirati perifernim vidom i usmjeriti vam pa nju na to to elite gledati. 13 (Suplement b).asn .au/tipstnx/eyeballl .med. meðutim.nije èudno to smo ustrojeni tako da primjeæujemo takve s tvari èak i kad nam nisu u visoko-razluèivom centru oka.utah. normalno ne primj eæujete da vam cijeli vizualni svijet nije u visokoj razluèivo-sti.edu/~brian/numbers/nodel. "A chart demonstrating varia tions in acuity with retinal position". html). sv. tapiæi su pak relativno brojnij i na periferiji.rijeè je u glavnom o naglim promjenama pokreta i svjetla. Naravno.htm i http://www. Gustoæa receptora foveja prema nosu Ekscentriènost Slika 2-2. Jo èinjenica i brojki. A. tapiæi dobro doðu i kad je veoma mraèno. iako im gustoæa ne opada istim tempom. Zbog nji h vidite kako vam prijatelj pomièe papir u boji iz prethodnog pokusa. 14. 591. osim u pokusima poput onog s papirom u boji. prije nego pomaknete oèi ka neèemu. Bilje ke 1. O tome to pe riferni vid najbolje primjeæuje govori se u "Privucite pa nju" [trik #37] . Èunjiæi najbolje rade na normalnom. Popis èinjenica i brojki o oku i njegovim sposobnostima. asn. U uvjetim a slabe osvijetljenosti èunjiæi nam se gase (za to im treba oko pet minuta) i gledamo tapiæima ( tapiæi posti u najveæu osjetljivost nakon oko pola sata). Vidi se kako su i jedni i drugi najgu æe rasporeðeni blizu sredine oka a prorjeðuju se prema periferiji.htm). nazvanih po njihovom obliku. ili koje veæ boje. G.phy-astr. Pod pretpostavkom da ovu knjigu ne èitate pri jako sl abom svjetlu. Te pojave znaèe da se mo da dogaða ne to t o zahtijeva hitnu reakciju . ali ne mo ete prepoznati da li je papir ut ili plav. Kratki uvod u ljudsko oko i implikacije za dizajn stranice (http:// www. Raspodjela razlièitih totoreceptora na mre nici2 Zanimljivo je da. Na taj naèin mo ete promatrati Nazrite granice svoga vida jedva vidljive zvijezde na mraènom nebu: malèice izvan centra vidnog polja vidjet æete ne to vi e zvijezda. s referencama. Acta Opha imotoiogha. a podruèje visoke razluèivosti slijedi pomake oèiju aj proces aktivnog vida [trik #15] mnogo je efikasniji nego to bi bilo imati cije lo vidno polje u visokoj razluèivosti. djelujte Dodatna literatura Ilustracije opadanja razluèivosti prema periferiji (http://psy. Preuzeto iz Vision Research.fotoreceptorskih stanica.ucsd. gledajuæi oènu skicu koristili ste èunjiæe . ovaj put o ljudskoj mre nici: http://webvisi-on. s dopu tenjem Elseviera. a oni reagiraju na boju. Zbog toga nam osjetljivost na boje slabi daleko od foveje.au/tipstrix/eyeball2.

nego to bi bilo dugo obraðivati samo jednu scenu. Zapravo tek po djeliæ sekunde gledamo male dijelove scene i pomoæu tih uzorak a konstruiramo sliku.1 On je isticao da je percepcija kognitivni proces koji. anci said 'What else had you tcTlearn?' 'Well. ako znate to elite. kao i dr ugi kognitivni procesi. Normalno ne primjeæujemo svoju slijepu pjegu [trik #16] niti da nam je periferni vid slab [trik #14] jer nam pogled neprestance lepr a s mjest a na mjesto. scenu mo da i ne morate potpuno interpretirati. Stalno uzimamo uzorke vizualnog svijeta koristeæi se visoko-razluèivim sredi tem oka .pasivno .i postati jasnija. Istra ivaèi vida èesto postav ljaju ispitanike u krajnje neprirodne situacije: morate gledati u ne to bez da pom aknete glavu ili posegnete za predmetom kako biste ga dodirnuli. J. Ako elite da ljudi ne to jasno vide.obraðuje informacije koje dolaze kroz oèi. iako svaka sakada stvara trenutaèan prekid u toku vizualnih informacija prema moz gu [trik #17]. sam pokret oka ni je svjestan. Ako ste dobri . &Hee did not feci eiicouragedtoQ^kj^y-i ibre Cjtresticns about it. To je toliko ra zlièito od slobodnog do ivljaja uobièajenog stvarnog svijeta koliko i film ili kazali na predstava. Iako se odredi te sakade mo e svjesno kontrolirati. djelujte H_KIQ Na djelu Jedan primjer aktivnog vida koji se uvijek dogaða ali ga obièno ne primjeæujemo je pom icanje vlastitih oèiju. Tada nam je pa nja privuèena nesvje sno i nemamo izbora nego izvr iti sakadu na to mjesto [trik #37]. èiji je redatelj netko drugi. Uz pomoæ ureðaja za praæenje pomaka oèiju moguæe je konstruirati slike toga kamo ljudi fik siraju pogled kad gledaju razlièite objekte . mo da je dovoljno obraditi je taman toliko da mo ete odluèiti to æete dalje uèiniti i zatim si djelovanjem priskrbiti drukèiji skup osje a uz èiju æe pomoæ scen. Rezultati njihova istra ivan ja daju obrazac kretanja i zadr avanja pogleda pri gledanju web stranice s vijesti ma. Osjet koji primamo u bilo kojem trenutku potièe nas da promijenimo polo aj glave. svj etlije mrlje pokazuju tendenciju duljeg fiksiranja2 Kad vje bamo brzo èitanje. a ne slijeva na desno. Gibsonom.poyntoroxtrn.a mozak za nas konstruira konstantnu. Sakade izvodimo do pet puta u sekundi a da to obièno i ne primijetimo. brze pomake zv ane sakade. Meðutim.i ako su reci dovoljno kratki . Sve nam to daje razlièite osjete u sljedeæem trenutku. Obrazac oènih fiksacija pri pregledavanju web stranice s vijestima. Ne dajte se zavarati daje percepcija pasi vna. a li i uzorkovanjem vi e osjetila. Slika 2-3. Slika 2-4 pokazuje jedan tipièan ob razac fiksiranja pogleda pri èitanju. preusmjerimo pa nju ili ne to uèinimo kako bismo djeloval i na svijet. a na a se slika sv ijeta a urira. Dojam koji imamo o svijetu stvoren je uzimanjem uzoraka u vremenu. vi-soko-razluèivu iluziju. neprekinutu. trik djelujte #15 Da biste vidjeli. there was Mys . dio posla je nauèiti kako to manje puta fiksirati pogled na svaki redak a upiti to vi e rijeèi u svakoj fiksaciji. web stranice s vijestima . Sto je jednako va no. ovisi o interakciji sa svijetom. percepcija je puno aktivn iji proces. Fiksacije se dogaðaju tako hitro i tako automatski daje te ko vjerovati da zapravo ne zadr avamo pogled na onome to gl edamo. Projekt Eyetrack III Instituta Poynter (hltp://www.mo ete postiæi samo jednu fiksaciju po retku pa stranicu pregledav ate odozgo prema dolje.fovejom . Svaka stanka u lancu sakada naziva se fiksacija.ora/oyntiu( k? 004/) istra uje na koji naèin Ta kola mi ljenja naziva se "ekolo ki" pristup percepciji i povezuje se s psihologom J. Va em je mozgu lak e oèitavati vi e puta i zatim interpolirati odgovore. Da biste vidjeli. konzi stentnu. djelujte posjetitelji i èitavaju vijesti na Internetu (slika 2-3). Saka-du mo e pokrenuti i dogaðaj kojeg uopæe nismo svjesni . dajte im priliku da to malo mièu i vide kako se pona a u interakciji s drugim objektima. so she tjjrnedt o~fft^%lQDk Turtle. Stalno uzorkovanje podrazumijeva stalno kretanje oèiju: automatske.na primjer.barem dok ne okrenemo pogled i smjestimo ga u na centar pa nje.

Na desetak centim etara udaljenosti crni kru iæ desno od kri iæa æe nestati. po jednu u svakom oku. kao i okolno podruèje. ali èim ga ugledate (jedva) kliknite i pojavit æe se toèkica. poslu ite se programom Jeffreya Ori-staglia i Paula Grobsteina na web stranicama Serendipa (I ittp:/serendip. J. '.asp?id=27204). jedna je mrlja na mre nici posve bez receptor a. Boston: H oughton Mifflin. snimio ju je Dorian Mcfarland.zapravo dvije. Gibson. a zatim pri-maknite knjigu kako bi kru iæ posve n estao. (1979). Puno hvala Lizzie Crundal l to je izradila ovu sliku putanje pogleda.' the Mock TUrfft replied. Saznajte kolika vam je slijepa pjega i kako va mozak popunjava prazninu tako da j e ne primjeæujete.f >< lu/l >t >/l tlindspot. Obrazac fiksiranja tijekom 8 sekundi gledanja lica (u ovom sluèaju Matt ovog)4 1. s tim da svaki put pomièete pokazivaè mi a u drugom smjeru iz kru iæa. usmjerite pogled na kri iæ pomièite glavu naprijed-natrag dok vam kru iæ ne nestane u slijepoj pjezi. trik Ucrtajte svoju slijepu pjeg u #16 Slika 2-6. Tipièni obrazac za pronala enje slijepe pjege. Java) i ucrtajte njenu velièinu. 2. a najvi e se fiksirate na one pojedinosti koje prenose najvi e informacija: oèi.. svjetlo koje tamo padne uopæe se ne pretvara u ivèane signale i ostavlja slijepu p jegu u va em vidnom polju . biynmnwi.htm). The Ecological Approach to Visual Perception. pazite da ne mièete glavu i da vam pogled ostane usmjeren na kri iæ. Tipièni obrazac oènih fiksacija pri èitanju' Da biste vidjeli.personal. a njegovo mjesto postat æe sivo. mre nici . Posta vite knjigu na oko 25 centimetara od oèiju i polako je pri-mièite. Put gledanja dobiven programom BeGaze na temelju pokreta oka zabilje enih susta vom iView X Hi-Speed. zatvorite lijevo oko. his ffapp&?s. Nadalje. Bilje ke Ucrtajte svoju slijepu pjegu Dodatna literatura Demonstracije i filmovi praæenja pogleda i vidne pa nje sa Sveuèili ta Ju ne Kalifornije http://ilab. dakle. Zatvorite lijevo oko i gledajte ravno u kri iæ na slici 2-6. Mattova fotografija. Zatim klik nite mi em na Start (u dnu programa) i mièite pokazivaè po slijepoj pjezi. ancient and modern. 3.edU/u sers/e/ l/elm 173/schlwork/semester3/psych/complete. ljubazno æu SensoMotoric Instruments GmBH. Podruèje unutar kruga to ga opisuju toèkice va a je s . dio projekta Eyetrack III Institu ta Poynter (http://www. Po toj povr ini. Slika 2-5.psu. §tre tening. Kad naðete svoju slijepu pjegu.' ' \ Slika 2-4. Stra nji dio svakog oka prekrivaju fotoreceptori koji hvataju svjetlo i obavljaju njegovu konverziju u ivèane impulse kako bi ih poslali mozgu.M ystery. Na ekranu su opet kri iæ i kru iæ. Dok god je u njoj. Mo da æete morati malo micati knjigu naprijed-natrag. evo kako æete primijetiti svoju slijepu pjegu (poslije æemo nacrtati mapu da v idite kolika je). fotoreceptori su razmje teni neravnomjerno .usc. Prikaz toplinske mape tvrtke Eyetools Inc. Poku ajte primijetiti nestanak c rnog kru iæa dok poveæavate udaljenosti. 4. Na djelu Prvo. with Seaogiaphy then Drawling:-the Dravtfihg-ma ter wa s an old conger-eft. I opet. Va no je da vam desno oko ostane fiksirano na kri iæu jer polo aj slijepe pjege o visi o centru vidnog polja pa ga morate odr ati nepomiènim da biste je prona li. ' Uvod u mehaniku sakada (http://www. ariihFaintjng in Coils. Fiksirat e pogled dovoljno dugo da dobijete pregled oblika lica u cjelini perifernim vido m. djelujte Slika 2-5 pokazuje tipièni obrazac onoga to se dogaða kad gledate neèije lice.org/content/resource_po-pup_view. pokazivaè se neæe vidjeti. that useeCJe-oetTie oilee a week: he taught usjgfawling. Na kraju æe te dobiti obrazac slièan slici 2-7.najgu æe su rasporeðeni blizu sredi ta a rj eðe na periferiji [trik #14]. counting off the subjects op. J.poynter.tery. Ponovite to nekoliko puta.edu/bu).

>ot 1 .edu/ snacks/cheshire_cat.edu/ I >b/blin(i'. I~~ Sa svojom slijepom pjegom mo ete se i poigrati. a ne iza ivèanih vlakana. . _l 6 Ucrtajte svoju slijepu pjegu Slika 2-7. Mapa Mattove slijepe pjege Kako to radi Slijepa pjega svakog oka odgovara mrlji na mre nici na kojoj nema foto-receptora. koje je izvedeno drukèije. Svaka receptorska stanica povezana je s mozgom preko niza stanica koje sakupljaj u signale prije nego o njima izvijeste mozak putem vla-kna-prijenosnika informac ija zvanog akson (Vidi "Neuron" [trik #9]). Te dvije slavne rupetine u na em se vidnom polju obièno ne primjeæuju. Uz pomoæ praznog zida. ali je zabavno a nije tako oèito kao da joj "drobite" gla vu izmeðu palca i ka iprsta. kojom se prehranjuju fotoreceptori a i olak ava se metaboliranje otpadaka koji se tamo skup ljaju. I jedna i druga orijentacija mre nice ima svoje prednosti. i otud slijepa pjega.slijepa pjega je upravo to mjesto izlaska. zrcala i prijatelja. èak i u situacijama kad drugo oko ne pru a korisne informacije i kad vam slij epa pjega stoji na mjestu. ne bi nam trebala slijepa pjega.T. Trik nad trikom Eksperiment s èe irskom maèkom (http://www. Ne samo da se n a e oèi kreæu pa ne zanemarujemo nijedan djeliæ vizualnog prostora.lijepa pjega. a ne crnu rupu. iskori stite svoju slijepu pjegu za stvaranje iluzije da mo ete polako brisati prijatelje vu glavu dok na njoj ne ostane samo osmijeh. Tako je . mehanizma p opunjavanja. pa slij epe pjege nema.dio osjetljiv na svjetlost je na strani oka najudaljen ijoj od svjetlosti. Nije ba korisno. S. Nije nu no da bude tako. Bez njih nema nièega to bi detektiralo svjetlo i pretvorilo ga u informacije koje b i koristio vidni sustav. osim sluèajnos ti. "Seeing More Than Your Eye Does" (http://serendip. mozak je evoluirao mehanizam kojim popunjava prazninu .html .exploratorium.brynmawr. * Mo emo li biti sigurni da je to bug a ne korisna osobina? Jedan primjer je oko hob otnice. sadr i potpune upute) pokazuje jako dobru interakciju slijepe pjege. Evo kako: u sobi punoj ljudi zatvo rite jedno oko i usmjerite pogled na svoj ka iprst. nego se i slijepe pj ege dva oka ne preklapaju pa na osnovi informacija iz jednog oka mo emo popuniti o no to nedostaje iz drugogaMeðutim. Tu je bizarno da se dio fotoreceptor a koji je odgovoran za detekciju svjetlosti nalazi iza vlakana za prijenos infor macija u mozak. ono «\ omoguæuje dobru opskrbu krvlju blizu mre nice. Bilje ka 1. kao i natjecanje uroðene dispozicije da uoèavamo pokrete s uroðenom dispo zicijom da obraæamo pa nju na lica.1 To je popunjavanje razlog zbog kojeg u prethodnoj demonstraciji vidite neprek inutu sivu pozadinu. Pri s vakom takvom pokretu vid se naèas gubi.tilml) zabavna je turneja po moguænostima va e slijepe pjege (link na dnu s vakog èlanka odvest æe vas na sljedeæu straniUoèite praznine u svom vidnom polju Uoèite praznine u svom vidnom polju Na e oèi neprestano zvjeraju uokolo izvanredno hitrim pokretima zvanim sakade. Da su dijelovi stanica osjetlji vi na svjetlost negdj e bli e svjetlu. Na prvi pogled se ne vidi nikakav osobit razlog za takvu strukturu. Oko je kod hobotnica evoluiralo nezavisno i tad a su stanice mre nice veæ imale fotoreceptore ispred. Izaberite rtvu i namjestite prs t tako da vam zbog slijepe pjege njezina glava nestane a umjesto nje se pojavi p ozadina. od ustrojstva ljudske mre nice ima i koristi. nego i znaèi da na povr i ni mre nice mora postojati rupa na kojoj æe okupljena vlakna izaæi iz bjelooènice i uæi u mozak . . vla Ucrtajte svoju slijepu pjegu kna bi mogla izaæi iz oka bez naru avanja kontinuiteta povr ine fotore-ceptora na mre ni ci. \ Obratno. To ne samo da izgleda lo e projektirano.

Usprkos èinjenici da oko ima slijepu pjegu, neravnomjernu raspodjelu percepcije bo je, a detalje mo e najbolje razaznati tek u siæu nom podruèju na sredini vidnog polja, i pak uspijevamo vidjeti svijet kao neprekinutu panoramu. Oko skakuæe s mjesta na mj esto i snima u visokoj razlu-èivosti, a mozak sastavlja te snimke u zapanjujuæe stab ilnu i izvanredno detaljnu sliku. Ti hitri skokovi oèiju zovu se sakade, a svake sekunde izvodimo ih do pet. Problem je u tome to se za vrijeme svake sakade sav vidni ulaz zamuti. Mozgu je dovoljno te ko dobiti stabilnu sliku i bez zamuæenja od kretanja koje stvara samo oko. Pa se za vrijeme sakada jednostavno ne bavi time. U biti, dok su vam oèi u pokretu, vi ne vidite. trik #17 cu). Ona pokazuje kako se mozak slu i bojama i uzorcima u okolnom podruèju slijepe p jege kako bi pogodio to bi moglo biti u samoj slijepoj pjezi, i onda to prenosi v a em svjesnom umu. Dodatna literatura Ramachandran, V. S. "Blind Spots". Scientific American, svibanj 1992, 86-91. Ramachandran, V. S., & Gregory, R. L. (1991). Perceptual filling in of artificia lly induced scotomas in human vision. Nature, 350, 699-702. Zanimljiva rasprava o slijepim pjegama, popunjavanju i njihovim implikacijama za prirodu do ivljavanja nalazi se u knjizi Daniela Dennetta Consciousness Explained , 344-366. Boston: Little, Brown and Co., 1991. Uoèite praznine u svom vidnom polju Na djelu Postavite lice na oko 15 centimetara od zrcala i gledajte jedno pa drugo oko. Pr imijetit æete da, iako oèito skreæete pogled s oka na oko, zapravo ne vidite kako vam se oèi mièu - veæ samo konaèni rezultat kad zastanu na novoj toèki u fokusu. Sada zamolite nekoga da vas gleda dok to radite pred zrcalom. Jasno æe vidjeti kako vam se oèi mièu , iako je to vama nevidljivo. Kod duljih sakada moæi æete svjesno percipirati taj efekt, ali jedva. Ra irite ruke tako da su vam ka iprsti na suprotnim krajevima vidnog polja. Premje taj te pogled s jednog na drugi tako da vam glava ostane mirna. Jedva jedvice æete pri mijetiti trenutaènu crninu kad vam se od-sijeèe vidni ulaz. Sakade ove duljine traju oko 200 ms (petinu sekunde), to je taman na pragu svjesne percepcije. Sto ako se ne to desi za vrijeme sakade? Pa, osim ako je veoma svijetlo, jednostav no neæete ni ta primijetiti. I ba je to tako èudno kod sakada. Stalno ih radimo ali nem amo dojam da svijet nestaje sto tisuæa puta dnevno, svaki put na oko desetinku sek unde. r~ Sakadièko potiskivanje mo da je jedan od naèina na koji djeluju neki madionièarski triko vi. Znamo da nagli pokreti svraæaju pa nju na sebe [trik #37]. Maðionièar se razmeæe jedno m rukom kako bi svratio pa nju na nju i dok su vam oèi u pokretu ne vidite to radi s drugom rukom, kojom izvodi trik. - N. H. _I Kako to radi Sakadièko potiskivanje postoji zato da zamuæene slike, koje dobiva oko dok se brzo k reæe pri sakadi, ne zbune vidni sustav. Rez poèinje trenutak prije nego se stegnu mi iæi koji pokreæu oko. Buduæi da tada slika na niM/.niri jo nije zamuæena, znamo da taj meh anizam ne izrezuje mulin' slike pri obradi. Ne, isti onaj dio mozga koji priprem a oko na sakadu iihii.i poslati i signal koji potiskuje vid. Odakle taj signal d olazi? To jo ne zii.uuo sa sigurno æu. Uoèite praznine u svom vidnom polju Jedan nedavno proveden eksperiment dokazuje da se potiskivanje definitivno javlj a prije nego to do mo dane kore doðu ikakve vidne informacije. Na alost, takav pokus neæe te moæi izvesti kod kuæe jer zahtijeva transkranijalno magnetsko podra ivanje (TMS). T MS [trik #5] vam u biti omoguæuje da palite ili gasite dijelove mozga koji su dovo ljno blizu povr ini da bi na njih djelovao magnet. Tom se napravom brzim elektroma gnetskim izbojima utjeèe na stanice koje prenose signale u mozgu. Ovisno o frekven ciji izboja, mo ete pojaèati, odnosno smanjiti aktivnost neurona. Kai Thilo i ekipa sa Sveuèili ta Oxford1 upotrijebili su TMS kako bi u vidnom polju dobrovoljaca stvorili male prividne mrlje, takozvane fo-sfene.

Kad bi se primjenom TMS-a na oko stvorili fosfeni na mre nici, saka-dièko potiskivan je funkcioniralo je na uobièajen naèin. Za vrijeme sakade fosfeni bi nestali, to se i oèekivalo. Fosfeni su se tretirali kao normalne slike na mre nici. Ali kad bi se mr lje proizvele u kasnijoj fazi vidne obrade, u mo danoj kori, nije bilo utjecaja sa kada na fosfene. Pojavljivali su se neovisno o pokretima oka. Potiskivanje, dakle, djeluje izmeðu mre nice i mo dane kore, te zaustavlja vidne infor macije prije nego uðu u svjesni do ivljaj. Ne moæi vidjeti dok traje sakada nije ista vrsta zapreke kao kad ne vidite jer vam je pa nja usmjerena nekamo drugamo. To se dogaða kod sljepoæe za promjenu [trik #40] - ne primjeæujete promjene jer vam pa nju zao kupljaju druge stvari, ali promjene su i dalje potencijalno vidljive. Za razliku od toga, sakadièko potiskivanje je ozbiljnije ogranièenje. Ono to se dogaða dok traje sakada nije niti blizu svijesti. Ne radi se samo o tome da ne vidite, nego da ne uopæe mo ete vidjeti. Bilje ka 1. Thilo, K. V, Santoro, L., Walsh, V., & Blakemore, C. (2004). The site of sacc adic suppression. Nature Neuroscience, 7(1), 13-14. Dodatna literatura Sakadièko potiskivanje uzrokuje i iluziju sata koji stoji [trik #18]. Kad vrijeme stane trik # 18 trik "i Kad vrijeme stane # 18 J Na osjeæaj za vrijeme daje neprekidnu koherentnost svjesnom do ivljaju svijeta. S lak oæom razlikujemo pro lost, sada njost i buduænost. Ipak, neke suptilne iluzije pokazuju da na mentalni sat mo e grije iti. Da biste uvidjeli da su ljudi zapanjujuæe vje ti u procjeni kratkih vremenskih inter vala, ne trebate ni ta vi e nego u ivati u sinkroniji koju posti e va lokalni orkestar. M eðutim, na mentalni sat zapravo grije i. Te se anomalije obièno javljaju kad mozak poku a va kompenzirati praznine ili dvosmislenosti u dostupnim vidnim informacijama. Takve praznine mogu nastati samo-izazvanim pokretom. Na primjer, na e je znanje o tome koliko dugo neki objekt stoji u trenutnom polo aju naru eno potiskivanjem vidni h informacija [trik #17] do kojeg dolazi kad pomièemo oèi prema tom objektu - sve do k su nam oèi u pokretu, ne mo emo imati pojma o tome to taj objekt zapravo èini. Ta nei zvjesnost polo aja i nagaðanje mozga o tome mogu se do ivjeti kad nam se oèi sa-kadièki miè prema objektu u kretanju. Na djelu Kad gledate na sat, ponekad vam se èini da sekundara stoji na istom mjestu dulje n ego to bi trebala. Dok traje taj naizgled dugi trenutak, pomislili biste da je sa t stao. Obièno nastavite gledati i vidite da æe se sekundara ubrzo opet poèeti normaln o kretati - osim, naime, ako sat doista ne stoji. Taj se fenomen zove iluzija sata koji stoji. Mo ete je sebi demonstrirati tako da uzmete neki neèujni sat i stavite ga u stranu. Ne morate imati analogni sat s trad icionalnom sekundarom; mo e to biti i digitalni sat, va no je samo da pokazuje sekun de. Postavite sat tako da ga isprva ne gledate ali da mo ete vidjeti sekundaru, od nosno brojke, samo pomicanjem oèiju. Sada bacite pogled na sat (tj. izvedite sakad u [trik #15]). Pokret oka treba biti to hitriji, kao da su vam neoèekivani zvuk ili misao privukli pa nju [trik #37]; spor, odmjeren pokret neæe upaliti. Probajte neko liko puta i trebali biste do ivjeti efekt "sata koji stoji", barem u nekom od poku a ja. trik #18 Kad vrijeme stane Hoæe li ovo funkcionirati, ovisi o tome u kojem vam je trenutku pogled pao na sat. Ako ste ga ugledali netom prije nego to æe se sekundara pomaknuti (ili æe se digital na brojka promijeniti), manje je vjerojatno da æete vidjeti iluziju. Ako vam pak p ogled padne na sat tik nakon to se sekundara pomaknula, mnogo je vjerojatnije da æe te do ivjeti efekt. Kako to radi Kad na pogled padne na neki objekt, èini se da mozak donosi stanovite pretpostavke o tome koliko se dugo taj objekt nalazi na mjestu. Vjerojatno je da se time komp enzira potiskivanje vida dok mièemo oci [trik #17]. To potiskivanje znaèi da vid mo e izbjeæi te ak posao de ifrirahja neizbje nog i neprestanog zamuæenja pri kretanju, koje pr

ati svaki od stotine tisuæa hitrih sakadièkih pokreta oka to ih izvodimo svakog dana. Tako, kad nam pogled padne na neki objekt, mozak pretpostavlja da je on tamo veæ barem onoliko dugo koliko nam je trebalo da na njega usmjerimo pogled. Na mozak a ntedatira vrijeme u kojem objekt stoji na mjestu. Kad gledamo nepomiène objekte po put stola ili svjetiljke, taj proces anteda-tiranja ne primjeæujemo. Ali kad gleda mo sekundaru sata, znajuæi da ona ne hi smjela dugo biti na mjestu, taj nesklad st vara iluziju. To je obja njenje dobilo potporu i kvantifikativno odreðenje u eksperimentu Keilana Yarrowa i njegovih kolega na londonskom University Collegeu i na Sveuèili tu Oxford. 1 Oni su zatra ili od ispitanika da gledaju u brojaè. Pokret njihovih oèiju bi ukljuèio brojaè, koji bi tada poèeo brojati od 1 do 4. Brojke 2, 3 i 4 stajale su po jednu se kundu, a poèetna brojka 1 trajala je svaki put drukèije, u rasponu od 400 ms do 1600 ms, s poèetkom u trenutku kad ispitanik pomakne oèi ka brojaèu. Ispitanici su trebali reæi jesu li brojku 1 vidjeli dulje ili kraæe od ostalih brojki. Pokazalo se da su svi precijenili vrijeme u kojem su vidjeli brojku 1, to je u skladu s iluzijom sa ta koji stoji. Kljuèno je sljedeæe: to je poèetni pomak oka ka brojaèu bio veæi, to su isp tanici vi e precjenjivali vrijeme vidljivosti brojke 1. To govori u prilog hipotez i o sakadièkom potiskivanju jer su dulje sakade neizbje no povezane s duljim razdobl jem potisnutosti vida. A ako je istina da mozak pretpostavlja da meta koja inu j e u l.i u fokus tamo stoji barem onoliko dugo koliko je trajala sakada, onda imi s misla Kad vrijeme stane trik # 18 da dulje sakade dovode do veæeg precjenjivanja. Nadalje, otkrilo se da se iluzija sata koji stoji javlja samo onda kad ispitanici pomaknu oèi ka brojaèu, a ne kad bi brojaè iskoèio ravno pred njih - to je opet konzistentno s obja njenjem sakadièkog potisk ivanja. Efekt slièan iluziji sata koji stoji do ivjet æete kad uzmete slu alicu telefona i èujete isprekidan ton (pauza, biiip, pauza, biiip... /U SAD-u i jo neke zemljama; u Hrva tskoj je ton slobodne linije bip, biiip, pauza, bip, biiip... pa se iluzija neæe p ojaviti, prev./). Mo da vam se uèini da ti ina na poèetku traje dulje nego to bi smjela. Doima se da telefon ne radi pa se ta iluzija zove iluzija mrtvog telefona. Meðutim, obja njenje koje vrijedi za sat ne obja njava iluziju mrtvog telefon jer ona ne ovisi o sakadièkim pokretima oka.2 Osim toga, time se ne obja njava niti nedavno primijeæena sklonost ljudi da precjenjuju koliko dugo dr e u ruci predmet kad ga prv i put uhvate,3 a èini se da je efekt slièan: doima se da prvi susret traje dulje. Jedno predlo eno obja njenje iluzije mrtvog telefona jest da premje tanje pa nje na novi slu ni fokus stvara poveæanje pobuðenosti, ili mentalnog interesa. Kako su prija nja is tra ivanja pokazala da poveæana pobuðenost - na primjer, kad smo pod stresom - ubrzava na osjeæaj za vrijeme, to bi nas moglo dovesti do precjenjivanja trajanja zvuka ka d na njega prvi put obraæamo pa nju. Naravno, to se ne uklapa u opa anje koje smo pret hodno spomenuli, da se iluzija sata koji stoji ne pojavljuje kad se sat ili broj aè pojavljuju ravno pred na im oèima - to bi dovelo do poveæane pobuðenosti jednako kao i skretanje pogleda ka satu ili dizanje telefonske slu alice. Jedinstveno obja njenje za pojavu "stajanja vremena" i dalje nam, dakle, izmièe. Ono to, meðutim, jest jasno je da na mozak veæinu vremena izvanredno uspje an u tome da nam pru a koherentni osjeæaj za to to se kada dogodilo. Bilje ke 1. Yarrow, K., Haggard, P., Heal, R., Brown, P., & Rothwell, J. C. (2001). Illus ory perceptions and time preserve cross-saccadic perceptual continuity. Nature, 414(6861), 302-305. 2. Hodinott-Hill, I., Thilo, K. V., Cowey, A., & Walsh, V. (2002). Auditory chro -nostasis: Hanging on the telephone. Current Biology, 12,1779-1781. 3. Yarrow, K., & Rothwell, J. C. (2003). Manual Chronostasis: Tactile perception precedes physical contact. Current Biology, 12(13), 1134-1139. - Christian Jarret t Napustite oène fiksacije i reagirat æete br e Napustite oène fiksacije i reagirat æete br e Za prebacivanje pa nje na novi objekt treba nam vi e vremena ako je stari objekt i d alje na svom mjestu.

& Klein. Dok upijate neku scenu. R. voljno prebacivanje pa nje traje ne to dulje. uglavnom automatskih pokreta. Kako to radi Svijet oko sebe upijamo korak po korak. tvrdoglavo æe se toga dr ati umjesto da se ok renu drugamo. Kombinacija oba elementa . dakle. Drugim rijeèima. to slu i za ubrzavanje v remena reakcije oèiju. Ako elite gledati ne to novo. Ali ako st ari oblik i èezne malo prije nego se novi oblik pojavi. na djeliæ sekunde fokusiramo siæu ni dio svije ta visoko-razluèivim sredi tem na eg vida. I Zavarajte se da vidite treæu dimenziju "trik #20 Gledanje sjena jedan je od puno trikova pomoæu kojih prepoznajemo oblike. i to oko 20% manje. u ivotu objekti rijetko samo tako nestaju. tada kao da vam se oèi odlijepe i va e se vrijeme reakcije popravlja.. Opiru se odmicanju. mo e to biti dijalo ki okvir ili neka prip remna obavijest. Dodatna literatura Taylor. iako se to èesto dogaða na ekranu raèunala. Time æe te olak ati odvajanje od izvornog predmeta. T ada vidimo da se oèi automatski otpu taju od svoje fiksacije i vi e se toliko ne opiru izvoðenju sakada . L. Utoliko je podlo no i varanju . ne samo sakrijete iza neèega. Treba reæi: ovaj je efekt . Kingstone.malen u od nosu na cjelokupno pona anje.reda velièine tek nekoliko stotinki sekunde . Canadian Journal of Experim ental Psychology. treba znati da bi za maksimalno ubrzanje stara toèka fiksacije tr ebala nestati 200 milisekundi (opet petina sekunde) prije nego se pojavi novi ob jekt. Taj e fekt pripada obilje jima niske razine na e kognitivne kontrole: u odreðenim okolnostim a. jer m i i dalje obraæamo pa nju na objekte dok su privremeno nevidljivi [trik #36]). (1998). Ako se zalijepe za ne to.mozak æe veæ zbog obiènog sjenèanja pretpostaviti da vidi pravu sj enu. 192-199. Za prebacivanje na novi oblik obièno treba oko petina sekunde. E sad. N o. T. voljno pona anje nije ba toliko voljno kako si volimo zami ljati. pripremi se!"). Neæete ga samo tako primijetiti dok eæete po stanu.do pet svake sekunde . prelazak æete mu olak ati ako prvi predmet uklonite malo p rije nego mu poka ete drugi (zbilja ga uklonite. Ta je iluzija toliko sna na i tako duboko usaðena u nas da zaista mo emo osjetiti dubinu slike iako znamo da je ravna. The disappearance of foveal and non-foveal stimuli: Decomposing the gap effect. na to se mo e gledati i drukèije: razmotrimo to se dogaða kad stari oblik nestane.. ali tek zakratko. a zatim oèi idu dalje da bi fokusirale neki d rugi dio. trik #19 Napustite oène fiksacije i reagirat æete br e U ivotu Potpunosti radi. A.upozorenja i èinjenice da oèi vi e ni ta ne zadr ava . Osim toga. Na djelu Efekt praznine mo ete uoèiti ako se od vas zatra i da zurite u neki oblik na ekranu. a da zatim okrenete pogled na neki novi oblik koji æe se pojaviti negdje drugdje na ekranu. Mozak koristi to vrijeme da primijeti da je stari oblik i èeznuo i pripremi oèi na sljedeæi pomak. 52(4).Prebaciti pa nju èesto znaèi pomaknuti oèi.zbog toga je moguæe br e prebaciti pogled kad stari oblik nestane prije nego se pojavi novi. oèi su vam zalijepljene za n ju. i dovesti korisnika u pripravno stanje za ono na to æe zatim morat i obratiti pa nju. To s e naziva efekt praznine. Svaki od tih. M. Sakade izvodimo bez prestanka . oblik koji i èezava djeluje kao znak upozorenj a ranoj fazi vidnog sustava ("Ne to se de ava. Stoga vrijedi znati da ako elite da netko prebaci pa nju s jednog predmeta na drugi. Prevladavanje otpora pri izvoðenju sakada jedan je naèin gledanja na razlog zbog koj eg fokusiranje na novi oblik traje dulje ako je stari oblik i dalje na mjestu. zove se sakada [trik #15]. Sto se.ali to ne znaèi da su one f luidne niti da je svaka ista. za pomicanje pogleda trebat æe vam manje vremena. to æete br e uèiniti ako ne budete morali odl ijepiti pogled od onog starog: ako ono to ste dotad gledali i èezne i nastane kratka praznina. Samo to mi nikad potpuno ne kontroliramo to n oèi ele gledati. Na djelu .dovodi do ubrzanja. dogaða kad naiðe neki drugi objekt i vi elite okrenuti oèi prema njemu? Morate nadvladati tu inhibiciju i za t o vam je potrebno neko vrijeme.

To je va no za izradu trodimenzionalne mentalne scene. Èini se da krugovi koji su bijeli na vrhu zbog sjenèanja iskaèu iz slike. trik #20 Zavarajte se da vidite treæu dimenziju Slika 2-9. samo to je nekima vrh bijel a nekima crn. koje je gore. Zavarajte se da vidite treæu dimenziju Stalno se suoèavamo s dvosmislenim situacijama. Umjesto da nas ostavi zbunjene. Pokazalo se da nema veze koliko udubin a na stranici prikriva izboèinu. nego s vrha vidnog polja. Da biste vidjeli koliko je dojam dubine jak. Trebali biste nekad vidjeti izboèi-nu a nekad udubinu. mozak je odabrao "dovoljno dobro" r je enje. Iako je slika jednostavna. Zavarajte se da vidite treæu dimenziju Umjesto da tro i vrijeme na to da uzme u obzir kako vam je okrenuta glava pa da on da zakljuèuje gdje se vjerojatno nalazi sunce. S druge strane. zbog èega uvjerljivo daju dojam dubine. isti obrazac sjene daje i udubina. Izb oèine su se pretvorile u udubine a udubine u izboèine. obièno mu je izvor sunce. Ali ako se stranica s izboèinama i jednom udubinom okrene u stranu. Upravo ta brzina omoguæuje da se na temelju sjena zakljuèi o obliku u tako ranoj faz i obrade. i on nije ni ta posebno: samo skupina krugova na sre dnje sivoj podlozi. Zbog pojave iskakanja. Ono to se dogodilo s osjenèanim krugovima zove se "iskakanje". kao izboèine. Meðutim. ali ne uvijek (ne funkcionira kad vam je glava okrenu ta naopaèke). Iskakanje znaèi da kru govi skaèu na vas iz pozadine . nema izvora svjetla. Slika 2-8. Osjenèani likovi daju iluziju trodimenzionalnosti. Ali dubina je posve nestala. umjesto ravne sli ke nalik fotografiji. a jednolièna siva podloga ne ukazuje na to odakle svjetlo dolazi. Na dijagramu. Kako to radi Sjene se identificiraju u ranoj fazi vidne obrade kako bismo brzo stekli prvi do jam o obliku scene koju gledamo. Tu je zapanjujuæe da ljudi krugove s bijelim vrhom vide kao izboèine a ne kao udubin e.2 Pretpostavka da su scene osvijetljene odozgo itekako ima smisla: ako ima svjetla . Takav krug s bijelim vrhom s punim bi pravom trebao bi ti dvosmislen. a tamo se nalaze sjene. Kad ga gledate. Prislonite knjigu na zid i okrenite glavu naopako. Znamo da je rijeè o ranoj fazi jer je mehanizam k ojim se prepoznaje izvor svjetla prilièno hakerski. Ako svj etlo dolazi odozgo. Za to to onda opisujemo kao hakerski mehan izam? Iako pretpostavka o izvoru svjetla dobro zvuèi. mo ete vidjeti jedan ili drugi oblik. treba nam znat . Izbo-èina ili udubina: dva oblika mogu imati isti obrazac s jene kad ih se osvijetli iz suprotnih kutova. usporedite te osjenèane krugove s mno go jednostavnijim dijagramom na slici 2-9.lak e ih je uoèiti i pridati im pa nju nego to je to sluèa sa sliènim ravnim objektima. Jedina razlika je u tome da krugovi nisu osjenèani nego su podijeljeni na jednoliène crne i bijele polovice. meðutim. Zavarajte se da vidite treæu dimenziju Kako prepoznajete trodimenzionalni oblik samo gledanjem? Tome slu e sjene.Pogledajte osjenèane krugove na slici 2-8 (prema sliènoj ilustraciji u èlanku "On the Perception of Shape from Shading"1 Kleffnera i Ramac-handrana). mozak presuðuje: svje tlo dolazi odozgo. izboèinu vidimo trenutaèno. ako svjetlo dolazi s dna stranice. Sam sam izradio taj dijagram. ovisno o tome zami ljate li da je oblik osvijetljen odozgo ili odozdo. to rje enje znaèi i da se izvor svjetla mo e uprogramirati u rutine za percepciju oblika. krugovi koji su bijeli na dnu izgledaju vi e kao udubine ili èak rupe. Binarno crno-bijelo "sjenèanje" ne daje osjeæaj dubine. zapravo ba i nije jako robusna. Naprotiv. uzmimo jedan od krugov a s bijelim vrhom iz slike 2-8. to omoguæuje brzu obradu scene. Pog ledajte ponovo sliku 2-8. pogre no prepoznati kao trodimenz ionalni. Osjenèani krugovi su. jer je dolje taman. veæ daje osjeæaj dubine. Ono najèe æe funkcionira. Klef-fner i Ramachandran u istom onom èlanku ilustrira ju to osobito svojstvo tako to mjere koliko je vremena potrebno da se uoèi jedan kr ug slièan izboèini na stranici punoj udubina. Svi krugovi su ispunjeni crno-bijelim gradijentom. meðutim. mo ete zakljuèiti da je oblik izboèen. takoðer prema èlanku Kleffnera i Ramachan drana. Na primjer. iako imaju obje moguænosti. Mozak oèito ne pretpostavlja da svjetlo dolazi odnekud s neba.

no vi e vremena da uoèimo udubinu.edu/~kersten/kersten-lab/demos/ BalllnaBox.edu/~kersten/kersten-lab/images/ ball-in-a-box.on èini oèitim to treba kli knuti. bila ba kao jedan od na ih osjenèanih krugova. 4 MB) Ako trenutno nemate pristup Internetu. 52(1). pogledajte kadrove iz filma na slici 2-12 . 18-36. A. (2003). zapravo pokazuju da pretpo stavljeni izvor svjetla za mozak nije toèno na vrhu vidnog polja. NeuroReport.mov (ma la verzija) http://gandalf. za to nam treba vi e vremena. A. Dojam dubine mnogo je slabiji a. tovi e... kad ih se pogleda. Na alost.ucsd. krugovi æe man je-vi e nasumièno izgledati kao udubine. 14(7). Film je jednostavna animacija s kuglom koja dvaput ide amo-tamo po trodimenziona . V. Anstis istièe da traperice s izbijeljenom prednjicom nogavica zapr avo stvaraju umjetnu sjenu na stranama nogu. Perception and Psychophysics. & Schweinberger. "naslikanim sjenkama". Bacon. & Ramachandran. On the perception of shape fro m shading.0 (http://www. Kad se pokus izvede vi e pu ta. Gledajte film o kugli u kutiji na http://gan. R. Jentzsh. zbog èega izgledaju zaobljenije i lje p e oblikovane (slika 2-10).njegovim rijeèima. Sto je vi e krugova na stranici.dalf. Moji omiljeni primjeri sjena dobivenih sjenèanjem nalaze se u predavanju Stuarta A nstisa o kori tenju tog efekta u svijetu mode (http:// www.htm). ali usudio bih se pretposta viti da je fasetirani gumb Su an Kare u VVindo-wsima 3. mjerenja pokazuju da u oèavanje jednog drugaèijeg kruga vi e nije trenutaèno. a ne svjetlo Na djelu Uoèite kako se va mozak slu i sjenama da bi konstruirao 3D model scene. Pogledajte jo jednom sliku 2-8. opisani u navedenom èlanku. antilopa je na vrhu tamna a trbuh joj je bijel. Razlika u prividnom obliku jasno se vidi kad je na minkano samo pola l ica. (1992). to ubla ava fekt iskakanja i omoguæuje joj da se stopi s pozadinom. ant ilopa bi.. Kreæu se objekti. iskoèiti ili æe izgledati udubljeno.psych. 2. P. odnosno izboèine. S. Ti eksperimenti ukljuèuju slo enije osjenèane oblike od krugova.edu/~sanstis/S AStocking. Neural correlates of shape from shading. Kleffner. zvan "protusjenèanje". jo uvijek je nepoz nato za to je to mjesto gore lijevo a ne gore-negdje-dru-gdje. Slika 2-11. nego gore lijevo .umn. Vidi Mamassian. Osjenèane traperice oblikuju noge Kroz mnoge primjere njegovo predavanje pokazuje kako se prividni oblik lica mije nja minkanjem . nije ni èudo da èesto koristimo trik sa sjenèanjem kako bismo stvorili taj efekt u svakodnevnom ivotu. Brzinska prednost iskakanja je tako znaèajna da neke ivotinje mijenjaju boju kako b i izbjegle iskakanje u pogled u oèima svojih predatora. s osvijetljenim leðima i sjenom s donje strane. Taj uzorak .psych. Bilje ke 1. te ispitivanje hoæe l i. Trodimenzionalno fasetirani gumbi u kompjuterskim programima jedan su primjer za to.mov (velika verzija.psy. Fotografije sa i bez minke (slika 2 11) svojim jasno definiranim liènim Zavarajte se da vidite treæu dimenziju kostima i skulptorskim oblikovanjem demonstriraju koliko sjenèanje zapravo utjeèe na oblik. Detaljniji eksperimenti. No. o polo aju pretpostavljenog izvora svjetla mo e se zakljuèiti tako to se promatra m jesto za koje mozak pretpostavlja da je izvor svjetla. trik #20 Zavarajte se da vidite treæu dimenziju U ivotu Buduæi daje iskakanje tako sna no. buduæi da pretpostavka o svjetlu odozgo ne daje prednost nijednom tipu kruga. I.com/Make PortfolioPage.umn. Isto vrijedi i za najlon-èarape. B. s tim da ovaj put dr ite knjigu okrenutu pod pravim kutom. koje su tamnije sa str ane iz kojeg ih god kuta gledali.cgi?page=6) znaèajniji nego to bismo mislili . Stojeæi na jarkom suncu. S.. poni tava sjene i daje ivotinji jednoliènu nijansu. Nisam vidio da postoje eksperimenti toèno o tome. D. Slika 2-10. 971-975.kare.

i jedno i drugo moglo biti razlog za kretanje sjene. sjena vrluda po cijeloj kutiji.kyb.psYch."Hialt psycn. naravno. mi vidimo kretanje objekta a ne pretpostavljamo da se kr eæe izvor svjetla. Upravo se time m ijenja va a percetrik #21 Kreæu se objekti.i utoliko. ali mi smo evo luirali tako da zanemarujemo jednu od tih moguænosti . Sjene se obraduju u ranoj fazi vidne obrade objekata i jedna su od prvih stvari koje na vidni sustav koristi kad poku ava prepoznati oblik. _J Drugi film pokazuje jo par pretpostavki (ima toga jo ) kojih se mozak dr i pri obradi sjena. Kreæu se objekti. -T. a sjena pada toèno ispod nje i dodiruje dno kugle. Na vidni sustav tada radi s jo jednom pretpostavkom: da je sjena u pokretu rezultat objekta u pokretu. pokazao da na vidni sustav ima uprogramir anu pretpostavku da svjetlo dolazi odozgo.umn. Svejedno. Kadar iz filma "kugla koja ide cik-cak"1 Ovaj put. kad postoje nedoumice. To ste mogli vidjeti na djelu u prvom filmu : va interni model scene dramatièno se mijenja iskljuèivo na temelju polo aja i pokreta sjene. a da i ne spominjemo koliko su opasniji.lnoj kutiji. (Na slici 2-12 prikazani su kadrovi iz prvog (lijevo) i dr ugog (desno) sluèaja prelaska kugle po kutiji. Druga je da svjetlo obièn o dolazi odozgo (te su pretpostavke tako prirodne da ih èak i ne primjeæujemo).iiijuje i u glavi? Najvjerojatnije Kreæu se objekti.edu/-kersten/keriteri lai . S.riemos/BalitnaBox. nadalje.'d^inf)S/eal:lnaBox. Kugla svaki put ide dijagonalno po ravnini poda. sjena. drugi put horizontalno). Kadrovi iz filma "kugla u kutiji" Sada pogledajte slo eniji film s kuglom koja se kreæe "cik-cak" (http:// www. Jo jedan naèin upotrebe sjena je zakljuèiv anje o pokretima. a ne svjetlo tril #2 interno pohranjujemo samo ono to moramo. za to se gnjaviti tim e da se scena polii. a ne svjetlo Kad su sjene u pokretu. dok se kugla pravocrtno kreæe od jednog do drugog kuta kutije (dokaz za to je dijagonalna crta koju slijedi). informacijama koje mo emo tretirati kao inteligenciju ali se ne èuvaju in terno. Kako to radi Va mozak konstruira interni 3D model scene èim je pogledate..html. r~ Nije mi drago reæi "interni model". dostupna vec pokretom yl.movi Slika 2-12. Sjenèanje i boja kutije stalno se mijenjaju. mijenja se samo putanja sjene (jedan put dijagonalno. Sada èak ima mo jasan dokaz da se tu kreæe izvor svjetlosti .de/bu/demo/index. a sjena je slijedi po podu. U teoriji bi.mti* + 1 http" / . Kugla zapravo i u jednom i u drugom sluèaju ide istim putem. I je . Jedna pretpostavka je da tamnija boja znaèi sjenu.ych umn edu/ ¦ kersrc-i/kersten-!ab.edu/-kersten/kerstert-lab/demQS/8al(tnaBQ>:. Opet im amo kuglu koja se kreæe po 3D kutiji.mo v Iflttp://gandalf. Ako uzmemo u obzir da je veæina in formacija o s ceni veæ prisutna u univerzumu.\ ve.n.''fiandalf p'.rTi pg. pri èemu je utjecaj sjen a na konstrukciju nevjerojatno sna an.Limri. vi vidite kuglu kako ide cik-cak.t-inm . Prvi put se èini da se kreæe po podu kutije.psv<. )q.objekti koji se brzo kreæu mn ogo su vjerojatniji od svjetala koja se brzo kreæu. Slika 2-13.edu/^kers^ I C -1 + I ' "Mmp . a ne svjetlo tril #2 pcija kretanja kugle. "Zavarajte se da vidite treæu dimenziju" [trik #20] je. ali konzistentno s pokretnim izvorom svjetlosti a ne s kuglom koja ide cik-cak (njeno kretanje ne dovodi ni do kakvih promjena u sje nèanju ni u boji!). Vizualni podaci u glavi nisu fotografija nego strukturirani model koji opstoji u tandemu s ekstel igencijom. a ne kretanja izvora svjetla.) n http: //gandalf. Drugi pu t izgleda da se kugla kreæe horizontalno i lebdi nad podom. slika 2-13 pokazuje jedan kadar iz tog filma).

poja njava tako to razdvaja 1. 31. Bilje ko 1. P. Dubina je va na Okluzijski znakovi (prekrivanje objekata. "trik l Dubina je va na #22 J Na a percepcija 3D svijeta oslanja se na mnoge naznake dubine.umn. ali pos toje i mnogi monokularni (s jednim okom) znakovi.dubina. raspon fokusiranja) Veæa udalje nost obièno sa sobom donosi brojne znakove dubine povezane s uvjetima u prirodnom . A mozak ipak uzima u obzir jedino sjenu kugle. & Buelthoff. djelovanje te raèunalna naèela u pozadini na eg pretvaranja vid a u razumijevanje svijeta. Rijetko ih vidimo pojedinaèno jer se najèe æe pojavljuju zajedno i zajedn ièki daju informacije o dubini. D. Monokularni znakovi imaju tu p rednost da ih je lak e upotrijebiti kod slika na ravnoj povr ini (npr. SAD) i I.edu/~kersten/ kersten-lab/kerstenlab. pad sjene. Kersten (Sveuèili te Minnesota. ali mo emo ih labavo organizirati u nekoliko meðusobno povezanih skupina: Binokularni znakovi (stereoskopska dubina. Illusory motion from shadows.prividno do bivaju dubinu ako ih se znalaèki osjenèa [trik #20]. Dubina je va na Kersten. mozak radije vjeruje da izvor svjetla miruje a da ob jekt u kretanju jurca uokolo. D. Uz njenu pomoæ odvija se navigacija na im 3D svijetom a primjenjuje se i u dizajnu vizualnih komunikacij a radi lak e organizacije onoga to vidimo . Njemaèka) Dodatna literatura Laboratorij Kersten (http://gandalf. Primjere pogledajte u "Zavarajte se da vid ite treæu dimenziju" [trik #20]. u tisku ili n a ekranu raèunala). Mamassian. jasnoæa objekata.. Bulthoffu (Institut za biolo ku kibernetiku Max Planck. sjena na povr ini) Prisutnost jednog objekta koji djelomièno prekriva lik drugoga i snop sjena koje p adaju sa njih jaki su znakovi dubine.MOV). a neke i u vizualnom dizajnu i svakodnevnom ivotu. Fokusni znakovi (zraèna perspektiva. web stranice nude demons tracije koje istra uju koje informacije mo emo izluèiti iz onoga to vidimo i s kojim pr etpostavkama. Sposobnost da vidimo dubinu fantastièno je obilje je na eg vida.. dubina ima i kljuènu funkcionalnu ulogu. Perspektivski znakovi (gradijent velièine. Prividno kretanje zbog sjene (http:// gandalf. Na osjeæaj dubine mo e dobiti informacije na vi e naèina: tu su konvergentne. naime.. Knill. Nature. ili promjena velièine uzoraka na slici. Osim publikacija o toj temi. On bitno pojednostavljuje stvar tak o da pretpostavi kako izvor svjetla miruje. 379(6560). gradijent teksture. mozak se ne gnjavi time da as imilira informacije iz cijelog vidnog polja. Ne samo da ono to vidi mo èini zanimljivijim. Jedna njihova demonstracija. mozak vidi dubinu usporeðujuæi ku tne razlike meðu slikama jednog i drugog oka.psych.umn.obiène slike . konvergencija oèiju) Imajuæi na raspolaganju binokularni (s dva oka) vid. od atmosferske izma glice do prethodnog poznavanja velièine objekta.html) istra uje vid. odnosno divergentne Unije koj e daju perspektivu. Znan ost o vidu sugerira da na osjeæaj dubine potjeèe od barem 19 raspoznatljivih znakova u na oj okolini. za koje znamo da su ne promjenjive velièine (kao to su podne ploèice).dna i druga ulaze u igru kad dvo-dimenzionalni oblici . I to usprkos svim naznakama koje govore suprotno: obrascu osvjetljenja na podu i zidovima. pokazuje kako se pretpostavka da izvori svjetlosti miruju mo e iskoristiti za jo jednu sna nu iluziju kretanja.psych. osvjetl jenjem stranica kutije koje prati kretanje sjene . umjesto da se mièe izvor svjetla.edu/www/kerstoiv lab/imaqo\/kerston shadow-cine. U nastojanju da najb r e to je moguæe stvori trodimenzionalno tumaèenje scene. Vizualni poticaj koji nam daje osjeæaj dubine psiholozi nazivaju znak dubine. linearna perspektiv a) Oblik vizualne scene odaje znakove dubine objekata koje sadr i. I. Ovaj tip vida veoma je va an za svakod nevni ivot (poku ajte samo uhvatiti loptu dok vam je jedno oko sklopljeno). Na osnovi tih pretpostavki.sve bi to moralo biti dovoljn o jak dokaz. (1996). Za cik-cak animaciju kugle zahvaljujemo D. Sve ih koristimo za vid.

Noæu je efekt isti osim to ima obratan smjer: osvijetljeni objekti doimaju se b li ima. U zrak u se nalaze èestice pra ine i vode koje djelomièno zaklanjaju pogled na objekte pa oni izgledaju zamagljeno i manje jasno. Da morate oda brati objekt koji vam izgleda vizualno bli e. Isti efekt dubine imaj u èak i boje zbog komparativnih razlika u vrijednosti i intenzitetu. Na i. Te se èestice ne vide izbliza. Fokusu. Slika 2-14. tovi e. Je dnostavno reèeno. poveæava se i broj èestica u zraku. a znanost koja joj le i u pozadini je zapravo prilièno jednostavna. trik #22 Dubina je va na kao to se vidi na slici 2-14. One postupno uzr okuju pojavu izmaglice kod udaljenih objekata. Èak i boje tih dalekih objekata izgledaju blijedo ili isprano. ali kako se po veæava razmak izmeðu vas i objekta.svijetu. Struènjaci za sigurnost na cestama rade znakove opasnosti tako da budu svj« i liji i s debljim linijama. primjeæujemo da se udaljeni objekti kao to su zgrade il i planine doimaju manje raspoznatljivo. koji bi to bio? Crna kocka kao da se izdvaja i djeluje primaknuto u odnosu na sivi blok. Vi e informacija o znakovima dubine i njihovoj upotrebi u dizajnu informacija naæi æete u referencama na kraju ovog trika. Dizajneri koriste taj fenomen kako bi nam usmjerili pa nju. oni isk. isti princip primjenjujete i sami kad fluoresc entnim flomasterom oznaèavate dijelove teksta. kako biste dali prioritet odreðenim informacij ama u svojem okoli u. intenzitetu objekata. i zbog toga kobra nji e glavu lijevo-desno kako bi razaz nala udaljenost plijena. razlièito udaljeni objekti gibaju se razlièitim relativnim brzina ma. pa i mutno u usporedbi s bli im objektima. Za dana ta se izmaglica doima kao bjelièasta ili plavièasta boja koja nastaje jer èestice raspr uju prirodno svjetlo. ili paralaksa zbog gibanja) Kad pokreæete glavu. Ako se zagledamo u daljinu. Intenzitet objekta u usporedbi s njegovom okolin om heuristièki nam poma e da steknemo dojam o njegovu polo aju. tako to upotrebljavaju intenzivne boje i jake kontraste. Osvijetljeni objekti noæu izgledaju bli e 11 kakvom su onda odnosu jasnoæa i pa nja? Prema jednom stajali tu. Jasnoæa objekata Za to nam udaljeniji objekti izgledaju mutno ili nejasno? Jeste li primijetili da nam jarki objekti privlaèe pa nju? Radi se o intenzitetu. O jednom od tih znakova. Va ni prometni znakovi èesto su intenzivnije obojani i imaju jake kontra stne elemente da bi se istakli meðu drugim znakovima2 Na djelu Sklopite jedno oko i pogledajte dva osjenèana objekta na slici 2-15. Koja kocka izgleda bli e? Dubina je va na trik #22 Kako to radi Razlog za do ivljaj dubine koji dobivamo od razlika svijetlog i tamnog je zraèna per spektiva. . reæi æemo ne to vi e. kao to su poveæana atmosferska izmaglica i fizièka ogranièenja moguæeg raspona f okusiranja. Kao da na um eli da bude u pr vom planu. primjenjujemo ga automatski kao naèin sorti ranja i davanja prioriteta informacijama o svom okoli u (razlikujemo prednji plan i pozadinu). pa æemo detaljnij e razmotriti samo dva: intenzitet objekata i poznatu velièinu (taj je znak labavo povezan s obitelji perspektivskih znakova). Slika 2-15. Slu ite se znakovima dubine kako bist e doslovno stavili ne to u prvi plan. To je vizualni znak k ojim se na um slu i da bi osjetio dubinu. a svjetlije kao pozadi nu.li u ii pi vi plan . Razlog za to je on o to psiholozi zovu zraènom perspektivom ili jasnoæom objekata. /. Sto je veæa raz lika u intenzitetu boje izmeðu dva objekta.ij ih naèin istièu. Tam ni objekti se odvajaju i percipiramo ih kao prednji plan. Nema dovoljno prostora da bismo raspravili o svim tim znakovima. To je veoma jak znak.uno vizualno jasnije obje te jer im zbog njihove vezanosti za prednji plan piiroðim pripisujemo veæu va nost. ni blizo objekt o obraæamo vi e pa nje jer su va niji na em fizièkom tijelu.'»lika 2-16. kako pokazuje slika 2-16.a razliku od drugih prom etnih znakova. to æe biti izra eniji dojam njihove dubins ke odvojenosti. Pokretni znakovi (kinetièka dubina.

velièinu mo ete ocijeniti samo prema mi u. (http://www. Bu man ne mo e vjerovati da su te ivotinje velike i tvrdi da su to zapravo kukci. sunèanog dana. Bardel.com) na ustupljenim prometnim znakovima. Mi i slon . 2. mo e zavesti. Ali kad im priðe bli e. Mnogi dizajneri posveæeni vizualnoj Dubina je va na komunikaciji na li su se u velikoj nevolji zaboraviv i unijeti u svoje djelo neki re ferentni element razmjera kao kontekst. Gusta pra uma i njena ogranièenja gledanja u daljinu. uz pomoæ na ru enih razmjera i stavljanja ne-sliènih objekata u istu scenu mo e nas se navesti da pomislimo kako 15-metarski mravi razaraju gradove i sela. pritom se slu eæ razmjerima kako bi izraèunao udaljenost. Dodatna literatura . Bilje ke 1. W. Mi i zerk . one mogu utjecati i na perci piranu dubinu: to je zrak ispunjeniji èesticama to je izra enija zraèna perspektiva. Filmska industrija èe sto je znala iskoristiti na e pretpostavke o relativnoj velièini i iznenaditi nas ta ko da ih razbije. Antropolog odvede Bu ma-na na otvoreno i poka mu neke bivole u daljini. Svaki put kad pogledamo neki objekt na se um dosjeæa njegove upamæene velièine. Doktorska disertacija . Ali to sa slikom 2-18. Slika 2-17. lika i forme. "Depth Cues for Information Design".kako je zerk izmi ljena ivotinja. Svijest o korisnikovom znanju o subjektima i objektima kljuèna je ako je komparati vna velièina va an faktor. (2001). Zahvaljujemo tvrtki Ultimate Symbol Inc. koja prikazuje mi a i zerka (izmi ljenu ivotinju)? Buduæi da nika d prije nismo vidjeli zerka. zapanji se kako su prividno narasli i pripi e to magiji. Slika 2-18. znamo li to je veæe ili pretpostavljamo da su razmjeri koje vidimo ispravni? Kako to radi Poznavanje objekata i njihove stvarne velièine ima jednu skrovitu ulogu u na oj perc epciji dubine. U nedostatku korisniku prepoznatljivih r azmjera.bardel. St oga æemo istu udaljenost procijenjenu za ki na nevremena percipirati kao veæu nego da smo je procijenili jasnog. osobito kad se susretnemo s neèim nepoznatim. Relativna velièina Kako raspoznajemo razliku u dubini izmeðu dva predmeta ako oni nisu jednaki? Svi znamo da ako postavite dva predmeta iste velièine na razlièitu udaljenost i pogl edate ih. Ta brza i gruba usporedba ponekad nas. ponudio je kulturalni primjer antropologa koji susreæe Dubina je va na afrièkog Bu mana koji ivi u gustoj pra umi. Um zatim usporeðuje ta sjeæanja s onim to vidimo. va na karta. pa nam ne to poznato postane èudovi no i novo. Na djelu Bacite pogled na mi a i slona sa slike 2-17. Neoèek ivana promjena razmjera mo e dezorijentirati korisnika. U ivotu Neki su dizajneri upotrijebili tu magiju na vlastitu korist. no ako se pravilno izvede mo e pomoæi da mu se privuèe pa nja.pdf). Na osnovi tih razlika u relativnoj velièini stvaramo osjeæaj dubine. te nepoznat a ivotinja.po sjeæanju znate da je slon veæi. Kap opæe pravilo to stoji. Na primjer.ultimatesym-bol. ali na e predznanje o velièini predmeta ponekad nas mo e zavesti jer prema poznatoj velièini predmeta (odnosno. Br uce Goldstein. udaljeniji predmet izgleda manji. na im pretpostavkama o njegovoj velièin i) odmjeravamo relativnu velièinu predmeta koje vidimo. m eðutim. Po sjeæanju su nam poznate njihove prav e relativne velièine. Grad ijent velièine ka e da se predmeti proporcionalno smanjuju u na em vidnom polju to se d alje odmièu. Jedan psiholog. naru ili su njegovu sposobnost stvaranja osjeæaja za razmjere. Sveuèili te Carnegie Mellon (http://www.Dubina je va na U ivotu Buduæi da vremenske prilike utjeèu na stanje atmosfere.info/ downloads/Depth_cues. dijagram ili usporedba mo e postati posve neupotrebljiva. Ali je li vas ikad iznenadila velièina nekog predmeta kad ste ga vidjeli prvi put izdaleka a shvatili da izbliza izgle da puno veæi? Psiholozi taj fenomen zovu gradijent velièine i relativna velièina.

C. E. Envisioning Information. HMSOEEf dolaze s povr ine i odvaguje ih se po valnoj du ini s obzirom na njihovu vidljivost. M. trik #23 Slika 2-19. to omoguæuje ra zne iroke klase optièkih varki. A ili B? Oèiti odgovor je B. najkr aæe reèeno. i nema sumnje da su te dvije nijanse iden tiène (crte je tako i napravljen). u èemu je stvar? Jasno je da se te alternative meðusobno iskljuèuju. Ware. (Usput.koje je polje svjetlije. Projekcijom triju dimenzija n a dvije nepovratno se gube informacije koje centri za vid u na em mozgu nekako mor aju rekonstruirati.. Rje enje je. imamo dva oka to nam donekle poma e na horizontalnoj ra vni. Adelsonova ilu/iju sjene na ahovskoj ploèi . (1989). Kako se time informacije fabriciraju. Svjetlo oèito dolazi z gornjeg desnog kuta . Pacific Grove: Brooks/Cole Publ ishing. ali ivi do ivljaj 3D pogleda na svijet oèito ne nestaje ni kad prekrijemo jedno oko [trik #22]. a ne svjetlina. Sensation & Perception. Sve to percipiramo jednim kratkim pogledom. D. Kako se svjetlina razlikuje od luminancije: iluzija sjene na ahovskoj ploèi Sna na iluzija svjetline pokazuje kako na mozak uzima u obzir strukturu scene i imp licitno osvjetljenje kad proraèunava sjene. (2000). Braustein. da svjetlina ovisi o kontekstu. na mozak pametno koristi dotada nje iskustvo i pretpostavke o fizici stvarnog svijeta. mnogo br e nego to se ova reèenica mo e proèitati (a jo manje napisati! . Reagan. Ovdje æemo se koncentrirati na jedan dosta novi primj er. osim to su dodane dvije okomice . Mo ete si to i dokazati tako da izre ete masku s dvije rupe u obliku polja na ahovsko j ploèi. E. Sunderland: Sinauer Assoc. Nemaskirane s ive nijanse okomica su iz polja A i B. neposrednoj o kolini (uèinci kontrasta) i kontekstu (kao ovdje). po stupak je podlo an gre kama. sla em se.izgl eda li i sada polje A svjetlije od polja B? Kako to radi? Ako polja A i B u prvom sluèaju imaju oèito razlièitu svjetlinu a u drugom sluèaju istu.1 No djelu Pogledajte iluziju sjene na ahovskoj ploèi Teda Adelsona na slici 2-19. Cheshire: Graphic Press. osobito u prikladnoj manipulaciji slikama. (1976). L. Postoji dobar razlog zbog kojega istra ivaèi vida svoje eksperimente opisuju slu eæi se terminom luminancija (ili svjetljivost). Rekonstrukcija trodimenzionalnog vizualnog svijeta iz dvodimenzionalne slike na mre nici te ak je izazov koji se postavlja pred na vid. Tufte. Luminancija je fizikaln a mjera kojom se uzima broj kvanta svjetlosti koji Kako se svjetlina razlikuje od luminancije:. B. iluziju sjene na ahovskoj ploèi Teda Adelsona. (1999). A ili B? trik #23 Kako se svjetlina razlikuje od luminancije: Svi æemo se slo iti da vidimo ahovsku ploèu u èijem kutu stoji stup. Ona nema dimenziju ali se mo e mj .to nam trenutaèno govori sjena na ploèi (a znamo koliko su v a ne sjene za informaciju o onome to vidimo [trik #20]). (1999).ne to to va mozak konstruira radi va eg svjesnog do ivljaja. Ova ploèa je jednaka prethodnoj. . London: Academic Press.) Svjetlina je pak subjektivna mjera . Istina. Kandela je izvor no bila definirana kao svjetlo koje dolazi od jedne svijeæe udaljene jednu stopu. London: Academic Press . U postupku rekonstrukcije 3D iz 2D. Information Visualization. A sad promijenite kontekst i pogledajte sliku 2-20. i stavite je preko izvorne ploèe (slik a 2-19). mjerna jedinica je kandela po kvadratnom metru. jednu za polje A a drugu za polje B. cd/m2. Postavimo si sada sljedeæe pitanje: koje je polje svjetlije.William Bardel Kako se svjetlina razlikuje od luminancije: tril # 2.Goldstein. Ona ovisi o prethodnim dogaðajima (adaptacija na svjetlo).. Slika 2-20. Depth Perception Through Motion. Human Perception of Objects.

de/ot/ lum adelson check shadow/). pa svjetlina postaje jednaka . Sada se ne pretpostavlja da su ta dva polja razlièito osvijet ljena i ne treba obaviti korekciju svjetla i sjene. Adelson. Zapravo. naime kvalitetu osvijetljenosti tvari od koje su naèinjena polja. izraèunati proc ijenjeni efekt oduzimanjem sjene i svjetla. ali zbog razlièitosti konteksta mijenja se percipirana svjetlina. to je tehnièki termin za naèi n mjerenja razlike u luminanciji. U The New C ognitive Neurosciences. S cience 262.michaelbach. 2. Usput reèeno. Ona. na slici ima jo mjesta na kojima je luminancija jednaka a svjetlina r azlièita. nadalje. Znao sam da æete . (1993). Bilje ka 1. u ovom sluèaju konstantne svjetline. nagaðati o zasjenjenim i osvijetljenim dijelovima. . Iluzija sjene na ahovskoj ploèi s prateæim obja njenjem Teda Adelso-na dostupna je n a Internetu (http://web. H. MA: MIT Press. H. a vi morate pronaæi dijelove koji æe se uklopiti. mo e se odnositi na pe rceptivni efekt u kojem svjetlina nekog dijela vidnog polja ovisi o luminanciji susjednih dijelova (posredovan je "lateralnom inhibicijom". U ivotu Korekcija s obzirom na okolnosti osvijetljenosti i zasjenjenosti u percepciji po vr ine tako je temeljni mehanizam na e percepcije . Lov na njih ostavljamo za vje bu uva enom èitatelju. Kad ka emo "kontekst" ovdje mislimo na interpret aciju figuralnih elemenata . postaviv i masku (slika 2-20) stvorili smo znatno drukèiji kontekst. demonstrira "nepravdu" naziv a "optièka varka": prvi va odgovor uopæe nije bio pogre an. Stvorite iluziju dubine pomoæu sunèanih naoèala Adelson. dapaèe. E. imajuæi u vidu kako izgledaju na sceni u kojoj se nalaze. mo ete provjeriti i s interaktivnom verzij om te iluzije (http://www. No.ili strukture scene .ocijeniti scenu. Ona nam pokazuje kako se znaèajn o mogu razlikovati luminancija i svjetlina.vi ili va pametni vidni sustav . 2042-2044. znao samo da æete dati dublji od govor. ba nas taj odgovor na i zanima.edu/persci/people/ adelson/checkershadowjllusion.koju su u na em primjeru promij enile sive okomice.htm l). neovisno o osvjetljenju. nekom vrstom prostor nog filtriranja vrlo svijetlih dijelova scene). Iz te dojmljive iluzije sjene na ahovskoj ploèi Teda Adelsona mo emo nauèiti to ta: ona d monstrira koliko se mnogo nesvjesnih izraèuna scene obavlja u na em vidnom dijelu mo zga kad on barata modelima s trik #23 Kako se svjetlina razlikuje od luminanclje: inverznom perspektivom i inverznim osvjetljenjem. kad sam prvi put postavio pitanje "Koje polje je svjetlije?". kontrast ima dva znaèenja. Lightness Perception and Lightness Illusions. u kojem 3D interpretaci ja nije primjenjiva. Sto se toèno dogodilo kad smo usporedili sliku 2-19 i sliku 2-20? Pa. to dovodi do perceptivne konstantnost i. Zamislite da je ahovska ploèa kao slagalica kojoj nedostaju neki dijelovi .). Tu nam trebaju materijalna svojs tva. predvidjeti nevidljivi izvor svjetlosti. U kontekstu znanosti o vidu. Gazzani-ga (ur.mit. Dodatna literatura Jesu li boje okomica doista odgovarajuæe. Drugo.da se popratnim slikama moraju stvoriti veoma umjetne situacij e kako bi ga se natjeralo da se poka e. Luminancija polja A i B u oba sluèaja je identièna. procjena "stvarnih" materijalnih svojstav a neovisno o kontekstu je vrlo zahtjevan raèunarski problem koji raèunalni vidni sus tavi do danas nisu uspjeli rije iti u zadovoljavajuæem stupnju. Zbog toga nam je i potrebna struèna pomoæ foto grafa: buduæi da fotografije normalno gledamo pod drukèijim uvjetima osvijetljenosti u odnosu na izvornu scenu. izmjeriti ulazno svjetlo prema svjetlini polja. izdanje.koji u normalnim okolnostima sav r eno funkcionira . Cambridge. M.osvijetljenost za koju bismo oèekivali da je polja na ploèi za ista imaju. i na osnovi toga pogaðati kakva je stv arna osvijetljenost . profesionalni fotografi se trebaju itekako potruditi da naprave takve uvjete osvijetljenosti kojima æe se postiæi eljeni dojam na gledate lja. interpretirati je kao 3 D scenu. Prvo.eriti psihofizièkim metodama. 339-351. (2000). Perceptual organization and the judgment of brightness. E.

u kojem sunèane naoèale i njihalo u pokretu stvaraju iluziju eliptièno g njihanja.mogu se izraèunati usporedbo m polo aja objekta u vremenu. iako se njihalo zapravo giba pravocrtno. Jedan primjer je Pulfrièov efekt. i svjetline u mozgu. Levels of Perception. Jenkin (ur. Tim se obja njenjem zamjena dubine i kretanja premje ta na geometriju situacije . Harris i M. U: L. Snimanjem aktivnosti pojedinaènih stanica mozga Akivuki Anzai i suradnici pokazali su da to nije cijela prièa. koja se kad je percipirate pretva ra u promjenu dubine. To pak znaèi da kad ne to vidite i prosudite mu udaljenost.za buna le i u svijetu a ne u mozgu.Blakeslee. zbog k a njenja u obradi oku sa zatamnjenjem izgleda kao da je u toèki 2. A multiscale spatial filtering account of brightness phenomena. Trebat æe vam i sunèane naoèale ili neki drugi zatamnjeni materijal. Sada æemo to isprobati. a ne samo lijevo-d esno. Zbog toga izgleda kao da se njihalo èudno ubrzava i usporava. Ti neuroni optimalno reagiraju na neku kombinaciju kretan ja i dubine. Sada se èini d a se njihalo nji e pravocrtno.). Obje varijable . èini se da se njihalo pojavljuje u toèki 3. pa izgleda kao da opisuje elipsu. Buduæi da se zapravo nji e eliptièno. istu percipiranu udaljenos t pokriva pri razlièitim brzinama. odnosno drugoj mre nici vidni sustav koristi za izraèunavanje dubine [trik #22]. kao na slici 2-22. Slika 2-21. M. Èini se da je veæina neurona u primarnom vidnom dijelu kore osjetljiva na kretanje i dubinu u kombinaciji. Slika 2-22. Prijatelj i vi bit æete otprilike u polo aju kao na slici 2-21. Buduæi d a su u tim stanicama zajedno kodirane i brzina i dubina. a zatim ga zamolite da ga zanji e u suprotnom smjeru kako bi poni tio iluziju. dubine. Zamjena kretanja i dubine se e je dublje od matematièke d vosmislenosti koja nastaje uslijed izraèunavanja interpretacija stvarnog svijeta i z vizualnih slika na mre nicama. Buduæi da se objekt Stvorite iluziju dubine pomoæu sunèanih naoèala giba. mozak kombinira ta dva dije la posla i koristi iste stanice da bi izraèunao i jednu i drugu vrijednost. Umjesto zasebnih neuralnih modula za svaku varijablu u kojima bi obavljao u osnovi isti postupak obrade. & McCourt. Ta iluzija djeluje zato to s unèane naoèale dovede do gre ke u percepciji brzine. E. tu optimalnu kombinaciju mogu èiniti razlièiti omjeri kretanja i dubine . B. Razliku u percepciji s like na jednoj. Sada prekrijte jedno oko naoèalama ( to je najlak e ako imat e nekakve stare sunèane naoèale i mo ete istisnuti jedno staklo van). Poka ite prijatelju koji nji e njihalo kako vam izgleda elipsa koju opisuje.dubina i brzina . New York: Springer-Verlag.Michael Bach dubine pomoæu Stvorite iluziju dubine pomoæu sunèanih naoèala Zamolite prijatelja da pred vama zanji e njihalo po okomici i pazite da se nji e pra vocrtno slijeva na desno. Za ovaj hakerski trik s izraèunavanjem kretanja. to znaèi da je njegov polo aj na mre nici blago pomaknut. a ono to izgleda èudno nije njegova udaljenost od vas nego brzina njihanja. isko ristit æemo slabo poznatu iluziju zvanu Pulfrièov efekt . Kako fo radi Klasièno obja njenje Pulfrièa je sljedeæe: zatamnjenje usporava obradu slike objekta u j ednom oku (manja svjetlina znaèi da æe neuroni hiti ma nje podra eni i prenosit æe signa l sporije [trik #11]). moguæe je (pod pravim uvj etima) izvr iti konverziju promjena u jednom u promjene u drugom. Blagi pomak slike na mre nici sa za-tamnjenjem tumaèi se kao pokazatelj dubine. opet na drugoj dubini. zbog toga slika sti e do jednog oka sa zaka njenjem u odnosu na drugo. Na djelu Izradite njihalo od uzice i neèeg te kog to æe slu iti kao optereæenje. Ovo je putovanje u kod vidnog sustava kojim on izraèunava koliko je ne to daleko i k oliko se brzo kreèe. na primjer sve anj juèeva. va mozak uvijek donosi . Dr ite oba oka otv orena! Sada æe vam se èiniti da se njihalo kreæe i naprijed-natrag.trebat æemo samo par sunèanih naoèala i njihalo. . (2003). Geometrija Pulfrièovog efekta: iako je njihalo zapravo u toèki 1. Kad se gleda s ob a oka. Matt i Tom sa sunèanim naoèalama i njihalom od vezice za cipele ispituju Pulfrièov efekt.

vidjet æete dva sloja toèkica jedan ispred drugo g. a pomoæu tog spari vanja kasnije se izraèunava dubina (stereoskopski vid). i obratno.org. To je fenomen naknadnog efekta prividnog kretanja.id gledate samo jednim okom. od kojih jedan ide ulijevo a drugi udesno. QuickTime) oko jednu minutu tako da cijelo vrijeme zurite u ist u toèku. ali moguæe je. Za to se èini da. vidimo dva skupa pomaknutih prosjeka. Ovo najbolj e funkcionira ako mo ete naæi pravi vodopad.smjeru naknadnog efekta.htm.i prosudbu o njegovoj brzini. ili ako ste u vrlo tihom prostoru svaki um zvuèi glasnije.1 Bilje ka 1. te dvije ravnine se i gibaju (u suprotnim smjerovima). combsmusic.biols. Ba kao to kad uðete u zatvoreni p rostor s jakog sunca sve izgleda mraèno. 4.a l-bnstol. Vidjeti pokret kad sve miruje "trik #25 Vidjeti pokret kad sve miruje Iluzije naknadnog efekta stvaraju se zbog naèina na koji stanice u mozgu reprezent iraju kretanje. Dubina i kretanje dolaze u paru èim se u primarnom vidnom dijelu kore poènu kombinirati informacije iz oba oka (tj. Ako gledate "snijeg" na televiziji a samo jedno oko vam je zatamnjeno.umjesto toga usmjerite pogled na ne to nepomièno. Nature Neuro science. Web stranica o Pulfrièovom efektu na Odsjeku za psihologiju Sveuèili ta Ju nog Illinoisa u Carbondaleu (http://www. To funkcionira i ak i k. Imat æete iluziju vode koja teèe uzbrdo. iako je malo te e na kraju stisnuti pauzu .de koliko se daleko trebaju is pru iti za plijenom). U ivotu Uz pomoæ Pulfrièovog efekta mogu se stvoriti 3D efekti na televiziji. Joint-encoding of motion and dep th by visual cortical neurons: Neural basis of the Pulfrich Effect. D. Opisi nekih TV emisija s primjenama Pulfrièovog efekta (http://www. Svako stalno gibanj e donijet æe naknadni uèinak sa suprotnim predznakom. A. com/RosesReview. I. Dodatna literatura Anzai.uk/Optical/Af terEffects_main. Efekt funkcionira jedino ako se kreæe samo dio va eg vidnog polja (primjerice.uk/home/ George_Mather/ Motion/MAE. izmeðu ostalog. tako nas i stalno kretanje u istom smjeru èini pristranima u drugom smjeru .edu/~pul-frich) sadr i puno linkova s daljnjim info rmacijama. Razlog tome mo da je kori tenje paralakse za detekciju dubine [trik #22]. Razlozi za to su slo eni ali poèivaju na naèinu na koji oèi poku avaju spariti toèkice na slikama iz oba oka. (2001). Ohzawa. u vrlo ranoj fazi vidne obrade). kad vlak stane. a buduæi da se dubina i kretanje ko diraju zajedno.html). & Freeman. Ne mo ete do ivjeti jedno a da ne do ivjeti i drugo.. Taj efekt ne funkcionira samo za stalno gibanje prema dolje. Zatamnjivanje slike na jed nom oku stvara pristranost pa umjesto da percipiramo sve toèkice na istoj prosjeènoj dubini. R. To nije ba lako izvesti jer se za konzistentnu iluziju dubine slika/kamera mora kretati vrlo glatko.susx. Na djelu Gledajte video snimku vodopada (http://www. Percipirana putanja njihala zatamnjenje Stvarna putanja njihala trik #24 Stvorite iluziju dubine pomoæu sunèanih naoèala Teorija zajednièkog kodiranja obja njava za to se efekti slièni Pulfri-èovom mogu dobiti i u situacijama s manje oèiglednom geometrijom. a onda pritisnite pauzu. Pokretanje glave jedan je od osnovnih naèina da se odredi udaljenost nekog objekta (to se vi di kod kobri koje mièu glavu lijevo-desno da lii zn. tu je spiralno g ibanje kakvo pokazuje film u Flashu na I iltp://www..HTML.ac. na primjer liticu pokraj vodopa da.siu. pod uvjetom da smo voljni gledati ekran sa zatamnjenjem na jednom oku. svije . peron koji gledate kroz prozor polako ide natra ke? Odgovor na to pitanje govori nam ne to va no o arhitekturi na eg vidnog sustava i o to me kako se informacije opæenito reprezentiraju u mozgu. 513-518.

polo aja i vremena). Oni do ivljavaju svoj ivot kao niz scena slièan stroboskopskom. Adaptacija funkcionira slièno atenuatoru. Tako se kad gledate Vidjeti pokret kad sve miruje vodopad stanice koje kodiraju ba takvo gibanje adaptiraju i poènu izbijati slabije. Ali ne. i tako dalje za razlièite kutove i brzine. ne treba vam puno znanja o naèinu r eprezentacije informacija u mozgu. Za potvrdu te èinjenice èak vam ne trebaju snimke mozga: pogledajte jo jednom film sa vodopadom. i nije lok aliziran u oèima. To pokazuje da je za taj uèinak zaslu na ce ntralna obrada i da se ne dogaða na mre nici. Svaka ivèana stanica ustrojena je tako da najjaèe reagira na "svoj" tip kretanja.opet æete osjeæati efekt. Buduæi da su moduli odgovorni za izraèunavanje gibanja i kretanja odvojeni. Va na je i relativna aktivacija jednih neurona u odnosu s drugima. ali sada neuroni za suprotan smjer izbijaju jaèe. Time se stvara prilièno smije an osjeæaj. Danas znamo da nije tako. ali ne i gibanje. s tim da jedne stanice reagiraju na jedan tip kretanja a dr uge na drugi tip kretanja. a koji dosad nisu izbijali. osjetit æete gotovo jednako sna an naknadni uèinak kao to biste ga osjetili i da n iste èekali 20 sekundi zatvorenih oèiju. na razlièite vrste kretanja. iako . odmor od dvadeset sekundi bi ga morao potpuno ukloniti. mozak u cjelini interpretira obrazac reakcije kao kretanje u suprotnom smjer u. ali ne samo to: time se sugerira da se u arhitekturi mozga gibanje i polo aj izraèunavaju na raz lièite naèine. Iako je sam ulaz nepom ièan. otvorite to oko a sklopite drugo . moguæe je do ivjeti kretanje a da se zapravo ni ta ne mièe. ali ovaj put sklopite jedno oko. Neuroni osjetljivi na kretanje su se morali stiæi oporaviti . Da je umor uzrok naknadnog efekta. Oni reagiraju mnogo slabije nego neuroni koji tra e kretanje u supr otnom smjeru. Neki najvi e izbijaj u na brzo postranièno gibanje. a ne samo razina akt iva cije pojedinaènih neurona. Koju æemo vrstu kretanja percipirati. na kretanje s potpuno razlièitim kutovima i brzinama pak uopæe neæe reagir ati. ili "izbijaju". U nekim podruèjima vidnog dijela mo dane kore. ali prije nego poènete gledati nepomièni uzorak .teoretski . Trik nad trikom Isprva se mislilo daje uzrok adaptacije pri naknadnom efektu prividnog kretanja puki umor stanica osjetljivih na kretanje.t viðen kroz prozor vlaka). Obièno te dvije skupine neurona postignu ravnote u. U nekim drugim podruèjima vidnog dijela kore stanice re agiraju na polo aj objekata u razlièitim dijelovima vidnog polja. a trajao je desetak sekundi. Snimanje mozga to potvrðuje. drugi na sporo gibanje ulijevo i prema dolje pod ku tom od 27 stupnjeva. a na slièno kretanje ma lo slabije. Neæe se pojaviti ako se sve kreæe. trik #25 Vidjeti pokret kad sve miruje Kako to radi Ovaj je efekt tako neobièan djelomièno zato to do ivljavamo kretanje bez do ivljaja da st vari stvarno i mijenjaju polo aj. Da biste ga demonstrirali. Kad zaustavite snim ku. reg . to ovisi o obrascu aktivacije unu tar cijelo g raspona neurona osjetljivih na kretanje. Da biste razumjeli za to osjeæate naknadne efekte. stanice re agiraju na kretanje. samo ovaj put okom koje nije bilo izlo eno nikakvom kretanju. ali ne i za adapt irane neurone. Mehanizam j e zapravo puno zanimljiviji i pametniji. Neuroni u razlièitim dijelovima vidnog sustava razlièito reagiraju. Drugi naèin je moæi percipirati slike. jednostavno isprobajte onaj prvi efekt vodopada. Ak o jedne stanice izbijaju stalno.njiho v vidni sustav prima sve informacije koje su mu potrebne za izraèunavanje kretanja (to jest.za to su onda i dalje adaptirani? I dalje su adaptirani zato to se osnovica za percepciju kretanja nije vratila na staro (jer su vam oèi bile zatvorene). zatvorite oèi na dvadesetak sekundi. To se dogaða nekim rtvama mo dan og udara kojima je o teæen modul za percepciju kretanja objekata u vidnom polju. to obja njava za to ne pati e od naknadnog efekta nakon vo nje automobila (uz èinjenicu da je dok vozite gibanje rijetko ravnomjerno). Taj se proces odvija u mo danoj kori koja integrira svakovrsne podatke. Prestanak gledanja vodopada znaèi da se vraæamo na uobièajeni posao. njihova ra zina reakcije opada (taj se proces z ove adaptacija).

na jednako sna an ulaz pojedinaèni neuroni vi e ne reagiraju jednako ustro. Umore se. Vision Research. umjesto da nas preplavi jedna te ista razina ulaznih podataka.tu-dresd en. N.. O adaptaciji æemo jo govoriti u "Prilago dite se" [trik #26]. Primijetit æete je (ustvari. Drugim rijeèima. Verstraten. 1616-1 619.natu-ralhighs. Rees. G. Opæi termin za taj proces prilagodbe jednoliènom ulazu zove se adaptacija. MA: MIT Press. Naknadni efekt prividnog kretanja dobar je primjer slo enog adaptacijskog procesa. Znam da mo ra biti da se sve to i dalje doga'ða . Razlog zbog kojeg su nak nadni uèinci ugraðeni u ivèanu obradu je prilagodba na ih osjeta kojom se odbacuju jednol iène . Prilagodite se trik #26 I relativna reprezentacija i naknadni uèinak kretanja opisani su u "Vidjeti pokret kad sve miruje" [trik #25]. oni se ne dogaðaju samo kod kretanja. psych. Science. sjeti te se kako vam se oèi prilagodavaju na mrak.samo to vi e ne primjeæujem. kr atko traju i javljaju se veæ na receptorskim stanicama odreðenog osjetnog modaliteta . Motion after-effect due to binocular sum o f adaptation to linear motion. Nestao je um raèunala. Modulating irrelevant motion percept ion by varying attentional load in an unrelated task. Grunewald. 'trik #26 Prilagodite se Navikavamo se na razne stvari zato to na mozak misli da je jednoliènost dosadna i pr ilagoðava se tako da je profiltrira.com/html/motion_aftereffect.. Dobra demonstracija i dobro obja njenje ovog efekta (http://psylux. html). Relativ na aktivacija i habituacija neurona su opæe znaèajke mozga. i Anstis. dodira i mirisa. & Lavie.. 2963-2971. pa æemo uskoro isprièati detaljnu prièu o njemu.svijetu s mojim mozgom. Frith. Treper enje fluorescentnih lampi na stropu je izblijedjelo iz moje svijesti. Adaptacija je obilje je svih osjetnih sustava. D. to znaèi upravo ono to i ka e. A. 278(5343).de/i1/kaw/diverses%20Material/www. Svrha djelovanja naknadnog efekta je uèiniti nas osjetljivim na promjene izvan osnovne linije na koju smo se adaptiral i. Ako na trenutak razmislite o tome. U kombina ciji s relativnom reprezentacijom ulaznih podataka. Naknadni uèinci nisu tek obiène iluzije. Kao da mi udovi nemaju te ine. Str ogo govoreæi. Neki od njih su na vrlo niskoj razini. Cambridge. (1998). Jedan primjer je neuronski zamor. The Motion Aftereffect: a Modem Perspective. S.informacije. bit æe vam drago t o veæinu vremena zapravo primjeæujete tako malo od svijeta. koliko nas toèno majica ste e na leðima. Na nam mozak omoguæuje da zanemarujemo svaki jednolièni ulaz. to ovisi 0 odnosu aktivacije neurona osjetljivih na gibanje prema gore 1 aktivacije neurona osjetljivih na gibanje prema dolje. Mather. Za jedan dobar primjer korisne adaptacije koja mo e dovesti do neugodnog naknadnog efekta. Jednostavno reèeno.i stoga neinfor-mativne . koliko je toèno visok ton uma kompjutera .htm).umjesto da se koncentriramo na ono to radimo.illusio-nworks. Adaptacija je opæi termin za vi e procesa. koliko æemo "gibanja prema gore" pe rcipirati. to je samo jo jedan normalan dan u . inaèe bismo sve vrijeme razmi ljali o tome koliko su nam te ke ruke. & Mingolla. a ne tek o apsolutnoj r azini aktivnosti.ulatoru snage signala koji pode ava osjetljivost va e percepcije kretanja na novu oèek ivanu razinu ulaznog signala koji daje jednolièno kretanje vodopada. Sto je dobro. 38(19). G. E. (1998). Ne osjeæam odjeæu na tijelu. (1997). obratno: najvjerojatnije je ne primjeæujete) osobito kod zvukova. i trik #26 Prilagodite se Dodatna literatura Naknadni uèinak kretanja s pomiènim tekstom (http://www. F.. C. Adaptac ija utjeèe i na vid [trik #25]. Ako nema stanke. adaptacija nam daje naknadne efekte.net/waterfalls /illusion. deaktiviranju se ionski kanaliæi u membrani koja regulira elektriène pro .

a velik i. Mo da æe vas vi e iznenaditi adaptacija na konstantno gibanje. To j e jednostavno slabljenje reakcije pri ponavljanju podra aja koji ju je izazvao. Jednolièna razina ulaza je indikacija da se ili neki dio ivèane ma inerije pokvario pa reagira prejako. Drugi se. ali na oko koje je bilo zatvoreno u svijetloj sobi (to oko i dalje radi s osnovicom adaptiranom na mrak) vidjet æete sva ta. trebali davati nezavisno a ne meðusobno koreli-rano svjedoèanstvo o svij etu. Neke.pa se n a njih ne adaptiramo. snage dodira. ali s vje bom æete se moæi tako tu irati be trepnete. Efekt æe biti veoma jak ako naiz mjence otvarate jedno pa drugo oko: osvjetljenje i ton cijele sobe æe se trenutaèno mijenjati. Za to to radi Svrha adaptacije je perceptivna. Prilagodite se tril #2< U ivotu Promjenu osnovice lako æete vidjeti kod adaptacije oèiju na razlièite razine svjetline . Najosnovniji oblik pamæenja je jedna vrsta adaptacije i zove se habi-tuacija. zaslu na j e slu na adaptacija.2 Neke vrste podra aja nisu vrijedne uèenja da ih se ignorira . u suprotnom smjeru. trik #26 Prilagodite se To æete vidjeti ako se poku ate adaptirati na zamraèenu sobu s oba oka a onda uðete u sv ijetlu sobu sa samo jednim okom otvorenim.da bi osjetni kanali. kod zvukova. kakvu imate na brodu. Neuroni mogu varirati velièinu svojih reakcija samo unutar ogranièenog raspona. Èini se da osjetni sustavi sadr e njima svojstve n djelatni mehanizam za korekciju neusklaðenosti u performansama njihovih sastavni ca. To nije tek korisna stvar. Adaptacija nije toliko smanjenje reak cije koliko ponovno ba darenje na ih reakcija u skladu s novijom povijesti na ih osjet nih neurona. ali "umor" je dovoljno dobra aproksimacija. Od stalnog njihanja mo da vam prvi dan bude zlo. Pr vi ulazak pod hladni tu mo da æe vas okirati. ali te ko da æete to primijetiti!). Ako se zatim vratite u zamraèenu sobu.mjene u stanici. Na se sluh adaptirao na glasnu osnovicu. Adaptacija nam omoguæuje da ignoriramo ono to je konstanto kako bismo se mogli konc entrirati na ono to je ili novo ili se mijenja. Adaptacija nam omoguæuje da zanemarujemo sve to je konstantno ili predvidljivo. Mnogi æe pri povratku na kopno patiti od sindroma zvanog "mal de débarquement " kod kojeg se èini da se sve ljulja (istina. to je bitno za neprekidno ba darenje na ih osjetila. koja nastaje zbog nestanka konstantnog zvuka. dogaðaju veæ u receptom. Na djelu Naknadni uèinci su najlak i naèin da se vidi pojava adaptacije. Naknadni uèinci nastaju kod mnogo èega: uz ostalo. onda ne donose nove informacije. ali adaptacija æe uskoro ukloniti muèninu. nagiba i kretanja . svjetline. Trenutaèna promjena razine koju predstavlja osnovica tih varijacija neuro nima omoguæuje da bolje reprezentiraju aktualne ulazne podatke. primjerice naknadni efekt prividnog kretanja [trik #25]. Neuroznanstvenici su se poslu ili sliènom situacijom .bockali su morske p u eve sve dok se nisu naviknuli . konstantni pokretni podra aji kod neurona odgovornih za reakciju na gibanje mog u stvoriti goleme korelacije i u vidnom prostoru i u vremenu. Veæina supkortikalnih senzornih neuro na se ne adaptira. Adaptacija na eg vidnog sustava na razlièite razine osvjetljenja dogaða se direktno u oèima.ka o to su potencijalno opasni podra aji koji se nadvijaju na nas [trik #32] . ona nije odraz ivèanog zamora niti je popratna poj ava nekog fenomena dugoroènog pamæenja. ne u mo dan oj kori. Pre . Za pojavu "zaglu ujuæe ti ine". Ako su ulazni podaci u korelaciji. Ne adaptiraju se sve stanice na sve podra aje. meðutim. koliko je g od to moguæe. na jedno oko neæete vidjeti ni ta (ono se brzo adaptiralo na visoku razinu osvijetlj enosti).èime su demonstrirali da do uèenja dolazi zbog promj ena snage i strukture veza meðu pojedinaènim neuronima. pa kad zvuka nestane èu jemo (neuralno) izra eniju ti inu nego to bismo je inaèe èuli u tihim uvjetima. uzrokuju proces i adaptacije u mo danoj kori. ili barem da odreðeni ulaz nije tako relevantan kao ostali pa ga treba izbaciti iz obrade osjeta da biste mogli percipirati varijacije oko ne ke nove osnovice. To je povezano s idejom dekorelacije kanala1 .

lièicu. Posljedica su velike i nepredvidljive varijacij e glasnoæe. to je upravo ona vrsta podra aja na koju se te ko adaptirati i utoliko ju j e te ko profiltrirati. edu/chudler/chem s. koje su se pro jicirale pomoæu trost ruke blende kako bi se poveæala frekvencija treptanja i pre an p i ag spajanja pojedinaènih treptaja. UK: Cambridge University Press. A theory about the functional role and synaptic mechani sm of visual after-effects. Bilje ke 1. H. i ako dosad niste èuli za njega. A. & Movshon. To je efekt prividnog kretanja. Uzmite blok za pisanje i u kutovima stranica nacrtajte slièice faza ne ke pokretne scene.tpostavljam da je to razlog zbog kojeg je tako iritantno kad netko telefonira na javnom mjestu. Obièan razgovor ima gotovo konstantnu glasnoæu i ritam: to nam omoguæu je da se ne iznenadimo kad se razgovor prebaci na drugog sugovornika. Televizija i ekran raèunala su slo eniji sluèajevi jer se ne osvje ava cijela slika isto dobno. Pr edmeta koji se kreæe zapravo uopæe nema. Teoretski. kretanje se mo e izraèunati na temelju informacija o polo aju i vremenu . prije svega naknadni efekt prividnog kretanja: imate iluziju da se ne to mièe a da zapravo ni ta ne mijenja polo aj. Kino-projektori prikazuju 24 slièice u sekundu. jasno. sigurno ste ga do i vjeli. J. Iako bismo triput vi < 11 < 11 istu -. 681-691. pomiènog ili nepomiènog. 363-375.Washington. na tom se efektu. B. Kad netko telefonira. moguæe su neke neobiène iluzije. ali vama se tako èini jer va mozak popunjava p retpostavljenu trasu kretanja. film je imao 16 slièica u sekundi. trik #27 Prikazati kretanje a da se ni ta ne mièe "trik i Prikazati kretanje a da se ni ta _ #27 J ne mjce Saznajte kako nepomiène slike stvaraju pokretnu sliku na TV ekranu. kad se naviknete na pokretnu povr inu vodopa da. to je dovoljno da svatko pri zamjen i jedne slièice drugom percipira kontinuirano kretanje. (2003). 39. iako naravno miru ju. ali princip je isti. U C. Barlow. najlak e do ivjeti tako da upalite televizor ili odete u kino. Neuron. ali mozak to tako ne radi .). (1990). neovisno o tome jesu li iste ili razlièite. Ako pogodite brzinu va æe mozak popuniti prazninu: dobit æete iluz iju da se objekt glatko kreæe s polo aja na prvoj slici na polo aj na drugoj slici. Pogledajte vrlo brzo jednu za drugom dvije slike koje prikazuju isti objekt u ma lo drukèijem polo aju. Pustite da se stranice vrte preko palca i pri odreðenoj brzini æete vidjeti kako sce . Kohn. Zvuèi poznato? I trebalo bi. Blakemore (ur. Alternativa je kupiti neku gotovu knjigu s takvom animacijom u knji ari. A. kao u kinu. U starim danima kinematografije. èinit æe vam se da se statiène povr ine gibaju u suprotnom smjeru. Naknadni efekt prividnog kretanja [trik #25] pokazuje da se kretanje u mozgu izr aèunava odvojeno od polo aja. ali mo emo iæi i dalje i dobiti dojam kretanja bez prisustva ièega. pa bismo dobili dojam kontinuiranog kretanja. Da biste si demonstrirali taj efekt s malo ni om tehnologijom.html) obraduje se olfaktorna adaptacija (adaptacija na mirise). Vision: Coding and Efficiency. Dodatno literatura Na stranicama Neuroscience for Kids (http://faculty. Na djelu Taj je efekt. Cambridge. Ja sam lo crtaè pa sam jednostavno nacrtao male ispunjene kru nice kako se kreæu od donjeg kuta do vrha stranice. zaigrajte ovu staru djeèju igru. n a Prikazati kretanje a da se ni ta ne mièe tril #2' bi mozak popunio praznine meðu slièicama. naravno. 2. zasnivaju televizija i kin ematografija. Buduæi da se polo aj i kretanje percipiraju zasebno. Dobar uvod u adaptaciju nalazi se u ovom èlanku (koji je i sam po sebi zanimlji v). ne èujemo nijedan znak koji bi na em mozgu omoguæio da podsvjesno predvidi kad æe poèeti govoriti druga osoba. Neuronal adaptation to visual motion in ar ea MT of the macaque. Za nastanak naknadnog efekta prividnog kretanja nu na je poèetna scena kretanja.postoji specijalizirano podruèje mozga za izravnu de tekciju kretanja. Na primjer.

prividno kretan je je jednostavno posljedica na e tolerancije na nepotpune podatke i na e sposobnost i prilagodbe. I to ima smisla.na o ivljava. ili mediotemporalna vijuga). Filozof Daniel Dennett3 ka e da oba tipa teorija zavode na krivi put jer impliciraju da svjesni do ivljaj putuje u vremenu jednom j . Kako to radi Taj efekt prividnog kretanja ponekad se naziva i fi-fenomen.a na raspolaganju nam stoje samo vizualne informacije. to se mozga tièe. U mom sluè ju. jednako valjano kao i pravo. Ako sporije vrtim stanice. bit æete poèa æeni prividnim kretanjem. To su poku ale objas niti razne teorije. nije rijeè samo o tome da osjeæamo iluziju kretanja: efekt prividnog kretanja aktivira podruèje vidnog dijela mo dane kore zvano MT (sredi nja sljepooèna. Efekt je najjaèi kad se svjetlo pojavljuje na vi e mjesta i stvara konzi-stentno kre tanje . A ako jo vi e usporim.na primjer. jest da neke informacije nedostaju (tj. na kojima poruka prividno putuje po ekranu. u jednom æe trenutku nestati osjeæaj da gledam jednu je dinu kru nicu u pokretu i vidjet æu tek hrpu stranica s malo drukèijim oblicima na mal o drukèijim mjestima. to je blizu brzine izmjene slièica u kitili. osim toga. kotaè koji se okreæe prema naprijed mo e se vrtjeti takvom brzinom da nak on 50 milisekundi (ili nakon jedne slièice) napravi gotovo puni krug. obja njava za to se èini da se kotaèi okreæu sporo unatrag kad se zapravo j ako brzo vrte prema naprijed. izgledat æe da se pale istovremeno. Sjetite se da je prividno kretanje najjaèe kad razma k meðu naizmjeniènim svjetlima ili slikama traje pribli no 50 milisekundi. jedne govore o tome kako ono to slijedi mijenja na u percepciju . kad je rijeè o vidnoj perc epciji. mo emo vidjeti konzistentnost u slikama koje se kreæu prebrzo da bismo razumjeli svaku pojedinaèno. Uoèite da to iznosi 20 izmjena u sekundi . Zamislite jedan takav ekran koji se sastoji od samo dvije lampice. Jedina razlika kod prividnog kretanja. Zbog na e spos obnosti da percipiramo prividno kretanje. one zajedno èine animaciju. iako je zapravo èini slijed paljenja i ga enja lampica. opet æe te dobiti efekt prividnog kretanja. s poveæanjem fiz ièke udaljenosti izmeðu dviju lampica poveæava se i optimalni vremenski razmak. a ne brzo prema naprijed. Buduæi da kretanje ne mo emo detektirati izravno . Ali ako je razmak pravi. Kad ga snim imo na film.upravo kao na LED ekranima. ali jo uvijek kontinuirano. a druge o promjenama u pamæenju. Vidni sustav koji ne bi bio podlo an tom efektu bio bi predizajniran.2 Nekim ljudima izgleda da lampice mijenjaju boju dok se mièu s mjesta na mjesto (s mjesta na kojem se upalila prva lampica na mjesto na kojem se upalila druga lampica). Iako optimalno vrijeme varira ovisno o okolnostima.kako va mozak zna koja æe biti sljedeæa boja? Kao da na ono to "ste v djeli" (lampica koja mijenja boju) utjeèe ne to to æete tek vidjeti. ne mo emo vidjeti mome nt sile . On. Ako je razmak izmeðu ga enja jedne i paljenja druge lampice prekratak. kao da prolazi kroz svaki polo aj n a trasi. toèka æe se kretati sporije. Prikazati kretanje a da se ni ta ne mièe tril #2 Trik nad trikom Èini se da fi-fenomen govori i ne to va no o odnosu realnog i percipiranog vremena. to je crvena toèka koja se penje po stranici. kao n a LED ekranu. potreban za jaku iluziju k retanja jedne lampice s mjesta na mjesto. ali ne sasvi m puni. 50 milisekundi je pribli no pr avi razmak izmeðu ga enja jedne i paljenja druge lampice. sve ono to se dogaða izmeðu lampica). èija je prven stvena odgovornost obrada kretanja. To vi e nisu samo pojedinaène slièice. Efekt prividnog kretanja u tom je kratkom vremenu jaèi za kratki pomak una trag nego za dugi pomak prema naprijed i zato prevladava: vidimo kotaè koji se spo ro vrti unatrag.1) Prikazati kretanje a da se ni ta ne mièe U ivotu Oèigledna korist od ovog fenomena je da se mo emo zavaliti u naslonjaè i gledati telev iziju i filmove. Tu ne to ne tima . Prividno kretanje je. (Tek toliko da znate. Ako je predug. Ak o izazovete fi-fenomen naizmjeniènim paljenjem i ga enjem raznobojnih lampica. vidjet æete samo dvije lampice koje se pale i gase jedna za drugom. Najjednostavniji ob lik u kojem ste ga vjerojatno veæ susreli su dvije lampice koje se pale i gase u t akvom intervalu da vidite jednu lampicu kako se mièe s prvog na drugi polo aj. tovi e.

èini se da taj bljesak malo kasni za objekto m. a poma u nam da se uhvatimo u ko tac s razdobljem koje protekne od ulaska os jetnih podataka do formiranja percepcije. 2. Brown.zadr ite pogled na kri iæu tako da ne gledat zravno na kru iæ u pokretu.4 Bilje ke 1. Tu strategiju snala enja mo ete vidjeti ko d iluzije zvane efekt ka njenja bljeska. Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska" Dodatno literatura Znanstvenofantastièna pripovijetka Grega Egana "Mister Volition" (dio izvrsne zbir ke Luminous) nadahnuta je teorijom svijesti kao vi estrukih radnih verzija (engl.1 trik #28 Na djelu Pogledajte demonstraciju ovog efekta u izvedbi Michaela Bacha na http:// www. Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska" Ako objekt u pokretu naglo zabljesne.uorcgon. smatraju nek i.customer.de/ot/mot_flashlagl (Flash).7.psych. To va i samo za pokretne objekte. zahtij eva Javu). "Multiple Drafts Versu s ilio Cartesian Theater" (http:epmalab. purdue.htm. multiple drafts) najbolji je naèin za upoznavanje s tom teorijom. Èlanak "Multiple Drafts: an Eternal Golden Braid?" (http://ase.edu/co gstud/papers/multdrft. (1991). ( a/eye/colorphi. a ne mjesta na kojem se nalazio djeliæ sekunde prije. Stranice odr ava Laborat orij za vidnu percepciju Sveuèili ta Purdue. Dennett pak sugerira da postoji vi e radnih verzija onoga to se dogaða. Demonstracija fi-fenomena s promjenom boje nalazi se na web stranici demonstr acija fi-fenomena Kena Kreismana (http://www.htm) Daniela Dennetta i Marcela Kinsbourna i ovaj sa etak pe tog poglavlja I Vnnettove knjige Consciousness Explained. Dennett.edu/~coglab/Vislab/ ApparentMotion/AM. Utjecaj udaljenosti meðu lampicama na optimalni vremenski razmak njihovog palje nja i ga enja mo ete izmjeriti pomoæu pokusa s prividnim kretanjem (http://wwvv. traje oko 200 milisekundi realnog vremena) bilo koja od radnih verzija mo e nad vladati druge i postati na im do ivljajem.yorku. a èak se i ne kreæe t ako brzo.html. Boston: Little. Oèito. Oèekivanja su ugraðena u na perceptivni i motorièki sustav. Brzina na eg djelovanja mala je u usporedbi s time koliko nam se brzo ne to mo e dogaðat i . D. Consciousness Explained. To je potrebno da bi se kru iæ kretao po razlièitim dijelovima va eg vidnog polja.osobito kad uzmete u obzir da dok donesete odluku da æete reagirati na ne to to s e kreæe. na primjer. a na mozak pred nas s tavlja sliku mjesta na kojem se svijet najvjerojatnije sada nalazi. Kako koordiniramo na e spore reakcije da bismo se mogli uhvatiti u ko tac s objektima u pokretu? Jedan naèin je ba darenje mi iæa tako d a mogu djelovati u skladu s oèekivanjima. C. 3.mic haelbach.au/BIBLIOGRAPHY/ Online. noge su vam pripravne za pok retne stepenice [trik #62] prije nego na njih zakoraèite. to æe veæ biti na drugom mjestu.'n summary. Stoga u svemu to vidimo neprestance ekstrapoliramo kretanje. Unutar jednog "urednièkog prozora" (koji. Zamislite da ste uvijek u interakciji sa svijetom koji se. koje se nepre stance a uriraju i mijenjaju. Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska" Kako to radi Ovdje je osnovna te koæa to to za vidnu percepciju treba vremena: dok svjetlo padne n a mre nicu a signal se obradi i stigne do mo dane kore. proðe gotovo desetina sekunde (vrijeme najvi e ovisi o tome koliko treba receptorima u oku da reagiraju).netspace. odluèite se za djelovanje.pdf. Krug u Bachovoj demonstraciji za to vrijeme prevali pola centimetra. Tu imamo plavi kru iæ koji orbitira oko kri iæa . prilagodite kretnje i tako dalje. ne i za .edinom stazom.V/.html).odu/writinqs/Cha-ptor%?0. Java). PDF) raspravljaju o mentalnom svijetu kao o paralelnom procesu koji se urednièki "skraæuje" u jedinstveni do ivljaj pogodan za svjesnu konzumaciju. dok ste ga ugledali. Dostupna je prek o Eganove bibliografije (http://gregegan. korak po korak bez moguænosti vraæanja. 4. Jedan kadar prikazan je na slici 2-23.tufts. jo se mnogo toga mo e isprièati o Dennettovoj teoriji o filozofiji svijesti o pæenito. veæ pomaknuo. Time se skraæuje ukupno vr ijeme koje vam treba da uoèite kretanje skupine objekata.net.

krug u eksperimentu s ka njenjem bljeska i sljed eæi djeliæ sekunde zajedno èine razdoblje koje treba rekonstruirati nakon to se zavr i.2) U tom sluèaju mo e doæi do efekta ka njenja jer se kod pokretnih objekata kompenzira zak a njenje u vidnoj obradi. kao da se toèka u preobrazbi kreæe po dimenziji boje: èini se kao da druga toèka k asni za prvom. ali bljeskovi svejedno plaæaju kaznu i vide se kasnije. U jednom æe trenutku bljesnuti jo jedna toèka pokraj prve. Ip ak. Oni tvrde da mozak uzima u obzir promjene scene koje nastaju netom (manje od desetine sekunde) nak on bljeska. ali æe izgledati kao da se uti blj esak pojavljuje malo nakon kru iæa i zauzima samo dio njegove povr ine. Moguæe je da ne vidimo svijet u nekom trenutku. a drugi ne. auto kasni za svojim svjetlima. \ U prvom eksperimentu (http://nba. u i stoj boji koju tada ima i prva. uoèit æete efekt ka njenja blj eska. Va mozak morao je retrospektivno popuniti kretanje m eðu dvjema toèkama. U ivotu Taj je efekt prvi put primijeæen kod stra njih svjetala automobila u mraku (kad se s am automobil ne vidi. Ako je bolje pogledate. zakratko. QuickTime). nego kao prosje k unutar nekog kratkog razdoblja. i zgleda crvenija nego druga toèka. opazit æemo ka njenje bljeska iza pokretnog prstena. (Da nije tako.edu/homepage/eagleman/flashlag . QuickTime). Dodatnu nejasnoæu u tu situaciju unosi èinjenica da se ka njenje bljeska ne odnosi sam o na kretanje. prsten naglo promijeni smjer u trenutku kad se pojavi bljesak. najaktivnije stanice bi bile one koje su objektu izlo ene najdulj e. u ovim filmovima im amo prsten koji se giba nasumièno i najèe æe zbunjuje mo dani mehanizam za predviðanje kret nja. U filmu. jer ne mo ete znati to se dogaða izmeðu prvog i drugog svjetla sve dok se ne pojavi drugo svjetlo. ako su intervali pa ljenja i ga enja dobro pode eni. koja se ekstrapoliraju . koja æe zabljesnuti.uth. dakle morate vidjeti da se giba glatko. To je iluzija ka njenja bljeska.tmc. Stanice u oku kompenziraju s voju sporost reakcija tako to su najaktivnije na prednjem rubu objekta u kretanju .edu/homepage/ea-glernan/flashlag/r I . Iako se buduæe kretanje prstena nije moglo predvidjeti. Mo ete provjeriti to se dogodilo tako da kliknete na gumb "slower" /sporije/ u gornjem desnom kutu. a da dotada nje kretanje uopæe nije relevantno. time se ne obja njavaju demonstracijski filmovi koje su konstruirali David Eag leman i Terrence Sejnowski (http:// nbn. za vrijeme koje vam je bilo potrebn o da rekonstruirate scenu.h tml. usput poprimajuæi razne nijan se izmeðu te dvije boje. prsten prosjeèno i jest ispred bljeska. Prva toèka. Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska" trik #28 Èinjenica da se efekt ka njenja javlja i kod drugih fenomena osim gibanja podupire t ezu o postdikciji. Jednim pokusom3 otkriveno je da se isti efekt pojavljuje i kod bo je. To jest. auto æe se osvijetliti ali æe izgledati kao da mu se stra nja svjetla nalaze na polovici n jegove du ine: kad bljesne.i ilh. P rsten se giba glatko nakon bljeska. druga æe toèka biti zelenija od prve. zato to jest crvenija u period u iz kojeg se uzima prosjek. Obja njenje Eaglemana i Sejnowskog jest da je vid postdiktivan. Ako vas fotografiraju iz automo . ik 28 Ekstrapolacija kretanja: efekt "ka njenja bljeska" Taj se efekt mo e dogoditi veæ uslijed jednostavne ekstrapolacije putanje objekata u kretanju .tmc. to jest one na njegovom stra njem dijelu. Slièno. Èini se da pokretni prsten kasni za bljeskom jer .stacionarne. Isto bi moralo biti vidljivo i u obratnom sluèaju. nego samo njegova stra nja svjetla). Slièan primjer je kad se èin i da su dva svjetla koja se naizmjence pale i gase zapravo jedno jedino svjetlo koje se glatko p» iviðno kreæe [trik #27] s jednog na drugi polo aj. Krug se sada kreæe sporije i bljesak traje dulje pa je oèito da cijelo sredi te kruga postaje uto i daje ka njenje zaista samo iluzija. prsten veæ pomaknuo. Zamislite zelenu toèku kako polako postaje crvena. Ako sijevne munja.to se u vidnoj obradi dogaða veæ na mre nici. Iako su u biti isti kao Bachova demonstracija.jedan se ekstrapolira. koja mijenja boje. i upravo je to razlog zbog kojega nastaje disparitet izmeðu pokretnog plavog kruga i statiènog utog bljeska . kru iæ orbitira oko kri iæa i povremeno bljeska Povremeno æe unutra njost kruga nakratko postati uta. Slika 2-23. a bl jesak se pojavljuje malo nakon njega jer se.

Baldo. R. A kad crna kockica prekrije bijelu prugu. bilo najbolje da sami proèitate èlanak. Motion extrapolation in catching. magnocelu larno znaèi "s velikim stanicama". Ije ke 1. Na djelu Stuart Anstis konstruirao je upravo takvu problematiènu situaciju. & Lappe. M. Nijhawan. 398(6725). Ako nema znakova.ucsd. Shockwave). A. Neuronal latencies delay the registration of the visual signal. a ne o boji. 2nd. B. a posljedica je pogre no zvanje ofsajda. Ta je funkcijska podjela smislena za mozak koji hoæe odmah saznati postoji li kretanje. efekt æe biti jaèi na periferiji vidnog polja. 370. (1999).de/ot/moLfeetJin.1205-1210. 334-338. 24(6). & Meister M. Percept bljeska mo e zakasni ti iza igraèa u kretanju.sve dok opet ne prekrije crnu prugu. 3. (1994). ako pratite nogomet. Tada vidite kako crna kockica prividno iskoraèuje a zatim se kreæe norma lno Pretvorite glatko kretanje u koraèanje .edu/~sanstis/Foot... Trends in Neurosciences. Jordan. R. neka budu tamniji il i svjetliji od pozadine. Nature. bljesak fotoaparata bi se trebao pojaviti malo iza samog automo bila..zasebnim ivèanim putem (mo ete napraviti turneju po vidnom sustavu [trik #13J). I. Anti cipation of moving stimuli by the retina. Flag errors in soccer Pretvorite glatko kretanje u koraèanje games: The flash-lag effect brought to real life.uto postaje bijelo a plavo crno. Animacija koraèanja Michaela Bacha (http://www. Flash) omogu-i uje uklanjanje boje klikom na gumb "Color Off". Brivanlou. (2001). Nature.vidite joj prvi rub pa nije oèigledno da se mièe.kon aènom odredi tu svih vizualnih informacija . najlak e se vidi ako pogledate isti uzorak ali bez boje . T. "male stanice") ka vidnom dijelu kore. fiksirajte sredi te pogleda na kri iæ u lijevom kutu slike i koraèanje æe biti jo izra eni Kako to radi Za to se pojavljuje koraèanje. Pravilo ofsajda je zloglasno nejasno pa bi. I>. R anvaud. V. ft Morya. J. koja dovodi do zgodne iluzije koraèanja1 (http://psy. V. to znaèi da se kretanje mora obraditi bez pristupa tim informa cijama. Kliknite na gumb "Backgr ound" /pozadina/ i pojavit æe se prugasta pozadina. Bez boje nema iluzije: èini se da pokretni kvadratiæi koraèaju èak i kad vleð. C. Kao i mnoge iluzije. sada se èini da kvadratiæi naizmjenièno koraèaju nap rijed kao no ice. magnocelularn ijrn putem. Pouka ove prièe je: ako elite da ljudi vide objekte u pokretu. U njemu se govori o tome kako linijski sudac zapa a istodobn o i igraèa i ispucanu loptu (koja djeluje kao bljesak). "trik 1 Pretvorite glatko kretanje u . Proble mi se javljaju jedino kad obrada kretanja poku a dokuèiti o kakvom se kretanju radi a za to potrebni znakovi kodirani su bojom i stoga nedostupni. Berry.pdf). M. Izgledat æe kao slika 2-24. Kretanje je mozgu va na stvar. M. Isto vrijedi i za bijelu (biv u utu) kockicu dok prekriva bijele pruge.icb. Informacije o kretanju usmjeravaju se od oka prema vidnom dijelu mo dane kore . va i centri za obradu kretanja pretpos tavljaju da nema ni kretanja. samo to se pomièe onda kad se èini da crna kockica miruje . michaelbach. 31. (2002). a od sekundarne je va nosti kako toèno izgleda to pokretno ne to.) \ Informacije o boji i obliku putuju parvocelularnim putem (da.usp.. Pl avi i uti kvadratiæ zajedno klize s jedne na drugu stranu. html.ite ravno u njih. Iako se i dalje kreæu u istom smjeru. Dodatna literatura Ka njenje bljeska mo da ima ulogu i pri kontroverznim odlukama o ofsajdu u nogometu. 335-339. H.bila u kretanju. Kad crna (biv a plava) kockica prekrije crnu prugu.br/~vinicius/Public_pdf/Baldo_Ranva-ud_Morya. im. a ne samo druge boje. # 29 J koraèanje Pri detekciji pokreta prvo se slu imo informacijama o kontrastu. 2. odjednom opet vidite prvi rub kockice i ona se pomièe s mjesta na kojom je mozak mislio da se nalazi. 256-257. to zvuèi uèenije nego to jest^. (htt p://fisio. (Kao i mnogo to u neuroznanosti. Perception. Krekelberg. Iluzija koraèanja s prugastom pozadinom. Sada opet pogledajte. Pretvorite glatko kretanje u koraèanje trik #29 Slika 2-24.

pdf). © Akiyoshi Kitaoka 2003. kad su vam oèi paral izirane). Anstisova rasprava o uèinku kontrasta na percepciju kretanja (http://psy. djelujte" [trik #15]). Neæete moæi proèitati ni rijeè. K. drugim putem. kao i glava na tijelu i tijelo kroz prostor. pa one izvode takozvane fi-ksacijske pokr ete. a li na alost rijetko s obja njenjem.ritsumei. Moving objects appear to flow down at low contrasts. Anstis. Iluzija rotirajuæe zmije.. 26. jednim putem. 715-724. & Albright. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti Slika 2-25. dostupna je u boji na http://www. u kombinaciji s kontinuiranim nasumiènim vrludanjem na ih oèiju. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti nikad ne dr e oèi u posve nepomiènom stanju. T. Za na vidni sustav postoji jo jedan izvor zbrke: stalni nasumièni pomaci fokusa na ih oèiju. Upravo to i vidi m agnocelularni put. (2000).2 èime se mo e objasniti za to se èini da se objekti mièu sporo ka d ih gledamo u magli. Neural correlates of co ntrast detection at threshold. S. Na kraju istodobno vidite i koraèanje. 933-938. Mozak normalno koristi strukturu aktualne scene u kombinaciji s pretpostavkom da mali nasumièni pomaci potjeèu od pokreta oèiju pa ga ti slabi i stalni pomaci ne omet aju. Svi smo vidjeli optièke varke u kojima se èini da dijelovi neke potpuno statiène slike nestaju i uvijaju se. a obje vrste informacija se objedinjuju u vidnom dijelu kore nakon to je kretanje veæ izraèunato. Probajte izvesti sljedeæi pokus: dr ite knjigu jednom rukom i ma ite glavom lijevo-des no. Mozak se mora jako potruditi d a meðu svim kretnjama u vizualnim informacijama razluèi one koje nastaju zbog na eg gi banja od onih koje nastaju zbog stvarnog gibanja u okolini.ucsd. Ti signali trik #30 Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti Sjenèanje na slici. Informacija o boj i se ponovo uvodi tek kasnije. Neuron. Tako. iako se slova mièu na isti naèin i istom brzinom ka . Na i mi iæi neprestance alju male korektivne signale da bi odr a li oèi na istom mjestu.ac.' Oni se javljaju izmeðu sakada (na primjer. Moæi æete èitati. 2. Signali koji opisuju pokrete va e glave alju se oèima pa one izvode sup rotne pokrete kojima smiruju vizualnu sliku. A. D.html Tu je zapravo rijeè o tome za to ne vidite da se sve kreæe sve vrijeme. (2003). osjetljiv na kretnje a neosjetljiv na boje. Kad je vidni ulaz potpuno konstantan (npr. R.i obratno. morate gledati ne to to nem a nikakvu strukturu i nikakav referentni okvir. i boje. i' ( / / ) Bilje ke i 1. vidi liku 2-4 u "Da biste vidjeli .edu/ ~sanstis/PDFs/YorkChapter. M. Dodatna literatura Online publikacije Stuarta Anstisa (http://psy. Dobkins. iako se zapravo gibaju veoma przo. a ne o tome za t o katkad vidite kretanje i onda kad ga nema.edu/~sanstis/ SAPub. Zbog gubitka informacije o prvom rubu kod svake druge pruge izgleda da kockice koraèaju. Da biste doista i vidjeli te fiksacij-ske pokrete. 16.jp/~akitaoka/index-e.ucsd.. Vestibularno-okularni refleks Jedan od naèina na koje mozak smanjuje moguænost zabune je ga enje vidnog ulaza tijeko m brzih pokreta oka [trik #17]. izgledaju kockice u crno-bijeloj tehnici. Oèi u glavi neprekidno se kreæu [trik # 15]. Drugi se mehanizam koristi radi poni tavanja vidnog zamuæenja do kojeg dolazi zbog p okreta glave. Jedan od najpoznatijih primjera je iluzija rotirajuæe zmije profesora Akivoshija Kitaoke (slika 2-25). A sada ma ite knjigom lijevo desno istom brzinom kojom ste mahali glavom. Sto je dobro. \Uzorci sa slabim kontrastom opæenito dovode do manje ivih reakcija dijelova mozga osjetljivih na kretanje. neuroni u oku prestanu reagirati na jednoliène ulazne podatke (jer im je to posao [trik #26]) i cijela slika blijedi.html). dakle. Thiele. koju ljudi èesto alju okolo e-mailom. mo e stvoriti uvjerljive iluzije pokreta. Ne ural Networks.

da se ta dva dijela uzorka mièu nezavisno. mo ete si sami i demonstrirati. Za te su pokrete zasl u ni nasumièni pomaci va ih oèiju. Da bismo razumjeli kako promjene svjetline uzorka s tvaraju iluziju kretanje na periferiji vida. razlika u sjenèanju slike stvara dojam iluzornog kretan ja. Isti efekt mo ete dobiti ako kroz cijev gledate u izoliranu zvijezdu na nebu. morat æemo ovladati raznim naèelim a vida i izraèunavanja kretanja. odreðene vizualne strukture mogu kooptirati te male nasumiène pokrete i stvoriti iluziju kretanja na statiènim slika ma. a va æe vidni sustav to protumaèiti kao dva razlièita objekta. slu imo se strukturom onoga to gledamo kako bismo zanemarili te pokrete. Jedna od njih je iluzija rotirajuæe zmije.ni sto l na kojem stoji ni zid pred kojim stoji. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti tril #31 Slika 2-27. na kojoj se èini da se bice kreæu u krajièku oka 4 U tom jednostavnom uzorku. Ouchijeva iluzija . dakle. Periferni pomak Iluzija rotirajuæih zmija (slika 2-25) kooptira te male nasumiène pokrete oka jednom drugom vrstom strukture. Autokinetièki efekt je poznat po tome to na njega utjeèe sugestija. Ouchijeva iluzija Znaèi. vodoravna i okomita komponenta su meðusobno nezavisne. ali je kod nje lak e dok . Da je taj refleks veæ unaprijed programiran u va em unutarnjem uhu.kad ste mahali glavom. Ako ga nekome prv i put obja njavate. buduæi da nam cijelo vrijeme oèi normalno vrludaju. Ako zamolite prijatelja da vam mièe gl avu lijevo-desno dok ste potpuno opu teni (neka prijatelj obavezno bude pa ljiv i nj e an!). bilo da je okomit ili vodoravan. Na djelu Da bismo mogli razumjeti iluziju rotirajuæih zmija. Vestibularno-okularni refleks oèima alje signal iz unutarnj eg uha [trik #47] uz èiju se pomoæ oèi mièu u suprotnom smjeru i odgovarajuæom brzinom kak o bi ispravile vizualni pomak koji nastaje uslijed kretanja glave. ide naprij ed-natrag". svaki æe korak popratiti praktièna demonstracij a.2 Ovdje nam se èini da se sredi nji disk okomitih pruga mièe odvojeno od ostatka uzorka i lebdi nad pozadinom vodoravnih pruga. "U pozadini" s vodoravnim prugama elimin irat æe se vodoravna komponenta pokreta. Odmaknite se u suprotni kraj sobe i gl edajte svjetlo. Ona se koristi istim principima kao i rotirajuæe zmije. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti trik #30 Autokinetièki efekt Trebat æe vam mala svijetla toèka. koje mozak ne mo e kompenzirati jer nema referentni okv ir. Vidjet æete da se poèinje micati samo od sebe. Postavite j e na drugi kraj potpuno zamraèene sobe. Izgledat æe. Dominantni smjer pruga. koja se temelji na razlièitoj svjetli-ni pojedinih dijel ova uzorka (boja nije nu na3). probajte ga navesti da vidi eljeno kretanje tako da ka ete ne to ka o: "Gledaj kako radi krugove" ili "Vidi. Ova kompenzacija ne ovisi o va em zna nju o smjeru u kojem æe vam se glava micati.èini se da krug u sredini lebdi iznad ostatka slik e. znaèi da æe se istaknuti s amo jedna komponenta nasumiènog kretanja. Efekt mo ete pojaèati tako da drmate knjigu. Fiksacijski pokreti va ih oèiju imaju drugaèiji utjecaj na svaki od dva dijela uzorka. ali da bismo shvatili princip. tako da vidite samo njeno svjetlo . Iluzija perifernog pomaka. mala je i dovoljno zagasita da ne osvijetli ni ta oko sebe. dok æe se kod "prednjeg" diska eliminirati okomita komponenta. bit æe lak e ako krenemo s jednom starijom vidnom iluzijom zvanom Ouchijeva iluzija. jedan ispred drugoga. Buduæi da su fiksacijski pokreti nasumièni. Sreæom. Buduæi da ne vidite druge zvijezde koje bi vam poslu ile kao referentni okvir. Idealna je cigareta koja gori u pepeljari . pogledajmo sliku 2-27. Meðutim.ona g ori sporo. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti Slika 2-26. èinit æe vam se da va a zvijezda malo ple e po noænom nebu. pri kazanom na slici 2~26. a ne neki pametn i mehanizam za kompenzaciju koji ovisi o motorièkim signalima koje aljete da biste micali glavu. vidjet æete da i dalje mo ete èitati knjigu.

B. Japanese Optical and Geometrical Art: 746 Copyright-Free Designs. 5.DtoL..org) izgleda kao da se mièe lijevo-desno! Sada. Ako s manjite zami ljene udaljenosti. a kretanje se vidi svugdje osim toèno ondje kam o gledate. New York: Dover. Nature.. (1977). Smanjite zami ljenu udaljenost tril #3 2. A. 423. ali samo u perifernom dijelu vidnog polja. To jako dob ro funkcionira kad se dva uzorka nalaze jedan pokraj drugog. gdje je razluèivost dovoljno mala.ac. S. London. aktivnost u njegovom slu nom dijelu mo dane kore æe se poveæati . Vidi takoðer http:// mathworld. (1999). njegov æe vidni dio kore poj .htrnl. Baccus. to pokreæe novu inter pretaciju obrasca i nove iluzorne pokrete. Iluzorno kretanje privlaèi oèi pa one vrludaju po slici. Segregation of object and bac kground motion in retina. 28.htm l) sadr i jo mnoge primjere takvog anomalnog kretanja. H. & Hubel. Perception. Profesor Kitaok a je uoèio jo jedan primjer anomalnog kretanja slièan iluziji rotirajuæih zmija.jpg u dva prozora i postavite svaki na svoju stranu ekrana.. L. The role of fixati onal eye movements in visual perception.. Slika je preuzeta s dop u tenjem Pion Limited. za veæe kretnje u njemu trebat æe vi e vremena. jer tada oko skreæe èas na jedan èas na drugi uzorak. gdje je vidna razluèivost najpodlo ni-ja iluzornim znakovima kretanja u sjenèanju uzoraka. The peripheral drift illusion: A motion il lusion in the visual periphery. Svjetlije stvari u vidnom se sustavu obraðuju br e (jer neuroni na njih jaèe reagiraju [trik #11]). onako kako vam iluzorno kretanje privlaèi pa nju. Iluzija kretanja javlja se jedino kad informacija prvi put stigne do oka pa morate "resetirati" vid treptajem ili kratkim skretanjem pogleda. 4. Na mjestu na kojem se bice spajaju. 401-408. jedna blijedi i postaje bijela a onda se susreæe s crnim krajem druge bice.jp/~akitao-ka/index-e. Poku aj te istodobno gledati dva primjerka iste ove iluzije.sfn. Za mentalne predod be koriste se ista podruèja mozga koja slu e i za reprezentaciju st varnih osjeta. Neprestano se slu imo kompleksnom strukturom svijeta da bismo dokuèili to se zaista k reæe i kako bismo izuzeli kretanje na ih oèiju. 617-622.ac. koji n ije stvoren namjerno. Olveczky. Martinez-Conde. J. mo da uoèite jo koji. Buduæi da taj oblik ima puno dijelova koji se ponavljaju. kad znate to trebat e tra iti. to vas opet ometa u tome da iskoristit e stalnost polo aja u vremenu i shvatite kako je kretanje iluzorno. takvim æete mentalnim objektima manipulirati lak e i b r e. Ako zatra ite od nekoga da zamisli kako èuje prve taktove pjesme Purp le Haze Jimija Hendrixa. Macknik. & Meister. Vjerojatnost da b ez intervencije èovjeka naidemo na takve uzorke ekstremno je mala. Kako to radi Sada znate sve to je potrebno da razumijete za to funkcionira iluzija profesora Kit aoke s rotirajuæim zmijama (slika 2-25). M. 229-240 . (2003). & Herbert.wolfra m. Iluzija rotirajuæih zmija i kako je razumjeti U ivotu Web stranica profesora Kitaoke (http://www.yo rk. (2004).com/Ouchilllusion. 'trik #31 Smanjite zami ljenu udaljenost Ako zamislite unutarnji prostor.uk/Pima-ges/Lightness-Brightness/Shading/8cycles. Ako zatra ite od nekoga da si predoèi unutra njost èajnika. H. Faubert. tu se bijela strana ruba obraðuje br e nego crni rub.CW. glave i tijela. Sjenèanje razlièitih dijelova stvara iluzorno kretanje ko je se kombinira s kretanjem do kojeg dolazi uslijed neprestanog pomicanja oèiju (s akada). 3..ritsumei. Logotip Dru tva za neuroznanost u kutu njihove web-stranice (http://web. Nature Reviews Neuroscience. Slika je preuzeta iz Ouchi. 8/7/e ke 1. S. S. kao i njegove znanstvene èlank e u kojima istra uje mehanizme koji do toga dovode. va em je vidnom sustavu te ko naciljati bilo koji dio obrasca pa ne m o e dobiti referentni okvir. Efekt je najizra eniji na periferiji vidnog polja. otvorite http://viperlib. Ovi efekti pokazuju ka kvi umjetni uzorci moraju biti da bi prevarili na vidni sustav. D. Razlika u vremenu dolaska pogre no se interpretira k ao pokret. Stalni pomaci oèiju uzrokuju neku vrstu resetiranja.uèiti o èemu se radi.

to znaèi da dulje kretnje imaju veæu brzinu). koje obièno na poèetku naglo ubrzavaju a na kraju nag lo usporavaju. trenutaèno njome samo mo ete osjetiti kako funkcionira eksperiment.desni lik je isti kao i lijevi. Druga istra ivanja su pokazala daje kolièina vremena potrebnog za mentalni rad g otovo uvijek u linearnom odnosu s kolièinom zami ljenog kretanja. te predod be stvaraju mentalni prostor za koji vrijede mnoga ogranièenja koja inaèe vrijede za realni prostor. Ako uveæate ("zumirate") mentalnu sliku. Kad si predoèavamo predmete i mjesta. Sh ockwave). sve dok vam se g lava ne naðe na par centimetara id poda.je li on jednak desnom? Slika 2-29.htm. mo emo slu ati unutarnje glasove i gledati zami ljene objekte. zatra ite od nekoga da zamisli slona pok raj zeca. on uistinu èuje glasove. Kad smo je mi poku avali rije iti. Drugi par nije jednak. Koliko vremena. Kako to radi Ovi su likovi slièni onima koje su Robert Shepard i Jacqueline Metzler1 koristili u svojim prijelomnim eksperimentima o mentalnoj rotiraciji. uwm. Taj odnos implicira da je mentalna brzina na ih kretnji konst antna (za razliku od stvarnih. Da li je lijevi lik jednak desnom? A na slici 2-30? Da li je tu lijevi lik jednak desnom? Slika 2-30.ne stoji da ih s amo pohranjujemo u glavi nekom vrstom apstraktnog koda. Da li je lijevi lik jednak desnom? A lijevi lik na slici 2-29 .ne la e.edu/People/johnchay/mrp. Smanjite zami ljenu udaljenost Novija istra ivanja provedena tehnikama snimanja mozga4 pokazala su da mentalno ro . te da barem u nekim eksperimentima za rotira nje slo enih likova nije trebalo ni ta vi e vremena nego za rotiranje jednostavnih lik ova. Da lije lijevi lik jednak desnom? Da biste odgovorili na ta pitanja. i opet zaokrenuta za 50°. u izvornim eksperimentima Sheparda i Metzler trebala je sekunda vi e z a svakih dodatnih 50°. to ovisi o tome koliko su pokreti veliki. da bi se predoèili takvi pokreti treba vrem ena. pogledajte sljedeæu demonstraciju (http://www. ali ovaj Smanjite zami ljenu udaljenost tril #3 put je desni lik zaokrenut za 150°. du a verzija nije saèuvala na e podatke (iako je tvrdila da jest) pa se nemojte previ e uzbuðivati oko analize svojih rezultata. Zanimljiva je i èinjenica da se vrijeme potrebno za mentalne kretnje linearno poveæava s poveæanjem mentalne u daljenosti. Iako si mo ete predoèit i nemoguæe kretnje. i za to æe vam trebati vremena.na primjer prvo muhu a onda ze< a pokra j muhe. zami ljenom kartom nekog otoka) u li nearnom odnosu sa zami ljenom udaljenosti. Svi mi. dijelovi njegovog mozga koji reprezentiraju jeziène zvukove doista æe biti akt ivniji kad bude slu ao glasove . Ako. Treæi par je identièan. Za t o vam je vjerojatno trebala koja sekunda vi e. to se smatra problematiènim jedino onda kad izgubimo sposobnost potiskivanja onog za mi ljenog. Prvi nije tako te ak .aèati rad. Da biste u treæem primjeru preklopili desni i li jevi lik. Drugi eksperimenti3 su nadalje pokazali da je vrijeme potrebno za pomicanje "unu tarnjeg oka" mentalnim prostorom (na primjer. dakle. Daljnja istra ivanja mentalne rotacije2 pokazala su da se predod ba pri rotaciji uis tinu kreæe po svim prijelaznim toèkama. morali ste mentalno rotirati po jedan èlan svak og od tih parova. trebat æe mu vi e vremena da ka e koje su boje oèi zeca nego da ka e koje su boj e oèi slona. morali ste ga mentalno rotirati 100° vi e nego kod prva dva primjera. trik #3 Smanjite zami ljenu udaljenost Na djelu Da li je lijevi lik na slici 2-28 jednak desnom? Slika 2-28. To vrijeme zumiranja mo ete djelomièno izbjeæi tako da zatra ite od èovjeka da odmah na poèetku zamisli ne to jako veliko . kad to elimo. na primjer da vam se noge di u a tijelo rotira. Ako shizofrenièara koji èuje unutarnje glasove stavite u ureðaj za snimanje m ozga. Oni su otkrili da je vrijeme potrebno za dono enje odluke o likovima u linearnom odnosu s kutom rotaci je. desni lik je zrcalna slika lijevog. samo je z aokrenut za 50°. To pokazuje da su predod be analogne reprezentacije onog pravog . Ako elite isprobati verziju s weba.

tu æete te koæu djelomièno kompe nzirati. München: Braun & Schneider. R. osvje iti vizualne informacije. Po svoj prilici je. & Proffitt. bit æe vam l k e zamisliti sebe kako rotirate oko kara nego zamisliti rotaciju kara tako da se ok renu dr kom prema vama. Ball. 4. R. ako su ostali uvjeti jednaki. Chronometric studies of the rotation of mental images. Slika 2-31.earnin g. Mental rotation of three dimensional ob jects. and Cognition. Isto vrijedi i za sklapanje raznih stvari. dodu e. D. & Reisberg. Istra ite svoj obrambeni hardver 6. 701-703. ali da istovremeno mo et e vidjeti samo jedno njegovo tumaèenje. L. nego na kartu te stvari u na em umu.5 Ako. Science. Iako va a predod ba ima sve pojedinosti slike.. dakle. & Metzler. f> Wraga. 2465. (1901). R. J. gledate kare okrenute vrhom prema vama. B. postoje i neki dokazi da primjerak u na em umu nije istovjetan primjerku iz vidnog ulaza . Journal of Experiment al Psychology: Human Perception and Performance. 17).. Ponovno otisnuto u: Jastrow. upi tajte ih je li moguæe da je patka mo da zec . Visual Information Processing. '¦' iljeske 1. 3.mislit æe da ste si li s uma. 151 168. U ivotu Mentalnim predod bama slu imo se kako bismo ne to zakljuèili o objektima prije nego ih p omaknemo ili se sami okrenemo oko njih. a ako prièekate koju s ekundu spazit æete i drugo. najlak e zamisliti samo rotaciju s voje ake tako da bude u skladu s polo ajem dr ke. & Shepard. koja pokazuje dvosmisleni lik koji je mo da patka a mo da zec. Creem. G. Meðutim. morate se prebaciva ti s jednog na drugo i uvijek æe postojati ono to se vidje li prvo (a na to koje æete vidjeti prvo mo ete utjecati uðe avanjcm [trik #81]. T. (1985). Ako ka u da su vidjeli patku.tiranje objekata ne ukljuèuje uvijek ista podruèja mozga kao mentalno rotiranje vlas titog tijela u prostoru. Trends in Cognitive Sciences. Updating displays alter im agined object and viewer rotations. Chambers. L. Chase (ur. Superior parietal cortices and varieties of mental rot ation.. Ne w York: Academic Press. Can mental images be ambiguous? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. trebat æete obaviti manje fizièkog rada i vjerojatnije æete uspjeti isprve. Parsons. 4. Pogledajte sliku 2 31. tj. 7. kako biste mogli donijeti reint erpretaciju dvosmislene slike. Upute za sklapanje bit æe te e shvatiti ako z ahtijevaju rotiranje objekta. (2000). Memory. D. 75-176. neæe se moæi prebacivati s jedne predo d be na drugu kako bi uoèili i drugu interpretaciju. Visual images preserve metric spa tial information: Evidence from studies of image scanning. 317-328. Journal of Experimental Psychology: I. da li biste ono drugo mogli vidjeti svojim "unutarnjim okom"?7 Svi ti dokazi upuæuju na analogni oblik mentalnog prostora u na em umu.6 Izgleda da percipiranje te dvosmislenosti zahtijeva neki postupak na stvarnom vi dnom ulazu. Fact & Fable in Psychology. Fliegende Blätter (1892. Shapard. U W. a elite dokuèiti da li im je dr ka predviðena za ljevaka ili de nja-ka. 7(12). M. Dodatna literatura . Kosslyn. ali ne oboje). S... Istra ivanjima koja usporeðuju te inu ta dva zadatka pokazalo se da nam je lak e i br e predoèiti same sebe kako rotiramo oko prikaza objekta nego objekt kako rotira oko svoje osi. M. Ta tvrdnja s e ne odnosi tek na samu stvar. H. N. Ne mo ete vidjeti oboje istovremeno. Ali ako mo ete zamisli ti objekt kako stoji na mjestu a vi rotirate oko njega. S. (1973). 26. èini se da biste ih trebali do ivjeti jo jednom.. str. taman toliko dugo da je vide i donesu jedno tumaèenje (patku ili zeca.). London: Macmillan. (1978). Ovaj crte mo ete vidjeti kao patku ili kao zeca. & Reiser. Oèitavanje karte zahtijeva cijeli niz ment alnih rotacija. 2. unaprijed iznoseæi pojmove koj i utjeèu na kasnije pona anje). 515-517. Cooper. D. 11(3). J. (2003). 171.. to lak e obavite mentalnu rotaciju. br. (1971). N. 47-60. Jedno od to dvoje vidjet æete odmah. A. Smanjite zami ljenu udaljenost tril #3 Ako ljudima na trenutak poka ete ovu sliku. primjerice u modelars tvu ili sastavljanju monta nog namje taja.ili barem da se njime nije moguæe slu iti na isti naèin kao to bi se to moglo s primj erkom iz vidnog ulaza.

Ka emo "tamnijih od pozadine" jer je to jednostavan i dostupan naèin da se odluèi to se smatra objektom a ne tek dijelom pozadine. to je èak prebrzo za obradu kojom bi se kombinirale informacije iz oba oka. Masson. "Simetrièno irenje". Busettini.1 To je daleko prebrzo za bilo kakvu sofisticiranu obradu.neæe reagirati na objekte koji bi ih proma ili. Sve ivo. ma kako objekt bio velik i brz.2 Objekti koji se nadvijaju nad nas uvijek izazivaju reakciju. Ta vrsta podra aja privlaèi pa nju [trik #37) i uzrokuje reakciju iznenaðenja. Na neke se stvari jednostavno ne smijete naviknuti. Ako se ne ire. kao i sklapanje oèiju ili napinjanje mi iæa ako s e sudar ne mo e izbjeæi. trik s nadvijanjem je brz i funkcionira taman dovoljno dobro. Nadalje. Izbjegavanje sudara je poprilièno va no.com/psychology/cognitive/percepti-on/sectionl . Objekt koji se nadvija nad nas uvi jek je potencijalno opasan. usporedbom informacija iz oba oka. ali zamalo.4 Ti neuroni izbijaju u odgovarajuæem trenutku prije s udara.html) Istra ite svoj obrambeni hardver Posjedujemo specijalizirane rutine koje detektiraju ono to se nadvija nad nas da bismo se tome izmaknuli. Ta bi se vrsta izraèun a mogla obaviti i u mo danoj kori. S.3 To je jo jedan znak da svi oni pripadaju klasi za koju imamo specijalizirano ivèano pos trojenje . trzaj. & Miles. kao i to da zamalo-proma aji ne izazivaju reakciju. èak i kad su predvidl jivi. Obièno vrijedi da. o d gmaza preko goluba do ljudskog mladunca. pokazuje da se inf ormacije o putanji i brzini izluèuju iz stope i oblika irenja.. Neuralni um nije mana nego prednost B/7/e te 1. (1997). G. 512-515. a ako se ne ire simetrièno. jer je ta vrsta ul aza karakteristièna za objekte koji idu na vas. 390(6659). Isti uèinak neæe imati mrlje ako se smanjuju umjesto da se ire. i to æe se br e odvijati. èak i da im do sudara nedostaje tek 5°. trepnut æe i/ili pognuti glavu kad vidi takvu vrstu ulaza. Umjesto toga. to se tako ne radi. A. C. to æe se nalaziti dublje u mozgu. Za ovaj vam trik neæu predlagati nikakve kuæne demonstracije: svatko zn a kakvi su uèinci a ne bih htio da jedni druge gaðate raznim predmetima kako biste v idjeli da li vam funkcioniraju obrambene reakcije. ljudi reagiraju unutar 80 m ilisekundi. vjerojatno su samo u pokretu. koji su izravno ukopèani u motorièke sustave za izmicanje i obrambeno pona an je. to je ne to va nije.sparknotes. To radi otprilike ovako: simetrièno irenje podruèja tamnijih od pozadine pokreæe reakciju iznenaðenja.treptaj. n iti ako su svijetle umjesto da su tamne. Svi mi poskoèimo na glasan zvuk i ispru imo ruke kad se ne to iri u na em smjeru. sve to morate napraviti u roku. Radial optic flow induces vergence eye movements with ultra-short latencies. trik #32 Istra ite svoj obrambeni hardver trik #32 Kako to radi Na podra aj koji ima putanju koja bi dovela do sudara. Kod golubova se stanice koje detektiraju nadvijanje nalaze u srednjem mozgu.Odliène natuknice o mentalnim predod bama na Barnes & Noble (http://www. tovi e. to æe biti evolu ijski starije. onda ili mijenjaju oblik ili nisu na putanji koja bi dovela do sudara. F. Ta èinjenica. ne mo emo ih nauèiti zanemarivati onako kako to mo emo kod drugaèijih dogaðaja. Nature. ali kad su u pitanju brzi i nemali objekti na udaljenosti manjoj od dva metra. To je automatski. posao se obavlja jednim klasiènim hakerskim trikom -"dovoljno dobre" informacije o trodimenzionalnom polo aju i brzini dobivaju se iz grubih 2D ulazni h podataka. ne èudi to imamo specijalizirane ivèane mehanizme za detektiranje sudara.a razlog tome je i prilièno oèigledan. mo da previjanje r uke ili noge u zglobu kao poèetak kretnje kojom æete za tititi ranjive dijelove tijela . Veo ma su precizno ba darene tako da reagiraju samo na objekte koji izgledaju kao da æe izazvati sudar . Na djelu Reakcija iznenaðenja svima nam je dobro poznata . . Imajuæi sve to u vidu. Od izmicanja nema koristi nakon to primite udarac. Ne trebate usporeðivati informacije iz oba oka.

nadalje. Pjesma "Sretan roðendan" otpjevana preko krckave telefonske linije i dalje je "Sretan roðendan". Ali ako je uma toèno onoliko koliko treba.. da stanice u vidnom dijelu kore reagiraju na razlièite specifiène pokrete [trik #25]. W. podlo ni su sluèajnim varijacijama. (1988). jasno æete vidjeti to je na slici. A. J. urnsl. 447-463. Schiff. B. iako su na i ivèani signali umni.2. trik #33 Neuralni um nije mana nego prednost trik #33 Ali moguæe je da um ima i korisne funkcije u ivèanom sustavu. Science. Znamo da je mozak prilièno toèan. vidite neka opæa obilje ja slike to su dijelovi s visokim vrijednostima osvjetljenja pa uvijek prelaze prag. fina obilje ja se po javljuju dovoljno konzistentno (s vremenskim izglaðivanjem izgledaju sivo). mi generaliziramo i ka emo. Slici u sivim tonovima dodan je um. kol iko god bilo uma.n ijo obraðujemo simultano [trik #52]). (1962). Persistent fear response s in rhesus monkeys to optical stimulus of "looming". Na djelu Da biste vidjeli kako um mo e biti koristan. kako bi podnio nasumiène ulazne podatke kojima je izlo en u svojoj okolini. 215-220. to mo e dobro poslu iti. J. 5. primjerice. J. 136. Postupak se ponavlja a rezultati se gledaju kao video-snimka. 8c Simmons. Usporedite sliku s razlièitim pripadajuæim razinama uma.Pieronovim zakonom [trik #11]. i daju bijele piksele . Infant Behaviour and Development. a o ne koje hoæe. 236-238. & Frost. da je odnos brzine i intenziteta reakcije opisan odreðenom form ulom .. Time to collision is signaled by neurons in the nucleus rotundus of pidgeons. Usporedite to sa svojim kompju-teiom. Kako to radi Èinjenica da ste evoluirali tako da se mo ete nositi sa umnim internim signalima èini v as robusnijim sustavom. Wang. a koja za obradu sustavom stereosko pskog vida. Ali i jedna i druga tvrdn ja istinita je samo u prosjeku. projektiranim t ako da bude precizan. a piks eli koji bi trebali biti crni ne aktiviraju se dovoljno èesto da bi predstavljali smetnju. J. Trends in Neuro sciences. F. Sveprisutnost uma Neuralni um nije mana nego prednost u neuralnoj obradi znaèi da je va mozak vi e statistièki nego mehani-stièki stroj.) Neuralni um nije mana nego prednost ivèani signali sami po sebi su umni. Perception of impending collision in 3. i s kojih udaljenosti . Kad je uma malo. Seeing what is coming: Building collisi on-sensitive neurones. Za svaku pojedinu stanicu. neæe reagirati potpuno isto svaki put kad do ivimo odreðeno kretanje. a rezultat je filtriran putem odreðenog praga. Nature.detalji se. Opæa obilje ja uvijek su tu (bijeli pikseli). C. pogodna za obradu pomoæu sustava nadvijanja. mi uzimamo prosjeke i tako lak e tumaèimo umne podatke. i to sa svim pojedinostima. Rind. Glav i mehanizam kojim se neuralni um kompenzira je upotreba mno tva neurona od kojih se onda uzima prosjek i tako se poni tava um. 3. Neæe sve stanice osjetljive na kretanje u vidnom dijelu kore doista i reagirati na kretanje. Nanez. Y. Na psiholo koj razini. meðutim. Mozak se razvio tako da mo e baratati sa svakakvim anomaln im jedinicama podataka. J. pa èak i to hoæe li uopæe izbiti.edu/sr/. i ne to slièno mora raditi i mozak. i svako pojedino ispi tivanje vremena reakcije. Kad uma ima puno. (1992).. (Ovaj èlanak sadr i pr oraèune koji pokazuju koja je toèno velièina nadolazeæih objekata. U stvarnosti. Neuralni signali su uvijek umni: vremena njihovog izbijanja. P. & Gibson. veæina piksela na slici je èest o aktivno i te ko je raspoznati stvarne dijelove slike od piksela koje je nasumièno aktivirao um. 11. . J. 982-983.1 i koja sadr i Java program. Java). E. Mo emo smisleno shvatiti cjelinu èak i kad se jedan njezin dio ne uk lapa sasvim (to se vidi i u na oj sposobnosti da inloi in.to 6-week-old hu man infants. Caviness. ne pojavljuju dovolj no èesto da biste ih mogli razaznati. koju je dizajnirao Enrico Simonotto. postoji odreðena varijacija pri mjerenju. 22. a ne samo nezgodan bug. posjetite stranicu pod naslovom Visual Perception of Stohastic Resonance (http://neurodyn. 356. Moguæe je da je um prednos . Ka emo. dajte mu pogre nu instru-k< 1111 u pogre no vrijeme i sve skup a æe se sru iti. 4. (1999).

M. On ka e da dodavanje uma signalu poveæava najveæu moguæu azinu signala. Kad ovdje govorimo o pa nji. Koliko god toga mogli percipirati istodobno. Stohastièka rezonanci ja funkcionira najbolje u situaciji u kojoj imate jo jednu dimenziju. (1996). naravno. Evans. makar samo zakratko. (1997 ). iako neuredna. R. Riani. U ovom prim jeru vrijeme i prostor poslu ili su tome da ogranièe va u prosudbu je li piksel isprav no aktiviran. da bismo reagirali samo na jedan svjesni do ivljaj. a prate ih jed nostavna i slo ena sjeæanja i asocijacije. Detalji i ogranièenja pa nje Imajuæi to u vidu. signal prelazi prag a prosjeèna vrijednost mu o staje nepromijenjena Sve je ovo. umjesto na milijun e njih..slike. Te ko je precizno definirati pa nju. Poplava ne obraðenih osjetnih podataka navire kroz na e oèi. u i. Moguæe je i da pa nja nije naèin alokacije oskudnih procesnih resursa mozga. Seife. Dodatna literatura Ovo je jedan primjer praktiène primjene teorije stohastièke rezonancije. Dodavanjem uma signalu stvara se na zupèana linija koja. Trikovi u ovom poglavlju bave se time kako mo ete namjerno . Slika 2-32 to pokazuje u grafièkom obliku. ptice na prozoru . um u na em sustavu mo da obavlja jo jednu funkciju . u obliku s lu nog pomagala: Morse. Moguæe je da je pa nja naèin odbacivanja informacija. & Moss. F.to je fenomen koji se u teoriji kontrole naziva stohastièka rezonancija. Twitty.. R. Pukim dodavanjem uma signalu. Psiholog William James1 u svojoj je knjizi The Principles of Psychology /Naèela psihologije/ 1890. 11 86-1189. Kad se signalu doda um. preko koje mo ete usporeðivati signale. &. prijatelja. nego fizièko ogranièenje sposo sti za djelovanje. Rijeè je o trenutaènoj posebnoj va nosti koju pri-dajete onome to vam je. Kako onda odluèujemo èemu se posvetiti a to zanemariti (barem privremeno)? Osjeæaj da jednoj percepciji ili nekim percepcijama posveæujemo vi e resursa nego drug ima zove se pa nja. Neuredni um nije mana nego prednost trik #33 Bijeli pikseli u Simonottovom programu odgovaraju mjestu prelaska praga detekcij e." Neki ka u da dosad nije pronaðena toènija i korisnija definicija. na primjer vrijeme. ko u i druge organe. Physical Review Letters. Sve to èini pravu bara u informacija i jednos tavno ih nismo u stanju razmotriti odjednom. godine napisao: " to je pa nja. a upravo to mo e izvesti i va mozak. ne mislimo na onu vrstu koncentraci je kakvu usmjeravate na neku te ku knjigu ili na nastavu u koli. ili su avanj a moguænosti. 2(8). tako reæi.. E. a pritom suraðujete sa umom koji je unesen u program. mo emo pojaèati tako da preðe prag detekcije: tako æe ga biti lak e detektirat ne te e. svejedno ima iste prosjeène vrijednosti i na odr eðenim mjestima prelazi prag detekcije. J. E. M. mo et e iskoristiti i uèestalost prelazaka praga detekcije. kazano s gledi ta prema umu kao neèemu to treba zaobiæi. Suprotno intuiciji. Ogranièavaj uæi faktor mo da uopæe nije na a sposobnost pro-raèunavanja. Visual perception of stochastic resonance. mo emo baciti ne to svjetla na pa nju kako bismo vidjeli kako djeluje i kako to do ivljavamo.4 !-1-1-!-1-1-1-1-1-r 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Vrijeme Slika 2-32. a treperavi bijeli piksel u prosjeku s vremenom stvara sivu boju. Treæe poglavlje: Pa nja " trikovi 1 # 34-43 ivimo u u urbanom svijetu i bez prestanka primamo brojne ulazne podatke. ako mu dodamo pravu ko lièinu uma.. Glatka krivulja je varirajuæi sign al koji nikad sasvim ne dose e prag aktivacije. 78(6). Simonotto. neæemo uvijek popraviti stvar: mo da se pojavi problem da se prag detekcije prelazi iako signala uopæe nema. Ogledajte s e nakratko po sobi. to znaèi da slab signal. upalo u oèi. rad ija. Bilje ka 1. Sto ste vidjeli? Èega god da se sjeæate . 928-932.tome ste posvetili pa nju. to svatko zna. F. C. Roberts. meðutim. djelovati mo emo s amo radnju po radnju. Enhancement of vowel coding for cochlear implants by addition of noise. Nature Medicine. Buduæi da se um mijenja u vremenu.

i to mo e nadvladati va e voljno pona anje i automatski vam p rivuæi pa nju [trik #37]. Da biste primijetili razliku. vidjet æemo kako pobolj ati svoj kapacitet vidne p a nje [trik #43]. Usporedba uzorka unutar raspona razluèivosti pa nje (lijevo) i suvi e detal jnog. Jedna skupina je unutar granica razluèivo sti na e pa nje.osnovna rezolucija va ih oèiju je vi e nego dovoljna da ih razazna. + Slika 3-1. Jedno je moæi gledati. Razluèivost va eg oka ne ide dalje. u objektima na koje obraæate pa nju raspoznat æete vi e detalja nego u onima na koj e ne obraæate pa nju. prebacite pa nju na linije slijeva. Nadalje. Na djelu Slika 3-1 pokazuje dvije skupine linija.fokusirati vidnu pa nju [trik #34]. Kapacitet za obr adu u mozgu je ogranièen a pa nja je mehanizam alokacije njegovih resursa. ispitat æemo granice premje tanja pa nje [trikovi #38 i #39] i dovesti se u situacije u kojima nas pa nja i zdaje [trikovi #40 i #41]. Drugaèije r eèeno. morate moæi micati fokus a da ne pomièete oèi . Pazite da vam se oèi uopæe ne mièu. Jedna skupina linija je unutar razluèivosti pa nje (desno). Stvar je u tome da se mo emo usredotoèiti na fine detalje u golemim natrpa nim uzorcima. A sada.edu/entries/james).) . (To je s lijevom skupu linija iz prvog dijagrama na slici 3-1. a to je u e povezano s ogranièenjima vidne obrade u mozgu nego sa spos obnostima va eg oka. Druga svojom prenatrpano æu onemo uæuje na u izra enu sposobnost diferencijacije.1 Detalji i ogranièenja pa nje tril #3. Ali raspoznavanje detalja u ivotu nije samo stvar luèenja razlike izmeðu jednog i dva piksela. Konaèno. Stanford Encyclopedia of Philosophy ima dobru biografiju Williama Jamesa (htt p://plato. bez da pomaknete pogled s kri iæa. Kako to radi Razlika medu te dvije skupine linija je u tome to je desna skupina unutar razluèivo sti vidne selektivne pa nje jer je ra irena. Bit æe ja sno da ih ima vi e . odnosno zbijenij i. a lijeva skupina ima previ e zbijenih det alja. vi e neæete moæi voljno premje tati fokus pa nje na svaku pojedinu toèku. to do ivljavate kad to uèinite (a kako kad zatim od vratite pa nju) [trik #36]. druga je prev i e detaljna (lijevo)1 Uzmite ovu knjigu u ruke i fiksirajte pogled na kri iæ u sredini slike 3-1. dva piksela trebala bi biti razmaknuta oko milimetar ili vi e da se ne stope u jedan. Koliko sitne detalje mo ete vidjeti? Ako gledate kompjuterski ekran s udaljenosti od tri metra. i uoèite da s lakoæom mo ete prebrojiti koliko je linija na desnoj strani. jednostavno su previ e zbijene.to jest prirodno ali mo e biti èudno kad to prvi put radite namjerno. dijagram s linijama pokazuje da postoji ogranièenje moguænost i pr obiranja. a to ogranièenje zasniva se na gustoæi detalja. Ali mo ete li ih prebrajati? Mo ete li selektivno prebacivati pa nju s treæe na èetvrtu l iniju slijeva? Najvjerojatnije ne. Detalji i ogranièenja pa nje Slika 3-2. Bilje ka 1. Malo æemo i brojati [trik #35]. "Pa nja" u ovom kontekstu ne znaèi odr avanje (ili neodr avanje) koncentracije na predav anju.stanford. Bit æe vam lako pr citi pa nju na. Rijeè je o davanju prioriteta nekim objektima nau trb drugih. Toèke su malo previ e zbijene da ih obuhvati pa nja. a ako dr ite pogled na centralno m kri u. susreæemo se s ogranièenjima konstrukcije oèiju. a drugo moæi vidjeti. Selektivna pa nja je sposobnost da se obrada voljno usmjerava na eljeni objekt. zbijenog uzorka (desno) Uzorak zdesna pokazuje to se dogaða kad je uzorak ne to malo finiji. "trik 1 Detalji i ogranièenja pa nje #34J Kad se usredotoèujemo na detalje. Vje bajte pre bacivanje pa nje s jedne na drugu liniju dr eæi oèi fiksiran na kri iæu. kao i s ogranièenjima sustava za pa nju u mozgu. srednju liniju u ovoj skupini. primjerice. Iako èovjek ima dojam da bismo u izboru predmeta pa nje trebali imati potpunu slobodu. to nam omoguæuje da raspoznamo detalje.

Napokon. A B Slika 3-3.kad gledate neki skup predmeta i nabrajate ih jedan po jedan. kao u zgusnutoj desnoj strani slike 3-2? Ili je prikaz. do pet puta za svaki brojani predmet. a da biste vidjeli kako ih j e est u skupini B.. i opæenito. Na druTu mo emo povuæi paralelu s razluèivosti oka. tos je u tome da sa imanje funkcionira samo kod vrlo malih brojeva. Cava-nagh. trik #35 Brojte br e sa imanjem Ako je grupa dovoljno mala. Ako pogledate istra ivan ja o tome koliko osobi treba da razgleda oblike na ekranu i ka e koliko ih ima. a za vi e od toga vrijeme raste za 250-350 mi-lisekundi. a samo jedna se slu beno naziva brojanje. na lijevoj strani slike 3-2 uoèite da su toèke zbijenije na dnu nego na vrh u. To je veliki skok. Slike su prenesene iz Trends in Cognitive Sciences. da bismo i razaznali..Nadalje. To je o naj obièan naèin . Ali gdje u str ukturi mozga nastaje ta optimizacija. Brojte br e sa imanjem Na djelu Pogledajte koliko ima zvjezdica u ove dvije skupine na slici 3-3. a ne na dosadnom nebu gore. dovoljno æe biti i sa imanje. Fiksirajte pogled na kri iæ u sred ini i moæi æete prebacivati pa nju na bilo koju toèku u uzorku. èini se. jasno vam je veæ na pogleda (ima ih tri). kako nastaje ogranièenje razluèivost i pa nje. desna ne mo e Znam da to izgleda oèigledno. Da li on mora pomno prouèiti svaku æeliju da bi se sna a o. za pomak oèiju radi izravnog gledanja toèke treba vi e tra en ja. Tad a vam treba neki sustav za prisjeæanje predmeta koje ste veæ izbrojili . Copyright (1997). vi djet æete da vrijeme raste za 40-80 ms po predmetu ako ih ima èetiri ili manje. rastavljen na velika podruèja. & Intrilligator. P. 115-21. Ali zato je brzo! Tako brzo da se donedavno vjerovalo da je trenutaèno. ima smisla biti tako optimiziran. i zato je taj proces brz. Ali ba u tome i je stvar. Za to je selektivna pa nja uopæe va na? Pa nja nam slu i zato da bismo znali kamo pogledati U lijevom uzorku s toèkama mo ete odabrati eljenu toèku prije nego pomaknete oèi. Uoèite da toèke. za to to ne mo ete kad ih je est? Za to ne i kad ih je stotinu? Kako to radi Sa imanje i brojanje doista su. subitizing/. 9. Uzorak je te ko prouèiti i zbog toga je proces spor. U ta dva sluèaja razliku èini subjektivni do ivljaj. za procjen u prva èetiri predmeta potrebna je tek èetvrtina sekunde.1 Ili. Nakon njih. lak e je izabrati predmet pa nje i fokus irati se na detalje u centru vidnog polja. zdesna. He. vi e ih je.ra zluèivost pa nje dolje je vi a. jo se ne zna. 1(3). Naziva se sa imanje Iengl. prim jerice u tabliènom kalkulatoru. Sve toèke na lijevoj slici padaju unutar razluèivosti koja je potrebna da bismo ih m ogli pojedinaèno odabrati i usmjeriti pa nju na njih. Drugi naèin je br i.. Ako naizgled trenutaèno vidite koliko je zvjezdica kad ih ima tri.. Buduæi da se cijela akcija dogaða u razini oèiju ili ispod je. J. s dop u tenjem Elseviera. Sposobnost odabiranja toèke opad a s poveæanjem udaljenosti od sredi ta pa uzorak mora biti puno grublji. naime da nam treba vi e vremena da vidimo koliko je zv jezdica u veæoj skupini. trebat æe vam malo dulje.mo da brojite s vrha . Mozak ima dvije metode brojanja.. za svaka sljed eæa èetiri predmeta potrebna je sekunda. do oko èetiri. Jednako kao to je ra-zluèivost oka najvi a u centru [trik #14] i opada prema periferiji. Koliko ih je u skupini A. ne trebate brojati. Èini se da je brojanje posve voljan . U ivotu Pogledajmo to je s razluèivo æu pa nje kad nekome prikazujemo ekran pun informacija.i onda uveæavate zbroj za jedan: 7. To je moguæe zato to bolje razaznajemo detalje u donjem dijelu vidnog polja . drukèije reèeno. koje j e gotovo trenutaèno. Lijeva skupina zvjezdica se mo e sa eti. S. Slika 3-2 ilustrira tu tvrdnju. kao na lijevoj strani . trebaju biti veæe to su dalje od sredi ta. Attentional Resolution. mo da pomoæu boje i kontrasta koji ga èine razumljivim veæ iz centra pogleda i poma u oèima da pronaðu ono to tra e? Bilje ka 1. Brojte br e sa imanjem gom pak dijagramu. dva razlièita procesa. 8.

A. Morate usmjeriti pa nju na svaki predmet. ali samo u odreðenim okolnostima. Odsjek za povijest i filozofiju znanosti (http:// wvwv. Oèi vam se kreæu sa zvjezdice na zvjezdi cu. praæenje objekata je.ac. Psychology R eview. i slijediti njihovo kret anje ili druge njihove promjene. 435-446.html. predmet po predmet. Trick. ne upotrebljava nikakav poseban di o mozga koji ne bi bio u upotrebi i pri brojanju.to je savr eno za sa imanje. Are subitiz ing and counting implemented as separate or functionally overlapping processes? Neurolmage. I doista. (1994). & Pylishyn. 15. Na a lost..cam. R ecimo da na stolu imate trideset predmeta.. M. ili tri osobe u predvorju. & Price. W. Za razliku od toga. To je mala dizajnerska pomoæ kojom mo emo zaobiæi numerièko ogranièenje mozga.èun. (2002). nego uopæe ne sa imati i pojedinaèno brojiti svaki od tridese t predmeta. za to gledi te ne nalazimo potvrde gledajuæi aktivnost dijelova mozga pri kori t enju ova dva mehanizma. time dobivamo odreðenu naznaku o razlog u zbog kojeg je br e brojati u malim skupinama. da bismo se povukli). Butterworth. nego popratna pojava vidne obrade. bez da ste ih nabroja li. nego da jo ima status pretpostavke. Mo da je. Znamo da automatski mo emo pratiti ogranièen broj objekata. Slu iti se njima bilo bi te ko . dok se ne vidi koliko ih je. To je neke istra ivaèe navelo na pomisao da sa imanje samo po sebi nije nikakav èin. Stoga je veoma te ko primijetiti to taj mehanizam zbilja radi. "The Material Culture of Mathematics in a Historical Perspective". Bilje ke 1. M. Z. L. Ogranièenje broja objekata koje mo emo pratiti i broja predmeta koje mo emo sa imati je neobièno slièno. nego jedan po jedan.g otovo nehotièna sposobnost da dr imo stalno otvorene pretince za objekte u vidnom po lju [trik #36]. O kojem god neuralnom mehanizmu se radilo. Uopæe nije nu no da vam se oè pomièu sa zvjezdice na zvjezdicu. to je moguæe a mozak èak mo e pratiti objekte kad naèas nestanu iza neke prepreke. Piazza. trik #36 Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje Praæenje naizgled identiènih objekata oèima nije tako lak posao. Problem s pa njom kao mehanizmom je u tome to ga koristimo bez prestanka . takoðer sa imamo gomile protivnika kako bismo brzo ocijenili na to smo se namjerili (i. 80-102. neki ka u. odrasli ljudi broje u klasterima. C.uk/re adinglists/mcm-2. JeBrojte br e sa imanjem dnostavno gledate.on je sa stavni dio na e percepcije. Mechelli. i zaista osjetiti kako je to usmjeriti pa nju na ne to. Why are small and large numbers enume rated differently? A limited-capacity preattentive stage in vision.hps. jednostavno z nate da sit na stolu èetiri alice. ik 36 Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje U kompjuterskim pucaèkim igrama u prvom licu. Br e ih je mentalno grupirati u klaster e od po tri (koristeæi brzu metodu sa imanja pri formiranju grozdova) a onda sporo i zbrojiti deset klastera. Uz koncentraciju. kako se èini. Neke raèunaljke imaju deset kuglica u svakom retku.1 Sa imanje. brojanje je potpuno razlièit proces i javlja se tek kad se popun i kapacitet za praæenje objekata. Kao kad gledamo sjene da bismo raspoznali oblik okoline [trik #20]. J. . 3. ako treba.. èini se da sa imanje prethodi pa nji. s ilustracijama).da nije ruskog dizajna s obojane dvije sredi nje kuglice. 101(1). ugraðeno svojstvo vidne obrade . èini se.1 To vizualno ra zlikovanje dijeli redak na tri grupe od po najvi e èet iri kuglice . U ivotu Ne morate daleko tra iti da biste vidjeli znaèaj razlike u brzini izmeðu do ivljaja kolièi ne predmeta i potrebe za njihovim brojanjem. Nije potreban nikakav namjerni èin. Va nost najbr eg moguæeg odreðivanja brojnosti protivnika u tom tipu igara ima i zgodnu popratnu pojavu . klasterima. Sveuèili te Ca mbridge. 2.i sporo .2 Prema tom gledi tu. Brojanje onda treba "upamtiti" koji su predmeti veæ nabrojani i nastaviti niz. B..time vje bamo svoje rutine sa imanja [trik #43]. To ne znaèi da je stav o brzom s a imanju kao popratnoj pojavi netoèan. razlog zbog kojega je sa imanje b taj to je vidni sustav unaprijed obilje io predmete koje tek trebamo "izbrojiti" p a vi e ne trebamo ni ta raditi da bismo znali koliko ih ima.

n iov. bijeli kvadratiæi sada na trenutak i èezavaju. U zadatku prekrivanja (http://rucss. slika 3-4). Dodatnu te koæu donosi i to to Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje svi kvadratiæi povremeno i èezavaju i ponovno se pojavljuju . slika 3-5). koji p ovremeno nestaju iza stupova smje tenih du polja njihovoga kretanja. Svrha te demonstracije je jednostavno istaknuti da doista mo ete obraæati pa nju na vi e od jednog objekta istivremeno. umjesto da se samo pojave nakon ruba stupa. Ovaj zadatak praæenja vi e objekata neæete uspjeti izvr iti. tako to æe te namjerno usmjeriti pa nju na vrlo opæenite objekte . èet iri od osam kvadratiæa bijesnu na poèetku.rutgers. engl. time dose emo granic u na e pa nje. Umjest o da kliznu iza vidljivih stupova.mov. zahtijeva ozbiljnu koncentraciju. multiple object trac king) na Laboratoriju za vidnu pa nju dr. Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje Na djelu Pogledajte niz demonstracija praæenja vi e objekata (MOT. Praæenje je sada jo te e: tanji bijeli oblk. Film s virtualnim prekrivanjem (http://rucss. S druge strane stupa iznova æe narasti od toèke u kvadratiæ.e du/finstlab/demos.1 Praæenje vi e objekata je klasa eksperimenata koja se temel ji na poku ajima da se istovremeno prati vi e objekata (u prvoj demonstraciji. QuickTime). Jedna jedina razlika izmeðu ovog i prethodnog eksperimenta (s virtualnim prekrivanjem) je u tome da se kvadratiæi smanjuju u toèku pri susretu s nevidljivim crnim stupovima.mov. QuickTime.dva manja bijela kvadrat iæa na slici 3-6 upravo se pomaljaju iza jednog od nevidljivih stupova. Pratiti sva èetiri kru iæa istovremeno nije trivijalno . U sluèaju da trenutno nemate pristup Internetu. ali vidjet æete da æe vam biti relativno lako ako usmjerite pogled na sredinu ekra na. Probajte. zadatak nije samo te ak. Zenona Pylyshyna (http://ruccs.rutgers.i su kvadratiæi. Tada æete moæi pratiti sva èetiri kru iæa a da ne morate zuriti u svaki pojedinaèno. Praæenje èetiri bijela kvadratiæa koji su bljesnuli na poèetku ekspe rimenta sada je pravi izazov. vizualno identièni m ometaèkim objektom. Poèetak je skroman . To sigurno nije tako lako kao kod eksperimenta opæeg MOT-a i mo da æe vam treb ati par poku aja prije nego to ga uspje no izvedete pokus.rutgers. Q uickTime. a va je zadatak pratiti njih èetiri dok traj e film. Trebate pratiti èetiri od ovih osam krugova dok se gibaju po ekranu Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje Slika 3-5. Praæenje pokretnih oblika postaje te e kad ih periodièno zaklanjaju crni st upovi (ocrtani bijelom bojom) Slika 3-6.htm).rutgers. napola skriveni iza nevidljivih stupova. QuickTime. kru iæa) u pokretu.edu/finstlab/mot-occ occlusion.ali tim se mehanizmima slu imo da bismo pratili bilo to to se kreæe: tenisku lopticu. tu je jo jedan film: zadatak im-plozije i eksplozije (http://rucs s. kru iæi koje trebate pratiti zabljesnut æe na poèetku filma. ovaj eksperiment je isti kao i eksperiment opæeg MOT-a. ElHH Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje Kako to radi .alokacija pa nje na objekte u kretanju . prikazane na slikama 3-4 do 3-6. umjesto da sk li-znu iza njih.mov. n ego manje-vi e neizvediv. Ovaj put. pomoæi æe vam snimke ekrana s eksperim entima. psa. Poèinjemo s eksperimentom opæeg MOT-a (http://ruccs. slika 3-6). o o/V o o 0 ' CO o Slika 3-4.edu/ finstlab/mot.edu/finstlab/mot-occ-implo-sion. pratit æete kret anje malih oblika u boji. umjesto kru iæa pojavljuju se identièni bijeli kvadratiæi. Stup ovi koji prekrivaju kvadratiæe koji se nazale iza njih sada su u boji pozadine pa postaju nevidljivi. Osim to se uvode stupovi. meðutim.u ovom sluèaju.rutgers. U ovoj demonstraciji tra i se da pratite èetiri od osam kru iæa u pokretu. mrava ili kursor na ekranu. U ovaj æete zadatak morati ulo iti punu koncentraciju i svaka smetnja prouzroèit æe brkanje tra enog kvadratiæa nekim drugim.edu/finstlab/ mot occ-virto cc. Ali.Ovaj trik ide na to da vam poka e kako je to doista usmjeriti pa nju na ne to. Osjetit æete to se dogaða s tim oblicima kad prestanete na njih obraæati pa nju. Iako je jo uvijek moguæe relativno uspje no pratiti sve èetiri mete. Time se ispituju ogranièenja pa nje i specijalizirane vje tine praæenja.

za trenutak. mora biti da mozak nekim automatskim postupkom oslobaða pa nju èim vi e nije potrebna. na primjer. tada ne biste bili mogli meðusobno razlikovati preostalih sedam kru iæa. meðutim. na primjer redak u tablici. Tako znate daje kru iæ na kraju pokusa isti onaj koji ste identificiral i na poèetku. Na primjer. Usprkos tome to svih osam kru iæa u eksperimentu opæeg MOT-a izgledaju isto. Posljednja demonstracija s implozijom i eksplozijom mala je prevara. va mozak odmah reagira i zatvara objektnu datoteku i oslobaða pa nju . zapravo se radi o poluautomatskom procesu. Osjetite prisutnost i odsutnost pa nje Imajuæi to u vidu. Osim toga. osjeæaj nije uvijek tako izrazit kao "Sada razlikujem te objek te" . O skupinama obilje ja skloni smo misliti kao o objektima. Meðutim. ili tra iti neke osobite pokrete. Tako djeluje pa nja. nego tek svijest o tome da ste ih vidjeli. Zami ljena je tako daje bude nemoguæe izvesti. da se odmièu u daljinu. To bi vam pomoglo da se sjetite koji redak slijedite. U tom sluèaju. U ovom sluèaju. Objektne datoteke su kao pokazivanje prstom. kru nost.oni nestaju liniju po liniju. samo to se ne slu e prstom nego pa njom. mo ete odluèiti privremeno po tisnuti pa nju za ta obilje ja (to je cijeli smisao negativnog ude avanja [trik #42]). tako to stvaramo objektne datoteke k oje mogu biti trajne. da biste ponovno otvorili svoju objektnu datoteku kad se kvadratiæi opet pomole iza nevidljivih stupova. Da ste u tom prvom filmu pratili samo jedan kru iæ. "istobrznost"). prvobitno ljuds ko biæe koje obitava na afrièkoj savani. kad ih ovi zakriva ju .Sposobnost istodobnog praæenja vi e objekata (MOT) je vje tina koju mo emo zahvaliti tom e to obraæamo pa nju na objekte: da nije pa nje. Kad se skupljaju u toèku. ne biste mogli voditi raèuna o tome koji je koji (a kamoli pratiti vi e njih). vrlo biste ga lako razlikovali o d ostalih. Praæenje tolikih objekata je namjerno te ko pa popun java va kapacitet kontrolirane pa nje i sili vas da se oslonite na automatske funkc ije mozga. Iznenadni pokreti. Time se posti e otkrivanje automatskih funkcija. No. k vadratiæi daju drugi trag. Demonstracija s virtualnim okludorom je te ka ba zato to v am iscrpljuje moæ pa nje pri praæenju èetiri objekta (imamo mjesta za maksimalno èetiri do pet objekata) i potpuno ovisi o va im automatskim procesima. Mozak automatski ka e: "Ovo je objekt koji trebam zapamtiti" i stvara datoteku (neku vrstu nevidljive etikete zalijepljene za objekt). Objektne datoteke ostaju otvoren e kad izgleda da je praæeni objekt za ao iza nekog drugog objekta u vidnom polju. To se do ivljaj pa nje ubacuje u va u vidnu percepciju. a ono to pritom osjeæate je do datni sloj va e vidne percepcije. S objektima na e pa nje baratamo na poseban naèin. Ili obratno. va je mozak stvorio njegovu datoteku indeks za skupinu osobina koje s e pojavljuju u va oj vidnoj pen epc iji i dr ao ju je otvorenom dok god vam je pa nja bila usmjerena na taj objekt. (Moguæe je da pa nja ima svoju ulogu pri grupiranju obilje ja. Pa nja i je mehanizam kojim se mozak koristi da bi odreðenim objektima pridao vi e vremena za obradu. Evo trika kojim se slu i va sustav objektnih datoteka kako bi znao kada ne smije za tvoriti datoteku: kad kvadratiæi nestaju iza stupova . u ovom sluèaju crnih stupova. mo ete odluèiti primjeæivati eðene boje. Iako ste u ovom sluèaju namjerno usmjerili pa nju na odreðene objekte. a gusto zelenilo u prvom planu ima isti uzorak kao i sve ostalo pa je u biti nevidljivo u odnosu na pozadinu. Sjeti te se kako ste micanjem prsta pokazivali na ne to. obraæate pa nju na svaki automobil koji proðe dok èekate da prijeðete u licu. Pa nja je ne to to se mo e alocirati dio po dio. kojima morate zamisl iti gdje se objekti nalaze èak i kad su skriveni.to nije koncentrirana pa nja. èesto bilo pogubno . Jedan naèin da se to izvede bio bi zatvoriti objektnu datoteku èim o bjekt nestane.to jest. Misleæi da objekt vi e nije u blizini pa vi e nije va an. odluèujete alocirati pa nju na skupove obilje ja koja se prividno idu sk upa (plavost. èetiri kru iæa medu njima percipirat æete nekako drukèije samo zato o su zabljesnuli na poèetku. To bi. I to je trag koji koristi va mozak kako bi znao da se radi o okluziji. prestajete dr ati grabe ljivca na oku èim ovaj zað iza nekog grma.zamislite da vi. to je jo uvijek moguæe jer se vidna percepcija mora moæi nositi s takvim situacijama: ivoti nja koja vrluda umom stalno i èezava iza grana i drugog zelenila. meðu svim recima koji izgledaju vrlo slièno. I èezavaju od jednog do drugog ruba. demonstracija zatire okluzijske tragove. ali ne na isti naèin na koji obraæate pa nju na ove demonstracije s praæenjem vi e o bjekata . mogu obuzeti pa nju [tr ik #37]. I upravo to pokazuje demonstracija s okluzijom.

djeliæ sekunde poslije. daljnja se obrada ne nastavlja linearno. trik #37 Privlaèenje pa nje Nagli pokret ili bljesak mogu vam privuæi pa nju. ili na osobu u autobusu koja upravo ustaje sa sjedala. Taj se dio nalazi na stra njem dijelu mozga u podruèju zvanom zatil jni re anj i obavlja posao koji obièno podrazumijevamo pojmom vid: dokuèiti toèan oblik onoga to gledamo.i objekata iza drugih objekata To mo emo vidjeti èak i u crtiæima popi it ovih (koji nemaju ni sj ena ni perspektive. Mozak se. kao to su boje zidova ili buka s ulice. fo kusirali to mjesto. B. 259-290. to znaèi da se njegova osnovna struktura formirala i usavr aval . & Pylyshin. Privlaèenje pa nje. namjerna odluka. iako ih savr eno dobro èujemo. Iako na a osjetila rade prekovremeno kako bi nam dala to vi e ulaznih podataka. Pa nja vam treperi èitavim vidnim poljem i vrluda s mj esta na mjesto. izgleda kao da je stigao negdje iz daleka. to sv e to znaèi. Pa nju ne obraæamo na sve to vidimo ili do ivimo. rutgers. sve dok se netko ne pomakne i opet vam je privuèe. Idealno bi bilo kad biste u kazali tu gledali kako prepuno gledali le sjnla na svoja mjesta. u kojima moramo odluèiti to æemo prati ti i èemu æemo pridati pa nju. iako ih jasno vidimo. Istovremeno slu ati dv razgovora je te ko. bit æe dobar i TV ekran ili video-igra.htm). a zahvaljujuæi drugom podruèju za vidn u obradu. redak po redak. Tekst je d ostupan meðu publikacijama na stranicama Laboratorija za vidnu pa nju (http://ruccs. signal se dijeli. Bilje ka 1. uglavnom. Na to obraæate pa nju? Na ove rijeèi? Za èas va a bi se pa nja mogla prebaciti na prijatel na kavu. Z. Nije toliko rijeè o tome da ste primijetili samo mahanje ili ustaja nje. trenutak poslije. Scholl. jednostavno je nemog uæe istodobno èitati sve rijeèi na stranici knjige. jednako tako. èak ni 3D dubine a sve trik #37 Privlaèenje pa nje to inaèe ostavlja dojam fizièke stvarnosti scene). Meðutim. pa nja vam uskoro opet popu ta i luta dalje. to vam odvlaèi pa nju i taj polo aj vam se fokusir a istog trena. objektna datoteka je veæ zatvorena. na a je voljna. dakle. Kako to radi Nakon to vidna informacija napusti oko. temelji se na obradi koju obavlja podruèje moz ga zvano gornji kolikul. Ovo je podruèje evolucijski prastaro. Uoèite da kad netko mahne ili ustane. u kojem smjeru i koliko brzo. samo pustite da vam pogled vrluda i pasite oèi na cijelom vidnom polju. Kad se. usko grlo predstavlja ogranièen kapacitet pa nje na ega mozga. Ono s mre nice dobiva primjerak istih onih vidnih informa cija koje u vidni dio kore sti u s mre nice. Cognitive Psychology. a ako se giba. Privlaèenje pa nje tril #3: Dobar izbor je i ugao neke ulice za vrijeme gu ve. taj dogaðaj jednostavno vam je privukao pa nju pa ste. Na to æemo obratiti pa nju. Svjesno shvaæanje vidnih informacija dugujemo obradi u vidnom di jelu mo dane kore. J. Ako se puno toga dogaða istovreme no. (1999). Tracking multiple items through occl usion: clues to visual objecthood. 38. Ne poku avajte usmjeriti pa nju ni na to.kako bi se mogla upotrijebiti za ne to drugo. Ali pa nja se mo i privuæi.edu/finstlab/ZPPu-blications. slu i èak i tako slabim tragovima kao to je naèin ne-slank. Na djelu Ustanite tako da licem gledate neki nakrcani prizor. i tako dalje .sve ono to nam daje sirove informacije potrebne da ime p ove emo s licem i izbjegnemo da podletimo pod auto dok prelazimo ulicu. A sve se to odvija nau trb drugih podra aja koj ima smo mogli posvetiti pa nju. za razliku od toga. pa izgleda kao daje rijeè o nekom po-tptmo drug om kvadratiæu.. njegovu boju. kvadratiæ p onovno pojavi ra iriv i se iz toèke.. W.. ali ih obraduje drugaèije. Buduæi da ste opu teni. Stoga svjesno odluèujemo koji æe nam redak teksta biti u fokusu i tako èitamo tekst s jedne na drugu stranu i od v rha do dna stranice. to ste primijeti li krajièkom oka.

Za to? Zakljuèak istra ivaèa b io je da nas negativni izrazi lica . Journal of Experimental Psychology . stijene ili automobila na sceni . nemam pojma to je ovo bilo. R. U skladu sa svrhom olak avanja brzih reakc ije. Opæenito uzev i. mo e uzrokovati i fizièki trzaj. vrata æe vam svejedno privuæi pa nju i zahtijevati reakciju. za upuæivanje trik #37 Privlaèenje pa nje glave i tijela da se orijentiraju u odgovarajuæem smjeru. Osnovne vidne informacije utjeèu i na velièinu zjenice (ovisno o razini osvijetljenosti). Rauschenberger.Human Perception and Performance.2 Eastwoodova ekipa naèinila je jednostavne crte e sretnih i tu nih lica.ometaju. kao to je automobil u vo nju i li osoba u hodu.za razliku od pozadine i sjene. A to ometa. Meðutim. pa nju privlaèe samo novi pokreti. pa nja vam automatski vrluda jer je taj djeliæ mozga toliko uzbunjen da prekida tok svijesti èim netko izn enada mahne. Di Lollo. jednako onako ka ko nas u kazali tu ometa svjetlo s vrata jer nam odvlaèi pa nju s glavnog dogaðanja. New objects dominate luminance transients in setting atten-tional priority . Èak postoje specijalizirane rutine za praæenje objek ata [trik #36]. br e nego to je to moguæe slo enom vidnom dijelu ko re. a ne samo privlaèenje p a nje. te da prisile pa nju da se preskoèi na dogaðaj koji izgleda va no. E. Vidni dio mo dane kore i gornji kolikul nisu jedina podruèja mozga koja obraðuju signa l koji sti e iz oka. T.a kod mnogih ivotinjskih vrsta u mozgu koji je bio znatno jednostavniji od na ega. Ovaj dio obrade slu i brzim reakcijama. ukupno ih imamo desetak. dogaða kad nam pa nja bude privuèena. eto. kad se èini da se dogaða ne to potencijalno opa sno pa je potrebno hitno reagirati. buduæi da objekti kao to su drugi ljudi.. mo da nas napadne. koji. go rnji kolikul gleda crno-bijeli svijet kroz hrapavo staklo. uvuèeni u dijalog na pozornici? Nagla pojava svjetla vam odvlaèi pa nju.osobito ako je nagla . Osim toga.. L. taj bljesak svjetla u krajièku oka lako je mogla biti su nèana zraka koja otkriva neko veliko opasno ne to kako vreba iz sjene. S. ako se u vidnom po lju pojavi rastuæa tamna sjena. ne uzrokuje automatsko premje tanje pa nje. ono koristi tek mali dio informacija koje primi. vi e mu i ne treba. Automatsko pr ivlaèenje pa nje slu i usmjeravanju svjesne percepcije u nekom va nom smjeru. ono nije osobito sofisticirano u usporedbi s vidnim di jelom mo dane kore. To je taman dovoljno korisno za navoðenje refleksnih pokreta. usprkos èinjenici da znate da vas to ne zanima. J. obièno z ahtijevaju neku vrstu reakcije. Isti dio mozga odgovor an je i za instinkt reakcije na nadvija-nje [trik #32J. djeliæ moz ga zadu en za brze reakcije ka e: "Hej.1 John Eastwood i njegovi suradnici smatraju da postoji jo jedan takav dogaðaj. zvanim vidni re a nj) Kako bi se i oèekivalo. I tu ulazi u igru automa tska narav privlaèenja pa nje. ivotinje i hrana. brojanje je trajalo dulje ako je crte prikazivao negativnu emociju. Pojava nove osobe. koji je va an zato to pokazuje koliko je dru tvenost duboko u na oj prirodi. Rijeè je o izrazu lica. Gledano s vedrije strane. & Yantis. . Sto bi se dogodilo kad bi se otvorila boèna vrata kazali ta dok sjedite u zamraèenom g ledali tu. (Umjesto da vidnu obradu preusmjere na drugu lokaciju. ribe i vodozemci obavljaj u najveæi dio vidne obrade njihovim ekvivalentom gornjeg kolikula. Enns. V. na gla promjena kontrasta) i nagli pokret. Ako se to dogodi jo jednom. Kad su crte e postavili na opako (tako da gledaju prema gore). Druga dva takva dogaðaja daju naslutiti to jo mozak smatra tako presudnim za opstana k da zaslu uje trenutaènu reakciju." Gledajuæi gomilu. Austen.vjerojatno ima veliko znaèenje i stoga dovodi do privlaèenja pa nje. pa nisu bili prepoznatljivi kao lica. No. kojima poklanjamo manje paPrivlaèenje pa nje nje.tu ni ili ljutiti . To se. Trajno kretanje. 27(6). Automatske reakcije ne prestaju uvijek na privlaèenju pa nje. na na ciklus dana i noæi. To ima smisla. na mozak ima poseban tretman za objekte . Bilje ke 1. ispita nici su lako izveli zadatak. Kad se pojavi nagli pokret. (2 001).. te su zatra ili od ispitanika da nabroje linije koje tvore crte . Meðu dogaðajima koji privlaèe pa nju su dva veæ spomenuta: naglo osvjetljenje (zapravo. ali obrati pa nju n a to i vidi o èemu se radi. Jedan je iznenadna pojava objekta. te pokr ete glave i oka. kad su crte i bili na pravoj strani..

Ako rupa zasvijetli tek trenutak prije izlaska krtice. Eastwood. To bi bio savr en kandidat za efekt in hibicije povratka. i kad se krtica pojavi na istom mjestu. nauèit æete taj obrazac pona anja i na kraju æete bolje treskati po krticama . Jedna je moguænost da je razlog to to prefer iramo ono to je novo i elimo potisnuti podra aje koji nas ometaju. to djeluje kao mehaniza m za usmjeravanje prema novim lokalitetima. Trebat æe vam v i e vremena da reagirate na krticu (iako nije vjerojatno da æete je proma iti. godine. (2003). dolazi do pojave slijepog vida. Èak je i kontrolirana primjena p a nje svojevrsno pregovaranje s onim to je evolucija nauèila mozak da je najrazumnije èiniti. Kao i drugi slièni efekti. U mozgu postoje slojevi i slojevi funkcija i postupaka obrade. ali ako to nije dogaðaj koji smo htjeli. Dodatna literatura Postoji jedna zanimljiva popratna pojava imanja dvaju podruèja posveæenih vidnoj obr adi. ali nekako joj svaki put polazi za rukom odrediti izvor bljeska svjetla. Perception & Psychophysics. onda je za nas bolje ubuduæe obraæati pa nju nekamo drugamo i zanemariti to mjesto koje nas ometa. Ali ako rupa zasvijetli a krtica ne izaðe unutar sljedeæe petine sekunde do 3 ili 4 sekunde . Negative facial express ion captures attention and disrupts performance. Pritom je osobito va no to to mozak ne voli ponovno obraæati pa nju na mjesto il i objekt koji je upravo napustio. 2. Ako je na istom mjestu nedugo prije veæ bila neka druga. i mnogoèemu drugome. automatsko. vidni dio mo dane kore. Vrijeme reakcije poveæava se samo za red velièine od otprilike dvadesetine sekunde . 65( 3). Kako to radi Veliko je pitanje kako do toga dolazi. i ovaj se pojavljuje vrlo èesto jer se pa nja koristi za mnogo toga. morat æete prevladati ovu inhibiciju.. za taj æe vam zadatak trebati vi e vremena. o teæeno a drugo. Smilek. Raymond Klein u svom preglednom èlanku "Inhibition of Return"2 daje primjer djelot vornog skupljanja plodova. "The Emerging Mind" (http://www. Rupa iz koje æe krtica izaæi za tren utak se osvijetli neposredno prije izlaska. inhibicija povratka jedan je efekt niske razine koji je te ko pokazati bez opreme za precizno mjerenje vremena. Takva osoba vjeruje da je slijepa. Jedna od njih . Recimo da igrate igru Udri krticu1. Ne osvræite se trik "I Ne osvræite se #38 J Na a vidna pa nja sadr i jednu temeljnu funkciju koja amortizira ono to ste pogledali d rugi put. D. ali je ipak te ko pri Ne osvræite se trik #38 mijetiti.ta æe stanka biti dovoljno duga da vam promjena svjetline prvo privuèe pa nj u a da vam zatim pa nja prijeðe drugamo.to je u nekim okolnostima dovoljno da bude znaèajno. D. Inhibicija se ne ukljuèuje odmah. 353-358. Na djelu Kao i negativno ude avanje [trik #42]. u kojoj krti ce izlaze iz rupa a vi ih morate odalamiti èekiæem. Kad je svjesno podruèje. P. Dogaðaj koji nam pr ivlaèi pa nju je dobar ako je koristan. J. On sugerira da treba upamtiti na kojim potencijalnim lokacijama nije ni ta naðeno kako bi ih se ubuduæe izbjegavalo. M. time æe vam privuæi pa nju na to mjesto i na krticu æete reagirati jo br e nego inaèe. Profesor Ramachandran govori o slijepom vidu.1287-1302.udru eni je projekt kontrolirane primjene pa nje i automatskih mehanizama koji prebacuju pa nju tamo gdje je potrebna [trik #37]. Vidne informacije nesvjesno sti u do osobe i ona ih pripisuje nasumiènom pogaðanju.uk/radio4/roith2003/lecture2. Tu dolazi to inhibicije povratka. Taj bi se zakljuèak mogao iskoristiti . u drugom predavanju u B BC-jevom nizu Reith Lectures iz 2003. Taj se fenomen naziva inhibicija povratka.co. osta ne netaknuto. to je naèin na koji se obilje ja konteksta privr emeno potiskuju iz pa nje.p a nja . Zamislite da sudjelujete u eksperimentu u kojemu slièica bljesne na ekranu a vi mo rate dodirnuti to mjesto.) I jedno upozorenje: ako rupa zasvijetli ba svaki put prije nego se poj avi krtica..shtrnl). samo o ko petinu sekunde. & Merikle.bb c.

koja traje dulje) i poma e pri orijentaciji zjenica i tijela. Nemojte ljudima nakratko privlaèiti pa nju na jedno mjesto. Moguæe je i da inhibiciju povratka pokreæu procesi vi e razine kojima se alocira pa nja. Mo da ne postoji potreba za njenim ogranièavanjem to se tièe samog kapaciteta obrad e. (1999). M. zar ne? Ako je to uobièajena strategija pretra ivanja. Ne osvræite se Bilje ke 1. ne ele da im netko trati pa nju . Sapir.vjerojatno da æe uputiti drugi pogled manja je zbog inhibicije povratka. na ono to isprva percipirate kao va no) i zanemari ti sve ostalo. . A..i kad se jednostavno stoji na mjestu i pogledom tra i jestivo bilje na tlu. dok se budete igrali saznat æete ne to o proteklih sto godina pijuniranj a. odnosno oèi se tada vi e ne mièu natrag ka mjestu na kojem su bile prije. a ne nakon kratke stanke. pojavljuje tako da prvo nastane bljesak a sama vijest se isp i e tek nakon par sekundi stanke. Inhibition of return. O pa nji mo emo razmi ljati kao o naèinu na koji mozak smanjuje golemu kolièinu ulaznih po dataka dobivenih od osjetila na podno ljivu mjeru. Èinjenica da do inhibicije dolazi èak i onda kad se objekti mièu podupire tu zamisao . Pri je dnom takvom zadatku vizualne pretrage bilo bi iznimno korisno imati mehanizam ko ji omoguæuje da nakratko bolje pogledate (na petinu sekunde) i poma e da poslije (pe t sekundi) dalje tra ite na novoj lokaciji. naime. pa æu prijeæi na sljedeæe. mo da nam pa nja ne bi nit i trebala . 3. kao to je obrada obilje ja. Sjetite se kako j e brojati veæi skupinu ljudi dok su u pokretu: to vam uspijeva zato to mo ete desele ktirati one koje ste veæ prebrajali.spymuse-um. onda ona sugerira neke smjernice pri dizajnu suèelja. 138-147. A.tada se. & Henik.html). ako im ne dugo poslije mislite ponovno privuæi pa nju na to mjesto. da ovaj mehanizam uspijeva na vi e mjesta u mozgu ukazuje na to da je rijeè o do brom. Da kapacitet obrade podataka nije ogranièen. N. ali svakako postoji zbog na e sposobnosti djelovanja: istodobno mo emo obavljati samo jedan zahtjevniji zadatak. Soroker. opæem rje enju zakuèastih problema pri pretra ivanju. Tako mo ete koncentrirati svoje r esurse na ono to je va no (odnosno. Poèetni bljesa k samo æe im in-hibirati povratak pa nje za sljedeæih nekoliko sekundi. Znaèi ako se vijest na web p ortalu. valjda bih bio na ao to to tra im i prvi put. mo da je to to percepcija uzrokuje djelovan je. Istu strategiju mogu vidjeti na djelu i kad tra im ne to to sam zagubio u stanu. nerado æu prihvatiti prijedlog. Nature Neurosci ence.org/games /mole. (2000).. Trends in Cognitive Science. 2. -M. na primjer. R. neka se dogodi istog èasa. Aktualna istra ivanja sugeriraju da mo da postoje dva naèina nastanka inhibicije povra tka.istu koncentraciju mogli bismo istovremeno posvetiti svemu u na oj nep osrednoj okolini. Jedan naèin odreðen je na vrlo niskoj razini. Na koncu. W. I doista. inhibicija ne mo e osloniti samo na polo aj oka. 1053-1054. Pa nja je mo da tek prirodni dio postupka razrje avanj a koflikta o tome to uèiniti.. pa sljedeæe. U ivotu To. Izbjegnite rupe u pa nji trik #39 'trik #39 Izbjegnite rupe u pa nji Na a sposobnost zapa anja naru ena je oko sekundu i pol nakon to ne to primijetimo. 4(4). o teæenje toga dijela mozga uzrokuje prestanak inhibicije povratka3. koji vr i brzu vidnu obradu (ali nije odgovoran za svjesnu vidnu obradu [trik #1 3]. Berger. Jo jedan razlog zbog kojeg si neprestance ogranièavamo percepciju pomoæu pa nje kao kon aène faze prije nego dospije do svijesti. U pijunskoj verziji igre Udri krticu u Flashu (http://www. posjetitelji neæe primijetiti vijest. A. Ako se ne to tre ba dogoditi. pa sljedeæe ko mi netko ka e da se probam vratiti na prvo mjesto i pogledam jo jednom. Inhibition of return in spatial attention: Direct evidence for collicular generation. Klein. a ne o ad hoc naèinu prevladav anja nekog problema vezanog za specifiènu funkciju. Prvo æu pri lièno detaljno pretra iti jedno mjesto. su-pkortikalno u gornjem kolikulu . Tu je na djelu inhibicija povratka. Kad ljudi ne to le timièno pregledavaju. 2(12).

Iako je probna verzija AceReadera Pro pogodna za na mali test.upravo to nam ovdje treba. pronaðite naèin rada u kojem mo ete uèitati proizvoljnu datoteku . druga meta æe vam najvjerojatnije promaknuti. gotovo pozadinska rutina gled anja lica skaèe u prvi plan i ubacuje to lice u svijest. po izboru. Ispitivaè vas uputi da gledate tok slova i da pritom posebno tra ite dvije mete: bij elo slovo i slovo X. Trebat æe vam i tekstualna datoteka. Poluautomatska._l Meðutim. Recimo da eæuæi vidite nekog poznanika. druga æe vam meta.com/acereader. Slika 3-7 prikazuje AceReader Pro na djelu. koji se gubi za vrijeme pokreta oka [trik #17] . To je èin primjeæivanja. uoèiti ih kad se pojave gotovo za redom.sourcef orge.net) su programi za brzo èitanje koje rade u okru enjima Gnome. podesite brzinu na oko 300-400 rijeèi u minuti. biti zaustavljena na putu prema svijesti. taj program postoj i samo za Mac i Windows. ali smo sazdani tako da ih zanemarujemo u svakodnevnom ivotu. nije ba lako izvesti kod kuæe. Ja sam koristio AceRea-der Pro (http://w ww.flashreader. oèigledno. To je treptaj pa nje.icebreaker. ] favorite Slika 3-7. dostupna je i probna verzija). U AceReaderu Pro opci je se zovu "Online Reader" i "Expert Mode". odnosno KDE na Linuxu.oko pola sekunde. puno je te e. najbolje neka koju sami niste proèitali. Tehnika RSVP-a sastoji se od projicir anja crnih slova na sivi zaslon. Last Tf adfltoiial Speed Compare Aveiaije Actual WPM _/J Estimated Completion Time Read Timer'Alarm ¦ ¦. Sada uèitajte tekst u program (u AceReaderu Pro. One æe biti mete koje trebate tra iti. Zamoli te prijatelja da izabere dvije relativno neobiène rijeèi koje se nalaze na nekom sluèa jnom dijelu teksta. Praznina je èak prilièno v elika . uoèili biste prvu rijeè (lijevo) dok bi vam druga (desno) p ro la neprimijeæena. fr'i AceReader Pio «tifi allows Las! ActuafWPM . 49. GnomeRSVP (http://www. ali da vas pitaju koliko st e vidjeli osoba smeðe kose. ali mo emo napraviti ne to pribli no z pomoæ programa za brzo èitanje. Desetinka sekunde (koliko se poj edina slova zadr avaju na zaslonu) dovoljno je vremena za prepoznavanje i osvje tava nje. Oèe kuje se da prvu rijeè uoèite lako a da vam druga posve promakne. AceReader Pro prikazuje ciljne rijeèi . Softver za brzo èitanje èesto ima funkciju uèitavanja te kstualne datoteke. Izbjegnite rupe u pa nji Koji god program uzeli. Uoèiti ih pojedinaèno je lako.ba kao i vid. ne biste mogli dati ni pribli an odgovor. Razlika izmeðu ta dva poj ma je suptilna ali va na. jednako kao pridavanje pa nj e. kliknite na "File" -* "Load File" ). Tu je i svijest. pa nja nije zadnja karika u lancu. pr vu metu. Pa nja je . ritmom od oko deset slova u s ekundi. Taj je fenomen dobio ime treptaj pa nje. Osim toga. Poslu it æe svaki takav program.95$. Ako nakon bijelog slova uslijedi slovo X a u meðuvremenu je prikazano pet ili manj e drugih slova. net/gnomersvp) i kRSVP (http://krsvp. Uoèiv i bijelo slovo. Svako lice dobije trenutak va e pa nje pri prolasku.com) je jednostavan i besplatan Java programèiæ koji mo e uèitati ulaznu datoteku s rijeèima koje æe prikazivat . nastala je praznina u kojoj vam je sposobnos t da svjesno primijetite neko drugo lice znaèajno umanjena. Pokazalo se da i èin primjeæivanja zauzima resurse mozga. Izbjegnite rupe u pa nji Na djelu Standardni eksperiment kojim se izaziva treptaj pa nje izvodi se tehnikom zvanom b rza serijska vizualna prezentacija (RSVP). Ovaj test. kojim se usporeðu je s treptajem fizièkog oka povezanim s vizualnim iznenaðenjem. Èim ste primijetili lice u gomili. jednog po jednog.puna rup a. iz koje crpi rijeèi koje onda nakratko prikazuje na ekranu jedn u za drugom . Flash Ware (http://www. slovo X. jedino treba paziti da su meðusobno udaljene samo dvije do tri rijeèi.html. podesite broj rijeèi u minuti (WPM) na 400 i kliknite "Play" (zeleni trokutiæ). Meðutim. Zamislite da eæete ulicom i dokono promatrate lica prolazni ka.stepware.

TvflHH Izbjegnite rupe u pa nji ik 39 U ovom eksperimentu nitko ne do ivi treptaj pa nje ba svaki put. Na primjer, ako vam brzo èitanje i inaèe dobro ide, ili je tekst takav da je lako pogodite koje æe rijeèi u reèenici uslijediti, efekt æe vjerojatno izostati. Ovakvim programima samo simuliram o kontrolirani eksperiment RSVP-a, u kojem rijeèi teku nasumièno. Ovaj kuæni naèin nije tako pouzdan. Svejedno, kod mene je funkcionirao u pribli no pola poku aja, i moram reæi da je trept aj pa nje meni bio veoma osebujan do ivljaj. Na oko pet rijeèi u sekundi (300 rijeèi u m inuti), jo uvijek sam uspijevao proèitati svaku rijeè i prepoznati da li je ona moja meta - ali jedva. Morao sam se jako koncentrirati na ono to se dogaða na ekranu. Kako sam i oèekivao, pojavila se prva rijeè. OK, prepoznao sam je; sada sam pratio s ljedeæu. No, sljedeæa rijeè za koju se sjeæam da sam je ispravno proèitao do la je tek nako èetiri druge. Nekako mi je promakla druga meta. Ono to se desilo u meðuvremenu je tr eptaj pa nje. Kad o tome sada razmi ljam, mogu se sjetiti osjeæaja da sam na ekranu vi dio drugu ciljnu rijeè, ali iako je jesam vidio, nekako nisam skopèao da je ona moja meta. Pamæenje mi je bilo znatno manje vizualno i izvjesno nego kod prve ciljne r ijeèi, i dok je trajao treptaj, mogao sam se sjetiti jedino osjeæaja da radim dvije stvari istovremeno: obraðujem prvu metu i poku avam dr ati korak s novim rijeèima na ekr anu. Da se nisam uspio zaustaviti da razmislim za to nisam uoèio drugu metu, znajuæi d a se pojavila, bila bi mi potpuno promaknula. Kako to radi Da treptaj pa nje zbilja postoji, u to nema sumnje. Vrijeme od pola sekunde potreb no za oporavak nakon uoèavanja mete zabilje eno je mnogo puta u eksperimentima. Ali kao to je to sluèaj i s pa njom opæenito, kako do te pojave toèno dolazi u mozgu i dalje je predmet istra ivanja. Jedna jaka teorija pretpostavlja da je ukupna kolièina pa nje u opticaju ogranièena, t e se u zadatku brze serijske prezentacije veoma brzo prenosi s jednog na drugo s lovo. Zbog kolièine vidne obrade potrebne za svako slovo - da bi se vidjelo je li bijelo ili je X - i brzine izmjene slova, pa nja mora raditi maksimalnim kapacitet om. Kad uoèimo prvu metu, bijelo slovo, odjednom nam trebaju dodatni resursi pa nje da bismo to izdigli na svjesnu razinu. Ti dodatni resursi moraju doæi odnekud, a z a proces podizanja svijesti treba vremena; tijekom odreðenog razdoblja, novim slov ima u nizu ne daje se onoliko pa nje koliko im je zapravo potrebno. Izbjegnite rupe u pa nji Time se ne eli reæi da se novim slovima uopæe ne poklanja pa nja, na tom mjestu puca an alogija s treptanjem oka. Treptaj oka gotovo potpuno zatvara vid, dok se treptaj em pa nje samo smanjuje vjerojatnost uoèavanja mete dok traje treptaj. Stopa uspje nos ti uoèavanja druge mete, slova X, pada na minimum od 50% ako se druga meta pojavi èe tvrt sekunde (250 ms) nakon prve, a zatim se postupno oporavlja u drugom dijelu polovice sekunde. Prema tom gledi tu, nije toliko rijeè o tome da drugu metu uopæe ne vidimo. Ona se obr adi, ali u opticaju jednostavno nije dovoljno resursa pa nje pa ona ne dospije do svijesti. Osim toga, nasumièna slova i dalje naviru i zahtijevaju resurse za svoju obradu, i stoga nikad ne uspijevate primijetiti tu drugu metu. Tome u prilog idu dva dokaza. Prvo, potra nja za obradom koji stvaraju nasumièna slo va bitna je za pojavu treptaja pa nje. Ako tih slova nema, ili se umjesto njih kor isti ne to to je lako zanemariti (na primjer, kocke sluèajnih boja), neæe se tro iti resu rsi obrade. Drugu æemo metu tada vidjeti jednako lako kao prvu. Drugo, iako druga meta mo da nikad ne stigne do svijesti, ona i dalje mo e utjecati na podsvjesni um. Postoji efekt zvan ude avanje, u kojem æe zbog toga to smo jednu ri jeè veæ jednom vidjeli, istu ili sliènu rijeè biti lak e primijetiti drugi put [trik #81]. Tako æe, u primjeru RSVP-a, ako se poka e rijeè "doktor", sljedeæu rijeè biti lak e uoèiti o bude "doktor" ili "lijeènik".1 Pokazuje se da druga meta, iako je nismo svjesno primijetili, mo e udesiti onu sljedeæu. To znaèi da stavke prikazane za vrijeme trepta ja pa nje dosti u razinu obrade potrebnu (barem) za formiranje znaèenja, te se neæe jedn ostavno odbaciti. Teorija ogranièenih resursa pa nje je, èini se, dobra: jednostavno n emamo dovoljno pa nje da bismo dva predmeta uzdigli do svijesti, ako se pojave ubr zo jedan za drugim. kad se meðu njima ne pojavi nijedno nasumièno slovo. Zanimljivo je da tada oba slova

zajedno ulaze u svijest. Sljedeæi put kad budete pregledavali policu s knjigama tra eæi odreðene naslove, ili pop is imena tra eæi ljude koje poznajete, sjetite se treptaja pa nje. Meni se znalo dogaðat i da vi e puta propustim poznato ime, a kad sam pregledao popis jo jednom - ovaj pu t sporije - shvatio sam da je ono bilo popisano nedugo nakon imena koje sam zbog nekog razloga uoèio prije. Postoji jedna iznimka od treptaja pa nje, a to je kad druga meta, slovo X, neposre dno slijedi prvu (bijelo slovo), dakle *4 Slijepi za promjenu Bilje ka 1. Izvrstan pregledni èlanak na ovu temu, osobito o efektu ude avanja, je: Shapiro, K. L., Arnell, K. M., & Raymond, J. E. (1997). The atten-tional blink. Trends in Cognitive Science, 1(8), 291-296. Dodatna literatura Dva dobra uvoda u opæu temu pa nje su: Styles, E. A. (1997) The Psychology of Attent ion. Hove: U.K.: Psychology Press; te Pashler, H. (1998). The Psychology of Atte ntion. Cambridge, MA: MIT Press. Mi ne pamtimo sve detalje vizualne scene. Umjesto toga, koristimo svijet kao naj bolju reprezentaciju svijeta samog i stalno iznova pregledavamo one njegove dije love o kojima elimo razmi ljati. Tako se tede vrijeme i resursi mozga, ali zbog toga nam se dogaða da budemo slijepi za promjenu. I na vid [trik #14] i na a pa nja [trik #34] imaju mnogo grublju razluèi-vost nego to to obièno mislimo. tovi e, postoje prostorne [trik #16] i vremenske [trik #17] praznine u na em vidu, ali na ih mozak kompenzira i gradi dojam neprekidnosti svijeta. A taj je dojam neprekidnosti savr eno uvjerljiv. Najèe æe i ne primjeæujemo da u pristigli m informacijama ima rupa, pa vjerujemo da do ivljavamo vi e nego to je to zapravo sluèa j. Kad je rijeè o tome to se zapravo dogaða, dvije su moguænosti. Prva je da u glavi st varamo unutra nji model svijeta koji vidimo. Je li tako, mo ete provjeriti sami. Zamislite da gledate neku sliku. Slika treperi i naizmjence nestaje i ponovno se pojavljuje. to je razlièito? Da smo u glavi dr ali potpunu unutarnju reprezentaciju vizualnog svijeta, razliku bi bilo lako uoèiti. U teoriji - prije nego pamæenje poène slabiti - to bi trebalo biti tako lako kao usporediti dvije slike ("prije" i "po slije") koje stoje jedna pokraj druge. Ali nije. Toliko o prvoj moguænosti. Druga je da uopæe ne stvaramo potpun unutarnji model onog a to vidimo - samo nam se tako èini. Iluziju odi ava stalno uzorkovanje koje obavlja mo doI< nam se oèi mièu, nnut.it ta Slijepi za promjenu Slijepi za promjenu kozvanog aktivnog vida [trik #15]. Napokon, za to se muèiti s pohranom informacija o svijetu kad su nam one stalno pred nosom? Dokaz za aktivni vid daje ispitivanje jedne njegove posljedice. Ako vid jest akt ivan, trebalo bi biti izrazito te ko uoèiti razlike izmeðu dviju scena, iako je slika zatreperila tek nakratko. Buduæi da se veæi dio dviju odvojenih slika ne pohranjuje u pamæenju, nemoguæe ih je usporediti. A uoèavanje razlika je zaista te ko - dapaèe, tolik o je te ko da se ovaj fenomen naziva sljepoæa za promjenu. Na djelu Isprobajte demonstraciju s animiranim GIF-om (u na oj re iji) s adrese http://www.mi ndhacks.com/book/40/changeblindness.gif, iz kojeg su dvije slièice prikazane na sl ici 3-8. Ovako, kad stoje jedna pokraj druge, razlika meðu dvije verzije je oèigledn a. Slika 3-8. Razlikuje lako uoèiti kad mo ete pogledati obje verzije "iste" slike odje dnom1 Ali ako ne znate to tra ite, bit æe vam je te ko uoèiti, ako ne i nemoguæe. Uèitajte slike sljedeæih adresa i pogledajte. Ako vam prva slika ne bude i la, zagledajte se u nos mu karca - mo ete gledati upravo samu promjenu a da je frustrirajuæe dugo ne uoèite. http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/ASSChtml/couple.gif (animirani GIF) http://www.usd.edu/psyc301 /Rensink.htm (Java) Slijepi za promjenu Kako to radi

Meðu slikama se nalazi trenutaèni treptaj zbog kojeg ste prisiljeni usporediti dvije slike u pamæenju, a ne mo ete primijetiti promjenu dok se ona dogaða. Zanimljivo je d a treptaj èak ne mora prekriti onaj dio koji se mijenja, kako pokazuje demonstraci ja na htfp://nivea.psycho.univ-pa-ns5.fr/ACCShtml/dottedline.gif. U prija njim pri mjerima na mjestu cijele slike nastala bi praznina, a ovdje se na trenutak pojav ljuju ometajuæi uzorci preko slike, kako bi vam odvratili pa nju od promjene. Kad se pojavljuju uzorci, slijepi ste za dio koji se mijenja iako slika kao cjel ina ostaje prisutna sve vrijeme. Dovoljno je da vam se pa nja na trenutak odvuèe od mjesta promjene, to vas prisiljava da se oslonite na svoje pamæenje o izgledu slike prije pola sekunde - ne radi se, dakle, o dugoroènom pamæenju. U ivotu To nije tek laboratorijska teorija. Sljepoæa za promjene mo e vam pomoæi da izvedete i neke sjajne trikove izvan laboratorija i bez pomoæi kompjutera. Klasièni eksperimen t Daniela Simonsa i Daniela Levina2 je savr en primjer. Jedan èlan ispitivaèkog tima z austavi prolaznika da ga pita gdje se ne to nalazi. Dok mu ljubazni prolaznik daje upute, dvojica prenesu vrata izmeðu prolaznika i ispitivaèa. Dok traje smetnja (pro laze vrata), umjesto prvog ispitivaèa dolazi drugi, razlièite visine i graðe, koji zvuèi sasvim drukèije i nosi drugaèiju odjeæu. Usprkos tim, vi e nego oèitim razlikama, polovic a ljudi s kojima su to poku ali izvesti nisu primijetili nikakvu razliku izmeðu èovjek a koji je upitao za pomoæ i èovjeka koji ga je saslu ao. Bilje ke 1. Oznake na cesti na donjoj strani slike dolaze na drugo mjesto. 2. Simons, D. J., & Levin, D. T. (1998). Failure to detect changes to people dur ing a real-world interaction. Psychonomic Bulletin and Review, 5, 644-649. Uèinite stvari nevidljivima samo koncentracijom Uèinite stvari nevidljivima samo koncentracijom (na ne to drugo) Ono na to obraæate pa nju u tolikoj mjeri odreðuje ono to vidite, da mo ete ne primijetit i ono to je drugima vi e nego oèito - na primjer, gorilu koji ple e. Pa nja djeluje kao neka vrsta filtra koji usmjerava sve resurse na odreðene zadatke a zanemaruje druge. Utjecaj pa nje na ono to doista vidite nigdje nije tako evident an kao u razlièitim eksperimentima sa sljepoæom nepa nje. Do sljepoæe nepa nje dolazi kad svu svoju pa nju fokusirate na odreðeni zadatak i iznimn o se jako trudite zanemariti sve to bi vas moglo ometati. Naziv se odnosi na feno men neprimjeæivanja tih smetnji, ma koliko oèigledne i bizarne bile. U najpoznatijem eksperimentu o ovoj temi, ispitanici su trebali gledati video s ko arka ima. Koncen trirajuæi se na taj zamr eni zadatak, dobar dio njih bio je potpuno slijep za gorilu koja se pro etala po terenu usred igre. trik #41 Na djelu Video koji se koristio u eksperimentu Daniela Simonsa i Christophera Chabrisa1 m o ete pogledali na stranicama Laboratorija za vidnu kogni-ciju Sveuèili ta i lllinoisu , na hltp://viscog.beckmun.uiut .cdu/me ( Ik i/init u II u ic ks.hlml.; Dodatna literatura Na stranicama laboratorija Daniela Simonsa nalazi se lijepa zbirka filmova kojim a su demonstrirali sljepoæu za promjene (http://vi-scog.beckman.uiuc.edu/djsjab/de mos.html). J. Kevin O'Regan odr ao je sjajno predavanje pod naslovom "Experience is not somet hing we feel but something we do: a principled way of explaining sensory phenome nology, with change blindness and other empirical consequences" (http://nivea.ps ycho.univ-paris5. fr/ASSChtml/ASSC.html). trik #41 Uèinite stvari nevidljivima samo koncentracijom No, dobro, s obzirom na to da znate to æe se dogoditi, stvar neæe funkcionirati, ali svejedno, evo postupka. Gledajte ko arka e i brojte koliko je dodavanja napravila mo mèad u bijelim dresovima (i samo ona). Zadaj-te taj zadatak nekom prijatelju. Da ste zaista bili ispitanik u tom eksperimentu i da ste brojali dodavanja, sada bi se dogodilo ne to potpuno neoèekivano: ena u kostimu gorile pro etala bi meðu igraèima i stala usred ekrana, da bi zatim opet oti la. Oko polovice ispitanika u Simonsovo m i Chabrisovim eksperimentu nije primijetila gorilu. Kako fo rad/

Todd i Marois su pratili i mo danu aktivnost ispitanika funkcijsko 111 magnetskom rezonancijom [trik #4]. 2. ali samo do èetiri toèkice ili manje. i tom æete se kljuènom rijeèi moæi poslu iti ako elite saznati ne to vi e o ovome.beck-ninn. Perception. 3.uiuc. to je primjer kako pa nju alociramo od trenutka do trenutka i biramo na to æem o se fokusirati a to æemo zanemariti. To automatski znaèi da odbacujete informaci je o objektima koji se kreæu sporo. J. izvodili eksperimente kojima su mjerili kapacitet kratkoroènog pamæenja. Znaèi. kad tamni gorila polako u eta u igru. Usko grlo nastaje kod kratkoroènog vidnog pamæenja. u kojem u se aktivnost poveæavala kad bi prikazani uzorak bio slo eniji. & M. malo preko granice. Vi ekratno ponavljanje jedne te iste rijeèi.Praæenje dodavanja u ko arci utakmici i brojanje samo nekih od njih te ak je posao. Jay Todd i René Marois. Potiskivanje je trajno. tehnikom koja slikovno prikazuje zaposlene d ijelove mozga intenzivnijom bojom.3 zadatak su tako zamislili da trikovi nisu bili moguæi. Taj je kapacitet glavni faktor i u brojanju dodavanja meðu ko arka ima. Osim toga.ed u/djs Inb) nalaze se jo neka istra ivanja i demonstracije o sljepoæi nepa nje i srodnim temama. Kapacitet mu popuni ekvivalent oko èetiri objekta. Kad su dva istra ivaèa sa Sveuèili ta Vanderilt. J. Gorilu uopæe ne percipirate. Èlanak je dostu pan na http://viscog.. (1999). J. Kratkoroèno vidno pamæenje mo e dr ati tek manju kolièinu informacija. postoje trikovi kojima mo emo privremeno poveæati kapacitet kratkoroènog pamæenja. oni su znaèajno èe æe primjeæivali gorilu.1. a lopte se èesto ne vide. Vidjeli su da se ak tivnost mozga poveæaval. 1059-1074. n emate izbora i morate obraæati pa nju samo na jureæe igraèe u bijelom i koncentrirati se na loptu i sve ono to se dogaða iza nje. Gorillas in our minds: Sustained inat tentional blindness for dynamic events. Simons. U ovom sluèaju. Tuðð.. d ogaða se previ e toga. na primjer .tra enja dodavanja igraèa u bijelom. Ispitan ici koji su sudjelovali u pokusu morali su izvesti eksperiment s pamæenjem . Sve je to na samoj granici moguænosti praæenja va eg mozga. nego i va vidni sustav aktivno odbacuje informacije o gorili. To ukazuje na realnu granicu kapaciteta u kratkoroènom vidnom pamæenju. D. osobito ako su crne boje . te kako na sve to utjeèu opæi prioriteti koje smo si postavili. Psiholozi to nazivaju set pa nje (engl. i tu na scenu ulazi pa nja. & Chabris.kao to je gorila.irois.i srazmjerno broju to( ki< . tovi e.gleda li su uzorak obojanih toèkica i. Jednostavno. svi su stalno u pokretu. Evo jo jednog dokaza: kad su Simons i Chabris zatra ili od ispitanika da broje doda vanja momèadi u crnim dresovima. produ uje vrijeme na koje æemo je upamtiti. Taj primjer na zabavan naèin pokazuje koliko sna no pa nja utjeèe na naðu percepciju. Iako je eksperiment bio posveæen kratkoroènom vid nom pamæenju. odgovarali na pitanja o njima ali ne samo to. F. C.beckman. Nature. Tako su prona li jedno malo podruèje u stra njem tjemenom dijelu nio dane kore. 751 -754. U prièi "Peèa i vuk" mali pastir vi e puta upozorava da vuk napada njegovo stado. J. No.php. 28. u kojem se èuvaju rezultati vidne obrade za vrijeme same analize . sve vrijeme su morali i na glas izgovarati brojeve pa nisu mogli izvesti trik s ponavljanjem rijeèi. sekundu poslije. jer mozak ovaj ut nije aktivno odbacivao opa ene informacije o njemu. zbog èega sti u u kratkoroèno vidno pamæenje.m postorior pariétal cortex. R. i privremeno potiskuju irelevantne informacije. kad gledate video s gorilom. pazeæi da mu se kra tkoroèno pamæenje ne prekrca. Ali . (2004) Capacity limit of visual short-term tn< niory i n hum. Bilje ke 1. unatoè tome to lopta katkad pr oðe iza njega pa povremeno morate gledati ravno u gorilu. attentional set).uiuc. i taj se fenomen naziva negati vno ude avanje. Na stanicama Laboratorija za vidnu kogniciju (http://viscog. ne samo da vam je pa nja da drugom mjestu . S vi e od èetiri toèkice svoj Uèinite stvari nevidljivima samo koncentracijom je vrhunac dosegla i aktivnost mozga i uspje nost u obavljanju zadatka s kratkoroèni m pamæenjem. Mozak ka njava obilje ja koja vièu: To je vuk! trik i Mozak ka njava obilje ja koja #42-l vièu: To je vuk! Èin fokusiranja na samo jedan objekt ide ruku pod ruku s aktivnim potiskivanjem sv ega to trebate zanemariti. Pojam pa nje oznaèava mehanizme koji ne kim objektima daju prioritet. 428.edu/re-prinls/index. Im amo dvije lopte i est igraèa.

prev. Njihovi se tragovi mogu naæi ne sekundama. Sad bih trebao reæi da Peæa shvati u èemu je pogrije i o ali ne bude tako. Pouèna prièa. a da biste ga zanemarili po tiskujete i crnu boju i crni crte .en jedan od crte a. nego ga vuk pojede. osim toga. Za to dolazi do negativnog ude avanja.vuka nema. fokusirali se na njih ili ne. Primjer kartice za negativno ude avanje Mozak ka njava obilje ja koja vièu: To je vuk! Sada pogledajte sliku 3-10 i napravite istu stvar: to br e mo ete na glas recite to je nacrtano sivom bojom. vi e ni ne ustaju iz kreveta. Zanemarujete obilje ja. Seljanima. Slika 3-9. Podra aji. Potrebno je samo da vam eljeno obil je je bude u vidnom polju. Upravo sposobnost da potisnemo perc epciju èini neku radnju istinski namjernom. u ekstremnijem sluèaju. Obilje ja ost aju u grupi za ignoriranje mnogo du e nego to bi morala. i prilièn o nemarna pa se grupi za ignoriranje dodaje svako odbaèeno obilje je.1 Dogaða se. naime.opet su ustali iz kreveta. Koncentrirate se na odreðeni skup obilje ja (bijele majice..barem u poèetku . Kontekstualne informacije. ali negativno ude avanje je nastupilo i za samu sliku. Ako je slika koju trebate identificirati na dr ugoj kartici jednaka /po nekom kriteriju. Crne je boje? Zanemari. djeluju kao vikanje "To je vuk!". kao u ovom sluèaju. iako se razlika u vreme nu reakcije zapravo vidi tek u kontroliranoj situaciji. dobro se vidi na primjeru majmuna na ko arka kom terenu [trik #41].) . Resursi pa nje su oskudni i jednostavno ih nema dovoljno da bi ih mogao zauzeti ba svaki dogaðaj.-.. jer ste mogli jednostavno gledati kroz crni crte a 011 e svejei h n > Ino po tisnut. op. Ta funkcija inhibicije je.objekte percipiramo kao skupine obilj e ja koja se mogu odvojeno percipirati i potisnuti. Ali ako e ksperiment postavite tako da se jedno obilje je odabire nau trb drugoga.2 (To je sluèajno i dokaz da . slika ili zvuk. trik #42 Mozak ka njava obilje ja koja vièu: To je vuk! To se. voljnom ili kontroliranom. nego danima pa èak i tjednima poslije. Peèa samo u iva u tome kako seljani trèe na brdo da bi spasili njega i ovce . Na djelu Negativno ude avanje se mo e utvrditi samo eksperimentima s preciznim vremenskim sli jedom . Negativno ude avanje je maju ni psiholo ki temelj "Peèe i vuka". a inhibicija ulaz i u igru nakon samo jednog vikanja. Izgleda kao klavir? Zanemari. I na jednoj i na drugoj kartici treba prepoznati sivi crte i zanemariti crni. tj. pa kad èuju da je djeèak usred noæi opet povikao "To je vuk! To je vuk!" . polo aj ili oblik. Potrebna nam je moguænost da izbjegnemo majmunovo ometanje ako se hoæemo koncentrirati na ko arku. Sljedeæa kartica u nizu Mo da æe vam biti malo te e raspoznati to je na drugoj kartici. brzo gibanje)./ onoj na prvoj kartici. mo ete dobiti negativno ude avanje za boju. vrlo tu no.i to je razlog zbog kojeg ne primjeæujet e majmuna nasred ko arka kog terena. potiskuju se i trebat æe vam vi e vremena da ih primijetiti kad se drugi put pojave.efekt nije sna an. Uh. Slika 3-10. ali aktivno zanemareno. Samo to nitko ne bude pojeden. ali je demonstriran u mnogim situacijama. Pogledajte karticu na slici 3-9 i na glas recite to je nacrtano sivom bojom to br e mo ete. i sljedeæi put æe vam trebati malo vi e vremena da obratite pa nju na njega. Neobièno je to to ste se kod kartica kojima smo se maloprije poslu ili koncentrirali na boju crte a (siva ili crna) pa ste zanemarivali crnu . Kako to radi Negativno ude avanje otkriveno je u mnogo irem rasponu situacija nego to je preklapa nje dvaju obojanih crte a. ali im je trebalo malo vi e da se obuku. kao to su boja rijeè. to da se pa nja alocira na jedan skup obilje ja i pritom se selektiv no iskljuèi za potencijalne smetnje. a ne same objekte. Mozak radi ono to su napr avili seljani i inhibirán je za reakcije na besmislene poticaje. pa implicitno ignorirat e sve to je u crnoj boji i giba se sporo . Èak niste morali svjesno ignoi nali crie-. na kraju poène iæi na ivce to se moraju uspanièariti i tjerati nep ostojeæeg vuka. drugi put æe vam za to trebati malo vi e vremena. inet n ju. naravno. U tom sluèaju negativno je ude. itd. Va mozak djeluje kao seljani kad su drugi put èuli Peèu kako vièe "To je vuk!" . dogaða i kod sljepoæe nepa nje [trik #40]. neovisno o tom e je li relevantno za eljeni zadatak.

& A. C. a djeluje vrlo brz o i gotovo potpuno automatski. ali za mozak se mo e reæi sve osim da nije plastièan.u-tokyo.). Koji je.ac. Ovaj tipièan i zanimljiv eksperiment negativnog ude av anja dostupan je i na Internetu. Humphreys. Treisman. Treisman (ur. S. Pipper.. 232-24 7'. velikim efekti ma. Od automatskog igranja morate naglo diæi negativca u svijest kako biste ga poslali u mirovinu. a koji su ireleva ntni.U stanovitom smislu. Recimo da imamo kompjutersku igru u kojoj kad se netko pojavi morate prepoznati da li je lik po zitivan ili negativan.edu/people/daphne/visual. & Houghton. Mo e mo ih pomaknuti igranjem kompjuterskih pucaèina u prvom licu. G. rijeè je o dugotrajnim. Na alost. Feature binding. Humphreys.bris. Ogranièenja postoje.jp/AandC/HLV/DataBase/NP/intro. Semantic negative priming in picture categorization and na ming. to je vrijeme potrebno za oporavak. M. a sve se dogaða maksimalnom brzinom koju mo ete izdr ati pa reagirate skoro automatski . U G. Dodatna literatura Damian. Veæina likova koji se pojave su dobri. Action-based mechanisms of attention. Attention. Odjek filtriranja informacija mo ete osjetiti i u svakodnevno m ivotu: brzo nauèite koji zvukovi pretkazuju kvar na automobilu. 35-54. Howard. Psychological Bulletin. Pobolj ajte vidnu pa nju pomoæu kompjuterskih igara Neka ogranièenja brzine kojom se prebacujemo sa zadatka na zadatak nisu fiksna. P. Oxford University Press. Treptaj pa nje nastupa kad poku avamo uoèiti va ne predmete u slijedu sluèajnih predmeta k oji se brzo mijenja. A. L. J. F. Determinants of negative priming.utjecati na rezultat ako se drug i negativac u brzom slijedu uspije provuæi i zadati udarac. Oxford University Press. saznalo se da igraèi imaju kraæi treptaj pa nje. May. W.htm).bcs. Iznenaðujuæe je to negativno ude avanje koristi istu strategiju. dakle. Spa ce and Action. 76.. B45-B55. I. (1999). Attention. ali kartice s preklapajuæim zele nim i crvenim crte ima su savr eni primjeri negativnog ude avanja odreðenih objekata. Oèito je da æe treptaj pa nje . J.. Space and Action. & Hasher. i Peæa i seljani.utoronto. J. P. No. W . U èlanku se dubinski istra uju mehanizmi koji le e u pozadini negativnog ude avanja (http://www. Duncan.ac. naravno.a onda se odjednom pojavi negativac. Na e sposobnosti vidne obrade nisu èvrsto ugraðene i nepromjenjive od roðenja. L. A tu su.1 dostupnom na adresi I iltp:// www. Ono smanjuje kolièinu percepcija koje dospijevaju u svijest i na k oje se mo e reagirati. Cognition. Duncan.. ne razumijem japanski pa ne mogu komentirati sadr aj uvoda u negativno ude a vanje koji sam prona ao na http://www.uk/--psmfed/papers/np. (1999). Smanjivanje kolièine informacija poèinje trenutaèno i n a potpuno predsvjesnoj razini. A. Tre-isman (ur. i za to vrijeme æet e te e uoèiti dolazak drugog negativca. (1995). Kane. Bilje ke 1. 118.ca/~hasher/abstracts/ may_ 95. Jedna od aktivnosti koje za htijevaju vje bu mnogih vje tina ukljuèenih u vidnu pa nju je igranje kompjuterskih igar a. trik #43 Pobolj ajte vidnu pa nju pomoæu kompjuterskih igara Skraæivanje treptaja pa nje Usporedbom treptaja pa nje kod ljudi koji su igrali kompjuterske igre èetiri dana u tjednu tijekom est mjeseci i kod ljudi koji su ih igrali malo ili nimalo. To je odlièan poticaj da nekako skratite svoje vrijeme oporavka i to prije se vratite iz naèina igranja "ub . 232-247.). negativno ude avanje obavlja sliènu selektivnu funkciju i za fo kusiranje pa nje. M. Vje bom se mogu pobolj ati mehanizmi koji sortiraju i ureðuju vidne informacije. & A. (2000).psych. attention and object perception. Treptaj pa nje ka e da èin dizanja u svijet stvara procijep koji traje pola sekunde. U biti. U G.rochester.html. rezultati su objavljeni u èlanku pod naslovom Akcijske kompjuterske igre mijenjaju vidnu pa nj u. Pobolj ajte vidnu pa nju pomoæu kompjuterskih igara 2. i reagirati na odgovarajuæi naèin. na http://eis.to vrijeme oporavka .hlm ltfvideo. uèinak dugog igranja na kompjuteru? Shawn Green i Daphne Bavelier sa Sveuèili ta u Rochesteru u dr avi New York istra ili su upravo to pitanje.htm l.

osobito u ovom svijetu zgusnutih inform acija: hoæemo li propustiti susret s prijateljem s kojim se mimoilazimo na ulici. novina ili bilje ki. Treptaj pa nje [trik #39] je ono vrijeme od pola sekunde potrebno da primijetite drugu metu u slijedu mitraljiranja. Povisivanje praga pri sa imanju Sa imanje . i bio bi ogranièen na romane. Dok pri brojanju morate pogledati svaki predmet pojedinaèno i staviti mu mentalnu kvaèicu. prosjeèni maksimalni broj predmeta koje su neigraèi uspijevali sa eti prije nego su poèeli brojati bio je 3. Ono predstavlja na gotovo trenutaèni mehanizam za ocjenu broja obje kata koje vidimo [trik #35].to je gotovo 50% vi e. Posljednji eksperiment Greena i Baveliera bio je uzeti dvije grup e ljudi i dati im da deset dana igraju kompjuterske igre po sat vremena dnevno. igranjem nije do lo ni do kakvog pobolj anja. bilo to pisanje romana. iako toèni prag izmjeren eksperimentalno blago varir a ovisno o tome kako je osmi ljen i izveden. Ne. Uzmimo treptaj pa nje. intenzivnu pucaèku igru u prvom licu. Stroj za pisanj e romana. Kako to radi Uzev i u obzir razlike u odreðenim mentalnim sposobnostima izmeðu igraèa i neigraèa. Trebate imati na oku sve to se dogaða na ekranu. na a pa nja vrluda svijetom koji nas okru uje i asimilira informacije. uspijevala je sa imati do veæeg broja i br e s e oporavljala od treptaja pa nje. Broj je bio znaèajno veæi kod igraèa: prosjek im je bio 4. nije tako. samo bi automatizirao proces pisanja romana. Usprkos tome to Tetris podrazumijeva brzu motorièku kontrolu i svijest o prostoru.9 . U ivotu Rezultati Greena i Baveliera su znaèajni jer procese poput sa imanja [trik #35] stal no koristimo u na oj percepciji svijeta. primjerice. Za to vrijeme mo e se desiti to ta. To znaèi da morate u isto vrijeme obratiti pa nju na vi e objekata. nego ih je moguæe izvje bati aktivnostima koje ih pobolj avaju: brzim kom pjuterskim igrama. koje upra vljaju na im djelovanjem. to znaèi da æemo moæi istovremeno uoèiti vi e eljenih stvari. U istra ivanju Greena i Baveliera. "jednostavno znate" koliko ih je ako kolièina ne prelazi va prag sa imanja. Oni su izvje bali i pobolj ali i svoj kapacitet vidn e pa nje i vrijeme obrade u samo deset dana. to n ije lako. davno pri je PC-a. zbog 0 dva uèinka koja su razmatrali veæ smo govorili drugdje u ovoj knjizi. ako ga ikada izume. Meðutim. grupa koja je igrala Medal of Honor: Allied Assault (Electronic Arts. Mo da su jednostavno igraèi osobe koje i maju prirodno veæi kapacitet pa nje (pazite. posum njali bismo da su na djelu i drugi faktori.ij negativca" u naèin "tra i negativca". Prije nego percepcija dosegne svjesnu pa nj u. To mo da jest prozaièno. ali kad pogledate koliko je 13 Pobolj ajte vidnu pa nju pomoæu kompjuterskih igara krumpira u ostavi. toga je maksimum najèe æe oko èetiri. I opet. èak i onda (osobito onda ) kad ste na granici sposobnosti. sa imanjem hvatate sve predm ete istodobno. ili previdjeti automobil na cesti? To su na e stalne percepcije svijeta. i da moæi uèiniti br e. Opæe pobolj anje do kojeg dovodi ta hipotetièka bolja olovka le i u na im osn . Grupa koja je igrala klasiènu igru slaganja elemenata Tetris nije pobolj ala sa imanje niti je skratila treptaj pa nje. 200 2). dobrobit od veæeg kapaciteta vidne pa nje je oèigledna ako igrate brze kompjut erske igre. Pada mi na pamet klasièni èlanak Douglasa Engelbarta naslovljen "Pobolj anje ljudskog intelekta"2 o njegovoj vjeri u moæ kompjutera. Ali malo pobolj anje olovke. koji obièno traje pola sekunde (kod starijih osoba i dvostruk o dulje). a tvrdio je da je bolje pobolj ati i olak ati sitnice koje èinimo svakodnevno nego poku ati zamijeniti cijela zaposlenja monolitnim strojevima.dob ar je naèin da pojaèate svoj kapacitet vidne pa nje. godine. A sa imanje je alternativa brojanju kod vrlo malih brojeva (èetiri i manje). Pisao ga je 1962. ne pa nje kao koncentracije nego sposobno sti da prate veæi broj objekata na ekranu) pa gravitiraju kompjuterskim igrama.broj objekata koje mo ete kvantificirati a da ih ne morate brojiti . Vje bom se mo e i pobolj ati gornja granica sa imanja i skr atiti treptaj pa nje. A ogranièenja tih naveliko kori tenih sposobnosti nisu ukles ana u kamen. a ako ga prijeðe morat æete ih svjesno izbrojiti. ima velik uèinak: po bolj at æe se svaki posao u kojem se koristi olovka.

lomi. com/book/44/96Hz . MP3) 48 klikova u sekundi. ne samo u pisanju romana. naèin na koji razdvajamo reèenice u fraze [trik #51]. iako glazbu rijetko primjeæujemo. D. ali zvukom uvijek nadziremo svijet oko sebe u svih 36 0 stupnjeva. druga osjetil a zamiru a sluh se nekako zadr ava). Green. Slu ni sustav stoga obraðuje slu ne informacije znatno drukèije nego to vidni sustav obraðuje v idne informacije: dok je dominantna uloga vida saznati gdje se ne to nalazi. S. & Bavelier. kao to su stereo zvuk [trik #45] i visina tona [trik #4 6].html. eksplodira! Sluh je osjet dogaðaja a ne prizora. Vremenska razluèivost sluha je znatno bolja nego kod vida. (2003). Èlana k mo ete proèitati na http://www. dok se zvuk javlja kad se ne to mijenja: kad ne to vib rira. Osvrnut æemo se na to kako èujemo neka obilje ja glazbene podloge. Odreðivanje vremena pomoæu sluha Zavr it æemo istra ujuæi tri aspekta razumijevanja jezika: skrivenu zvuènu simboliku rijeèi [trik #50]. D. ß/7/eske 1. Podruèja mozga koja se bave slu hom prva zavr avaju razvojni proces zvan mijelinacija. 2. domin antna uloga sluha je saznati da se ne to dogodilo [trik #44]. sudara se. sluh je osjetilo jezika. èak i na samom prag u percepcije [trik #48]. vidni sustav napravi zavr ni korak mijelinacije tek nekoliko mjeseci nakon roðenja. giba. com/book/44/48Hz .mindhacks. Kao to je to sluèaj i s vidom. Èetvrto poglavlje: Sluh i jezik trikovi # 44-52 Na e u i nisu tek "oèi za zvukove".bootstrap. ono to do ivljavamo i ono to po stoji fizièki nije ba sasvim isto. trajanje 3 sekunde (http://www. Augmenting human intellect: a conceptual framework. i kako toèno ztane to zènae ove rijèei [trik #52]. Kad gubimo svijest. org/augdocs/friedewald030402/augmentingh umanintellect/ ahi62index. trajanje 3 sekunde (http://www. Mi smo vizualna stvorenja. ono je ukljuèeno u sve one sposob nosti u kojima moramo usmjeriti vidnu pa nju na vi e od jednog predmeta istovremeno. trik #44 Ako nam vid omoguæuje da vidimo gdje se ne to nalazi. Naprotiv. Svjetlo obièno traje. o sobito imajuæi u vidu da se to mo e postiæi igranjem kompjuterskih pucaèina u prvom licu .mp3. com/book/44/24Hz. trajanje 3 sekunde (http://www. Nature.neæe se stopiti u jedan stal ni ton. (1962). 432. sluh nam ka e kada se to dogodil o. Èinjenica da jednu tako temeljnu sposobnost mo emo makar malo pobolj ati je znaèajna. Zvuk sadr i sasvim drukèije informacije o svijetu nego svjetlo.vnim sposobnostima. To je osjet koji nadograðuje na vidni do ivljaj . Engelbart.film bez glazbe je neo bièno dosadan. Sa imanje nije odgovorno za na u sposobnost tek u nekom odreðenom zadatku (kao to je pisanje romana). 534-537.m p3. a ne kao 24 kratkotrajne slièice . C. u kojem se na neuronske " ice " nanosi zavr ni sloj masnih obloga koje izoliraju neurone i ubrzavaju njihove ele ktriène signale.. 24 klika u sekundi zvuèi kao puno klikova . Odreðivanje vremena pomoæu sluha Sluh je specijalizirano osjetilo za prikupljanje informacija iz èetvrte dimenzije. Kinematografski zasl on s 24 slièice u sekundi izgleda kao stalna slika. Action video game modifies visual attent ion. Stvaranje bolje olovke je velika stvar. MP3) 96 klikova u sekundi. zadnji æe nestati osjet sluha (kad padate u san. I naravno. Na djelu Poslu ajte ove tri zvuène datoteke: 24 klika u sekundi. a kad se osvijestimo prvi æe se povratiti. Sluh je prvo osjetilo koje se razvije u maternici. Trikovi u ovom poglavlju pokazuju kako ne èuje mo samo fizièke zvukove nego znaèenja koja oni prenose [trik #49]. ali sveobuhvatno poveæao na u sposobnost rada s raèun alima.mindhacks.mindhacks. Sa imanje je poput olovke svijesti. Te se ideje Engelbart i dr ao: kompj uterski mi (njegov izum) malo je. Na je do ivljaj korisna zvuèna konstrukcija koju je s astavio na mozak. Nasuprot tome.

Locirati zvuk pomoæu vibracija koje sti u u u i te ko je kao odred iti koliko je èamaca na jezeru i gdje se nalaze. Prilièno te ko. to znaèi daje na em vidnom sustavu na raspolaganju oko dva milijuna informacijskih kanala kako bi odredio gdje se ne to nalazi. Elektrièno nabijeni atomi u okolnoj tekuæini tada po jure u slu ne strune i tako zvuk postaje elektricitet. ðetektirat æe se i ta maju na razlika [trik #45]. a samo gledajuæi mre kanje vode u dva kanala iskopanih na rubu jezera. pa sve do visokih 20000 Hz. Pu. dakle 5001) puta sporije. koje povezuju mali filamenti. Njime se mogu prikazati zvukovi u rasponu od 20 Hz (1 Hz je jedan otkucaj u sekundi). Za vi e frekvencije ne kodiraju se pojedinaèni ciklusi n ego njihov prosjeèni intenzitet. zahvaljujuæi specijaliziranim sustavima u uhu i mozgu.osobito kad u ivamo u glazbi ili kad nas dolazak novog zvuka upozorava da se negdje ne to promijenilo. i to ne ivèanim sklopovima nego mehanièki. Glavna svrha sluha je odreðivanje mjesta na kojem se ne to nalazi. Ta "treperavost" zvuka zadr ava se do frekvencija vi ih od vizualne treperavosti. ne èudi to sluh prevladava nad vidom kad je rijeè o odreðivanju vremenskog slijeda dogaðaja. Èak i pokreti reda velièine atoma dovoljni su da potaknu reakciju. Usporedbe radi. Du bazilarne membrane smje teni su receptori. dj precizne mehanike u unutarnjem uhu. film se stapa u stalnu sliku. filamenti se istegnu i poput konopaca koji otvaraju vrata otvaraju mnoge sitne kanaliæe na dlaèicama. Zvuène vibracije putuju slu nom cijevi i prenose se siæu nim usnim ko èicama na pu nicu. U svakom oku ih je oko milijun. U pu nici se nalazi bazilarna membra na.nica obavlja analizu frekvencija dolaznog zvuka. na bazilarnoj membrani.. do èak 500 puta u sekundi. Nadalje. Neu-roznanstvenic i koji se bave sluhom imaju jednu analogiju koja daje dobru predod bu o tome kolik o je taj posao te ak. tu je kljuèno ustrojstvo zvuènog receptora (u iju). A za zvukove niske frekvencije (do 1500 ciklusa u sekundi). a ne kemijski. i reptaj oka ima trajanje reda velièina 100000 mikrosekundi. zvuène informacije pretvaraju u ivèane signale. a èak se i to obavlja mehanièki. Èetiri puta br e i dalje æete èuti is prekidan zvuk. zvuk percipirate kao zasebne klikove. Odreðivanje vremena pomoæu sluha trik #44 Kako to radi Specijalizacija za odreðivanje vremena evidentna je u mnogim dijelovima slu nog sust ava. Informacijsko usko grlo vidnog sustava su ganglijske stanice koje povezuju oèi s mozgom [trik #13]. Odreðivanje smjera dolaska zvuka Iako vid dominira mnogim drugim osjetima u uvjetima nesuglasnih informacija [tri k #53]. One su prekriven e tankim vlaknima. MP3) Pri frekvenciji od 24 slièice u sekundi. ali æete znati da se zvuk sastoji od puno malih klikova. Tu se. Neki zvukovi. Ako zvuk stigne u je dno uho samo 20 mikrosekundi (milijuntih dijelova sekunde) prije nego to stigne u drugo.mp3. Pri 24 klik a u sekundi. materinjski jezik mozga. prije nego se konaèno integrira u nep rekidni percept. stanice s dlaèicama. trik #45 Odreðivanje smjera dolaska zvuka U i nam omoguæuju da saznamo pribli no iz kojeg smjera dolazi zvuk. svaki ciklus zvuka mo e potaknuti zasebnu skupinu elektriènih pulsova. Ta nam je osjetljivost na vrijeme vi estruko korisna . dakle izrazito niski. Takav ustroj znaèi da je slu ni sustav precizno ba daren za informacije o frekvenciji i vremenu sadr ane u zvuènim valovima. Ipak. Usporedite to s na im v idnim sustavom. Kad gibanje bazilarne membrane pogura dlaèice. svjetlo se pretv ara u ivèane impulse sporim kemijskim procesom u receptorskim stanicama. Mo da neæete moæi izbrojati klikove. . Mo dane stanice koje primaju vremenske ulazne podat ke zvuka mogu izbijati br e od svih drugih neurona. Usko grlo sluha pak sadr i samo dva kanala: po jeda n bubnjiæ u svakom uhu. Vremenska osjetljivost je izvanredna. a ne od neprekidnog huka. takozvane slu ne strune. koji treba biti izlo en nekoj slici oko 30 milisekundi da bi takav ulazni podatak prenio u svijest. vremenska usklaðenost u iju je jo fascinantnija. meðu zvukovima mo emo detektirati p eriode ti ine u trajanju od 1 milisekunde (tisuæinke sekunde). koja zbog svoje postupno sve manje debljine vibrira razlièitim frekvencijama n a razlièitim mjestima. U oku. nisu uvijek informativni pa imamo i mehanizam kojim ih filtriramo. U uhu se p ak zvuk pretvara u ivèane impulse pomoæu brzog mehanièkog sustava. kao t o je jeka. imajuæi u vidu osjetljivost na ih u iju.

Da bi rije io taj problem. Ako je meðu zvukovima dovoljan razmak. èut æete ih kao dva zvu ka koji dolaze s dva mjesta. Demonstraciju Haasovog efekta mo ete napraviti tako da plje æe-te dlanovima pred nekim velikim zidom. Otkri ti otkud dolazi pojedinaèni zvuk i samo je po sebi dovoljno te ko. Zvuk æe stiæi do bli eg uha p rije nego do daljeg.stvaraju jeku. a svaki neuron dobiva ulazne podatke o zvuko vima iz oba uha. na iznenaðujuæe zvukove na e se tijelo ili glav a mogu brzo okrenuti kako bismo stavili u pogon na e osjetilo najveæe razluèivosti. Kako to radi Poèetni izraèuni ukljuèeni u lokalizaciju zvukova odvijaju se u mo danom deblu. To se lijepo vidi kod fenomena zvanog Haasov efekt. Ako sami stvarate odjeke. Osim toga. poèev i s ka njenjem veæim od praga i smanjujuæi ga do ispod p raga. Na djelu j e efekt prvenstva.ne samo dvorane poput piljskih nego i sobe u stanovima . I jedan i drugi se koriste pri lokalizaciji zvukova na horizontalnoj ra vnini: vremenska razlika (ka njenje) za zvukove niske frekvencije. Veæina okoli a u kojima se nalazim o . Na oko pet metara .kad vam odjek bude stiza o do u iju za manje od 50 ms nakon izvornog zvuka pljeska . Najvi e izbijaju neuroni koji primaju signal iz oba uha istovreme no. sada se èini da oba zvuka sti u kao jedan jedini. zvuk æe biti i ntenzivniji na bli em nego na daljem uhu. koji pru aju informacije o elevaciji (gornjem/do njem polo aju).1 Stanite na oko deset metara od zida i pljesnite. meðu-u nom) vremenu. Buduæi da se posa o lokalizacije obavlja u mo danom deblu. Èut æete dva zvuka.. pojaèavaju se ili uti avaju razlièite zvuène frekvencije. prev. O visno o smjeru zvuka. i to iz smjera va eg izvornog pljeska. Taj znak se zove razlika u interauralnoj glasnoæi. a tek kad treba p repoznati koji su zvukovi izvorni a koji su njihovi odjeci (a svi dolaze iz razl ièitih smjerova). vi d.vi e neæete èuti zvuk kako d olazi s dva mjesta. oliva = maslina. Sada se pribli ite zidu. ivèane stanice u srednjem mozgu ukazuju na polo aj zvuka tako to izbijaju reagirajuæi na zvuk. Odreðivanje smjera dolaska zvuka to je tek jedan od mehanizama koji nam poma u odrediti polo aj izvora zvukova. kako biste i trebali. èut æete kako se ukljuèuje mehanizam koji se bavi jekom. Odreðivanje smjera dolaska zvuka Na djelu Jeka je jo jedan faktor smetnje. Klasièni model obrade interauralnih razlika u vremenu dolaska zove se Jeffressov m odel. Smetnje koje nastaju uslijed tih anomalnih polo aja uklanja pose ban mehanizam u slu nom sustavu. Taj znak se naziva razlika u interauralnom (tj. Mozak èitavu grupu smje ta na osnovi samo prvog èlana. u podruèju zanimljivog imena "gornja oliva" /lat. Za odreðivanje polo aja zvukova na okomitoj ravnini koriste se drugi znakovi. i kad vidimo kako se nosimo s njome moæi æemo dobro osjetiti koliko je slo en posao lokalizacije zvuka. mozak se slu i brojnim znakovima. koji je poznat i kao naèelo predvodnika il i efekt prvenstva. . Glavni znak je razlika u interauralnom vremenu. Spektralni znakovi. nisu tako precizni i èesto navode na gre ke. oni u zvuènom spektru (spektralni znakovi)./. Haasov efekt djeluje ispod praga od oko 30-50 milisekundi izmeðu prethodnog i slje deæeg zvuka. Takva brzina reakcije ne bi bila moguæa da se informacije iz oba uha integriraju u kasnijem dijelu obrade. i otkrili to se dogaða. a razlika u vremenu ovisit æe i polo aju izvora zvuka. a razlika u gla snoæi (intenzitetu) za zvukove visoke frekvencije (maloprije reèeno zove se dupleks teorija lokalizacije zvuka). Polo aj jeke spojio se s polo ajem izvornog zvuka. iznad praga. Smjer iz kojeg zvuk dolazi utjeèe na naèin na ko ji æe ga odbiti vanjsko uho (vanjske u i vidimo i obièno ih zovemo jednostavno "u i"). Taj znak dominira drugima u sluèaj u neslaganja. Buduæi da su najaktivniji kad su ulazni podaci s obje strane sinkronizirani. n azivaju se detektori istodobnosti. odjek pljeska va ih dlanova stiæi æe vam do u iju vi e od 50 milisekundi nakon izvorn og zvuka pljeska. To se tradicionalno zove jeka .. Odjeci koji sti u do na ih u iju u vrlo kratkom intervalu grupiraju se s izvornim zvuk om. koji sti e prvi. prikazan na slici 4-1. i dalje plje æuæi. S ove udaljeno sti. Spektralni znakovi dobivaju na upotrebljivosti i èinjenicom da nam lijevo i desno uho nije sasvim isto pa razlièit o iskrivljuju zvuène vibracije.

na primjer iskrivljenj em zvuka nastalim zbog oblika u iju (spektralnim znakovima). . Zvuk koji dolazi vama odsprijeda desno.2 Lokalizacija pomoæu razlike u interauralnom vremenu dolaska nije jednoznaèna jer zvu kovi ne moraju biti na horizontalnoj ravnini .137-143. odozgo. interpolirani skup dokaznog materijala o mjestu s kojeg dolazi zvuk. od kojih je svaki odgo voran za odreðeno zaka njenje signala iz obiju strana. Polazi te pri lokalizaciji zvukova n am je da dolaze ili sa sredine lijevo ili sa sredine desno od na ih u iju . stojite na balko nu) mogu zvuèati kao da dolaze ravno odostraga. Nemate ni informacije po koj ima biste odluèili sti e li zvuk odsprijeda ili odostraga. Èak i bez slu alica. "sto ac nedoumice". McAlpine. B. lak e ga je lokalizirati. "Siren Sounds: Do They Actually Contribute to Traffic Accidents?" (http://www . ili odozgo desno pod kutom od 33°. obièno æete se moæi poslu iti i drugim znakovima. 2. J. Na taj bi se naèin svaki moguæi p olo aj mogao reprezentirati aktivno æu neurona s odgovarajuæim ugraðenim ka njenjem. (1997). to se tièe interaural-nih razlika u vremenu dolaska i intenzitetu zvuèa t æe potpuno isto kao isti takav zvuk koji dolazi vama odostraga desno pod kutom o d 33°. Izvodeæi vi e oèitanja izvora zvuka. na a sposobnost lokalizacije po okomitoj ravnini je prilièno slaba. ali vi eznaènost i dalje ostaje i onemoguæuje nam precizniju lokalizaciju.tonmeister. Slika 4-2. Zamislite da zvuk sti e s lijeve strane i sti e do va eg desnog uha s malim zaka njenjem . Zvukovi s povr ine "sto ca nedoumice" stvaraju istu razliku u interauraln om vremenu dolaska i zato se ne lokaliziraju jednoznaèno.soundalert.1' za razliku od èistih 11 'i i ova koji su se koristili i i«kada . Dodatna literaturo Moore. Animal B ehaviour. & Grothe. (1997). vi eznaène informacije se preklapaju i stvaraju kompozitni. & Weatherhead. odnosno desnog uha aktiviraju razlièite neurone. Montgomerie. Odreðivanje smjera dolaska zvuka Bilje ke 1. koje mogu locirati plijen u potpu nom mraku.mogu dolaziti odsprijeda. 3. 347-350. C. Nepostojanje jednoznaènosti kod sluha razlog je zbog kojeg naginje-mo glavu kad sl u amo.. Lak e je lokalizirati i zvuko ve koji sadr e razlièite frekvencije. R.Icffressov model Odreðivanje smjera dolaska zvuka pretpostavlja da mozak sadr i sklop detektora istodobnosti. po d kutom od 33°. J.Neuroni koji detektiraju istodobnost Ulazni podaci iz desnog uha Slika 4-1. B.com/pdfs/impact. Najvi e neurobi-olo kih dokaza koji govore njem u u prilog dolazi iz istra ivanja na kukuvijama. How robins find worms. Upravo je to razlog zbog kojeg se danas sirena ma na vozilima hitne pomoæi i vatrogasaca dodaje bijeli um. koji sadr i sve f n-kvenc ije u istom omjeru. Zato vam zvukovi koji sti u odozdo i odostraga (ako. u va oj visini. Da bi ste umanjil i neizvjesnost. Kako to æe neuron primiti oba signala istovremeno? Obja njenje je to to se signal i z lijevog uha negdje u mozgu usporava kako bi toèno nadoknadio ka njenje signala iz desnog uha. An Introduction to the Psychology of Hearing. 26(7). postoji. ili odozdo. New York: Academic Press. Razlike u ka njenju prikazane du poveznica znaèe da razlièita vremena dolaska signala iz lijevog.pdf). dakle. Jeffressov model mo da nije posve toèan.ta opæa pr etpostavka je dostatna da znamo kamo okrenuti glavu. (2003). odostra ga. Dokazi prikupljeni na malim sisavcima sugeriraju da su mo da na djelu i drugi mehanizmi.. . U ivotu to je u zvuku vi e informacija. 4. Neuroni koji se koriste pri izraèunavanju polo aja zvuka izbijaju kad ula zni podaci iz lijevog i desnog uha sti u istodobno. 54.ca/main/text-book/. Kad je rijeè o tome kamo æete smjestiti zvuk. P. primjerice. Sound localization and delay lines -Do mam mals fit the model? Trends in Neurosciences. Ako nosite slu alice ne dobivate spektralne znakove iz vanjskih u iju pa ne mo ete lok alizirati zvukove na okomitoj ravnini (gore/dolje). to je prikazano na slici 4-2. D. Na ideji o pljeskanju pred zidom zahvalni smo Geoffu Martinu i njegovoj web s tranici na adresi http://www.

to je odlièan primj er za ono to neki nazivaju eksteligencijom. Nije definitivno jasno kako to izvodimo. ali ne 10 Hz).edu/~wmr/julianna. Iako donji harmonici nestaju. i ona odreðuje na do ivljaj visine tona. Buduæi da svaki pomak izgleda . ali nije ba posve jasno èemu slu i t a na a sposobnost.(A ako vidite pticu kako klima glavom kad gleda u tlo. a umjesto njih æe se n a najni im frekvencijama pojavljivati novi harmonici. Visina tona ostaje ista. ovisno o tome odakle dolazi [trik #54]. No. Normalno. Ovisno o tom e kako ste i to udarili (ukljuèujuæi udaranje va ih glasnica rakom). Odredite visinu tona 'trik #46 Odredite visinu tona Za to uopæe percipiramo visinu tonova je prièa za sebe. Razlièite amplitude stvaraju razlièite intenzitete zvuka. reagirajuæi na vi e sastavne frekvencije. Poslu ajte zvuk s adrese http://physics. tako iznosi 4 Hz. visina ostaje nepromijenje na. Taj otkriveni osnovni ton tada se mo e uèitati u sustav za obradu zvuka kao informacija ravnopravna ostalim Odredite visinu tona Kao daje djeliæ neuralne obrade procurio u fizièko ustrojstvo uha . uspostavit æete glav nu vibraciju . a mora biti da za to ima razloga. Prema jednoj teoriji. koliko god bilo harmonika. Uklanja se prvo osnovica.jp/~ynhome/ENG/Demo/2 nd/05.3 Kako to radi Naèin izraèunavanja visine tona iz tonova s vi e harmonika poslu it æe nam za stvaranje il uzije u kojoj se èini da se ton kontinuirano povisuje. Buduæi da harmonika ima vi e i stoje u praviln im razmacima. Visina tona postoji zato to je na mozak izraèunava.to je osnovni ton .kyushu-id. mi i dalje visinu tona èujemo prema tome kakva bi osnovica trebala biti. a sastoji se od frekvencija na 8 Hz. Na se mozak mora prilièno potruditi da nam omoguæi percepciju visine tonova. razlièite frekvencije vibracija stvaraju razlièite visine tonova.html#20.4) Sluh ipak daje pribli ne ali brze informacije o mjestu s kojeg dolazi zvuk. To je osnovna frekvencija kojom se vibracija ponavlja. Osnovica za zvuk ko ji se ponavlja èetiri puta u sekundi.mt-su. a zatim i harmonici. Visina zvuka kakvu je percipiramo temelji se na takozvanom osnovnom tonu zvuènog v ala.da fizièki reproducira pror aèun potreban za otkrivanje osnovice zvuènog vala. Najvi i æe nestajati kako budu stizal i do kraja frekvencijskog raspona koji pokrivaju ti tonovi. Frekvencija harmoni ka poveæava se sa svakim sljedeæim tonom. Pritom je zapanjujuæe da èak i kad osnovica uopæe nije dio zvuka koji èujemo. zvane harmonici. razlog zbog kojeg uopæe èujemo visinu tonova je povezanost visine tona s velièinom objekta: velike stvari najèe æe imaju ni u osnovnu f rekvenciju od malih stvari. zbog svoje fiz ièke konstrukcije vibrira na frekvenciji osnovice.koju æe pratiti sekundarne vibracije na vi im fre kvencijama. To je dovoljno da bismo se mogli okrenuti prema izvoru ili obraditi zvuk na drugi naèin. visina kao kvaliteta nije uvijek sadr a na direktno u zvuènim informacijama. ali visina tona ostaje nepromi jenjena. upotrebu svijeta izvan mozga za ispom oæ pri kognitivnom poslu. Visina tona zvukova koje èujemo temelji se sam o na frekvenciji osnovice. Na djelu Iluzija zvana "nedostajuæa osnovica" demonstrira kako se konstruiraju zvukovi u uh u. ali jedna teorija ide ovako1: bazilarna membrana u unutarnjem uhu. tako da u ne to udarite). dakle bez zastajkivanja i p adova visine. Na do ivljaj visine ona ovisi o ukupnom obrascu vibracija. Poslu ajte iluziju kontinuiranog povisivanja tona i pogledajte ilust raciju konstrukcije toga zvuka na http:// www. ona radi istu stvar dok slu a nekog crviæa. mozak mo e koristit i pu nicu .ac. zvuk proiz vodite tako da izazovete vibraciju (recimo. Svi su zvukovi vibracije u zraku. 12 Hz i 16 Hz. Harmonici vibriraju na frekvencijama koje su cjelob rojni vi ekratnici frekvencije osnovice (tako bi za osnovicu od 4 Hz harmonik moga o biti 8 Hz i 12 Hz.html i èut æe te niz tonova. Ona se mora izraèunati. mogu se kontinuirano povisivati. Jednako tako. Svaki ton je sastavljen od vi e tonova s razlièitim harmonicima.zbog njenog fizièkog ustrojstva kao predmeta . neæete èuti da se zvuk povisuje. Prirodne z vukove obièno tvore slo ene vibracije na vi e razlièitih frekvencija.

) . a ne u zraku). Saèuvajte ravnote u trik #47 2. -T. treba nam i za odr avanje ravnote e. to savija stanice s dlaèicama na povr ini kanala (one funkcioniraju jednako kao stanice s dlaèicama koje detektiraju zvuène valove u pu nici. ovaj trik funkcionira najbolje vlakovima koji se gibaju vrlo glatko. I Dobro je da ovaj sustav detektira samo ubrzanje.113. a ne apsolutno gibanje. 3.html) fantastièna je zbirka slu nih iluzija. To obja njava za to se mo emo prevariti da se sami gibamo ako se veliki dio vidnog polja kreæe u istom smjeru . Jedna podrazumijeva prepoznavanje obrazaca aktivnosti receptorskih stani ca koje se nalaze du pu nice. (Vrtoglavica j e slo enija i ne radi se samo o neusklaðenosti vestibularne i vizualne detekcije gib anja. McAlpine.naime. http://133. Neural sensitivity in the inferior colliculus: Evidence for the role of cochlear distorsions. Iako promjenu u pos traniènom gibanju mo ete osjetiti. Zamislite da se vanjski svijet kreæe suprotnim smjerom.kao korak na normalnoj ljestvici. gdje se koriste za pode avanje ravnote e i upozoravanje o promjenama u kretanju.80/~ynhome/ENG/Demo/2nd/03. Zatvorite oèi i fokusirajte se na ljuljanje vlaka. jo gore. informac ije o ubrzanju su preslabe pa mo emo pomisliti da smo se pokrenuli sami. izravno bismo osjeæali relativnost . jer bis mo inaèe osjeæali kako se gibamo 70000 milja na sat oko sunca. pa æe èitatelji u Ja panu imati najvi e sreæe. U rekonstruiranje osnovnog tona iz harmonika ukljuèeni su i drugi mehanizmi neu ralne obrade. Kod muènine pri putovanju i morske b olesti. Uslijed disfunkcije vestibularnog sustava ili dispariteta informacija u vidnom i vestibularnom sustavu mo e doæi do osjeæaja muènine. Sluh nije jedina funkcija unutarnjeg uha. Zatim se vestibularnim ivcem alju signali u mozak. Dvije su glavne teorije o njima. S. kad sjedimo u vlaku a susjedni vlak polaz i s perona. pa granice frekvencija èitavog zvuka postaju nejasne. Uoèite da ovaj sustav mo e detektirati samo ubrzavanje i usporavanje. html). (2004). Kod vrtoglavice ne osjeæate gibanje a vidite da se vizualni svijet k reæe puno br e nego to bi trebao . "trik "i Saèuvajte ravnote u #47 J Uho ne slu i samo za slu anje. Moj favorit je Melodija ti i na ("Melody of Silences".umaine. ali to je dio prièe.jp/~ynhome/ENG/Demo/illusi-ons2nd.a tada bi stvari postaje vrlo zbunjujuæe.5. _J Saèuvajte ravnote u Na djelu Sljedeæi put kad se budete vozili vlakom. Oèito. osjeæate gibanje ali vizualni svijet vidite kao konstantan (u automobilu i li na brodu).edu/visualperception/summer. D. osim to detektiraju disto rziju u tekuæini.ac. Ili.a vlak ne usporava ni ti ubrzava . U njemu su i polukru ni kanali ispunjeni tekuæinom.kyushu-id. Journal of Neuropsychology. a ne i kretanj e. Kako to radi Svaka promjena na e brzine uzrokuje kretanje tekuæine u kanalima vesti-bularnog apar ata. 1295-13 11. Kad se ne to sporo pokreæe. Po ku ajte nakratko halucinirati da putujete vrlo brzo u suprotnom smjeru.na primjer. te kojima mjerimo ubrzanje u glavi. Iluzija nedostajuæeg osnovnog tona postoji i u percepciji kretanja. Stranica s demonstracijama slu nih iluzija i trikovima Yoshitake Na-kajime (htt p://www. imamo dojam da smo se mi pokrenuli.4 Bilje ke 1. 4. zbog paralakse mali pokreti glave stvaraju velike razlike izmeðu pogleda na stopala i pogleda na ono oko njih.nemate nikakvih informacija (osim onih upamæenih) koji bi vam rekle u kojem smjeru putujete. poku ajte iskoristiti svoju slijepu pjegu za gibanje. Do ivljaj se pojaèava time to su najni a i najvi a sastavnica svakog tona ti . Vidi http:/ /www. 92(3). a sadr i i primjere i grafièka obja njenja. koji reprezentiraju vodoravnu i okomitu ravninu u prostoru. Uz njihovu pomoæ na nam vestibularni sustav odr ava ravnote u . a druga vreme nski raspored reakcija tih stanica. mozak vam daje do ivljaj tona koji se kontinuira no povisuje. bez vizualnih informacija .

Na djelu U zvuènoj datoteci na web stranici na e knjige (http://www. Pjesma æe nekad zapoèeti u prvih. èuli Bij eli Bo iæ u umu i sada se brinete da ne to nije u redu. hori zont ako ste na brodu). pa preporuèujemo da dotad ne prelazite na èitanje sljedeæeg odjeljka. i svi mi u nekoj mjeri haluciniramo (ne vidjeti slijepu pjegu oka [trik #16] je jedna vr sta halucinacije). S.mindhacks. Meðutim. U spomenutoj studij i autori su otkrili da je ta sposobnost izra eno jako povezana s podlo no æu ma ti . Prema Merckelbachu i van de Ve nu. Ako ste vi. trik #48 Detektirajte zvuk na granici sigurnosti Kako to radi Ako ste uspjeli èuti malo Bijelog Bo iæa na umnoj pozadini. i nema ni traga Crosbvjevoj pjesmi.s bog atstvom i uèestalosti ma tovitosti . poma e ako usmjerite pogled na neku toèk u koja se kreæe. Skeptici lako dolaze u isku enje ust vrditi da takvi eksperimenti opovrgavaju postojanje vanosjetilne percepcije i sl iènih pojava. com/book/48/wh itechristmas. Iz ovog æete trika izvuæi vi e ako poslu ate zvuk prije nego saznate kako smo sakrili gl azbu. u sluèaju da se gibate vi a va vizualni svijet je nepomièan (npr.Zbog toga vam. ako osjeæate da æe vam biti muèno. isprobajte trik na nekom drugom).i s podlo no æu haluciniranju . Mnogo se raspravljalo o tome za to se to dogaða i kakva bi se svojstva mogla povezat i s tendencijom da se detektira znaèenje u nasumiènim obrascima. _J trik #48 Detektirajte zvuk na granici sigurnosti Mo ete li raspoznati signal od uma? Pravilnosti su èesto duboko skrivene. Detektirajte zvuk na granici sigurnosti trik #48 To znaèi da bi mi se nakon filma Vje tica iz Blaira vjerojatno manje povraæalo da sam ga gledao s vibrirajuæe stolice. Mozak osobito uspj e no pronalazi smisao u zbrkanim podacima i èesto uspijeva prepoznati znaèenje i u naj u mnijoj okolini. ali ih pron alazimo iznenaðujuæe vje to. To demonstrira jo jedan aspekt asimetrije mo danih polutki [trik #69]. ali ukazuje i na to da ljudi koji izra eno vjeruju u paranormalne pojave mo da èe æe iskazuju . postoje dokazi da ljudi koji vjeruju u odreðene paranor-malne fenomene èe æe pron alaze uzorke u nestrukturiranim podacima. to z naèi da nasumièan uzorak prikazan tako da ga se obraðuje prvenstveno desna polutka moz ga izgleda "smisle-nije" nego kad je prikazan samo lijevoj polutki ili objema po lutkama. pa na prag detekcije slabih ili vi eznaènih podra aja znaèajno varira. Vjerojatno n eæe svatko detektirati smislene zvukove na umnoj pozadini. Lijevi dio vidnog polja nakon kri anja se spaja s desnom stranom mozga. U datote i je èisti um.1 u njihovom je eksperimentu gotovo treæina studenata izjavila da su èuli Bijeli Bo iæ slu ajuæi slièan umni zvuk. Percepcijske sposobnosti i osjetima pronicavost razlikuju se od osobe do osobe.mp3: MP3) skriven je ulomak pjesme Bijeli Bo iæ Binga Crosbyja. nekad u drugih a nek ad u treæih 10 sekundi i bit æe vrlo tiha pa budite pa ljivi. -T. ali istra ivanja su pokaza la da stvar djeluje na odreðenom dijelu populacije. radi se o treæini svih ispitanika!). Zvuk tr aje 30 sekundi i uglavnom se sastoji od uma pa æete morati pozorno slu ati da biste d etektirali kada poèinje pjesma. ali u istom se istra ivanju navodi i to da je vjerojatnije da æe se u na sumiènom uzorku detektirati smislene informacije ako se uzorak prika e u lijevom dij elu vidnog polja. Ali ako mirujete a giba se va vizualni svijet. ili netko drugi koga ste testirali. neovisno o uvjerenjima ispitanika u pogledu vanosjetilne perce pcije. èeka vas iznenaðenje. Tendencij e koje su izmjerili Merckelbach i van de Ven bile su vrlo blage i svakako nisu m arker bilo èega abnormalnog (uostalom. iako smo vam to bili obeæali (a ak o ovo èitate a da je niste poslu ali.ivosti predod bi i ne ih perceptivnih do ivljaja. za to nemate razloga. filtrirajuæi kaotiène pozadinske umove kako bi probrao i najslabiji s ignal. onda je na jbolje zatvoriti oèi (ako imate vrtoglavicu ili gledate film snimljen tako da dovo di do muènine). Brugger i suradnici2 su otkrili da lju di koji vjeruju u vanosjetilnu percepciju èe æe otkrivaju smislene informacije u nasum iènim uzorcima nego ljudi koji u to ne vjeruju.

Brugger.. Tako rijeè "trèanje" èine dva morfema. Psychopathology. V. Govor se najveæim dijelom obraðuje u lijevoj strani mozga. to je sustav uz èiju pomoæ mo emo sastaviti beskonaèno mnogo slo enih reèenica i suptilnih zn nja od konaène zalihe rijeèi. To je stil ljudi koji èesto vide veze izmeðu ideja koje drugi ljudi ne vide. Another White Christmas: fantasy pr oneness and reports of "hallucinatory experiences" in undergraduate students. Razlièiti jezici imaju razlièite skupove fonema. organizirane u skladu s gramatikom. 32(3). Mozak tretira govor sasvim drugaèije nego obiène zvukove. vi e neæete moæi èuti samo neprepoznatljive smetnje. Fonemi su osnovni zvukovi jezika. (2001). prev. poslu ajte demon stracijske zvukove umanjene kvalitete koje su pripremili Bob Shannon i suradnici s Instituta House Ear (http://www.hei. 26(5-6). Fonemi nisu isto to i slogovi. "Meaningful" patterns in visual noise: Effects of lateral stimulation a nd the observer's belief in ESP. Ovaj put va mozak zna to treba èuti pa su rijeèi mnogo jasnije ne go prije. Detektiranje obrazaca koje drugi ne vide ponekad mo e biti vrlo korisna vje tina . 261-265. "-nje" je morfem zbog koje rijeè "trèati" postaje "trèanje". ukljuèuje svu silu trik ova kako bi iz njega izvukao maksimum informacija. Neæete moæi prepoznati to taj glas govori sve to treæeg ili èetvrtog ponavljanja. Regard.koji se mo e postiæi jedino umjetno ubrzanom snimkom. Taj poseban naèin obrade zvukova klasificiranih kao jezik omoguæuje na em mozgu da prepozna znaèenje govora koji do nas sti e tempom do 50 fonema u sekundi . Oni se uvijek toèno ne podudaraju sa slovnim znakovima. & Niederberg-er. u postupno sve vi oj kvaliteti (http://www. Merckelbach. Bilje ke . Istra ivat i tvrde da je moGovor je irokopojasni ulaz u glavu trik #49 da rijeè o kognitivnom stilu koji nagla ava "labave" veze pojmova i semantièkih informa cija. posebnu sk rojenim za izvlaèenje korisnih informacija iz zvu Govor je irokopojasni ulaz u glavu Na djelu Da biste èuli u kojoj mjeri oèekivanje govora utjeèe na zvuk koji èujete. op. buduæi da je takva sklonost povezana s kreativno æu i lateralnim mi ljen em. Morfemi se mogu rastaviti na foneme.Vaughan Bell trik #49 Govor je irokopojasni ulaz u glavu Ova je podjela manje izra ena kod ena.org/res earch/depts/aip/increase_chan-nels. Cook. FL. Ljudska usta mogu izgovoriti vi e ka. Iako rezultat mo da jesu povremene la ne uzbune. & van de Ven.. I rijeèi se mogu rastaviti na morfeme. D. Mnoga daljnja istra ivanja govore u prilog tom efektu.hei. Na ovoj razini postoji jo pravila o tome kako kombinirati rijeèi u veæe rijeèi./.org/re-search/depts/aip/audiodemos. Koliko god se trudili. va se mozak priprema mnogim pretpo stavkama. najmanje jedinice znaèenja.. ali samo tri sloga. i zato se one obièno lak e oporavljaju od mo danog udara koji je o tetio podruèja mozga zadu ena za govor u lijevoj polutci. Jo urnal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry..jaèu aktivaciju u desnoj polutki nego u lijevoj. Kako fo radi Reèenice se mogu rastaviti na smislene rijeèi. Jednom kad va mozak odluèi klasificirati neki zvuk kao govor. M. (1993). Poslu aj e datoteku jo jednom. Govor nije samo jo jedan skup umova. J. . 137-144.mp3). Taj obrazac aktivacije s obzirom na mo danu polutku nije povezan samo s vjerovanji ma u paranormalne pojave. dok se obièni zvuk ovi uglavnom obraðuju u desnoj. Svakako poslu ajte MP3 datoteku koja poèinje neprepoznatljivo de-gradiranim glasom a zatim se ponavlja est puta. engleski ih ima oko 40-45 /standard ni hrvatski 32. Landis. to gotovo sigurno omoguæuje percepc iju istinskih obrazaca i onda kad bi druge ljude zbunio percepcijski pozadinski u m. est fonema i sedam slovnih znakova.. Krebs. fon em "h" jedan je takav primjer. 2.htm). i rijeè "trèa ti" ih ima est: /trèati/. Kad znate da æete æuti govor. 1. On prenosi znaèenje. T. T o nije nu no lo e. P. N.

Kad pustite MP3 sa sinusnim zvuènim valovima (na stranici se nazivaju skraæeno SWS. a ako ne znate. ali se kao mala djeca kad poèinjemo uèiti jezik prila-goðavamo onim a s kojima se susreæemo i nauèimo zanemarivati ostale. sadr i sljedeæu natuknicu za rijeè frohnicate (http://catb. Ova web stranica sadr i vi e snimljenih reèenica i odgovarajuæih generiranih umje tnih verzija njihovih zvuènih obrazaca. cgi?file=chro-nicle/archive/1995/0 2/16/DD31497. prepoznat æete glas.èine taj postupak iznimno te kim progra-merskim izazovom. Drugi razlog zbog kojeg je softver za pretvaranje zvukova u rijeèi tako zahtjevan je to to su slojevi fonema. Naziv potjeèe od pogre no èuvenog "and laid him on the green" /i polo io ga je na travu/ kao "and Lady Mondegreen" (i gospoða Mondegre en/ (http://www. S novosteèenim znanjem. èesto potragu z a odgovarajuæim postavkama na irem terenu. nego se nalaze u sklopovima. To je jo jedan primjer za to kako oèekivanja iz temelja utjeèu na percepciju. kojeg prije nije bilo.i potreba da se razumije znaèenje reèenice i gramatike veæ da bi se prepoznalo o kojim je fonemima rijeè . zvuk se preusmjerava u ob radu govora Neka veliko zvuèi veliko i zvuèi sasvim drugaèije.html). morfema i rijeèi tako isprepleteni 1 utjeèu jedan na drugi. susx. ako ga pa ljivo i polako okreæe vjerojatno ga tvika. Slu atelji znaju kada oèekivati pojedine zvukove i pojedine z vuène obrasce (morfeme). "trik 1 Neka veliko zvuèi veliko #50] I zvuk rijeèi prenosi znaèenje. ako .html): Upotreba: froh. jezik i usne su veæ napola u polo aju potrebnom za izgovor sljedeæeg fonema. Steven Pinker susreæe se s kont inuumom "frob-twiddle-tweak" kao naèinom govora o pode avanju postavki na kompjuteru ili hi-fi liniji. prema pokretima usana [trik #59]) vrlo sliène i lako ih je pobrkati. Èut æe sam o neraspoznatljiv zvuk.sfgate. sfgate. U tako brzom govoru svaki zvuk ne mo e biti sa mostalan. i taj tempo lako razumiju govornici kojima je taj jezik materinji (ako ubrzate snimljeni govor. cgi-bin/article. pa èak i koja æe rijeè uslijediti. Ako netko vrti gumb na osci-loskopu. pa rijeèi zvuèe drugaèije o isno 0 tome koje im rijeèi prethode. Tok slu nih ulaznih podataka p reslikava se na sve te slojeve pa mo emo razumjeti govor. t o se èesto dogaða kod tekstova pjesama. Hakerski argon. mo ete èuti i takve ijeèi koje doslovno ne èujete ako mislite da se radi o pukom umu.com. Ako znate o èemu se radi. koje se mogu prepoznat! i vizualno. Ljudi govore oko 10-15 fonema u sekundi.Org/~esr/jargon/html/F/frobnicat e. 20-30 ako govore brzo. èak i ako je zvuk pot puno isti. neæete. Dodatna literatura Takozvani efekt "Mondegreen" nastaje kad nam prepoznavanje fonema totalno zaka e. iako su neke skupine fon ema (primjerice /ba/ i /pa/.uk/home/Chris__Darwin /SWS).ac. Pustite prijatelju sintetizirane glasove saèinjene od pr eklapajuæih sinusnih zvuènih valova (http://www. omoguæuje pojavu èitavog procesa prepoznavanja. taj dugovjeèni pojmovnik hakerskog jezika.Govor je irokopojasni ulaz u glavu trik #4? od stotinu fonema. nemojte joj reæi da je to glas.DTL). razumjet æete do 50 fonema u sekundi. Zatim joj dajte da èuje originalnu snimku glasa za istu reèe nicu i jo jednom joj pustite SWS.com/columnists/carroll/mondegreens. Znanje da se zvuk zapravo sastoji od rijeèi na engleskom jez iku (i stoga je saèinjen od fonema i morfema koje mo ete pogoditi ako znate engleski ). znanje daje odreðeni zvuk zapravo govor uzrokuje preusm jeravanje informacija u potpuno razlièito podruèje mozga od onoga u kojemu se obavlj a opæa slu na obrada. prema engl. To mo ete isprobati i sami.biols. twiddle i tweak ponekad konotiraju toèke na kontinuumu. Dok izgovarate jedan fonem. Stranica SF Gate èuva arhivu takvih pogre no èuvenih tekstova pjesa ma na adresi http:// www. twiddle konotira grubu manipulaciju. a koje ih slijede. To je jedan od razloga zbog koj ih je tako te ko napraviti dobar raèunalni program za prepoznavanje govora. kako pokazuju velike rijeèi za velike kretnje. sine-wave speech) prijateljici. Kad zvuk doðe u podruèje mozga za obradu govora. tweak konotira fino pode avanje. U svojoj popularnoj knjizi The Language Instinct1. Kad je rijeè o slu nim informacijama. "Frob" kon otira besciljnu manipulaciju. Nedostatak slojeva apstrakci je .

mo da se prenosio znaèenje oslanjajuæi se na metafore. najfi Neka veliko zvuèi veliko trik #50 nije pode avanje. ali ako ga samo vrti jer mu je to zabavno. dok se izgovar a.d ok se prote ete. Isprobajte to tako to æete reæi "frob". " takete" zvuèi æo kasto a "maluma" oblo. vjerojatno ga tvidla. Mozak je asocijativni stroj. Na djelu Dva lika na slici 4-3 su maluma i takete. Kako to radi Znaèenja rijeèi su vi eslojna. prenosi neko znaèenje. Stavite jezik na dno usta i napravite veliku upljinu k ojom stvarate velik zvuk.koji je koji? Veæina ljudi koji su gledali likove sliène ovima. Na a su usta velika i uplja. kao to su "dum" ili "mu". odaje dojam krhke rijeèi. koji obièno imaju velike rezonantne upljine poput timpana. "Frob i "tweak" mo da nalikuju njima. a tvikanje ne. Tviðlanje je veæ delikatnije. to ne samo da podsjeæa na dobro kontro liran pokret. kako bi nam ubrzali razumijevanje. to dosta podrazumijeva finije kontroliran pokret jezika i usana. Kad ka ete "tweek". Ik 50 Neka veliko zvuèi veliko Na slici 4-3. pokvarit æete si eksperiment! Kad ovo budete i sprobavali na nekom drugom. Neka veliko zvuèi veliko trik #50 . te rezoniraju kad izgovaramo rijeè "malu ma". Jedan lik je "maluma". izgovorite te rijeèi zijevajuæi. sa "tweek" æete se pomuèiti. mi iæe ne mo ete kontrolirati tako do bro. Odgovarajuæi zvuk je pun ozvanih praskavih suglasnika. A tvikanje. u kojima se rijeèi odnose na pokrete. Ba kao i "frob" i "tweak". potrebno nam je to vi e tragova koji ukazuju na znaèenje.3 Danas ljudima jezik podrazumijeva sofisticirani sust av uèenja u kojem kao djeca saznajemo koja rijeè znaèi to. u okolne rijeèi i u sam zvuk.i k-. koji pri udarcu stvaraju zvu kove duum-duum. Isto vrijedi i za frobanje i tvikanje. i iako æete lako izgovoriti "frob". Slika 4-3. Koji je koji? x Pazite! Ako proèitate sljedeæi odlomak. "Maluma" kru i po oblini na ih usta. Protojezi k. zvukova kao to su t. Osim nabijenijeg znaèenja. ispunjenim predmetima. Ispast æe sliènije " twur".ga samo vrti ali gleda u ekran. onda ga froba. "twiddle" i "tweek" èim ujutro ustanete. Tragovi znaèenja izgovorene rijeèi mogu se upakirati u intonaciju rijeèi . rekla je daje lik slijeva "takete" a lik zdesna "maluma". Razlika je jasna. ali jo uvijek postoje recidiv i pro losti: onomatopejske rijeèi zvuèe kao ono to znaèe. sustav komunikacije prije pojave sintakse i gramatike.2 Za to prvo frobati? Frobanje je grubo djelovanje i zato ga treba pratiti odgovaraj uæe zvuèna rijeè. odnosno motorièkog (za petljanje po gumbiæima) dijela mozga. zaobljeniji oblik asociramo s velikim. Dok jo napola spavate. Pokreti koje izvode usta i jezik kad izgovaraju "frob" su veliki i grubi. poput èina frobanja koji prenosi. ona nisu samo indeksi za nekakav rjeènik znaèenja u na em mo gu. samo zamislite da ste tek ustali . drugi je "takete" . prekrijte tekst koji slijedi. dok zijevate froba nje vam ide. Uglat oblik pak vi e slièi dobo u ili kristalu. Z a stvaranje vi eg zvuka treba napraviti manju upljinu u ustima pa di ete jezik i na k raju dobivate delikatni pokret. Bilo bi neracionalno rabiti rijeèi koje su tek sluèajni umovi. samo to velièinu ili zaobljenost preuzimaju iz vidno g (za oblike). Buduæi da se govori brzo. Na djelu je asocijativni pogon na eg mozga. dok se jo niste sasvim razbudili. te korelacije izmeðu motorièke kontrole (bilo da se radi o pokretima ruku dok pode avate pojaèalo ili o izgovaranju rijeèi) i same rijeèi daju i ne ke naznake o tome kako je jezik izgledao dok jo i nije bio pravi jezik. koji se stvaraju naglim izbacivanjem zraka. Kao da veæ i sam zvuk rijeèi. Pogledajte ih. jo otkad ih kasnih 1920-ih godina W ilfgang Köhler smislio ovaj eksperiment. i u komunikaciji se naveliko slu imo tom èinjenicom kak o bismo priopæili znaèenje. Ako nemate strpljenja èekati do jutra. On u ka i krèka. tako da se vidi samo s lika.

ne mo ete jednostavno premje tati ri -jeèi u glavi. London: Penguin Books Ltd. Dodatna literatura Konzultanti za imena bili su osobito popularni devedesetih godina za vrijeme dot -com eksplozije.ucsd. S. Alex Frenkel napisao je osvrt za magazin Wired u lipnju 1997. Sharon. 8(12). Jeste li je morali proèitati par puta da biste shvatili znaèenje? Reèenica je gramatièki korektna. nego ako prepune spremi te prije nego ih mo emo smjestiti u frazu. na adresi http://psy. Dok èitate o Bobu.org/'--esr.bitno je koliko dugo trebate èekati da se dovr i pojedina fraza. . BlackBerryja. i smi ljaju imena pr izvoda i tvrtki po narud bi .com/wired/archive/5. Reèenice postaju nezgrapne ne ond a kad su duge. ko lovoz 2002.a window into perception. Na djelu Proèitajte sljedeæu reèenicu u sebi: Dok Bob jede jabuke su u ko ari.1. Jedan od faktora koji je utjecao na imenovanje ureðaja za be ièno kori tenje e-maila.ali put se onda gubi. on konotira pouzdanost. & Bubbard.edu/chip/pdf/Synaesthesia . Journal of Consciousness Studies.wired.edu/ class/linguist34/Unit_08/blackberry. To znaèi da dok slu amo govor. dodajete rijeèi u unutarnje spremi te kako biste sastavili frazu. p od naslovom "Name-o-rama" (http:// www. Muhu to proguta gospoða ulovi pauk to ulovi ga maèka. "Blackberry and Sounded Symbolism" (http://www. M. Sprijeèite zagu enje pamæenja pri èitanju trik #51 Sada poku ajte proèitati sljedeæe reèenice.. simbolika zvukova jedna je od tehnika koje se koriste u marketingu za stvaranje robnih marki. to je fenomen koji se zove sinestezija. a ne samo njeno rjeènièko znaèenje. v. èini se da æe cijela prva polovica reèenice biti prva samostojna fraza ("Dok Bob jede jabuke" . a glagolska fraza glagol i imenicu. stanford. rijeèi promatramo kao dijelove fraza i pohranjujemo ih u spremi te (vrlo kratkotrajno pamæenje) redom koji ih èujemo. Te su f raze graðevne jedinice jezika. i vidite da nema smisla. S. sve dok ih ne mo emo alo-cirati u frazu.4 Bilje ke 1.na poèet ku. Vidi: Ramachandr an. E. V.htm). 26.naravno.06/es_namemachi ne. Pinker.. trik #5 Sprijeèite zagu enje pamæenja pri èitanju [trik "i Sprijeèite zagu enje pamæenja L #51J pn* èitanju Du ina reèenice nije uzrok te ini njezina razumijevanja . ne razumijete je rijeè po rijeè. Na primjer. Nakon prve fraze. koji ona duguje fonemima od kojih se sastoji.html). Zatim morate razmisliti o tome gdje bi trebala biti granica meðu f razama (Aha./jar-aon/).0. tzv. èitate reèenicu ispoèetka i prepoznajete smisao. Prema autorima. 4. Begley. Kad èitate reèenicu. Ram achandran i Hubbard sugeriraju da je jezik zaèet kao sinestezija. 2.pd f. 3. zarez je nakon "jede". srpanj 2004. Neki ljudi imaju perce pciju boje kad èitaju rijeèi ili brojeve. bio je zvuk b. reprint iz Wall Street Journal. "brandova". (2001). Reèenica je sroèena tako da vas zezn e.JCS. Syn-aesthesia . znaèenje im je isto ali postaju sve slo enije: Maèka ulovi pauka koji ulovi muhu to gospoda je proguta. nego frazu po frazu. The Language Instinct: The New Science of Language and Min d. th ought and language. Konzul-tanti za davanje imena uzimaju u obzir mal uma-takete aspekt znaèenja rijeèi. (1994). Èlanak je dostu pan i na Internetu.tp:<7vvww. Jargon File. i o sjeæaja koji imamo kad je èujemo ( to je neka vrsta zajednièkog subjektivnog do ivljaja). i prirodno rastavljamo reèenice na blokove fraza jedn ako kao to rastavljamo vizualne slike na objekte. mentalno dodajete zarez i èitate ostatak reèenice .U ivotu Imajuæi u vidu odnos zvuka rijeèi.. P ri prvom èitanju. 4. Taj se fenomen zove fonetièka simbolika ili fonestezija. to zavisi od toga koliko je fraza duga. ne promatramo svaku rijeè zasebno. imenska f raza mo e sadr avati imenice i pridjeve. Uoèite da ste je morali proèitati jo jednom da biste je rastavi li na drukèije fraze.catb. a ne nakon "jabuke"!). (\v. ali izostavljeni su zarezi da bi se naglasio problem. za novac. Fraze su skup ine rijeèi koje se mogu grupirati prema gramatièkim pravilima. 3-34.

imenska fraza je "Ova reèen ica". koji pristi e serijski. U drugoj.W. ili ih se mo e rastaviti na sredini i dodavati im nove kockic e. je objektna fraza i takoðer je samostojna. pa ga morate dr ati rasklopljenog u radnom pamæenju dok ne saznate gdje fraza zavr ava. ili spremi ta. Reèenice razumijemo tako da ih rastavljamo na fraze. Slièno. saznati to to Bob jede. Kad ste proèitali " jabuke".Muhu to pauk to maèka ga ulovi ulovi gospoða proguta. on se mo e razumjeti kao isti subjekt. imate samo jednu ansu da je èujete i razumijete pa vam nema druge nego d a uspijete iz prve. Ova duga. dosadna reèenica e jednostavan primjer reèeniène strukture. Kad va mozak vidi glagol "je". Kod jezika. Fraze se mogu rastavljati i rekombinirat i s drugim reèenicama. potrebnom za njihovo razumijevanje. "reèenica"). Umjesto da subjekt u treæem primjeru reèenice bude tro struko slo eniji od subjekta prve (tri rijeèi: "duga. pazite na Gramatièkim pravilima se ne slu imo samo kad razdvajamo reèenice na njihove sastavnice . u kojem mo ete preki nuti èitanje i vratiti se na poèetak reèenice da biste je razumjeli. posljednji dio zadnje reèenice . Pogledajte ove.sve dok se fraza ne zavr i. Reèenice vi e slièe Lego kockama. Granice fraza èine r eèenice mnogo lak e razumljivima.neko j vrsti kratkoroènog spremi ta . ali prirodno uopæe nema smisla. To znaèi da reèenica nije istkana kao rubac. mo emo je upakirati i ispravno razumjeti osta tkom mozga. Na isti naèin funkcioniraju glagolske fraze. ne mo ete biti sigurni to èini sklop sve do kraja fraze. provjeravamo znaèenje pojed . Jedan od razloga zbog kojih je reèenicu o Bobu te ko razumjeti je to to ste oèekivali da æete. Reèenica je prikazana kao razgranati dijagram koji sadr i fraze kao manje grane (za ove jednostavne primjer e). Zbog toga zapisani govori uvijek izgledaju tako jednostavno. subjekt reèenice. na kojem ako elite dodavati jo detalja. kod izgovorene ri jeèi. vidjeli ste upravo ono to ste i oèekivali pa veselo pretpostavljate da je to dio iste fraze. Sprijeèite zagu enje pamæenja pri èitanju U ivotu Karakteristika dobrog govora (i svega ostalog to se prenosi usmenom komunikacijom ) je skromnost u zahtjevima za kolièinom radnog pamæenja. Ova duga. No. Kad potpuno sastavimo imensku frazu. prilièno nema tovite primjere: Ova reèenica je primjer. ali koliko-toliko imaju smisla.otud ge taltistièki principi grupiranja [trik #75]. dosadna reèenica je jednostavan primjer strukture reèenice. "reèeniène strukture". Lak e je razumjeti rijeèi u sklopovima .) Kako to radi Ljudski jezici imaju jedno naroèito svojstvo da su rekombinantni. Posljednja reèe nica je samo preslo ena. meðutim. Prve dvije reèenice je te ko shvatiti. dok èitate reèenicu. Ova dosadna reèenica je primjer.'.naii da mo ete ignoinati velièinu spremi ta za pisani jezik. Da bismo razumjeli cijelu frazu. Jedan tip fraze je imenska fr aza. nakon to ste vidjeli "Bob jede". -M. Ako elite da ono t o govorite ih pi ete bude lak e razumjeti. dosadna reèenica" u usporedbi s jednom. to je oèigledno apsurdno. rijeèi stoje u va em verbalnom radnom pamæenju . U reèenici "Ova reèenica je primjer". To ne . _l Ova reèenica je primjer. Te je reèenice lako razumjeti jer su sastavljene od vrlo malih grana i brz o se dovr avaju. To se lak e vidi ako pogledate tri dijagrama na slici 4-4. Slika 4-4. da ne spominjemo konja. ali na kr aju ispadne da je progutala i kozu. pa æemo pustiti da joj maèka proðe bez velikih komentara. to morate èiniti na krajevima. zna da je rijeè o glagolskoj frazi i dr i nadolazeæe rijeèi u pamæenju sve dok se fraza ne dovr i rijeèju "primjer" u prvoj reèenici gornje liste). (Sve to pod pretpostavkom d a ima ikakvog smisla u tome da gospoða guta muhe. To nije toliko va no kod pisanog teksta. a ne paralelno kao vid. Ova dosadna reèenica je primjer. samo s kvalifikacijama. Da bismo prona li granice meðu frazama. Sprijeèite zagu enje pamæenja pri èitanju I Tu postoji analogija s vidnom obradom. Kako reèenico i/ primimo Ivoro razgranalo dijagrame fraza. moramo doæi do spoja svih grana od kojih se s astoji. to je "Ova dosadna reèenica".

i zvukom svake rijeèi . va mozak proèita "maèka" (u prvoj reèenici) i odmah ka e "je napravila to?". neprestano revidirajuæi znaèenje reèenice. U usporedbi sa serijskom. . i sve s e tog odvija paralel Obrada je robusna kad se obavlja paralelno Obrada je robusna kad se obavlja paralelno trik #52 no. Steven Pinker op irno raspravlja o radnom pamæenju u knjizi The Language Instinct. Vi e ljudi æe dovr iti èitanj e va e proze. tj.kao to je primijetiti loptu kako ide prema vam a i uhvatiti je (i mnoge stvari koje testiraju kognitivni psiholozi) . i nu no. A maèka? A pauk? A muha? Na ta se pitanja odgova ra u brzom nizu: muhu gospoða proguta. P inker. èini to jedno po jedno. To omoguæuje da se prevlada sporost pojedinaènih neurona. i tako dalje. G. Za sekvencijalan rad nemaju vrem ena pa svi moraju moæi istovremeno raditi sa sirovim podacima i svime to im doðe pod ruku. a ne serijski. umjesto da èekaju rezultate drugih modula. Razmislite o tome koje su fraze ostale nedovr ene kod svake rijeèi. kori stite se kontekstom onoga o èemu je rijeè. ali èak i kod njih apsolutno mini malna stanka izmeðu slanja signala traje dvije milisekunde. Kad mozak stigne do rijeèi "maèka".. Na sreæu.ili slova svake rijeèi . To znaèi da se pri obradi ra zlièitih aspekata mogu brzo iskori tavati prethodno obraðeni aspekti radi uklanjanja v i eznaènosti. Slu ni neuroni izbijaju br im tempom.5 do 1 sekunde . nosi svoje probleme. sintaksom reèenica. u zrak u su ostala visiti veæ tri pitanja. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. èak i pri maksimaln oj aktivaciji. To znaèi da za djelovanj e koje traje od 0. da se svi aspekti izraèunavanja obrade simultano. (1998).inih rijeèi i vjerojatnost poretka rijeèi. Za prve dvije misli o gospoðinim kulinarskim navikama potrebno je dr ati u spremi tu s amo jednu frazu istovremeno. "Verbal Working Memory and Sentence Comprehensi on" (http://cogprints.postoji m inimum od 100 slijednih izraèuna koje mozak mo e obaviti za to vrijeme. Ali buduæi da su sva ta pitanja istog tipa. Svaka odluka koju donesete i svaka percepcija koju imate (jer je ono to vam mozak odluèi dati kao suvisao do ivljaj takoðer neka vrsta odluke) saèinjena je od doprinosa mnogih modula za obradu koji djeluju simultano. L ondon: Penguin Books Ltd. i tako postaje prirodn o.ac. Obrada je robusna kad se obavlja paralelno poredak kojim dajete informacije u reèenici. To je takozv ano pravilo 100 koraka. ali samo zato to je jako brz. "OK".da biste shvatili to je reèeno . pauk muhu uhvati. Informacije se preusmj eravaju i ponovo vraæaju medu mnogim meðusobno povezanim neuralnim modulima. isti su tip fraze. Neuron u vidnom pod ruèju mo dane kore rijetko æe izbijati br e od svakih pet milisekundi.ecs. i tu stupa na scenu na a gospoða. ka e mozak. moguæim znaèenjem pojedinaènih rijeèi. i ostat æe im snage da promisle o onome to ste rekli ili da uèine ono to o d njih tra ite. a ne susljedno. A li koliko god brzo ne to radio. Za usporedbu. (2000). dolazi do njiho va sraza u verbalnom radnom pamæenju i tu prestaje razumijevanje reèenice. Dr ati rijeèi u pamæenju dok se fraza ne dovr i.1 Razlog zbog kojeg na mozak ne radi kao PC s procesorom na 0. S. va PC je serijski komp juter.uk/archi-ve/00000623). Poku ajte grupirati elemente koji idu s kupa tako da smanjite zahtjeve na èitateljevu koncentraciju. a ci jelo to vrijeme spremi te nam se puni. Jasno. Neuralne mre e obraðuju podatke paralelno. Neuralne mre e su veliki paralelni kompjuteri. on mo e emulirati paralelni procesor. & Waters.0001 MHz je to to je p rosjeèni neuron povezan s izmeðu 1000 i 10000 drugih neurona. neuralna obrada ide pu evim korakom. Kad slu ate ili èitate. D. èak i ako ostavimo po strani reèenice koje namjerno zbunju ju. Na primjer. Dodatna literatura Caplan. Ne postoji neizvjesnost o tome na to se odnosi svaki glagol "ulovi": uvijek na sljedeæu rijeè. Na djelu Dobar primjer simultane obrade je razumijevanje jezika. með tim. izbaci tu frazu iz radnog pamæenja i nastavi s raspoznavanjem ost atka reèenice.soton. odgovor je veæ u prvoj sljedeæoj frazi: "ulovi pauka". Zadnji primjer o gospoði je potpuno drukèiji.

ali utipkajte mu "i am cufo-sned" /engl. A kompe nzirati taj nedostatak je lak posao za na u masivno paralelnu jeziènu sposobnost koj a umije zadovoljiti vi estruka ogranièenja. I details! Your search .meðusobno se informira ju te tako popunjavanju informacije koje nedostaju i ispravljaju pogre ne informac ije. A A": Suggestions. Naravno.Try different keywords. ne treba vam ispravno slovo u drugoj rijeèi da biste je prepoznali ( ako cijelu poruku ne zadr e filtri protiv sparna. Tu su i informacije o duljini rijeèi.Pogledajte sljedeæu reèenicu: "Doruèkovala sam unku i ****. a lako je moguæe i da pogodite o kojoj se rijeèi radi. Znamo daje reèenica smislena pa to ogranièava raspon moguæih r ijeèi koje sadr i.did not match any documents. Google i moj prijatelj William ogledavaju snage Ista vrsta procesa na djelu je i kod vida. u glavi. To je jedan od razloga zbog kojih je tipografske gre ke èesto te ko uoèiti u tekstu (osobito vlastitom.ac. jer zbog razumijevanja teksta automatski..mrc-cbu." Ne trebate znati koja rijeè dolazi na kraju da biste razumjeli reèenicu.gjf (Gl Flmag*. Tako izmije ane reèenice razumijete tek skoro tako dobro ka o neizmije ane. U tom kontekstu mo emo shvatiti reèenicu zbog velike redundancije u nj oj sadr anih informacija. razumijevanja nema.i am cufosned . . ispravlj ate pogre ke prije nego ih primijetite). Jedino to nedostaje su informacije o polo aju za unutarnja slova. ali i razlog zbog kojeg mo ete razgovarati u buènim kafiæima. confused' »1-A. to nije istina. Dobro. Neka daju informacije o boji. neka o kretanju.Try fewer keywords Slika 4-5. #52 Obrada je robusna kad se obavlja paralelno Sjeæate li se cirkularnog e-maila koji je svojedobno kru io (http:// www. Kompjuterima se svaka rijeè mora toèno uklapati u predlo ak za tu rijeè. Ako pogodak nije toèan.razlièite naznake prepoznajete kad èitate . [JC] Google Search: I am tufotned Web lm__ Google Groups News moie w ti culosned ~ [. No pages were found c ontaining "cufosned". vn ao je smao da su pvro i zdanje solvo na mejtsu. Ldit $ew Sp Bookmarks Took Help [_ Fiefox Help [_ Frtfox Support [_ Plug-h FAQ _ Attacks EjSoode jOeq. Kako fo radi Razlièiti doprinosi . Hoæete li razumjeti znaèenje poruke "Kupite v!agru" ako vam je po a-ljem e-mailom? Nar avno da hoæete.cam . IM3x843pixels)-Sc^b. a isto vrijedi i za sintaksu: gramatièka pravila znaèe da su dopu tene samo neke rijeèi na nekim mjestima.Make sure all words are spelled correctly. Imate podruèja u vidnom dijelu mo dane ko re koja su odgovorna za obradu razlièitih elemenata. Search J Search: © the web O pages from the UK "\" is a very common word and was no! included in your search. a èovjek lako pogodi o èemu je rijeè (suèeljavan je je prikazano na slici 4-5).uk/personal/matt. Otsa atk m oe btii tatonlo rzaabacn a da ih sevdjeno mte oe pèorttiai bez pomelbra. Mo da nas iznenaðuje to mo emo proèitati ispremije ane reèenice zato to bi kompjuter suoè kvim problemom bio potpuno nemoæan. dubini ili smjeru. Paralelna obrada razlièitih aspekata ulaznih podataka pru a robu-snos t rta gre ke i nepotpunost. Njihova medutrik .Try more general keywords .davis/CMabrigde) a u kojem je stajalo da mo ete sasvim lijepo razumjeti reèenice u kojima su unutra nja slova rijeèi ispremije ana? Èini se da nmea vze e kjoim reodm sotje slvoa. zbunio sam se/ i gotov je. dobro. l am confused. . Googl e mo e predlo iti ispravno napisane rijeèi. naravno).. te omoguæuje da se informacije iz razlièitih procesa meðusob no interaktivno uèine jednoznaènima. kao i slov a u rijeèi. .

Ovaj je efekt najizra eniji na javnim predavanjima. ali je sporiji od sluha. izvoðenje jednostavnog zakljuèka na osnovi boje i geometrije? U neki m sluèajevima. Razmotrit æemo i jednu nuspojavu i jedno ogranièenje na e integracije informacija iz o sjetila. Vid dominira pri lokalizaciji Odite u kino ili pogledajte film na kompjuteru sa slu alicama. zvuk sti e sa s trane. Zbog podu-daranja zvuka i slike va mozak apsorbira zv uène informacije u isti onaj dogaðaj koji prima vidom. Cognitive Science. (http://cognitrn. J. èini se da jest [trik #61]. primijeti t æete jedino ako sklopite oèi. #53J dogaðanja ubacite u sluh. H. a informacije o polo aju u vid Zvuk koji dogaðaj stvara glavni je znak vremena odvijanja. Sto se dogaða kad ih uzmemo u kombinaciji? Ono to biste i oèekivali od dobro osmi ljeno g kompleta: vid dominira pri odreðivanju polo aja. kako zajedno koristimo oèi i u i? (U i radije koristimo za odreðivanje vreme na a oèi za odreðivanje polo aja [trik #53]. Stroopov efekt [trik #55]. D. Na primjer. zvukove (èetvrto poglavlje). Ovo prvo æe nam pokazati da èak i gre ke mozga mogu biti korisne pa nam pogre a n zakljuèak o izvoru zvuka poma e da ga bolje oslu kujemo [trik #60]. dominira drugima. A. to se uzima u obzir.) Koje nam prednosti to donosi? (Do ivljaje koje istodobno dobivamo od dva osjetila osjeæamo intenzivnije [trikovi #57 i #58]) . jedan klasièni ekspe riment. iz zvuènika u kinu ili iz slu alica. informacije o vremenu dogaðanja ubacite u sluh . a mjesto na kojem ga vi dimo njegova polo aja . pokazuje da nas irelevantni jezièni ulazni podaci ometaju ako hoæemo reagira ti jezièno. Kad se pronaðe odgovarajuæi okvir. Ta su se osjetila specijalizirala za detekciju razlièitih vrsta informacija. istina je da nijedan djeliæ mozga nikad ne djeluje bez svih drugih koji svi rade simultano. Doima se kao da zvuk i slika dolaze iz istog smjera. S druge strane. ali nam manje poma e pri odreðivanju polo aja u prostoru. Gledate predavaèa kako govori na pozornici i ne primjeæujete da zvuk sti e do vas iz potpuno razlièitog smjera. preko zvuènika sa strane ili èak s kraja dvorane. u drugom dijelu bit æe obrnuto. Connectionist models and their prope rties. Naravno. Vidjet æete kako ljud i ne to govore i da se zvuk podudara 3 njihovim pokretima usana [trik #59]. Da zvuk ne dolazi s pozornice. Feldman. 205-254.Obrada je robusna kad se obavlja paralelno JPPÜ_ gK_ sobna povezanost znaèi da kad gledate neki prizor sva prionu na posao i u suradnji dokuèe èemu najbolje odgovaraju ulazni podaci.to je razlog uspjeha trbuhozboraca. U svom entuzijazmu da asimilira to je vi e moguæe povezanih informacija ( to vi e konteksta).u jedinstven perceptivni do ivljaj. Ponekad pretjeramo s integracijom. vid. ono to æete vidjeti nadjaèava suparnièke informaci je o polo aju dobivene sluhom. 6.slike (drugo poglavlje). mozgu je vrlo te ko ne to ignorirati. vid ima dva milijuna kanala za detekciju pol o aja u prostoru. preuzimajuæi pritom polo aj sa sl ike. èak i kad svjesno znamo da je to nebitno. odnosn o odreðivanja vremena.ia [trik #44].edu/rgolds to/cogsci/Feldman.. na sc enu stupa percepcija i vi shvatite to gledate. Taj masivni paralelizam i interakt ivnost znaèe da nije sasvim ispravno oznaèavati pojedina podruèja kao "dio zadu en za X" . .indiana. a izvan tog okoli a pojedinaèna podruèja mozga uopæe ne bi radila. a sluh pri odreðivanju vremena. & Ballard. a kad se udru e. nije tako. (1982). na e mehanizme pa nje (treæe poglavlje) i druga osjetila [trik #12] . Bilje ka 1. Na djelu Vidjet æete kako ta dva osjetila preuzimaju kontrolu u domeni lokalizacije. To je tek jedan od primjera (jo jedan se nalazi u [triku #58] "Gledajte se i osjeæat æete vi e") za to kako na e najva nije osjetilo. psych. Zvuk je dobar za odreðivanje vreme. trik i Informacije o vremenu .pdf)Peto poglavlje: Integracija trikovi #53-61 Ovo poglavlje bavi se naèinom na koji integriramo svoje percepcije . U prvom dijelu.. Drugo odgovara n a pitanje: da li nam je jezik zaista potreban za obavljanje onoga to bi trebao bi ti lak zadatak.

Èak i da uèinite zvuk lokacijski savr enim. Jedna pouka ovog trika. Shams. Informacije iz nedominantnog osjetila (vid pri odreðivanju vremena. Signal intensity.. do ivimo efekt trbuhozborca. (1985). 408. a zvuka kod odreðivanja vremena. va nost koju pridajete vizu alnim informacijama je proporcionalna jakosti svjetla a obrnuto proporcionalna j akosti zvuka.Informacije o vremenu dogaðanja ubacite u sluh trik #53 Trbuhozborci rade na isti naèin. Kako fo radi Ta vrsta dominacije zapravo je pristranost. pu tana su do èetiri zvuka za jednu pojavu toèkice. P. Svaki put kad idemo u kino. prom atraèi æe i dalje radije do ivljavati ono to vide onako kako to vide. ako su pokreti usana lutk e dovoljno slièni zvukovima koje èujete. Pogledajte filmove Ladana Shama pod naslovom "Sound-indu ced Illusory Flashing" na Caltechovim stranicama (nttp:// neuro. kad ocjenjujete polo aj. U jednom. Aschersleben i Bertelson2 su pokazali da isti princip vrijedi i kad ispi-tanici trebaju lupnuti kad vide toèkicu. 3.kad su zvuène informacije o polo aju dovoljno vi eznaène. task context. Internationa l Journal of:Psychophysiology. 1078-1093. Radeau. Poènite od onih s vrha i pregledavajte ih sve dok ne stignete do filma s najjaèim efektom. M. Kad god bi èuli vi e od jednog zvuka. Journal of Neuropsychology. (2000). 157-63. Evidence from synchronization. Ispitanici koji su lupkali sinkrono s vizualnim signalom su grije ili kad bi èuli nesinkronizirane zvukove. a u drugom ga èujete dvaput (tuu-tuu). 2.3 Svejedno. u na em ih do ivljaju mogu izmijeniti zvuène informacije. uèini vam se da toèkica trep ri. H. Na vidni sustav nije siguran da vidi samo jedan dogaðaj.. a va e æe pomno loka izirane zvukove zanemariti. Kad èujete tuu-tuu.sha rc is/demo. kad se pojavi toèka èujete jedan ton (tuu). ali ni izbliza toliko. G. sluh pri odreðiv anju polo aja) uistinu utjeèu na rezultat koji æe drugo osjetilo predati svjesnom do ivl jaju. koji odgovaraju razlièitim brzinama kompjutera. Perception. (2003). Jedina razlika izmeðu filma slijeva i filma zdesna je zvuk koji se èuje pri pojavi toèkice.. QuickTime). \ Na stranicama Ladana Shama imate opciju gledanja razlièitih *\ parova filmova. Na primjer. 14. Bertelson. a zvuèni materijal mo e iz mijeniti vizualni dojam koji na mozak prosljeðuje kao svjesni do ivljaj. What you see is what you hear. na æe se do ivljaj polo aja po ti u smjeru koji nala u vidne informacije. -T. Trbuhozborac zna da æete. Va nost to je na mozak pridaje informacijama iz tih dvaju osjetila rezultat je ustro ja na ih osjetila. Uoèite kako zvuk utjeèe na ono to vidite. S _1 Sluh dominira pri odreðivanju vremena Vid ne dominira uvijek.caitech. Ponekad je to skretanje toliko veliko d a izgleda kao da jedno osjetilo potpuno dominira drugim. predsvjesno locirati zvukove tako da dolaze od lutke. Y. pristranost je uvijek u smjeru upotrebe vida kod odreðiva nja polo aja. (2003). 89. Auditory influences on visual temporal rate perception. Aschersleben. L. pa ne mo ete po volji mijenjati poredak dominantnosti tako da zvu k bude lak e (ili svjetlo te e) locirati. Ljude koji su lupkali si nkrono sa zvuènim signalom mnogo su manje ometali nesinkronizirani vizualni signal i. ali tako sofis ticiran da ga i ne primjeæujemo kao dio predstave. kao i drugi dobri savjeti za dizajnere mogu se naæi u Reev . 571-577. 788. Temporal ventriloquism: cross-modal i nteraction on the time dimension: 2. G. trik #53 Informacije o vremenu dogaðanja ubacite u sluh . Vrijedi i obratno . Kamitani.html. 50(1-2). & Shimojo. Bilje ke 1. S. Dodatna literatura Recanzone. and auditory-visual intera ctions.eau/'. ispitanici su konzistentno do ivljavali v i e od jedne pojave toèkice. Nature. Toène okolnosti vidno-zvuènog dogaðaja mogu utjecati i na jaèinu pristranosti. Kad su informacije o vremenu dovoljn o vi eznaène.. Kad je taj eksperiment izveden prvi put.1 Oni prikazuju crnu toèku koja se na èas pojavi na bije loj podlozi.

(2004). Communication s of the ACM . Kad ljudi nisu na samim granicama svojih moguænosti.stvara pote koæe . p rebacujuæi je s jednog na drugi zadatak prema potrebi. utjeèe na ono to èujete u slu nom prostoru. To kamo æete jedn im osjetilom usmjeriti pa nju u prostoru utjeèe na druga osjetila. Zvuènici su se nalazili ili ispod kontrolne ploèe ili sa strane. a jedna je hoæete li napraviti sudar .uk/xmodal/default. Prostorna ogranièenja pa nje mo da odra avaju fizièka ogranièenja moduli anja aktivnosti u procesnim strukturama mo dane kore. Ne dijelite pa nju na vi e mjesta Vozaèi koji su slu ali zvukove koji dolaze sa strane vi e su grije ili u ponavljanju. Strategiju no enja s tim problemom mo ete vidjeti kad sjedite kraj vozaèa na suvozaèkom sjedalu.ex.Special Issue on Multimodal Ne dijelite pa nju na vi e mjesta trik #54 Interfaces. Kako to radi Taj eksperiment . koji ukljuèuje slo ene zadatke iz svakodnevnog ivota.i alocirati pa nju dinamièki. 57-59. a ne oba isto vremeno . Guidelines for multimodal user interface design.1 Ako elite da ljud i obraæaju pa nju na informacije u dva modaliteta (modalitet je vrsta osjetila.a .pdf.com/publications/CACM04. Jedan njihov eksperiment s k ojim æe se svatko moæi poistovjetiti ukljuèuje slu anje govora dok vozite automobil. drugo je pitanje.psych.htm) nudi neke pouke o toj temi. koja su i sama organizirana tako da odra avaju fizièki prostor. To i ne èudi. 47(1). bit æe vam t e e uoèiti ono to se dogaða ispred vas. Charlesa Spencea iz i stra ivaèke grupe koja se bavi multimodalno æu na Sveuèili tu Oxford (http://www. Alternativno. buduæi da znamo koliko je p.a psiholozi ba i ne vol e biti odgovorni za tu vrstu podataka. 'trik #54 Ne dijelite pa nju na vi e mjesta Pa nja nije odvojena za svako pojedino osjetilo. meðutim. Miire ena obrada u mo danoj kori [trik #81 ] i daje ona èesto organizirana u karte u kojima se koriste prostorni koordinatni sustav [trik #12]. sudjelovali ispitanici koji nisu mogli birati t o æe èiniti. te da alokacija pa nje nije nezavisna za svaki modalite t. Smjer u kojem æete uperiti pa nju nije neovisan za razlièita osjetila. to æe im biti najlak e ako te informacije budu dolazile s istog mjesta u prostoru. a istovremeno ponavljaju odreðene skupo ve rijeèi onako kako ih èuju preko zvuènika. a n e samo na pojedine stvari.i svako iskustvo koje ste mo da imali poku avajuæi voziti s djecom k oja vri te na stra njem sjedalu .2 Na djelu Ako slu ate radio ili mobitel preko zvuènika sa stra nje strane automobila. Pokazati to na djelu u svakodnevnom ivotu oèito nije lako.i u prostoru i u modalitetima . poput velikih kri anja. vo zili su sporije i trebalo im je du e da se odluèe kamo skrenuti na kri anjima. To je kompleksna situaci ja s puno varijabli. Kamo æete smjestiti pa nju u vizualno m svijetu. nemojte da to dolazi s istog mjesta kao i ono na to obraæaju pa nju. u koji je posjeo ispitanike i zadao im da savladavaju promet i krivine.es et al.pokazuje da se pa nja alocira u fizièkom prostoru. U ivotu Druge studije te vrste zadatka. Ljudi trenutaèno prestanu prièa ti kad voze na di onicaina koje im nisu rutinske. E ksperimenti koji su motivirali ovaj eksperiment dokazali su da se pa nja alocira u prostoru i da njezino dijeljenje . Uoèite kako rado razgovara dok vozi lakim i poznatim cestama.napredni simulator vo nje. Tako je dr. Jesu li isti faktori na djelu i u ivotnoj situaciji poput vo nje automobila. pros torno alocirani resurs. kako bi si oslobo Ne dijelite pa nju na vi e mjesta .niceproject. Spence napravio sljedeæu najbol ju stvar u laboratoriju . kao t o su sluh ili vid). Rad dr. a u uti i uga si radio kad mora donijeti te ke odluke o smjeru vo nje. U tim su eksperimentima. a izvedba eksperimenta ih je dovela do granica njihova kapaciteta pa nje da bi se saznalo kada se iscrpljuju. na adresi http://www. Pa nja postoji kao centralni. pokazale su da ljudima zapravo jako dobro ide koordinacija mentalnih resursa. ako elite da ljudi ne to ignoriraju. mogu obavljati ma lo jedan malo drugi zadatak. Èlanak je dostupan na Internetu.

(ur. D. li kad vozite sto dvadeset na sat prema neèemu to vozi sto dvadeset na sat prema va ma. ako osoba treba imati pod kontrolom dva toka ko ji se brzo a uriraju. Spence. Izvorni èlanak mo ete proèitati na Internetu. 187 188. 4. primjerice. Bit æete sporiji i s èinit æete v i e pogre aka ako je rijeè naziv za jednu boju.obraæanje pa nje. oba pojavljuju na ekranu. C. oni se trebaju pokazati u razlièitim modalitetima. boja kojom je rijeè napisana ne podudara se nu no s bojom koju ta rijeè imenuje Ote ajte prepoznavanje boja pomije anim signalima ^^^E^^ Kako to radi Iako poku avate ignorirati samu rijeè.). Ote ajte prepoznavanje boja pomije anim signalima Ote ajte prepoznavanje boja pomije anim signalima Kad govorite. Psychological Science. 239-257. & Driver. 8. godine. Rezultati o kojima smo raspravljal i u ovom triku sugeriraju postojanje dva va na amandmana tom heuristièkom principu:4 Dijeljenje pa nje u razlièitim modalitetima . U najkraæim crtama. ukljuèuje mnoge aspekte naèina na koji mislimo. Taj se efekt kod veæine ljudi pojavljuje gotovo svaki put.edu/chu-dler/java/ready. Bilje ke 1.trik #54 dili pa nju i izbjegli da upadnu u zamku ekvivalentnu Spenceovom zadatku ponavljan ja. Ridley Stroop prvi put je izveo svoj slavn i eksperiment 1935. on je cijela industrija.djelotvornije je ako tokovi imaju isti polo aj u prostoru. Kliknite na "Go to first test" i zapoènite s eksperimentom. Ako. napisane rijeèi mogu vas ometati. Postoje i var .). na adresi http://psychclassics. Uèinak mo da jest malen. C. U R. on je vi e od klasika. Hillsdale. i otad je ponovljen na tisuæe puta. umjesto da se. NJ: Erlbaum. U Stroopovom eksperimentu. utjeèu na sposobnost za vo nju. Crossmodal Space and Cr ossmodal Attention. 25 1-256. tovi e. The structure of attentional resources. Trik nad trikom Jedan od prvih zakljuèaka izvedenih iz istra ivanja multimodalne pa nje3 bio je da je moguæe dijeliti pa nju na vi e modaliteta bez sudara. primjerice. bolje je da jedan tok djeluje vizualno a drugi zvuèno. detaljnije se raspravlja u Spence i Driver. dakle. Wickens. to se neæe d ogoditi. Color* Slika 5-1. Ako razmi ljate nejezi-èno. Eksperiment s vo njom pokazuje da prostorni zahtjevi multimodalne pa nje. a mo da èak pogrije ite. Stroopov efekt jedan je od klasika eksperimentalne psihologije. 24(3). S. iako jednostavan. samo (oèito) u boji. to je Stroopov efekt. Na al ost. 2. (2003). poslu ite se interaktivnim eksperimentom dostupnim na adresi http://faculty. to vam ne uspijeva i ona se i dalje probija. jednog vizualno a drugog zvuèno.washington. To æe vam usporiti reakciju na pravu boju kojom je rijeè napis ana. elite da korisnici is tovremeno obraæaju pa nju na dva razlièita toka informacija. usprkos na o j sposobnosti za vi ezadaæni rad. 3. (2004) Crossmodal Space and Crossmodal Attenti on.html:L (ne treba vam Java da ga izvedete).ca/Stroop. veæ i rijeèi same po sebi mogu biti nazivi za boje. trik #55 Na djelu Da biste i sami isprobah Stroopov efekt. L. t o utjeèe na va u izvedbu. prva stranica æe izgleda ti kao na slici 5-1. J. a napisana je drugom bojom. (1980). To jest. & Read. Drugi razlog zbog kojeg je Stroopov efekt omiljen medu psiholozima je to taj zada tak. Nicker son (ur. O najboljem naèinu predstavljanja dva toka va nih informacija. to Colors. J. Speech shadowing while driving: On the difficul ty of splitting attentions between eye and ear. Conlinue hxperimcni BiilJ. Zadatak je sljedeæi: poka u vam neke rijeèi i zatra e od vas da imenujete boju kojom su rijeèi napisane. Spence. C. Ako jedan tok treba ignorirati.yorku. Oxford: Oxford University Press. ne dopustite da se nalazi na istom prostornom po lo aju kao i tok na koji treba obraæati pa nju. mali uèinak stvara veliku razliku. Attention and Performance. to je jedan od razloga zbog kojega ga psiholozi obo avaju. i na vid i n a sluh .

\ Vjerojatno je ba zbog takve selektivne koncentracije moguæe da inaèe bizaran dogaðaj postane nevidljiv. Ne tamo trik #56 . a na drugom ekranu ne. Eksperiment je dio mnogo veæeg web projekta Neuroscience for Kids: http://facul ty. Izbjegavanje èitanja rijeèi je lak e ako je boja koju trebamo navesti odvojena od same rijeèi. Ote ajte prepoznavanje boja pomije anim signalima Drugi uvjet. Isto vrijedi i ako su rijeè i obojani kvadratiæ oti snuti odvojeno. a isti je kao i podra ajna informaci ja koju poku avate zanemariti (boja). Efekt ometanja nestaje . F. Usporedite vremena. U ovom sluèaju.poku ajte reagirati na ono to ka e napisana rijeè. nemojte ih tjerati da prevode vizualne i prostorne informacije u slu ne i verbalne (i obratno). reakcija koju elite dati mora biti jezièna. Ako odemo jo korak dalje. ali umjesto da na glas ka ete ime boje.ijante eksperimenta kojima istra ujemo te aspekte. Bilje ke 1.s kojim smo se susreli u dijelu podra aja koji se odnosi na rijeè. Prvo. Stroopov efekt nas taje jedino onda kad ne mo emo odijeliti ta dva tipa informacija. mo e ukloniti ako se promijeni vrsta tra ene reakcije. poka ete odgovarajuæu boju.2 Sada imate obratni efekt. 2. Kad se n aziv boje i boja kojom je napisan ne podudaraju. reakcija je govorna i utoliko jezièna. Kad ste gotovi. Durgin. kliknite gumb "Finish" i zapamtite izmjereno vrijeme. zbrka se umanjuje.jezikom . oblici rijeèi su veæ i sami jeziène èestice. kao to je sluèaj sa sij«"pt>< oni nepa nje (tr k #41] kad zbog usmjerenosti pa zuje na igru loptom previðamo prolazak gorile po i grali tu. da je reakcija jezièna.edu/chudler/neurok. a ne da je izgovarate na glas). To si mo ete demonstrirati tako da izvedete isti zadatak sa Stro-opovim efektom. slu imo se onim kodo m . odjednom opet postaje te ko pokaz ati na pravu boju. a ostatak je napisan crno.washington. èini se da je obj a njenje jednostavno . nije sasvim tako. govori nam ne to o kompatibilnosti podra aja i re akcije koju tra i. Drug o. dok se boja mora prevesti od èisto vizualnog u jezièni simbol (osjet crvenog na oku u rijeè " crveno"). efekt æe se ponovo pojaviti ako preokre-nete taj zadatak .u sv ojoj se reakciji vi e ne slu ite jeziènim kodom i èitanje rijeèi na vas vi e ne djeluje kao smetnja. H.rijeèi obraðujemo automatski i njihova obrada nadvladava obradu informacija o boji. 7(1). Buduæi da trebamo (jezièno) imenovati informaciju o boji.html. U tim sluèajevima uspijevamo se konfigurirati tako da reagiramo na jedne podra aje (boju slova) a zanemarujemo neke druge (rijeèi). Za boje na drugom ekranu tre bat æe vam vi e vremena. Ali. Ako trebate izvijestiti samo o boji prvog slova svake rijeèi. The reverse Stroop effect. iako se taj razlog i dalje èesto navod i kao obja njenje. Èitanje rijeèi predstavlja smetnju samo ako su zadovoljena dva uvjeta.ne onu koja pi e nego boju kojom je nap isana. Zbog silne vje be. 121-125. razina i fokus pa nje vam moraju biti dovoljno veliki da se rijeè mo e proèitati nehotice. a zanemariti boju kojom je napisan a (ali tako da i dalje pokazujete boju. Smetnja se. Ako ne elite da ljudi budu ometeni. Psychonomic Bulletin & Revie w. Na prvi pogled. Pouka: za reakciju na istu informaciju mo e biti potrebno vi e ili manje mentalnog n apora. Prebaciti napisanu rijeè u govorni oblik lak e je nego prebaciti vizualnu boju u nje zin govorni oblik. i ne èudi to nas tada ometaju podra ajno kompatibilne informacij e iz dijela podra aja koji se odnosi na rijeè. Recite na glas boju svake rijeèi to br e mo ete . Nas tavite s eksperimentom na sljedeæem ekranu. ovisno o time koliko je ona kompatibilna s podra ajem. jer je va a reakcija u kodu koji se razlikuje od podra ajn e informacije koju poku avate koristiti (rijeèi). Pri reakciji kakva se normalno zahtijeva u Stroopovom efektu. Razlika izmeðu ta dva testa je u tome to se na prvom ekranu naziv boje i boja kojom je rijeè napisana podudaraju. (2000). meðutim. a n e kodom dijela podra aja koji se odnosi na boju.

te MacLeod. Ja sam iza ao na ulicu na deset minuta i sjeo na rub ploènika gledajuæi na drugu stranu ulice. Opæenito uzev i. Slièan je i Stroopov elekt [trik #55]. trebate stisnuti ti pku vama slijeva. 4(10). naravno. D. ako reagirate na ne to to se dogaða vama slijeva. Ako je svjetlo crveno. ometajuæi uèinak reakcije na polo aj zove se Simonov efekt. iskoristio sam èinjenicu da je raspoznavanje boja slabo na pe riferiji vidnog polja [trik #14]. il i smanjivanje vatre na tednjaku kad lonac prekipi. M. tako da mi promet dolazi ili slijeva ili zdesna. mogao bih ih prepoznati i s periferije vidno g polja. Na primjer. Ako je svjetlo zeleno. tada vam mijenjaju reakc iju (ovaj put zato to jaèi signal potièe br u reakciju neurona). Ric hardu Simonu. u kojem s porije imenujemo boju kojom je rijeè napisana ako je sama ta rijeè naziv za neku dru gu boju. Iako biste trebali potpuno zanemariti polo aj. ali Simonov ef ekt moguæe je subjektivno osjetiti i bez opreme za mjerenje vremena reakcije. reagirati samo na rele vantne informacije nam ne ide jako dobro. boju auta mogao sam prepoznati jedi no kad bi pro ao toèno ispred mene. Buduæi da sam fiksirao pogled direktno na suprot nu stranu ulice i pazio da ne mièem oèi i glavu. Oblik u kojem smo ih primili obièno proc uri i u na u reakciju. 8(2). htio imati previ e vremena za obavljanje zadatka. (2000).) . odnosno des noj strani. naime. trik #56 Ne tamo Kad reagirate na ne to. a danas je profeso r emeritus na Sveuèili tu dr ave Iowa. (2001). trik #56 Ne tamo Na djelu Tipièan Simonov zadatak ide otprilike ovako: fiksirate pogled na sredi te kompjuters kog ekrana i tada se u odreðenim intervalima pojavljuju na-sumièni bljeskovi svjetla na lijevoj ili desnoj strani ekrana. nebitne podra ajne informacije. Na alost. a zabuna zbog polo a ja produljuje vrijeme reakcije za oko 5%. èak i kad je on potpuno nebitan Velik dio onoga to èinimo u svakodnevnom ivotu èini reagiranja na ne to to smo vidjeli i i èuli . To vrijedi èak i onda kad lokacije uopæe nije va na. ponukani ste posegnuti u tom smjeru. a ovako sam mogao filtrirati pokretne objekte koji nisu automobili (na primjer. i poku ati zanemariti smjer iz kojeg dolaze.1 nazvan prema J. C. Te ko je reæi to znaèe ta vremena reakcije ako nismo isku ali eksperiment. naime. A. Slika 5-2.) Zadatak mi je bio identificirati crvene i plave automobile.2 Simonov efekt nije jedini primjer u kojem se pojmovno irelevantni elementi nekog podra aja probijaju u na u reakciju. koji je prvi objavio èlanak o njemu 1969.Dodatna literatura Ako elite istra iti Stroopov efekt i podruèja mozga koja su za njega odgovorna. & MacDonald. Slièno je i to to jaèe svje-t lo dovodi do br e reakcije [trik #11]. The myth of ballistic processing: Evi dence from Stroop's paradigm. 383-391. ljude s djeèjim kolicima. Pogled s mjesta na kojem sam sjedio dok sam gledao automobile Ne tamo trik #56 Birajuæi ovaj zadatak. trebate stisnuti tipku vama zdesna. Psychonomic Bulletin & Reviev.) Nisam. Na to koliko vremena æe vam trebati utjeèe strana na kojoj se svjetlo pojavilo.kao to je izbor gumba na koji æemo kliknuti u dijalo kom okviru kompjutera. Svjetl o s lijeve strane uzrokuje br u reakciju na tipku za crveno a sporiju na tipku za zeleno ( to je dobro ako je svjetlo crveno a lo e ako je zeleno). vrijedi obratno.. 324-330. iako bi ste trebali pritiskati odgovarajuæu tipku iskljuèivo na temelju boje svjetla. za to m i ne bi trebale informacije o boji. Za svjetla koja se pojavljuju s desne strane. P.. reakcija lijevom rukom bit æe malo br a nego desnom. Interdimensional interference in the Stroop Effect: Uncovering the cognitive and neural anatomy of attention. (Da sam izabrao crne i bijele automobile. on se svejedno upleæe u va u reakciju. Trends in Cognitive Sciences. Izmjerena vremena reakcije u ovakvim eksperimentima obièno iznose pola sekunde ili manje. Trebat æe nam takvi podra aji koji se ravnomjerno pojavljuju na lijevoj. zanim at æe vas i ova dva èlanka: Besner. iako zbog drugog mehanizma. (Slika 5-2 pokazuje pogled s mjesta na kojem sam sjedio. godine.

Kad bi poredak regulatora to koristio umjesto da se tom e protivi. pri svakoj upotrebi tipkovnice do lo bi do ma log ka njenja pa ona ne bi bila ni ta br e od mi a. a kod Simonovog e fekta sukob nastaje u kompatibilnosti podra aja i reakcije. U ivotu Znati da se polo ajne informacije prenose izmeðu podra aja i reakcije mo e biti korisno za dizajn bilo kakvog suèelja. M eðutim. Sreæom.) nego to je to sluèaj s regulatorima pla Ne tamo menika. Ako uk lonimo varijablu polo aja i govorimo umjesto da lupkamo . Govorno reagirati na boju auta bilo je apsolutno trivijalno i glatko. Ne ka em da je trzanje ruke bilo kakva potvrda Simonovog efekta. svejedno tvrdim da postoji osnovni efekt upletanj a: iako sam izvodio eksperiment deset minuta. Nakon deset minuta rijetkog ali stalnog prometa. reakcije su mi ipak bile nekako za brljane. na djelu æe biti Simonov efekt. Ta kav mehanizam nikad nije bio potreban. a ne udesno .èime zaobilazimo Simonov e fekt . ugasit æete svjetlo tako da posegnete ulijevo. Da se ne podudaraju. Tu je kljuèno to su informacije o polo aju skoro uvijek va ne pa nam je priroðeno da na n jih reagiramo kad god su dostupne. Za "OK" mogu pritisnuti tip ku Return. neva an faktor polo aja automobila upleo se u moj u reakciju lupkanja lijevog ili desnog koljena.Reakcija na podra aj bila mi je lupkanje desnog koljena pri prolasku crvenog auta. Dijalo ki okviri na mom kompjuteru (imam Mac OS X) su bolje pora vnati s odgovaraj uæim tipkam. bilo bi ih lak e koristiti. Teoretski. i obratno. Slièno Stroopovom efektu [trik #55] (u kojem ste nehotièno èitali rijeèi umjesto da se d r ite zadatka prepoznavanja boje kojom su napisane). da automobil koji dolazi s desne strane trza desnu ruku. ali si jednostavno ne mo ete pomoæi jer znate da je polo aj va an za o to ga koristite u reakciji. odnosno "plavo". a do ivljaj je bio znatno drukèiji nego kod lupkanja koljena.tako svijet funkcionira. Kako bih provjerio da li je uzrok nedostatku agilnosti mojih reakcija bio sukob polo aja automobila s polo ajem mojih koljena. pa bih trebao osjetiti razliku. Obièno postoje dvije naredbe: "OK" i "Cancel". obièno ste posezali ka neèemu to ste percipirali da biste u li u interakciju s ti me. Simonov efekt je sudar razlièit ih informacija. a za "Cancel" tipku Escape. Trudio sam se reagirati to sam br e mo gao. u mozgu mi je kodir ana lokacija gore-desno. Zbog Simonovog efekta svaki put mor am pogledati dijagram nacrtan pokraj regulatora. Kad trebam reagirati na to da mi vri voda na gornjem desnom plameniku. a lijevog koljena pri prolasku plavog auta. .koji bi se polo aj podra aja trebao uplesti u moju reakciju lupkanja? No. te tipke su na tipkovnici poredane desno-lijevo. otkrio sam blagu pristranost u svojim reakcijama. ik 56 Ne tamo Kako to radi U mom zadatku promatranja prometa. U svakodnevnom ivotu. to bi trebalo u kloniti utjecaj Simonovog efekta (jer sam uklonio lokacijsku komponentu lijevo-d esno iz reakcije). Desna ruka bi mi se ponekad malo tr-gnula kad bi se pribli io a utomobil iz tog smjera. ovisno o boji automobila. Moj tednjak ima èetiri plamenika poredana u kvadrat. Return i OK su desno). i zbog njega jo nisam uspio zapa mtiti njihov poredak (koji se ne mijenja pa bi to trebalo biti lako). I zaista. osobito prije automatiza cije. njihovi regulatori su poredani u crtu. Ako percipirate prekidaè za svjetlo s lijeve strane. O Simonovom efektu ne mojte misliti kao o polo ajnim informacijama koje se probijaju u na e reakcije. Razlika meðu njima je u tome to kod Stroopovog efekta do konflikta dolazi meðu dvjema sastavnicama podra aja (boje rijeèi i rijeèi same). osjetio sam razliku. Pojam polo aja u mo jem je eksperimentu malo nejasan: auti koji se pojavljuju zdesna kreæu se prema li jevo . Ako osjetim razliku. iako ne mogu ustvrditi da je do lo do punog efekta. promijenio sam izlazne varijable i um jesto lupkanja sam govorio "crveno". jednako kao i gumbi u dijalogu (Escape i Cancel su lijevo. Reèeno vam je da zanemar ite polo aj podra aja. nego kao o nepostojanju mehanizma koji bi specifièno ignorirao polo ajne informacije.cijeli zadatak postaje mnogo lak i. odnosno njegov izostanak.

174-176. Macaluso et al. Tweede reeks II: 92-120. Vatra blje ti i pucket a. v idni dijelovi kore) zapravo reagiraju i na podra ivanje drugih osjetila. onako kako to najèe æe veæ godinama èini veæina psihologa.1 Informacije iz vi e osjetila su.ru. Suèelje æe biti fluidnije ako izbjegavate situacije u kojima se smjero vi podra aja i reakcije sukobljavaju. Franci scus C. Po tenja radi. (1969). Ljude èujemo jasnije ako im vidimo usne [trik #59]. On the speed of mental processes. Engleski prijevod objavljen je kao Donders. Ako èovjeka s obje strane osvijetlimo i potap emo g a po jednoj ruci. Vjerojatnije je da æe informacije iz jednog osjetila biti sluèajnost. Meðutim ih razmatrate u interakciji. 2. To poja nja va èinjenicu da se mnogi od takvih efekata odvijaju predsvjesno. umjesto sa mo jedne. Franciscus C.2 Iako vibracije ne sadr e nikakve dodatne informacije. isto dobne informacije iz dva osjetila su dobar znak da ste detektirali stvarni dogaðaj . drma vam rame i zove vas po imenu. èinit æe mu se da je na toj strani svjetlo jaèe. 412-43 1. djelujte") za to kako na a percepcij a nije pasivna nego je na mozak aktivno konstruira na naèin kojeg nismo uvijek svje sni. "Da biste vidjeli. R.Some Historical Threads" (http://www. Autori ne misle da do poèetne integracije dolazi u vi . Podruèja mo dane ko re za koje se tradicionalno smatralo da reagiraju samo na pojedini osjet (npr. htm). Svi tu primjeri sugeriraju da bi osnovna vrsta interakcije meðu dvama osjetilima t rebala biti pojaèana reakcija na dogaðaj koji stvara dvije vrste podra aja. bez ikakvog osjeæaj a o ulo enom trudu ili dono enju odluke. (1868). Journal of Experimental Psychology. 1868-1 869. nici.takva mala dotjerivanja èine veliku razliku. Kad vas dijete budi. treba spomenuti da je Simonov efekt sto godina prije Simonove pu blikacije uoèio danski pionir eksperimentalne psihologije Franciscis Donders. Kombinirajte modalitete i pojaèajte intenzitet Kombinirajte modalitete i pojaèajte intenzitet Dogaðaje koji utjeèu na vi e osjetila osjeæamo intenzivnije u svima. Poglavlja o vidu i sluhu (drugo. napokon. Acta Psycho-logica. J. odnosno èetvrto poglavlje) ove knjige bave se tim osjetilima pojedinaèno. pravilo a ne iznimka u realnom svijetu. ispitanici su ocij enili zvuk dvostruko jaèim kad bi se pojavio u isto vrijeme kao i vibracija na prs tu. Bilje ke 1. Ovr de snel-heid van psychische processen.3 pokazali su da taj efekt djeluje i u obratnom omjeru: dodir mo e pojaèati vidnu diskriminaciju. Helge Gillmeister i Martin Eimer s koled a Birkbeck na Londonskom sveuèili tu otkrili su da ljudi do ivljavaju zvukove kao jaèe ako im istodobno blagom vibracijom podra imo ka iprst.Postoji i korolar: reakcija na boju automobila u eksperimentu s prometom bila je znaèajno lak a kad je bila verbalna nego kad je bila direkci-onalna (lupkanje lijev o ili desno).to je jo jedan p rimjer (kao u [triku #15]. Efekt je bio najjaèi kod ti ih zvukova. poèinju se dogaðati neke zanimljive stvari. Kombinirajte modalitete i pojaèajte intenzitet trik #57 Kako to radi Nedavno provedena istra ivanja o takvim situacijama sugeriraju da je takva kombina cija informacija ugraðena u rane faze obrade osjeta u mo danoj kori.kao to je moj Mac (a i tednjak. kad smo veæ kod toga) . trik #57 Na djelu Interakciju informacija koje istovremeno sti u iz dvaju osjetila mo emo vidjeti u ra znim situacijama. Dond ers. Reactions towards the source of stimulation. (1969). 30. 81. Simon. U tehnologijama koje bi trebale biti transpa rentne i intuitivne . Oni su predsvjesni zato to se dogaðaju u dijel ovima mozga odgovornima za poèetnu reprezentaciju i obradu osjeta . Dodatna literatura 0 ranoj povijesti mjerenja vremena reakcije mo ete èitati u tekstu "Mental Chronome try and Verbal Action . Tigar ima jak miris i u ka dok puzi po bunju i prikrada vam se. Onderzoeki ngen gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utechtsche Hoogeschool.nl/~ardiro el/Rts. Film æe nas se jaèe dojmiti ako ima zvuènu kulisu.

ali s kratkim periodom tame tako da ne vide ruku dok je tapiæi dodiruju. M. Macaluso. Nature. smatra da se na mozak. (1988).kao kad munja stigne pri je groma. postat æe osjetljivija. J. To je zbornik radova mnogih najznaèajnijih autora s tog polja.5 Na dje lu je jo jedan mehanizam. Modulation of human visual c ortex by crossmodal spatial attention. osjeæat æete vi e je izraèun simultanosti tek pribli an. 5. a to se primarno de ava kod informacija koje sti u istodobn o.dnom dijelu mo dane kore.i. O tome su prosuðivali u trima okolnostima. na primjer).. C. pa u m ozgu im n a bit i i nekih ðoi lat nih mehanizama zbog kojih nam zvuk i svjet lo iz gledaju simultanu. New York: Harcourt Brace Jovanovich.1 su ispitali koliko su ljudi osjetljivi na dodir na svojim podlak ticama. & Eimer. 289. informacije iz razlièitih osjetila se moraju oznaèiti kao da pripadaju istom dogaðaju. to omoguæuje poveæanu vi nu osjetljivost. naravno. kad izraèunava da li zvuk i svjetlo sti u istodobno. Frith. D. Bilje ke 1. ispitanici su trebali odgovoriti osjeæaju li pri tisak dvaju tapiæa na ko i ili samo jednog.. 421. H. Ako informacije ne sti u u isto vrijeme. Relativna brzina obrade oba o sjeta. ino enu ¦ ih Gledajte se. to mo e potisnuti aktivn ost neurona odgovornih za reakcije na ulazne podatke razlièitih osjeta (osjeti se u argonu zovu modaliteti). pa se vremenska razlika u trenutku dolaska mo e zanemariti (sve dok ne doðete do vrlo udaljenih dogaðaja . koji jednostavno daje prednost vremenskim informacijama koje dolaze od sluha pred onima koje dolaze od vida [trik #53]. & Driver. osjeæat æete vi e Ako gledate svoju ko u. èak i kad ne vidite to osjeæate. Da bi do lo do pobolj anja. Ispitanici su si gledali ruk u u tami. Veæina dogaðaja se. odnosno na svjetlu . ne pojavljuje toèno na toj desetmetar-skoj liniji. Danas se. Ona je jedino osjetilo koje ne daj e nikakve informacije o udaljenim objektima. nego da tjemena podruèja mo dane kore odgovorna za integraci ju vi e osjeta alju povratne signale natrag k vidnim podruèjima. Pogledaj te je pod poveæalom i postat æe jo osjetljivija. E. Y.psych. uz brzinu kretanja svjetla odnosno zvuka. 4. Gillmeister. (2000).. Prve dvije su najva nije. meðutim.ac. Zbog èega onda informacije iz dva modaliteta izgledaju simultano? ()èito. Iako se svjetlo giba milijun puta br e nego zvuk.. Audiovisual perception: Implicit estimation of sound-arrival time.ox. Ako elite poèeti pratiti istra ivanja o multimodalnim interakcijama. mora postojati odreðena razluèivost osjeta u vremenu is pod koje dva dogaðaja izgledaju simultano. Multisenso-ry integr ation in perception: tactile enhancement of perceived loudness. U kontroliranim uvjetima. I. 3. ¦ lovodi do "horizonta simultanos ti"4 koji se nalazi na udaljenosti od oko leset metara . 'trik #58 Gledajte se. Sugita.i/ivaèi mi piet postavljali da trik #58 Gledajte se. zvuk koji stigne do uha se obrad uje br e [trik #44] nego svjetlo koje stigne do oka. O istra ivaèkoj g rupi koja se bavi multi-modalno æu na Sveuèili tu Oxford mo ete se informirati na njihovim stranicama: http://www. predsvjesno prilagoðava udaljenosti dogaðaja. nije moguæe da sti u ba u toèno isto vrijeme. jer daju osnovnu usporedbu.i t ijcl. Science.i i.gdje vidni i slu ni signa li iz istog izvora sti u do mo dane kore u isto vrijeme. Pojedinaèni neuroni [trik #9] unaprijed su pode eni tako da reagiraju na informac ije o vremenu i èesto daju najjaèu reakciju na ulazne podatke koji istovremeno sti u i z razlièitih izvora. Ispitanici koji su si smjeli gledati ruku davali su znaèajno . za poèetak proèit ajte knjigu Charlesa Spencea i Jona Drivera Crossmo-ðal Space and Crossmodal Atten tion.htm.uk/xmodal/default.daju dodirne informac i je ali i p rema van mo emo ih osjetit i ði ugim dijelovim. (u postupku objavljivanja). 2. osjeæat æete vi e Na djelu Kennett et al. 1206-1208. (2003). 8z Suzuki. Ko a je na e suèelje sa svijetom s najkraæim dometom. Dijelovi tijela su usmjereni prema tinut ra . Mindworks: Time and Conscious Experience. Póppel. 911. Ako ne to osjeæate na ko i. Y. E. to je pokraj vas.

u ovom sluèaju dodiru. neki poka u lijeènikov lakat. Ispitanicima je pokazana njihova podlaktica kroz poveæalo (opet bez svje tla u trenutku dodira). one æe poèeti reagirati na osjete s drugih prstiju. tako da odgovaraju poveæanoj razluèivosti koju je poveæa lo umjetnim putem dalo vidu.toènije odgovore. veæa sposobnost razluèivanja pokazana u ovom triku). osjetljivost im je bila gotovo dva put preciznija nego u tami! To je fantastièno iz dva razloga.na primjer glazbenike dok sviraju. Nije nu no da dodir bude u takvoj i nterakciji s vidom. pobolj ava taktilnu osjetljivost. ili unutar somatosenzorne mape tijela ili u nekoj sliènoj susjedno j mapi. to pokazuje da vidna pa nja pobolj ava na u osje tljivost u drugoj domeni. a slabije kad su u neskladu. osjeæat æete vi e Kako to radi Dodirne informacije se skupljaju u tjemenom dijelu mo dane kore (pogledajte gdje j e to u "Turneji po mo danoj kori i èetiri re nja" [trik #8}). Mo da je to razlog zbog kojeg se ljudima sviða to kompjuterske pucaèke igre u prvom lic u pokazuju sliku igraèevih ruku na ekranu. Tom se teorijom obja njava za to o teæenja tjemenog dijela mo dane kore ponekad dovode do iskrivljenja slike na eg tijela. iako ne daje nikakve korisne i nformacije. Za pojedine se neurone u mo danoj kori. Osjetila bi mogla biti nezavisna sve do kasne faze obrade. Kennett. anestezirate jedan prst tako da vi e ne daje osjetne informacije stanicama mo dane kore koje su dotad bile odgovorne za osjete s tog mjesta. Ali integracija tih dvaju osjeta ide i dublje. na primjer. Current Biology. èak i kad ne dobivate nikakve korisne vizualne informacije koje bi vam pojasnile to se dogaða na va oj ko i. Taylor-Clarke.time se zaista pojaèavaju i druga osjetila. & Haggard. P. Ekran tako postaje dijelom va eg osobnog . Ako. . to ukazuje na to da gledanje ruke. vlastiti lakat. Ovaj trik i [trik #64] "Preoblikujte svoju tjelesnu shemu" pokazuju da su kratko trajne promjene u reprezentaciji vlastitog tijela moguæe. Ali za m ozak takva interakcija ima smisla jer mi kontroliramo kamo gledamo a dogaðaji èesto stvaraju ulazne podatke u vi e osjetila istovremeno. 11. vidjeti. S. do te m jere da gledanje tijela pojaèava njegovu osjetljivost. mo e pokazati da vrlo brzo mijenjaj u dio ko e za koji su odgovorni. primjerice. Z amislite da se postavke o brzini dvostrukog klika mi em mijenjaju ovisno o tome ka kvi podaci pristi u preko Interneta? Rekli biste da to ba i nije normalno.. (2001). Imati ruke na vidiku zaista mo e promijen iti va u internu kartu tijela. trik #58 Gledajte se. u podruèju zvanom primarni somatosenzorni dio mo dane kore. èime se pobolj ava pa nja [trik #54] i multimodalna integracija ( izmeðu ostalog. U takvim okolnostima. Kad se od pacijenata s o teæenim tjemenim re njem zatra i da poka u. ML. Noninformative vision i mproves the spatial resolution of touch in humans. U ivotu Taj eksperiment pokazuje za to opæenito volimo gledati ono èime baratamo rukama ili on o to slu amo . Prvo. koji reagiraju na podra ivanje ko e. Tu se nalaze neuroni poslo eni u mapu koja predsta vlja povr inu tijela [trik #12]. kao i polisenzorni neuroni. Treæa okolnost je najzanimljivija i pokazuje koliko su duboki korijeni tog efekta dubinski. Ne radi se samo o tome da elimo vi djeti to se dogaða . Slu ajte oèima: McGurkov efekt trik #59 Bilje ke 1. èini se da tu postoji neka mre a koja integrira informacije iz t a dva osjetila.2 Èini se da poveæanje razluèivosti uslijed gledanja kroz poveæalo uzrokuje poveæanje resursa posv eæenih taktilnoj osjetljivosti. a (u sretnim okolnostima) mo emo osjetiti i vidjeti dijelove tijela drugi h ljudi.1188-1191 .prostora. Ovi posljednji osobit o sna no reagiraju kad su vidni i taktilni ulazni podaci sinkronizirani.ili gotovo osobnog . Drugi razlog zbog kojeg to èudi je to to se time pokazuje kako se te-1111 ièko pomaga lo (poveæalo) mo e koristiti za modifikaciju na e neuralne 11 brade na fundamentalnoj razini. Trikovi "Preoblikujte svoju shemu tijela" [trik #64] i "Za to je lice tak o posebno" [trik #93] istra uju naèin na koji koristimo vid pri a uriranju internog mo dela dijelova na eg tijela.

Hearing lips and seeing voices. QuickTime sa zvukom). mozak mora naæi rje enje. H.Icmmki. Slu ajte oèima: McGurkov efekt What am I saying? fhiy the clip several tlmos.) think tbcy . a ne kao neke meðuzvukove (za razliku od. U svijetu na koji je mozak navikao. "ga ga".media. Slu ajte to netko govori dok su vam oèi zatvorene i èut æete jedan zvuk. Calford.in. Znaèi. Na sreæu. Ali kad vidite govornika. 2 64. "ga". Film Arntu Maasaa s McGurkovim efektom QR^HH Slu ajte oèima: McGurkov efekt Kako to radi Ta se iluzija ne mo e pojaviti u realnom ivotu. R. No. kad doðe do neslaganja.-. Nature.¦¦.nmy "DA" .i to filled 4 Slika 5-3. gledajte govorni ka dok ga slu ate i èut æete drugi. McGurkov efekt poka zuje integraciju informacija iz razlièitih osjeta na potpune predsvjesn oj razini. Jedna od zanimljivih stvari kod fonema je to to ih percipi ramo kao ili jedan ili drugi. W. Znam da je to kli e. Tu vas nitko ne pita za mi ljenje. stvara se njihov prosjek i pe rcipirate "da da". glas govori "ba ba". sve pozicije na tom spektru æemo percipirati i li kao "ba" ili kao "da".i. ali sig uran sam da slabije razumijem to se govori kad nemam naoèale. (1976). Na slici 5-3 vidit e zamrznutu sliku iz filma.. Na djelu Pogledajte video snimku Arnta Maas0a s McGurkovim efektom (http:// www. Za prepoznavanje zvuka koji netko izgovara kl juèan je polo aj usana. Znati to æe se dogoditi ne poma e: efekt samo neæe biti tako jak.Ii-. Odluka o tome to æete èuti je izvan doma aja va e voljne kontrole. -ind listrninq with your < /. èujete to je zaista reèeno. U drugim situacijama vizualne æe informacije potpuno prevladati te æe se slog koji èujet e promijeniti u onaj koji vidite po pokretima usana. B.uio . Buduæi da vizualno vidite "ga ga" a sluh èuje "ba ba".178-187. koju je smislio Harry McG urk (i objavio 1976.2 Pritom je nevjerojatno to ne primjeæujete problem.no/personer/arntm/McGurk_english. koje se obièno uzajamno pojaèavaju. Osjetne informacije su veæ kombini rane prije nego stignu do jeziène obrade a jezièna obrada je pode ena za odreðene foneme [trik #49]. J. Ako postoji ijedan dobar naèin da se poka e kako kombinacija osjetila mijenja konaèni do ivljaj.nl whili. Journal of Neurophysiology. Acute changes in cutaneous receptive fields in primary somatosensory cortex after digit denervation in adult flying f ox. èi ji kontinuum fizikalnih vrijednosti mo emo percipirati).iliiH) IjetwriTi looking at the talking hr. -M. Spajanje zvuènih i vizualnih informacija je moguæe jedino s prikladnim fonemima k oji dopu taju kompromis. 746-747.. osobito kad treba razlikovati govorne zvukove (foneme) kao to su "ba". Pustite ga jo jednom i g ledajte usta: glas ka e "da da". objekti obièno ne izgledaju kao da rade jedno a zvuèe kao da rade drugo. èujete razlièiti zvuk ovisno o tome vidite li govorni kove usne. to je McGurkov efekt.lir. Obratite pa nju na ubaèene glasove trik #60 vidite. recimo. 1.i . koristimo se i vidnim i slu nim inf ormacijama. vizualne informacije koje primite najèe æe se podudaraju s onim to bist e trebali èuti. U ovoj klasiènoj iluziji.2. Nem oguæe. te se dvije informacije sukobljavaju. McGurk. 2. _l Kad elimo shvatiti koji zvuk stvara neka osoba. 8c Tweedale. (1991). McGurk ju je napravio tako to je uba cio zvuk u kojem netko govori "ba ba" u snimku na kojoj izgovara drugi zvuk. boja.html. na ono to èujete ut jeèe ono to Kad pustite film sa zatvorenim oèima. godine1).illi'in. 65. to je zvuk koji jednako dobro pa e u oba informacijska znaka. ali ne kao ne to izmeðu. & MacDonald. Kad ne gledate video. . Poku ajte èuti "ba ba" dok gledate pokrete usana. iako postoji kontinuum f izikalnih zvukova izmeðu "ba" i "da". "pa" i "da" (one koje stvarate naglim izbacivanjem zraka). r~ Vizualne informacije su doista va ne pri slu anju govora.11111 n.uiults (<>H-*. To se zove kategorijska p . M.

ali ako mo emo vidjeti odakle zvuk potjeèe. a na radiju ne mo emo. ispitanici su grije ili vi e nego kad je bio na v eæoj udaljenosti. Zatim postavite zvuènik laptopa i radio.mo ete voljno izo tri ti osjetila za ona koji elite èuti Ali recimo da se oba razgovora odvijaju na istom mjestu. imamo video-snimku s govornikom na ekranu i dva razlièita glasa. na isto mjesto. Èak i kad nisu toène. htm. umjesto da dolazi o d televizora.tw/~karchun g/Phonetics%20ll%20page%20seventeen. U Driverovom eksperimentu laka varijanta se nije sastojal a u tome da se jedan zvuèni tok lijepo smjesti podalje a da se onaj koji slu ate por avna s TV ekranom. ali zvuk je. Bilje ke Obratite pa nju na ubaèene glasove Obratite pa nju na ubaèene glasove __ Zbog toga u kafiæu mo emo govoriti jedni preko drugih a da razumijemo to se govori. i "laka". U te koj varijanti. za koji æemo ond a izo triti osjetila. Najlak e bi bilo s radio prijem nikom i laptopom spojenim na prijenosne zvuènike. Ispitanicima je pok azao televizijski ekran na kojem netko ne to prièa. Neka se na laptopu prikazuje vid eo snimka s puno govora. "Ne dijelite pa nju na vi e mjesta"). pu ten preko drugog pojaèala i dodan mu je ometajuæi i potpuno odvojen z vuk nekog sasvim drugog glasa. i jedan i drugi zvuèni tok dolaze s istog mjesta. To je te ko zato to je lak e iskljuèiti se iz jednog to ka informacija i posvetiti se drugome ako su oni na razlièitim mjestima (to je cij ela poanta [trika #54]. i tu organizaciju koristimo pri izboru predmeta na e pa nje. Kad je televizor bio blizu pojaèala. Dvije eksperimentalne situacije bi odgovarale polo aj u laptopa. kad je ekran o dmaknut. Dodatna literatura Stranica "Hearing with Your Eyes" /Slu anje oèima/ (http://ccms. kad je televizor odmah pokraj pojaèala. ali oba dolaze s istog mjesta. QuickTime) sadr i zbirku filmova s McGur kovim efektom. Od ispitanika se tra ilo da ponove rijeèi.. slu imo se znakovima sadr anima u onom to èujemo. to æe vam biti prilièno lak o ako se odvijaju svaki sa svoje strane u odnosu na va u glavu . u kojoj vidite pokrete usana.ja to radim svaki put kad gledam TV i ignoriram razgovor iz druge sobe. _J Èekajte malo . Poku ajte.ercepcija. na radiju: odjri Inom postaje puno te e izdvojiti samo jedan od njih. Informacije iz razlièitih osjetila u mozgu se spajaju i sortiraju prema polo aju [tr ik #54].edu. ntu. èinjenica da postoji video-snimka s govornikom zapravo i nije va na. su kladno onome to ka e govornik s televizora. To bi bilo ono p ojaèalo iz Dri-verovog pokusa. U ovom sluèaju.. Oèigledno je daje izo triti se na zvukove s televizije vrlo lak posao . Na djelu Jon Driver s londonskog University Collegea1 iskoristio je na e iskustvo sa sinkro nizacijom jeziènih zvukova i pokreta usana za jedan mali trik. Oba zvuka su dolazila s istog mjesta. reæi æete. Vidjet æete da lak e razumi jete to ka u govornici s videa ako je laptop udaljeniji od radija. pomak slike je znatno izmijenio slu ateljevu sposobnost da izo tri èula na jedan glas. zar ne? I da i ne. S. Strogo govoreæi. Ali stani malo. Ako dolaze s istog polo aja u prostoru. Idealne bi bile televizij ske vijesti s vi e novinara i spikera koji govore u kameru. iz pojaèala. osim ako se poslu i te vidom i prevarite mozak tako da jedan od zvukova "smjesti" negdje drugdje. -T. zvukove je te ko odvojiti. ili odmah pokraj zvuènika ili par metara dalje. U lakoj varijanti. Televizijski ekran je bio smje tan ili odmah pokraj pojaèala ili na stanovitoj udaljenosti. Iako se tonski zapis u oba sluèaja èuo iz istog pojaèala. kako prepoznati prostornu lokaciju osjeta kao to je sluh? Za sam z vuk. Ako istovremeno slu ate dva razgovora. Na radiju nemamo nikakvih drugih informacija prema kojima bi smo jednoznaèno odredili tko ka e to pa se zvukovi pobrkaju. Obratite pa nju na ubaèene glasove Kako to radi Lak e æemo razumjeti stoje ovdje na stvari ako pokus shvatimo kao dvije varijante. drugi zvuèni tok je odmaknut u stranu dok spiker na ekranu prièa svoje. Ovaj je eksperiment odlièan kandidat za kuænu izvedbu. pode en na neki govorni program. ali sj . onda æe te vizualne informacije dominirati [trik #53]. N azovimo ih "te ka".

implikacije su veoma duboke i njegova teorija poja njava kako je duboko jezik isprepleten s mi l ju. Svi na i dojmovi ionako su konstrukcije. ¦ Razgovarajte sa sobom trik i Razgovarajte sa sobom #61 Jezik ne slu i samo tome da govorimo drugima.3 kao to su percepcija boja ili trenutaèno prepoznavanje broja objekata [trik #35] . Zatim ga dezorijenti rajte tako to æete ga zavrtjeti oko osi. identificirat æete sv a èetiri kuta sa 100% sigurnosti. par ovi kutova su jednaki. On nam poma e da mislimo. moæi æete identif icirati kutove s tek 50% sigurnosti. stvar svejedno funkcionira. te informacije ne bismo mo gli kombinirati.èetverokutna soba sa zidom u boji. Evo. naime. Nema veze to je pogre na lokalizacija razlog zbog kojeg se na razgovore mo emo izo trit i odvojeno. Kad je ekran odmaknut od pojaèala. na primjer hranu. odvajaju pa se mo ete usredotoèiti na jedan ili drugi. dakle. To to je ta lokalizacija iluzija nije va no .zvuèni tokovi se. Jezik mo da jest fantastièno djelotvoran naèin da informacije izvana uðu u glavu [trik # 49].5 Poka ite ispitaniku ne to to bi mu se svidjelo.mozak svejedno mo e iskoristiti tu iluziju za odvajanje informacija prije njiho ve obrade. U ovom eksperimentu se raèuna samo to da li se slika i zvuk nalaze na istom mjestu . Nemate pojma kako znate da je ne to crveno ili da vidite dvije alice za kavu. Bez jeziène sintakse. Kad gledate ekran. ti naprosto znate. nadamo se da æemo vas uvjeriti da se u tim eksperimentima dog aða ne to zanimljivo.mo da je èak pogre na . pa je objektivno pogre na konstr ukcija za mozak jednako valjana kao i objektivno ispravna konstrukcija. Zamislite sobu kao na slici 5-4. tvrdi Carruthers. ali to nije njegov jedini zadatak. pa odluèite sami. Razmislite o kutovima sobe. pokreti usana govornika su tako dobro sinkronizirani sa zvuènim tokom da uv jere mozak kako zvuk takoðer dolazi iz smjera ekrana. Sobu èine èetiri zavjese. 66-68. ni jedan ni drugi tip informacija s ami za sebe ne daju jednoznaène odgovore.4 P otencijalno ga mo ete izvesti i kod kuæe. (1996). . ali spremite se na izradu velikih rekvizit a i vrtoglavicu. Ako je u pravu. Ako mo e .'Wl. Peter Carruthers sa Sveuèili ta Maryland2 iznio je mi ljenje prema kojem se jezièna sint aksa koristi pri simultanom kombiniranju informacija iz razlièitih kognitivnih mod ula. iako. Toènije. Daleko od toga d a bude znak ludila. i jo dva ista takva.etite se da mi slabo odreðujemo odakle dolaze zvukovi. Ako se koristite samo informacijama o boji. Ali ako ih kombinirate. 1 Driver. i zatra ite od njega da pronaðe hranu. J. Definiraju je dva tipa informacija: geometrijske (dva kratka i dva duga zida) i informacije o boji (jedan crveni zid). geometriju ili boju. razgovor sa samim sobom je u neku ruku bit ljudskosti. Eksperiment koji æemo ovdje opisati izveden je u laboratoriju Elizabeth Spelke. U najmanju ruku. koje tvore èetverokut od èeti ri zida. To nam ide tako lo e da radij e koristimo ono to vidimo da zakljuèimo odakle si ize zvuk [trik #53]. mozak æe pogrije iti i krivo locirati jedan zvuèni tok .ali proæi æemo kroz dokaze koje nud arruthers i vidjeti na to toèno misli. on mo da ima kljuènu ulogu kao ispomoæ moz gu pri kombinaciji informacija iz razlièitih modula. kako testirati hoæe li se ispitanik poslu iti s obje vrste informacija z ajedno. Ako upotrijebite smo jednu vrstu informacija. Hnhaiu eiiicut of selo« t ive listening by illusory mis-loc ation of spt'i'ih sounds due to lip leading Nature. i pustite ga da vidi kako je skrivate iza zavjese u jednom kutu sobe. i pogledajmo jedan od naèina na koji se na mozak mo e slu iti jezikom za obavljanje kognitivnih poslova. Ostavimo po strani evoluciju jezika i njegovu ulogu u preoblikovanju na eg mozga u njegov aktualni izgled1. Ako se poslu ite samo geometrijskim informacijama. Pod pojmom "moduli" on misli na specijalizirane procese u koje nemamo uvida . Imate dva kuta kojima je kratki zid lijevo a dugi zid des no. dakle. oni nisu vi eznaèni na isti naèin. Na djelu Slika 5-4.jednom rijeèju: o sintaksi. govorit æemo o sposobnosti jezi ka za kombiniranje informacija u ureðene strukture . Teorija zvuèi prilièno smiono . Priprema za eksperimente Elizabeth Spelke . opet imate d va para identiènih kutova: kutove sa crvenim zidom i kutove bez crvenog zida.

Èlanak koji sadr i ovu teoriju Peter Carruthers je objavio u èasopisu Behavioral an d Brain Sciences. i novinskih trik #61 Razgovarajte sa sobom èlanaka koji su im èitani preko zvuènika.kako bi si na glas dali upute .i ð. Ako je Carruthers u pravu.edu/people/faculty/pcar-ruthers/Cognitive-language. Postlingvistièka djeca i odrasli mogu. to im poma e da uèine stvari koje im se èine te ke. Prvo. Bilje ke 1.kad rade ne to osobito zahtjevno. Uvjereni? Pazite sad: ako uposlite jeziènu sposobnost odraslog ispitanika. .wjh. Taj im je zadatak ponavljanja potpuno obuzeo jeziènu sposobnost i izbrisao njihov unutarnji monolog. Toènije. Ne mogu ni 1 i ji-ta koja jo ne govore. Iz vorna artikulacija tog koncepta nalazi se u knjizi Modularity of Mind Jerryja Fo dora (Cambridge. ali planiranje je posebno po neèemu to ukljuèuje reo rijentaciju. To su izvele Linda 1 lermor-Vazq-uez. 1983).htm i http://www. To bi objasnilo za to ljudi ponekad razgovaraju sami sa sobom .i izvedu rkspn 11111 -111. Kombiniranje vi e modaliteta je moguæe i bez jezika kod jednostavnih radnji (za primjere.htm. 3. -T. Ako se ipak elite upustiti u problem uloge jezika u evoluciji mozga (i obratno ).kombinirati informacije 0 geometriji i o boji. l'li/. Kako to radi Peter Carruthers misli da taj efekt nastaje zato to je jezik bitan za spajanje in formacija iz razlièitih modula. ali ovo je osnovna ideja. pogledajte druge multimodalne trikove [tri kovi #57 do #59] u ovoj knjizi). MA: MIT Press.ilietli Sp elke i Alia K. Uspijevali su i kad su radili neki drugi dodatni zadatak ekv ivalentne te ine. kao to je Steven Pinker.phyloso phy. Nisu. meðutim. a vjerojatno im i ote ava da dovr e zapoèeto. S.umd. on smatra da je jezik potreban na suèelju izm eðu vjerovanja. Va nost modularnosti nagla avaju i evolucijsk i psiholozi. to mu neæe biti te ko .ik mo gu izvr iti s vi e od 50% toènosti. New York: W. 2. Kod jezika postoji ne to posebno i to je bitno za ponovno uspostav ljanje orijentacije kori tenjem obiju dostupnih vrsta informacija. koji im nije upo ljavao jeziènu sposobnost (ponavljanje niza ritmova pljeskanjem rukama). dobar poèetak bi bila fantastièna knjiga Terrencea Deacona Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Brain. Normalan dio razvoja djeteta je da vanje uputa samom sebi. ali su pritom morali ponavljati t <¦!<¦.itsnelson.moæi æe jednoznaèno odrediti u kojem je kut u skrivena. elja i planiranja. pod pojmom "moduli" on misli jo puno toga. bit æe im lak e ako ih budu mogli obavljati slu eæi se samo jednom vrstom informacija. Ako ne bude kombinirao informacije izmeðu razlièitih modula. 4.1' Dale su ispitani' im. Norton & Company (1998).phylosophy . To obja njava i za to trebate utjeti kad vozaè poku ava odluèiti kamo poæi. Gdje je tu jezik? Èini se da jezik definira vrstu ispitanika koji taj zada-t.1111 i zadatak.harvard. tako da im jezik ne bude nu an za kombiniranje informacija iz vi e modula. uspjeli æe mu pasti na gotovo 50%. uspijevali kad bi im jezièni resursi bili uposl eni neèim drugim. za koju je pak potreban jezik. _l Razgovarajte sa sobom Drugo. bilo da se radi o slu anju ili o govorenju.7 Govoriti im da budu tiho nije po teno. Teorija Petera Carruthersa velikim se dijelom temelji na eksperimentima izved enim u laboratoriju Elizabeth Spelke (www. ali ga mora ju iskljuèiti kad moraju razmisliti kamo treba skrenuti. ako elite da ljudi obavljaju slo ene zadatke s vi e sekvenci. Dobro. nemojte od njih tra iti da rade jo ne to verbalno. takori ne mogu. Isti su se ispitanici uspijevali orijentirati i pronaæi tra eni kut kad nisu imali t aj dodatni zadatak. W. Èlanak i komentari dostupni su na adresama http://www. r~ Upravo sam shvatio da bi to mogao biti jo jedan [trik #54] razlog zbog kojeg ljud i mogu voziti automobil s ukljuèenim radijem kad znaju kamo trebaju iæi. osobito ako pritom trebaju koristiti informacije razlièiti h vrsta. edu/people/faculty/pcarruthers/BBS-reply.umd. pogodit æe u 50% sluèajeva a u 50% æe pogrije iti u prvom poku aju i trebat æe mu jo jedan poku aj. edu/~lds). ako tra ite od ljudi da zakl juèuju prema nekom cilju. to znaèi dvije stvari.

Ako budete poku avali ponovo. Znate da je pokvareno ali va mozak svejedno ukljuèuje automatski pilot i krivo vam pode ava dr anje tijela ka o da se dizalo kreæe. A. Bit æe jednako dobre i pokretne stepenice k akve se èesto nalaze na aerodromu. ali ponekad su predviðanja mozga pogre na pa nepodud aranje izmeðu onoga to mozak misli da æe se dogoditi i onoga s èim se doista susretne m o e dovesti do nekih neobiènih do ivljaja. Za to bi se mozak muèio s pa mæenjem oblika vlastitog tijela kad je ono uvijek na raspolaganju za konzultacije? No. da biste pro li ovaj test ne morate istovremeno upotrijebiti kom binaciju te dvije vrste informacija. trebaju biti nepokretne ali otv orene. L.# 62-69 J Prièa o mozgu prièa je o tjelesnosti. djeca i odrasli ljudi . # 62 J vo nja na automatskom pilotu Èini nam se da su na svjesni do ivljaj svijeta i vlast nad tijelom ne to trenutaèno .to nisu èinili. (studeni 1994). To najèe æe funkcionira sasvim dobro. njihove afordanse [trik #67] èim ih pogledamo . Radi se o takozvanom fenomenu pokvarenog dizala. esto poglavlje: Kretanje " trikovi "I . Why children talk to themselves. Do ivjet æete èudan osj m zakoraèite u njega. Sources of fle xibility in human cognition: Dual-task studies of space and language. Na primjer. Da biste to isku ali i sami. .èim ne to ugle damo. E. Duga ka njenja osjetnih povratnih informacija i zapovijedi koje se alju mi iæima znaèe da se ono to upravo vidite dogodilo prije nekoliko trenutaka.1 Osjetne po sljedice tih promjena dr anja normalno se poni tavaju uslijed gibanja dizala. to zapravo znaèi sve ono o lijevoj i desnoj strani mozga [trik #69]? Fenomen pokvarenog dizala . Strogo govoreæi. Na djelu Jedan takav osjeæaj mo ete dobiti kad uðete u pokvareno dizalo. To je i prièa o na oj interakciji sa svijetom. ali postoje uvjerljivi dokazi da ispitani ci u ovom eksperimentu . veæ se spremamo to upotrijebiti. Scientific Ameri can. (1999). 39(1). Za poèetak. mogli biste prvo iskoristiti geometrijske i nformacije a zatim informacije o boji. a ako se okolina promijeni [trik #62].com/berk/ica/research.takori.5.abacon. a na mozak percipira moguæe naèine upotrebe objekata. E. Treba vam dizalo koje je pokvareno i ne kreæe se . html). S. Pretpostavljamo da je stabilan svijet. kad oblik na eg tijela prestane biti stabilan. o tome koliko toga mozak uzima zdravo za gotov o o svijetu u kojem ivimo i o tijelu koje ga nosi. Zavr it æemo s onim èime baratamo svijetom: s na im rukama. mozak se zbuni. ali i na e tijelo. bez kraja i konca anticipira to æe se sljedeæe dogoditi i planira izvedbu po kreta kojima æe prikladno reagirati na te dogaðaje. ali ka d je ono pokvareno vode nekim samoinduciranim osjetima koje mozak jednostavno ni je oèekivao. najbolje bi bilo potra iti neko mjesto poput londonske podzemne eljeznice (gdje mo ete biti sigurni da æete naæi puno pokvarenih dizala) ili o bli njeg podzemnog trgovaèkog centra. 7. a ono to upravo radite isplanirali ste jo tada. u svakom sluèaju. Donosimo pretpostavke o tome kako se na e tijelo mo e kretati u nutar okoline. 78-83 (http://www. Za to smo ljevaci ili de njaci trik #68]? A kad smo veæ kod toga. ali nije zatvoreno i mo ete uæi u njega. Stvoreni smo za aktivnost. Cognitive Psychology. Na mozak neprestano ocjenjuje i predviða pokrete koji æe biti potrebni da se dohvate objekti. efekt obièno v rlo brzo popu ta. S. 6.. Na mozak normalno poni tava osjetne posljedice vlastitog djelovanja [tri k #65] pa se osjeæamo zaista èudno kad se to ne dogodi. zbunimo se. L. na je mozak aktivan i konstruktivan u pogledu interakcije s vanjskim s vijetom. i prosuðuje ispravno èak i kad s u nas oèi prevare [trik #66]. Hermer-Vazquez. 3-36. Ljudi èesto ka i da se osjeæaju kao da padaju ih je dizalo "usisal o".ali nisu. "trik i Fenomen pokvarenog dizala: . Poku ajte ne razmi ljati previ e o tome i samo uðite u lift. mi pretpostavljamo stanovitu stalnost svijeta pa stoga oèekujemo staln ost i od na eg tijela. prek ri it æete ruke [trik #63] i ispreplesti prste.. Berk. Spelke. Da bi prevladao probleme koje uzrokuju ta ka njenja ivèanog prijenosa. Mo da èak na trenutak izgubite ravnote u. a na kraju æete uvjeriti svoj mozak da prima dodirne osjete sa susjednog stola [trik #64]. & Karsnelson.

& Bronstein. Motorièki susta v funkcionira ispravno.sjetite se samo s kakvom lakoæom vozite automobil svojom stalnom rutom prema poslu. R. Zatim je platforma zaustavlj ena i dobrovoljcima je reèeno da vi e neæe biti u pokretu. Zamislite kako biste bili nespretni da morat e podrobno razmisliti o svakoj svojoj kretnji. ili koristi tipkanja naslijepo. M. veæinom smo barem nekoliko puta nai li na dizalo ili pokretne stepenice. The broken escalator phenomenon: a ftereffect of walking onto a moving platform. Taj automatski pilot. Nakon sljedeæih nekoliko poku aja nauèili su anticipirati ef ekt gubljenja ravnote e tako to su ubrzali korak i nagnuli trup prema naprijed. dok su s r dobrovoljci u rksprritnrntu . 301-308. Radi se samo o tome d a bi kod pokvarenog dizala mozak trebao vratiti kormilo natrag "vama". A. izgubili su ravnote u i uh vatili su se za rukohvat. mozak je svejedno izveo predviðene prila godbe da bi sprijeèio gubitak ravnote e. To se dogaða zato to mozak. R.Fenomen pokvarenog dizala . Svaki je dobrovoljac po dvade set puta zakoraèio s èvrstog tla na pokretnu platformu. dogodilo samo jednom.1ptir.1li Fenomen pokvarenog dizala . 91 . U skladu s anegdotal-nim do kazima u prilog fenomenu pokvarenog dizala. iako je iluzija velièine prevarila na u svjesnu percepciju ( vidjet æete je na djelu u [triku #66] "Zavarajte si polovicu mozga"). Èini se daje njihov mozak shvatio svoju gre ku i sljedeæi put kad su zakoraèili na zaustavljen u platformu nisu izvodili te neprikladne prilagodbe. vidne iluzije ve lièine mogu nas navesti da perceptivno pogre no ocijenimo velièinu objekta. taj fenomen istra en u laboratoriju pomoæu pokretne platforme kojima upravlja kompjuter. Obièno takva razdvajanja djeluju u suprotnom smjeru. Slijedi kljuèni dio: kad su dobrovoljci prvi put zakoraèili na iskljuèenu pokretnu pla tformu. pokret æe odgovarati pravoj velièini objekta. kad stupimo u dizalo ili na pokretne stepeni ce. The moving platform aftereffect: Limited generalization of a locomotor adaptation.2 Posebni ureðaji prièvr æeni za trup i noge èetrnaestoro dobr ovoljaca bilje ili su njihovo dr anje i mi iænu aktivnost.1. 151. meðutim predstavljaju primjer razdvajanja na eg svjesnog znan ja i mo dane kontrole nad na im djelovanjem. I ivotni fenomen i labor atorijski eksperiment. A. ali ne i djela tne sustave na eg mozga koji i dalje rade kako treba. dapaèe. najèe æe na m pobolj ava performanse . Sve donedavno. To se. na laboratorijsku pokretnu platformu za samo par minuta. Stvar je u t ome da na mozak kad se lift pokvari i dalje prilagoðava na u ravnote u i èini se da ga u tome ne mo emo sprijeèiti. Bilje ke 1. Experimental Brain Research. Journal of Neurophysiology. ali zbog toga to je prije bila pokretna. tu promjenu jedva da zamjeæujemo i samo idemo dalje svojim putem. Reynolds. ali ako po segnemo da ga dotaknemo. R. U ivotu Izmeðu laboratorijskog eksperimenta i ivotnog fenomena oèigledno postoje razlike. veæina dobrovoljaca izrazila je sponta no iznenaðenje osjeæajima koje su do ivjeli kad su prvi put zakoraèili na zaustavljenu p latformu. trik #62 Kako to radi Ako nismo pro ivjeli veæi dio ivota u divljini. (2004). Osjetne iluzije èesto znaju zavarati na u svjesnu percepciju. Reynolds. Dobrovoljci su znali da platforma stoji . M. meðutim. 2. mora d avati prvenstvo i tome koje osjetne informacije sti u do svijesti i tome koje aspe kte kretanja kontrolira na a svijest. Tada se na mozak nauèio adaptirati na gubitak ravno te e koji uzrokuje gibanje dizala. meðutim. i tada su zakoraèili s tla na platformu jo po deset puta. (2003). u ovom ubrzanom svijetu beskrajnih informacija i moguænosti. Znaèi. Tu su neodgovarajuæu prilagodbu izvodili iako su vidjeli da se platforma vi e ne mièe i iako im je reèeno da se neæe micati. dokazi za taj fenomen temeljili su se uglavnom na urbanim anegdot ama. 8c Bronstein.. Ti nalazi naru avaju dojam o na em jedinstvenom "ja": èini se da dijelovi mozga za svi jest i kontrolu pokreta mogu istovremeno imati dva pogleda na svijet. Na s e mozak kroz vi egodi nje iskustvo priviknuo na ðiza la i pokretne stepenice. i dalje su hodali poveæanom brzinom i opet su naginjali trup prema naprije d. Danas je. Na primjer. E.1d. To se odvija bez puno svjesnog truda s na e stran e i automatski nas èuva od pada. Prvi put kad su ispitanici zakoraèili na pomiènu platformu.

Zatim okrenute dlanove jedan pii'm. Tu iluziju katkad zovu Aristotelova iluzija. probajte prekri iti srednjak i ka iprst. tako ili v. Ako vam prijatelj ka e da pomaknete prst koji æe vam poka zati.3 najbli a desnoj ruci i vi e su utjecala na desnu ruku nego svjetla s njihove desne s trane.i di ugom. pa gore) t. èini se. Kad bi osjetili vibraci ju na desnoj ruci. nemate dojam da se predmet preokrenuo. integrirat æemo razlièite skupine vizualnih i taktilnih signala. Znaèi. Ali kako znate gdje. Iako ste zamijenili mjesto na koj em se ruke dodiruju. Vjerojatno æete dobiti dojam d a imate dva nosa. . Skl oni smo. i stisnite ih. bez da ste prekri ili ruke.pi cpli'tu. Identitet receptora ukazuje na to koji je dio ko e dodirnut. Kad vam kukac sleti na ko u. moramo a urirati na u mapu kojom æemo zabilje iti promjene svog dr anja tijela kak o bismo protumaèili osjeæaje koji sti u s ko e. Sljedeæim dvjema iluzi jama poku at æemo naru iti taj proces a uriranje karte tijela. receptori na tom dijelu ko e izbijaju a signal putuje d o va eg mozga. Opet niste uzeli u obzir svoj neobièan polo aj tijela. a uriranje mape ponekad ne uspije. da biste si poèe ali koljeno sjedeæki treba napraviti sasvim druge pokrete nego stojeæki. trik #63 Na djelu Zatvorenih oèiju. Sada isprobajte iluziju prekri enih ruku. Time æete pripomoæi a uriranju mape tako da se uzme u obzir va novi polo aj tijela. èak i kad nismo isprepleli prste. ali na pogre noj ruci.3 pokazala su da osobito lo e baratamo informacijama koje brzo dolaze jedna za drugom.predstavljala s u puno jaèu smetnju (pri odgovaranju na pitanja) nego svjetla s lijeve strane.dobivene iz zglobova i mi iæa. primjerice. moramo integrirati informacije o trenutnom polo aju na eg tij ela . al i zapravo je slo eniji nego to izgleda na prvi pogled. Prvo. Dva nedavno provedena eksperimenta2. Tada su tre bali donositi odreðene prosudbe o vibracijama koje osjeæaju. 92-100. Razlog tome je to to mozak nije uspio uva iti èinjenicu da ste prek ri ili prste. toliko precizno da mo ete pljesnuti muhu? Kako pokreæemo na e tijelo u pr ostoru. jer ju je on. 1111 . vjerojatno æete pomaknuti pravi prst. Uoèite da se ovoj iluziji ne mo ete othrvati i kad to svjesno poku avate. ovo morate raditi jako sporo). vezivati vid i dodir onda kad nam dolaze s iste strane vanjskog s vijeta.3 Snaðite se je prikazano na slici 6-1. kako . Trebat æete pomoæ prijatelja. Slika 6-1. Ako su vam ruke u uobièajenom.Christian Jarrett ik 43 Snaðite se Kako odr avamo osjet na ko i a urnim dok nam tijelo mijenja polo aj u prostoru. Da bismo.. i od vas se zatra i da prosudite koja je ruka dotaknuta prva. Zatim prek ri ite ruke i vratite prste na predmet sa stola. i na mjestu procijepa proðite po hrptu i vrhu nosa (pazite.'. A to se dogodilo kad su ispitanici prekri ili ruke? Interakcija vida i do d ira se preokrenula: svjetla s lijeve strane ispitanikova tijela sada su bila ik . kojima su bili istodobno izlo eni. Prekri ite ruke dok su vam ispru ene u visini prsa. svjetla s desne strane . prvi zabilje io.o da v am palèevi budu okrenuti od vas. neprekri enom polo aju.! prsti i. kad promijenimo polo aj ruku u prostoru. Èini se daje to trivijalan problem. pretpostavljate da prst koji vidite odgovara o nom prstu koji bi bio na tom mjestu da ste jednostavno isprepleli prste. (u brzom nizu dodira) . s onima iz osje ta dodira i vida. zna èi. No. probajte osjetiti predmet sa stola prstima obje ruke. Tom izvodi iluziju prekri enih ruku Kako to radi Charles Spence i njegovi kolege1 pokazali su da mo emo a urirati povezivanje vida i dodira kad prekri imo ruke.il.najbli e desnoj ruci . Sada zaokrenite ruke na prema prsima (prvo ili >l).propri-ocepctivne informacije . tako da su vam palèevi prema dolje. Mo da se uspijete othrvati iluziji ako vam prijatelj dotakne pr st koji trebate pomaknuti. Od svojih su ispitanika zatra ili da obraæaju pa nju na vibr acije na ruci a ignoriraju svjetla. prepoz nali da je rijeè o jednom te istom polo aju muhe kad je vidimo kako slijeæe i osjeæamo k ako nam dodiruje prst.

Spry. (2001). kako se èini. nije uspijevao a urirati svoju tjelesnu kartu. a dodiri desne ruke u lijevu mo danu polutku. J. dakle prostoru na neposre dnom dohvatu. A. Spence i suradnicis jednom su pacijentu s razdvojenim mozgom (u ¦ i-in ne postoje veze izmeðu lijeve i desne mo dani1 polutke [trik #69]) >l. Na e se tije . mogla bi objasniti za to ga uzimamo zdravo za gotovo u svakod nevnom ivotu. R531-R539. Shore. Neuroni koji reagiraju i na vid i na dodir pronaðeni su u tje menom i predmotorièkom dijelu mo dane kore . 4. 2. 4. S. nego se na svjesni osjet dodira odla e sve dok ne uspijemo prepoznati odakle dolazi.. Za nas je osobito va no povezivati informacij e iz razlièitih ¦ 'sjetila u na em peripersonalnom prostoru.. Meðutim. Predmotorièki dio kore ukljuèen je u reprezentaciju i selekciju pokret a. dakle ona slijeva.dakle vi im podruèjima koja dolaze nakon so matosenzornog [trik #12] i vidnog podruèja kore. S. Shigeru Ki-tazawa4 iznio je prijedlog p rema kojem mi ne postajemo svjesni osjeta na odreðenom dijelu ko e a zatim ga pripis ujemo odgovarajuæem polo aju u prostoru. Consciousness and Cognition. Where conscious sensation takes place. Mo da na te sposobnosti utjeèe iskustvo? Mo da je bubnjarima. shemu tril #6. oèekivalo bi se da m u desnu ruku najvi e ometaju svjetla koja su joj najbli a. & Kitazawa. U ovom sluèaju. (2002). 14. Najfas cinantnije je pritom to to se kod nekih od tih neu-i ona podruèje vizualnog prostor a na koje on reagira mièe kako majmun mièe ruku. 759-765.Ellen Poliakoff Preoblikujte svoju tjelesnu. Confusing the mind by crossing t he hands. Èinjenica da se a uriranje polo aja tijela i vizualno-taktilnih veza. Psychological Science. buduæi da mu polutke nisu povezane. koji satima sviraju s prekri eni m rukama. S.. Repres entation of visuotactile space in the split brain. C.. (2001). Current Biology. M. To pokazuje koliko su za a uriranje va ne duge veze izmeðu udaljenih podruèja mo dane kore. 5. A. 153-163. a drugima te a. 13. S. Svjetla s desne strane su ga. (2003). Nakon to je Tjemeni dio mo dane kore [trik #8] sadr i podruèja koja se bave vidnom i prostorom rep rezentacijom. Kitazawa. takvo a uriranje lak e? Bilje ke 1. J. Shore. Preoblikujte svoju tjelesnu shemu Va a slika vlastita tijela mo e se promijeniti veæ nakon nekoliko minuta ako dobijete posebne . Èini se da je nekim ljudima ta vrsta obrade lak a. svjetla s desne strane su mu opet najjaèe interferi-rala s dodirom na desnoj ruci (iako su bila s druge strane u prostoru). (2002). Reversal of subjective temporal order du e to arm crossing.ili ranije opisan zadata k s dodirom i vizualnim ometanjima. isti zadatak postaje mno go te i. 12. I. Gdje se onda u mozgu a uriraju na e mape i spojevi? Neke naznake dolaze nam iz istra i vanja mozga majmuna. Smatra se da takve stanice reprezen tiraju prostor u blizini na eg tijela. & Driver.. 90 -93. Tada su mu i dodirne i vidne inforni. & Spence.. Kingstone.vizualne povratne informacije. D. Nature Neuroscience. Ako su vam ruke prekri ene. javl ja prije svjesnosti. E. 3. I.odgovorit æete relativno lako. Yamamoto.. & Gazzaniga. Multisensory integration and th e body schema: Close to hand and within reach. na je mozak uvijek u toku. Ta te koæa u snala enju s podra ajima koji pristi u u brzom nizu sugerira da je po tupak a uriranja zahtijeva nemalo vremena. dakle. 11. svjetla s lijeve strane prvo su stizala u desnu.K ije prvo stizale u lijevu mo danu polutku. koja se dodirom i vidom bave ugla vnom zasebno. Te stanice obièno reagiraju na podra aje koje dolaze iz istog podruèja u prostoru: jed an neuron mo e reagirati i na dodir prsta i na svjetlo u blizini tog prsta. Maravita. Cognitive Brain Research. Spence. Pacijent se pona ao normalno kad mu je desna r uka bila na desnoj strani u prostoru. C. 475-477.i zbunjujuæe . C. 3 Snaðite se premjestio desnu ruku u na lijevu stranu u vanjskom prostoru. D. Spence. . Uz pomoæ stalnih informacija o polo aju tijela. najjaèe ometala.

Unatoè tome. naime. Pro-priocepcija . Uz malo sreæe. a neka vam prijatelj stane sa strane. ok omito na tijelo. U mom sluèaju. na a æe se tjelesna shema isk riviti a dojam jedinstvenosti æe se razbiti. Trebali biste na trenutak osjetiti ne to "èudno". gdje ga vide svojim oèima. dok vam mozak ne pobrka desnu ruku i odraz lijeve Preoblikujte svoju tjelesnu shemu ruke u zrcalu . Stavite jednu aku na koljeno pod stolom. tako da u mi prvi mah izgleda kao (skrivena) d esna ruka. Ti poremeæaji sugeriraju da sustav za reprezentaciju sheme tijela u na em mozgu mo e f . prikazano je na slici 6-2. trik #64 Na djelu Pronaðite neko ogledalo koje je dovoljno veliko da mu se mo ete postaviti na rub. Izgleda kao da se mièe. Naizmjence primièite i odinièite karni u od zrcala 30 sekundi. kao d a vi e niste spojeni sa svojom desnom rukom. ako je imate pri ruc i. prestanite micati desnom ru kom. a ovdje do osjeæaja privremene o dvojenosti od vlastitih pokreta. svojom shemom tijela mo ete manipulirati tako da u nju ugradite kuhi njski stol. inkronizirano mièite prste obje ruke oko 30 sekundi. Nakon 30 sekundi. veæe su anse za uspjeh. U iluzij i prekri enih ruku to dovodi do pogre aka u kretanju.1 Vi sjednite za stol. a va no je da ni po èemu ne mo ete vidjeti kako vam prijatelj dodiruje aku pod stolom. istov remenost dodira i vizualnih ulaznih podataka dovest æe do toga da se stol ugradi u va u sliku tijela. Gledajte postranièno u zrcalo tako da vid ite i lijevu ruku i njezin odraz.koju stvaraju receptori smje teni u zglo bovima i mi iæima.jo je jedno osjetilo koje se bavi polo ajem tijela. a pru aju povratne informacije o istegnutosti mi iæa i polo aju zglobova . ozljeda mozga (osobito l ijevog tjemenog re nja [trik #8]) uzrokuje gubitak prostornog poznavanja tijela ko ji je tako te ak da ne mogu èak ni pokazati tra eni dio dijela. Preoblikujte svoju tjelesnu shemu Kako to radi Ovim tehnikama posti e se konflikt dodira i vizualnih povratnih informacija.a zatim ispustite karni u iz desne ruke. Oko 50% ljudi dobit æe osjeæaj da lupkanje dolazi od stola. Matt zbunjuje svoju shemu tijela pomoæu zrcala i karni e (zarasla kosa ni je presudna za uspjeh eksperimenta) Alternativno. To sugerira da mozak re prezentira neke aspekte polo aja tijela i osjeta kao interni model koji ne ovisi s amo o povratnim informacijama iz osjetila. Daljnje dokaze pru a rijedak poremeæaj zv an autotopagnozi-ja: iako pacijenti imaju neo teæene udove. svakom sa druge strane ogledala (to. nego korist i zajednièki i dodir i vid. Kak o to izgleda. i i dalje mièite lijevom. al i u zrcalu æe izgledati kao da je i dalje dr ite.lo ne oslanja samo na jednu vrstu povratnih informacija iz osjetila. to nam omoguæuje da znamo gdje nam se udovi vjerojatno na laze u svakom trenutku. osjeæaj nepovezanosti m anifestirao se kao trnci kroz cijelu desnu ruku. Neka to radi par minuta. kuckati i tap ati po skrivenoj aci i p o stolu toèno iznad nje. radim ja na slici (i 7). Sto je obrazac nepravilniji i to su pokreti na stolu i na va oj aci bolje sinkronizirani. Slika 6-2. Teh nike su sliène onima u iluziji prekri enih ruku [trik #63]. cijelo vrijeme se edajuæi u zrcalo. Vi e od 90% amputiraca tvrdi da imaju "fantomski ud": i dalje do ivljav aju osjete (ponekad i bol) iz amputiranog dijela tijela. tako da vam zrcalna strana bude lijevo. u kojoj kri anjem ruku stv arate vizualne povratne informacije kontradiktorne svojoj shemi tijela. ako za vrijeme kretanja dobi jemo suprotstavljene povratne informacije iz osjetila. Pomoæi æe vam ako se koncentrirate n a mjesto na stolu po kojem lupka. tako da vam ne bude na vidiku. Ne mièuæi zglobove aka. Prijateljev posao æe biti u isto vrijeme i na isti naèin lupkati. Osjetit æete da je nema. koji ote ava odr avanje konzistentnog dojma o toènom polo aju dijelova tijela u prostoru. U sinkronizaciji pokreta ruku mo e vam pomoæi karni a za zavjesu. Sve te informacije mozak kombinira kako bi stvorio jedinstveni dojam o polo aju i obliku tijela. Stavite i tike svaku na svoju stranu ogledala (vjerojatno æe vam prijatelj trebati pridr ati ogledalo). a imate dojam d a miruje. Dr ite karni u objema rukama. Neke od najboljih informacija o shemi tijela dolaze nam od pacijenata s amputira nim udovima. takozvanu tjelesnu shemu.

6(1). 79-86. A. 377-386. Dodatna literatura Upotreba alata iri na u shemu tijela na doseg alata. meðu tim. S. potrebni su i kakljaè i . I. kakljanje je neobièa n fenomen.unkcionirati (i biti o teæen) neovisno o povratnim informacijama iz osjetila koje da je samo tijelo. Biological sciences.. Seri es B.mi ili dr ali oèi zat vorene. dijelu mozga ukljuèenom u planiranje i izvr avanje pokreta. i takori zadovoljno skvièe kad ih po kakljate. Trends in Cognitive Sciences. i Iriki. ali i da treba postojati element nepredvidljivosti. Phantoms in the Brain: Human Nat ure and the Architecture of the Mind. reagiraju zvukom ek vivalentnim smijehu. koja nas nasmijavaju kad ih n etko drugi dotakne. S. 263(1369). Ispitanu i su s nimani dok su primali taktilni podra aj na lijevoj ruci. U nekim situacijama. Vizual ne informacije nastale gledanjem vlastita tijela. slika amputirane ruke bila je tek odraz preostale ruke. To mo da obja njava i za to na i prethodni pokusi toliko zbunjuju n a u tjelesnu shemu da nam se izvoðenje preciznih pokreta èini te kim ili neobiènim. aktiviraju podruèja mozga ukljuèena u planiranje na ih sljedeæih pokreta. u doba Rimlja na dugotrajno kakljanje stopala koristilo se kao naèin muèenja. (2002). èini se. Multi-sensory representation of limb position in human premotor cortex. imao teoriju po kojoj je kakljanje va an dio socijalnog i spolnog povezivanja. dakle. naravno. Ramachandran. ljudima koji imaju do ivljaj fant omskog uda simulirali su vizualni do ivljaj amputiranog uda. G. èak su uspijevali "pomaknuti" u d iz polo aja koji im je nanosio stvarnu bol. Spence. A. (1988). Istra ivanje Donne Lloyd i suradnika' s fMR oni [trik #4] mo da obja njava za to vizualn e povratne informacije o polo aju tijela imaju tako dramatièan uèinak. pritom . èak i ako su u tu nom stanju . Ono mo e stvoriti i zadovoljstvo i bol: osoba koju netko kaklja m o e se istovremeno i histerièno smijati i cviliti u agoniji. Lloyd. I doista. na temelju jednog shvaæanja odnosa sheme tijel a i povratnih informacija iz osjetila. Ramachandran.Vaughan Bell Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? Eksperimenti sa kakljanjem ukazuju na to kako mozak registrira osjete koji smo sa mi stvorili.. V. a kako one nastale izvanjskim podra ivanjem.. kad ih se po kaklja pod rukom. Da bi. 2. èime se mijenja mo dana karta na eg tijela: Maravita.. S. Povratne informacije iz i isjetila. godi ne primijetio trik #65 Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? da se "ljudi [kad ih se po kaklja]. ili su izravno gledali u ruku. London: Fourth Estate. osjeæaj kojem se prepu tamo gotovo refleksno. M.. jedan tip povr atnih informacija iz osjetila postaje nesinkroniziran s drugima. Shore. U nekim sluèajevima. ne samo u tjemenom podruèju. V. stvorili su novu metodu kojom poma u osobam a s bolovima u fantomskom udu. D. D. uslijed èega nam se blago zbrka tjelesna shema. pa su stekli dojam da mogu vladati svojim fantomskim udom. kako bi odgovarao stvarn osti. Tools for the body (schema). Nature Neuroscience. Jednako kao i u preth odnom pokusu. A. Ramachandran i Rogers-Ramachandran. (1996). . aktiva« ija se dramatièno trik #65 Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? pojaèala. Francis Bacon je 1677. imaju svoju ulogu. & Blakeslee. nadalje. Primijetio je. (2004). za koje se zna da je ukljuèeno u reprezentaciju sheme tijela. na primjer onima iz prethodnih pokusa. & Calvert. 8c Rogers-Ramachandran. 17-18. Charles Darwin je. 3. Kad su mogli vidjeti gdje ih se podiazuje . nego i u predmotorièkom podruèju. D.. Proceedings of the Royal Society of London. da je za uèinkovito kakljanje potrebno da osoba koja kaklja bude netko poznat. ponekad ne mogu o trgnuti smijehu". Kako je komentirao psihoanalitièar Adam Phillips. kakljanje imalo uèinka.. i èini se da se uz njihovu pomoæ mo-i lel a urira i korigira. Èak i èimpanze. C. kakljanje se "ne mo e reproducirati u odsutnosti drugoga". ali te su simulirane povratne informacije mozgu bile dovoljne. Veæina nas zna koja su nam mjesta na tijelu kakljiva.2 Uz pomoæ ogledala. Bilje ke 1. 8(2). Synaesthe-sia in phan tom limbs induced with mirrors.

kad je ispitanike kakljala druga osoba nego kad su se kakljali sami. P okret ispitanikove lijeve ruke je. trebat æe vam i pomoæ prijatelja. Predmet je bio povezan s drugim robotom. To obja njava za to je osjeæaj obièno intenzivnij i kad vas netko drugi dotakne po ruci nego kad to uèinite sami. mozak generira paralelnu eferentnu kopiju stva rne motorièke zapovijesti. kako znate jest i' li uzrok bili vi ili netko drugi? Napokon. i moguæe je da ima svoju ulogu u predviðanju osjetnih posljedica vlastitog. Za vrijeme eksperimenta ispitanikov mozak je sniman kako bi se istra ili mo dani temel ji razlikovanja vlastitog i tuðeg dodira. Predviðanje kakljanja Prvo pogledajte u èemu je razlika kad se kakljate sami i kad vas kaklja netko drugi. kao daljinsk im upravljaèem. (Vi e o tim dijelovima mozga u "Upoznajte se sa sredi njim ivèanim sustavom" [trik #7]) .2 Ispitanici su u lijevoj ruci d r ali predmet prièvr æen za prvog robota.po kakljani. ali samo ako ste se sami po kakljali. Svaki put kad izvede neku radnju. Ako se ne sla u. Kako to radi Kad do ivite neki osjeæaj ili pokrenete neko djelovanje.5 Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? tim se usporeðuje predviðeni osjetni uèinak eferentne kopije sa stvarnim osjetnim uèinko m motorièke zapovijesti (slika 6-3). Motorièki sustav mozga predviða posljedice pokreta i pomoæu tih pre dviðanja prepoznaje radnju kao samogeneriranu ili generirana izvana. dio mozga koji se opæenito povezuje s kre tanjem. kojima se mozak varao tako da re agira na vlastito kakljanje kao da se radi o tuðem. Za . Zatim amolite prijatelja da vas po kaklja po istom mjestu i uoèite razliku. Toènost predviðanja posljedica samo. Hferentna kopija je nalik duplikatu Ktvarne motorièke zap ovijesti i ona se koristi za dono enje predviðanja <> uèinku neke radnje. Ureðaj je funkcionirao tako da je na ispitanikov lijevi dlan s tavljao komadiæ meke pjene. a od ispitanika se tra ilo da o . receptori na ko i ne daju nikakav poseban znak po kojem biste znali jeste lije dotaknuli sami ili ju je dotaknulo ne to u va oj oko lini. odnosno u itka. ispitanik je sam stvarao isti dodi rni podra aj svojom desnom rukom. Taj problem mozak rje ava tako to se slu i sustavom zvanim model predviðanja (eng l. a u drugoj je podra aj stvarao eksperimentator. za ko jeg je bio prièvr æen komadiæ pjene koji je stvarao dodirni podra aj na dlan desne ruke. sugeriraju daje razlikovanje sebe od dru gog ugraðeno u mozak. Model predviðanja: unutarnji prediktor koristi se informacijama o pokre tima kako bi razlikovao samogenerirane osjete od onih generiranih izvana Studije izvoðene pomoæu snimanja mozga. Za to ne mo ete po kakljatl sami sebe? ispitanikova desna ruka Slika 6-4. Stroj za kakljanje: ovaj se ureðaj koristio za dodirivanje ispitanikovog lijevog dlana pjenom U jednom su se istra ivanju koristila dva robota. Na djelu Poku ajte se po kakljati po dlanu i zapamtite taj osjeæaj. ali ne i tuðeg dodira. U jednoj varijanti. ka njenje) Slika 6-3. forward model). dakle dijelova mozg a ukljuèenih u obradu dodira. Robotsko suèelje stvaralo je vremensko ka njenje izmeðu pokreta ispitani kove lijeve ruke i dodirnog osjeta na desnoj ruci.kakljanja umanjuje osjetni uèinak ( kakljivost) radnj e. Mo da malèi-ce kakljivo. Rezultati pokazuju jaèu aktivaciju somatos enzornog podruèja mo dane kore i prednjeg cingula-tornog dijela. primjerice ka kljajuæem uèinku pokreta prsta. dakle. Ovaj put kaklja puno vi e. uzrokovao kretanje pjene. provedene na londonskom University Collegeu1 uz pomoæ stroja za kakljanje (slika 6-4). Slijedi par eksperimenata koje mo ete izvesti u privatnosti svog doma no. osjet se progla ava izvanjskim. Predviðene povratne informacije iz osjetila Eferentna kopija Motorièka zapovijest Osjefilna diskrepancija ( kakljivost) Stvarne povratne informacije iz osjetila Vanjski utjecaji (npr. Mali mozak. takoðer je reagirao drukèije na vlastiti a drukèije na tuði dodir.

Slièno tome. Veæe ka njenje izmeðu uzroènog djelovanja i osjetnog uèinka (do 300 ms) dovodilo je do jaèeg do ivljaja kakljanja. M. Kako to radi Odgovor na pitanje za to fizièki obraèuni èesto eskaliraju mo da le i u postupak predviðanj Uoèite kako se djeèje gurkanje milo za drago (pa i tuènjava kod odraslih) intenzivira. Wolpert. Roboti za kakljanje: ispitanici su ocjenjivali podra aj kakljivijim kako se ka njenje poveæavalo Kad nije bilo ka njenja. nakanili uputiti osvetnièki udarac koji æe odgovarati udarcu pro tivnika. Ako ste. na e su reakcije na kaklj anje mo da evoluirale zato da nam se poveæa osjetljivost na izvanjske podra aje koji p redstavljaju prijetnju. 555-559. dakle. J. mozak æe se pobrinuti da obratite pa nju na te potencijalno opasne vanjsk e podra aje tako to æe zanemariti osjeæaje nastale uslijed vlastitih pokreta.. Frith. C. Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? trik #65 Za to smo evoluirali nemoguænost da se po kakljamo? Eksperiment s primjenom sile pokaz uje da se osjeti èiji je uzrok vanjski pojaèavaju. Elliot. pa izvanjsku silu osjeæamo intenzivni je. a svako dijete tvrdi da ga je drugo udarilo jaèe. i to jednakom s ilom koju je osjetio kod va eg pritiska prsta. 635-640. ba kao kad se poku avamo sami po kakljati. (1998).. (1999). To sugerira da. Blakemore. (2003).i< no dobivao kakljivi podra aj uslijed po. S. . S-J. dakle. Potom va prijat elj treba svojim desnim ka iprstom pritisnuti isto mjesto va e ruke. Bays.svaki put reproducirajuæi jednaku silu . S-J. 11(5). & Wolpert. D.. Kad vam pèela sleti na rame ili vam se pauk uspn e po nozi. & Darlington. Blakemore. Science. 3. Nature Neuroscience. Rezultati su pokazali da su ispitanici konzistentno primjenjivali jaèu silu od one koju su primili. & Frith. jci je ispitanik trenu!. D. ne i tuðeg.cijene stupanj " kakljivosti" (slika 6-5). vidjet æemo poku avajuæi procijeniti silu. Predvidjeti mo emo sam o posljedice vlastitog djelovanja. preko prijenosnika sile. Preliminary observations of tickling oneself. Shergill. D. jer mozak pogre no progla ava podra aj izvanjsk m. kao to je i nformacija da nas netko dodiruje. 187. Rezultat tog a je manje ubla avanje osjeæaja kakljanja. 1(7). D.. Nature. Sustav za predviðanje nas. Dodaina literatura Weiskrantz. mozak m o e toèno predvidjeti dodirni podra aj pa se osjetni uèinak ubla ava. & Wolpert.i nakon desetak krugova osjetit æete daje sila koju primate sve jaèa. kad ka njenja nema. Autori sugeriraju da. D . 230(5296). Na i su osjetni sustavi neprestance bombardirani osjetnim podra ajima iz okoline. L. Central cancellation o f self-produced tickle sensation. Journal of Cognitive Neu roscience.kao to su posljedice vlastitih kretnju . C. mo zak predviða osjetne posljedice vlastite sile i ubla ava osjet. Ako. Slika 6-5. po svoj æete prilici precijeniti snagu protivnikova udarca i vratit æete mu jaèe. U jednom nedavno provedenom ist ra ivanju3 motornim ureðajem je nakratko nano ena sila na vr ak lijevog ka iprsta svakog i spitanika. Frith. 698-599. M. posljedice vlastitog djelovanja uèinimo nepredvidljivima. titi a kakljanje je mo da tek njegova sluèajna posljedica. M. D. M. C. P. Predviðanje sile Kako anticipiramo podra aj i kompenziramo ga. dakle. Izvodite ovo naizmjence . C. Na djelu Desnim ka iprstom blago pritisnite stra nju stranu prijateljeve ruke. uvjeti pokusa bili su isti kao i kod vlastitog ka-kljanja. Bilje ka 1. 301(5630). Two eyes fo r an eye: The neuroscience of force escalation. 2. Vremensko ka njenje p veæava vjerojatnost diskrepancije predviðenog i stvarnog osjetnog uèinka. Spatio-temporal predic tion modulates the perception of self-produced stimuli.kako bismo probrali osjetne informacij e (i na njih obratili pa nju) koje sa sobom nose vi e evolucijske va nosti.. mozak æe tr etirati ja kao drugog. Od ispitanika se zatim tra ilo da desnim ka iprstom istom silom pritisnu lijevi.5 Za to ne mo ete po kakljati sami sebe? kreta lijeve ruke. (1971). Utoliko je va no profiltrirati nezanimljive osjetne podra aje ..

Trebat æe vam prijatelj i savitljivi metar.ali kad se od njih tra i da ne to rade s èetkicom. naprave isti odgovarajuæi pokret ka iprstom i palcem u oba sluèaja. pacijenti s o teæenjem tjemenog re nja iskazuju obrnuti obrazac po na anja.u takozvanoj Ebbinghausovoj varci (vidi sliku 6-6).Suparna Choudhury i Sarah. prepoznajemo to je to . dok drugi (tzv.kojim. Slika 6-6. a djelomièno j e nadahnuta nalazima kod neurolo kih pacijenata s o teæenjem jednog. Zamolite prijatelja da stan e tako da mu no ni prsti budu na drugom kraju crte. vizualno-motorièki sustav se ne da prevar iti. Ali nakon toga iste se te vizualne informacije koriste za razlièite stvari preko dva odvojena puta. izbri ite prvu crtu i povucite drugu.ista du ina samo èini usporedbu lak om. (Ako mislite da bi va prijatelj mogao naslutiti o èemu se radi. .. Oba sredi nja diska su jednake velièine.) Ovaj put nacrtajte krug preko jednog kraja crte. Odite na neku pje èanu pla u na kojoj æete moæi crtati u pijesku.Jayne Blakemore Prevarite si pola mozga trik Prevarite si pola mozga #66 Kljuène rijeèi vidne obrade u mozgu su delegiranje poslova. "ventralni tok" ) slu i prepoznavanju i svjesnoj percepciji. èetkice za zube . nalazi se pokraj u iju.) Tu su zamisao razvili David Milner i Melvvn Goodale 1990-ih godina. M. Èini se da ova varka vara svjesni perceptivni sustav mozga (ventralni t ok). Grubo govoreæi. iako se tak o ne èini va em perceptivnom sustavu. Slika 6-7. Izmjerite "prehodanu" udaljenost metrom. Evo jedne takve situacije koju mo ete probati i sam i. Trends in Cognitive Sciences. Mnogo je primjera situacija u kojima na a percepcija biva prevarena a vizualno-mot orièki sustav mozga ostaje imun. D. ili na asfalt po kojem mo ete crtati kredom. kao na slici 6-7B. u gornji tjemeni dio mo dane kore. 2(9).k ori tenje na eg tijela u interakciji s vanjskim svijetom.recimo. Pacijenti s o teæenjem sljepooènog re nja èesto imaju te koæa s prepoznavanjem raznih ari . Svi najosnovniji aspekti vizualnog svijeta obraðuju se u stra njem dijelu mozga. Miall. Neka procijeni du inu crte u bil o kojoj mjernoj jedinici. Recite prijatelj u da okrene pogled na drugu stranu dok se vi pripremate. o pet jednako dugu. Imamo jedan put za svjes nu percepciju svijeta . (1998). Na djelu Sredinom devedesetih godina Salvatore Aglioti1 i suradnici pokazali su da se lju dima èini da je disk okru en manjim kru iæima veæi nego isti takav disk kad ga okru uju veæ rugovi . Ebbinghausova varka. gdje se pohranjuju sjeæanja o tome to je to. Prvi dio Povucite crtu u pijesku dugu oko dva-tri metra i izmjerite je. 338-347. Internal models in the cerebe llum. Kad. s . probl ema nema. gdje p oèivaju mentalni modeli vanjskog svijeta. Do danas su psiholozi prona li bihevioralne dokaze za tu odvojenost funkcija kod l judi bez neurolo kih problema. M. Drugi put teèe u suprotnom smjeru. Na jednom kraju n acrtajte krug promjera oko 70 cm. Optièka varka u verziji "sam svoj majstor" A B trik #66 Prevarite si pola mozga Drugi dio Zamolite prijatelja da opet okrene pogled. ali ne i drugog p uta. prvi (tzv. Zatim mu stavite povez oko oèiju. "dorzalni tok") slu i i nterakciji. Jedan put teèe od stra njeg mozga prema donjem sljepooènom dijelu mo dane kore. meðutim.a drugi za sudjelovanje . posegnu da uhvate taj sredi nji disk. meðutim. dok je vizualno-motorièki (ruka-oko) sustav (dorzalni tok) na nju naizgled im un. (Barem prema teoriji dva toka vidne obrade [trik #13]. n apravite crtu druge du ine . i to uz pomoæ optièkih varki. Naprotiv. kao na slici 6-7A. oni èesto s lakoæom prepoznaju objekt ali nisu u stanju posegnuti za njim i p ravilno ga uhvatiti. & Kawato.Wolpert. M.. okrenute ga za 90° i zam olite ga da prehoda onoliko koliko smatra da je crta duga. prema vrhu glave. Sada napravite isto to i prije: neka prijatelj stane na drugi kraj crte i poku a (na glas) pogoditi njenu du inu. C.

2-3 Jasno je. dok motorièki obièno ukljuèuju koncentraciju na samo je dan objekt u isto vrijeme. Franz. Kako to radi Odgovor ovisi o tome koga pitate. 3. mo e se dogod iti da vizualno-motorièki sustav podlegne varci. ili pru anju moguænosti za djelovanje. . 7. (2003). S. Kako razumijemo objekte oko sebe. tvrde oni. Action does not resist visual illusions. Cu rrent Biology. Jedan od ra zloga zbog kojih na varke nekad nasjednemo a nekad ne. zato to obraðuje objekte u odnosu s njihovom okolinom procjenj ujuæi trenutni kontekst da bismo ih mogli prepoznavati. Size contrast deceive the eye but not the hand. da ovaj fenomen daje jo jedan primjer [tr ik #62] za to kako na iluzorni osjeæaj jedinstvenoga ja ljubazno dr i sve te konflikt ne procese podalje od pameti. Perceptivni zadaci obièno podrazumijevaju uraèunavanje konteksta i obli njih objekata. neæe podleæi varci). na njegovu svjesnu procjenu ova varka (varijacija slavne varke zvane Muller-Lver ova iluzija) vjerojatno utjeèe jaèe nego na prehodanu procjenu. prije sveg a u tipu zadatka a mnogo manje u odvojenosti putova obrade u na em mozgu. a zatim odluèimo da l>i najprikladniji pokret bio uh vatiti je za ruèku i podiæi prema ustima. dok se va i neuroni bave prljavim poslovima. Meðutim. ezdesetih godina James Gibson je razvio ideju o afordunsama obj ekta. le i. affordl'. . i Dyde. Ventralni tok je podlo an varkama. u najmanju ruku. (Ako ste imali drukèije du ine crta. kad pose emo za jednim od njih. Trends in Cogni tive Sciences. Why do some perceptual illusions affect visuall y guided action. a egocentriène koordinate su nam nu ne za ispravnu intera kciju. a da se ne moramo upu tati u njihovo svjesno prepoznavanje (ili razmi ljanje o njima).) Meðutim. koju kontrolira njeg ov dorzalni tok. od nas se u pravilu tra i da usp oredimo dva sredi nja diska. p okazat æe se da je du inu druge crte podcijenio daleko manje kad je hodao. iako su obje bile jednako duge. R. u odnosu na promatraèa. Oni koji sumnjaju u istinitost teorije dva toka imaju drukèije gledi te. To jest. (2001). H. èini se da se dogaða ne to puno izravnij i vi e automatski. 457-459. te je veæ i pogled na ta kav objekt dovoljan da psihièki pokrene taj pokret. 5. a da percepcijski sustav ostane i mun. tvrde oni. V. prepoznamo je. Biljeske 1. when others don't? Trends in Cognitive Sciences.Christian Jarrett trik #67 Objekti tra e da ih koristimo Èim vidimo neki objekt. Milner. 5. meðutim. toènom ili ne. da ih nude /engl. Zagovornici teorije dva toka vidne obrade tvrd e da su te demonstracije imunosti na eg djelovanja na optièke varke dokaz odvojenost i dorzalnog (djelovanje) i ventralnog (percepcija) toka. et al. i to èinimo s njima? Mo da percipiramo oblik i boju alice s kavom.tavite mu povez i dajte mu da prehoda onoliko koliko misli da je duga va a crta. kad gledamo Ebbinghausovu varku (slika 6-C>). razliku æete morati izraziti relativno. prehodana udalj enost æe vjerojatno biti manje-vi e jednaka (tj. Takav sustav ima oèitih prednost i: on bi nam omoguæio da brzo i na odgovarajuæi naèin reagiramo na objekte oko nas. Èini se da su objekti povezani s Objekti tra e da ih koristimo odreðenom radnjom ili radnjama. U tome je optièka varka. Na primj er. Treæi dio Prijateljeva procjena du ine druge crte najvjerojatnije æe biti manja nego procjena prve crte. Koji argument je ispravan? Dokaza ima za obje strane i rasprava æe vjerojatno traj ati jo neko vrijeme. (1995).10-11. Dorzalni sustav je naprotiv neosjetljiv na takve varke zato to obraðuje objekte od interesa u egocentriènim koordinatama. Izgleda li svijet zaista onako kako ga vidimo? Koga je to briga? Opustite se i u i vajte u pogledu. D. Aglioti. 2. Meðutim. on automatski potièe na pokrete kojima æemo < ja upotrijebiti. Kad promjena uvjeta postavljenog zadatka obrne te tendencije. 679-685. obraæamo pa nju smo samo Objekti tra e da ih koristimo trik #67 na jedan disk u isto vrijeme. kako bismo s njima mo gli ispravno meðudjelovati.

Smatra se da su nam ta kve sklonosti svima zajednièke. U jednom sliènom istra ivanju s majmunima otkr iveni su i neuroni koji reagiraju i onda kad majmun vidi odreðeni objekt i kad vid i tip radnje koju bi taj objekt zahtijevao. Kad bi vidjeli ali cu s dr kom okrenutom desno . Sto se dogaða kad prekrijete znak "Guraj" praznim pa pirom? Ili papirom na kojem pi e "Vuci". kao to su pomoæna motorièka podruèja i mali mozak. Grezes i Dece-tv3 promatrali su koja su podruèja mozga aktivna kad ispitanici obavljaju Tuckerov i Ellisov zadatak. na e znanje o objektima mora imati svoju ulogu. odnosno desnom rukom ovisno o tome da li je slika objekta bila polo ena ispravno ili naopako. Na sustav za vidnu percepciju ima dva toka [trik #66 ]: ventralni (" to?"). a svejedno ste s e uhvatili kako automatski vuèete kvaku prema sebi? Oblik poluge za povlaèenje suger ira da biste je trebali povuæi. koji se bavi identitetom objekta. nego i koje afor danse mo ete percipirati. Ja na takva vrata nailazim nekoliko puta tjedno i opet mi se dogaða da ponavljam istu gre ku! Poku ajte pronaæi takva vrata negdje u blizini va eg doma ili posla. Jeste l i vidjeli kvaku na vratima iznad koje jasno stoji znak "Guraj". vrijeme reakcije im se poprav ilo ako se ruka kojom su trebali pritisnuti gumb podudarala s rukom koju bi kori stili za interakciju s tim objektom. Ovdje. njihov vlastiti sustav za kretanje utjecao im je na perceptivnu prosudbu. ili stvarno obraæaju pa nju samo na njezin ob lik? Mo da vam se dogodilo da podignete èa u ili alicu sa stola iako vam to nije bila namjer a (ili ste èak znali da nije va a)? Uèinci afordansi objekata utvrðeni su eksperimentalno: Tucker i El-lis1 zatra ili su o d ispitanika da pritisnu gumb lijevom. informacije o tipu pokreta mo da se izluèuju izravno i z oblika ili polo aja objekta.) Objekti tra e da ih koristimo trik #67 Hvatljivost objekata mo e utjecati i na prosudbu. i dorzalni ("kako?"). To se naziva efekt kompatibilnosti. iako nisu imali namjeru napraviti pokre t. ona zahtijeva da je se uzme i ispi je. meðutim. Jedna moguænost je da do tih uèinaka dolazi automatsk i. Ali kako to zapravo èine? Na to p itanje za sad nemamo odgovora. izmeðu percepcije nekog objekta i radnje s tim objektom postoji iz ravna veza. Njima se dogaða da automatski uzmu alicu ili naoèale a da zap ravo nisu to htjeli uèiniti (èak i kad im se ka e da to ne èine). Sjednite i gledaj te interakciju ljudi s njima. (Simono v efekt [trik #56] pokazuje da se vrijeme reakcije pobolj ava kad se podra aj i reak cija podudaraju u opæenitijem smislu. mogu stvoriti pokret nama u glavi.prethistorijski èovjek nije iv io u svijetu ispunjenom kvakama na vratima i alicama za kavu! Mora biti da su tak . Iako ispitanici nisu razmi ljal i o tome koju æe radnju izvr iti s tim objektom. (Pacijenti s o teæenim èeonim re njem imaju te koæa i s potiskiva jem drugih poriva. Svoju alicu kave ne samo da vidim. Meðutim. Kako to radi Snimanje mozga pomoglo nam je u razumijevanju dogaðaja koji su na djelu kad vidimo objekte koji su povezani s nekom radnjom.reagirali su br e ako se tada tra ila reakcija desnom rukom. Na djelu Mo da vas jo nisam uvjerio. de'Sperati i Stucchi2 zatra ili su od ispitanika da ocijene u ko jem se smjeru vrti odvijaè u animaciji na kompjuterskom ekranu. koj i se bavi polo ajem i djelovanjem. Ljudi su sporije d onosili procjenu kad bi dr ka odvijaèa bila u polo aju koji bi zahtijevao nezgodan pok ret njihovom dominantnom rukom. kako je sugerirao Gibson.) Objekti.Drugim rijeèima. Nemoguæe je da smo evoluirali tako da reagiramo na svakodnevne objekte dana njice . To jest. Akt ivna su im bila ona podruèja. znaèi. efekt se pojavio. To jest. Osobe kojima je o teæen èeoni re anj ponekad imaju te koæa kad trebaju potisnuti tu sklonos djelovanja na objekte. èini li vam se da to utjeèe na to koliko èesto ljudi vuku kvaku umjesto da je guraju. usprkos suprotnoj uputi da je gurnete.koja evocira hvatanje desnom rukom . neki postanu kompulzivni kockari. Moguæe je da afordanse djeluju izravno na dorzaln i tok i ne trebaju vi u obradu. èak i onda kad ne trebate napravit i nikakav pokret. ali nam je s neo teæenim èeonim re njem lak e obuzdati se d ih ne provedemo u djelo. koja su ukljuèena i u izvedbu stvarnih pokreta. na primjer. ali siguran sam da se mo ete sjetiti nekog trenutka kad s te imali dojam daje ne to u va oj okolini automatski pokrenulo neku kretnju. podra aj ne ukljuèuje samo ono to i zravno percipirate.

. Does visual perception of object afford acti on? Evidence from a neuroimaging study. 212-222. N. Neuropsychologia. Sudeæi prema tim dokazima. J.T. (Jako pazite kad budete ovo radili "drugom" rukom!) . kojima se uri ili jednostavno ne obraæaju pa nju (ili jednostavno nemaju dovo ljno po tovanja za to kako biste vi htjeli da neki objekt bude kori ten) na kraju au tomatski reagiraju na radnju koju objekt nudi. (1998).185-203. M. S. C. kao i prema zapisima iz starine. J. alice za kavu i tako dalje. _l Bilje ke 1. & Ellis. Na e dosada nj e iskustvo i znanje o djelovanju s objektima. "ljevak" se ka e sinister. dakle.jedanput svakom i ukom i zabilje i te rezultate u sekundama za oba puta. to je ljevacima oèigledno. 24. no evi. Acta Psychologica. Action priming by briefly presented objects. R. r~ Iz ovog istra ivanja treba upamtiti da objekti za ljude imaju konstantnu "privlaènos t" da ih upotrijebe onako kako se nude.1 r~ Na latinskom i mnogim ivim jezicima. (1997). nemojte da tu radnju pokreæe isto ono to se stalno koristi bez puno razmi ljanj a (npr. 3. Veæina alata napravljena je za de njak e. 2761-2765. Nemojte se iznenaditi ako ljudi koji su umorni. On the relationship between seen objects and components of potential actions. trik #68 Ispitajte jeste li ljevak ili de njak Pikado Izvedite tri bacanja u ploèu. gumb za izbacivanje sjedi ta u pilotskoj kab ini). èak i meðu de njacima ima razlika u stupnju. Pojavu te preferencij e antropolozi utvrðuju na osnovi artefakata. èini se da je na a vrsta oduvij ek bila dominantno de. (2002). Tucker. Za to je ta ko? I da li uvijek preferirate istu ruku. de'Sperati. Posljedica toga je da je stopa nesretnih sluèajev a vi a za ljevake . a te varijacije mo da imaju veze s naèino m na koji koristimo dvije polutke na eg mozga [trik #69]. postaju vezani uz naèin na ko ji u na em mozgu reprezentiramo pojedine objekte. d ok se de njak ka e dexter ili "spretan". Svaki test izvedite dvaput . NeuroReport. Grezes. Ne morate ili napravit i sve. Recognizing the motion of a graspable ob jects is guided by handedness.Ellen Poliakoff Ispitajte jeste li ljevak ili de njak Ispitajte jeste li ljevak ili de njak Svima nama je jedna ruka preferirana pri obavljanju manualnih poslova. kao to su kare. 8. & Ellis. S. 830-846. _I Devet od deset ljudi su de njaci. (2004).ve automatske reakcije ¦ik 67 Objekti tra e da ih koristimo nauèene iskustvom. 2. Journal of Experimental Psychology: Human Perce ption and Performance.. ili se to mijenja ovisno o tome to radi te? Razlikuje li se naèin na koji se preferencija mijenja kod ljevaka i de njaka? Ovo je svijet de njaka. kao to je oblik kremene sjekire. 116. svi su oni konstruirani za desnoruku veæinu. to znaèi i "zloæudan". & Stucchi. . u va em se umu automatski otvara moguænost za n eku radnju s tim objektom. Tucker i Ellis4 nedavno su otkrili da je veæ i pogled na ime obje kta dovoljan da se skrati vrijeme reakcije. 40. 4.i to se ne odnosi samo na baratanje alatima: stopa prometnih n esreæa sa smrtnim posljedicama takoðer je veæa za ljevake nego za de njake. Predmeti u kuæanstvu.. R. No. upotrijebite polugu a ne gumb slièan pokretaèu paljenja motora).njaèka. Znaèi.2 Èini se da je taj omjer stabilan veæ tisuæama godina u svim kulturama u kojima se ispitivala preferencija ruku. Evo praktiènog primjera: ako ne elit e da se ne to sluèajno upotrebljava (npr. Na djelu Isprobajte sljedeæe testove kojima æete odrediti koja vam je ruka domi-nant na i kol iko je dominantna. Tucker.T. . . M. vidjet æete ko ji vam odgovaraju s obzirom na opremu koja vam je pri ruci. odgovarajuæe velikog hvata. svaki put kad vidite neki o bjekt (ili samo pomislite na njega). & Decety.

i bar devet od deset ljudi ima glavne govorne mo dane funkcije na lijevoj strani.Zbrojite udaljenosti od centra. Poènite s rukom kojom inaèe pi ete i odmorite se jednu minutu prije nego krenete p isati drugom rukom. Pridodajte dvije kaznene sekunde svaki put kad va a crta dot akne otisnutu.3 Dominantnost ruke je genetièki tek slabo uvjetovana. umjesto da smo samo zamolili ljude da nam ka u. Tako je.5 Meðu njima je i oko dvije tr eæine ljevaka. Znaèi. du ièni ami-tal). Hvatanje predmeta klije tima Izmjerite koliko vam treba vremena da pomoæu klije ta uhvatite 12 komadiæa ice i préneset e ih iz jedne u drugu kutiju. 7 Istra ivanja su pokazala da se. a za neke koriste nedomi nantnu ruku. est pu ta. Dokazi nadalje sugeriraju kako je moguæe da je ljevorukost povezana s neurolo kim inzultima u maternici ili pri porodu. a moguæe je da su razl ozi i dublji i tièu se lateralizacije mozga. Tvrdi se . to omoguæuje ispitiv anje njenih funkcionalnih sposobnosti. veæina) nakratko æe postati afaziène. ili da vratite metalni èep na pet pivskih boca . Osobe kojima lijeva polutka jest dominant na za jezik (tj. dakle izgubit æe sposobnost razum ijevanja i produkcije jezika. ogranièavajuæe opisivati ljude kao ljevake ili de njake jer ih se tako stavlja u samo jednu kategoriju a zanemaruje se pitanje u kojoj mjer i pripadaju toj kategoriji . u odreðenom smislu. Zaèepljivanje Izmjerite koliko vam. Ako u tom trenutku bude brojali. Negativni brojevi znaèe da ste de njak a pozitivni da ste ljevak. kao i Brokino podruèje (nalazi se u lijevom dijelu èeonog re nja i ukljuèeno je upravo u stvaranje jezika). ili da zaèepite pet boca vina. Dijete dvoje ljevaka ima 45-5 0% anse da bude ljevoruko. treba vremena da stavite poklopac na pet stak lenki. u sekundama. pri govoru se slu i ili desnom ili i jednom i drugom polutkom. pri èemu se mozak lateralizirao odvojeno od upotrebe ruku. dakle znaèajna manjina. prosjek im je va a prosjeèn a dominantnost. za druge mogu koristiti obje. Devet od deset ljudi dominantno se slu e desnom rukom.4 Ako isku ate ove tekstove na nekoliko ljudi. Pisanje rukom Izmjerite koliko vam treba vremena da ispi ete cijelu abecedu kao jednu rijeè.6 Jedan od testova kojima se ispituje koja je mo dana polutka dominantna za jezik je VVada test.rezultat za desnu ruku) / (rezultat za desnu ruku + r ezultat za lijevu ruku) x 100 Sada vidite kako se rezultat razlikuje ovisno o zadatku. i da ju je za ne to koristiti lak e a za ne to te e. kad ispitanik promatra geste rukama i ustima. naravno. Veæi brojevi znaèe veæu dominaciju jedne ruke. ak tiviraju dijelovi motorièkog podruèja mo dane kore (F5). To je. mora biti da je za to dijelom zaslu an i odgoj djet eta. i tako znamo da su za na u ljevorukost ili desnorukost zaslu ni i mnogi negenet ièki utjecaji. Razlog je vjerojatno dijelom u tome to na sv ijet de njaka vi e prisiljava ljevake da se nauèe slu iti desnicom. Sugerirano je da su se govorna podruèja mozga razvila blizu motorièkog dijela mo dane kore zato to je gestikulacija bila glavni oblik komunikacije prije pojave govora. Crtanje Izmjerite koliko vam treba vremena da nacrtate crtu izmeðu dviju linija na papiru s otisnutim linijama. vidjet æete da se ljevaci lak e slu e desno m rukom nego to se de njaci slu e lijevom.odnosno negdje izme du. nakratko to neæete moæi èiniti nakon to vam se ubrizga anestetik. Veæina ljudi za jedne stvari koristi dominantnu ruku. Razlog zbog kojeg su ljudi veæinom i dalje ljevaci za jezik mo da le i u naèinu na koji su na e mo dane funkcije lateralizirane [trik #69] prije evolucije jezika. Evo kako æete izraèunati svoj kvocijent dominantnosti ruke: (rezultat za lijevu ruku . Svi ostali. On privremeno anestezira lijevu polutku. razlog zbog kojeg smo se pri odreðivanju kvocijenta Ispitajte jeste li ljevak ili de njak dominantnosti ruke slu ili bihevioralnim mjerenjima. Kako to radi Izvodeæi ove testove mogli ste vidjeti da vam za neke stvari mo e poslu iti i va a "drug a" ruka. U tom se testu u karotidnu arteriju ubrizgava kratkotrajni anesteti k (npr.

i u sredini o d svega po jedno. a voæku bismo ubrali desnom. (1971). (1998). The British Journal o f Psychology. T. Annals of the New York Ac ademy of Sciences. C. To bi objasnilo za to su dominantnost jezika i ruke na isto j strani (sjetite se. 355-369. dakle. pridr avali bismo se lijevom rukom. i utoliko lijeve preferencije pri posezanju u arborealnih vrsta (onih koje ive na drveæu).to nisu zrcalne slike a to ima implikacija za genetiku dominantnosti ruke i l ateralno-sti drugih funkcija.da su se na i preci pri komunikaciji prije govora slu ili gestama.. Tako mfor m. (nr. time se i dalje ne odgovara na poèetno pitanje za to je desna ruka bila dominantna. & Milner. U svim najboljim mitovima ima zrnce istine. dok je desna postala preferirana pri slo enijim manipulativnim poslovima ili poslovima koji zahtijevaju neku vje tinu. E. prava prièa je manje intuitivna ali je zato zanimljivija. lijeva ruka ostala dominantnom pri veoma stereotipnim zadacima kao to je jednostavno posezanje. obdareno). R. Tako je i ljudski govorni sklop pos ljedica preteèe Hrnkinog podruèja. Brain Asymmetry. M. J. 2. Jesu li ljevaci osobito vje ti pri po sezanju? Jesu li ljevaci jednako vje ti pri manipulativnim poslovima kao de njaci? N a alost. (pii)e Ispitajte jeste li ljevak ili de njak govora) mehanizmima za prepoznavanje djelovanja drugih. G. Upotrijebite desnu stranu mozga . K. Drugim rijeèima. (1977). & Arbib. M.K i je s va e desne st tane idu u lijevu stranu vidnog dijela trik #69 6. 8z Hugdahl. (1993). Nature. L. Cambridge. Meðutim. i doista se èini da one nezavisno obraduju informacije. 299.i. pa je lijeva strana mozga zaslu na i za lijevu jeziènu dominantnost i za dominantnost desn e ruke).a i lijevu Metafora o logiènoj lijevoj strana mozga a i intuitivnoj desnoj je popularna. R. J. 229. The distribution of manual asymmetry. ali prièa o razlici meðu mo danim polutkama je slo enija i zanimljivija. Rasmussen. 7. Plauzibilno je da se za djelotvornije i jednostavnije komuniciranje koristila sa mo jedna (desna) ruka. Annet. B. Na mozak slijedi opæi obrazac na eg tijela: sa strane od svega po dva. 265-267. 4. ali je najva niji). Svaka je polutka mi lju i djelom spojena sa suprotnom stranom t ije-l. J. B/7/e fce 1. 5. & Glynn. Neuropsychological Review. (1977). Rizzolati. MA: MIT Press. 7(3). onda nam postaje lak e objasniti za to veæin a ljevaka svejedno ima podruèje za govor na lijevoj strani. American Journal of Public Health. & Gage. rokæu usnama). 83.. Kako to biva s mnogim mito vima znanosti. iz kojih se razvio govor . Language within our grasp. The role of early left-brain injury in de termining lateralization of cerebral speech functions. Polutke povezuje corpus callosum . . R. ali u po lutkama mo dane kore medu njima postoji procijep. Hartlage. (1972). Handedness and birth order. ta æe pitanja morati prièekati daljnja istra ivanja. Kao obja njenje za to je veæina populacije de njaèka. lijeva strana mozga kontrolira desnu stranu tijela. A. 143-156... 63. Na a se mo dana kora dijeli na lijevu i desnu polutku. Neki istra ivaèi tvrde da su preferencije u pogledu ruke izvorno evoluirale iz prefe rencije dr anja tijela s osloncem na desnu ruku. P. Salive. to je zanimljiva teorija ali ona ne govori ni ta o tome za to su neke osobe ljevaci. a to va i i za mit o lijevoj i desnoj polutci mozga. M.195. Bakan. Trends in Neuro . Unimanual performance as a measure of lat erality. Left-handedness and mo rtality. va no je da su ljevorukost i desnorukost distribuirane razlièito .a i lijevu Upotrijebite desnu stranu mozga .. Ako je to tijekom evolucije bilo pravilo. Guralink.) (1995). kako su zahtjevi dr anja tijela slabili u vrsta koje obitavaju na tlu. Dvije polutke mozga subkortikalno su spojene izravno.8 Tako je.. kao to to danas èine obièni i èovjckoliki majmuni (npr. 3. Davidson. 343-358. gusti splet kojeg èini oko 250 milijuna ivèanih vlakana (to nije jedini naèin na koji informacije prelaze s jedne na drugu mo danu polutku. Trenutno se o t ome mo e samo nagaðati. ali kako to t oèno èine ba i ne lièi na ono to o bièno èujete od gurua menad menta i literature o samo-pomoæi.

jedan od èlanova grupe koja je izvela prve eksperimente s razdvajanjem moz ga a danas je istaknuti kognitivni znanstvenik. ili odgovaraju rijeèima (lijeva polutka) odnosno pokazuju lijevom rukom (desna polutka). evo jedne nevizu alne demonstracije koju mo ete isprobati kod kuæe. . NJ: Erlbaum. Krasneger et al. strategije pametnog pretra ivanja. MacNeilage. Informacije iz oba oka obraðuju obje polutke mozga. M. (1996). 21.itd.) Biological and Behavioral Deter minants of Language Development. koja je specijalizirana za intuiciju. To je lo e za. Ponekad se. Popularni mit potjeèe od istra ivanja na pacijentima kojima je corpus callosum presj eèen unutar jedne radikalne kirur ke intervencije u lijeèenju epilepsije. i o "istinoljubivoj. Vi djet æete to æe se dogoditi. mo ete kontrolirati koja polutka obraduje sliku tako da mu je prika ete lijevo. Na djelu U mnogim izvornim demonstracijama specijalizacije polutki mozga. kako se èini. Ako se polu i Upotrijebite desnu stranu mozga . Bilo koja prava razlika meðu polutkama mo e biti u suprotnosti s onim to bi oèekivali l jude odrasli na mitu o zloèestoj lijevoj i dobroj desnoj strani mozga. U N. ljudi pomièu oèi da je pogledaju i tako unose info rmacije u obje polutke. Slièno mitu o 10% [trik #6]. Prva varijanta bi vam trebala biti lak a jer tada lijeva p olutka kontrolira slo eniji ritam (desna ruka). primjerice. Takvi pacije nti s "razdvojenim mozgom" funkcioniraju naizgled normalno pri obavljanju mnogih zadataka. meðutim. doslovnoj" desnoj strani. i potlaèene desne strane. lijevom rukom otkucavajte neki pravilni tempo ( 1-2-3-4. Kod vi ih funkcija. koju ogranièava usmjerenost na opæa povr inska obilje ja. 165-168. ispitaniku se p okazuje slika u jednu polovicu vidnog polja.a i lijevu trik #69 nete da ispitanik gleda ravno preda se. Na ovom testu èak i mnogi ljevaci imaju iste rezultate kao i de njaci. preraslo j e u mit kakav danas poznajemo.sciences. 32(4). 8. Lijeva mo dana polutka je bolja u asocijacijama vi e razine i rje avanju problema. odnosno desno od ari ne toèke. ukljuèujuæi jezik. Cortex. 717-726. svak a polutka. Hillsdale. ona mo e uhvatiti slo enije ritmove i sinkronizirati ih s tempom bolj e nego desna polutka.3 Lijeva mo dana polutka bolje obraduje zvukove koji se pojavljuju brzo i èini se da b olje dr i ritam. ali informacije s lijeve strane od toèke fiksacije obraduju se u de snoj mo danoj polutki i obratno. Iako je moguæe da je to razlikovanje k orisna metafora kad se prièa o stilovima mi ljenja. Michael Gaz zaniga. d ezerski) koji æe popratiti tempo kao melodijska linija. kod kojih se kombiniraju informacije iz s obje strane.) a zatim desnom rukom uvedite neki slo eni ritam (neki sinkopirani. koji se koriste za jednostavnije r .1 Jednostavno razlikovanje lijeve strane mozga. tra enje znaèenja i pronala enje obrazaca. Vjerojatno nije sluèajnost to je glasovirsk a klavijatura organizirana tako da ni i tonovi.Karen Bunday 9 mo dane kore.itd. nedavno je pisao u Scientific Am ericanu o lijevoj strani mozga kao "inventivnoj i interpretativnoj" polutki za s trukturu i znaèenje. The "Postural Origins" theory of primate neurobiolog ical asymmetries. A. ima i prednosti i slabosti pa æe za pojedine zadatke jedna biti dominantna. Dodatna literature/ Laska. pona aju èudno pa na istu stvar drukèije reagiraju jedno m a drukèije drugom rukom. R E. Nakon toga poku ajte dr ati te mpo desnom rukom (1-2-3-4.2 U svom istra ivanju on je otkrio da desna pol utka sadr i module specijalizirane za raèunalnu analizu percepcija. zadr avajuæi se na t ome i ne tra eæi nikakvo dublje znaèenje. ono je dovelo do zaklj uèka da se veæina nas slu i samo polovinom mozga. (ur.188-194. a signali iz lijevog motorièkog dijela kore upravljaju va om desnom ruko m. Manual laterality in spider monkeys (Ateles ge-offroyi) solvin g visually and tactually guided food-reaching tasks. Kako biste to osjetili na djelu. (1990). èim im se slika prika e. specijalizirane za jezik i hladnu logiku. Buduæi da je to te ko izvesti u sluèaju vida.) i nakon par otkucaja dodajte ritam ljevicom. pa nije rijeè s amo o tome koja vam je ruka dominantna. To morate napravit i vrlo brzo. ono to svakako nije kad je rijeè o znanstvenim istra ivanjima ili otkrivanju pravih razlika meðu mo danim polutkama.

Èak se tvrdilo da su dvije polutke pacijentova razdvojenog mozga svjesne na raz lièite naèine (http://ww. Najvidljivija specijalizirana funkcija je jezik.a i lijevu izra enu (dodu e. Specijalizacija lijeve strane za jezik prenosi se na prednost pri stvaranju nizo va i simbolièkom. logièkom mi ljenju. enstvenija polovica na lijevoj strani (obraðuje se u desnoj mo danoj polutci) a mu evnija na desnoj pa vam ne utjeèe na prosudbu o ro du. kako god neèiji mozak bio ustrojen. i usporeðujuæi reakcije koje kontroliraju razlièite polutke. Konaèno. Sto mo e znaèiti istu molbu. kako smo vidjeli .jesti' li to u stanju u< ini ti.ali potvrðeno je da dominantnost polut ki ovisi o zahtjevima zadatka. Bilje ke 1. "Mo ete li zatvoriti prozor?". ispitajte to tako to æete pokriti lijevu stranu kod oba lica na slici 6-8 i opet ih pogledati. budu na lijevoj strani gdje ih mo e preuzeti desna mo dana polutka. slovo A saèinjeno od puno malih S-ova). kognitivni neuroznanstvenici su otkrili mnoge funkcije koje svaka polutka obavlja na razlièi t naèin. kao to su implikacija i ton. a ne o naravi informacija koje treba obraditi. odnosno desnoj mo danoj polutci. Oba lica su u stvari jednako mu ka i enska. nego da liga hoæete zatvoriti. meðutim. Neki istra ivaèi smatraj da desna strana mozga podr ava takvo pragmatièko rezoniranje u jeziku.4 To je demonstrirano na adresi http://perception. va no kako se dvije polutke kombiniraju. Jo korak slo e nije je teæi. ne toliko uvijeno kao "Za to si tako sebièan?"). èini se da i na dojam o glazbi uglavnom ukljuèuje procese koji se dominantno odvijaju u desnoj polutci (iako je. samo uvijenije Upotrijebite desnu stranu mozga .st-and. Tu je. sam o to je onom koje izgleda enstvenije. Slika 6-8. i lijeva strana podr ava razumijevanje doslovnog znaèenja i ijeèi i gramatike r eèenice u veæine ljudi (ne kod svih).itmove.i -. "I lladno mi je". Lijeva polutka reagirala je na detal je (na mala slova) a desna na cjelovitu sliku (veliko slovo konstruirano iz mali h slova). Istra ivanja i ia osobama s o teæenjima desne polutke. Nadalje. Web stranica pokazuje dva lica. od kojih jedno izgleda enstvenije (vidi sliku 6-8). ne pitam v.macalester.u k/hemispheric/explanation. To ipak ne znaèi da desna strana mozga nema nika kvu ulogu u jeziènoj obradi. ali na razlièitim stranama: va a desna mo d ana polutka dominira percepcijom roda lica pa jedno lice vidite kao mu evnije a dr ugo kao enstvenije'' Upotrijebite desnu stranu mozga . Oba su lica jednako mu ka i enska. Èini se da je desna polutka specijalizirana za vidnu i prostornu obradu. radije donosimo prosudbu o licu na osnovi nje gove lijeve strane. kod odr avanja slo enijih ritmova dominantna lijeva polutka). Kasniji su radovi pokazali da prièa nije ba tako jednostavna kako sugerir a ovo istra ivanje. Uostalom. Slièno percepciji roda i raspolo enja. èime se u pravilu umanjuju velike varijacije u neèinu na koji se te funkcije distribuiraju u mozgu svake pojedine osobe. Ako ka em. primjeric e mentalnu rotaciju ili pamæenje karti i lica. svatko se slu i objema polutkama u situacijama u kojima se naðe . uz d ruge dokaze. sada vidite da je lice koje ste isprva ocijenili enskim napola mu ko a ono koje ste ocijenili mu kim napola ensko. Istra ivanj a sa snimanjem mozga normalnih osoba temelje se na prosjeènim rezultatima dobiveni h na vi e mozgova. Èini se da se obrazac lijevo-detalji/desno-cjelina mo e obrnuti uz odgovarajuæu kombinaciju podra aja u zadatka . Govor kontrolira lijeva strana mozga. a ne kako se pona aju u umjet no stvorenim situacijama poput onih u pacijenata s razdvojenim mozgom. html. gdje je naglasak na izgledu i razum ijevanju cjelovite slike.edu/~psych/what-hap/UBNRP/Split_Brain_Consciousn .uto liko ba i nema smisla previ e se koncentrirati na to koja polutka radi to i obraðuje l i osoba ne to svojom lijevom ili desnom stranom mozga. ne specijaliziranima za obradu razlièitih stvari.ac. Kako to radi Usporeðujuæi rezultate normalnih osoba u zadacima koji daju informacije razlièitim mo da nim polutkama.a i lijevu Istra ivanja temeljena na snimanju mozga sugeriraju da se takvi rezultati mogu raz umjeti ako o mo danim polutkama razmi ljamo kao o dijelovima mozga specijaliziranim za razlièite vrste obrade. a u podacima su se poèele javljati pravilnosti. sugeriraju da desna strana mozga podr ava analizu globalnih znaèajki je zika. U jedno m su istra ivanju6 ispitanicima pokazana slova saèinjena od puno malih drugih slova (npr.7 T o daje stanoviti legitimitet ideji da postoje stilovi obrade svojstveni lijevoj.

E. 6.. 11 mispheric asymmetries for whole based a nd part based 'a__J______ Upotrijebite desnu stranu mozga .bti nternet. Puno hvala Michaelu Parkeru (http ://www. srpnja 1999).H i (Cl iii ili manje [trik #35]).html). © Michael Burt.archive. Koli ko nam onda dobro ide ta racionalnost? Ovisi: logièke vje tine nam.a i lijevu face processing in human fusiform gyrus. R. (1998). 4. Kad nam uðu u glavu. K. Ovu smo demonstraciju posudili iz knjige The Lopsided Ape Michaela C. s njima se de avaju èudne stvari.st-and. Rowe. 7.. ne popravljaj" je u najman ju ruku pragmatièki valjano. U tome i jest stvar. 5. a èak i brojevno pismenim kulturama je trebalo vremena da izume ne to tako fundamentalno kao to je nula. (2000).i ukljuèena u analizu pojedinih dije lova lica.h tml. B. U najmanju ruku. te èlanak Sandre Blakeslee "New Theories of Ex pression Focus on Brain's Two Sides" (http://members. Ritzl. Marshall.w ashington. Fink. Scientific American. K. O ovom èlanku postoji sjajna rasprava Johna McCronea u New Scientistu (13.. nije ra cionalno ali ne brinite. et al. A. zna se da je jako te ko shvatiti statistiku [trik #71 ].net. Journal of Cognitive Neuro-science. jasno. 267. Istra ivanja sa snimanjem mozga pokazuju da je lijeva point k. jako pristrani prema odr avanju statusa quo [trik #74].inju zn. Na mozak nije evoluirao tako da misli o brojevima. M.. J. ne posjedujemo prirodnu sposobnost za eksplicitno baratanje brojevima. primjerice. Perception Lab. (2003).com/ -neuronaut/webtwo Jeaturesjeftbrain. sedmo poglavlje: Zakljuèivanje trikovi # 70-74 Smatramo se prilièno racionalnim biæima. com/sakrug/dualbrain. Stephan. 382(6592). Lateralized cognitive processes and lateralized task cont rol in human brain. dakle desnom mo danom polutkom. holistièka obilje ja lica (kao to su rod i raspolo enje) trebali bi smo prosuðivati prema lijevoj strani. ali zato blistaju kad trebamo uhv atiti nekoga tko nas mo da vara [trik #72].com) to nam je na nju skrenuo pa nju. to j e kulturni izum prikvaèen na prirodne sposobnosti koje posjedujemo.split. (a urirana verzija objavljena 2002). Neke kulture se snalaze trik oprezno #70 Z9I S brojevima oprezno i bez brojeva veæih od 3. mo emo biti dosta logièni kad tako na umimo.abc. 62 6-628. n adalje. Marshall. zakljuèivanje o veæim brojevima zahtijeva brojanje. ba i nisu zavidne kad trebamo rje avati logièke izvode.. Svi smo mi. K. et al. B. G. 50-55. str.org. a za brojanje tteba vje be. dostupna na Internetu (http://web. i zaista. 279( 1).ess.aul. Gazzaniga.1 Znaèi. vidjet æete kako nas brojevi lako zavedu [t rik #70]. C. 1991).web/*/http://www.. 384-386. 3. Cista racionalnost je ionako precijenjena. Halligan.uk. C. edu/chudler. Where in the br ain does visual attention select the forest and the trees? Nature. Te koæe s kojima s . Dodatna literatura Dobra polazi ta za daljnje èitanje o neuroznanosti lijeve i desne mo dane polutke su " All in the Mind" ABC-a (http://www.html). ¦ au/rn/science/mind/stories/sl 137394 .vjerovanje je doista moæna stvar. W. zatim "Hemispheres" na stranicama Neuroscience for Kids (http://faculty.html). S. pravilo "Ako nije pokvareno. Dokuèiti logiku u neèemu je sporo u uspor edbi s unutarnjim osjeæajem. Science.. 793-802. http://perception. 12. P. The split brain revisited. i to je strategija koja funkcionira. J.. J.htm). Corball isa (Oxford University Press. To u svakom sluèaj u va i za placebo efekt [trik #73] . 2. J. (1996). Ali èim malo zagrebete po povr ini. Na a je racionalnos t vrlo pragmatièna i mo emo rje avati slo ene probleme ako nalikuju realnim situacijama. To. prethodno objavljeno u New York Ti-mesu). 301(5631). Zill es.. Rossion.ac. Friston. osim toga.michaelparker. et al. liko mo emo trenutaèno uvidjeti koliko predmeta èini neku manju skupinu (ni.

tko po moguænosti nije zavr io povijest .e susreæemo kad razmi ljamo o brojevima najoèitije su kad zatra ite od ljudi da rade s v eoma velikim brojevima. koji se obièno nalazi na poleðini letka. i tu nastaju dva problema. U prvom nizu poèinjemo s veæim sidrom nego u drugom. u oba sluèaja sidra su relativno niska. na to nagaðanje utjeèu okolnosti. i dat æemo vam neke testove uz èiju æete ih pomoæ moæi demonstrirati na sebi ili na prijateljima. a za drugi samo 500. Razlog zbog ko . U prethodnim izraèunima. Zatra it e da je procijeni. s veoma malim brojevima. U stvari. i ono æe svejedno utjecati na njihov zakljuèak. Ali probajte ovo: zamolite nekoga da rije i prvu verziju. one imaju tendenciju skrenuti na u pr osudbu u ovom ili onom smjeru.880). A poèetna okolnost je u ovom sluèaju broj na poèetku raèuna.na vlastitom telefonskom broju! Kad su Russo i Shoemaker proveli ovaj eksperiment na skupini od 400 studenata ek onomije Sveuèili ta Cornell. U ovom æemo triku pokazati odakle potjeèu odreðene te koæe s brojevima. izlo en u knjizi Decision Traps Edw-arda Russoa i Paula Shoemakera. ako veæ ne zna odgovor napamet na njega æe utjecati naèin na koji je zadatak izlo en. O bièno èe tra iti ne to kao "100. trik #70 S brojevima oprezno U ivotu Dobrotvorne udruge se èesto slu e tim trikom sa sidrom kad vam alju svoje oglase. Razlika izmeðu najvi eg i najn i eg sidra odgovarala je razlici u prosjeènoj procjeni za preko 300 godina. 5 kuna ili iznos koji elite dati". Sada zamolite nekog drugog da procijeni rje enje druge verzije. Sidro zatim nezaslu eno utjeèe na procjen u rje enja. Nemojte mu reæi dali je odgovor toèan (bitka j e bila 451. osobito ako nismo posvetili punu pa nju onome o èemu razmi ljamo. Poku ajte izvesti ovaj eks periment.) nego ga upitajte "Sto misli . faktorijel od 9".sidrom i pode avaju od te poèetne osnovice navi e ili nani e. Vjerojatno je da ste od druge osobe dobili manji odgovor. poput gravi tacije ili plime.10. S brojevima oprezno ti #¦ Kako to radi Kad procjenjuju brojeve. Drugo. to utjeèe na to da je procjen a veæine ljudi daleko ispod pravog rje enja. Èak i ako prepozna obrazac i pomi sli "aha.dajte mu za odgovor pet sekundi. ili s vjerojatnostima [trik #71 ]. Prvo. Razmi ljajte o njima kao o silama. veæina ljudi poèinje brojem na koji brzo pomisle . Kad su psiholozi prov eli eksperimentalno ispitivanje ta dva pitanja. pri èe mu je X broj koji ste dobili zbrajanjem broja koji èine posljednje tri znamenke nj egovog telefonskog broja i broja 400. Buduæi da se cijeli niz sastoji od malih brojeva. oèigledno vam je da su ekvivalentni pa iznos mor a biti isti broj. Ako je sve ostalo jednako. Dodajte 400 tom broju i pitajte ga: "Misli li da je Atila Hun bio pora en u Evropi prije ili poslije X-te godine". ne da izraèuna . Poèetni broj je zapravo samo nagaða je. Pog ledajte odlomak pod naslovom "donirajte". èak mo ete ljudima dati sidro koje nema nikakve veze sa zadatkom koji im p ostavljate. prosjeèna procjena za prvi niz bil a je 4200.2 Pronaðite nekoga . 50. Obje procjene su znaèajno ni e od ispravnog rje enja. koje je godine pora en Atila?" Dobiveni o dgovori æe ovisiti o onom poèetnom broju iako se zasniva na neèemu to je za pitanje pot puno irelevantno . i da je oboje dalo bro jke koje su puno manje od pravog rje enja (koje je iznenaðujuæe veliko. Na djelu Koliko je: 9x8x7x6x5x4x3x2x1 a koliko je 1x2x3x4x5x6x7x8x9 Buduæi da su oba zadatka pred vama. sidra kojima se ljudi slu e su vi a ili ni a ovisno o prvoj bro jci u izraèunu (koji èitamo slijeva na desno). 362. ljudi se èesto ne uspijevaju dovoljno udaljit i od poèetnog nagaðanja. Pristranosti o kojima raspravljamo ovdje i u nekim drugim trikovima ovog poglavl ja ne pogaðaju sve ljude sve vrijeme. broj izveden iz telefonskog broja djelovao je kao jako sidro i utjecao je na procjenu godine Atilina poraza.i zamolite ga da vam ka e p osljednje tri znamenke svog broja telefona.

ac. Utoliko ne èudi da nas. a cijeli joj je smisao bio da nauèimo pa ljivo zakljuèivati o brojevima.dcs. iako èesto zavode na krivi put ili su proturjeèni. 50. Jedan primjer za to je precjenjivanje vjerojatnosti dogaðaja slabe uèestalosti koje je lako uoèiti."1 Ni ta se nije promij enilo. ansa da pronaðemo hranu u odreðenom dijelu d ). Dat æu vam primjer kako to izgleda na djelu.. na primjer 9. Pouka za komunikaciju je da se brojevima trebate slu iti samo ako morate. reèenica "83% statistike je èista izmi ljotina" mo e vam zvuèati uvjerljivo ako ne o braæate pa nju .10. Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti trik #71 Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti O statistici vjerojatnosti naroèito je te ko razmi ljati. E. objavljena u magazinu Parade. Irelevantna sidra i njihovo nedovoljno pode avanje samo su dva primjera te koæa s koji ma se susreæemo kad razmi ljamo o brojevima. A i tada ponudite dobre ilustracije i imajte na umu da æe ljudima prva reakcija ovisiti o izgledu a ne o brojevima. primjerice. osim ako su motivirani. Decision Traps. èuvajte se! Ona pokazuje da je ta vrsta zakljuèivanja toliko neint uitivna da osjeæamo pristranost èak i nakon to smo pohaðali nastavu iz matematike cijel o desetljeæe. Kad je 1990. Na pri mjer. Imajuæi u vidu da joj ljudi tako malo vjeruju. mo ete sije olak ati ako ste informacije izlo ite tako da se uklope u na u evoluiranu sposobnost zakljuèivanja o tome koliko se èesto ne to dogaða.od kojih je 92% tvrdilo da je kolumnistica. bilo da raèunate p rijeðene milje bilo broj putovanja. Prilièno sam siguran da mnogi od nas. Na a sposobnost razmi ljanja o vjerojatnosti evoluirala je kako bi nas za titila od ri jetkih dogaðaja s podosta ozbiljnim posljedicama (na primjer. New York: Doublcd ay. Jo jedna stvar s kojom imamo problema je raèunanje osnovne frekvencije s kojom se n eki dogaðaj javlja.jeg sugeriraju 100. Mark Twain jednom je rekao: "Ljudi se obièno slu e statistikom onako kako se pijanci slu e uliènom rasvjetom: kao potporom. Veæina ljudi neæe automatski stvarno razmisliti o brojevim a koje ste im izlo ili. na a evolutivna sposobnost ocjene vjerojatnosti èesto iznevjeri. & Shoemaker. (1989).vo tog zbunjujuæeg problema. vos Savant je zakl juèila ispravno. da nas pojedu).10. U usporedbi s letenjem. Iako je to samo za lipu manje od 10 kuna. Letenje je valjda najsigurniji vid putovanja koji postoji. Na djelu Postoji jedna slavna demonstracija te koæa s kojima se suoèavamo kad proraèunavamo vjero jatnost. zapravo je èudno to se statisti ka jo uvijek toliko upotrebljava. Samo pitajte nekoga da li se vi e pla i putovanja automobilom ili avio nom. do la do pogre nog zakljuèka.99 kn. kad je rijeè o formalnom zakljuèivanju o vjerojatnosti u po jedinaènom sluèaju. 5 kuna. J. ("Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjer ojatnosti" [trik #71] raspravlja o dodatnim te koæama koje se javljaju kad razmi ljamo o jednoj veoma èestoj vrsti broja: vjerojatnosti. P. vo nja je vrlo riskantna ali veæina ljudi ka e da imaju dojam daje letenje opasnije.html). Arhiv MacTutorove povijesti matematike: History of Zero (http:// www-gap. Brojevi su te ka stvar i daju d ojam autoriteta argumentu. J. Sreæom. nakladnik je dobio deset tis uæa pisama èitatelja . Iako nije previ e vjerojatno da æete im donirati 100 kuna . 50 a onda 100 kuna je to vam tako s tvaraju vi e mentalno sidro. Mo da takva sidra obja njavaju i za to je uobièajeno da se cijene odreðuju lipu ispod okru glog broja. kad slu aju n eku raspravu. F. Russo. st-and. a ne radi osvjetljenja. H.uk/~history/HistTopics/Zero... a ne 5.'' Usprkos te ini prosvjednih pisama. Bilje ke 1. Marilyn vos Savan t. 2. èini vam se (ako ne razmi ljate previ e) da je to bli e 9 kuna jer je cijenom taj broj postavl jen prvi i slu i kao sidro. a po ma e nam i da nauèimo donositi pribli no toène procjene o ne tako sudbinskim stvarima ko je se dogaðaju èe æe (kao to je. "iznos koji elite dati" bit æe vi i jer je 100 kuna sugerirano na prvom mjestu. bili sami po sebi bilo zbog vas il i zbog va eg komentara tih brojeva. neovisno o specifiènim okolnostima njegove pojave u sada njem sluèaj u. èuju brojeve a da ne razmisle o njima.) Te koæe koje nam predstavljaju brojevi jedan su od razloga zbog kojeg vas ljudi tako èesto s njima poku avaju prevariti.znaèi. koji se ugrubo temelji na kvizu Let' .

Trik je. Vjero jatnosti ne mo emo izravno percipirati. u statistici a ne u formulaciji pitanja.dvaput je vjerojatnije da æete osvoj iti nagradu ako promijenite vrata nego ako ostanete pri svom prvom izboru.èak i oni koji su imali matematiku n a fakultetu. nala e da zanemarimo prvotnu vjerojatnosti i uèinak postupk a voditelja. Dio problema je i u tome to smo navikli razmi ljati o vjerojatnostima kao neèem to je s predmetima ili dogaðajima povezano jedan naprema jedan. n aime. jednu nagradu i jednu kozu. kao kod nekih zagonetki lateralnog razmi ljanja. Ostala su dvoja vrata. isto kao prije. voditelj je u biti stvorio situaciju izbora i zmeðu dvaju vrata. Èak je i slavni Paul Erdos. iako u tom trenu tku imate dvoja vrata. Ako ste shvatili. vjerojatnost 2 prema 3 da je va prvi izbor pog re an. Tada vam ostavlja na izbor hoæete li ostat i pri svojoj odluci ili æete odabrati preostala neotvorena vrata. voditelj Monty gleda iza vrata i otvara jedna od njih (ne ona koja ste odabrali) i pokazuje kozu. ansa je 50-50. Odgovor je: trebate promijeniti izbor vrata .voditelj zna gdje je nagrada i pona a se u skladu s tim kad eliminira vrata s kozom. Evolucijski psiholozi Leda Cosmides i John Tooby4 tvrde da smo evoluirali tako d a se. suoèeni s odlukama koje trebamo donijeti na temelju vjerojatnosti. problem je slavan ba zato to ga je te ko shvat iti. Mnogi od tisuæa èitatelja koji su pisali Marilyn von Savant iz Paradea bili su sveuèili ni profesori. velika nagrada (èesto automobil) mora se nalaziti iza jednih od dvaju preostalih vrata. 999 koza i opet samo jednom nagradom. Ostajete pri svom ili mijenjate vrata ? Oèigledno. ansa 2 prema 3 da je auto iza drugih vrata. Izbaciv i iz igre jedna od poèetn ih vrata koja niste bili odabrali. ali buduæi da voditelj postupa znajuæi gdje je nagrada. dao pogre an o dgovor a bio je jedan od najtalentiranijih matematièara stoljeæa (i poslu io je kao na dahnuæe za Erdosove brojeve. Ubrzo æe vam postati jasno kako je te ko objasniti pojmo ve. Ova varijanta nagla ava jedno od glavnih sredstava ometanja u izvornom problemu . i uvjereni da je pogrije ila inzistirali su da obmanjuj e javnost. Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti Zamislite da sudjelujete u TV-kvizu u nadi da æete osvojiti bogatu nagradu. Meðutim. Odabirete vrata. Vi izabire te ne znajuæi gdje je nagrada. Kako to radi ansa da ste bili u pravu pri prvom izboru je 1 prema 3. Jo jedan naèin na koji rje enje s promjenom odluke izgleda intuitivno je zamisliti si tuaciju s 1000 vrata. promjena vrata donosi veæe anse za dobitak. Iza jednih je sigurno koza a iza drugih je sigurno nagrad a. Ne br inite ako vam nije jasno za to je tako. jedna nagrada. anse za pobjedu su 999 prema 1000 ako ih promijenite. Veæina ljudi na ovo pitanje da pogre an odgovor . situaciju promatramo u onom trenutku u kojem trebamo odabrati. Umjesto toga. Da bi poveæao napetost. No. poku ajte postaviti problem nekom drugom i objasniti mu za to je promjena pravi odgovor. slu imo inf ormacijama o uèestalosti (frekvenciji) a ne apstraktnim raèunom vjerojatnosti. Na same vjerojatnosti mogu utjecati èimbenici koji realno ne utjeèu na predmete ili dogaðaje na koje se odno se (u ovom sluèaju. zar ne? Ne. a nagradu æete osvojiti ako ona bude iza bilo kojih od njih. Nakon postupka v oditelja. dakle. Dostupnost .s Muke a Deal koji je vodio Monty 1 lall. Dvoja vrata. sada je. U ovom sluèaju utj e na nagrada je bila koza. Znaèi. a koliko se ne to èesto dogaða mo emo. godinama prije èlanka u Paradeu. Iza vrata je ili nagrada ( jedna od triju vrata) ili utje na nagrada (dvoja od triju vrata). va a odluka to treba uzeti u obzir. vjerojatnosti nisu t ek izjave o tome to se mo e znati o neizvjesnim situacijama. Ostajete pri svome ili mijenjate vrata? Ili je svejedno? Ovo nije trik-pitanje. to je postupak voditelja kviza). za koje ste mo da èuli3). Odabirete vrata ( ansa da su to ona prava je 1 prema 1000) a voditelj otvara sva vrata koja niste odab rali a iza njih se nalaze koze (njih 998). kad se naðete pred p itanjem ostanka pri svom ili promjene vrata. èini se. Poslje dnji izazov je odabrati prava vrata od ponuðenih triju. Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti ti #: Na a nam intuicija.

trid eset puta. Ako preformulirate problem Montyja Halla tako da bude izra en u frekvencijama a ne kao jednokratna odluka. Koliko èesto æe Tom vjerojatno osvojiti nagradu? A Helen? Koja je onda bo lja strategija.08 (to je osnovica) ."va rizik za X opada za Y% ako uèinite Z".. meðuti m.5 Slijedi skraæene verzija istog problema. & Wang. Statistika vjerojatnosti èesto se mo e j ednako dobro izraziti i frekvencijama.i poput mnogih drugih i zuma kulture. Are humans good intuitive statisticians aft er all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncert ainty. Ovaj put. S. Pomoæi æe i ako budete izbjegava li uvjetne vjerojatnosti ulaznim i izlaznim podacima pri procjenjivanju ansi. koja eksplicitno nagla ava uèestalost. one su izum kulture . je 0. Je li nju lak e shvatiti? Poèetak je isti kao prije . 30. 1-73. Znamo da æe se v jerojatnosti koje se tièu osnovnih omjera zanemariti pa trebate jako paziti ako se poruka koju elite prenijeti temelji na tom podatku. J. "vjerojatnost za X ako Y" . vjerojatnost za ki u ako je predviðena prognozom je 0. 2.kao i relativne rizike . a tako æemo je lak e shvatiti. The Power of Logical Thinking. Tom uvijek izabire jedna vrata i ostaje pri svojoj odluci. Krauss. Ljudima je jednostavno te ko razmi ljati o informacijama kad su predstavljene na taj naèin. Vidi Projekt Erdosov broj. jedna nagrada. Helen ostaju druga dvoja vrata. Paul Erdos za ivota je objavio kolosalan broj èlanaka u suradnji s matematièarima diljem svijeta. M. Cognition. (1997).70. va Erdosov broj je 1.. vos Savant. va broj je 2. a dovinuti se uèestalosti tog dogaðaja je jednostavno stvar z brajanja i usporeðivanja: usporedite broj ki nih proljetnih dana i ukupan broj prolj etnih dana i automatski æete steæi dojam o tome hoæe li sutra vjerojatno ki iti ili neæe. Na e evoluirane sposo bnosti bolje barataju vjerojatno æu kao uèestalo æu jer su te informacije prirodno prisutn e u okoli u u tom formatu. Znaèi. imajte u vidu dva naèina igranja. Ta je tvrdnja istinita. ako ste ob javili èlanak s nekim tko je objavljivao s Erdosom. Cosmides. Tomova (ostaje pri svom) ili Helenina (mijenja vrata)? Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti . Ako ste objavili èlanak s Erdosom.oakl and. (1996).7 Bilje ke 1. Ideja da smo evoluirali za procjenu uèestalosti a ne za proraèunavanje vjerojatnosti ima potporu u dokazima da se slu imo uèestalostima kao Razmi ljajte o uèestalosti umjesto o vjerojatnosti U ivotu Jedan od svakodnevnih odluka na koje utjeèu na i problemi s vjerojatnostima je razmi l janje o vremenskoj prognozi. pripisuje se Marku Twainu. Klimato-lo ka vjerojatnost ki e na jednosatnoj razini. 3.troja vrata.na primjer. vjerojatn ije je da æete se lijepo pro etati suhih nogu èak i ako je za sutradan predviðena ki a. prikladnoj za odlazak u etnju. ali je nije lako razumjeti jer nam raèun vjerojatnosti nij e intuitivan. vjerojatnije je da æe ga ljudi ispravno rije iti. Matematika tih in deksa odnosa mo e biti vrlo zanimljiva. 58(1). Nije te ko vidjeti da li se ne to dogaða ili se ne dogaða (ki i li ne ki i. Sljedeæi citat dolazi iz sjajnog èl anka Nevillea Nichollsa o pogre kama i pristranostima u zdravorazumskom zakljuèivanj u i o tome kako one utjeèu na na e razmi ljanje o predviðanju vremena:6 Toènost 24-satne prognoze ki e u Velikoj Britaniji je 83%. T. Monty uvijek pusti kozu iz jednih od tih dvaju vrata a Helen osvaja nagr adu ako se ona nalazi iza preostalih vrata. na primjer). Tom i Helen.edu/ enp. L. a ne jednokrat nu vjerojatnost. Pojedinaène vjerojatnosti su drukèije. To je jedan od onih citata koji slobodno lebde. X. & Tooby. 5. http://www. Na temelju tih vrijednosti. New York: St Martin's P ress.uèestalosti tijekom evolucije olak alo je mozgu da se njima slu i. jo uvijek nam predstavljaju te koæe. Automatski primjeæujemo i pamt imo uèestalost dogaðaja (ulaz) i imamo subjektivni osjeæaj pouzdanja da æe se dogaðaj dogo diti ili se neæe dogoditi (izlaz). recimo. The psychology of the Monty Hall problem: D . 4. koja predstavljaju dva igraèa. Trik je u tome da ga zaobiðemo. Vjerojatnost da ne bude ki e ako je predviðena prognozom je 0. Odnosno. Njih dvoje tako igraju. dvije koze. Istodobno mo e biti istinito i da su vremenske progno ze veoma toène i da im ne biste trebali vjerovati. (2003).

org/hall. '1 he collider principle in causal reasoning: Why the Monty Hall dilemma i s so bard. 741-744 (http://bmj. kao i simulaciju koj a vam omoguæuje usporedbu uspjeha dviju strategija. 1385-1397 (http://ams. & Edwards.iscovering psychological mechanisms for solving a tenacious brain teaser. 7. Poku ajte s jednom sliènom zagonetkom sa slike 7-2. Razni oblici logike poput silogizama te de duktivnog i induktivnog zakljuèivanja1 djeluju tako jednostavno i fundamentalno da bi èovjek oèekivao da su ta pravila ugraðena u na mozak. u isku enju smo vjerovati da imamo bar ne to intuitivnog osjeæaja za logiku.. Karte s jedne strane p okazuju njihovu starost a s druge strane njihovo piæe .bmj journals. pravilo je opovrgnuto. Kad bih vam rekao da postoji pravilo koje ka e da karta sa samoglasnikom s jedne strane. trebate okrenuti kartu sa sedmicom.com/pdfserv/n 520-0477-080-07-1385. Gigerenzer.i biste dokazali il i opovrgli to pravilo? trik ] Pronaðite #72 imental Psychology: General. koje karte trebate okrenuti d. 132(1). Ako sedmica ima samogla snik na poleðini. zar se moz ak ne bi trebao snaæi s malo logike? Pogledajte kako se nosite sa sljedeæim logièkim zagonetkama. saznati to pije 16-godi njak (s jetite se sedmice) je puno zanimljivije. to god se nalazilo na poleðini karte A. 3-22. buduæi da nam nepr estano govore da su na i neuroni ekvivalentni procesorima u kompjuteru.com/cgi/reprint/327/7417/741).. Journal of V.pravila ne ka u da vrijedi ni jedno ni drugo. Simple tools for understanding risks: F rom innumeracy to insight. Mora te okrenuti i A i sedmicu. 80(7). Unatoè staroj izreci da nama upravljaju emocije. Nicholls. Bulletin of the American Meteorological Society. and climate prediction.to se pra vila tièe. Mnogi ljudi okrenu karte sa slovom A i brojem 2 . B. Ovaj èlanak izvrsno pokazuje kako se mo ete poslu iti informacijama o uèestalosti kao alternativom da biste pomogli ljudima da r azumiju vjerojatnosti. 327. heuristics. & Wietb. (2003). Pronaðite uljeza trik # 72 Probajte prije nego nastavite èitati. Journa l of Experimental Psychology: General. A. Slika 7-2. Ona pokazuje da ljudi ne po sjeduju priroðeni skup apstraktnih logièkih pravila. nekako se uspijevamo sn aæi i bez njih.ali nisu posve u pravu. M. Dodatna literatura Detaljnu raspravu o psihologiji dileme Montyja Halla. pdf). '2 Pronaðite uljeza . Jako malo ljudi uspije rije iti ovu zagonetku iz prve. koja meðu-i im ne nagla ava ov dje istaknut u interpretaciju s osnovicom. postalo je oèit o da nema smisla provjeravati to pije 21-godi njak (sje-t ite se dvojke) . 6. A ipak. daju I'urns. N. Nije va no im a li dvojka s druge strane slovo K ili A . s druge mora imati parni broj. pronaæi æete na adresi http://www. Èija piæa i godine starosti trebate provjeriti ako elite saznati da li kafiæ kr i pravila? Samo time to smo zamijenili slova piæima a brojeve godinama starosti. Naposljetku. (u ti sku). Svaka karta s jedne strane ima slovo a s druge strane broj Na djelu Svaka karta na slici 7-1 s jedne strane ima slovo a s druge strane broj. D. British Medical Journal. no okretanje dvojke vam neæe reæi ni ta vi e.shtml.a l!enpress.tko kr i pravila? Pretpostavimo da postoji pravilo po kojem morate biti stariji od 21 godine da sm ijete piti pivo. cut-the-knot. Naprotiv. (1999). Èetvero ljudi sjede u kafiæu i piju pivo ili kolu. Slika 7-1. nema veze pije li kolu ili pivo. Ne to vi e o dilemi Montyja Halla. Cognitive illusions. Okrenuv i A saznat æete da li je "jedna strana" pravila istinita (ako samoglasnik onda parni broj).xperj^BBR Pronaðite uljeza Na osjeæaj za logiku je bolji kad je primijenimo na dru tvene situacije nego u apstra ktnim scenarijima. Osim karte A. G.

Evolucijska psihologija istra uje kako je evolucija oblikovala naèin na eg mi ljenja.tako da je nauèimo. Drugim rijeèima. Stoga ne bi trebalo èuditi to je na a vje tina u logici ovisna o materiji. 31. luèono a evolucijske psihologije (prouèavanja naèina na koji je evolucij a oblikovala na e mi ljenje6).ps ych. dopu t enjima i obvezama. St. & Holyoak. (1972). Silogizmi: neki C su B. 5. za razliku od igre sa s lovima i brojevima. po sjedujemo logiku ovisnu o materiji to to je ona selekcionirana evolucijom kroz be zbrojne nara taje. Na primjer. u kojem dolazi do konkluzije (koja je mo da pogre na) na osnovi mo da nepotpunih ili irelevant nih informacija.da je tu ipak ukljuèeno neko razmi ljanje. 3953. Èak i ako to ne elite. P. Johnson-Laird. treba navuæi gumene rukavice" lako je shvatiti i primjenjivo je iako se ne tièe d rugih ljudi. pravilo "Ako ide èistiti prolivenu k rv. Svi smo se puta susreli s problemima s godinama starosti u kafiæima pa ne moramo ni promisliti tko bi trebao piti to. R. Manktelow. (1979). (1989). 477-488. B. T. odnosno uopæe se ne tièu ljudi. Pragmatic reasoning schemas. N. Facilitation of reasoning by realism: Effect or non-effect? British Journal of Psychology. nijedan A nije B. P. 2. Ta vrsta logike . to jest.edu/research/cep/prim-er. & Sonino-Legrenzi. 63.. Is tra ivaèi poput Chenga i Holvoaka4 misle da. 391-416. takozvanom hipotezom znakova pamæenja. British Journal of Psychology. svi smo roðeni s mentalnom logikom potrebnom za razumijevanje omjera ulo enog i dobivenog. I. 4. to omoguæuje mozgu da ubla i nelagodu. Mozak generira bol i vruæicu. stresni hormoni mobil iziraju energiju iz masnoæa a imunosne stanice uzrokuju oticanje i crvenilo na ugr o enom mjestu.3 mnogi znanstvenici vjeruju da se u praksi ne slu imo samo iskustvom . kao i dru tvenih ugovora koje podrazumijeva suradnja s drugim ljudima. sugerirala je da je razlog zbog kojeg.pravilima. kao i bezbrojne druge vje tine koje nam nisu priroðene. P. (1985). Argument je uvjerljiv jer je sposobnost postizanja korisnih sporazuma obilje je znaèajno za pre i vljavanje. 17. Deduk-tivni za kljuèak: zakljuèak u kojem konkluzija nu no slijedi iz istinitih premisa (npr. J. hormone i imunosni sustav. Medicinska pomoæ prebacuje teret za tite na druge. Mnoge neugodne fenomene povezane s ozljedama i Infekcijama zapravo stvara mozak kako bi za titio tijelo.deontiæka logika . dakle neki C nisu A.2. jer bez probl ema umijemo rije iti mnoge logièke probleme koji nemaju nikakve veze s dobivenim i u lo enim. Cognition. Ozljeda i infekcija pokreæu koordinirani sklop fiziolo kih reakcija koje ukljuèuju moz ak.. 70. Ti se procesi zajednièki nazivaju reuki ijom akutne faze jer nastupaj . briljiramo u logici koja nam je potrebna u svakodnevnom ivotu . logiku mo emo razumjeti i na te i naèi n . kako se èini. bez ikakvog ded uktivnog zakljuèivanja.ucsb.Kako to radi Za to su logièki problemi toliko lak i kad ih se izrazi kao ivotne situacije a ne apstr aktno? Jednom ranom hipotezom. Cognitive Psychology. iako mo da nismo jako dobri u èistoj logici . i èesto je kontroverzna.poma e nam u rje avanju svakod nevnih logièkih problema time to razvija ono to oni nazivaju "sheme pragmatièkog zaklj uèivanja". Iako postoje ozbiljni dokazi za znakove pamæenja. 6. & Evans. ako X o nda Y).. Reasoning an d a sense of reality.html) Lede Cosmides i Johna Toobyja daje uvod u to podruèje. Legrenzi. J. W. treba se prisjetiti da. Cosmides. K. Cheng. ogranièena na analiziranje slo ene mre e dopu tenja i obveza kakve susreæemo u ivotu Leda Cosmides5. Tekst "Evolutionary Psychology: a Primer" (http://www. iznesen je p rijedlog da logièke probleme rje avamo na osnovi vlastitog iskustva. 187276. Prije nego odluèite provesti ostatak ivota bez logike. M. Uèinite da se drugi osjeæaju bolje na prevaru Bilje ke 1. jo uvijek se mo ete utje iti spoznajom da te u svakodnevnoj logici koja je zaista va na jednako dobri kao i bilo koji filozo f. L. nemoguæe je da prièa zavr ava s Cosmidesinom teorijom. Induktivni zakljuèak: vrsta zakljuèka kojim se slu i Sherlock Holmes. The logic of social exchange: Has natural selection shap ed how humans reason? Studies with the Wason Selection task. Cosmides tvrdi da su najva niji dijelovi Chengovih i Holvoakovih shema pragmatièkog zakljuèivanja oni koji se odnose na ljude. Meðutim.

primjerice. Uèinite da se drugi osjeæaju bolje na prevaru ti Dajte mu obojanu vodicu i recite da ispije jednu èajnu lièicu (ako ima glavobolju) il i da si utrlja malu kolièinu na bolno mjesto (ako ga je opekla kopriva). osim ako se mo ete zavarati da se drugi brinu za vas iako to ne èine. po svoj æete prilici morati i lagati. Zatim je napunite ot opinom vode. neæete do ivjeti placebo efekt. I hoæe. Buduæi da je te ko (neki bi rekli i nemoguæe) obmanuti sama sebe i uvjeriti se u ne to to znate da nije istina.u brzo i obièno se povlaèe nakon nekoliko dana Uz medicinsku pomoæ ti se neugodni znak ovi i sim 400. Znaèi. kad vraè ma e zveèkom nad vama ili kad vam nadrilijeènik prepi e eæernu pilulu. ili nakon t o ste stavili li æe kiselice na mjesto koje vam je opekla kopriva. Na djelu Te ko je izmisliti placebo koji biste isku ali na sebi jer se taj efekt bitno oslanj a na iskreno vjerovanje da æe funkcionirati.uvjerenje da æe vam takvo lijeèenje pomoæi. djeluje iako nema ni drugih ljudi ni obmane. Placebo efekt ponekad se. ka ite mu da imate jedan poseban lijek za to. gotovo je sigurno na djelu placebo efekt jer je znanstveno dokazano da su takve terapije potpuno beskorisne. meðutim. u eksperimentima s placebom morat æete ukljuèiti druge ljude. takve eksperimente mora odobriti etièko povjerenstvo inaèe se ne smiju provesti. Meðutim. Sljedeæi put kad vam se netko od poznatih po ali na glavobolju ili na peckanje koprive. èak i kad je lijeèenje potpuno nedjelotvorno . kao to je la ni ultrazvuk. p rethodno èaèkali po stroju pa polovica pacijenata uopæe nije primila ultrazvuk. to je i u redu. Za placebo efekt trebaju ne samo drugi ljudi. Ona ima gl avnu ulogu u mnogim psiholo kim eksperimentima i otvara ozbiljne etièke probleme. Nakon to im je aplikatorom ultrazvuka izmasirana èeljust. . recite da je to posebna otopina vode. Vidite hoæe li mu bol popustiti. Osim toga. Nekolicina eksperimenata pokazala je da èisti placebo. Istra ivanja su pokazala da za neke osobe u nekim situacijama placebo efekt mo e bit i jak poput morfina.na primjer. Eksperimentatori su meðutim. eæera i boje za kolaèe.Adrian Hon osjeæaju trik #73 Uèinite da se drugi osjeæaju bolje na prevaru ptomi obièno povuku br e. nemojte odlagati medicinski tretman bolesnoj osobi zato to elite saznati da li æete ga uspjeti izlijeèiti placebom). od pacijenata se tra ilo da ocijene razin u boli od "bezbolnog" do "nepodno ljivo bolnog". To se naziva cebo efekt. mimo znanja lijeènika i pacijenata.1 pacijenti kojima j e izvaðen zub tretirani su ultrazvukom kako bi se otkrilo hoæe li im to ubla iti posto perativne bolove. nego i uvjerenje kako oni u dobroj vjeri pru aju medicinsku pomoæ. gdje etièka povjerenstva nemaju ovl asti. svi koji su bili tretirani strojem za ultrazvuk izvijestili s u o znatnom ubla enju bola. U jednom osobito upeèatljivom istra ivanju. taj test je zaista bio dvostruko slijepi eksperiment. Èim otkrijete istinu o takvim la nim terapijama. obmana je va na u veæini eksperimenata s placebom. èini se. Prvo uzmite neku staru boèicu od lijekova i dobro je operite.uz uvjet da èovjek nije stvarno bolestan (pazite s tim.ni lijeènici ni pacijenti nisu mogli znati da li stroj doista emitira z vuène valove. svejedno mora biti prisutan kljuèni faktor . Osobe koje su masirane iskljuèenim strojem ocijenile su ubla enje boli jednako . ne ubla ava bol kad ga primijenite sami na sebe. èini se da nije bilo va no je li stroj bio uk ljuèen.tako visoke da je ljudsko u ho ne èuje . eæera i boje za kol aèe za koju ste negdje èitali (u ovoj knjizi) proèitali da æe im pomoæi (tako èak neæete ui gati!). Buduæi d a ultrazvuk èine zvuèni valovi vrlo visoke frekvencije . Zaèudo. ako vjeruje da hoæe . one æe izgubiti s posobnost stvaranja placebo efekta. Stoga je preporuèljivo da sl jedeæe pokuse izvedete u privatnosti svoga doma. Ako ne vjerujete da æe vam to pomoæi u oporavku. Na sveuèili tima i drugim istra ivaèkim ustanovama. Ako vas pita o èemu je rijeè. Ak o ste se ikad osjetili bolje nakon. U usporedbi s pacijentima koji ni su dobili tretman. homeopatske terapije.

dosljednosti. jaka bol. oblika i boje. velièina.' trik #74 Odr ite status quo Ljudi ne vole promjene. 77'-81. a ideju o uvjeravanju mo ete odmah odbaciti. Crvene pilule imaju jaèi placebo efekt nego bijele. Placebo ne lijeèi golemu veæinu medicinskih problema. èak mo e produ iti proces ozdravljenja.nije ljudski. tovi e. I. ali koja ne sadr i aktivni sastojak. Mozak stvara kompromis izmeðu rizika od daljnjeg o zlje div. (1986). Bilje ka 1. Klasièni primjer su Pavlovljevi psi. lo e raspolo enje i/ili tjeskobu. & Harris. Kad vas boli. otekline. (2003). Uvjetovani podra aji su sve one stvari koje se vi ekratno povezuju s te rapijom . "Èovjekov karakter odreðuje naèin na koji se obuzdava. Kako ka u Kockaru. Hashish. osobito kad nosi bijelu kutu. Uvjetovanje je vrlo opæenita vrsta procesa uèenja u kojem se jedan podra aj zamjenjuje drugim. Placebo. Ako nakon toga uzmete pilulu iste velièine. Bezuvjetni podra aj je pravi lijek ili neki drugi vid terapije koja funkcionira i ako je nikad niste isprobali i ne vjerujete u nju. Kako to radi Nitko ne zna sa sigurno æu kako funkcionira placebo efekt. To je luðak. Psi su naposl jetku nauèili uvjetovanu reakciju slinjenja na zvuk zvona. Pavlovljevi uèenici su po kazali da se i imunosne reakcije mogu uvjetovati a drugi su i li i korak dalje te su sugerirali da upravo to le i u pozadini reakcije na placebo.kao pacijenti koji su primili pravi tretman. Bolesnik stoga mo e smanjiti vlastiti tro ak u vidu mjera samoza tite.Dylan Evans Odr ite status quo ti . stroj za ultrazvuk je manje u bla avao bol dok je radio punom snagom nego dok je bio iskljuèen. Èovjek bez navi ka. neka oboljenja ko e. Ako zaista elite da probaju ne to novo. bolje pazite na ranjeno mjesto. Mind over Matter in Modern Medicine. ljudi pristaju uz ono to veæ jest i to se dogodilo pro li put. èir na elucu. mo da opet osjetite pobolj anje jer je va imunosni sustav uvjetovan da reagira na takve podra aje.. Mnogo je lak e i br e popisati ono na to placebo utjeèe . kao to je bol. Prisutnost socijalne pod r ke tijekom oporavka premje ta ravnote u suparnièkih rizika jer se trik #73 Uèinite da se drugi osjeæaju bolje na prevaru dio tereta spreèavanja daljnjeg ozljeðivanja premje ta s bolesnika na ljude oko njega. D. Kao i sve ivotinje. trebate ih jednosta vno prisiliti da poku aju. a jo djelotvornije su placebo injekcije. Druga istra ivanja su pokazala da su placebo lijekovi djelotvorniji ako ih lijeènik daje osobno. oblik i boja pilule. redundantnosti . primjerice. Harvey. koji su nauèili sliniti kad èuju zvono nakon to ih je Pavlov dresir ao da zvuk zvona povezu s dolaskom hrane."1 .dakle dosade . Razne sastavnice reakcije akutne faze ustrojene su tako da po tièu oporavak i spreèavaju nove ozljede dok traje oporavak. W. koji sve svoje odluke prepu ta sluèaju u klasiènom istoimenom romanu 1970-ih Lukea Rhineharta. Sve ostalo po svoj prilici ne reagira na placebo. . bezuvjetni podra aj (po gled na meso) koji prirodno dovodi do bezuvjetne reakcije (slinjenje pri pogledu na meso) vi ekratno je uparen s neutralnim podra ajem (zvukom zvona). To pak znaèi da placebo poma e u terapiji gotovo svih bolesti jer gotovo sv e bolesti ukljuèuju bol. Dodatna literatura Evans. ali èak i ljudima je uroðena konzervativnost. London: HarperCo llins. Bezuvjetna reakcija je pobolj anje va eg stanja nak on terapije. na primjer .na primjer. mi jesmo znati eljni. lo e raspolo en i tjeskobu . ali jedna teorija ka e da j e mozak jako osjetljiv na prisutnost socijalne podr ke u postupku oporavka od ozlj ede ili infekcije. Ali te mjere i ko taju. Drugi prijedlog je da placebo efekt funkcionira putem uvjetovanja (vidi takoðer "N eka vam kofeinska navika postane ukusna" [trik #92]). èi me se proces ozdravljenja ubrzava.uija ranjenog mjesta i odlaganja ozdravljenja.#. Anti-inflammatory effect of ult rasound therapy: Evidence for a major placebo effect. British Journal of Rheumat ology. Tehnièkim rjeènikom.nego ono na to ne djeluje.bol. 25.. M. Sami po sebi.

Prethodni p ostupci s pona anjem su korelirani jaèe od bilo koje druge varijable koju su psiholo zi poku avali mjeriti. i ne najmanje toga da je prethodna o dluka èesto najbolja ili ona koja najbolje odra ava na karakter. -T. Nijedna sila posve ne prevladava i u svakom pojedinom sluèaju nadmeæe se nekoliko sila. Prva verzija Smrtonosna bolest se iri gradom èiji ste gradonaèelnik. Koju strategiju æete i zabrati? Odr ite status quo ti # : Druga verzija Smrtonosna bolest se iri gradom èiji ste gradonaèelnik. a za drugu postoji ansa 1 prema 3 da æe spasiti 600 ljudi i ansa 2 prema 3 da neæe spasiti nikoga. uglavnom nastojimo biti barem dosljedni. a za drugu postoji ansa 1 prema 3 da nitko neæe umrijeti i ansa 2 prema 3 da æe umrijeti 600 ljudi. Va glavni zdravstveni savjetnik vam ka e da mo ete birati izmeðu dva plana lijeèenja.3 kao to je pristranost prema brojevima [trik #70]. zapravo bilo to. To znaèi Odr ite status quo da èesto istoj osobi ne mo ete dvaput dati isti problem ako je sastavljen tako da iz azove razlièite pristranosti. Uglavnom se trudimo biti racion alni pa se èuvamo stvari koje nam stvaraju pristranost kako bismo ih otpisali. Provjerite to su zais ta napravili pro li put i na tome temeljite svoje predviðanje. marku ili seksualnu orijentaciju oznaèiti na upitn iku . One èine mentalne sile k oje guraju na e zakljuèke na ovu ili onu stranu.. uzmit e ove dvije verzije i poka ite ih prijateljima. Osjeæate? Imate dojam da su te odluke razlièite.da æete osjetiti elju da na njih odgovor ite razlièito. s kakvom æe osobom leæi u krevet. Ako vam va e vrhunske razumske moæi ne dopu taju da osjeti te odvlaèenje izazvano povr nim odlikama problema (koje stvaraju pristranost).to se oèigledno stalno d ogaða i najzanimljiviji je dio ivota. koje stvaraju ko nzistentne navike i uroðenu konzervativnost. No. S. ljudi jesu dosljedni i imaju tend enciju dosljednosti.. Ta pristranost je rezultat brojnih èimbenika.2 Ako biste htjeli predvidjeti za koga æe ljudi glasati. dakle. iako znate da su jednake. najkorisniju informaciju dob it æete ako saznate njihove dotada nje sklonosti i navike. meðutim. Ne tvrdim da se ljudi ne mijenjaju .jer vam je mozak evoluirao na isti naèin kao i moj . to se dogaða . Pristranosti pri zakljuèivanju su tendencije a ne apsoluti.niti njihov osjeæaj pritiska da se odluèe za ne to od toga. Ali tu su jo i mental ne sklonosti. Primijetit æe sliènost u izlaganjima i znat æe da bi odgov ori trebali biti jednaki. Oèekuje se da æe pobiti 600 ljudi . _J Neke su pristranosti. Statistièki. to æe ku piti. Te "kognitivne iluzij e" djeluju èak i onda kad jednu uz drugu ponudite dvije razlièito pristrane verzije odabira. Na djelu Unaprijed æu vam reæi da su dvije verzije problema logièki identiène ali znam .U ovom æemo triku razmotriti na e sklonosti prema postojeæem stanju i vidjet æemo otkud ta tendencija potjeèe.ne koju æe stranku. Ali opæenito. Oèekuje se da æe pobiti 600 ljudi . Meðu takvima je i primjer koji æemo vidjeti na djelu. najkorisnija mjera bit æe vam ono to su uèinili pro li put. Va glavni zdravstveni savjetnik vam ka e da mo ete birati izmeðu dva plana lijeèenja. P rva strategija æe definitivno spasiti 200 ljudi. Èak i ako znamo da ne mo emo bit i nicionalni. ali na e je pona anje najèe æe potpuno razumno. ako elite predvidjeti to æe ljudi uèiniti u nekoj pozn atoj situaciji. Neæete uvijek pogoditi ali æete èe æe pogoditi ako predviðanje temeljite na navici nego na bilo kojoj drugoj vari jabli. Kreæemo. toliko jake da mo ete osjetiti kako vam odvlaèe misli èak i kad va racionalni dio zna da vas zavode u pogre nom smjer. Ovdje nepa ljivo upotrebljavam rijeè "racionalno". istra ivanja heuristika i pristranosti trebala bi nas navesti da preispitamo psiholo ko znaèenje "racionalnosti". P rva strategija æe definitivno ubiti 400 ljudi. pa èak i racionalno imajuæi u vidu neizvj ost koja obièno prati veæinu odluka u svijetu svakodnevice. U nekim veoma arb itrarnim situacijama koje su smislili psiholozi ljudi mogu izgledati iracionalno . to k a u da æe uèiniti . iako to znate. onako kako bi to uèinio logièar ili o soba koja vjeruje u èisti razum. Ne zanima vas.

_I Jo jedna manifestacija na e sklonosti postojeæem stanju je takozvani efekt posjedovan ja. to ogla ivaèi vrlo dob ro znaju. Korisnik kompjutera mo da se radije slu i jednim Internet-preglednikom. pridajemo veæu vrijed nost od one koju bismo dali da to dobijemo. dakle.T. r~ To mi se èesto dogaða kad provjeravam ono to sam isprogramirao. To je tek jedan Odr ite status quo ti # od naèina na koji ljudsko pona anje kr i racionalnost kakvu pretpostavlja klasièna ekono mska teorija. umjesto da to provjerimo na naèin koji bi mogao otkriti da je pogre no [trik #72]. ali kad je ispravim. prijeæi æe najte u prepreku zbog koje ga d rugi put ne biste kupili. Sva tko tko je ikad poku ao nekoga uvjeriti u ne to zna koliko je on va an.? Kako to radi Na djelu su barem dvije stvari. Nazovimo to "sklono æu prema statusu quo". za to uèiniti ne to drugo? Svakako. najva nije vam je da poènu koristiti va proizvod (zato su djeca tako va na kao ciljna skupina). No. naèin na koji priroda ka e "Ako nije pokvareno. dr e onoga to poznaju.efekt okvira. S. zar ne? . èin jenica da ga je jednom veæ koristila u njoj je stvorila sna nu sklonost da to opet uèi ni. Mo da nemate racionalnog razloga to uzimate marku A a ne marku B kad kupujete d em. ali ako vas proizvoðaè marke B uspije navesti da ga probate (mo da vam g a jedanput da besplatno ili vrlo povoljno). U mnogi m situacijama nas navlaèe da potvrdimo ono to veæ znamo. bili su se voljni odreæi svoje alice za 5 dolara. Ako se ljudi. Kad ljudima nu dite izbor ili argument. a ako elite uves ti neku novinu. Nije stvar u meni. mo ete iskor istiti i pristranost: ljudi donose odluke na temelju onoga to su veæ èinili pa æete pos tiæi bolji uèinak ako ogla avanjem utjeèete na njihovu odluku. oko 75% ljudi se radije ne bi kockalo u prvom okviru. Znaèi. Èak i ako je osoba upotrijebila va proizvod bez pravog razloga.izbor iz meðu sigurnog spasa za 200 ljudi prema kocki na sve ili ni ta. Drugi okvir stvara do jam da ste na gubitku veæ u polazi tu (400 umrlih) pa mo ete riskirati kockajuæi se na s ve ili ni ta kako biste si potencijalno popravili polo aj. U ti m primjerima prvi okvir stvara dojam da æete biti na dobitku bez rizika . nemojte im to ni davati. mogli biste poku ati napraviti to drukèije. Ako ste ne to napravili pro li put i to vas nije ubilo.4 Za to se. dok su studenti bez alica b ili voljni dati prosjeèno samo 2 dolara da kupe alicu. koja vrijedi 6 dolara. kockamo kad mislimo da bismo mogli izgubiti. progra m i dalje ne radi. Ona je vjerojatno ugraðena u na um evolucij om .to je. a ne na njihov osjeæaj u ve zi s tom odlukom. Prva je efekt naèina izlaganja . ne radi se samo o tome to ka ete. nego i kako to ka ete. znaèi. opæenito uzev i. Radim razne stvari ko je mi dokazuju da je u pitanju gre ka na koju sumnjam. lako se vidi na primjeru n avika. Dru ga stvar je pristranost protiv rizika da pogor amo situaciju koja je veæ zadovoljava juæa . mo emo se okladiti da æe na kraju koristiti taj. ako elite da se ljudi neèega odreknu.5 u kojem kad onome to veæ imamo.mnogo æemo radije prihvatiti rizik kad smo u poèetnoj poziciji na gubitku. ali ako drugi dode u paketu s novim operativnim sustavom. kako god da smo to stekli. U igri razmjene koja je uslij edila. U jednom istra ivanju studenti su dobi li alicu s amblemom sveuèili ta. osob ito kad postoji i rizik da æe na kraju stvar ispasti lo ije po vas? trik #74 Odr ite status quo U ivotu Na osnovi te sklonosti navikama mogu se izvesti razni trikovi. a skloni smo izbjeæi k ockanje pred dobitkom? Tvrdim daje to dio opæe pristranosti prema postojeæem stanju. Sam osjeæaj vlasni tva koji su d obili kad im je poklonjena alica bio je dovoljan da stvori razliku u vrijednosti koju su dvije skupine pridavalo tom predmetu. navedite ih da je probaju prije nego ih poènete uvjeravati da je p . Za to je pristranost statusu quo evolucijski adaptivna. a u drug om je omjer obratan. ali za to se uzalud truditi. Sklonost prema statusu quo djeluje i za uvjerenja. U eksperimentalnim istra iv anjima te dileme. ne popravljaj". a ne samo za pona anje.

barem poku ajte uvesti elemente te novosti unu tar neèega to je veæ poznato. heuristics. A. Vidimo ruku. W. Ako vam to ne poðe za rukom. Ajzen. com/pdfserv/i 1520-0477-080-07-1385. ali ni ona . I to je jo jedan heuristik. I. Psychological Bulletin. Tversky. N jihovo nam poznavanje mo e pomoæi da se na vizualni dizajn informacija dobro uklopi u ono to ljudi oèekuju. u kojem ljudi pridaju manju vrijednost novcu koji nisu oèekivali dobiti (kao to je dobitak na lutriji ili nasljedstvo). Residual effects of past on later behavior: Habituation and reasoned action perspectives. Rhinehart. and status quo bias. (1998). 2. & Wood. Personality and Social Psychology Review.i ondje gdje je nema. a ne prste i dlan. za to vidimo jednog psa kako trèi po livadi. Wikipedia ima zgodan. Znamo da svijet ne vidimo kao izolirane dijelove nego kao pojedinaène objekte i gr upe. R. Journal of Economic Perspectives.pdf). trik #75 Uoèite ge talt trik l Uoèite ge talt #75 Svoje vidne percepcije grupiramo u skladu s ge taltistièkim principima grupiranja. kad nas pas zbaci na tlo. 6.. Tek nekolicina temeljnih principa grupiranja obavit æe najveæi dio posla pa æe vam njihovo poznavanje pomoæi da i sami osmislite dobru vizualnu org anizaciju informacija. Ponekad je to najbolji naèin da otkrijemo pod kojim pretp ostavkama zapravo djelujemo i shvatimo da se one sasvim ne podudaraju s onim to s e dogaða u stvarnom svijetu. Habit and intention in eve ryday life: The multiple processes by which past behavior predicts future behavi or. Na djelu Automatsko grupiranje obavljamo tako prirodno da ga primjeæujemo jedino kad izosta . The framing of decisions and the psychol ogy of choice. Bulletin of the American Meteorological Society. & Thaler. i kako ignoriramo uzrok u uzroèno-posljediènoj vezi. J. Kahneman. The Dice Man. (1981). 453-458. D.. Rijeè "ovo" se. (1999). 107122. 5 (1). osmo poglavlje: Objedinjavanje " trikovi # 75-80 to "ovo" èini rijeèju. znamo da je kriv pas? Drukèije reèeno: kako grupiramo osjete u cjelovite objekte i kako odluèujemo da odreðeni skup percepcija èini uzrok i posljedicu? To nije ba lak problem. loss aversion.nije savr ena i mo e se prevariti. Priroda uzroènosti se ne prenosi u nekom lako uoèljivom oblik u kao to se boja prenosi svjetlom. a ne tek skupom spojeno napisanih slova o. I jedno i d rugo su naèela prema kojima mozak izvodi grupiranje. u iju.alien-press. 1385-1397 (http://ams.ivost koju pokazuju iva biæa . Vidi takoðer: Ouellette. Vidimo zid kao cjelinu. a ne zbir nogu. Dobar uvod u kognitivnu pr istranost i heuristiku je Nicholls. D. (1991). dijelove psa vidimo kao jednu ivotinju zato to se kreæu zajedno. 8c Kahneman. dr i skupa jer su slova napi sana pravocrtno i meðusobno su manje udaljena nego slova okolnih rijeèi.wikipedia. o njoj moramo nagaðati.. Science. Suprotnost efekta obdarenosti je efekt neoèekivanog dobitka /engl. Upravo u tu svrhu u nama postoje he-uristici koji se zasnivaju na razlièit im oblicima objedinjavanja. 3. Cognitive illusions. Bilje ke 1. a ne zasebne cigle. (2002).kako æemo vidjeti u [triku #77] "Vidite èovjeka u pokr etnim svjetlima" . 124. A.org/wiki/List__of_cognitive_biases).. na primjer. Anomalies: The endowment effect. 193-206. Knetch. L. 4. Umjesto da je izravno osjetimo. Prirodno stvari grupiramo zajedno i poku avamo stvoriti koherentnu sliku od svih pojedinaènih dijelova.rihvate. dlaka i vla nog nosa na travi? I za to. L. J. iako nestrukturiran popis kognitivnih pristranosti (htt p://en. v i o? Ili da posta vimo slièno pitanje. A da odgovorim na drugo pitan je. Vidjet æemo kako percipiramo ivot nost . N. 80(7). 54-74. H. 5. (1971). w indfall effect/. and climate prediction. Ta nam o trina pri prepoznavanju omoguæuje da prepoznamo oblike drugih ljudi na osno vi siæu nih znakova. 211.

Moguæe je mentalno grupirati predmete i kad se ne mo e primijeniti nijedan od tih pr incipa. gledat æe desno. Slika 8-1 pokazuje neka od tih pravila organizacije na d jelu. takvu grupu do i vljavamo kao ge talt. Va automat za sliènost oblikovao je trokutiæe u retke i stupce te ih je s mjestio u dvije grupe. Svijet nije hrpa nepovezanih dijelova i veze je korisno vidjeti . zajedno s ostalima. a z . pa na slici vidite stupce a ne retke ili re etku. ali ga vidimo jer bi polo aj tri mala Pac Mana bio dovr en da postoji. Zatvorenost Postoji tendencija da se obrasci dovr e. samo najèe æe nisu. Slika 8-2. brojem ih daleko prema uju one smislene. Mo dana naèela grupiranja su ga pustila na miru. Tada kontrolirano grupiranje mijenja naèi n na koji vidite. Ako ga ment alno sastavimo s lijevim skupom. Èetiri najèe æe navoðena ge taltistièka principa grupiranja Predsvjesno grupiramo predmete koji su si blizu. Sliènost Skloni smo zajedno grupirati objekte iste vrste. Ovaj princip je razlog zbog kojeg se trokutiæi u prvom dijagramu okupljaju u dva skupa.ne. ovisno o tome kojoj grupi mislimo da prip ada2 Uoèite ge talt ti #: da gleda dolje lijevo. "Gestalt " (otprilike) znaèi "cjeloviti oblik". Kad se sastav dijelova ne uklapa u principe grupiranja kojima se koristi moz ak. vidjet æemo pukotine. U obliku iz primjera trokuta nema. Dvije grupe trokutiæa koji pokazuju razlièite smjerove i sredi nji trokutiæ k oji mo e izgledati usmjeren na oba naèina. Primjer za svaki od njih prikazan je na slici 8-2. Bilje ke 1. a za usamljeni trokutiæ ne osjeæamo da pripada ijednom. Ge taltistièki principi djeluju u vidnoj obradi ne zato to su uvijek ispravni nego za to to su u prosjeku korisni. tiskane ili internetske. volimo vidjeti i oblike koji bez prekida na stavljaju isti slijed. a ne stupce razlièitih oblika. Kad sredi nji trokutiæ sa slike 8 1 pridru ite jednoj ili drugoj grupi. Nije da sliène stvari ne mogu biti odvojene. no jesu li zaista korisni? Doba r dizajn stranice. Iako pravi prijevod s njemaèkog ne postoji. Ako ga odluèite smjestiti s drugim skup om. I jedna i druga grupa se dr i zajedno dijelom zato to su trokutiæi slo eni u obrazac (d va duga stupca u istom smjeru) a dijelom zbog blizine (oblici koji su manje udal jeni jedan od drugoga lak e tvore grupu). jedna gleda dolje lijevo a druga desno. Kako to radi Pravila prema kojima mozak grupira sliène objekte zajedno u psihologiji se zovu ge t altistièki principi grupiranja. izgledat æe ka<> >> > >>>> // >>>> Slika 8-1.1 Na slici ne vidite 17 trokutiæa nego dvije grupe od po osam trokutiæa i jedan trokut iæ u sredini. Èetiri najèe æe navoðena principa grupiranja su blizina. ima smisla da je vidite kao jedinstveni ge talt a ne kao ovdje nju ku tam o rep. zatvorenost i stalni sli ed. koherentan obrazac a ne kao nepovezane dijelove. Kad objekte i njihove meðusobne odnose shvaæamo kao jedinstven. oba skupa trokutiæa sa slike 8-1 shvatili smo ge tal tistièki. Meðutim. Blizina Ff^^^m Uoèite ge talt Stalni slijed Kao to volimo vidjeti dovr ene obrasce. Iako se do gaðaju i nasumiène koincidencije. moguæe je namjerno smjestiti usamljeni trokutiæ u jednu od grupa. podrazumijeva laku shvatljivost. on pre uzima orijentaciju te grupe kao cjeline. U ovom primjeru naizmjence vidi te retke kvadratiæa i kru iæa. Oni su dobra heuristièka pravila koja nam poma u da shva timo svijet. Na primjer.ako lovite nek u ivotinju. sliènost. Trokutiæ u sredini je daleko od obje grupe i ne uklapa se ni u jedan obrazac. Ge taltistièki principi grupiranja su zanimljivi. Na primjeru vidimo dvije crte kako se ukr taju a ne dva vr ka strelica kako se dodiruju ili dodir èetiri crte.

James Levin je primijen io ge taltistièke principe grupiranja na web dizajn (http://tepserver. Pojava di ugih toèkica i miliovo » > na a nje va em vid im m sustavu daju korelacije Da bi vas uoèili. ako se ne to giba zajedno.ucsd. Pretpostavke koje pritom k oristimo manifestiraju se kao ge talti-stièki principi grupiranja. koji se mijenjaju na isti naèin ili se kreæu u istom smjeru.edu/chip/ illu mot __capt_grpng. a mo da i koincidencija dvaju nepovezanih s vjetala. Java). u kretanju .ed. Na djelu Filmiæ "Iluzija . Isprva vidite samo toèkicu kako se pali i gasi pokraj kvadratiæa.ucsd.grupiranje" (http://psy.edu: 1608 0/~jlevin/gp). Promatranje pona anja u vremenu omoguæuje nam da nepogre ivo ispitamo prostorne podatke i naðemo im zajednièki uzrok.1 prikazan na slici 8-3. Prva toèkica se i dalje pali i gasi . koji se bave statiènim objektima. Da bi vas uoèili.html. Zatim se u susjednom podruèju pridru uju i druge toèkice. pomalo sliène oèim a u mraku. lako je kao logika slabo.edu/Hlevin/gp/time-example-common-fate. Kad se giba.htm). Svijet je lak e razumjeti ako percipira mo skup objekata a ne tek sirovu masu osjeta. Ali ako se svjetla mièu u isto vrijeme u istom smjeru i poskakuju karakte ristièno za ljudski hod. Gledajte video barem 30 se kundi. Osim tih osnovnih principa grupiranja.edu/~classics/Werthe imer/Forms/forms. Real video) demonstrira kako vam globalni kontekst i zajednièka sudbina potpuno mijenjaju percepciju istog predmeta. i jedan od naèina da se to uèini je gr upirati percepcije za koje se èini da imaju isti uzrok. ona su gotovo sigurno jedinstveni objek t. U tome je prava snaga zajednièke sudbine.jedino kad se demonstracija animira vidite objekt unutar uma. sinkronizirajte se I" trik ] L #76 J Da bi vas uoèili. Kad je zaustavljena ne vidi se nikakav uzorak osim nasumièn ih crtica. Svuda oko nas je zbunjujuæi svijet pun umova. ovak o otisnut je nevidljiv Vidite oblik s teksturom koja izgleda statièno kako se giba na pozadini sliènog. \ Dodatna literatura Te je principe prvi put prepoznao Max Wertheimer u svom èlanku iz 1932. Mo da najsna nija takva pretpostavka naziva se zajednièka sudbina. nas umièno iscrtkanog uzorka. sinkronizirajte se Skloni smo grupirati stvari koje se dogaðaju istodobno ili se kreæu u istom smjeru. koji se k oriste za vid. to je izvrstan trik kad treba uoèiti neki obrazac. Korelacije postoje samo u vre menu. kru iæ skriven u uzorku pozadine postaje jasno vidljiv.uc sd. Slika 8-3. sinkronizirajte se koje su jednostavno prejake da biste ih zanemarili.asu.pokretne slike . Kliknite bilo gdje na sliku kako biste pokrenuli ili zau stavili demonstraciju.nanje o moguæim sukobima s tim principima tu itekako poma e. Zamislite da izdaleka ugledate dvije svjetleæe toèke. Da bi vas uoèili. vidi "Uoèite ge talt" [trik #75]). Zajedno æemo grupirat i dogaðaje koji se odvijaju istovremeno. znat æete da su to oèi. intera ktivna je demonstracija naèina na koji va vidni sustav deducira oblike objekata na temelju kretanja. skup heuristika k ojima se slu i mozak da bi okupio stvari u cjelinu (za najjednostavnije. i èim se prva ugasi ostale se pomièu udesno . godine "La ws of Organization in Perceptual Forms" (http:// psy. postoje i drugi koji deduciraju grupe na temelju pona anja u vremenu [trik #76]. Ilustracija je nadahnuta demonstracijama Freda Attneavea kori tenim u knjizi Ho w the Mind Works Stevena Pinkera. Ako poska kujuæa svjetla proðu ispit zajednièke sudbine. gotovo je nemoguæe vidjeti to kao zasebne pr edmete a ne kao koherentnu cjelinu. Sada se vi e ne mo ete otrgnut i dojmu da se prva toèkica mièe iza kvadratiæa. Tu izvjesnost vidni sustav obilje ava tako to nam daje odgovarajuæe sna an perceptivni do ivljaj. sinkronizirajte se #76 Kako to radi Zakljuèci koji se izvode na temelju ge taltistièkog grupiranja su tako predsvjesni i a . Mo da pomislite da to jesu oèi.samo je vi e ne mo ete gledati na taj naèin. 2. bez pomoæi boje i sjenèanja. "Primjer vremenskog ge taltistièkog principa: zajednièka sudbina" (http://tepserver.

HTML. percepcija æe vam se promijeniti i vidjet æete kretanje u suprotnom smjeru. ali ljudi ne ive samo u svijetu objekata kao to su . 1(2). rodu i drugim pojedinostima . U ovom sluèaju. Da bi se to dogodilo. kontrast. Ovaj naèin kontrole jaèine [trik #26] ima sliènu ulogu u naknadnim efektima prividnog kretanja [trik #25]. u kombinaciji s pretpostavkom da su s luèajne korelacije vizualnih uzoraka malo vjerojatne. Sr problema je ista . Zajednièka sudbina mo e dovesti do nekih sofisticiranih zakljuèaka. To je razlog zbog kojeg automobile vidimo kao auto mobile a ne kao zbir kotaèa.mo ete vidjeti dva naèina rotacije kugle.sussex. eto. S vremenom im se aktiv nost smanjuje pa prevladaju neuroni koji kodiraju drugi prividni smjer rotacije. Blake. koje se kreæu u suprotnom smjeru. izoliran u lubanji.ali samo dok ne stane . U ovim demonstracijama. a radi se o pitanju kako mozak ispravno povezuje sve infor macije kojima barata: sve to se dogaða na raznim mjestima u vanjskom svijetu.2 Neuroznanstvenici to nazivaju problem povezivanja. a opet.ac. ne trebate ulo iti napor.. Skup toèkica koje vidite "u prvom p lanu" odreðuje smjer u kojem æete vidjeti rotaciju kugle. konstruiramo uvjerljivu perc epciju objekta. Kod ovog je videa najslaðe to to vizualne informacije nisu jednoznaène . D. (1998). a ne oblik u prokretu. obrazac toèkica je takav da vidite kuglu kako rotira oko svoje osi. Buduæi da vidite kuglu kako se giba u odreðenom smjeru. jer se konstrukcija objekta odvija prije razine svjesnosti. Sve to treba preplesti u koherentnu percepciju. Za na mozak. Sve te demonstracije pokazuju kako korelacije u vremenu djelotvorno oblikuju na u percepciju. Tu se dogaða ne to jako pametno. 2. Alais i suradnici su predlo ili da va nost zajednièke sud bine odra ava jedno dublje naèelo organizacije mozga. kod kojih neuroni aktivni za jedan smjer kretanja smanjuju aktivnost uslijed konstantne stimulacije a neuroni aktivni za suprotan smjer pr euzimaju vodstvo i dominiraju na om percepcijom kad se podra aj stalnog gibanja prek ine. to det ektiraju razlièita osjetila.sinkronizacija podra aja èak mo e promijeniti va u sliku o v lastitom tijelu.a isti mehanizam mo da stoji u i poza dini mo danog rje enja problema povezivanja. na a ih percep cija tretira kao dijelove istog objekta. objekt jednostavno ne mo ete ignorirati. zvuk i tako dalje). aktivni æe biti neuroni koji reprezentiraju tu percepciju. Na osnovi zajednièke sudbine mogu se donositi i zakljuèci o kretanju toèkica mnogo slo e nijem od rotirajuæe kugle. N aprosto niste u stanju natjerati se da vidite skup toèaka u pokretu. Sve je to divno i krasno. U filmu "Kinetièka d ubina" (http://www.utomatski da je te ko i zamisliti kako percipiramo svijet koji mozak nije organizi rao u objekte.ako su dvije stvari precizno korelirane. Izbor vr i va vidni sustav pa vidite neke toèkice kako se k reæu iza drugih. I ne samo nju .ucsd. putuju ka istom odre di tu. to se dogaða prirodno. Njihova je sugestija da zajednièka sudbi na odra ava sinkronizaciju izbijanja neurona . Alais. Unutar weba Jima Levina o ge taltistièkim principima i web dizajnu (http://tepserver. Bilje ke 1.edu: 16080/~jlevin/gp). Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima Svjetla na zglobovima etaèa dovoljna su nam da steknemo ivu sliku o njemu. samo na osnovi pokretnih svjetleæih toèkica vidite objekt trodimenzio nalne dubine kako se giba na osobit naèin. R. 160-164.uk/home/Ge-orge_Mather/Motion/KDE. Kod biolo kog kretanja [trik #77].. Nature Neuroscience. Program je napravio Adam Doppelt. Qui ckTime video). stakala i retrovizora koji. èiji sastavni dijelovi imaju obilje ja reprezentirana u r azlièitim podruèjima mo dane kore (kao to su boja. percipi rana korelacija je Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima jedini naèin na koji je ikad mogao zakljuèiti koje osjete treba meðusobno pridru iti kao dijelove istog objekta. ck Lee. Ako gledate film neko vrij eme. na primjer mjesto na kojem mozak misli da se nalaze ruke [trik #64]. Vidna percepcija ima posebne rutine kojima stvari koje se mièu zajedno grupira u j edinstveni objekt [trik #76].lifesci. Visual features that vary together o ver time group together over space. primamo vrlo malo informacija (samo kako se uzorak mijenja u vremenu). S. Ona preno se informacije o raspolo enju. vjerojatno uslij ed nekog procesa adaptacije. vidni sustav je osobit o spreman uklopiti pokretne toèke u shemu sliènu ljudskom tijelu kako bi pomogao pri percepciji ljudskog oblika.

laktove i druge dijelove tijela. Ta nam sposobnost (a da nas ni ta ne ko ta ) omoguæuje da percipiramo cjelinu samo na osnovi apstrahiranih dijelova koji se g ibaju na odgovarajuæi naèin. nego u svijetu pu trik #77 Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima nom ljudi. oèigledno etaè a na drugom je par koji ple e.lifesci. prikazana na sl ici 8-5.uk/Optical/Da ncingLights_main. Mo da izraz lica ima prvenstvo pred d r anjem tijela a udove ionako morate artikulirati da biste dobili puni uèinak. Gledajuæi samo konstelaciju pokretnih svjetleæih toèkica prièvr æenih za koljena. zaèuðuje to animirani likovi tipa èièa Gli e nisu popularni kao smajliæi.htm (ijedno i drugo su QuickTime filmovi). izgledale bi kao èovjek koji hoda 1""""""11 'lnijHpji Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima iva slika etaèa pokazuje da umijemo integrirati korelacije svjetleæih toèkica i usporedi ti ih s nekom vrstom predlo ka za ljudske kretnje. efekt se gubi èim zaustavite film. Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima ti Kako to radi Efekt je oèigledan. -T.stabla i automobili. ne znaèi da ih ne mo ete napraviti rasplesani lik veæ samo s obiènim znakovima na tipkovnici (http://www. Èinjenica da mo emo percipirati ljudski oblik .pa èak i raspolo enje i rod . mo da èak i vi e.html. Slièan proces le i u podlozi percepcije izraza smajliæa na In ternetu [trik #93]. Na prvom filmu je.bml.de/Demos/ BMLwalker. at-bristol. dobit æemo ivu percepciju osobe. smjer. prostornuobradu pa èak i motorièke procese. ac. Da se toèkice mièu. te inu. Sto. Iz pokretnih svjetala ne percipiramo samo apstraktne oblike. Sretan podeblji mu karac prikazan svjetleæim toèkicama Samo na osnovi naèina na koji se svjetla gibaju mo ete prepoznati prikazuju li podeb ljeg mu karca koji je dobre volje ili pomalo upla enu enu prosjeène graðe. Na se mozak zatim mo e poslu iti tim predlo kom kako bi si olak ao prepo znavanje novih primjera tijela u pokretu. Imajuæi u vidu koliko smo dru tveni i kako drugi ljudi znaju biti zeznuti . Sto vidite? I jedno i drugo su samo svjetleæe toèkice koje se gibaju u dvije dimenzije. Od toga ive i karikaturisti . Kao stoje sluèaj i s demonstracijama zajednièke sudbine [trik #76] o tome kako grupi ramo objekte prema njihovu pona anju u vremenu. uobièajenih vidnih procesa. pa slika 8-4 (slièica iz prvog filma) vi e lièi na sluèajnu zvjezdanu kon stelaciju nego na ljudski lik. to ovisi o orijenta ciji slike. Na djelu Otvorite Internet-preglednik i odite na adresu http://www.odnose va nih obilje ja (zglobova) ljudskog tijela u vre menu i prostoru. _l Percepcija biolo kog kretanja na osnovi pokretnih svjetala ne proizlazi iz drugih. nego i podruèja ukljuèena u pamæenje objekata.bash. kao i cijela slika sa svim neva nim pojedinostima r~ S obzirom na to da na mozak tako dobro detektira ljudske oblike.org.2 Istra ivanja sa snimanjem mozga pokazuju da takvi proc esi ukljuèuju razna podruèja mozga. meðutim.org/24281).prikazati samo bitno jednako je ekspresivno. izvodi borilaèke vje tin li ne to glumi.samo na osnovi pokretnih svjetala demonstrira da automatski prepoznajemo obrasce uobièajenih ljudskih oblika kakve svakodnevno vidimo. omoguæuje vam da mijenjate spol.ruhr-uni-bochum. raspolo enje i energiènost etaèa omoæu regulatora na lijevoj strani. Pogledajte video naopaèke (ovo je lak e izvesti ako imate laptop) i neæete vidjeti ni ta to bi imalo slièilo ljudskom kretanju.4 . Slika 8-5.Sussex. Uz pomoæ iskustva i specijaliziranih neuralnih modula nauèili smo zajednièka svojstva pokretnih ljudskih oblika . Slika 8-4.3.psy.uk/ home/George_Mather/Motion/BM. ne èudi to imamo i posebne rutine kojima stvari koje se mièu poput ljudi grupiramo u jedinstveni objekt. a per cepcija æe nestati kad svjetleæe toèkice stanu. T e informacije imaju smisla samo kad se kreæu (stvarno teta to ne mo emo staviti animac ije u knjigu). naravno. ne samo ona koja su i inaèe ukljuèena u vid. S. Demonstracija s adr ese http://www. HTML1 ili http://www. Usput reèeno.

6 U ivotu Ako ste biciklist.optionweb. (2003). zar ne?).de/bu/demo/chinnericw-alker) montirani su tak o da prikazuju dva etaèa. & McCarthy. C. postiæi æete da se predmeti kreæu ka da su ivi. ili da vam ljudi namjerno ote avaju ivot. Film se nalazi na stranicama Georgea Mathera s uvodom u percepciju kretanja ( http://www.. Evol uirali smo za ivot u svijetu ivotinja i predmeta. Accident Analysis and Prevention. M. "Last But Not Least: a Chimeric Point Walker. T. 2201-2205. 7. 395. Q. 865-866. ne "poku ava" ni ta. Ta specija lizira-nost za pronala enje smisla djelovanja znaèi da imamo dispoziciju da ga uoèimo iako ga u strogom smislu nema . strogo govoreæi. e # trik #77 Ugledajte èovjeka u pokretnim svjetlima taèem" (http://www. & Bulthoff. V. a va kompjuter sasvim sigurno to ne èi . Neural mechanisms for the recognition of b iological movements.ppi-r.7 Bilje ke 1. J. Perception.. N. (2003). M. Nature.kyb. conVpeio0303/p5010. A. u ivotu ba i neæete susresti takvu konfiguraciju pokretnih toèkica. ukljuèuje se va mehanizam za detekciju biolo kog kretanja i vidite èov jeka kako normalno hoda ali zapravo gledate samo jedan sloj toèaka .ac.pdO. Mitchell.. Prirodno je osjeæati da vas kompju ter mrzi. 36(3). James (2004). Nature Reviews Neuroscience. 23(17). (2003).html). Algoritam za percepciju biolo kog kretanja nije nepogre iv. Visibility aids for pedestrians and c yclists: A systematic review of randomized controlled trials. 3. Goldstein. McKeown... 4. na u specijaliziranu adaptaciju na percepciju biolo kog kretanja mo ete upotrijebiti u svoju korist. koji se kreæu u suprotnim smjerovima. (1988). H.". Neka stvari o ive 'trik #78 Neka stvari o ive Unesete li par dodataka u naèin na koji se ne to mièe. Allison. Seeing biological motion. 5. 8t Mapstone.onu kvalitetu postojanja aktivne svrhe zbog koje stvar i izgledaju kao da su ive. Ponekad. D.mpg.. Giese.uk/home/George_Mather/ Motion/index. 23(24). Journal ofNeuroscience. Pravi etaèi od svjetleæih toèkica zasniv aju se na stvarnim ljudima i tada jasno prepoznajete kamo idu. K. aktivira se dio mozga (am igdala) koji normalno reagira na upla en izraz lica. 32. (2003). Vuong. ljudi vas razumiju puno lak e nego da ste poèeli prièati o minimiziranju energ ije. 68 19-6825. M. T.uz malo truda mo ete kontrolirano vidjeti jednog ili drugog etaèa. Mehanizam za detekciju je preva ren. 8t de Gelder. B. Neri. kad svjetla odaju dojam upla ene osobe. J. na sustav za percepciju detektira samo-uzroènost te nam pru a dojam ivosti . slo enija i opas ija od predmeta pa je na um umnogome pristran pri detekciji djelovanja . & Burr. 4. C. 377-383 (http:// www. te vas èine uoèljivijima. T. Seeing fearful body expressions acti vates the fusiform cortex and amygdala. Ako ka ete da voda "poku ava" pronaæi najbr i put niz p laninu. Hadjikhani. iva bièa su.Sto je najbolje. & Poggio. Brain activity evoked by the perception of human walking : Controlling for meaningful coherent motion.3 iako je alosna èinjenica da veæina ljudi najvjerojatnije uopæe ne razmi lja o vama. jednog preko drugoga. meðutim.. I. Kwan. a razlogje isti u oba sluèaja. etaè od svjetleæih toèkica mo zgledati kao da se istodobno kreæe u dva smjera.lifesci. Dok ih gledate.kad opisujemo dogaðaje u kojima nema namjere priro dno nam je govoriti o namjerama. 305 312. C. 6. H. Thornton. 2. ivost je lako uoèiti ali o njoj je te ko razmi ljati. Irene.5 Na i specijalizirani mehanizmi za prepoznavanje biolo kog kretanja izravno su povezani s emocijama. iako voda.onoga to se dogaða zato to je netko htio da se dogodi zbog nekog cilja (bolje je pretpostavi ti da se ne to dogodilo sa svrhom nego to potpuno ignorirati. Morrone.180-192. QuickTiine filmov i s "hiineriænim . kad nema dokaza uzroènosti. G. Dokazano je da fluorescentne sigurnosne oznake postavljene na zglobove ukljuèuju sustav za detekciju biolo kog kretanja kod vozaèa.tuebingen. P... Current Biology.sussex. Pelphrey. A.

Upitajte dijete: " to se ovdje dogaða?" Iz opisa bi vam trebalo biti jasno. Mo da i ne znate to netko gada kamenjem. Dobro je i ako je likovima prepoznatljiv "prednji" kraj i kreæu se po glavnoj osi.mov. Uoèite kako statièna slika uopæe ne daje znakove koji bi ukazivali na to da su likovi ivi. QuickTime). trebaju se samostalno kretati. i najoèitije. Veliki objekt se uvijek treba kretati sporo prema malom. i to tako da izgleda kao da je ono sam o-uzrokovano. Li kovi djeluju kao da su ivi ne mo ete si pomoæi da o njima i razmi ljate kao o ivima. Uzmite dva predmeta: nije va no koja. Ne to slièno mo ete v idjeti u filmu Heidera i Simmela (http:// research.rriov. Polako mièite veæi predmet prema manjem. jedino io vas mora razumjeti i moæi vam odgovarati na pitanja. na adresi http://res earch. koji se kreæu oko velikog èetverokuta. Neka stvari o ive Ako ne mo ete doæi do djeteta. Likovi koji slijede neki cilj i medudjeluju s okolinom (guraju se ili vijugaju i zbjegavajuæi druge objekte) takoðer izgledaju ivlje. ljudi koji su pogledali ova j film pripisivali su geometrijskim likovima emocije i odreðene osobine liènosti. i mnogi ljudi to spontano Èine kad ele da pr edmet izgleda ivo. To se vidi u varijanti prvog filma sa strelastim likovima.bilo bi dobro da su razlièite velièine. samo definitivno ne smiju biti ivi i ne smiju ni na koji naèin izgledati ivo .'' Koliko je percepcija ivih biæa fund amentalna vidjet æemo. Na u sklonost da uoèavamo djelatnost u predmetima mo emo iskoristiti tako da ih privid no o ivimo dodajuæi samo nekoliko jednostavnih karakteristika naèinu na koji se kreæu. Ovo posljednje je prilièno razumljivo: na vidni sustav je evoluirao tako da de tektira kretanje ne samo zato da bi ga prepoznao. a djetetu æe biti oèigledno. to.Sioom [jHiKI-hMIJ U"**" .veæ je i gluma da se ne to slijedi dovoljna da se stvori dojam ivo sti. ali Èinjenica da njegovo kret anje mo ete Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu .3 Neovisno o tome na to im je bilo reèeno da obrate pa nju. po tome kako malo dijete tumaèi odreðene pokrete. Nije toliko va no da promatraè vidi sam cilj objekta . koje je svojstvo pred meta ("veliki kamen hoæe uloviti malog"). to mlade to bolje.4 Pretpostavljam da dojmu da je stvar iva doprinosi i ako je brzo zanji e-mo ili je p olako mièemo lijevi-desno. Promjene smjera i brzine takoðer poma u. Kako to radi Prvi eksperimenti sa ivosti izvodili su se uz pomoæ filmova s tri jednostavna lika. yale.ni.S. ovo mo ete isprobati i sami: odite na Internet i slijed ite linkove u sljedeæem odjeljku "Kako to radi" i pogledajte filmove. brzo pomaknite mali predmet na drugi kraj stola.yalo.(<» HM> [Jftllo. Na djelu Jedan od naèina da se poka e kako je ne to psiholo ki fundamentalno je pokazati da to èine djeca. Stavite ih na stol i zatra ite od djeteta da obrati pa nju na ono to æete uèiniti.HJiuvc«Mfr Slika 8-6. iz kojeg je jedna slièica prikazana na slici 8-6 . za nastavak pokusa æe vam trebati neko dijete. da veliki predmet p oku ava uloviti mali. Time se opona a hod i praæenje staze. Kad se pribli e n ko pet centimetara. Neka stvari o ive _)¦¦. Odmah promi jenite smjer velikog predmeta i krenite prema novom polo aju malog. dva trokuta i jednim krugom. dobro æe poslu i i dva kamena ili drvene kocke.edu/perception/animacy/H S-Blocks-Flash. Naravno. Dijete bi jednako tako moglo reæi "Ti smij e no pomièe kamenje". -T. dijete æe izvesti zakljuèak o nj egovoj svrsi i pripisat æe je nekakvom unutarnjem uvjerenju. ali vjerojatno neæe. ali nisam nai ao ni na jedno istra ivanje koje bi to potvrd ilo. ¦ 1 HnmribJ SU_JI. Samo na osnovi fizièkog kretanja. Èim progledaju.\. nego i da bi predvidio svrhu n eèijeg kretanja. djeca oèekuju da vide ive objekte u svojoj okolini i radije g ledaju njih nego objekte koji se naprosto mièu. dakle. dakle. Dra e mu je obja njenje koje podrazumijeva da k men ima svoje namjere. jednostavni objekti trebaju èiniti da bi izgledali kao da su ivi? Prvo. a mali treba uvijek ostati na barem p et centimetara udaljenosti od velikog.edu/perception/animacy/HS-Darts-Flash.

. Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu Kako to radi Percepcija uzroènosti slijedi upravo ona pravila koja biste i oèekivali. to æe poveæati a a je doista i naðete. Ako ste se dobro uskladili. zar ne? S ada uskladite kretanje svog predmeta (kod mene. B/7/e ke 1. zatvaraèa za bocu) s njihalom i po ku ajte ga odr avati na stalnoj udaljenosti od utega.. rekonstruira i uzroènu i dr u tvenu strukturu svijeta izvodeæi svojstva poput uzroènosti i ivosti. Na vidni sustav. dobit æete nepogre iv dojam da predmet u va oj ruci vuèe ut eg njihala amo-tamo. Ta naèela vrijede za osnovnu percepciju fizièkih o bjekata. jasno æete prikazati uzrok i posljedicu. Young infant's sensitivity to movement information specifying social causality. P. To se dogaða iako va e tijelo ima izravan dokaz da su ta dva do gaðaja uzroèno nepovezana: njihalo se mièe samo. M.. Veæ smo vidjeli da mozak tra i strukturu u prostoru [trik #75] i u vremenu [trik #76 ] kako bi organizirao percepcije. meðutim. (1997). M. R. k ako bi va i gledatelji povezali razlièite stvari koje se dogaðaju u isto vrijeme. (1944).1 Percepcija je pronala enje strukture u osjetima. to èini brzo i bez svjesnog napora. Nije bitno to æete uzeti. Istra ivanja sugeriraju da vidni sustav. ona se odvija bez na e suglasnosti i nismo je u stanju zaus taviti ni ako to elimo. Ako u neèemu prepoznate strukturu.. Heider. Lak e je. P. (2000). 57.. Hanlonova britva: "Nikad ne pripisujte zlobi ono to se adekvatno mo e objasniti glupo æu" (http://en. trebat æe vam jo jedan m anji predmet-. Ako ta struktura odgovara stvarnosti. Zatim u slobodnu ruku uz mite taj drugi predmet i mièite ga amo-tako pokraj njihala. Perception. kao i tijela drugih ljudi [trik #77]. moæi æete to efikasnije pohraniti u pamæenju. ba kao to rekonstruira fizikalnu strukturu svijeta izvoðenjem svojstava poput trodimenzional-nosti. 943-951. recimo na desetak centimetara. 243-259. ali nam mogu i pomoæi da razumijemo trik #79 Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu Na djelu Evo jednog naèina da se poka e na to mislim kad govorim o percepciji uzroènosti. o nekolicini odsjeèaka ice na va em radnom stolu misliti kao o dijelovima istog kab ela za mi . An experimental study of apparent behavior. 53 7-561. Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu Ako slijedite par jednostavnih pravila. moje njihalo se sastoji od ovra tnika fotoaparata kao uzice i kljuèeva kao utega. 3.org/wiki/Hanlon's. 2. Ta sposobnost detekcije uzroènosti i ivotnosti [trik #78] perceptivni je fenomen ko ji se razlikuje od na eg sporog i odmjerenog dono enja zakljuèaka o uzrocima i posljed icama (Kad se pitamo "Hmm. dakle . Osim toga. moæi æete je iskoristiti i za predviðanja o onome to struktura predstavlja. Perception of animacy. Tremoulet. Dogaðaji koji . & Feldman. Uoèite da ne vidite tek dvije stvari kako se mièu zajedno. Kad na a vidna percepcija hvata uzrok. Izradi te njihalo od bilo èega to vam je pri ruci i naðite ne to to je otprilike jednako veliko kao uteg na va em njihalu. & Simmel. Stavite njihalo preda se i zanji ite ga slijeva na desno. Ne vidite kako se dogaðaju dvije stvari nego vidite jedan dogaðaj: ne pit ate se kako to da se tanjur razbio ba u trenutku kad je pao na pod. 12. Ni ta posebno. da bismo shvatili kako je rijeè o iluziji.. a pod pretpostavkom da æete mi lako uoèiti.interpretirati kao "baca kamenje na ne to" znaèi da æete potra iti metu. ne tra i samo statiène fizièke strukture . 29. Kako i ko d mnogih optièkih varki. & Carpenter. a na a ruka pokreæe s njim nepovezan pred met. Rochat. ja sam uzeo zatvaraè s boce soka. Cognitive Development. Morgan. mo ete smo pratiti kabel od spoja s raèunalom.wikipedia. J. stvorio ga j e va perceptivni sustav i dostavio ga izravno u svijest. American Journal of Psychology._ Razor). from the motion o f a single object. za to mi se kompjuter ru i jedino kad napi em barem 2000 rijeèi bez snimanja?" bavimo se drukèijim. neperceptivnim kauzalnim zakljuèivanjem). R. kako shvaæamo na u sliku tijela [trik #64].on mo e uhvatiti i uz oène odnose. Imate osjeæaj. da jedna stvar uzrokuje drugu. 4.

kao u drugoj Michotte-ovoj demonstraciji (http://research. Kad udarite èavao èekiæem. S. te dogaðaje ne bismo vidjeli kao uzrok i posljedicu. pa ako lj udima poka ete ne to to bi moglo izgledati kao uzroèni efekt. kao u bilijaru. Scholl je osim toga pokazao i da se vizualni dogaðaji koji normalno ne stvaraju os jeæaj uzroène veze mogu izmijeniti tako da se doda jo jedan istovremeni dogaðaj koji st vara percepciju uzroènosti.mov. Ali vi ne vidite samo to.swf. To opet pokazuje da je vremenska usklaðenost najva niji fa ktor na osnovi kojeg na vidni sustav izvodi uzroènost. kako pokazuje test njihalom. E.. Dogaðaji koje kodiramo kao uzroèno povezane percipiramo kao vr emenski bli e nego to bismo to inaèe uèinili. Prva kugla se tada zaustavlja a druga k reæe udesno. èini vam se ste vi uzrok ulaska èavla. QuickTime). Perceptual causality and animacy. P. QuickTime). R. Ako pritisnete tipku a slovo se ne pojavi j o oko èetvrtinu sekunde.yale.se dogaðaju u slijedu i u konzistentnom su odnosu doimaju se uzroèno povezanima. 4(8).ucla.edu/Discourse/Narrati-ve/michotte-demo . To ilustrira film Briana Scholia s Laboratorija za percepciju i kogniciju Sveuèili ta Yale3 (http://research. _J I prostorna odvojenost utjeèe na percepciju uzroènosti. A. èini se da je ist init i obratni odnos.org/web/2004022617271 æ/http:// www. Tren ds in Cognitive Sciences. vidite kako se jedna kugla sudara s drugom i pokreæe je. crvena kugla sti e s lijeve strane ekrana i giba se sve dok se ne su sretne s plavom kuglom u sredini ekrana. gubi se osjeæaj da se ono to ste napravili dogaða istovremeno i na ekranu. koliko slijed mora biti vremenski kratak i koliko konzistentan treba biti odno s da bismo ih percipirali zajedno? Jedan od naèina na koje se ta pitanja istra uju je takozvana paradigma lansiranja (h ttp://web. The Perceptions of Causality (engl. tako da dobijete lanèanu reakciju od prve do zadnje kugle. & Tremoulet. i èekam da se slovo pojavi na ekranu prije nego pritisnem drugo.yale.iako su kasnija istra ivanja pokazala da veæ time to ka ete raz log ka njenja mo ete udvostruèiti maksimalno trajanje razmaka s kojim se ljudi mogu no siti. J.edu/perception/causality/ temporalGap.6 Va na poruka svega ovoga je da mozak zapravo ne vjeruje u koincidenciju. Osjeæaj uzroènosti potpoma e èekiæ. (1963). njihov æe mozak konstruirat i popratni osjeæaj uzroènosti. neæet e dobiti dojam uzroènosti. (2000). Drugim rijeèima. 2. Vremenskim razmakom izm eðu dvije kugle u paradigmi lansiranja uzroènost se gubi.4) Na to hoæemo li dva dogaðaja percipirati kao uzroèno povezane. Osjeæaj uzroènosti se v raæa ako dodate jo jednu kuglu izmeðu prve dvije. Nepostojanje izravnog kontakta izmeðu dogaðaja mo ete nadvl adati tako da promijenite kontekst. Ureðaj tada vi e nije nevidljiv pri upotrebi i ne mo ete ga koristiti bez razmi ljanja.carleton. Michotte. -T. utjeèu drugi istov remeni dogaðaji. Flash). 299-309.mov. Ja tada vi e ne mogu tipkati i moram pritiskati tipke pojedinaèno. Eksperimenti su pokazali da ka njenja du a od dvije sekunde onemoguæuju uèenje da jedan dogaðaj uzrokuje drugi5 . ali to je jednokratan a ne kontinuiran uzroèni odnos. a razvio ju je Albert Michotte.html). Ako izmeðu ta dva dogaðaja postoji stanka. Da nije èekiæa.archive. Iako prva i posljednja kugla rade potpuno istu Uèinite dogaðaj shvatljivim kao uzrok i posljedicu trik #79 stvar kao i u jednostavnom primjeru prostorne odvojenosti. iako ona nema tako kljuènu ulo gu kao vremenska usklaðenost. time to smo uzroèni odno s uèinili vidljivim vratili smo osjeæaj uzroènosti. B.2 I Mislim da bi to trajanje od 140 milisekundi moglo objasniti za to elektronièki ureðaj postaje iritantan ako je previ e spor.edu/ perception/causoli1y/toolEffecl. Nq . iako su a a namjera (uzrok) i udarac (posljedica) odvojeni i vremenski i prostorno. U prvoj demonstraciji (http://cogweb. dakle. Bilje ke 1. prijevod T. Scholl. Mi .ca/~warrent/210/mic hotte/michotte. kakav simulira primjer s njihalom. Koliko stanka mora trajati? Istra ivanje je pokazalo da s e osjeæaj kako jedan dogaðaj uzrokuje drugi gubi ako je stanka dulja od 140 miliseku ndi. kao alat koji pru a vizualnu poveznicu izmeðu poèetnog i zavr n gaðaja. ali pritom morate paziti da ga vremenski usk ladite. (Usput reèeno. ivcira.

Abolishing the effect of reinforcement dela y on human causal learning. Dr ite njihalo nad kri iæem i postavite neko pitanje (mo da "Je li dugme u ovom njihalu plavo?" ili "Da li je veæ vrijeme ruèku?"). Trrnds in Co%nitice Scwm rs. Perception & Psycho-physics. Buehner. Kad im se povezu oèi. J. (2004). To je primjer za to kako se na djelatnost za koju osjeæamo da je na a mo e utjecati neèi me to le i izvan domene na eg svjesnog odluèivanja. Stavite ruku na stol. Effects of grouping and attention on the percepti on of causality. Sada podignite jedan prst. ali to je u vama uzrokovalo da to uèinite? Oèitanja EEG-a (trik #2] s lubanje ljudi koji upravo odluèuju podiæi prst. dapaèe. M. pomaknut æe marker na stari. Neki ljudi su razgovarali s "mrtvima" za k oje se pokazalo da su jo ivi. 139-159. Causality and the perception of tl mr. "Basic Causality 8z Animacy Demos" na stranicama Briana Scholia s Laboratorij a na percepciju i kogniciju Sveuèili ta Yale (http://pantheon. Za to ste podigli ba taj? Da li to znate? Je li to bila va a slobodna odluka? Ili je donesena negdje drugdje. B. Oèitanja mi iæne aktivn osti ljudi koji se zabavljaju Ouija ploèama pokazuju da samo-generirani signali po mièu marker. 179-191. A..ali buduæi da ne osjeæa mo da smo svjesno uzrokovali pokret. nerotirani polo aj. . Ouija ploèe samo daju odgovore koje i graèi veæ znaju . dakle kao da sami nemamo veze s tim.èak i onda kad su pogre ni. Shanks. Eagleman. a ploèa se okrene mimo njihova zna nja. H. Nemojte si postaviti ruku ili lakat ni na kakav oslon ac dok nji ete njihalom. & Dickinson. 6. J. A. (u tisku). Pearson.les). Njihalo æe se najvjerojatnije zanjihati tako da odgovor bude toèan..1 Podra ivan jem odreðenih dijelova mozga tehnikom transkranijamog magnetskog podrezivanja [tri k #5J mo ete utjecati na to koji æe prst ljudi odluèiti pomaknuti. dakle. Zapamtite da æe se u znak potvrdnog odgovora njihalo zanjihati u smjeru kazaljke na satu.3 Ideomotorièki efekt djeluje kod Ouija ploèe. 'trik #80 Djelujte a da to i ne znate Kako vlastitu djelatnost do ivljavamo kao ne to stoje samo-uzrokovano? To se ne odvi ja automatski. Temporal contiguity an d the judgement of causality by human subjects. a istodobno trebaju gledati na sat i zapamtiti kada su do ivjeli dono enje odluke da podignu pr st. London: Methuen & Co. 57B(2) . Quarterly Journal of Experimental Psychology. Da èovjeka proðu marci! Ustvari. ti(H).. 4. Samo gledajte kako æe se zanjihati u odgovor na va e pitanje. Kako to radi Upravo ste osjetili takozvani ideomotorièki efekt. & Scholl. 323 325. marker. mo emo otuðiti radnju od sebe i izgledat æe nam k ao da ima vanjski uzrok. Ovdje neæemo imati demonstracija. & May. Djelujte a da to i ne znate 5. S. D. s time imamo svake veze (ako ste i dalje zabrinuti). osim on ih iz svakodnevnog ivota. a u znak ne gativnog odgovora obratno.2 a ipak æe svoju odlu ku do ivjeti kao ne to to su sami htjeli.yale. kao nekako "svoju".hln ti). vilinskih tapiæa i posredovane komunikacije (u kojoj pomagaè tobo e kanalizi ra poruke ljudi sa te kim fizièkim o teæenjima). Pogledajte je kao objekt koji se ne razlikuje previ e od ost alih predmeta na stolu.. u ne kom dijelu va eg mozga u kojem nemate pristupa? Osjetili ste kako vi podi ete svoj p rst. D. na oj se percepciji vlastite djelatnosti osjeæaj svijesti mo da d odaje nakon to je na mozak veæ donio odluku o djelovanju. Quarterly Journal of Experimenta l Psychology. (2002). Dodatno literatura Da biste dobili perceptivni dojam uzroènosti morate obraæati pa nju na dogaðaje: Choi. (1989). Pokreti koji se stvaraju u tim sluèajevima potpuno su samo-uzroko-vani (kod Ouija ploèe su istodobno samo-uzrokovani i zajednièki skupini ljudi) . O. R. J. Zatim izradite njihalo od neèeg laganog: dugme na uz ici bi bilo idealno. ne pomièe ruke igraèa.. 3. 41B. Djelujte a da to i ne znate Na djelu Nacrtajte kri iæ na listu papira. edu/~bs265/demo$ /causality. pokazala su da oni izvje æuju o svom do ivljaju odluke o podizanju prsta 400 ms na kon to je EEG pokazao da im se mozak poèeo pripremati za podizanje prsta. M. M. & Holcombe.

. org/wiki/ldeom otor_effect). VVegner sugerira da se mozak. The Illusion of Conscious Will. Kornhuber. kao to je svjesno djelovanje. Hirnpotentialänderungen bei Willkürbewegung en und passiven Bewegungen des Menchen: Bereitschaftpotential und reafferent Pot entiale. to bi bilo vremenski veoma zahtjevno. da je misao kon zistentna s radnjom. D. neku radnju do ivljavamo kao samo-uzrokovanu? A kada ne? Danirl VVe^n er sa Sveuèili ta Harvard'1 sugerirao je da "svjesnu voOsjeæaj svjesne elje nije uvijek dobar pokazatelj da svjesno ne to elimo.. D. kao to je na a reakcija na navike drugih ljudi kao "majmun radi to majmun vi di" [trik #98]. MA: MIT Press. 54. i uèiniti ne to za to ne osjeæamo da je uzrokovano na om voljom. Za to postoje o dobri razlozi koji se teme lje na izraèunljivosti. to bi vas ometalo. K ad mislimo na potvrdan ili nijeèan odgovor koji oèekujemo. i obratno. M. 284. O ovom se èlanku raspravlja u Wegner. Pascual-Leone.ti su pokreti tako slabi da smo jedva i svjesni da ih izv odimo. Natuknica Wikipedije o ideomotorièkom efektu (htíp://en. \ Imajuæi to u vidu. Bilje ke 1. izvodimo male pokrete mi iæa ruke koja dr i njihalo . J. P. Cam bridge. Mo da bismo i bili svjesni da nam se mi iæi mièu da konaèni efekt nije tako nesrazm jerno jak: ruke nam se mièu nevidljivo a njihalo se mièe oèito. Veæi dio obrade mora ostati ispod povr ine da b iste mogli efikasno djelovati. T. kad se og leda s reakcijom jakog njihanja. & W heatley. razumljivo je za to smatramo samo-uzro<^ kovanima ona pona anja koja se dogaðaju bez previ e svjesne namjere ili bez ikakvog truda. P. (1992). 3. Focal transcranial magnetic stimulation and response bias in a forc e-choice task. To sugerira da postoje neka ozbiljna ogra nièenja svjesnog uvida u rad na eg mozga. prikladnijim uzrocima-kandi datima: mrtvim du ama i ostalom dru tvu. (1965). i da je misao jedini kandidat pri razmatranju uzroka. Journal of Neurology. To je razlog zbog kojeg ne do ivlja vamo samo-uzrokovanje te smo skloni nagaðati o drugim. Brasil-Neto. naru ava princip konzistentno-sti pa nam je te ko p ovjerovati da je na e djelovanje djelatni uzrok. jer uzrok i posljedicu ni smo u stanju percipirati izravno.. 55. 2. kad treba odluèiti hoæe li prenijeti do ivljaj svjesne v olje.w!kiped!a. To je slièno osjeæaju uzroènosti [trik #79]. & Hal-lett . & Deeke.edu/~--wegner) i njeg ova knjiga o toj temi. Apparent mental causation: Sources of the experience of w ill. Wegner. u vanjskim dogaðajima ne mo emo izravno percipirat i uzroÈnost osim pomoæu principa kao to su prioritet.wjh. Da stalno dobivate informacije o svim odlukama koje Djelujte a da to I ne znate trik #80 donosi vas mozak. U veæini situacija ti su uvjeti zadovoljeni i osjeæamo da smo pravi vlasnici svojih djela. Osobna stranica Daniela Wegnera (http://www. da osjeæamo kako je neki dogaðaj samo-uzrokovan i on da kad stvarao nema veze s nama. da misao u odgovarajuæem intervalu prethodi radnji. Djelatnosti za koje jesmo odgovorni mo emo otuðiti od sebe. (2002). trik #80 Djelujte a da to i ne znate Iju do ivljavamo onda kad vlastitu misao interpretiramo kao uzrok radnje". Napokon. konzistentnost i ekskluzivnost. American Psychologist. A. Shvatljiva je èinjenica da se VVegnerovi principi koriste za razumijevanje dogaðaja koji su mozgu izvanjski. dakle. kad je rijeè o svjesnom razumijevanju vlastitog djelovanja. Cohen.Kada. nije sluèaj pa djelo otuðujemo od sebe. bilo zgodnije evoluirati sekundarne mehanizme za izvoðenje uzroènosti nego otvoriti mentalne module za izravni uvid. Mikro-misao. To su prioritet.harvard. M. Valls-Solé. Na raspolaganju su nam samo osjetila. Drugim rijeèima. kao kod njihala.1-17. meðutim..to i moramo. L. M.. J. H. vodi trima osnovnim principima. . kon-zistentnost i ekskluz ivnost: redom. Jo je zanimljivije to to mozak iste principe koristi i za razumijevanje unutarnji h dogaðaja. Ideomotorièki efekt i s njime povezani fenomeni su dokaz da je na em mozgu. Ponekad to. 4. 965-966. To znaèi da se osjeæaj svjesne volje ne javlja ak o nemamo tu namjeru. Neurosurgery and Psychiatry.. L. koji ded u-ciramo na temelju na e percepcije dogaðaja . osjeæaj svjesne volje izvodimo kad primijetimo da se na a namjera da djeluje mo poklopila s onim to se dogodilo. (1999). 480-492. Pflügers Archiv. Mo e vrijediti i suprotno. H. G.

Zbog dramatièno sti efekta. Usput æemo posegnuti u vreæu s trikovima o stvarnosti na e ma te. Kad se jedan pojam akti vira u mozgu. Sto. Toènije: kofein. situaciju u kojoj se nalazite dok uèite ( to je jo jedna pojava asocij ativne prirode uma). Ili za to prolazite kroz ivot gledajuæi kroz vlastite oèi. dakle. #84. eæer je na kraju . Za tim mu postavite sljedeæa pitanja jedno za drugim: Kako da vam ne to padne na pamet trik #81 1. Drug i faktor su asocijacije: aktiviranje mentalnog objekta dovodi bli e povr ini i s nji m povezane objekte. iz perspektive treæeg lica [trik #90].Deveto poglavlje: Pamæenje " trikovi #81-92 Ideja ude avanja pojavljuje se na vi e mjesta u ovoj knjizi. Koliko je 5 + 1? 2. I za to trebate zaspa ti u vlaku ako hoæete da vam ma ta poludi [trik #91 ]. Na primjer. To nije uvijek dobro. Glavna tema bit æe nam. utke se aktiviraju i drugi s njime asocirani pojmovi. Na fo koliko je neka ideja blizu povr ini utjeèe kad ste zadnji put pomislili na to. i je ste li razmi ljali o neèemu to je s time povezano.tako smo mi radili .2? . to mo e potvrditi svatko tko si je ik ad htio izbaciti iz glave predstojeæi ispit ili razgovor za posao. #85] -ude avanjem kojim aktiviramo pojmove iako ih nismo izravno do ivjeli. a na osnovi mjerenja tipa ude avanja znamo i da se nesvjesno p ripremamo na upotrebu objekta veæ time to smo ga pogledali [trik #67]. Vidjet æemo i kako stvaramo sna na. Na djelu Kad smo bili kolarci. 'trik #81 Kako da vam ne to padne na pamet To to ne razmi ljate o neèemu ne znaèi da to ne èeka spremno da vam padne na pamet. Stvari nisu samo u mislima ili izvan njih. Èini se da su neke stvari bli e povr ini a druge su duboko zakopane u va em umu. nego bli e njoj. tako da vam ako kasnije posegnete za opæim pojmom tog objekta. pojedinaèni po jam bude pri ruci.da mu mo ete èitati misli. Stvari koje su blizu povr ine izlaze na svjetlo bez naroèitog poticaja. Koliko je 1 + 5? 5. U pozadini Stroopovog efekta [trik #55] stoje auto matske asocijacije. psiholozi se slu e mjerenjem pred-pripremljenosti m entalnih objekata. Uèenje implicitno podrazumi jeva kontekst. ne uvijek ba na samu povr inu. pa æete s ovim pokusom mo da postiæi naj bolje rezultate ako ga isprobate s nekim djetinjastim prijateljem. unaprijed ustvrdite . Ako iskoristite to na e svojstvo. znat æete uèiniti da vam kofeinska navika postane ukusna [trik #92]. vidjet æemo kako si mo ete ojaèati mi iæe tako to mislite na njih [trik #88]. Koliko je 3+ 3? 3. naime. Za to se ljudi tako uzruja ju kad im napravite kavu na krivi naèin i kakve to trik #81 Kako da vam ne to padne na pamet ima veze s uèenjem? Ako to shvatite. ali ga se èesto sjeæate poput filma. pamæenje. Tu je i zgodan trik o tome kako si pobolj ati pamæenje pomoæu ugraðenih navigacijskih vje tina [trik #89].barem za hakere meðu nama. one se spaja ju s drugim stvarima na koje mislite i takoreæi se dobrovoljno javljaju na du nost u kognitivnim procesima. ili barem postiæi da ih olje kontrolirate. Razmot rit æemo kako nastaju la na sjeæanja i osjeæaj da nam je ne to poznato [trikovi #83. istinita sjeæanja uèenjem. Koliko je 4 -t. U prvom triku ovog poglavlja pobli e æemo se pozabaviti ude avanjem [trik #81] a onda æe mo vidjeti kako se ono manifestira kao subliminalna percepcija [trik #82] i kako je umije ano u stvaranje la nih sjeæanja. ovo nam je bilo zabavno. u svjesni do ivljaj. koji odmah ud araju na svijest ili do ivljaj. utjeèe na to koliko je neki mentalni objekt duboko uronjen? Vjerojatno vas neæe iznenaditi to je jedna od kljuènih varijabli koliko nedavno je kori ten. Znaèi. Baveæi se ogranièenjima percepcije i asocijacijama meðu razlièitim po jmovima koje je um apsorbirao. bit æe vam lak e bolje uèiti [tri k #86] i pobolj ati si vje tinu dosjeæanja u buduænosti [trik #87]. Koliko je 2 + 4? 4.

6. Koje ti povræe prvo pada na pamet? Veæina govornika engleskog najèe æe ka e "mrkva" /engl. carrot/1 Slijedi ne to slièno. Kao i igra s mrkvom, ovo najbolje funkcionira ako mo ete navesti osobu da odgovara na pitanja to br e. Zatra ite od nje da ka e "mlijeko" 20 puta to br e mo e, i èim zavr i pitajte je " to krave piju?". Ako je uhvatite nespremnu, reæi æe "mlijeko", iako je pravi odgovor "voda".2 Kako to radi Oba primjera iskori tavaju princip prema kojem razne stvari - u ovom sluèaju rijeèi nisu jednako dostupne svijesti. Neke se same bacaju na svjetla pozornice svijest i, a druge nevoljko izlaze na scenu. Mrkva nam je manje-vise uvijek na vrhu jezika kad je tema povræe (osobito nakon to je hrpa matematièkih pitanja isprala druge misli). Kod pitanja o kravama, nakon to ste rijeè "mlijeko" izgovorili 20 puta, ona vam je na vrhu jezika, u toj mjeri da iskaèe i prije nego smo do kraja razumjeli pitanje. Sve je to divno i krasno ako elite saznati da je mrkva prototipsko povræe veæini ljud i, ili da se èovjek lako zabuni ako ga uspijete navesti da napravi ne to tako blesav o kao to je izgovoriti rijeè "mlijeko" dvadeset puta. No, tu se krije i vrijedna alatka eksperimentalnih psihologa. Susret s rijeèju je dovodi na povr inu uma. Ako ste nedavno èuli neku rijeè, br e æete je prepoznati, br e æete nijeti odluku u vezi s njom, i vjerojatnije æete je sami ponuditi kao odgovor. Ne moraju to biti rijeèi - i slike i zvukovi se lak e prepoznaju nakon to ste im prethod no bili izlo eni. Pritom je zanimljivo da se ti uèinci - rijeè je o takozvanom uðe avanju - zadr avaju i nak on to ljudi svjesno zaborave da su vidjeli taj objekt, pa èak i kad uopte nisu bili svjesni da su vidjeli tu rijeè [trik #82], Automatska priroda efekta ude avanja kog nitivnim psiholozima omoguæuje da st* njime koriste u razlièitim testovima kojima is pituju jesu li ljudi uspjeli trik #81 Kako da vam ne to padne na pamet percipirati materijal kojeg tada ili nisu bili svjesni, ili su zaboravili da su ga vidjeli. Tu vrstu pamæenja, koja se otkriva u izvedbi nekih zadataka a ne ekspl icitnim dosjeæanjem, psiholozi nazivaju implicitno pamæenje. Danas je, osim toga, jasno da se stvari koje su u va em umu povezane, bile ude ene m eðusobnom izlo eno æu. Znaèi, ako nekome poka ete rijeè "lijeènik", kasnije æe lak e detekt eèi "medicinska sestra" skrivene u televizijskom snijegu ( to je vizualni ekvivalent bijelog uma). Ili, ako nekome poka ete rijeè " uto", vjerojatnije æe dovr iti poèetak rij oput pl_ rijeèju "plavo", a da ste mu pokazali rijeè "oseka", dovr etak bi vjerojatnij e glasio "plima". I jedan i drugi odgovor je toèan, ali na vjerojatnost za to koji æe nam prvi pasti na pamet utjeèu rijeèi kojima smo bili ude eni. O svim mentalnim objektima mo emo misliti kao o èlanovima mre e semantièkih jedinica. Ka d vidite neki objekt, on se aktivira pa æe zakratko lak e dosegnuti prag aktivnosti nakon koje izlazi u svijest ili vam omoguæuje da ga prepoznate. Aktivnost se mo e pr o iriti i na druge povezane èlanove mre e, a ponekad vam ta aktivnost na zanimljiv naæin mo e utjecati na pona anje [trik #100]. U ivotu Ude eni pojmovi lebde negdje blizu svjesne misli, spremni da trenutaèno iskoèe. Takvo ude avanje vjerojatno le i u podlozi fenomena u kojem rijeè koju ste upravo nauèili odje dnom vidite svugdje. Ta je rijeè blizu toga da vam bude na pameti pa je primjeæujete u onim situacijama u kojima biste je inaèe zanemarivali. A kad ste gladni, sve va s podsjeæa na hranu. r~ Moj prijatelj Jon svojedobno je na svojoj djevojci izvodio jedan trik koji koris ti ude avanje i èinjenicu da ako ne to ka ete osobi koja spava, ona to registrira a da t o i ne zna. Prièekao bi da zaspi a onda bi joj rekao jednu rijeè, na primjer "klokan " ili "tofu". Nakon jedne minute bi je probudio i pitao to je sanjala. Ta je rijeè, ili ne to s njom povezano, èesto bila ugraðena u ono o Èemu je sanjala. -T.S. _] Ude avanje se dogaða stalno; neprestano primjeæujemo nove stvari koje nas podsjeæaju na ne to i tako stvaramo asocijacije. Zanimljivo je, me-

Subliminalne poruke su slabe 1 jednostavne ðutim, da je to dvosmjeran proces i da tu èinjenicu èesto podcjenjujemo. Nikoga ne izn enaðuje da ono to primjeæujemo utjeèe na ono na to mislimo. Ali ljudi rjeðe shvaæaju da o na to mislimo utjeèe na ono to primjeæujemo. Suptilnije, ono to uoèimo, makar i na èas, atim zaboravimo, utjeèe i na to o èemu mislimo i na to to æemo primjeæivati ubuduæe. Èini da je osoba koja svaki dan hoda ulicom uvijek isti "ja", ali ono to nam zapne za oko i to nam je na pameti bit æe djelomièno drukèije ovisno o tome to smo noæ prije gleda i na televiziji, mislili mi o tome ili ne. Uzeti to u obzir nije ne to intuitivno, ali to je dio stalnog prosijavanja i razvrstavanja mentalnih objekata, od kojeg se sastoji na psihièki ivot. B/7/e ke 1. Kolumna "Last Word" o mrkvastim mozgovima iz New Scientista (http://journals. iranscience.net:800/wvvw.newscientist.com/ www.newscientist.com/lastworcl/artic! e.jsp@id=lwó 13). 2. Osim teladi, koja popije i mlijeka, i krava u industrijskim uzgajali tima, koje vjerojatno piju nekakvu antibiotièki pobolj anu nutritivno bogatu steroidnu tekuæinu. Subliminalne poruke su slabe i jednostavne Subliminalna percepcija provlaèi se ispod razine svjesnosti i mo e utjecati na va e pr eferencije - ali samo malo. Biti izlo en nekoj fotografiji na dvjestotinku sekunde ne mo e se nazvati viðenjem, je r toga èak neæete biti niti svjesni. Ali kad pred vama tako bljesne fotografija, to djeluje na va u subliminalnu percepciju i znaèi da kad je sljedeæi put vidite, ona æe va m - podsjeæam, vrlo malo - biti dra a od one koju nikad prije niste vidjeli. trik #82 trik #82 Subllminolne poruke su slabe I Jednostavne Na djelu Kod kuæe nije lako stvoriti takve uvjete da vam se preferencije izmijene zbog same izlo enosti, pa bi bilo najbolje razmotriti eksperimente. Ro-bert Bornstein i Pau l D'Agostino prikazali su skupini ispitanika slike, bilo fotografije bilo nepozn ate oblike, a zatim su od svakog zatra ili da ocijeni slike prema tome koliko su m u se svidjele.1 Da ste bili na mjestu jednog od tih dobrovoljaca, na poèetku eksperimenta biste na 5 do 10 minuta bili izlo eni slikama na po samo 5 milise-kundi. Za vid, to je izu zetno malo, tek èetvrtina trajanja jedne slièice na televiziji. Kad ste slici izlo eni tako kratko niste ni svjesni da ste je vidjeli. To jest, da su vam nakon toga p okazali jednu od tih slika, bilo bi vam kao da je vidite prvi put. Kad bi vam se na ocjenu ponudio iri izbor slika, onima kojima ste bili izlo eni a n e sjeæate ih se, dali biste vi u ocjenu. U ivotu Ovaj zadatak pomalo slièi igri sa zgodnim i manje zgodnim ljudima /engl. Hot or No t/ (http://www.hotornot.com), s tim da su vam prethodno neke fotografije prikaza ne tako brzo da ih niste stigli razabrati. U igri vidite fotografiju neke osobe i ocjenjujete je: 10 ako je jako zgodna, 1 ako nije nimalo zgodna. Stranica se o dmah zatim ponovo uèitava s drugom fotografijom, a vidite i kako su drugi ocijenil i prethodnu fotografiju. Ako je sve ostalo jednako - dakle, sve fotografije su jednako privlaène - pretpost avimo da ste ih ocijenili prosjeènom ocjenom 5. Da su vam u onom poèetnom nizu izlaganja pokazali fotografiju 20 puta na po samo 5 ms (ukupno manje od desetinke sekunde), mo da biste je ocijenili sa 6, a ne s 5. r~ Buduæi da to funkcionira za samu izlo enost, ispod razine svijesti, isti bi uèinak tre bao nastati i da je fotografija prikazana na neki drugi naèin koji ne zahtijeva va u pa nju. Ako ostanemo pri igri, kad bi se ugradila slika u reklamu na vrhu stranic e (sad kad smo se svi izvje bali da ih ne gledamo) nekoliko stranica prije stranic e s ocjenjivanjem, vjerojatno bi vam se ta slika vi e svidjela. M. W. _J Subliminalne poruke su slabe i jednostavne trik #82 Kako to radi

Dogaðaju se dvije stvari. Prva je subliminalna percepcija. Vidni sustav ima taman dovoljno vremena da dovede sliku do mozga ali nedovoljno da je potpuno obradi i dovede do svjesnog do ivljaja. Osim subliminalne percepcije, na djeluje i efekt ud e avanja [trik #81], Svaki put kad neka percepcija stigne do mozga, neuroni ukljuèen i u njenu reprezentaciju neko vrijeme ostaju aktivni, i ako istu stvar do ivite jo jednom, va i æe neuroni na nju spremnije reagirati. Ako je, dakle, va a percepcija pojedinog lica bila subliminalno ude- ena, kad normal no pogledate istu fotografiju mozak æe vas izvijestiti o blagom osjeæaju poznatosti. No, buduæi da se ne sjeæate da ste sliku veæ prije vidjeli, taj æete osjeæaj pogre no prot maèiti kao preferenciju: lice na fotografiji vam se sviða vi e nego to bi vam se inaèe sv idjelo. Taj fenomen le i u pozadini urbane legende o subliminalnoj percepciji. Prema legen di, ako vam se rijeèi "Gladni? Jedite kokice" puno puta nakratko prika u unutar film a u kinu (prebrzo da biste ih svjesno vidjeli), to bi navodno trebalo dovesti do kolosalnog poveæanja potro nje kokica. Prièa dr i vodu utoliko to ponovljena izlo enost d vodi do jaèeg efekta ude avanja i stoga malo jaèe preferencije - ali ni ta vi e od toga. Eksperimenti koji su potakli stvaranje legende o kokicama izmi ljeni su 1950-ih go dina.2 Sama izlo enost, naime, mo e blago utjecati na vas ako ste neodluèni. Izlo enost slici odreðene èokoladice mo e vas potaknuti da izaberete nju ako se nakon par minuta naðete pred policom s hrpom razlièitih èokoladica. Sama izlo enost, meðutim, ne mo e vam st oriti neodoljiv osjeæaj gladi zbog kojeg biste ustali i iza li iz dvorane i potra ili tu èokoladicu. tovi e, to vas neæe natjerati na kupnju èokolade ako ste veæ odluèili da ho ps. Osim toga, sama izlo enost ne mo e prenositi nikakve slo enije naredbe. Jedva da je do voljno vremena da se slika triju rijeèi "Gladni? Jedite kokice" progura kroz tvorn ièku traku va eg vidnog sustava tako da se proizvede reprezentacija, ali to je svaka ko prekratko da se rijeèi razumiju kao reèenica. Fotografija, neki oblik ili pojedin e rijeèi, krajnji su domet. Po teno govoreæi, èini se da subliminalno ogla avanje nije vrijedno truda s obzirom na t ako mali uèinak. Imajuæi u vidu da zgodni goli avi ljudi koji nm- sugestivne stvari na TV-u tako dobro prodaju razne proizvode, ne bih I La na poznatost rekao da æe ogla ivaèi uskoro prijeæi t kundama. Naravno, osim ako mi slik Bilje ke 1. Bornstein, B. R, & D'Agostino, R \ the mere exposure effect. JournaA 63(4), 5 45-552. 2. Stranica o subliminalnom ogla av-^ legendi (http://www.snopes.cor, daje iru prièu o reklami za kokic; te tvrdnje, ubrzo je priznao prave pojam subliminalnog ogla av anja. trik #83 La na poznc. Izvedite trik s pamæenjem od kojeg æ^ prije vidjeli. Sustav za pamæenje je pun trikova 1^ neprestano sti u iz na e okoline pohrane, pa se p amæenje koristi razrij da bude izbirljivo. Jedno iskustvo s p^ da nam je netko ili ne to otprije pozrj, je brz i naizgled automatski, i djeluje ; vidjeti, to i nije daleko od istine. Með\, skriveni slojevi, a njih æemo otkriti u? Na djelu Isprobajte sljedeæi zabavni zadatak, u. ma iz Whittleseaovog i VVilliamsovog , ^ b olje, pronaðite dobrovoljci kojem <<, Ik 83 La na poznatost informacija za prepoznavanje; ako osjeæate da ste u neèemu fluentni, to je dobar zna k da ste to veæ negdje vidjeli. Ali, tu postoji jedan problem. Usporedite situaciju u kojoj spazite svog partnera kad stignete kuæi s posla sa si tuacijom u kojoj spazite manje poznat lik u neoèekivanim okolnostima (recimo, svog efa u noænom klubu). Bljesak poznatosti dogaða se samo u drugoj situaciji iako je pr va puno èe æa. Pokazuje se, dakle, da je sustav fluentnosti malo pametniji. A i treba biti takav, inaèe bismo cijeli cjelcati ivot proveli preplavljeni osjeæajem da nam je poznat svaki objekt kojeg smo iskusili u svojoj okolini. Radi kompenzacije viso

1 I dalje traje rasprava o lokalizaciji mehanizama o kojima ovise reakcije poznato sti. Zna se da. Mozak odmjerava vlastitu brzinu obrade (fluentnost) i tako stvara pametne i brze informacije o okolini . o teæenje tih podruèja sljepooènog re nja slabi i prepozna vanje i memoriju dosje-æanja. dakle. Whittlesea. ali to ne znaèi da buduæa istra ivanja na kraju neæe ipak prihva iti obja njenje la ne poznatosti koje se temelji na mehanizmu fluentnosti. fluentnost postaje dizajnerskim ciljem. u odnosu na zdrav mozak. 98.141-165. ali sporno je jesu li ti pacijenti. te postaju flu-entnije nego to bi ne-rijeèi trebale biti. Popisi rijeèi poput onih u na im tablicama dodatno su zakomplicirani time to ne posto ji jasna podjela izmeðu verbalnih objekata i pojedinih nerijeèima sliènih objekata. B. po put onih za koje ste osjetili kako ste ih veæ negdje vidjeli. ta je tema pobudila znatan interes u neuroznanosti. Tradicionalno. Ne bave se sva istra ivanja pogre nog prepoznavanja tom I La na poznatost i Biljeska 1. W. ali realni efekt koji mo e imati veæ i sama izl o enost [trik #82]. zato to su ta dva pojma povezana .. a podruèje koje se nametnulo kao kandidat je parahipokam-palna vijuga (dio li mbirkog sustava [trik #7). N a primjer. i U ivotu Ova vrsta iluzije pamæenja od velike je koristi ogla ivaèima kad tra e naèin da prodru u j avnost s nekim proizvodom: imena proizvoda koja slièe rijeèima ne samo da je lak e pon oviti. L.u ovom sluèaju. Acta Psychologica. D. Treba. jer postupak prepoznavanja kriminal aca ponekad ukljuèuje nagla avanje nejasnih osjeæaja. meðutim. kako ka e VVhittlesea. pomoæu oèekivanja vi e razine i heuristièkih pravila ni e razine istièe animljiva obilje ja na e okoline. Imajuæi u vidu blag. nalazi se pokraj hipokampu-sa u sljepooènom re nju). nego nam se èine poznatija kad ih prvi put Èujemo.ke razine fluentnosti povezane s redovitim do ivljajima postoje drugi mehanizmi. a isto vrijedi i za muzièke motive i slogane.da mi je samo znati gdje!" Takve osjeæaje mo e stvoriti veæ i izlo enost likovi ma s fotografija potencijalnih sumnjivaca prije slu benog postupka prepoznavanja. kako ka e VVhittlesea . ispitanicima se rijeè "spavati" mo e uèiniti poznatom ako su prethodno Èuli rijeè "drij emati". Taj princip stoji u pozadini tehnika opisanih u [triku #85] "Stvorite la na sjeæanja".taj se efekt zove ude. but friends don't? A discrepancy-attribution account of feelings of familiari ty. shvatiti da te nagla ene pogre ke odra avaju jedan fundamentalni proces koji je bitan za na e svakodnevno pona anje. Ta diskrepanci ja . Taj efekt funkcionira i s glazbom. Tako mozak. jer nas fluentna obrada ubacuje u naèin r ada u kojem pronalazimo poznatost samo onda kad ne to u na oj okolini iskaèe od oèekivan og. jeste li to veæ do ivjeli. argument ka e da poznatost nije rezultat fluentnosti nego da.vara na mozak pa on zakljuèuje da ste te ne-rijeèi veæ negdje vidjeli. kao na primjer "Negdje sam vas v eæ vidio . dobro strukturirane (koje lako ulaze u uho) i lo e strukturirane (n emuzikalne) nove melodije. Poznatost bi se mogla smatrati kognitivnim ekvivalentom osjetnog iskakanja (ba ka o to plo ni likovi iskaèu u treæu dimenziju tako to sjenèanjem imitiraju sjene [trik #20] . To je jednostavno koristan trik s "usputnim normama".avanje [trik #81] . U istra nom i sudskom pr ocesu posljedice bi mogle biti i ozbiljnije. (1988). pa imamo sl avne melodije. Pazite na izvore (ako mo ete) Dodatno Hteratura . rijeèi se obraðuju iznimno fluentno jer imamo specijalizirane jeziène susta ve [trik #49] pa um obièno uzima u obzir tu dodatnu fluentnost kad se suoèava sa smi slenim verbalnim objektima. kad èujete neku rijeè (i aktivirate je u mozgu). podlo niji ili su manje podlo ni takvim pogre kama pamæenja. Why do strangers feel familia r. koji pate od amn ezije. Te su ne-rijeÈi besmis lene a ipak imaju strukturu rijeèi i zato se provlaèe u um jednako Iako kao to silaze s jezika. La na poznatost mo e nastati i na druge naèine: na primje r. ona prenosi dio svoje aktivacije na s njom povezane rijeèi."iznenaðujuæa fluentnost". & Williams. A. jer su fluentnije. samo to na mozak pazi da do iskakanja dode jedino ako bi to moglo biti korisno. internom mjerom fluentnosti. Dobro strukturirane melodije se mnogo èe æe pogre no oznaèavaju kao one koje smo veæ Èuli.

"Social Psychology Principles Can Be Used to Facilitate Eyewitness Testimony" (h ttp://www.uplink.com.au/lawiibrary/Documents/Docs/ Doc51.html). Kad pamæenje poslu uje informacije na zahtjev, èini se da one dolaze u paketu s izvori t em i po iljateljem. Te se pojedinosti, meðutim, èesto stvaraju ad hoc i ne moraju se p otpuno podudarati s pravim izvori tem. Svako sjeæanje ima svoj izvor - barem bi ga trebalo imati. No, sjeæanja èesto otplutaj u daleko od sidri ta pa je pravo dostignuæe kad uspijemo povezati mnemonièke pojedinos ti s njihovim podrijetlom. Na djelu Ovaj test sadr i osnove rijeèi, a ideja je dovr iti svaku osnovu iz tablice 9-2 tako d a nastane rijeè po va em izboru. Tako mol_ (dovr ite osnovu bilo kojim brojem slova) m o e biti "molim", ali i "molitva", "molekula" i tako dalje. Osnove s neparnim broj em (na lijevoj strani) dovr ite na glas; kod osnova s parnim brojem (na desnoj str ani) samo zamislite da izgovarate dovr ene rijeèi. Za svaku osnovu navedite razlièitu rijeè (tj. ako dvaput naiðete na osnovu mol_, nemojte dvaput reæi "molim"). Tablica 9-2. Zadatak dovr avanja osnova. Smislite rijeèi koje dovr avaju ove osnove. O ne s lijeve strane izgovorite na glas, a one s desne u - Alex Fradera trik 1 Pazite na izvore (ako mo ete) #84 sebi. Ao glas 1. PRE_ 3. LET_ 5. SOL_ 7. VRA Zamislite da govorite na glas 2. PON 4. MET_ 6. LET__ 8. PRE_ Pazite na Izvore (ako mo ete) 9. MET_ 10. VRA_ 11.PON_ 12. SOL_ ^ Napravite stanku! Ovo je test pamæenja pa trebate pauzirati minutu-dvije prije nego nastavite èitati. Sada se poku ajte prisjetiti koje ste rijeèi napravili s osnovom let_ (bit æe lako) i jeste li ih izgovorili ili ste ih samo zamislili. Vjerojatno æete pogoditi, iako æet e po svoj prilici napraviti nekoliko sitnijih gre aka na cijelom popisu. Ako elite, poku ajte s cijelim popisom, s tim da navedete i same rijeèi i to jeste li ih izrek li na glas ili u sebi: pre__, vra_, sol_, met__, pon_ i let_. Vjerojatno ste ugl avnom zapamtili to ste rekli, kao i to jeste li ih rekli na glas ili u sebi. Iako zadatak nije nemoguæe rije iti, nije nimalo izvjesno da se mo ete prisjetiti od koje osnove ste napravili te rijeèi. Prema tradicionalnom gledi tu na um, ideja da bi sjeæanja mogla odlutati od svog pra vog konteksta - da ne postoji nikakav glavni indeks koji sva na a sjeæanja smje ta na pravo mjesto - prilièno je nezgodna. S druge strane, pogledajte to ste zapravo napr avili; u trenutku kad ste se htjeli prisjetiti poèetnih osnova, imali ste sjeæanja k oja su u gotovo svakom pogledu ekvivalentna - i za odgovore izgovorene na glas i za one izgovorene u sebi imate èisto mentalnu zabilje ku o tome kako izgovarate rij eè. Dok ste izvodili taj zadatak, govorenje rijeèi na glas razlikovalo se od zami ljanja da ih izgovarate, ali od oba dogaðaja sada je ostala samo interna slika vas ka ko izgovarate rijeèi. A ipak, mi najèe æe mo emo razlikovati stvarni dogaðaj od zami ljenog jenica da ste uopæe uspjeli rije iti zadatak je, èini se, svjedoèanstvo uspjeha sustava za pamæenje. Ali sada æemo po tome zagrebati malo dublje... Kako to radi Da su sjeæanja objekti - cjeloviti dogaðaji koje neki idealni sustav za pamæenje unosi u pamæenje - bilo bi Èudno kad bismo se detalja sjeæali odvojeno od konteksta. U pret hodnom zadatku bismo znali rijeè ali ne bismo znali jesmo li je zaista i izgovoril i; istra ivanja navode jo takvih pogre aka, ukljuèujuæi rod osobe koja je izgovorila rijeè i jesmo li je èuli u laboratoriju ili vani, i da li nam je predstavljena u slu nom

ili vidnom modalitetu. Oinjenin ð.i mo emo napraviti lakve gre ke nagoni nas d.i J^^^H Pazite na Izvore (ako mo ete) 84 prihvatimo stajali te da sjeæanja nisu holistièki, cjeloviti (dakle, lijepo upakirani) entiteti. Ako jo malo razmislimo o tome, vidjet æemo da je te ko da bi to i mogla bi ti a da ostanu korisna. Na primjer: kako biste (vi ili va mozak) objektivno i trenutaèno prepoznali gdje ne ki dogaðaj kao takav poèinje a gdje zavr ava? Dogaðaj traje onoliko koliko je nit dugaèka, ba kao to "predmet" mo e imati koliko god hoæete obilje ja. Dokuèiti to su "dogaðaj" il edmet" po sebi je neizvediv zadatak. Da ga mozak poku ava rije iti, to nas ne bi dov elo nigdje. Nakon to smo odbacili to gledi te pa smijemo gledati na sjeæanja kao na zbirke obilje j a, mo emo se upitati kako to da uspijevamo ponovno povezati neki detalj sjeæanja s n jegovim izvorom. To je svojstvo potrebno za dobro funkcioniranje pamæenja, pa ne b i trebalo Èuditi to mozak tu ima rje enje. A rje enje je u vi e postupaka obrade istodobn o (paralelna obrada je uobièajen postupak [trik #52]): to nam omoguæuje brzu i automatiziranu kategorizaciju, kao i provjeru va enja èinjenica kojom hvatamo ozbiljnije propuste i nedosljednosti. Brzi sustav je "heuristièki" put, koji pomoæu opæih datosti o psihièkom svijetu izvodi t renutaènu klasifikaciju. Tako, na primjer, u percipiranim dogaðajima obièno postoji vi e perceptivnih i kontekstualnih informacija nego u zami ljenim dogaðajima. Zami ljene s like su vjerojatno manje sadr ajne i manje bogate detaljima, pa se detaljno i ivo s jeæanje mo e brzo kategorizirati kao dobar kandidat za stvarno sjeæanje. Èak i kad su si tuacije naizgled identiène, postoje suptilne razlike u kvaliteti sjeæanja koje se mo gu iskoristiti; usporedbom razlièitih modaliteta (slu no/vidno) otkrit æemo razlièite, a li analogne, perceptivne i kontekstualne diskrepancije. Drugi sustav, "sistematièni" put, prolazi kroz dogaðaj korak po korak i koristi se d rugim bazama znanja kako bi ocijenio je li dojam konzistentan s drugim èinjenicama (usprkos mom sna nom dojmu, da li je zaista vjerojatno da sam se pro le noæi tukao ja stucima s Viggom Mortensenom?), i mo e uskoèiti i poni titi odluke donesene brzim pute m. -A. F. Pazite na Izvore (ako mo ete) U ivotu Puno je odliènih primjera pogre nog navoðenja izvora. LeLog, pacijent pionira neurolog ije Charcota, bio je uvjeren daje uzrok njegove paralize ozljeda nogu u prometno j nesreæi. Noge mu, meðutim, nikad nisu bile ozlijeðene, tovi e, za njegovu paralizu nije bilo fizièke osnove. LeLog je kroz tu situaciju psihièki toliko puta pro ao da je ona poprimila dojam stvarnosti. To je Charcota navelo na formulaciju kako su sugeri rane ideje paraziti uma. Manje ekstreman ishod pogre nog pripisivanja izvora je ne svjesno plagiranje.1,2 Ono je posljedica izlo enosti nekoj ideji, obièno u situaciji u kojoj vlasnik ideje nije eksplicitan ili nagla en (brainstorming u grupi ili ne ka pjesmica koju smo èuli na radiju a da nam je umjetnik bio potpuno nepoznat), za koju poslije vjerujemo da je stvarno na a. Tada se Èesto vraæamo na tu ideju i razmi lj amo o njoj, to uni tava njenu povezanost s vanjskim izvorom ili govornikom. Takve p ogre ke ponekad dovode do smije nih pravnièkih eskapada, pogotovo zato to optu enik, sigu ran u vlastito sjeæanje, ne posustaje ni pred neoborivim dokazima. Tome je podlega o èak i Mark Twain, veliki individualac meðu piscima.3 Isti efekt mo e dovesti i do pu no manje skupih razmirica, kako pokazuju istra ivanja u kojima si jednojajèani bliza nci meðusobno osporavaju odreðena sjeæanja4; zbog zajednièkog ivota i uvjerenja da su se te situacije zaista zbile, pravi identitet protagonista sjeæanja mo e izblijedjeti. Kad je rijeè o abnormalnom funkcioniraju sustava za pamæenje, suoèavamo se s jednim mn ogo ekstremnijim primjerom pacijenata koji kon-fabuliraju.5 Takve osobe, kad ih pitate èime se trenutno bave, u najboljoj vjeri daju vrlo detaljne la ne odgovore u kojima mije aju pojedinosti iz filmova, aktualnih dogaðaja ili vlastite daleke pro los ti. One inaèe mogu funkcionirati posve normalno i biti racionalno intaktne, èak im b ude neugodno zbog nedosljednosti u njihovim sjeæanjima, ali inzistiraju da im um n udi upravo to. Informacije s kojima su se nedavno susreli èesto se vraæaju kao prepo znatljivo osobni do ivljaji, kod kojih se izvor dislocira od samog predmeta sjeæanja .

Vjeruje se da razlog zbog kojega mi, za razliku od tih pacijenata, rijetko izmi lj amo utvare tog reda velièina, le i u brzom sustavu za praæenje i ocjenu razmje tenom unu tar èeonih re njeva u mozgu. Taj sustav prosijava psihièke objekte i ispravno ih oznaèav a kao ma tariju, èinjenicu ili besmislicu, ili nas upozorava da ne mo emo sa sigurno æu us tvrditi daje ovako ili onako. Mo da povremeno zaboravimo jesmo li samo namjeravali ugasiti peænicu ili smo je stvarno ugasili, ali zaista je rijetkost da se uhva[ X[L^^H Pazite na Izvore (ako mo ete) timo kako smo pobrkali namjeru da izvedemo neki informacijski bogati zadatak (re cimo, posjet rodbini) s njegovom realizacijom. Èini se da su kod takvih konfabulatora ti sustavi u kvaru. U kombinaciji s disfunk cijom dubokog pamæenja kreativni elementi psihe tada, naime, mogu ispredati prièe od nepovezanih elemenata. Èini se da je za konfabuliranje potrebno da oba sustava bu du o teæena: takva osoba treba imati i ozbiljnih problema s pamæenjem i moraju joj pop ustiti sustavi za praæenje koji spreèavaju da ispadi ma te i drugih intaktnih ali irel evantnih sjeæanja steknu status autentiènosti. Treba primijetiti i to da, kao i kod mnogih drugih disfunkcija pamæenja, vjerojatn o postoji vi e vrsta konfabuliranja. Tvrdi se da o teæenja stra njeg orbitofrontalnog di jela mo dane kore, jedne strukture u prednjem limbièkom sustavu (Lim-bièki sustav djel omièno sudjeluje u pamæenju. O tome vi e u [triku #7] "Upoznajte se sa sredi njim ivèanim ustavom"), uzrokuju uporne konfabulacije na dosta neobièan naèin - o teæenjem sustava za motivaciju.6 Ideja je da se sjeæanjima normalno pripisuju markeri koji obilje avaju odreðene informacije kao one koje se odnose na sada njost. O teæenje tog podruèja mozga, meðutim, iskrivljuje taj mehanizam pa sva sjeæanja dobivaju ovu oznaku. Svako sjeæanje koje stigne u svijest prati dubok subjektivni osjeæaj relevantnosti koji se inaèe p ripisuje samo zaista relevantnim informacijama. Bilje ke 1. Stark, L. J., Perfect, T. J., & Newstead, S. (2004). When elaboration leads t o appropriation: Unconscious plagiarism in a creative task. Memory (u tisku). 2. Èlanak o plagiranju s praktiènog aspekta- s nagla eno kognitivisti-Ækim pristupom ali pun savjeta uèiteljima - dostupan je na http:// vvww.psychologicalscienGe.org/tea ching/tips/tips_0403.html. 3. Anegdota o Marku Twainu potjeèe sa sveèane veèere koju su nakladnici Atlantic Month lyja priredili Oliveru Wendellu Holmesu u povodu njegovog sedamdesetog roðendana 2 9. kolovoza 1879. (http://www.search-engine-lists.com/marktwain/unconscious-plag iaiism.html). 4. Sheen, M., Kemp, S., & Rubin, D. (2001). Twins dispute memory ownership: a ne w false memory phenomenon. Memory & Cognition, 2.9(6), 779-788. Stvorite la na sjeæanja 5. Vidi "Soul In A Bucket", poglavlje knjige Into the Silent Land Paula Broksa ( London: Atlantic Books, 2003). Ono govori o pacijentu koji konfabulira i donosi elokventan sa etak obilje ja tog stanja. 6. Schnider, A. (2003). Spontaneous confabulation and the adaptation of thought to ongoing reality. Nature Reviews Neuroscience, 4(8), 662-671. - Alex Fradera i 'trik #85 Stvorite la na sjeæanja Evo naèina da u sebi stvorite sjeæanje na ono to zapravo niste do ivjeli. Vidjeli smo kako naèin na koji nas pamæenje orijentira u na em okoli u ima sva obilje ja h akerskog trika [trik #83] - brz i pogre iv proces koji se izra ava spontanim osjeæajem . Ovdje æemo saznati da se mogu prevariti i apsolutno mjerljivi do ivljaji, poput pr isjeæanja na neki dogaðaj ili podatak. Procesi koji le e u pozadini prepoznavanja ili dosjeæanja rijeèi (u ovom primjeru) funkcioniraju po principu "samo neka radi". To s u ad hoc sustavi, a ne nekakvi precizno ureðeni sustavi za pohranu podataka koji s mje taju sjeæanja u pakete kako bi ih poslije povratili ili komparirali. Vidjet æemo g dje ti procesi pucaju tako to æemo konstruirati vrlo jednostavna la na sjeæanja, èime æemo malo osvijetliti naèin rada pamæenja. Na djelu Poka imo kako se konstruiraju la na sjeæanja na primjeru dva popisa rijeèi. Prvo se zagl edajte u rijeèi iz tablice 9-3 i na glas ih proèitajte, a zatim sklopite knjigu i po

sazdanog ba kako treba. a onda zatvorite knjigu i zapi ite sve rijeèi kojih se sjeæate KONAC TOÈKA BOL O TRICA UBOD INJEKCIJA OKO NAPRSTAK PRICA IVANJE PLAST ZAVOJ O TAR TRN PLETENJE Uèinite istu stvar sa sljedeæim skupom rijeèi iz tablice 9-4. Popularan je argument prema kojem su pojmovi u umu reprezentirani relacijskom mre om. Ne brinite to se nekih rijeèi ne sjeæate. Ipak. to je onda ukljuèuje onoliko sigurno koliko je sigurno da æete potpaliti kuæu ako zapali te vatre svuda oko nje. Prvo proèitajte ove rijeèi na glas. Ali. trik #85 Stvorite la na sjeæanja Tablica 9-3. Oèigledno je da je bitna slièn ost navedenih pojmova s mamcem . Ovaj je fenomen utoliko slièan . Kako to radi Jo uvijek se raspravlja o toènim uzrocima ovog fenomena. Alternativno gledi te bi bilo da kad se jako trudite da izvuèete rijeèi iz glave. to je vi e povezanih rijeèi. proèitajte ove rijeèi na glasi i po sjeæanju ih ispi ite na pa pir KREVET BUÐENJE HRKANJE ODMOR KUNJANJE DRIJEME BUDNA DEKA MIR UMOR ZASPATI ZIJEVATI SAN USNUTI POSPAN \\ Da bi trik imao najbolji uèinak. Taj je do ivljaj. Kao i prije. znajte da su te dvije rijeèi utvare va eg uma: njih nema ni na jednom popisu! To je Deese/Roediger/McDermotto-va paradigma. Naime. igla) ne zato to su imali osjeæaj da su je vidjeli nego zato to se zaista sjeæaju kako su je vidjeli.a druga ide odozdo nagore. koja se kasnije pobrka s vanjskim dogaðajem. iskoèit æe vi e utvara. treba reæi da se od ispitanika s kojima se provodi ova tehnika tra i da ne pog aðaju. a tipièno je da nakon svega izjavljuju kako su zapisali "kljuèni mamac" (mamac je ona rijeè za koju smo vas pitali jeste li je vidjeli.pri ponovnom testiranj u dva dana poslije! Ta se tehnika mo e upotrijebiti i za ispitivanje memorije prepoznavanja. a prepoznavanje smo veæ opisali [trik #831. Mo da se Èini da razlika nije velika. èini se. Dakako.te su rijeèi pojmovi povezani s mamcem. Struènjaci vjeruju da nije rijeè o propustima u sustavu nego o posl jedici zdravog sustava . ali prva verzija ide odozgo n adolje . -A. i o na istièe kako pogre ivost pamæenja ne zavr ava s nedostatkom informacija nego ukljuèuje i èiste izmi ljotine. on prenosi akt ivaciju na okolne Èvorove. toliko sna an da mamac (koji uopæe nismo Stvorite la na sjeæanja vidjeli) stvara bolje sjeæanje nego stvarno napisane rijeèi . rijeè "igla" ste aktivno izvukli iz sjeæanja kako biste ocijenili da li vam se èini da ste je nedavno veæ vidjeli. ali ovdje smo kao ogledni sluèaj imali dosjeæanje jer je efekt tako neoèekivan. na glas ih proèitajte pa z atvorite knjigu i napi ite popis Tablica 9-4. Drugim rijeèima. pogre kama u pamæenju opisanima u [triku #84] "Pazite na izvore (a . popise s rijeèima kojih se mo-zete sjetit i ispi ite prije nego nastavite s èitanjem. skraæeno DRM1. pa su prema DRM-u istaknuti svi susjedni èlanovi mamca. a nije se nalazila ni na jednom popisu. npr. u koj oj je susjedni èlan najbli a povezana rijeè: kad se neki pojam istakne. F. da li se na popisima nalaze rijeèi "igla " i "spavanje"? Ako da.ku ajte ispisati sve rijeèi s popisa kojih se mo ete prisjetiti. izjavljuju da postoji subjektivni do ivljaj rijeèi koje nema. ali ne identièan. r~ Tu je zanimljivo da su se nedavno pojavile tvrdnje prema kojima bi razlog tome m ogla biti fluentnost [trik #83]. najaktivnije postaju one ko je ste odabrali. a zbog postoj eæe aktivacije ona prodire u svijest br e nego to bi trebala. _I Najva nije je razumjeti da se bez izrièite namjere ispitanika potièe unutarnja repreze ntacija.neki specijalizirani sustav vr i odabir .

dakle. Ako hoæete uvjeriti ljude u ne to . i èini se vjerojatnim da o obnovljenim sjeæanjima treba suditi individ ualno. koje oni prihvaæaju kao stvarne.èak do te mjere da mo e pobrkati ma tu i stvarne dogaðaje iz pro losti ili sada njosti. Treba odbaciti svaki spome n na veridièki sustav pamæenja (sustav pamæenja tvrdnji koje toèno odgovaraju istinitoj stvarnosti). Ovaj trik osim toga slu i i kao ogranièen primjer za istinski la no sjeæanje. ali pamæenje zaista funkcionira. osobito kad se radi o optu bama za zlostavljanje. "naprstak" i "konac" mogu potaknuti pomisao na rijeè "igla" ne uslijed nekog logièk og postignuæa nego zbog plesa asocijacija u mentalnim mre ama. Sjeæanja su u mozgu reprezentirana kao mre e meðusobno povezanih obilje ja. distribuirano je dovr avanje obrazaca. U umu se mogu st voriti misli veæ i zakljuèivanjem i asociranjem. Nadamo se æe nova dostignuæa neuroznanosti popratiti sve rafiniranije filozofske pozicije prema koncepcijama pamæenja: od psihièkog putovanja kroz vrijeme (do ivljavanja pro losti) do naèina spoznava nja. Glavno obilje je pogleda na sustav pamæenja. tovi e Èini se daje manje -vi e optimalno za mnoge na e potrebe. ono nije veridièko .ko mo ete)". tvrdnja ili prijedlog izra eni eksplicitno mogu isprovocirati ljude na neslag anje. Ta paradigma sugerira da rijeèi "injekcija". da je va proizvod nekako bolji. ali tu su jo i obnovljena (ili potisnuta) sjeæanja sudionika. dogaðaj mo e biti la no poznat.mo da je bolje implicirati asocijaciju a ne ponuditi dir ektnu tvrdnju koja se mo e osporavati. koji su iznijele na vidjelo znanosti o mozgu i pona anju. Obilje ja koja se aktiviraju zajedno okupljaju se u koherentno. ovisno o sluèaju i sadr aju. ako dobijete pop is rijeèi. Kao to je r eèeno u drugim trikovima [trikovi #83 i #84]. mogu dovesti do toga da dogaðaji koje nismo do ivjeli izgledaju stvarno. neda vno provedena istra ivanja su dokazala da se pod utjecajem sustava za kontrolu koj i se nalaze u èeonim dijelovima mozga (dakle. Toèno pamæenje je kritièno kad se na njemu temelji optu ba za kazneno djelo. Mehanizmi koji pridonose stvaranju takve koherentnosti . sugerirali da se sjeæanja mogu djelomièno konstruirati [trik #83]. ili mu izv or mo e biti pogre no prepoznat . Meðutim.* se èini da se uklapaju u danu situaciju.na primjer. Sjeæanja se mogu konstruirati. Sada vidimo da je u mozgu moguæe proizvesti informacije kojih tamo uopæe nije bilo. kao to je popunjavanje detalja za koje nam tovi e. Veæ smo raspr avljali o sjeæanjima oèevidaca [trik #83]. taj je fenomen posljedica automatske aktivacije onoga to se s t im prizorom tipièno povezuje . jedinstveno svjesno sjeæanje. Mozak ne favorizira diskretnu pohranu informacija. ili brkanje zami ljenih i stvarnih dogaðaja.svjesnom do ivljaju sjeæanja . trik #85 Stvorite la na sjeæanja U ivotu Jasno je da nam se ideje mogu ubaciti u glavu kroz stra nji ulaz.vjerojatno æe se u godinama koje slijede naæi na uzbudljivom rubu znanstvenih istra ivanja. uz jedini uvjet da se uklapa ju u scenarije i reprezentacije koje imamo u vlastitom ivotu. istra ivanja su pokazala da se ljudima u dnevnik mogu unijeti potpuno la ni ali plauzibilni dogaðaji. a ne samo izravno. ljudi popunjavaju prizor onime to im se u njega smisleno uklapa. sustava za kontrolirano. 23 Znamo i to da ljudi kojima je prikazan neki vizualni prizor (kao to je fotogra fija) kasnije èesto imaju sjeæanja na vi e stvari od onih koje su stvarno bile na foto grafiji. tako da iskoristimo sklonost mozga da izvlaèi na povr inu ideje i pojmove us lijed izlo enosti njihovim asocijatima.zaboravite na svak .vrlo slièno DRM situaciji o kojoj smo govorili. ne postoji nikak av pra njavi ormar s arhivom DAT traka punih datoteka s video i audio materijalima i popisima èinjenica.'' Èak su osnovan e organizacije koje istièu kako pogre ke u pamæenju. No va sjeæanja su nove asocijacije u istim mre ama. mo ete si reæi: "ove rijeèi zaboravi" i njih æete se poslije te e prisjetiti.to jest. K tome. ideja da neugodni dogaðaji neizbje no stvaraju jaka i iva sjeæanja nije nu no istinita. Prema j ednom prijedlogu. Stvorite la na sjeæanja *¦. ovo s u primjeri u kojima su sjeæanja potpuno konstruirana. Istina.4 U ev i to u obzir. Iako smo. DRM otkriva kako mo emo zaobiæi racionalne kanale i postiæi taj cilj direktno u samom pamæenju. namjerno dj elovanje) mo emo navesti da zaboravimo pojedine dogaðaje . pametniji ili zdraviji .

udrugu koja vodi kampanje protiv kori tenja obnovljenih sj eæanja. Loftus. 25. Coyle. Annual Review of Psychology. L. Opæenito govoreæi. Ne postoji o tra granica izmeðu relevantnog i irelevant nog. Dodatno literatura Anderson. D. Tako. na mozak pohranjuje puno raznoraznih detalja o kontekstu.) (1995). L. Norman. Vidi takoðer http ://www. ali nemate pojma tko ju je napisao. Ne mo ete mu se sjetiti imena. MA.. The cognitive neurosc ience of constructive memory. & McDermott. ali nekad mo e znaèiti da æete se toga te ko sjetiti u drukèijim okolnostima. 366-369. Knjigu ste imali u ruknma prije pet godin a. Dobra knjiga o cijeloj ovoj temi je: Schacter. F. Creating false memories: remembe ring words not presented in lists. H. B. Sjeæate se kako ste je èi tali u starom kafiæu koji je meðuvremenu postao videoteka. to nam omoguæuje da se sm jestimo u autobiografskom identitetu.. na primjer kad se elite prisjetiti pojedinosti za koje . W. 49. (1986). Accuracies and inaccuracies in autobiog raphical memories. Cambridge. dobro j e to nas pojmovi "krevet" i "plahta" podsjeæaju na asociranu ideju "spavanja" to po staje lo e jedino u umjetno stvorenim situacijama uèenja popisa rljrt'i. Brains. Nature.. A. ali za va e pamæenje kontekst nije nu no precizno definir an kao takav. (ur. H. Roedigger. (1994). sustav je "dovoljno dobar" da u grubim potezima ocrta na u zbilj u: pamæenje obavlja one funkcije za koje nam je potrebno. 410(6826). (2001). (1995). L. & Koutstaal. & Sullivan. C. 803-814. New York: St Martins Press. ali znate da je Kanaðanin koji se preselio u Sjedinjene Dr ave. D. 289-318.u analogiju s kamerama koje snimaju u na oj glavi . E.ut u pret hodnom odjeljku "N. K. & Ketcham. Ponekad je to dobro. Ova situacija æe veæini zvuèati poznato: poku avate se prisjetiti kako se zvao tip koji je napisao knjigu koju ste ne tako davno Èitali.. and Societies Reconstruct the Past. C. Sjeæate se nevjerojatno vel ikog dijela knjige i brda s njom povezanih informacija . na i mehanizmi pamæenja znaèe da osobito dobro pamtimo neobiène pojave u na oj okolini te se lako pris jeæamo meðusobno povezanih pojmova. umjest o da upamtimo samo ono to smo odluèili nauèiti ili ono za to smo sigurni da æe nam kasni je zatrebati.fmsfonline. Fis-chbach.org/. M... The Myth of Repressed Memory: False Memo ry and Allegiations of Sexual Abuse. to je samo kontekst. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition. 2. & Wellman. To nam je u ivotu korisno. Journal of Memory and Language. 21. L. Mesulam. Druga posljedica je da æe svaki k onzistentni kontekst asociran s nauèenim objektom postati dijelom pamæenja za taj ob jekt. M. stavili trik #86 Promjenjiv kontekst stvara robusnija sjeæanja tri. Za vas.... Jedna posljedica toga je da vam ponovna uspostava izvornog konteksta poma e u pris jeæanju svega to ste izvorno nauèili u tom kontekstu. 3.. K.Alex Fradera Promjenjiv kontekst stvara robusnija sjeæanja Kad ne to nauèite. Memory Distortion: How Mi nds. Barclay. Suppressing unwanted memories by executive c ontrol. 93-103. E.ali dovoljno je vjerodostojno da se na a pro lost odr i kao uglavnom neprekinuta pripovijest. J. Harvard Universi ty Press. & Green. pa je u fundamentalnom smislu kontekst jednako tako dio pamæenja kao to je dio pamæenja i ono to elite nauèiti. R. ste je u kutiju kad ste se selili i otad je niste vidjeli. Schacter. obièno to pohranite s kontekstom. T. I to sad? Èesto ne znate unaprijed kojih æete se detalja poslije trebati prisjetiti pa ne znat e to bi toèno trebali upamtiti. C. naslovnica je bila crvenkasta. trik #86 Promjenjiv kontekst stvora robusnlja sjeæanja Bilje ke 1. K. k. Na primjer. pi e i o politici i imao je ljubavne izlete sa slavnim osobama. Ponekad je to dobro. to je mo da jo va nije.. i ne postoje oznake na kojima bi pisalo "Ovo æe biti na ispitu". M. . G. Pamæenje je skup meðusobno povezanih i prepletenih reprezentacija [tri k #87]. M.i djelu". D. (1998).

Na djelu Evo primjera kako automatsko kodiranje konteksta utjeèe na uèenje . v je tinu koju ste uvje bavali jo niste ni posjedovali . Promjenjiv kontekst stvara robusnija sjeæanja trik #86 Jedan moguæi razlog za pojavu efekta kontekstualnog izvoðenja je to to naizmjenièno vje b anje razlièitih vje tina zahtijeva koncentraciju. to je jo bolje. Razlika je bila vidljiva veæ iduæi dan. Nove æete vje tine. Kako to radi Istra ivanja efekta kontekstualne interferencije veæinom su se provodila s jednostav nim motorièkim sjeæanjima . nje æete se poslije lak e dosjeti ti i lak e æete je primijeniti na novi kontekst. i nakon to su ih ispisali samo 24 puta. uèenici koji su pisali malo jedno. morate veæ unaprijed imati grubi okvir tog motorièkog sjeæanja. a i y. uoèen samo kod vje tina koje zahtijevaju vi e znaèajno razlièiti okreta. U drugom primjeru.kad ste izvan tog konteksta. kakvim se slu ite kad bacate frizbi. Ali to obja nj enje samo stavlja premisu na mjesto zakljuèka: naizmjenièno uèenje je bolje zato to spr eèava dosadu. primjerice. i obièno lak e pamtimo ono to nam je manje dosadno. ili kad trebate reproducirati neku vje tinu u i stim onim okolnostima u kojim ste je nauèili. ali cije li niz a ne jednu po jednu vje tinu vi e puta. kad ste tek poèeli uèiti japansku abecedu. Efekt je. ali za to nam monotonija stvara dosadu? Mo da je dosada mehanizam kojim nas nas mozak tjera da mu damo dovoljno raznolike podatke za optimalno uèenje! Ali glavni razlog za taj efekt je to to uèenje nasumiènim redoslijedom slabi normalnu tendenciju mozga da uz glavni objekt pamæenja kodira i kontekst. pisanje svakog znaka hiragane (jedne od trij u abeceda koje se koriste u japanskom) je zasebna motorièka vje tina. ali æete se posli je lak e sjetiti nauèenog. vje tine koje ste nauèili na taj naèin bolje se prenose na nove situacij e. Da biste ga osjetili. dakle. i ide ovako: niz vje tina je bolje uvje bavati nasumiÈnim redoslijedom. Bolji naèin jest sporiji. Kasnije. uèen je vje tina (naime. ili tko je napisa o knjigu koju ste nekoæ proèitali . bolje motorièko sjeæanje) nego uèenici koji su slova vje bali u blokovima. Tako æete. kad se hoæete sjetiti gdje ste prvi put èuli neku pjesmu. To je najèe æe dobro recimo. te su dvije vje tine zapravo tek pri lagoðene verzije jedne te iste vje tine prema odreðenom parametru. hiraganu æe te bolje izvje bati ako vi e puta ispi ete sve njene znakove nego ako vi e stotina puta ispi ete jedan pa drugi znak i tako dalje. B a nije tako èvrsto isprepletena s nauèenim kontekstom.1 Vje bali su pisanje slova h. Na primjer.u ovom sluèaju. O svakom se pokretu stva ra zasebno motorièko sjeæanje.7 metara i donji udarac od toèno 3. tako stjecati djelot vornije èak nakon tako kratkog vremena.svaki ste znak crtali vrlo odm jereno (i lo e!).tada niste znali da æe vam trebati. Bilje ko . Sigurno stoji da je kombinirano vj e banje manje dosadno. Tako ako. svaki put razlièito. U drugim sluèajevima. ali ne i ako vje bate donji udarac o d toèno 2.2 metra. Znaèi. trik #86 Promjenjiv kontekst stvara robusnija sjeæanja Ste-Marie i suradnici slu ili su se tom tehnikom kad su djecu u drugom razredu osn ovne kole uèili pisati. imali su bolji rukopis (tj. i smanjuje nam sposobnost da ih se dosjetimo i iskoristimo u r azlièitim situacijama. uèite japanski. to mo e ote ati neko specifièno. Vje ba s nizom jednokratnih elemenata zn aèi da uèite u vi e razlièitih konteksta pa æe upamæena vje tina biti o trije definirana. i vje tine su sjeæanja). opæenito uzev i. Ako uèite uvijek iznova ponavljajuæi istu vje tinu. nauèit æete je u kontekstu ponavlja nja a ne u kontekstu jednokratne izvedbe. izolirano dosjeæanje . malo drugo slovo. kad nauèite grubi okvir toga znaka i p oènete ga pisati automatski. Vje tine u prvom primjeru korist e mi iæe u razlièitim kombinacijama i u razlièitim intervalima. pojavu efekta kontekstualne interferencije vidjeti ako kombinirate vje bu gornjeg i donjeg udarca. Efekt kontekstualne interferencije funkcionira samo ako imate stanovito iskustvo u vje tinama koje uvje bavate. To se zove efekt kontekstualne interferen cije.to je pamæenje vje tina.ali nam ponekad smeta da stvorimo o tre granice meðu svojim sjeæanjima. nglirate ili igrate golf. na primjer. napredak u izvoðenju te vje tine postat æe otvoren za efekt kontekstualnog izvoðenja.

ca/hkgrad/ rnllab/cieffe. (http://www. nemate sreæe . To obja njava za to lica lako pamtite a imena slabo. to znaèi da su se veæ prije z. na alost. Taylor. Dodatna literatura Magill. odnosno ri jeè). teme lj konvencionalne arhitekture kompjutera. Ljudsko pamæenje nije organizirano poput kartoteke ili èvrstog diska u kompjuteru. & Hall. nmiate prepoznati Pobolj ajte si pamæenje pomoæu konteksta trll lice u nadi da æe asocijacija s onom rijeèju (imenom) koju ste Èuli kad ste se prvi pu t susreli s tim licem biti dovoljno sna na da omoguæi aktivaciju..health.1. 8t Magnu-son.htrnl). E. kao predmeti u kartoteci. D.to mo ete izvesti ili nekom vrstom sustava indeksiranja ili vam opet preostaje pretraga naslijepo. a da biste ih uèitali morate pogledati u indeks kako biste sa znali gdje su. neuroni koji reagiraju na upravo tu kombinaciju obilje ja lak e æe reagirati zajednièk i.i. 39-50. pa bi prepoznavanje imena bilo jednako lako kao prepoznavanje lica. na konju ste . Kad gleda te neko lice. Ste-Marie.. & Cumming. M.. Black. i ne treba pohraniti ni indeksirati to lice radi kasnijeg prepoznavanja . To su razlièiti proc esi (dosjeæanje. 241-289. prepoznava nje lica bi bio zadatak ekvivalentan dosjeæanju imena. nije ni èudo to nam je to te e. ne postoje pasivne lokacije za pohranu: razlika izmeðu obrade i pohrane. za to treba te posjetiti rodno mjesto ako se elite prisjetiti kolskih dana. Clark. Kad p repoznaje lice. Znaèi. meðutim. . ono dobiva oz naku po kojoj se mo e izraèunati poznatost [trik #83]. D. "The Effects of Contextual Interf erence on Handwriting Skill Acquisition". Stavke u memoriji kompjutera ne utjeèu na obradu sve dok se e ksplicitno ne uèitaju..1 ne postoji. A review of the contextual interference eff ect in motor skill acquisition. S. Immink.prepoznali ste ga. Journal of Motor Behavio ur. High lev els of contextual learning interferences enhance handwriting skill acquisition. A informacije koje uèitavate da biste ga prepoznali bile bi automatski povezane s imenom.1. L. (2004). E. Fundamentalna razlika je: ljudska sjeæanja se pohranjuju kao promjene u vezama meðu istim onim neuronima koji obavljaju obradu. va mozak ne treba iæi u potragu za informacijom jeste li ga veæ negdje vidjeli. C. G.115-126. uoltawa. Na a sjeæanja na razlièite stva ri pohranjuju iste one jedinice koje su odgovorne i za njihovu obradu. G. Ste-Marie. Trebalo bi biti jasno za to je lak e prepoznati lice nego prisjetiti se imena. Isto vrijedi i za pronala enje meðusobno povezanih podataka . (200 4). L.. S. D. va mozak dobiva neki ulazni podatak (lice) i znat æe je li mu pozna to veæ po tome koliko se lako koaktiviraju neuroni koji reprezentiraju to lice. A kad jednom vidite neko lice . svaki podatak se uredno in-deksira i pohranjuje tako da ne utjeèe na druge. J. A. To jest.. Ako je to lice pohr anjeno. Ako ne znate gdje su ili ne znate pod kojom biste ih oznakom potr a ili. U tim sustavima za pohranu.ostaje vam jedino gruba sila pretra ivanja svake pojedine stavke . (1990). Ljudsko se pamæenje. a mo da èak i za to sanj ate. Tak av sustav o sadr aju ne zna ni ta.. da je ljudsko pamæenje organizirano poput memorije kompjutera. Naravno. jo po neèem razlikuje od kartoteke ili memorije kompjuter a. A. to je zapravo kljuè za njegovo kasnije prepoznavanje.) Pa biste se pi isjel ili imen. ona su ispreplete na s drugim sjeæanjima. B. (A ko se svi neuroni koji reprezentiraju neko lice lako zajednièki aktiviraju. C. odnosno prepoznavanje) u razlièitim modalitetima (slika. 9.ijednirki aktivirali. K. Druga strana medalje je. Findlay. M. Ovisno o lakoæi s kojom su na e neuronske jedinice obradile to lice. M. ta da bi prepoznavanje lica bilo jednako te ko kao prepoznavanje imena. Wright. A. y 2J^^H Pobolj ajte si pamæenje pomoæu konteksta trik #87 Pobolj ajte si pamæenje pomoæu konteksta Na a sjeæanja nisu pohranjena diskretno. Long-term motor programming improvements occur via concatenation of movement sequences during random but not during blocked trials. Brueckner. U oba sluèaja ulazni bi se po datak (lice druge osobe) usporeðivao sa svime to ste pohranili. C. to ste lite vei' negdje vidje li. Journal of Motor Behaviour. 36. R... & Latimer. Human Movement Science. 1. 36.

S. Prisjeæanje jednog skupa unutar mog francuskog voka-bulara ojaèalo je asocijacije pa sam ih se sjeæao sve vi e i vi e. recimo.imti. Od ivotne je va nosti pohraniti nova sjeæanja u iste mre e asocijacij . Mo ete upisati praktièki bilo to to vam padn e na pamet o sadr aju neke web-stranice i ona æe se pojaviti medu rezultatima pretra i vanja. moguæe su interferencije meðu onim to tek uèimo i onime to veæ znamo (i naravno. a ne samo pomoæu jedinstvene.-T. Kako to radi Osnovna valuta pamæenja su. Najslabije rezul tate imali su oni koji su promijenili kontekst testiranja u odnosu na kontekst uèe nja. Prisjetiv l se jednog skupa znanja dobit æete pravi kontekst pa æe s nj ime povezana sjeæanja lak e uslijediti. To je temelj u stroja èitavog sustava. Ojaèajte se mislima Jo jedna posljedica je efekt transfera. koje birate pri pohrani (imena datoteka su takve oznake). Da sam htio ne to podrobnije. proizvoljno zadane oznake. a onda zaboraviti. Razlog zbog kojeg je Google tako popularan je to to nam za Internet nudi memoriju kojoj se pristupa prema sadr aju. znaèi. asocijacije a ne èestice. Pokazalo se da se sjeæam prijev oda za 8 rijeèi. Ljudskom pamæen ju se pristupa prema sadr aju. To znaèi da s jeæanja nisu pohranjena neovisno jedno od drugoga.bio sam vi e nego 50% bolji na drugom skupu rijeèi.3 Na jbolji rezultat na testu su imali oni ronioci koji su ispitani u istoj situaciji u kojoj su uèili (tj. iako sam na njima radio jednako malo kao i na prvom . opet slièno Internetu. Onda sam pogledao u rjeènik da vidim kako na francuskom glasi ostal ih 12 rijeèi. jezik mi se poèeo vraæati . naprotiv. izveo sam sljedeæi eksperiment: uzeo sam popis od 20 èestih glag ola i testirao sam koliko njih znam na francuskom. moglo bi se reæi. b io bih ponovio jo pokoju imenicu ili prilog. Ovaj put sam uspio navesti 13 francuskih rijeèi. To demonstrira pojavu automatskog kodiranja konteksta skupa sa sjeæanjima [tr ik #86] i djelomièno opravdava jedan savjet koji sam dobio kao student: ako si uèio pijan. Zatim sam se testirao na 20 Èestih pridjeva. napij se kad izlazi na ispit.) Sposobnost da se u izvornoj situaciji bolje sjeæamo jedna je od posljedica toga to se kontekst automatski p. (Lako moguæe da je to istina. Efekt ponovnog uèenja trebao bi se prenijeti na druga sj eæanja iz istog skupa. naime. a o nauèenom ih se opet ispitivalo ili na molu ili pod morem. ostaju tragov i svih zaboravljenih informacija. bila faza ponovnog uèenja. oni koji su i uèili pod morem i koji su testirani pod morem. Potreba da se puno razlièitih sjeæanja preplete u vezama medu neuronima mo da je jedna od funkcija sna. Jedan od naèina da se to poka e je ponovo nauèiti neki skup znanja koja ste nekoæ nauèili a onda ste ih zaboravili. Memoriji kompjutera se. koje se mijenjaju i rekombiniraju neovisno o sadr aju. Zbog toga je ne to ponovo nauèiti lak e nego uèiti prv i put. kako smo pokazali u prethodnom odjeljku " Na djelu": sjeæanja se prepliæu s drugim sjeæanjima istog tipa te i sama tvore neku vr stu konteksta. odnosno oni koji su i uèili na molu i koji su testirani na molu). Nakon samo neko liko minuta razmi ljanja o francuskom.2 to povoljno djeluje i na povezana sjeæanja. To znaèi da se sadr aju mo e pristupiti pomoæu bilo èega to je s n e povezano. A buduæi da su sjeæanja na temeljnoj razini meðusobno isprepletena. dosjeæanje il i ponovno uèenje neèega na povr inu izdi e i s tim povezana sjeæanja. Velik dio znaèenja u na im sjeæanjima se. _J Druga va na posljedica te fundamentalne razlike je to to su sjeæanja distribuirana na mnogo neurona. ono to veæ znamo utjeèe na ono to æe titi od novog materijala). U nama. ali vjerojatno j e jo bolje uopæe se ne napijati. zaboravio francuski a ucio saiu K-i m Akoll Da bih demonstrirao kako prepleteno*! sjeæanja siva trik #87 Pobolj ajte si pamæenje pomoæu konteksta ra efekt transfera. ali nisam. ronioci su uèili rijeèi s popisa ili na mol u ili pod morem. Na djelu Kad ne to zaboravimo. To je. a ne samo na ona koja ste namjeravali ponovno nauèiti. nije rijeè jednostavno o tome da ta informacija nekako ispadne iz na eg mozga. Vokabular stranog jezika je dobar primjer neèega to mo ete nauèiti i upotrebljavali. mo e pristupiti jed ino putem proizvoljnih oznaka. dakle. U jednom slavnom psiholo kom eksperimentu. Ja sam. nalazi u vezama i asocijacijama. koji svi sudjeluju i u pohrani mnogih drugih sjeæanja. kao da se ormar sa spisima prevrnuo.

C. 66(3).1 pa se velik dio t e kontrole mora izvesti bez izravnog navoðenja pomoæu osjetila. J. 3. & Hornby.J a predstavljalo je nastavak istra ivanja koje je dvanaest godina prije iz veo Guang Yue s Odjela za biomedicinska istra ivanja pri Istra ivaèkom institutu Lerne . Kako se to dogo dilo? Nemoguæe je istinski introspektivno znati to se dogaða u sustavima za kontrolu: èini se da je na e tijelo posljednji krik nevidljive tehnologije. a da istovremeno ne u vje bavamo i mi iæe. A. pa æete mo da radije èuti rezultate provedenog eksperimenta umjesto da ga izvodite sami. Hunkin. To je. r~~ Opet taj broj: 100-200 milisekundi! Pojavljuje se u cijeloj knjizi i mislim da j e to mo da sr stvari. Standardna vizualno-mo torièka povratna sprega (ka njenje izmeðu djelovanja i dobivanje vizualnih informacija prema kojima se djelovanje korigira) je 100-200 milisekundi.a u kojima su i stara sjeæanja. Ako ti sustavi stvarno postoje. Na djelu Veæ i ma tom mo ete izvje bati motorièke signale iz svog mozga tako da budete jaèi. onda bismo ih mogli izvje bati. (1995). obja njava neka obilje ja na ih sustava za pamæenje. Podignite jedan prst preda se. N. 'trik #88 Ojaèajte se mislima Snagu i vje tinu mo ete steæi veæ i samo ma tom. zvanim interpolacija. sad . B. D. V. to pokazuje da kontrola nad udovima ne st je na pukoj velièini mi iæa. procesi koji ne zahtijevaju trenutaène povratne informacij e iz osjetila. èesto imamo osjeæaj da aljemo znak za pokret ruci da ispru i prst ili uhva ti loptu. R. svinite ga. 414.. McNaughton. Stone..4 Bilje ke 1. (2001). Obièno se koordinacija pokreta tij la ik 88 Ojaèajte se mislima izvodi tako glatko i (naizgled) trenutaèno da je te ko doista povjerovati da meðu tim procesima postoje razmaci. na razinu lica. Istodobno. va no je i ne izbrisati stara sjeæanja i na njihovo mjesto unijeti nova. taj najèe æi interval u kojem dolazi do svjesnog do ivljaja [trik #2 ] mo da je ovoliki zbog neizvjesnosti stvorene ka njenjem izmeðu osjeta i reakcija. 167-168. Za ovaj primjer potrebna su tri mjeseca rada. -T. razmak u kojem je na mozak razvio sposobnost predviðanja ishoda na eg dje lovanja pomoæu simulacije. Èarolija. J. a rezultati bi nam se svejedno trebali pobolj ati. _l Meðutim. tada æete opaziti proc ijep izmeðu onoga to vi elite i onoga Jto mi iæi rade. 325-33 1. tri. dakle. & O'Reilly. kad vam starost ili bolest oduzmu sposobnost da po volji upravljate mi iæima.wikipedia.. Kako onda pokazati da se to zaista dogaða? Jedan naèin bi bio pozabaviti s e samim kontrolnim sustavom i vidjeti kako to utjeèe na pokrete koje izvodimo. pokreti su èesto tako brzi da nemamo dojam o izravnoj umije anosti povratne s prege. Postoje do kazi da potreba za tim procesom. Nature. èetiri. Von Neumannova arhitektura odvaja obradu od podataka (http:// en. On mora biti slo en zbo g raspona poslova koje obavlja i brzine kojom ih obavlja. Pokret moraju kontro lirati.. L. Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex: Insights from the success and failures of connectionist models of learning and memory. McClelland. Context-dependent memory in two natural en vironments: On land and underwater. Ali to ne znaèi da veoma slo en sustav kontrole nije ne djelu. S. (1975). L. inaèe se ne bismo mogli kretati meðu njima. d bez razloga ispustite tanjur. br i i iji. 4. Naèin na koji mozak upravlja va im mi iæima neæete ni opaziti sve dok ne to ne poðe po zlu. te da se taj proces odvija dok sanjamo. British Journal of Psychology.. Pozorn o ga gledajte. A onda . 102. Predicting spontaneous recov ery of memory. M. & Baddeley.. kad vam noge neæe prestati drhtati (iako je to vjerojatn o najmanje korisna stvar koju mogu raditi u va oj situaciji). Godden. 419-457. Psychol ogical Review. barem djelomièno.. A. Preuzeli smo ih istra ivanja koje je vodio Vinolli Ranga nathan..or g/wiki/Von_Neumann_architecture). 2. Ipak.

To pak pokazuje da je efekt kontekstualne interfere ncije . jo jedna skupina ispitanika je pokazala poveæanje snage jednog va nijeg mi iæa . Razlika nije velika. oni koji su vje bajuæi zaista i kontrah irali mi iæe popravili su se 53%.r/ U istra ivanju su dobrovoljci na dva razlièita naèina vje bali mi iæe odgovorne za guranje alim prstom u stranu.). To se sla e s drugim nalazima. Pokreti glave dovode do iskrivljenja vida a taka v mehanizam predviðanja uoèava pomake glave i potièe pokrete kojima se poni tava zamuæivan je vida prije nego se ono uopæe pojavi. Ako hoæete uhva titi loptu i shvatite da vam je ruka na krivom mjestu. kako biste se popravljal i sa svakim sljedeæim poku ajem.isiuuiènim redoslijedom [trik #86] na djelu i kod mentalne vje be. da je bolje uèiti neku vje tinu n. a oni koji su zami ljali da to èine popravili su se 35 %. \ U istom istra ivanju Ranganathana i suradnika. naprotiv. Ta kompo nenta alje informacije o svemu to predstavlja moguæu te koæu kako bi je se prevladalo. Predviðanje Sustav povratne sprege. onglirati s tri loptice) ali morate uvje bavati pokrete. Dio isp itanika je stvarno kontrahirao mi iæ. Obje skupine su ojaèale. pet dana u tjednu. Osim sile koju mo e proizvesti prst prije i poslije vje banja. UdaraÈi u bejzbolu zbog modeliranja na osnovi predviðanja us pijevaju pogoditi lopticu koja im se pribli ava br e nego to su u stanju podnijeti nj . polo ite dlan na stol. N a primjer. Moguæe je da je najva niji dio svakog poèetnog pobolj anja kontrole mi iæa stvaranje isprav og signala.) Vje bali su dvanaest tjedana po pet minuta dnevno. a ne vje banje mi iæa. Zak ljuèili su da je glavni razlog za poveæanje sile poveæanje snage signala koji teku iz motorièkih podruèja mozga do mi iæa. Dodatna ko mplikacija je uèenje pokreta uvje bavanjem. koriste informacije iz komponente koja mo e napraviti gre ku kako bi preduhitrili pojavu gre ke. To se predviðanje onda mo e iskoristiti kao pseudo-povratna sprega kako bi se pokreti kontrolirali br e nego to bi to bilo moguæe pravom osje tnom povratnom spregom.4 Ik 88 Ojaèajte se mislima Tri vrste motorièke kontrole Postoje tri klase kontrolnog sustava koje se koriste za upravljanje pri samom iz voðenju pokreta. dok se pomièete prema lopti ubrzavate pokret tako da vam se ruka na vrijeme naðe na pravom mjestu. kad toèno znate to elite izvesti (na primjer . EEG-om [t rik #2] i drugim tehnikama. a ne poveæanje velièine i snage samog mi iæa. mjerili i kontrolne signale koje mozak alje mi iæima.dakle. mo e djelovati i izolirano. poput mi iæa ruku ili nogu. Jedan od naèina da se to uèini je predvidjeti uèinak do k ojeg æe dovesti signal iz mozga prema mi iæima (ovo je opisano u [triku #65] "Za to ne m o ete po kakljati sami sebe"). detekcija pogre aka i njihovo kompenziranje. a ostalima je reèeno da samo zamisle da to èine. i zamislite da gurate neku te inu prema van tako to mièete mali prst u stra nu.fleksora lakta vje bajuæi samo u mislima. osobito ako se uzme u obzir da je vjerojatno te e vje bati s amo u mislima. sa skupljenim prstima. a koriste se u situacijama od toga da trebate jaèe pomaknuti ruku d a uhvatite loptu pri jakom vjetru do promjena naèina hoda kad stupite na brod. istra ivaèi su. (Da vidite to su radili. Sustavi predviðanja (eng. pa èak i ako ste ispravno planirali po ret (dobro ste proraèunali silu koju trebate primijeniti itd. vesti-bularno-okularni refleks [trik #30] prevodi brzinu kretanja gla ve u kom-penzirajuæe pokrete oka. va mozak treba prov jeriti da li se sve odvija kako treba i izvr iti potrebne korekcije. feedforward). Kako to radi Ranganathanovo istra ivanje provodilo se na malom prstu jer se on inaèe rijetko kori sti pa su se promjene snage bolje vidjele nego da se ispitivao neki od primarno kori tenih mi iæa. meðu njima i onim da kad vje bamo mi iæe na jednoj strani t ijela jaèamo i odgovarajuæe mi iæe na drugoj strani. Povratna sprega Svi ivèani sustavi ukljuèuju ne to uma [trik #33]. Modeliranje na osnovi predviðanja Neke pokrete treba korigirati za vrijeme izvr avanja br e nego to bi to bilo moguæe jed nostavnom povratnom spregom. Nakon dvanaest tjedana Ranganathan je izmjerio silu koju su ispitanici mogli pro izvesti malim prstom.

& Yue. "trik #89 Pronaðite put kroz sjeæanja Ovaj trik s pamæenjem star 2500 godina pokazuje kako se na a sjeæanja na dogaðaje zasniv aju na na oj sposobnosti da upamtimo put do nekog mjesta. Ovaj sustav ima i neke prednosti pred povratnom spregom z bog te koæa koje nastaju pri ka njenju povratnog signala. Liu. Keele (ur. vje banje neke pija-nistièke sekvence u mislima dovodi do sliène razine pobolj anja ( i sliènog jaèanja signala u mo danoj kori) kao i pravo vje banje. Na djelu to mislite. Neæete izgubiti na kila i. 2. a da balistika (ispali. (1989). 42. Strength increases from the motor program: Comparison of training with maximal voluntary and imagines must le contractions. (1996). 8/7/e ke 1. dakle. Tada sam bio skeptièan prema tome. ovisi o znaèajkama sustava: to jest. mislio sam da bih mogao zapamtiti oko deset rijeèi. (1995). & Cole. Pascual-Leone. V. G. Neurop sychologia. slo enija nego to isprva izgleda. 74(3).. T. G. Stoga sam odluèio po . Èini se da se orijentacija u prostoru oslanja na ista podruèja u mozgu koja se koriste i za pamæenje onoga to vam se dogodilo. Gabriele. ali i koordinacija. K. a koji æe od ova tri upravljaèka mehanizma s popisa biti najbolji .. Udarac bi prebaci o lopticu ili bi do lo do oscilacija oko ispravnog polo aja umjesto iteracija kojima mu se sve vise pribli ava (dodu e. & Lee. Cognition in motor learnin g: Imagery effects on contextual interference. (2004). s dodatnom predno æu to ih pamtimo po redu. ali èini se da istra ivanja potvrðuju njegov savjet. Computational aspects of motor control and motor learni ng.gaining strength by using your mind.5 Znaèi. ostavite si ne to vremena za vje bu u mislima. Journal of Neurophysiology. H.). Trik se zove metoda polo aja i sastoji se od pamæenja stavki prema njihovom mjestu na nekoj trasi. koji mi je rekao da je sat vremena u kojem prolazim kroz t ehnike d uda u mislima jednako vrijedan kao sat vremena pravog treninga. ali nama danas omoguæuju da saèuvamo epizode iz vlas titog ivota koje èine na u osobnu povijest. 227-24 5. ali æete si pobolj ati koordinaciju. Ranganathan. Stvaranje pokreta mi iæa nije tako jednostavno da bi se moglo svesti na slanje signala "pokret" ili "stoj ".. Modulation of muscle responses evoked by tra nscranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. Heuer & S. U ivotu Uvje bati se mo e snaga. Hall. Saghal. 944-956. K. 67. Na primje r. i u kojoj je p ogre ka veæa nego to u stvari jest. Yue. Journal of Neurophysiology. V. H.. 3. Jednostavno uzmite pop is stvari koje trebate upamtiti i razmjestite svaku po nekom poznatom putu. Svojedobno sam trenirao s jednim vrlo i skusnim uèiteljem juda. M. Jordan. 8. koliko biste se rijeèi mogli sjetiti da vam daju neki proizvoljni popis i po desetak sekundi vremena da upamtite svaku rijeè? Znajuæi da mi pamæenje nije bog zna kakvo.ihovi osjetni sustavi. I. J Z. to mo e kompenzirati faktor amortizacije . Demonstracija koju æemo koristiti je slavni trik s pamæenjem popisa nepovezanih stav ki. tako da zamislite da se svaka stavka (ili ne to to vas podsjeæa na nju) nalazi na pojedin om kljuènom mjestu trase. U H. O. Sjetiti se gdje se nalazite i to se trenutno dogaða je (kako biste i oèekivali) iteka ko va no. R. ako ne stignete na trening. J. 1114-1123 ik 89 Pronaðite put kroz sjeæanja 4. Handbook of Perception and Action. E. Zaka njenje povratnog signa Ojaèajte se mislima la zapravo znaèi da on reagira na situaciju koja veæ pripada pro losti. C. 1037-1045. Pokretima se mora upravlj ati dok se izvode. et al. Ona su evoluirala kako bi ivotinj ama pomogla da pronaðu pravi put.automat skog slabljenja zaka njelog povratnog signala). pa korekcija mo e biti prevelika. A. pusti) obavi ostatak posla. V. New York: Academic Press. (1992).. T.. Motorièka kontrola je. Human Movement Science. 5. From mental power to muscle power . W. Siemionow. koliko je potrebno vremena da informacije i zvr e utjecaj na djelovanje.

VRIJEME 9. S. CRVENA 5. Za taj se dio mozga. istodobno kljuèan za bilje enje dogaðaj a i da nam poma e shvatiti gdje se nalazimo u prostoru. Ali 20 rijeèi u 4 minute meni se èinilo dov oljno zastra ujuæe.b ilo to. zna da su apsolutno kljuèni pri p ohrani sjeæanja na dogaðaje. dakle. u kojoj sjedim. Popis je u tablic i 9-5. NOÆ 8. do najbli e s tanice podzemne.com/TomWaifsSupplement/Lyncs/common. Ne moraju to biti ba ove rijeèi. Pronaðite put kroz sjeæanja Kako to radi Nekoliko je razloga zbog kojih ova metoda poma e pri pamæenju. PIÆE 2. Mogu biti stvari. CURA 7. bilo je impresivno kako sam se pomoæu metode lokusa brzo i lako dosjetio svih rijeèi. Dok sam pro ao taj put u mislima imajuæi u vidu stavke posijane uz put ("ljubavno" p ismo na pragu. ako imate takvih elja. pro le su m i èetiri minute pa sam izvadio bilje nicu. OKO 12. hipokampus. daje isti dio mozga. htm).2 Snimke mozga ljudi koji pronalaze putove u virtualnom okoli u pokazale su da èak i kad ne prepoznajemo ne to kao orijentir. èak i ako se ne mo ete sjetiti to se na lazi na odreðenoj lokaciji. on svejedno potièe reakciju u tom specijaliziranom dijelu na eg mozga. pa i tisuæama stavki. Nisam htio sastavljati vlast iti popis jer bi mi ga onda bilo lak e upamtiti. hipokampus i okolne jezgre.keeslau. znam. Poèev i s rijeèju "noæ" (spominje se 131 put u cijeloj Waitsovoj diskog afiji) pa sve do rijeèi "cura" (spominje se 40 puta). (Da. U takvim situacijama mozak mi se obièno isprazni èim mi stvar koju sam trebao zapamt iti vi e nije na vidiku. pa sam uzeo 20 najèe æih rijeèi iz pjesam a kantaut ora Pronaðite put kroz sjeæanja Toma Waitsa. Ljudi s o teæeni hipokampusom (kao to je junak u filmu Memento (http://www. Nedavno su objavljeni doka . ali i dalje pamte epizode pohranjene prije ozljede i mogu nauèiti nove èinjenice (uz puno truda) i vj e tine. "piæe" u kafiæu na uglu i tako dalje) i pazeæi da ih upamtim. slobodno si zadajte dulji popis ili si skratite vrijeme. Meðutim. _J Znamo da ljudski mozak ima specijalizirane mehanizme posveæene pamæenju orijentira n a putu. na primjer) nisu u stanju pohraniti nova epizodièka pamæenja. LJUBAV 10. dakle dvostruko. dostupnih ljubazno æu izvrsnog Tom Waits Supplementa (http://www. i samo dvije nisu bile po redu. ljudi. DAN 11. zami ljao sam kako ne to radim u svakoj etapi svog putovanja od dnevne sobe moje kuæe. odnos no sljedeæoj stavci. Poku ajte sami. Vje bajte èet iri minute i ispitajte se. PAS 19. 1. Znamo. CESTA Mo da mislite da je 20 rijeèi mo da previ e lako. da. r~ Ova tehnika pamæenja iskori tava i jednu pojavu koja je svojstvena dual-noj struktur i snala enja u prostoru: orijentir i trasa se meðusobno definiraju.1 i da su ( to je zanimljivo) to i njemu susjedna podruèja ljudima i drugim iv otinjama daju osjeæaj polo aja u prostoru. ja bih morao znati da ona funkcio nira. To je jedan od trikova pomoæu kojih profesionalni izvoðaèi pamte popise sa stot inama. SRCE 17. kako bi ga se razlikovalo od pamæenja èinjenica ili naèina na koji se ne to radi.) Pogodio sam svaku r ijeè. SAN 13.moæu metode lokusa upamtiti 20 rijeèi. KI A 16. brojevi . ULICA 3. ali postoje i sa me po sebi. BLUE(S) 20. SMRT 18. KRV 4. Trasa vam omoguæuje ulanèavanje s jedne na drugu stavku (ili orijentir).imdb. ne morate prestati putovati ka sljedeæoj lokaciji.com/title/tt02091 44). ali glavni je pripisi vanje stvari polo ajima u prostoru. Tu vrstu pamæenja psiholozi zovu epizodièko pamæenje. Tablica 9-5. DOM 15. KOSA 6. Buduæi da orijentiri postoje neovisno o trasi. izvadio olovku i pripremio se da popi em ri jeèi kojih se sjeæam. ali svejedno mi je uspjelo impresionirati samog sebe. Za svaku rijeè zamislite po jedan predmet na poznatom putu. MJESEC 14. -T.

M. 2. Navikli smo do ivljavati svijet iz perspektive prvog lica. tvrde da su do ivjeli izvantjelesna iskustva. onako kako upravo èitate ovu knjigu? Scena poput ove veæina ljudi se sjeæa iz neke naizgled bestjelesne perspektive treæeg lica. Neki ljudi. W. C. Selective neural representation of ob jects relevant for navigation. Nature Neuroscience. P. Maguire. J. 3. To se ponekad naziva kar-tezijanski teatar. & O'Keefe.. Takve izjave ne susreæemo èesto. Trends in Cognitive Sciences. Ferbinteanu. iako su ono èega se sjeæaju do ivjeli s gledi ta prvog lica. iz prvog l ica. ali mnogi ljudi mogu do ivjeti sliène izvantjelesn e fenomene u obliku sjeæanja na pro le dogaðaje.. gledajuæi oèima prema van d ok nam je tijelo u sredi tu svijesti.1 Oni su povezali vjerojatnost dosjeæanja neèega kao slike u prvom. 35.zi3 da je prva funkcija evoluirala iz druge. G.) Do ivite izvantjelesno Iskustvo trik Do ivite izvantjelesno iskustvo #90 Svijet obièno do ivljavamo u prvom licu. 4. odnosno kad slijedite neèije upute. identificiral a neka specifièna podruèja mozga koja su mo da ukljuèena u stvaranje te egocentriène persp ektive te se saznalo da neuobièajena aktivnost tih podruèja mo e inducirati izvantjele sno iskustvo. Janzen. Ako slijedite upute i proðete pokraj nekog oèitog orijentira. Brain activation during human navigation: Gender-different neural networks as s ubstrate of performance. Burgess. The human hippocampus and spatial and episodic memory. Na djelu Sjetite se kad ste zadnji put le ali i ne to èitali: mo da na ljetovanju na pla i. Gledate li sami sebe s nekog vanjsk og gledi ta . Kodiranjem konteksta za prostorni smje taj mo da su polo eni temelji za kodiranje ko nteksta u vremenu i za druge oblike pamæenja. A.. znate da ste negdje pogrije ili. 625-641. (2003). umjesto iz sebe prema van. 3. 1227-1239.com/ bluepnnt/sample. t a sposobnost mentalnog putovanja u vremenu koje tvori ono to veæinom smatramo svoji m sjeæanjima. Otkriveno je da oèekivanja i namjere i votinje utjeèu na naèin na koji hipokampus kodira pamæenje lokacija unutar hipokampusa . Kako to radi Prvo istra ivanje koje je detaljno istra ivalo ovaj efekt objavili su Nigro i Neisse r 1983. (2002). U ivotu Takvu obradu specifiènu za rad s orijentirima vidite na djelu kad nekoga upuæujete k amo da ide. Tu su zanimljivi i dokazi proiza li iz snimki mozga. Spitzer. & van Turennout. 404-408. u kojima im je sv ijest naizgled odvojena od tijela. o dnosno treæem licu s emocijama te su otkrili da æe . R. Neuron. ali u nekim situacijama mo emo vidjeti sami s ebe iz perspektive vanjskog promatraèa..otprilike onako kako bi vas vidio netko tko prolazi pokraj vas . 5. (Ta se primjedba nalazi u poglavlju dostupnom na adresi http://eleganthack. L. Wunderlich. Prospective and retrospective memor y coding in the hippocampus. Uoèite gdje se sada nalazi va e "unutarnje oko".197-199.ili se sjeæate sebe kako gledate kroz vlastite oèi. godine. (2004). (2002). O tom èlanku raspravlja se u J effery. 7. Poku ajte tu sliku fiksirati u umu. Nature Neuroscience. Neuron.. M. ponekad do te mjere da osjeæaju kao da odozgo g ledaju sami sebe iz perspektive treæeg lica. meðutim. Tomczak. E. Istra ivanja su.. M. ili u o bli njem parku.. & Shapiro. G. Gron. Wodtke. Pearson. dok se mu karci obièno oslanjaju na apsolutne pozicije u prostoru (geometri ju situacije) u kombinaciji s orijentirima. ili jednostavno na kauèu kod kuæe. nadalje. (2000). Otud se mo da razvilo pamæenje dogaðaja.5 Bilje ke 1. J. a upute ga ne navode. Rememberance of future past. jer tamo nema konzistentne prosto rne geometrije. Ti izvantjelesni do ivljaji mo da imaju i neur alnu osnovu. 40. ene se obièno vi e oslanjaju na same or jentire. 8. 673-677.php. koji podr avaju opæepoznatu èinjenicu da se mu karci i ene drukèije snalaze u prostoru. Information Architecture: Blueprints for the Web.. A. M.4 Informacijski arhitekt Christina Wo dtke primijetila je da je "na webu svatko ena". svi smo prisiljeni oslanjati se samo na orijentire. N. (2004). & Riepe. J. K.

Cognitiv e Psychology. èini se daje vjerojatno da kad se prisjeæa mo slika koje su u perspektivi treæeg lice. O. To ne znaèi da ljudi koji imaju iskustvo izvantjelesnih stanja nu no imaju epilepsiju ili o teæenje mozga. & Neisser. Ma tarije mogu bi ti veoma ive i fantastiène. Ljude koji su se susreli s izvantjelesnim iskustvima ponek ad se sumnjièi da imaju prebujnu ma tu ili za ne to gore. Point of view in personal memories. Spinelli. Prethodni zadatak demonstrira da. 467-482. zvukova. Kad je kirurg stimulirao temporo-parijetaini spoj. pa je u veæine ljudi vjerojatno stvorio s jeæanje u treæem licu. Ako poku ate vizualizirati ili za misliti prizore ili predmete u pokretu. ili hipnagogno stanje.. iako mo e p roæi neprimijeæena ili biti vrlo kratka. Landis. 243-258. kratak je period izmijenjene svijesti koji s e javlja izmeðu budnog stanja i sna. Iako je prerano iznositi sigurne zakljuèke. pozivamo temporo-parijetaini spoj da n am pomogne stvoriti takvu sliku. mo da vam se dogodi da uðete u hipnagogiju. (drugi dio). Kad je podra iva nje prestalo. meðu tim. svi mi imamo sposobnost do ivljavanja izvantjelesnog stanja. zvuk se mo e do ivjeti kao vizual ni fenomen. biti svjesniji hipnagognog stanja dok ga do ivljavamo. veæina ljudi nema izvantjelesne do ivljaje u sada njosti. (1983). najèe æe kad èovjek "zadrije-ma" prije nego normalno zaspi. Vrlo èeste s u i halucinacije u obliku naglih svjetala. ponekad se dovoljno potruditi da postanemo svjesni promjena u svijesti do k se opu tamo i padamo u san. Moguæe je. Dapaèe.na primjer. ali obièno prikriveni aspekti mo danih funkcija mo da sudjeluju u stvaranju takvih do ivljaja. mo da uoèite . U tom periodu misli postanu nepovezane.. a u nekih ljudi posve izostaje. Jedno istra ivanje Blankea i suradnika2 provedeno je na petero neurolo kih pacijenat a koji su èesto imali izvantjelesna iskustva. Iako je takav do ivljaj èest kad se prisjeæamo pro losti. Out-of-body experien ce and autoscopy of neurological origin. hirovite. Imajuæi to na umu.Do ivite izvantjelesno iskustvo H 9_____ sjeæanje vjerojatnije biti u prvom licu ako zatra e od osobe da se usredotoèi na svoje tada nje osjeæaje. G. a sebe vidi kako le i na operacijskom stolu. a neki ljudi dozive i sinesteziju. Primjer u prethodnom odjeljku "Na djelu" govorio je o situaciji i bio je uglavnom emocionalno neutralan. Na djelu Iako ne postoji zajamèeno uspje na tehnika produljivanja ili pojaèavanja hipnagognog s tanja. Istra ivanja sa snimanjem mozga pokazala su da se temporo-parijetaini spoj aktivir a u situacijama koje ukljuèuju proraèunavanje toèke gledi ta iz egocentriène perspektive i mentalno prebacivanje s jednog na drugo gledi te radi boljeg razumijevanja scene (na primjer. takva stanja sugeriraju da normalni. mo da i ne iznenaðuje to neobièna aktivnost u tom po druèju uzrokuje osjeæaj odvojenosti od vlastitog tijela. a pri ponovnom podra ivanju opet se odvojila od svoga tijela. Na granici sna i jave. i potpunije osjetiti uèi nke prijelaza mozga u san. u kontekstu p amæenja. To je normalna faza spavanja i veæina ljudi je do ivljava u nekom stupnju. Brain. Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje Bilje ke 1. Hipnagogija. stanje u kojem va m misli slobodno lebde a ponekad i halucinirate. 15. pacijentica se "vratila" u svoje tijelo. M. ili pasivno primjeæivati vizualne fenomene u tom periodu. glasova (dosta je kori sno èuti kako vas netko zove po imenu). lica ili cjelovitih slika.. Nigro.. ali takva iskustva su poznat fenomen kod odreðenih tipova epilepsije i sa specifiènim oblicima ozljeda mozga. On sugerira i to da postoji solidna neuralna osnova za takva iskustva i da zdravi ljudi koji t vrde da imaju izvantjelesna iskustva nemaju uvijek tako bujnu ma tu kako neki skep tici pretpostavljaju. èak i bizarne. U. spoj sljepo oènog i tjemenog re nja [trik #8]. kad u mislima tra imo mjesto na kojem æemo imati najbolji pogled na nog ometnu utakmicu). 127. 2. u kojoj se do ivljaj j ednog osjetila osjeæa drugim osjetilom . (2004). & Seek. L. Blanke. Jednom je kirurg uspio pouzdano indu cirati takav do ivljaj tako to je elektrièno podra io mo danu koru pacijentice za vrijeme operacije mozga. pacijentica je izjavila da je trenutaèno dobila osj eæaj kako lebdi blizu stropa i do ivljava operacijsku salu kao daje vidi odozgo i "g leda" lijeènicima tjeme. ako redovito vje bamo. T. boja.

Istra ivaèi su se poslu ili EEG-om i otkrili da je obrazac aktivacije mozga vrlo razlièit. "sporovalnim" spavanjem. Zbog toga je najvi e istra ivanja provedeno po oæu liEG-a [trik #2]. a zatim nestaje.Vaughan Bell Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje nastupajuæe promjene. kojima se spreèava brzi prijelaz u duboki san. Problem s bilje enjem elektriène aktivnosti s ko e glave je u tome to aktivnost u struk turama koje se nalaze duboko u mozgu mo e proæi ne-primijeæena. Beta aktivnost (iz nad 14 Hz) obièno se povezuje s vi im razinama mentalnog napora i aktivacije u mo dano j kori. Jedan oblik aktivnosti alfa-valova (elektriènih signala u frekvencijskom raspo nu 8-12 Hz. zbog blagog pozadin skog uma i povremenih jaèih zvukova drijeme u autobusu ili vlaku èesto dovodi do izra en o hipnagognog stanja. Ipak. kojom se ubrizgava radioaktivni marker u krvotok . Èeoni dio mo dane kore povezan je s pa njom (meðu ostalim) i moguæe je da je hipnagogno stanje rezultat progresivnog gubitka ari ta pa nje. a dijelom i zato to mnoge tehnike snimanja mozga ne djeluju nimalo us pavljujuæe. U jednom istra ivanju. To znaèi da nam mo da prom ièu neke informacije va ne za razumijevanje onoga to se dogaða kad prelazimo iz svjesno sti u spavanje. To bi uzrokovalo slabljenje normalnog perceptivnog filtriranja. to bi pak dovelo do nep ovezanih misli i neobiènih do ivljaja. most. ako prespavate svoju sta nicu. povezanih s opu tenim stanjima) pro iri se od èeonog dijela mozga ka drugi m podruèjima. to nije uvijek ba najpraktiènija tehnika jer vam poneka d slijede i dodatna istra ivanja. talamus i hipotalamus) kljuène za po-èinjanje i reguliranje spavanj a. dok padaju u san. a karakteristièna je za EEG budne osobe. Neki znanstvenici tvrde da hipnagogno stanje nije nu no povezano sa spavanjem. djelo mièno zato to je izvoðenje psiholo kih eksperimenata s polusvjesnim ljudima u najmanju ruku ote ano. Kako to radi Funkcioniranje mozga za vrijeme hipnagognog stanja veoma je slabo istra eno. Ako uspijete zaspati. to sugerira da hipnagogija nije samo rezultat opu tenosti i nedostatka strukturiranih osjetnih ulaznih podata ka. Druga metoda ukljuèuje "ponavljajuæi alarm" (ne to slièno funkciji privremenog iskljuèiva nja na mnogim modernim budilicama) . Snimanje magnetskom rezonancijom [trik #4] je obièno buèno a PET [trik #3] èesto podrazumijeva uvoðenje igle u venu. iako su i u jednim i u drugim uvjetima ispitanici izvje tavali o neobiènim vizualnim do ivljajima. poku aju ostati dovoljno prisebni da priti æu tipku svakih pet minuta. osim vlastite svijesti. Hideki Tanaka i suradnici1 slu ili su se EEG-om za vrijeme nastupa spavanja i otkr ili su da mozak dok padamo u san ne smanjuje aktivnost ravnomjerno u svim podruèji ma. pa èak i pri povratku u budno stanje (dok smo u takozvanom hipno-p ompnom stanju) . objavljenom 2 002. Delta aktivnost (ispod 4 Hz) je povezana s dubokim. . neg o je mo da rezultat smanjene kolièine. U jednom su se is tra ivanju koristili mikrofon i zvuènik kojima se spavaèu pu tao zvuk vlastitog disanja. u protivnom se ogla ava nje an zvuk koji ih budi. Kako mentalna aktivnost opada i n astupa pospanost. to bi vod ilo gubitku ari ta pa nje i drugim sliènim efektima. i alfa (8-13 Hz) i theta (4-7 Hz) aktivnost postaju sve izra eni je. u kojem se pomoæu malih elektroda na ko i glave oèitava elektrièna a ktivnost mozga. a kolièina sinkronizirane ivè ne aktivnosti rezultira karakteristiènim oblicima valova EEG-a.. ivèane stanice generiraju elektriène signale. Produljeni periodi lakog sna æe vjerojatnije dovesti do hipnag ogije. Poku ajte to izvesti u javnom prijevozu. Stoga je za neke ljude mo da pravo rje enje popodnevni drijeme . JU^^H Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje \Elektroencefalografija (EEG) mjeri elektriènu aktivnost mozga pomoæu malih elektrod a na lubanji. Neki eksperimentatori su poku ali produljiti ili inducirati hipnagogiju tehnikama blagog pobuðivanja. a ako ste jako umorni mo da padate u san previ e brzo. smislenih perce-ptivnih informacija.od ispitanika se tra i da.to ba i nije osobito opu tajuæe.osobito zato to je poznato da su dubinske strukture (kao to su mo d ano deblo.2 htjela se provjeriti ta pretpostavka usporedbom hipnagognih stanja s uvjet ima u kojima su ispitanicima dane nestrukturirane osjetne informacije u obliku b ijelog uma i difuznog bijelog svjetla.

20(7). H. a paci jenti u tom istra ivanju jedva da su se svjesno sjeæali ièega dulje od pet minuta.. 46(2). Hayashi. D. Maguire. Putz. iako to rade na razlièite naèine.Jednim izvanredno domi ljatim istra ivanjem objavljenim u èasopisu Science istra ena je uloga nekih dubinskih mo danih struktura pri hipna-gogiji.Vaughan Bell to su do ivjeli. Da spomenemo po nekog. (2002). J. uzrokuju pojaèanu neuralnu aktivnost u tom podruèju mozga. Replaying the game: Hypnagogic images in normals and amnesics. Ovdje nas zanimaju ov a dva posljednja. 290(54 90). Psychological Bulletin. R. & Hori. Istra i vaèi su zatra ili od petero pacijenata s o teæenjima sredi njeg dijela sljepooènog re nja d ekoliko sati igraju Tetris. nalaze se u susta vima koji se bave pamæenjem. Neuroni koji sadr e dopamin. To je pru ilo jake dokaze da hip nagogno stanje (barem djelomièno) potjeèe od pojave nesvjesnih sjeæanja u obliku neobièn ih hipnagognih do ivljaja. Buchi.. a li kava je moj omiljeni stimulans pa za jutarnje pisanje trebam alicu tog starog "plina za kreativne upaljaèe".. Ponekad pijem èaj. International Journal of Psychophysiology . pa èak i vicevi.. Science. Strauch. koji p rolaze kroz sinapse (razmak izmeðu dva neurona). Ubrzo i glasnièki neurotransmiterski sustavi u mozgu dolaze pod utjecaj kofeina. 2. I. (1976). dopaminergièni sustav. Schacter. D.. pa njom i motivacijom.. Roddenberry. M. Ima mnogo razlièitih neurotransmite ra. Bilje ke 1. droge i lijekovi koji stvaraju ovisnost. kofein se raspr uje po va em tijelu i treba mu tek 20 m inuta da dopre do svake va e stanice.3 osobito sredi njih dijel ova sljepooènih re njeva. Putem dopaminergiènog sustava kofein podra uje supkortikalno podruèje [trik #81 zvano nucleus accumhens. iako je manje jasno kako to izvodi. nekoliko sati poslije posljednje igre.. Jed ne veèeri. a pojedini neuronski sustavi razmje teni po èitavom mozgu obièno koriste odreðeni ne urotransmiter. Iako se svjesno uopæe nisu sjeæali igre. 3. svake]) u vama. D. Topographical characteristics and principal component structure of the hypnagogic EEC Sleep. fenomena i tehnika povezanih s hipnagognim stanjem. Jekylla i gospodina Hydea i mnoge slike Paula Kleea bili su izrijekom nadahnuti hipnagognim iskustvima. istra ivaèi su probudili igraèe tek to su ovi zadrijemali te su ih zamolili da im ka u Dobrodo li u zonu sumraka: hipnagogno stanje ¦ U ivotu Mnogi pisci i slikari bili su fascinirani ovim stanjem i poku ali su ga produljiti . Seks. & Lehmann.. Ovo vam ne bih mogao ni poèeti pisati dok si nisam skuhao kavu. . M. A. Droge i lijekovi koji stv araju ovisnost kemijski èaèkaju po sklopovima mozga koji su evoluirali za to da nam . odnosno koristiti ga pri istra ivanju ideja ili kao inspiraciju. Stickgold. Brain electrical activity and subjective experience during altered states of consciou sness: ganzfeld and hypnagogic states. i svake tekuæine (da.. Sa sigurn o æu znamo da je primarni djelatni put kofeina poveæanje utjecaja neurotransmitera dop amina. 83(3). Malia. (1997). jo uvijek predstavlja jedan od najboljih pregleda povijesti. Dodatno literatura Iako je ovaj Èlanak veæ jako star. O teæenje tog dijela mozga èesto uzrokuje amneziju. roman Roberta Louisa Stevensona Neobièan sluèaj dr. The hypnagogic state: A critical review of the literature. S. 350-353. Za taj se dio mozga zna da je izrazito ukljuèen u osjeæaje ugode i nagrade. L. nego i svemu io je s pijenjem kave povezano.3 \Neuroni [trik #?j si meðusobno alju kemijske signale pomoæu neurotransmitera. D. 123-146. koji su osobito nagla eno povezani s funkcijom pamæenja.. Nakon to popijete kavu ili èak. 523-534. Wackermann. Neka vam kofeinska navika postane ukusna trik #92 Neka vam kofeinska navika postane ukusna Kofein kemijski Èaèka po sustavu za potkrepljenje u mozgu i tako podi e vrijednost ne samo jutarnjoj alici kave. kretanjem. & O'Connor. (2000) . Tanaka. 452-481. hrana. svi pacijenti su spomenuli sl ike kockica iz Tetrisa kako padaju i rotiraju se. T.2 Dizanje dopaminergiènog sustava u veæu b rzinu kofeinu je zajednièko sa dru tveno manje prihvatljivim stimulansima kokainom i amfetaminom. P.

zahvaljujuæi placebo efektu [trik #73]). Kava je izrazito povezana s dvije stvari: ona vas odr ava budima i poma e pri korisn om umnom radu. Rijeè je o tome kako kava posti e svoje èarobno djelovanje a da je ni ne dotakne m usnama. dru tveno prihvatljiv tekuæi stimulans. djeluje jo dok vri. ako se ne to do godi u isto vrijeme kad i ne to to nam pru a zadovoljstvo.i precizno j metodi uno enja. onako ka ko im poma e u ivotu. Eksperimenti su veæ 1933. a avo. èini se. Ima li neku omiljenu a licu? Stavlja li prvo mlijeko pa èaj ili obratno? Je li izbirljiv po pitanju vrste kave? Sada pronaðite ne to to ne utjeèe na sam okus. to æe biti sitnièaviji prema tome kako se napitak spravl ja i poslu uje. Napravite obratno od onoga kako voli. blagotvorna. programeri i sve osobe s kreativnim zanimanjem sigurno æe imati sl uha za njegovu tvrdnju. jel* da? Èovjek je ovisan o jednoj slo enoj molekuli. Svejedno. Vjerojatno ste èuli za Pavlova. "Matematièar je ureðaj za pretvaranje kave u teoreme. i sprijeèite ga da to napravi. Oni se zovu klasièno uvjetovanje i oper antno uvjetovanje i povezani su sa znanstvenom kolom zvanom biheviorizam koja je prevladavala modernom psihologijom do 1970-ih godina. Druga glavna vrsta uvjetovanja. Oni u osnovi ka u da. to mu se uopæe neæe svidjeti. operantno uvjetovanje. a konzumenti veæih kolièina mentalno bolj e funkcioniraju". osjetio bih se bu-dnijim veæ na sam zvuk d ezve. Ali ovo nije trik o ovisnièkim efektima kofeina. Nije va no da li je zagrijan za kavu ili èaj. ruskog znanstvenika èiji su eksperimenti s psima usp ostavili osnovne principe klasiènog uvjetovanja. to god to o. niti o mentalnoj stimulaciji koju pru a. naime. Reakcija (podizanje) postaje asocirana s o nim to obièno prati sam uzrok (kofein) . To je razlog zbog kojeg kava bez kofeina stvarno èini èuda (osobito ako ispitanik ne zna da mu u kavi nema kofeina. U ovom nam sluèaju ni su va ne samo kemikalije. kofein nam pru a izvrstan pogle d na dva osnovna mehanizma uèenja u ivotinja." Sveuèili ni profes ori. Jedno istra ivanje je èak i lo tako daleko da ustvrdi kako je "redo vita upotreba kofeina. vjerojatnije je da veæina ljudi koristi kofein manje-vi e optimalno. Dapaèe. Okladio bih se da æe mu biti va an i naèin pripreme.neke stvari pru e osjeæaj zadovoljstva . mo e se pokazati i da poma e pri tjelesnim naporima.5 Povezanos t s kreativnim umnim radom je legendarna. ali jo j e nisam poèeo piti. Ulijte mu prvo Èaj a onda mlijek o. doba dana) se asocira sa zadovoljenjem.miris kave. Kad sam na koled u obièavao pisati eseje kasno noæu. a s vremenom ga mo e i zamijeniti. godine pokazali da jedna alica kave mo e pom oæi pri rje avanju ahovskih problema. Dajte mu kavu u èa i. zvuk vrenja vode u d ezvi itd. pronaðite nekog osvjedoèenog k ofeinskog ovisnika.4 Znaèi. to je vi e zagrijan za kofein. Po izit æe. Kako to? Neka vam kofeinska navika postane ukusna Kako to radi? Time to kemijski èaèka po sklopu za nagraðivanje u mozgu. okus. I ako ima ljudi koji nam kvare veselje i tvrde da veæina ovisnika samo izbjegava neu godne posljedice apstinencije od koI Neka vam kofeinska navika postane ukusna feina. U ovom sluèaju. nego i bolje funkcioniramo. ali kognitivni mehanizmi kojima to pos ti e nisu jasni. Na djelu Veæ samo to to znate da vam slijedi doza kofeina obièno vas podi e. Jo uvijek se raspravlja o tome da li veæina ovisnika o kofeinu zaista ima koristi o d svog poriva da redovito uzimaju taj smeði. a va ispitanik to uvijek èini. Da biste to vidjeli na djelu. nije da kofeinom samo izbjegavamo nelagodu. kao i za to to me kava razb uðuje dok je jo nisam popio. Kava mi treba da zapoènem pisati. za stvaranje pozitivnog uèinka droge i povlaèenje eventualnih apstinencijskih simptoma dovoljno je da je unese u sustav u bilo kom obliku. ka e da nagrada potkrepljuj . U najmanju ruku. Kako je rekao matemat ièar Paul Erdos. samo neka bude jak o zagrijan. alica. dizajneri.6 ali potreba za eksperimentiranjem se smatrala minimalnom s obzirom na golemu kolièinu anegdotalnih dokaza. to se asocira s reakcijom na zadovoljavajuæi podra aj.kako bismo bili sposobni prepoznati dobre s tvari u ivotu i nauèiti ih to vi e. Ona. èovjek inzistira u. kofein j e sam po sebi zadovoljavajuæi podra aj (jer èaèka po sustavu za zadovoljenje) a sve osta lo (miris.

Oni su dub oko programirani u na mozak i djeluju bez svjesnog napora i pamæenja. Neke naznake o razmjerima opsesivnosti izazvane kofeinom mo ete vidjeti na stra nicama http://coffeegeek. 5. a nezadovoljstvo kad sam toga li en? Mo da jest s vejedno iz koje sam je alice poèeo piti. drugi dio. odvest æe vas jako dale ko ako budete gledali svijet kroz prizmu nagrada i kazni za pojedino djelovanje. da li vas èudi to mu takvo pona anje prelazi u naviku? Ako va direktor ka njava ljude koji grije e. Effect of caffeine upon chess problem solving. Bilje ke 1. Na primjer. imaju vlastiti um. Kofein najvjerojatnije blokira glasnièku kemikaliju koja se natjeèe s dopaminom ( adenozin). ne s tijene ni stabla. 15. istih sposobnosti kao i mi. Neka vam kofeinska navika postane ukusna podrum opeurarti art grastièno zavognica moda detalj tumel neptrozan æugrati vrtar kastrala sicjenka spoj nara c dam tras poznat puzati odvojiti Igra la no poznatim rijeèima. T. Ti mehanizmi uèenja su intrinzièni i nalazimo ih kod svih slo enih ivotinja. sve droge su povezane s ritualima pripreme: od japanske ceremonije Èaja preko kucanja kriglama piva do te ih droga i rituala davan ja uta kod heroinskih ovisnika.elitetrack. Kava zaista ima bolji okus kad je pijem iz svoje o miljene alice.com. Rasprava i reference u Stafford. odnosno pozitivno potkreplje nje je sve to dovodi do konzumiranja kofeina. Nije ni èudo to izmi ljamo praznovjerice o naèinu pripremanja kofeina. djelomièno i zato to su preciznije. 301-311. Desetljeæa istr a ivanja su prouèila kako se vremenska razdoblja. 6. na adresi http:/ /www. 3.bps.e aktivnosti koje joj prethode.org. Iako to zvuèi dosta oèigledno. 4. Th e Psychologist. 358-359. i (2) kofein se koristi pri umjetnoj oplodnji ivotinja zato da spermiji br e plivaju. zar treba èuditi to se ljudi na poslu meðusobno pokrivaju umjesto d a priznaju svoje gre ke? A ako sam popio alicu kave na tisuæe puta prije nego to bih p re ao na posao. Hoick. jednostavno je nagraditi djelovanje k oje elite. to dovodi do pojaèanog uèinka dopamina. (2003). H. Vidi "La na poznatost" [trik #83].pdf) . "Caffeine and Exercise Performance" (http://www. nego u svijetu punom drugih ljudi. Ako nagradite dijete tako to mu popustite nakon to vas je gnjavilo dvadeset minuta. znamo da nagrade èesto bolje motiviraju ne go kazne. to ste od ovoga veæ vidjeli? Deseto poglavlje: Drugi ljudi trikovi # 93-100 Ne ivimo u be ivotnom svijetu.uk/_publicationfiles/thepsyc hologist%5C0703swri. ali moja alica postala mije ugraðena u mozak pomoæu pojaèavajuæih uèinaka kofeina. kad gradimo znanja i gradove ili odr av . sputavanje i interakcije tih oblik a uèenja kombiniraju s razlièitim parovima podra aja i reakcija te razlièitim kombinacij ama nagraðivanja i ka njavanja. Journal of C omparative Psychology. Psychology in the coffee shop. Kad je rijeè o na em eksperimentu s kofeinom. dok kod ka njavanja obièno ka njavate èinjenicu da ste uhvatili prekr ioca umje to da kaznite nepo eljno pona anje. 2. Tekst je dostupan na Internetu. S drugim ljudim a se udru ujemo kad se borimo protiv napadaèa. Drugi ljudi. "Inhibicija inhibicije" je standar dni obrazac kod mnogih veza i kemikalija u mozgu. nagrada. Tablica 9-6.com/ caffeine. Dvije stvari za razmi ljanje: (1) biljke su vjerojatno evoluirale kofein kao in sekticid. zar treba èuditi to osjeæam zadovoljstvo kad sjednem za radni stol a kr aj mene se pu i iz moje najdra e alice. Neka vam kofeinska navika postane ukusna Taj asocijativni oblik uèenja u temelju je ljudske prirode i efekti su mu veoma ra i reni.pdf. tovi e. (1933). 16(7).

Sve oèi. no sovi i usta . boju kose i druge element e. Lice vama slijeva je groteskno: oèi i usta su mu inverzni. To je zgodn a demonstracija èinjenice da se lica normalno obraðuju holistièki. To su dobre pretpostavke. elimo se uklopiti medu druge ljude. Iako mo da uoèavate nekakvu razliku medu njima. da uvijek imaju u vidu tko je jaèi a tko slabiji od njih.na ta se obilje ja. poput one o smjeru i z kojeg dolazi sunèevo svjetlo. Tako nam je puno te e detektirati da je ne to "pogre no" nego kad ga mo emo obraðivati holistièki. ali ne bi vam trebalo biti te ko pre poznati o kome se radi' Po èemu su lica osobita S. od imitiranja tuðih gesta do automatskog opona anja dru tvenih stereotipa. najvi e oslanjamo kad razluèujemo jedno od dr ugog lica . Njihova ih je ro-bus nost ugradila u sam naèin funkcioniranja na eg mozga. Veliki dio ove knjige govorio je o obrascima svijeta kako se odra avaju u na em umu kao pretpostavke i oèekivanja. zavr it æemo tako to æemo vidjeti kako pogled na fo ografiju lica ili na pisanu rijeè potièe na um na opona'-ame [trikovi #98. U ovo udvostruèeno liceje te ko gledati Razlog tome je to se dva skupa unutarnjih obilje ja meðusobno natjeèu dok poku avamo razu mjeti lice. da uzmemo drugi primje r. Vje tina da brzo i efikasno prepoznamo lica koja su nam va na evolucijski je znaèajna. onako kako se pokazuju u na im specijaliziranim ruti nama za obradu sjena koje bacaju objekti [trik #20]. Vidjet æemo kako signaliziramo emocije. Govorili smo o pretpostavkama. trik #93 Po èemu su lica osobita Kako to radi Kako onda mozak prepoznaje lica? Ispada da postoji dio mozga koji je specijalizi ran za prepoznavanje podra aja koji nalikuju na lice. to onda koristimo kao heuristik da b ismo otkrili smisao u univerzumu. Slika 10-2. Unatoè tome. o na im opa anjima i pretpostavci koja iz njih slijedi. Ova su dva lica prikazana naopaèke. kad ga okrenemo naopaèke. manifestiraju u dubinama djelatnosti uma? Vidjet æemo kako funkcionira n a specijalizirani modul za obradu lica [trik #93] ikako na a reakcija hvatanja slij edi pogled [trik #97] isto onako kako se to dogaða i za fizièki polo aj kod Simonovog efekta [trik #56]. Jo jedan primjer na e "ude enosti" za sposobnost prepoznavanja lice je to koliko nam je te ko gledati lice prikazano na slici 10-2. Slika 10-1. obje æe vam slike najvjerojatnije izgl edati kao manje-vi e normalne slike lica postavljene naopaèke (a lako moguæe da æete i i dentificirati osobu na slici). Kako se onda pretpostavke o drugim ljudima. U istra ivanjima sa snimkama m . Ali to vjerojatno niste primijetili (a svak ako vam nije izgledalo tako upadljivo dok niste preokrenuli knjigu). da uzrok i posljedica obièn o idu skupa u prostoru i vremenu [trik #79]. Kad je okrenuto na pravu stranu. meðutim ona su meðusobno izrazito slièna. eksperimenti su pokazali da se najvi e oslanjamo na glavna obilje ja lica. a i njihove prostorne propor cije su previ e sliène da bi se lica po njima mogla jako razlikovati. Izvanredno je va no prepoznati lica. Ili. #99 i #100 ]. Po èemu su lica osobita "trik #93 Po èemu su lica osobita Na a neuralna ma inerija posveæena prepoznavanju lica to radi na temelju tek nekoliko osnovnih obilje ja slo enih u pravu konfiguraciju. Nijedan skup ne odnosi pobjedu pa se na vidni sustav suoèen s takvim po dra ajima ne uspijeva primiriti i razumjeti ili kao to bi to napravio s normalnim l icem. Sada okrenite knjigu naopaèke. naime. Iako u svakodnevnom ivotu gledamo i frizuru. i da dr e na o ku potencijalne seksualne partnere.amo ivot. Ona je omoguæila na im precima da se prilagode dru tvenim hijerarhijama grupa u kojim a su ivjeli. kao konstitutivnim dijelovima na eg un iverzuma. A kad smo veæ kod uklapanja u dru tvo. nam a je zapanjujuæe lako raspoznati jedno od drugog lica. lice "razumijemo" kao cjelinu koja se temelji na svojim unutarnjim sastavnicama. Tada moramo dekodi rati komponente i procijeniti lice na osnovi pojedinaènih stavki od kojih se sasto ji. ta se sposobnost gubi.nalikuju jedna drugima kao jaje jajetu. kako ih induciramo i kako ih koristimo da bismo razvili osjeæaj zajedni tva u grupi [trikovi #94 i #95].

to ima smisla utoliko to nam omoguæuje da identificir amo ljude pri slabom osvjetljenju ili meðu drugim objektima.. Ono je specijalizirano za gledanje uspravno polo enih lica. Face recognition in po or-quality video: Evidence from security surveillance. oèi nam najvi e skakuæu oko usta i oèiju osobe koju gledamo [trik #15] . U ivotu Jo uvijek se vode neke rasprave o tome je li taj sustav "za prepoznavanje lica" z aista specijaliziran za tu svrhu ili je rijeè o opæem sustavu za kategorizaciju. 5. 3. & Chun. 243-248.. Gore. S. dovoljna je i sama izlo enost [trik #82]. J.6 Raspoznavanje lica nam ide tako dobro da nam je mozak ude en tako da ih svugdje pr imjeæuje.Andrew Brown sposobnost raspoznavanja objekata svoje specijalnosti Èak i kad izgube sposobnost prepoznavanja lica. Nature Ne uroscience. To se podruèje danas naziva vretenasto podruèje za prepozn avanje lica. Vidimo ih u oblacima (gdje ih nema) i u smaj-liæima (gdje ih ima). Na a spos obnost da trenutaèno percipiramo lica na osnovi relativno male kolièine informacija u smajliæima koji se koriste u tekstualnoj komunikaciji (preko SMS-a i na Internet u) . Svejed no. 483-484 ..na primjer. Perception. N.4 Jo jedan tip dokaza dolazi iz istra ivanja osoba s prozopagnozijom. Bilje ke 1.. 4302-4111. J. 2. aktivniji kad ispitanici gledaju slike lica nego kad gledaju druge slike. Wilson..3 Opet. Kad gledamo lica. Eksperimenti sa su-bliminalnim podra ajima pokazali su da moza k mo e obraditi lica. Thompson. & Warrington. Veæina istra ivaèa se sla e da no-voroðenèad stara tri do Èet mjeseca vje to raspoznaju lica. osobito njihove emocionalne izraze. Margaret Thatcher: A new illusion.191-197.lice d efiniraju oèi i usta. Skudlarski. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental Psy chology. 1-10. 6. A.èinjenica da nam odmah jasno da :-) treba predstavljati sretno lice a . Iako se pri prepoznavanju pojedine osobe koriste i druga obilje ja . 46(1). V. C. èak i pri ekspozicijama kr aæim od onih koje su potrebne za svjesno shvaæanje. 8t Anderson. P. Kanwisher. lako æemo prepoznati i parcijalne ili o teæene slike. London. nemo guæno æu prepoznavanja lica. primjerice snimke lo e kvalite te s nadzornih kamera.. (1999).-) nam igivanje . Nelson. 4. 3. (1997).nasljeðe je evolucijske va nosti prepoznavanja lica. Èak i lice koje vam je prikazano p rekratko da biste ga svjesno vidjeli utjeèe na va osjeæaj da vam je odnekud poznato. The Journal o f Neuroscience. The development and neural bases of face recognition. primjerice medu drveæem . J.osobito frizura . Expertis e of cars and birds recruits brain areas involved in face recognition. Infa ntand Child Development.. za ovce . (2000). N a primjer. (1993). nije naru ena. 10. Burton. M. W. 9. To je jo jedan znak specijaliziranih neur alnih mre a za obradu lica u mozgu. & Bruce. Puno hvala Peteru Thompsonu to nam je nabavio ovu sliku. to sugerir a da lica kako ih obièno vidimo mozak tretira kao specijalnu vrstu objekta. S dopu tenjem Pion Limited. (2001). R (1980). M. 10 (3). Psychological Science.2 pokazalo se da je jedan dio vretenaste vijuge (gyrus fusiformis). C. Zanimljivo je da neke osobe koje su struènjaci za jednu kategor iju objekata . 3-18. pri èemu je kategorizacija lica tek jedna od sposobnosti koje smo stekli iskustvom. èin i se. McDermott.a face specific disorder . jasno je da nam prepo znavanje lica ide jako dobro. Prosopagnosia . 17(11). trik #94 . A.5 Bilo vretenasto lièno podruèje specijalizirano za lica ili ne. E.. The fusiform face area: A mo dule in human extrastriate cortex specialized for face perception. Gauthier. iako im sposobnost raspoznavanja drugih vrsta objekata.ponekad zadr avaju Po èemu su lica osobita .ozga. I. Cowan. na gran ici sljepooènog i zatiljnog re nja. McNeil. dvaju obilje ja koja su apsolutno bitna za prikaz lica u stripovima. ljudima koji struèno prepoznaju ptièje vrste ili tipove automobila aktivi ra se vretenasto lièno podruèje kad im se prikazuju slike s temom za koju su specija lizirani.

ne to sasvim drugo nego lice na slici 10-4. ti znakovi mogu potpuno promaknuti pacijentima s o teæenjem mozga. tov i e. m edu njima i Charles Darwin. To je sredi nji dio na eg biæa. mo emo se pouzd ati u to da su one uistinu univerzalne. vodeæeg zagovornika teorije osnovnih emocija. Napredak psihologije i neuroznanosti otkrio je te sustave i pokazao kako drugim ljudima signaliziramo svoja emocionalna stanja i kako deko dira-mo èak i najsuptilnije izraze emocija. Ne poznajete lokaln i jezik.Signalizirajte emocije trik Signalizirajte emocije #94 Emocije su iznutra sna ne ali se na van èesto pokazuju na suptilan naèin. Gladni in formacija o smjeru kojim trebate poæi. Gaðenje je pak. èak i ona s te kim kognitiv nim o teæenjima. znajte da su mnogi znakovi vrlo suptilni i da se iza scene dogaða vi e nego to ste svjesni. poka ete mu prvi odvojak. Svep risutnost na ih izraza nije samo posljedica konvergencije uslijed opona anja. Zagrebimo malo dublje pod povr inu. Kako to radi Ovo mo da uzimamo zdravo za gotovb. usprkos jeziènim i kulturnim barijer ama. U svakom sluèaju. ivot bez osjeæaja bio b i mnogo vi e stran od svakog gospodina Spocka.enih osjetila vida uoèili su mnogi. Njegovo se lice iri i otkrivaju mu se zubi. di o limbièkog sustava [trik #7]. najvjerojatnije ste dobili dovoljno informacija i shvaæate daje bolje krenuti prvim odvojkom. Obrve mu se skupljaju a u sta mu postanu mala i stisnuta. Zahvaljujuæi medukulturalnim istr a ivanjima Paula Ekmana. I. ali prije nego unaprijed otklonite moguænost zabune. Koju emociju pokazuje ovo lice? Signalizirajte emocije Uvjeren sam da ni najmanje ne sumnjate to ono izra ava. jer su oni u stanovitoj mjeri prisutni i ondje gdje nije bilo takvih ulaznih podataka. Slika 10-4. èudo neviðeno. Sreæom. Postoji gomila dokaza koji pokazuju daje na mozak u strojen tako da raspoznaje izraze brojnih emocionalnih stanja i da na njih reagi ra. stranoj zemlji. Kad biste ga uspjeli zamisliti. Zatim poka ete na drugi odvojak. Osnovne emocije (taj pojam je skovao glasoviti psiholog Sylvan Tomkins) jesu : ljutnja. i nije povezano s amigdal . Ovisi li to o kulturi ili je univerzalna pojava? Svoj emocionalni ivot nam je nemoguæe odvojiti od nas samih i preispitati ga kritièki . Iako se podruèjem emocija tradicionalno smatra amigdala. obièaje i postupke. strah. ona je najèvr æe povezana sa strahom. tuga. Nadalje. zasebno lokalizirana u mozgu. ali postojanje univerzalnog sustava za izra avan je emocija je impresivan dar. o èemu svjedoèe i istra ivanja na snimkama mozga [trik #4] i zapa anja na pacijen tima s mo danim o teæenjima. kako se Èini. koji je napisao da slijepa djeca mogu "pocrvenjeti o d srama". Osnovne emocije su zasebne kategorije i svaka je. osmij eh je svugdje osmijeh. Prvo pogledajte fotografiju na slici 10-3. prvo lice je sretno a drugo nije ba raspolo eno. Probajte ovo. Emocije nas i psiholo ki i kognitivno pripremaju za situacije. Koju emociju pokazuje drugo lice? Oèigledno. Na djelu Slika 10-3. pokazalo se da je ta sposobnost ne samo univerzalna. Oèuvanje te sposobnosti u osoba li. a nastaju u vi e njima posveæenih sustava koji meðudjeluju i spod razine svijesti. iznenaðenje i sreæa). nego i uroðena. Poðite u etnju nekim zami ljenim putem u dalekoj. primijetili ste mje tanina kako radi na zemlji. 1 Njemaèki etolog Inenaus Eibl Eibesfeldt I # Signalizirajte emocije 1960-ih je godina proveo jedno istra ivanje koje je pokazalo da djeca koja su slij epa od roðenja ipak mogu stvarati emocionalne izraze lica. èak i onima èija j e percepcija inaèe uglavnom dobra. Ekman je istra ujuæi plemena na Novoj Gvinej i potvrdio ono to se tvrdi u na em primjeru: unatoè nekim kulturnim zaèkoljicama. Oèito. ka ete? Mo da vam se tako èini. Pred vama se put razdvaja bez jasnog znaka o smjeru k ojim vode odvojci. smje teno u bazalnim ganglijima i otoku (insuli). gaðenje. èini se.

Bilje ke 1. Pregled argumenta dao je Geoffrey Pullum u èlanku " Learnab ility. pa se ist ra ivalo da li glasovna pona anja. mo da ih je i vi e. "Neuropsychological Factors in Emotion Recognition: Facial Expressions" (http:// . dakle. Mo da istra ivanja glasovne komponente emocija rasvijetli misterij za to je samo jedna od est osnovnih emocija pozitivna.ecs.uk). insula) je vijuga sljepooènog re nja. com). Fotografija Anite B. pa se u nedavno provedenim istra ivanjima razmatrala k omunikacija preko veæih udaljenosti . Raspoznati pravog g.to je izvor korisnih informacija .com/ back_issues/0404/education/i40. pomislite samo koliko su ti znakovi va ni policijskim istra iteljima. psiholozima i kockarima na velike uloge.tik ispod sljepooènog re nja (odnosno na njemu.test. kad je rijeè o otoku). neki tu sposobnost posebno njeg uju.soton. strah je u biti reakcija na vanjsku prijetnju. Osnovne emocije stvaraju izraze koje je te ko odglumiti zbog iskonskih fiziolo kih p romjena koje ih prate.conn) sadr i tekstove. a nalazi se ispod mo dane kore [tri k #8] (vanjskog sloja mozga).ali mogu b iti od koristi i osobi koja izra ava emociju. spreman sam umrijeti da to za titim".ama.ac. and the Poverty o f the Stimulus" (http://www. Patterson. Drugi ljudi ih lako primijete . To znaèi da nam pa ljivo promatranje izraz a lica drugih ljudi omoguæuje da razotkrijemo njihove prave namjere i osjeæaje. loam.kao i u njihovom odavanju . Gadljivo lic e samo po sebi je zapravo tek produ etak refleksa povraæanja. po jedna u svak oj polutki i sve su manje-vi e u susjedstvu . Gaðenje se karakterizira kao komplementarni sustav posveæen unut arnjim opasnostima . Ljutka od onoga tko ga samo glumi je.jer se njima brzo komunicira u skupini. koji zakljuèuje da je rijeè o uroðenosti ako je neka vje tina razvijena bez dostatnih podra aja. Sve te strukture dolaze u paru. 2.morguefile. Jedna moguænost je glasovno. Prema mi ljenju mnogih struènjaka. te ko ih je potpuno potisnuti . 3. "Emotions Revealed: Recognising Facial Expressions" (http://www. vjerojatno neza visno jedna od druge.povraæanjem poku avamo izbaciti toksine iz tijela. Kako ka e Ekman. prate odreðene emocije ba kao i izrazi lica. na primjer kad ljuto lice ka e "Nemoj mi to ni probati oduzeti. org. Iako nam svima takvo "èitanje misli" ide prilièno dobro. Limbièki sustav je dosta dubok i star dio mozga. primjerice crvenilo ili stezanje mi iæa.uk/-harnad/Papers/Py! 04/pul-tum. vrlo va no pa smo evoluirali tako da detektiramo i tako suptilne signale kojima raspoznajemo prave emocije od puke pantomime. To je "argument iz siroma tva podra aja" Noama Chomskog. To su suptilni znakovi. ali se one izra avaju glasom a ne licem. MorgueFile (http://www. te stvara izboèinu zvanu kuka (lat. uncus).napokon. operativc ima u za titar-skim slu bama.emotionsrevealed. Hyperlearning. CD-o ve za vje bu i izvorne fotografije osnovnih emocija. te se lako koordiniraju emocije (o grupnoj komunikaciji raspravlja s e u [triku #95) "Usreæite se"). html). studentbmj. Signalizirajte emocije Dru tvenim ivotinjama kakve su ljudi isplati se biti vje t u de ifriranju vjerodostojni h i suptilnih znakova . iz istog razloga ih je te ko i odglumiti. Koordinirane emocije su bitne za kooperativne reak cije u odreðenim situacijama. Amigdala se pak nalazi tik ispod povr ine dijela slj epooènog re nja smje tenog prema sredini i naprijed. Bazalnigangliji su skup obli njih struktura. »5 Usreæite se Dodatna literatura Web stranica Paula Ekmana (http://www. izraz lica kao naèin grupne komunikac ije je ogranièen na interakciju licem u lice.html) je do-bar i jednostavan Ekmanov èlanak u koje m daje sa etak istra ivanja osnovnih emocija. a nalazi se na njegovoj povr ini ali je pone to skriven jer se mo dan a kora preklapa ba na tom mjestu. U ivotu Buduæi da su izrazi emocija automatski ishodi emocija. To implici ra da su te emocije nastale zbog razlièitih funkcionalnih potreba. poput plaèa i smijeha. a nudi i radionice o prepozna vanju emocija. Sliène se prièe (iako s ma nje pouzdanosti) mogu isprièati i za druge emocije. I druge emocije imaju osebujne obrasce ivèane aktivacije [trik #9]. Otok (lat. Autor fotografije Jamesa Cronina je Matt Locke (http://www.

pogledajte slike u [triku #94] "Sign alizirajte emocije" i pa ljivo promatrajte nasmije eno lice. I. U M. Opona anje Niz eksperimenata pokazao je da ispitanici. 163-194.).Alex Fradera i Disa Sauter 'trik #95 Usreæite se Ukljuèite svoj afektivni sustav pomicanjem odreðenih mi iæa na licu . ukazuju na upotrebu mi iæa koji se tamo nalazi. i nj ena æe me podr ka usreæiti . aktivniji nakon pogleda n a ljuto lice. (1997). (1973). stvaraju odgovarajuæe izraze na vlastitom licu. Impaired a uditory recognition of fear and anger following bilateral amygdale lesions. Ako ne to osjetite. osjetno osobito u kontrastu s osjeæajem koji ste imali dok ste dr ali olovk u u ustima. ako imate averziju na olovke. Calder.neuropsychoiogycentra l. W.www. Natu re. Na primjer. Osim toga.. Usreæite se trik #95 Na djelu Stavite olovku medu zube.com). Scott. D. \Elektromiograf}ja (EMG) je naèin mjerenja malih elektriènih struja koje stvaraju mi iæi kad su aktivni. J. KMCJ promjene na licu se javljaju veæ nakon nekoliko stotina miltsekunði. Izrazi lica imaju funkciju preno enja emocija drugim osobama i imaju kljuènu ulogu pri stvaranju i odr avanju vlastitog emocionalnog iskustva.dok æe vas tu no lice vjerojatno malo oneraspolo iti. koji se koriste za mr tenje. "Signalizirajte emocije" [trik #94] bavi se naèinom na koji percipiramo emocije. Promjene u elek-tromiogramu na nekom mjestu. koja ne curi. sustava ko ji se bavi emocijama. te se pita koli ko svojih misli odajemo licem.pdf) je dublja rasprava o naèinu signaliziranja emocija. Uz njenu æemo vam pomoæ pobolj ati kvalitetu ivota i pru iti vam ne to zadovoljstva. Osjeæate se èudno? Samo je malo dr ite tako i ocijenite svoje ra spolo enje. tako da æemo ovdje proæi kroz preostala dva stupnja: mimiku i nastalu emociju.gladwell. koja pokreæe opona anje. J.moja djevojka mi se zna osm jehnuti da mi poka e da nije ljuta to sam zalijepljen za kompjuter cijelu veèer. A.htm) Malc olma Gladwella govori o Paulu Ekmanu.com/2002/2002_ 08_05_a_face. Èini se da tu ne mo emo ni ta. to æe biti zrnc e sjete. S. 254-257. A. K. 385(6613). Poka ite emocionalno lice (fotografije u novinama obièno po slu e svrsi) prijatelju i vidjet æete kako ga bezizni-mno odaje da ak opona anja. Young. koja pak proizvodi emociju. The expressive behaviour of the deaf-and-blind-born. izvadite olovku (mo ete je malo obrisati).com/interface/ content/resources/page jmatenWresource s_genera!_mate-rials_pages/resources document_pages/neuropsychosocial_ factorsjn_e motion_recognition.. kad im se prika u emocionalni izrazi l ica. ispitanici veæ prem a snimci svojih lica znaju kakav su izraz tada gledali. & Hellawell. emocijama i izrazima lica. Kako to radi Izra avanje emocija je mnogo vi e od nusproizvoda na eg afektivnog sustava.ili pogledom na os obu koja to èini. Vine (ur.. .postoji i jedna njihova duboko automatska komponenta. Uzmite olovku. Alternativno. von Cranach & I. Eibl-Eibesfeldt. Social Communication and Movement. Myomatski mi iæi (u obrazim a) koji se koriste za smijanje pokazuju Jacu aktivnost nakon gledanja sretnog li ca.neuropsychologycentrai. i stisni te je izmeðu gornje usne i nosa. kao da su brkovi. po moguænosti neotrovnu. To bi vam trebalo podiæi raspolo enje . Ako hoæete postiæi suprotni efekt. dok su korugatorski Usreæite se mi iæi (na vrhu nosa izmeðu oèiju). L ondon: Academic Press. to je e . I ako su neki njihovi aspekti svjesni i kontrolirani . Èlanak "The Naked Face" (http://www. dovoljno duboko da vam malo istegne rubove usana a da vam ne bude neugodno. Ona se naziva primitivna zaraza i opisuje se kao trostupanjski proces: poèinje percep cijom. dakle. Èlanak s e nalazi na stranicama Neuropsychology Central (http://www. Nakon nekog vremena trebali biste se osjeæati mrvicu sretnije.

(2000). & Elmehed. M. Emocije djeluju kao sustav za orijentaciju. M. Na emocionalni sustav pridonosi ne samo naèinu na koji reagiramo na svijet u danom trenutku. Direktna i automatska povratna reakcija znaèi da vas mi iæne promjene èi ne opæenito sretnijima. W. (2001).net. dakle da se dru tvene skup ine potaknu na zajednièko djelovanje. 102. Jednako tako.. a adaptivna korist o d toga je oèita kad se uzme u obzir va nost brze mobilizacije èlanova grupe u stanovit im okolnostima.. Na djelu Proèitajte sljedeæe dvije prièice. Dimberg. u kojem se istra uje odnos mi iæa usana i emocija. Taj se fenomen javlja èak i kad se lica prikazuju subliminalno (trikovi #82 i #9 9J pa promatraè nije svjestan da vidi bilo kakve izraze lica. Psychological Science. M. primjerice. iako se i to mijenja s pojavom videokonferencija i drugih tehnologija. Psychophysiology. opona anje i na kraju preuzimanje opa ene emocije .mo da bi klubovi koji ih ugo æuju tre i u kuæni red uvrstiti pravilo o olovci u ustima. Psychiatry Research. Smajliæi pr edstavljaju jednostavan poku aj poigravanja s tim sustavom. Jasno je za to je dobro da se upla i cijela grup a . Duga uvjeravanja se mogu izbjeæi jer je emocionalna komunikacija èe sto automatska. mi iæi lica æe odati p ojavu tog efekta. & Bartels. Levenson. R. To je pokaza no eksperimentalno.ako to situacija nala e. Ta duboka povezanost s moto rièkim sustavom (fundamentalnom i veoma starom funkcijom mozga) nagla ava primitivnu narav emocija. 86-89. bijeg ili odbijanje otrovne hrane. P. . time course and gender differences.mocija prikazana na slici sna nija. 11(1). Usreæite se U ivotu Komièari bi mogli pone to nauèiti iz na eg primjera . Komunikacija na daljinu zna umanjiti dostupnost tih znakova.au/cata-lyst/stories/s 1 13955 4. Ekman. Tnunberg. B.1 Na kraju sata æemo napraviti test. 363-384. veoma pristrani mehanizam koji izvlaèi njihove najsoènije aspekte. Ti stupnjevi .Alex Fradera 8r Disa Sauter Sjeæajte se hladno ili vruæe 'trik #96 Sjeæajte se hladno ili vruæe Pronaðite vatru koja kuha va e sustave za pamæenje. "osmijeh" (kao kad smo stiskali usnicu dr eæi olovku) : efekt se javlja veæ i samim aktiviranjem kritiènih mi iæa. Dodatno literatura Èlanak "Left Brain Right Brain" (http://www. jaèa æe biti i emocionalna reakcija va eg ispitanika . i sm ijanje je zarazno.. a najuvjerljivije onda kad do ivljaj ima najmanje veze s onim t o etiketiramo kao.tako æe se uzbuditi i biti spremna za brzo djelovanje . Mo emo primijetiti i da ene izra ajnije pokazuju emocije na licu kad reagiraju na emocion alne podra aje.htm) sadr i jo jedan eksperiment koji mo ete izvesti sami. Piva prièa . & Friesen. 27(4 )..109-124. quantity. iako nije sigurno jesu li pritom emocionalno pobuðenije. a da se ne moramo pozivati na pojmove "sreæe" ili "osmijeha" : vic je stvarno smje niji kad ga èujete s olovkom u ustima.opa anje. K. W.ni kontakt izuzetno korisna stvar za emocionalnu orijentaciju publike. U. Wild. ali na lukavim dizajne rima ostaje da pronaðu efikasnije naèine simulaci-je istinski zaraznih emocija. No poanta koja vrijedi za svakog komunikatora jest da je izravan vidni ili slu. nego strasni.djelotvor an su naèin da se grupa ljudi ujedini pod istom emocijom. no. O obliku na ih sjeæanja ne odluèuje nepristrani hladni dokumentarni film u mozgu . Erb.abc. trebalo bi razmisliti i o tome kako rodne razlike utjeèu na socijalnu dinamiku. Unconscious facial reactions to emotional facial expressions. Ako hoæete da budu ljuti. Are emotions contagious? Evoked emotion s while viewing emotionally expressive faces: Quality. DR ATI CAPS LOCK NIJE NI TA u usporedbi s podrhtavanjem glasa ili prijeteæim pogledom. kao to su sukob. umjesto da pojedinci prijetnju ne shvate ozbiljno a svi ostali ih poku avaju uvje riti u suprotno.. nego i tome kako pohranjujemo reprezentacije onoga to se dogodilo u pro l osti. Voluntary facial action gene rates emotion-specific autonomic nervous system activity. Nastala emocija Èin stvaranja emocionalnog izraza lica utjeèe na na e emocionalno stanje. V (1990).

S drug e strane. Na temelju pro irenih verzija ove dvije prièe. majka je oti la telefonirati u vrtiæ svojeg drugog djeteta. dok je otac ostao sa djeèakom. min keri æe napraviti realistiène ozljede na glumcima koji sudjeluju u vje bi.2 O teæenja ami-gdale slabe sposobnost uèenja . djeèak do ivi straviènu nesreæu i zadobije te ke ozljede. nego postaju pamtljivi zato to ih (u odsutnosti lijekova poput p ropanonola) mo emo do ivjeti kao emocionalne. limbièkoj str ukturi ukljuèenoj u razne aspekte obrade emocija.za tip pamæenja koji ima motivacijsku. pacijente s ozljedama amigdala .sve su to dogaðaji vrijedni da budu upamæeni. emocionalni sustav. Sredi nji dio ove prièe nije lak e pamtljiv zato to sadr i neobièan emocionalni dogaðaj (b e pamtimo neobiène dogaðaje). Veæina ljudi bolje zapamti drugu prièu. Sve je vi e dokaza koji sugeriraju da moza k taj posao obavlja putem primarnog sustava za pamæenje izgraðenog oko hipokampusa [ trik #89] za hladne sadr aje. Najvi e to trenutno o tome muzrtiNi rræi je da taj problem rje avamo tako to imamo dvasusta Sjeæajte se hladno Ili vruæe va za pamæenje . kako se Èini. lijek koji potièe uzbuðenje tako to stimulira aktivn ost norepirefrina. sustav pamæenja koji bi bio potpuno zaokupljen emocionalnim sadr ajima neprestan o bi zapostavljao va ne stvari na raèun trièarija. ovisi o rodu. Zastra ujuæi podra aji. Buduæi da malo kasni. Konaèno. Ona ga vodi u posjet radnom mjestu njeg ova oca. Otac je laborant u bolnici Victorv Memorial. Kako to radi Nema sumnje da je za sustav za pamæenje veoma korisno dati poseban status onim dog aðajima koji potièu na afektivni. zaustavlja taksi na autobusnoj stanici devet ke. proizvoda adrenalina." OK." "Prelazeæi ulicu. Hodajuæi za majkom. Meðut im. i ne bi zadr avao informacije o aktua lnim neuralnim podra ajima (kao to je hrana kad èovjek nije gladan) kad god su prisut ni emocionalniji podra aji. Osoblje u bolni i veæ priprema operacijsku salu i dopremaju djeèaka.to je neobièno zato to druga istra i anja pokazuju da obièno bolje pamtimo dogaðaje s poèetka ili s kraja takvih prièa. da ste uzeli johimbin. do gaðaje biste zapamtili jo bolje. Otac je laborant u bolnici Victory Memorial." "U bolnici se osoblje priprema za vje bu za sluèaj uzbune. ali samo ako su amigdala neo teæena. to sugerira da za emocionalne podra aje imamo spe cijalizirane reakcije pamæenja. zaustavlja taksi na autobusnoj stani ci devetke. dok je otac pazio na djeèaka. dakle emocionalnu sastavnicu . Specijalizirani kirurzi uspijev aju ponovno prièvrstiti djeèakova otrgnu ta stopala.) Epinefrin (adrenalin) pobolj av a pamæenje. nazvala je vrtiæ i rekla im je da æe ub rzo pokupiti dijete. koje mu privuku pa nju. ureæi se pokupiti dijete. (Zanimljivo je da lateralizacija. Da ste ovaj test pro li na propanonolu. Ona ga vodi u posjet radnom mjestu njeg ova oca. Buduæi da je potresena. ene naime koriste lijevi dio amigdala a mu karci desni."Majka i sin jednoga jutra izlaze iz kuæe. djeèak spa zi olupine automobila na nekom smetli tu." Sjeæajte se hladno III vruæe "Nakon operacije." "Nakon vje be. koju æe djeèak promatrati. ureæi se pokupiti dijete."vruæi" sustav koji se bavi emocionalnim informacijama i "hladni" s ustav koji se bavi neutralnim sadr ajima. rodbina koja vas ljuti . Njih ne do ivljavamo kao emocionalne zato to su objek tivno pamtljivi. i time uzrokuje pojaèano lupanje srca. dok se vruæi sadr aji obraduju u amigdalama. ovo æe biti vrlo jednostavan test: koja prièa vas se jaèe dojmila? Vjerojatno drug a. nego zbog njegovog fizièkog utjecaja na nas. odvratni izv ri hrane. Postoje dokazi za umije anost amigdala u pamæenje. lijeku koji spreèava fiziolo ko uzbuðenje tako to blokira be ta-adrenergiène receptore (i time spreèava ubrzanje otkucaja srca i otpu tanje adrenal ina). nazvala je vrtiæ i rekla im je da æe ubrzo poku piti dijete. majka odlazi telefonirati u vrtiæ n jezina drugog djeteta. osobito njezin sredi nji dio .a is tra ivanja sa snimkama mozga su pokazala da je aktivacija amigdala prilikom prouèava nja emocionalnih informacija (ali ne i neutralnih) povezana s boljim pamæenjem tak vim informacija. Uz os tale dokaze iz sliènih istra ivanja. Cahill i McGaugh su proveli istra ivanj e1 o ovom triku: posebnom statusu emocionalnih dogaðaja u pamæenju. emocionalne dijelove prièe ne biste zapamtili ni ta bolje nego dosadne." Druga prièa "Majka i sin jednoga jutra izlaze iz kuæe.

Utvrðeno je da osobe oboljele od PTSP-a imaju manji obujam hipo-kampusa. Jasno je.htm). L.Alex Fradera & Disa Sauter trik #97 Vidi kamo gledam Uroðeno smo programirani tako da slijedimo pogled drugih ljudi kako bismo vidjeli kamo gledaju. Kako im imena i kazuju. 2. Takve osobe opæenito slabije pamte. Slièno. dakle. glukokortikoidi. J. Oèi su posebne. neutralnih informacija. Cahill. To se uklapa u teoriju dva sustava: sami bljeskovi sjeæanja imaju dobro kodiran (ili "hi-perkodiran") emocionalni sadr aj. 3. br. "A Novel Demonstration of Enhanced Memory Associated with Emotional Arou sal". Aktualni modeli sugeriraju da takve informacije prolaze kroz vruæi sustav prije nego stignu do hladnog. Sjeæajte se hladno 11) vruæe Bilje ke 1. to jest. no-repinefrin (koji je povezan s uzbuðenjem) vi e ne dovodi do pobolj anja pamæenja. èesto imaju praznina i pacijent nije u stanju aktivno se prisjetiti nikakvih drugih pojedinosti osim onih koje mu se same nameæu .org) sadr e edukativni materijal o tom stanju. to je trau ma te a. ptsdalliance . opæenito visoka razina s tresa. U ivotu Osim vlastitog zapa anja da emocionalno nabijene dogaðaje bolje pamtimo (do te mjere da je te ko i zamisliti da nije tako)..3 Osobe ko je pate od PTSP-a do ivljavaju bljeskove sjeæanja.to je spona koja povezuje amigdala s ostatkom mozga. a osobe koje od njega pate imaju konzis tentno br e otkucaje srca u mirovanju i vi i krvni tlak u odnosu na usporedivu skupi nu. pobolj avaju uèenje ako udu u hipokampus. mo da popraæena suboptimalnim prijenosom iz vruæeg u hladni sustav. ali samo ako amigdala nije o teæena ili kemijski blokirana. najbolji primjer da je preokupacija emocij a ugraðena u na e sustave pamæenja je posttraumatski stresni poremeæaj (PTSP). hormoni stresa. New York: Si mon & Schuster. Dokazi da uopæe postoje dva sustava dolaze iz razlièitih uèinaka stresa na ta dva tipa pamæenja: pojaèano uzbuðenje uvijek pobolj ava pamæenje emocionalnih obilje ja.sciencedai ly. Vidi kamo gledam Dodatna Hteratura "How Brain Gives Special Resonance to Emotional Memories" (http://www.com/releases/2004/06/0406100811 -07.. i iako su sami bljeskovi sjeæanja puni ivih detalja. Kamo god pogledao. Iako se tog emocionalnog sadr aja lako prisjeæaju. Skraæeno prema Consciousness and Cognition. s dopu tenjem Elseviera.. (1996) T he Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. ali stres je zaprijeèio bilje enje drugih p ojedinost. Kad jedna promjena (pojaèano uzbuðenje) ima dvije razlièite posljedice.je te e uvjetovati na averzivne podra aje. god. Copyright (1995). J. 4. da memorijski sustavi amigdala i hipokampusa ne djeluju u izolaciji. . 410-421. Stranice Alijanse za posttraumatski stresni poremeæaj (http://www. Potporu ideji da su amigdale umije ane u vruæe. to je dobar znak da postoji vise sustava. uèenju i pamæenju dat æe vam knjiga LeDoux. vjerojatnije je da æe doæi do PTSP-a. dovodi do s labijeg pamæenja hladnih. dok je hladni sustav re-fleksivniji i ko ntemplativniji. potencijalno na tetu drugih detalja. a posljedica toga je da se svi ulazni poda ci skuhaju: emocionalne komponente se pojaèavaju i nagla avaju. str. vruæi sustav je impulzivan i brz te stvara brze tjelesne r eakcije (kao to je crvenjenje od srama). To je tako duboko u nama da èak i oèi likova iz crtica utjeèu na na u ment alnu obradu smjera. One su dio dvosmjernog osjetila. vidite u to gle . ak o se ta spona odstrani. Na primjer. ali u uvje ima jakog uzbuðenja poèinje patiti pamæenje neutralnih obilje ja (kao to su kontekst i de talji). iako nije jasno da li traumatski stres smanjuje hipokampus ili je smanjeni hipokampus fak tor rizika za dobivanje PTSP-a. 4. & McGau gh. Potpunu sliku o amigdalama. oni ne nauèe prekinuti pona anje ko je im donosi bol. u kojima im se nameæu misli i predo d be povezani s traumatskim dogaðajima kakvi su obièno doveli to tog stanja. emocionalno pamæenje dalo je otkriæe da se pobolj anje pamæenja povezano s emocionalnim rjeènikom ne javlja ako se o teti stria terminalis .

ponekad neugodno). vi e nije bilo znaèajne razlike u vremenu reakcije (izmeðu pogleda u istom i u suprotnom smjeru u odnosu na tipku za odgovor). I doista. Sto se mozga tièe. Sudionici u eksperimentu su morali reæi koje su boje arenice tako da pritisnu lijev i gumb za plavu a desni gumb za zelenu arenicu. Oèi iz crtica sliène onima koje su se koristile u eksperimentu: poka ite o vaj crte nekome i gledajte to mu rade oèi . Kad je rijeè o polo aju. poku ajte vi e puta baciti pogled preko ramena svog sugov ornika i vidjet æete koliko æe mu trebati da vas Ijutito upita to vam je na pameti. Slika 10-6.mo da vam uspije uhvatiti kako su mu oèi pob jegle udesno. Ako se zna da pratimo smjer pogleda nacrtanih oèiju. Kvadrataste "oèi" sliène onima kori tenim u eksperimentu: robotski pogled ne slijedimo stavu. istra ivaèi su oti li korak dalje i smislili jo jedan zadatak. _I Ta percepcija dubokog pogleda ponekad se naziva i zajednièkom. to je mnogo manje nalikovalo oèima (kako se vidi na slici 10-6). tako sumnjivo uspje no spreèava gubitak pokazivaèa iz vida. a lik je gledao ili ravno preda se ili na jednu stranu. dolazi do istog efekta: ako je pa nja veæ bil a usmjerena ulijevo zbog podra aja.dva ovala s po jednim obojanim ovalom ( aren icom) u svakom. to ob ièno znaèi da je na djeluneka vrsta interakcije. Ako sumnjate u to. dakle.jesu li. Ovaj trik pokazuje da smjer pogleda interpre tiramo slièno kao polo aj: jednako djeluju i oèi iz stripa koje gledaju u odreðenom smje ru. vjerojatno su uoèili ne to to bi trebalo zanimati i vas. ali prepoznatljiva obil je ja oèiju jesu to to su izdu ene i to su im zjenice u kutovima pa poprimaju strelast o blik kad gledaju u stranu. Ako nas netko gleda. s kvadratastim oèima ne ide. znakovima. Slutim da je to razlog zbog kojeg strelice tako dobro funkcioniraju kao simboli. Buduæi d a mozak prevodi smjer pogleda u polo aj. Sjeti te se samo kakav je to osjeæaj kad vam se oèi susretnu s nekim strancem (ponekad je dobro. i li da se i sam okrene da vidi kamo to gledate. ili dijeljenom pa njo m. a u svakom po jedna kvadratasta " arenica". D.dam. ovaj eksperiment ima isti mehanizam kao Simonov efekt [trik #56]. Zapravo jako slièe strelici . Kako su pomislili da to mo da nema nikakve veze s ovalnim oblicima koji podsjeæaju n a oèi. Vidi kamo gledam Slika 10-5. na dobro ili zlo. smjer pogleda je graðanin prvog reda u stvarnom svijetu. arenice su bile ili plave ili ze lene. Pog led je fizièki tako malen.R. Unatoè tome. potrebno je malo vi e vremena za desnu reakciju. Isto j e va ilo i za plavu boju arenice i oèi koje gledaju ulijevo. a sporije kad su gledale u drugom smjeru. Korist od toga da dvije osobe obraæaju pa nju na isti objekt je najoèitija kod male . ili kako je te ko razgovarati s nekim tko gleda nekamo d rugamo. ali zauzima znaèajno mjesto u na em dru tvenom svijetu. W. I trik #97 Vidi kamo gledam Kako to radi U biti. Prividni smjer pogleda uopæe nije b io bitan. nacr tane "oèi" su bile kvadratiæi. . kako je prikazano na slici 10-5. strelice (u tisku.1 Nacrtali su oèi kao u stripu . Praæenj pogleda nije nauèeno pona anje. i jednako je va an kao i polo aj. svugdje) samo jako dobro nauèeni simboli ili nas diraju negdj e dublje. A ako nekoliko lj udi gleda u isto mjesto.M.2 . koji na radnu plohu raèunala postavlja oèi koje prate pokazivaè Moguæe je da je to razlog zbog kojeg programèiæ "xeyes" u X Window sumi a. ispitanici su br e pritiskali desni gumb za zeleno kad su i oèi gledale u tom smjeru (udesno). jer mu nacrtane oèi pokreæu automatsku rutinu za praæenje pogleda. Simonov efekt [trik #56] demonstrira da imamo tendenciju reagirati na poticaj koji dolaz i iz istog smjera kao i taj podra aj. To to pogled tretiramo s tolikim po tovanjem ima smisla. Umjesto ovala. a mo da pogodite i o èemu zapravo razmi ljam. Vidite obraæam li pa nju na vas. koliko se crte mo e reducirati a da i dalje funkcionira? OK. Na djelu Istra ivaèki tim sa Sveuèili ta u Padovi konstruirao je eksperiment kojim se vidi uèinak p ogleda.

Ja imam britanski naglasak. Kad uèe. Djeca s autizmom . Bilje ke 1. P. 509-540. Da ne postoji naèin da se usmjeri djeèja pa nja. & Umlita. shvaæaju kamo gledate i onda gledaju tamo. meðutim. _J Dijeljena pa nja je jedna od stvari koju mala djeca koriste kao odskoènu dasku u raz voju razumijevanja drugih umova. rijeèima i tako dalje. Za opona anje nije nu no biti uronjen u kulturu. zar ne?) -M. ali u krajnjoj liniji. to ga naravno èini otvorenim za zloupotrebe. iako ne znamo da to Èinimo. Davis. s lakoæom i gotovo nesvjesno èini pogled ide alnim dru tvenim znakom. Driver. Neki ljubitelji pasa se mo da neæe slo iti s ovim. Naravno. djeca moraju moæi stvarati asocijacije meðu objektima. Na djelu Uvijek sam imao dojam da su mnogi eksperimenti u psihologiji pomalo zloèesti. Psychonomic Bu lletin & Review. Zorzi. Bez toga n e bismo mogli govoriti ni o Èemu to nije prisutno. nisu znali da cilj eksperimenta nije opi sivanje fotografija.na ru enim razumijevanjem namjera drugih ljudi . to ne funkcionira kod pasa. Moglo bi se reæi da je prava defmiraj uæa karakteristika nas kao ljudi sposobnost da razumijemo simbol "ono". C.1 Chartrand i Bargh dobrovoljcima su dali la ni zadatak opisivanja fotografija dok s jede u parovima i naizmjence gledaju fotografije. jer u njima èesto ka ete ispitanicima da je cilj eksperimenta jedno. pritom na glas govoreæi svoje sl obodne asocijacije. Taj se mehanizam zajednièke pa nje koristi pri stvaraju zajednièk og razumijevanja svijeta. J. e Majmun radi to majmun vidi 'trik #98 Majmun radi to majmun vidi Opona amo naglasak u govoru.. èe kali su si lice ili su drmusali nogom. pa na kraju poènemo koristiti r ijeèi koje su u toj grupi uobièajene a da nismo ni svjesni da smo ih preuzeli. a zapravo se radi o neèem sasvim drugom. geste i manirizme a da to i ne primjeæujemo. Dobrovoljci. E. 2. Riciardelli. P. (2003) Automatic spatial co ding of perceived gaze direction is revealed by the Simon Effect. bilo bi ih praktièki nemoguæe ièemu nauèiti. tj. S 12 do 18 mjeseci djeca slijede pogled: opa aju va e oèi.ne slijede pogled automatski kao to t o Èine druga djeca. niti bismo mogli i ta nauèiti iz gre a ka drugih ljudi.. zato i vole pse. ti(5). Uoèite koliko rek lama ima veliko lice s pogledom uperenim ba na ono to biste trebali proèitati.. 3. C. M. Ist o vrijedi i za dru enje s odreðenom grupom prijatelja. Eksperimentatori su zapravo gledali koliko æe ispitanici èesto poèe ati svoje lice ili p . nauèimo asociranju jest da Èekamo dok ne obrate pa nju na ono to ih e limo nauèiti i onda uèinimo to smo veæ namjeravali.v/.ivotinja bi samo zuril a u vrh prsta. Mi smo roðeni imitatori. Programerska skupina Lowcoders napisala je verziju programa xeyes za Mac OS X po imenu iEyes (http://wwwJowcoders. koji ne razumiju apstraktne simbole kao to je p okazivanje prstom. 423-429. Eksperimenti Tanye Chartrand i Johna Bargha o onome to naziva ju efekt kameleona ide u tu kategoriju i ostavlja njihove ispitanike u mrklom mr aku neznanja (ali su sasvim bezopasni pa se ne mo e reæi da su ba zloèesti). C>. & Baron Cohen.v perception triggers reflexive visuospatial orient ing Vis ual Coynit ion.. Maxwell. W. Rusconi. U roku od par trenutaka na vama se poèinju zrcaliti pokreti ljudi oko vas. 10(2). Jedini naèin da pse. to dobro zna svatko tko je psu ne kamo pokazivao prstom kako bi ga naveo da nekamo pogleda . S.. niti da njihov partner nije dobrovoljac nego radi u dosluhu s organizatorima eksperimenta. Dou nici su tijekom deset-minutnog eksperimenta iz vodili pojedine suptilne kretnje.djece. E.not/). U ivotu Èinjenica da smjer pogleda kodiramo brzo. ne samo svijeta predmeta.. ali svaki put kad odem na dva tjedna u Sjevernu Ameriku pokupim tamo nji izgovor. Kidd. D. i èini se da nas na to potièe veæ sam èin percepcije..3 Pokazivanje ima vrlo sliènu funkciju kao pogled i ukazuje na to kamo trebamo usmje riti pa nju. (1 !)!)*)). Mapelli.

r~ Isto mo da vrijedi i za percipiranje gesta i pokreta drugih ljudi. postoje i pojedini neuroni koji se aktiviraju pri nekoj specifiènoj aktivnosti: posezanje i guranje rukom aktivira ju dva razlièita neurona. oni su u stvari unutarnja rep rezentacija tog pol<reta. Rek ao bih da se efekt javlja veæ dok Èitam o tome. Dobrovoljci koji su sjedili s dou nikom koji se èe ka poèe ali bi se u prosjeku svakih 100 sekundi. dakle. dok vam ruka miruje aktivira se zrcalni neuron za "èe anje". Odgovor: u velikoj mjer i. razdvojena od detalja njezine implementacije. njezina reprezentacija u mozgu uzrokovati ude avanje [trik #81] s njom asociranih rijeèi.2 \ Postoji jedan sjajan primjer kako . Mo da je ono jednostavno dio mehani zma kojim percipiramo druge ljude. ako Èujete neku rijeè. Majmun radi to'majmun vidi samo zbog oko deset minuta sjedenja s nekim tko povremeno drmusa nogom. izmeðu dodira lica pro lo bi 30 seku ndi vi e. _J U ivotu Koji god mehanizam bio na djelu.rodrmati nogom . Dijete otvara usta jednostavno zato to mu sti e hrana.pa postoje reprezentacije za rav ne bridove. to to se isti ti neuroni aktiviraju veæ i kad samo vidite nekog drugog kako izvodi isti pokret. Sljedeæi put kad se naðete u kafiæu s prijateljima. Ispitanike u eksperimentu pitali su jesu li primije tili neko pona anje dou nika koje bi im upalo u oèi: nisu. Kako to radi Nesvjesno opona anje ne prestaje s gestama. Zapanjujuæe je. stvar u namjer nom opona anju. Sve to percipiramo mora imati nekakvu reprezen taciju u mozgu .udvostruèilo se s malo vi e od jednom u tri minute na jednom u 80 sekundi. Nije. Mo ete biti i prilièno suptilni. èime tu aktivnost ude ava za sljedeæi put. èe sto mo ete vidjeti koliko se dobro dvoje ljudi sla u tako da promatrate njihove sitn . Iako niste konc entrirani na njihove kretnje. iako to sami ne èinite. osoba koju nika d prije nije srela i nema razloga da joj bude prijatelj. Vidjev i da majke otvaraju usta pri hranjenju. majka i ne znajuæi opon a a djetetov izraz lica i naprosto prati dijete. W. Od partnera u razgovoru preuzimamo ton glasa. u kojoj æe mjeri na osobu utjecati dou nik. pokazalo se da 80% vremena majke otvaraju usta nakon dj eteta. Znaèi. rezultat meðusobnog zrcaljenja dvoje ljudi je jas an. Oni su sama zamisao "posezanja". Prema tom modelu. Èak ne morate svjesno do ivjeti rijeè na koju ste ude eni [trik #82] . zrcaljenje jest dio izglaðivanja odnosa. koje nalazimo u èeonom dijelu mo dane kore. Rezultati su bili slièni ali dramatièniji kod drmusanja nogom . drugi ljudi jesu nekako reprezentirani u va em mozgu . No. dakle nisu samo sredstv o kojim mozak ka e ruci da ne to prihvati ili pogurne.opona amo izraze lica. a ne i je li pro la kroz filter pa nje. A za to opona ati? To je i dalje otvoreno pitanje. bilo da ga percipi '8 Majmun radi to majmun vidi rate na sebi ili na nekom drugom. pa èak i strukturu reèenice. Kad se od vas zatra i slobodna asocijacija na rijeè "list". lica. nakon to èujete rijeè "knjiga" vjerojatnije æete reæi "papir" (ude enu rijeè o "cvijet". Osim toga. a otkrili su ga O'Toole i Dubin3 promatrajuæi majke kako hrane djecu.inaèe to ne bi bila percepcija . Da li vas je upravo ne to zasvrbilo? . Znamo da æe.u biti. pa u tom smislu parovi koji su dugo u braku zai sta poèinju slièiti jedno na drugo. Kad nisu bili izlo eni takvom utjecaju. ali definitivno æe si svi koji su s vama poèeti dodirivati lice. a razumijete ih posredstvom svojih zrcalnih neurona.4 Zrcalni neuroni. meðutim. kad vidite nekoga kako se èe e vjerojatnije je da æete se i sami poèe ati. kao to je èe kanj a.va no j e samo da je u mozgu nekako konstruirana njena reprezentacija.M. boje i tako dalje. Ako ste ljubitelj promatranja ljudi. Znajuæi da to funkcionira. Mo da æe vam rjeðe poæi za rukom pokrenuti neku specifiènu reakciju.nesvjesno . pretpostavili su da signaliziraju djetetu da uèini isto. probajte se èe kati ili pipkati po licu i vidite to æe se dogodi ti. imate priliku da budete zloèesti.

A. Dogaðalo mi se da cijeli da n budem oèajno raspolo en jer sam tuga jutia proèitao izvrstan ali tu an lonian..edu/~tlcl 0/bio/pd f_articles/ar-ticle__index. moramo ga steæi od ljudi koji nas okru uju.da li se istovremeno nasl anjaju u stolici. J. a osoba koja je provodila eksperiment je bila zabavljena razgovorom sa svo jim sugovornikom. Svaki ispitanik je rje avao zadatak oko pet minuta ali to (naravno) nije bio cilj eksperimenta. Baby feeding and body swap: An experiment i n George Herberts Mead's "Taking the role of the other". Chartrand. (Ovo je jako dobar i vrlo preporuèljiv opæi pregled. R. New York: Academic Press. A. 10. 'trik #99 Pro irite lo e raspolo enje Da li vam se ikad dogodilo da se bez razloga naðete u svaðalaèkom raspolo enju? Mo da je s tvar u tome to ovih dana èitate.edge. Ispitanici nisu bili svjesni da rje ava ju tri razlièita oblika testa. 8i Dubin. i to to br e. meðutim. 33. Raspolo enja su. Navedeno u Dijksterhuis & Bargh (2001). -T. Ako obraæate pa nju. Ramachandran.e pokrete i gledate u kojoj ih mjeri izvode zajednièki . Kritièni trenutak bi nastupio kadispitanik izaðe iz sobe da ka e da je g otov. a da uo pæe ne povezem Pro irite lo e raspolo enje svoje raspolo enje s romanom sve do naveèer. R. kao to je " to to skriva pronalazi trenutaèno". (1968). nego rijeèi u kontekstu nevine igr e rijeèima. & Bargh.) 3.S.htm. 59-65. niti su znali pravi cilj eksperimenta. Dobro je.org/3rd_ cuiture/ramachandran/rarTiachan-dran_pl . zauzeti drugi pristup: kako raspolo enja nas taju? Koja je najmanja stvar koju mo emo napraviti a da utjeèe na raspolo enje? O tome æe biti rijeèi u ovom triku. Dijksterhuis.. "napasno". imamo dojam da su raspolo enja dugotrajne pojave s kojima jednostavno moramo ivjeti. Na cijelu Igre rijeèima su sjajan naèin da ljudi na dulje vrijeme zadr e neke rijeèi u mislima. 76(6). poput lijepog ili ru nog vremena. (1999).1-40. "sirovo". (2001). J. A ima i dana kad smo dobre ili lo e volje bez ikakvog vidljivog razloga. i tako dalje. T. U njemu dobijete ispremije anu reèenicu od pet rijeèi. Nije nam sve potrebno znanje ugraðeno u mozak od Pro irite lo e raspolo enje roðenja. Je dna takva igra je test izmije anih reèenica. V. Advances in Experimental Social Psychology. A. f~~ Veliko pitanje je za to je zrcaljenje tako va an dio skladne veze. Lako nam se desi da doðemo kuæi nakon groznog radnog dana i da cijelu veèer ostanemo lo e volje. Journal of Personality and Social Psychology. L. ili se sinkronizirano smiju? Probajte se zagledati u ljude za istim stolom i vidite da li se dobri prijatelji vi e zrcale od sluèajno odabranih pa rova. i trebate sastaviti to vi e r nica od èetiri rijeèi.a ne mislim na rijeèi koje potièu na sna ne em ocionalne reakcije ili one koje uzimamo k srcu. The perception-behavior expressway: Automatic effects of social perception on social behavior.fuqua. P. Mark Chen i Lara Burrows u sliènom1 su testu dali 15 rijeèi povezanih s nepristojnim pona anjem: "agresivno". a zrcaljenje je samo siæu na manifest acija tog preuzimanja pona anja drugih ljudi.duke. 8t Bargh. èini se. Znamo da na na e raspolo enje utjeèe svijet koji nas okru uje.). U M. John Bargh. The chameleon effect: The perception -behavior link and social interaction. ovaj Èlanak Tanye Chartrand dostupan je na njenoj web stranici s publikacijama: ht1p://faculty. jednako nep odlo na razumijevanju. Uz druge njene tekstove. 2. "Mirror neurons and imitation learning as the driving for ce behind 'the great leap forward' in human evolution" (http://www. Journal of Personality and Social Psychol ogy. Zanna (nr. Bilje ke 1. O'Toole. to se jako dobro vidi.3 4. Mislim da je odgo vor na pitanje za to zrcalimo jednostavno uèenje od dru tva u kojem smo roðeni.. 893-910.html). Pitanje je bilo: hoæe li im ispitanik upasti u rijeè? Unutar deset . Napravili su i pristojnu i neutralnu verziju testa. Pokazat æemo da nas rijeèi s kojima smo se susreli m ogu uèiniti grubljima u roku par minuta . Kad tako razmi ljamo o raspolo enju u uobièaj enom smislu. S.

pa æete je vjerojatnije obavljati i sami. Veæ samo to to ste percipirali kako netko drugi obavlja tu aktivnost aktivira poj am te aktivnosti u va em mozgu. Èinjenica da stereotipi utjeèu na nas ne iznenaðuje.T.j. "Danas mi je koncentracija vrhun ska". Za to vrijeme æete se stvarno poèeti osjeæati sretnije ili nesretnije. dajte svakome po jedan pozitivni Velten i recite im da ga èitaju u sebi pet minuta. atmosfera æe biti osjetno hladnija. Tu je tehniku osmislio Vel Pro irite lo e raspolo enje ten 1960 ih godina. u kojem èitanje rijeèi koje asociraju na o dreðeni pojam suptilno dovodi taj pojam u psihu. Napravite. Test ispremije anih reèenica koje utjeèu na pristojnost. Ne to je zajednièko naèinu na koji se zapisano znaèenje nepristojnosti reprezent ira u mozgu i reprezentaciji samog tog nepristojnog pona anja.ui i Vel trnov postupak. pokazuju da se rijeèi i pona anje nekako Pro irite lo e raspolo enje U ivotu Recimo da imate zakazan sastanak i znate da æete na njemu morati odluèno nastupiti. k. I Na zadnjoj godini koled a napravio sam si ovakav "Velten za uèenje". vi e od 60% .èe tiri puta vi e . To je jed na varijanta ude avanja pojmova (trik #81]. Ono to vrijedi za pojmove vrijedi i za èe kanje po licu ili drmusanje noge [trik #98] .uk/m. Chen i Bargh su izveli taj eksperiment da poka u kako je ta vrsta rasnog stereotipa samoispunjujuæe proro tvo.org/web/200-41021 191/19/http://www. pa je moguæe da èitavu ljutu svaðu subliminalno p .txt). Ako oèekujete da æe netko biti neprijateljski raspolo en prema va ma. Nadalje.minuta razgovor je prekinulo samo ne to preko 15% ispitanika koji su rje avali zada tke s pristojnim rijeèima. samo znamo da se mo e opaziti taj efekt. dakle. i sami æete poprimiti takvo raspolo enje. Kako to toèno funkcio nira ne znamo. na adresi http://web. "Osjeæam se dobro sama sa sobom" i "Lj udi me vole". takvu prostoriju. Da bi potaknuli svaðalaèko raspolo enje. Pronaðite. "Danas me ni ta neæe omesti u radu". nema razloga da ne napravite program Naljuti me koji æe vam subliminalno prikazivati ljuta lica na monitoru pet minuta prije s astanka.archive.d ur. koji sam sa sob om nosio u knji nicu: "Volim ponavljati gradivo". "Ljudi me preziru" i "Ja sam lo èovjek". Tehnikom zvanom Veltenov postupak7 mo ete automatski inducirati raspolo enja u grupi ljudi. _I Kako to radi Eksperiment pokazuje kako samo pet minuta manipulacije rijeèima -samo rijeèima. Hargha i sura ðnika. a izvodi se s papirima punim pozitivnih ili negativnih izjav a.ac. Subjektivniju verziju tog postupka mo ete isku ati i sami. . Od onih koji su imali rijeèi poput "ogavno".ima primjetan uèinak na pona anje. Kad se vratite. bez osobnog komentiranja i te kih situacija . ispitanici koji su upadali u rijeè to bi uèinili br e ako su u zadatku imali rijeèi o nepristojnom pona anju: za upadicu im je trebalo prosjeèno 5V2 minuta. koji uopæe nisu upadali u rijeè. Odaberite jedan list i èitajte ga sebi oko pet minuta. i prenijet ukr taju. Drugim a je trebalo vi e od 9 minuta. Ako zaista elite uæi u sukob lo e volje. svi bi trebali blistati od sreæe. Nevjerojatno je koliko je efekt sna an. A jo je sna niji u prostoriji punoj ljudi. Ali probajte nekoj drugoj grupi dati negativni Velten. odakle æe u buduænosti uæi u misli. Zar je to tako razlièito od hrabrenja sebe prije va nog sastanka ili utakmi ce? Ima jedan detalj u Chenovom i Barghovom eksperimentu o zaraznom svaðalici o kojem trebamo ozbiljno promisliti. eksperimentatori su se poslu ili licima koja su aktivirala rasne stereotipe sudionika. S. vi e primjeraka takva dva skupa izjava (nekoliko primjera je na Internetu. Na negativnoj bi trebalo pisati ne to kao "Sve to radim uvijek zavr i l o e". pa vidite hoæete li uoèiti razliku. ali tu no je to je stereotip ba rasni.eacott/cogmem3. èak i kad se odbaci 85% iz grupe ude ene na pristojnost . Treba biti svjestan toga da su negativne emocije zarazne (veæ znamo da emocije pre uzimamo i samim opa anjem [trik #95]). dakle. Kad se vratite. To jasno po kazuje va nost povratne reakcije okoline na stvaranje i jakost raspolo enja.ispitanika je upadalo u rijeè u istom razdoblju od deset minuta. Znajuæi da ho damo sporije kad pred sobom imamo stereotipnu stariju osobu [trik #100]. Na pozitivnom listu bi se trebale nalaziti izj ave poput "Ja sam osoba vrijedna po tovanja".

Pomoæu skrivene toperice Bargh i njegova ekipa su mjerili koliko je svakom studentu trebalo da hodajuæi prevali put hodnikom do lifta. & Bargh. E. Njihovi partneri u igri pogaðanja. O èemu mislite to i jeste trik #100 æete ga n.. 541Ako razmi ljate o tome kako se pona aju odreðeni stereotipi mo e vam se usporiti hod. i vrlo cool. Na im raspolo enjem upravlja ono s èime se susreæem . Velten. M. (1997). Subliminalna percepcija fotografija mo e vas udesiti tako da te fotografije ubuduæe preferirate [trik #82]. svaki isp nik je ocjenjivao onog drugog kao sklonijeg svaði nego to bi to uèinio da su-bliminal nog prikaza nije bilo. 8t Burrows. Bargh. "fosil" i "penzija". a mo ete i postiæi bolji rezultat na testu opæeg znanja. 6. Behavior R esearch and Therapy. 1. u usporedbi sa 7.i tu osobu. L. Studentima koji su dobili kri al jku s rijeèima povezanim sa staro æu trebalo je prosjeèno cijelu sekundu vi e da stignu do lifta . A. 2.3 sekunde. Konaèno.3 sekunde. 473-482.otakne ne to posve irelevantno. 3. Va se stereotip tako pojaèava iako nije ni bio utemeljen na ist ini. Ni za to to ne vrijedi vi e nego za egzemplarnu aktivaciju: izlo enost idejama neèijih stereotipa (egzemplarima). kao to su "pa ljivo". (1996). Otkrili su tri stvari: osobe koje s u subliminalno aktivirane kao svaðalaèki raspolo ene (pomoæu slika koje svjesno nisu vid jele) doista su ocijenili kao sklonije svaði. Ostale kri aljke su sadr avale neutralne rijeèi i nisu bile namjerno povezane ni sa kojim pojmom. Journal ofPersonality and Social Psychology. udesit æe karakteristièna o bilje ja takvih osoba pa æete se i sami poèeti tako pona ati. (1968). Journal of Experimental Social Psychology. Pojam ude avanja [trik #93] provlaèi se kroz sva obja njenja utjecaja percepcije na po na anje. 71(2). Kako to radi Detalji funkcioniranja egzemplarne aktivacije jo uvijek nisu posve jasni. Jednom od njih su subliminalno prikazane slike koje ga dovode u svaðalaèko ras polo enje.8. èak ne ni samim takvim ljudima. M. i alarmantno je lako naæi potvrde vlastitih predrasuda. Vrlo èudno. J. voli èe kati po licu mo ete se zaraziti njegovim manirizmom [trik #98]. Mark Chen i Lara Burrows1: dali su tri-desetoro s tudenata psihologije da rje avaju kri aljku (studenti su sirovina u mnogim psiholo kim istra ivanjima). a veæ samim tim to se dru ite s nekim tko se . trik O èemu mislite #100 trik # 100 O èemu mislite to I jeste Na djelu Evo to su napravili John Bargh. A.. i sami su do li u svaðalaèko raspolo enje. Chen. A laboratory task for induction of mood states. 33. ali osn ovni mehanizam je isti kao kad preuzimamo manirizme [trik #981-Rijeè je o svojstvu mozga da je za percepciju neèega nu no aktivirati neku vrstu fizièke reprezentacije o noga to se percipira: èim smo stvorili tu reprezentaciju udesili smo to pona anje pa æe . neæemo ni imati izbora hoæemo li taj utjecaj prihvatiti ili neæemo. Polovica je dobila kri aljke s rijeèima koje asociraju na starije os obe. "mudro". Chen i Bargh3 su izveli jo jedan eksperiment u kojem po dvoje ljudi igra igru pog aðanja. studenti su bili slobodni.one æe svejedno automatski izmijeniti va e p ona anje. 230-244. J. ako ne pazimo. recimo.. Chen. Snimke s interakcijom za vrijeme igre su preslu avali u bri ljivo kontroliranim okol nostima te su ocjenjivali pona anje sudionika. sus rev i se s takvim pona anjem. Sve se to dogaða manje-vi e automatski. Nonconscious behavioral confirmation process es: The self-fulfilling consequences of automatic stereotype activation. Automaticity of social behavio r: Direct effect of trait construct and stereotype activation on action. Studenti su pokupili jedno od percipiranih obilje ja starijih ljudi: sporiji hod. Alarmantno je lako gurnuti ljude u razne uloge a da to i ne primijetite. Èim bi rije ili kr i aljku. 560. Nije nu no svje sno percipirati fotografije ili geste .

Bargh. L.3 Ispitanici nisu znali da su te dv ije faze povezane. Meðutim. 8t Bargh. Ako se naðete u tak voj situaciji.mo vjerojatnije uèiniti ono to smo vidjeli.leieotipa uzrokuje ta kvu reakciju.ud e ava pojam "starije osobe". O èemu mislile to i jeste I »ogodilo se ne to skoro sasvim nevjerojatno: ispitanici koji su prethodno opisival i profesore . Potreba za konformnosti je duboko u nama. Hi O èemu mislite to i jeste Biljeske 1. stereotip i potkrepljuje: ljudi koji veæ osjeæaju takav identitet bit æe stjeran i u mi ju rupu. 2. Na isti se naèin. pristranost nestaje. Dijksterhuis. imal i su otprilike isti broj i ornih odgovora a rije ili su upitnik za samo est minuta (prosjek je osam minuta). U M. Journal of Personality & Social Psychology. podijeljenim na est p odruèja koja igraè izvlaèi ovisno o boji polja na koje ga je odvela kocka. (2001).3 Sreæom. The perception-behavior expressway: Automatic effects of social perception on social behavior. or How to Win a Game of Trivial Pursuit. Takvi eksperimenti s egzemplarnom aktivacijom pripadaju medu najizazovnije ekspe rimente u cijeloj psihologiji. f 4 KNJIMICA ZELI N A r Knji nica Zelina .pravi efekt se posti e suptilnim . dakle. 71(2).prosjeèno su imali toènih odgovor a.. na primjer upitnikom na poèetku teksta u kojem se tra i da naznaèe svo ju nacionalnu pripadnost ili rod. 33. The Relation Between Percepti on and Behavior. Èim se razmi ljanje o stereotipu i njegovim moguæi m efektima osvijesti. nesvjesnim isticanjem stereotipa (kao kod upitnika na poèetku testa).).. Chen. New York: Academic Press. ali umjesto da utjeèu na ispitanike stereotipom "sta rije osobe". Ali tome se mo ete otrgnuti veæ samom koncentracijom na svoju individualn ost. Ljudi koji se identificiraju s grupama za koje je uvrije en stereotip da im lo e ide matematika obièno lo ije rje avaju testove iz matematike kad im se pripadnost toj gru pi naglasi kao relevantna neposredno prije testa. ispada da oba stereotipa imaju nek e dobre kvalitete. ali zapravo nije poznato koji toèno atribut tog '. & van Knippenberg. stereotipi nisu uvijek pozit ivni.. ene kojima je eksplicitno reèeno da test iz matematike koji je pred nj ima nije rodno pristran neæe imati lo ije rezultate . 865-877.u zadatku koji je naizgled nevezan za hodanje po hodniku . Advances in Experimental Social Psychology. Meðutim. A.koje se percipira kao inteligentne . Ali princip je isti. sporost u hodu je samo polovica prièe. postavili su eksperiment u kojem ispitanici (opet studenti) trebaju pet minuta opisivati ili profesore ili sekretarice. Kri aljke na temu starijih osoba usporavaju vam hod (dapaèe. èak i kad se protivi na im i nteresima. Zanna (ur.1-40. veæ samim time to ste pet minuta bili koncentr irani na stereotip profesora porast æe vam uspjeh na opæem znanju. M. m eðutim. U tom sluèaju. smanjuju i brzinu reakcija). Egzemplarna aktivacija ide jo korak dalj e jer èitanje rijeèi . koji zatim utjeèe na pona anje. Journal of Personality and Social Psychology. pn ljudi k oji se identificiraju sa grupom za koju postoji uvrije eni stereotip prihvaæaju ster eotipnu pretpostavku iako nije toèna. 3. Ap Dijskerhuis i Ad van Knippenberg2 su izveli sliène eksperimente. Sekretarice su efikasne. Osobe koje su bile izlo ene stereotipu sekretarice nisu bile ni ta lo ij e nego to bi bile inaèe: u usporedbi s grupom koja nije pro la nikakvo ude avanje. 230-244. & Burrows. aktivaciju æete nadvladati tako da se pozkiu nirate suprotno od tog stereotipa.. pa su u sljedeæoj fazi ispitanici od govarali na pitanja iz igre Trivial Pursuit*. (1996). J. A. A. * Trivial Pursuit je igra na ploèi s pitanjima iz opæeg znanja. 74(4). postoje i protumjere za tu vrstu egzemplarne aktivacije. Moguæe je da osobe koje su razmi ljale o stereotipu profesora vi e vjei uju u vlastitu prosudbu. A. Automaticity of social behavior : Direct effect of trait construct and stereotype activation on action. P. dok su ljudi koji su opisivali sekretarice postigli 46% toènosti. Dijksterhuis. (1998). J. A. U njihovom se eksperimentu mjerilo opæe znanje.

540025993 .

Odaberite jedan list i èitajte ga sebi oko pet minuta. i to to br e.uk/m. kao to je " to to skriva pronalazi trenutaèno". svi bi trebali blistati od sreæe. Napra vili su i pristojnu i neutralnu verziju testa.ima primjetan uèinak na pona anje.ac. _I Kako to radi Eksperiment pokazuje kako samo pet minuta manipulacije rijeèima -samo rijeèima. "sirovo". takvu prostoriju. Za to vrijeme æete se stv arno poèeti osjeæati sretnije ili nesretnije.eacott/cogmem3. "napasno". John Bargh. bez osobnog komentiranja i te kih situacija . U njemu dobijete ispremije anu re èenicu od pet rijeèi. jedna ko nepodlo na razumijevanju. "Osjeæam se dobro sama sa sobom" i " Ljudi me vole". a osoba koja je provodila eksperiment je bila zabavljena razgovorom sa svojim sugovornikom. Dobro je. Nevjerojatno je koliko je efekt sn a an. Nadalje.ispitanika je upadalo u rijeè u istom razdoblju od deset minuta. "Ljudi me preziru" i "Ja sam lo èovjek". atmosfera æe biti osjetno hladnija. Od onih koji su imali rijeèi poput "ogavno". na adresi http://web.èetiri puta vi e . imamo dojam da su raspolo enja dugotrajne pojave s kojima jednost avno moramo ivjeti. S. èini se. Ali probajte nekoj drugoj grup i dati negativni Velten. . I Na zadnjoj godini koled a napravio sam si ovakav "Velten za uèenje". i tako dalje.txt). To . Pokazat æemo da nas rijeèi s kojima smo se s usreli mogu uèiniti grubljima u roku par minuta . Subjektivniju verziju tog postupka mo ete isku ati i sami. niti su znali pravi cilj eksperimenta. a da uopæe ne povezem Pro irite lo e raspolo enje svoje raspolo enje s romanom sve do naveèer. Mark Chen i Lara Burrows u sliènom1 su testu dali 15 rijeèi povezani h s nepristojnim pona anjem: "agresivno". Napravite. Pronaðite. Tehnikom zvanom Veltenov postupak7 mo ete automatski inducirati raspolo enja u grupi ljudi. ispitanici koji su upadali u rijeè to bi uèinili br e ako su u zadatku im ali rijeèi o nepristojnom pona anju: za upadicu im je trebalo prosjeèno 5V2 minuta . meðutim.onian. Pitanje je bilo: hoæe li im ispitanik upasti u rijeè? Unut ar deset minuta razgovor je prekinulo samo ne to preko 15% ispitanika koji su rje av ali zadatke s pristojnim rijeèima. nego rijeèi u kont ekstu nevine igre rijeèima. dakle. Tu je tehniku osmislio Vel Pro irite lo e raspolo enje ten 1960 ih godina. Jedna takva igra je test izmije anih reèenica. Na negativnoj bi trebalo pisati ne to kao "Sve to radim uvijek zavr i lo e". Kad se vratite. "Danas mi je koncentracija vrh unska".archive. vi e od 60% . dajt e svakome po jedan pozitivni Velten i recite im da ga èitaju u sebi pet minuta. Drugima je trebalo vi e od 9 minuta.a ne mislim na rijeèi koje pot ièu na sna ne emocionalne reakcije ili one koje uzimamo k srcu. poput lijepog ili ru nog vremena. dakle. Kad se vratite. Svaki ispitanik je rje avao zadatak oko pet minuta ali to (naravno) nije bio cilj eksperimenta. Na pozitivnom listu bi se trebale nalaziti izj ave poput "Ja sam osoba vrijedna po tovanja". vi e primjeraka takva dva skupa izjava (nekoliko primjera je na Internetu. Na cijelu Igre rijeèima su sjajan naèin da ljudi na dulje vrijeme zadr e neke rijeèi u misli ma. zauzeti drugi pristup: kako raspol o enja nastaju? Koja je najmanja stvar koju mo emo napraviti a da utjeèe na raspolo en je? O tome æe biti rijeèi u ovom triku. Raspolo enja su.T. "Danas me ni ta neæe omesti u radu".org/web/200-41021 191/19/http://www. a izvodi se s papirima punim pozitivnih ili negativnih izjav a.j. i trebate sas taviti to vi e reèenica od èetiri rijeèi. pa vidite hoæete li uoèiti razliku. Kritièni trenutak bi nastupio kadispitanik izaðe iz sobe da ka e da je gotov. koji sam sa s obom nosio u knji nicu: "Volim ponavljati gradivo". To jasno pokazuje va nost povratne reakcije okoline na stvaranje i jakost raspolo enja. Ispitanici nisu bili svjesni da r je avaju tri razlièita oblika testa. A jo je sna niji u prostoriji punoj ljudi. Kad tako razmi ljamo o raspolo enju u uob ièajenom smislu.d ur. èak i kad se odbaci 85% iz grupe ude ene na p ristojnost. koji uopæe nisu upadali u rijeè.

susrev i se s takvim pona anjem. 473-482. Pojam ude avanja [trik #93] provlaèi se kroz sva obja njenja utjecaja percepcije na pona anje. Kako to toèno funkcionira ne znamo. 71(2). (1996). Zar je to tako razlièito od hrabrenja sebe prije va nog sastanka ili utakmice? Ima jedan detalj u Chenovom i Barghovom eksperimentu o zaraznom svaðalici o koje m trebamo ozbiljno promisliti. neæemo ni imati izbora hoæemo li taj utjecaj prihvatiti i li neæemo. E. a mo ete i postiæi bolji rezultat na testu opæeg znanja. 230-244. 6. A. odakle æe u buduænost i uæi u misli. J. Jednom od njih su subliminalno prikazane slike koje ga dovode u svaðalaè ko raspolo enje. Sve se to dogaða manje-vi e automatski.i tu osobu. Ako oèekujete da æe netko biti neprijateljs ki raspolo en prema vama. Journal of Experimental Social Psychology. Njihovi partneri u igri poga ðanja. i sami æete poprimiti takvo raspolo enje. Da bi potaknuli svaðalaèko raspolo enje. Ako zaista elite uæi u sukob lo e volje. Behavior R esearch and Therapy. ali tu no je to je stereotip ba rasni. (1968). Nonconscious behavioral confirmation process es: The self-fulfilling consequences of automatic stereotype activation. Ono to vrijedi za pojmove vrijedi i za èe kanje po licu ili drmusanje noge [trik #9 8]. svaki ispitanik je ocjenjivao onog drugog kao sklonijeg svaði nego to bi to u èinio da su-bliminalnog prikaza nije bilo. Chen. Va se stereotip tako pojaèava iako nije ni bio utemeljen na istini. (1997). 541Ako razmi ljate o tome kako se pona aju odreðeni stereotipi mo e vam se usporiti hod. Snimke s interakcijom za vrijeme igre su preslu avali u bri ljivo kontroliranim okol nostima te su ocjenjivali pona anje sudionika. Chen i Bargh su izveli taj eksperiment da poka u kako je ta vrsta rasnog stereotipa sa-moispunjujuæe proro tvo. 3. i sami su do li u svaðalaèko raspolo enje. Chen i Bargh3 su izveli jo jedan eksperiment u kojem po dvoje ljudi igra igru pog aðanja. pokazuju da se rijeèi i pona anje nekako Pro irite lo e raspolo enje U ivotu Recimo da imate zakazan sastanak i znate da æete na njemu morati odluèno nastupi ti. & Bargh.. eksperimen tatori su se poslu ili licima koja su aktivirala rasne stereotipe sudionika. ako ne pazimo. pa æete je vjerojatnije obavljati i sami. A. Otkrili su tri stvari: osobe koje s u subliminalno aktivirane kao svaðalaèki raspolo ene (pomoæu slika koje svjesno ni su vidjele) doista su ocijenili kao sklonije svaði. Test ispremije anih reèenica koje utjeèu na pristojnost. O èemu mislite to i jeste trik #100 æete ga n. Velten. Chen. samo znamo da se mo e opaziti taj efekt. M. Na im raspolo enjem upravlja ono s èime se sus reæemo. pa je moguæe da èitavu ljutu svaðu sublim inalno potakne ne to posve irelevantno.. r . Èinjenica da stereotipi utjeèu na nas ne iznenaðuje.. 8t Burrows. a veæ samim tim to se dru ite s nekim tko se . k. M. Ne to je zajednièko naèinu na koji se zapisano znaèenje nepristojnosti rep rezentira u mozgu i reprezentaciji samog tog nepristojnog pona anja. A laboratory task for induction of mood states. Alarmantno je lako gurnuti ljude u razne uloge a da to i ne primijetite . 33. Subliminalna percepcija fotografija mo e vas udesiti tako da te fotografi je ubuduæe preferirate [trik #82].ui i Veltrnov postupak. Bargh. Treba biti svjestan toga da su negativne emocije zarazne (veæ znamo da emocije p reuzimamo i samim opa anjem [trik #95]).je jedna varijanta ude avanja pojmova (trik #81]. Znaju æi da hodamo sporije kad pred sobom imamo stereotipnu stariju osobu [trik #100]. Hargha i sura ðnika. Veæ samo to to ste percipirali kako netko drugi obavlja tu aktivnost aktivira pojam te aktivnosti u va em mozgu. i alarmantno je lako naæi potvrde vlastitih predrasuda. Konaè no. Automaticity of social behavio r: Direct effect of trait construct and stereotype activation on action. nema razloga da ne napravite program N aljuti me koji æe vam subliminalno prikazivati ljuta lica na monitoru pet minuta prije sastanka. 1. i prenijet ukr taju. 2. Journal ofPersonality and Social Psychology. L. u kojem èitanje rijeèi koje asoc iraju na odreðeni pojam suptilno dovodi taj pojam u psihu. J.

Ako se naðete u . Ljudi koji se identificiraju s grupama za koje je uvrije en stereotip da im lo e ide matematika obièno lo ije rje avaju testove iz matematike kad im se pripadnost toj g rupi naglasi kao relevantna neposredno prije testa.leieotipa uzrokuj e takvu reakciju. Èim bi rij e ili kri aljku. u usporedbi sa 7. "fosil" i "penzija". trik O èemu mislite #100 trik # 100 O èemu mislite to I jeste Na djelu Evo to su napravili John Bargh. ali zapravo nije poznato koji toèno atribut tog '.koje se percipira kao inteligentne .3 Sreæom.3 Ispitanici nisu znali da su t e dvije faze povezane. * Trivial Pursuit je igra na ploèi s pitanjima iz opæeg znanja. Studenti su pokupili jedno od percipiranih obilje ja starijih ljudi: sporiji hod. sporost u hodu je samo polovica prièe. stereotipi nisu uvi jek pozit ivni.3 sekunde. Pomoæu skrivene toperice Bargh i njegova ekipa su mjerili koliko je svakom studen tu trebalo da hodajuæi prevali put hodnikom do lifta. podijeljenim na e st podruèja koja igraè izvlaèi ovisno o boji polja na koje ga je odvela kocka. kao to su "pa ljivo". èak ne ni samim takvim ljudima. U tom sluèaju. Ni za to to ne vrijedi vi e nego za egzemplarnu aktivaciju: izlo enost idejama neèiji h stereotipa (egzemplarima). pa su u sljedeæoj fazi ispitanic i odgovarali na pitanja iz igre Trivial Pursuit*. Polovica je dobila kri aljke s rijeèima koje asociraju na starije osobe. koji zatim utjeèe na pona anje.3 sekunde. udesit æe karakteri stièna obilje ja takvih osoba pa æete se i sami poèeti tako pona ati. postavili su eksperiment u kojem ispitanici (opet studenti) trebaju pet minuta opisivati ili profesore ili sekretarice. O èemu mislile to i jeste I »ogodilo se ne to skoro sasvim nevjerojatno: ispitanici koji su prethodno opisiv ali profesore . dakle.8. Moguæe je da osobe koje su razmi ljale o stereotipu profesora vi e vjei uju u vlasti tu prosudbu. Kako to radi Detalji funkcioniranja egzemplarne aktivacije jo uvijek nisu posve jasni. Meðutim. 560. imali su otprilike isti broj i ornih odgovora a rije ili su upitnik za samo est m inuta (prosjek je osam minuta). Ap Dijskerhuis i Ad van Knippenb erg2 su izveli sliène eksperimente. Ostale kri aljke su sadr ava le neutralne rijeèi i nisu bile namjerno povezane ni sa kojim pojmom. Sekretarice su efikasne. "mudro". Studentima koji su dobili kri aljku s rijeèima povezanim sa staro æu trebalo je prosjeèno cijelu sekundu vi e da stignu do lifta . studenti su bili slobodni. Egzemplarna aktivacija ide jo korak dalje jer èitanje rijeèi . Mark Chen i Lara Burrows1: dali su tri-desetoro s tudenata psihologije da rje avaju kri aljku (studenti su sirovina u mnogim psiholo kim istra ivanjima). Nije nu no svjesno percipirati fotografije ili geste .ude ava pojam "starije osobe".prosjeèno su imali toènih o dgovora. i vrlo cool.ecimo. ali umjesto da utjeèu na ispitanike stereoti pom "starije osobe". ispada da oba stereotipa i maju neke dobre kvalitete.u zadatku koji je naizgled nevezan za hodanje po hodniku . Ali pri ncip je isti. Vrlo èudno. dok su ljudi koji su opisivali sekretarice postigli 46% toènosti. U njihovom se eksperimentu mjerilo opæe znanje. na primjer upitnikom na poèe tku teksta u kojem se tra i da naznaèe svo ju nacionalnu pripadnost ili rod. ali osn ovni mehanizam je isti kao kad preuzimamo manirizme [trik #981-Rijeè je o svojst vu mozga da je za percepciju neèega nu no aktivirati neku vrstu fizièke reprezenta cije onoga to se percipira: èim smo stvorili tu reprezentaciju udesili smo to pon a anje pa æemo vjerojatnije uèiniti ono to smo vidjeli. postoje i protumjere za tu vrstu egzemplarne aktivacije. Osobe koje su bile izlo ene stereotipu sekretarice nisu bile ni ta lo ije nego to bi bile inaèe: u usporedbi s grupom koja nije pro la nikakvo ude avanje .one æe svejedno automatski izmij eniti va e pona anje. voli èe kati po licu mo ete se zaraziti njegovim manirizmom [trik #98]. Meðutim.

33. The Relation Between Percepti on and Behavior. èak i kad se protivi na im interesima. 8t Bargh. P. Takvi eksperimenti s egzemplarnom aktivacijom pripadaju medu najizazovnije ekspe rimente u cijeloj psihologiji. 71(2). veæ samim time to ste pet minuta bili konc entrirani na stereotip profesora porast æe vam uspjeh na opæem znanju. (1998). Automaticity of social behavior : Direct effect of trait construct and stereotype activation on action. A. Hi O èemu mislite to i jeste Biljeske 1. New York: Academic Press. Potreba za konformnosti je duboko u nama. f 4 KNJIMICA ZELI N A r Knji nica Zelina 540025993 ... smanjuju i brzinu reakcija). Journal of Personality and Social Psychology. (1996). A. Ali tome se mo ete otrgnuti veæ samom koncentracijo m na svoju individualnost. 230-244. L. Dijksterhuis.1-40. aktivaciju æete nadvladati tako da se pozkiu nirate suprotno od tog stereotipa. 74(4). Dijksterhuis. Chen.takvoj situaciji. A. & Burrows. meðutim. M. or How to Win a Game of Trivial Pursuit. The perception-behavior expressway: Automatic effects of social perception on social behavior. (2001). J. stereotip i potkrepljuje: ljudi koji veæ osjeæaju takav identi tet bit æe stjerani u mi ju rupu. ene kojima je eksplicitno reèeno da test iz matematike koji je pred njima nije rodno pristran neæe imati lo ije rezultate .pravi efekt se posti e suptilnim. A.). Journal of Personality & Social Psychology. & van Knippenberg. Advances in Experimental Social Psychology.. nesvjesnim isticanjem stereotipa (kao kod upitnika na poèetku testa) . A.. Bargh. J. 3. pristranost nestaje. pn ljudi koji se identificiraju sa grupom za koju postoji uvrije eni stereotip p rihvaæaju stereotipnu pretpostavku iako nije toèna. Na isti s e naèin. Kri aljke na temu starijih osoba usporavaju vam hod (dapaèe. Zanna (ur. U M. 2. Èim se razmi ljanje o stereoti pu i njegovim moguæim efektima osvijesti. 865-877.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->